Pensionärsbostad i Danderyds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionärsbostad i Danderyds kommun"

Transkript

1 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Hans Wallöf Tjänsteutlåtande (7) Socialnämnden SN 2009/0166 Översyn av principer och regler för tilldelning av kommunala pensionärsbostäder Förslag till beslut Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2009/0166 att 1. föreslå kommunstyrelsen att tilldelningen av kommunens pensionärslägenheter inte längre skall ske enligt 4 kap. 1-2 socialtjänstlagen (2001:453) utan via ett kösystem i enlighet med vad som redovisas i tjänsteutlåtande SN 2009/0166, samt 2. föreslå kommunstyrelsen att ge socialnämnden i uppdrag att, i samverkan med tekniska nämnden, genomföra den i tjänsteutlåtandet föreslagna fortsatta översynen och lämna rapport till kommunstyrelsen senast Margareta Heimer socialdirektör Cristine Dahlbom-Nygren enhetschef Bakgrund Till kommunfullmäktige har Siv Sahlström med flera (C) inlämnat en motion (bilaga 1), KS 2007/0208, som bland annat berör tilldelningen av kommunens pensionärslägenheter. I yttrande , 12, anser socialnämnden att frågan om införande av bostadskö för kommunens pensionärslägenheter är av sådan dignitet att den bör utredas i särskild ordning. Vid sitt sammanträde , 30, beslutar kommunstyrelsen att uppdra åt socialnämnden att genomföra en översyn av principer och regler för tilldelning av kommunala pensionärsbostäder. I beslutet från kommunstyrelsen ska en översyn ske beträffande kommunala pensionärsbostäder. Med en kommunal pensionärslägenhet avses i detta tjänsteutlåtande samtliga pensionärsbostäder som socialnämnden förfogar över alternativt har ansvisningsrätt till. Pensionärsbostad i Danderyds kommun Den som är folkbokförd i Danderyd, är ålderspensionär, förtidspensionär eller på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar har behov av en anpassad Bilagor 1. Motion från Siv Sahlström med flera (C), Policydokument för tilldelning av pensionärsbostad 3. Ansökningsblankett

2 2(7) bostad kan ansöka om en pensionärsbostad. En utredning och bedömning görs och beslut fattas enligt 4 kap. 1-2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. (En pensionärslägenhet kan alltså avse en bostad såväl för en ålderspensionär, förtidspensionär som för en person med en funktionsnedsättning). Nuvarande principer och regler för tilldelning av pensionärslägenheter Socialnämnden förfogar över 317 pensionärsbostäder. Majoriteten av bostäderna ägs av kommunen (221 stycken) medan övriga (96 stycken) ägs av privata fastighetsbolag, för vilka kommunen har anvisningsrätt. Varje fastighetsägare tecknar avtal med sin hyresgäst samt ansvarar för besiktning och skötsel av lägenheten. Det finns ingen skyldighet för en kommun att tillhandahålla pensionärslägenheter. Däremot finns ett behov att kommunerna i sitt arbete med samhällsplaneringen utvecklar möjligheterna och alternativen för att äldre ska få tillgång till bostäder som underlättar och stödjer deras vardagsliv. Nuvarande regler En i Danderyd folkbokförd, ålderspensionär, förtidspensionär eller person som på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har behov av en anpassad bostad kan ansöka om pensionärsbostad. Ansökan görs hos Socialkontorets äldre- och handikappenhet. En specifik handläggare utreder ansökan och beslutar enligt 4 kap. 1-2 SoL. Detta innebär att en sökande som får avslag kan överklaga beslutet hos förvaltningsdomstol. Det innebär vidare att gynnande beslut som inte verkställs inom tre månader ska rapporteras till Socialstyrelsen (nytt från den 1 januari 2010, tidigare rapporterades till länsstyrelsen). Om Socialstyrelsen bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid ska Socialstyrelsen ansöka hos länsrätten om utdömande av en särskild avgift. Något lagkrav på att kommunen ska tillhandahålla pensionärslägenheter finns inte. Åtagandet är frivilligt från kommunens sida. Det finns ett policydokument (bilaga 2) som underlag för arbetet med pensionärslägenheter. I dokumentet anges kriterier vid bedömning av rätt till en pensionärsbostad. Kriterierna avser den sökandes hälsotillstånd och funktionsstatus samt den nuvarande bostadens beskaffenhet och läge. Det finns även ett ansökningsformulär (bilaga 3) i vilket den sökande svarar på en del frågor, bland annat hur den sökande bor vid tiden för ansökan och till vilket geografiskt område den sökande önskar flytta till. Någon bedömning avseende den sökandes ekonomiska situation och möjlighet att eventuellt kunna köpa sig en bostadsrätt görs inte. Vid flytt från pensionärslägenhet är uppsägningstiden tre månader. Vid dödsfall är den en månad. Vid en flytt/dödsfall går lägenheten tillbaka till Socialkontoret. Under tiden en lägenhet står tom i avvaktan en ny hyresgäst eller är under renovering är det Socialkontoret som står för hyreskostnaden.

3 3(7) Sammanställning över Socialkontorets kostnader för pensionärsbostäder 2007 till nov 2009 År Hyror Tekniska kontoret Övriga kostnader Summa Handläggning av ansökan till pensionärslägenhet Handläggaren inom äldre- och handikappenheten ansvarar för att utreda och handlägga ansökningar beträffande pensionärslägenhet. Policydokumentet och ansökningsformuläret finns som underlag för detta arbete. I formuläret svarar den sökande på frågor som blir en del av utredningen. Handläggaren gör även hembesök hos den sökande. Utifrån det insamlade utredningsmaterialet bedöms situationen och beslut fattas om den sökanden har rätt till bistånd i form av pensionärsbostad eller ej. Handläggaren prioriterar bland ansökningarna då det finns ett tydligt behov av ett nytt boende t ex någon som efter sjukhusvistelse har behov av ett nytt boende. I och med att den sökande kan ansöka om en pensionärslägenhet i en viss storlek och i ett visst geografiskt område kan det ta tid för den som fått sin ansökan beviljad att få en lägenhet i önskat storlek och område. Ansökningar, bifall och avslag åren 2002 till och med 2008 År 2008 inkom 41 ansökningar varav 23 bifölls och 18 avslogs. År 2007 inkom 44 ansökningar varav 33 bifölls och 11 avslogs. År 2006 inkom 34 ansökningar varav 25 bifölls och 9 avslogs. År 2005 inkom 44 ansökningar varav 25 bifölls och 19 avslogs. År 2004 inkom 60 ansökningar varav 34 bifölls och 26 avslogs. År 2003 inkom 12 ansökningar varav 3 bifölls och 9 avslogs. År 2002 inkom 34 ansökningar varav 18 bifölls och 16 avslogs. Under perioden 2002 till och med 2008 är det i genomsnitt 38 ansökningar per år till en pensionärsbostad. I genomsnitt 23 ansökningar per år har under perioden haft skäl som passar in i de kriterier som gäller för ett positivt beslut. Bestånd och organisation i några andra kommuner Organisationen av, tillgången till, benämningen på och förmedlingen av pensionärslägenheter/motsvarande varierar inom kommunerna. Nedan presenteras förhållandet i några närliggande kommuner. Förutom redovisningen finns i flera kommuner seniorboenden vilka förmedlas av privata fastighetsbolag och organisationer Stockholm förmedlar seniorlägenheter 2 genom sin bostadsförmedling. Det finns ingen särskild kö för seniorlägenheter. Då en seniorlägenhet blir ledig annonseras den ut 1 Troligen kommer denna summa att öka. Tekniska kontoret har ännu inte skickat fakturor för lediga lägenheter.

4 4(7) och intresserade får anmäla intresse. Den som stått längst tid i bostadskön föreslås få lägenheten. Ålderskravet måste vara uppfyllt när man anmäler intresse för seniorlägenhet. I seniorlägenheterna bor endast personer som är 65 år eller äldre. Kontraktet innehåller en klausul som begränsar rätten att överlåta hyresrätten eller upplåta lägenheten i andra hand, därför behåller hyresgästen oftast sin plats i bostadskön. En förmedlingsavgift på 1000 kr tas ut vid kontraktsskrivandet. Vill personen stå kvar i bostadskön så får köavgiften betalas fortlöpande. Stockholm har servicehus 3 för den som behöver service och omvårdnad vilket inte kan tillgodoses i personens befintliga bostad. För detta behövs ett biståndsbeslut. I servicehuset finns trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt. Här har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå. Personen bor i en egen lägenhet och får hjälp av hemtjänst utifrån sina behov. I servicehuset finns tillgång till gemensam service och gemensamma lokaler. I en del servicehus finns restaurang, fotvård, frisör och möjlighet till aktiviteter. Den boende betalar en hyra och en grundavgift för viss service som till exempel trygghetslarm. Stockholm kommer under 2010 att erbjuda trygghetsboenden för äldre. Tanken är att omvandla en del servicehus till trygghetsboende. Vallentuna har inga seniorlägenheter att förmedla, varken genom kö eller genom biståndsbeslut. Täby har kösystem till seniorlägenhet 4. Det går att ställa sig i kö från det år man fyller 65 år, inflyttning är från 70 år. Kön sköts av en handläggare på Kommunfastigheter. En engångskostad på 200 kronor betalas vid anmälan till kön. Det finns drygt 300 seniorlägenheter. Det pågår en utredning avseende att eventuellt omvandla ett seniorboende till trygghetsboende. På Ekerö finns 95 lägenheter inom det vanliga bostadsbeståndet som är reserverade för pensionärer. Sökande måste vara mantalsskriven i kommunen, ålderspensionär eller förtidspensionär över 55 år. Kötid avgör vem som får tillgång till en pensionärslägenhet. Kön administreras inom Äldre- och handikappenheten. Lidingö har kö till seniorboende 5. Det går att ställa sig i kö från den dagen man fyller 70 år och är folkbokförd i kommunen. Kön administreras inom Konsult- och service- 2 I seniorlägenhet bor endast personer som är 65 år eller äldre. Hyreskontrakten är begränsade och ger inte hyresgästen rätten att byta lägenheten eller hyra ut lägenheten i andra hand. Dessa lägenheter finns ofta i före detta servicehus. 3 En person som behöver ett annat boende på grund av stort omvårdnadsbehov kan beviljas plats eller lägenhet inom så kallade särskilda boendeformer. Ansökan sker genom kontakt med biståndshandläggare. 4 Den som är över 70 år och folkbokförd i Täby kan erbjudas en seniorlägenhet. Seniorlägenheterna finns i tidigare servicehus. 5 Från den dag en person fyller 70 år, och är folkbokförd på Lidingö, finns möjlighet att ställa sig i kö till ett seniorboende. Ensamstående erbjuds normalt maximalt två rum och kök. Däremot kan par erbjudas en lägenhet som är större.

5 5(7) kontoret. Det finns 136 lägenheter för seniorboende. Ett belopp på 210 kronor per år tas ut i köavgift. Hyresgästen får inte byta en seniorlägenhet på öppna marknaden. Huddinge har Plus 65-lägenheter 6. Det går att ställa sig i kön från fyllda 40 år. Kön är öppen även för den som inte bor i Huddinge. Kön administreras av det kommunala bostadsbolaget. Det finns 356 Plus 65-lägenheter. I Sollentuna kan personer 65 år och äldre kan ansöka om en pensionärslägenhet 7. Utredning görs och beslut fattas enligt socialtjänstlagen. Sollentuna har 150 pensionärslägenheter. Solna har kö till seniorboende Den som anmäler sitt intresse för en seniorlägenhet ska vara 65 år eller äldre vid ansökningstillfället och vara folkbokförd i Solna. Ett hyresavtal på seniorboende innebär begränsad bytesrätt. Kön administreras inom Omsorgsförvaltningen. Det finns 192 seniorlägenheter. Seniorboenden i Danderyd Förutom pensionärslägenheter och bostadsalternativ på den ordinära bostadsmarknaden finns inom kommunen ytterligare några boendealternativ för äldre: Seniorboende Sikreno Strand i Stocksund har 97 bostadsrättslägenheter. Åldersbegränsning vid inträde i föreningen är år. I serviceavgiften ingår städning tio gånger per år och fönsterputsning två gånger per år. Restaurang, fotvård, hårvård, massage och hudterapeut finns att tillgå. Gandvik i Djursholm har 97 bostadsrättslägenheter. Åldersgränsen för inflyttning är år för personer som är folkbokförda i Danderyd, annars år. Olika gemensamhetslokaler finns att tillgå. Djursholms värdshus hyr sina lokaler av föreningen vars medlemmar kan köpa en måltid på värdshuset för subventionerat pris. Blomsterfonden har seniorbostäder på fem adresser i Storstockholm bland annat i Svalnäs på Svalnäs Allé. Där finns 140 hyresrättslägenheter. Inflyttning kan ske tidigast vid 60 års ålder. Vem som helst kan ställa sig i Blomsterfondens bostadskö, oavsett ålder. Det enda kravet är att man är medlem i föreningen Blomsterfonden. Det finns ingen avgift för bostadskön, men ett enskilt medlemskap kostar Plus 65 är en boendeform som bygger på gemenskap och trygghet. Lägenheterna motsvarar ett vanligt boende och har ingen särskild äldreservice. Vissa lägenheter, främst de nybyggda, har anpassats för att underlätta för äldre personer. Till exempel saknas det trösklar, duschrummet är extra rymligt, det finns ugn i arbetshöjd och en gemensamhetslokal i källaren. 7 Pensionärslägenhet är en behovsprövad insats som är till för personer som har en bostadssituation som omöjliggör ett tryggt och säkert boende. Lägenheterna består av ett eller två rum och kök. De finns på olika ställen i kommunen, ofta nära affärer, kommunikationer och en seniorträff. 8 Seniorboende 65+ är anpassade hyresrätter för personer över 65 år. Det finns två- och trerumslägenheter. Det är moderna lägenheter med god standard. På seniorboendet finns det ingen personal. Om en hyresgäst behöver hjälp och stöd i form av hemtjänst så ansöker han/hon om det via biståndshandläggare.

6 6(7) kronor per år och ett familjemedlemskap (två personer) kostar 300 kronor. Kön till Svalnäs är för närvarande cirka 15 år. Som hyresgäst har man tillgång till en värdinna, kurator och bovärd. Fortsatt översyn I samband med översynen av principer och regler för tilldelning av de kommunala pensionärslägenheterna har följande frågeställningar uppkommit: Det bör göras en genomgång och en bedömning avseende vilka av bostäderna utifrån geografiskt läge, närhet till service och mataffär, lägenhetens utformning, hiss etc. som är lämpliga för äldre personer att bo i. I bedömningen ingår även vilka områden som efterfrågas av dem som söker en pensionärsbostad. Socialkontorets erfarenhet är att det företrädelsevis finns tre områden som är attraktiva och efterfrågade som pensionärsboende: lägenheterna (98 st) i Kevinge pensionärsboende, lägenheterna (40 st) på Vasavägen, och radhusen (76 st) vid Eneby torg Hur ska de pensionärslägenheter som inte är attraktiva och/eller lämpliga utifrån målgruppen hanteras? Tekniska kontoret har utrett pensionärsbostäderna (radhus) vid Eneby torg ur en fastighetsteknisk synpunkt. Bedömningen är att radhusen inte uppfyller önskvärda funktionskrav för äldre (t ex ansvar för snöskottning och gräsklippning, ej handikappanpassade, kalla golv med mera). Med anledning av detta samt ett stort framtida behov av reinvesteringar och planerat underhåll föreslår Tekniska kontoret att radhusen på sikt avvecklas som pensionärsbostäder. Tekniska kontoret har i uppdrag av tekniska nämnden att utreda övriga, utöver radhusen i Enebyberg, kommunägda pensionärsbostäder ur fastighetsteknisk synpunkt samt samordna utredningen med Socialkontoret. Utredningen beräknas vara klar i början av Frågan om Kevinge pensionärsboende kan/bör omvandlas till ett trygghetsboende. Socialkontorets synpunkter och förslag Socialkontoret anser att tilldelningen av kommunens pensionärslägenheter ska ske via en kö och inte som idag via ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. En äldre person som enbart önskar förändra sitt boende, och där det inte handlar om omfattande vård- och omsorgsbehov, ska inte behöva ta kontakt med Socialkontoret. Bland de jämförda åtta kommunerna är det enbart en, Sollentuna, där tilldelning av pensionärslägenhet görs via utredning och beslut enligt socialtjänstlagen. Trots att det inte finns någon skyldighet för en kommun att tillhandahålla pensionärslägenheter anser Socialkontoret att de lägenheter som idag finns och är lämpliga och funktionsdugliga även fortsättningsvis ska användas för äldre personer. Det är viktigt att var och en tar ansvar för sitt eget liv och i det ansvaret bör också ligga att planera för sin egen ålderdom. Många som idag har bostäder som blir för tungskötta eller

7 7(7) dyra framöver bör uppmuntras att se över sitt boende. Ett sätt kan då vara att ställa sig i kö till en pensionärslägenhet. En stor del äldre personer i Danderyd som behöver flytta till något mindre och/eller mer anpassat boende har råd att köpa en lägenhet till följd av t.ex. husförsäljning. Vid nuvarande tillvägagångssätt görs ingen ekonomisk bedömning. Ingen inkomstgräns finns. Det är förhållandevis få ansökningar per år till en pensionärsbostad, 38 per år i genomsnitt för perioden 2002 till och med Än färre, i genomsnitt 23 per år, har skäl som passar in i de kriterier som gäller för ett positivt beslut. Av dessa har troligen en del personer möjlighet att kunna skaffa sig en bostad i det ordinära utbudet och därigenom finna en lösning på sin situation. Förmedling av bostäder för pensionärer behöver inte ligga inom socialnämndens ansvarsområde. Personer över en viss ålder och som är folkbokförda i kommunen kan ställa sig i en kö för pensionärsbostad. Den som uppfyller ställda krav och som har stått längst i kön erhåller först erbjudande om bostad. Socialkontoret föreslår att en kö administreras av Tekniska kontoret som upprättar regler för kön, eventuell köavgift, hur många lägenheter det ska finnas etc. Tekniska kontoret sköter redan idag det mesta av de administrativa uppgifter, t ex kontraktsskrivning, som gäller fastigheter. Det blir mer begripligt för allmänheten om en allmän kö till bostäder hanteras av Tekniska kontoret istället för av Socialkontoret. Införandet av ett kösystem innebär att tomgångshyrorna minimeras samt att en diskussion kan inledas med hyresvärdarna för att påverka tiden för en eventuell renovering av en lägenhet. Beroende på den framtida hanteringen av det föreslaga nya systemet är det i dagsläget svårt att bedöma den eventuella tidsminskning det skulle innebära för Socialkontoret alternativt den ökning av administrationen som skulle ske inom Tekniska kontoret. Socialkontoret anser att den 1 juni 2010 är ett lämpligt startdatum för ett nytt system avseende tilldelning av de kommunala pensionärslägenheterna. Socialkontoret anser även att en anmälningsavgift, på förslagsvis 500 kronor, ska tas ut i samband med anmälan till kön.

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Rapport 2013:7 Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Boverket februari 2013 Titel: Utvärdering av investeringsstödet för äldrebostäder

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun 2006-2010

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun 2006-2010 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun 2006-2010 Antagna av kommunfullmäktige i Sundsvall den 25 september 2006, 725 Innehållsförteckning Förord... 5 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012 Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer samt biståndshandläggare

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 Kommunfullmäktige Nr 60. Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala KSN-2014-1585 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta en bostadsfönnedling

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Riktlinjer för handläggning

Riktlinjer för handläggning Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgen Dnr: SN 2013/624 730 Antagen av socialnämnden 2013-11-11, 99 För tillämpning fr.o.m.

Läs mer

Ansökan om förtur till bostad

Ansökan om förtur till bostad 1 av 2 Ankomstdatum Ansökan om förtur till bostad Fyll i och skicka in din ansökan till Bostadsförmedlingen. Blanketten är underlag för dataregistrering för din förtursansökan och bostadsanmälan. Vid förmedling

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bilderna i bostadsförsörjningsprogrammet är från www.smalandsbilder.se 1 SAMMANFATTNING... 4 ANSVAR... 4 BOSTADSBESTÅND...

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA -

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA - B O T K Y R K A H A R [ ] E N Ö K A N D E A N D E L U N G D O M A R. D E N N A F Ö R Ä N D R I N G I N N E B Ä R E T T K O M M A N D E B E H O V AV B O S T Ä D E R F Ö R U N G D O M A R S O M S T Å R I

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem -LOV

Lagen om valfrihetssystem -LOV 2009-11-16 Dnr 121/2009.739 Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar...

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-12-18 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer