Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit"

Transkript

1 Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (Version 1, maj 2016) Dnr: Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet: 1

2 Innehållsförteckning vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF- FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Inledning kap. Tillämpningsområde, definitioner m.m kap. Behörighet att förordna läkemedel och teknisk sprit... 7 Läkare... 7 Veterinär... 8 Tandläkare... 8 Tandhygienist... 9 Barnmorska... 9 Sjuksköterska... 9 Vad som måste förordnas för att få lämnas ut från öppenvårdsapotek kap. Utlämnande av läkemedel från förskrivare... 9 Jourdos... 9 Annat utlämnande av läkemedel Information vid utlämnande av läkemedel kap. Former för recept Överföring av receptuppgifter på annat sätt Förskrivning via telefon Förskrivning överförd via telefax Recept som ska expedieras i annat EES-land kap. Utfärdande av recept Receptuppgifter Uppgifter på recept som ska expedieras i annat EES-land Förskrivarkod och arbetsplatskod Förtryckta recept Särskilda receptuppgifter avseende djur Särskilda läkemedel Andra uppgifter Spärrande av receptutrymme Ändring på recept Iterering och expeditionsintervall Iterering av recept utfärdat av tandläkare Recept avseende vissa läkemedel till djur Recepts giltighetstid och begränsning avseende förskriven mängd Utökad skyldighet att lämna information vid vissa förskrivningar kap. Rekvisition Rekvisition via telefon

3 Rekvisition överförd via telefax Utfärdande av rekvisition Särskilda bestämmelser för rekvisition utfärdad av annan än förskrivare kap. Mottagande av recept och rekvisition på öppenvårdsapotek Recept via telefon och telefax Byte av receptformat Rekvisition via telefon och telefax kap. Expedition av recept och rekvisition på öppenvårdsapotek Kontroll av förordnande Ändring av förordnande Utbyte av läkemedel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m Beredning av läkemedel inför utlämnande Uppgifter som ska påföras läkemedelsförpackning Färdigställande och utlämnande Utlämnande mot recept Utlämnande mot recept utfärdat i annat EES-land Utlämnande mot rekvisition Utlämnande mot rekvisition utfärdad av annan än behörig förskrivare kap. Receptfria läkemedel som inte förordnats kap. Arkivering m.m Specifikationer för receptblanketter Dispens

4 Inledning Enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel får den som har tillstånd från Läkemedelsverket bedriva detaljhandel med läkemedel. Läkemedelsverket har utfärdat föreskrifter som dels reglerar förordande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit från förskrivare, dels hur expeditioner av recept och rekvisition ska hanteras vid öppenvårdsapotek samt hur receptfria läkemedel som inte har förordnats ska säljas på öppenvårdsapotek. I föreskrifterna finns också krav på dokumentation och arkivering m.m. De aktuella föreskrifterna är Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Denna vägledning är ett komplement till delar av föreskrifterna och ska läsas tillsammans med föreskrifterna. En vägledning är inte rättsligt bindande, utan innehåller exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp vid bedömning och tillämpning av regelverket. Den ger även viss hänvisning till andra närliggande regelverk som kan vara av vikt. En vägledning innehåller mer information jämfört med föreskrifterna, syftet är att öka förståelsen för regelverkets krav. I detta dokument finns både föreskriftstext och vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Vägledningstext är färgmarkerad i dokumentet (som det här textstycket) för att det tydligt ska framgå vad som är föreskrift och vad som är vägledning. Vägledningen omfattar endast paragraferna i föreskrifterna och till exempel inte bilagorna i föreskrifterna. Föreskrifternas 3-6 kap. vänder sig främst mot förskrivare kap. vänder sig främst mot apotekspersonal. 1 kap. Tillämpningsområde, definitioner m.m. 1 Dessa föreskrifter ska tillämpas vid förordnande och utlämnande från förskrivare och vid utlämnande från öppenvårdsapotek av: 1. läkemedel som omfattas av 2 kap. 1 lagen (2009:366) om handel med läkemedel, 2. andra läkemedel när de förordnas samt 3. teknisk sprit när den förordnas. Föreskrifterna ska inte tillämpas vid förordnande eller utlämnande av läkemedel och teknisk sprit som ska användas på sjukhus. Föreskrifterna ska tillämpas på förordnande och utlämnande från förskrivare och på utlämnade från öppenvårdsapotek. Vid förordnande eller utlämnande av läkemedel och teknisk sprit som ska användas på sjukhus gäller istället Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning. De varugrupper som omfattas av föreskrifterna är godkända läkemedel, läkemedel som har annat tillstånd att säljas (till exempel så kallade licensläkemedel) och extemporeläkemedel. Vidare omfattas växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel i de fall de förordnas. Även förordnande och utlämnande av teknisk sprit omfattas. Det finns varor och varugrupper som inte är läkemedel men i fråga om egenskaper eller användning står nära läkemedel, även dessa varor och 4

5 varugrupper omfattas av föreskrifterna. Regeringen har i proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden s. 102 f., samt i författningskommentaren till 2 kap. 1 lagen (2009:366) om handel med läkemedel beskrivit mer om de olika läkemedelskategorierna. 2 Vad som föreskrivs om narkotiska läkemedel i följande bestämmelser i dessa föreskrifter ska inte tillämpas för narkotiska läkemedel som omfattas av bilagan till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika: 4 kap. 5, om telefonförskrivning, 5 kap. 10, om notering på itererat recept, 6 kap. 2, om rekvisition via telefon, 6 kap. 5 andra stycket, om rekvisition, 8 kap. 28 andra stycket, om utlämnande av recept, 10 kap. 1, om arkivering. För narkotiska beredningar upptagna i bilagan till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika, till exempel kodein, etylmorfin och tramadol, finns vissa undantag: 4 kap. 5, om telefonförskrivning kodein, etylmorfin och tramadol får förskrivas via telefon utan de mängdbegränsningar som gäller för övriga narkotika. 5 kap. 10, om notering på itererat recept om förskrivaren anser att receptet på kodein, etylmorfin eller tramadol, inte ska lämnas ut till kunden utan ska förvaras på apoteket ska det göras en notering om detta på recept. 6 kap. 2, om rekvisition via telefon - kodein, etylmorfin och tramadol får rekvireras via telefon. 6 kap. 5 andra stycket, om rekvisition rekvisition på kodein, etylmorfin och tramadol får även uppta andra läkemedel. 8 kap. 28 andra stycket, om utlämnande av recept andra stycket första meningen appliceras inte på recept på kodein, etylmorfin och tramadol som då kan återlämnas till kund och receptet är fortfarande giltigt för upprepade utlämnanden (iterering). 10 kap. 1, om arkivering arkiveringsskyldigheten för verifikationer för försäljning och utlämnande samt recept på kodein, etylmorfin och tramadol är tre år. Kodein, tramadol och etylmorfin är narkotika, men endast kodein och tramadol är särskilda läkemedel. Detta har betydelse bl.a. när det gäller utlämnande av läkemedel på recept från annat EES-land där etylmorfin får expedieras. 3 Vad som föreskrivs om läkemedel gäller också varor och varugrupper som avses i 18 kap. 2 läkemedelslagen (2015:315). Vad som föreskrivs om särskilda läkemedel i dessa föreskrifter ska tillämpas på läkemedel som omfattas av bilaga 8. I 18 kap 2 läkemedelslagen ges Läkemedelsverket bemyndigande att tillämpa bestämmelserna i lagen på varor och varugrupper som inte är läkemedel men som i fråga om egenskaper eller användning står nära läkemedel. Dessa varor beskrivs genom Läkemedelsverkets föreskrifter om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor. 5

6 4 I förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. finns bestämmelser om bland annat förskrivning och utlämnande av läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Paragrafen anger bl.a. vem som har rätt till arbetsplatskod. För mer information se namngiven förordning. 5 I Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter) finns ytterligare bestämmelser om förordnande och utlämnande av licensläkemedel. 6 I Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning finns bestämmelser om hantering av läkemedel genom sjukhusapotek. Vid förordnande eller utlämnande av läkemedel och teknisk sprit som ska användas på sjukhus gäller Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning. 7 De termer och begrepp som används i läkemedelslagen (2015:315) och lagen (2009:366) om handel med läkemedel har samma betydelse i dessa föreskrifter. I dessa föreskrifter används dessutom följande termer och begrepp med nedan angiven betydelse. Bruksfärdigt läkemedel: läkemedel som är färdigt för användning. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Elektroniskt recept: ett recept i elektronisk form som tillkommit antingen genom elektronisk förskrivning eller genom att uppgifter från en receptblankett har förts över till ett elektroniskt format. Expedition: färdigställande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit som förordnats. Farmaceut: den som är behörig att utöva yrke som apotekare eller receptarie enligt 4 kap. 4 patientsäkerhetslagen (2010:659). Färdigställande: författningsmässig, farmakologisk samt teknisk kontroll av läkemedel och teknisk sprit inför utlämnande från öppenvårdsapotek. Förordna: utfärda recept eller rekvisition avseende läkemedel eller teknisk sprit. Förordnande: recept eller rekvisition. Förskrivning: utfärdande av recept. Förskrivare: den som är behörig att förordna läkemedel eller teknisk sprit, med undantag för den som får rekvirera läkemedel enligt 6 kap. 7. Gängse benämning: det internationella generiska namnet på en aktiv substans som rekommenderas av Världshälsoorganisationen eller, om sådant inte finns, den vanligtvis använda benämningen. Itererat recept: ett recept som är giltigt för flera expeditioner. Jourdos: läkemedel som vid behandlingstillfället lämnas ut i mindre antal doser för att täcka patientens eller djurets behov till dess läkemedlet kan expedieras från öppenvårdsapotek. Narkotiskt läkemedel: läkemedel som innehåller narkotika enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Originalförpackning: den läkemedelsförpackning som förpackats av tillverkaren eller 6

7 innehavaren av godkännandet för försäljning av läkemedlet. Recept: underlag för expediering av läkemedel eller teknisk sprit till enskild användare eller djur. Rekvisition: beställning av läkemedel eller teknisk sprit från öppenvårdsapotek. Signum: personlig signatur som anges för hand eller i elektronisk form. Startförpackning: den minsta förpackning som godkänts för visst läkemedel och som avser högst en månads förbrukning. Med startförpackning avses inte insättningsförpackning eller titreringsförpackning. Teknisk sprit: sådan vara som avses i 1 kap. 4 alkohollagen (2010:1622). 2 kap. Behörighet att förordna läkemedel och teknisk sprit Läkare 1 Läkare som har legitimation eller den som har särskilt förordnande att utöva yrket är behörig att förordna läkemedel för behandling av människa. Den som avses i första stycket får även förordna teknisk sprit. Om avsikten med förordnandet är behandling får behandlingen endast avse människa. För den som inte har legitimation gäller behörigheten endast läkemedel och teknisk sprit som omfattas av det särskilda förordnandet. 2 Särskilda bestämmelser om behörighet för läkare att förordna vissa läkemedel finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1992:4) om förordnande av viss farmaceutisk specialitet, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2002:7) om förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdom, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:15) om förordnande och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende samt i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:9) om förordnande och utlämnande av läkemedel som innehåller isotretinoin. Det finns vissa läkemedel som endast får lämnas ut från öppenvårdsapotek om det förordnats av förskrivare med specialistbehörighet eller som fått en dispens att förordna läkemedlet. Läkemedel som utgör narkotika enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika och som godkänts för behandling av ADHD får endast lämnas ut från öppenvårdsapotek om det förordnats av läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri, rättspsykiatri, eller barn- och ungdomsneurologi med habilitering. Även om en förskrivning är gjord till en vuxen person är det dessa regler som gäller. (Se Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2002:7) om förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar). Ett narkotiskt läkemedel som godkänts för behandling av opiatberoende får endast lämnas ut från öppenvårdsapotek om det har förordnats av läkare med specialistkompetens i psykiatri eller beroendemedicin och som är verksam i en verksamhet som erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Om ett läkemedel är godkänt för flera indikationer, gäller dessa begränsningar enbart när läkemedlet förordnats för behandling av opioidberoende. (Se Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:15) om förordnande och utlämnande av narkotiska läkemedel för behandling av opioidberoende). 7

8 Ett läkemedel som innehåller isotretinoin får endast lämnas ut från öppenvårdsapotek om det har förordnats av en läkare med specialistkompetens i dermatologi. (Se Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel som innehåller isotretinoin). Läkemedelsverket kan besluta om undantag (dispens) från dessa bestämmelser. Ett sådant beslut är tidsbegränsat. Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1992:4) om förordnande av viss farmacevtisk specialitet avser läkemedel som innehåller mifepriston som endast får utlämnas från öppenvårdsapotek om det förordnats av läkare som är behörig att utföra abort. Utlämning av läkemedlet får endast ske till den klinik där förskrivaren är verksam och får inte ske till enskild patient. Veterinär 3 Veterinär som har legitimation eller den som har annan behörighet att utöva yrket är behörig att förordna läkemedel för behandling av djur. Den som avses i första stycket får även förordna teknisk sprit. Om avsikten med förordnandet är behandling får behandlingen endast avse djur. För den som inte har legitimation gäller rätten att förordna endast läkemedel och teknisk sprit som omfattas av den erhållna behörigheten att utöva veterinäryrket. Tandläkare 4 Tandläkare som har legitimation eller den som har särskilt förordnande att utöva yrket är behörig att förordna läkemedel för behandling av människa enligt vad som anges i 5-7. Den som avses i första stycket får även förordna teknisk sprit. Om avsikten med förordnandet är behandling får behandlingen endast avse människa. För den som inte har legitimation gäller behörigheten endast läkemedel och teknisk sprit som omfattas av det särskilda förordnandet. 5 Tandläkare får förskriva följande receptbelagda läkemedel till människa: 1. Läkemedel som ska appliceras lokalt i munhålan och på angränsande vävnader. 2. Läkemedel för behandling och förebyggande behandling av sjukdomar i eller på tänderna eller på angränsande vävnader. Förskrivningsrätten enligt första stycket omfattar de läkemedel som framgår av bilaga 1 till dessa föreskrifter. Tandläkare får förskriva receptfria läkemedel till människa på odontologiska indikationer. 6 Utöver vad som anges i 5 får tandläkare med specialistkompetens i oral kirurgi (käkkirurgi) förskriva läkemedel till människa i den omfattning som krävs för diagnostik och behandling av sjukdomar, skador och defekter i käke och munhåla samt omgivande vävnader. Tandläkare med specialistkompetens inom oral kirurgi även kallade käkkirurger är inte begränsade till att förskriva läkemedel upptagna i bilaga 1 i dessa föreskrifter utan får förskriva de läkemedel som behövs för behandling av sjukdomar, skador och defekter i käkar och munhåla samt omgivande vävnader. 8

9 7 Tandläkare får till sin praktik rekvirera läkemedel i den omfattning som behövs för den odontologiska yrkesutövningen med den begränsning för opioidanalgetika som anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter. Tandhygienist 8 Tandhygienist som har legitimation för att utöva yrket är behörig att förordna läkemedel på odontologiska indikationer för behandling av människa enligt bilaga 2 till dessa föreskrifter. Lokalanestetika och denaturerad teknisk sprit får endast rekvireras till egen praktik. Denaturerad teknisk sprit kan rekvireras förutom för utvärtes bruk även för desinfektion av instrument eller för laboratorieändamål i förskrivarens yrkesutövning. Barnmorska 9 Barnmorska som uppfyller av Socialstyrelsen fastställda krav på utbildning och övriga villkor är behörig att förordna vissa läkemedel till människa. Behörigheten är begränsad till de läkemedel som framgår av bilaga 3 till dessa föreskrifter. Sjuksköterska 10 Bestämmelser om sjuksköterskas behörighet att förordna läkemedel och teknisk sprit beslutas av Socialstyrelsen. Vad som måste förordnas för att få lämnas ut från öppenvårdsapotek 11 Följande läkemedel måste förordnas för att få lämnas ut från öppenvårdsapotek: 1. Receptbelagt läkemedel. 2. Läkemedel som omfattas av en licens enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter). 3. Extemporeläkemedel enligt LVFS 2008:1 med undantag för extemporeläkemedel för utvärtes bruk som endast innehåller sådana aktiva beståndsdelar som inte står i strid med artikel 14 och 15 samt bilagorna II VI i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter. 4. Lagerberedning enligt LVFS 2008:1 som erhållit rikslicens som receptbelagt läkemedel. Enligt 13 kap. 2 läkemedelslagen (2015:315) får teknisk sprit lämnas ut, förutom till annat apotek, endast mot förordnande. 3 kap. Utlämnande av läkemedel från förskrivare Jourdos 1 Förskrivare får endast lämna ut jourdos av sådana läkemedel som omfattas av rätten att förordna läkemedel. Tandläkare och tandhygienist får även, som profylax mot karies, lämna ut godkända läkemedel som innehåller natriumfluorid i läkemedelsformerna tabletter, tuggummi eller sugtabletter. Utlämnande av läkemedel enligt första och andra stycket får enbart ske i samband med 9

10 behandling. Enligt 7 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:25) om utlämnande av läkemedelsprover och 15 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel får läkemedelsprov inte användas vid behandling av djur eller människa. Läkemedelsprov får därför inte lämnas ut. Med jourdos menas läkemedel som vid behandlingstillfället lämnas ut i mindre antal doser för att täcka patientens eller djurets behov till dess att öppenvårdsapotek kan expediera läkemedel. Utlämnande av jourdoser från förskrivare får endast göras i samband med behandling och får inte äga rum i form av detaljhandel. Jourdos ska alltså endast lämnas ut i situationer då det inte finns någon möjlighet för patient eller djurägare att hämta ut läkemedlet från öppenvårdsapotek. Förutsättningar för att kunna lämna ut jourdos är inte enbart beroende av öppenvårdsapotekets öppettider utan hänsyn kan även tas till andra omständigheter som patientens möjlighet att ta sig till ett öppenvårdsapotek i en akutsituation eller risk för smittspridning. Den som lämnar ut jourdos av läkemedel har ansvar för att göra en bedömning av detta i varje enskilt fall. Det bör noteras att någon ersättning inte får tas ut vid utlämnande av jourdos till människa. 2 Läkemedel till djur får vid ett behandlingstillfälle lämnas ut för en begränsad behandlingsperiod om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen samt till djurägarens möjlighet att erhålla läkemedlet från öppenvårdsapotek. Vid utlämnande av läkemedel till större djurbesättning får ersättning tas ut. Vilken ersättning som får tas ut regleras i Jordbruksverkets föreskrifter. Annat utlämnande av läkemedel 3 Vid behandling av sjukdom som anges i bilaga 1 till smittskyddslagen (2004:168) får läkare lämna ut den mängd antibiotika som behövs för behandlingen. I inledningen av en sådan behandling får läkare även lämna ut andra läkemedel än antibiotika i en mängd som behövs för att påbörja behandlingen. Vid en pandemi får den mängd läkemedel som behövs för hela behandlingen lämnas ut. För att minska risken för smittspridning i samband med till exempel ett större influensautbrott eller andra allmänfarliga sjukdomar är det viktigt att sjukvården omedelbart kan starta behandlingen. Patienten ska i en sådan situation direkt kunna återvända hem efter vårdbesöket utan att gå till ett öppenvårdsapotek och hämta ut läkemedel. Förskrivaren kan därför som en del i behandlingen av en sjukdom som är upptagen i bilaga 1 i smittskyddslagen (2004:168) lämna ut: - Den mängd antibiotika som behövs för hela behandlingen. - Den mängd övriga läkemedel (förutom antibiotika) som behövs vid behandlingens start, t.ex. febernedsättande. - Den mängd övriga läkemedel och antibiotika som behövs för hela behandlingen om sjukdomen också är klassad som en pandemi. 10

11 En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land. Det är Världshälsoorganisationen (WHO) som officiellt avgör när ett sjukdomsutbrott är en pandemi. Information vid utlämnande av läkemedel 4 Förskrivaren ska vid utlämnande av läkemedel lämna de anvisningar som är nödvändiga för att patienten respektive djurägaren ska kunna använda läkemedlet på rätt sätt. För läkemedel som kan påverka reaktionsförmågan och därmed förmågan att uppträda som trafikant eller utföra riskfyllt eller precisionskrävande arbete ska förskrivaren särskilt upplysa patienten om detta. Hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att informera och rådgöra med patienter om deras behandling. Bland annat framgår det av 22 läkemedelslagen (1992:859) att den som förordnar eller lämnar ut läkemedel särskilt ska iaktta kraven på sakkunnig och omsorgsfull vård samt på upplysning till och samråd med patient eller företrädare för denne. För att förskrivaren ska kunna ge individuellt anpassad information måste förskrivaren i dialog säkerställa vilken information varje patient eller djurägare har behov av. Det är viktigt att patienter eller djurägare får tillräcklig information och anvisning i samband med utlämnandet, så att läkemedlet används på ett säkert och riktigt sätt. Trafikfarliga läkemedel Information om läkemedel som påverkar reaktionsförmågan, så kallade trafikfarliga läkemedel, tas särskilt upp i föreskrifterna då det är speciellt viktigt att förskrivaren lämnar information om detta vid utlämnande som sker från förskrivare. Extempore- och licensläkemedel Vid utlämnande av licensläkemedel kan behovet av information vara extra stort. Den information som medföljer dessa läkemedel är ofta på annat språk än svenska och kanske inte innehåller alla de anvisningar som en patient kan behöva för att använda läkemedlet på rätt sätt. Av samma anledning kan särskilda anvisningar behöva lämnas till patienten om extemporeläkemedel lämnas ut. 4 kap. Former för recept 1 Vid elektronisk förskrivning ska de uppgifter som anges i tillämpligt recept enligt 2 överföras till E-hälsomyndigheten. Vid sådan överföring ska det säkerställas att uppgifterna överförs på ett säkert och korrekt sätt och på det sätt som E-hälsomyndigheten anvisar. För mer information hänvisas till E-hälsomyndigheten ( 2 Vid förskrivning på papper ska följande blankett användas: 1. Recept enligt bilaga 4 används vid förskrivning av läkemedel och teknisk sprit till människa med undantag för särskilda läkemedel. 11

12 2. Recept för särskilda läkemedel enligt bilaga 7 används vid förskrivning av särskilda läkemedel till människa. 3. Recept för djur enligt bilaga 9 används vid förskrivning av läkemedel, särskilda läkemedel och teknisk sprit för behandling av djur. Läkemedel som klassats som särskilda läkemedel är de som framgår av bilaga 8 till föreskrifterna. Särskilda läkemedel är narkotika, narkotiska beredningar som är upptagna i bilaga till LVFS 2011:9 samt läkemedel inom vissa ATC-grupper. Recept avseende särskilda läkemedel får itereras under vissa förutsättningar som nämns i bilaga 8 till föreskrifterna. För att ett recept i pappersformat avseende narkotika i förteckning II och III ska kunna itereras ska receptet förvaras på öppenvårdsapotek. Patienten kan bara hämta ut läkemedlet på det öppenvårdsapotek som gör den första expeditionen. Denna restriktion gäller inte elektroniska recept. 3 Recept till patient med dosdispenserade läkemedel ska utfärdas i elektroniskt systemstöd avsett för detta. Om förskrivning i sådant särskilt systemstöd inte är möjlig ska förskrivningen göras på annat tillämpligt sätt i enlighet med vad som i övrigt anges i dessa föreskrifter. Det ska framgå av receptet om läkemedlet ska dosdispenseras. Patienter som får sina läkemedel dosdispenserade har samtyckt till att både apotekspersonal och vårdpersonal har tillgång till uppgifter om samtliga läkemedelsförskrivningar. Det innebär att förskrivare har möjlighet att göra bedömningar om det läkemedel de ska förskriva också går att kombinera med de läkemedel som redan finns förskrivna. Det innebär att både förskrivare och farmaceut får ett större ansvar att också göra en mer omfattande kontroll vid förskrivningen respektive expeditionen av nya läkemedel. För att kunna göra en bättre kontroll inför förskrivning bör därför förskrivaren använda det systemstöd som finns särskilt avsett för detta där all information finns tillgänglig om patientens förskrivningar. Idag finns ett sådant systemstöd, Pascal, men det kan komma fler sådana system framöver. Pascal innehåller även funktioner som möjliggör för förskrivaren att ändra i en befintlig förskrivning samt att avsluta förskrivningar, vilket då blir att avsluta ordinationen. Vid alla ändringar och avslut är det en klar fördel att ha tillgång till de aktuella uppgifterna om patienternas förskrivningar. Dessa uppgifter kommer alltid att vara aktuella i de elektroniska uppgifterna som alltså bland annat finns i Pascal. Det är således svårt att se att det är rimligt att göra ändringar och avslut i förskrivningar utan att ha tillgång till exempelvis Pascal. Notera att Pascal inte alltid kan likställas med ett ordinationssystem. Läkemedelsverket har tidigare haft en blankett som förskrivaren kunnat använda för att förskriva läkemedel till patienter som får sina läkemedel dosdispenserade. Den har även kunnat användas för ändringar och för att avsluta förskrivningar. Den blanketten kommer inte att kunna användas för förskrivning från den 1 januari Om förskrivning inte kan göras elektroniskt får förskrivaren från och med 2017 använda en vanlig receptblankett. 12

13 När förskrivaren skriver ett recept i annat system än ett system som är avsett för dosdispensering är det viktigt att det framgår om läkemedlet ska dosdispenseras och i dessa fall även anger vilka klockslag läkemedlet ska tas. Överföring av receptuppgifter på annat sätt Förskrivning via telefon 4 En förskrivning kan undantagsvis i brådskande fall göras via telefon. De uppgifter som anges i tillämpligt recept enligt 2 ska lämnas. Förskrivaren ska diktera receptet så klart och tydligt att den farmaceut som tar emot förskrivningen på öppenvårdsapoteket utan svårighet kan motta uppgifterna och anteckna dessa. Enligt 7 kap. 1 får telefonrecept endast expedieras av det öppenvårdsapotek som mottagit receptet Telefonrecept ska inte användas som förstahandsalternativ. Ett exempel på när telefonförskrivning kan behövas är när elektronisk förskrivning eller förskrivning på pappersrecept tillfälligtvis inte är möjlig. Endast det öppenvårdsapotek som tar emot ett telefonrecept får expediera detta. Det är dock möjligt att en farmaceut via en apoteksaktörs kundtjänst tar emot telefonrecept. Förskrivaren anger då i kontakten med kundtjänst på vilket öppenvårdsapotek receptet ska expedieras. När en förskrivare ringer in ett recept ska den mottagande farmaceuten försäkra sig om att förskrivaren är behörig att förordna det som rings in och säkerställa förskrivarens identitet. Detta görs ofta genom motringning. 5 Vid förskrivning via telefon får vid varje tillfälle följande mängder narkotiska läkemedel förskrivas: 1. Narkotika i förteckning II och III i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika; fem avdelade doser i form av pulver, tabletter, kapslar, rektioler, depåplåster eller suppositorier. 2. Narkotika i förteckning IV och V i LVFS 2011:10; minsta förpackning, dock högst 30 avdelade doser. Patientens eller djurägarens personnummer ska uppges och om möjligt även adress. Om personnummer inte kan anges ska födelsedatum uppges istället. Vid telefonrecept finns alltid en förfalskningsrisk, därför finns begränsningar i hur stor mängd narkotiska läkemedel som får förskrivas vid varje enskilt tillfälle. Telefonrecept ska användas undantagsvis, i brådskande fall. Om mängden läkemedel är otillräcklig ska patientens behov tillgodoses genom att komplettera med elektroniskt eller pappersrecept. Förskrivning överförd via telefax 6 Tillämpligt recept enligt 2 ska användas vid telefaxöverföring och märkas med ordet Telefax eller Fax och namnet på det mottagande öppenvårdsapoteket. Originalhandlingen märkt Telefax eller Fax får inte användas som recept. 13

14 7 Telefaxöverföring av recept får endast ske om det finns en skriftlig överenskommelse mellan förskrivaren eller sjukvårdshuvudmannen och berörda öppenvårdsapotek. Motsvarande bestämmelser gäller veterinärmedicinsk verksamhet. Överenskommelsen ska omfatta krav på en säker och korrekt överföring av uppgifter från förskrivaren till öppenvårdsapoteket. Uppfylls inte dessa krav får receptet inte expedieras. Undantagsvis i ett brådskande fall kan en muntlig överenskommelse mellan en förskrivare och ett öppenvårdsapotek ersätta en skriftlig överenskommelse. När en förskrivare skickar faxrecept på särskilda läkemedel åligger det expedierande öppenvårdsapotek att i varje enskilt fall säkerställa att förskrivaren är behörig vilket kan göras genom motringning. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring inom hälsooch sjukvården förutsätts en krypterad förbindelse och stark autentisering för att verifiera mottagning och sändning av patientuppgifter över öppna nät. Recept som ska expedieras i annat EES-land 8 Om ett läkemedel för behandling av människa är avsett att hämtas ut från ett apotek eller motsvarande i ett annat EES-land ska läkemedlet förskrivas enligt bilaga 4. En sådan förskrivning får inte avse särskilda läkemedel. Av ett sådant recept ska uppgifter enligt 5 kap. 2 framgå. I paragrafen anges hur förskrivare i Sverige ska utfärda recept till patient som planerar att få sitt recept expedierat i annat EES land. Föreskrifternas vanliga regler för förskrivning, dvs. där patienten ska hämta ut sitt läkemedel på svenskt öppenvårdsapotek, gäller även vid dessa förskrivningar. Utöver det ska förskrivaren också beakta följande: Om inte särskilt avtal eller motsvarande finns om elektronisk förskrivning ska förskrivningen göras på receptblankett enligt föreskriftens bilaga 4, antingen för hand eller elektroniskt (för att sedan skrivas ut och lämnas till patienten). De uppgifter som ska anges utöver vad som följer av bilaga 4 är bland annat att kontaktinformation till förskrivaren ska vara så fullständig som möjligt (till exempel ska utlandsprefix och landsnummer anges) så att den som expedierar receptet i annat EES-land lätt ska kunna komma i kontakt med förskrivaren om något på receptet är otydligt och behöver förtydligas eller diskuteras. Vid förskrivning ska gängse benämning som huvudregel användas i stället för läkemedelsnamn. Detta innebär i praktiken att det generiska namnet på läkemedlet används. Två undantag från användningen av gängse benämning finns där läkemedelsnamnet istället ska anges: 1. Förskrivaren bedömer att läkemedlet inte får bytas ut av medicinska skäl. I dessa fall ska förskrivaren - på receptet - kortfattat ange en motivering till varför läkemedlet inte får bytas ut. 14

15 2. Förskrivningen gäller så kallade biologiska läkemedel, t.ex. vissa vacciner. I dessa fall behöver någon motivering inte anges på receptet. (För fullständig definition av biologiska läkemedel se Läkemedelsverkets hemsida EU-reglerna 1 om erkännande av recept utfärdat i annat EU-land omfattar inte teknisk sprit och läkemedel upptagna i föreskriftens bilaga 8 (särskilda läkemedel). I de fall patienten behöver sådant läkemedel kan patienten vid behov uppsöka sjukvården i det aktuella EES-landet. Itererade recept får förskrivas men förskrivaren bör göra en bedömning av om iterering av receptet är lämpligt. Eftersom recept kan hanteras på varierande sätt vid expediering i olika länder kan det vara oklart hur uttag kommer att noteras på ett itererat recept (med risk för att för många uttag möjliggörs). I de fall förskrivare vill möjliggöra flera uttag men inte vill medge iterering kan flera recept utfärdas med ett uttag på varje recept. Försäkringskassan Regeringen har utsett försäkringskassan till att bli en s.k. nationell kontaktpunkt vid frågor som har med EU-direktivet 2011/24/EU 2, det s.k. patientrörlighetsdirektivet, att göra. Eftersom det finns nationella kontaktpunkter i alla EES-länder kan försäkringskassan hänvisa och ange kontaktinformation till dessa kontaktpunkter när frågor uppkommer. Uttrycket gängse benämning definieras i artikel 1.21 i direktiv 2001/83/EG 3. Vid sådana förskrivningar är huvudregeln att gängse benämning, dvs. det internationella generiska namnet (INN; International Nonproprietary Names se WHO:s webbsida) på de aktiva substanserna ska anges av förskrivaren i stället för läkemedelsnamnet. 5 kap. Utfärdande av recept Receptuppgifter 1 Vid förskrivning ska samtliga receptuppgifter anges. Uppgifterna ska anges så tydligt att risk för feltolkning undviks. Svenska uttryck för sjukdomar och symptom ska användas där så är möjligt. Förkortningar ska undvikas. Vid ifyllande för hand får inte blyerts eller annan lättutplånlig skrift användas. Stämpel eller motsvarande får inte användas för påförande av läkemedelsuppgifter. Anvisningar beträffande dosering, användning, ändamål och behandlingstid ska anges så att patienten respektive djurägaren kan använda läkemedlet på rätt sätt. Uppgift om mängd läkemedel (förpackningsstorlek) behöver inte lämnas om fast dosering eller en klart definierad dosering och behandlingstid istället anges. Maximal dygnsdos ska anges om doseringen är vid behov. Tydliga recept är en förutsättning för en säker läkemedelshantering och läkemedelsanvändning. När recept skrivs för hand behöver förskrivaren särskilt försäkra sig om att skriva tydligt. Det framgår av de aktuella föreskrifterna att en farmaceut inte får 1 Se art Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, EUT L 88, , s. 45, Celex 32011L Se not 1. 3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, EGT L 311, , s. 67, Celex 32001L

16 expediera ett förordnande som är otydligt eller ofullständigt, utan att först kontakta förskrivaren till exempel via telefon för att få ett förtydliga av vad som förskrivits. Receptuppgifterna ska fyllas i med text som är beständig oavsett om receptet skrivs maskinellt eller för hand. Detta för att försvåra för att obehöriga gör ändringar på förskrivningen och för att undvika att förskrivningen riskerar att bli oläslig på grund av omgivande faktorer såsom t.ex. solljus och fukt. Uppgifter på recept som ska expedieras i annat EES-land 2 Vid förskrivning av läkemedel enligt 4 kap. 8 ska följande uppgifter framgå av receptet: 1. istället för läkemedelsnamn, gängse benämning för läkemedlet som förskrivs, 2. adress till förskrivarens tjänsteställe inklusive land, kontaktuppgifter till förskrivaren såsom e-postadress och telefon- eller faxnummer med utlandsprefix och landsnummer samt 3. övriga uppgifter enligt bilaga 4. Patientens namn ska anges med för- och efternamn. Om personnummer saknas ska födelsedatum anges. Om förskrivningen görs elektroniskt ska en elektronisk signatur användas istället för namnteckning. Om förskrivaren av medicinska skäl gör bedömningen att det förskrivna läkemedlet inte får bytas ut mot annat läkemedel ska läkemedelsnamn anges istället för gängse benämning. Detta ska motiveras kortfattat på receptblanketten. För biologiska läkemedel, såsom de definieras i punkt b i bilaga I, del I, i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, ska alltid läkemedelsnamn anges istället för gängse benämning. Någon motivering ska inte anges i dessa fall. Se vägledning till 4 kap. 8. Förskrivarkod och arbetsplatskod 3 Förskrivare, med undantag för veterinär, ska ange förskrivarkod. Koden ska anges med siffror eller bokstäver samt i en för öppenvårdsapoteket maskinläsbar form. Förskrivarkoden får påföras eller påklistras på receptet. Förskrivarkoden måste anges för att ett humanrecept ska kunna expedieras. Förskrivarkod krävs inte för recept som utfärdas av veterinär. Förskrivarkod ska anges på pappersrecept i maskinläsbar form. I undantagsfall kan dessa koder skrivas för hand t.ex. vid strömavbrott eller annan driftstörning. 4 När arbetsplatskod anges ska det göras med siffror eller bokstäver samt i en för öppenvårdsapoteket maskinläsbar form. Koden får påföras eller påklistras på receptet. För att patienten ska ha rätt till läkemedelsförmån (högkostnadsskydd) krävs att förskrivarens arbetsplatskod anges. Arbetsplatskod ska anges på pappersrecept i maskinläsbar form. I undantagsfall kan dessa koder skrivas för hand t.ex. vid strömavbrott eller annan driftstörning. 16

17 5 Vid förskrivning via telefon kan förskrivarkod och arbetsplatskod anges med enbart siffror eller bokstäver. Detta gäller även i undantagsfall vid förskrivning på annat sätt än via telefon om koderna omöjligen kan påföras i en för öppenvårdsapoteken maskinläsbar form. Se vägledningstexten för 3-4 ovan. Förtryckta recept 6 Ett förtryckt recept får endast uppta godkänt läkemedel eller lagerberedning för vilken rikslicens beviljats. Annat läkemedel utöver det förtryckta får förskrivas om utrymme finns avsatt och under förutsättning att den förtryckta delen inte har strukits över. Förtryckt fast dosering är tillåten. Uppgifter om förskrivaren såsom förskrivarkod, arbetsplatskod, namn och adress, får förtryckas. Förtrycks förskrivarkod och arbetsplatskod ska koderna anges med siffror eller bokstäver samt i en för öppenvårdsapoteket maskinläsbar form. Förtryckta alternativ vad gäller styrkor, läkemedelsformer och doseringar får inte användas. 7 Recept för särskilda läkemedel får endast förtryckas med arbetsplatskod, förskrivarkod samt andra uppgifter om förskrivaren. Särskilda receptuppgifter avseende djur 8 Vid förskrivning av läkemedel till djur ska djurslag och djurets identitet anges. Vid förskrivning till livsmedelsproducerande djur ska även uppgift om karenstid för honung, mjölk, slakt och ägg lämnas. Även karenstid som är noll dygn ska anges. Särskilda läkemedel 9 Enligt 6 lagen (1992:860) om kontroll av narkotika ska förordnande av narkotiska läkemedel ske med största försiktighet. Detta gäller även vid förskrivning av övriga särskilda läkemedel. Vid förskrivning ska följande särskilt iakttas. 1. Förpackningsstorlek ska anges, utom i de fall läkemedlet ska dosdispenseras. 2. Den styrka och mängd som förskrivs ska anges med både siffror och bokstäver. På elektroniskt recept kan styrka och mängd anges med enbart siffror. 3. Patientens eller djurägarens namn, personnummer samt, om möjligt, adress ska anges. Om personnummer inte kan uppges ska födelsedatum anges istället. Andra uppgifter 10 Om ett recept ska förvaras på öppenvårdsapotek ska detta anges. En sådan notering behöver inte göras på itererat recept avseende narkotiska läkemedel som innehåller narkotika i förteckning II eller III i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika eftersom ett sådant recept inte får lämnas ut enligt 8 kap. 28. Se vägledningstext för 11 17

18 11 Om patienten inte får hämta ut läkemedlet från öppenvårdsapotek ska förskrivaren ange vem läkemedlet istället får lämnas ut till. Det finns flera system för elektronisk förskrivning. I de olika systemen finns det ofta ett utrymme där förskriven kan lämna information till farmaceuten på öppenvårdsapoteket. Har inte förskrivarens system utrymme för detta kan uppgifter t.ex. lämnas i fältet för dosering, användning, ändamål eller vid Särskilda upplysningar. På ett pappersrecept kan uppgifter lämnas i fält för dosering, användning, ändamål eller vid Särskilda upplysningar under patientens namn och personnummer. Exempel på upplysningar en förskrivare kan förmedla till öppenvårdsapoteket är att läkemedel till en patient endast ska hämtas ut av målsman eller förmyndare. För att detta ska fungera i praktiken behöver det dock anges förmyndarens eller målsmans namn. 12 Förskrivare ska med ordet obs markera på receptet om förskriven dosering av läkemedlet är högre än rekommenderad dos för aktuellt ändamål. Förskrivare använder ordet OBS på receptet för att markera att doseringen av det utskrivna läkemedlet överstiger rekommenderad dos. Detta görs för att tydliggöra avvikande förskrivning för den expedierande farmaceuten. Det är ett krav att expedierande farmaceut i samband med utlämnande av läkemedel gör en farmakologisk kontroll. I den farmakologiska kontrollen ingår att bland annat kontrollera doseringen. När förskrivaren medvetet gör avsteg från läkemedlets rekommenderade dos och skriver ett OBS kan förskrivningen expedieras utan att förskrivaren behöver kontaktas. 13 Vid förskrivning av läkemedel till människa, som inte är särskilda läkemedel, kan förskrivaren ange att en startförpackning av läkemedlet ska lämnas ut. När ett läkemedel som är nytt för patienten förskrivs, kan förskrivaren ange att en startförpackning ska lämnas ut. En startförpackning avser den minsta förpackningen som godkänts för ett visst läkemedel. Den får dock högst avse en månads förbrukning. Startförpackning får inte skrivas ut för sådana läkemedel som klassas som särskilda läkemedel (se bilaga 8 i föreskriften). Spärrande av receptutrymme 14 Utrymme på recept för ytterligare förskrivning som inte används ska spärras genom överstrykning eller motsvarande. Ändring på recept 15 Om förskrivaren gör ändringar på ett recept ska ändringen bekräftas med datum och förskrivarens signum. 18

19 Iterering och expeditionsintervall 16 Om inte annat anges i dessa föreskrifter kan en förskrivare ange på ett recept att det får itereras för samtliga förskrivna läkemedel eller för ett visst läkemedel. Förskrivare kan också ange hur lång tid som ska ha förflutit innan receptet får expedieras på nytt. Recept avseende teknisk sprit får inte itereras. Hur recept avseende särskilda läkemedel får itereras anges i bilaga 8. Förskrivare kan ange på receptet att det ska förvaras på öppenvårdsapotek. När förskrivaren har angett detta får inte öppenvårdsapotek lämna receptet till patienten. Är det ett elektroniskt recept och förskrivaren har angett att receptet ska förvaras på öppenvårdsapotek kan patienten få sina läkemedel expedierade på alla öppenvårdsapotek men patienten kan inte få med sig receptet från öppenvårdsapoteket. Är receptet i pappersformat kan patienten endast hämta ut sina läkemedel på det öppenvårdsapotek som gör den första expeditionen. Begär patienten att öppenvårdsapoteket ska föra över uppgifterna från en receptblankett till elektronisk form ska öppenvårdsapoteket göra detta och receptet går då att expediera på övriga öppenvårdsapotek. I de fall patienten begär att det itererade elektroniska receptet, innehållande narkotiska läkemedel enligt förteckning II och/eller III, ska skrivas ut på papper, får öppenvårdsapoteket inte lämna receptet till patienten. Iterering av recept utfärdat av tandläkare 17 Tandläkare får endast iterera recept avseende receptbelagda läkemedel som ska appliceras lokalt i munhålan och på angränsande vävnader samt recept avseende receptfria läkemedel till människa på odontologiska indikationer. Denna begränsning gäller inte tandläkare med specialistkompetens i oral kirurgi vid förskrivningar i enlighet med 2 kap. 6. Sådana recept får itereras. Recept avseende vissa läkemedel till djur 18 Recept för djur avseende läkemedel med östrogen, androgen eller gestagen verkan och läkemedel för inblandning i foder får inte itereras. Recepts giltighetstid och begränsning avseende förskriven mängd 19 Ett recept gäller under ett år från den dag det utfärdas om inte förskrivaren anger kortare giltighetstid. Kortare giltighetstid kan anges för det första utlämnandet. För övriga utlämnanden är giltighetstiden ett år. Telefonrecept och telefaxrecept gäller för ett utlämnande inom en månad från den dag det utfärdas om inte förskrivaren anger kortare giltighetstid. Generellt är ett recept giltigt i ett år om inte förskrivaren anger kortare giltighetstid (Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.). Förskrivaren kan ange att receptet bara är giltigt t.ex. i tre månader från den dag det är utfärdat. 19

20 Förskrivaren kan även ange att första uttaget ska göras inom t.ex. 1 månad. Receptet blir därefter giltigt i ett år från den dagen det är utfärdat. Förskrivare kan även ange både att förskrivningen ska hämtas ut inom en viss tid t.ex. 1 månad och att receptets giltighetstid ska vara två månader. 20 Recept för djur avseende läkemedel för inblandning i foder får inte ha en giltighetstid som överstiger tre månader. 21 Förskrivning avseende läkemedel för inblandning i foder får avse högst den mängd som ska förbrukas under tre månader. Viktigt att det framgår av förskrivningen att ändamålet för läkemedelet är inblandning i foder. Utökad skyldighet att lämna information vid vissa förskrivningar 22 Vid förskrivning av läkemedel som kan påverka reaktionsförmågan och därmed förmågan att uppträda som trafikant eller utföra riskfyllt eller precisionskrävande arbete ska förskrivaren särskilt upplysa patienten om det. Vid förskrivning av licensläkemedel, extemporeläkemedel och lagerberedning ska förskrivaren särskilt beakta patientens behov av information. Hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att informera och rådgöra med patienter om deras behandling. Bland annat framgår det av 22 läkemedelslagen (1992:859) att den som förordnar eller lämnar ut läkemedel särskilt ska iaktta kraven på sakkunnig och omsorgsfull vård samt på upplysning till och samråd med patient eller företrädare för denne. För att förskrivaren ska kunna ge individuellt anpassad information måste förskrivaren i dialog säkerställa vilken information varje patient eller djurägare har behov av. Det är viktigt att patienter eller djurägare får tillräcklig information och anvisning i samband med utlämnandet, så att läkemedlet används på ett säkert och riktigt sätt. Information om läkemedel som påverkar reaktionsförmågan, så kallade trafikfarliga läkemedel, tas särskilt upp i föreskrifterna då det är speciellt viktigt att förskrivaren eller öppenvårdsapoteket lämnar information om detta. Vid förskrivning av licensläkemedel kan behovet av information vara extra stort, då den information som medföljer dessa läkemedel ofta är på annat språk än svenska och kanske inte innehåller alla de anvisningar som en patient kan behöva för att använda läkemedlet på rätt sätt. Av samma anledning kan särskilda anvisningar behöva lämnas till patienten om extemporeläkemedel förskrivs. Det är också lämpligt att upplysa patienten om att det kan ta tid för öppenvårdsapoteken att skaffa fram respektive låta tillverka dessa typer av läkemedel. 6 kap. Rekvisition 1 En rekvisition till hälso- och sjukvården eller till veterinärmedicinsk verksamhet ska utfärdas på papper eller elektroniskt om inte annat anges i dessa föreskrifter. Den som är 20

21 behörig förskrivare enligt 2 kap. får rekvirera och motta sådant som omfattas av behörigheten. En rekvisition får även utfärdas i enlighet med 7 och 8. Läkemedel och teknisk sprit får rekvireras elektroniskt om det finns ett skriftligt avtal om överföring av elektroniska rekvisitioner mellan beställaren och berörda öppenvårdsapotek. Det ska säkerställas att samtliga uppgifter som behövs vid elektronisk rekvisition överförs på ett säkert och korrekt sätt. Kan dessa krav inte uppfyllas får rekvisitionen inte expedieras. Det ska finnas utrymme på rekvisitionen så att alla uppgifter får plats. Rekvisitionen ska vara tydlig, läsbar och fullständig. Uppgifter såsom ansvarig förskrivare, vad som rekvirerats och leveransadress samt övriga uppgifter som ska bevaras som verifikation över utlämnande enligt 8 kap. 34 ska anges på rekvisitionen. Vid rekvisition av läkemedel till en namngiven patient ska samma uppgifter som krävs vid förskrivning på recept anges på rekvisitionen; bland annat patientens namn och födelsedatum, anvisningar för hur läkemedlet ska användas och doseras samt ändamålet med behandlingen. Detta bland annat för att läkemedlet ska kunna märkas enligt samma rutiner som för märkning av läkemedel som förskrivits på recept. Rekvisitionsblankettens utformning kan göras i samråd med öppenvårdsapoteket och vården/beställaren. Läkemedelsverket har inte tagit fram någon mall för hur en rekvisition ska vara utformad. Rekvisition via telefon 2 Läkemedel och teknisk sprit kan undantagsvis, i brådskande fall, rekvireras via telefon. Narkotiskt läkemedel får inte rekvireras via telefon. Farmaceuten som tar emot telefonrekvisitionen ska säkerställa förskrivarens behörighet och identitet genom exempelvis motringning på motsvarande sätt som nämns för motringning av öppenvårdsapotek vid telefon/faxrecept i kapitel 4. Rekvisition överförd via telefax 3 En överföring av rekvisition via telefax får endast ske om det finns en skriftlig överenskommelse mellan beställaren och berörda öppenvårdsapotek. Överenskommelsen ska omfatta krav på en säker och korrekt överföring av uppgifter. Uppfylls inte dessa krav får rekvisitionen inte expedieras. Muntlig överenskommelse mellan en förskrivare och ett öppenvårdsapotek kan undantagsvis medges i ett brådskande fall. När en förskrivare skickar faxrekvisition på särskilda läkemedel åligger det expedierande öppenvårdsapotek att i varje enskilt fall säkerställa att förskrivaren är behörig vilket oftast görs genom motringning, vilket innebär att farmaceut ringer förskrivarens arbetsplats. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring inom hälsooch sjukvården förutsätts en krypterad förbindelse och stark autentisering för att verifiera 21

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (Version 3, mars

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Receptarieprogrammet HT-10 Pernilla Jonsson 1 Definitioner Apotek: Enhet för detaljhandel med läkemedel med farmaceutisk bemanning Farmaceut: Apotekare eller receptarie Recept:

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se - granskning av recept 11. Får expedieras gånger -Med bokstäver, ej siffror (pga förfalskningsrisken) - Inga generella begränsningar på

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516034HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Innehållsförteckning

Läs mer

Synpunkter på förslagen ska vara Läkemedelsverket tillhanda senast den 14 december 2015.

Synpunkter på förslagen ska vara Läkemedelsverket tillhanda senast den 14 december 2015. Remiss: Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2016:x) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (version 5, mars 2015)

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (version 2, november

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

info@lif.se Receptum@receptum.fi Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm regelradet@regelradet.se info@fhi.se

info@lif.se Receptum@receptum.fi Kv. Garnisonen, 103 33 Stockholm regelradet@regelradet.se info@fhi.se Dnr: 3.1-2013-038577 Remissinstans Apotekarsocieteten Apotekens Service AB Apoteket AB (systemleverantör av Rex) Farmaciförbundet Försäkringskassan i Visby Kommerskollegium Landstingens/regionernas kontaktpersoner

Läs mer

Särskilda receptblanketten

Särskilda receptblanketten Särskilda receptblanketten Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1-2016-005868 Datum: 2016-12-29 Citera gärna Läkemedelsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Läkemedelsverket.

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (version 3, november

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se Innehåll - vad är ett recept? Kommunikationsunderlag - förskrivare - patient farmaceut Professionell bedömning Dokumentationshandling

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptskrivningens ABC Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Löfdal Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare

Läs mer

Sekretess på apotek. Färdigställande och kontroll. Vad får farmaceuten ändra? Receptskrivning. Andy Wallman, PhD, apotekare 1.

Sekretess på apotek. Färdigställande och kontroll. Vad får farmaceuten ändra? Receptskrivning. Andy Wallman, PhD, apotekare 1. Färdigställande och kontroll Endast farmaceut får färdigställa förordnade läkemedel för utlämnande och det ska ske synnerligen noggrannt (enligt skriftlig rutin) Författningsmässig kontroll (fullständigt

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Catarina Andersson Forsman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter)

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter) Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Sändlista Dnr:

Sändlista Dnr: Sändlista Dnr: 3.1-2015-094316 Remissinstans Adressuppgifter Apotekarsocieteten Box 1136, 111 81 Stockholm info@apotekarsocieteten.se Apotektjänst Sverige AB 181 85 Lidingö info@apotekstjanst.se Datainspektionen

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter);

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter);

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter); Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter); Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen

Gemensamma författningssamlingen Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88515028HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Kronologisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859); SFS 2011:234 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om läkemedelslagen

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel; LVFS 2009:6 Utkom

Läs mer

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna 2017-04-25 2 Max. två läkemedel/blankett obs! skall skrivas

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVDELNING I INLEDANDE BESTÄMMELSER...2 DEFINITIONER...2 RECEPTBELÄGGNING...3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVDELNING I INLEDANDE BESTÄMMELSER...2 DEFINITIONER...2 RECEPTBELÄGGNING...3 LVFS 1997:10 LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER OM FÖRORDNANDE OCH UTLÄMNANDE AV LÄKEMEDEL M.M. (RECEPTFÖRESKRIFTER); Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten

Läs mer

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Kodnummer: (Fyll i kodnummer på samtliga sidor!) 2011 10 13kl. 9.00 13.00 Hjälpmedel: Kompendium Författningar inom läkemedels och apoteksområdet, bok

Läs mer

Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Receptskrivningens ABC Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Information om läkemedel www.fass.se Produktmonografi SPC www.lakemedelsverket.se www.lakemedelsboken.se

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter); LVFS 1997:10

Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter); LVFS 1997:10 Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter); LVFS 1997:10 Detta dokument har sammanställts i informationssyfte och finns endast i nätversion. Kontrollera

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare [ex AT-läkare] Sjuksköterskor

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning

Läs mer

Författningar för farmaceutisk behörighet

Författningar för farmaceutisk behörighet Författningar för farmaceutisk behörighet Höstterminen 2012 Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se Innehåll Läkemedel Genomgång av kurshandledningen 1 Innehåll Läkemedel Läkemedel - definition Avsedd

Läs mer

Läkemedelsförordning (2015:458)

Läkemedelsförordning (2015:458) Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 1 kap. Förordningens tillämpningsområde Innehåll [4761] I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till (2015:315) ([4701] o.f.). Uttryck

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

1. Problemet och vad som ska uppnås. 2. Alternativa lösningar. 3. De som berörs av regleringen. 4. Bemyndiganden. 5. Kostnader och andra konsekvenser

1. Problemet och vad som ska uppnås. 2. Alternativa lösningar. 3. De som berörs av regleringen. 4. Bemyndiganden. 5. Kostnader och andra konsekvenser PDF rendering: Titel 00986151, Version 1.12, Namn Konsekvensutredning Dnr 3.1-2014-071650 Konsekvensutredning gällande förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande

Läs mer

Tandläkares förskrivningsrätt

Tandläkares förskrivningsrätt Bilaga 1 Tandläkares förskrivningsrätt MUN OCH SVALG Huvudgrupp Undergrupp/substans ATC-kod Medel vid mun- och A01 tandsjukdomar Antiemetika A04 Antibiotika A07A A Medel vid sjukdomar i strupe och Diklorbensylalkohol

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88517075HSLF Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Läkemedelsverkets

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 1, juni 2009) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26 Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Förlängning av uppdraget Regeringen beslutade den 16 juni

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om läkemedelsförmåner m.m.; SFS 2002:687 Utkom från trycket den 16 juli 2002 utfärdad den 4 juli 2002. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

Receptlära och läkemedels- förmånerna

Receptlära och läkemedels- förmånerna Receptlära och läkemedels- förmånerna Marie-Louise Ovesjö öl, med dr Klinisk farmakologi, Södersjukhuset AB marie-louise.hakansson-ovesjo@sodersjukhuset.se Vem får förskriva läkemedel? Behöriga förskrivare

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Höstterminen 2011 Ida.bergstrom@farmaci.uu.se Material: Tobias Renberg och, inst för farmaci Innehåll Läkemedelsbegrepp Utlämnande av läkemedel Förskrivare Narkotika och särskilda

Läs mer

Läkemedelsordination på recept Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Läkemedelsordination på recept Receptskrivningens ABC. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Läkemedelsordination på recept Receptskrivningens ABC Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Information om läkemedel www.fass.se Produktmonografi SPC

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Ublicering med anl av vosocialutskottets betänkande 2015/16:SoU15 Läkemedel för särskilda behov Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek; LVFS 2009:9 Utkom

Läs mer

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept. Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Information om läkemedel www.fass.se Produktmonografi SPC

Läs mer

TLVAR 20xx:x. beslutade den xx månad 20xx.

TLVAR 20xx:x. beslutade den xx månad 20xx. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd (TLVAR 2016:xx) om tillämpningen av vissa regler vid expediering av läkemedel och

Läs mer

Att fylla i blankett för licensansökan via webb

Att fylla i blankett för licensansökan via webb Ev dokumenttitel Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD Att fylla i blankett för licensansökan via webb Lathund 2012-01-20 Fastställare: Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 Gäller 03 Uppsala, fr.o.m.: SWEDEN 1(1)

Läs mer

Licens Behandlingsalternativ när godkända läkemedel inte räcker till

Licens Behandlingsalternativ när godkända läkemedel inte räcker till Licens Behandlingsalternativ när godkända läkemedel inte räcker till Läkemedelsverket 2017-11-09 Maria Jafner Kliniska Prövningar och Licenser Gunilla Andrew-Nielsen Enhetschef Enhetsadministratör Malika

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Kronologisk förteckning över gällande författningar och allmänna råd i Läkemedelsverkets författningssamling

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 2, februari 2014) Dnr. 3.2-2014-007682 Postadress/Postal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK 1 Läkemedelsförmånen Samhället subventionerar kostnader för läkemedel och vissa andra varor på recept,

Läs mer

/2013 EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT. Föreskrift pp.kk.vvvv Dnro

/2013 EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT. Föreskrift pp.kk.vvvv Dnro Föreskrift pp.kk.vvvv Dnro /2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets-

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Eva Eriksson Rättsenheten Datum: 2011-03-04 Dnr: 581:2011/504097 Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 300 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja 1 Regelverk

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Alfabetiskt register över gällande författningar och allmänna råd i Läkemedelsverkets

Läs mer

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4 UTKAST Vägledning till 5 kap. 8 a Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel Postadress/Postal

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till 8 kap. 11 Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och tekniskt sprit - farmaceuts

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Regelverk kring läkemedel

Regelverk kring läkemedel Regelverk kring läkemedel Linda Grahn Ordförande Norrbottens Läkemedelskommitté Informationsapotekare Läkemedelsförmånerna Lag om läkemedelsförmåner (2002:160) Skydd mot höga kostnader vid inköp av läkemedel

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet

Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Tentamen Författningar för farmaceutisk behörighet Kodnummer: (Fyll i kodnummer på samtliga sidor!) 03-03- kl. 9.00-3.00 Hjälpmedel: Kompendium Författningar inom läkemedels- och apoteksområdet, bok Receptföreskrifter.

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 8/VLA/2008 Datum Dnr 16.12.2008 2843/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om medicinsk behandling av djur (617/1997) 44 Läkemedelslag (395/1987,

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärers läkemedelsjournal

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärers läkemedelsjournal JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING 22/14 Datum Dnr 17.11.2014 2164/14/2014 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.12.2014 - tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas

Läs mer

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT Föreskrift 23.1.2014 Dnr 000493/00.01.02/2013 1/2014 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT Lääkealan turvallisuus- ja

Läs mer

Remissen skickas enbart per e-post.

Remissen skickas enbart per e-post. Datum: 2016-10-12 Dnr: 3.1-2016-044482 Frida Nylén Rättsenheten Enligt sändlista Remiss angående förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(15) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svensk sjuksköterskeförening Handläggare: Inger Torpenberg Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2011:235 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; LVFS 2012:14 Utkom från

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel;

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; beslutade den xxxx. LVFS 2012:XX Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver 1 med stöd av 4 kap. 6-7 samt 10 kap. 5 läkemedelsförordningen

Läs mer

Receptkompendium. Tentamen i författningar Inga svar i detta häfte, skriv på angiven plats i tentan!

Receptkompendium. Tentamen i författningar Inga svar i detta häfte, skriv på angiven plats i tentan! Receptkompendium Tentamen i författningar 170306 Inga svar i detta häfte, skriv på angiven plats i tentan! Recept 1 LVFS 2009:13 Bilaga 5 UTSKRIFT AV ELEKTRONISKT RECEPT Gäller 1 år från utfärdandet om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade

Läs mer

När du har svarat på alla frågorna i enkäten klickar du på Klar. Klicka på "Svarsöversikt" för att kontrollera och eventuellt korrigera dina svar.

När du har svarat på alla frågorna i enkäten klickar du på Klar. Klicka på Svarsöversikt för att kontrollera och eventuellt korrigera dina svar. Bilaga 2 ENKÄT OM DEN SÄRSKILDA RECEPTBLANKETTEN Läkemedelverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Socialstyrelsen utreda möjligheterna att minska, alternativt helt upphöra, med förskrivningen

Läs mer

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek Kenneth Nordback Rättsenheten Datum: 2010-xx-xx Dnr: 581:2010/509521 Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek En konsekvensutredning ska enligt 6 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Resultat av remiss för ordinationsorsak och angränsande

Resultat av remiss för ordinationsorsak och angränsande 2013-07-04 Dnr 17125/2013 1(9) Resultat av remiss för ordinationsorsak och angränsande begrepp Begreppen i denna remiss är resultatet från det terminologiarbete som är en del av uppdraget att utveckla

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider;

Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider; Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider; (H 65) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar

Läs mer

Helena Calles, Apotek Hjärtat, Solna. Med Särskilda läkemedel avses narkotika, anabola steroider, erytropoietin,

Helena Calles, Apotek Hjärtat, Solna. Med Särskilda läkemedel avses narkotika, anabola steroider, erytropoietin, SÄRSKILDA LÄKEMEDEL Helena Calles, Apotek Hjärtat, Solna Definitioner Med Särskilda läkemedel avses narkotika, anabola steroider, erytropoietin, darbepoetin, androgener, somatropin och GH (tillväxthormon),

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516068HSLFS Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Livsmedel för speciella medicinska ändamål för barn och ungdomar upp till 16 år Möjligheten att på livsmedelsanvisning förskriva livsmedel med subvention

Läs mer

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då de träder i kraft.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då de träder i kraft. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling ISSN 2000-5520 Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning

Läs mer

Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet

Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet För att uppmärksamma dig som använder Pascal på de vanligaste problemen och riskerna som finns och hur du lättast kommer runt dem. Innehållsförteckning 1 Dosreceptet

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Försäkringskassan genom ylva.bernrup@forsakringskassan.se, verksamhetsansvarig, HK Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer