Närvarande Ledamöter: Pia Lindberg Universitetslektor, ordförande. Ärende Beslut eller annan åtgärd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande Ledamöter: Pia Lindberg Universitetslektor, ordförande. Ärende Beslut eller annan åtgärd"

Transkript

1 MAH / Odontologiska fakulteten 1(1) Vidareutbildningsnämnden (VUN) PROTOKOLL Per Capsulam beslut Närvarande Ledamöter: Pia Lindberg Universitetslektor, ordförande Anders Falk ST-tandläkare Henrik Jansson Universitetslektor Annika Johansson Övertandsköterska Håkan Nilsson Specialisttandläkare, Kalmar Län Sofia Petrén Universitetsadjunkt Claes Virdeborn Universitetsadjunkt, studierektor VUN Ärende Beslut eller annan åtgärd 40 Utbildningsplan; Profileringstjänstgöring i Cariologi VUN beslutar godkänna utbildningsplan för profileringstjänstgöring i ämnet Cariologi som baserar sig på SOSFS 1993:4, bilaga Utbildningsplan; Profileringstjänstgöring i Oral patologi VUN beslutar godkänna utbildningsplan för profileringstjänstgöring i ämnet Oral patologi som baserar sig på SOSFS 1993:4, bilaga 2. Vid protokollet: Christina Stenervik Justeras: Pia Lindberg Annika Johansson Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Carl Gustafs väg Odontologiska fakulteten Malmö

2 Bilaga 1 FÖRSLAG från Cariologi 24sept2010 Utbildningsplan för PROFILERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI Odontologiska fakulteten, Malmö högskola BESKRIVNING BASERAD PÅ SOSFS 1993:4, Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring I. Avgränsning och allmän målsättning Profileringen cariologi omfattar diagnostik, behandling och förebyggande avseende kariessjukdom i tandens hårdvävnader hos vuxna. Ämnet omfattar också diagnostik och behandling av medfödda eller förvärvade defekter och skador i dessa vävnader. Profilutbildningen i cariologi skall leda fram till särskilda och fördjupade kunskaper i diagnostik av kariessjukdomen och övriga defekter i tandens hårdvävnader och till särskilda färdigheter för behandling och förebyggande av dessa tillstånd. Utöver detta skall profilutbildningen leda fram till relevanta kunskaper i odontologisk radiologi, endodonti, oral mikrobiologi, parodontologi, materiallära, bettfysiologi, internmedicin och beteendevetenskap. II. Diagnostik och behandling i tandsjukvårdande verksamhet A. Självständigt och rutinerat kunna utföra: - fördjupad diagnostik och utredning av vuxna med hög kariesrisk och/eller hög kariesaktivitet i en komplex behandlingssituation - samordning och planering av sådan behandling när den utförs tillsammans med specialister eller allmäntandläkare - behandling, risk- och prognosbedömning av vuxna med hög kariesrisk och/eller hög kariesaktivitet i en komplex behandlingssituation - fördjupad utredning, behandling och risk- och prognosbedömning av defekter och förändringar i tandens hårdvävnad såsom mineralisationsstörningar och erosionsskador - upprättande och utvärdering av preventionsprogram avseende karies- och erosionsskador på individnivå - diagnostik, utredning och behandling av vuxna med grava störningar i tändernas mineralisation B. Ha god kännedom om och viss erfarenhet av: - odontologisk utredning av patienter med allmänsjukdomar som kan påverka kariessjukdomen - internmedicinska tillstånd av betydelse för odontologiskt omhändertagande - sjukdomsprocesser i tandpulpan i relation till kariessjukdomen - röntgendiagnostik - parodontologisk diagnostik och behandling - endodontisk diagnostik och behandling - behandling av slemhinnesjukdomar i munhålan C. Ha teoretisk kännedom om eller ha närvarit vid handläggning/utförande av: - toxikologiska frågor inom ämnesområdet - odontologisk utredning av patologiska tillstånd i spottkörtlar - protetisk rehabilitering av karies och erosionsskador - allmänmedicinska sjukdomar med oral påverkan III. Förebyggande verksamhet Profiltandläkaren skall självständigt kunna identifiera riskpatienter och utforma, genomföra och utvärdera individuella och populationsbaserade vårdprogram för förebyggande av kariessjukdom och andra förändringar i tandens hårdvävnader. IV. Samverkan inom och utom tandvårdssystemet inklusive övrig hälso- och sjukvård m.m.

3 Bilaga 1 FÖRSLAG från Cariologi 24sept2010 Profiltandläkaren i cariologi har stora kontaktytor mot allmäntandvården, odontologiska specialiteter samt mot medicinska specialiteter. Profiltandläkaren skall kunna samverka med företrädare för dessa discipliner. LOKAL UTBILDNINGSPLAN Lokala mål Utöver gemensamma syften och mål för specialiseringstjänstgöringarna på nationell nivå (beskrivna i SOSFS 1993:4) regional nivå (beskrivna i specialiseringstjänstgöring, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola) samt målen I-III angivna ovan (baserade på SOSFS 1993:4) skall följande mål uppnås: Mål bearbeta och värdera anamnestisk och klinisk information av betydelse för ett effektivt och adekvat patientomhändertagande värdera cariologisk vårdkvalitet på den egna kliniken och i allmäntandvården ge stöd och utbildning i cariologiska frågor i allmäntandvården verka för en hög cariologisk vårdkvalitet inom tandvården värdera olika befolkningsgruppers behov av olika typer av undersökningar och intervention tillämpa kostnad-nytta analys beträffande diagnostiska och profylaktiska metoder förmedla betydelsen av optimalt val av kariesprofylaktiska strategier i förhållande till behandling och prognos till vårdpersonal samverka med tandvårdsorganisationens administratörer, specialister inom medicin och odontologi samt allmäntandläkare genomföra ett vetenskapligt arbete, som redovisas på kongress eller publiceras Omfattning Profileringstjänstgöringen kommer att bedrivas på deltid motsvarande en omfattning på totalt minst tre år och högst fyra år på heltid. Tillträde till profileringstjänstgöringen Ansökan till ämnesföreträdaren. Profiltjänstgöringens uppläggning Tjänstgöringen bedrivs vid avdelningen för cariologi, Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola. Delar av den kliniska utbildningen kan utföras utanför avdelningen för cariologi efter handledarens godkännande. Den studerande skall tilldelas en ansvarig handledare. En individuell arbets- och tidsplan upprättas så att samtliga nedan angivna delar ges utrymme. Klinisk tjänstgöring Den kliniska tjänstgöringen omfattar cirka 20 timmar i veckan. Av denna tid ägnas cirka 5 timmar åt terapiplanering och terapidiskussion och 5 timmar till vetenskapligt arbete, kurser, teoretisk utbildning mm. Patienter är remitterade exempelvis från allmäntandläkare, specialisttandläkare eller medicinska remissinstanser. Handledaren ansvarar för att profiltandläkaren tilldelas patientfall av olika karaktär och

4 Bilaga 1 FÖRSLAG från Cariologi 24sept2010 successivt ökande svårighetsgrad under tjänstgöringstiden. Den kliniska tjänstgöringen ska dokumenteras så att den visar att tandläkaren skaffat sig nödvändig erfarenhet och kompetens. Teoretisk utbildning Den teoretiska utbildningen består av handledd teoretisk utbildning under tiden februari-maj, septemberdecember. Utbildningen sker i form av litteraturstudier med stöd av ämnesrelaterade seminarier som leds av ämnesexperter, teoretisk genomgång med handledare samt tillämpliga Öppna föreläsningar. Från och med andra året planeras mer självständigt arbete då profiltandläkaren skall redovisa sina inhämtade kunskaper muntligt och skriftligt. Dessutom ingår de ämnesintegrerade ST-seminarier som ges vid fakulteten. Där tillfälle bjuds utnyttjas ämnesrelaterade externa kurser som bedöms ligga på specialistutbildningsnivå. Individuellt fördjupningsarbete ingår även i den teoretiska utbildningen (se nedan under vetenskaplig utbildning). Under januari samt juni-augusti bedrivs teoretiska självstudier med anvisad litteratur. Under hela tjänstgöringstiden sker regelbunden handledarstödd genomgång av fall för att profiltandläkaren skall uppöva förmågan att självständigt planera, utföra och bedöma olika terapier/behandlingar. Pedagogisk utbildning och träning Stor vikt läggs vid att profiltandläkarens pedagogiska kompetens, förståelse för lärandeprocesser och olika syn på kunskap utvecklas. Då profilutbildningen sker vid Odontologiska fakulteten är det naturligt att tandläkaren får ta del i det pedagogiska förhållningssätt, problembaserat lärande, som tillämpas vid fakultetens övriga utbildningar. Profiltandläkaren skall ges möjlighet att gå lämpliga Högskolepedagogiska kurser vid Malmö högskola. Profiltandläkaren skall delta i utbildningen för tandläkare och tandhygienister på grund- och avancerad nivå. Under den senare delen av utbildningen deltar profiltandläkaren aktivt som handledare av fakultetens studenter. I samband med detta kommer hon/han att arbeta med olika pedagogiska hjälpmedel och framtagning av undervisningsmaterial. Vetenskaplig utbildning och studie Den vetenskapliga utbildningen syftar till att förbereda profiltandläkaren för att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt ämnesområde och i samverkan. Vid forskningsseminarier tränas förmågan till kritiskt och analytiskt tänkande. Auskultation på cariologiavdelningens forskningslaboratorium ingår i den vetenskapliga utbildningen. Vidare ska profiltandläkaren genomgå den eller de forskarutbildningskurser som bedöms relevanta med hänsyn till profiltandläkarens specialintresse. Tidigt i utbildningen skall en vetenskaplig studie planeras med målet att detta skall presenteras vid en vetenskaplig kongress och optimalt även som en publikation i en refereegranskad internationell tidskrift. Internationalisering Internationaliseringen av profiltjänstgöringen kommer att kunna genomföras på olika sätt t ex genom deltagande i internationella kongresser och vistelse vid fakultet/klinik i annat land. Avdelningen har ett omfattande internationellt samarbete och gästas kontinuerligt av medarbetare från olika länder, vilket profiltandläkaren involveras i. Innehåll I den kliniska tjänstgöringen ingår förutom tjänstgöring inom karaktärsämnet även tjänstgöring/auskultation/kurs i andra ämnen såsom: - odontologisk radiologi - endodonti - parodontologi - oral mikrobiologi - materiallära - bettfysiologi - intern medicin - sjukhustandvård

5 Bilaga 1 FÖRSLAG från Cariologi 24sept2010 Denna tjänstgöring utformas individuellt utifrån profiltandläkarens förkunskaper beskrivs i den individuella studieplanen. Därutöver ska profiltandläkaren ha genomgått vidareutbildning i odontologiska och medicinska ämnen av betydelse för bedrivandet av profilverksamhet. Denna del planeras också individuellt och kan innefatta ämnesområde såsom: - oral protetik - beteendevetenskap - samhällsodontologi - immunologi - näringslära - genetik - toxikologi - farmakologi Utvärdering, kvalitetssäkring och examination Vid profiltjänstgöringens början upprättas en individuell utbildningsplan av handledare och profiltandläkaren tillsammans. Här fastställs tidpunkt för utvecklingssamtal mellan handledare och profiltandläkare för att en gång per år kunna utvärdera och diskutera måluppfyllelse. Därutöver hålls återkommande utvärderings- och progressionsdiskussioner kring arbets- och tidsplanen. En viktig del utgörs av profiltandläkarens självutvärdering. Måluppfyllelsen bedöms för tre huvudområden: kunskap och förståelse, färdighet och förmåga och värderingsförmåga och förhållningssätt. Ett led i examinationen är redovisning av behandlade fall. Under profiltjänstgöringen skall 15 omfattande patientfall samt kariologisk utredning av ytterligare 15 fall dokumenteras och presenteras. Profiltandläkaren skall i denna dokumentation redogöra för diagnos, behandlingsbehov, riskbedömning, terapiplan med behandlingsmål, behandlingsgång samt prognos. Vidare skall den vetenskapliga studien presenteras vid avdelningens seminarium. Slutprov/examen Profiltjänstgöringen kommer att avslutas med slutprov. Slutprovet omfattar en muntlig presentation i seminarie- eller föreläsningsform, diskussion baserad på egna behandlade fall och självvärdering. Vid slutexaminationen skall en examinator med specialkunskaper inom ämnesområdet och från annan klinik/fakultet medverka.

6 Bilaga 2 FÖRSLAG från Oral patologi 29 november 2010 Utbildningsplan för Profileringstjänstgöring i Oral patologi Odontologiska fakulteten, Malmö högskola BESKRIVNING BASERAD PÅ SOSFS 1993:4, Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring I. Avgränsning och allmän målsättning Specialområdet oral patologi omfattar kunskaper och färdigheter i att diagnostisera eller utesluta sjukdom i vävnadsprov från munhålan. Diagnostiken baseras ffa på mikroskopiska iakttagelser samt på fynd som framkommer vid användandet av olika tilläggsmetoder. Alla typer av förändringar i munslemhinnan faller inom oral patologi men även diagnostik av förändringar i angränsande hårdvävnad, ben liksom tandvävnad. Diagnostik av precancerösa tillstånd och maligna tumörsjukdomar utgör en central arbetsuppgift. Inom ämnesområdet ryms dessutom ett ansvar för forskning. För specialistkompetens i oral patologi krävs förmåga till självständigt diagnostiskt arbete utifrån ett histopatologiskt material. Detta innefattar även kunskaper om hur vävnad ska omhändertas, hanteras och beredas för framställning av histopatologiska preparat, hur immunologiska och molekylärbiologiska metoder används i diagnostiken samt förmåga till bedömning av kvalitativa aspekter på framställda preparationer. Utöver detta skall utbildningen leda fram till relevanta kunskaper i allmännpatologi, öron näsa hals, internmedicin, dermatologi, hematologi, klinisk farmakologi, onkologi, toxikologi, benbiologi, pedagogik, oral medicin, immunologi, odontologisk radiologi, oral mikrobiologi. II. Diagnostik och behandling i tandsjukvårdande verksamhet A. Självständigt och rutinerat kunna utföra: histopatologisk diagnostik framställning, beredning och färgning av histopatologiska preparationer användning och tolkning av immunokemiska undersökningar samt att ha kunskap om tilläggsmetoder och hur dessa kan användas i diagnostiken B. Ha god kännedom om och viss erfarenhet av: internmedicinska tillstånd av betydelse för munslemhinnelesioner behandling av slemhinnesjukdomar i munhålan odontologisk utredning av patologiska tillstånd i spottkörtlar odontologisk utredning av patienter med allmänsjukdomar som kan yttra sig i munhålan allmänmedicinska sjukdomar med oral påverkan C. Ha teoretisk kännedom om eller ha närvarit vid handläggning/utförande av: toxikologiska frågor inom ämnesområdet III. Samverkan inom och utom tandvårdssystemet inklusive övrig hälso- och sjukvård m.m. Specialområdet oral patologi skall ha en naturlig samverkan med specialister i käkkirurgi, oral medicin, odontologisk radiologi, sjukhustandvård samt med medicinska specialiteter som onkologi, öron näsa halssjukdomar och dermatologi. LOKAL UTBILDNINGSPLAN Lokala mål Utöver gemensamma syften och mål för specialiseringstjänstgöringarna på nationell nivå (beskrivna i SOSFS 1993:4) regional nivå (beskrivna i specialiseringstjänstgöring, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola) samt målen I-III angivna ovan (baserade på SOSFS 1993:4)

7 Bilaga 2 FÖRSLAG från Oral patologi 29 november 2010 skall följande mål uppnås: Mål genomföra ett vetenskapligt arbete, som redovisas på kongress eller publiceras kritiskt granska vetenskaplig litteratur verka för en utökad samverkan med specialister inom käkkirurgi, oralmedicin och odontologisk radiologi Omfattning Utbildningen kan göras på heltid och omfattar då tre år eller som halvtidstjänstgöring och omfattar då sex år. Tillträde till utbildningstjänstgöringen Utbildningen är tillgänglig för sökande under förutsättning att den sökande efter tandläkarlegitimationen fullgjort minst två års allmänpraktik. Tjänstgöringens uppläggning Tjänstgöringen bedrivs vid avdelningen för oral patologi, Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola, genom deltagande i klinikens dagliga rutiner. Den studerande skall tilldelas en ansvarig handledare. En individuell arbets- och tidsplan upprättas så att samtliga nedan angivna delar ges utrymme. Klinisk tjänstgöring Den kliniska tjänstgöringen ska omfatta (mellan 50-70%) cirka 25 timmar i veckan. Av denna tid ägnas cirka 15 timmar åt histopatologisk diagnostisk (PAD-verksamhet) i nära samverkan med klinikens andra specialtandläkare inom ämnesområdet där 5 timmar dessutom ägnas åt genomgång med diskussion kring olika differentialdiagnoser. Klinisk tjänstgöring innefattar även tid för röntgenronder, PAD-ronder och webbaserade patientdiskussioner med kliniker från hela sverige (SOMNET). Vävnadsprover som inremitterats från hela landet kommer framförallt från oral kirurgiska kliniker och sjukhustandvård men även från allmäntandläkare. Handledaren ansvarar för att utbildningstandläkaren tilldelas patientfall av olika karaktär med successivt ökande svårighetsgrad under tjänstgöringstiden. Den kliniska tjänstgöringen ska dokumenteras så att den visar att tandläkaren skaffat sig nödvändig erfarenhet och kompetens. Teoretisk utbildning Den teoretiska utbildningen, ca timmar ägnas åt vetenskapligt arbete, kurser, teoretisk utbildning mm och består av handledd teoretisk utbildning under tiden februari-maj, september-december. Utbildningen sker i form av litteraturstudier med stöd av ämnesrelaterade seminarier som leds av ämnesexperter, teoretisk genomgång med handledare samt tillämpliga Öppna föreläsningar. Från och med andra året planeras mer självständigt arbete då utbildningstandläkaren skall redovisa sina inhämtade kunskaper muntligt och skriftligt. Dessutom ingår de ämnesintegrerade ST-seminarier som ges vid fakulteten. Där tillfälle bjuds utnyttjas ämnesrelaterade externa kurser som bedöms ligga på specialistutbildningsnivå. Individuellt fördjupningsarbete ingår även i den teoretiska utbildningen (se nedan under vetenskaplig utbildning). Under januari samt juni-augusti bedrivs teoretiska självstudier med anvisad litteratur parallellt med daglig PADverksamhet. Under hela tjänstgöringstiden sker regelbunden handledarstödd genomgång av fall för att utbildningstandläkaren skall uppöva förmågan att självständigt planera, utföra och bedöma olika terapier/behandlingar. Pedagogisk utbildning och träning

8 Bilaga 2 FÖRSLAG från Oral patologi 29 november 2010 Stor vikt läggs vid att tandläkarens pedagogiska kompetens, förståelse för lärandeprocesser och olika syn på kunskap utvecklas. Då utbildningen sker vid Odontologiska fakulteten är det naturligt att tandläkaren får ta del i det pedagogiska förhållningssätt, problembaserat lärande, som tillämpas vid fakultetens övriga utbildningar. Tandläkaren skall ges möjlighet att gå lämpliga Högskolepedagogiska kurser vid Malmö högskola. Under den senare delen av utbildningen deltar tandläkaren aktivt som handledare av fakultetens studenter. I samband med detta kommer hon/han att arbeta med olika pedagogiska hjälpmedel och framtagning av undervisningsmaterial. Vetenskaplig utbildning och studie Den vetenskapliga utbildningen syftar till att förbereda för forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt ämnesområde och i samverkan. Vid forskningsseminarier tränas förmågan till kritiskt och analytiskt tänkande. Vidare ska tillfälle ges att gå den eller de forskarutbildningskurser som bedöms relevanta. Tidigt i utbildningen skall en vetenskaplig studie planeras med målet att detta skall presenteras vid en vetenskaplig kongress och optimalt även som en publikation i en refereegranskad internationell tidskrift. Internationalisering Internationaliseringen av profiltjänstgöringen kommer att kunna genomföras på olika sätt t ex genom deltagande i internationella kongresser och vistelse vid fakultet/klinik i annat land. Innehåll I den kliniska tjänstgöringen ingår förutom tjänstgöring inom karaktärsämnet även tjänstgöring/auskultation/kurs i andra ämnen såsom: odontologisk radiologi oral medicin allmän patologi dermatologi oral mikrobiologi öron näsa hals onkologi intern medicin sjukhustandvård Denna tjänstgöring utformas individuellt utifrån tandläkarens förkunskaper som beskrivs i den individuella studieplanen. Därutöver ska tandläkaren ha genomgått vidareutbildning i odontologiska och medicinska ämnen av betydelse för bedrivandet av verksamheten. Denna del planeras också individuellt och kan innefatta ämnesområde såsom: benbiologi immunologi genetik toxikologi farmakologi Utvärdering, kvalitetssäkring och examination Vid profiltjänstgöringens början upprättas en individuell utbildningsplan av handledare och profiltandläkaren tillsammans. Här fastställs tidpunkt för utvecklingssamtal mellan handledare och profiltandläkare för att en gång per år kunna utvärdera och diskutera måluppfyllelse. Därutöver hålls återkommande utvärderings- och progressionsdiskussioner kring arbets- och tidsplanen. En viktig del utgörs av profiltandläkarens självutvärdering. Måluppfyllelsen bedöms för tre huvudområden: kunskap och förståelse, färdighet och förmåga och värderingsförmåga och förhållningssätt.

9 Bilaga 2 FÖRSLAG från Oral patologi 29 november 2010 Ett led i examinationen är redovisning av behandlade fall. Under profiltjänstgöringen skall 30 omfattande patientfall dokumenteras och presenteras. Profiltandläkaren skall i denna dokumentation redogöra för diagnos, behandlingsbehov, riskbedömning, terapiplan med behandlingsmål, behandlingsgång samt prognos. Vidare skall den vetenskapliga studien presenteras vid avdelningens seminarium. Slutprov/examen Tjänstgöringen kommer att avslutas med ett skriftligt slutprov. Slutprovet omfattar dessutom en muntlig presentation i seminarie- eller föreläsningsform, diskussion baserad på fall. Vid slutexaminationen skall en examinator med specialkunskaper inom ämnesområdet och från annan klinik/fakultet medverka.

CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI

CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI Utbildningsplan för CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI för att erhålla kompetensbevis som certifieringstandläkare i cariologi utfärdat av Svensk Förening för Cariologi. Svensk Förening för Cariologi

Läs mer

Utbildningsplan. I arbetsgruppen har ingått: Dan Ericsson, Malmö Pia Gabre, Göteborg Ingegerd Johansson, Umeå Marianne Kjaeldgaard, Stockholm

Utbildningsplan. I arbetsgruppen har ingått: Dan Ericsson, Malmö Pia Gabre, Göteborg Ingegerd Johansson, Umeå Marianne Kjaeldgaard, Stockholm Utbildningsplan Under våren 2012 har en arbetsgrupp bestående av representanter från de fyra fakulteterna tagit fram en gemensam utbildningsplan som ska beskriva en utbildning i cariologi som motsvarar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro O S M Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro dontologiska utbildningsenheten i Örebro har bedrivit specialistutbildning för tandläkare sedan 1966. Sammanlagt har cirka

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA Godkänd den 27 december 1998 av Vidareutbildningsnämnden och den 2 februari 1999 av Odontologiska fakultetsstyrelsen.

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng Programme in Dental Surgery Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för tandläkarprogrammet,

Läs mer

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Dnr G 2016/146 Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Complementary Programme for Dentists with a dental

Läs mer

Programme in Dental Hygiene education

Programme in Dental Hygiene education Dnr: G217 4696/06 Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Dental Hygiene education Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov..

Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov.. Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov.. Datum:2015 03 23 För tandläkarexamen ska studenten: Kunskap och förståelse

Läs mer

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Örebro Läns Landsting Huvudhandledare Maria Holmgren Övertandläkare Legitimation 1989 Certifieringskompetens

Läs mer

SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK VID

SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK VID 1 (8) Tjänsteställe, handläggare Datum Avd. för Protetik, Alf Eliasson 16-05-25 SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK VID ODONTOLOGISKA UTBILDNINGSENHETEN CENTRUM FÖR SPECIALISTTANDVÅRD ÖREBRO Föreskrifter

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI THKN40 Klinisk praktik IV, 17 högskolepoäng Clinical Practice IV, 17 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén för odontologi 2008-11-10

Läs mer

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare.

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare. 1 ST-KONTRAKT 5 sidor ST-KONTRAKT i Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8 Kontraktsparter ST- läkare Huvudhandledare Verksamhetschef Studierektor Mål

Läs mer

Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Dental Hygiene education

Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Dental Hygiene education Dnr: G217 4696/06 Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 Programme in Dental Hygiene education Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA Godkänd den 27 december 1998 av Vidareutbildningsnämnden och den 2 februari 1999 av Odontologiska fakultetsstyrelsen.

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

Efterutbildning/tjänstgöring. Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

Efterutbildning/tjänstgöring. Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Efterutbildning/tjänstgöring 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Assistenttjänstgöring och Auskultation söks av intresserade. Platser tilldelas med hänsynstagande

Läs mer

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård.

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Allmänt I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen

Läs mer

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng Malmö Vård- och Hälsogymnasium Kursplan Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng 2005 2006 KY - utbildning till tandsköterska 60 p Utbildningens övergripande mål Den studerande skall efter

Läs mer

Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp. General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship

Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp. General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship 8BKG55 Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 HT PRELIMINÄR

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring Sida 1 av 13 Utskrift från www.socialstyrelsen.se Publicerad: 1993-04-16 02:00 Start /SOSFS /1993:4 SOSFS 1993:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Utbildningsplan för påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik

Utbildningsplan för påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik Utbildningsplan för påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik 1OD11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-12-16 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning: Dnr: Dnr:5.2-896/06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Biomedicinsk analytikerexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Tandhygienistprogrammet

Tandhygienistprogrammet Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Odontologisk profylaktik 1 Teoretisk kurs, 7,5 högskolepoäng 1TH002 Termin 1 Höstterminen 2010 Kursansvarig och examinator Universitetsadjunkt, Med.dr., Lena Karlsson

Läs mer

Klinisk patologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Klinisk patologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Klinisk patologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

SOCIALMEDICIN Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

SOCIALMEDICIN Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt SOCIALMEDICIN I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten socialmedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter i fråga om dels samhälls- och organisationsinriktad förebyggande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING SPECIALISTTANDVÅRDEN 2012-09-01 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK SPECIALISTTANDVÅRDEN TANDLÄKARHÖGSKOLAN 901 85 UMEÅ Innehållsförteckning ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng SAHLGRENSKA AKADEMIN G 2016/167 Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Dental Hygiene 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2016-08-31

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård Regional medicinsk riktlinje Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-A 47-2014) giltigt till september 2016 Utarbetad av Sektorsrådet i odontologi Huvudbudskap Riktlinjen beskriver vilken vård

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring.

Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Syftet med riktlinjerna är att samma normer för bedömning och tillsättning av specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Utbildningsplan för. Tandläkarprogrammet. 300 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Tandläkarprogrammet. 300 högskolepoäng Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng Degree of Master of Science in Dental Surgery Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2009-05-08 Reviderad av dekanus 2011-10-19 Sid 1 1.

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Dnr 5867/2008-400 Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Study programme in Dentistry 200 credits (=300 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-05-17 Senast reviderad av Styrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD I. Övergripande målbeskrivning Profil verksamhetsfält Anestesi intensivvård är en medicinsk specialitet vars verksamhet syftar till att göra patienter smärtfria i samband med

Läs mer

Plan för tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 120 hp

Plan för tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 120 hp Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH) 2016-11-08 Plan för tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 120 hp Supplementary

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2017:857 Utkom från trycket den 29 augusti 2017 utfärdad den 17 augusti 2017. Regeringen föreskriver att bilaga 2

Läs mer

8FA224. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2014 HT. Kursplan

8FA224. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2014 HT. Kursplan 8FA224 Medicinsk genetik, 7,5 hp Medical Genetics Fristående kurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2014 HT Kursplan Fastställd av Grundutbildningsnämnden Fastställandedatum 2013-10-30 Reviderad Diarienummer

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

8MEA07. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR. Kursplan

8MEA07. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR. Kursplan 8MEA07 Medicinsk genetik, 7,5 hp Medical Genetics Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR Kursplan Fastställd av Grundutbildningsnämnden Fastställandedatum 2012-12-07 Reviderad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

INVISNING AV KARIESPATIENT

INVISNING AV KARIESPATIENT UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för odontologi/ Kariologi Ingegerd Johansson ingegerd.johansson@odont.umu.se 2012-01-09 INVISNING AV KARIESPATIENT När en behandling är färdig SKALL patienten SNARAST avslutas.

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Fastställande Kursplanen är fastställd av programrådet för odontologiska program att gälla från vårterminen 2013.

Fastställande Kursplanen är fastställd av programrådet för odontologiska program att gälla från vårterminen 2013. Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-3040-12 Datum 2012-12-13 Sid 1 (5) Protetik 2 Prosthetic Dentistry 2 Högskolepoäng:

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning Utbildningsplan ST Bilaga 1 Utbildningsplanen är ett dokument som tillsammans med tjänstgöringsplan utgör ST-läkarens utbildningsprogram enligt 3 kap. 3 i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Del 3: Checklista för inspektion

Del 3: Checklista för inspektion Del 3: Checklista för inspektion Nedanstående checklista används som riktlinjer för SPUR:s bedömning, som grund till enkäterna samt som självvärderingsinstrument för den utbildande enheten. Obs! Svaren

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI THBON3 Biomedicin/Odontologi Block III, 14 högskolepoäng Biomedicine/Odontology Block III, 14 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén för odontologi

Läs mer

Klinisk fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man väljer Klinisk fysiologi-spåret inom Bild- och funktionsmedicin) (2)

Klinisk fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man väljer Klinisk fysiologi-spåret inom Bild- och funktionsmedicin) (2) Svensk Förening för klinisk Fysiologi 060815 Klinisk fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man väljer Klinisk fysiologi-spåret inom Bild- och funktionsmedicin) (2) Definition av kunskapsområdet

Läs mer

ST-kontrakt avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Gotlands kommun

ST-kontrakt avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Gotlands kommun 1 (5) ST-kontrakt avseende specialistutbildning i Dokumentet gäller för HSF, Primärvården ST-läkare: Åtagande Specialiseringstjänstgöringen (ST) ska utformas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter. Detta

Läs mer

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Folktandvården Dalarna Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Reviderad 2016-04-05 Innehåll Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård 2 Syfte Remiss Ansvar Beskrivning av

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Svensk Förening för Orofacial Medicin önskar lämna följande synpunkter på föreskrifter och allmänna råd:

Svensk Förening för Orofacial Medicin önskar lämna följande synpunkter på föreskrifter och allmänna råd: 1 Svensk förening för Orofacial Medicin (SOM) har getts möjlighet att svara på remissen om förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring, Dnr 4.1.1-14145/2017 Svensk

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2009-05-05

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN ST-UTBILDNING PEDODONTI

UTBILDNINGSPLAN ST-UTBILDNING PEDODONTI VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING SPECIALISTTANDVÅRDEN 2010-11-09 UTBILDNINGSPLAN ST-UTBILDNING PEDODONTI SPECIALISTTANDVÅRDEN TANDLÄKARHÖGSKOLAN 901 85, UMEÅ ST-UTBILDNING PEDODONTI ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING

Läs mer

Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet odontologi Dnr: OD68-2014/190 Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Odontologiska Fakulteten 2014-05-07 Ersätter

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR April 2011 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1. Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Målbeskrivning Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens Kompetenskrav

Läs mer

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet FÖRETAGSHÄLSOVÅRD I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Företagshälsovårdens kärnverksamhet ligger inom områdena fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt hälsa och arbetslivsinriktad

Läs mer

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ Tandvårdshögskolan Malmö Hygienansvarig/Tandsköterska Ingegärd Lundgren Svensson Malmö högskola, odontologiska fakulteten avd för oral protetik 205 06 Malmö Tel: 040 665 85 10

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study Programme in Biomedical Laboratory Science 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABME Programbeskrivning Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet har en

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning..

Läs mer

Del 3: Checklista för inspektion (SOSFS 2015:8)

Del 3: Checklista för inspektion (SOSFS 2015:8) 1 Del 3: Checklista för inspektion (SOSFS 2015:8) Nedanstående checklista används som riktlinjer för SPUR:s bedömning, som grund till enkäterna samt som självvärderingsinstrument för den utbildande enheten.

Läs mer

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Tandsköterska Utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan avser att ge den kompetens som motsvarar kraven för arbetet som tandsköterska. Som förkunskapskrav

Läs mer

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun 1 (6) RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentet gäller för HSF Innehållsförteckning Specialiseringstjänstgöring (ST)...2 Bakgrund...2 Behov av ST på Gotland...2 Målsättning för ST-utbildning

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2010-03-12 Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI THOHN2 Oral Hälsa II, 17 högskolepoäng Oral Health Level II, 17 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén för odontologi 2007-04-01

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll;

Läs mer

Utbildningsplaner. för tandläkares specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Institutionen i Jönköping

Utbildningsplaner. för tandläkares specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Institutionen i Jönköping Utbildningsplaner för tandläkares specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Institutionen i Jönköping Odontologiska Institutionen Tfn: 036-32 46 00 Box 1030, 551 11 Jönköping Fax: 036-32 46 12, 32

Läs mer

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård,, Örebro Innehållsförteckning 2011 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Panoramakurs för tandläkare Odontologisk radiologi 26 28 oktober 2011

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Reumatologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Reumatologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Reumatologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp. Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp. Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments 8FYG31 Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 VT UTKAST

Läs mer

Appendix. A. Verksamheten

Appendix. A. Verksamheten Appendix Nedanstående checklista används som riktlinjer för poängbedömning, i enkäterna samt som självvärderingsinstrument för den utbildande enheten. När inspektörerna använder checklistan gällandes räknas

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2015:X (M) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den 17 februari 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Klinisk kemi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Klinisk kemi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Klinisk kemi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORTODONTI VID ODONTOLOGISKA UTBILDNINGSENHETEN

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORTODONTI VID ODONTOLOGISKA UTBILDNINGSENHETEN

Läs mer

Obstetrik och gynekologi

Obstetrik och gynekologi Obstetrik och gynekologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016. Medicinska fakulteten DSKN43, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, 13,5 högskolepoäng Health and Ill-Health in Children and Adolescents, 13.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORTODONTI VID ODONTOLOGISKA UTBILDNINGSENHETEN

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Sektionen för Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Vårterminen 2011 Period 1 Senast reviderad 2011-01-10 Anna

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet, 200 poäng

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet, 200 poäng Dnr: 988/05-405 Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet, 200 poäng Study programme in Dentistry, 200 credits (300 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2001-10-02 Senast reviderad 2005-03-08

Läs mer