Bildningsnämnden nr 10/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro Fanjunkars och kommun Försäljning av det forna kommunhuset Åvalla Godkännande av en alternativ kompensationsmodell; Retroaktiv kompensation av den 10 %:s kommunrabatt som beviljats kommuninvånarna för VR:s pendlarbiljetter BILDN 100 s ekonomiska utfall 10/2012 BILDN 101 BILDN 102 BILDN 103 Övriga ärenden Godkännande av ett utkast till nytt avtal gällande medborgarinstitutverksamheten inom Hiisi Institutet-kommunerna och ändring av instruktionen för Hiisi Institutet Förhöjning av påminnelseavgiften för personer som fyllt 15 år

2 Sida 2 Nr 10/2012 Mötesplats och -tid Kommunhuset klo , paus Närvarande medlemmar Gottberg Carl-Johan, ordförande Alho Olli, medlem Backman Heidi, medlem Nordström Elisa, medlem Halonen Pekka, medlem Hautamäki Satu-Kristiina, medlem Pitkänen Kirsti, ersättare Paasikivi Anna, medlem Sneck Minna, ersättare frånvarande 104 frånvarande 102 frånvarande 104 Övriga närvarande Nordman Tina, bildningschef (föredragande) Lilja Juha, fritidschef, avlägsnade sig frånmötet efter 103, kl Kneckt Katja, förvaltningsplanerare Ojala Cilla, kansliföreståndare (sekreterare) Ärenden Underskrifter Carl-Johan Gottberg ordförande Cilla Ojala protokollförare Heidi Backman protokolljusterare Satu-Kristiina Hautamäki protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Bildningskansliet Intygar, underskrift Tjänsteställning Martina Kinnunen kanslisekreterare

3 Sida 3 BILDN 95 Förslag: MÖTETS KONSTITUERING beslutar - konstatera mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört och - välja två protokolljusterare Beslut: Nämnden - beslöt konstatera mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört - valde Satu-Kristiina Hautamäki och Heidi Backman till protokolljusterare - beslöt att ta tilläggslistans ärenden 102 och 103 till behandling.

4 Sida 4 BILDN 96 LAGLIGHETSÖVERVAKNING AV TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Kompletterande material Efter senaste möte har till nämnden skickats beslutsprotokoll gällande ärenden som avgjorts av en sektion i nämnden eller av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden och vilka i enlighet med 51 i kommunallagen kan tas till nämnden för behandling. Kompletterande material - Beslutsförteckningarna finns som kompletterande material Förslag: Nämnden beslutar - att i enlighet med 51 i kommunallagen inte ta till behandling följande ärenden som ingår i sektionernas protokoll och i tjänsteinnehavarbeslut gjorda av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden: Bildningschef Tina Nordmans beslutsförteckning /2012 Chefens för småbarnsfostran Anu Vesiluomas beslutsförteckning ínga beslut efter 10/2012 Planerarens för småbarnsfostran Pirkko Moring beslutsförteckning inga beslut efter 6/2012 Fritidschef Juha Liljas beslutsförteckning inga beslut efter 15/2012 tf. rektor Päivi Boströms beslutsförteckning /2012 Rektor Anu Hausens beslutsförteckning inga beslut efter 20/2012 Rektor Erik Wolffs beslutsförteckning inga beslut efter 28/2012 Administrativ daghemsföreståndare Eva Nygård inga beslut efter 3/2012 Administrativ daghemsföreståndare Leena Knuts inga beslut efter 10/2012 Beslut: Enligt förslaget.

5 Sida 5 BILDN 97 UPPGÖRANDE AV ETT SAMARBETSAVTAL MELLAN STIFTELSEN PRO FANJUNKARS OCH SJUNDEÅ KOMMUN Bilaga 1 Kompletterande material Nationalförfattaren Aleksi Kivi bodde i torpet Fanjunkars under åren I Fanjunkars skrev Aleksis Kivi huvuddelen av hela sin produktion, bl.a. Sju bröder tre gånger. År 1934 öppnades Finlands första författarmuseum i Fanjunkars. Under Porkalas arrendetid förlorades en tredjedel av till Sovjetunionen och bl.a. hela centrum utrymdes för arrendetiden. I samband med det förstördes torpet Fanjunkars. Under flera år fanns det på tomten en minnesplakett. För återuppbyggande av torpet grundades stiftelsen Pro Fanjunkars år Stiftande medlemmar var kommun, församlingar, Sparbanksstiftelsen och Hembygdens Vänner i. Det nyuppbyggda Fanjunkars stod färdigt år Stiftelsen Pro Fanjunkars verksamhetsberättelse för år 2011, verksamhetsplan för år 2012 och budget för år 2012 finns som kompletterande material. Verksamheten Fanjunkars befinner sig i kommuncentrum. I Fanjunkars finns ett museirum, en sal och ett kök. Förutom gamla föremål finns det i museirummet även en del av Aleksis Kivis egna saker. I salen kan fester, möten och föredrag ordnas och i köket är det möjligt att sköta kaffe- och matservering ( ) Evenemang Besökare Fanjunkars har hållits öppet för allmänheten tre timmar om söndagarna under sommarmånaderna Besökarantalet har varierat mellan 2-16 personer, sammanlagt 72 personer. Utomstående grupper har besökt torpet, föreningar och privata kommuninvånare har använt utrymmet för sina möten och fester. kommuns kulturväsende har ordnat mindre kultur-, litteratur- och musikevenemang åt kommuninvånarna och man har ordnat guidade besök riktade till dagvårdsbarnen och till eleverna. Kommunen har även ordnat möten och utbildning i Fanjunkars. Bildningschefen har lagt märke till att kommun och stiftelsen Pro Fanjunkars inte har ett gällande avtal om skötande av Fanjunkars verksamhet och om fastighetsskötseln och därför kontaktade hon stiftelsens ordfö-

6 Sida 6 rande. Kommunen står för en betydande del av Fanjunkars verksamhet. kommuns kulturledare sköter all verksamhet i Fanjunkars (reserveringar, guidning, uppvärmning, städning, cateringbeställning och fakturering). På kulturledarens begäran har tekniska avdelningen vid behov skött snöplogning och sandning. Sitftelsen har betalat el- och vattenräkningar. Stiftelsen har fått alla intäkter. Styrelsen för stiftelsen Pro Fanjunkars gav under våren 2012 bildningschefen ett förslag till samarbetsavtal. Fanjunkars verksamhet hör under bildningsnämnden (kulturverksamhet) men eftersom det i avtalsutkastet finns mycket service som lyder under tekniska nämnden ordnades det en för bildningsnämnden och tekniska nämnden en gemensam aftonskola i augusti Under kvällen kom man nämnderna emellan överens om en gemensam viljeyttring och linjedragning gällande samarbetsavtalets innehåll. På aftonskolan diskuterades de olika alternativ som bildningschefen framlade och de frågor och tankar som togs fram under kvällen; - stiftelsen är en självständig juridisk person; behandlas den jämlikt med övriga i kommunen verksamma juridiska personer? (Hembygdsmuseet, Svidja och Sjundby slott) - vem ansvarar för utvecklandet av verksamheten? Risker? - kommunen bör verka för kommuninvånarnas bästa, vilken lösning är bäst? - kan stiftelsen få både finansiellt bidrag och kommunala arbetsinsatser? Ärendet gällande samarbetet med stiftelsen Pro Fanjunkars behandlas både i tekniska nämnden och bildningsnämnden och förs sedan till kommunstyrelsen för ett slutgiltigt beslutsfattande. Det är inte här enbart fråga om en verksamhet som lyder under nämnderna utan även vilken kommunens linjedragning är. Olika alternativ; Alternativ 1: Uppgörande av ett avtal utgående från stiftelsen Pro Fanjunkars avtalsutkast. Då skulle ansvaret vara uppdelat enligt följande: Bildningsavdelningen: o bildningsnämnden stöder stiftelsen Pro Fanjunkars med ett årligt belopp som enligt ett förslag av stiftelsens ordförande skulle vara För stödbeloppet skulle stiftelsen Pro Fanjunkars sköta om guidningen i fastigheten o kulturledaren tar emot reserveringar, antecknar dem i kommunens intranetsystem. Önskemål gällande enskilda personers och gruppers besök förmedlas via intranet till den person som stiftelsen valt till guide och

7 Sida 7 som ansvarar för väl administrerade besök. En god administrering omfattar fakturering, guidning, kaffe- eller måltidsarrangemang. Tekniska avdelningen: o förbinder sig att sköta underhållsåtgärder för fastigheten Fanjunkars: gräsklippning, snöplogning, städning av fastigheten och dess sanitetsutrymmen i uthusbyggnaden, bevakning av fastigheten och flaggning. Stiftelsen Pro Fanjunkars: o betalar alla el-, vatten- och försäkringsräkningar o får alla intäkter o ansvarar för fastighetens underhåll Övrigt: o den guide som stiftelsen utsett verkar både i samarbete med kommun och på eget initiativ för att marknadsföra Fanjunkars. Kostnaderna delas. o kommun får enligt avtalet använda Fanjunkars för sina egna representations- och övriga ändamål utan debitering t.ex. 15 gånger/dagar per år. Kostnader etc.; o för kommunen skulle kostnaderna för uppgörande av detta avtal uppskattningsvis utgöra ca i året (bildningsavdelningen: , tekniska avdelningen: ). Kalkyleringen baserar sig på nuvarande besöksantal ju mera evenemang/besökare desto högra kostnader. o det finns nackdelar med delat ansvar. Vem ansvarar för utvecklandet av verksamheten och marknadsföringen? Alternativ 2: Kommunen hyr Fanjunkars av stiftelsen Pro Fanjunkars. Ansvaret skulle vara uppdelat enligt följande; Bildningsavdelningen; o bildningsavdelningen skulle sköta hela verksamheten: reserveringar, guidning, cateringbeställningar och fakturering o utvecklar verksamheten i Fanjunkars så att det i torpet arrangeras mera mångsidig kulturverksamhet åt kommuninvånarna och utomstående. En arbetsgrupp tillsätts för att utveckla verksamheten och till arbetsgruppen hör bl.a. en representant för stiftelsens styrelse o marknadsför Fanjunkars verksamhet och möjligheterna att hyra utrymmet för fester och som möteslokal Tekniska avdelningen;

8 Sida 8 o sköter underhållsåtgärder i anknytning till Fanjunkarsfastigheten: gräsklippning, snöplogning, städning av fastigheten och dess sanitetsutrymmen i uthusbyggnaden, bevakning av fastigheten, flaggning och servicearbeten (byte av lampor etc.) Stiftelsen Pro Fanjunkars; o fungerar som uthyrare. Stiftelsen ansvarar för betalning av försäkringar och eventuella reparations- och byggnadskostnader i fastigheten o får per år i hyra av kommunen Kostnader; o ansvaret för hela verksamheten (reserveringar, guidning, marknadsföring, fakturering, cateringbeställningar) och utveckling samt fastighetsskötsel (gräsklippning, snöplogning, sandning, städning, flaggning, servicearbete) fördelas på olika avdelningar och personer (bildningsavdelningen, tekniska avdelningen, förvaltningsavdelningen). Enligt uppskattning skulle kostnaderna uppgå till ett årsverke, lönekostnader och lönebiskostnader i medeltal ca o vatten- och elräkningarna per år är ca (enligt nuvarande användning) o hyran som betalas till stiftelsen Pro Fanjunkars o marknadsförings- och andra kostnader o intäkter enligt nuvarande situation ca Enligt en grov uppskattning skulle totalkostnaderna för alternativ 2 vara ca Övrigt att iaktta; o kommunen ansvarar för verksamheten och får besluta om prissättningen av servicen o ifall kommunen sörjer för kaffe- och måltidsarrangemangen t.ex. genom att beställa tjänsterna av lokala serviceproducenter kan det bli aktuellt att konkurrensutsätta tjänsterna o avdelningarna och enheterna har inte överlopps personalresurser - bedrivande och utvecklandet av verksamheten kommer att belasta personalen o kommunen kan eventuellt få statsbidrag för utvecklande av verksamheten Alternativ 3: o Stiftelsen Pro Fanjunkars ansvarar helt och hållet för Fanjunkars verksamhet (guidning, reservering, fakturering, fastighetsunderhåll) o intäkterna går till stiftelsen o kommunen stöder verksamheten genom att hyra utrymmet varvid en del av kostnaderna täcks med hyresinkomsterna (t.ex. 15 dagar )

9 Sida 9 Sammandrag över alla alternativ: Kostnader per år Kommunens ansvar Stiftelsens ansvar Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ reserveringar, gräsklippning, snöplogning, städning av fastigheten och dess sanitetsutrymmen i uthusbyggnaden, bevakning av fastigheten, flaggning ordnande av guidningar, god administrering av besöken, betalning av el, vatten och försäkringar, fastighetens underhåll bedrivande av verksamheten (reserveringar, guidning, marknadsföring, fakturering, cateringbeställningar) och utveckling samt fastighetsunderhåll (gräsklippning, snöplogning, sandning, städning, flaggning, servicearbete) betalning av försäkringar, fastighetsunderhåll Intäkter till stiftelsen till kommunen till stiftelsen Övriga Kommunen och stiftelsen sköter iaktagelser marknadsföringen gemensamt. Kommunen kan utveckla verksamheten på önskat sätt och inverka på hyrorna. En krävande helhet som man inte klarar av utan betydande tilläggssatsningar. betalning av hyran enligt avtal. Rätt att använda Fanjunkars t.ex. 15 gånger per år bedrivande och utvecklande av verksamheten samt fastighetsunderhåll Kommunen har inte ansvar. Stiftelsens resurser räcker inte till för bedrivande av verksamheten. De medlemmar av tekniska nämnden och bildningsnämnden som deltog i aftonskolan hade en gemensam åsikt om att Fanjunkars verksamhet borde utvecklas och att man genom en bra marknadsföring kunde föra fram Fanjunkars. På aftonskolan konstaterades att det ur utvecklingssynpunkt sett skulle vara bättre att kommunen skulle ansvara för hela verksamheten och utvecklandet av den. Därför ansåg deltagarna av aftonskolan att tjänsteinnehavarna borde utreda uppgörandet av ett avtal med stiftelsen Pro Fanjunkars i enlighet med alternativ 2. Bildningschefen kallade stiftelsens ordförande till ett gemensamt möte för att diskutera de olika alternativen och stiftelsens önskemål. I mötet deltog dessutom fritidschefen och kulturledaren. Stiftelsens ordförande ansåg att det bästa alternativet för stiftelsens del skulle vara alternativ 2, nästbäst skulle alternativ 1 vara och ordföranden konstaterade att stiftelsen inte har möjlighet att fortsätta verksamheten enligt alternativ 3. Ärendet gällande samarbetet med stiftelsen Pro Fanjunkars behandlas både i tekniska nämnden och bildningsnämnden och förs sedan till kommunstyrelsen för ett slutgiltigt beslutsfattande. Det är inte här enbart fråga om en verksamhet som lyder under nämnderna utan även vilken kommunens linjedragning är. Beredning: bildningschef Tina Nordman, tfn , Kompletterande material och bilagor: - som bilaga stiftelsens Pro Fanjunkars avtalsutkast

10 Sida 10 - som kompletterande material Stiftelsen Pro Fanjunkars verksamhetsberättelse för år 2011, verksamhetsplan för år 2012 och budgeten för år 2012 Förslag: Nämnden - konstaterar att Aleksis Kivis författarhem Fanjunkars som stiftelsen Pro Fanjukars har byggt är en viktig byggnad för kommuns kultur. Besöksantalet är emellertid lågt och både verksamheten och marknadsföringen borde utvecklas betydligt jämfört med nuvarande. - anser efter att ha granskat samarbetsalternativen att alternativ 2 på bästa sätt skulle göra möjliggöra en utveckling Fanjunkarstorpets verksamhet. Alternativet är dock det allra dyraste och mest krävande för kommunen och det belastar personalen. Bildningsavdelningen skulle ha huvudansvaret för utvecklandet av verksamheten men förutom bildningschefen och fritidschefen ansvarar endast en kultur- och motionsledare för kulturverksamheten. - föreslår för kommunstyrelsen att kommunstyrelsen beslutar att ett avtal i enlighet med alternativ 1 undertecknas med stiftelsen Pro Fanjunkars. Stiftelsen får sålunda stöd från kommunen för bedrivande av verksamheten men kommunens ekonomi och personal belastas inte för mycket. Behandling: Beslut: De ändringar som föredraganden gjort i utredningsdelen har beaktats i protokollet. Enligt förslaget

11 Sida 11 TEKNLTK:423 /2012 BILDN 98 TEKN Kompletterande material FÖRSÄLJNING AV DET FORNA KOMMUNHUSET ÅVALLA Enligt tekniska nämndens instruktions 9 mom. 21 hör det till tekniska nämndens uppgifter att bygga, underhålla och ansvara för användningen av kommunens fastigheter och områden. Svartbäck: Svartbäcks fastighet består av två områden, fastighetsnummer areal 0,3232 hektar samt areal 0,7700 hektar enligt lagfartsintygen av den Det finns en generalplan som gäller för det aktuella området. Området består enligt delgeneralplanebeteckningen och bestämmelsen av P-område (man kan enligt byggnadsordningen uppföra byggnader för service och administration i området). Objektet bär beteckningen SR, vilket innebär att det enligt byggnadslagen är skyddat eller ett objekt eller del av objekt som bör skyddas. Enligt köpebreven har områdena sålts till kommun den Som säljare stod Ragnar Karell för och Karl och Anna Salovius för Enligt köpevillkoren förbinder sig kommun att använda området för att uppföra en folkskolsbyggnad. I köpebreven finns inget omnämnande om att fastigheten skulle återgå till säljaren såvida användningsändamålet ändras. Skolbyggnaden uppfördes år Byggnaden fungerade i början som skola men har senare tagits i bruk som daghem. Byggnadens kalla vindsutrymme skadades i en brand som fick sin början av ett blixtnedslag år Då byggnaden fungerade som daghem var det främst personalen som fick symptom på grund av dålig inneluft. Byggnaden togs ur daghemsbruk på grund av detta i december Vintern gjordes omfattande undersökningar i huset. Undersökningarna uppvisade förhöjda halter av strålsvamssporer, vilket är typiskt för byggnader av denna ålder och med denna byggnadsteknik. Släckningsvattnet som användes för att släcka branden kan ha medverkat till de mikrober som konstaterats i det isolerande sågspånet i första våningens bottenkonstruktioner. Byggnaden har stått tom från år 2008 förutom några månader i början av år 2012, då gymnastiksalen har fungerat som konstnärsateljé. Det är inte än-

12 Sida 12 damålsenligt att hålla ett dylikt hus tomt. Huset fortsätter att förfalla. Såvida kommunen tar det i eget bruk kräver det omfattande reparationer, vilket inte för tillfället har beaktats i kommunens budget. Det finns externt intresse för att köpa huset. Huset är lämpligt för bostadsbruk. Detta förutsätter emellertid en planeändring. Huset ligger på ett vackert ställe. Åvalla: Åvallas registernummer är Området har en gällande generalplan. Enligt delgeneralplanebeteckningen och bestämmelsen utgörs området av A-område. Enligt byggnadsordningen kan man på området bygga småhus med ekonomibyggnader och /eller sådana arbetsutrymmen som inte stör boende. Objektet bär beteckningen SR, vilket innebär att det enligt byggnadslagen eller byggnadsskyddslagen är skyddat eller ämnat att skyddas. Arealen uppgår enligt lagfartsintyget av den ,3232 hektar. Byggnadsingenjörsstuderandena vid Yrkeshögskolan Sydväst har som elevarbete gjort en kartläggning av byggnadens skick. Huset används för tillfället närmast av olika föreningar. scouter har aktiv verksamhet i byggnaden. Man bör anvisa ersättande utrymmen för föreningarna. Enligt konditionsgranskningsklassificeringen som utförts i de fastigheter som kommunen äger eller besitter har Åvalla klassats i konditionsklass ett och Svartbäck i konditionsklass två. Man föreslår att båda säljs genast. Konditionsklass ett innebär att husena är i dåligt skick och kräver omfattande reparationsåtgärder för att de kan användas. Husets teknik är obefintlig och gammal samt användningsnivån låg. För att kunna förlänga byggnadens livslängd krävs omedelbara reparationsåtgärder. Konditionsklass två innebär att byggnaderna kräver reparationsåtgärder. Byggnadsmaterialen är gamla, slitna och opraktiska. Hustekniken är bristfällig. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material konditionsundersökning gällande inneluften och fukttekniken som utfördes av Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy den , - som kompletterande material fortsatta åtgärder gällande kvaliteten på daghemmets inneluft som kompletterande material fortsatta åtgärder gällande reparation av byggnaden. - som kompletterande material kartutdrag ur fastighetsregistret

13 Sida 13 - som kompletterande material Västra delgeneralplans beteckningar och bestämmelser i området - som kompletterande material utdrag ur överblicken över de fastigheter och bostadsaktier som kommunen äger. Föredragning: tf. tekniska chefen Magnus Malmberg, tel: , e-post: Förslag: Tekniska nämnden föreslår - för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att fastigheterna Svartbäck och Åvalla säljs till mest bjudande. - att man bör klart och tydligt föra fram till de eventuella köparna alla de problem och konstaterade skador som konstaterats i husen. Man ger en fastighetsförmedlare i uppdrag att sälja fastigheterna. - att bildningsnämnden och tekniska nämnden utreder om det finns ersättande utrymmen för den föreningsverksamhet som fungerat i Åvalla. Behandling: Ändrat beslutsförslag: Under behandlingen ändrade föredraganden sitt förslag enligt följande: Tekniska nämnden föreslår - för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att fastigheterna Svartbäck och Åvalla säljs, till Svartbäcks försäljningsvillkor sätts till att förköpsrätt har traditionsföreningar, allmännyttiga föreningar eller dylika. - att man bör klart och tydligt föra fram till de eventuella köparna alla de problem och konstaterade skador som konstaterats i husen. Man ger en fastighetsförmedlare i uppdrag att sälja fastigheterna. - att kommunen är skyldig innan försäljning, att se till att det finns ersättande utrymmen för den föreningsverksamhet som fungerat i Åvalla. Beslut: Enligt föredragandens ändrade beslutsförslag. ==== KST Förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, att kommunfullmäktige beslutar 1. sälja fastigheterna Svartbäck och Åvalla 2. befullmäktiga tekniska nämnden att sörja för försäljningen av fastigheterna och att uppgöra noggrannare försäljningsvillkor samt

14 Sida uppmana tekniska nämnden att den anvisar ersättande utrymmen för samfund och föreningar som är verksamma i Åvalla innan fastigheten säljs. Behandling: Malmgren avlägsnade sig på grund av jäv och var inte närvarande då detta ärende behandlades. Kaisla föreslog att punkt 3 ändras så att den lyder: 3. uppmana tekniska nämnden att den anvisar ersättande utrymmen för samfund och föreningar som är verksamma i Åvalla. Eftersom förslaget inte fick understöd, konstaterade ordföranden, att det förföll i brist på understöd. Martin understödd av Laaksonen föreslog att Svartbäck inte säljs utan man säljer Åvalla och de som använder Åvalla får använda Svartbäck. Eftersom det hade gjorts ett från föredragandens förslag avvikande understött förslag var det nödvändigt med en omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder föredragandens förslag röstar ja och de som understöder Martins förslag röstar nej. Vid förrättad omröstning vann föredragandens förslag med 8 röster (Janhunen, Kaisla, Sneck, Penttinen, Huittinen, Ryynänen, Sarviaho, Svanfeldt) mot 2 röster (Martin, Laaksonen). Beslut: Förslaget godkändes. === FGE Behandling: Oinonen understödd av von Essen föreslog att ärendet remitteras till tekniska nämnden för ny beredning. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden, att kommunfullmäktige hade enhälligt godkänt förslaget. Beslut: Kommunfullmäktige remitterade ärendet till tekniska nämnden för ny beredning. === TEKN Kompletterande material Enligt 9 punkt 21 i instruktionen för tekniska nämnden handhar tekniska nämnden byggandet, underhållet och användningen av kommunens fastigheter och områden. Åvalla:

15 Sida 15 Fastighetsnummret för Åvalla är Det finns en generalplan för registerenhetens område. Enligt delgeneralplanebeteckningen och bestämmelserna är området ett A- område. (Enligt byggnadsordningen kan man på området bygga ett fristående småhus med ekonomibyggnader och / eller sådana arbetsutrymmen som inte stör boendet.) Objektet har en SR-beteckning, vilket innebär att det är skyddat eller ämnat att bli skyddat enligt byggnadslagen eller byggnadsskyddslagen. Arealen är 0,3232 ha enligt lagfartsintyget av den Byggnadsingenjörsstuderandena i Yrkeshögskolan Sydväst har som elevarbete uppgjort en kartläggning över fastighetens tillstånd. Huset används för tillfället främst av föreningar. Scouterna i idkar aktiv verksamhet i huset. Det är meningen att anvisa ersättande utrymmen för föreningsverksamheten. Enligt den konditionsklassifikation som gjorts för alla fastigheter som kommunen äger och förvaltar hör Åvalla till konditionsklassen ett. Konditionsklass ett innebär att husen är i dåligt skick och kräver omfattande reparationsåtgärder för att försätta dem i användbart skick. Husets teknik är obefintlig och gammal och användningen är liten. Man kan tydligt konstatera en stark mögellukt i huset. För att förlänga byggnadens livslängd kräver det omedelbara reparationsåtgärder. Av ovannämnda orsaker bör man anvisa de nuvarande användarna ersättande utrymmen i stället för Åvalla. Kommunfullmäktige har den remitterat ärendet för ny beredning i tekniska nämnden. Nu har man skiljt åt försäljningen av Åvalla och Svartbäck till skilda paragrafer och i fallet Åvalla är det viktigt att före den egentliga försäljningen kartlägga eventuella ersättande utrymmen för dem som nu använder Åvalla. Kompletterande material och bilagor: - utdrag ur översikten Fastigheter och bostadsaktier som ägs och förvaltas av kommunen som kompletterande material - utskrift av fastighetsregistrets karta som kompletterande material Föredragning: byggmästare Magnus Malmberg, tfn: , e-post: Förslag: Nämnden beslutar: - att föra en allmän diskussion om eventuella ersättande utrymmen för Åvallas nuvarande användare i stället för Åvalla

16 Sida 16 - att be om ett utlåtande av kommuns bildningsnämnd gällande de ersättande utrymmena för de nuvarande användarna av Åvalla. Det är att hoppas att bildningsnämnden hör användarna av Åvalla då den ger sitt utlåtande. Behandling: Medlem Malmgren avlägsnade sig på grund av jäv och var inte närvarande då detta ärende behandlades. - En allmän diskussion fördes om eventuella ersättande utrymmen för Åvallas användare. Föreslogs att, ungdomsföreningarna och församlingen kontaktas t.ex. Västanlid och Edvardsberg kunde vara alternativa lösningar. - att be om ett utlåtande av kommuns bildningsnämnd gällande de ersättande utrymmena för de nuvarande användarna av Åvalla. Det är att hoppas att bildningsnämnden hör användarna av Åvalla då den ger sitt utlåtande. Under behandlingen ändrade föredraganden sitt förslag enligt följande: Ändrat förslag: Nämnden beslutar: - att, ungdomsföreningarna och församlingen kontaktas t.ex. Västanlid och Edvardsberg kunde vara alternativa lösningar. - att be om ett utlåtande av kommuns bildningsnämnd gällande de ersättande utrymmena för de nuvarande användarna av Åvalla. Det är att hoppas att bildningsnämnden hör användarna av Åvalla då den ger sitt utlåtande. Beslut: Enligt ändrade förslaget. ==== BILDN 98 Kompletterande material Tekniska nämnden har på sitt möte behandlat försäljningen av fastigheten Åvalla och att ersättande utrymmen borde hittas åt de föreningar, klubbar och grupper som nu verkar i fastigheten. Enligt 9 punkt 21 i tekniska nämndens instruktion har tekniska nämnden i uppgift att svara för byggande, underhåll och användning av kommunens fastigheter och områden. Kommunfullmäktige i har överfört beslutanderätten gällande taxor, avgifter, inkomstgränser, hyror och andra ersättningsgrunder på bildningsnämnden fr.o.m i enlighet med 5 i bildningsnämndens och bildningsavdelningens instruktion.

17 Sida 17 Fastigheten Åvalla är ett av de utrymmen som bildningsnämnden förfogar över och bildningsavdelningen beviljar ordinarie och tillfälliga användarturer åt föreningar, organisationer och privata personer till alla de utrymmen som bildningsnämnden förfogar över i enlighet med handlingen Principer för användning och beviljande av de utrymmen som bildningsnämnden förfogar över fr.o.m För närvarande verkar Strömstarar r.f. huvudsakligen i Åvalla. Bildningschefen har beslutat att Strömstarar r.f. har lov att tillsvidare använda två större och ett mindre rum som finns i nedre våningen i Åvalla. Dessutom har den ett förrådsutrymme. Det kök som finns fastigheten är i sambruk med övriga aktörer som använder fastigheten. För användning av fastigheten uppbärs inte hyra. Förutom scoutverksamheten uthyrs Åvallas utrymmen sporadiskt bl.a. till Kyrkslätts medborgarinstitut. Scouternas behov av utrymmen avviker från andra föreningars och organisationers behov. Bildningschefen har bett kårchefen för scoutkåren Strömstarar r.f. Johanna Kanerva om en utredning om utrymmesbehoven och fått den per e-post I sitt utlåtande har kårchefen konstaterat att för att kunna erbjuda sina medlemmar högklassig verksamhet är det mycket viktigt att möteslokaliteterna lämpar sig för scoutverksamhet. Till sin natur ska scoutgropen vara sådan att den stöder scoutverksamheten och den ska befinna sig på ett sådant ställe att olika slags utomhusaktiviteter är möjliga. Mötesutrymmet bör även med tanke på gruppernas storlek och ur verksamhetens synpunkt sett vara fungerande och tillräckligt stort. Det är även viktigt för verksamheten att scouternas utrustning finns på samma ställe som möteslokaliteterna eftersom utrustningen används regelbundet både på mötena och på utflykterna. Scoutkårledarens utlåtanden finns som kompletterande material. Bildningsavdelningen har inte bland sina utrymmen några lämpliga lokaliteter att anvisa åt scoutverksamheten. Kårchef Kanerva har diskuterat med församlings kyrkoherde om möjligheterna att hitta utrymmen. Fastigheten Friden som ägs av församlingen blir ledig i maj 2013 och församlingen har meddelat att den är villig att hyra utrymmena åt Strömstarar r.f. från början av juni 2013 till ett skäligt pris. Bildningschefen har diskuterat saken med kyrkoherden Bildningsväsendet kan inte hyra ut utrymmen till enstaka föreningar eller samfund utan alla bör behandlas jämlikt (hundklubb, motocrossbana). Strömstarar r.f. kan även i fortsättningen ansöka om verksamhetsbidrag av bildningsnämnden. Bilagor och kompletterande material: - som kompletterande material scoutkårledarens utlåtanden

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:30 12.10 Sammanträdesplats: Rest. Attila, Yliopistonkatu 38, Tammerfors Anmärkning: Sammanträdet ajournerades kl. 9.35 och återupptogs kl. 10.00. Närvarande/beslutande

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121 4/2015 117 Stadsfullmäktige TID - AIKA 16.06.2015 kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120 51 Val av protokolljusterare 121

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården -2, KST 2011-12-12 18:00 Kallelse till s sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn 382 1111, i god tid 347, KST 2011-12-12 18:00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Köp av ny bostad. guide för köparen

Köp av ny bostad. guide för köparen Köp av ny bostad guide för köparen RT 2006 Uppdaterad i juni, 2012 (ändrad punkt Betalning av överföringskatt och korrigerat konsumenttvistenämnden) Utgivare: Byggnadsindustrin RT rf Förläggare: Suomen

Läs mer

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg 1/2014 1 Fullmäktige Tid 10.02.2014, kl. 18:00-20:30 Plats Wessman-salen, Stora Byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-20:30 ledamot Alaterä Mandi 18:00-20:30 ledamot Backström

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer