Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala"

Transkript

1 Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala sbesiktning

2 Sida 1 (3) sbesiktning Uppdragsnamn Banérgatan 22, sbesiktning Uppsala kommun Kåbo 49:20 Kroksta invest AB Kroksta Bälinge Uppdragsgivare Kroksta invest AB Vår handläggare Johan Dellbeck Datum sbesiktning Uppdragsbeskrivning sbesiktning av ett mindre flerbostadshus som ska ombildas till bostadsrättsförening. Syftet med konditionsbesiktningen är att ge en övergripande bild av byggnadens kondition och kommande underhållsbehov under den närmaste 15-årsperioden. Uppdragsorganisation Uppdragsansvarig: Johan Dellbeck Telefon: Teknikansvarig bygg: Johan Dellbeck Telefon: Teknikansvarig VVS: Anders Fogelberg Telefon: Verktyg: PM/Rapport / V-1 / Sparat: Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\14U24533\BV\Dok\Beskrivning\sbesiktning allmän del.docx Omfattning Uppdraget avser: Byggnadsteknisk besiktning av byggnader innefattande klimatskärm (fasader, yttertak, fönster och dörrar), stomme och grundläggning. Besiktning av VVS-tekniska installationer. Besiktning av ventilationsanläggning ingår ej då denna enligt lag skall genomgå obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Besiktningsutlåtande för respektive teknikområde med statusbedömning och förslag till åtgärder. Samtliga besiktningar har utförts okulärt. Fastighetsuppgifter Fastighetens läge Banérgatan 22 i kvarteret Mörsaren på Artillerigärdet. Box Uppsala Telefon Fax Org.nr F-skattebevis

3 Sida 2 (3) Byggnadsår Huset är byggt 1948 efter ritningar från 1947 av arkitekt Per Lundquist. Genomförda renoveringar 2013 Invändig ombyggnad av lägenheter. Huset rymde från början två stora lägenheter i två plan samt två små uthyrningsdubletter på vån. 1 tr. De stora lägenheterna hade separata entréer från bottenvåningen och dubletterna från trapphuset byggdes huset om och byggdes om till 8 smålägenheter. Verktyg: PM/Rapport / V-1 / Sparat: Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\14U24533\BV\Dok\Beskrivning\sbesiktning allmän del.docx

4 Sida 3 (3) Utredning Besiktningsunderlag Följande ritningar har använts som underlag vid besiktningar: Bygglovsritningar, Uppsala kommun. Förfrågningsunderlag, Genomförande och redovisning Uppdraget har genomförts enligt följande: Iakttagelser med bedömning av kondition och notering om eventuella skador samt förslag till åtgärder, enligt nedan. Åtgärder indelas enligt följande prioritering: 1= Bör åtgärdas snarast 2= Bör åtgärdas inom kort (1-5 år) 3= Bör åtgärdas på sikt (5-10 år) 4= Bör åtgärdas på lång sikt (10-15 år) Prioriteringsgrad anges vid rubrik åtgärder i respektive besiktningsutlåtande. Bilagor: Byggnadsteknisk besiktning BILAGA 1 VVS-teknisk besiktning BILAGA 2 Verktyg: PM/Rapport / V-1 / Sparat: Dokument: K:\Uppdrag_i_navet\14U24533\BV\Dok\Beskrivning\sbesiktning allmän del.docx Johan Dellbeck Telefon ,

5 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 1 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg MARK OCH GRUNDLÄGGNING Mark Asfalterad mark närmast sockel mot öster, mellan entréportarna. Singel och grus närmast grund runt resten av huset. I övrigt gräsbesådd yta respektive asfalterad uppfart. På södra långsidan, nära hörn mot sydost, finns en uteplats belagd med betongplattor. Allmänna kommentarer Marken närmast grunden bör luta 1:20 från byggnaden för att minska tillrinningen av ytvatten. Rabatter, buskar och träd bör undvikas invid hus då de binder fukt och rötterna kan skada ledningar i mark. Uteplatsen belagd med betongplattor är något ojämn pga tjälskjutning. I övrigt god kondition. 2 Omläggning av uteplats med betongplattor. Grundläggning Undergrund av lera. Grundplattor av betong och grundmurar av cementhålsten enligt bygglovsansökan. Utsida av grundmurar tycks vara isolerade med platonmatta eller värmeisolerande och dränerande skiva. Allmänna kommentarer God kondition 4 Status på dränering och isolering kontrolleras efter år Dränering och dagvatten Stuprören är anslutna till dränerings-/dagvattenledningar. Det finns rensbrunnar till ledningarna. God kondition

6 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 2 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg 4 Status på dränerings- och dagvattenledning kontrolleras efter år.

7 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 3 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg STOMME Bjälklag Armerade betongplattor. God kondition Inga förslag till åtgärder. Bärande väggar Ytterväggar av Siporex, lättbetongsten, med 5 cm träullsplatta på insidan. Bärande innerväggar av 1-stens tegel. I gott skick Inga förslag till åtgärder Takkonstruktion Taksparrar c/c 120 cm på remstycken, råspont. God kondition Inga förslag till åtgärder.

8 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 4 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg EXTERIÖR Fasader Sockeln är slätputsad och avfärgad med en svart, organisk färg. Fasaderna är putsade med ljust gulbeige spritputs. Fönsteromfattningarna är slätputsade och avfärgade lika spritputsen. Fasadputsen är bevarad i originalskick. Troligen rör det sig om en kalk- eller kalkcementbaserad puts avfärgad med kalkfärg. Färgen är oorganisk, dvs en kalk- eller kalkcementbaserad färg. Sockelventiler av galvaniserad plåt. Mot söder och norr sitter ventilationsdon för till- och frånluft, fyra stycken per sida. På gavlarna i anslutning till de igenmurade f.d. entréerna har fönstren flyttats upp i nivå med bottenvåningens övriga fönster. Tidigare satt de i markplan. Där de gamla fönstren suttit är det nu slätputsade ytor. Dessa två förhöjda fönster saknar slätputsade omfattningar. Sockelputsen är i relativt gott skick, men färgen flagnar i ganska stor omfattning. Smärre putssläpp förekommer på norra sidan vid f.d. entré i öster. Fasadputsen är sliten om än i huvudsak med god vidhäftning mot underlaget. På södra långsidan, vid hörn mot öster och hörn mot väster finns vertikala sprickor, var och en ett par meter långa. Den största sprickan är vid hörnet mot väster. De slätputsade omfattningarna till fönster och fönsterdörrar uppvisar sprickor samt mindre putssläpp. Mindre putslagningar har tidigare gjorts som till färg och ytstruktur inte överensstämmer med övrig puts. På östra gaveln ses ett par mindre håligheter där putsen är bom. 2 Putslagning, avfärgning. Bomputs, löst sittande puts rivs och ersätts med ny spritputs lika befintlig. Slätputsade omfattningar lagas med ny slätputs. Fasader avfärgas med kalkfärg lika befintlig kulör. 2 Löst sittande sockelfärg avlägsnas. Skadad sockelputs lagas med KC-bruk. Avfärgas med silikatfärg.

9 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 5 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg 2 I samband med fasadrenovering förses de uppflyttade fönstren på gavlarna med slätputsade omfattningar lika övriga fönster. Yttertak Sadeltak. Taket är täckt med enkupiga tegelpannor och nockpannor av tegel. Taket har försetts med nya gavelbeslag av plåt över vindskivorna, med vinge över tegelpannorna. Det finns två skorstenar av oputsat, rött tegel på taket, precis nedanför nock på södra sidan. Den västra skorstenen har plåtöverbeslag av blyplåt, den östra av galvaniserad stålplåt. Nedre plåtbeslag på skorstenarna av galvaniserad rödmålad plåt. Även ståndskivor av röd galv.plåt vid de utskjutande sidopartierna. Vindskivor av trä, vitmålade. Undersida av takfot har synliga taksparrar och panel målade i vit färg. I takfot, ovanför ventilationsdon på fasaderna, har monterats mineritskivor. Allmänna kommentarer Översyn av taket bör göras varje år då takpannornas placering justeras och trasiga takpannor byts ut. Även plåtbeslagning och genomföringar bör kontrolleras och taket rensas från mosa och löv. Skorstenar som inte används kontinuerligt påverkas mer av regn och snö än en skorsten som är varm och snabbt torkar ur. Fukten i rökkanalen orsakar på sikt vittring och frostsprängning hos teglet. En skorsten som inte kontinuerligt används bör därför förses med ett skydd i form av en huv. Tegeltaket är i relativt god kondition. Teglet har viss påväxt av mossa och alger, speciellt på norra sidan. Enstaka pannor är skadade på så vis att vingen som täcker nästa tegelpannas uppskjutande kan har frysskador och vittrar sönder. Plåtbeslag visar delvis flagnande färg, men är i övrigt i gott skick. Undersida takfot har flagnande färg. 1 Trasiga pannor byts ut. 2 Målning av takplåtsdetaljer. 2 Taklucka bör förses med skyddsräcke, enligt krav i BBR. Taket kompletteras med nockräcke för att man säkert ska kunna förflytta sig över hela takets längd.

10 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 6 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg 2 Takluckan saknar lås och plåtbygeln är felaktigt vinklad. Enligt BBR ska taklucka som inte är utrymningsväg kunna låsas. 2 Ommålning av undersida takfot inklusive sparrar. 4 Omläggning av tak med ny underlagspapp, strö- och bärläkt samt nya enkupiga tegelpannor. Byte av plåtbeslag. Avvattning Hängrännor och stuprör av vitlackerad plåt. Stuprören är anslutna till dagvattenledning och försedda med självrensande lövsilar. Allmänna kommentarer Hängrännor och stuprör bör varje år rensas från kvistar och löv som kan orsaka stopp. Takavvattningsanordning ser ut att vara relativt ny och är i god kondition. 1 Hängrännor och stuprör rensas från kvistar och löv minst en gång om året. Fönster och fönsterdörrar Fönster och fönsterdörrar av trä i originalskick. Varierande former på lägenhetsfönstren. Tvålufts inåtgående fönster mot norr och på gavlarna. Mot söder har bottenvåningen stora perspektivfönster vid sidan om fönsterdörren till uteplatsen. Vidare finns det två fönster med spröjsade bågar. Fönstren är försedda med fönsterluckor. Fönsterbågar och karmar till lägenheterna är nymålade. Fönsterbleck av galvaniserad, vitmålad plåt. Allmänna kommentarer Fönster med glasning 1+1 har ett u-värde (värmegenomgångskoefficient) på cirka 2,9 W/m 2º C medan moderna fönster har u-värde 1,0 1,2 W/m 2 C. På fönster med separata ytter- och innerbågar skall tätningslister alltid monteras på innerbågen. Tätning av ytterbågen medför att den varma inneluften kondenserar mot den

11 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 7 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg kalla ytterrutan och orsakar fukt- och rötskador mellan bågarna. Fogning mellan karm och yttervägg skall göras invändigt för att undvika kondens och risk för röta på den kalla sidan av konstruktionen. God kondition. Källarfönster är i behov av invändig ommålning. Glasningslist saknas på det ena källarfönstret i tvättstugan. Den har ersatts av en slarvigt utförd kittning. Fönsterluckor saknas mot söder vid fönstren närmast mitten av fasaden eftersom de inte får plats sedan ventilationsdonen monterats. På norra sidan saknas fönsterluckor på tre ställen. En del fönsterluckor har flagnande färg 2 Ommålning av fönsterluckor. 2 Invändig ommålning av källarfönster 2 Slarvigt utförd kittfals på tvättstugefönster ersätts av glasningslist lika övriga fönster. Portar/dörrar Nytillverkad entrédörr till trapphuset. Fanerad trädörr med glasruta. De före detta entréerna vid gavelutbyggnaderna har murats igen och putsats men omfattningarna av slipad marmor finns kvar. Även porten till trapphuset har en omfattning av slipad marmor. Källarport av målat trä på västra gaveln. God kondition 3 Entréport oljas. Källardörr målas. Balkonger Två balkonger med balkongplattor av betong. Östra balkongen har beläggning med cementmosaik, den västra med betong. Smidesräcken, dekorativt utformade på ett för 1940-talet mycket tidstypiskt vis, målade i svart.

12 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 8 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg Allmänna kommentarer Stål som rostar bildar rostprodukter som har större volym än det intakta. Vid expansionen sprängs därigenom det täckande betongskiktet genom så kallad rostsprängning. Stål kan endast rosta när betongen karbonatiserats (kemisk process, som nedsätter betongens förmåga att skydda stål från att rosta). För att hindra denna skadetyp är det viktigt att betongens kvalitet är hög eller att det täckande betongskiktet är stort (minst 30 mm). Livslängden på konstruktionen är således endast beroende av tiden innan karbonatiserad betong når stålet. Betongens karbonatisering, orsakas av koldioxiden som finns i luften. Denna kemiska reaktion innebär att det ursprungligt höga ph-värdet i betongens porsystem sänks till en nivå, som icke förmår behålla stål i ett passivt tillstånd. God kondition för att vara 66 år gamla balkonger. På sidan om balkongplattorna har fasadputsen i viss utsträckning skadats av vatten som rinner från balkongplattan. Vid räckesinfästningarna i balkongplattorna syns små rostfläckar. 2 Ommålning av balkongräcken. Ommålning av balkongplattornas undersida och kanter. Västra balkongplattans betongbeläggning målas. 4 Balkongrenovering krävs på lång sikt. Balkongplattorna avlägsnas med kvarlämnande av de i bjälklagsplattan ingjutna armeringsstålen för balkongplattornas överkantsarmering. Nya balkongplattor gjuts och nya bultfästen för räckena gjuts in. De gamla armeringsstålen rostskyddsbehandlas och kvarlämnas som överkantsarmering. Sockeln utförs högre och utsidorna förses med väl tilltagna droppnäsor. Räckena anpassas i höjd för att uppfylla dagens krav enligt BBR.

13 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 9 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg INTERIÖR Källare Betonggolv i delar av källaren. I övriga rum har betonggolvets reglats upp med ett nytt ventilerat golv täckt med plastmatta. I wc är golvet täckt med marmorplattor ca 15 x 15 cm. Väggarna är putsade, tapetserade med glasfiberväv och målade med plastfärg. Taken är putsade. I två rum är taken klädda med smala träribbor på reglar. WC i källare är försett med golv av marmorplattor, ca 15 x 15 cm. I huvudsak god kondition. I f.d. pannrum förekommer putsskador och färgsläpp på väggarnas nedre del som tyder på saltutfällningar pga. kapillärt sugande markfukt. I taket i ett rum nära västra gaveln har putsen släppt från taket i anslutning till dörrkarm. Marmorplattorna ser ut att vara matta och uttorkade troligen pga att felaktigt rengöringsmedel använts. Vindsutrymmen 1 Lagning av skadad puts. För att underlätta fuktvandring i väggarna och inte stänga inne fukt ska väggarna målas med en oorganisk färg. 2 Stenplattor på wc-golv ska behandlas med tvål-/eller såpalösning och får ej städas med sura rengöringsmedel vilket torkar ut stenen. Tvål-/eller såpalösning mättar stenens porer och ger den ett bra ytskydd. Vindsbjälklag av armerade betongplattor. Bjälklagsfyllning av sand, grus och krossat kakel. På delar av bjälklaget har lagts ett trägolv av spontade bräder. Putsade murstockar av tegel. Takstolar av typen svensk takstol. Allmänna kommentarer Samtliga vindsutrymmen bör kontrolleras med jämna mellanrum för att tidigt kunna upptäcka och åtgärda läckage eller fuktproblem. Ett vindsbjälklag som tilläggsisolerats gör att vinden blir kallare än tidigare och därigenom ökar risken för kondens och för en alltför hög relativ fuktighet.

14 Fastighetsbeteckning, kommun Sida 10 (10) Bilaga 1: sbesiktning bygg God kondition. Det förekommer mindre glipor i takfot. 2 Glipor i takfot tätas med finmaskigt metallnät. Tvättstuga mm Betonggolv med flagnande färg. Flagnande färg på betonggolvet. 1 Målning av betonggolv.

15 Sida 1 (4) Fotobilaga Gavelfasad mot väster. Fasad mot söder. Fasad mot norr. Östra gaveln Flagnande färg på undersida takfot. Spricka i puts mot söder.

16 Sida 2 (4) Fotobilaga Del av fasad mot söder. Hål i putsen samt bomputs på östra gaveln. Skador i putsen vid sydöstra hörnet. Västra balkongen. Östra balkongen. Detalj av fönster och fönsterbleck

17 Sida 3 (4) Fotobilaga Gavelparti med igenmurad f.d. port Källarentré Förhöjt fönster på gavel. Skorsten Taklucka. Tegelpannor börjar frysa sönder på vingarna.

18 Sida 4 (4) Fotobilaga Interiör från kattvind. Skador på fönsterbåge i källare. Putssläpp i källartak. Pusskador i f.d. pannrum. Stengolv på wc

19 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 1 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS ALLMÄNT Byggnaden har restaurerats och byggts om under Varvid tappvatten och avloppsinstallationerna från källaren och upp till resp. lägenhet är nyinstallerade. Tappvattenledningar i källaren samt avlopp under golv i källaren är ursprungligt från husets byggnad. Huset värms med vattenburet system med radiatorer och fjärrvärmecentral i källaren. Ritningar Vs-ritningar finns över installationer gjorda vid renovering Ritningar över äldre värme och VA-installationer i källare saknas. Vid ev. byte av vatten och avloppsrör i källare uppdateras rörritningarna. Märkning Märkning är komplett för nya vatten och avloppsinstallationer. Märkning saknas för äldre VA-installationer och värmeinstallationer i källare Injustering Värmesystemet injusterat i samband med byte av termostatventiler Allmänna kommentarer Värmesystemet bör vara injusterat för bättre värmekomfort och lägre energiförbrukning. Isolering Värme och tappvattenledningar i källare isolerade enligt äldre standard, isolering kan innehålla asbest.

20 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 2 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Bef. ledningar och isol. dolda under inklädnad i källare. Isolering kompletteras vid ledningsbyte.

21 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 3 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Undercentral Fjärrvärmematningen kommer in byggnadens NÖ-sida passerar undercentralen och går sedan genom källaren och ut till nästa hus. Leverans av Vattenfall. Värmeväxlare för tappvatten och värme samt expansionskärl och VS-cirkulationspump är från ca år Varmvattencirkulation saknas. Möjlighet finns att installera VVC, varmvattencirkulation då ledningsmatningar är förberedda till de övre planen. Allmänna kommentarer Varmvattentemperaturen på utgående tappvarmvatten bör vara min. +55 C och på inkommande tappvarmvattencirkulation ska den vara min. +50 C för att undvika risk för tillväxt av legionellabakterier. God kondition Golvbrunn, se även avlopp. 3 Cirkulationspump och expansionskärl bör åtgärdas på sikt år Tvättstuga mm Tvättstuga med våtenheter i eget rum, Torkskåp och Torktumlare placerade utanför. Golvbrunn, se även avlopp. Tvättho i dålig kondition. 2 Bör åtgärdas in om 1-5 år.

22 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 4 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS VATTEN OCH AVLOPP Spillvatten- ledningar Synliga spillvattenledningar över källare består av gjutjärnsrör från husets byggnad. Avlopp under platta kan vara gjutjärnsrör eller betongrör. Avloppet har ej filmats varför det ej går att bestämma rörtyp under golvplatta. Vid ombyggnad 2014 byttes avloppsstammar från kök och badrum ner till källaren. Där man anslöt till bef. avlopp över golv. Allmänna kommentarer Medellivslängden för spillvattenrör beräknas till år. Avloppet i källaren och under platta bör snarast filmas för att kontrollera standard. 2 Avlopp under platta och ansl. rör upp till nya stammar åtgärdas inom 1-5 år. Tappvatten- ledningar Vid ombyggnad 2014 byttes alla tappvattenledningar från källaren och upp till resp. lägenhet. I källaren finns galvaniserade kallvattenledningar och varmvattenrör i koppar med skruvade kopplingar installerade vid husets byggnad. Inkommande kallvattenservis är galvaniserad. Allmänna kommentarer De vanligaste korrosionstyperna för kopparrör är punktfrätning och erosionskorrosion. Eventuella angrepp i ledningar sker inifrån och kan därför ej upptäckas vid en okulär besiktning. Den teoretiska livslängden för kopparrör beräknas till c:a år.

23 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 5 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Tappvattenledningarnas kondition är rel. god. men bör åtgärdas snarast m.h.t risken för vattenskador. 2 Tappvattenledningar och kallvattenservis bör bytas inom kort 1-5 år. Avstängnings- ventiler Vid ombyggnad 2014 byttes alla tappvattenventiler från källaren och upp till resp. lägenhet. I bef. tappvattenledningar finns skjutventiler som bytes snarast eller vid kommande byte av tappvattenrör. Allmänna kommentarer Ventiler skall motioneras 1 gång/år (öppnas/stängas). Äldre skjutventiler som inte motioneras regelbundet brukar ofta kärva eller fastna i inställt läge och därmed tappa sin funktion som avstängningsventil. Dessa ventiler brukar inte funktionskontrolleras vid konditionsbesiktningar då det kan medföra läckage eller andra olägenheter. Dåliga. 2 Ventiler bytes i samband med ledningsbyte inom kort 1-5 år. Sanitetsporslin och blandare Vid ombyggnad 2014 byttes allt sanitetsporslin och blandare i lägenheter. I WC i källaren finns tvättställ och toalett inst. ca år God 3 Bör åtgärdas på sikt 5-10 år

24 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 6 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Golvbrunnar Golvbrunnar i källargolv av gjutjärn, installerade vid husets byggande. Dålig kondition. (se foto) 2 Golvbrunnar i källare bör bytas inom kort 1-5 år VÄRME Värmeledningar Värmesystemet är av typ tvårörssystem och installerat vid husets byggande. Allmänna kommentarer Eventuella rostangrepp i ledningar sker inifrån och kan därför ej upptäckas vid en okulär besiktning. Om påfyllning av vatten sker ofta i värmesystemet tillförs nytt friskt syresatt vatten vilket kan påskynda invändiga rostangrepp. Detta tyder även på att det kan finnas läckage i värmesystemet. Anläggningen är i god kondition utan synliga rostangrepp på radiatorer i övre planen. Inga åtgärder Radiatorer och radiatorventiler Radiatorer installerade vid husets byggande. Radiatorventiler och termostatdelar utbytta 2014.

25 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 7 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS God kondition. 4 Åtgärdas på lång sikt år. Avstängnings- ventiler Skjutventiler monterade i källaren, injusteringsventiler saknas. Allmänna kommentarer Ventiler skall motioneras 1 gång/år (öppnas/stängas). Äldre skjutventiler som inte motioneras regelbundet brukar ofta kärva eller fastna i inställt läge och därmed tappa sin funktion som avstängningsventil. Dessa ventiler brukar inte funktionskontrolleras vid konditionsbesiktningar då det kan medföra läckage eller andra olägenheter. Dåliga 2 Bör bytas inom 1-5 år.

26 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 8 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS VENTILATION Allmänt sbesiktningen omfattar ej ventilationsanläggningarna då dessa ska genomgå obligatorisk ventilationskontroll (OVK) med jämna intervall. OVK är en lagstadgad kontroll som ska utföras av certifierad kontrollant. Övrigt om ventilation: I källaren finns ett system med sk. Platonventilation av ett övergolv som ligger över det bef. betonggolvet i vissa rum. Detta golv ventileras av två separata fläktar placerade i källaren. Dessa fläktar ska vara i drift kontinuerligt. Kontrollera om OVK behövs och att den är utförd om krav finns

27 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 9 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Foto1. Golvbrunn i tvättstuga. Foto 2. galvad kallvattenledning..

28 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 10 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Foto 3. vattenmätare med huvudavstängning Foto4. Inkommande kallvattenservis, galvad.

29 Uppdrag nr. 14 U Kåbo 49:20, Uppsala Sida 11 (11) Bilaga 2: sbesiktning VVS Foto 5. Nytt Plast-avlopp ansluter gjutjärnsavlopp i källare.

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

Schildts i Åstorp AB

Schildts i Åstorp AB Schildts i Åstorp AB Å S TORP, EXEMPLET 1 Exempelgatan 2 Överlåtelsebesiktning för köpare Augusti 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 schildts i åstorp ab box 77 265 21 åstorp 070 594 96 96 info@schildts.se

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15)

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15) STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (15) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Besiktning nr 14927 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sida 1 av 9 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN För detta utlåtande gäller uppdragsbekräftelse upprättad

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-07-28 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Krokom Aspås-Lien 3:36 Nedre Gräftevägen 10, 835 94 Aspås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud.

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud. Bilaga 1 till förfrågningsunderlag Utvändig ommålning Fältmarskalksvägen 3 och 5 2015-03-01 1 (1) A Parter 1.1. Beställare Fältmarskalksvägen 3 Namn: Inger Westling Adress: Fältmarskalksvägen 3, 167 32

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fiskgjusen 10, Åsevägen 3 B, Nora, Danderyds kommun. Agneta Wallin Per Lundman, kort del av tiden. Måndag 2014-12-08 / 2014-0233

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fiskgjusen 10, Åsevägen 3 B, Nora, Danderyds kommun. Agneta Wallin Per Lundman, kort del av tiden. Måndag 2014-12-08 / 2014-0233 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fiskgjusen 10, Åsevägen 3 B, Nora, Danderyds kommun Lagfaren ägare Margot Mattssons dödsbo Uppdragsgivare Margot Mattssons dödsbo Närvarande vid besiktningen Agneta Wallin

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10)

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10) STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (10) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46

Läs mer

BESIKTNINGSRESULTAT. - Huspärm fanns att tillgå. - Inga problem föreligger med värmesystemet. - Det finns elgolvvärme i badrum på våning 1 tr.

BESIKTNINGSRESULTAT. - Huspärm fanns att tillgå. - Inga problem föreligger med värmesystemet. - Det finns elgolvvärme i badrum på våning 1 tr. 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Sjödjuret 3, Lomvägen 15, Sjöberg, Sollentuna kommun Lagfaren ägare Jari Arilampi Julia S:t Clair Renard Uppdragsgivare Julia S.t Clair Renard Närvarande vid besiktningen

Läs mer

Underhållsplan Kv Sjöråen 18

Underhållsplan Kv Sjöråen 18 Underhållsplan Kv Sjöråen 18 BENGT BORUP AB Rutger Fuchsgatan 4 116 67 Stockholm 08-442 00 79 2007-05-22 Förkortningar L = Luntmakargatan K = Kungstensgatan kv = kallvatten vv = varmvatten vvc = varmvattencirkulation

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan 1/7 1. Uppdragsbeskrivning Framtagande av en tioårig underhållsplan för bostadsrättsföreningen. Underhållsplan utgör grunden till ekonomisk planering för att ha medel för stora kommande underhållsarbeten.

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 1993-03-30 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1993-04-20 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1996-11-04 Brf. Höjdena, Peter Kling Rev. 2000-04-16 Brf. Höjdena, Peter

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-05-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Sågen 5, Virkesgränd 11, Viggbyholm, Täby kommun. Fredrik Persson. Torsdag 2014-08-28 / 2014-0155. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Sågen 5, Virkesgränd 11, Viggbyholm, Täby kommun. Fredrik Persson. Torsdag 2014-08-28 / 2014-0155. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Sågen 5, Virkesgränd 11, Viggbyholm, Täby kommun Lagfaren ägare Fredrik Persson Uppdragsgivare Fredrik Persson Närvarande vid besiktningen Fredrik Persson Besiktningsman

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 1993-03-30 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1993-04-20 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1996-11-04 Brf. Höjdena, Peter Kling Rev. 2000-04-16 Brf. Höjdena, Peter

Läs mer

Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund

Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund ÖSTERSUND KOLVEN 12 Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund Överlåtelsebesiktning 2015 07 07 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20 Fastighet Dykaren Brf Dykaren 12 Alströmergatan 45, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20 Brf Dykaren 12 Kv Dykaren Alströmergatan 45 112 46 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen

Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen Bilaga B Beskrivning av demonstrationshusen Fastighetsägare: Helsingborgshem AB Kontaktperson: John Nielsen, telefon: 042 20 82 20, mobil: 0730 70 09 20 Anders Olsson, telefon: 042 20 82 37 Total antal

Läs mer

THERMOHUS 135 lågenergi

THERMOHUS 135 lågenergi THERMOHUS 35 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Tvättstuga/grovkök: Varmgarage: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: Garderober: Tvättpelare:

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Skogshuggaren 9, Jaktvägen 42, Skarpäng, Täby kommun. Per Lundman, del av tiden. Onsdag 2014-03-05 / 2014 0041

BESIKTNINGSOBJEKTET. Skogshuggaren 9, Jaktvägen 42, Skarpäng, Täby kommun. Per Lundman, del av tiden. Onsdag 2014-03-05 / 2014 0041 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Skogshuggaren 9, Jaktvägen 42, Skarpäng, Täby kommun Lagfaren ägare Bim Lindton Peter Lindton Uppdragsgivare Bim Lindton Närvarande vid besiktningen Bim Lindton Per Lundman,

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12 VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4 Mörtvägen 6, 612 37 FINSPÅNG Uppdragsnummer: 7353 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

K R OKOM YTTERÅN 9:29

K R OKOM YTTERÅN 9:29 K R OKOM YTTERÅN 9:29 Ytterån 955, 835 95 Nälden Överlåtelsebesiktning 2015 06 10 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 0631235 30 55 66 69 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 SKOGSUVEN 7 Ugglevägen 183 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

BRF Grankotten Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1. Förstudie. Kungälv 2013-01-03 Uppdragsansvarig: Johan Laos Projektnummer: 12069 1(9)

BRF Grankotten Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1. Förstudie. Kungälv 2013-01-03 Uppdragsansvarig: Johan Laos Projektnummer: 12069 1(9) Majorna 349:1 Förstudie Version 110820 (JB) - r:\01_brf\brf grankotten nr 1\12069 - fönster, fasad, balkong\dokument\förstudie\forstudie_brf_grankotten_121205.doc Kungälv 2013-01-03 Uppdragsansvarig: Johan

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14 Pirvägen 28, 612 37 FINSPÅNG Uppdragsnummer: 7852 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

Resultat från besiktning i januari 2009

Resultat från besiktning i januari 2009 Skårekyrkans kyrkobyggnad, 2009 Resultat från besiktning i januari 2009 Kyrkans gamla del Besiktning av status på kyrkans gamla del gjordes av Peter Dahlborg, Grontmij, den 2009-01- 13. Besiktningsmannen

Läs mer

Byggnad, lista bostäder

Byggnad, lista bostäder Byggnad, lista bostäder 21ROAND - 2012-12-06 14:34:56 Urval:. lika med 1. lika med 2001 Byggnad Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2001 Brf Almen 1 Kiviksgatan 5 A - D 44/86 1 788,0

Läs mer

U P P S A L A S T O R V R E TA 5 1 : 7 Orionvägen 16, Storvreta

U P P S A L A S T O R V R E TA 5 1 : 7 Orionvägen 16, Storvreta U P P S A L A S T O R V R E TA 5 1 : 7 Orionvägen 16, Storvreta Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare Medlemmar i SBR-K Svenska

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning UP P SALA SKUTTU NGE 5: 10 Skuttungeby 263A, Björklinge Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare Medlemmar i SBR-K Svenska Byggingenjörers

Läs mer

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum Så funkar ett hus Husets delar Anders Lund, Ekocentrum Varför har vi hus? Klimatskydd. Möjliggöra inneklimat. Förutsättningar för olika funktioner. Klimatskydd i vilken miljö? Huset på flotten Ra miljövänligt

Läs mer

R ASBOKILS-TIBBLE 5:37 Rasbokils-Tibble 404

R ASBOKILS-TIBBLE 5:37 Rasbokils-Tibble 404 R ASBOKILS-TIBBLE 5:37 Rasbokils-Tibble 404 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 Sobelstigen 27, 590 72 LJUNGSBRO Uppdragsnummer: 6683 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer:

Läs mer

U P P S AL A K Å B O 4 6 : 5 Banérgatan 11, Uppsala

U P P S AL A K Å B O 4 6 : 5 Banérgatan 11, Uppsala U P P S AL A K Å B O 4 6 : 5 Banérgatan 11, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K Svenska

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Annie Goldman. Annie Goldman. Allan Goldman Eva-Karin Ottersgård, del av besiktningstiden. Ca 1 º C, molnigt

BESIKTNINGSOBJEKTET. Annie Goldman. Annie Goldman. Allan Goldman Eva-Karin Ottersgård, del av besiktningstiden. Ca 1 º C, molnigt 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Asken 1, Kungsvägen 1 P, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Annie Goldman Uppdragsgivare Annie Goldman Närvarande vid besiktningen Allan Goldman Eva-Karin Ottersgård,

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Torsdag 2014-06-26 / 2014-0146. Ca 12 17 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Torsdag 2014-06-26 / 2014-0146. Ca 12 17 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Ängen 8, Stockholmsvägen 68, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Carin Jonson Uppdragsgivare Carin Jonson Närvarande vid besiktningen Staffan Jonson Anna Alteg Besiktningsman

Läs mer

U PPSALA L UTHAGEN 60:17 Blomgatan 11 A

U PPSALA L UTHAGEN 60:17 Blomgatan 11 A U PPSALA L UTHAGEN 60:17 Blomgatan 11 A Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING UPPDRAG Stockholm Lighthouse SH UPPDRAGSNUMMER 3410387300 STATUS BYGGLOVHANDLING UPPDRAGSLEDARE Christina Turesson KUND JM AB TEKNIKOMRÅDE Arkitektur DATUM REVDATUM 2014-11-04 DEL 4, 5 (STORA RADEN) BYGGNADSDEL

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1

U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1 U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE BRF STATAREN Projektnummer: 40990 Tor Powell HSB Stockholm Konsult 0727-377090 Tor.Powell@hsb.se

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland.

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Mattsgården Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Andreas Lindblad Rapport 2007:27 2 Mattsgården Genomgång och identifikation

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga Landavägen 13 691 42 Karlskoga Överlåtelsebesiktning för köpare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-569450 556565-7482 ingemar@byggnadskontroll.se

Läs mer

U P P S AL A B E R T H Å G A 3 5 : 1 9 Herrhagsvägen 259, Uppsala

U P P S AL A B E R T H Å G A 3 5 : 1 9 Herrhagsvägen 259, Uppsala U P P S AL A B E R T H Å G A 3 5 : 1 9 Herrhagsvägen 259, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar

Läs mer

Klimatförändringar och kulturhistoriska byggnader i Värmland

Klimatförändringar och kulturhistoriska byggnader i Värmland Klimatförändringar och kulturhistoriska byggnader i Värmland - anpassning genom förebyggande underhåll Klimatet i Värmland förändras De senaste århundradenas ökade koldioxidutsläpp har gett upphov till

Läs mer

U P P S A L A F L O G S TA 1 8 : 1 7 Ihres väg 36, Uppsala

U P P S A L A F L O G S TA 1 8 : 1 7 Ihres väg 36, Uppsala U P P S A L A F L O G S TA 1 8 : 1 7 Ihres väg 36, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114 Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand Uleberg 2:114 Överlåtelsebesiktning för säljare Adress Telefon Org. nr. E-post Hästedalsvägen 20 456 55 Bohus Malmön 072-540 59 39 969762-0954 bengt@stugservice.com 2011

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga UTREDNINGSUPPDRAG Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga På uppdrag av Humidus AB Utförd av Håkan Nygård Mobil tfn E-post CondoConsult

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-09-21 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Brattland 1:50 Brattland 624, 830 10 Undersåker Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

THERMOHUS 200 lågenergi

THERMOHUS 200 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Varmgarage: Biarea teknikrum: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: Grovkök/tvätt: WC: Dusch/bad: Täljstenskamin: Garderober: Klädkammare: Torkrum: Grund: Värme:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Torsdammen Fastighetsåtgärder 2015

Bostadsrättsföreningen Torsdammen Fastighetsåtgärder 2015 Bostadsrättsföreningen Torsdammen Fastighetsåtgärder 2015 Inbokade arbeten: Datum: Plan Status Övrigt: Faktura har fler arbeten så som justering/slipning/behandling av entrédörrar, montering av portdörrshållare,

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Syll: Sylltätningslist ingår som monteras mellan betongplatta och syll för att få riktigt tätt mot fukt och drag. Impregnerad syll 45x145mm levereras med för fastsättning

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB HANINGE RIBBY 2:221 GRÄNSVÄGEN 27 C, 137 41 VÄSTERHANINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Telefon Mobil Org nr E-post/webb Kvistvägen 8 136 68 VENDELSÖ 08-776 20 91 070-468 23

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-09-21 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Brattland 1:45 Brattland 626, 830 10 Undersåker Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

TOREKOV, KAP E L L U D D E N 6 Vallmovägen 1, Torekov

TOREKOV, KAP E L L U D D E N 6 Vallmovägen 1, Torekov TOREKOV, KAP E L L U D D E N 6 Vallmovägen 1, Torekov Överlåtelsebesiktning för säljare Maj 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun. Barbro Fornstedt. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0111

BESIKTNINGSOBJEKTET. Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun. Barbro Fornstedt. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0111 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Barbro Fornstedt Uppdragsgivare Barbro Fornstedt Närvarande vid besiktningen Barbro Fornstedt

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Uthuset vid Järle station

Uthuset vid Järle station Uthuset vid Järle station Flåten Ervalla socken, Nora kommun, Västmanland Reparation av takskada Örjan Hedhman Rapport 2012:08 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

U PPSALA L UTHAGEN 52:8 Geijersgatan 35 A

U PPSALA L UTHAGEN 52:8 Geijersgatan 35 A U PPSALA L UTHAGEN 52:8 Geijersgatan 35 A Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala

U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare SFF Samfundet för Fastighetsekonomi

Läs mer

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och lantligt boende med bykänsla. Skönt med gatubelysning och kommunalt

Läs mer