Om försvarsindustrin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om försvarsindustrin"

Transkript

1 Om försvarsindustrin

2

3 ISBN: Spetsteknologi, säkerhet och sysselsättning Försvarsindustrin är en av de mest högteknologiska branscher vi har i Sverige. Det finns bara sex länder i Västeuropa som har en försvarsindustri med egen utvecklingskapacitet, varav Sverige är ett av dessa länder. Ett tydligt exempel på svensk försvarsindustris kunnande är utvecklandet av JAS 39 Gripen. I hela världen finns bara tre andra liknande system. Även Kockums u-båtar med luftoberoende framdrivning och stealthegenskaper, det vill säga syns inte på radar, är att annat exempel på teknik i världsklass. Sverige har i relation till folkmängd en stor försvarsindustri. Detta är ett resultat av en neutralitetspolitik som ställde krav på att landet skulle vara självförsörjande på försvarsmaterial i händelse av oro i omvärlden. Sverige deltar idag tillsammans med Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland i något som kallas sexnationssamarbetet. Detta samarbete syftar till att länderna gemensamt säkerställer tillgången till försvarsmateriel och får en uthållig försvarsindustristruktur. I budgetpropositionen för 2008 aviserar regeringen besparingar på materielanslaget med 1,6 miljarder kronor. Besparingen motsvarar 8,5 procent av förväntat utfall för Det finns sedan många år ett nära samarbete mellan Försvarsmakten, Försvarets materielverk och försvarsindustrin i materielfrågor. Samarbetet har visat sig fungera väl, både för att driva den högteknologiska utvecklingen och för att ta fram materiel med låga livscykelkostnader genom kostnadseffektiva processer. Försvarsindustrin befinner sig ofta utvecklingsmässigt i den absoluta teknologifronten. Stora krav från beställarna på hållfasthet, funktionssäkerhet, simuleringar och systemförmåga gör att detta är en bransch som flyttar den tekniska kunskapsnivån framåt. Civil flygproduktion, mobiltelefoni, personbilar, mätteknik, medicinsk teknik och IT är områden som har utvecklats med hjälp av teknologi från försvarsindustrin. Ungefär personer jobbar inom försvarsindustrin i Sverige. Inkluderar man underleverantörer blir antalet ungefär det dubbla. Runt 75 procent av de sysselsatta i försvarsindustrin finns utanför storstäderna. I dessa regioner spelar försvarsindustrin en viktig roll som arbetsgivare. Företagen är också viktiga köpare av tjänster samt bärare av teknisk kompetens och infrastruktur. Företagen är ofta en del av navet i de regionala innovationssystemen. Unionen har cirka medlemmar i försvarsindustrin. 3

4 Unionen arbetar för branschens utveckling i Sverige Unionen är ett nytt fackförbund, bildat av HTF och Sif den 1 januari Det har gjorts ett antal större insatser i frågor om försvarsindustrins utveckling genom åren publicerade Sif en utredning, Svensk flygindustris framtida förutsättningar, vilken innehöll en omfattande genomgång av teknik, konkurrens och marknadsförutsättningar på såväl det civila som det militära området. Inför 1996 års försvarsbeslut publicerade Sif rapporten Det behövs en försvarsindustripolitik, vilken innehöll en genomgång av marknaderna för försvarsmateriel, den svenska försvarsindustrins struktur och förutsättningar för framtida konkurrenskraft. Vid den tidpunkten stod försvarsindustrin på tröskeln av internationaliseringen och konceptet insatsförsvar skulle komma att ersätta invasionsförsvar. Utifrån rapporten genomfördes sedan ett antal uppvaktningar av de politiska partierna. Rapporten Spetsteknologi, säkerhet och sysselsättning publicerades inför 2004 års försvarsbeslut. Omstruktureringen, internationaliseringen och det ökade tjänsteinnehållet hade vid den tiden satt tydliga avtryck i försvarsindustrin. Rapporten utmynnade i fyra skäl till att utveckla försvarsindustrin i Sverige, och 14 punkter till hur detta skulle kunna göras. Inför försvarsbeslutet uppvaktade Sif sedan de politiska partierna och deltog i ett antal seminarier och konferenser. 4

5 Försvarsindustrins utveckling Några karakteristiska drag för försvarsindustrin Försvarsindustrin över hela världen har kontinuerligt genomgått kraftfulla omstruktureringar under de senaste 30 åren. Detta har skett i takt med att omvärlden förändrats och att utvecklandet av ny materiel blivit allt dyrare. Den svenska försvarsindustrins struktur och kapacitet är i stor utsträckning ett resultat av neutralitetspolitiken och alliansfriheten. Det finns en bredd i produkter och kompetenser, som ett resultat av behovet att förse många vapenslag med utrustning. Det finns en hög teknologinivå som kommer ur behovet av att själva klara av att utveckla ny materiel. Här har svensk ingenjörstradition och ett nära samarbete med annan industri spelat en viktig roll. Bred kompetens, högt teknologikunnande och korta produktserier har tvingat företagen att klara sig med små organisationer vilka genomgått kontinuerliga rationaliseringar. Kostnadseffektivitet har varit ett nyckelord i företagen. Det har också tvingat fram väldigt kostnadseffektiva produkter och materielsystem. Huvudkunden, det svenska försvaret, har haft begränsat med pengar och detta har gjort det nödvändigt att materielen ska kunna utvecklas över tiden och ha låga livscykelkostnader. Från många till få Under de senaste decennierna har antalet större försvarsindustriföretag i Sverige minskat från 13 till sex. Det finns ett antal drivkrafter som drivit fram denna utveckling och alla försvarsindustriföretag har påverkats av denna process. Utvecklingen har ökat av nya produkter och system med ett stort teknik- och systeminnehåll. Samtidigt har kostnaderna för att sälja materielen stigit. Företagen har därför strävat efter att skapa större enheter för att bättre kunna utnyttja stordrift samt skapa möjligheter att rationalisera bolagen. Företagen har också renodlat verksamheter och bolagsstrukturer för att göra försvarsmateriel till den strategiska verksamhetsinriktningen. Många av bolagen hade tidigare verksamheter som utgick från ett traditionellt brett ingenjörskunnande. Genom renodlingen har företagen fått tydligare strategisk inriktning med ökade möjligheter att bygga kompetens, infrastruktur och förstärkt affärsmässighet. 5

6 Från nationell till internationell En viktig drivkraft till förändringarna i den svenska försvarsindustrin har varit förändringar i ägandet. Då produktionen har långa ledtider och det finns en stark politisk reglering av försvarsmarknaderna, krävs ägare som förstår detta och som vill arbeta under dessa förutsättningar. Långsiktiga investerings- och utvecklingsplaner och god tillgång till finansiellt kapital är en förutsättning för att verksamheterna ska kunna utvecklas. Det finns idag ett betydande internationellt ägande inom svensk förvarsindustri. Det är en utveckling som har ökat under det senaste decenniet och som av säkerhetspolitiska skäl var otänkbar tidigare. Idag är det bara Volvo Aero och Saab som har svenska huvudägare. Den höga kompetensen inom svensk försvarsindustri har varit en viktig orsak bakom det utländska intresset. Genom att förvärva svenska bolag har de utländska bolagen fått tillgång till ny och högkvalificerad teknologi. Ett annat viktigt skäl har varit möjligheten för utländska bolag att utöka sina marknader. De svenska företagen har traditionellt haft väldigt höga marknadsandelar i Sverige. Genom förvärven har de utländska köparna fått tillgång till andra marknader där de tidigare svenska bolagen också varit verksamma. Den svenska marknaden är liten och det är svårt att skapa tillräckliga volymer. I samband med omstruktureringar har ägarna valt att knoppa av och förbereda vissa delar för försäljning. Behovet av större marknader har varit ett viktigt skäl för tidigare svenska ägare att sälja sina företag eller att låta dem delta i internationella omstruktureringar. Det finns också en brist på intresserade inhemska potentiella ägare. Som konstaterats ovan ställer försvarsindustrin stora krav på sina ägare. Kapitalbrist, svaga framtidsutsikter och/eller förhandlingspositioner har angivits som orsak för tidigare svenska ägare att lämna försvarsindustrin. Det har samtidigt funnits ett tydligt politiskt tryck från statsmakterna på att internationalisera ägandet inom försvarsindustrin. Därmed har staten kunnat avsäga sig en del av ansvaret för att säkra beställningar och kompetensen i företagen. Detta senaste satte ett tydligt märke genom de offentliga diskussionerna inom regeringen runt arbetet med budgetpropositionen för Regeringen skriver där att Försvarsdepartementet ska närmare redovisa hur utgifterna kan minskas med sammantaget i storleksordningen 3 4 miljarder kronor i nivå, inklusive nu aviserade besparingar. 6

7 Från produktion till systemutveckling Omvandlingen av försvarsindustrin har inte bara rört strukturer och ägande. Verksamheter och produkter har också förändrats i grunden. I takt med att kunderna önskar högre funktionalitet till lägre priser, har industrin strävat efter att utnyttja ny teknik och höja förädlingsvärdet i produkterna. Företagen har flyttat sin interna fokus från produktionsorganisationen till utvecklingsorganisationen och systemens tjänsteinnehåll. Utvecklandet av försvarsmateriel är kostsamt och kräver långsiktiga investeringar. Det är därför viktigt att systemen går att vidareutveckla under deras livslängd, så att dessa kan möta behov som finns inte bara vid beställningstidpunkten, utan som också uppstår långt senare. En viktig orsak som tvingar fram ett ökande tjänsteinnehåll i produkterna är kravet på produktionens förmåga att samverka med andra, utländska materielsystem. Det svenska deltagandet i EU:s militära snabbinsatsstyrka och de ökande internationella åtaganden som gjorts från regerings och riksdags sida förutsätter att svenska system kan fungera tillsammans med utländska system. Goda möjligheter till övning och simulering ställer också stora krav på tjänsteinnehållet. Övningsverksamhet måste kunna bedrivas under realistiska förhållanden, samtidigt som denna verksamhet måste vara både säker och ekonomiskt försvarbar. Under senare år har det förevarit en kraftig utveckling av sensorer, simulatorer och träningsanläggningar. Det nätverksbaserade försvaret (NBF) är ett begrepp som sammanfattar flera av dessa utvecklingskrafter. Den bärande tanken bakom NBF är att bättre beslutsunderlag tas fram för den militära verksamheten. Alla ska veta vad som händer för att därigenom kunna öka effektiviteten i insatserna genom förbättrad styrning av vapensystem med mera. Genom att länka samman sensorer, materielsystem och människor bidrar NBF till att dessa uppträder gemensamt som en enhet. En annan viktig del i utvecklingen av NBF är i ökad utsträckning kunna använda militära komponenter i civila system. En ökad mångsidighet hos systemen minskar enhetskostnaderna och ökar möjligheterna att använda systemen även i civila sammanhang, såsom vid räddningsinsatser och vid gränsbevakning. Försvarsindustripolitiken Försvarsindustrins militära marknad skiljer sig från övriga marknader genom att den är fullt ut reglerad av staten. Det är också alltid en statsmakt, svensk eller utländsk, som är kunden. Det innebär att det krävs ett stort engagemang, och en viss varsamhet, från statens sida för att industrin ska utvecklas väl. 7

8 Ett viktigt inslag i försvarsmaterielaffärer består av att bygga politiska relationer mellan länder. Inköpens storlek gör att den köpande staten ofta kräver motköp för att på så sätt gynna sitt inhemska näringsliv. Det är då en förutsättning att det finns en bred samverkan mellan industri och stat för att kunna sätta samman attraktiva paket bestående av industriellt samarbete, referensaffärer, samövningar och utbildningssamarbeten. Såväl försvaret som försvarsindustrin har sedan många år genomgått en lång och kontinuerlig neddragningsprocess. Hotet från omvärlden har förändrats och i takt med det har försvarets uppgifter också ändrats. Samtidigt behöver försvarspolitiken, och framför allt försvarsindustripolitiken, bli än mer långsiktig. Större materielsystem kan ha en operativ livslängd på uppemot 30 år. Läggs därtill en period för utveckling och en period för avveckling ger det en sammanlagd livslängd på kanske 40 till 45 år. Det kan vara värt att komma ihåg att arbetet med att utveckla Gripen inleddes i slutet av 1970-talet och att beslutet om att beställa planet fattades Riksdagen har fattat beslut om att göra försvarsbeslutsperioderna treåriga, eftersom de tidigare fyraåriga perioderna ansågs för långa. Treåriga beslutsperioder kan lämpa sig väl för att styra utbildnings- och övningsverksamheten. Materielförsörjningsprocessen behöver dock ett längre perspektiv för att kunna utvecklas på ett bra sätt. Även små förändringar i dessa beslut riskerar få kraftiga effekter för den svenskbaserade försvarsindustrins möjligheter att utvecklas. Ett mer effektivt resursutnyttjande En möjlighet att utnyttja resurser mer effektivt och samtidigt stärka samhällets skyddsförmåga är att skapa ett samhällsförsvar och därmed en större integration mellan försvaret och närliggande myndigheter. Det finns ett antal uppgifter i gränsen mellan fred och ofred, mellan nationella och internationella intressen och mellan vad som är militära uppgifter och uppgifter för andra myndigheter såsom polis, räddningsverk etcetera. Exempel på dessa uppgifter kan vara gränsövervakning, motverka sabotage, hantera olyckor, ta hand om flyktingströmmar eller göra insatser vid miljökatastrofer. Försvarsindustrin skulle kunna medverka i arbetet med dessa uppgifter genom allsidiga system där militär och civil teknik kombineras och där låga kostnader kombineras med hög funktion och driftssäkerhet. Även Försvarets materielverk har en viktig roll som upphandlare och teknikutvecklare till de många myndigheter som har uppgifter inom området. 8

9 Utveckla försvarsindustrin Försvarsindustripolitiken måste bli mer långsiktig Stora materielsystem ska ofta leva under mycket långa perioder. Den stora utmaningen för försvarsindustrin är att på mycket lång sikt, under marknadsmässiga former, bygga kompetens för utveckling, produktion och underhåll av materiel. Det kräver en försvarsindustripolitik med tydliga och uthålliga målbilder, täta kontrollstationer och politiskt mod att genomföra politiken. Arbetet inom ramen för sexnationsavtalet måste förstärkas Genom sexnationsavtalet finns möjligheter att omstrukturera försvarsindustrin i Europa och därigenom skapa en starkare och mer konkurrenskraftig försvarsindustri. Det förutsätter att industrin ges konkreta utvecklings- och produktionsprojekt att samarbeta och struktureras kring. Utveckla samarbetet Det finns ett antal påfrestningar som naturkatastrofer, grov kriminalitet, stora olyckor som skulle kunna hanteras bättre genom en starkare samverkan mellan militära och civila myndigheter. Ett första steg kan vara samordning vid katastrofer samt materielsamarbete. Strukturera de svenska materielinköpen Det finns ett antal myndigheter som Försvarsmakten, Polisen, Tullverket och Räddningsverket, vilka alla har behov av materiel som klarar svåra förhållanden och som samtidigt har låga livscykelkostnader. Samordnade materielinköp borde kunna ge lägre kostnader. Inför export-/importsymmetri Sverige köper försvarsmateriel från länder som vi inte skulle kunna tänka oss att sälja till. Det är ologiskt och orimligt, eftersom import också ger stöd till det säljande landets militära förmåga. Trovärdighet i exporthinder uppnås bara om symmetri kring import av militärt materiel skapas. I annat fall bör för konsekvensens skull en översyn av nuvarande exportregler göras. 9

10 Utnyttja befintliga resurser och produktionsanläggningar Försvarsmakten och industrin har idag parallella anläggningar för delar av det tyngre underhållet. Genom samordning av resurserna kan en sådan produktionsbeläggning skapas, samtidigt som underhållet säkerställs utan dubbel infrastruktur. Skapa teknik- och utvecklingsprojekt inom civila/militära samarbetsnischer För att öka samverkan, stärka samhällsskyddet och samtidigt minska industrins beroende av militära beställningar måste det skapas utrymme för industrin att växa in i. En liten del av försvarsanslaget bör kunna användas till att växla över utvecklingsverksamheten mot sådana civila nischer. Ägarna måste ta sitt ansvar Försvarsindustrin har internationaliserats kraftig sedan mitten av talet. Ägarna måste ta ansvar för att se till att de företag de förvärvat får dubbla hemmamarknader och kan tillgodogöra sig volymfördelar. Ägarna måste ta ett långsiktigt ansvar för kompetens, individer och anläggningar. Koncernintegrationen i företagen måste förbättras Försvarsindustrikoncernerna måste intensifiera arbetet med att nationellt och internationellt fördela roller och arbetsuppgifter, så att människor och deras kompetens tas tillvara, företagens konkurrenskraft förstärks och beläggningssvackor i möjligaste mån undviks. 10

11 Viktiga avtalsfrågor som Unionen driver inom försvarsindustrin Unionen vill att arbetsgivare och fackförbund inom försvarsindustrin gemensamt ska främja industriell utveckling, lönsamhet och konkurrenskraft. Därigenom läggs grunden för god löneutveckling och goda villkor i övrigt för de anställda. Vi vill ta vårt ansvar och bidra till att lägga en god grund för att Sveriges näringsliv ska kunna utvecklas och förnyas. Dessa krav fördes fram redan i avtalsrörelsen 2007 och gäller även idag. Unionen kräver därför att företagen inom försvarsindustrin på motsvarande sätt tar sitt ansvar till den industriella utvecklingen i Sverige genom ökade investeringar, satsning på forskning och utveckling och för ett långsiktigt industriellt agerande. Löner Unionen kräver löneavtal som ger reallöneökning för våra medlemmar och som innehåller en individuell löneökningsgaranti. Lönestrukturer i företagen ska utformas så att de stöder en utveckling av de anställdas kompetens och arbetsuppgifter. Jämställdhet Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till utveckling i arbetet, samma möjlighet till att förena fritid och arbetsliv samt att ingen lönediskriminering på grund av kön förekommer. Kompetensutveckling Unionen kräver att företagen ger våra medlemmar möjlighet och resurser till kompetensutveckling så att Sverige även i framtiden kan producera och sälja högteknologiskt försvarsmateriel på en internationell marknad. Utvecklingssamtal utgör en viktig grund för den individuella utvecklingsplaneringen. 11

12 Arbetsmiljö I syfte att bidra till ett uthålligt och konkurrenskraftigt arbetsliv vill Unionen stärka och utveckla det partsgemensamma arbetsmiljöarbetet genom att alla medlemmar och arbetsplatser ska ha tillgång till företagshälsovård med god kvalitet. Alla medlemmar ska kunna må bra på och av jobbet. Arbetstid Unionen arbetar för att arbetstiden inte ska vara för lång och påfrestande för våra medlemmar och att individen ska få större inflytande över den. Unionen bevakar att medlemmar får de föreskrivna viloperioder som kollektivavtalen säger. 12

13 Ingela Olsson, Karlskoga. Försvaret. Inköpsadministratör, BAE Systems Bofors, Karlskoga. Ekonomistudier bland annat. Medlem i Sif sedan Ingela Olsson arbetar bland annat med budgetuppföljning, men mest med kalkylsamordning. Vid en offertförfrågan från kund kommer uppdraget att ta in priser till inköpsavdelningen. Hon tar emot och fördelar uppdraget på inköparna samt sammanställer och levererar det färdiga resultatet till offertansvarig. Hon fungerar alltså som en sorts koordinator. Det är ett intressant och mångsidigt jobb. Branschen är väldigt teknikintensiv samtidigt som det är en industri. Vi har fokus på utveckling och ingenjörsarbete. Ingela Olsson har svårt att tänka sig att inte vara medlem i facket, framför allt för möjligheten att påverka. Skulle jag argumentera för medlemskap skulle det vara just för påverkansmöjligheten, stödet det ger och för min egen del insynen i företaget. Johan Löfling, Linköping Försvaret. Ingenjör, Saab, Linköping. Bland annat klubbordförande (heltid). Gymnasieingenjör. Medlem i Sif sedan Johan Löfling säger att han arbetar i en starkt politiserad bransch med många fördomar. Få vet, eller bryr sig om att ta reda på, varken politiker eller journalister, att detta är en högteknologisk industri med forskning och utveckling som gagnar hela landet. Han menar att ingen annan bransch, förutom läkemedelsindustrin kanske, har forskningsprojekt med en utvecklingstid på tio år. För att behålla sin position krävs fortsatt tillgång till den vassaste kompetens som finns att uppbringa. Sitt eget jobb beskriver Johan Löfling som utvecklande och alltid i teknikens yttersta framkant. Och han har inga problem att föra fram fördelarna med medlemskap i Unionen: solidaritet, gemenskap, påverkansmöjligheter. 13

14 Lite fakta om försvarsindustrin Bilden nedan ger en översiktlig bild över omstruktureringen i försvarsindustrin under de senaste tre decennierna. På kort tid, från 1990-talets början och framåt, har industrin internationaliserats. Samtliga bolag, utom Saab och Volvo Aero, ingår numera i utländska koncerner. Diagrammet nedan visar utvecklingen av antalet anställda inom försvarsindustrin. De mörkgröna staplarna visar det totala antalet anställda inom försvarsindustriföretagen, medan de ljusgröna staplarna visar antalet anställda som är direkt sysselsatta med försvarsmaterielproduktion. [Anställda] [År] 14

15 Det totala antalet anställda inom försvarsindustrin i Sverige var 2006 ungefär personer. Runt 75 procent av dessa jobb finns utanför de tre storstadsregionerna och sammantaget finns försvarsindustri lokaliserat till 14 län. Unionen har cirka medlemmar som jobbar inom försvarsindustrin Källor: Förtroendevalda och anställda i Unionen, SCB Säkerhets- och försvarsföretagen 15

16 Unionen är ett helt nytt fackförbund, bildat av HTF och Sif den 1 januari Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. Vi är cirka medlemmar, varav förtroendevalda i över företag och organisationer. Unionen finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Tnr: 1014:1. ISBN: Jan ex. Produktion: Blomquist & Co. Foto: Lena Granefelt. Tryck: Ekotryckredners Olof Palmes Gata Stockholm Tel Om försvarsindustin ingår i en serie skrifter om branscher våra medlemmar finns i. Skrifterna beskriver branschen, frågor som vi i Unionen driver och förslag för att utveckla branschen och våra medlemmar. Du kan beställa övriga skrifter på

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Karlskoga kommuns yttrande

Karlskoga kommuns yttrande Bilaga 1 Karlskoga kommuns yttrande till Krigsmaterielexportöversynskommittén www.karlskoga.se Bakgrund Regeringen tillkallade förra året en parlamentarisk kommitté, Krigsmaterielexportöversynskommittén,

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Kommittédirektiv Investeringsplanering för försvarsmateriel Dir. 2013:52 Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en ändrad process för hur regeringen

Läs mer

INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION. Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014

INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION. Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014 INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SVENSK FÖRSVARSINDUSTRI Svensk materielförsörjningsstrategi Materiel med hög förmåga/låg

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Vår syn på lönebildning

Vår syn på lönebildning Unionens lönepolitiska plattform 2016-2019 Vår lönepolitik uttrycker våra gemensamma värderingar om löneökningarnas storlek, hur dessa ska fördelas och hur vårt inflytande ska gå till. Lönepolitikens syfte

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:153

Regeringens proposition 2015/16:153 Regeringens proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Prop. 2015/16:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995 Sida 1 (7) Särskilda redovisningar rörande Försvarsmaktens förslag till en utvecklad försvarsattachéorganisation och Försvarsmaktens öppna redovisning över tänkt verksamhet för år 2005 för den militära

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken PowerPoint stoppade automatisk hämtning av den här bilden för att skydda din integritet. Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken 1552 Åkers Krutbruk 1937 Saab 1600

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

Post till alla även i framtiden

Post till alla även i framtiden 25530_post 03-04-14 18.42 Sida 1 Post till alla även i framtiden Facket för Service och Kommunikation SEKOs syn på postpolitiken 2003-03-11 25530_post 03-04-14 18.42 Sida 2 25530_post 03-04-14 18.42 Sida

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Om Säkerhets- och försvarsföretagen

Om Säkerhets- och försvarsföretagen Om Säkerhets- och försvarsföretagen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Vi har 62 medlemsföretag

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Är gränsen nådd?.........................................................................................

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Unionens politik för IT och Telekom

Unionens politik för IT och Telekom Unionens politik för IT och Telekom Unionens politik för IT & Telekom i korthet IT och Telekom är en bransch där digitaliseringen står i fokus och det bidrar till ständig förändring men också tillväxt.

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88)

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-12-16 Fö2016/01624/MFU Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) Statskontorets sammanfattande bedömning

Läs mer

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016.

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. 6st statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. statliga myndigheter är med och arrangerar Hack for Sweden,

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Stockholm, 31 juli 2009. Remissyttrande om Stödutredningen (Fö 2009:A) Från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Box 2088 103 12 Stockholm.

Stockholm, 31 juli 2009. Remissyttrande om Stödutredningen (Fö 2009:A) Från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Box 2088 103 12 Stockholm. Stockholm, 31 juli 2009 Remissyttrande om Stödutredningen (Fö 2009:A) Från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Box 2088 103 12 Stockholm Genom Anna Ek Ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Att Vi ska agera som en aktiv ägare och se till att de av oss gemensamt ägda bolag blir starka och konkurrenskraftiga.

Att Vi ska agera som en aktiv ägare och se till att de av oss gemensamt ägda bolag blir starka och konkurrenskraftiga. B 20 Motion till SAP kongressen 2009 Vi som tillhör de äldre i landet har med stor oro noterat att den borgerliga regeringen håller på att rasera den välfärd som vi och tidigare generationer kämpat för

Läs mer

Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan

Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan Bakgrund Kommissionens meddelande (2013) Politisk uppmärksamhet från EU:s stats- och regeringschefer (2013/2015) EU:s globala strategi

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? VARFÖR? En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? En stark svensk säkerhets- och försvarsindustri stärker Sveriges internationella inflytande

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

Remiss; Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:42) samt Sanktionsväxling effektivare sanktioner på exportkontrollområdet (SOU 2014:83)

Remiss; Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:42) samt Sanktionsväxling effektivare sanktioner på exportkontrollområdet (SOU 2014:83) 1 (8) Remissyttrande 2015-11-05 Utrikesdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss; Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:42) samt Sanktionsväxling effektivare sanktioner på exportkontrollområdet

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier SVERIGES BYGGINDUSTRIER (BI) ÄR BRANSCH- OCH ARBETSGIVARORGANISATION FÖR 3 200 BYGG-, ANLÄGGNINGS- OCH SPECIALFÖRETAG VERKSAMMA I SVERIGE. Fredrik Isaksson, chefekonom Johan Deremar,

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten. Dir. 2015:71. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015

Kommittédirektiv. Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten. Dir. 2015:71. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Kommittédirektiv Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten Dir. 2015:71 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska se över materiel-

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Bilder av arbete för social hållbar utveckling

Bilder av arbete för social hållbar utveckling Bilder av arbete för social hållbar utveckling (kenneth.ritzen@uppsala.se) Att konkretisera en vision Balanser, avvägningar, förhandlingar Arbetsklimatet Folkhälsoarbete Omvärldsanalys Människosynen i

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer