Trouvilleföreningen. Trouvillebryggorna Rapport från Teknikgruppen Version 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trouvilleföreningen. Trouvillebryggorna Rapport från Teknikgruppen 2015-06-16. Version 1.1"

Transkript

1 Trouvilleföreningen Trouvillebryggorna Rapport från Teknikgruppen Version 1.1

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Definitioner... 3 Referenser... 3 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 ARBETSGRUPP TEKNISK LÖSNING... 4 TEKNIKGRUPPENS UPPDRAG... 5 BYGGLOV... 5 FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN TEKNIKGRUPPEN... 5 Krav på bryggorna... 6 Beslutsunderlag... 7 Fristående vågbrytare... 8 OFFERTFÖRFRÅGAN... 9 Kortsiktiga åtgärder för bryggorna (under 2015)... 9 Långsiktiga åtgärder för bryggorna (från 2015 och framåt)... 9 UPPHANDLING... 9 APPENDIX A Alternativa bryggkontruktioner i utvärderingen Alternativ 1) Brygga på gjutna betongpålar Alternativ 2) Betongpontonbrygga Alternativ 3) Stenkista med ram av stockar Alternativ 4) Stenkista med låda i glasfiber Alternativ 5) Brygga på träpålar klädda i PVC-plast Sammanställning över bryggalternativ Trouvilleföreningen 3 2 (18)

3 Inledning Definitioner Begrepp / Förkortning Brygga Definition plattform (vanl. fast sådan, hvilande på nedslagna pålar, men äfv. om flotte l. stenbank l. dyl.) för fartyg l. båtar att lägga till vid l. för att bereda ett bekvämt tillträde till (någorlunda djupt) vatten Referenser Dokument Version Sökväg Pärmen med historisk dokumentation, protokoll, beslut, uppdrag m.m. för Trouvillebryggorna STATUSRAPPORT (Statusrapport över Trouvillebryggorna år 2014 upprättad av Paul Åkerlund Byggprojekt AB) Uppdragsbeskrivning arbetsgrupp Trouvillebryggorna ver Finns hos Hamnkaptenen STATUSRAPPORT.PD F Uppdragsbeskrivning arbetsgrupp Trouvillebryggorna ver 1.0.doc Boken Bryggan skriven av Per Isacsons. Det är en bok med råd och tips till dig som vill bygga en brygga. ment/bryggan_2.pdf Trouvilleföreningens bryggor har genom åren byggts i omgångar byggdes den första bryggan. Cirka 20 år senare byggde man ytterligare en brygga. Det är den som ligger närmast byn. Innan den nya bryggan byggdes så hade man provat på en flytbrygga, men den innebar en hel del mer jobb eftersom man var tvungen att ta upp den vintertid. Under åren lopp har det gjorts ett antal renoveringar av bägge bryggorna. Den senaste renoveringen av bryggorna gjordes efter en vinterstorm då delar av däcket och några balkar byttes ut. Inspektioner av bryggorna har visat att balkarna på den nya bryggan är av obehandlat stål, vilket har inneburit att dess balkar rostar i en snabbare takt än den gamla yttre bryggan som har galvaniserade balkar. Betongfundamenten vilka bryggorna vilar på har också eroderat kraftigt genom åren. Det finns en trend på ökande storlek på båtarna vid bryggorna och därmed ett önskemål att den nya bryggan skall kunna tåla att samtliga båtar på yttre halvan kan ta emot båtar med maximal längd om 7 m och med en vikt på ca 1500 kg vardera. Det ökade behovet av större båtplatser har fört med sig att stora båtar placeras längre och längre in på bryggorna, men vattendjupet och nuvarande bojstenars placering sätter fysiska begränsningar idag för hur lång in som det går att placera större båtar. 3 (18) Trouvilleföreningen

4 Den yttre bryggan fungerar även som angöringspunkt för reguljär båttrafik från Stavsnäs, till exempel f.d. Tärnan. Denna funktion skall även i fortsättningen tillgodoses. På Trouvilleföreningens årsmöte 2014 så beslutades att styrelsen skulle utreda alternativ för att åtgärda de hårt slitna bryggorna. Under hösten 2014 gav styrelsen Paul Åkerlund Bryggprojekt AB i uppdrag att göra en besiktning av bryggornas nuvarande skick, och ge förslag på en eller flera kortsiktiga och långsiktiga underhållsplaner för bägge bryggorna, inklusive kostnadsuppskattningar för respektive konstruktion. De kortsiktiga planerna skulle ha en livslängd på 20 år och de långsiktiga planera skulle ha en livslängd på 50 år. Resultatet levererades i form av en rapport ( STATUSRAPPORT.pdf, se Referenser ovan), som presenterades för styrelsen ( Styrelsemöte Trouvilleföreningen 18 november 2014.doc ). I rapporten rekommenderades att ersätta befintliga bryggor med prefabricerade betongpontonbryggor. Styrelsen beslutade att utreda förslaget att ersätta den lilla bryggan (närmast byn) med en prefabricerade betongpontonbrygga, och den större bryggan skulle renoveras för att hålla minst 5-10 år. Skälet till beslutet är att styrelsen ville utvärdera hur väl en betongpontonbrygga fungerar i den utsatta miljön som Trovillebryggorna befinner sig i. Efter 5-10 år skulle Trouvillföreningen kunna ta ett nytt beslut om även den större bryggan kan ersättas med betongpontonbrygga. I arbetet med bryggorna under hösten 2014 så har vi kunnat identifiera tre olika delområden som var för sig kräver ett fördjupat arbete och engagemang. För varje område har det tillsatts egna arbetsgrupper, med deltagare från Trouvilleföreningens styrelse och medlemmar i Trouvilleföreningen. De tre delområdena är: 1. Teknisk lösning 2. Finansiering 3. Båtplatser Denna rapport redovisar resultatet för delområde Teknisk lösning rapport ( Uppdragsbeskrivning arbetsgrupp Trouvillebryggorna ver 1.0, se Referenser ovan). Arbetsgrupp Teknisk lösning Delområde teknisk lösningen handlar om att ta fram förslag på lämpliga åtgärder för att åtgärda nuvarande brister för Trouvillebryggorna. Minst två förslag skall tas fram och presenteras på Trouvilleföreningens årsmöte Deltagare i teknikgruppen: Kjell Rydjer (ordförande) Per-Erik Schultz Christian Baumann 4 (18) Trouvilleföreningen

5 Teknikgruppens uppdrag Uppdraget som teknikgruppen hade att utreda fördelade sig på följande sätt: 1. Söka bygglov, strandskyddsdispens, samt lov för vattenverksamhet hos Värmdö kommun. 2. Ta fram beslutsunderlag för att åtgärda Trouvillebryggorna i form av renovering alternativt nybyggnation och visa på alternativ för bryggorna. a. Utred även för och nackdelar med att placera ut fristående vågbrytare. 3. Ta fram en offertförfrågan a. för kortsiktiga åtgärder för bryggorna (under 2015) b. för långsiktiga åtgärder för bryggorna (från 2015 och framåt) 4. Genomför upphandling enligt offertförfrågningarna Bygglov I uppdraget ingick att skicka in bygglovsansökan innan offertförfrågan gick ut till leverantörerna. Dock har det visat sig att flera av leverantörerna har mångårig erfarenhet av att söka bygglov hos kommunerna åt sina uppdragsgivare. De har även god kontakt på kommunerna, och vet hur ansökningarna skall utformas på bästa sätt. Teknikgruppen har därför föreslagit att låta detta vara en del i uppdraget med att renovera/ersätta trouvillebryggorna. Förslag till beslut från Teknikgruppen I arbetet med att utvärdera de olika bryggkonstruktionerna så har vi i teknikgruppen varit i kontakt med ett flertal leverantörer och diskuterat för och nackdelar med olika konstruktioner. Från några leverantörer har vi även fått in skriftliga prisindikationer och offerter via mejl. Vi har även läst in oss på lite olika fackliteraturer i ämnet. Teknikgruppens kravlista har varit vägledande i bedömningen om för och nackdelar med de olika bryggkonstruktionerna. Det är snart 50 år sedan den första Trouvillebryggan byggdes (1968) och 1988 byggdes den nya bryggan. Föreningens erfarenheter visar att i extremfallen utsätts bryggorna för stora krafter i form av högvatten, dyningar och rörlig is som trycker på bryggorna. Kraftig vind har inte lika stor påverkan. Detta går att utläsa i sparade dokument som finns i Hamnkaptenens pärm, Vi har även varit i kontakt med Roslagens Sjötrafik AB och Ronny Jansson som är kapten på Tärnan och som reguljärt trafikerar Trouvillebryggan. Vi har tagit del av 5 (18) Trouvilleföreningen

6 Ronnys önskemål/krav som den nya större och tyngre Tärnan har för att kunna angöra Trouvillebryggan. I vårt arbete med att utvärdera de olika alternativa bryggkonstruktionerna så har vi tittat på betongpontonbryggor, bryggor på pålar (både cement, trä, och klädda med PVC-plast), bryggor på stenkistor i trä och glasfiber, samt kombinationer av stenkistor och pålar. I utvärderingen av föreslagna betongpontonbryggor har vi i dialog med flera bryggleverantörer kommit fram till att nackdelarna överväger fördelarna. Betongpontonbryggan i sig är underhållsfri, men kättingar och bojstenar kräver reglebunden tillsyn och underhåll vilken bedöms som allt för stora nackdelar jämfört med föreslagen lösning. Den gamla bryggan där Tärnan lägger till är enligt leverantörerna i bra skick förutom att några betongpålar behöver förstärkas, samt att trädäcket behöver ses över. Den nya bryggan närmast byn måste dock i enlighet med flera bryggleverantörer ersättas med en ny brygga. Hade den nya bryggan varit byggd av samma material som den gamla så hade vi inte haft något större problem utom vissa pålar. Enligt Sjöliv AB är det för dyrt att bygga med den tekniken idag. Läs mer ingående om de olika bryggteknikerna och om deras för och nackdelar i Appendix A Krav på bryggorna I arbetet med att värdera de olika alternativa bryggkonstruktionerna så har följande krav identifierats som de nya bryggorna skall klara av. 1. Bryggorna skall klara av dyningar från nord/nordostliga vindar i vindhastigheter upp till storm (24 32 m/s). 2. Bryggorna skall klara drivis som driver in och trycker på bryggan. Mest utsatt är drivis som kommer in från nord/nordost. 3. Bryggorna skall klara båtar med en längd på 7 meter och maximalt 2 tons vikt. Varje brygga beräknas ha plats för cirka 50 båtplatser. 4. Bryggorna skall klara att ta emot reguljärtrafik, primärt Tärnan. Tärnan har en bredd på 6,5 meter och väger cirka 130 ton. 5. Angöringen för reguljärtrafik enligt Tärnans önskemål skall ha en stabil och plan, gummiklädd angöringsyta som är ungefär lika bred som båten, dvs. 6-7 m. Den bör också, om möjligt, vara i 2 höjdnivåer för att klara högvatten, som en trappa med andra ord. Olika konstruktioner som är tänkbara är en vägg av pålar med stöd av diagonala pålar och kista, eller gjutet betongfundament längst ut på bryggan. 6. Bryggorna skall kräva så lite tillsyn och underhåll som möjligt. 6 (18) Trouvilleföreningen

7 Beslutsunderlag Teknikgruppen föreslår i enlighet med flera av våra bryggleverantörer att den nya bryggan närmast byn ersätts med en ny brygga. Den gamla bryggan där Tärnan lägger till är enligt leverantörerna i bra skick, förutom att några betongpålar behöver förstärkas med träpålar, samt att trädäcket behöver ses över. Bägge bryggorna förlängs 15 meter, vilket ger teoretisk stycken nya båtplatser. Dessa ersätter de innersta obrukbara platserna på bägge bryggorna. En förutsättning för förlängningen är att den godkänns vid bygglovsansökan. Förslaget blir därför följande för Trovilleföreningens årsmöte 2015 att ta ställning till. Nya bryggan närmast byn Nya bryggan närmast byn rivs och ersätts med en rak brygga som är 15 meter längre än nuvarande brygga (74+15 meter). Den byggs på 4 stycken stenkistor längs ut, och närmare land används PVC-klädda tryckimpregnerade träpålar. Föreningen måste bekosta bortforsling av rivningsmaterial. Gamla bryggan där Tärnan lägger till Gamla bryggan där Tärnan lägger till renoveras och förlängs 15 meter med en rak brygga som avslutas med en ny angöringskonstruktion för Tärnan (80+15 meter). Befintlig brygga förstärks där cement pålarna är svaga och trädäcket byts ut där det är nödvändigt. Enligt leverantörerna bedöms då den gamla bryggan klara sig cirka 30 år ytterligare. Längst ut på den gamla bryggan görs en förlängning på 15 meter som inkluderar en ny och kraftigare angöringsramp för Tärnan. Den nya förlängningen byggs på stenkistor och eventuellt i kombination med PVC-klädda tryckimpregnerade träpålar. Priserna är indikationer och vår bedömning så här långt. Vi grundar priserna på en offert från Moderna bryggor samt prisindikationer från Sjöliv. # Alternativ nya bryggan närmast byn Pris inkl moms 1 Ny brygga (74+15 meter) inklusive rivning Livslängd ca. 40 år Ca kr 2 Bortforsling av rivningsmaterial Ca kr Totalt nya bryggan kr # Alternativ gamla bryggan där Tärnan lägger till Pris inkl moms 1 Renovering av gamla bryggan (80 meter) Nya träpålar förstärker svaga befintliga pålar, cirka 6-8 stycken. Cirka halva bryggan behöver ersättas med nytt trädäck. Livslängd ca. 30 år 2 Förlängning av gamla bryggan med 15 meter inklusive ny och kraftigare angöringsramp för Tärnan. TOTAL SUMMA FÖR BÄGGE BRYGGORNA Totalt gamla bryggan Ca kr Ca kr kr kr 7 (18) Trouvilleföreningen

8 . Fristående vågbrytare I uppdraget ingick även att titta på för och nackdelar med en fristående vågbrytare i form av ett eller flera betongpontonelement en bit ut i vattnet för att kunna skydda Trouvillebryggorna mot kraftiga dyningar från nord/nordostlig riktning. Tanken var att placera en eller flera betongpontonbryggor en bit ut i Kniphalsviken för att skydda bryggorna mot dyningar. Vår bedömning är att det kommer kräva mycket underhåll och kontroll av förankringskättingar och bojstenar som håller vågrbrytarna på plats. Detta kan endast göras med dykare. Nackdelarna överväger fördelarna och vi ser inte att detta är ett alternativ att gå vidare med i nuläget. 8 (18) Trouvilleföreningen

9 Offertförfrågan Kortsiktiga åtgärder för bryggorna (under 2015) Under 2015 kommer vi endast göra enklare underhåll på bryggorna såsom utbyte av dåliga plankor samt nytt räcke vid den provisoriska landgången för Tärnan. Långsiktiga åtgärder för bryggorna (från 2015 och framåt) Långsiktiga åtgärder för bägge bryggorna är att Trovilleföreningen upphandlar renovering, förlängning 15 meter samt ny angöring för reguljärtrafik för den gamla bryggan samt rivning, nybyggnation samt förlängning 15 meter av nya bryggan. Upphandling Upphandlingen är beroende av beslut från Trouvilleföreningens årsmöte i juli Om mötet godkänner föreslagen lösning enligt ovan så startar arbetet med upphandlingen i augusti Grovt ser planen ut enligt följande: Utskick av anbudsbegäran under september 2015 Val av leverantör under november 2015 Byggaktiviteter under april-juni (18) Trouvilleföreningen

10 Appendix A Alternativa bryggkontruktioner i utvärderingen I arbetet med att titta på alternativa lösningar för att åtgärda de hårt ansatta Trouvillebryggorna så har Teknikgruppen valt att titta närmare på följande alternativa bryggkonstruktioner: 1. Brygga på gjutna betongpålar 2. Betongpontonbrygga 3. Stenkista med ram av stockar 4. Stenkistan med låda i glasfiber 5. Brygga på träpålar klädda i PVC-plast Vi har varit i kontakt med ett flertal bryggleverantörer. Vi har studerat deras hemsidor, och pratat med ett flertal av dem. Vi har även tagit in prisindikationer och offerter på kostnader för de olika alternativen. Alternativ 1) Brygga på gjutna betongpålar Vid vår genomlysning av bryggleverantörer har det visat sig att Trouvillebryggornas nuvarande konstruktion från 1968 och 1988 med på platsen gjutna betongpålar runt en stålpåle är en teknik som inte längre används idag. Enligt leverantören Sjöliv AB är det allt för dyrt att bygga bryggor med den tekniken idag. Istället finns det leverantörer som använder sig av färdiggjutna betongpålar med mindre dimension än nuvarande betongpålar. Konstruktion: En riktigt pålad brygga har kraftiga trä- betong- eller stålpålar som tryckts ner genom bottensedimentet och ner till underliggande berg. Observera att det är nödvändigt att pålarna står mot berg för att förhindra att den annars sakta kan sjunka ner i bottensedimentet. Ett vanligt problem med 10 (18) Trouvilleföreningen

11 de flesta pålade bryggor är att isen fryser runt pålen. Om vattennivån därefter stiger och därmed även isen, finns risken att även bryggans pålar dras med upp. Det är därför inte en ovanlig syn att man på våren placerat olika vikter på pålade bryggor i syfte att trycka ner bryggan igen i bottensedimentet. Använder man trä eller betongpålar bör dessa därför kläs med ett glatt och halt material, vanligtvis pvc-rör. Detta förhindrar isen att få grepp om pålen. Ett alternativ är att t.ex förse pålen med ett yttre glasfiberhölje. Även detta gör att isen får svårare att få grepp samtidigt som dess livslängd ökar. En förutsättning för en pålad brygga är att bottensedimentet bör vara minst 3 meter djupt och att vattendjupet helst inte överstiger 2 meter. Annars finns risken att isen kan förflytta bryggan i både höjd- och sidled. Tyvärr fungerar det sämre att slå ner pålar med bara en slägga. Skulle du lyckas med detta är botten sannolikt för mjuk (lera, dy) och kommer därför inte ge tillräckligt med stadga för pålarna. För att få ner pålar i ett lite fastare bottensediment krävs att pålarna trycks ner av en luftdriven pålhammare eller en kraftig kran. De flesta kranfartyg har som regel en lufthammare. Ett sådant fartyg kostar mellan och kr/timme att hyra. Fördelar: 1. Den är billigare att bygga en pålad brygga än en fast brygga med enbart stenkistor. 2. Den är fast och rör sig inte. Nackdelar: 1. Den är känslig för isrörelser i både höjd- och sidled. Därför bör pålarna på pålade bryggor kläs med något PVC-material för att minska friktionen mot isen. 2. En pålad brygga släpper igenom vågor, d.v.s. det finns ingen läsida. Livslängd:?? Leverantörer: Moderna Bryggor (www.modernabryggor.se) Aros Water AB (www.aroswater.se) Dyk & Anläggning (www.dyk-anlaggning.se) Prisindikation: Cirka xxx kr för två bryggor Alternativ 2) Betongpontonbrygga Betongpontonbryggor finns i varierande storlek både vad gäller längd och bredd. Betongpontonbryggor är tunga och stabila och används antingen för privatbruk eller för båtklubbar för åretruntbruk. Kräver strandskyddsdispens. Används i både skyddade och oskyddade hamnar med många förtöjda och även lite större båtar. 11 (18) Trouvilleföreningen

12 Konstruktion: 1. Det är vanligt med meter långa bryggsektioner av armerad betong. Sådana bryggor väger cirka 1000 kg/meter brygga och har en bärighet om cirka 500 kg/kvm. 2. Alternativa konstruktioner består av armerad betong med en kärna av cellplast alternativt luftfyllda flytelement. 3. Bryggan förankras undertill med kättingar förankrade i bojstenar. Kättingarna förankras korsvis under bryggan för komma djupare ned i vattnet och undvika att skada båtarna. 12 (18) Trouvilleföreningen

13 Fördelar: 1. Betongpontonbryggor är normalt sett billigare att lägga ut jämfört med en fast brygga med stenkista. 2. Kort byggnationstid. 3. Betongpontoner är helt osänkbara, har hög bärighet. 4. En flytbrygga rör sig med hög- och lågvatten, det vill säga alltid samma höjd över vattnet (konstant fribordshöjd). Normalt 30 och 50 centimeter över vattenytan. Nackdelar: 1. Kräver ett minimidjup på 1,5 meter. 2. Kättingar, schacklar och bojstenar kräver löpande besiktning och underhåll. 3. Flytbryggor är känsliga för isrörelse när isflak bryts loss och driver mot stränderna. Risken finns att ismassorna helt enkelt drar med sig både flytbryggan och dess förankringar. 4. En flytbrygga är trots allt är förtöjd och kan slita sig när vågor och vind trycker på. 5. Flytbryggans landgång nöts vid sjögång. Därför behöver en landgång renoveras eller bytas ut med jämna mellanrum. 6. En betongbrygga består av ett par centimeter tjockt skikt av armerad betong med olika former av vattentätande skikt. En nackdel med betongen är att den med tiden suger åt sig en viss mängd vatten som riskerar att frysa på vintern. 7. Saknar refererenser i utsatt miljö liknande Trouvillebryggorna. Livslängd: De flesta flytbryggor har en livslängd på mellan 20 och 40 år. Leverantörer: Pontech (www.pontech.se) Sjöliv (www.sjoliv.se) Moderna Bryggor (www.modernabryggor.se) Dyk & Anläggning (www.dyk-anlaggning.se) Prisindikation: Cirka xxx kr för två bryggor Alternativ 3) Stenkista med ram av stockar Detta är den vanligaste typen av brygga utefter Sveriges kuster. En bryggkonstruktion byggd med stenskista består av ett ramverk av stockar som fylls med stenar. Konstruktion: Stenkistan byggs enligt traditionella metoder på stående svärd av fyrkantsstolp 150 x 150 mm. Kistans sidor, 150 mm blocksågade furustockar, förbinds med svärden 13 (18) Trouvilleföreningen

14 och varandra med 38 mm lärkdymlingar. I kistans hörn möts timret i så kallade laxknutar som ger kistan dess typiska utseende. Normalt används inga bultar, skruvar eller annan metall i bygget. Om man vill så går det få bultad kista. Efter sjösättning bogseras kistan till sin slutdestination för att ställas på plats och vägas in. Kistan pålas sen invändigt med fyrkantsstolp som förhoppningsvis når ner till berggrund eller åtminstone drygt 10 m ner från bryggans översida. Pålarna bultas ihop med svärden med M20 gängstål, och utgör på så sätt stödben för kistan. Därefter stenfylls kistan, normalt upp till ca 30 cm över vattenytan. Slutligen reglas och däckas bryggan. Fördelar: 1. Många referenser i utsatt miljö liknande Trouvillebryggan. 2. Klarar kraftiga dyningar. 3. Klarar att stå emot isrörelse när isflak bryts loss och driver mot stränderna. 4. Själva stenkistan är underhållsfri. Trädäcket ovanpå kan behöva underhåll. Nackdelar: 1. Stenkistor fungerar bäst vid ett vattendjup ner till maximalt 4 meter. Är det djupare än så riskerar en stenkista att bli instabil. 2. En nackdel med trä i vatten är att det sakta bryts ned av naturen (sol, vatten, salt, bakterier, slitage). Man räknar därför med att en stenkista av trä håller i mellan 25 och 40 år. Av det faktum att man av miljöskäl normalt sett inte använder tryckimpregnerat virke under vattenytan gör att virket har en begränsad livslängd. Livslängd: En fast brygga i princip är underhållsfri i år. Leverantörer: Sjöliv (www.sjoliv.se) Moderna Bryggor (www.modernabryggor.se) Aros Water AB (www.aroswater.se) Dyk & Anläggning (www.dyk-anlaggning.se) Prisindikation: Cirka xxx kr för två bryggor 14 (18) Trouvilleföreningen

15 Alternativ 4) Stenkista med låda i glasfiber Ett alternativ till stenkista i trä är att bygga stenkistan i glasfiber. Moderna Bryggor har pantent på denna teknik. Konstruktion: 1. Stenkistorna tillverkas i två storlekar. Den större (2.2 X 2.2 meter) ger en däcksbredd av meter och är avsedd för lite mer oskyddade vatten. Den kan användas för ett vattendjup ner till 4 meter. Den mindre (1.2 X 1.2 meter) ger en däcksbredd av meter. Den används för lite mer skyddade lägen och ner till 2 meters vattendjup. 2. Ovanpå stenkistorna bygger man vanligt trädäck Fördelar: 1. Syftet med att bygga stenkistiorna av glasfiber är att de skall tåla även de mest utsatta lägena vad avser is och havssjö. Glasfiber är ett extremt stark och tåligt material i just vatten. Genom att ett glasfiberlaminat bestor av korslagda fibrer blir det ojämförligt tåligare mot t.ex. sprickbildning och nötning i jämförelse med t.ex trä. 15 (18) Trouvilleföreningen

16 2. Glasfiber är dessutom utomordentligt stark mot nötning från is, genom sin glatta och hårda yta. 3. Glasfiber har fördelen av att i princip inte alls brytas ner av naturen 4. I och med att glasfiber inte bryts ner av naturen på samma sätt som t.ex. trä, ökar livslängden med ett par hundra år. Nackdelar: 1. Glasfiberkistorna kan spricka vid påkörning av båtar (obekräftat). Livslängd: Enligt Moderna bryggor: Stenkistor av glasfiber håller i åtminstone 300 år. Själva stenkistorna av glasfiber håller betydligt längre än så men det är stenkistornas rostfria och syrafasta stålbultar som begränsar livslängden till c:a 300 år. Pålar från Impregna i Dalarna och har dimensionen 150 X 150. De har den högsta graden av tryckimpregnering NTRA och håller i minst 45 år. Bryggdäckets längsgående balkar NTRA 220 X 45 håller i c:a 40 år. Bryggdäckets ytpaneler (gångplankor har en livslängd av c:a 30 år. Leverantörer: Moderna Bryggor (www.modernabryggor.se) Prisindikation: Cirka kr för två bryggor Alternativ 5) Brygga på träpålar klädda i PVC-plast På senare år har det blivit alltmer populärt med pålade bryggor. Genom att påla en brygga, istället för att bygga med stenkistor, får man en fast brygga till en lägre kostnad. Nackdelen är att en pålad brygga inte blir lika stark mot isrörelser och kraftig vågbildning. Därför bör pålade bryggor endast byggas i relativt skyddade lägen. Ett problem med de flesta bryggpålar av trä och även betong är att isen kan få grepp om pålarna och med stigande vattennivå pressa dessa uppåt. Orsaken är att träet suger åt sig vatten som fryser på vintern och därmed fryser isen fast runt pålen. Ett annat problem är att träpålar, förutom nedbrytningen, har en begränsad livslängd genom isens nötning. 16 (18) Trouvilleföreningen

17 Därför är pålarna överdragna med ett glatt och skyddande lager av pvc-plast. Detta gör pålarna väsentligt starkare mot isens nötning. Konstruktion: 1. Träpålar 150x150 mm klädda med PVC-plast (glasfiberlaminerade) 2. Pålarna hamras ned till underliggande för att undvika sättskador. 3. På pålarna byggs ett trädeck. 4. Förutsättningarna för en stark pålad brygga är att bottensedimentet är minst 2 meter tjockt (beror lite på bottens struktur av lera, sand, grus) samt att vattendjupet vid bryggnocken inte överstiger 2 meter. Fördelar: 1. Pålarna överdragna med ett glatt och skyddande lager av pvc-plast gör pålarna väsentligt starkare mot isens nötning. Nackdelar: 1. Nackdelen är att en pålad brygga inte blir lika stark mot isrörelser och kraftig vågbildning. Därför bör pålade bryggor endast byggas i relativt skyddade lägen. Livslängd:?? 17 (18) Trouvilleföreningen

18 Leverantörer: Sjöliv (www.sjoliv.se) Moderna Bryggor (www.modernabryggor.se) Aros Water AB (www.aroswater.se) Dyk & Anläggning (www.dyk-anlaggning.se) Prisindikation: Cirka kronor inkl. moms för två bryggor. I priset ingår rivning av den befintliga bryggan men ej bortforsling av materialet. Sammanställning över bryggalternativ # Alternativ Fördelar Nackdelar Livslängd Prisindikation 1 Brygga på gjutna betongpålar (samma som idag)???? 2 Betongpontonbrygga år?? 3 Stenkista med ram av stockar år?? 4 Stenkistan med låda i glasfiber år beroende på olika delar av bryggan kr inkl. moms 5 Brygga på träpålar klädda i PVC-plast?? kr inkl. moms 18 (18) Trouvilleföreningen

Margretelund - Åkersberga Dykande besiktning 2014-12-02

Margretelund - Åkersberga Dykande besiktning 2014-12-02 Margretelund - Åkersberga Dykande besiktning 2014-12-02 Rapport från besiktning av föreningens brygganläggningar i Margretelund Bakgrund I enlighet med offert daterad 2014-10-12 har besiktning av brygganläggningarnas

Läs mer

Trouvilleföreningen. Trouvillebryggorna Slutrapport 2016

Trouvilleföreningen. Trouvillebryggorna Slutrapport 2016 Trouvilleföreningen Trouvillebryggorna Slutrapport 2016 1 Beslut på Årsmötet 2015 Årsmötesprotoll 2015 (Trouvilleföreningen).pdf Av årsstämman fa?ade beslut: 1. Beslut fa8ades av årsstämman a8 Tekniska

Läs mer

VISNING MODUL PONTONBRYGGA. LIP-LAP LAITURI OY tfn Vandaparksvägen 23, FI Vanda e-post:

VISNING MODUL PONTONBRYGGA. LIP-LAP LAITURI OY tfn Vandaparksvägen 23, FI Vanda  e-post: VISNING MODUL PONTONBRYGGA LIP-LAP LAITURI OY tfn +358 9 2764 440 Vandaparksvägen 23, FI-01730 Vanda www.lip-lap.se e-post: lip-lap@lip-lap.fi Välkommen som ägare till en LIP-LAP-brygga Grattis till ditt

Läs mer

Inledning 1. Upphandlingsprocessen 2. Detaljerade beskrivningar av inkomna offerter 3. Bryggruppens rekommendation till utförande 7

Inledning 1. Upphandlingsprocessen 2. Detaljerade beskrivningar av inkomna offerter 3. Bryggruppens rekommendation till utförande 7 Husarö Östergårds samfällighetsförening Bryggruppen 2006-11-06 Utvärdering av inkomna offerter för byggnation av bryggor på Husarö, och samt bryggruppens rekommendation till utförande och finansiering

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING Box 147, 139 23 VÄRMDÖ TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING. Detta dokument är ett komplement och förtydligande av stadgarna. 1 MEDLEMSINTRÄDE 1:1 Skriftlig anmälan

Läs mer

Byggnadsbeskrivning C-bryggan

Byggnadsbeskrivning C-bryggan 1 Byggnadsbeskrivning C-bryggan Bryggans konstruktion Bryggan byggs ihop med flera länkade sektioner, där en sektion mäter ca 5,1 x 2,4 meter. En sektion består av fyra stycken flytblock, en regelkonstruktion

Läs mer

Valet av rätt badstege underlättas av regeln: Alltid 3 steg under vattenytan.

Valet av rätt badstege underlättas av regeln: Alltid 3 steg under vattenytan. Grupp 30: BADSTEGAR MED TILLBEHÖR. Marknadens mest sålda BadStegar. SF BADSTEGAR I BYGGSATS. Välj mellan Trä eller AluminiumFotsteg. Vår egentillverkade BadStege är gjord av 38 mm:s dubbla stålrör som

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga

Läs mer

ALLEMANSRÄTTEN... 3 Utökad hemfridszon... 3 STRANDSKYDDSDISPENS... 4

ALLEMANSRÄTTEN... 3 Utökad hemfridszon... 3 STRANDSKYDDSDISPENS... 4 Per Isacsson BRYGGAN Råd och tips för dig som vill bygga brygga Innehåll INLEDNING... 1 STRANDSKYDD... 3 ALLEMANSRÄTTEN... 3 Utökad hemfridszon... 3 STRANDSKYDDSDISPENS... 4 ATT SÖKA STRANDSKYDDSDISPENS...

Läs mer

Jan Friberg Frimans väg 7 521 98 Broddetorp ANBUD TILL AMMENÄS BRYGGFÖRENING.

Jan Friberg Frimans väg 7 521 98 Broddetorp ANBUD TILL AMMENÄS BRYGGFÖRENING. SF MARINA WALLHAMN AB 471 99 Vallhamn Telefon: 0304-668182 Fax: 0304-668196 Växel: 031-7790765 e-post: stig@sfpontona.se URL: www.sfpontona.se Org.nr: 556715-5741 Jan Friberg Frimans väg 7 521 98 Broddetorp

Läs mer

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2!

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2! MONTAGEANVISNING EVA bumper bryggfendrar SPAR TID LÄS DENNA MONTAGEANVISNING INNAN DU MONTERAR! Gäller produkt EVA bumper B60, B60 Hörn, B70, B80, B90 och B100 Datum 120210 Ref TA/www.d-fender.se MONTAGE...

Läs mer

STOLPBRYGGA º PLASTPONTONBRYGGA VATTENSKOTERBRYGGA º TILLBEHÖR ÄNDA SEDAN ÅR 1965

STOLPBRYGGA º PLASTPONTONBRYGGA VATTENSKOTERBRYGGA º TILLBEHÖR ÄNDA SEDAN ÅR 1965 STOLPBRYGGA º PLASTPONTONBRYGGA VATTENSKOTERBRYGGA º TILLBEHÖR ÄNDA SEDAN ÅR 1965 1 Njut av livet vid vattnet. Vad består din perfekta dag vid vattnet av? Båtliv, sol och bad, rekreation? Lip-Lap konstruerar

Läs mer

1Bryggor. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Bryggor. Bryggor. 3Brygga med stolpar.

1Bryggor. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Bryggor. Bryggor. 3Brygga med stolpar. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

1Bryggor. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Bryggor. Bryggor. 3Brygga med stolpar.

1Bryggor. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Bryggor. Bryggor. 3Brygga med stolpar. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

DACO FLYTBRYGGOR i en klass för sig!

DACO FLYTBRYGGOR i en klass för sig! DACO FLYTBRYGGOR i en klass för sig! Oavsett om du söker en smidig, komplett och utbyggbar brygga till ditt sommarställe, en brygga till en badanläggning eller en marina har du kommit rätt. Hos oss finns

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017

Verksamhetsplan 2015-2017 Verksamhetsplan 2015-2017 1 av 6 1. Nuläge KOLVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Lantmäteriförrättningen har den 2 oktober 2014 vunnit laga kraft. Det mesta i förrättningen är genomfört. Byggande i sektion 2 är

Läs mer

Inledning. Styrelsen fick till uppgift att under året 2012-2013 göra en kortare utredning om vad som är bäst för piren kopplat mot framtiden.

Inledning. Styrelsen fick till uppgift att under året 2012-2013 göra en kortare utredning om vad som är bäst för piren kopplat mot framtiden. Kärra Piren år 2013 Inledning Styrelsen fick till uppgift att under året 2012-2013 göra en kortare utredning om vad som är bäst för piren kopplat mot framtiden. Under 2012 startades en fon "Rädda Piren"

Läs mer

2 SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS RIKTLINJER FÖR ATT BYGGA TERRÄNGHINDER

2 SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS RIKTLINJER FÖR ATT BYGGA TERRÄNGHINDER Hinderkonstruktioner och virkesdimensioner för flyttbara terränghinder Bakgrund Val av material Sammanfogningsteknik Kanter och hörn Springor Markförankring Förstärkning av hinder Stagning Hindrets profil

Läs mer

Inspektion Bryggor Sjögårdsvik

Inspektion Bryggor Sjögårdsvik Projektnamn: Inspektion bryggor Sjögårdsvik FMS Projektnr: 15-0112 Datum: 15-02-13 tom. 14-02-16 Uppdragsgivares ref.nr: Inspektion Bryggor Sjögårdsvik Brygga C Brygga B Brygga A FROG Marine Service i

Läs mer

Dessa punkter tar upp sådant som kan skada personer, båtar, byggnader, bryggor eller annan utrustning.

Dessa punkter tar upp sådant som kan skada personer, båtar, byggnader, bryggor eller annan utrustning. Sid 1 (5) A1 A2 A. SÄKERHETSREGLER Dessa punkter tar upp sådant som kan skada personer, båtar, byggnader, bryggor eller annan utrustning. Den medlem som inte följer dessa regler, kan bli av med båtplatsen.

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Markisen. fulländar terrassen. Välj rätt färg Markisen påverkar husets utseende en hel del

Markisen. fulländar terrassen. Välj rätt färg Markisen påverkar husets utseende en hel del Markisen fulländar terrassen Det är bra med ett färgprov, men rita även in markisen på ett foto av huset. Välj rätt färg Markisen påverkar husets utseende en hel del Hur kommer det att se ut? Du kan välja

Läs mer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer ! Att tänka på Följ alltid gällande byggnormer, se till att monteringen är säker och var försiktig under installationen. Det är viktigt att installationsytan

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

PROJEKT FISKTRAPPA TILL MÖLLEBÄCKEN

PROJEKT FISKTRAPPA TILL MÖLLEBÄCKEN PROJEKT FISKTRAPPA TILL MÖLLEBÄCKEN Detta dokument tjänar som diskussionsunderlag, för grov kostnadsuppskattning och effektivitetsbedömning. Skapat av John Schütte, 10 oktober 2013. Kontaktuppgifter: 0766

Läs mer

Diarie-/Upphandlingsnummer. TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) A. Rubensson/ATKINS Godkänd beställare. B-M. Jacobsson/Lidingö Stad.

Diarie-/Upphandlingsnummer. TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) A. Rubensson/ATKINS Godkänd beställare. B-M. Jacobsson/Lidingö Stad. Sida 1 av 7 Projekt Ny Bro 2020 Handläggare av (leverantör) S. Hov/ATKINS Godkänd (leverantör) R. Timmerman/ATKINS Diarie-/Upphandlingsnummer TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) A. Rubensson/ATKINS

Läs mer

Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja

Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja Beställare: Danderyds kommun Mörby centrum Plan 78 182 11 Danderyd Beställarens representant: Hans Rodin Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

MARKSKRUVEN SOM ERSÄTTER BETONGPLINTEN STABIL FÖRANKRING SOM SPARAR TID & PENGAR! MONTERAT & KLART!

MARKSKRUVEN SOM ERSÄTTER BETONGPLINTEN STABIL FÖRANKRING SOM SPARAR TID & PENGAR! MONTERAT & KLART! MARKSKRUVEN SOM ERSÄTTER BETONGPLINTEN STABIL FÖRANKRING SOM SPARAR TID & PENGAR! MONTERAT & KLART! Våra markskruvar fyra grundmodeller i olika längder och dimensioner BALKSKRUV För montering av liggande

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning Autorobot Finland Oy, 2014 4-2014, Srj 8 fr. EasyBoatRoller - Monteringsanvisning 3 MONTERINGSSANVISNING Grundarbeten Marken på stranden behöver nödvändigtvis inte jämnas

Läs mer

Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink

Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:100 Provgropar intill Arbogaåns stenskodda åbrink Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Arboga 34:1 Kv. Herrgården Arboga stadsförsamling Arboga kommun Västmanlands

Läs mer

Förslag till utvecklingsväg för Kyrkesunds Båthamnsförening

Förslag till utvecklingsväg för Kyrkesunds Båthamnsförening 1 (6) Förslag till utvecklingsväg för Kyrkesunds Båthamnsförening Adressat Kopia Vår referens Alf Berntsson Vårt datum 03-03-18 Vår beteckning Er referens Ert datum Er beteckning Bakgrund På årsmötet 2002

Läs mer

Ingvar Samuelsson Särö GK

Ingvar Samuelsson Särö GK ENSKILT ARBETE HGU 2002 Ingvar Samuelsson Särö GK Renovering av dammkant mot en green Enskilt arbete HGU 2002 1(10) SAMMANFATTNING Mitt val av eget arbete kommer att handla om renovering och nybyggnation

Läs mer

Monotec gabioner - lösningar som håller

Monotec gabioner - lösningar som håller Inspiration Monteringsanvisning Monotec gabioner - lösningar som håller Få mer inspiration på vår hemsida www.byggros.com under referenser! Systemet Monotec ger ett optimalt resultat Principen med att

Läs mer

Fixa en kamin (Husqvarna)

Fixa en kamin (Husqvarna) Fixa en kamin (Husqvarna) Kaminer har aldrig varit så vanliga i Finland som i Sverige kanske därför att en stor del av Sverige ligger söder om Finlands sydkust. Men i vårt hus i Medåker, Arboga finns det

Läs mer

Pontonbryggor vid Cedergrenska stranden, Stocksund

Pontonbryggor vid Cedergrenska stranden, Stocksund Pontonbryggor vid Cedergrenska stranden, Stocksund Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd kommer den 8 juni behandla Danderyds kommuns (tekniska kontorets) bygglovsansökan och ansökan om dispens från

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

FLYTBRYGGA AV PLAST, MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSEL-INSTRUKTIONER

FLYTBRYGGA AV PLAST, MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSEL-INSTRUKTIONER 1 FLYTBRYGGA AV PLAST, MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSEL-INSTRUKTIONER Tekniska data: Material: HDPE-plast Yttermått/element: 1,2 m x 2,4 m x 0,3 m Vikt: 60 kg/element Bärförmåga: ca. 500 kg / element Färg:

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer

vi känner havet Vi vet inte bara hur man angör en brygga. Vi vet hur man anlägger den!

vi känner havet Vi vet inte bara hur man angör en brygga. Vi vet hur man anlägger den! vi känner havet Vi vet inte bara hur man angör en brygga. Vi vet hur man anlägger den! För kunder runt om i världen har Rixöbryggan ritat, tillverkat och installerat bryggor, småbåtshamnar och flytande

Läs mer

BESLUTS UNDERLAG BRO RENOVERING ALTERNATIVT NY BRO PER JULI 2014. Powerpoint Presentation för Bro Renovering alternativt Ny Bro per Juli 2014.

BESLUTS UNDERLAG BRO RENOVERING ALTERNATIVT NY BRO PER JULI 2014. Powerpoint Presentation för Bro Renovering alternativt Ny Bro per Juli 2014. BESLUTS UNDERLAG ALTERNATIVT PER JULI 2014. Powerpoint Presentation för Bro Renovering alternativt Ny Bro per Juli 2014. Utförande Östra stödmuren rivs varefter nya stödmurar uppförs med gemensam bottenplatta

Läs mer

TRALLSKRUV SVERIGES BASTA. nu annu vassare

TRALLSKRUV SVERIGES BASTA. nu annu vassare Art. nr 3789. Juni 2014. SVERIGES BASTA TRALLSKRUV nu annu vassare Alla uppgifter i trycksaken anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att

Läs mer

Information angående Pontechs förslag till: Nya bryggor Mariefreds Båtklubb 2015/2016

Information angående Pontechs förslag till: Nya bryggor Mariefreds Båtklubb 2015/2016 Information angående Pontechs förslag till: Nya bryggor Mariefreds Båtklubb 2015/2016 Layout Yttre brygga för vågskydd 104,5 meter betongponton, 2,4-3 m bredd Förberedda med tomrör för el och vatten 325

Läs mer

Monteringsanvisning Fjäderlek

Monteringsanvisning Fjäderlek Monteringsanvisning Fjäderlek Detaljmonteringsanvisning Fjäderlek SLOTTSBRO AB - KANGERUDSVÄGEN 10-664 40 SLOTTSBRON Tel: 0555-307 20 - Fax: 0555-300 71 - www.slottsbro.se 1/12 Monteringsförfarande Dimensioner

Läs mer

Innehåll. Flytande komfort och säkerhet sid 4 5. Flytande vågbrytare sid 6 7. Flytande bryggor sid 8 9. Special sid 10 11. Privatbryggor sid 12 13

Innehåll. Flytande komfort och säkerhet sid 4 5. Flytande vågbrytare sid 6 7. Flytande bryggor sid 8 9. Special sid 10 11. Privatbryggor sid 12 13 Innehåll Flytande komfort och säkerhet sid 4 5 Flytande vågbrytare sid 6 7 Flytande bryggor sid 8 9 Special sid 10 11 Privatbryggor sid 12 13 Produktfakta sid 14 15 2 Havet är livets ursprung och havet

Läs mer

Limträpanel. Formstabil och enkel att montera.

Limträpanel. Formstabil och enkel att montera. Limträpanel. Formstabil och enkel att montera. Limträpanel är ett naturligt val för fasader som ska behålla sina egenskaper under en lång tid. Råmaterialet kommer från starkt, högkvalitativt virke från

Läs mer

Självbyggarens hus står på betongplintar

Självbyggarens hus står på betongplintar SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 2 GRUNDEN I del 1 av självbyggarens sommarstuga visade vi hur du snickrar vägg- och golvsektioner. I detta nummer bestämmer vi var huset skall stå samt anlägger en grund

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

Strandpromenad Nacka Kommun

Strandpromenad Nacka Kommun Ramböll Sverige AB Standard för Strandpromenad Nacka Kommun Stockholm 2007 11 01 Rev 2011 07 04 Standard för Strandpromenad Nacka Kommun Teknik/Park och naturvård Datum 2007 11 01 Rev 2011 07 04 Uppdragsnummer

Läs mer

Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja

Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja Välj ett träd Välj ett friskt träd med lämplig form det är avgörande för att trädkokan ska bli solid och stabil. Lämpliga träd för en trädkoja är bokar, ekar,

Läs mer

Protokoll styrelsemo te

Protokoll styrelsemo te Protokoll styrelsemo te 2014-02-14 Tid: fredag 14 februari 2014, kl 09.30-12 Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm 1. Mötet öppnas Ordföranden Berndt öppnade mötet. 2. Fastställande av dagordning

Läs mer

Utbyggnad till 170 båtplatser i Kallaxskärgårdens hamn

Utbyggnad till 170 båtplatser i Kallaxskärgårdens hamn Underlag för samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet Utbyggnad till 170 båtplatser i Kallaxskärgårdens hamn Kallaxskärgårdens samfällighetsförening (KSSF) förvaltar Kallaxskärgårdens hamn,

Läs mer

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING

PLATÅKONSOL /-002 BRUKSANVISNING PLATÅKONSOL 9-741-02001/-002 BRUKSANVISNING Safety Solutions Jonsereds AB IG-Joist Hanger-1634 Innehåll Platåkonsol Innehållsförteckning Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Kontroll av produkter före

Läs mer

2007-10-24 KuF 2007:41 ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ

2007-10-24 KuF 2007:41 ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ 2007-10-24 KuF 2007:41 ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ TID: Onsdagen den 3 oktober 2007 NÄRVARANDE: Curt Dietmann Lidingö Båtförbund Anne Gilbert Lidingö Stad, Kultur och fritid Henning

Läs mer

hlager 2: 75 m 3 15 km 17 km h Lager 3: 100 m 3 hlager 5: 100 m 3 15 km 22 km 17 km 17 km 14 km Lager 1: 50 m 3

hlager 2: 75 m 3 15 km 17 km h Lager 3: 100 m 3 hlager 5: 100 m 3 15 km 22 km 17 km 17 km 14 km Lager 1: 50 m 3 MATEMATIKUPPGIFTER I INTRÄDESFÖRHÖRET 2000 Uppgift 1 En långtradarchaufför skall frakta virke från olika lager till fabriken (se nedanstående bild). Hur lönar det sig för chauffören att frakta virket,

Läs mer

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Dränering och bärighet I våra exempel har förutsatts att återfyllningen kring muren är väl dränerad, samt att jordarten är tillräckligt bärig

Läs mer

Protect. Monzon. Monteringsanvisning

Protect. Monzon. Monteringsanvisning Protect Monzon Monteringsanvisning Monzon Protect Monteringsanvisning Protect bland det senaste inom övertäckning Ett Protect är enkelt att arbeta med och kan användas om och om igen. Det är konstruerat

Läs mer

PM 2005-06-01 Dagvattenåtgärd Mörbyviken

PM 2005-06-01 Dagvattenåtgärd Mörbyviken . Bakgrund Dagvatten från ett område, omfattande bl.a. Kevinge och Mörbyskogen, leds via en bergtunnel ut i Mörbyviken. Med dagvattnet följer en viss mängd oljeföroreningar. Nedan redovisas ett antal förslag

Läs mer

Vinterplåtar till pool

Vinterplåtar till pool Vinterplåtar till pool Tips och råd info@plastman.se Joakim Sevelin Tuomas Aulinen Pär Gester Lena Kröckel Jakob Mellin Plastman / Polyman Group Sweden AB Box 42135, 126 15 Stockholm Besök: Västberga allé

Läs mer

Byggdagbok november 2012

Byggdagbok november 2012 Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 010-123 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok november 2012 30 november Norra brofästet Julen har kommit till brobygget. Under

Läs mer

Trallvirke trender och tendenser

Trallvirke trender och tendenser Trallvirke trender och tendenser Tryckimpregnerat furu står för hela 95% av allt trallvirke idag. Men det finns också andra material som utmanar, och som blir allt mer populära. Att tryckimpregnerad furu

Läs mer

DOM 2015-05-20 Stockholm

DOM 2015-05-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060102 DOM 2015-05-20 Stockholm Mål nr M 559-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-23 i mål nr M 2810-14, se

Läs mer

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen Balkongbesiktning En guide från Balkongföreningen Balkong föreningen Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, som tyvärr ofta blir förbisedd gällande underhåll. Det ligger på

Läs mer

EKERÖ REDERI AB. allt inom marinentreprenad

EKERÖ REDERI AB. allt inom marinentreprenad EKERÖ REDERI AB allt inom marinentreprenad Bryggbyggnationer - Pålning - Muddring - Schakt Sandstrand - Spontning - Kranlyft - Skylift Transporter - Bogsering - Isbrytning - Bärgning Arbetsplattformar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Ledstänger s. 12. Landgångar s Landförankringar s. 12. Service stolpar s. 13. Flytbryggor s Rörförankringar s.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Ledstänger s. 12. Landgångar s Landförankringar s. 12. Service stolpar s. 13. Flytbryggor s Rörförankringar s. Prislista 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Landgångar s. 4-11 Ledstänger s. 12 Landförankringar s. 12 Flytbryggor s. 4-11 Service stolpar s. 13 Rörförankringar s. 15 Gångbara Y-bommar s. 14 Räddningsutrustning

Läs mer

Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras!

Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras! Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras! Kärlek till hållbarhet Från skog till tryckimpregnerat Brunt eller grönt? En smaksak. För att skapa material till en härlig uteplats eller ett stabilt staket

Läs mer

Edsåns dämme mot sjön Unden

Edsåns dämme mot sjön Unden Edsåns dämme mot sjön Unden Nybyggnation av ramverk, spettlucka och dammvägg utförd av Mattias Hallgren, Traditionsbärarna och Niklas Alexandersson åt Göta kanalbolag, oktober 2014. Arbetet beställdes

Läs mer

Sjöblick AB Indrek Pöldma

Sjöblick AB Indrek Pöldma Sjöblick AB Indrek Pöldma 2014-10-29 Bryggbesiktningsresa till Krokskär och Öja Deltagare: Indrek Pöldma, Sjöblick Åsa Tivelius, SLL Hans Anderson, Taxibåten Falken Bernt Södling, LTAB Tore Jakobsson,

Läs mer

REDAKTÖR KENNETH JACOBSON. Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, våren 2014

REDAKTÖR KENNETH JACOBSON. Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, våren 2014 VBS -nytt Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, våren 2014 REDAKTÖR KENNETH JACOBSON Vintern blev tämligen snöfattig, kanske inte så konstigt eftersom det snöade två årsproduktioner vintern 2012/13. Snön tog

Läs mer

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Välkommen till medlemsmöte Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Tyresö Strands båtklubb (aktuell statistik 150509) Idag 231 medlemmar (ny-ansökningar ligger på 3 blivande medlemmar) Båtplatser idag: Brygga

Läs mer

Enkel och effektiv dränering med BIO-BLOK moduler ger bättre förhållanden på golfbanor!

Enkel och effektiv dränering med BIO-BLOK moduler ger bättre förhållanden på golfbanor! EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89 DK-9800 Hjørring E-mail: plast@expo-net.dk Enkel och effektiv dränering med BIO-BLOK moduler ger bättre förhållanden

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering

Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering Stockholm 2015-05-04 Efter redovisning vid informationsmöten den 12 mars 2015, öppet hus den 14 och

Läs mer

Pooltäckning. pooltäckning miami pool 43

Pooltäckning. pooltäckning miami pool 43 Pooltäckning pooltäckning miami pool 43 Poolskydd Ett poolskydd har två viktiga funktioner att förhindra att barn eller djur av misstag hamnar i poolen och att spara energi. Ett bra poolskydd kan faktiskt

Läs mer

S Å H Ä R G Ö R D U M A R K B L Ä G G N I N G O C H M U R A R

S Å H Ä R G Ö R D U M A R K B L Ä G G N I N G O C H M U R A R S Å H Ä R G Ö R D U M A R K B L Ä G G N I N G O C H M U R A R LÄGGNING 1 3 Gräv ur den tänkta plattytan 20-25 cm, ett cirkadjup för gångytor och uteplatsen. Till garageuppfart gräver du 30-35 cm. Gräv

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Detaljmonteringsanvisning 890 Kalas fjäderlek

Detaljmonteringsanvisning 890 Kalas fjäderlek Detaljmonteringsanvisning 890 Kalas fjäderlek Innehåller information om dimensioner, material, återvinning, underhåll samt sprängskisser på de olika monteringsmomenten. SLOTTSBRO AB - KANGERUDSVÄGEN 10-664

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GRUND

MONTERINGSANVISNING GRUND MONTERINGSANVISNING GRUND Steg för steg ger vi dig handfasta råd om hur du bygger din egen grund. www.thuresson.se Innan du börjar De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

Belysningsmaster framtagna för och

Belysningsmaster framtagna för och Belysningsmaster framtagna för och med användaren General 7M Kapten 5M Säker Enkel Smidig Belysningsmast 7 meter med fäste för 3 st strålkastare. Teleskop konstruktion tillverkad i aluminium. Utfällbara

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Utrymingstrappor 2. Industritrappor 8

Utrymingstrappor 2. Industritrappor 8 Trappor MEISER Trappor 1 Utrymingstrappor 2 Utrymningsvägar 4 Spiraltrappor 5 Raka trappor 6 Raka trappor med stöd 7 Industritrappor 8 Industritrappor 10 Spiraltrappor 11 Plattformar 12 Vindeltrappor 13

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper - balkbroar Balkbron är den äldsta brotypen som vi känner till. Trädstammen

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

10-15 cm stenmjöl (krossmaterial) som packas till en fast yta. Skyddar mattan mot harvar och bevarar en jämn fuktighet.

10-15 cm stenmjöl (krossmaterial) som packas till en fast yta. Skyddar mattan mot harvar och bevarar en jämn fuktighet. Underlag ridhus 3-5 cm sågspån, gärna grovt, alternativt kutterspån eller klenflis, mindre än 10 mm. Använd inte kabelflis, bark eller gummispån. Lägg på spånet i omgångar. Efter ungefär ett halvår; lägg

Läs mer

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03

Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Monteringsanvisning assco futuro Modulställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 03 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Futuro Modulställning Sidan 2:17 Allmänt Assco Futuro Modulställning är en prefabricerad

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin Jag har funderat lite på hur man skulle placera och utforma en dykstege till vår nya RIB. Fundering 1: Placering. Var vill vi ha dykarna, när vi tänker på säkerheten a) Inte i närheten av propellern. b)

Läs mer

Import: www.ghevent.se 0176-20 61 50

Import: www.ghevent.se 0176-20 61 50 Import: www.ghevent.se 0176-20 61 50 TECHNI STAGE den lätta, robusta och flexibla scenen. Begreppet att utföra snabba och säkra montage, är TECHNI STAGE den perfekta lösningen där du skapar alla dina teatrala

Läs mer

Handikappramper. 2 www.weland.se 0371-344 00

Handikappramper. 2 www.weland.se 0371-344 00 Handikappramper Handikappramper Weland tillverkar stabila, säkra och lättmonterade handikappramper av hög kvalitet. Handikappramperna tillverkas av stål, men vi kan även leverera ramper i aluminium. 2

Läs mer

Protokoll vid GKSS: s Hamnkommitte s möte 2014-09-24

Protokoll vid GKSS: s Hamnkommitte s möte 2014-09-24 Protokoll vid GKSS: s Hamnkommitte s möte 2014-09-24 Närvarande: Peter Örtendahl, ordförande Klas Forsell Lars Hedin Per-Olof Svensson Ulf Hallqvist Eva Anghem, vid protokollet 1. Till protokolljusterare

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer