Om försvarsindustrin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om försvarsindustrin"

Transkript

1 Om försvarsindustrin

2

3 ISBN: Spetsteknologi, säkerhet och sysselsättning Försvarsindustrin är en av de mest högteknologiska branscher vi har i Sverige. Det finns bara sex länder i Västeuropa som har en försvarsindustri med egen utvecklingskapacitet, varav Sverige är ett av dessa länder. Ett tydligt exempel på svensk försvarsindustris kunnande är utvecklandet av JAS 39 Gripen. I hela världen finns bara tre andra liknande system. Även Kockums u-båtar med luftoberoende framdrivning och stealthegenskaper, det vill säga syns inte på radar, är att annat exempel på teknik i världsklass. Sverige har i relation till folkmängd en stor försvarsindustri. Detta är ett resultat av en neutralitetspolitik som ställde krav på att landet skulle vara självförsörjande på försvarsmaterial i händelse av oro i omvärlden. Sverige deltar idag tillsammans med Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland i något som kallas sexnationssamarbetet. Detta samarbete syftar till att länderna gemensamt säkerställer tillgången till försvarsmateriel och får en uthållig försvarsindustristruktur. I budgetpropositionen för 2008 aviserar regeringen besparingar på materielanslaget med 1,6 miljarder kronor. Besparingen motsvarar 8,5 procent av förväntat utfall för Det finns sedan många år ett nära samarbete mellan Försvarsmakten, Försvarets materielverk och försvarsindustrin i materielfrågor. Samarbetet har visat sig fungera väl, både för att driva den högteknologiska utvecklingen och för att ta fram materiel med låga livscykelkostnader genom kostnadseffektiva processer. Försvarsindustrin befinner sig ofta utvecklingsmässigt i den absoluta teknologifronten. Stora krav från beställarna på hållfasthet, funktionssäkerhet, simuleringar och systemförmåga gör att detta är en bransch som flyttar den tekniska kunskapsnivån framåt. Civil flygproduktion, mobiltelefoni, personbilar, mätteknik, medicinsk teknik och IT är områden som har utvecklats med hjälp av teknologi från försvarsindustrin. Ungefär personer jobbar inom försvarsindustrin i Sverige. Inkluderar man underleverantörer blir antalet ungefär det dubbla. Runt 75 procent av de sysselsatta i försvarsindustrin finns utanför storstäderna. I dessa regioner spelar försvarsindustrin en viktig roll som arbetsgivare. Företagen är också viktiga köpare av tjänster samt bärare av teknisk kompetens och infrastruktur. Företagen är ofta en del av navet i de regionala innovationssystemen. Unionen har cirka medlemmar i försvarsindustrin. 3

4 Unionen arbetar för branschens utveckling i Sverige Unionen är ett nytt fackförbund, bildat av HTF och Sif den 1 januari Det har gjorts ett antal större insatser i frågor om försvarsindustrins utveckling genom åren publicerade Sif en utredning, Svensk flygindustris framtida förutsättningar, vilken innehöll en omfattande genomgång av teknik, konkurrens och marknadsförutsättningar på såväl det civila som det militära området. Inför 1996 års försvarsbeslut publicerade Sif rapporten Det behövs en försvarsindustripolitik, vilken innehöll en genomgång av marknaderna för försvarsmateriel, den svenska försvarsindustrins struktur och förutsättningar för framtida konkurrenskraft. Vid den tidpunkten stod försvarsindustrin på tröskeln av internationaliseringen och konceptet insatsförsvar skulle komma att ersätta invasionsförsvar. Utifrån rapporten genomfördes sedan ett antal uppvaktningar av de politiska partierna. Rapporten Spetsteknologi, säkerhet och sysselsättning publicerades inför 2004 års försvarsbeslut. Omstruktureringen, internationaliseringen och det ökade tjänsteinnehållet hade vid den tiden satt tydliga avtryck i försvarsindustrin. Rapporten utmynnade i fyra skäl till att utveckla försvarsindustrin i Sverige, och 14 punkter till hur detta skulle kunna göras. Inför försvarsbeslutet uppvaktade Sif sedan de politiska partierna och deltog i ett antal seminarier och konferenser. 4

5 Försvarsindustrins utveckling Några karakteristiska drag för försvarsindustrin Försvarsindustrin över hela världen har kontinuerligt genomgått kraftfulla omstruktureringar under de senaste 30 åren. Detta har skett i takt med att omvärlden förändrats och att utvecklandet av ny materiel blivit allt dyrare. Den svenska försvarsindustrins struktur och kapacitet är i stor utsträckning ett resultat av neutralitetspolitiken och alliansfriheten. Det finns en bredd i produkter och kompetenser, som ett resultat av behovet att förse många vapenslag med utrustning. Det finns en hög teknologinivå som kommer ur behovet av att själva klara av att utveckla ny materiel. Här har svensk ingenjörstradition och ett nära samarbete med annan industri spelat en viktig roll. Bred kompetens, högt teknologikunnande och korta produktserier har tvingat företagen att klara sig med små organisationer vilka genomgått kontinuerliga rationaliseringar. Kostnadseffektivitet har varit ett nyckelord i företagen. Det har också tvingat fram väldigt kostnadseffektiva produkter och materielsystem. Huvudkunden, det svenska försvaret, har haft begränsat med pengar och detta har gjort det nödvändigt att materielen ska kunna utvecklas över tiden och ha låga livscykelkostnader. Från många till få Under de senaste decennierna har antalet större försvarsindustriföretag i Sverige minskat från 13 till sex. Det finns ett antal drivkrafter som drivit fram denna utveckling och alla försvarsindustriföretag har påverkats av denna process. Utvecklingen har ökat av nya produkter och system med ett stort teknik- och systeminnehåll. Samtidigt har kostnaderna för att sälja materielen stigit. Företagen har därför strävat efter att skapa större enheter för att bättre kunna utnyttja stordrift samt skapa möjligheter att rationalisera bolagen. Företagen har också renodlat verksamheter och bolagsstrukturer för att göra försvarsmateriel till den strategiska verksamhetsinriktningen. Många av bolagen hade tidigare verksamheter som utgick från ett traditionellt brett ingenjörskunnande. Genom renodlingen har företagen fått tydligare strategisk inriktning med ökade möjligheter att bygga kompetens, infrastruktur och förstärkt affärsmässighet. 5

6 Från nationell till internationell En viktig drivkraft till förändringarna i den svenska försvarsindustrin har varit förändringar i ägandet. Då produktionen har långa ledtider och det finns en stark politisk reglering av försvarsmarknaderna, krävs ägare som förstår detta och som vill arbeta under dessa förutsättningar. Långsiktiga investerings- och utvecklingsplaner och god tillgång till finansiellt kapital är en förutsättning för att verksamheterna ska kunna utvecklas. Det finns idag ett betydande internationellt ägande inom svensk förvarsindustri. Det är en utveckling som har ökat under det senaste decenniet och som av säkerhetspolitiska skäl var otänkbar tidigare. Idag är det bara Volvo Aero och Saab som har svenska huvudägare. Den höga kompetensen inom svensk försvarsindustri har varit en viktig orsak bakom det utländska intresset. Genom att förvärva svenska bolag har de utländska bolagen fått tillgång till ny och högkvalificerad teknologi. Ett annat viktigt skäl har varit möjligheten för utländska bolag att utöka sina marknader. De svenska företagen har traditionellt haft väldigt höga marknadsandelar i Sverige. Genom förvärven har de utländska köparna fått tillgång till andra marknader där de tidigare svenska bolagen också varit verksamma. Den svenska marknaden är liten och det är svårt att skapa tillräckliga volymer. I samband med omstruktureringar har ägarna valt att knoppa av och förbereda vissa delar för försäljning. Behovet av större marknader har varit ett viktigt skäl för tidigare svenska ägare att sälja sina företag eller att låta dem delta i internationella omstruktureringar. Det finns också en brist på intresserade inhemska potentiella ägare. Som konstaterats ovan ställer försvarsindustrin stora krav på sina ägare. Kapitalbrist, svaga framtidsutsikter och/eller förhandlingspositioner har angivits som orsak för tidigare svenska ägare att lämna försvarsindustrin. Det har samtidigt funnits ett tydligt politiskt tryck från statsmakterna på att internationalisera ägandet inom försvarsindustrin. Därmed har staten kunnat avsäga sig en del av ansvaret för att säkra beställningar och kompetensen i företagen. Detta senaste satte ett tydligt märke genom de offentliga diskussionerna inom regeringen runt arbetet med budgetpropositionen för Regeringen skriver där att Försvarsdepartementet ska närmare redovisa hur utgifterna kan minskas med sammantaget i storleksordningen 3 4 miljarder kronor i nivå, inklusive nu aviserade besparingar. 6

7 Från produktion till systemutveckling Omvandlingen av försvarsindustrin har inte bara rört strukturer och ägande. Verksamheter och produkter har också förändrats i grunden. I takt med att kunderna önskar högre funktionalitet till lägre priser, har industrin strävat efter att utnyttja ny teknik och höja förädlingsvärdet i produkterna. Företagen har flyttat sin interna fokus från produktionsorganisationen till utvecklingsorganisationen och systemens tjänsteinnehåll. Utvecklandet av försvarsmateriel är kostsamt och kräver långsiktiga investeringar. Det är därför viktigt att systemen går att vidareutveckla under deras livslängd, så att dessa kan möta behov som finns inte bara vid beställningstidpunkten, utan som också uppstår långt senare. En viktig orsak som tvingar fram ett ökande tjänsteinnehåll i produkterna är kravet på produktionens förmåga att samverka med andra, utländska materielsystem. Det svenska deltagandet i EU:s militära snabbinsatsstyrka och de ökande internationella åtaganden som gjorts från regerings och riksdags sida förutsätter att svenska system kan fungera tillsammans med utländska system. Goda möjligheter till övning och simulering ställer också stora krav på tjänsteinnehållet. Övningsverksamhet måste kunna bedrivas under realistiska förhållanden, samtidigt som denna verksamhet måste vara både säker och ekonomiskt försvarbar. Under senare år har det förevarit en kraftig utveckling av sensorer, simulatorer och träningsanläggningar. Det nätverksbaserade försvaret (NBF) är ett begrepp som sammanfattar flera av dessa utvecklingskrafter. Den bärande tanken bakom NBF är att bättre beslutsunderlag tas fram för den militära verksamheten. Alla ska veta vad som händer för att därigenom kunna öka effektiviteten i insatserna genom förbättrad styrning av vapensystem med mera. Genom att länka samman sensorer, materielsystem och människor bidrar NBF till att dessa uppträder gemensamt som en enhet. En annan viktig del i utvecklingen av NBF är i ökad utsträckning kunna använda militära komponenter i civila system. En ökad mångsidighet hos systemen minskar enhetskostnaderna och ökar möjligheterna att använda systemen även i civila sammanhang, såsom vid räddningsinsatser och vid gränsbevakning. Försvarsindustripolitiken Försvarsindustrins militära marknad skiljer sig från övriga marknader genom att den är fullt ut reglerad av staten. Det är också alltid en statsmakt, svensk eller utländsk, som är kunden. Det innebär att det krävs ett stort engagemang, och en viss varsamhet, från statens sida för att industrin ska utvecklas väl. 7

8 Ett viktigt inslag i försvarsmaterielaffärer består av att bygga politiska relationer mellan länder. Inköpens storlek gör att den köpande staten ofta kräver motköp för att på så sätt gynna sitt inhemska näringsliv. Det är då en förutsättning att det finns en bred samverkan mellan industri och stat för att kunna sätta samman attraktiva paket bestående av industriellt samarbete, referensaffärer, samövningar och utbildningssamarbeten. Såväl försvaret som försvarsindustrin har sedan många år genomgått en lång och kontinuerlig neddragningsprocess. Hotet från omvärlden har förändrats och i takt med det har försvarets uppgifter också ändrats. Samtidigt behöver försvarspolitiken, och framför allt försvarsindustripolitiken, bli än mer långsiktig. Större materielsystem kan ha en operativ livslängd på uppemot 30 år. Läggs därtill en period för utveckling och en period för avveckling ger det en sammanlagd livslängd på kanske 40 till 45 år. Det kan vara värt att komma ihåg att arbetet med att utveckla Gripen inleddes i slutet av 1970-talet och att beslutet om att beställa planet fattades Riksdagen har fattat beslut om att göra försvarsbeslutsperioderna treåriga, eftersom de tidigare fyraåriga perioderna ansågs för långa. Treåriga beslutsperioder kan lämpa sig väl för att styra utbildnings- och övningsverksamheten. Materielförsörjningsprocessen behöver dock ett längre perspektiv för att kunna utvecklas på ett bra sätt. Även små förändringar i dessa beslut riskerar få kraftiga effekter för den svenskbaserade försvarsindustrins möjligheter att utvecklas. Ett mer effektivt resursutnyttjande En möjlighet att utnyttja resurser mer effektivt och samtidigt stärka samhällets skyddsförmåga är att skapa ett samhällsförsvar och därmed en större integration mellan försvaret och närliggande myndigheter. Det finns ett antal uppgifter i gränsen mellan fred och ofred, mellan nationella och internationella intressen och mellan vad som är militära uppgifter och uppgifter för andra myndigheter såsom polis, räddningsverk etcetera. Exempel på dessa uppgifter kan vara gränsövervakning, motverka sabotage, hantera olyckor, ta hand om flyktingströmmar eller göra insatser vid miljökatastrofer. Försvarsindustrin skulle kunna medverka i arbetet med dessa uppgifter genom allsidiga system där militär och civil teknik kombineras och där låga kostnader kombineras med hög funktion och driftssäkerhet. Även Försvarets materielverk har en viktig roll som upphandlare och teknikutvecklare till de många myndigheter som har uppgifter inom området. 8

9 Utveckla försvarsindustrin Försvarsindustripolitiken måste bli mer långsiktig Stora materielsystem ska ofta leva under mycket långa perioder. Den stora utmaningen för försvarsindustrin är att på mycket lång sikt, under marknadsmässiga former, bygga kompetens för utveckling, produktion och underhåll av materiel. Det kräver en försvarsindustripolitik med tydliga och uthålliga målbilder, täta kontrollstationer och politiskt mod att genomföra politiken. Arbetet inom ramen för sexnationsavtalet måste förstärkas Genom sexnationsavtalet finns möjligheter att omstrukturera försvarsindustrin i Europa och därigenom skapa en starkare och mer konkurrenskraftig försvarsindustri. Det förutsätter att industrin ges konkreta utvecklings- och produktionsprojekt att samarbeta och struktureras kring. Utveckla samarbetet Det finns ett antal påfrestningar som naturkatastrofer, grov kriminalitet, stora olyckor som skulle kunna hanteras bättre genom en starkare samverkan mellan militära och civila myndigheter. Ett första steg kan vara samordning vid katastrofer samt materielsamarbete. Strukturera de svenska materielinköpen Det finns ett antal myndigheter som Försvarsmakten, Polisen, Tullverket och Räddningsverket, vilka alla har behov av materiel som klarar svåra förhållanden och som samtidigt har låga livscykelkostnader. Samordnade materielinköp borde kunna ge lägre kostnader. Inför export-/importsymmetri Sverige köper försvarsmateriel från länder som vi inte skulle kunna tänka oss att sälja till. Det är ologiskt och orimligt, eftersom import också ger stöd till det säljande landets militära förmåga. Trovärdighet i exporthinder uppnås bara om symmetri kring import av militärt materiel skapas. I annat fall bör för konsekvensens skull en översyn av nuvarande exportregler göras. 9

10 Utnyttja befintliga resurser och produktionsanläggningar Försvarsmakten och industrin har idag parallella anläggningar för delar av det tyngre underhållet. Genom samordning av resurserna kan en sådan produktionsbeläggning skapas, samtidigt som underhållet säkerställs utan dubbel infrastruktur. Skapa teknik- och utvecklingsprojekt inom civila/militära samarbetsnischer För att öka samverkan, stärka samhällsskyddet och samtidigt minska industrins beroende av militära beställningar måste det skapas utrymme för industrin att växa in i. En liten del av försvarsanslaget bör kunna användas till att växla över utvecklingsverksamheten mot sådana civila nischer. Ägarna måste ta sitt ansvar Försvarsindustrin har internationaliserats kraftig sedan mitten av talet. Ägarna måste ta ansvar för att se till att de företag de förvärvat får dubbla hemmamarknader och kan tillgodogöra sig volymfördelar. Ägarna måste ta ett långsiktigt ansvar för kompetens, individer och anläggningar. Koncernintegrationen i företagen måste förbättras Försvarsindustrikoncernerna måste intensifiera arbetet med att nationellt och internationellt fördela roller och arbetsuppgifter, så att människor och deras kompetens tas tillvara, företagens konkurrenskraft förstärks och beläggningssvackor i möjligaste mån undviks. 10

11 Viktiga avtalsfrågor som Unionen driver inom försvarsindustrin Unionen vill att arbetsgivare och fackförbund inom försvarsindustrin gemensamt ska främja industriell utveckling, lönsamhet och konkurrenskraft. Därigenom läggs grunden för god löneutveckling och goda villkor i övrigt för de anställda. Vi vill ta vårt ansvar och bidra till att lägga en god grund för att Sveriges näringsliv ska kunna utvecklas och förnyas. Dessa krav fördes fram redan i avtalsrörelsen 2007 och gäller även idag. Unionen kräver därför att företagen inom försvarsindustrin på motsvarande sätt tar sitt ansvar till den industriella utvecklingen i Sverige genom ökade investeringar, satsning på forskning och utveckling och för ett långsiktigt industriellt agerande. Löner Unionen kräver löneavtal som ger reallöneökning för våra medlemmar och som innehåller en individuell löneökningsgaranti. Lönestrukturer i företagen ska utformas så att de stöder en utveckling av de anställdas kompetens och arbetsuppgifter. Jämställdhet Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till utveckling i arbetet, samma möjlighet till att förena fritid och arbetsliv samt att ingen lönediskriminering på grund av kön förekommer. Kompetensutveckling Unionen kräver att företagen ger våra medlemmar möjlighet och resurser till kompetensutveckling så att Sverige även i framtiden kan producera och sälja högteknologiskt försvarsmateriel på en internationell marknad. Utvecklingssamtal utgör en viktig grund för den individuella utvecklingsplaneringen. 11

12 Arbetsmiljö I syfte att bidra till ett uthålligt och konkurrenskraftigt arbetsliv vill Unionen stärka och utveckla det partsgemensamma arbetsmiljöarbetet genom att alla medlemmar och arbetsplatser ska ha tillgång till företagshälsovård med god kvalitet. Alla medlemmar ska kunna må bra på och av jobbet. Arbetstid Unionen arbetar för att arbetstiden inte ska vara för lång och påfrestande för våra medlemmar och att individen ska få större inflytande över den. Unionen bevakar att medlemmar får de föreskrivna viloperioder som kollektivavtalen säger. 12

13 Ingela Olsson, Karlskoga. Försvaret. Inköpsadministratör, BAE Systems Bofors, Karlskoga. Ekonomistudier bland annat. Medlem i Sif sedan Ingela Olsson arbetar bland annat med budgetuppföljning, men mest med kalkylsamordning. Vid en offertförfrågan från kund kommer uppdraget att ta in priser till inköpsavdelningen. Hon tar emot och fördelar uppdraget på inköparna samt sammanställer och levererar det färdiga resultatet till offertansvarig. Hon fungerar alltså som en sorts koordinator. Det är ett intressant och mångsidigt jobb. Branschen är väldigt teknikintensiv samtidigt som det är en industri. Vi har fokus på utveckling och ingenjörsarbete. Ingela Olsson har svårt att tänka sig att inte vara medlem i facket, framför allt för möjligheten att påverka. Skulle jag argumentera för medlemskap skulle det vara just för påverkansmöjligheten, stödet det ger och för min egen del insynen i företaget. Johan Löfling, Linköping Försvaret. Ingenjör, Saab, Linköping. Bland annat klubbordförande (heltid). Gymnasieingenjör. Medlem i Sif sedan Johan Löfling säger att han arbetar i en starkt politiserad bransch med många fördomar. Få vet, eller bryr sig om att ta reda på, varken politiker eller journalister, att detta är en högteknologisk industri med forskning och utveckling som gagnar hela landet. Han menar att ingen annan bransch, förutom läkemedelsindustrin kanske, har forskningsprojekt med en utvecklingstid på tio år. För att behålla sin position krävs fortsatt tillgång till den vassaste kompetens som finns att uppbringa. Sitt eget jobb beskriver Johan Löfling som utvecklande och alltid i teknikens yttersta framkant. Och han har inga problem att föra fram fördelarna med medlemskap i Unionen: solidaritet, gemenskap, påverkansmöjligheter. 13

14 Lite fakta om försvarsindustrin Bilden nedan ger en översiktlig bild över omstruktureringen i försvarsindustrin under de senaste tre decennierna. På kort tid, från 1990-talets början och framåt, har industrin internationaliserats. Samtliga bolag, utom Saab och Volvo Aero, ingår numera i utländska koncerner. Diagrammet nedan visar utvecklingen av antalet anställda inom försvarsindustrin. De mörkgröna staplarna visar det totala antalet anställda inom försvarsindustriföretagen, medan de ljusgröna staplarna visar antalet anställda som är direkt sysselsatta med försvarsmaterielproduktion. [Anställda] [År] 14

15 Det totala antalet anställda inom försvarsindustrin i Sverige var 2006 ungefär personer. Runt 75 procent av dessa jobb finns utanför de tre storstadsregionerna och sammantaget finns försvarsindustri lokaliserat till 14 län. Unionen har cirka medlemmar som jobbar inom försvarsindustrin Källor: Förtroendevalda och anställda i Unionen, SCB Säkerhets- och försvarsföretagen 15

16 Unionen är ett helt nytt fackförbund, bildat av HTF och Sif den 1 januari Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. Vi är cirka medlemmar, varav förtroendevalda i över företag och organisationer. Unionen finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Tnr: 1014:1. ISBN: Jan ex. Produktion: Blomquist & Co. Foto: Lena Granefelt. Tryck: Ekotryckredners Olof Palmes Gata Stockholm Tel Om försvarsindustin ingår i en serie skrifter om branscher våra medlemmar finns i. Skrifterna beskriver branschen, frågor som vi i Unionen driver och förslag för att utveckla branschen och våra medlemmar. Du kan beställa övriga skrifter på

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka Tjänstemännens IT-miljö Ett steg fram och två steg tillbaka 1 2 Förord............................................................... 4 Satsa på en bättre IT-miljö det gynnar företagen, medarbetarna och

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

En politik för. Olof Palmes Gata 17 105 32 Stockholm Tel +46 8 504 15 000 www.unionen.se

En politik för. Olof Palmes Gata 17 105 32 Stockholm Tel +46 8 504 15 000 www.unionen.se Tnr: 1856:1. ISBN: 978-91-7391-348-5. Oktober 2012. 3 000 ex. Produktion: Blomquist & Co. En politik för Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Försvarsmaktens utveckling - nästa steg

Försvarsmaktens utveckling - nästa steg 1 Det talade ordet gäller Anförande av överbefälhavaren, general Håkan Syrén, vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 17 januari 2006 Försvarsmaktens utveckling - nästa steg Eders Kunglig Höghet,

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

FLYGMOTORTILLVERKNING G I TROLLHÄTTAN

FLYGMOTORTILLVERKNING G I TROLLHÄTTAN FLYGMOTORTILLVERKNING G I TROLLHÄTTAN Omständigheter och händelse Försvarsbeslutet 1925 innebar en betydande förändring och nedrustning av det militära försvaret. I ljuset av det förödande världskriget

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

En utvecklingskraftig bussbransch

En utvecklingskraftig bussbransch En utvecklingskraftig bussbransch bidrar till en fördubblad kollektivtrafik Juni 2014 Sveriges Bussföretag 2014-06-10 Hög effektivitet förutsättning för en utvecklingskraftig bussbransch Regering, riksdag

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare En liten broschyr om SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR en organisation under tillväxt och utveckling SHR är en växande organisation i en växande näring. Vi företräder över 4 000 företag

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Rapporten är framtagen av Elisabet Åberg, Samhällspolitiska enheten som ansvarar för Unionens utred ningsverksamhet, politikutveckling och lobbying.

Rapporten är framtagen av Elisabet Åberg, Samhällspolitiska enheten som ansvarar för Unionens utred ningsverksamhet, politikutveckling och lobbying. Syftet med Att anlita löntagarkonsult är att vara ett stöd för förtroendevalda att anlita löntagarkonsult och tydliggöra processen vid konsult användning. Ofta kommer löntagarkonsulten in i ett för sent

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 April 2012 Arbetsmarknadsfrågor stora bland politiska bloggar Unionen anser att bloggar och andra sociala medier är rätt

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Det kan vara svårt att rätt förstå

Det kan vara svårt att rätt förstå Från nationellt försvar till internationell säkerhet HANDLINGAR Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 10 maj 2006 av direktör Åke Svensson Det kan vara svårt att rätt förstå förändringar,

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Barntillåtet arbetsliv

Barntillåtet arbetsliv Barntillåtet arbetsliv 2 Småbarnsföräldrar har det tufft i arbetslivet det vill vi ändra på Arbetslivet är inte barntillåtet. Det visar med all tydlighet den undersökning som Unionen gjort bland medlemmarna.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd?

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Staffan Jacobsson, Chalmers Fredrik Dolff, Ecoplan Förväntat produktionsgap i EU EU:s mål - minska

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet Unionens politiska riktlinjer Alkohol och droger på jobbet Om Unionens politiska riktlinjer Arbetsmiljö är ett av Unionens prioriterade områden. Därför har Unionen antagit en arbetsmiljöpolitisk plattform

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer