Trouvilleföreningen. Trouvillebryggorna Rapport från Teknikgruppen Version 1.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trouvilleföreningen. Trouvillebryggorna Rapport från Teknikgruppen 2015-06-16. Version 1.1"

Transkript

1 Trouvilleföreningen Trouvillebryggorna Rapport från Teknikgruppen Version 1.1

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Definitioner... 3 Referenser... 3 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 ARBETSGRUPP TEKNISK LÖSNING... 4 TEKNIKGRUPPENS UPPDRAG... 5 BYGGLOV... 5 FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN TEKNIKGRUPPEN... 5 Krav på bryggorna... 6 Beslutsunderlag... 7 Fristående vågbrytare... 8 OFFERTFÖRFRÅGAN... 9 Kortsiktiga åtgärder för bryggorna (under 2015)... 9 Långsiktiga åtgärder för bryggorna (från 2015 och framåt)... 9 UPPHANDLING... 9 APPENDIX A Alternativa bryggkontruktioner i utvärderingen Alternativ 1) Brygga på gjutna betongpålar Alternativ 2) Betongpontonbrygga Alternativ 3) Stenkista med ram av stockar Alternativ 4) Stenkista med låda i glasfiber Alternativ 5) Brygga på träpålar klädda i PVC-plast Sammanställning över bryggalternativ Trouvilleföreningen 3 2 (18)

3 Inledning Definitioner Begrepp / Förkortning Brygga Definition plattform (vanl. fast sådan, hvilande på nedslagna pålar, men äfv. om flotte l. stenbank l. dyl.) för fartyg l. båtar att lägga till vid l. för att bereda ett bekvämt tillträde till (någorlunda djupt) vatten Referenser Dokument Version Sökväg Pärmen med historisk dokumentation, protokoll, beslut, uppdrag m.m. för Trouvillebryggorna STATUSRAPPORT (Statusrapport över Trouvillebryggorna år 2014 upprättad av Paul Åkerlund Byggprojekt AB) Uppdragsbeskrivning arbetsgrupp Trouvillebryggorna ver Finns hos Hamnkaptenen STATUSRAPPORT.PD F Uppdragsbeskrivning arbetsgrupp Trouvillebryggorna ver 1.0.doc Boken Bryggan skriven av Per Isacsons. Det är en bok med råd och tips till dig som vill bygga en brygga. ment/bryggan_2.pdf Trouvilleföreningens bryggor har genom åren byggts i omgångar byggdes den första bryggan. Cirka 20 år senare byggde man ytterligare en brygga. Det är den som ligger närmast byn. Innan den nya bryggan byggdes så hade man provat på en flytbrygga, men den innebar en hel del mer jobb eftersom man var tvungen att ta upp den vintertid. Under åren lopp har det gjorts ett antal renoveringar av bägge bryggorna. Den senaste renoveringen av bryggorna gjordes efter en vinterstorm då delar av däcket och några balkar byttes ut. Inspektioner av bryggorna har visat att balkarna på den nya bryggan är av obehandlat stål, vilket har inneburit att dess balkar rostar i en snabbare takt än den gamla yttre bryggan som har galvaniserade balkar. Betongfundamenten vilka bryggorna vilar på har också eroderat kraftigt genom åren. Det finns en trend på ökande storlek på båtarna vid bryggorna och därmed ett önskemål att den nya bryggan skall kunna tåla att samtliga båtar på yttre halvan kan ta emot båtar med maximal längd om 7 m och med en vikt på ca 1500 kg vardera. Det ökade behovet av större båtplatser har fört med sig att stora båtar placeras längre och längre in på bryggorna, men vattendjupet och nuvarande bojstenars placering sätter fysiska begränsningar idag för hur lång in som det går att placera större båtar. 3 (18) Trouvilleföreningen

4 Den yttre bryggan fungerar även som angöringspunkt för reguljär båttrafik från Stavsnäs, till exempel f.d. Tärnan. Denna funktion skall även i fortsättningen tillgodoses. På Trouvilleföreningens årsmöte 2014 så beslutades att styrelsen skulle utreda alternativ för att åtgärda de hårt slitna bryggorna. Under hösten 2014 gav styrelsen Paul Åkerlund Bryggprojekt AB i uppdrag att göra en besiktning av bryggornas nuvarande skick, och ge förslag på en eller flera kortsiktiga och långsiktiga underhållsplaner för bägge bryggorna, inklusive kostnadsuppskattningar för respektive konstruktion. De kortsiktiga planerna skulle ha en livslängd på 20 år och de långsiktiga planera skulle ha en livslängd på 50 år. Resultatet levererades i form av en rapport ( STATUSRAPPORT.pdf, se Referenser ovan), som presenterades för styrelsen ( Styrelsemöte Trouvilleföreningen 18 november 2014.doc ). I rapporten rekommenderades att ersätta befintliga bryggor med prefabricerade betongpontonbryggor. Styrelsen beslutade att utreda förslaget att ersätta den lilla bryggan (närmast byn) med en prefabricerade betongpontonbrygga, och den större bryggan skulle renoveras för att hålla minst 5-10 år. Skälet till beslutet är att styrelsen ville utvärdera hur väl en betongpontonbrygga fungerar i den utsatta miljön som Trovillebryggorna befinner sig i. Efter 5-10 år skulle Trouvillföreningen kunna ta ett nytt beslut om även den större bryggan kan ersättas med betongpontonbrygga. I arbetet med bryggorna under hösten 2014 så har vi kunnat identifiera tre olika delområden som var för sig kräver ett fördjupat arbete och engagemang. För varje område har det tillsatts egna arbetsgrupper, med deltagare från Trouvilleföreningens styrelse och medlemmar i Trouvilleföreningen. De tre delområdena är: 1. Teknisk lösning 2. Finansiering 3. Båtplatser Denna rapport redovisar resultatet för delområde Teknisk lösning rapport ( Uppdragsbeskrivning arbetsgrupp Trouvillebryggorna ver 1.0, se Referenser ovan). Arbetsgrupp Teknisk lösning Delområde teknisk lösningen handlar om att ta fram förslag på lämpliga åtgärder för att åtgärda nuvarande brister för Trouvillebryggorna. Minst två förslag skall tas fram och presenteras på Trouvilleföreningens årsmöte Deltagare i teknikgruppen: Kjell Rydjer (ordförande) Per-Erik Schultz Christian Baumann 4 (18) Trouvilleföreningen

5 Teknikgruppens uppdrag Uppdraget som teknikgruppen hade att utreda fördelade sig på följande sätt: 1. Söka bygglov, strandskyddsdispens, samt lov för vattenverksamhet hos Värmdö kommun. 2. Ta fram beslutsunderlag för att åtgärda Trouvillebryggorna i form av renovering alternativt nybyggnation och visa på alternativ för bryggorna. a. Utred även för och nackdelar med att placera ut fristående vågbrytare. 3. Ta fram en offertförfrågan a. för kortsiktiga åtgärder för bryggorna (under 2015) b. för långsiktiga åtgärder för bryggorna (från 2015 och framåt) 4. Genomför upphandling enligt offertförfrågningarna Bygglov I uppdraget ingick att skicka in bygglovsansökan innan offertförfrågan gick ut till leverantörerna. Dock har det visat sig att flera av leverantörerna har mångårig erfarenhet av att söka bygglov hos kommunerna åt sina uppdragsgivare. De har även god kontakt på kommunerna, och vet hur ansökningarna skall utformas på bästa sätt. Teknikgruppen har därför föreslagit att låta detta vara en del i uppdraget med att renovera/ersätta trouvillebryggorna. Förslag till beslut från Teknikgruppen I arbetet med att utvärdera de olika bryggkonstruktionerna så har vi i teknikgruppen varit i kontakt med ett flertal leverantörer och diskuterat för och nackdelar med olika konstruktioner. Från några leverantörer har vi även fått in skriftliga prisindikationer och offerter via mejl. Vi har även läst in oss på lite olika fackliteraturer i ämnet. Teknikgruppens kravlista har varit vägledande i bedömningen om för och nackdelar med de olika bryggkonstruktionerna. Det är snart 50 år sedan den första Trouvillebryggan byggdes (1968) och 1988 byggdes den nya bryggan. Föreningens erfarenheter visar att i extremfallen utsätts bryggorna för stora krafter i form av högvatten, dyningar och rörlig is som trycker på bryggorna. Kraftig vind har inte lika stor påverkan. Detta går att utläsa i sparade dokument som finns i Hamnkaptenens pärm, Vi har även varit i kontakt med Roslagens Sjötrafik AB och Ronny Jansson som är kapten på Tärnan och som reguljärt trafikerar Trouvillebryggan. Vi har tagit del av 5 (18) Trouvilleföreningen

6 Ronnys önskemål/krav som den nya större och tyngre Tärnan har för att kunna angöra Trouvillebryggan. I vårt arbete med att utvärdera de olika alternativa bryggkonstruktionerna så har vi tittat på betongpontonbryggor, bryggor på pålar (både cement, trä, och klädda med PVC-plast), bryggor på stenkistor i trä och glasfiber, samt kombinationer av stenkistor och pålar. I utvärderingen av föreslagna betongpontonbryggor har vi i dialog med flera bryggleverantörer kommit fram till att nackdelarna överväger fördelarna. Betongpontonbryggan i sig är underhållsfri, men kättingar och bojstenar kräver reglebunden tillsyn och underhåll vilken bedöms som allt för stora nackdelar jämfört med föreslagen lösning. Den gamla bryggan där Tärnan lägger till är enligt leverantörerna i bra skick förutom att några betongpålar behöver förstärkas, samt att trädäcket behöver ses över. Den nya bryggan närmast byn måste dock i enlighet med flera bryggleverantörer ersättas med en ny brygga. Hade den nya bryggan varit byggd av samma material som den gamla så hade vi inte haft något större problem utom vissa pålar. Enligt Sjöliv AB är det för dyrt att bygga med den tekniken idag. Läs mer ingående om de olika bryggteknikerna och om deras för och nackdelar i Appendix A Krav på bryggorna I arbetet med att värdera de olika alternativa bryggkonstruktionerna så har följande krav identifierats som de nya bryggorna skall klara av. 1. Bryggorna skall klara av dyningar från nord/nordostliga vindar i vindhastigheter upp till storm (24 32 m/s). 2. Bryggorna skall klara drivis som driver in och trycker på bryggan. Mest utsatt är drivis som kommer in från nord/nordost. 3. Bryggorna skall klara båtar med en längd på 7 meter och maximalt 2 tons vikt. Varje brygga beräknas ha plats för cirka 50 båtplatser. 4. Bryggorna skall klara att ta emot reguljärtrafik, primärt Tärnan. Tärnan har en bredd på 6,5 meter och väger cirka 130 ton. 5. Angöringen för reguljärtrafik enligt Tärnans önskemål skall ha en stabil och plan, gummiklädd angöringsyta som är ungefär lika bred som båten, dvs. 6-7 m. Den bör också, om möjligt, vara i 2 höjdnivåer för att klara högvatten, som en trappa med andra ord. Olika konstruktioner som är tänkbara är en vägg av pålar med stöd av diagonala pålar och kista, eller gjutet betongfundament längst ut på bryggan. 6. Bryggorna skall kräva så lite tillsyn och underhåll som möjligt. 6 (18) Trouvilleföreningen

7 Beslutsunderlag Teknikgruppen föreslår i enlighet med flera av våra bryggleverantörer att den nya bryggan närmast byn ersätts med en ny brygga. Den gamla bryggan där Tärnan lägger till är enligt leverantörerna i bra skick, förutom att några betongpålar behöver förstärkas med träpålar, samt att trädäcket behöver ses över. Bägge bryggorna förlängs 15 meter, vilket ger teoretisk stycken nya båtplatser. Dessa ersätter de innersta obrukbara platserna på bägge bryggorna. En förutsättning för förlängningen är att den godkänns vid bygglovsansökan. Förslaget blir därför följande för Trovilleföreningens årsmöte 2015 att ta ställning till. Nya bryggan närmast byn Nya bryggan närmast byn rivs och ersätts med en rak brygga som är 15 meter längre än nuvarande brygga (74+15 meter). Den byggs på 4 stycken stenkistor längs ut, och närmare land används PVC-klädda tryckimpregnerade träpålar. Föreningen måste bekosta bortforsling av rivningsmaterial. Gamla bryggan där Tärnan lägger till Gamla bryggan där Tärnan lägger till renoveras och förlängs 15 meter med en rak brygga som avslutas med en ny angöringskonstruktion för Tärnan (80+15 meter). Befintlig brygga förstärks där cement pålarna är svaga och trädäcket byts ut där det är nödvändigt. Enligt leverantörerna bedöms då den gamla bryggan klara sig cirka 30 år ytterligare. Längst ut på den gamla bryggan görs en förlängning på 15 meter som inkluderar en ny och kraftigare angöringsramp för Tärnan. Den nya förlängningen byggs på stenkistor och eventuellt i kombination med PVC-klädda tryckimpregnerade träpålar. Priserna är indikationer och vår bedömning så här långt. Vi grundar priserna på en offert från Moderna bryggor samt prisindikationer från Sjöliv. # Alternativ nya bryggan närmast byn Pris inkl moms 1 Ny brygga (74+15 meter) inklusive rivning Livslängd ca. 40 år Ca kr 2 Bortforsling av rivningsmaterial Ca kr Totalt nya bryggan kr # Alternativ gamla bryggan där Tärnan lägger till Pris inkl moms 1 Renovering av gamla bryggan (80 meter) Nya träpålar förstärker svaga befintliga pålar, cirka 6-8 stycken. Cirka halva bryggan behöver ersättas med nytt trädäck. Livslängd ca. 30 år 2 Förlängning av gamla bryggan med 15 meter inklusive ny och kraftigare angöringsramp för Tärnan. TOTAL SUMMA FÖR BÄGGE BRYGGORNA Totalt gamla bryggan Ca kr Ca kr kr kr 7 (18) Trouvilleföreningen

8 . Fristående vågbrytare I uppdraget ingick även att titta på för och nackdelar med en fristående vågbrytare i form av ett eller flera betongpontonelement en bit ut i vattnet för att kunna skydda Trouvillebryggorna mot kraftiga dyningar från nord/nordostlig riktning. Tanken var att placera en eller flera betongpontonbryggor en bit ut i Kniphalsviken för att skydda bryggorna mot dyningar. Vår bedömning är att det kommer kräva mycket underhåll och kontroll av förankringskättingar och bojstenar som håller vågrbrytarna på plats. Detta kan endast göras med dykare. Nackdelarna överväger fördelarna och vi ser inte att detta är ett alternativ att gå vidare med i nuläget. 8 (18) Trouvilleföreningen

9 Offertförfrågan Kortsiktiga åtgärder för bryggorna (under 2015) Under 2015 kommer vi endast göra enklare underhåll på bryggorna såsom utbyte av dåliga plankor samt nytt räcke vid den provisoriska landgången för Tärnan. Långsiktiga åtgärder för bryggorna (från 2015 och framåt) Långsiktiga åtgärder för bägge bryggorna är att Trovilleföreningen upphandlar renovering, förlängning 15 meter samt ny angöring för reguljärtrafik för den gamla bryggan samt rivning, nybyggnation samt förlängning 15 meter av nya bryggan. Upphandling Upphandlingen är beroende av beslut från Trouvilleföreningens årsmöte i juli Om mötet godkänner föreslagen lösning enligt ovan så startar arbetet med upphandlingen i augusti Grovt ser planen ut enligt följande: Utskick av anbudsbegäran under september 2015 Val av leverantör under november 2015 Byggaktiviteter under april-juni (18) Trouvilleföreningen

10 Appendix A Alternativa bryggkontruktioner i utvärderingen I arbetet med att titta på alternativa lösningar för att åtgärda de hårt ansatta Trouvillebryggorna så har Teknikgruppen valt att titta närmare på följande alternativa bryggkonstruktioner: 1. Brygga på gjutna betongpålar 2. Betongpontonbrygga 3. Stenkista med ram av stockar 4. Stenkistan med låda i glasfiber 5. Brygga på träpålar klädda i PVC-plast Vi har varit i kontakt med ett flertal bryggleverantörer. Vi har studerat deras hemsidor, och pratat med ett flertal av dem. Vi har även tagit in prisindikationer och offerter på kostnader för de olika alternativen. Alternativ 1) Brygga på gjutna betongpålar Vid vår genomlysning av bryggleverantörer har det visat sig att Trouvillebryggornas nuvarande konstruktion från 1968 och 1988 med på platsen gjutna betongpålar runt en stålpåle är en teknik som inte längre används idag. Enligt leverantören Sjöliv AB är det allt för dyrt att bygga bryggor med den tekniken idag. Istället finns det leverantörer som använder sig av färdiggjutna betongpålar med mindre dimension än nuvarande betongpålar. Konstruktion: En riktigt pålad brygga har kraftiga trä- betong- eller stålpålar som tryckts ner genom bottensedimentet och ner till underliggande berg. Observera att det är nödvändigt att pålarna står mot berg för att förhindra att den annars sakta kan sjunka ner i bottensedimentet. Ett vanligt problem med 10 (18) Trouvilleföreningen

11 de flesta pålade bryggor är att isen fryser runt pålen. Om vattennivån därefter stiger och därmed även isen, finns risken att även bryggans pålar dras med upp. Det är därför inte en ovanlig syn att man på våren placerat olika vikter på pålade bryggor i syfte att trycka ner bryggan igen i bottensedimentet. Använder man trä eller betongpålar bör dessa därför kläs med ett glatt och halt material, vanligtvis pvc-rör. Detta förhindrar isen att få grepp om pålen. Ett alternativ är att t.ex förse pålen med ett yttre glasfiberhölje. Även detta gör att isen får svårare att få grepp samtidigt som dess livslängd ökar. En förutsättning för en pålad brygga är att bottensedimentet bör vara minst 3 meter djupt och att vattendjupet helst inte överstiger 2 meter. Annars finns risken att isen kan förflytta bryggan i både höjd- och sidled. Tyvärr fungerar det sämre att slå ner pålar med bara en slägga. Skulle du lyckas med detta är botten sannolikt för mjuk (lera, dy) och kommer därför inte ge tillräckligt med stadga för pålarna. För att få ner pålar i ett lite fastare bottensediment krävs att pålarna trycks ner av en luftdriven pålhammare eller en kraftig kran. De flesta kranfartyg har som regel en lufthammare. Ett sådant fartyg kostar mellan och kr/timme att hyra. Fördelar: 1. Den är billigare att bygga en pålad brygga än en fast brygga med enbart stenkistor. 2. Den är fast och rör sig inte. Nackdelar: 1. Den är känslig för isrörelser i både höjd- och sidled. Därför bör pålarna på pålade bryggor kläs med något PVC-material för att minska friktionen mot isen. 2. En pålad brygga släpper igenom vågor, d.v.s. det finns ingen läsida. Livslängd:?? Leverantörer: Moderna Bryggor (www.modernabryggor.se) Aros Water AB (www.aroswater.se) Dyk & Anläggning (www.dyk-anlaggning.se) Prisindikation: Cirka xxx kr för två bryggor Alternativ 2) Betongpontonbrygga Betongpontonbryggor finns i varierande storlek både vad gäller längd och bredd. Betongpontonbryggor är tunga och stabila och används antingen för privatbruk eller för båtklubbar för åretruntbruk. Kräver strandskyddsdispens. Används i både skyddade och oskyddade hamnar med många förtöjda och även lite större båtar. 11 (18) Trouvilleföreningen

12 Konstruktion: 1. Det är vanligt med meter långa bryggsektioner av armerad betong. Sådana bryggor väger cirka 1000 kg/meter brygga och har en bärighet om cirka 500 kg/kvm. 2. Alternativa konstruktioner består av armerad betong med en kärna av cellplast alternativt luftfyllda flytelement. 3. Bryggan förankras undertill med kättingar förankrade i bojstenar. Kättingarna förankras korsvis under bryggan för komma djupare ned i vattnet och undvika att skada båtarna. 12 (18) Trouvilleföreningen

13 Fördelar: 1. Betongpontonbryggor är normalt sett billigare att lägga ut jämfört med en fast brygga med stenkista. 2. Kort byggnationstid. 3. Betongpontoner är helt osänkbara, har hög bärighet. 4. En flytbrygga rör sig med hög- och lågvatten, det vill säga alltid samma höjd över vattnet (konstant fribordshöjd). Normalt 30 och 50 centimeter över vattenytan. Nackdelar: 1. Kräver ett minimidjup på 1,5 meter. 2. Kättingar, schacklar och bojstenar kräver löpande besiktning och underhåll. 3. Flytbryggor är känsliga för isrörelse när isflak bryts loss och driver mot stränderna. Risken finns att ismassorna helt enkelt drar med sig både flytbryggan och dess förankringar. 4. En flytbrygga är trots allt är förtöjd och kan slita sig när vågor och vind trycker på. 5. Flytbryggans landgång nöts vid sjögång. Därför behöver en landgång renoveras eller bytas ut med jämna mellanrum. 6. En betongbrygga består av ett par centimeter tjockt skikt av armerad betong med olika former av vattentätande skikt. En nackdel med betongen är att den med tiden suger åt sig en viss mängd vatten som riskerar att frysa på vintern. 7. Saknar refererenser i utsatt miljö liknande Trouvillebryggorna. Livslängd: De flesta flytbryggor har en livslängd på mellan 20 och 40 år. Leverantörer: Pontech (www.pontech.se) Sjöliv (www.sjoliv.se) Moderna Bryggor (www.modernabryggor.se) Dyk & Anläggning (www.dyk-anlaggning.se) Prisindikation: Cirka xxx kr för två bryggor Alternativ 3) Stenkista med ram av stockar Detta är den vanligaste typen av brygga utefter Sveriges kuster. En bryggkonstruktion byggd med stenskista består av ett ramverk av stockar som fylls med stenar. Konstruktion: Stenkistan byggs enligt traditionella metoder på stående svärd av fyrkantsstolp 150 x 150 mm. Kistans sidor, 150 mm blocksågade furustockar, förbinds med svärden 13 (18) Trouvilleföreningen

14 och varandra med 38 mm lärkdymlingar. I kistans hörn möts timret i så kallade laxknutar som ger kistan dess typiska utseende. Normalt används inga bultar, skruvar eller annan metall i bygget. Om man vill så går det få bultad kista. Efter sjösättning bogseras kistan till sin slutdestination för att ställas på plats och vägas in. Kistan pålas sen invändigt med fyrkantsstolp som förhoppningsvis når ner till berggrund eller åtminstone drygt 10 m ner från bryggans översida. Pålarna bultas ihop med svärden med M20 gängstål, och utgör på så sätt stödben för kistan. Därefter stenfylls kistan, normalt upp till ca 30 cm över vattenytan. Slutligen reglas och däckas bryggan. Fördelar: 1. Många referenser i utsatt miljö liknande Trouvillebryggan. 2. Klarar kraftiga dyningar. 3. Klarar att stå emot isrörelse när isflak bryts loss och driver mot stränderna. 4. Själva stenkistan är underhållsfri. Trädäcket ovanpå kan behöva underhåll. Nackdelar: 1. Stenkistor fungerar bäst vid ett vattendjup ner till maximalt 4 meter. Är det djupare än så riskerar en stenkista att bli instabil. 2. En nackdel med trä i vatten är att det sakta bryts ned av naturen (sol, vatten, salt, bakterier, slitage). Man räknar därför med att en stenkista av trä håller i mellan 25 och 40 år. Av det faktum att man av miljöskäl normalt sett inte använder tryckimpregnerat virke under vattenytan gör att virket har en begränsad livslängd. Livslängd: En fast brygga i princip är underhållsfri i år. Leverantörer: Sjöliv (www.sjoliv.se) Moderna Bryggor (www.modernabryggor.se) Aros Water AB (www.aroswater.se) Dyk & Anläggning (www.dyk-anlaggning.se) Prisindikation: Cirka xxx kr för två bryggor 14 (18) Trouvilleföreningen

15 Alternativ 4) Stenkista med låda i glasfiber Ett alternativ till stenkista i trä är att bygga stenkistan i glasfiber. Moderna Bryggor har pantent på denna teknik. Konstruktion: 1. Stenkistorna tillverkas i två storlekar. Den större (2.2 X 2.2 meter) ger en däcksbredd av meter och är avsedd för lite mer oskyddade vatten. Den kan användas för ett vattendjup ner till 4 meter. Den mindre (1.2 X 1.2 meter) ger en däcksbredd av meter. Den används för lite mer skyddade lägen och ner till 2 meters vattendjup. 2. Ovanpå stenkistorna bygger man vanligt trädäck Fördelar: 1. Syftet med att bygga stenkistiorna av glasfiber är att de skall tåla även de mest utsatta lägena vad avser is och havssjö. Glasfiber är ett extremt stark och tåligt material i just vatten. Genom att ett glasfiberlaminat bestor av korslagda fibrer blir det ojämförligt tåligare mot t.ex. sprickbildning och nötning i jämförelse med t.ex trä. 15 (18) Trouvilleföreningen

16 2. Glasfiber är dessutom utomordentligt stark mot nötning från is, genom sin glatta och hårda yta. 3. Glasfiber har fördelen av att i princip inte alls brytas ner av naturen 4. I och med att glasfiber inte bryts ner av naturen på samma sätt som t.ex. trä, ökar livslängden med ett par hundra år. Nackdelar: 1. Glasfiberkistorna kan spricka vid påkörning av båtar (obekräftat). Livslängd: Enligt Moderna bryggor: Stenkistor av glasfiber håller i åtminstone 300 år. Själva stenkistorna av glasfiber håller betydligt längre än så men det är stenkistornas rostfria och syrafasta stålbultar som begränsar livslängden till c:a 300 år. Pålar från Impregna i Dalarna och har dimensionen 150 X 150. De har den högsta graden av tryckimpregnering NTRA och håller i minst 45 år. Bryggdäckets längsgående balkar NTRA 220 X 45 håller i c:a 40 år. Bryggdäckets ytpaneler (gångplankor har en livslängd av c:a 30 år. Leverantörer: Moderna Bryggor (www.modernabryggor.se) Prisindikation: Cirka kr för två bryggor Alternativ 5) Brygga på träpålar klädda i PVC-plast På senare år har det blivit alltmer populärt med pålade bryggor. Genom att påla en brygga, istället för att bygga med stenkistor, får man en fast brygga till en lägre kostnad. Nackdelen är att en pålad brygga inte blir lika stark mot isrörelser och kraftig vågbildning. Därför bör pålade bryggor endast byggas i relativt skyddade lägen. Ett problem med de flesta bryggpålar av trä och även betong är att isen kan få grepp om pålarna och med stigande vattennivå pressa dessa uppåt. Orsaken är att träet suger åt sig vatten som fryser på vintern och därmed fryser isen fast runt pålen. Ett annat problem är att träpålar, förutom nedbrytningen, har en begränsad livslängd genom isens nötning. 16 (18) Trouvilleföreningen

17 Därför är pålarna överdragna med ett glatt och skyddande lager av pvc-plast. Detta gör pålarna väsentligt starkare mot isens nötning. Konstruktion: 1. Träpålar 150x150 mm klädda med PVC-plast (glasfiberlaminerade) 2. Pålarna hamras ned till underliggande för att undvika sättskador. 3. På pålarna byggs ett trädeck. 4. Förutsättningarna för en stark pålad brygga är att bottensedimentet är minst 2 meter tjockt (beror lite på bottens struktur av lera, sand, grus) samt att vattendjupet vid bryggnocken inte överstiger 2 meter. Fördelar: 1. Pålarna överdragna med ett glatt och skyddande lager av pvc-plast gör pålarna väsentligt starkare mot isens nötning. Nackdelar: 1. Nackdelen är att en pålad brygga inte blir lika stark mot isrörelser och kraftig vågbildning. Därför bör pålade bryggor endast byggas i relativt skyddade lägen. Livslängd:?? 17 (18) Trouvilleföreningen

18 Leverantörer: Sjöliv (www.sjoliv.se) Moderna Bryggor (www.modernabryggor.se) Aros Water AB (www.aroswater.se) Dyk & Anläggning (www.dyk-anlaggning.se) Prisindikation: Cirka kronor inkl. moms för två bryggor. I priset ingår rivning av den befintliga bryggan men ej bortforsling av materialet. Sammanställning över bryggalternativ # Alternativ Fördelar Nackdelar Livslängd Prisindikation 1 Brygga på gjutna betongpålar (samma som idag)???? 2 Betongpontonbrygga år?? 3 Stenkista med ram av stockar år?? 4 Stenkistan med låda i glasfiber år beroende på olika delar av bryggan kr inkl. moms 5 Brygga på träpålar klädda i PVC-plast?? kr inkl. moms 18 (18) Trouvilleföreningen

Inledning 1. Upphandlingsprocessen 2. Detaljerade beskrivningar av inkomna offerter 3. Bryggruppens rekommendation till utförande 7

Inledning 1. Upphandlingsprocessen 2. Detaljerade beskrivningar av inkomna offerter 3. Bryggruppens rekommendation till utförande 7 Husarö Östergårds samfällighetsförening Bryggruppen 2006-11-06 Utvärdering av inkomna offerter för byggnation av bryggor på Husarö, och samt bryggruppens rekommendation till utförande och finansiering

Läs mer

1Bryggor. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Bryggor. Bryggor. 3Brygga med stolpar.

1Bryggor. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Bryggor. Bryggor. 3Brygga med stolpar. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

1Bryggor. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Bryggor. Bryggor. 3Brygga med stolpar.

1Bryggor. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Bryggor. Bryggor. 3Brygga med stolpar. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

Information angående Pontechs förslag till: Nya bryggor Mariefreds Båtklubb 2015/2016

Information angående Pontechs förslag till: Nya bryggor Mariefreds Båtklubb 2015/2016 Information angående Pontechs förslag till: Nya bryggor Mariefreds Båtklubb 2015/2016 Layout Yttre brygga för vågskydd 104,5 meter betongponton, 2,4-3 m bredd Förberedda med tomrör för el och vatten 325

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

TRALLSKRUV SVERIGES BASTA. nu annu vassare

TRALLSKRUV SVERIGES BASTA. nu annu vassare Art. nr 3789. Juni 2014. SVERIGES BASTA TRALLSKRUV nu annu vassare Alla uppgifter i trycksaken anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande KUNGSBACKA KOMMUN NOV 2002 Inledning BAKGRUND OCH SYFTE Bebyggelsen i och kring Gottskär, har under de senaste decennierna

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

1. ÅRSMÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

1. ÅRSMÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE Föreningens namn Datum Båtklubben Sämstad 2009-08-30 ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Klubblokalen i Sämstad hamn den 11/7 klockan 15.00 Ordförande Jan Bodgren hälsade deltagarna välkomna till årsmötet. Närvarande

Läs mer

BESLUTS UNDERLAG BRO RENOVERING ALTERNATIVT NY BRO PER JULI 2014. Powerpoint Presentation för Bro Renovering alternativt Ny Bro per Juli 2014.

BESLUTS UNDERLAG BRO RENOVERING ALTERNATIVT NY BRO PER JULI 2014. Powerpoint Presentation för Bro Renovering alternativt Ny Bro per Juli 2014. BESLUTS UNDERLAG ALTERNATIVT PER JULI 2014. Powerpoint Presentation för Bro Renovering alternativt Ny Bro per Juli 2014. Utförande Östra stödmuren rivs varefter nya stödmurar uppförs med gemensam bottenplatta

Läs mer

Monotec gabioner - lösningar som håller

Monotec gabioner - lösningar som håller Inspiration Monteringsanvisning Monotec gabioner - lösningar som håller Få mer inspiration på vår hemsida www.byggros.com under referenser! Systemet Monotec ger ett optimalt resultat Principen med att

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER

CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER Frihet & ansvar Är du som vi att du drömmer och längtar tills båtsäsongen drar igång. På vinterhalvåret minns vi de härliga dagarna och upplevelserna till havs och i hamnarna.

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP

NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Näsbyviken den 5 mars 2010 Kallelse till årsmöte med NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Måndag 22 mars 2010 kl 19.00 i NBS klubbhus Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ. TID: Onsdagen den 30 september 2009

ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ. TID: Onsdagen den 30 september 2009 2009-10-09 ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ TID: Onsdagen den 30 september 2009 NÄRVARANDE: Ingen representant från Lidingö Båtförbund Anne Gilbert Lidingö Stad, Kultur och fritid Henning

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap INFORMATION 1 (5) Information till båtplatsinnehavare i genomför nu en modernisering av hamnen i enlighet med årsmötesbeslutet från februari 2014. Beslutet innebär att de gamla pontonerna byts ut till

Läs mer

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper - balkbroar Balkbron är den äldsta brotypen som vi känner till. Trädstammen

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Välkommen till medlemsmöte Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Tyresö Strands båtklubb (aktuell statistik 150509) Idag 231 medlemmar (ny-ansökningar ligger på 3 blivande medlemmar) Båtplatser idag: Brygga

Läs mer

2011-10-12 ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ. TID: Torsdagen den 29 september 2011. NÄRVARANDE: Lars Tornérhielm Lidingö Båtförbund

2011-10-12 ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ. TID: Torsdagen den 29 september 2011. NÄRVARANDE: Lars Tornérhielm Lidingö Båtförbund 2011-10-12 ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ TID: Torsdagen den 29 september 2011 NÄRVARANDE: Lars Tornérhielm Lidingö Båtförbund Henning Wingård Lidingö Stad, Kultur och fritid Renato

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

ESSVEs SOMMAR KAMPANJ GÄLLER T O M 31/8 2013

ESSVEs SOMMAR KAMPANJ GÄLLER T O M 31/8 2013 ESSVEs SOMMAR KAMPANJ GÄLLER T O M 31/8 2013 KAMPANJ I DIN BUTIK SVERIGES BASTA V U R K S L TnRu aannlu vassare Trots att vår trallskruv utsetts till Sveriges bästa av Testfakta två gånger, vill vi utmana

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering

Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering Stockholm 2015-05-04 Efter redovisning vid informationsmöten den 12 mars 2015, öppet hus den 14 och

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Enklare idrottshallar

Enklare idrottshallar FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN 2013-01-29 Kontaktperson fastighetskontoret Jenny Rydåker Projektavdelningen Telefon: 08-508 270 16 jenny.rydaker@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-03-05

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg.

att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg. 1. Mät ut och markera ungefärlig storlek och placering på ditt altanbygge genom att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg. 2. Markera altanens höjd på husfasaden med ett kritsnöre 3. Ta bort all

Läs mer

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård 2012-01 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske taket inte att fungera optimalt

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Brf Eriksdal, Malmö Byggnadsåtgärder 2012-03-28

Brf Eriksdal, Malmö Byggnadsåtgärder 2012-03-28 Brf Eriksdal, Malmö Byggnadsåtgärder 2012-03-28 Brf Eriksdal, Malmö Byggnadsåtgärder Konsult WSP Byggprojektering i Malmö har på uppdrag av Brf Eriksdal tagit fram förslag för byggnadsåtgärder. För mer

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

VI FÖLJER STENHÅRT MOTTOT ENKELT UTAN KRÅNGEL

VI FÖLJER STENHÅRT MOTTOT ENKELT UTAN KRÅNGEL BETONGPRODUKTER VI FÖLJER STENHÅRT MOTTOT ENKELT UTAN KRÅNGEL Nu har vi på Nordic Granit öppnat kontor och lager i Norrköping. Det är till och med så att det är det största lagret av stenprodukter i hela

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

Föreskrifter. Dickson-Flanelle ORC U104 120 (samma som terasskydd) Vanliga persienner, plisséer mm. Klassisk markis.

Föreskrifter. Dickson-Flanelle ORC U104 120 (samma som terasskydd) Vanliga persienner, plisséer mm. Klassisk markis. Föreskrifter Detta är en beskrivning på omfattningen (men ej heller begränsad till) Brf Plutonens föreskrifter inom föreningen utöver de tidigare fastställda föreskrifter och regler som utlysts. Utöver

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 RIKTLINJER FÖR BYGGANDE I NACKA Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 Syftet med riktlinjerna är att bidra

Läs mer

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp.

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. 4 Alternativa lösningar 4.1 Kända koncept 4.1.1 Mast Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. Saxlift Detta lyftkoncept är ganska enkelt och fungerar som så att hydraulcylindern

Läs mer

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET DIN KOMPLETTA BALKONGLEVERANTÖR Balkongräcken, spröjs 4-5 Balkongräcken, glas 6-7 Balkongräcken, perforerad plåt 8-9 Balkongräcken, med dekorlister 10-11 Balkongräcken, kombinerade

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

PROTOKOLL. Förhinder att delta i dagens sammanträde har Erik Alteryd, Bengt Gärde och Björn Sjöström.

PROTOKOLL. Förhinder att delta i dagens sammanträde har Erik Alteryd, Bengt Gärde och Björn Sjöström. 2011-06-20 KFN 2011:20 PROTOKOLL Båtrådet Nr 2/2011 Tid: Tisdag den 7 juni kl.16.00-21.00 Plats: Bosö båtklubb. Samling strax innan för avfärd till Stocksunds hamn där vi fick en guidning av området. Lidingö

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Innan du påbörjar monteringen skall du kontrollera följande! Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid

Innan du påbörjar monteringen skall du kontrollera följande! Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid Monteringsanvisning Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid Innan du påbörjar monteringen, studera ritningen och gå igenom materialet i paketet (paketen). Eventuella reklamationer på grund av

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Vi drar in fiber under den tjälfria säsongen och kontaktar dig i god tid före installationen. För ordinarie pris är leveranstiden 10 veckor. Du ansvarar

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

blir modernt spannmålslager

blir modernt spannmålslager blir modernt spannmålslager Det finns många dåliga och outnyttjade gårdar. Genom att bygga kan de bli till effektiva och i stället för att enbart vara en belastning ge en ny intäkt till rantbruket. - Forts

Läs mer

Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15

Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15 Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se

Läs mer

Skorstensslang information och installationsanvisningar

Skorstensslang information och installationsanvisningar Skorstensslang information och installationsanvisningar Innehåll När använder man insatsslang?... 2 Typer av slang... 2 Stålkvalitet... 3 Isolering av insatsslang... 3 Hur sker installationen av insatsslang?...

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

Avlopp & Fiber 2012 ~ \..' ~ ,~~~ '" ~.., ~ ~. "Pil. ~ 1\ l. ~r~ :i~. : I."~ "'9 ol. i... '\.. i"~f; \.. l'''.. ..,..~ ~...I.. ". il ~~.

Avlopp & Fiber 2012 ~ \..' ~ ,~~~ ' ~.., ~ ~. Pil. ~ 1\ l. ~r~ :i~. : I.~ '9 ol. i... '\.. i~f; \.. l'''.. ..,..~ ~...I.. . il ~~. Avlopp & Fiber 2012 ~r~ L~ ~ ~. "Pil. ~ 1\ l. 4 '1... "'.,o(. ~..,..~ l'''.. ~. :-. "., "" l.. l ~. ". ~...I.. ". il "':i.'.'" '~~ :i~. : I."~ "'9 ol ~ \..' ~,~~~ '" ~.., i... '\.. i"~f; \.. I.. -. ~~,i.."

Läs mer

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus själva och lät fiskarhedenvillan bygga det åt dem. Text Nathalie Carlsson

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Rent och renoverat utan driftsavbrott

Rent och renoverat utan driftsavbrott s e r v i c e fö r l a n t b r u k Rent och renoverat utan driftsavbrott Lagningssystem för betong i lantbruk och industri 2 Rengöring är a och o för en lyckad betongrenovering. Professionell het vattentvätt

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Erforderliga brandskyddsåtgärder som underlag för detaljplan

Erforderliga brandskyddsåtgärder som underlag för detaljplan DP 394 MARINSTADEN, RYSSVIKEN Erforderliga brandskyddsåtgärder som underlag för detaljplan 2004-01-22 (ersätter tidigare version daterad 2003-09-30) www.brandskyddslaget.se info@brandskyddslaget.se Stockholm

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm 1 FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm Hamnordning för Badhusbryggan 1. Syfte och ändamål Båtplatser vid Badhusbryggan är avsedda för medlemmar i FYB, dvs för de

Läs mer

Goggle MONTERINGSBESKRIVNING

Goggle MONTERINGSBESKRIVNING sid 1/5 1100 Ø300 1600 400 138 2100 650 i 100 i 200 C-C 500 695 380 490 370 C-C 2300 400 Ø150 C-C mått mellan stolparna = Följarörets längd + i Leveransspecifikation/ Ö03-45/ Specifikationer/ Ö03-45 cykelställ

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

EuroFAM Omega Fettavskiljare

EuroFAM Omega Fettavskiljare www.wavin.se AB SVENSKA WAVIN Kjulamon 6 S-63506 Eskilstuna Tel: (0)16-5140000 Fax: (0)16-5140001 E-mail: wavinse@wavin.se 06/05 32EI01_r Fettavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1. ALLMÄNT...3

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17 När: Tisdag 2015-02-17 kl.19.00. Var: Humlebacken 28 (Lasse). Närvarande Magnus Ehdwall (44), Johan Olofson (36), Mona Lif (4), Lasse Eriksson (28), Sara Ekström (38),

Läs mer

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar.

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Så byggde man förr Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Att söka i landskapet I denna handledning möter du Mårten Sjöbeck och tre av de byggnader han inventerade,

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Tid: onsdagen den 25 april 2012 kl. 19.00 Plats: kyrkan vid Brommaplan Bilagor till kallelsen: Dagordning Följebrev Sammanfattande fasadbesiktningsrapport Finansieringsinformation

Läs mer

Utgå från storm och stora snömängder när båthus, båtställningar och pressar monteras.

Utgå från storm och stora snömängder när båthus, båtställningar och pressar monteras. VBS -nytt Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, våren 2010 REDAKTÖR KENNETH JACOBSON Vintern 2009/10 var osedvanligt kall och snörik. Ett antal båtställningar/hus säckade ihop under snömassorna. Även truckhuset

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

Certifierad. Tillståndsbevis stenspräckning VIBRATIONSSÄKERT SNABBT EKONOMISKT

Certifierad. Tillståndsbevis stenspräckning VIBRATIONSSÄKERT SNABBT EKONOMISKT Certifierad AF S 2 0 0 7:01 Tillståndsbevis stenspräckning VIBRATIONSSÄKERT SNABBT EKONOMISKT Berg & Stenspräckartekniken Konventionella sprängämnen kan inte användas överallt och i alla sammanhang. Ibland

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer