Bildningsnämnden nr 10/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro Fanjunkars och kommun Försäljning av det forna kommunhuset Åvalla Godkännande av en alternativ kompensationsmodell; Retroaktiv kompensation av den 10 %:s kommunrabatt som beviljats kommuninvånarna för VR:s pendlarbiljetter BILDN 100 s ekonomiska utfall 10/2012 BILDN 101 BILDN 102 BILDN 103 Övriga ärenden Godkännande av ett utkast till nytt avtal gällande medborgarinstitutverksamheten inom Hiisi Institutet-kommunerna och ändring av instruktionen för Hiisi Institutet Förhöjning av påminnelseavgiften för personer som fyllt 15 år

2 Sida 2 Nr 10/2012 Mötesplats och -tid Kommunhuset klo , paus Närvarande medlemmar Gottberg Carl-Johan, ordförande Alho Olli, medlem Backman Heidi, medlem Nordström Elisa, medlem Halonen Pekka, medlem Hautamäki Satu-Kristiina, medlem Pitkänen Kirsti, ersättare Paasikivi Anna, medlem Sneck Minna, ersättare frånvarande 104 frånvarande 102 frånvarande 104 Övriga närvarande Nordman Tina, bildningschef (föredragande) Lilja Juha, fritidschef, avlägsnade sig frånmötet efter 103, kl Kneckt Katja, förvaltningsplanerare Ojala Cilla, kansliföreståndare (sekreterare) Ärenden Underskrifter Carl-Johan Gottberg ordförande Cilla Ojala protokollförare Heidi Backman protokolljusterare Satu-Kristiina Hautamäki protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Bildningskansliet Intygar, underskrift Tjänsteställning Martina Kinnunen kanslisekreterare

3 Sida 3 BILDN 95 Förslag: MÖTETS KONSTITUERING beslutar - konstatera mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört och - välja två protokolljusterare Beslut: Nämnden - beslöt konstatera mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört - valde Satu-Kristiina Hautamäki och Heidi Backman till protokolljusterare - beslöt att ta tilläggslistans ärenden 102 och 103 till behandling.

4 Sida 4 BILDN 96 LAGLIGHETSÖVERVAKNING AV TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Kompletterande material Efter senaste möte har till nämnden skickats beslutsprotokoll gällande ärenden som avgjorts av en sektion i nämnden eller av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden och vilka i enlighet med 51 i kommunallagen kan tas till nämnden för behandling. Kompletterande material - Beslutsförteckningarna finns som kompletterande material Förslag: Nämnden beslutar - att i enlighet med 51 i kommunallagen inte ta till behandling följande ärenden som ingår i sektionernas protokoll och i tjänsteinnehavarbeslut gjorda av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden: Bildningschef Tina Nordmans beslutsförteckning /2012 Chefens för småbarnsfostran Anu Vesiluomas beslutsförteckning ínga beslut efter 10/2012 Planerarens för småbarnsfostran Pirkko Moring beslutsförteckning inga beslut efter 6/2012 Fritidschef Juha Liljas beslutsförteckning inga beslut efter 15/2012 tf. rektor Päivi Boströms beslutsförteckning /2012 Rektor Anu Hausens beslutsförteckning inga beslut efter 20/2012 Rektor Erik Wolffs beslutsförteckning inga beslut efter 28/2012 Administrativ daghemsföreståndare Eva Nygård inga beslut efter 3/2012 Administrativ daghemsföreståndare Leena Knuts inga beslut efter 10/2012 Beslut: Enligt förslaget.

5 Sida 5 BILDN 97 UPPGÖRANDE AV ETT SAMARBETSAVTAL MELLAN STIFTELSEN PRO FANJUNKARS OCH SJUNDEÅ KOMMUN Bilaga 1 Kompletterande material Nationalförfattaren Aleksi Kivi bodde i torpet Fanjunkars under åren I Fanjunkars skrev Aleksis Kivi huvuddelen av hela sin produktion, bl.a. Sju bröder tre gånger. År 1934 öppnades Finlands första författarmuseum i Fanjunkars. Under Porkalas arrendetid förlorades en tredjedel av till Sovjetunionen och bl.a. hela centrum utrymdes för arrendetiden. I samband med det förstördes torpet Fanjunkars. Under flera år fanns det på tomten en minnesplakett. För återuppbyggande av torpet grundades stiftelsen Pro Fanjunkars år Stiftande medlemmar var kommun, församlingar, Sparbanksstiftelsen och Hembygdens Vänner i. Det nyuppbyggda Fanjunkars stod färdigt år Stiftelsen Pro Fanjunkars verksamhetsberättelse för år 2011, verksamhetsplan för år 2012 och budget för år 2012 finns som kompletterande material. Verksamheten Fanjunkars befinner sig i kommuncentrum. I Fanjunkars finns ett museirum, en sal och ett kök. Förutom gamla föremål finns det i museirummet även en del av Aleksis Kivis egna saker. I salen kan fester, möten och föredrag ordnas och i köket är det möjligt att sköta kaffe- och matservering ( ) Evenemang Besökare Fanjunkars har hållits öppet för allmänheten tre timmar om söndagarna under sommarmånaderna Besökarantalet har varierat mellan 2-16 personer, sammanlagt 72 personer. Utomstående grupper har besökt torpet, föreningar och privata kommuninvånare har använt utrymmet för sina möten och fester. kommuns kulturväsende har ordnat mindre kultur-, litteratur- och musikevenemang åt kommuninvånarna och man har ordnat guidade besök riktade till dagvårdsbarnen och till eleverna. Kommunen har även ordnat möten och utbildning i Fanjunkars. Bildningschefen har lagt märke till att kommun och stiftelsen Pro Fanjunkars inte har ett gällande avtal om skötande av Fanjunkars verksamhet och om fastighetsskötseln och därför kontaktade hon stiftelsens ordfö-

6 Sida 6 rande. Kommunen står för en betydande del av Fanjunkars verksamhet. kommuns kulturledare sköter all verksamhet i Fanjunkars (reserveringar, guidning, uppvärmning, städning, cateringbeställning och fakturering). På kulturledarens begäran har tekniska avdelningen vid behov skött snöplogning och sandning. Sitftelsen har betalat el- och vattenräkningar. Stiftelsen har fått alla intäkter. Styrelsen för stiftelsen Pro Fanjunkars gav under våren 2012 bildningschefen ett förslag till samarbetsavtal. Fanjunkars verksamhet hör under bildningsnämnden (kulturverksamhet) men eftersom det i avtalsutkastet finns mycket service som lyder under tekniska nämnden ordnades det en för bildningsnämnden och tekniska nämnden en gemensam aftonskola i augusti Under kvällen kom man nämnderna emellan överens om en gemensam viljeyttring och linjedragning gällande samarbetsavtalets innehåll. På aftonskolan diskuterades de olika alternativ som bildningschefen framlade och de frågor och tankar som togs fram under kvällen; - stiftelsen är en självständig juridisk person; behandlas den jämlikt med övriga i kommunen verksamma juridiska personer? (Hembygdsmuseet, Svidja och Sjundby slott) - vem ansvarar för utvecklandet av verksamheten? Risker? - kommunen bör verka för kommuninvånarnas bästa, vilken lösning är bäst? - kan stiftelsen få både finansiellt bidrag och kommunala arbetsinsatser? Ärendet gällande samarbetet med stiftelsen Pro Fanjunkars behandlas både i tekniska nämnden och bildningsnämnden och förs sedan till kommunstyrelsen för ett slutgiltigt beslutsfattande. Det är inte här enbart fråga om en verksamhet som lyder under nämnderna utan även vilken kommunens linjedragning är. Olika alternativ; Alternativ 1: Uppgörande av ett avtal utgående från stiftelsen Pro Fanjunkars avtalsutkast. Då skulle ansvaret vara uppdelat enligt följande: Bildningsavdelningen: o bildningsnämnden stöder stiftelsen Pro Fanjunkars med ett årligt belopp som enligt ett förslag av stiftelsens ordförande skulle vara För stödbeloppet skulle stiftelsen Pro Fanjunkars sköta om guidningen i fastigheten o kulturledaren tar emot reserveringar, antecknar dem i kommunens intranetsystem. Önskemål gällande enskilda personers och gruppers besök förmedlas via intranet till den person som stiftelsen valt till guide och

7 Sida 7 som ansvarar för väl administrerade besök. En god administrering omfattar fakturering, guidning, kaffe- eller måltidsarrangemang. Tekniska avdelningen: o förbinder sig att sköta underhållsåtgärder för fastigheten Fanjunkars: gräsklippning, snöplogning, städning av fastigheten och dess sanitetsutrymmen i uthusbyggnaden, bevakning av fastigheten och flaggning. Stiftelsen Pro Fanjunkars: o betalar alla el-, vatten- och försäkringsräkningar o får alla intäkter o ansvarar för fastighetens underhåll Övrigt: o den guide som stiftelsen utsett verkar både i samarbete med kommun och på eget initiativ för att marknadsföra Fanjunkars. Kostnaderna delas. o kommun får enligt avtalet använda Fanjunkars för sina egna representations- och övriga ändamål utan debitering t.ex. 15 gånger/dagar per år. Kostnader etc.; o för kommunen skulle kostnaderna för uppgörande av detta avtal uppskattningsvis utgöra ca i året (bildningsavdelningen: , tekniska avdelningen: ). Kalkyleringen baserar sig på nuvarande besöksantal ju mera evenemang/besökare desto högra kostnader. o det finns nackdelar med delat ansvar. Vem ansvarar för utvecklandet av verksamheten och marknadsföringen? Alternativ 2: Kommunen hyr Fanjunkars av stiftelsen Pro Fanjunkars. Ansvaret skulle vara uppdelat enligt följande; Bildningsavdelningen; o bildningsavdelningen skulle sköta hela verksamheten: reserveringar, guidning, cateringbeställningar och fakturering o utvecklar verksamheten i Fanjunkars så att det i torpet arrangeras mera mångsidig kulturverksamhet åt kommuninvånarna och utomstående. En arbetsgrupp tillsätts för att utveckla verksamheten och till arbetsgruppen hör bl.a. en representant för stiftelsens styrelse o marknadsför Fanjunkars verksamhet och möjligheterna att hyra utrymmet för fester och som möteslokal Tekniska avdelningen;

8 Sida 8 o sköter underhållsåtgärder i anknytning till Fanjunkarsfastigheten: gräsklippning, snöplogning, städning av fastigheten och dess sanitetsutrymmen i uthusbyggnaden, bevakning av fastigheten, flaggning och servicearbeten (byte av lampor etc.) Stiftelsen Pro Fanjunkars; o fungerar som uthyrare. Stiftelsen ansvarar för betalning av försäkringar och eventuella reparations- och byggnadskostnader i fastigheten o får per år i hyra av kommunen Kostnader; o ansvaret för hela verksamheten (reserveringar, guidning, marknadsföring, fakturering, cateringbeställningar) och utveckling samt fastighetsskötsel (gräsklippning, snöplogning, sandning, städning, flaggning, servicearbete) fördelas på olika avdelningar och personer (bildningsavdelningen, tekniska avdelningen, förvaltningsavdelningen). Enligt uppskattning skulle kostnaderna uppgå till ett årsverke, lönekostnader och lönebiskostnader i medeltal ca o vatten- och elräkningarna per år är ca (enligt nuvarande användning) o hyran som betalas till stiftelsen Pro Fanjunkars o marknadsförings- och andra kostnader o intäkter enligt nuvarande situation ca Enligt en grov uppskattning skulle totalkostnaderna för alternativ 2 vara ca Övrigt att iaktta; o kommunen ansvarar för verksamheten och får besluta om prissättningen av servicen o ifall kommunen sörjer för kaffe- och måltidsarrangemangen t.ex. genom att beställa tjänsterna av lokala serviceproducenter kan det bli aktuellt att konkurrensutsätta tjänsterna o avdelningarna och enheterna har inte överlopps personalresurser - bedrivande och utvecklandet av verksamheten kommer att belasta personalen o kommunen kan eventuellt få statsbidrag för utvecklande av verksamheten Alternativ 3: o Stiftelsen Pro Fanjunkars ansvarar helt och hållet för Fanjunkars verksamhet (guidning, reservering, fakturering, fastighetsunderhåll) o intäkterna går till stiftelsen o kommunen stöder verksamheten genom att hyra utrymmet varvid en del av kostnaderna täcks med hyresinkomsterna (t.ex. 15 dagar )

9 Sida 9 Sammandrag över alla alternativ: Kostnader per år Kommunens ansvar Stiftelsens ansvar Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ reserveringar, gräsklippning, snöplogning, städning av fastigheten och dess sanitetsutrymmen i uthusbyggnaden, bevakning av fastigheten, flaggning ordnande av guidningar, god administrering av besöken, betalning av el, vatten och försäkringar, fastighetens underhåll bedrivande av verksamheten (reserveringar, guidning, marknadsföring, fakturering, cateringbeställningar) och utveckling samt fastighetsunderhåll (gräsklippning, snöplogning, sandning, städning, flaggning, servicearbete) betalning av försäkringar, fastighetsunderhåll Intäkter till stiftelsen till kommunen till stiftelsen Övriga Kommunen och stiftelsen sköter iaktagelser marknadsföringen gemensamt. Kommunen kan utveckla verksamheten på önskat sätt och inverka på hyrorna. En krävande helhet som man inte klarar av utan betydande tilläggssatsningar. betalning av hyran enligt avtal. Rätt att använda Fanjunkars t.ex. 15 gånger per år bedrivande och utvecklande av verksamheten samt fastighetsunderhåll Kommunen har inte ansvar. Stiftelsens resurser räcker inte till för bedrivande av verksamheten. De medlemmar av tekniska nämnden och bildningsnämnden som deltog i aftonskolan hade en gemensam åsikt om att Fanjunkars verksamhet borde utvecklas och att man genom en bra marknadsföring kunde föra fram Fanjunkars. På aftonskolan konstaterades att det ur utvecklingssynpunkt sett skulle vara bättre att kommunen skulle ansvara för hela verksamheten och utvecklandet av den. Därför ansåg deltagarna av aftonskolan att tjänsteinnehavarna borde utreda uppgörandet av ett avtal med stiftelsen Pro Fanjunkars i enlighet med alternativ 2. Bildningschefen kallade stiftelsens ordförande till ett gemensamt möte för att diskutera de olika alternativen och stiftelsens önskemål. I mötet deltog dessutom fritidschefen och kulturledaren. Stiftelsens ordförande ansåg att det bästa alternativet för stiftelsens del skulle vara alternativ 2, nästbäst skulle alternativ 1 vara och ordföranden konstaterade att stiftelsen inte har möjlighet att fortsätta verksamheten enligt alternativ 3. Ärendet gällande samarbetet med stiftelsen Pro Fanjunkars behandlas både i tekniska nämnden och bildningsnämnden och förs sedan till kommunstyrelsen för ett slutgiltigt beslutsfattande. Det är inte här enbart fråga om en verksamhet som lyder under nämnderna utan även vilken kommunens linjedragning är. Beredning: bildningschef Tina Nordman, tfn , Kompletterande material och bilagor: - som bilaga stiftelsens Pro Fanjunkars avtalsutkast

10 Sida 10 - som kompletterande material Stiftelsen Pro Fanjunkars verksamhetsberättelse för år 2011, verksamhetsplan för år 2012 och budgeten för år 2012 Förslag: Nämnden - konstaterar att Aleksis Kivis författarhem Fanjunkars som stiftelsen Pro Fanjukars har byggt är en viktig byggnad för kommuns kultur. Besöksantalet är emellertid lågt och både verksamheten och marknadsföringen borde utvecklas betydligt jämfört med nuvarande. - anser efter att ha granskat samarbetsalternativen att alternativ 2 på bästa sätt skulle göra möjliggöra en utveckling Fanjunkarstorpets verksamhet. Alternativet är dock det allra dyraste och mest krävande för kommunen och det belastar personalen. Bildningsavdelningen skulle ha huvudansvaret för utvecklandet av verksamheten men förutom bildningschefen och fritidschefen ansvarar endast en kultur- och motionsledare för kulturverksamheten. - föreslår för kommunstyrelsen att kommunstyrelsen beslutar att ett avtal i enlighet med alternativ 1 undertecknas med stiftelsen Pro Fanjunkars. Stiftelsen får sålunda stöd från kommunen för bedrivande av verksamheten men kommunens ekonomi och personal belastas inte för mycket. Behandling: Beslut: De ändringar som föredraganden gjort i utredningsdelen har beaktats i protokollet. Enligt förslaget

11 Sida 11 TEKNLTK:423 /2012 BILDN 98 TEKN Kompletterande material FÖRSÄLJNING AV DET FORNA KOMMUNHUSET ÅVALLA Enligt tekniska nämndens instruktions 9 mom. 21 hör det till tekniska nämndens uppgifter att bygga, underhålla och ansvara för användningen av kommunens fastigheter och områden. Svartbäck: Svartbäcks fastighet består av två områden, fastighetsnummer areal 0,3232 hektar samt areal 0,7700 hektar enligt lagfartsintygen av den Det finns en generalplan som gäller för det aktuella området. Området består enligt delgeneralplanebeteckningen och bestämmelsen av P-område (man kan enligt byggnadsordningen uppföra byggnader för service och administration i området). Objektet bär beteckningen SR, vilket innebär att det enligt byggnadslagen är skyddat eller ett objekt eller del av objekt som bör skyddas. Enligt köpebreven har områdena sålts till kommun den Som säljare stod Ragnar Karell för och Karl och Anna Salovius för Enligt köpevillkoren förbinder sig kommun att använda området för att uppföra en folkskolsbyggnad. I köpebreven finns inget omnämnande om att fastigheten skulle återgå till säljaren såvida användningsändamålet ändras. Skolbyggnaden uppfördes år Byggnaden fungerade i början som skola men har senare tagits i bruk som daghem. Byggnadens kalla vindsutrymme skadades i en brand som fick sin början av ett blixtnedslag år Då byggnaden fungerade som daghem var det främst personalen som fick symptom på grund av dålig inneluft. Byggnaden togs ur daghemsbruk på grund av detta i december Vintern gjordes omfattande undersökningar i huset. Undersökningarna uppvisade förhöjda halter av strålsvamssporer, vilket är typiskt för byggnader av denna ålder och med denna byggnadsteknik. Släckningsvattnet som användes för att släcka branden kan ha medverkat till de mikrober som konstaterats i det isolerande sågspånet i första våningens bottenkonstruktioner. Byggnaden har stått tom från år 2008 förutom några månader i början av år 2012, då gymnastiksalen har fungerat som konstnärsateljé. Det är inte än-

12 Sida 12 damålsenligt att hålla ett dylikt hus tomt. Huset fortsätter att förfalla. Såvida kommunen tar det i eget bruk kräver det omfattande reparationer, vilket inte för tillfället har beaktats i kommunens budget. Det finns externt intresse för att köpa huset. Huset är lämpligt för bostadsbruk. Detta förutsätter emellertid en planeändring. Huset ligger på ett vackert ställe. Åvalla: Åvallas registernummer är Området har en gällande generalplan. Enligt delgeneralplanebeteckningen och bestämmelsen utgörs området av A-område. Enligt byggnadsordningen kan man på området bygga småhus med ekonomibyggnader och /eller sådana arbetsutrymmen som inte stör boende. Objektet bär beteckningen SR, vilket innebär att det enligt byggnadslagen eller byggnadsskyddslagen är skyddat eller ämnat att skyddas. Arealen uppgår enligt lagfartsintyget av den ,3232 hektar. Byggnadsingenjörsstuderandena vid Yrkeshögskolan Sydväst har som elevarbete gjort en kartläggning av byggnadens skick. Huset används för tillfället närmast av olika föreningar. scouter har aktiv verksamhet i byggnaden. Man bör anvisa ersättande utrymmen för föreningarna. Enligt konditionsgranskningsklassificeringen som utförts i de fastigheter som kommunen äger eller besitter har Åvalla klassats i konditionsklass ett och Svartbäck i konditionsklass två. Man föreslår att båda säljs genast. Konditionsklass ett innebär att husena är i dåligt skick och kräver omfattande reparationsåtgärder för att de kan användas. Husets teknik är obefintlig och gammal samt användningsnivån låg. För att kunna förlänga byggnadens livslängd krävs omedelbara reparationsåtgärder. Konditionsklass två innebär att byggnaderna kräver reparationsåtgärder. Byggnadsmaterialen är gamla, slitna och opraktiska. Hustekniken är bristfällig. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material konditionsundersökning gällande inneluften och fukttekniken som utfördes av Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy den , - som kompletterande material fortsatta åtgärder gällande kvaliteten på daghemmets inneluft som kompletterande material fortsatta åtgärder gällande reparation av byggnaden. - som kompletterande material kartutdrag ur fastighetsregistret

13 Sida 13 - som kompletterande material Västra delgeneralplans beteckningar och bestämmelser i området - som kompletterande material utdrag ur överblicken över de fastigheter och bostadsaktier som kommunen äger. Föredragning: tf. tekniska chefen Magnus Malmberg, tel: , e-post: Förslag: Tekniska nämnden föreslår - för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att fastigheterna Svartbäck och Åvalla säljs till mest bjudande. - att man bör klart och tydligt föra fram till de eventuella köparna alla de problem och konstaterade skador som konstaterats i husen. Man ger en fastighetsförmedlare i uppdrag att sälja fastigheterna. - att bildningsnämnden och tekniska nämnden utreder om det finns ersättande utrymmen för den föreningsverksamhet som fungerat i Åvalla. Behandling: Ändrat beslutsförslag: Under behandlingen ändrade föredraganden sitt förslag enligt följande: Tekniska nämnden föreslår - för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att fastigheterna Svartbäck och Åvalla säljs, till Svartbäcks försäljningsvillkor sätts till att förköpsrätt har traditionsföreningar, allmännyttiga föreningar eller dylika. - att man bör klart och tydligt föra fram till de eventuella köparna alla de problem och konstaterade skador som konstaterats i husen. Man ger en fastighetsförmedlare i uppdrag att sälja fastigheterna. - att kommunen är skyldig innan försäljning, att se till att det finns ersättande utrymmen för den föreningsverksamhet som fungerat i Åvalla. Beslut: Enligt föredragandens ändrade beslutsförslag. ==== KST Förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, att kommunfullmäktige beslutar 1. sälja fastigheterna Svartbäck och Åvalla 2. befullmäktiga tekniska nämnden att sörja för försäljningen av fastigheterna och att uppgöra noggrannare försäljningsvillkor samt

14 Sida uppmana tekniska nämnden att den anvisar ersättande utrymmen för samfund och föreningar som är verksamma i Åvalla innan fastigheten säljs. Behandling: Malmgren avlägsnade sig på grund av jäv och var inte närvarande då detta ärende behandlades. Kaisla föreslog att punkt 3 ändras så att den lyder: 3. uppmana tekniska nämnden att den anvisar ersättande utrymmen för samfund och föreningar som är verksamma i Åvalla. Eftersom förslaget inte fick understöd, konstaterade ordföranden, att det förföll i brist på understöd. Martin understödd av Laaksonen föreslog att Svartbäck inte säljs utan man säljer Åvalla och de som använder Åvalla får använda Svartbäck. Eftersom det hade gjorts ett från föredragandens förslag avvikande understött förslag var det nödvändigt med en omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder föredragandens förslag röstar ja och de som understöder Martins förslag röstar nej. Vid förrättad omröstning vann föredragandens förslag med 8 röster (Janhunen, Kaisla, Sneck, Penttinen, Huittinen, Ryynänen, Sarviaho, Svanfeldt) mot 2 röster (Martin, Laaksonen). Beslut: Förslaget godkändes. === FGE Behandling: Oinonen understödd av von Essen föreslog att ärendet remitteras till tekniska nämnden för ny beredning. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden, att kommunfullmäktige hade enhälligt godkänt förslaget. Beslut: Kommunfullmäktige remitterade ärendet till tekniska nämnden för ny beredning. === TEKN Kompletterande material Enligt 9 punkt 21 i instruktionen för tekniska nämnden handhar tekniska nämnden byggandet, underhållet och användningen av kommunens fastigheter och områden. Åvalla:

15 Sida 15 Fastighetsnummret för Åvalla är Det finns en generalplan för registerenhetens område. Enligt delgeneralplanebeteckningen och bestämmelserna är området ett A- område. (Enligt byggnadsordningen kan man på området bygga ett fristående småhus med ekonomibyggnader och / eller sådana arbetsutrymmen som inte stör boendet.) Objektet har en SR-beteckning, vilket innebär att det är skyddat eller ämnat att bli skyddat enligt byggnadslagen eller byggnadsskyddslagen. Arealen är 0,3232 ha enligt lagfartsintyget av den Byggnadsingenjörsstuderandena i Yrkeshögskolan Sydväst har som elevarbete uppgjort en kartläggning över fastighetens tillstånd. Huset används för tillfället främst av föreningar. Scouterna i idkar aktiv verksamhet i huset. Det är meningen att anvisa ersättande utrymmen för föreningsverksamheten. Enligt den konditionsklassifikation som gjorts för alla fastigheter som kommunen äger och förvaltar hör Åvalla till konditionsklassen ett. Konditionsklass ett innebär att husen är i dåligt skick och kräver omfattande reparationsåtgärder för att försätta dem i användbart skick. Husets teknik är obefintlig och gammal och användningen är liten. Man kan tydligt konstatera en stark mögellukt i huset. För att förlänga byggnadens livslängd kräver det omedelbara reparationsåtgärder. Av ovannämnda orsaker bör man anvisa de nuvarande användarna ersättande utrymmen i stället för Åvalla. Kommunfullmäktige har den remitterat ärendet för ny beredning i tekniska nämnden. Nu har man skiljt åt försäljningen av Åvalla och Svartbäck till skilda paragrafer och i fallet Åvalla är det viktigt att före den egentliga försäljningen kartlägga eventuella ersättande utrymmen för dem som nu använder Åvalla. Kompletterande material och bilagor: - utdrag ur översikten Fastigheter och bostadsaktier som ägs och förvaltas av kommunen som kompletterande material - utskrift av fastighetsregistrets karta som kompletterande material Föredragning: byggmästare Magnus Malmberg, tfn: , e-post: Förslag: Nämnden beslutar: - att föra en allmän diskussion om eventuella ersättande utrymmen för Åvallas nuvarande användare i stället för Åvalla

16 Sida 16 - att be om ett utlåtande av kommuns bildningsnämnd gällande de ersättande utrymmena för de nuvarande användarna av Åvalla. Det är att hoppas att bildningsnämnden hör användarna av Åvalla då den ger sitt utlåtande. Behandling: Medlem Malmgren avlägsnade sig på grund av jäv och var inte närvarande då detta ärende behandlades. - En allmän diskussion fördes om eventuella ersättande utrymmen för Åvallas användare. Föreslogs att, ungdomsföreningarna och församlingen kontaktas t.ex. Västanlid och Edvardsberg kunde vara alternativa lösningar. - att be om ett utlåtande av kommuns bildningsnämnd gällande de ersättande utrymmena för de nuvarande användarna av Åvalla. Det är att hoppas att bildningsnämnden hör användarna av Åvalla då den ger sitt utlåtande. Under behandlingen ändrade föredraganden sitt förslag enligt följande: Ändrat förslag: Nämnden beslutar: - att, ungdomsföreningarna och församlingen kontaktas t.ex. Västanlid och Edvardsberg kunde vara alternativa lösningar. - att be om ett utlåtande av kommuns bildningsnämnd gällande de ersättande utrymmena för de nuvarande användarna av Åvalla. Det är att hoppas att bildningsnämnden hör användarna av Åvalla då den ger sitt utlåtande. Beslut: Enligt ändrade förslaget. ==== BILDN 98 Kompletterande material Tekniska nämnden har på sitt möte behandlat försäljningen av fastigheten Åvalla och att ersättande utrymmen borde hittas åt de föreningar, klubbar och grupper som nu verkar i fastigheten. Enligt 9 punkt 21 i tekniska nämndens instruktion har tekniska nämnden i uppgift att svara för byggande, underhåll och användning av kommunens fastigheter och områden. Kommunfullmäktige i har överfört beslutanderätten gällande taxor, avgifter, inkomstgränser, hyror och andra ersättningsgrunder på bildningsnämnden fr.o.m i enlighet med 5 i bildningsnämndens och bildningsavdelningens instruktion.

17 Sida 17 Fastigheten Åvalla är ett av de utrymmen som bildningsnämnden förfogar över och bildningsavdelningen beviljar ordinarie och tillfälliga användarturer åt föreningar, organisationer och privata personer till alla de utrymmen som bildningsnämnden förfogar över i enlighet med handlingen Principer för användning och beviljande av de utrymmen som bildningsnämnden förfogar över fr.o.m För närvarande verkar Strömstarar r.f. huvudsakligen i Åvalla. Bildningschefen har beslutat att Strömstarar r.f. har lov att tillsvidare använda två större och ett mindre rum som finns i nedre våningen i Åvalla. Dessutom har den ett förrådsutrymme. Det kök som finns fastigheten är i sambruk med övriga aktörer som använder fastigheten. För användning av fastigheten uppbärs inte hyra. Förutom scoutverksamheten uthyrs Åvallas utrymmen sporadiskt bl.a. till Kyrkslätts medborgarinstitut. Scouternas behov av utrymmen avviker från andra föreningars och organisationers behov. Bildningschefen har bett kårchefen för scoutkåren Strömstarar r.f. Johanna Kanerva om en utredning om utrymmesbehoven och fått den per e-post I sitt utlåtande har kårchefen konstaterat att för att kunna erbjuda sina medlemmar högklassig verksamhet är det mycket viktigt att möteslokaliteterna lämpar sig för scoutverksamhet. Till sin natur ska scoutgropen vara sådan att den stöder scoutverksamheten och den ska befinna sig på ett sådant ställe att olika slags utomhusaktiviteter är möjliga. Mötesutrymmet bör även med tanke på gruppernas storlek och ur verksamhetens synpunkt sett vara fungerande och tillräckligt stort. Det är även viktigt för verksamheten att scouternas utrustning finns på samma ställe som möteslokaliteterna eftersom utrustningen används regelbundet både på mötena och på utflykterna. Scoutkårledarens utlåtanden finns som kompletterande material. Bildningsavdelningen har inte bland sina utrymmen några lämpliga lokaliteter att anvisa åt scoutverksamheten. Kårchef Kanerva har diskuterat med församlings kyrkoherde om möjligheterna att hitta utrymmen. Fastigheten Friden som ägs av församlingen blir ledig i maj 2013 och församlingen har meddelat att den är villig att hyra utrymmena åt Strömstarar r.f. från början av juni 2013 till ett skäligt pris. Bildningschefen har diskuterat saken med kyrkoherden Bildningsväsendet kan inte hyra ut utrymmen till enstaka föreningar eller samfund utan alla bör behandlas jämlikt (hundklubb, motocrossbana). Strömstarar r.f. kan även i fortsättningen ansöka om verksamhetsbidrag av bildningsnämnden. Bilagor och kompletterande material: - som kompletterande material scoutkårledarens utlåtanden

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 75 BILDN 76 BILDN 77 Mötets konstituering Utlåtande över ekonomiplanen för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola 2014 2016 Övriga ärenden Sida 2 Nr 8/2013 Mötesplats

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 75 TEKN 76 TEKN 77 TEKN 78 TEKN 79 TEKN 80 TEKN 81 Mötets konstituering Anhållan om tilläggsanslag för underhåll av byggnader Hyresnivån i bostäder som är i kommunens

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 svenska skolas verksamhetsplan för lägerskolan år 2015 BILDNSVES 4 s utlåtande

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av verksamhetsberättelsen för svenska skola 2011 BILDNSVES 4 Godkännande

Läs mer

Utlåtande till förvaltningsdomstolen i skolskjutsärende / förvaltningsbesvär 04342/12/1301

Utlåtande till förvaltningsdomstolen i skolskjutsärende / förvaltningsbesvär 04342/12/1301 nr 6/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 58 BILDN 59 BILDN 60 BILDN 61 BILDN 62 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Ändring av sammansättningen

Läs mer

Bildningsnämnden nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 50 BILDN 51 BILDN 52 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Krav som fr.o.m. 1.7.2012 ställs på tillhandahållare av daghemstjänster BILDN

Läs mer

Tekniska nämnden nr 10/2013 5.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 10/2013 5.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 85 Mötets konstituering TEKN 86 Ändring av investeringsanslaget i budgeten för år 2013 TEKN 87 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 10/2013 TEKN 88 Begäran om utlåtande,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Bildningsnämnden nr 3/2012 19.4.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 3/2012 19.4.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 23 BILDN 24 BILDN 25 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av kommuns plan för småbarnsfostran BILDN 26 Dagvårdsavgifterna

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Beviljande av stipendium åt en sjundeåbo som vunnit VM-guld i compoundbågskytte

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Beviljande av stipendium åt en sjundeåbo som vunnit VM-guld i compoundbågskytte nr 6/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 54 BILDN 55 BILDN 56 BILDN 57 BILDN 58 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Beviljande av stipendium åt en sjundeåbo som vunnit VM-guld

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 46 GRTRN 47 GRTRN 48 GRTRN 49 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut kommuns utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lagen

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 10 FGE 11 FGE 12 FGE 13 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Bildningsnämnden nr 4/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 4/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 27 Mötets konstituering BILDN 28 elektronisk mötesförande BILDN 29 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 30 Bildningskansliets öppethållningstider BILDN

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Bildningsnämnden nr 9/2015 18.11.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 9/2015 18.11.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 66 Mötets konstituering BILDN 67 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 68 Uppställande av verksamhetsmål för bildningsnämnden för år 2016 BILDN 69 Anhållan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Bildningsnämnden nr 6/2011 16.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 6/2011 16.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 57 BILDN 58 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 59 Behov av tillägsresurser för skolgångsbiträden och gruppassistenter för läsåret

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/2010 17.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/2010 17.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 66 BILDN 67 BILDN 68 BILDN 69 BILDN 70 BILDN 71 BILDN 72 BILDN 73 Mötets konstituering Besättande av tjänsten som servicechef Användningsavgifter för de lokaliteter

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Bildningsnämnden nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 11 BILDN 12 BILDN 13 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Användningsavgifterna för de lokaliteter som bildningsväsendet förfogar över

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Försäljning av tomter på Brännmalmens område samt budgetändring

Försäljning av tomter på Brännmalmens område samt budgetändring nr 4/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 40 TEKN 41 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut TEKN 42 Beslut om gatuhållning gällande Störsvikvägen för sträckan Bastu-uddsvägen -

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Församlingsrådet 23 15.03.2016 Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning Fr 23 FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING Grunderna för förbudet Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 188 KST 189 KST 190 KST 191 KST 192 Mötets konstituering Godkännande av ett föravtal om ordnande av närtrafiken mellan och Helsingfors med Samkommunen Helsingforsregionens

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

Undervisningsnämnden nr 1/2010 28.1.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Undervisningsnämnden nr 1/2010 28.1.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UNDN 1 UNDN 2 UNDN 3 Mötets konstituering Fullmäktigemotion som berör familjedagvården Förslag om ändring av vakansen som familjedagvårdare till familjedagvårdsledare UNDN

Läs mer

Kommunkansliet i Kimito den

Kommunkansliet i Kimito den 2/2010 PROTOKOLL 1 Sammanträdestid: kl. 18.00-19.35 Sammanträdesplats: Pjånkis daghem, Rundvandring 18.00-18.30 Beslutande: Bjarne Wretdal Gunilla Åkerberg Margita Hangelin Gita Lindgren Dan Nervander

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Torsdagen den 8.1.2015 kl. 12.00 Sammanträdesplats: E-mötesförfarande Ärendets nr 1. 1 Sammanträdets öppnande 2. 2 Sammanträdets laglighet

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 10.06.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs, tv-studion Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 GRTRN 4 GRTRN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Direktiv för barnskyddets klientavgifter och medel för eget hushåll

Läs mer

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja)

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) BESLUT OM INTAGNING FÖR VÅRD Blankett M3 (fyll i på blankettens språk) 1. Den undersöktas personuppgifter Efternamn Förnamn Personbeteckning

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl BYGGNADSNÄMNDEN 08.09.2009 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl 18.00 19.30 Närvarande (N) Richard Björklund ordförande (N) Mikael Söderholm ersättare Agneta Rydström viceordförande (N)

Läs mer

Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom Utlåtande om läroplanen gällande den grundläggande utbildningen

Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom Utlåtande om läroplanen gällande den grundläggande utbildningen nr 2/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 9 Mötets konstituering BILDNSVES 10 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 11 Utlåtande om läroplanen gällande den grundläggande utbildningen BILDNSVES 12

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Tekniska nämnden nr 8/2014 23.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 8/2014 23.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 87 Mötets konstituering TEKN 88 Förslag till ändring av budgeten för 2014 TEKN 89 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 9/2014 TEKN 90 TEKN 91 TEKN 92 TEKN 93 TEKN

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Närvarande medlemmar Kommunhuset kl. 18.00 - Övriga närvarande Ärenden

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 24 KST 25 KST 26 KST 27 KST 28 KST 29 KST 30 KST 31 Mötets konstituering Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 78 KST 79 KST 80 Mötets konstituering Godkännande av balanseringsprogrammmet Behandling av 7 vid undervisningsnämndens svenskspråkiga sektions möte 16.3.2010 som kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 8/2013 27.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 8/2013 27.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 71 Mötets konstituering GRTRN 72 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut GRTRN 73 Ändringar i grundtrygghetsnämndens dispositionsplan för budgeten 2013 GRTRN

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande grundtrygghetsnämndens interna övervakning

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2010 1 Sammanträdestid Tisdag den 9 mars 2010 kl.19.00-20.07 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Sund Närvarande Göte Winé, ordförande Sarah

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer