1. Problemet och vad som ska uppnås. 2. Alternativa lösningar. 3. De som berörs av regleringen. 4. Bemyndiganden. 5. Kostnader och andra konsekvenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Problemet och vad som ska uppnås. 2. Alternativa lösningar. 3. De som berörs av regleringen. 4. Bemyndiganden. 5. Kostnader och andra konsekvenser"

Transkript

1 PDF rendering: Titel , Version 1.12, Namn Konsekvensutredning Dnr Konsekvensutredning gällande förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (receptföreskrifter) 1. Problemet och vad som ska uppnås Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit byggde vid sin tillkomst till stora delar på LVFS 1997:10, de receptföreskrifter som ersattes av LVFS 2009:13. Vid det tillfället var det i första hand omregleringen av apoteksmarknaden som gjorde det nödvändigt att genomföra förändringar i de gamla receptföreskrifterna. Läkemedelsverket har nu sett över en del bestämmelser i föreskrifterna där det har konstaterats att behov av en översyn föreligger. Eftersom föreskrifterna är omfattande planeras denna översyn göras i två led, genom de nu föreslagna ändringsföreskrifterna och därefter ytterligare en ändringsföreskrift under nästa år. Vid genomförandet av nästa ändring planeras ett omtryck av föreskrifterna. Se bilaga 1 där kommentarer till de föreslagna ändringarna finns i anslutning till aktuell paragraf. Förslaget bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning enligt 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 2. Alternativa lösningar För de tillägg som föreslås i föreskrifterna har bedömningen gjorts att det är krav som bör vara bindande. Något alternativ till föreskrifter är därför inte aktuellt. 3. De som berörs av regleringen Apotekspersonal vid öppenvårdsapotek och förskrivare berörs av de föreslagna föreskriftsändringarna. För närvarande har fler än tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek utfärdats. Det finns cirka förskrivare som förskriver läkemedel till människa i Sverige. De som får förskriva läkemedel i Sverige är läkare, veterinärer, tandläkare, tandhygienister, barnmorskor och sjuksköterskor. Även patienter och djurägare berörs. 4. Bemyndiganden De bemyndiganden som Läkemedelsverkets beslutanderätt grundar sig på i den föreslagna föreskriftsändringen är; 10 kap. 4 och 5 läkemedelsförordningen (2006:272) och 11 förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika. 5. Kostnader och andra konsekvenser Läkemedelsverket gör bedömningen att följande ändringar kan medföra kostnader eller andra konsekvenser för berörda.

2 PDF rendering: Titel , Version 1.12, Namn Konsekvensutredning Föreskrifternas tillämpningsområde angående narkotiska läkemedel Ändringen av 1 kap. 1 a (borttagande av undantaget för 5 kap. 27 ) innebär att recept avseende läkemedel som omfattas av bilagan till LVFS 2011:9, utfärdat av behörig förskrivare i annat EES-land, inte längre får expedieras av ett svenskt apotek. Begränsningen omfattar bl.a. förskrivningar av läkemedel innehållande tramadol, etylmorfin och kodein. Ändringen är ett tillrättaläggande eftersom ändringen egentligen skulle ha genomförts redan i samband med införlivandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård och Kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU om åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som utfärdats i en annan medlemsstat. Enligt direktiven är narkotiska läkemedel undantagna från reglerna om erkännande av recept, se art direktiv 2011/24/EU. Borttagandet av undantaget medför att en enskild kan behöva uppsöka svensk hälso- och sjukvård för att få ett recept utfärdat för de läkemedel som omfattas. Den kostnadsökning som detta medför har beaktats vid antagandet av EU-direktivet och funnits vara nödvändig för att en sträng kontroll över narkotiska substanser ska kunna upprätthållas. Genom att flera länders lagstiftning blir tillämplig i dessa fall blir det t.ex. svårare att genomskåda förfalskade förskrivningar och andra försök till kringgåenden av narkotikalagstiftningen. Läkemedelsverket föreslår därför denna ändring trots de ökade kostnader det kan medföra för enskilda samt konsekvenserna för den svenska hälso- och sjukvården. Receptuppgifter Det föreslagna kravet i 3 kap. 5, att förskrivaren med ett obs ska ange om förskrivningen avviker från vad som anges i läkemedlets godkännande, får till konsekvens att expedierande farmaceut inte behöver kontakta förskivaren för att utreda om avvikelsen är avsedd eller utgör en felskrivning. Enligt Läkemedelsverkets bedömning kommer den tid det tar förskrivaren att ange ordet obs på förskrivningen att klart underskrida den extra tid, och därmed administrativa kostnad, som det innebär att en farmaceut måste kontakta förskrivaren och utreda vad som gäller innan förskrivningen kan expedieras. Förslaget innebär därför en kostnadsminskning för såväl förskrivare som expedierande apotek. Telefonrecept Redan idag finns bestämmelser som begränsar användningen av telefonrecept (se 3 kap Läkemedelsverket har övervägt om möjligheten att förskriva via telefon behöver finnas kvar och kommit fram till att det kan uppstå sådana situationer där denna möjlighet att förskriva läkemedel alltjämt behövs. Läkemedelsverket föreslår nu istället ytterligare begränsningar när telefonrecept får användas. Utöver att förskrivning via telefon endast ska göras undantagsvis föreslås att det även ska föreligga en brådskande situation för att detta förskrivningssätt ska användas (3 kap. 21 ). Även mängden som får förskrivas av andra läkemedel än narkotiska läkemedel (som redan idag omfattas av begränsningar) föreslås införas (3 kap. 22 ). Begränsningarna föreslås för att minska risken för att obehöriga ringer in recept på obegränsad mängd läkemedel. Föreslaget innebär att förskrivaren kan komma att behöva komplettera telefonförskrivningen med annan förskrivning. Detta kan komma att innebära mer arbete för förskrivaren och därigenom något ökade kostnader. Läkemedelsverket bedömer att om denna kompletterande förskrivning är ett elektroniskt recept kan tidsåtgången för denna förskrivning uppskattas till cirka 5 minuter och kosta cirka 28 kronor (vilket baseras på att förskrivaren har en genomsnittlig lön om kronor i månaden). Även patienter och djurägare berörs på så sätt att läkemedel kan behöva förskrivas på fler recept vilket kan innebära en extra kostnad och även innebära att fler besök på apotek blir nödvändigt. Vidare Mallversion (5)

3 PDF rendering: Titel , Version 1.12, Namn Konsekvensutredning kan den minsta läkemedelsförpackningen vara dyrare än en stor förpackning av läkemedlet. Läkemedelsverket anser att dessa kostnader och konsekvenser är befogade med hänsyn till patientsäkerheten. Läkemedelsverket föreslår även att det undantag som finns för dosrecept gällande mängdbegränsning vid telefonförskrivning tas bort (3 kap. 22 ). Det finns idag goda möjligheter för förskrivare att utfärda recept elektroniskt och även via fax varför detta undantag förefaller onödigt. Enligt uppgift från ehälsomyndigheten är det endast en mycket liten andel, mindre än 1 promille, av alla recept som expedieras till dospatienter, som ursprungligen är telefonförskrivningar. Läkemedelsverket föreslår även en ny blankett för telefonrecept (bilaga 6). Det är ett fåtal redaktionella ändringar som föreslås. Det föreslås även en övergångsbestämmelse som innebär att receptblanketter som tryckts före ikraftträdandet får fortsätta att användas. Förslaget bedöms inte medföra några ökade kostnader. Bevarande av förskrivningsunderlag Det utökade kravet på bevarande av förskrivningsunderlag på papper avseende narkotiska läkemedel innebär att ett större antal handlingar behöver bevaras under fem år (förslaget till ny 1 a i 7 kap.). Beroende på hur underlagen arkiveras kan det leda till merkostnader i form av utökat behov av arkiveringsutrymme. Kravet innebär dock inte att dokumentationen måste bevaras i pappersform. Merkostnaden p.g.a. detta bör dock bli liten eftersom de flesta förskrivningar (ca 90 %) görs elektroniskt och av de 10 % som görs på annat sätt avser inte samtliga narkotika. Dessutom avser mängden underlag som tillkommer genom den föreslagna ändringen förskrivningar av narkotika förteckning IV och V. Detta eftersom kravet inte är nytt vad gäller bevarande av underlag hänförligt till förskrivningar på recept i pappersformat avseende narkotika förteckning II och III. Om mängden utlämnanden mot pappersrecept avseende narkotika förteckning IV och V uppskattas till 1,5 miljon per år motsvarar det en genomsnittlig ökning av ca receptunderlag per öppenvårdsapotek och år. Dosrecept För patient med dosrecept tillkommer krav på expedierande farmaceut att vidta kontroll och åtgärd för att åstadkomma en samlad bild av patientens samtliga recept (se förslag till ny 5 kap. 6 b ). Detta är redan i dag ett indirekt krav på personalen, men har inte tidigare varit särskilt reglerat. Utifrån tillsynsärenden som Läkemedelsverket drivit har det framkommit att apotek inte alltid har genomfört denna kontroll varför en reglering nu föreslås. Läkemedelsverkets är dock av uppfattningen att de flesta farmaceuter redan idag gör den kontroll som nu föreslås. Det finns idag ungefär dospatienter i Sverige. Dessa patienter får de flesta av sina läkemedel expedierade på dosapotek där farmaceuter har gjort denna kontroll som en självklar del av expeditionen. Regleringen innebär krav på att samtliga apotek ska göra en kontroll av aktuell rad mot övriga recept som patienten har. Då förslaget endast berör patienter med dosrecept som mestadels får sina recept på dosapotek gör Läkemedelsverket bedömningen att det inte kommer att beröra någon större mängd expeditioner på apoteken. Genom förslaget kommer expedieringen av recept för patient med dosrecept att kunna ta något längre tid i anspråk. Läkemedelverket bedömer att i genomsnitt kommer expedieringen att kunna ta cirka 5 minuter längre tid. Detta innebär en möjlig ökad kostnad om cirka 17 kr per expedition (vilket baseras på att farmaceuten har en genomsnittlig lön om ungefär kr i månaden). Dock utgår den beräkningen från att ingen farmaceut idag gör den kontrollen och att det då skulle innebära den extra kostnaden om samtliga Mallversion (5)

4 PDF rendering: Titel , Version 1.12, Namn Konsekvensutredning införde denna. Utifrån vad vi har sett idag gör dock de flesta apotek den aktuella kontrollen. Endast ungefär 3 % av alla expeditioner som genomförs på apotek påverkas av det aktuella förslaget, vilket således endast är en liten del av samtliga expeditioner Läkemedelsverket bedömer att denna kostnad är motiverad med hänsyn till patientsäkerheten. Vidare föreslår Läkemedelsverket att farmaceuten ska föra över uppgifter som inte är elektroniska till patientens dosrecept i elektronisk form. Anledningen till den föreslagna bestämmelsen är att farmaceuten ska kunna se patientens alla recept för att kunna göra en tillräckligt bra kontroll enligt ovan. Detta har tidigare varit praxis och ingått i Apoteket AB:s interna rutiner innan omregleringen, men det har inte funnits som krav i Läkemedelsverkets föreskrifter. Tidsåtgång för detta uppskattar Läkemedelsverket till ungefär 5 minuter per recept. Antalet recept som är i pappersform och enligt förslaget ska omvandlas i elektronisk form är ungefär per år, vilket skulle innebära en kostnad om kronor per år för hela Sverige. Mindre än en procent av alla recept som gäller dospatienter är i pappersform när de når apoteken. Regleringen kommer således inte att utgöra någon betydande förändring för apoteken. Som tidigare nämnts är dospatienter inte någon stor del av befolkningen, även om de i genomsnitt använder många läkemedel och frekvent besöker apotek. Läkemedelsverket bedömer därför att detta inte kommer att innebära någon större kostnad för apoteken. Krav vid beredning av läkemedel Det tillkommer krav på att spara dokumentation (se 5 kap. 9 ) över beredning av läkemedel. Redan idag ska dokumentation upprättas över beredningen. Denna dokumentation sparas redan idag även om det inte funnits något uttryckligt krav härom i föreskrifterna. Anledningen till att det inte funnits något krav på att spara dokumentationen i föreskrifterna är ett förbiseende. Det nu föreslagna kravet bedöms inte medföra några ökade kostnader för öppenvårdsapoteken. 6. Överensstämmelse med EU-lagstiftning Läkemedelsverket bedömer att de föreslagna föreskriftsändringarna är förenliga med EUlagstiftningen. 7. Tidpunkt för ikraftträdande och särskilda informationsinsatser Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Läkemedelsverket kommer även att uppdatera vägledningen till LVFS 2009: Effekter för kommuner eller landsting eller förändringar av kommunala befogenheter och skyldigheter Föreskriftsändringen bedöms inte medföra sådana effekter och förändringar som anges i 8 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 9. Kontaktpersoner Alla kontaktpersonerna kan nås på telefonnumret och adressen Anna Beckman Gyllenstrand Enheten för apotek och receptfri detaljhandel Mallversion (5)

5 PDF rendering: Titel , Version 1.12, Namn Konsekvensutredning Maria Björkman Enheten för apotek och receptfri detaljhandel Mariann Rinse Enheten för apotek och receptfri detaljhandel Johanna Östberg Enheten för apotek och receptfri detaljhandel Sofia Aslamatzidou Rättsenheten Eva Eriksson Rättsenheten Gertrud Heed Rättsenheten Pernilla Lötberg Rättsenheten Mallversion (5)

6 PDF rendering: Titel , Version 1.14, Namn LVFS_2009_13_efter_internremiss Dnr: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; beslutade den X xx LVFS 2014:X Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 10 kap. 4 a och 5 läkemedelsförordningen (2006:272) och 11 förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit dels att 5 kap. 6 a ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 1 a och 3, 3 kap. 3 a, 5, 14, 17, 19, 21 och 22, 4 kap. 11, 5 kap. 6, 9, 11, 22 och 22 a, rubriken till kapitel 7 samt bilagorna 1, 2, 3, 6 och 8 ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tre nya paragrafer, 5 kap. 6 b och 14 a och 7 kap. 1 a, samt en ny rubrik närmast före 7 kap. 1 a, av följande lydelse dels att det i övergångsbestämmelserna ska införas en ny övergångsbestämmelse av följande lydelse. 1 kap. 1 a 1 Bestämmelserna om narkotiska läkemedel i 3 kap. 22, 4 kap. 2 och 4, 5 kap. 22 a samt 7 kap. 1 och 1 a ska inte gälla för narkotiska beredningar upptagna i bilagan till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika. 3 2 De termer och begrepp som används i läkemedelslagen (1992:859) och lagen (2009:366) om handel med läkemedel har samma betydelse i dessa föreskrifter. I dessa föreskrifter används dessutom följande termer och begrepp med nedan angiven betydelse. Bruksfärdigt läkemedel läkemedel som är färdigt för användning. Dosrecept recept som används vid förskrivning av läkemedel till patient som får dosdispenserade läkemedel. EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Elektroniskt recept ett recept i elektronisk form som tillkommit antingen genom elektronisk förskrivning eller genom att uppgifter från en receptblankett har förts över till ett elektroniskt format. Elektronisk förskrivning utfärdande av recept som överförs elektroniskt. Elektronisk rekvisition rekvisition som överförs elektroniskt. Expedition färdigställande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit som förordnats. Farmaceut den som är behörig att utöva yrke som apotekare eller receptarie enligt 4 kap 4 patientsäkerhetslagen (2010:659). Färdigställande författningsmässig, farmakologisk samt teknisk kontroll av läkemedel och teknisk sprit inför utlämnande från öppenvårdsapotek. 1 Senaste lydelse LVFS 2011:14. 2 Senaste lydelse LVFS 2013:17.

7 PDF rendering: Titel , Version 1.14, Namn LVFS_2009_13_efter_internremiss Förordna utfärda recept eller rekvisition avseende läkemedel eller teknisk sprit. Förordnande recept (förskrivning) eller rekvisition (beställning) avseende läkemedel eller teknisk sprit. Förskrivning utfärdande av recept. Förskrivare den som är behörig att förordna läkemedel eller teknisk sprit. Gängse benämning det internationella generiska namnet på en aktiv substans som rekommenderas av Världshälsoorganisationen eller, om sådant inte finns, den vanligtvis använda benämningen. Jourdos läkemedel som vid behandlingstillfället lämnas ut i mindre antal doser för att täcka patientens eller djurets behov till dess läkemedlet kan expedieras från öppenvårdsapotek. Läkemedel till djur får lämnas ut vid behandlingstillfället även för en begränsad behandlingsperiod med hänsyn till ändamålet med behandlingen samt till djurägarens möjlighet att erhålla läkemedlet från öppenvårdsapotek. Narkotiskt läkemedel läkemedel som innehåller narkotika enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Originalförpackning den läkemedelsförpackning som förpackats av tillverkaren eller innehavaren av godkännandet för försäljning av läkemedlet. Recept förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit för enskild användare. Receptbelagt läkemedel läkemedel som lämnas ut från öppenvårdsapotek endast mot recept eller rekvisition. Rekvisition beställning av läkemedel eller teknisk sprit från öppenvårdsapotek. Signum personlig signatur som anges för hand eller i elektronisk form. Startförpackning den minsta förpackning som godkänts för visst läkemedel och som avser högst en månads förbrukning. Med startförpackning avses inte insättningsförpackning eller titreringsförpackning. Särskilda läkemedel läkemedel som anges i bilaga 8 till dessa föreskrifter. Teknisk sprit sådan vara som avses i 1 kap. 4 alkohollagen (2010:1622). Telefaxrecept recept som överförs till öppenvårdsapotek via telefax. Telefaxrekvisition rekvisition som överförs till öppenvårdsapotek via telefax. Telefonrecept recept som överförs till öppenvårdsapotek via telefon. Telefonrekvisition rekvisition som överförs till öppenvårdsapotek via telefon. 3 kap. 3 a 3 Förskrivaren ska ange på receptet om detta ska förvaras på öppenvårdsapotek. Sådan anvisning behöver inte lämnas på recept med förskrivning som ska itereras avseende narkotika i förteckningen II och III i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Om förskrivet läkemedel inte får hämtas ut av patienten själv ska förskrivare på receptet ange vem som får hämta ut läkemedlet. 5 Förskrivaren ska med ordet obs markera på receptet om användningen eller doseringen av läkemedlet avviker från läkemedlets godkännande. Maximal dygnsdos ska anges om doseringen är vid behov. 11 Vid förskrivning via telefon kan förskrivarkod och arbetsplatskod anges med enbart siffror eller bokstäver. Detta gäller även i undantagsfall vid förskrivning på annat sätt än via telefon om koderna omöjligen kan påföras i en för öppenvårdsapoteken maskinläsbar form. 3 Senaste lydelse LVFS 2011:14.

8 PDF rendering: Titel , Version 1.14, Namn LVFS_2009_13_efter_internremiss 14 4 En förskrivning kan itereras endast om förskrivaren har angett på receptet att ett visst läkemedel får lämnas ut flera gånger. Förskrivaren kan också ange hur lång tid som ska ha förflutit innan receptet får expedieras på nytt. För särskilda läkemedel anges i bilaga 8 vilka av dessa läkemedel som får itereras och vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att iterering ska få ske. Recept avseende teknisk sprit får inte itereras. Detta gäller även recept avseende läkemedel för inblandning i foder och läkemedel för djur med östrogen-, androgeneller gestagen verkan Vid elektronisk förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit ska det elektroniska receptet överföras till E-hälsomyndigheten. Vid sådan överföring ska det säkerställas att uppgifterna överförs på ett säkert och korrekt sätt och på det sätt som E-hälsomyndigheten anvisar. Elektronisk förskrivning får endast ske om det finns ett skriftligt avtal som reglerar hur överföringen ska ske. Finns inte sådan överenskommelse får receptet inte expedieras. 19 Om en patient begär det ska öppenvårdsapoteket genom utskrift föra över receptuppgifterna från det elektroniska receptet till en receptblankett, enligt bilaga 5. Tidigare utlämnanden och vidtagna ändringar i förskrivningen ska framgå på det utskrivna receptet. Den som skriver ut receptet ska kontrollera att utskriften stämmer överens med det elektroniska receptet. Det utskrivna receptet utgör härefter det recept som ska ligga till grund för expedition på apotek. Det elektroniska receptet ska spärras så att ytterligare expeditioner inte kan genomföras. Det som anges i första och andra stycket gäller inte för dosrecept och recept som avses i 5 kap. 22 a Förskrivning via telefon får endast göras undantagsvis, i brådskande fall. När recept avseende läkemedel eller teknisk sprit rings in till öppenvårdsapotek ska följande iakttas. 1. Endast farmaceut får ta emot recept via telefon. 2. Förskrivaren ska diktera receptet så klart och tydligt att den farmaceut som tar emot förskrivningen på öppenvårdsapoteket utan svårighet kan motta uppgifterna och anteckna dessa. De mottagna uppgifterna ska antecknas i enlighet med vad som anges i 2 andra stycket. 3. Farmaceuten ska repetera sina anteckningar och förskrivaren ska bekräfta att uppgifterna är rätt uppfattade. Farmaceuten ska säkerställa förskrivarens behörighet och bekräfta telefonreceptets giltighet med sitt signum. Det ska även säkerställas att det är den behöriga förskrivaren som ringer in förskrivningen. Telefonrecept kan även användas vid förskrivning av förbrukningsartiklar och livsmedel. Telefonrecept får endast expedieras av det öppenvårdsapotek som mottagit receptet Vid förskrivning via telefon får vid varje tillfälle följande mängder läkemedel förskrivas: 4 Senaste lydelse LVFS 2011:14. 5 Senaste lydelse LVFS 2011:14. 6 Senaste lydelse LVFS 2011:14. 7 Senaste lydelse LVFS 2011:14. Ändringen innebär bl. a. att tredje stycket har tagits bort.

9 PDF rendering: Titel , Version 1.14, Namn LVFS_2009_13_efter_internremiss 1. Narkotika i förteckning II och III i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika; fem avdelade doser i form av pulver, tabletter, kapslar, rektioler, depåplåster eller suppositorier. 2. Narkotika i förteckning IV eller V i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika; minsta förpackning, dock högst 30 avdelade doser. 3. Övriga läkemedel: minsta förpackning av läkemedlet. Patientens personnummer ska anges och om möjligt även adress. Om personnummer inte kan uppges ska födelsedatum anges istället. 4 kap. 11 Receptbelagt läkemedel får rekvireras av annan än behörig förskrivare enligt följande Föreståndare för vetenskaplig institution eller motsvarande vid universitet eller högskola eller för sådant undersökningslaboratorium, forskningsinstitut eller dylikt, som ägs eller åtnjuter understöd av staten eller kommun, om läkemedlet ska användas för annat ändamål än sjukvård. 2. Sakkunnig person för verksamhet som har tillverknings- eller partihandelstillstånd för läkemedel. 3. Farmaceut som tjänstgör i försvarsmaktens förband. 4. Befälhavare på fartyg, fartygets redare eller annan med delegerat ansvar som är anställd ombord på fartyget enligt de föreskrifter om sjukvård och apotek på fartyg och särskilda beslut i övrigt som Sjöfartsverket meddelar. 5. Den som yrkesmässigt utför elektriskt svetsningsarbete för behandling av ögonsmärtor som uppkommit i samband med svetsning, s.k. svetsblänk: ögondroppar innehållande 0.5-1% tetrakainklorid, 0.4% oxibuprokainklorid i avdelade doser eller ögonsalva innehållande 0.5% cinkokain i minsta godkända förpackning. 5 kap. 6 9 Det utgör expeditionshinder om patientens eller djurägarens personnummer eller födelsedatum inte har angivits vid förskrivning av särskilda läkemedel. Avsaknad av förskrivarkod på recept, med undantag för recept utfärdat av veterinär, utgör expeditionshinder. Det utgör inte expeditionshinder om förskrivarkod har angivits på annat sätt än i maskinläsbar form. 6 b För patient med dosrecept ska expedierande farmaceut kontrollera receptet mot patientens elektroniska recept. Om receptet inte är ett elektroniskt recept ska farmaceuten föra över receptuppgifterna från receptblanketten till dosreceptet i elektronisk form på sätt som anges i 3 kap. 20 innan expediering får ske Beredning av godkänt läkemedel som inför utlämnandet ska beredas enligt tillverkarens anvisning ska ske i därför avsedd del av apotekslokalen samt med iakttagande av god handhygien. Beredningen ska göras under farmaceuts ansvar och i 8 Angående narkotika se lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. 9 Senaste lydelse LVFS 2010: Senaste lydelse LVFS 2011:14.

10 PDF rendering: Titel , Version 1.14, Namn LVFS_2009_13_efter_internremiss enlighet med tillverkarens instruktioner. Vatten som används för sådan beredning ska lägst uppfylla kraven för renat vatten enligt gällande europafarmakopé. Det ska upprättas dokumentation över beredningen där det även ska framgå vem som ansvarat för denna. Dokumentationen ska bevaras av öppenvårdsapoteket i tre år. 11 Läkemedelsförpackning som lämnas ut mot recept ska förses med följande uppgifter: 1. Patientens namn och födelsedatum eller djurägarens namn. 2. Förskrivarens anvisningar om hur läkemedlet ska användas och doseras samt vad läkemedlet ska användas för, alternativt annan instruktion från förskrivaren. 3. Förskrivarens namn. 4. Öppenvårdsapotekets namn. 5. Datum för färdigställandet och antal utlämnade förpackningar av läkemedlet. Om läkemedel förskrivs av veterinär ska även orden för djur och uppgift om det djurslag som läkemedlet är avsett för anges. För livsmedelsproducerande djur ska uppgift om karenstid för honung, mjölk, slakt och ägg framgå av märkningen. När utbyte av förskrivet läkemedel har skett ska uppgift om vilket läkemedel som har förskrivits anges. 14 a På en läkemedelsförpackning får inte påföras uppgifter som har ett reklammässigt innehåll För varje utlämnat läkemedel eller utlämnad teknisk sprit ska receptet förses med uppgifter om öppenvårdsapotekets namn, datum och utlämnat läkemedel eller utlämnad teknisk sprit. Den som ansvarat för färdigställandet ska bekräfta detta med sitt signum på läkemedelsförpackningen och receptet. Receptet ska återlämnas till patienten eller djurägaren eller behållas på öppenvårdsapoteket. 22 a 12 Recept får inte lämnas ut om förskrivaren angett att receptet ska förvaras på öppenvårdsapotek. Recept med förskrivning som ska itereras avseende narkotika i förteckning II och III i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika får inte lämnas ut. 7 kap. Arkivering m.m. Bevarande av förskrivningsunderlag 1 a När narkotiska läkemedel lämnas ut mot recept i pappersformat ska receptet eller en kopia av receptet bevaras av öppenvårdsapoteket i fem år. Detta gäller även telefaxrecept och i förekommande fall telefonrecept när förskrivningen avser narkotiska läkemedel. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari Ändringen innebär att paragrafens tredje stycke har tagits bort. 12 Senaste lydelse LVFS 2011:14.

11 PDF rendering: Titel , Version 1.14, Namn LVFS_2009_13_efter_internremiss Övergångsbestämmelser: Receptblankett för telefonrecept (bilaga 6) som tryckts före ikraftträdandet äger fortsatt giltighet. Läkemedelsverket CATARINA ANDERSSON FORSMAN Joakim Brandberg

12 PDF rendering: Titel , Version 1.14, Namn LVFS_2009_13_efter_internremiss Tandläkaresförskrivningsrätt 13 Bilaga 1 MUN OCH SVALG Huvudgrupp Undergrupp/substans ATC-kod Medel vid mun- och tandsjukdomar Antiemetika Antibiotika A01 A04 A07A A Medel vid sjukdomar i strupe och svalg Diklorbensylalkohol R02A A03 Gramicidin Lidokain R02A B30 R02A D02 NÄSA OCH HALS Huvudgrupp Undergrupp/substans ATC-kod Medel vid nässjukdomar Glukokortikoider R01A D Avsvällande medel, perorala R01B Hostmedel R05 Antihistaminer för systemiskt bruk Prometazin R06A D02 Piperazinderivat R06A E INFEKTIONER Huvudgrupp Undergrupp/substans ATC-kod Antibakteriella medel för J01 systemiskt bruk Antimykotika för systemiskt bruk, Imidazolderivat J02A B exkl griseofulvin Triazolderivat J02A C Virushämmande för systemiskt bruk Aciklovir Famciklovir Valaciklovir J05A B01 J05A B09 J05A B11 Medel mot protozoer Nitroimidazolderivat P01A B Hud Utvärtes medel vid D01A hudmykoser Medel vid bakteriella och virala infektioner Salvkompresser med antiinfektiva medel D06 D09A A 13 Ändringen innebär att Karisoprodol M03B A02, Karisoprodol, kombinationer M03B A52, Klorzoxazon, kombinationer M03B B53, Dextropropoxifen N02A C04 och Dextropropoxifen, kombinationer N02A C54 tas bort från bilagan.

13 PDF rendering: Titel , Version 1.14, Namn LVFS_2009_13_efter_internremiss Dnr: LUGNANDE Huvudgrupp Undergrupp/substans ATC-kod Lugnande medel, ataraktika Sömnmedel och lugnande medel Nitrazepam Midazolam Valeriana N05B N05C D02 N05C D08 N05C M09 SMÄRTA OCH MUSKELAVSLAPPNANDE Huvudgrupp Undergrupp/substans ATC-kod Icke-steroida antiinflammatoriska/antireuma- tiska medel, NSAID Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor M01A M02A Klorzoxazon Orfenadrin, kombinationer M03B B03 M03B C51 Analgetika och antipyretika Kodein, kombinationer N02A A59 Salicylsyraderivat, inkl kombinationer Pyrazolonderivat Anilider, inkl kombinationer N02B A N02B B N02B E Lokalanestetika Lidokain N01B B02 Kombinationer N01B B20 Opioider 1 Morfin N02A A01 Ketobemidon Ketobemidon och spasmolytika Tramadol N02A B01 N02A G02 N02A X02 ÖVRIGT Huvudgrupp Undergrupp/substans ATC-kod Glukokortikoider till utvärtes bruk Kortikosteroider för systemiskt bruk Glukokortikoider till utvärtes bruk Glukokortikoider D07 H02A B Medel vid nikotinberoende Nikotin N07B A01 Hemostatika Fibrinolyshämmande medel B02A Antihemofilifaktorer B02B D 1 Till patient får endast ett av dessa opioidanalgetika förskrivas vid samma tillfälle i en mängd av högst 30 tabletter, kapslar eller suppositorier. Till praktiken får varje rekvisition innefatta högst 30 tabletter, kapslar, suppositorier eller ampuller. Ingen begränsning av förpackningsstorlek gäller dock vid förskrivning av produkter innehållande tramadol (ATC kod N02A X02).

14 PDF rendering: Titel , Version 1.14, Namn LVFS_2009_13_efter_internremiss Tandhygienisters förskrivningsrätt 14 Förskrivning till patient Huvudgrupp Godkända läkemedel/läkemedel som beviljats rikslicens ATC kod Bilaga 2 Anmärkning Medel vid mun Natriumfluorid A01A A01 Exklusive och tandsjukdomar 1 Duraphat lack Natriumfluorid, kombinationer A01A A30 Exklusive Bifluorid 12 lack till tänder Klorhexidin A01A B03 Exklusive PerioChip dentalinlägg Icke-steroida antiinflamatoriska/anti reumatiska medel, NSAID Andra medel för lokal behandling i munhålan A01A D Ibuprofen M01A E01 Endast receptfria Lätta analgetika och antipyretika Anilider,inkl kombinationer Medel vid nikotinberoende Acetylsalicylsyra N02B A01 Endast receptfria Acetylsalicylsyra, kombinationer N02B A51 Endast receptfria Paracetamol N02B E01 Endast receptfria Nikotin N07B A01 Får rekvireras till praktik Huvudgrupp Medel vid mun och tandsjukdomar Godkända läkemedel/läkemedel som beviljats rikslicens Natriumfluorid ATC kod A01A A Anmärkning Klorhexidin A01A B03 Lokalanestetika N01B Exklusive N01B B09 N01B B10 N01B X04 14 Senaste lydelse LVFS 2011:14. Ändringen innebär bl.a. att övriga medel A01A B11 tas bort från bilagan.

15 PDF rendering: Titel , Version 1.14, Namn LVFS_2009_13_efter_internremiss Barnmorskors förskrivningsrätt 15 Bilaga 3 Huvudgrupp Godkända läkemedel ATC kod Antikonceptionella medel Gestagener och östrogener G03A A Antikonceptionellt postcoitalt medel Antikonceptionella medel för intravaginalt bruk Gestagener och östrogener, sekvenspreparat Gestagener Ulipristal Gestagener och östrogener G03A B G03A C G03AD02 G02B B01 Antikonceptionella medel för Gestagener G02B A03 intrauterint bruk 2 Medel för behandling av verifierad ano-genital klamydiainfektion Antikonceptionellt postcoitalt medel Doxycyklin Levonorgestrel J01 AA02 G03AD01 Barnmorskor får därutöver förskriva icke godkända läkemedel i form av extemporeläkemedel som utgör spermiedödande läkemedel för utvärtes bruk. 15 Senaste lydelse 2013:16.

16 PDF rendering: Titel , Version 1.14, Namn LVFS_2009_13_efter_internremiss LVFS 2009:13 Förskrivaren intygar om villkoren enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är uppfyllda. Farmaceuten markerar detta med ett kryss i avsedd ruta. TELEFONRECEPT Patientens/Djurägarens namn Patientens personnummer Adress Om endast ett läkemedel förskrivs snedstreckas ruta 2. 1 Läkemedel/Livsmedel/Förbrukningsartikel ر 1 1 Läkemedelsform styrka mängd eller behandlingstid Dosering, användning, ändamål Med förmån Utan förmån Får inte bytas ut 2 Läkemedel/Livsmedel/Förbrukningsartikel 1 Läkemedelsform styrka mängd eller behandlingstid Dosering, användning, ändamål Med förmån Utan förmån Får inte bytas ut Förskrivare Arbetsplatskod, förskrivarkod Tjänsteställe Telefonnummer Datum och mottagande farmaceuts namnteckning Bilaga 6

17 PDF rendering: Titel , Version 1.14, Namn LVFS_2009_13_efter_internremiss Förteckning över särskilda läkemedel 16 Läkemedel Anmärkning Bilaga 8 Narkotika utom beredningar upptagna i bilagan till LVFS 2011:9, om inte annat anges nedan. Narkotika enligt förteckningarna II och III Narkotika enligt förteckningarna IV och V Receptblanketten för särskilda läkemedel ska användas. Recept får itereras endast om receptet är elektroniskt eller i pappersformat som förvaras på öppenvårdsapotek. Recept får itereras. Narkotika på licens Recept får itereras. Narkotiska beredningar upptagna i bilagan till LVFS 2011:9 Läkemedel innehållande kodein och Receptblanketten för läkemedel innehållande tramadol. särskilda läkemedel ska användas. Recept får itereras. Övriga särskilda läkemedel Läkemedel inom ATC-grupperna: A14A Anabola steroider Receptblanketten för B03XA01 Erytropoietin särskilda läkemedel ska B03XA02 Darbepoetin användas. G03B Androgener Recept för humant bruk H01AC Somatropin, GH får itereras. 16 Senaste lydelse LVFS 2012:4

18 PDF rendering: Titel , Version 1.9, Namn Kommentarer till ändringarna Dnr: Bilaga 1 Föreslagna ändringar med kommentarer 1 kap. 1 a 1 Bestämmelserna om narkotiska läkemedel i 3 kap. 22, 4 kap. 2 och 4, 5 kap. 22 a samt 7 kap. 1 och 1 a ska inte gälla för narkotiska beredningar upptagna i bilagan till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika. Kommentar: Paragrafen behöver ändras eftersom vissa nya paragrafer tillkommit i föreskriften angående narkotiska läkemedel. Dessa bestämmelser ska inte gälla för beredningar som anges i bilagan till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika. Dessutom tas undantaget för 5 kap. 27 bort. Det innebär att begränsningen för att få hämta ut narkotiska läkemedel mot ett recept som utfärdats av en behörig förskrivare i ett annat EES-land kommer att gälla för dessa beredningar. 3 2 De termer och begrepp som används i läkemedelslagen (1992:859) och lagen (2009:366) om handel med läkemedel har samma betydelse i dessa föreskrifter. I dessa föreskrifter används dessutom följande termer och begrepp med nedan angiven betydelse. Bruksfärdigt läkemedel läkemedel som är färdigt för användning. Dosrecept recept som används vid förskrivning av läkemedel till patient som får dosdispenserade läkemedel. EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Elektroniskt recept ett recept i elektronisk form som tillkommit antingen genom elektronisk förskrivning eller genom att uppgifter från en receptblankett har förts över till ett elektroniskt format. Elektronisk förskrivning utfärdande av recept som överförs elektroniskt. Elektronisk rekvisition rekvisition som överförs elektroniskt. Expedition färdigställande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit som förordnats. Farmaceut den som är behörig att utöva yrke som apotekare eller receptarie enligt 4 kap 4 patientsäkerhetslagen (2010:659). Färdigställande författningsmässig, farmakologisk samt teknisk kontroll av läkemedel och teknisk sprit inför utlämnande från öppenvårdsapotek. Förordna utfärda recept eller rekvisition avseende läkemedel eller teknisk sprit. Förordnande recept (förskrivning) eller rekvisition (beställning) avseende läkemedel eller teknisk sprit. Förskrivning utfärdande av recept. Förskrivare den som är behörig att förordna läkemedel eller teknisk sprit. Gängse benämning det internationella generiska namnet på en aktiv substans som rekommenderas av Världshälsoorganisationen eller, om sådant inte finns, den vanligtvis använda benämningen. Jourdos läkemedel som vid behandlingstillfället lämnas ut i mindre antal doser för att täcka patientens eller djurets behov till dess läkemedlet kan expedieras från öppenvårdsapotek. Läkemedel till djur får lämnas ut vid behandlingstillfället även för en begränsad 1 Senaste lydelse LVFS 2011:14. 2 Senaste lydelse LVFS 2013:17.

19 PDF rendering: Titel , Version 1.9, Namn Kommentarer till ändringarna behandlingsperiod med hänsyn till ändamålet med behandlingen samt till djurägarens möjlighet att erhålla läkemedlet från öppenvårdsapotek. Narkotiskt läkemedel läkemedel som innehåller narkotika enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Originalförpackning den läkemedelsförpackning som förpackats av tillverkaren eller innehavaren av godkännandet för försäljning av läkemedlet. Recept förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit för enskild användare. Receptbelagt läkemedel läkemedel som lämnas ut från öppenvårdsapotek endast mot recept eller rekvisition. Rekvisition beställning av läkemedel eller teknisk sprit från öppenvårdsapotek. Signum personlig signatur som anges för hand eller i elektronisk form. Startförpackning den minsta förpackning som godkänts för visst läkemedel och som avser högst en månads förbrukning. Med startförpackning avses inte insättningsförpackning eller titreringsförpackning. Särskilda läkemedel läkemedel som anges i bilaga 8 till dessa föreskrifter. Teknisk sprit sådan vara som avses i 1 kap. 4 alkohollagen (2010:1622). Telefaxrecept recept som överförs till öppenvårdsapotek via telefax. Telefaxrekvisition rekvisition som överförs till öppenvårdsapotek via telefax. Telefonrecept recept som överförs till öppenvårdsapotek via telefon. Telefonrekvisition rekvisition som överförs till öppenvårdsapotek via telefon. Kommentar: Definitionen av begreppet signum ändras för att bli mer ändamålsenlig. I sin nu gällande utformning begränsas den till att gälla personal som deltar i handhavandet av ett förordnande. 3 kap. 3 a 3 Förskrivaren ska ange på receptet om detta ska förvaras på öppenvårdsapotek. Sådan anvisning behöver inte lämnas på recept med förskrivning som ska itereras avseende narkotika i förteckningen II och III i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Om förskrivet läkemedel inte får hämtas ut av patienten själv ska förskrivare på receptet ange vem som får hämta ut läkemedlet. Kommentar: Bestämmelsen ändras med anledning av den ändring som föreslås i 3 kap. 14 samt med tillägg av att förskrivaren i de fall förskrivet läkemedel inte får hämtas ut av patienten själv ska ange vem som får hämta ut läkemedlet. Tillägget är avsett att tillämpas i särskilda fall då förskrivaren bedömer att det finns patientsäkerhetsskäl mot att läkemedlet hämtas ut av patienten själv. 5 Förskrivaren ska med ordet obs markera på receptet om användningen eller doseringen av läkemedlet avviker från läkemedlets godkännande. Maximal dygnsdos ska anges om doseringen är vid behov. Kommentar: Enligt nu gällande lydelse ska förskrivaren med ordet obs markera på receptet om den angivna doseringen av läkemedlet avviker från vad som rekommenderas som högsta dos vid angiven indikation. Syftet med detta är att expedierande farmaceut inte ska behöva utreda om det är en felskrivning eller en avsedd avvikelse. För att underlätta vid expediering föreslås nu att detta förfarande ska utökas till att gälla även när angiven användning avviker från den som läkemedlet är godkänt för. 3 Senaste lydelse LVFS 2011:14.

20 PDF rendering: Titel , Version 1.9, Namn Kommentarer till ändringarna 11 Vid förskrivning via telefon kan förskrivarkod och arbetsplatskod anges med enbart siffror eller bokstäver. Detta gäller även i undantagsfall vid förskrivning på annat sätt än via telefon om koderna omöjligen kan påföras i en för öppenvårdsapoteken maskinläsbar form. Kommentar: Det finns situationer när det kan vara omöjligt för en förskrivare att påföra ett recept förskrivarkod eller arbetsplatskod i en för öppenvårdsapoteken maskinläsbar form. Det kan t.ex. vara vid strömavbrott eller vid andra oförutsedda tekniska driftstörningar om förskrivaren inte har tillgång till etiketter med streckkoder som kan påföras receptet. Syftet med tillägget i paragrafen är att möjliggöra förskrivningar i sådana undantagssituationer, inte att öppna för att koderna i maskinläsbar form systematiskt utelämnas. Se även förslag till ändring av 5 kap En förskrivning kan itereras endast om förskrivaren har angett på receptet att ett visst läkemedel får lämnas ut flera gånger. Förskrivaren kan också ange hur lång tid som ska ha förflutit innan receptet får expedieras på nytt. För särskilda läkemedel anges i bilaga 8 vilka av dessa läkemedel som får itereras och vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att iterering ska få ske. Recept avseende teknisk sprit får inte itereras. Detta gäller även recept avseende läkemedel för inblandning i foder och läkemedel för djur med östrogen-, androgen- eller gestagen verkan. Kommentar: Med gällande reglering ska förskrivare på recept avseende narkotiska läkemedel förteckning II och III (i LVFS 2011:9) som ska itereras ange på receptet att receptet får expedieras endast på ett särskilt angivet öppenvårdsapotek. Denna bestämmelse infördes i syfte att minska risken för att dessa recept ändras eller förfalskas. Vi har dock uppmärksammat att det bl.a. är svårt vid utskrivning av en patient från ett sjukhus beläget på annan ort än hemorten som får sådana itererade recept. Patienten behöver hämta ut läkemedlet på ett apotek i närheten av sjukhuset inför utskrivningen från sjukhuset och behöver därefter kunna hämta ut det från apoteket i sin hemort. Därför föreslås att kravet på ett visst angivet apotek tas bort men att iterering får ske endast om receptet är elektroniskt eller förvaras på apoteket. För sådana recept behöver förskrivaren inte lämna en anvisning enligt 3 kap. 3 a Vid elektronisk förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit ska det elektroniska receptet överföras till E-hälsomyndigheten. Vid sådan överföring ska det säkerställas att uppgifterna överförs på ett säkert och korrekt sätt och på det sätt som E-hälsomyndigheten anvisar. Elektronisk förskrivning får endast ske om det finns ett skriftligt avtal som reglerar hur överföringen ska ske. Finns inte sådan överenskommelse får receptet inte expedieras. Kommentar: Paragrafen har genomgått en redaktionell översyn. Apotekens Service AB har ersatts av E-hälsomyndigheten varför detta också ändras i paragrafen. Ett tillägg har gjorts där det tydliggörs att uppgifter som ska överföras från förskrivaren till E-hälsomyndighetens system, förutom att de ska överföras på ett säkert och korrekt sätt, även överförs i enlighet med vad E-hälsomyndigheten anvisar. 19 Om en patient begär det ska öppenvårdsapoteket genom utskrift föra över receptuppgifterna från det elektroniska receptet till en receptblankett, enligt bilaga 5. 4 Senaste lydelse LVFS 2011:14. 5 Senaste lydelse LVFS 2011:14.

21 PDF rendering: Titel , Version 1.9, Namn Kommentarer till ändringarna Tidigare utlämnanden och vidtagna ändringar i förskrivningen ska framgå på det utskrivna receptet. Den som skriver ut receptet ska kontrollera att utskriften stämmer överens med det elektroniska receptet. Det utskrivna receptet utgör härefter det recept som ska ligga till grund för expedition på apotek. Det elektroniska receptet ska spärras så att ytterligare expeditioner inte kan genomföras. Det som anges i första och andra stycket gäller inte för dosrecept och recept som avses i 5 kap. 22 a. Kommentar: Se 3 kap Förskrivning via telefon får endast göras undantagsvis, i brådskande fall. När recept avseende läkemedel eller teknisk sprit rings in till öppenvårdsapotek ska följande iakttas. 1. Endast farmaceut får ta emot recept via telefon. 2. Förskrivaren ska diktera receptet så klart och tydligt att den farmaceut som tar emot förskrivningen på öppenvårdsapoteket utan svårighet kan motta uppgifterna och anteckna dessa. De mottagna uppgifterna ska antecknas i enlighet med vad som anges i 2 andra stycket. 3. Farmaceuten ska repetera sina anteckningar och förskrivaren ska bekräfta att uppgifterna är rätt uppfattade. Farmaceuten ska säkerställa förskrivarens behörighet och bekräfta telefonreceptets giltighet med sitt signum. Det ska även säkerställas att det är den behöriga förskrivaren som ringer in förskrivningen. Telefonrecept kan även användas vid förskrivning av förbrukningsartiklar och livsmedel. Telefonrecept får endast expedieras av det öppenvårdsapotek som mottagit receptet. Kommentar: Paragrafen ändras genom tillägg av orden i brådskande fall. Detta tillägg görs för att begränsa användningen av telefonrecept Vid förskrivning via telefon får vid varje tillfälle följande mängder läkemedel förskrivas: 1. Narkotika i förteckning II och III i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika; fem avdelade doser i form av pulver, tabletter, kapslar, rektioler, depåplåster eller suppositorier. 2. Narkotika i förteckning IV eller V i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika; minsta förpackning, dock högst 30 avdelade doser. 3. Övriga läkemedel: minsta förpackning av läkemedlet. Patientens personnummer ska anges och om möjligt även adress. Om personnummer inte kan uppges ska födelsedatum anges istället. Kommentar: Även mängden som får förskrivas av andra läkemedel än narkotiska läkemedel föreslås begränsas när de förskrivs via telefon. För dessa läkemedel föreslås att mängden läkemedel som får förskrivas begränsas till minsta förpackning av läkemedlet. Paragrafens tredje stycke som anger att begränsningarna under vissa förutsättningar inte gäller för dosrecept föreslås upphävas. Läkemedelsverket anser inte att det föreligger några skäl för att dosrecept ska undantas från angivna begränsningar varför detta undantag nu föreslås tas bort. 6 Senaste lydelse LVFS 2011:14. 7 Senaste lydelse LVFS 2011:14. Ändringen innebär bl. a. att tredje stycket har tagits bort.

22 PDF rendering: Titel , Version 1.9, Namn Kommentarer till ändringarna 4 kap. 11 Receptbelagt läkemedel får rekvireras av annan än behörig förskrivare enligt följande Föreståndare för vetenskaplig institution eller motsvarande vid universitet eller högskola eller för sådant undersökningslaboratorium, forskningsinstitut eller dylikt, som ägs eller åtnjuter understöd av staten eller kommun, om läkemedlet ska användas för annat ändamål än sjukvård. 2. Sakkunnig person för verksamhet som har tillverknings- eller partihandelstillstånd för läkemedel. 3. Farmaceut som tjänstgör i försvarsmaktens förband. 4. Befälhavare på fartyg, fartygets redare eller annan med delegerat ansvar som är anställd ombord på fartyget enligt de föreskrifter om sjukvård och apotek på fartyg och särskilda beslut i övrigt som Sjöfartsverket meddelar. 5. Den som yrkesmässigt utför elektriskt svetsningsarbete för behandling av ögonsmärtor som uppkommit i samband med svetsning, s.k. svetsblänk: ögondroppar innehållande 0.5-1% tetrakainklorid, 0.4% oxibuprokainklorid i avdelade doser eller ögonsalva innehållande 0.5% cinkokain i minsta godkända förpackning. Kommentar: Ändringen innebär att mängden läkemedel som får lämnas ut enligt punkten 5 ändras från för ett fåtal applikationer till minsta godkända förpackning för att tydligare ange vad som avses. 5 kap. Det utgör expeditionshinder om patientens eller djurägarens personnummer eller födelsedatum inte har angivits vid förskrivning av särskilda läkemedel. Avsaknad av förskrivarkod på recept, med undantag för recept utfärdat av veterinär, utgör expeditionshinder. Det utgör inte expeditionshinder om förskrivarkod har angivits på annat sätt än i maskinläsbar form. Kommentar: I vissa undantagssituationer, t.ex. vid strömavbrott eller vid andra oförutsedda driftstörningar, kan det vara omöjligt för förskrivare att påföra förskrivarkod i maskinläsbar form. För att möjliggöra förskrivningar även i sådana situationer tydliggörs det i förslaget att avsaknad av sådan kod i maskinläsbar form inte utgör expeditionshinder. Koden ska dock anges på annat sätt. Se även förslag till ändring av 3 kap b För patient med dosrecept ska expedierande farmaceut kontrollera receptet mot patientens elektroniska recept. Om receptet inte är ett elektroniskt recept ska farmaceuten föra över receptuppgifterna från receptblanketten till dosreceptet i elektronisk form på sätt som anges i 3 kap. 20 innan expediering får ske. Kommentar: Paragrafen är ny. När en patient får sina läkemedel dosdispenserade är det viktigt att samtliga recept finns elektroniskt. Detta för att farmaceuten ska kunna göra en bedömning av om eventuella nya förskrivningar är möjliga att kombinera med befintliga förskrivningar. Läkemedelsverket har valt att använda begreppet dosrecept. Dosrecept är definierat i föreskrifterna (1 kap. 3 ) som recept som används vid förskrivning av läkemedel till patient som får dosdispenserade läkemedel. Begreppet används även i lagen (1996:1156) om receptregister. 8 Angående narkotika se lagen (1992:860) om kontroll av narkotika.

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Catarina Andersson Forsman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Tandläkares förskrivningsrätt

Tandläkares förskrivningsrätt Bilaga 1 Tandläkares förskrivningsrätt MUN OCH SVALG Huvudgrupp Undergrupp/substans ATC-kod Medel vid mun- och A01 tandsjukdomar Antiemetika A04 Antibiotika A07A A Medel vid sjukdomar i strupe och Diklorbensylalkohol

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516034HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Innehållsförteckning

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se - granskning av recept 11. Får expedieras gånger -Med bokstäver, ej siffror (pga förfalskningsrisken) - Inga generella begränsningar på

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Receptarieprogrammet HT-10 Pernilla Jonsson 1 Definitioner Apotek: Enhet för detaljhandel med läkemedel med farmaceutisk bemanning Farmaceut: Apotekare eller receptarie Recept:

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Tandläkares förskrivningsrätt

Tandläkares förskrivningsrätt Bilaga 1 Tandläkares förskrivningsrätt MUN OCH SVALG Huvudgrupp Undergrupp/substans ATC-kod Medel vid mun- och A01 tandsjukdomar Antiemetika A04 Antibiotika A07A A Medel vid sjukdomar i strupe och Diklorbensylalkohol

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVDELNING I INLEDANDE BESTÄMMELSER...2 DEFINITIONER...2 RECEPTBELÄGGNING...3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVDELNING I INLEDANDE BESTÄMMELSER...2 DEFINITIONER...2 RECEPTBELÄGGNING...3 LVFS 1997:10 LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER OM FÖRORDNANDE OCH UTLÄMNANDE AV LÄKEMEDEL M.M. (RECEPTFÖRESKRIFTER); Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten

Läs mer

Synpunkter på förslagen ska vara Läkemedelsverket tillhanda senast den 14 december 2015.

Synpunkter på förslagen ska vara Läkemedelsverket tillhanda senast den 14 december 2015. Remiss: Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2016:x) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter); LVFS 1997:10

Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter); LVFS 1997:10 Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter); LVFS 1997:10 Detta dokument har sammanställts i informationssyfte och finns endast i nätversion. Kontrollera

Läs mer

info@lif.se Receptum@receptum.fi Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm regelradet@regelradet.se info@fhi.se

info@lif.se Receptum@receptum.fi Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm regelradet@regelradet.se info@fhi.se Dnr: 3.1-2013-038577 Remissinstans Apotekarsocieteten Apotekens Service AB Apoteket AB (systemleverantör av Rex) Farmaciförbundet Försäkringskassan i Visby Kommerskollegium Landstingens/regionernas kontaktpersoner

Läs mer

Särskilda receptblanketten

Särskilda receptblanketten Särskilda receptblanketten Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1-2016-005868 Datum: 2016-12-29 Citera gärna Läkemedelsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Läkemedelsverket.

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (Version 3, mars

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (Version 1, maj 2016)

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se Innehåll - vad är ett recept? Kommunikationsunderlag - förskrivare - patient farmaceut Professionell bedömning Dokumentationshandling

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Eva Eriksson Rättsenheten Datum: 2011-03-04 Dnr: 581:2011/504097 Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptskrivningens ABC Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Löfdal Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (version 5, mars 2015)

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (version 2, november

Läs mer

Sändlista Dnr:

Sändlista Dnr: Sändlista Dnr: 3.1-2015-094316 Remissinstans Adressuppgifter Apotekarsocieteten Box 1136, 111 81 Stockholm info@apotekarsocieteten.se Apotektjänst Sverige AB 181 85 Lidingö info@apotekstjanst.se Datainspektionen

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare [ex AT-läkare] Sjuksköterskor

Läs mer

Remissen skickas enbart per e-post.

Remissen skickas enbart per e-post. Datum: 2016-10-12 Dnr: 3.1-2016-044482 Frida Nylén Rättsenheten Enligt sändlista Remiss angående förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och

Läs mer

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Remiss Eva Eriksson Rättsenheten Datum:2015-02-27 Dnr: 3.1-2015-016620 Enligt sändlista Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Läs mer

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna 2017-04-25 2 Max. två läkemedel/blankett obs! skall skrivas

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Läkemedelsförordning (2015:458)

Läkemedelsförordning (2015:458) Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 1 kap. Förordningens tillämpningsområde Innehåll [4761] I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till (2015:315) ([4701] o.f.). Uttryck

Läs mer

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek Kenneth Nordback Rättsenheten Datum: 2010-xx-xx Dnr: 581:2010/509521 Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek En konsekvensutredning ska enligt 6 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Receptskrivningsregler

Receptskrivningsregler Receptskrivningsregler yvonne borg och helena calles, apoteket ab, stockholm Definitioner Recept Recept är en ordination av läkemedel eller teknisk sprit, som utfärdats av behörig förskrivare, till enskild

Läs mer

Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Receptskrivningens ABC Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Information om läkemedel www.fass.se Produktmonografi SPC www.lakemedelsverket.se www.lakemedelsboken.se

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; 581:2010/507465 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; beslutade den xx 2010. LVFS 2010: Utkom från trycket den 2010

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek

Läkemedelsverkets förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek Remiss Eva Eriksson Rättsenheten Datum:2013-05-28 Dnr: 3.1-2013-049610 Läkemedelsverkets förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek Ni får

Läs mer

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Kodnummer: (Fyll i kodnummer på samtliga sidor!) 2011 10 13kl. 9.00 13.00 Hjälpmedel: Kompendium Författningar inom läkemedels och apoteksområdet, bok

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter);

Läs mer

Läkemedelsordination på recept Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Läkemedelsordination på recept Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Läkemedelsordination på recept Receptskrivningens ABC Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Information om läkemedel www.fass.se Produktmonografi SPC

Läs mer

Remiss. Denna remiss skickas endast via e-post.

Remiss. Denna remiss skickas endast via e-post. Remiss Eva Eriksson Rättsenheten Datum:2013-08-08 Dnr: 3.1-2013-070342 Läkemedelsverkets förslag till ändring i bilaga 3 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859); SFS 2011:234 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om läkemedelslagen

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter);

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter); Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter); Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om läkemedelsförmåner m.m.; SFS 2002:687 Utkom från trycket den 16 juli 2002 utfärdad den 4 juli 2002. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek; LVFS 2009:9 Utkom

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88517075HSLF Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Läkemedelsverkets

Läs mer

Receptlära och läkemedels- förmånerna

Receptlära och läkemedels- förmånerna Receptlära och läkemedels- förmånerna Marie-Louise Ovesjö öl, med dr Klinisk farmakologi, Södersjukhuset AB marie-louise.hakansson-ovesjo@sodersjukhuset.se Vem får förskriva läkemedel? Behöriga förskrivare

Läs mer

Receptkompendium. Tentamen i författningar Inga svar i detta häfte, skriv på angiven plats i tentan!

Receptkompendium. Tentamen i författningar Inga svar i detta häfte, skriv på angiven plats i tentan! Receptkompendium Tentamen i författningar 170306 Inga svar i detta häfte, skriv på angiven plats i tentan! Recept 1 LVFS 2009:13 Bilaga 5 UTSKRIFT AV ELEKTRONISKT RECEPT Gäller 1 år från utfärdandet om

Läs mer

Sekretess på apotek. Färdigställande och kontroll. Vad får farmaceuten ändra? Receptskrivning. Andy Wallman, PhD, apotekare 1.

Sekretess på apotek. Färdigställande och kontroll. Vad får farmaceuten ändra? Receptskrivning. Andy Wallman, PhD, apotekare 1. Färdigställande och kontroll Endast farmaceut får färdigställa förordnade läkemedel för utlämnande och det ska ske synnerligen noggrannt (enligt skriftlig rutin) Författningsmässig kontroll (fullständigt

Läs mer

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Information om läkemedel www.fass.se Produktmonografi SPC

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Höstterminen 2011 Ida.bergstrom@farmaci.uu.se Material: Tobias Renberg och, inst för farmaci Innehåll Läkemedelsbegrepp Utlämnande av läkemedel Förskrivare Narkotika och särskilda

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (version 3, november

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 300 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja 1 Regelverk

Läs mer

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) 2015-09-28 Dnr 2.8-19505/2015 1(1) Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Marie Hansson marie.hansson@ivo.se Enligt sändlista Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador

Läs mer

Författningar för farmaceutisk behörighet

Författningar för farmaceutisk behörighet Författningar för farmaceutisk behörighet Höstterminen 2012 Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se Innehåll Läkemedel Genomgång av kurshandledningen 1 Innehåll Läkemedel Läkemedel - definition Avsedd

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel;

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; beslutade den xxxx. LVFS 2012:XX Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver 1 med stöd av 4 kap. 6-7 samt 10 kap. 5 läkemedelsförordningen

Läs mer

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag 1 (1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vår beteckning Diarie nr 1100/2009 Solna 2009-05-20 Enligt sändlista Remiss Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift

Läs mer

TLVAR 20xx:x. beslutade den xx månad 20xx.

TLVAR 20xx:x. beslutade den xx månad 20xx. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd (TLVAR 2016:xx) om tillämpningen av vissa regler vid expediering av läkemedel och

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen

Gemensamma författningssamlingen Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88515028HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Kronologisk

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Ublicering med anl av vosocialutskottets betänkande 2015/16:SoU15 Läkemedel för särskilda behov Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter)

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter) Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Helena Calles, Apotek Hjärtat, Solna. Med Särskilda läkemedel avses narkotika, anabola steroider, erytropoietin,

Helena Calles, Apotek Hjärtat, Solna. Med Särskilda läkemedel avses narkotika, anabola steroider, erytropoietin, SÄRSKILDA LÄKEMEDEL Helena Calles, Apotek Hjärtat, Solna Definitioner Med Särskilda läkemedel avses narkotika, anabola steroider, erytropoietin, darbepoetin, androgener, somatropin och GH (tillväxthormon),

Läs mer

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4 UTKAST Vägledning till 5 kap. 8 a Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel Postadress/Postal

Läs mer

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då de träder i kraft.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då de träder i kraft. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling ISSN 2000-5520 Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (LVFS 2012:xx) om handel med sprutor och kanyler

Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (LVFS 2012:xx) om handel med sprutor och kanyler Remiss Pernilla Lötberg Rättsenheten Datum:2012-04-26 Dnr: 581:2012/ 507677 Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (LVFS 2012:xx) om handel med sprutor och kanyler Ni får här tillfälle att lämna synpunkter

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel; LVFS 2009:6 Utkom

Läs mer

TLVFS 2011:4 Utkom från trycket den 12 sept 2011. Tillämpningsområde. Definitioner ISSN 2000-5520. beslutade den 31 augusti 2011.

TLVFS 2011:4 Utkom från trycket den 12 sept 2011. Tillämpningsområde. Definitioner ISSN 2000-5520. beslutade den 31 augusti 2011. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling ISSN 2000-5520 Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Med stöd av 21 förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. föreskrivs följande.

Med stöd av 21 förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. föreskrivs följande. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande

Läs mer

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Kodnummer: (Fyll i kodnummer på samtliga sidor!) 03-03- kl. 9.00-3.00 Hjälpmedel: Kompendium Författningar inom läkemedels- och apoteksområdet, bok Receptföreskrifter.

Läs mer

RECEPTSKRIVNINGSREGLER

RECEPTSKRIVNINGSREGLER RECEPTSKRIVNINGSREGLER Helena Calles, Apotek Hjärtat, Solna Detta kapitel bygger på Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF- FS 2016:34. Till dessa föreskrifter finns också en vägledning utgiven av Läkemedelsverket.

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26 Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Förlängning av uppdraget Regeringen beslutade den 16 juni

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516068HSLFS Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK 1 Läkemedelsförmånen Samhället subventionerar kostnader för läkemedel och vissa andra varor på recept,

Läs mer

Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet

Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet För att uppmärksamma dig som använder Pascal på de vanligaste problemen och riskerna som finns och hur du lättast kommer runt dem. Innehållsförteckning 1 Dosreceptet

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika;

Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika; Dnr: 581:2010/527450 Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika; beslutade den XX xxxx 2011. LVFS 2011:x Utkom från trycket den. Läkemedelsverket meddelar med stöd av 4, 5 och 11 förordningen

Läs mer

/2013 EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT. Föreskrift pp.kk.vvvv Dnro

/2013 EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT. Föreskrift pp.kk.vvvv Dnro Föreskrift pp.kk.vvvv Dnro /2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets-

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; LVFS 2012:14 Utkom från

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 17316090HSLF Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 8/VLA/2008 Datum Dnr 16.12.2008 2843/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om medicinsk behandling av djur (617/1997) 44 Läkemedelslag (395/1987,

Läs mer

Förklaring av dosrecept inför starten av Pascal

Förklaring av dosrecept inför starten av Pascal Förklaring av dosrecept inför starten av 1. Förklaring av nytt dosrecept Detta dokument syftar till att beskriva innehållet i det nya dosreceptet som börjar gälla i samband med övergången till. I dokumentet

Läs mer

Resultat av remiss för ordinationsorsak och angränsande

Resultat av remiss för ordinationsorsak och angränsande 2013-07-04 Dnr 17125/2013 1(9) Resultat av remiss för ordinationsorsak och angränsande begrepp Begreppen i denna remiss är resultatet från det terminologiarbete som är en del av uppdraget att utveckla

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Sjukhusens läkemedelsförsörjning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Sjukhusens läkemedelsförsörjning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-04-07 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Sjukhusens läkemedelsförsörjning Enligt

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Försäkringskassan genom ylva.bernrup@forsakringskassan.se, verksamhetsansvarig, HK Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och

Läs mer