Pensionärsbostad i Danderyds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionärsbostad i Danderyds kommun"

Transkript

1 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Hans Wallöf Tjänsteutlåtande (7) Socialnämnden SN 2009/0166 Översyn av principer och regler för tilldelning av kommunala pensionärsbostäder Förslag till beslut Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2009/0166 att 1. föreslå kommunstyrelsen att tilldelningen av kommunens pensionärslägenheter inte längre skall ske enligt 4 kap. 1-2 socialtjänstlagen (2001:453) utan via ett kösystem i enlighet med vad som redovisas i tjänsteutlåtande SN 2009/0166, samt 2. föreslå kommunstyrelsen att ge socialnämnden i uppdrag att, i samverkan med tekniska nämnden, genomföra den i tjänsteutlåtandet föreslagna fortsatta översynen och lämna rapport till kommunstyrelsen senast Margareta Heimer socialdirektör Cristine Dahlbom-Nygren enhetschef Bakgrund Till kommunfullmäktige har Siv Sahlström med flera (C) inlämnat en motion (bilaga 1), KS 2007/0208, som bland annat berör tilldelningen av kommunens pensionärslägenheter. I yttrande , 12, anser socialnämnden att frågan om införande av bostadskö för kommunens pensionärslägenheter är av sådan dignitet att den bör utredas i särskild ordning. Vid sitt sammanträde , 30, beslutar kommunstyrelsen att uppdra åt socialnämnden att genomföra en översyn av principer och regler för tilldelning av kommunala pensionärsbostäder. I beslutet från kommunstyrelsen ska en översyn ske beträffande kommunala pensionärsbostäder. Med en kommunal pensionärslägenhet avses i detta tjänsteutlåtande samtliga pensionärsbostäder som socialnämnden förfogar över alternativt har ansvisningsrätt till. Pensionärsbostad i Danderyds kommun Den som är folkbokförd i Danderyd, är ålderspensionär, förtidspensionär eller på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar har behov av en anpassad Bilagor 1. Motion från Siv Sahlström med flera (C), Policydokument för tilldelning av pensionärsbostad 3. Ansökningsblankett

2 2(7) bostad kan ansöka om en pensionärsbostad. En utredning och bedömning görs och beslut fattas enligt 4 kap. 1-2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. (En pensionärslägenhet kan alltså avse en bostad såväl för en ålderspensionär, förtidspensionär som för en person med en funktionsnedsättning). Nuvarande principer och regler för tilldelning av pensionärslägenheter Socialnämnden förfogar över 317 pensionärsbostäder. Majoriteten av bostäderna ägs av kommunen (221 stycken) medan övriga (96 stycken) ägs av privata fastighetsbolag, för vilka kommunen har anvisningsrätt. Varje fastighetsägare tecknar avtal med sin hyresgäst samt ansvarar för besiktning och skötsel av lägenheten. Det finns ingen skyldighet för en kommun att tillhandahålla pensionärslägenheter. Däremot finns ett behov att kommunerna i sitt arbete med samhällsplaneringen utvecklar möjligheterna och alternativen för att äldre ska få tillgång till bostäder som underlättar och stödjer deras vardagsliv. Nuvarande regler En i Danderyd folkbokförd, ålderspensionär, förtidspensionär eller person som på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har behov av en anpassad bostad kan ansöka om pensionärsbostad. Ansökan görs hos Socialkontorets äldre- och handikappenhet. En specifik handläggare utreder ansökan och beslutar enligt 4 kap. 1-2 SoL. Detta innebär att en sökande som får avslag kan överklaga beslutet hos förvaltningsdomstol. Det innebär vidare att gynnande beslut som inte verkställs inom tre månader ska rapporteras till Socialstyrelsen (nytt från den 1 januari 2010, tidigare rapporterades till länsstyrelsen). Om Socialstyrelsen bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid ska Socialstyrelsen ansöka hos länsrätten om utdömande av en särskild avgift. Något lagkrav på att kommunen ska tillhandahålla pensionärslägenheter finns inte. Åtagandet är frivilligt från kommunens sida. Det finns ett policydokument (bilaga 2) som underlag för arbetet med pensionärslägenheter. I dokumentet anges kriterier vid bedömning av rätt till en pensionärsbostad. Kriterierna avser den sökandes hälsotillstånd och funktionsstatus samt den nuvarande bostadens beskaffenhet och läge. Det finns även ett ansökningsformulär (bilaga 3) i vilket den sökande svarar på en del frågor, bland annat hur den sökande bor vid tiden för ansökan och till vilket geografiskt område den sökande önskar flytta till. Någon bedömning avseende den sökandes ekonomiska situation och möjlighet att eventuellt kunna köpa sig en bostadsrätt görs inte. Vid flytt från pensionärslägenhet är uppsägningstiden tre månader. Vid dödsfall är den en månad. Vid en flytt/dödsfall går lägenheten tillbaka till Socialkontoret. Under tiden en lägenhet står tom i avvaktan en ny hyresgäst eller är under renovering är det Socialkontoret som står för hyreskostnaden.

3 3(7) Sammanställning över Socialkontorets kostnader för pensionärsbostäder 2007 till nov 2009 År Hyror Tekniska kontoret Övriga kostnader Summa Handläggning av ansökan till pensionärslägenhet Handläggaren inom äldre- och handikappenheten ansvarar för att utreda och handlägga ansökningar beträffande pensionärslägenhet. Policydokumentet och ansökningsformuläret finns som underlag för detta arbete. I formuläret svarar den sökande på frågor som blir en del av utredningen. Handläggaren gör även hembesök hos den sökande. Utifrån det insamlade utredningsmaterialet bedöms situationen och beslut fattas om den sökanden har rätt till bistånd i form av pensionärsbostad eller ej. Handläggaren prioriterar bland ansökningarna då det finns ett tydligt behov av ett nytt boende t ex någon som efter sjukhusvistelse har behov av ett nytt boende. I och med att den sökande kan ansöka om en pensionärslägenhet i en viss storlek och i ett visst geografiskt område kan det ta tid för den som fått sin ansökan beviljad att få en lägenhet i önskat storlek och område. Ansökningar, bifall och avslag åren 2002 till och med 2008 År 2008 inkom 41 ansökningar varav 23 bifölls och 18 avslogs. År 2007 inkom 44 ansökningar varav 33 bifölls och 11 avslogs. År 2006 inkom 34 ansökningar varav 25 bifölls och 9 avslogs. År 2005 inkom 44 ansökningar varav 25 bifölls och 19 avslogs. År 2004 inkom 60 ansökningar varav 34 bifölls och 26 avslogs. År 2003 inkom 12 ansökningar varav 3 bifölls och 9 avslogs. År 2002 inkom 34 ansökningar varav 18 bifölls och 16 avslogs. Under perioden 2002 till och med 2008 är det i genomsnitt 38 ansökningar per år till en pensionärsbostad. I genomsnitt 23 ansökningar per år har under perioden haft skäl som passar in i de kriterier som gäller för ett positivt beslut. Bestånd och organisation i några andra kommuner Organisationen av, tillgången till, benämningen på och förmedlingen av pensionärslägenheter/motsvarande varierar inom kommunerna. Nedan presenteras förhållandet i några närliggande kommuner. Förutom redovisningen finns i flera kommuner seniorboenden vilka förmedlas av privata fastighetsbolag och organisationer Stockholm förmedlar seniorlägenheter 2 genom sin bostadsförmedling. Det finns ingen särskild kö för seniorlägenheter. Då en seniorlägenhet blir ledig annonseras den ut 1 Troligen kommer denna summa att öka. Tekniska kontoret har ännu inte skickat fakturor för lediga lägenheter.

4 4(7) och intresserade får anmäla intresse. Den som stått längst tid i bostadskön föreslås få lägenheten. Ålderskravet måste vara uppfyllt när man anmäler intresse för seniorlägenhet. I seniorlägenheterna bor endast personer som är 65 år eller äldre. Kontraktet innehåller en klausul som begränsar rätten att överlåta hyresrätten eller upplåta lägenheten i andra hand, därför behåller hyresgästen oftast sin plats i bostadskön. En förmedlingsavgift på 1000 kr tas ut vid kontraktsskrivandet. Vill personen stå kvar i bostadskön så får köavgiften betalas fortlöpande. Stockholm har servicehus 3 för den som behöver service och omvårdnad vilket inte kan tillgodoses i personens befintliga bostad. För detta behövs ett biståndsbeslut. I servicehuset finns trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt. Här har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå. Personen bor i en egen lägenhet och får hjälp av hemtjänst utifrån sina behov. I servicehuset finns tillgång till gemensam service och gemensamma lokaler. I en del servicehus finns restaurang, fotvård, frisör och möjlighet till aktiviteter. Den boende betalar en hyra och en grundavgift för viss service som till exempel trygghetslarm. Stockholm kommer under 2010 att erbjuda trygghetsboenden för äldre. Tanken är att omvandla en del servicehus till trygghetsboende. Vallentuna har inga seniorlägenheter att förmedla, varken genom kö eller genom biståndsbeslut. Täby har kösystem till seniorlägenhet 4. Det går att ställa sig i kö från det år man fyller 65 år, inflyttning är från 70 år. Kön sköts av en handläggare på Kommunfastigheter. En engångskostad på 200 kronor betalas vid anmälan till kön. Det finns drygt 300 seniorlägenheter. Det pågår en utredning avseende att eventuellt omvandla ett seniorboende till trygghetsboende. På Ekerö finns 95 lägenheter inom det vanliga bostadsbeståndet som är reserverade för pensionärer. Sökande måste vara mantalsskriven i kommunen, ålderspensionär eller förtidspensionär över 55 år. Kötid avgör vem som får tillgång till en pensionärslägenhet. Kön administreras inom Äldre- och handikappenheten. Lidingö har kö till seniorboende 5. Det går att ställa sig i kö från den dagen man fyller 70 år och är folkbokförd i kommunen. Kön administreras inom Konsult- och service- 2 I seniorlägenhet bor endast personer som är 65 år eller äldre. Hyreskontrakten är begränsade och ger inte hyresgästen rätten att byta lägenheten eller hyra ut lägenheten i andra hand. Dessa lägenheter finns ofta i före detta servicehus. 3 En person som behöver ett annat boende på grund av stort omvårdnadsbehov kan beviljas plats eller lägenhet inom så kallade särskilda boendeformer. Ansökan sker genom kontakt med biståndshandläggare. 4 Den som är över 70 år och folkbokförd i Täby kan erbjudas en seniorlägenhet. Seniorlägenheterna finns i tidigare servicehus. 5 Från den dag en person fyller 70 år, och är folkbokförd på Lidingö, finns möjlighet att ställa sig i kö till ett seniorboende. Ensamstående erbjuds normalt maximalt två rum och kök. Däremot kan par erbjudas en lägenhet som är större.

5 5(7) kontoret. Det finns 136 lägenheter för seniorboende. Ett belopp på 210 kronor per år tas ut i köavgift. Hyresgästen får inte byta en seniorlägenhet på öppna marknaden. Huddinge har Plus 65-lägenheter 6. Det går att ställa sig i kön från fyllda 40 år. Kön är öppen även för den som inte bor i Huddinge. Kön administreras av det kommunala bostadsbolaget. Det finns 356 Plus 65-lägenheter. I Sollentuna kan personer 65 år och äldre kan ansöka om en pensionärslägenhet 7. Utredning görs och beslut fattas enligt socialtjänstlagen. Sollentuna har 150 pensionärslägenheter. Solna har kö till seniorboende Den som anmäler sitt intresse för en seniorlägenhet ska vara 65 år eller äldre vid ansökningstillfället och vara folkbokförd i Solna. Ett hyresavtal på seniorboende innebär begränsad bytesrätt. Kön administreras inom Omsorgsförvaltningen. Det finns 192 seniorlägenheter. Seniorboenden i Danderyd Förutom pensionärslägenheter och bostadsalternativ på den ordinära bostadsmarknaden finns inom kommunen ytterligare några boendealternativ för äldre: Seniorboende Sikreno Strand i Stocksund har 97 bostadsrättslägenheter. Åldersbegränsning vid inträde i föreningen är år. I serviceavgiften ingår städning tio gånger per år och fönsterputsning två gånger per år. Restaurang, fotvård, hårvård, massage och hudterapeut finns att tillgå. Gandvik i Djursholm har 97 bostadsrättslägenheter. Åldersgränsen för inflyttning är år för personer som är folkbokförda i Danderyd, annars år. Olika gemensamhetslokaler finns att tillgå. Djursholms värdshus hyr sina lokaler av föreningen vars medlemmar kan köpa en måltid på värdshuset för subventionerat pris. Blomsterfonden har seniorbostäder på fem adresser i Storstockholm bland annat i Svalnäs på Svalnäs Allé. Där finns 140 hyresrättslägenheter. Inflyttning kan ske tidigast vid 60 års ålder. Vem som helst kan ställa sig i Blomsterfondens bostadskö, oavsett ålder. Det enda kravet är att man är medlem i föreningen Blomsterfonden. Det finns ingen avgift för bostadskön, men ett enskilt medlemskap kostar Plus 65 är en boendeform som bygger på gemenskap och trygghet. Lägenheterna motsvarar ett vanligt boende och har ingen särskild äldreservice. Vissa lägenheter, främst de nybyggda, har anpassats för att underlätta för äldre personer. Till exempel saknas det trösklar, duschrummet är extra rymligt, det finns ugn i arbetshöjd och en gemensamhetslokal i källaren. 7 Pensionärslägenhet är en behovsprövad insats som är till för personer som har en bostadssituation som omöjliggör ett tryggt och säkert boende. Lägenheterna består av ett eller två rum och kök. De finns på olika ställen i kommunen, ofta nära affärer, kommunikationer och en seniorträff. 8 Seniorboende 65+ är anpassade hyresrätter för personer över 65 år. Det finns två- och trerumslägenheter. Det är moderna lägenheter med god standard. På seniorboendet finns det ingen personal. Om en hyresgäst behöver hjälp och stöd i form av hemtjänst så ansöker han/hon om det via biståndshandläggare.

6 6(7) kronor per år och ett familjemedlemskap (två personer) kostar 300 kronor. Kön till Svalnäs är för närvarande cirka 15 år. Som hyresgäst har man tillgång till en värdinna, kurator och bovärd. Fortsatt översyn I samband med översynen av principer och regler för tilldelning av de kommunala pensionärslägenheterna har följande frågeställningar uppkommit: Det bör göras en genomgång och en bedömning avseende vilka av bostäderna utifrån geografiskt läge, närhet till service och mataffär, lägenhetens utformning, hiss etc. som är lämpliga för äldre personer att bo i. I bedömningen ingår även vilka områden som efterfrågas av dem som söker en pensionärsbostad. Socialkontorets erfarenhet är att det företrädelsevis finns tre områden som är attraktiva och efterfrågade som pensionärsboende: lägenheterna (98 st) i Kevinge pensionärsboende, lägenheterna (40 st) på Vasavägen, och radhusen (76 st) vid Eneby torg Hur ska de pensionärslägenheter som inte är attraktiva och/eller lämpliga utifrån målgruppen hanteras? Tekniska kontoret har utrett pensionärsbostäderna (radhus) vid Eneby torg ur en fastighetsteknisk synpunkt. Bedömningen är att radhusen inte uppfyller önskvärda funktionskrav för äldre (t ex ansvar för snöskottning och gräsklippning, ej handikappanpassade, kalla golv med mera). Med anledning av detta samt ett stort framtida behov av reinvesteringar och planerat underhåll föreslår Tekniska kontoret att radhusen på sikt avvecklas som pensionärsbostäder. Tekniska kontoret har i uppdrag av tekniska nämnden att utreda övriga, utöver radhusen i Enebyberg, kommunägda pensionärsbostäder ur fastighetsteknisk synpunkt samt samordna utredningen med Socialkontoret. Utredningen beräknas vara klar i början av Frågan om Kevinge pensionärsboende kan/bör omvandlas till ett trygghetsboende. Socialkontorets synpunkter och förslag Socialkontoret anser att tilldelningen av kommunens pensionärslägenheter ska ske via en kö och inte som idag via ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. En äldre person som enbart önskar förändra sitt boende, och där det inte handlar om omfattande vård- och omsorgsbehov, ska inte behöva ta kontakt med Socialkontoret. Bland de jämförda åtta kommunerna är det enbart en, Sollentuna, där tilldelning av pensionärslägenhet görs via utredning och beslut enligt socialtjänstlagen. Trots att det inte finns någon skyldighet för en kommun att tillhandahålla pensionärslägenheter anser Socialkontoret att de lägenheter som idag finns och är lämpliga och funktionsdugliga även fortsättningsvis ska användas för äldre personer. Det är viktigt att var och en tar ansvar för sitt eget liv och i det ansvaret bör också ligga att planera för sin egen ålderdom. Många som idag har bostäder som blir för tungskötta eller

7 7(7) dyra framöver bör uppmuntras att se över sitt boende. Ett sätt kan då vara att ställa sig i kö till en pensionärslägenhet. En stor del äldre personer i Danderyd som behöver flytta till något mindre och/eller mer anpassat boende har råd att köpa en lägenhet till följd av t.ex. husförsäljning. Vid nuvarande tillvägagångssätt görs ingen ekonomisk bedömning. Ingen inkomstgräns finns. Det är förhållandevis få ansökningar per år till en pensionärsbostad, 38 per år i genomsnitt för perioden 2002 till och med Än färre, i genomsnitt 23 per år, har skäl som passar in i de kriterier som gäller för ett positivt beslut. Av dessa har troligen en del personer möjlighet att kunna skaffa sig en bostad i det ordinära utbudet och därigenom finna en lösning på sin situation. Förmedling av bostäder för pensionärer behöver inte ligga inom socialnämndens ansvarsområde. Personer över en viss ålder och som är folkbokförda i kommunen kan ställa sig i en kö för pensionärsbostad. Den som uppfyller ställda krav och som har stått längst i kön erhåller först erbjudande om bostad. Socialkontoret föreslår att en kö administreras av Tekniska kontoret som upprättar regler för kön, eventuell köavgift, hur många lägenheter det ska finnas etc. Tekniska kontoret sköter redan idag det mesta av de administrativa uppgifter, t ex kontraktsskrivning, som gäller fastigheter. Det blir mer begripligt för allmänheten om en allmän kö till bostäder hanteras av Tekniska kontoret istället för av Socialkontoret. Införandet av ett kösystem innebär att tomgångshyrorna minimeras samt att en diskussion kan inledas med hyresvärdarna för att påverka tiden för en eventuell renovering av en lägenhet. Beroende på den framtida hanteringen av det föreslaga nya systemet är det i dagsläget svårt att bedöma den eventuella tidsminskning det skulle innebära för Socialkontoret alternativt den ökning av administrationen som skulle ske inom Tekniska kontoret. Socialkontoret anser att den 1 juni 2010 är ett lämpligt startdatum för ett nytt system avseende tilldelning av de kommunala pensionärslägenheterna. Socialkontoret anser även att en anmälningsavgift, på förslagsvis 500 kronor, ska tas ut i samband med anmälan till kön.

Seniorbostadskö Vaxholms stad

Seniorbostadskö Vaxholms stad Seniorbostadskö Vaxholms stad Tekniska Enheten, 2017-09-19 Vad är en seniorbostad? Seniorbostäder är bostäder som är avsedda för personer över en viss ålder, vanligen 55år och äldre. Bostäderna är utformade

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Omsorgsförvaltningen 1(5) Datum 2008-02-28 Handläggare Jerry Karlsson Omsorgsnämnden Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Inledning Regeringskansliet, Socialdepartementet har inbjudit Landskrona

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Delrapport från Äldreboendeutredningen Remissvar

Delrapport från Äldreboendeutredningen Remissvar Bromma stadsdelsförvaltning Äldreomsorg Tjänsteutlåtande Dnr 291-16-1.5.1. Sida 1 (10) SDN 2016-08-25 2016-07-04 Handläggare Monica Mården Anna-Lena Yngvesson Till Bromma stadsdelsnämnd Förvaltningens

Läs mer

Till dig som har fått ett avslag på din ansökan

Till dig som har fått ett avslag på din ansökan Till dig som har fått ett avslag på din ansökan Äldreomsorg i Hägersten-Liljeholmen Till dig som har fått ett avslag på din ansökan Du har fått denna information eftersom du har fått ett avslag på din

Läs mer

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Eva Lindström Telefon: 08-508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd SDN 2008-02-14 SID 1 (6) 2008-01-25 Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård-

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Rapport om omvandlingen av Skinnarvikens och Mälteriets servicehus till seniorboende (2 bilagor)

Rapport om omvandlingen av Skinnarvikens och Mälteriets servicehus till seniorboende (2 bilagor) M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G BESTÄLLARAVDELNINGEN HANDLÄGGARE: GUNILLA JALMARSSON TFN 508 11310 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-10-06 SDN 2005-12-15 DNR 505-543/2005 Till

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN Stockholms Trygghetsjour Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2016-09-26 Handläggare Annelie Svensson Telefon: 08-508 36 227 Till Äldrenämnden 2016-10-18 Revidering av tillämpningsanvisningar

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Regler för trygghetsbostäder

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Regler för trygghetsbostäder Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Regler för trygghetsbostäder Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och

Läs mer

Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling

Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling 2016-10-14 Handläggare Marie Lindström Kansli- och utredningsavdelningen 2016KS/0626 Utvärdering av övergång av bostadsförmedling i Värmdö kommun till Stockholms bostadsförmedling Besöksadress: Skogsbovägen

Läs mer

Yttrande över motion om rätt till boende

Yttrande över motion om rätt till boende Tjänsteutlåtande Handläggare 2016-11-10 Sandra Odenberg 08-590 972 77 Dnr: Sandra.Odenberg@upplandsvasby.se SÄN/2016:263 20354 Yttrande över motion om rätt till boende Förslag till beslut 1. Social- och

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Tunets trygghetsboende Plan för genomförande

Tunets trygghetsboende Plan för genomförande BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-01-29 SDN 2010-02-11 Handläggare: Monica Mårdén Telefon: 08-508 06 322 Till Bromma stadsdelsnämnd Tunets trygghetsboende Plan för

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden Remiss från kommunstyrelsen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG DNR504-563/2007 SID 1 (8) 2008-01-25 Handläggare: Per-Ove Mattsson Telefon: 08-508 18 148 Till Farsta stadsdelsnämnd 2008-02-14 Förslag till riktlinjer

Läs mer

Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017

Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017 Utlåtande 2017: RIX (Dnr 129-1896/2016) Justering av köavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB från och med den första maj 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

5. Omedelbar justering

5. Omedelbar justering SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING OMSORG OM ÄLDRE OCH STÖD TILL PERSONER M ED FUNKTIONSHINDER Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour Telefon: 08-508 25157 SID 1 (6) 2009-03-25 DNR 006/396-2009 Till Skärholmens

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen KF 11:1 KF 11:2 KF 11:3 PROTOKOLLSUTDRAG KS 13:1 KF 11:4 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-16 1/3 SN 121 Dnr SN/2015:352 774 Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen Beslut Socialnämnden

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Rätten att åldras tillsammans - parboendegaranti

Rätten att åldras tillsammans - parboendegaranti TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Emma Åberg Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Rätten att åldras tillsammans - parboendegaranti Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

BILAGA 2 Riktlinjer för bistånd i form av särskild boendeform för äldre och funktionsnedsatta i Malmö stad.

BILAGA 2 Riktlinjer för bistånd i form av särskild boendeform för äldre och funktionsnedsatta i Malmö stad. BILAGA 2 Riktlinjer för bistånd i form av särskild boendeform för äldre och funktionsnedsatta i Malmö stad. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Avgränsning/målgrupp 1 Socialtjänstlagen

Läs mer

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun Förslag till riktlinjer för trygghetsboende Enköpings kommun 2017 Yulia Innehåll: Inledning 3 Beskrivning av boendeformen 5 Riktlinjer 7 Dokumentversion: 2016-11-18 Getty Images Inledning Enköpings kommun

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Bostad med särskild service

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Bostad med särskild service OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen Bostad med särskild service INNEHÅLL 3 Vad erbjuder gruppboende 3 Vad erbjuder servicebostad 4 Vad erbjuder särskilt anpassad bostad 4 Gemensamhetslokaler 5 Hyreskontrakt

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB Ett boende att se fram emot 1 Tryggt boende med hög standard Det ska vara skönt att komma hem. Här ska finnas möjlighet till vila och ro men det skall också vara en funktionell

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLER FÖR KUNDER I BOSTADSKÖN

KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLER FÖR KUNDER I BOSTADSKÖN Styrdokument KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLER FÖR KUNDER I BOSTADSKÖN 1. KÖREGLER 1.1 Vem kan ställa sig i bostadskön? Den som har ett svenskt personnummer eller ett så kallat samordningsnummer kan anmäla sig

Läs mer

Kö- och förmedlingsregler

Kö- och förmedlingsregler Kö- och förmedlingsregler Fastställda av styrelsen 2016-04-14 Senast reviderade 2016-11-10 Se revideringsförteckning Uppsala Bostadsförmedling www.bostad.uppsala.se TELEFON 0771-71 00 00 E-POST info@bostad.uppsala.se

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Kö- och förmedlingsregler

Kö- och förmedlingsregler Kö- och förmedlingsregler Reviderad 2017-02-23 Se revideringsförteckning UBAB 2017-0006-4 Uppsala Bostadsförmedling www.bostad.uppsala.se TELEFON 0771-71 00 00 E-POST info@bostad.uppsala.se Innehåll 1

Läs mer

1. Framtida behov av bostad med särskild service

1. Framtida behov av bostad med särskild service VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut

Läs mer

Parboende i Hjo kommuns äldreboenden. Information till dig som medboende

Parboende i Hjo kommuns äldreboenden. Information till dig som medboende Parboende i Hjo kommuns äldreboenden Information till dig som medboende Information om parboende i Hjo kommuns äldreboenden Den som har behov av äldreboende har rätt att få flytta in på äldreboendet tillsammans

Läs mer

Richard Knafl (s) ersättare Milot Sköld (s) ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Richard Knafl (s) ersättare Milot Sköld (s) ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1999-03-09 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag 9 mars 1999 kl 18 30-20

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

SÄRSKILT BOENDE. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2007-12-20 Reviderad 2014-09-03

SÄRSKILT BOENDE. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2007-12-20 Reviderad 2014-09-03 SÄRSKILT BOENDE i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2007-12-20 Reviderad 2014-09-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är ett särskilt boende?... 3 Vem får flytta till ett särskilt boende?... 3 Vem kontaktar

Läs mer

Särskilt boende - SoL

Särskilt boende - SoL Särskilt boende - SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON-176/2013 003 Godkänd av ledningsgruppen 2013-04-08 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013

Läs mer

Kö- och förmedlingsregler

Kö- och förmedlingsregler Kö- och förmedlingsregler Gäller från 2016-06-01 Reviderad av AU 2016-05-25 Uppsala Bostadsförmedling www.bostad.uppsala.se TELEFON 0771-71 00 00 E-POST info@bostad.uppsala.se Innehåll 1 Köregler 3 1.1

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Malin Vikman 2014-11-14 KS 2014/0085 50127 Rev. 2014-12-09 Rev 2015-01-13 Kommunfullmäktige Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar

Ej verkställda beslut och domar Ej verkställda beslut och domar inom äldre- och handikappomsorgen 31 december 2005 Foto: Carina Remröd www.t.lst.se Publ.nr. 2006:35 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Sammanfattning av enkätsvaren 3 Behov

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 2013-04-22 Äldre- och handikappnämnden Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse om parboende i socialtjänstlagen (2001:453),

Läs mer

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov.

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov. STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-05-30 Handläggare: Anneli Hilmersson Telefon: 08-508 29 470 Till Kommunstyrelsen Förslag på ersättningsmodell för basservice i

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2002 2003:14 När får jag mitt bistånd? (III) - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

INFORMATION från sociala avdelningen

INFORMATION från sociala avdelningen INFORMATION från sociala avdelningen Extranummer Maj 2004 Ansvarig utgivare: Iris Dovrén Råsbrant Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Länsstyrelsen har undersökt om kommunerna

Läs mer

Seniorlägenheter i Malmbäck

Seniorlägenheter i Malmbäck Seniorlägenheter i Malmbäck Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon annan sorts hjälp ansöker du om

Läs mer

Äldreomsorgskontoret 2009-11-16 Förenklad biståndsbedömning

Äldreomsorgskontoret 2009-11-16 Förenklad biståndsbedömning Äldreomsorgskontoret 2009-11-16 Förenklad biståndsbedömning avseende servicetjänster inom hemtjänsten Inledning Bakgrund Mål & Budget 2007-2009 gavs i uppdrag till Äldreomsorgsnämnden att alla över 75

Läs mer

23 Dnr Vo Handlingar - Förvaltningens utredning Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar

23 Dnr Vo Handlingar - Förvaltningens utredning Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Koi'iVW.Instyro **, Sen 23 Dnr Vo0.2010.0085 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: SÄRSKILT BOENDE TILL PERSONER SOM FYLLT 90 ÅR Förvaltningens utredning

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

Uthyrningspolicy. Grundläggande principer för hantering av bostadskön och uthyrning av lägenheter

Uthyrningspolicy. Grundläggande principer för hantering av bostadskön och uthyrning av lägenheter Uthyrningspolicy Grundläggande principer för hantering av bostadskön och uthyrning av lägenheter Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Inledning... 2 2. Regler för bostadskön... 2 2.1 Registrera

Läs mer

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD den kommunala bostadsförmedlingen SÅ FUNGERAR DET HUR ANMÄLER JAG MIG? Du anmäler dig till bostadskön genom att fylla i en ansökan på vår webbplats - www.boplatssyd.se

Läs mer

Svar på medborgarförslag om översyn av de orättvisa hyressättningarna på demensboende i Svedala kommun

Svar på medborgarförslag om översyn av de orättvisa hyressättningarna på demensboende i Svedala kommun 1(1) SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-10-23 106 Svar på medborgarförslag om översyn av de orättvisa hyressättningarna på demensboende i Svedala kommun Dnr 2017-000148 Beslut Socialnämnden

Läs mer

Seniorlägenheter i Forserum

Seniorlägenheter i Forserum Seniorlägenheter i Forserum Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon annan sorts hjälp ansöker du om

Läs mer

Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende

Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende Bilaga 2 Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende Intresset för servicehus Äldreförvaltningen uppdrog åt USK att tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar 1(5) Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar Ärendet Danderyds kommun har ett övergripande ansvar för de invånare i kommunen som av olika skäl inte klarar sin

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

1 Köregler Boplats Syd

1 Köregler Boplats Syd 1 Köregler Boplats Syd 1.1 Grundregler Anmälan till bostadskön får göras från den dag man fyller 17 år. Man måste dock vara 18 år för att teckna hyreskontrakt. Saknar en bostadssökande personnummer eller

Läs mer

Välkommen till regionens största bostadsförmedling

Välkommen till regionens största bostadsförmedling Välkommen till regionens största bostadsförmedling Till dig som står i bostadskö hos 1 Välkommen till Boplats Syd En kö till flera fastighetsägare... Boplats Syd startade 2009 och är ett kommunalt bolag

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2001. Meddelande 2002:13 När får jag mitt bistånd? (II) - Ej verkställda domar och beslut

Läs mer

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning Tjänsteutlåtande Utredare 2015-11-02 Theresa Olsson 08-590 972 77 Dnr: Theresa.Olsson@upplandsvasby.se SÄN/2015:232 10092 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2016-2018.

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

TILL DIG SOM PRECIS HAR STÄLLT DIG I BOSTADSKÖN VÄLKOMMEN ATT HITTA HEM MED BOSTADSFÖRMEDLINGEN

TILL DIG SOM PRECIS HAR STÄLLT DIG I BOSTADSKÖN VÄLKOMMEN ATT HITTA HEM MED BOSTADSFÖRMEDLINGEN TILL DIG SOM PRECIS HAR STÄLLT DIG I BOSTADSKÖN VÄLKOMMEN ATT HITTA HEM MED BOSTADSFÖRMEDLINGEN FÖRSÖKER DU HITTA HEM I STOCKHOLMSREGIONEN? Vare sig du bott här hela livet eller är på väg att flytta hit,

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Vad får seniorboendet kosta?

Vad får seniorboendet kosta? Seniorvärldskonferensen 2015 Vad får seniorboendet kosta? 22 april 2015 Nils-Eric Öquist vd Bäckbacka Partners AB Frågan var alltså: vad får ett seniorboende kosta? Svar: det beror på vad erbjudandet innehåller

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn 508 04 560 Dnr - - 2005 Sammanträde 29 november 2005 Tjänsteutlåtande 11 november 2005 1 ( ) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN

KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN Vård- och omsorgsboende i Kiruna I Kiruna Kommun finns idag 320 lägenheter på vård- och omsorgsboenden för personer med beslut

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning om planeringen av särskilt boende för äldre. Revisionsrapport. KPMG AB 14 januari 2011

Eksjö kommun. Granskning om planeringen av särskilt boende för äldre. Revisionsrapport. KPMG AB 14 januari 2011 Granskning om planeringen av särskilt boende för Revisionsrapport KPMG AB 14 januari 2011 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 2 4. Om boendeformer för 2 4.1 Särskilt boende för 2 4.2 Seniorbostäder

Läs mer

Särskilda boenden. Socialtjänsten

Särskilda boenden. Socialtjänsten Särskilda boenden Socialtjänsten November 2013 Vad är ett särskilt boende? I Uddevalla består det särskilda boendet av äldreboenden och servicebostäder. Omvårdnadsbehovet styr valet av äldreboende och

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.45 Paragrafer 136-145 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Bo Wihlborg (KD) Anna-Lena Corell (M) (ej 138) Åke Alm (M) (

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

2012-10-26. Socialnämnden. Dnr Son 2012/436. Rätten att få åldras tillsammans parboendegarantin

2012-10-26. Socialnämnden. Dnr Son 2012/436. Rätten att få åldras tillsammans parboendegarantin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2012-10-26 Socialnämnden Dnr Son 2012/436 Rätten att få åldras tillsammans parboendegarantin Förslag till beslut 1. Parboendegaranti införs i Järfälla kommun i enlighet med ändring

Läs mer