Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala"

Transkript

1 Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala sbesiktning

2 Sida 1 (3) sbesiktning Uppdragsnamn Banérgatan 22, sbesiktning Uppsala kommun Kåbo 49:20 Kroksta invest AB Kroksta Bälinge Uppdragsgivare Kroksta invest AB Vår handläggare Johan Dellbeck Datum sbesiktning Uppdragsbeskrivning sbesiktning av ett mindre flerbostadshus som ska ombildas till bostadsrättsförening. Syftet med konditionsbesiktningen är att ge en övergripande bild av byggnadens kondition och kommande underhållsbehov under den närmaste 15-årsperioden. Uppdragsorganisation Uppdragsansvarig: Johan Dellbeck Telefon: Teknikansvarig bygg: Johan Dellbeck Telefon: Teknikansvarig VVS: Anders Fogelberg Telefon: Verktyg: PM/Rapport / V-1 / Sparat: Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\14U24533\BV\Dok\Beskrivning\sbesiktning allmän del.docx Omfattning Uppdraget avser: Byggnadsteknisk besiktning av byggnader innefattande klimatskärm (fasader, yttertak, fönster och dörrar), stomme och grundläggning. Besiktning av VVS-tekniska installationer. Besiktning av ventilationsanläggning ingår ej då denna enligt lag skall genomgå obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Besiktningsutlåtande för respektive teknikområde med statusbedömning och förslag till åtgärder. Samtliga besiktningar har utförts okulärt. Fastighetsuppgifter Fastighetens läge Banérgatan 22 i kvarteret Mörsaren på Artillerigärdet. Box Uppsala Telefon Fax Org.nr F-skattebevis

3 Sida 2 (3) Byggnadsår Huset är byggt 1948 efter ritningar från 1947 av arkitekt Per Lundquist. Genomförda renoveringar 2013 Invändig ombyggnad av lägenheter. Huset rymde från början två stora lägenheter i två plan samt två små uthyrningsdubletter på vån. 1 tr. De stora lägenheterna hade separata entréer från bottenvåningen och dubletterna från trapphuset byggdes huset om och byggdes om till 8 smålägenheter. Verktyg: PM/Rapport / V-1 / Sparat: Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\14U24533\BV\Dok\Beskrivning\sbesiktning allmän del.docx

4 Sida 3 (3) Utredning Besiktningsunderlag Följande ritningar har använts som underlag vid besiktningar: Bygglovsritningar, Uppsala kommun. Förfrågningsunderlag, Genomförande och redovisning Uppdraget har genomförts enligt följande: Iakttagelser med bedömning av kondition och notering om eventuella skador samt förslag till åtgärder, enligt nedan. Åtgärder indelas enligt följande prioritering: 1= Bör åtgärdas snarast 2= Bör åtgärdas inom kort (1-5 år) 3= Bör åtgärdas på sikt (5-10 år) 4= Bör åtgärdas på lång sikt (10-15 år) Prioriteringsgrad anges vid rubrik åtgärder i respektive besiktningsutlåtande. Bilagor: Byggnadsteknisk besiktning BILAGA 1 VVS-teknisk besiktning BILAGA 2 Verktyg: PM/Rapport / V-1 / Sparat: Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\14U24533\BV\Dok\Beskrivning\sbesiktning allmän del.docx Johan Dellbeck Telefon ,

5 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 1 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg MARK OCH GRUNDLÄGGNING Mark Asfalterad mark närmast sockel mot öster, mellan entréportarna. Singel och grus närmast grund runt resten av huset. I övrigt gräsbesådd yta respektive asfalterad uppfart. På södra långsidan, nära hörn mot sydost, finns en uteplats belagd med betongplattor. Allmänna kommentarer Marken närmast grunden bör luta 1:20 från byggnaden för att minska tillrinningen av ytvatten. Rabatter, buskar och träd bör undvikas invid hus då de binder fukt och rötterna kan skada ledningar i mark. Uteplatsen belagd med betongplattor är något ojämn pga tjälskjutning. I övrigt god kondition. 2 Omläggning av uteplats med betongplattor. Grundläggning Undergrund av lera. Grundplattor av betong och grundmurar av cementhålsten enligt bygglovsansökan. Utsida av grundmurar tycks vara isolerade med platonmatta eller värmeisolerande och dränerande skiva. Allmänna kommentarer God kondition 4 Status på dränering och isolering kontrolleras efter år Dränering och dagvatten Stuprören är anslutna till dränerings-/dagvattenledningar. Det finns rensbrunnar till ledningarna. God kondition

6 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 2 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg 4 Status på dränerings- och dagvattenledning kontrolleras efter år.

7 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 3 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg STOMME Bjälklag Armerade betongplattor. God kondition Inga förslag till åtgärder. Bärande väggar Ytterväggar av Siporex, lättbetongsten, med 5 cm träullsplatta på insidan. Bärande innerväggar av 1-stens tegel. I gott skick Inga förslag till åtgärder Takkonstruktion Taksparrar c/c 120 cm på remstycken, råspont. God kondition Inga förslag till åtgärder.

8 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 4 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg EXTERIÖR Fasader Sockeln är slätputsad och avfärgad med en svart, organisk färg. Fasaderna är putsade med ljust gulbeige spritputs. Fönsteromfattningarna är slätputsade och avfärgade lika spritputsen. Fasadputsen är bevarad i originalskick. Troligen rör det sig om en kalk- eller kalkcementbaserad puts avfärgad med kalkfärg. Färgen är oorganisk, dvs en kalk- eller kalkcementbaserad färg. Sockelventiler av galvaniserad plåt. Mot söder och norr sitter ventilationsdon för till- och frånluft, fyra stycken per sida. På gavlarna i anslutning till de igenmurade f.d. entréerna har fönstren flyttats upp i nivå med bottenvåningens övriga fönster. Tidigare satt de i markplan. Där de gamla fönstren suttit är det nu slätputsade ytor. Dessa två förhöjda fönster saknar slätputsade omfattningar. Sockelputsen är i relativt gott skick, men färgen flagnar i ganska stor omfattning. Smärre putssläpp förekommer på norra sidan vid f.d. entré i öster. Fasadputsen är sliten om än i huvudsak med god vidhäftning mot underlaget. På södra långsidan, vid hörn mot öster och hörn mot väster finns vertikala sprickor, var och en ett par meter långa. Den största sprickan är vid hörnet mot väster. De slätputsade omfattningarna till fönster och fönsterdörrar uppvisar sprickor samt mindre putssläpp. Mindre putslagningar har tidigare gjorts som till färg och ytstruktur inte överensstämmer med övrig puts. På östra gaveln ses ett par mindre håligheter där putsen är bom. 2 Putslagning, avfärgning. Bomputs, löst sittande puts rivs och ersätts med ny spritputs lika befintlig. Slätputsade omfattningar lagas med ny slätputs. Fasader avfärgas med kalkfärg lika befintlig kulör. 2 Löst sittande sockelfärg avlägsnas. Skadad sockelputs lagas med KC-bruk. Avfärgas med silikatfärg.

9 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 5 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg 2 I samband med fasadrenovering förses de uppflyttade fönstren på gavlarna med slätputsade omfattningar lika övriga fönster. Yttertak Sadeltak. Taket är täckt med enkupiga tegelpannor och nockpannor av tegel. Taket har försetts med nya gavelbeslag av plåt över vindskivorna, med vinge över tegelpannorna. Det finns två skorstenar av oputsat, rött tegel på taket, precis nedanför nock på södra sidan. Den västra skorstenen har plåtöverbeslag av blyplåt, den östra av galvaniserad stålplåt. Nedre plåtbeslag på skorstenarna av galvaniserad rödmålad plåt. Även ståndskivor av röd galv.plåt vid de utskjutande sidopartierna. Vindskivor av trä, vitmålade. Undersida av takfot har synliga taksparrar och panel målade i vit färg. I takfot, ovanför ventilationsdon på fasaderna, har monterats mineritskivor. Allmänna kommentarer Översyn av taket bör göras varje år då takpannornas placering justeras och trasiga takpannor byts ut. Även plåtbeslagning och genomföringar bör kontrolleras och taket rensas från mosa och löv. Skorstenar som inte används kontinuerligt påverkas mer av regn och snö än en skorsten som är varm och snabbt torkar ur. Fukten i rökkanalen orsakar på sikt vittring och frostsprängning hos teglet. En skorsten som inte kontinuerligt används bör därför förses med ett skydd i form av en huv. Tegeltaket är i relativt god kondition. Teglet har viss påväxt av mossa och alger, speciellt på norra sidan. Enstaka pannor är skadade på så vis att vingen som täcker nästa tegelpannas uppskjutande kan har frysskador och vittrar sönder. Plåtbeslag visar delvis flagnande färg, men är i övrigt i gott skick. Undersida takfot har flagnande färg. 1 Trasiga pannor byts ut. 2 Målning av takplåtsdetaljer. 2 Taklucka bör förses med skyddsräcke, enligt krav i BBR. Taket kompletteras med nockräcke för att man säkert ska kunna förflytta sig över hela takets längd.

10 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 6 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg 2 Takluckan saknar lås och plåtbygeln är felaktigt vinklad. Enligt BBR ska taklucka som inte är utrymningsväg kunna låsas. 2 Ommålning av undersida takfot inklusive sparrar. 4 Omläggning av tak med ny underlagspapp, strö- och bärläkt samt nya enkupiga tegelpannor. Byte av plåtbeslag. Avvattning Hängrännor och stuprör av vitlackerad plåt. Stuprören är anslutna till dagvattenledning och försedda med självrensande lövsilar. Allmänna kommentarer Hängrännor och stuprör bör varje år rensas från kvistar och löv som kan orsaka stopp. Takavvattningsanordning ser ut att vara relativt ny och är i god kondition. 1 Hängrännor och stuprör rensas från kvistar och löv minst en gång om året. Fönster och fönsterdörrar Fönster och fönsterdörrar av trä i originalskick. Varierande former på lägenhetsfönstren. Tvålufts inåtgående fönster mot norr och på gavlarna. Mot söder har bottenvåningen stora perspektivfönster vid sidan om fönsterdörren till uteplatsen. Vidare finns det två fönster med spröjsade bågar. Fönstren är försedda med fönsterluckor. Fönsterbågar och karmar till lägenheterna är nymålade. Fönsterbleck av galvaniserad, vitmålad plåt. Allmänna kommentarer Fönster med glasning 1+1 har ett u-värde (värmegenomgångskoefficient) på cirka 2,9 W/m 2º C medan moderna fönster har u-värde 1,0 1,2 W/m 2 C. På fönster med separata ytter- och innerbågar skall tätningslister alltid monteras på innerbågen. Tätning av ytterbågen medför att den varma inneluften kondenserar mot den

11 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 7 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg kalla ytterrutan och orsakar fukt- och rötskador mellan bågarna. Fogning mellan karm och yttervägg skall göras invändigt för att undvika kondens och risk för röta på den kalla sidan av konstruktionen. God kondition. Källarfönster är i behov av invändig ommålning. Glasningslist saknas på det ena källarfönstret i tvättstugan. Den har ersatts av en slarvigt utförd kittning. Fönsterluckor saknas mot söder vid fönstren närmast mitten av fasaden eftersom de inte får plats sedan ventilationsdonen monterats. På norra sidan saknas fönsterluckor på tre ställen. En del fönsterluckor har flagnande färg 2 Ommålning av fönsterluckor. 2 Invändig ommålning av källarfönster 2 Slarvigt utförd kittfals på tvättstugefönster ersätts av glasningslist lika övriga fönster. Portar/dörrar Nytillverkad entrédörr till trapphuset. Fanerad trädörr med glasruta. De före detta entréerna vid gavelutbyggnaderna har murats igen och putsats men omfattningarna av slipad marmor finns kvar. Även porten till trapphuset har en omfattning av slipad marmor. Källarport av målat trä på västra gaveln. God kondition 3 Entréport oljas. Källardörr målas. Balkonger Två balkonger med balkongplattor av betong. Östra balkongen har beläggning med cementmosaik, den västra med betong. Smidesräcken, dekorativt utformade på ett för 1940-talet mycket tidstypiskt vis, målade i svart.

12 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 8 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg Allmänna kommentarer Stål som rostar bildar rostprodukter som har större volym än det intakta. Vid expansionen sprängs därigenom det täckande betongskiktet genom så kallad rostsprängning. Stål kan endast rosta när betongen karbonatiserats (kemisk process, som nedsätter betongens förmåga att skydda stål från att rosta). För att hindra denna skadetyp är det viktigt att betongens kvalitet är hög eller att det täckande betongskiktet är stort (minst 30 mm). Livslängden på konstruktionen är således endast beroende av tiden innan karbonatiserad betong når stålet. Betongens karbonatisering, orsakas av koldioxiden som finns i luften. Denna kemiska reaktion innebär att det ursprungligt höga ph-värdet i betongens porsystem sänks till en nivå, som icke förmår behålla stål i ett passivt tillstånd. God kondition för att vara 66 år gamla balkonger. På sidan om balkongplattorna har fasadputsen i viss utsträckning skadats av vatten som rinner från balkongplattan. Vid räckesinfästningarna i balkongplattorna syns små rostfläckar. 2 Ommålning av balkongräcken. Ommålning av balkongplattornas undersida och kanter. Västra balkongplattans betongbeläggning målas. 4 Balkongrenovering krävs på lång sikt. Balkongplattorna avlägsnas med kvarlämnande av de i bjälklagsplattan ingjutna armeringsstålen för balkongplattornas överkantsarmering. Nya balkongplattor gjuts och nya bultfästen för räckena gjuts in. De gamla armeringsstålen rostskyddsbehandlas och kvarlämnas som överkantsarmering. Sockeln utförs högre och utsidorna förses med väl tilltagna droppnäsor. Räckena anpassas i höjd för att uppfylla dagens krav enligt BBR.

13 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 9 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg INTERIÖR Källare Betonggolv i delar av källaren. I övriga rum har betonggolvets reglats upp med ett nytt ventilerat golv täckt med plastmatta. I wc är golvet täckt med marmorplattor ca 15 x 15 cm. Väggarna är putsade, tapetserade med glasfiberväv och målade med plastfärg. Taken är putsade. I två rum är taken klädda med smala träribbor på reglar. WC i källare är försett med golv av marmorplattor, ca 15 x 15 cm. I huvudsak god kondition. I f.d. pannrum förekommer putsskador och färgsläpp på väggarnas nedre del som tyder på saltutfällningar pga. kapillärt sugande markfukt. I taket i ett rum nära västra gaveln har putsen släppt från taket i anslutning till dörrkarm. Marmorplattorna ser ut att vara matta och uttorkade troligen pga att felaktigt rengöringsmedel använts. Vindsutrymmen 1 Lagning av skadad puts. För att underlätta fuktvandring i väggarna och inte stänga inne fukt ska väggarna målas med en oorganisk färg. 2 Stenplattor på wc-golv ska behandlas med tvål-/eller såpalösning och får ej städas med sura rengöringsmedel vilket torkar ut stenen. Tvål-/eller såpalösning mättar stenens porer och ger den ett bra ytskydd. Vindsbjälklag av armerade betongplattor. Bjälklagsfyllning av sand, grus och krossat kakel. På delar av bjälklaget har lagts ett trägolv av spontade bräder. Putsade murstockar av tegel. Takstolar av typen svensk takstol. Allmänna kommentarer Samtliga vindsutrymmen bör kontrolleras med jämna mellanrum för att tidigt kunna upptäcka och åtgärda läckage eller fuktproblem. Ett vindsbjälklag som tilläggsisolerats gör att vinden blir kallare än tidigare och därigenom ökar risken för kondens och för en alltför hög relativ fuktighet.

14 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 10 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg God kondition. Det förekommer mindre glipor i takfot. 2 Glipor i takfot tätas med finmaskigt metallnät. Tvättstuga mm Betonggolv med flagnande färg. Flagnande färg på betonggolvet. 1 Målning av betonggolv.

15 Sida 1 (4) Fotobilaga Gavelfasad mot väster. Fasad mot söder. Fasad mot norr. Östra gaveln Flagnande färg på undersida takfot. Spricka i puts mot söder.

16 Sida 2 (4) Fotobilaga Del av fasad mot söder. Hål i putsen samt bomputs på östra gaveln. Skador i putsen vid sydöstra hörnet. Västra balkongen. Östra balkongen. Detalj av fönster och fönsterbleck

17 Sida 3 (4) Fotobilaga Gavelparti med igenmurad f.d. port Källarentré Förhöjt fönster på gavel. Skorsten Taklucka. Tegelpannor börjar frysa sönder på vingarna.

18 Sida 4 (4) Fotobilaga Interiör från kattvind. Skador på fönsterbåge i källare. Putssläpp i källartak. Pusskador i f.d. pannrum. Stengolv på wc

19 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 1 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS ALLMÄNT Byggnaden har restaurerats och byggts om under Varvid tappvatten och avloppsinstallationerna från källaren och upp till resp. lägenhet är nyinstallerade. Tappvattenledningar i källaren samt avlopp under golv i källaren är ursprungligt från husets byggnad. Huset värms med vattenburet system med radiatorer och fjärrvärmecentral i källaren. Ritningar Vs-ritningar finns över installationer gjorda vid renovering Ritningar över äldre värme och VA-installationer i källare saknas. Vid ev. byte av vatten och avloppsrör i källare uppdateras rörritningarna. Märkning Märkning är komplett för nya vatten och avloppsinstallationer. Märkning saknas för äldre VA-installationer och värmeinstallationer i källare Injustering Värmesystemet injusterat i samband med byte av termostatventiler Allmänna kommentarer Värmesystemet bör vara injusterat för bättre värmekomfort och lägre energiförbrukning. Isolering Värme och tappvattenledningar i källare isolerade enligt äldre standard, isolering kan innehålla asbest.

20 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 2 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Bef. ledningar och isol. dolda under inklädnad i källare. Isolering kompletteras vid ledningsbyte.

21 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 3 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Undercentral Fjärrvärmematningen kommer in byggnadens NÖ-sida passerar undercentralen och går sedan genom källaren och ut till nästa hus. Leverans av Vattenfall. Värmeväxlare för tappvatten och värme samt expansionskärl och VS-cirkulationspump är från ca år Varmvattencirkulation saknas. Möjlighet finns att installera VVC, varmvattencirkulation då ledningsmatningar är förberedda till de övre planen. Allmänna kommentarer Varmvattentemperaturen på utgående tappvarmvatten bör vara min. +55 C och på inkommande tappvarmvattencirkulation ska den vara min. +50 C för att undvika risk för tillväxt av legionellabakterier. God kondition Golvbrunn, se även avlopp. 3 Cirkulationspump och expansionskärl bör åtgärdas på sikt år Tvättstuga mm Tvättstuga med våtenheter i eget rum, Torkskåp och Torktumlare placerade utanför. Golvbrunn, se även avlopp. Tvättho i dålig kondition. 2 Bör åtgärdas in om 1-5 år.

22 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 4 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS VATTEN OCH AVLOPP Spillvatten- ledningar Synliga spillvattenledningar över källare består av gjutjärnsrör från husets byggnad. Avlopp under platta kan vara gjutjärnsrör eller betongrör. Avloppet har ej filmats varför det ej går att bestämma rörtyp under golvplatta. Vid ombyggnad 2014 byttes avloppsstammar från kök och badrum ner till källaren. Där man anslöt till bef. avlopp över golv. Allmänna kommentarer Medellivslängden för spillvattenrör beräknas till år. Avloppet i källaren och under platta bör snarast filmas för att kontrollera standard. 2 Avlopp under platta och ansl. rör upp till nya stammar åtgärdas inom 1-5 år. Tappvatten- ledningar Vid ombyggnad 2014 byttes alla tappvattenledningar från källaren och upp till resp. lägenhet. I källaren finns galvaniserade kallvattenledningar och varmvattenrör i koppar med skruvade kopplingar installerade vid husets byggnad. Inkommande kallvattenservis är galvaniserad. Allmänna kommentarer De vanligaste korrosionstyperna för kopparrör är punktfrätning och erosionskorrosion. Eventuella angrepp i ledningar sker inifrån och kan därför ej upptäckas vid en okulär besiktning. Den teoretiska livslängden för kopparrör beräknas till c:a år.

23 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 5 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Tappvattenledningarnas kondition är rel. god. men bör åtgärdas snarast m.h.t risken för vattenskador. 2 Tappvattenledningar och kallvattenservis bör bytas inom kort 1-5 år. Avstängnings- ventiler Vid ombyggnad 2014 byttes alla tappvattenventiler från källaren och upp till resp. lägenhet. I bef. tappvattenledningar finns skjutventiler som bytes snarast eller vid kommande byte av tappvattenrör. Allmänna kommentarer Ventiler skall motioneras 1 gång/år (öppnas/stängas). Äldre skjutventiler som inte motioneras regelbundet brukar ofta kärva eller fastna i inställt läge och därmed tappa sin funktion som avstängningsventil. Dessa ventiler brukar inte funktionskontrolleras vid konditionsbesiktningar då det kan medföra läckage eller andra olägenheter. Dåliga. 2 Ventiler bytes i samband med ledningsbyte inom kort 1-5 år. Sanitetsporslin och blandare Vid ombyggnad 2014 byttes allt sanitetsporslin och blandare i lägenheter. I WC i källaren finns tvättställ och toalett inst. ca år God 3 Bör åtgärdas på sikt 5-10 år

24 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 6 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Golvbrunnar Golvbrunnar i källargolv av gjutjärn, installerade vid husets byggande. Dålig kondition. (se foto) 2 Golvbrunnar i källare bör bytas inom kort 1-5 år VÄRME Värmeledningar Värmesystemet är av typ tvårörssystem och installerat vid husets byggande. Allmänna kommentarer Eventuella rostangrepp i ledningar sker inifrån och kan därför ej upptäckas vid en okulär besiktning. Om påfyllning av vatten sker ofta i värmesystemet tillförs nytt friskt syresatt vatten vilket kan påskynda invändiga rostangrepp. Detta tyder även på att det kan finnas läckage i värmesystemet. Anläggningen är i god kondition utan synliga rostangrepp på radiatorer i övre planen. Inga åtgärder Radiatorer och radiatorventiler Radiatorer installerade vid husets byggande. Radiatorventiler och termostatdelar utbytta 2014.

25 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 7 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS God kondition. 4 Åtgärdas på lång sikt år. Avstängnings- ventiler Skjutventiler monterade i källaren, injusteringsventiler saknas. Allmänna kommentarer Ventiler skall motioneras 1 gång/år (öppnas/stängas). Äldre skjutventiler som inte motioneras regelbundet brukar ofta kärva eller fastna i inställt läge och därmed tappa sin funktion som avstängningsventil. Dessa ventiler brukar inte funktionskontrolleras vid konditionsbesiktningar då det kan medföra läckage eller andra olägenheter. Dåliga 2 Bör bytas inom 1-5 år.

26 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 8 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS VENTILATION Allmänt sbesiktningen omfattar ej ventilationsanläggningarna då dessa ska genomgå obligatorisk ventilationskontroll (OVK) med jämna intervall. OVK är en lagstadgad kontroll som ska utföras av certifierad kontrollant. Övrigt om ventilation: I källaren finns ett system med sk. Platonventilation av ett övergolv som ligger över det bef. betonggolvet i vissa rum. Detta golv ventileras av två separata fläktar placerade i källaren. Dessa fläktar ska vara i drift kontinuerligt. Kontrollera om OVK behövs och att den är utförd om krav finns

27 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 9 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Foto1. Golvbrunn i tvättstuga. Foto 2. galvad kallvattenledning..

28 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 10 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Foto 3. vattenmätare med huvudavstängning Foto4. Inkommande kallvattenservis, galvad.

29 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 11 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Foto 5. Nytt Plast-avlopp ansluter gjutjärnsavlopp i källare.

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028 Majorna 349:1 Kungälv 15 februari 2013 Uppdragsansvarig: Johan Laos Bilgatan 7B 442 40 Kungälv Tel 0303 37 30 00 Fax 0303 37 30 01 Org 556732-8447 Plusgiro 317596-5 Bankgiro 225-1965 www.rotpartner.se

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-054 ANGE DATUM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING TRUMPETEN 11 Almvägen 54, 187 34 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201

Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201 Rapport 2013:201 Vård- och underhållsplan Onkel Adamsgården Linköping Adam 16 Hunnebergsgatan 30A Linköpings stad och kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Å 1:12, Uddevalla Å 302, Forshälla Göteborg 2015-05-10 Ingemar Sandstedt Math Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres Svenssons

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MUNSPELET 21 Fastighetens adress: NOAKS VÄG 5A 125 55 ÄLVSJÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 UPPDRAG 118-1411 4 FEBRUARI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 HAGTORNEN 5 Borgargatan 17, 761 60 Norrtälje Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-1524 9 FEBRUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VÄRMDÖVIK 1:570 Lostigen 26, 139 40 Värmdö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-127 28 APRIL 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING SOLLENTUNA HÖGVAKTEN 10 Furuvägen 7, 191 40 Sollentuna Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-049 5 JANUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VIGGBYHOLM 80:18 Vretvägen 18, 183 63 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Förhandsbesiktning Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax 08-768

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-103 8 APRIL 2015 I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING STOCKHOLM URMAKAREN 40 Gesällbacken 9, 129 40 Hägersten Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare

Läs mer

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211 Rapport 2012:211 Vård- och underhållsplan Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Smedstorp 1:5 Norra Vi socken Ydre kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Linnéan 7 Namn: Bertil Carlson Gatuadress: Långåkersgatan 10 Postadress: Långåkersgatan 10 Ort: Kungälv Postnr: 442

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-14197 27 AUGUSTI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING BLOMKÅLSSVAMPEN 2 Sockenvägen 436, 122 63 Enskede Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING LILLA SLÄSSBO 1:157 Skånska Vägen 9, Järlåsa Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MADRIGALEN 10 Fastighetens adress: ALTGRÄND 8 187 33 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ROSÄTTRA 5:25 Rosättravägen 12, Norrtälje Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-091 30 APRIL 2013 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING KLENA 5:75 Klenavägen 67, 136 69 Vendelsö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12 Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Torslanda 5:54, Göteborg Fyrskensvägen 6, Göteborg Göteborg 2015-05-07 Joakim Persson, Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. UNDERHÅLLSPLAN Uppdragsgivare: Brf Vattuormen 35-40 Garvar Lundins Gränd 3 112 20 STOCKHOLM Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. Adresser: Garvar Lundins Gränd 3, 4, 5, 6,

Läs mer

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN Bostadsrättsföreningen Utanverket Göteborg Sida 2 av 13 INLEDNING Denna underhållsplan beskriver det nuvarande och kommande underhållsbehovet för brf Utanverket. Med planens

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-1497 21 MAJ 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÄLMSTA 1:101 Kanalvägen 5, 760 40 Väddö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer