Nu kommer resultaten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu kommer resultaten"

Transkript

1 Annons Annons Nu kommer resultaten En tidning om hur den svenska godstransportnäringen ska halvera utsläppen av koldioxid posten logistik ica sverige ab logistik preem stora enso renova okq8 östgötafrakt lantmännen fordonsgas sverige ab sveriges åkeriföretag green cargo Volvo lastvagnar GMV schenker trafikverket ragn-sells Medföljer som bilaga i dagens industri, maj 2010.

2 Om klimatneutrala godstransporter Klimatneutrala godstransporter på väg startade hösten 2006 som ett samarbete mellan fyra stora aktörer inom vägtransporter: Schenker, Volvo Lastvagnar, Preem och dåvarande Vägverket, tillsammans med GVM vid Chalmers och Göteborgs universitet. De senaste två åren har ett flertal nya medlemmar anslutit sig. Den långsiktiga visionen för samarbetet är att de svenska godstransporterna på väg ska bli koldioxidneutrala. Som första stora delmål ska klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport på väg minskas med hälften till år Trafikverket bistår med administration kring projektet som har en styrelse på 10 personer och en ordförande som väljs för varje år. Samtliga deltagande medlemmar måste vara aktiva och de åtaganden som görs av de olika aktörerna inom ramen för projektet ska följas upp och redovisas. ny hemsida! Från och med maj 2010 har KNeG en egen hemsida på nätet. Där kan du läsa mer om vårt arbete mot visionen att de svenska godstransporterna på väg ska bli helt klimatneutrala. Surfa in och håll dig uppdaterad! ett samarbete med makt att förändra Intermodala transporter, citylogistik, alternativa bränslen och sparsam körning. ska man klara av att minska klimatpåverkan betydligt så räcker det inte med att välja något område man måste jobba på alla fronter. det var därför Kneg bildades för snart fyra år sedan. klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG, är inne på fjärde året. Den första tiden handlade mycket om att bygga upp ett fungerande samarbete och skaffa nya medlemmar. Men nu är man totalt 17 medlemsorganisationer med skiftande verksamheter och roller. Med andra ord är det dags att börja visa resultat. För 2008 handlar det om ca ton koldioxid som kan räknas bort tack vare de ansträngningar som hittills gjorts. Det visar uppskattningar som gjorts av GMV vid Chalmers och Göteborgs universitet. Vi har från dag ett pratat mycket om den potential som finns när man jobbar med förbättringar inom så många olika områden. Men det har varit viktigt att också snabbt kunna visa att det vi pratar om går att göra redan idag. Att det sker snabbt är en förutsättning för att nå vår målsättning, säger Lars Mårtensson, miljöchef på Volvo Lastvagnar och ordförande i KNEG. samarbetet inom gruppen handlar framför allt om att knyta kontakter, utbyta information och kunskap. Samtidigt betyder det stora antalet medlemmar att det ställs stora krav på samordning, snabba beslutsvägar och ibland kompromisser. Självklart finns det olika viljor, men tack vare att vi är så många så hittar vi lätt gemensamma nämnare där vi är villiga att samarbeta för att komma längre. Men det viktigaste är ändå inte att vara många, utan att ha en bra sammansättning av aktörer. På så vis stärker vi varandra, säger Lars Mårtensson. en av de nyare medlemmarna är Ica. En aktör som inte själv utvecklar ny teknik eller nya bränslen, men som ändå kan ha en nyckelroll i samarbetet. Vi är ju den sista länken i transportkedjan. Därför är det viktigt att andra vet vad vi tycker, vilka bränslen vi vill ha och hur distributionen och tillgängligheten bör se ut från vår synvinkel. Annars blir det lätt ett moment 22, att vi kräver något som inte finns. Steget till att ta fram ett nytt bränsle blir mindre för en aktör som Preem om de vet att det redan finns en efterfrågan, säger Marie Winslow Andersson, miljöansvarig på Ica. ÖstgÖtaFrakt är en av KNEG:s allra nyaste och minsta medlemmar. Christer Bergström berättar att logistikföretaget under flera år arbetat med utbildning i sparsam körning och genom det beräknas spara 6-7 procent av bränslet för en genomsnittlig transport. Men med KNEG öppnas nya dörrar. Det går inte att nå tillräckligt bra resultat om inte hela värdekedjan finns med, från tillverkare av drivmedel och fordon till transportköpare och de som är ansvariga för infrastrukturen. Och kan vi sätta ännu större fokus på de här frågorna så ökar vi trycket på andra aktörer i branschen att komma med nya idéer och ny teknik. Det är viktigt för branschens image att arbetet för att förverkliga vår vision blir framgångsrikt. På det sättet kan vi säkra vår framtid som transportföretag. Bilagan ges ut av Kneg Klimatneutrala godstransporter på väg: volvo lastvagnar gmv preem lantmännen trafikverket ragn-sells posten logistik ica sverige ab logistik stora enso okq8 fordonsgas sverige ab östgötafrakt renova schenker sveriges åkeriföretag green cargo frågor om innehållet besvaras av: rebecca brembeck, KNeG:s kansli, LarS MårTeNSSoN, miljöchef Volvo lastvagnar och ordförande för KNeG, Projektledare: Redaktör: -makes you visible Göran Syréhn Mats Hellström vxl Stålg Uppsala Text: Mats Hellström, Maria Bergenheim Grafisk form: Anna Hammarbäck Omslagsbild: Magnus Pedersen Repro och tryck: JMS 2

3 ANNoNs ANNoNs Några frågor till: Gunnar Malm GD på nyinrättade Trafikverket Vilka är era mål och största utmaningar? Trafikverket är inrättat för att möjliggöra ett transportslagsövergripande perspektiv. Genom detta kan vi få bättre fungerade transportlösningar för medborgarna och företagen, och vi kan också bättre tackla de stora miljöutmaningar vi står inför. ten, kommunerna, transportörerna, fordonstillverkarna och transportköparna samverka för att lösa miljöutmaningen och för att nå nollvisionen för trafiksäkerhet. Vi ser också att den samverkan trafikverken har haft med näringen har lett till stora framsteg. Vilken roll spelar de privata aktörerna och på vilket sätt tror du att ni kan samarbeta på vägen mot effektivare och mer klimatsmarta lösningar? De privata aktörerna har en helt avgörande roll för möjligheterna att nå de transportpolitiska målen och för att skapa ett system som fungerar bra för människor och företag. Utmaningarna som vi står inför är gigantiska. Ett fossiloberoende transportsystem redan 2030 innebär så stora förändringar att det kommer att vara mycket smärtsamt om arbetet ska bygga på en stat som med lag och övervakning tvingar fram förändringar. Däremot tror jag att omställningen kan ske mycket smidigare och leda fram till lösningar som transportmässigt är bättre än i dag om alla aktörer bidrar med sin kreativitet och sina arbetsinsatser. Resultat som syns Mycket snack, inte så mycket verkstad. Så går diskussionen ofta när klimatfrågor diskuteras tillsammans med avtal och åtaganden. För att snacket inte ska skymma de faktiska resultaten började KNEG redan under hösten 2008 att arbeta fram verktyg för att mäta vad ansträngningarna verkligen lett till. Vilka strategier har ni för att få ner utsläppen från person- respektive godstrafiken? Det politiska målet är att vi ska ha ett fossiloberoende transportsystem redan Därför behöver vi öka energieffektiviteten över hela linjen. Vi behöver också nya drivmedel, både förnybara flytande och gasformiga bränslen och el. El kan användas för att ersätta bensin och diesel i personbilar, men dieselanvändningen för de tunga fordonen kommer till stor del att behöva ersättas med biodrivmedel. Även med dessa insatser kommer vi inte att nå målen utan att trafikarbetet med bil minskar. Vi behöver bygga framtidens transportsystem som gynnar kollektivtrafik, järnvägstrafik, gång- och cykeltrafik men också gynnar nya lösningar som virtuella möten, e-handel och smartare logistik. Men miljöfrågorna är inte bara klimat. Vi måste också fortsätta att få ner utsläppen av hälsoskadliga ämnen, minska bullerutsläppen, samt vårda och utveckla natur-, kulturoch landskapsvärdena. Hur mycket kan och bör statliga myndigheter blanda sig i utvecklingen av transportnäringen? Jag tror inte att myndigheterna ska blanda sig i utvecklingen av transportnäringen på så sätt att vi stör konkurrenssituationen. Vi ska ha regelverk och styrmedel som är så konkurrensoch teknikneutrala som möjligt. Men transportsystemet är ett system som är beroende av alla aktörer. När det är kaos i systemet är det ofta inte en aktörs fel utan ofta behöver staten, operatören och i vissa fall transportköparen samverka. På samma sätt måste sta- Foto: Arash Atri /Bildarkivet.se Att mäta resultaten av klimat- och miljöåtgärder kan vara svårt. Vissa förändringar, såsom en ökad användning av alternativa drivmedel, kan vara lätta att mäta. Men gäller det exempelvis sparsammare körning så blir det lite klurigare. De exakta effekterna är nästan omöjliga att mäta, så här gäller det att ta hjälp av erfarenheten. Det finns flera bra studier på exempelvis sparsam körning som vi kan använda i våra beräkningar. Med dessa kan man bedöma effekterna vid exempelvis stadskörning, eller resultaten av uppföljande utbildningar. Vi tittar på vilken skillnad det ger om man utbildar exempelvis 50 förare i sparsam körning mot att man inte gör det. Men här handlar det alltså mer om att uppskatta, inte mäta, säger Anders Ahlbäck på GMV, som ansvarat för studien. De första resultaten presenterades på Logistikmässan förra våren. Då kunde KNEG visa att åtgärderna hos alla medlemmar beräknats ha gett en minskning av koldioxidutsläppen med ton under Därefter har många fler medlemmar tillkommit och under logistikmässan 2010 är det dags att redovisa vad som skett sedan dess. Tanken är att detta ska vara något som återkommer årligen. Därför har jag under våren arbetat med att samla in nya data för samtliga medlemmar i KNEG. Vi hoppas nu på att kunna presentera ett ännu bättre resultat i år än förra året, säger Anders Ahlbäck. Göteborgs miljövetenskapliga centrum - mötesplats för forskning och näringsliv Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma satsning för samarbete kring hållbar utveckling och miljöfrågor. Genom vårt nätverk samlar vi kompetens från över 450 forskare inom en mängd vetenskapliga discipliner. GMV initierar och driver ämnes- och universitets övergripande projekt i samverkan med näringsliv och samhälle. 3

4 MEDLEM I NÄTVERKET KNEG SEDAN 2006 Minus 20 procent på fyra år omöjligt mål inom räckhåll Volvo Lastvagnars utmaning till Volvo Logistics att på kort tid reducera koldioxidutsläppen med 20 procent, väckte stor uppmärksamhet och orsakade många frågor. Går det verkligen och vem ska betala, var de vanligaste. I halvtid är svaret att utsläppen har minskat med tolv procent, transportkostnaderna är lägre och målet ligger inom räckhåll. I januari 2008 offentliggjorde Volvo Lastvagnar CO 2 - utmaningen. Senast 2010 skulle Volvo Logistics ha reducerat koldioxidutsläppen från sina godstransporter till och från företagets huvudfabriker i Europa med 20 procent jämfört med 2006 års nivåer, mätt i utsläpp per tonkilometer. Ville inte vänta Volvo Lastvagnars VD Staffan Jufors ger bakgrunden till utmaningen: Vi ligger långt framme i utvecklingen av energieffektiva motorer och motorer för alternativa bränslen, säger han. Men vi vill inte bara vänta på den tekniska utvecklingen utan visa att det går att agera snabbt och smart med andra aktiviteter för att minska koldioxid utsläppen. Exempel på aktiviteter för att nå målet är att köra snålare och lasta bättre samt använda moderna, rätt specade fordon och låginblandade biobränslen. Kreativa workshops Volvo Logistics, som ansvarar för Volvo Lastvagnars transporter, antog utmaningen och höll workshops med sina kunder och leverantörer, för att snabbt komma igång med konkreta åtgärder. Hittills har drygt 80 aktiviteter inom fyra områden identifierats, säger Lennart Pilskog, ansvarig för myndighetskontakter hos Volvo Last vagnar. De handlar Drygt 80 aktiviteter identifierades om att sänka bränsle förbrukningen och använda alternativa bränslen med lägre CO 2 -utsläpp samt öka fyllnads graden och lastkapaciteten för varje lastbärare. Just fyllnads graden blev en extra utmaning i sig när transportvolymerna sjönk i låg konjunkturen. Stor effekt direkt Mycket handlar om att vara kreativ i det dagliga arbetet för att öka fyllnadsgraden och slippa tomkörningar samt inte minst att köra bränslesnålt. Lennart Pilskog vill också framhålla hur viktigt det är att välja transportsätt efter den bästa kombinationen av kol dioxidutsläpp, kostnader och ledtider. Mer last per liter bränsle. Nästan 50 meter långa transportfordon testas mellan hamnen och Volvos terminal i Göteborg. Viking Rail är ett sådant exempel, som gav stor effekt direkt. En gång om dagen går tåg med special byggda vagnar mellan Tyskland och Sverige. De lastas med gods från under leverantörerna i södra Tyskland, kopplas samman till hela tåg i Hannover och går utan omlastning till Göteborg. Längre tar mer last Mer last på varje lastbärare betyder mindre energi för varje ton gods. Sedan tidigare kör Volvo Logistics 32 meter långa fordon mellan hamnen och Volvos terminal i Göteborg men testar nu även nära 50 meter långa. De har specialtillstånd och går delvis på en egen väg skild från övrig trafik. Med i stort sett oförändrad bränsle mängd ökar last kapaciteten betydligt. Drar åt samma håll Lennart Pilskog erkänner att utmaningen är tuff. Men hela Volvo-koncernen och Volvo Personvagnar har ställt Fyra förbättringsområden Bränsleförbrukning (l/km) x Bränslets CO 2 -utsläpp (g/l) = CO 2 (g/tonkm) Fyllnadsgrad (%) x Lastkapacitet (ton) upp och vill verkligen minska koldioxidutsläppen i sina transporter, säger han. Alla är fokuserade och drar åt samma håll, det är därför vi kommit så långt redan efter halva tiden. Foto: Lars Ardarve

5 asr.se Därför åker våra 23 miljoner paket kollektivt = miljösmart Vi distribuerar 23 miljoner paket om året. Självklart påverkar dessa transporter miljön. Lika självklart känner vi ett ansvar att göra det vi kan för att minska vår påverkan på miljön. Det finns inga tecken på att transportbehoven kommer att minska i framtiden snarare tvärtom. En fungerande godstrafik är avgörande för att Sverige inte ska stanna. Men istället för att bara vara en del av problemet är vi en del av lösningen. Samlastning är nyckeln DB Schenker är störst i Sverige när det gäller landtransporter och det innebär att vi har mycket mer gods i vårt system än våra konkurrenter. För att utnyttja bilarna maximalt kan vi samlasta alla sändningar gods från olika kunder med samma slutdestination åker tillsammans. Det innebär att vi fyller våra bilar helt. Våra samlastningsterminaler kan liknas med stora flygplatser eller centralstationer. Genom att transporterna sker effektivt kör vi inte en enda mil i onödan. Det här kallar vi Kollektivtrafik för gods. Vi tänker längre DB Schenker arbetar på många plan för att agera så miljösmart som möjligt. Våra chaufförer utbildas i sparsam körning, vi kör med moderna fordon, använder kombitransporter, stödjer forskning och utveckling inom området. DB Schenker i Sverige erbjuder allt från landtransporter, internationella sjö- och flygfrakter och konsulttjänster till lager- och logistiklösningar. Vi har medarbetare och finns representerade på ett 50-tal orter i Sverige. Vi ingår i Deutsche Bahn AG:s transport- och logistikdivision. För mer information gå in på

6 ANNoNs ANNoNs Foto: Holger Staffansson Vem ska bära ansvaret? Bristerna i transportsystemet är stora, så stora att det är svårt för branschen att själv ta ansvar för miljöfrågorna. Ska man komma tillrätta med detta behöver beställarna ta mer ansvar. Det menade åtta riksdagsledamöter från oppositionen när de i höstas lämnade in en motion till riksdagen. Karin Svensson Smith Peter Pedersen GlobaliserinG, ökad välfärd, större krav på service och snabba leveranser. Anledningarna till att transporterna fortsätter att öka är flera. För att minska utsläppen av växthusgaser utvecklas nya bränslen och tekniker samtidigt som en ökning av järnvägs- och sjöfartstransporter diskuteras. Men ansträngningarna kommer inte att räcka ända fram om inte transporterna samtidigt blir effektivare i alla delar av transportkedjan. En viss del av den ökade effektiviteten tvingas fram genom naturlig konkurrens, men på andra punkter räcker inte incitamenten. Transportbranschen präglas idag av lönsamhetsproblem, kortsiktighet och illojal konkurrens faktorer som skadar utvecklingen mot en grönare och effektivare näringsgren. Eftersom lastbilstransporterna kommer fortsätta att vara en viktig del av ett modernt och väl fungerande samhälle behöver branschen nya regler och ramar. I motionen Utvidgat beställaransvar gällande yrkestrafik argumenterar Lena Hallengren (s), De- Vi måste bryta normen att man vinner på att frångå avtal, regler och rekommendationer. Det måste vara tvärtom, att det miljösmarta blir en morot, inte en uppoffring, säger Peter Pedersen. sirée Liljevall (s), Pia Nilsson (s), Marie Nordén (s), Karin Svensson Smith (mp), Lars Mejern Larsson (s), Hans Stenberg (s) och Peter Pedersen (v) för att det är beställarna av transporttjänsterna som bör ta ett betydligt större ansvar än vad de behöver göra idag. En transportmarknad som så i grunden styrs av det lägsta priset och skakiga konkurrensvillkor kan aldrig minimera sin miljöpåverkan, skriver motionärerna. Det är jättebra att köparna höjer spetsen. Men vi politiker måste vara med och höja golvet, menar Karin Svensson Smith. Men ett utökat beställaransvar kan få fler positiva följder än minskade utsläpp av växthusgaser. När priset får styra i alla väder riskerar också arbetsförhållandena att bli oacceptabla. Det finns utländska förare som bor 7-8 veckor i lastbilarna och lever under inhumana förhållanden därför att de inte har något annat val än att acceptera de villkor som de får, berättar Transportarbetarförbundets ordförande Lars Lindgren. Dagens transportsystem kommer inte att hålla. Jag är säker på att tranportnäringen har viljan att ta ansvar och göra jobbet, men politikerna måste ge oss möjligheten. Det måste vara möjligt att ha en marginal som är bättre än den minimala som finns idag. Då kan vi säkra bättre transporter! ett beställaransvar skulle ställa större krav på samordning och logistiska expertkunskaper hos handel och industri. Men framför allt tvingas transportmarknadens aktörer utforma mer högkvalitativa och samordnade lösningar där avtalen tecknas mellan jämlika parter. Resultaten skulle bli effektivare transporter med mindre klimatpåverkan. branschförbundet sveriges ÅkeriföretaG, medlem i KNEG, har nu också lanserat en kampanj om införandet av en ny ministerpost. Mot bakgrund av att transporterna står för fyra procent av BNP och är ett område som är mycket viktigt för vårt moderna samhälle, menar Sveriges Åkeriföretag att det behövs en minister med särskilt ansvar för transporter. 6 KNEG_montage.indd

7 BIOGAS & DIESEL ETT RENARE ALTERNATIV Stadspartner tillsammans med Hardstaff Group skapar bättre förutsättningar att nå de nationella klimatmålen, genom att anpassa lastbilar till metandieseldrift. Tack vare patenterad metandieselteknik MDE (Methane Diesel Engine) finns idag möjlighet att reducera koldioxidutsläppen upp till 80 % på tunga fordon. Med dieselmotorns höga verkningsgrad och driftsäkerhet i behåll, bidrar tekniken till klimatsmarta transportlösningar. OIGI Oil Ignition Gas Injection KNEG_montage.indd

8 Annons Annons Att radikalt minska koldioxidutsläppen från de tunga vägtransporterna är svårare än många tror. Ska det gå krävs satsningar som överträffar de avtal och riktlinjer som politikerna lyckas komma överens om. Johan Woxenius är professor i transportekonomi och logistik vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han menar att det finns en mycket stor potential i att effektivisera transporterna och att företag som lyckas får en viktig konkurrensfördel. Vi har inte råd att låta bli att göra något n fjärdedel av utsläppen av växthusgaser världen över kommer från transporter. I Sverige är andelen ännu högre, nästan 30 procent, varav 6 procent kommer från godstransporter på väg. Att förändra tranportsystemet till att bli betydligt mer resurssnålt har varit en av de viktigaste frågorna på vägen mot ett hållbart samhälle. Men när forskarna har kunnat notera minskade, eller stagnerade, utsläppsnivåer inom andra sektorer har utsläppen från godstransporterna på väg fortsatt att öka. Om vi tittar på de minskningar som gjorts på andra håll så har de en hel del att göra med att man koncentrerat produktionen till ett mindre antal, men större, tillverkningsanläggningar. Det har lett till ett behov av mer tranporter för att få ut varorna till kunderna. Därför går det inte att helt isolera tranportsektorn; den hänger ihop med de förändringar som sker inom andra områden, säger Johan Woxenius. Nyckeln är kunskap En annan grundläggande orsak till att utsläppen ökat är att välfärden höjt kraven på snabba transporter av varor från hela världen. Samtidigt är övergången från fossila till förnybara bränslen mycket svår och dyrbar för den tunga trafiken. Därför gäller det att anstränga sig extra hårt. Johan Woxenius tror att den viktigaste nyckeln till att lyckas bra är kunskap. Om transportörerna vet mer om varför det ibland måste vara snabba puckar och varför det ibland inte är så bråttom, då kan de planera sina transporter bättre. Sedan kan vi vända på det också. Om transportköparna har bättre kunskap om transportörernas villkor kan de själva ställa bättre krav. Idag köps transporter ganska slentrianmässigt utifrån en förenklad bild av verkligheten. Det finns mycket information som inte kommuniceras. Det är i första hand politikerna som bär ansvaret för att viktiga förändringar sker, tycker nog de flesta. Men Johan Woxenius har en lite dyster bild av politikernas möjligheter och menar att det demokratiska systemet har sina tydliga begränsningar. Vi måste kunna se våra barn i ögonen. Men ibland känns det som att vi nyktrar till på en sen fest, men istället för att börja diska så tar vi en drink till och lämnar disken till andra. Det är extremt viktigt att politikerna vågar lyfta blicken och inte är populistiska. Svårt att förklara När politikerna inte lyckas, som senast vid Köpenhamnsmötet, blir företagens roll kanske ännu tydligare. För dem finns det inte bara moraliska, utan i många fall också affärsmässiga grunder att bygga ett starkt miljöengagemang på. Man kan se att framför allt många stora företag förväntas ta ett stort ansvar och föregå med gott exempel. Och de har ju ofta även ekonomiska skäl att minska bränsle- och resursförbrukningen. I konsumentnära branscher är miljöprofilen mycket viktig. Men ibland blir det svårt att få kunderna att förstå vad det är man gör och varför. Johan nämner Ica och Coop som exempel. En centralisering av deras lagerstruktur ger lägre utsläpp än tidigare när större lastbilar kan lastas mer fulla med varor, eller när transporten kan gå via tåg. Men kunden kan ha svårt att se varför varorna från den lokala livsmedelsfabriken måste till Västerås eller Bro och vända på vägen till butiken. Sedan kanske man själv glömmer att det Johan Woxenius Ibland känns det som att vi nyktrar till på en sen fest, men istället för att börja diska så tar vi en drink till och lämnar disken till andra. forts. sidan 10 8

9 Annons Annons MÄNNISKAN ELLER NATUREN? Frågan om den moderna människans påverkan på klimatet är en av de mest debatterade världen över. Ingen kan idag säkert veta exakt hur mycket av klimatförändringarna som beror på människan. För transportnäringen är det dock avgörande att man hittar nya effektivare lösningar. Annars blir det omöjligt att få resurserna att räcka till = 1 FUEL COMBUSTION CO 2 Emissions(*) by Sector EU-27 MILLION TONNES Energy Industries Public Electricity and Heat Production Petroleum Refining Other Energy Industries Manufacturing and Construction ENVIRONMENT CO 2 EMISSIONS Notes: (*) Excluding international bunkers and LULUCF (Land-Use, Land-Use Change and Forestry) emissions; (**) Excluding international bunkers (international traffic Trenden departing för utsläppen from the EU). av CO 2 i olika sektorer (EU 27) Utsläppen av koldioxid minskar i de flesta sektorer inom EU. Men för transportsektorn är 200 situationen en annan. Mellan 1990 Source: och European 2006 har Environment utsläppen Agency ökat med (EEA), nästan November 30 procent Bakgrunden till utvecklingen är framför allt en ökande efterfrågan på snabba transporter och att omställningen till grönare alternativ är särskilt svår i transportbranschen. Men omöjligt är det absolut inte. Iron and Steel Non-Ferrous Metals Chemicals Pulp, Paper and Print Food, Beverages and Tobacco KNEGS 67.9MÅL: Att halvera utsläppen från 14.8 en typisk 79.9 svensk 30.4 godstransport på väg till år KNEGS 66.4VISION: En helt koldioxidneutral godstransportnäring år Index Other transporter Transport (**) Miljötänk från jord till bord Lantmännen står för 1 % av alla lastbilstransporter i Sverige. Det låter kanske inte mycket, men omvandlat till koldioxid blir siffran hög och det vill vi göra något åt! Vi menar verkligen allvar med att ta ansvar från jord till bord. Här är tre gröna exempel: Miljösmarta godstransporter på väg Vi har en ny policy för godstransporter och följer KNEGs riktlinjer för svenska transportörer. Det innebär bl a att alla våra chaufförer som kör foderbilar redan är eller kommer att utbildas i Eco Drivning, dvs lära sig planera sin körning bättre, minska tomgångskörning och ha en lägre genomsnittshastighet. Vi har också börjat använda RME (rapsmetylester), ett egenproducerat förnybart bränsle, och sparar på så vis 2000 ton fossil CO2/år. Supply Chain Planning Vi har tagit fram ett koncept för att förbättra vår produktions- och transportplanering. Hittills har vi startat tre projekt där vi jobbar hårt för att effektivisera och samordna våra transporter allt för miljöns skull. Tåget ett rent komplement Vi ska använda järnvägen i större utsträckning för att på så vis avlasta vägnätet, något som främjar såväl miljön som trafiksäkerheten. Vi har en ny järnvägsanslutning klar som ska spara ungefär 1000 ton CO2/ år. Vidare har vårt samarbete med övriga KNEG-medlemmar hjälpt oss optimera våra transporter från utlastning till leverans. 9

10 ANNoNs Utsläpp av CO 2 i olika sektorer % 22.8 % 4.4 % 2.6 % % 37.0 % allra viktigaste för de totala utsläppen är att man som kund väljer ett bra sätt att transportera hem varorna från butiken. Bara ett hot i taget Sedan det blev känt att FN:s klimatpanel IPCC redovisat missvisande beräkningar har frågan om vad som egentligen stämmer i klimatdebatten blossat upp rejält. De flesta forskare anser att människans förbränning av fossila bränslen ger upphov till betydande förändringar i klimatet, men många har också en annan bild av verkligheten. För Johan Woxenius är de exakta siffrorna och förhållandena inte avgörande för att kunna dra en slutsats om vad som bör göras ENERGIINDUSTRI INDUSTRI TRANSPORTER HUSHÅLL SERVICE ÖVRIGT Notes: (*) Excluding international bunkers and LULUCF (Land-Use, Land-Use Change and Forestry) emissions; (***) Emissions from fuel combustion in agriculture/ forestry/fisheries, Other (Not elsewhere specified), Fugitive Emissions from Produktionen av energi är den största källan till utsläpp Fuels, Solvent and Other Product Use, Agriculture, Waste, Other. av koldioxid. Men tvåa på listan kommer transporterna. Och inom transportsektorn är det vägtransporterna som dominerar Transportslagens del i utsläppen av CO % 15.3 % 0.8 % % 12.2 % Notes: (*) Including international bunkers; (**) Excluding international bunkers (international traffic departing from the EU); (***) Including International Bunkers but excluding LULUCF. 210 S ource: European Environment Agency (EEA), November 2008 Jag tycker att det är som att låta brandkåren fråga om det är blixten eller lek med tändstickor som tände eld på huset. Om det är blixten så är det naturligt, men ska man då få brinna inne? Jag ser det som självklart att det handlar om en kombination av mänskliga och naturliga orsaker som ger förändringar, och där måste vi minska på det som vi kan påverka. Vi har inte råd att låta bli att göra något. Har vi väl fått golfströmmen att förändras så finns det inga verktyg för att återställa det. Ett problem är också att mänskligheten tenderar att bara kunna hantera ett stort hot i taget. Att vi får ner utsläppen av koldioxid betyder nödvändigtvis inte att vi minskar trängseln, bullret, försurningen, utsläppen av partiklar eller hotet från kärnvapen. FLYG VÄG JÄRNVÄG SJÖFART ÖVRIGT Koldioxidutsläppens utveckling PERSONBILAR Idag ca 11 Mton/år - kvar på nivån från beräknas minska till 2020 LASTBILAR Idag 5,75 Mton/år - Ökat 43% från Beräknas öka ca 25% till 2020 ANNoNs Vägen till hållbara transporter enligt Johan Woxenius Mer direkta transporter - mindre terminalhantering Hela laster och balanser - minimera tomkörning Högre lastfaktor i fordon och farkoster - vänta till de är fulla, begränsa kapaciteten Högre godsdensitet - bättre förpackningar Bättre tidläggning - längre tidsfönster för leverans, vänta på returtransport Bättre kommunikation mellan transportköpare och transportör - ger tid för transportplanering och effektiva lösningar Logistiska trender, senaste 10 åren Starkt ökande transportarbete Längre transportavstånd Större transportföretag Större fordon och farkoster Mer samlastning Mer intermodalitet Hårdare styrda logistiksystem Efterfrågan på - mer avancerade logistiktjänster - mindre miljöstörande transporter 10

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden

KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden Anders Ahlbäck x Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Chalmers och Göteborgs universitet 1 KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden, 2009

Läs mer

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden Anders Ahlbäck x Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Chalmers och Göteborgs universitet. Sammanfattning Under 2012 har KNEGs 15 medlemmar

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen logistik NR 2 JUNI 2011 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen Dyrt för

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ Foto: Andrew Penner, Dreamstime.com Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 3CC 0-100 på cirka tio sekunder och detta utan några som helst utsläpp. 18 Håller oljan på att ta slut? 2 Etanol

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Biogas för tunga lastbilar ett kunskapsunderlag

Biogas för tunga lastbilar ett kunskapsunderlag Biogas för tunga lastbilar ett kunskapsunderlag En utredning utförd av Staffan Johannesson, Miljöbyrån Ecoplan AB på uppdrag av miljösekretariatet, Västra Götalandsregionen, Biogas Väst Juni 2012 BIOGAS

Läs mer

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket logistik NR 2 JUNI 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket för långt? Så tycker partierna i transportfrågor

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK. Blindtext: Für den Titel

SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK. Blindtext: Für den Titel logistik NR 4 DEC 2009 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Hiss till rymden kan bli verklighet Tänk rätt tänk om! Så viktigt är flexibilitet Höga krav på logistik från

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2011/12 E85 D 95 Hållbarhet i drivmedelsbranschen är det möjligt? Varför hållbarhetsredovisning? OKQ8 inser att arbetet med miljö, etik och mänskliga rättigheter

Läs mer

logistik Kriget mot Somalias pirater magasinet Vinjett grå DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare

logistik Kriget mot Somalias pirater magasinet Vinjett grå DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare logistik NR 1 MARS 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Kriget mot Somalias pirater DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok.

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok. KUNDTIDNING FÖR ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD NR 1 2015 Profilen: överste torgny henryson järnväg 2050 vision utan floskler Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok

Läs mer

Transporter Göteborg 2050

Transporter Göteborg 2050 Transporter Göteborg 2050 Ett hållbart transportsystem med: Närhet till det vardagliga Korta färder till fots och på två hjul Hög tillgänglighet till det regionala och det globala Flexibla och effektiva

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam Logistik #6 EFFEKTIVITET, MILJÖ OCH EKONOMI I SAMSPEL FÖR KONKURRENSKRAFTIGA LOGISTIK- OCH GODSTRANSPORTLÖSNINGAR RFID-experten

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé logistik NR 3 SEPT 2014 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Julas tågpendel till Falköping en succé Vitvaror en riktig utmaning att hantera Empire State Building ännu

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK 2006 NOVEMBER * * * * * * * * * *

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK 2006 NOVEMBER * * * * * * * * * * HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK DIN GUIDE TILL LÖNSAM YRKESTRAFIK * 355 miljoner Så många ton gods transporterade svenska lastbilar år 2005. Av inrikes godstransporter

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin Biogas 2012/2013 >> TestArena GREEN HIGHWAY magasin I det här magasinet kan du läsa

Läs mer

magasinet Sidan 4-7 Göteborgs Hamn tog priset Sidan 12-13 Tåg och flakmoped för miljön Sidan 22-23 Markslöjd går bäst i mörka tider

magasinet Sidan 4-7 Göteborgs Hamn tog priset Sidan 12-13 Tåg och flakmoped för miljön Sidan 22-23 Markslöjd går bäst i mörka tider magasinet LOGISTIK Nummer 4 december 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar Här råder ingen chaufförsbrist Sidan 4-7 Göteborgs Hamn tog priset Sidan 12-13 Tåg och flakmoped för miljön

Läs mer

Lönsam LOGISTIK nr 8. 09

Lönsam LOGISTIK nr 8. 09 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam LOGISTIK nr 8. 09 Logistikens betydelse för miljön, näringslivet och samhället Foto: Göran Wink»»» E-HANDELN FORTSATT UPPÅT

Läs mer