Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala"

Transkript

1 Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala sbesiktning

2 Sida 1 (3) sbesiktning Uppdragsnamn Banérgatan 22, sbesiktning Uppsala kommun Kåbo 49:20 Kroksta invest AB Kroksta Bälinge Uppdragsgivare Kroksta invest AB Vår handläggare Johan Dellbeck Datum sbesiktning Uppdragsbeskrivning sbesiktning av ett mindre flerbostadshus som ska ombildas till bostadsrättsförening. Syftet med konditionsbesiktningen är att ge en övergripande bild av byggnadens kondition och kommande underhållsbehov under den närmaste 15-årsperioden. Uppdragsorganisation Uppdragsansvarig: Johan Dellbeck Telefon: Teknikansvarig bygg: Johan Dellbeck Telefon: Teknikansvarig VVS: Anders Fogelberg Telefon: Verktyg: PM/Rapport / V-1 / Sparat: Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\14U24533\BV\Dok\Beskrivning\sbesiktning allmän del.docx Omfattning Uppdraget avser: Byggnadsteknisk besiktning av byggnader innefattande klimatskärm (fasader, yttertak, fönster och dörrar), stomme och grundläggning. Besiktning av VVS-tekniska installationer. Besiktning av ventilationsanläggning ingår ej då denna enligt lag skall genomgå obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Besiktningsutlåtande för respektive teknikområde med statusbedömning och förslag till åtgärder. Samtliga besiktningar har utförts okulärt. Fastighetsuppgifter Fastighetens läge Banérgatan 22 i kvarteret Mörsaren på Artillerigärdet. Box Uppsala Telefon Fax Org.nr F-skattebevis

3 Sida 2 (3) Byggnadsår Huset är byggt 1948 efter ritningar från 1947 av arkitekt Per Lundquist. Genomförda renoveringar 2013 Invändig ombyggnad av lägenheter. Huset rymde från början två stora lägenheter i två plan samt två små uthyrningsdubletter på vån. 1 tr. De stora lägenheterna hade separata entréer från bottenvåningen och dubletterna från trapphuset byggdes huset om och byggdes om till 8 smålägenheter. Verktyg: PM/Rapport / V-1 / Sparat: Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\14U24533\BV\Dok\Beskrivning\sbesiktning allmän del.docx

4 Sida 3 (3) Utredning Besiktningsunderlag Följande ritningar har använts som underlag vid besiktningar: Bygglovsritningar, Uppsala kommun. Förfrågningsunderlag, Genomförande och redovisning Uppdraget har genomförts enligt följande: Iakttagelser med bedömning av kondition och notering om eventuella skador samt förslag till åtgärder, enligt nedan. Åtgärder indelas enligt följande prioritering: 1= Bör åtgärdas snarast 2= Bör åtgärdas inom kort (1-5 år) 3= Bör åtgärdas på sikt (5-10 år) 4= Bör åtgärdas på lång sikt (10-15 år) Prioriteringsgrad anges vid rubrik åtgärder i respektive besiktningsutlåtande. Bilagor: Byggnadsteknisk besiktning BILAGA 1 VVS-teknisk besiktning BILAGA 2 Verktyg: PM/Rapport / V-1 / Sparat: Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\14U24533\BV\Dok\Beskrivning\sbesiktning allmän del.docx Johan Dellbeck Telefon ,

5 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 1 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg MARK OCH GRUNDLÄGGNING Mark Asfalterad mark närmast sockel mot öster, mellan entréportarna. Singel och grus närmast grund runt resten av huset. I övrigt gräsbesådd yta respektive asfalterad uppfart. På södra långsidan, nära hörn mot sydost, finns en uteplats belagd med betongplattor. Allmänna kommentarer Marken närmast grunden bör luta 1:20 från byggnaden för att minska tillrinningen av ytvatten. Rabatter, buskar och träd bör undvikas invid hus då de binder fukt och rötterna kan skada ledningar i mark. Uteplatsen belagd med betongplattor är något ojämn pga tjälskjutning. I övrigt god kondition. 2 Omläggning av uteplats med betongplattor. Grundläggning Undergrund av lera. Grundplattor av betong och grundmurar av cementhålsten enligt bygglovsansökan. Utsida av grundmurar tycks vara isolerade med platonmatta eller värmeisolerande och dränerande skiva. Allmänna kommentarer God kondition 4 Status på dränering och isolering kontrolleras efter år Dränering och dagvatten Stuprören är anslutna till dränerings-/dagvattenledningar. Det finns rensbrunnar till ledningarna. God kondition

6 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 2 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg 4 Status på dränerings- och dagvattenledning kontrolleras efter år.

7 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 3 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg STOMME Bjälklag Armerade betongplattor. God kondition Inga förslag till åtgärder. Bärande väggar Ytterväggar av Siporex, lättbetongsten, med 5 cm träullsplatta på insidan. Bärande innerväggar av 1-stens tegel. I gott skick Inga förslag till åtgärder Takkonstruktion Taksparrar c/c 120 cm på remstycken, råspont. God kondition Inga förslag till åtgärder.

8 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 4 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg EXTERIÖR Fasader Sockeln är slätputsad och avfärgad med en svart, organisk färg. Fasaderna är putsade med ljust gulbeige spritputs. Fönsteromfattningarna är slätputsade och avfärgade lika spritputsen. Fasadputsen är bevarad i originalskick. Troligen rör det sig om en kalk- eller kalkcementbaserad puts avfärgad med kalkfärg. Färgen är oorganisk, dvs en kalk- eller kalkcementbaserad färg. Sockelventiler av galvaniserad plåt. Mot söder och norr sitter ventilationsdon för till- och frånluft, fyra stycken per sida. På gavlarna i anslutning till de igenmurade f.d. entréerna har fönstren flyttats upp i nivå med bottenvåningens övriga fönster. Tidigare satt de i markplan. Där de gamla fönstren suttit är det nu slätputsade ytor. Dessa två förhöjda fönster saknar slätputsade omfattningar. Sockelputsen är i relativt gott skick, men färgen flagnar i ganska stor omfattning. Smärre putssläpp förekommer på norra sidan vid f.d. entré i öster. Fasadputsen är sliten om än i huvudsak med god vidhäftning mot underlaget. På södra långsidan, vid hörn mot öster och hörn mot väster finns vertikala sprickor, var och en ett par meter långa. Den största sprickan är vid hörnet mot väster. De slätputsade omfattningarna till fönster och fönsterdörrar uppvisar sprickor samt mindre putssläpp. Mindre putslagningar har tidigare gjorts som till färg och ytstruktur inte överensstämmer med övrig puts. På östra gaveln ses ett par mindre håligheter där putsen är bom. 2 Putslagning, avfärgning. Bomputs, löst sittande puts rivs och ersätts med ny spritputs lika befintlig. Slätputsade omfattningar lagas med ny slätputs. Fasader avfärgas med kalkfärg lika befintlig kulör. 2 Löst sittande sockelfärg avlägsnas. Skadad sockelputs lagas med KC-bruk. Avfärgas med silikatfärg.

9 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 5 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg 2 I samband med fasadrenovering förses de uppflyttade fönstren på gavlarna med slätputsade omfattningar lika övriga fönster. Yttertak Sadeltak. Taket är täckt med enkupiga tegelpannor och nockpannor av tegel. Taket har försetts med nya gavelbeslag av plåt över vindskivorna, med vinge över tegelpannorna. Det finns två skorstenar av oputsat, rött tegel på taket, precis nedanför nock på södra sidan. Den västra skorstenen har plåtöverbeslag av blyplåt, den östra av galvaniserad stålplåt. Nedre plåtbeslag på skorstenarna av galvaniserad rödmålad plåt. Även ståndskivor av röd galv.plåt vid de utskjutande sidopartierna. Vindskivor av trä, vitmålade. Undersida av takfot har synliga taksparrar och panel målade i vit färg. I takfot, ovanför ventilationsdon på fasaderna, har monterats mineritskivor. Allmänna kommentarer Översyn av taket bör göras varje år då takpannornas placering justeras och trasiga takpannor byts ut. Även plåtbeslagning och genomföringar bör kontrolleras och taket rensas från mosa och löv. Skorstenar som inte används kontinuerligt påverkas mer av regn och snö än en skorsten som är varm och snabbt torkar ur. Fukten i rökkanalen orsakar på sikt vittring och frostsprängning hos teglet. En skorsten som inte kontinuerligt används bör därför förses med ett skydd i form av en huv. Tegeltaket är i relativt god kondition. Teglet har viss påväxt av mossa och alger, speciellt på norra sidan. Enstaka pannor är skadade på så vis att vingen som täcker nästa tegelpannas uppskjutande kan har frysskador och vittrar sönder. Plåtbeslag visar delvis flagnande färg, men är i övrigt i gott skick. Undersida takfot har flagnande färg. 1 Trasiga pannor byts ut. 2 Målning av takplåtsdetaljer. 2 Taklucka bör förses med skyddsräcke, enligt krav i BBR. Taket kompletteras med nockräcke för att man säkert ska kunna förflytta sig över hela takets längd.

10 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 6 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg 2 Takluckan saknar lås och plåtbygeln är felaktigt vinklad. Enligt BBR ska taklucka som inte är utrymningsväg kunna låsas. 2 Ommålning av undersida takfot inklusive sparrar. 4 Omläggning av tak med ny underlagspapp, strö- och bärläkt samt nya enkupiga tegelpannor. Byte av plåtbeslag. Avvattning Hängrännor och stuprör av vitlackerad plåt. Stuprören är anslutna till dagvattenledning och försedda med självrensande lövsilar. Allmänna kommentarer Hängrännor och stuprör bör varje år rensas från kvistar och löv som kan orsaka stopp. Takavvattningsanordning ser ut att vara relativt ny och är i god kondition. 1 Hängrännor och stuprör rensas från kvistar och löv minst en gång om året. Fönster och fönsterdörrar Fönster och fönsterdörrar av trä i originalskick. Varierande former på lägenhetsfönstren. Tvålufts inåtgående fönster mot norr och på gavlarna. Mot söder har bottenvåningen stora perspektivfönster vid sidan om fönsterdörren till uteplatsen. Vidare finns det två fönster med spröjsade bågar. Fönstren är försedda med fönsterluckor. Fönsterbågar och karmar till lägenheterna är nymålade. Fönsterbleck av galvaniserad, vitmålad plåt. Allmänna kommentarer Fönster med glasning 1+1 har ett u-värde (värmegenomgångskoefficient) på cirka 2,9 W/m 2º C medan moderna fönster har u-värde 1,0 1,2 W/m 2 C. På fönster med separata ytter- och innerbågar skall tätningslister alltid monteras på innerbågen. Tätning av ytterbågen medför att den varma inneluften kondenserar mot den

11 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 7 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg kalla ytterrutan och orsakar fukt- och rötskador mellan bågarna. Fogning mellan karm och yttervägg skall göras invändigt för att undvika kondens och risk för röta på den kalla sidan av konstruktionen. God kondition. Källarfönster är i behov av invändig ommålning. Glasningslist saknas på det ena källarfönstret i tvättstugan. Den har ersatts av en slarvigt utförd kittning. Fönsterluckor saknas mot söder vid fönstren närmast mitten av fasaden eftersom de inte får plats sedan ventilationsdonen monterats. På norra sidan saknas fönsterluckor på tre ställen. En del fönsterluckor har flagnande färg 2 Ommålning av fönsterluckor. 2 Invändig ommålning av källarfönster 2 Slarvigt utförd kittfals på tvättstugefönster ersätts av glasningslist lika övriga fönster. Portar/dörrar Nytillverkad entrédörr till trapphuset. Fanerad trädörr med glasruta. De före detta entréerna vid gavelutbyggnaderna har murats igen och putsats men omfattningarna av slipad marmor finns kvar. Även porten till trapphuset har en omfattning av slipad marmor. Källarport av målat trä på västra gaveln. God kondition 3 Entréport oljas. Källardörr målas. Balkonger Två balkonger med balkongplattor av betong. Östra balkongen har beläggning med cementmosaik, den västra med betong. Smidesräcken, dekorativt utformade på ett för 1940-talet mycket tidstypiskt vis, målade i svart.

12 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 8 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg Allmänna kommentarer Stål som rostar bildar rostprodukter som har större volym än det intakta. Vid expansionen sprängs därigenom det täckande betongskiktet genom så kallad rostsprängning. Stål kan endast rosta när betongen karbonatiserats (kemisk process, som nedsätter betongens förmåga att skydda stål från att rosta). För att hindra denna skadetyp är det viktigt att betongens kvalitet är hög eller att det täckande betongskiktet är stort (minst 30 mm). Livslängden på konstruktionen är således endast beroende av tiden innan karbonatiserad betong når stålet. Betongens karbonatisering, orsakas av koldioxiden som finns i luften. Denna kemiska reaktion innebär att det ursprungligt höga ph-värdet i betongens porsystem sänks till en nivå, som icke förmår behålla stål i ett passivt tillstånd. God kondition för att vara 66 år gamla balkonger. På sidan om balkongplattorna har fasadputsen i viss utsträckning skadats av vatten som rinner från balkongplattan. Vid räckesinfästningarna i balkongplattorna syns små rostfläckar. 2 Ommålning av balkongräcken. Ommålning av balkongplattornas undersida och kanter. Västra balkongplattans betongbeläggning målas. 4 Balkongrenovering krävs på lång sikt. Balkongplattorna avlägsnas med kvarlämnande av de i bjälklagsplattan ingjutna armeringsstålen för balkongplattornas överkantsarmering. Nya balkongplattor gjuts och nya bultfästen för räckena gjuts in. De gamla armeringsstålen rostskyddsbehandlas och kvarlämnas som överkantsarmering. Sockeln utförs högre och utsidorna förses med väl tilltagna droppnäsor. Räckena anpassas i höjd för att uppfylla dagens krav enligt BBR.

13 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 9 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg INTERIÖR Källare Betonggolv i delar av källaren. I övriga rum har betonggolvets reglats upp med ett nytt ventilerat golv täckt med plastmatta. I wc är golvet täckt med marmorplattor ca 15 x 15 cm. Väggarna är putsade, tapetserade med glasfiberväv och målade med plastfärg. Taken är putsade. I två rum är taken klädda med smala träribbor på reglar. WC i källare är försett med golv av marmorplattor, ca 15 x 15 cm. I huvudsak god kondition. I f.d. pannrum förekommer putsskador och färgsläpp på väggarnas nedre del som tyder på saltutfällningar pga. kapillärt sugande markfukt. I taket i ett rum nära västra gaveln har putsen släppt från taket i anslutning till dörrkarm. Marmorplattorna ser ut att vara matta och uttorkade troligen pga att felaktigt rengöringsmedel använts. Vindsutrymmen 1 Lagning av skadad puts. För att underlätta fuktvandring i väggarna och inte stänga inne fukt ska väggarna målas med en oorganisk färg. 2 Stenplattor på wc-golv ska behandlas med tvål-/eller såpalösning och får ej städas med sura rengöringsmedel vilket torkar ut stenen. Tvål-/eller såpalösning mättar stenens porer och ger den ett bra ytskydd. Vindsbjälklag av armerade betongplattor. Bjälklagsfyllning av sand, grus och krossat kakel. På delar av bjälklaget har lagts ett trägolv av spontade bräder. Putsade murstockar av tegel. Takstolar av typen svensk takstol. Allmänna kommentarer Samtliga vindsutrymmen bör kontrolleras med jämna mellanrum för att tidigt kunna upptäcka och åtgärda läckage eller fuktproblem. Ett vindsbjälklag som tilläggsisolerats gör att vinden blir kallare än tidigare och därigenom ökar risken för kondens och för en alltför hög relativ fuktighet.

14 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 10 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg God kondition. Det förekommer mindre glipor i takfot. 2 Glipor i takfot tätas med finmaskigt metallnät. Tvättstuga mm Betonggolv med flagnande färg. Flagnande färg på betonggolvet. 1 Målning av betonggolv.

15 Sida 1 (4) Fotobilaga Gavelfasad mot väster. Fasad mot söder. Fasad mot norr. Östra gaveln Flagnande färg på undersida takfot. Spricka i puts mot söder.

16 Sida 2 (4) Fotobilaga Del av fasad mot söder. Hål i putsen samt bomputs på östra gaveln. Skador i putsen vid sydöstra hörnet. Västra balkongen. Östra balkongen. Detalj av fönster och fönsterbleck

17 Sida 3 (4) Fotobilaga Gavelparti med igenmurad f.d. port Källarentré Förhöjt fönster på gavel. Skorsten Taklucka. Tegelpannor börjar frysa sönder på vingarna.

18 Sida 4 (4) Fotobilaga Interiör från kattvind. Skador på fönsterbåge i källare. Putssläpp i källartak. Pusskador i f.d. pannrum. Stengolv på wc

19 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 1 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS ALLMÄNT Byggnaden har restaurerats och byggts om under Varvid tappvatten och avloppsinstallationerna från källaren och upp till resp. lägenhet är nyinstallerade. Tappvattenledningar i källaren samt avlopp under golv i källaren är ursprungligt från husets byggnad. Huset värms med vattenburet system med radiatorer och fjärrvärmecentral i källaren. Ritningar Vs-ritningar finns över installationer gjorda vid renovering Ritningar över äldre värme och VA-installationer i källare saknas. Vid ev. byte av vatten och avloppsrör i källare uppdateras rörritningarna. Märkning Märkning är komplett för nya vatten och avloppsinstallationer. Märkning saknas för äldre VA-installationer och värmeinstallationer i källare Injustering Värmesystemet injusterat i samband med byte av termostatventiler Allmänna kommentarer Värmesystemet bör vara injusterat för bättre värmekomfort och lägre energiförbrukning. Isolering Värme och tappvattenledningar i källare isolerade enligt äldre standard, isolering kan innehålla asbest.

20 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 2 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Bef. ledningar och isol. dolda under inklädnad i källare. Isolering kompletteras vid ledningsbyte.

21 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 3 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Undercentral Fjärrvärmematningen kommer in byggnadens NÖ-sida passerar undercentralen och går sedan genom källaren och ut till nästa hus. Leverans av Vattenfall. Värmeväxlare för tappvatten och värme samt expansionskärl och VS-cirkulationspump är från ca år Varmvattencirkulation saknas. Möjlighet finns att installera VVC, varmvattencirkulation då ledningsmatningar är förberedda till de övre planen. Allmänna kommentarer Varmvattentemperaturen på utgående tappvarmvatten bör vara min. +55 C och på inkommande tappvarmvattencirkulation ska den vara min. +50 C för att undvika risk för tillväxt av legionellabakterier. God kondition Golvbrunn, se även avlopp. 3 Cirkulationspump och expansionskärl bör åtgärdas på sikt år Tvättstuga mm Tvättstuga med våtenheter i eget rum, Torkskåp och Torktumlare placerade utanför. Golvbrunn, se även avlopp. Tvättho i dålig kondition. 2 Bör åtgärdas in om 1-5 år.

22 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 4 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS VATTEN OCH AVLOPP Spillvatten- ledningar Synliga spillvattenledningar över källare består av gjutjärnsrör från husets byggnad. Avlopp under platta kan vara gjutjärnsrör eller betongrör. Avloppet har ej filmats varför det ej går att bestämma rörtyp under golvplatta. Vid ombyggnad 2014 byttes avloppsstammar från kök och badrum ner till källaren. Där man anslöt till bef. avlopp över golv. Allmänna kommentarer Medellivslängden för spillvattenrör beräknas till år. Avloppet i källaren och under platta bör snarast filmas för att kontrollera standard. 2 Avlopp under platta och ansl. rör upp till nya stammar åtgärdas inom 1-5 år. Tappvatten- ledningar Vid ombyggnad 2014 byttes alla tappvattenledningar från källaren och upp till resp. lägenhet. I källaren finns galvaniserade kallvattenledningar och varmvattenrör i koppar med skruvade kopplingar installerade vid husets byggnad. Inkommande kallvattenservis är galvaniserad. Allmänna kommentarer De vanligaste korrosionstyperna för kopparrör är punktfrätning och erosionskorrosion. Eventuella angrepp i ledningar sker inifrån och kan därför ej upptäckas vid en okulär besiktning. Den teoretiska livslängden för kopparrör beräknas till c:a år.

23 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 5 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Tappvattenledningarnas kondition är rel. god. men bör åtgärdas snarast m.h.t risken för vattenskador. 2 Tappvattenledningar och kallvattenservis bör bytas inom kort 1-5 år. Avstängnings- ventiler Vid ombyggnad 2014 byttes alla tappvattenventiler från källaren och upp till resp. lägenhet. I bef. tappvattenledningar finns skjutventiler som bytes snarast eller vid kommande byte av tappvattenrör. Allmänna kommentarer Ventiler skall motioneras 1 gång/år (öppnas/stängas). Äldre skjutventiler som inte motioneras regelbundet brukar ofta kärva eller fastna i inställt läge och därmed tappa sin funktion som avstängningsventil. Dessa ventiler brukar inte funktionskontrolleras vid konditionsbesiktningar då det kan medföra läckage eller andra olägenheter. Dåliga. 2 Ventiler bytes i samband med ledningsbyte inom kort 1-5 år. Sanitetsporslin och blandare Vid ombyggnad 2014 byttes allt sanitetsporslin och blandare i lägenheter. I WC i källaren finns tvättställ och toalett inst. ca år God 3 Bör åtgärdas på sikt 5-10 år

24 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 6 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Golvbrunnar Golvbrunnar i källargolv av gjutjärn, installerade vid husets byggande. Dålig kondition. (se foto) 2 Golvbrunnar i källare bör bytas inom kort 1-5 år VÄRME Värmeledningar Värmesystemet är av typ tvårörssystem och installerat vid husets byggande. Allmänna kommentarer Eventuella rostangrepp i ledningar sker inifrån och kan därför ej upptäckas vid en okulär besiktning. Om påfyllning av vatten sker ofta i värmesystemet tillförs nytt friskt syresatt vatten vilket kan påskynda invändiga rostangrepp. Detta tyder även på att det kan finnas läckage i värmesystemet. Anläggningen är i god kondition utan synliga rostangrepp på radiatorer i övre planen. Inga åtgärder Radiatorer och radiatorventiler Radiatorer installerade vid husets byggande. Radiatorventiler och termostatdelar utbytta 2014.

25 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 7 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS God kondition. 4 Åtgärdas på lång sikt år. Avstängnings- ventiler Skjutventiler monterade i källaren, injusteringsventiler saknas. Allmänna kommentarer Ventiler skall motioneras 1 gång/år (öppnas/stängas). Äldre skjutventiler som inte motioneras regelbundet brukar ofta kärva eller fastna i inställt läge och därmed tappa sin funktion som avstängningsventil. Dessa ventiler brukar inte funktionskontrolleras vid konditionsbesiktningar då det kan medföra läckage eller andra olägenheter. Dåliga 2 Bör bytas inom 1-5 år.

26 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 8 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS VENTILATION Allmänt sbesiktningen omfattar ej ventilationsanläggningarna då dessa ska genomgå obligatorisk ventilationskontroll (OVK) med jämna intervall. OVK är en lagstadgad kontroll som ska utföras av certifierad kontrollant. Övrigt om ventilation: I källaren finns ett system med sk. Platonventilation av ett övergolv som ligger över det bef. betonggolvet i vissa rum. Detta golv ventileras av två separata fläktar placerade i källaren. Dessa fläktar ska vara i drift kontinuerligt. Kontrollera om OVK behövs och att den är utförd om krav finns

27 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 9 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Foto1. Golvbrunn i tvättstuga. Foto 2. galvad kallvattenledning..

28 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 10 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Foto 3. vattenmätare med huvudavstängning Foto4. Inkommande kallvattenservis, galvad.

29 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 11 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Foto 5. Nytt Plast-avlopp ansluter gjutjärnsavlopp i källare.

BESIKTNINGSOBJEKTET. Saga 28, Norevägen 8 C, Djursholm, Danderyds kommun. Ingela Luhr Agrell

BESIKTNINGSOBJEKTET. Saga 28, Norevägen 8 C, Djursholm, Danderyds kommun. Ingela Luhr Agrell 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Saga 28, Norevägen 8 C, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Claes Luhr Ingela Luhr Agrell Uppdragsgivare Claes Luhr Närvarande vid besiktningen Claes Luhr, del av

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Mälden 5, Källvägen 2, Klingsta, Danderyds kommun. Veronica Rodhe Ekman

BESIKTNINGSOBJEKTET. Mälden 5, Källvägen 2, Klingsta, Danderyds kommun. Veronica Rodhe Ekman 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Mälden 5, Källvägen 2, Klingsta, Danderyds kommun Lagfaren ägare Tobias Ekman Veronica Rodhe Ekman Uppdragsgivare Veronica Rodhe Ekman Närvarande vid besiktningen Veronica

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tyn 9, Tynplan 8, Djursholm, Danderyds kommun. Seidit Jeremias Stefan Ensgård, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tyn 9, Tynplan 8, Djursholm, Danderyds kommun. Seidit Jeremias Stefan Ensgård, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Tyn 9, Tynplan 8, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Ann-Marie Ensgård Uppdragsgivare Mäklarfirman Vincent Forssbeck Närvarande vid besiktningen Seidit Jeremias

Läs mer

Brf Punktsnurran Uppsala

Brf Punktsnurran Uppsala Brf Punktsnurran Uppsala Protokoll från konditionsbesiktning och underhållsplan Upprättad 2016-03-20 Byggkonsult Urban Nilsson Tångvägen 15, 744 51 Morgongåva Tel 0707-56 77 25 E-post: urban.byggkonsult@gmail.com

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Birka 18, Kraftvägen 3, Berga, Danderyds kommun. Susanna Fritzdorf Jonas Fritzdorf. Torsdag 2014-08-21 / 2014-0150

BESIKTNINGSOBJEKTET. Birka 18, Kraftvägen 3, Berga, Danderyds kommun. Susanna Fritzdorf Jonas Fritzdorf. Torsdag 2014-08-21 / 2014-0150 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Birka 18, Kraftvägen 3, Berga, Danderyds kommun Lagfaren ägare Britta Fritzdorf Åke Fritzdorf Uppdragsgivare Åke Fritzdorfs dödsbo Närvarande vid besiktningen Susanna Fritzdorf

Läs mer

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist PLANERAT UNDERHÅLL/ KOSTNADER FASTIGHETSUNDERHÅLL 1(6) Byggnadsår:1897 UTVÄNDIGA BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun. Annelie Liljegren, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun. Annelie Liljegren, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Annelie Liljegren Uppdragsgivare Annelie Liljegren Närvarande vid besiktningen Annelie Liljegren, del

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun. Siewerth Karlsson. Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun. Siewerth Karlsson. Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun Lagfaren ägare Siewerth Karlsson Uppdragsgivare Siewerth Karlsson Närvarande vid besiktningen Siewerth Karlsson Per Lundman,

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Hundlokan 3, Arholmavägen 3, Enebyberg, Danderyds kommun

BESIKTNINGSOBJEKTET. Hundlokan 3, Arholmavägen 3, Enebyberg, Danderyds kommun 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Hundlokan 3, Arholmavägen 3, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Claes Forsman Ewa Forsman Uppdragsgivare Claes Forsman Närvarande vid besiktningen Claes Forsman

Läs mer

Schildts i Åstorp AB

Schildts i Åstorp AB Schildts i Åstorp AB Å S TORP, EXEMPLET 1 Exempelgatan 2 Överlåtelsebesiktning för köpare Augusti 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 schildts i åstorp ab box 77 265 21 åstorp 070 594 96 96 info@schildts.se

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15)

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15) STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (15) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8

Läs mer

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson TAL L E N 9 Vikingavägen 3 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-09-27 Besiktningsman Rune Karlsson Uppdragsnr 2016-136 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud.

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud. Bilaga 1 till förfrågningsunderlag Utvändig ommålning Fältmarskalksvägen 3 och 5 2015-03-01 1 (1) A Parter 1.1. Beställare Fältmarskalksvägen 3 Namn: Inger Westling Adress: Fältmarskalksvägen 3, 167 32

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Andreas och Anna Larsson. Andreas Larsson. Onsdag 2015-06-03 / 2015 0133. Ca 11 13 º C, växlande. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Andreas och Anna Larsson. Andreas Larsson. Onsdag 2015-06-03 / 2015 0133. Ca 11 13 º C, växlande. Beskrivning Huvudbyggnad 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Soltorpet 41, Klingsta Gård 18, Klingsta Park, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Andreas och Anna Larsson Uppdragsgivare Andreas Larsson Närvarande vid besiktningen Anna Alteg

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10)

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10) STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (10) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46

Läs mer

YTTERVÄGG Väggen är klädd med tegel på utsidan

YTTERVÄGG Väggen är klädd med tegel på utsidan Väggen är klädd med tegel på utsidan Det luktar från väggen. Dålig luftspalt bakom teglet och undermålig dränering av vatten som trängt in. Öppna tegelfogar saknas i första skiftet över sockeln. Eller

Läs mer

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Rune Karlsson BORGHOLM RÄPPLINGE 1:14 Gamla Äpplerumsvägen 12 Borgholm Överlåtelsebesiktning för säljare kl 13,00 Adress Telefon Org nr e-post Sid nr Folbergagatan 35 070-3170921 556738-6544

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Besiktning nr 14927 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sida 1 av 9 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN För detta utlåtande gäller uppdragsbekräftelse upprättad

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Josefin Stålvant och Andreas Kindahl. Josefin Stålvant. Olof Stålvant Desirée Stålvant Per Lundman, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Josefin Stålvant och Andreas Kindahl. Josefin Stålvant. Olof Stålvant Desirée Stålvant Per Lundman, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Idegranen 2, Ringvägen 3, Enebyberg, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Josefin Stålvant och Andreas Kindahl Uppdragsgivare Josefin Stålvant Närvarande vid besiktningen Olof

Läs mer

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09 Handläggare Johan Widell Tel +46 (0)10 505 12 44 Mobil +46 (0)76 770 88 43 Fax +46 10 505 00 10 johan.widell@afconsult.com Datum 2013-01-09 Brf Sjöviksskogen Kv Årstaberg 4 Underhållsplan ÅF-Infrastructure

Läs mer

U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16

U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16 U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 Kapellvägen 5 Överlåtelsebesiktning 2016-05-16 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt 1 (5) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1 UNDERHÅLLSPLAN 1. Objekt Föreningen äger och förvaltar fastigheten Briggen 1, Lidingö Stad. Tomten har en areal av 1 920 kvadratmeter och har förutom byggnaden gräsmattor

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun. Sven-Uno Blomberg. Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun. Sven-Uno Blomberg. Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Sven-Uno Blomberg Uppdragsgivare Sven-Uno Blomberg Närvarande vid besiktningen Sven-Uno Blomberg Per

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-07-28 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Krokom Aspås-Lien 3:36 Nedre Gräftevägen 10, 835 94 Aspås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

U P P S AL A S T O R V R E TA 4 7 : 2 5 Alkärrsvägen 4, Storvreta

U P P S AL A S T O R V R E TA 4 7 : 2 5 Alkärrsvägen 4, Storvreta U P P S AL A S T O R V R E TA 4 7 : 2 5 Alkärrsvägen 4, Storvreta Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare Medlemmar i SBR-K

Läs mer

BESIKTNINGSRESULTAT. - Huspärm fanns att tillgå. - Inga problem föreligger med värmesystemet. - Det finns elgolvvärme i badrum på våning 1 tr.

BESIKTNINGSRESULTAT. - Huspärm fanns att tillgå. - Inga problem föreligger med värmesystemet. - Det finns elgolvvärme i badrum på våning 1 tr. 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Sjödjuret 3, Lomvägen 15, Sjöberg, Sollentuna kommun Lagfaren ägare Jari Arilampi Julia S:t Clair Renard Uppdragsgivare Julia S.t Clair Renard Närvarande vid besiktningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fiskgjusen 10, Åsevägen 3 B, Nora, Danderyds kommun. Agneta Wallin Per Lundman, kort del av tiden. Måndag 2014-12-08 / 2014-0233

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fiskgjusen 10, Åsevägen 3 B, Nora, Danderyds kommun. Agneta Wallin Per Lundman, kort del av tiden. Måndag 2014-12-08 / 2014-0233 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fiskgjusen 10, Åsevägen 3 B, Nora, Danderyds kommun Lagfaren ägare Margot Mattssons dödsbo Uppdragsgivare Margot Mattssons dödsbo Närvarande vid besiktningen Agneta Wallin

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Fastighet Veken 5 Brf Bondegatan 51 Bondegatan 51, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Brf Bondegatan 51 Kv Veken 5 Bondegatan 51 116 33 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson.

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson. 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Översten 9, Mossvägen 2, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Fredrik och Ann von Sydow Uppdragsgivare Fredrik von Sydow Närvarande vid besiktningen Fredrik von Sydow

Läs mer

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation Byggnadsår: 1979 Hustyp: Tak: 1,5-planshus Sadeltak med takpannor Plåttak över entré Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund Stomme: Ventilation: Värmesystem: Trä Mekanisk frånluftsventilation Pelletspanna

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning UP P SALA LE NA-B RUN NA 1 :9 Lena-Brunna 62, Vattholma Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare Medlemmar i SBR-K Svenska Byggingenjörers

Läs mer

Underhållsplan 2016-2026. Projektnummer: 201601. Stockholm 2016-02-29 Uppdragsansvarig: Mikael Andersson

Underhållsplan 2016-2026. Projektnummer: 201601. Stockholm 2016-02-29 Uppdragsansvarig: Mikael Andersson Underhållsplan 20162026 Projektnummer: 201601 Stockholm 20160229 Uppdragsansvarig: Mikael Andersson Sida 1 av 19 Innehållsförteckning 1.UPPDRAG OCH BAKGRUND... 3 2.BESIKTNINGEN... 3 3.TIDIGARE UTFÖRDA

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Germania 15, Skandiavägen 4 D, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Richard och Catharina Jansson Uppdragsgivare Catharina Jansson Närvarande vid besiktningen Catharina

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INÄGNAN 2 Hökbursvägen 8 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen Balkongbesiktning En guide från Balkongföreningen Balkong föreningen Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, som tyvärr ofta blir förbisedd gällande underhåll. Det ligger på

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Vallhornet 8, Högalidsvägen 14, Duvbo, Sundbybergs Stad. Sven Rönnberg. Onsdag 2015-10-21 / 2015-0208

BESIKTNINGSOBJEKTET. Vallhornet 8, Högalidsvägen 14, Duvbo, Sundbybergs Stad. Sven Rönnberg. Onsdag 2015-10-21 / 2015-0208 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Vallhornet 8, Högalidsvägen 14, Duvbo, Sundbybergs Stad Lagfaren ägare Sven Rönnberg Uppdragsgivare Sven Rönnberg Närvarande vid besiktningen Sven Rönnberg Besiktningsman

Läs mer

Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen

Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen Fastighetsägare: Helsingborgshem AB Kontaktperson: John Nielsen, telefon: 042 20 82 20, mobil: 0730 70 09 20 Anders Olsson, telefon: 042 20 82 37 Total antal

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Christian och Pia Baumann. Christian Baumann. Christian Baumann. Onsdag 2015-09-09 / 2015-0188. Ca 16 18 º C, solsken

BESIKTNINGSOBJEKTET. Christian och Pia Baumann. Christian Baumann. Christian Baumann. Onsdag 2015-09-09 / 2015-0188. Ca 16 18 º C, solsken 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gulmåran 1, Danarövägen 23, Nora, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Christian och Pia Baumann Uppdragsgivare Christian Baumann Närvarande vid besiktningen Christian Baumann

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Susanna Fritzdorf. Susanna Fritzdorf. Susanna Fritzdorf Per Lundman, del av besiktningstiden. Onsdag 2016-04-27 / 2016 0085

BESIKTNINGSOBJEKTET. Susanna Fritzdorf. Susanna Fritzdorf. Susanna Fritzdorf Per Lundman, del av besiktningstiden. Onsdag 2016-04-27 / 2016 0085 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Bjarmaland 16, Karlsrovägen 37, Berga, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Susanna Fritzdorf Uppdragsgivare Susanna Fritzdorf Närvarande vid besiktningen Susanna Fritzdorf Per

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Underhållsplan Kv Sjöråen 18

Underhållsplan Kv Sjöråen 18 Underhållsplan Kv Sjöråen 18 BENGT BORUP AB Rutger Fuchsgatan 4 116 67 Stockholm 08-442 00 79 2007-05-22 Förkortningar L = Luntmakargatan K = Kungstensgatan kv = kallvatten vv = varmvatten vvc = varmvattencirkulation

Läs mer

B J ÖRKLINGE NYBY 1:28 SJÖHAGSVÄGEN 9

B J ÖRKLINGE NYBY 1:28 SJÖHAGSVÄGEN 9 B J ÖRKLINGE NYBY 1:28 SJÖHAGSVÄGEN 9 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Hyvelgatan 53 74171 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Dokumentation av Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus, Svartsjö 1:4, Sånga socken, Ekerö kommun, Uppland Albin Uller Rapport 2011:19 2 Färingsö fd ålderdomshem

Läs mer

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan 1/7 1. Uppdragsbeskrivning Framtagande av en tioårig underhållsplan för bostadsrättsföreningen. Underhållsplan utgör grunden till ekonomisk planering för att ha medel för stora kommande underhållsarbeten.

Läs mer

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Rune Karlsson BORGHOLM HÖRLÖSA 3:18 Skräddartorpsvägen 9-11 Borgholm Överlåtelsebesiktning för säljare kl 1300 Adress Telefon Org nr e-post Sid nr Folbergagatan 35 070-3170921 556738-6544

Läs mer

BRÄMAREGÅRDEN 12:24 RÖRSTRANDSGATAN 1B-KVILLEGATAN 8-10

BRÄMAREGÅRDEN 12:24 RÖRSTRANDSGATAN 1B-KVILLEGATAN 8-10 334012 1 (14) Göran Ingelhammar Besiktningsman Hifab AB BRÄMAREGÅRDEN 12:24 RÖRSTRANDSGATAN 1B-KVILLEGATAN 8-10 Teknisk besiktning vid ombildning till Brf. Fastighet: Brämaregården 12:24 Göteborg Utlåtande

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Kålltorp 64:7 Åkerrensgatan 22, 416 53 Göteborg L Söderström Bygg & Fastighetsförvaltning AB Karlsbergsvägen 3, 462 60 Vänersborg Tel: 0521-60900 Organisation Nummer:

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Närlunda 41:110, Tegvägen 15, Närlunda, Ekerö kommun. Shahram Babazadeh. Torsdag 2016-01-14 / 2016-0004. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Närlunda 41:110, Tegvägen 15, Närlunda, Ekerö kommun. Shahram Babazadeh. Torsdag 2016-01-14 / 2016-0004. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Närlunda 41:110, Tegvägen 15, Närlunda, Ekerö kommun Lagfaren ägare Shahram Babazadeh Uppdragsgivare Shahram Babazadeh Närvarande vid besiktningen Shahram Babazadeh Besiktningsman

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Näsbypark 52:15, Slottsvägen 90, Näsbypark, Täby kommun. Per Lundman, kort del av tiden. Måndag 2014-06-09 / 2014-0114

BESIKTNINGSOBJEKTET. Näsbypark 52:15, Slottsvägen 90, Näsbypark, Täby kommun. Per Lundman, kort del av tiden. Måndag 2014-06-09 / 2014-0114 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Näsbypark 52:15, Slottsvägen 90, Näsbypark, Täby kommun Lagfaren ägare Judit Sand Uppdragsgivare Judit Sand Närvarande vid besiktningen Per Lundman, kort del av tiden Besiktningsman

Läs mer

Spelhuset vid Åkergruvan

Spelhuset vid Åkergruvan Spelhuset vid Åkergruvan Gamla Pershyttan 4:19, Nora socken, Västmanland, Örebro län Antikvarisk kontrollrapport Kulturmiljö 2005 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 BYGGNADSBESKRIVNING...4 LÄGET FÖRE

Läs mer

schildts i åstorp ab

schildts i åstorp ab Exemplet 1, Småstad Överlåtelsebesiktning för köpare schildts i åstorp ab 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Granskning av tillhandahållna handlingar samt information om byggnaden. 2. Okulär besiktning 3. Riskanalys

Läs mer

Bilaga 6: Underhållsdatabas

Bilaga 6: Underhållsdatabas Sida 1 (15) Företag 08125 BRF SOLSKENET I LUND Markyta: M1 MARKYTOR 12111 Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 500-1000 978,0 m² 2025 25 197 165 1,00 m2 12122 Asfalt gångbar, omläggning, maskinläggning

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

O X E L N 7. Ekstigen 11 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson

O X E L N 7. Ekstigen 11 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson O X E L N 7 Ekstigen 11 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-12-15 Besiktningsman Rune Karlsson Uppdragsnr 2016-167 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING

RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING sida 1 av 5 HOSPITALGATAN 6 Marstrand RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING HOSPITALSGATAN Hospitalgatan 6 sida 2 av 5 sida 3 av 5 BESKRIVNING OMRÅDET Förbos fastighet med adress Hospitalgatan 6 är belägen i

Läs mer

KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT

KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT 20.3.2014 Telehuset Träsk 21760 Houtskär 2 Rapportens innehåll: 1. Grunduppgifter 3 2. Objektets byggnadstekniska uppgifter 4 3. Iakttagelser av objektet samt förslag på åtgärder..

Läs mer

UP P SALA SÄV JA 50 :8 Ölandsresan 7, Uppsala

UP P SALA SÄV JA 50 :8 Ölandsresan 7, Uppsala UP P SALA SÄV JA 50 :8 Ölandsresan 7, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K Svenska Byggingenjörers

Läs mer

Underhållsplan Brf Kolonnen 4. Brf Kolonnen 4. Flerfamiljshus 1 6. Förening. Byggnadstekniska uppgifter

Underhållsplan Brf Kolonnen 4. Brf Kolonnen 4. Flerfamiljshus 1 6. Förening. Byggnadstekniska uppgifter Underhållsplan 16-36 Förening Fastighetsuppgifter Byggnadsår Ombyggnadsår Antal Lgh Antal lokaler Antal lokaler Tomtyta Lägenhetsyta Lokalyta Byggnadstyp Antal huskroppar Antal våningar 199 59 5 54 Flerfamiljshus

Läs mer

Hammarbystugan Rapport 2014:15. Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening.

Hammarbystugan Rapport 2014:15. Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening. Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Hammarbystugan Rapport 2014:15 Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening.

Läs mer

Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep aug 2010

Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep aug 2010 Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep 2009 31 aug 2010 Axet 3 :: 100 000:- Ränndalar mot gatan åtgärdas Buskage ersätts med cykelställ/gräsmatta 30 000:- A 80 000:- A Axet

Läs mer

STATUSRAPPORT FRITIDSGÅRD OCH FÖRENINGSLOKAL STRÖVELSTORP ÄNGELHOLMS KOMMUN

STATUSRAPPORT FRITIDSGÅRD OCH FÖRENINGSLOKAL STRÖVELSTORP ÄNGELHOLMS KOMMUN STATUSRAPPORT FRITIDSGÅRD OCH FÖRENINGSLOKAL STRÖVELSTORP ÄNGELHOLMS KOMMUN Rapportens upprättare Bengt Dahlgren AB Sallerupsvägen 11 D 21218 Projektorganisation Projektansvarig Catarina Warfvinge, Bengt

Läs mer

M E L L B ÖDA 5:22 Brännegatan 52

M E L L B ÖDA 5:22 Brännegatan 52 HMP Karlsson s AB Rune Karlsson M E L L B ÖDA 5:22 Brännegatan 52 Överlåtelsebesiktning för säljare - HMP Karlsson s AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Barbara Blegen. Barbara Blegen. Barbara Blegen Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden. Torsdag 2015-08-13 / 2015-0163

BESIKTNINGSOBJEKTET. Barbara Blegen. Barbara Blegen. Barbara Blegen Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden. Torsdag 2015-08-13 / 2015-0163 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Notarien 9, Krokvägen 6, Mörby, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Barbara Blegen Uppdragsgivare Barbara Blegen Närvarande vid besiktningen Barbara Blegen Anders Tjärnvall,

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer

Byggnad, lista bostäder

Byggnad, lista bostäder , lista bostäder Sida 1 (1) 21ROAND - 2012-12-07 11:47:28 Urval:. lika med 1. lika med 2121 Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2121 BRF SOLHUS 01 NIKOLAIGATAN 5 1930 2 298,6 42,2

Läs mer

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby Lägenheten Fasad Föreningen utvändig målning Medlemmen Entrédörr utvändig målning invändig målning, lås, handtag, invändigt foder, glas, ringklocka, brevinkast Bad /våtrum Kök stammar till lägenheten (ledning

Läs mer

I Besiktningar in Focus I

I Besiktningar in Focus I I Besiktningar in Focus I U P P S AL A NÅNTUNA 25:18 Spetsvägen 36 Överlåtelsebesiktning för säljare April 2012 Adress Telefon Org nr E-post E-post Hyvelgatan 53 74171 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

Underhållsplan Axet 2

Underhållsplan Axet 2 2004-09-07 A 2 Sid 1 Underhållsplan 2004-2005 Axet 2 Planerade åtgärder Objekt Intervall Status 04/05 05/06(2 år) 06/07 (3 år) 07/08 (4 år) 08/09 (5år) Övrigt Utvändigt Tak Matr 30 Ren 92 Färg 10 Äldre

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Sågen 5, Virkesgränd 11, Viggbyholm, Täby kommun. Fredrik Persson. Torsdag 2014-08-28 / 2014-0155. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Sågen 5, Virkesgränd 11, Viggbyholm, Täby kommun. Fredrik Persson. Torsdag 2014-08-28 / 2014-0155. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Sågen 5, Virkesgränd 11, Viggbyholm, Täby kommun Lagfaren ägare Fredrik Persson Uppdragsgivare Fredrik Persson Närvarande vid besiktningen Fredrik Persson Besiktningsman

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 1993-03-30 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1993-04-20 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1996-11-04 Brf. Höjdena, Peter Kling Rev. 2000-04-16 Brf. Höjdena, Peter

Läs mer

U PPSALA F ULLERÖ 32:5 Vintergatsvägen 60

U PPSALA F ULLERÖ 32:5 Vintergatsvägen 60 U PPSALA F ULLERÖ 32:5 Vintergatsvägen 60 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Kärran 9, Klövjevägen 1, Ella Gård, Täby kommun. Fean Naseh Muhammad. Shamal Hassan. Fean Naseh Muhammad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Kärran 9, Klövjevägen 1, Ella Gård, Täby kommun. Fean Naseh Muhammad. Shamal Hassan. Fean Naseh Muhammad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Kärran 9, Klövjevägen 1, Ella Gård, Täby kommun Lagfaren ägare Shamal Hassan Fean Naseh Muhammad Uppdragsgivare Shamal Hassan Närvarande vid besiktningen Shamal Hassan Fean

Läs mer

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-05-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Reparation av tak Valla tingshus 2014

Reparation av tak Valla tingshus 2014 Reparation av tak Valla tingshus 2014 Text och foto av: Björn Frodin, Timmerbjörn Datum: 2014-11-05 Husets bakgrund: Tingshuset ägs av Töreboda kommun och förvaltas av MTG tekniska förvaltningen. Byggnaden

Läs mer

U PPSALA V ÄSTERÅKERS-BJÖRK 4:9 Västeråkers-Björk 88

U PPSALA V ÄSTERÅKERS-BJÖRK 4:9 Västeråkers-Björk 88 U PPSALA V ÄSTERÅKERS-BJÖRK 4:9 Västeråkers-Björk 88 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Baduhild 10, Mjölnartorpsvägen 17, Djursholm, Danderyds kommun. Marika Wodzinski

BESIKTNINGSOBJEKTET. Baduhild 10, Mjölnartorpsvägen 17, Djursholm, Danderyds kommun. Marika Wodzinski 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Baduhild 10, Mjölnartorpsvägen 17, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Christian Wodzinski Marika Wodzinski Uppdragsgivare Christian Wodzinski Närvarande vid besiktningen

Läs mer

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12 VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

F ÖRVALTAR E N 7 Hagvägen 62 B Segeltorp. Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-17

F ÖRVALTAR E N 7 Hagvägen 62 B Segeltorp. Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-17 F ÖRVALTAR E N 7 Hagvägen 62 B Segeltorp Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

THERMOHUS 135 lågenergi

THERMOHUS 135 lågenergi THERMOHUS 35 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Tvättstuga/grovkök: Varmgarage: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: Garderober: Tvättpelare:

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning UP P SALA SKUTTU NGE 5: 10 Skuttungeby 263A, Björklinge Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare Medlemmar i SBR-K Svenska Byggingenjörers

Läs mer