Läkemedelsverkets författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsverkets författningssamling"

Transkript

1 Läkemedelsverkets författningssamling ISSN Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter); Utkom från trycket den 1 oktober 2002 beslutade den 28 augusti Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 14 läkemedelsförordningen (1992:1752), 11 förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika samt 3 punkten 3 förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter) dels att i 25 ordet provförpackning skall bytas ut mot startförpackning, dels att i 34 och 38 samt under Bilagor, Bilaga 11, orden ordinationsunderlag och ordinationskort skall bytas ut mot dosrecept, dels att 2, 21, 23, 37, 39, 50, 51, 53 och 61, bilagorna 6, 7, 10 och 11 samt Specifikationer skall ha följande lydelse. 2 1 I dessa föreskrifter avses med: Apotek enhet för detaljhandel med läkemedel med farmaceutisk bemanning under öppethållandet. Apoteksombud utlämningsställe för färdigställda läkemedel utan farmaceutisk bemanning men under ett apoteks tillsyn. Bruksfärdigt läkemedel läkemedel som genom beredning, dosering, doseringsanvisning eller annan teknisk anvisning är färdigt för användning. Dosdispensering uttag ur tillverkarens originalförpackning och färdigställande av läkemedel för varje intagningstillfälle för minst en veckas förbrukning till enskild person. Dosexpedition utlämnande av dosdispenserade läkemedel från apotek. Dosrecept se definition under recept. Elektroniskt recept se definition under recept. Elektronisk rekvisition se definition under rekvisition. Expedition färdigställande och utlämnande av ett läkemedel. Extemporeberedning läkemedel som tillverkas på apotek för tillfället för viss patient, viss sjukvårdsavdelning, visst djur eller viss djurbesättning. Farmaceut den som är behörig att utöva yrke som apotekare eller receptarie enligt 3 kap 4 lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 1 Ändringen innebär bl.a. att definitionen av ordinationsunderlag (ordinationskort) och provförpackning har tagits bort och ersatts av dosrecept respektive startförpackning. 1

2 Färdigställande författningsmässig, farmakologisk samt teknisk kontroll av ett läkemedel som utförs av farmaceut. Förordnande ordination eller beställning av läkemedel. Förtryckt recept receptblankett på vilken vissa läkemedelsuppgifter såsom namn och dosering är tryckta före förordnandet. Jourdos läkemedel som lämnas ut i mindre antal doser för att täcka patientens/djurets behov till dess läkemedlet kan expedieras från apotek. Licens resp. rikslicens tillstånd att sälja läkemedel som inte är godkänt för försäljning men som av särskilda skäl behövs för behandling i enskilda fall. Med rikslicens avses licens som omfattar hela rikets behov av standardiserat receptbelagt eller receptfritt läkemedel som inte är godkänt för försäljning och som tillverkas av Apoteket AB (s.k. lagerberedning). Läkemedel sådan vara som läkemedelslagen (1992:859) skall tillämpas på. Läkemedelsprov läkemedel som får utlämnas gratis av den som har tillstånd av Läkemedelsverket att tillverka läkemedel eller driva partihandel med läkemedel. 2 Narkotiskt läkemedel läkemedel som innehåller narkotika enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika. 3 Ordination förskrivande av läkemedel kontinuerligt, vid behov, tillfälligt eller genom generella skriftliga direktiv. Originalförpackning den läkemedelsförpackning som förpackats av tillverkaren/innehavaren av försäljningstillståndet. Recept ordination av läkemedel eller teknisk sprit för enskild användare utfärdad av behörig förordnare. Recept skall vara utfärdat på blankett fastställd av Läkemedelsverket. Dosrecept kan användas vid förordnande av läkemedel för dosdispensering m.m. 4 Recept kan i vissa fall överföras till apotek via telefax, telefaxrecept, ringas in per telefon, telefonrecept eller överföras elektroniskt (via dator eller motsvarande), elektroniskt recept. Recept kan avse ett utlämnande eller upprepade utlämnanden (itererat recept). Receptbelagt läkemedel läkemedel som normalt lämnas ut från apotek endast mot recept eller rekvisition. Rekvisition beställning av läkemedel eller teknisk sprit från apotek av en behörig förordnare. Rekvisition skall vara skriftlig men kan i vissa fall överföras till apotek via telefax, telefaxrekvisition, ringas in per telefon, telefonrekvisition eller överföras elektroniskt (via dator eller motsvarande), elektronisk rekvisition. Startförpackning den minsta förpackning som godkänts för visst läkemedel. Förpackningen får dock avse högst en månads förbrukning. Med startförpackning avses inte insättningsförpackning eller titreringsförpackning. Särskilda läkemedel narkotiska läkemedel, anabola steroider, tillväxthormon och andra läkemedel för vilka receptförfalskningsrisk föreligger. Teknisk sprit sådan vara som lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. skall tillämpas på. Telefaxrecept se under definition recept. Telefaxrekvisition se under definition rekvisition. 2 2 Se Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:25) om utlämnande av läkemedelsprover. 3 Se Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika. 4 Se Svensk läkemedelsstandard.

3 Telefonrecept se under definition recept. Telefonrekvisition se under definition rekvisition. 21 Läkemedel och teknisk sprit förordnas eller rekvireras på blanketter fastställda av Läkemedelsverket enligt följande: 1. Recept (bilaga 6) skall användas vid förordnande av läkemedel och teknisk sprit för humant bruk med undantag av läkemedel som klassats som särskilda läkemedel. 2. Recept för särskilda läkemedel (bilaga 7) skall användas vid förordnande av läkemedel som klassats som särskilda läkemedel i enlighet med vad som anges i bilaga 8 till dessa föreskrifter. Blanketten skall tillhandahållas i särskild nummerserie av Apoteket AB eller av annan som har erhållit Läkemedelsverkets tillstånd. Utlämnade blanketter skall kunna härledas till namngiven receptutfärdare eller ansvarig person på klinik eller dylikt. Recept för särskilda läkemedel får endast förtryckas med arbetsplatskod, förskrivarkod samt andra uppgifter om förskrivaren. 3. Recept för djur (bilaga 12) skall användas vid förordnande av läkemedel, särskilda läkemedel och teknisk sprit för behandling av djur. 4. Elektroniska recept (bilaga 9) skall användas vid elektronisk överföring av recept från förordnare till apotek. Blanketten kan även användas vid förordnande av särskilda läkemedel. 5. Telefonrecept (bilaga 10) skall användas vid mottagande på apotek av telefonförordnande. Blanketten kan även användas vid förordnande av särskilda läkemedel (se 34 ), förbrukningsartiklar och livsmedel. 6. Dosrecept (bilaga 11) kan användas vid förordnande av läkemedel, inklusive särskilda läkemedel, vid dosdispensering m.m. Förtryckt recept får endast uppta godkänt läkemedel eller beredning som erhållit rikslicens. Förtryckt fast dosering eller fast doseringsregim är tillåtet. Med doseringsregim avses här en fastställd ökning/minskning av doseringen av ett läkemedel över en tidsperiod. Stämpel eller motsvarande får inte användas för påförande av läkemedelsuppgifter. Förtryckta alternativ vad gäller styrkor, beredningsformer och doseringar får inte användas. Annat läkemedel utöver det förtryckta får förordnas om utrymme finns avsatt. Detta gäller under förutsättning att den förtryckta delen inte har strukits över. Uppgifter om förskrivaren, såsom förskrivarkod, arbetsplatskod, namn och adress, får förtryckas. Förtrycks förskrivarkod och arbetsplatskod skall koderna anges med siffror och/eller bokstäver samt i en för apoteket maskinläsbar form. Recept avseende särskilda läkemedel får endast förtryckas med uppgifter om förskrivaren Receptutfärdare skall följa anvisningarna på receptblanketten och i övrigt iaktta följande: 1. Blanketten skall fyllas i fullständigt och så tydligt att risk för feltolkning undviks (se 51 ). Svenska uttryck för sjukdomar och symptom m.m. skall eftersträvas. Förkortningar skall undvikas så långt det är möjligt. Utrymme på blanketten för ytterligare förordnande, som inte används, skall spärras genom överstrykning. 5 Ändringen innebär bl.a. att ordet ordinationsunderlaget har tagits bort. 3

4 2. Sådana anvisningar beträffande dosering, användning, ändamål och behandlingstid skall lämnas på receptet så att patienten respektive djurägaren kan använda läkemedlet på rätt sätt. På recept till livsmedelsproducerande djur och tävlingsdjur lämnas även uppgift om karenstid för slakt, mjölk, ägg och start i tävling. Även karenstid noll dygn anges. 3. Om läkemedel förordnas för invärtes bruk till människa eller djur i större dos än vad som rekommenderas som högsta dos vid aktuell indikation skall detta markeras med ordet obs. Maximal dygnsdos skall anges om doseringen är vid behov. 4. När receptutfärdaren beställer läkemedel för eget bruk eller egen praktik, kan anvisning ersättas med orden För eget bruk respektive För egen praktik. 5. På blanketten får påföras/påklistras förskrivarkod och arbetsplatskod. Förskrivarkod och arbetsplatskod skall anges med siffror och/eller bokstäver samt i en för apoteket maskinläsbar form. På telefonrecept behöver förskrivarkod och arbetsplatskod endast anges med siffror och/eller bokstäver Vid läkares eller tandläkares förordnande av narkotiskt läkemedel måste förskrivarkod anges för att receptet skall kunna expedieras Receptutfärdare kan ange att ett visst läkemedel får lämnas ut flera gånger på samma recept, upprepade uttag. I Läkemedelsverkets förteckning över särskilda läkemedel (bilaga 8) anges vilka av dessa läkemedel som får lämnas ut mer än en gång på samma recept. Recept avseende läkemedel för inblandning i foder eller läkemedel för veterinärt bruk med östrogen-, androgen- eller gestagen verkan får inte förordnas för upprepade uttag från apotek Om förordnaren gör ändringar på recept eller rekvisition skall ändringen bekräftas med signum och datum Samtliga ändringar på recept skall antecknas på receptet av farmaceut och bekräftas med signum och datum. Ändringar i recept får göras utan receptutfärdarens samtycke i nedan angivna fall. Ändringen får dock inte medföra att verkan av läkemedlet blir annan än den avsedda. 1. Ändring som är föranledd av antingen tekniska skäl eller föreskrift i gällande farmakopé eller i viss författning. 2. Om godkänt läkemedel förordnats i en mängd eller dosering som inte stämmer överens med befintlig förpackningsstorlek, får annan förpackning lämnas ut som nära överensstämmer med den förpackning som förordnats. I övriga fall skall receptutfärdarens samtycke inhämtas. Förskrivet läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna kan dock bytas ut i enlighet med lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 4 6 En förutsättning för att det förskrivna läkemedlet skall omfattas av läkemedelsförmånerna är att receptet är försett med arbetsplatskod. Se lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 7 Se lagen (1996:1156) om receptregister. 8 Ändringen innebär att stycket om ordinationsunderlag samt begränsningen av antal uttag av läkemedel på ett recept har tagits bort. 9 Ändringen innebär att ordet ordinationsunderlag har tagits bort. 10 Ändringen innebär bl.a. att punkten 3 har tagit bort.

5 51 Är receptet otydligt, ofullständigt eller uppenbart oriktigt, skall det ej expedieras. Receptutfärdaren kontaktas för att få receptet förtydligat eller rättat. Anträffas inte receptutfärdaren får endast ett mindre antal doser lämnas ut. Finns ej jourdosförpackning/endosförpackning får en ordinarie förpackning brytas. Expeditionshinder enligt ovan gäller inte vid avsaknad av förskrivarkod, arbetsplatskod och personnummer. Dock utgör avsaknad av personnummer på recept avseende särskilda läkemedel samt avsaknad av förskrivarkod vid läkares och tandläkares förordnande av narkotiskt läkemedel expeditionshinder. Misstänker farmaceuten att receptet är förfalskat, får läkemedlet inte lämnas ut förrän den som anges som receptutfärdare bekräftat receptets riktighet. 53 Receptutfärdarens ändringar och tillägg i dosrecept skall av farmaceut överföras till receptet. Farmaceuten bekräftar överföringen med sitt signum och datum. 61 När läkemedel lämnas ut enligt skriftligt recept utfärdat av behörig läkare från annat nordiskt land skall apotekspersonalen, utöver vad som i övrigt föreskrivits, iaktta följande: 1. Sådant recept gäller för ett utlämnande under förutsättning att det dels inte tidigare expedierats i annat nordiskt land än det där receptet utfärdats, dels inte upptar teknisk sprit eller vara som avses i förteckning II eller III i Läkemedelsverkets narkotikaförteckningar. 11 Endast sådana läkemedel som är godkända eller har annat tillstånd att lämnas ut i Sverige och i det land där receptet utfärdats kan lämnas ut. 2. Har vara som är upptagen i förteckning IV eller V i Läkemedelsverkets narkotikaförteckningar förordnats, får receptet expedieras även om varans mängd endast angetts med siffror eller bokstäver. En sådan vara får expedieras även om förskrivarkod inte angetts på receptet. 3. Har ett recept expedierats i det land där det utfärdats och har receptutfärdaren inte spärrat receptet för ytterligare expedition, får förnyad expedition ske en gång, även om receptutfärdaren inte förordnat om förnyat utlämnande. 4. Har recept utfärdats på läkemedel som godkänts i Sverige under annan benämning, får det i Sverige godkända läkemedlet utlämnas. Har läkemedlet förordnats i en mängd som avviker från de förpackningar som finns godkända i Sverige, får annan förpackning utlämnas som nära överensstämmer med den förpackning som förordnats. Denna författning träder i kraft den 1 oktober Övergångsbestämmelser: 1. Recept enligt bilagorna 6, 7 och 10 får fram till den 1 februari 2003 utfärdas på tidigare gällande blanketter i enlighet med vad som följer av lagen 11 Se Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika. 5

6 (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. 2. Recept enligt bilagorna 7 och 10 avseende narkotiskt läkemedel, förskrivet av läkare eller tandläkare, som utfärdats före den 1 februari 2003 får expedieras även om förskrivarkod saknas. 3. Dosrecept (bilaga 11) får fram till den 1 april 2003 utfärdas på tidigare gällande blankett (ordinationskort) i enlighet med vad som följer av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. Receptutfärdarens ändring/tillägg av en ordination i ett gammalt ordinationskort från och med detta datum är giltig, men skall av apoteket föras över till den nya blanketten. 4. Dosrecept (bilaga 11) avseende narkotiskt läkemedel, förskrivet av läkare eller tandläkare, som utfärdats före den 1 april 2003 får expedieras även om förskrivarkod saknas. Läkemedelsverket GUNNAR ALVAN Anna Maria Åslundh-Nilsson 6

7 Bilaga 6 RECEPT Gäller 1 år från utfärdandet om inte kortare tid anges här: Patientens namn och personnummer Förskrivaren intygar genom signum att villkoren enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är uppfyllda. Om endast ett läkemedel förskrivs snedstreckas tom ruta. 1. Särskilda upplysningar... Läkemedelsnamn Får inte bytas ut, sign. läkemedelsform styrka mängd/behandlingstid Med startförpackn., sign. Dosering, användning, ändamål Med förmån, sign. Utan förmån, sign. Får expedieras (bokst.) gånger Exp. intervall (bokst.) 2. Läkemedelsnamn Får inte bytas ut, sign. läkemedelsform styrka mängd/behandlingstid Med startförpackn., sign. Dosering, användning, ändamål Med förmån, sign. Utan förmån, sign. Får expedieras (bokst.) gånger Exp. intervall (bokst.) Förskrivarens namn, yrke, telefon, tjänsteställe, förskrivarkod, arbetsplatskod (obligatorisk för förmån) Utfärdandedatum och förskrivarens namnteckning 7

8 Bilaga

9 Bilaga 7 RECEPT FÖR SÄRSKILDA LÄKEMEDEL Gäller 1 år från utfärdandet om inte kortare tid anges här: Första uttag måste göras Patientens namn, personnummer och adress ID Känd/leg Förskrivarens sign. Förskrivaren intygar genom signum att villkoren enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är uppfyllda. inom... månad(er). Läkemedelsnamn styrka (siffror) mängd (siffror) Dosering, användning, ändamål Apotekets ID kontroll Pat. ID Budets ID styrka (bokstäver) mängd (bokstäver) Känd/leg personnummer Känd/leg Sign. Sign. Särskilda upplysningar... läkemedelsform (För ytterligare tillfällen använd baksidan) (För ytterligare tillfällen använd baksidan) Får inte bytas ut, sign. Med förmån, sign. Utan förmån, sign. Får expedieras (bokst.) Förskrivarens namn, yrke, telefon, tjänsteställe, förskrivarkod (obligatoriskt för expedition av narkotiskt läkemedel), arbetsplatskod (obligatorisk för förmån) gånger Exp. intervall (bokst.) Utfärdandedatum och förskrivarens namnteckning 9

10 Bilaga 7 Apotekets noteringar Patientens ID/Budets ID 10

11 Bilaga 10 TELEFONRECEPT Patientens/Djurägarens namn Patientens personnummer Förskrivaren intygar om villkoren enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är uppfyllda. Farmaceuten markerar detta med ett kryss i avsedd ruta. Om endast ett läkemedel förskrivs snedstreckas ruta 2. Adress 1 Hämtas Sändes till Läkemedel/Livsmedel/Förbrukningsartikel Läkemedelsform Dosering, användning, ändamål 2 styrka Läkemedel/Livsmedel/Förbrukningsartikel Läkemedelsform Dosering, användning, ändamål Läkare/Tandläkare/Tandhygienist/Veterinär/Sjuksköterska/ Bar nmorska Adress styrka Datum och mottagande farmacevts namnteckning mängd eller behandlingstid mängd eller behandlingstid Arbetsplatskod, förskrivarkod Med förmån Utan förmån Telefonnummer Får inte bytas ut Med förmån Utan förmån Får inte bytas ut Postgirokonto nummer Patientavgift - Arvode 11

12 Bilaga DOSRECEPT Förskrivning för dosexpedition Förmånstyper M = Med förmån, U = Utan förmån, A = Annan betalare, F = Förbrukningsartikel Tidpunkt för dosering Utsättning Får ej bytas/ Läkemedlets namn, beredningsform, styrka och Klockan Antal förp. Utbytt förpackningsstorlek Dosering, användning, ändamål Akut Förskr. Exp. Datum, förskrivare Läkemedel Förmån Insättning Datum, förskrivare Personnummer Patient - Namn Förskrivare Namn och tjänsteställe Ansvarig läkare Stopptid, ändring av förskr. Första dosdag Adress Tjänsteställe, adress och telefon Kundnummer Boende - Namn, rum/avdelning Angelägenhetsgrad (anges för varje ändring/ny rad) Ansvarig sjuksköterska/kontaktperson Telefon och tjänsteställe Dosreceptet är giltigt t.o.m. - Ändring sker normalt vid (nästa) ordinarie period. - Om akut, skriv X efter doseringen i avsedd kolumn. Förlängning av dosreceptets giltighet Datum, förskrivarens namnteckning, namnförtydligande/ stämpel Ändring/Ny förskrivning Datum, förskrivarens namnteckning, namnförtydligande/ stämpel Godkännande Datum, farmaceuts namnteckning Förskrivarkod vid förskrivning av narkotikaklassat läkemedel Arbetsplatskod

13 Specifikationer 1. Recept (Bilaga 6) 2. Recept för särskilda läkemedel (Bilaga 7) Format: A5 Papper: Finmatt, postpapper, cremegult, 80 g/m 2 Tryck: Tryckfärg: Hålning: Tvåsidestryck - likvänt Grön motsvarande PMS 340, en färg på båda sidor, fält med tontryck 6 % Ingen hålning Teckensnitt: HelveticNeue Condensed (Typ 1) 3. Telefonrecept (Bilaga 10) Format: A5 Papper: Finmatt, postpapper, vitt, 70 g/m 2 Tryck: Ensidestryck Tryckfärg: Grön motsvarande PMS 340 Hålning: Triohålning i vänsterkant Teckensnitt: HelveticNeue Condensed (Typ 1) 4. Dosrecept (Bilaga 11) Format: A4 13

14

15

16 Elanders Gotab 40360, Stockholm 2002

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se - granskning av recept 11. Får expedieras gånger -Med bokstäver, ej siffror (pga förfalskningsrisken) - Inga generella begränsningar på

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Receptarieprogrammet HT-10 Pernilla Jonsson 1 Definitioner Apotek: Enhet för detaljhandel med läkemedel med farmaceutisk bemanning Farmaceut: Apotekare eller receptarie Recept:

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter); LVFS 1997:10

Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter); LVFS 1997:10 Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter); LVFS 1997:10 Detta dokument har sammanställts i informationssyfte och finns endast i nätversion. Kontrollera

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se Innehåll - vad är ett recept? Kommunikationsunderlag - förskrivare - patient farmaceut Professionell bedömning Dokumentationshandling

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVDELNING I INLEDANDE BESTÄMMELSER...2 DEFINITIONER...2 RECEPTBELÄGGNING...3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVDELNING I INLEDANDE BESTÄMMELSER...2 DEFINITIONER...2 RECEPTBELÄGGNING...3 LVFS 1997:10 LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER OM FÖRORDNANDE OCH UTLÄMNANDE AV LÄKEMEDEL M.M. (RECEPTFÖRESKRIFTER); Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten

Läs mer

Receptkompendium. Tentamen i författningar Inga svar i detta häfte, skriv på angiven plats i tentan!

Receptkompendium. Tentamen i författningar Inga svar i detta häfte, skriv på angiven plats i tentan! Receptkompendium Tentamen i författningar 170306 Inga svar i detta häfte, skriv på angiven plats i tentan! Recept 1 LVFS 2009:13 Bilaga 5 UTSKRIFT AV ELEKTRONISKT RECEPT Gäller 1 år från utfärdandet om

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptskrivningens ABC Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Löfdal Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare

Läs mer

Synpunkter på förslagen ska vara Läkemedelsverket tillhanda senast den 14 december 2015.

Synpunkter på förslagen ska vara Läkemedelsverket tillhanda senast den 14 december 2015. Remiss: Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2016:x) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel

Läs mer

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Kodnummer: (Fyll i kodnummer på samtliga sidor!) 2011 10 13kl. 9.00 13.00 Hjälpmedel: Kompendium Författningar inom läkemedels och apoteksområdet, bok

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter);

Läs mer

Förklaring av dosrecept inför starten av Pascal

Förklaring av dosrecept inför starten av Pascal Förklaring av dosrecept inför starten av 1. Förklaring av nytt dosrecept Detta dokument syftar till att beskriva innehållet i det nya dosreceptet som börjar gälla i samband med övergången till. I dokumentet

Läs mer

Sekretess på apotek. Färdigställande och kontroll. Vad får farmaceuten ändra? Receptskrivning. Andy Wallman, PhD, apotekare 1.

Sekretess på apotek. Färdigställande och kontroll. Vad får farmaceuten ändra? Receptskrivning. Andy Wallman, PhD, apotekare 1. Färdigställande och kontroll Endast farmaceut får färdigställa förordnade läkemedel för utlämnande och det ska ske synnerligen noggrannt (enligt skriftlig rutin) Författningsmässig kontroll (fullständigt

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare [ex AT-läkare] Sjuksköterskor

Läs mer

Tandläkares förskrivningsrätt

Tandläkares förskrivningsrätt Bilaga 1 Tandläkares förskrivningsrätt MUN OCH SVALG Huvudgrupp Undergrupp/substans ATC-kod Medel vid mun- och A01 tandsjukdomar Antiemetika A04 Antibiotika A07A A Medel vid sjukdomar i strupe och Diklorbensylalkohol

Läs mer

Särskilda receptblanketten

Särskilda receptblanketten Särskilda receptblanketten Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1-2016-005868 Datum: 2016-12-29 Citera gärna Läkemedelsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Läkemedelsverket.

Läs mer

Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Receptskrivningens ABC Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Information om läkemedel www.fass.se Produktmonografi SPC www.lakemedelsverket.se www.lakemedelsboken.se

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna 2017-04-25 2 Max. två läkemedel/blankett obs! skall skrivas

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Catarina Andersson Forsman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

info@lif.se Receptum@receptum.fi Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm regelradet@regelradet.se info@fhi.se

info@lif.se Receptum@receptum.fi Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm regelradet@regelradet.se info@fhi.se Dnr: 3.1-2013-038577 Remissinstans Apotekarsocieteten Apotekens Service AB Apoteket AB (systemleverantör av Rex) Farmaciförbundet Försäkringskassan i Visby Kommerskollegium Landstingens/regionernas kontaktpersoner

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (version 2, november

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (Version 3, mars

Läs mer

Recept. Recept för läkemedel. Recept för livsstil. Hjälpmedelskort. Vanliga läkemedel Särskilda läkemedel. FYSS.se.

Recept. Recept för läkemedel. Recept för livsstil. Hjälpmedelskort. Vanliga läkemedel Särskilda läkemedel. FYSS.se. Recept Recept för läkemedel Vanliga läkemedel Särskilda läkemedel Recept för livsstil FYSS.se Hjälpmedelskort diverse tillbehör Recept utseende Allmän princip: En ren övning i att fylla i tomma rutor där

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter);

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter); Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter); Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om läkemedelsförmåner m.m.; SFS 2002:687 Utkom från trycket den 16 juli 2002 utfärdad den 4 juli 2002. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (Version 1, maj 2016)

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Eva Eriksson Rättsenheten Datum: 2011-03-04 Dnr: 581:2011/504097 Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516034HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Innehållsförteckning

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Höstterminen 2011 Ida.bergstrom@farmaci.uu.se Material: Tobias Renberg och, inst för farmaci Innehåll Läkemedelsbegrepp Utlämnande av läkemedel Förskrivare Narkotika och särskilda

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen

Gemensamma författningssamlingen Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88515028HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Kronologisk

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Receptlära och läkemedels- förmånerna

Receptlära och läkemedels- förmånerna Receptlära och läkemedels- förmånerna Marie-Louise Ovesjö öl, med dr Klinisk farmakologi, Södersjukhuset AB marie-louise.hakansson-ovesjo@sodersjukhuset.se Vem får förskriva läkemedel? Behöriga förskrivare

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859); SFS 2011:234 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om läkemedelslagen

Läs mer

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Kodnummer: (Fyll i kodnummer på samtliga sidor!) 03-03- kl. 9.00-3.00 Hjälpmedel: Kompendium Författningar inom läkemedels- och apoteksområdet, bok Receptföreskrifter.

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter)

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter) Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel; LVFS 2009:6 Utkom

Läs mer

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK 1 Läkemedelsförmånen Samhället subventionerar kostnader för läkemedel och vissa andra varor på recept,

Läs mer

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Information om läkemedel www.fass.se Produktmonografi SPC

Läs mer

Läkemedelsordination på recept Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Läkemedelsordination på recept Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Läkemedelsordination på recept Receptskrivningens ABC Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Information om läkemedel www.fass.se Produktmonografi SPC

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Kronologisk förteckning över gällande författningar och allmänna råd i Läkemedelsverkets författningssamling

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Alfabetiskt register över gällande författningar och allmänna råd i Läkemedelsverkets

Läs mer

Författningar för farmaceutisk behörighet

Författningar för farmaceutisk behörighet Författningar för farmaceutisk behörighet Höstterminen 2012 Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se Innehåll Läkemedel Genomgång av kurshandledningen 1 Innehåll Läkemedel Läkemedel - definition Avsedd

Läs mer

Frågor och svar angående Pascal- nytt verktyg för dosordination

Frågor och svar angående Pascal- nytt verktyg för dosordination Frågor och svar angående Pascal- nytt verktyg för dosordination Nedan kan du ta del av svaren på många av de frågor som ställts under utbildningen avseende användandet av Pascal. Dokumentet uppdateras

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel LVFS 2009:20

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läs mer

Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet

Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet För att uppmärksamma dig som använder Pascal på de vanligaste problemen och riskerna som finns och hur du lättast kommer runt dem. Innehållsförteckning 1 Dosreceptet

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 300 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja 1 Regelverk

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Med stöd av 21 förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. föreskrivs följande.

Med stöd av 21 förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. föreskrivs följande. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(15) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svensk sjuksköterskeförening Handläggare: Inger Torpenberg Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil

Läs mer

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek Kenneth Nordback Rättsenheten Datum: 2010-xx-xx Dnr: 581:2010/509521 Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek En konsekvensutredning ska enligt 6 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (version 5, mars 2015)

Läs mer

Rutin för dosdispenserade läkemedel

Rutin för dosdispenserade läkemedel Redaktör och ansvarig utgivare:. Redaktion: Järpens hälsocentral. Skolvägen 29. 830 05 Järpen. per.magnusson@jll.se 1(5) De regionala anvisningarna för dosdispenserade läkemedel har nedan omsatts i lokal

Läs mer

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då de träder i kraft.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då de träder i kraft. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling ISSN 2000-5520 Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 17316090HSLF Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek 2013-03-06. Svensk lagstiftning, vem bestämmer vad? Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek 2013-03-06. Svensk lagstiftning, vem bestämmer vad? Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 279 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja Regelverk för

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Försäkringskassan genom ylva.bernrup@forsakringskassan.se, verksamhetsansvarig, HK Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek; LVFS 2009:9 Utkom

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26 Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Förlängning av uppdraget Regeringen beslutade den 16 juni

Läs mer

Licens Behandlingsalternativ när godkända läkemedel inte räcker till

Licens Behandlingsalternativ när godkända läkemedel inte räcker till Licens Behandlingsalternativ när godkända läkemedel inte räcker till Läkemedelsverket 2017-11-09 Maria Jafner Kliniska Prövningar och Licenser Gunilla Andrew-Nielsen Enhetschef Enhetsadministratör Malika

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88517075HSLF Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Läkemedelsverkets

Läs mer

Resultat av remiss för ordinationsorsak och angränsande

Resultat av remiss för ordinationsorsak och angränsande 2013-07-04 Dnr 17125/2013 1(9) Resultat av remiss för ordinationsorsak och angränsande begrepp Begreppen i denna remiss är resultatet från det terminologiarbete som är en del av uppdraget att utveckla

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar;

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar; Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling ISSN 2000-5520 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar; TLVFS 2011:3

Läs mer

1. Problemet och vad som ska uppnås. 2. Alternativa lösningar. 3. De som berörs av regleringen. 4. Bemyndiganden. 5. Kostnader och andra konsekvenser

1. Problemet och vad som ska uppnås. 2. Alternativa lösningar. 3. De som berörs av regleringen. 4. Bemyndiganden. 5. Kostnader och andra konsekvenser PDF rendering: Titel 00986151, Version 1.12, Namn Konsekvensutredning Dnr 3.1-2014-071650 Konsekvensutredning gällande förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande

Läs mer

Sändlista Dnr:

Sändlista Dnr: Sändlista Dnr: 3.1-2015-094316 Remissinstans Adressuppgifter Apotekarsocieteten Box 1136, 111 81 Stockholm info@apotekarsocieteten.se Apotektjänst Sverige AB 181 85 Lidingö info@apotekstjanst.se Datainspektionen

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Livsmedel för speciella medicinska ändamål för barn och ungdomar upp till 16 år Möjligheten att på livsmedelsanvisning förskriva livsmedel med subvention

Läs mer

/2013 EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT. Föreskrift pp.kk.vvvv Dnro

/2013 EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT. Föreskrift pp.kk.vvvv Dnro Föreskrift pp.kk.vvvv Dnro /2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets-

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:24

Regeringens proposition 2013/14:24 Regeringens proposition 2013/14:24 Nytt namn för vårdinfrastruktur Prop. 2013/14:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 oktober 2013 Jan Björklund Göran Hägglund (Socialdepartementet)

Läs mer

Farmaceutisk författningskunskap Kursmål och betygskriterier

Farmaceutisk författningskunskap Kursmål och betygskriterier Farmaceutisk författningskunskap Kursmål och betygskriterier Charlotta Alvarmo, Leg apotekare Univ.adjunkt Sahällsfarmaci Institutionen för Farmaci, Uppsala Universitet Betygskriterier Definierade områden

Läs mer

Läkemedelsförordning (2015:458)

Läkemedelsförordning (2015:458) Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 1 kap. Förordningens tillämpningsområde Innehåll [4761] I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till (2015:315) ([4701] o.f.). Uttryck

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Ublicering med anl av vosocialutskottets betänkande 2015/16:SoU15 Läkemedel för särskilda behov Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Kodnummer: (Fyll i kodnummer på samtliga sidor!) 2017-08-16 kl. 08.00-12.00 Hjälpmedel: Kompendium Författningar inom läkemedels- och apoteksområdet,

Läs mer

Yvonne Borg och Helena Calles Apoteket AB, Stockholm

Yvonne Borg och Helena Calles Apoteket AB, Stockholm 1216 Yvonne Borg och Helena Calles, Stockholm Inledning regleras i lagen (2002:160) och i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m m. ger skydd mot höga kostnader vid inköp av läkemedel och vissa

Läs mer

Att fylla i blankett för licensansökan via webb

Att fylla i blankett för licensansökan via webb Ev dokumenttitel Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD Att fylla i blankett för licensansökan via webb Lathund 2012-01-20 Fastställare: Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 Gäller 03 Uppsala, fr.o.m.: SWEDEN 1(1)

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till 8 kap. 11 Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och tekniskt sprit - farmaceuts

Läs mer

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Kodnummer: (Fyll i kodnummer på samtliga sidor!) 2017-08-16 kl. 08.00-12.00 Hjälpmedel: Kompendium Författningar inom läkemedels- och apoteksområdet,

Läs mer

TLVAR 20xx:x. beslutade den xx månad 20xx.

TLVAR 20xx:x. beslutade den xx månad 20xx. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd (TLVAR 2016:xx) om tillämpningen av vissa regler vid expediering av läkemedel och

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa ändringar i receptregisterlagen. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa ändringar i receptregisterlagen. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa ändringar i receptregisterlagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 december 2001 Lars Engqvist Björn Reuterstrand (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 5/2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Läs mer