Pensionärsbostad i Danderyds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionärsbostad i Danderyds kommun"

Transkript

1 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Hans Wallöf Tjänsteutlåtande (7) Socialnämnden SN 2009/0166 Översyn av principer och regler för tilldelning av kommunala pensionärsbostäder Förslag till beslut Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2009/0166 att 1. föreslå kommunstyrelsen att tilldelningen av kommunens pensionärslägenheter inte längre skall ske enligt 4 kap. 1-2 socialtjänstlagen (2001:453) utan via ett kösystem i enlighet med vad som redovisas i tjänsteutlåtande SN 2009/0166, samt 2. föreslå kommunstyrelsen att ge socialnämnden i uppdrag att, i samverkan med tekniska nämnden, genomföra den i tjänsteutlåtandet föreslagna fortsatta översynen och lämna rapport till kommunstyrelsen senast Margareta Heimer socialdirektör Cristine Dahlbom-Nygren enhetschef Bakgrund Till kommunfullmäktige har Siv Sahlström med flera (C) inlämnat en motion (bilaga 1), KS 2007/0208, som bland annat berör tilldelningen av kommunens pensionärslägenheter. I yttrande , 12, anser socialnämnden att frågan om införande av bostadskö för kommunens pensionärslägenheter är av sådan dignitet att den bör utredas i särskild ordning. Vid sitt sammanträde , 30, beslutar kommunstyrelsen att uppdra åt socialnämnden att genomföra en översyn av principer och regler för tilldelning av kommunala pensionärsbostäder. I beslutet från kommunstyrelsen ska en översyn ske beträffande kommunala pensionärsbostäder. Med en kommunal pensionärslägenhet avses i detta tjänsteutlåtande samtliga pensionärsbostäder som socialnämnden förfogar över alternativt har ansvisningsrätt till. Pensionärsbostad i Danderyds kommun Den som är folkbokförd i Danderyd, är ålderspensionär, förtidspensionär eller på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar har behov av en anpassad Bilagor 1. Motion från Siv Sahlström med flera (C), Policydokument för tilldelning av pensionärsbostad 3. Ansökningsblankett

2 2(7) bostad kan ansöka om en pensionärsbostad. En utredning och bedömning görs och beslut fattas enligt 4 kap. 1-2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. (En pensionärslägenhet kan alltså avse en bostad såväl för en ålderspensionär, förtidspensionär som för en person med en funktionsnedsättning). Nuvarande principer och regler för tilldelning av pensionärslägenheter Socialnämnden förfogar över 317 pensionärsbostäder. Majoriteten av bostäderna ägs av kommunen (221 stycken) medan övriga (96 stycken) ägs av privata fastighetsbolag, för vilka kommunen har anvisningsrätt. Varje fastighetsägare tecknar avtal med sin hyresgäst samt ansvarar för besiktning och skötsel av lägenheten. Det finns ingen skyldighet för en kommun att tillhandahålla pensionärslägenheter. Däremot finns ett behov att kommunerna i sitt arbete med samhällsplaneringen utvecklar möjligheterna och alternativen för att äldre ska få tillgång till bostäder som underlättar och stödjer deras vardagsliv. Nuvarande regler En i Danderyd folkbokförd, ålderspensionär, förtidspensionär eller person som på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har behov av en anpassad bostad kan ansöka om pensionärsbostad. Ansökan görs hos Socialkontorets äldre- och handikappenhet. En specifik handläggare utreder ansökan och beslutar enligt 4 kap. 1-2 SoL. Detta innebär att en sökande som får avslag kan överklaga beslutet hos förvaltningsdomstol. Det innebär vidare att gynnande beslut som inte verkställs inom tre månader ska rapporteras till Socialstyrelsen (nytt från den 1 januari 2010, tidigare rapporterades till länsstyrelsen). Om Socialstyrelsen bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid ska Socialstyrelsen ansöka hos länsrätten om utdömande av en särskild avgift. Något lagkrav på att kommunen ska tillhandahålla pensionärslägenheter finns inte. Åtagandet är frivilligt från kommunens sida. Det finns ett policydokument (bilaga 2) som underlag för arbetet med pensionärslägenheter. I dokumentet anges kriterier vid bedömning av rätt till en pensionärsbostad. Kriterierna avser den sökandes hälsotillstånd och funktionsstatus samt den nuvarande bostadens beskaffenhet och läge. Det finns även ett ansökningsformulär (bilaga 3) i vilket den sökande svarar på en del frågor, bland annat hur den sökande bor vid tiden för ansökan och till vilket geografiskt område den sökande önskar flytta till. Någon bedömning avseende den sökandes ekonomiska situation och möjlighet att eventuellt kunna köpa sig en bostadsrätt görs inte. Vid flytt från pensionärslägenhet är uppsägningstiden tre månader. Vid dödsfall är den en månad. Vid en flytt/dödsfall går lägenheten tillbaka till Socialkontoret. Under tiden en lägenhet står tom i avvaktan en ny hyresgäst eller är under renovering är det Socialkontoret som står för hyreskostnaden.

3 3(7) Sammanställning över Socialkontorets kostnader för pensionärsbostäder 2007 till nov 2009 År Hyror Tekniska kontoret Övriga kostnader Summa Handläggning av ansökan till pensionärslägenhet Handläggaren inom äldre- och handikappenheten ansvarar för att utreda och handlägga ansökningar beträffande pensionärslägenhet. Policydokumentet och ansökningsformuläret finns som underlag för detta arbete. I formuläret svarar den sökande på frågor som blir en del av utredningen. Handläggaren gör även hembesök hos den sökande. Utifrån det insamlade utredningsmaterialet bedöms situationen och beslut fattas om den sökanden har rätt till bistånd i form av pensionärsbostad eller ej. Handläggaren prioriterar bland ansökningarna då det finns ett tydligt behov av ett nytt boende t ex någon som efter sjukhusvistelse har behov av ett nytt boende. I och med att den sökande kan ansöka om en pensionärslägenhet i en viss storlek och i ett visst geografiskt område kan det ta tid för den som fått sin ansökan beviljad att få en lägenhet i önskat storlek och område. Ansökningar, bifall och avslag åren 2002 till och med 2008 År 2008 inkom 41 ansökningar varav 23 bifölls och 18 avslogs. År 2007 inkom 44 ansökningar varav 33 bifölls och 11 avslogs. År 2006 inkom 34 ansökningar varav 25 bifölls och 9 avslogs. År 2005 inkom 44 ansökningar varav 25 bifölls och 19 avslogs. År 2004 inkom 60 ansökningar varav 34 bifölls och 26 avslogs. År 2003 inkom 12 ansökningar varav 3 bifölls och 9 avslogs. År 2002 inkom 34 ansökningar varav 18 bifölls och 16 avslogs. Under perioden 2002 till och med 2008 är det i genomsnitt 38 ansökningar per år till en pensionärsbostad. I genomsnitt 23 ansökningar per år har under perioden haft skäl som passar in i de kriterier som gäller för ett positivt beslut. Bestånd och organisation i några andra kommuner Organisationen av, tillgången till, benämningen på och förmedlingen av pensionärslägenheter/motsvarande varierar inom kommunerna. Nedan presenteras förhållandet i några närliggande kommuner. Förutom redovisningen finns i flera kommuner seniorboenden vilka förmedlas av privata fastighetsbolag och organisationer Stockholm förmedlar seniorlägenheter 2 genom sin bostadsförmedling. Det finns ingen särskild kö för seniorlägenheter. Då en seniorlägenhet blir ledig annonseras den ut 1 Troligen kommer denna summa att öka. Tekniska kontoret har ännu inte skickat fakturor för lediga lägenheter.

4 4(7) och intresserade får anmäla intresse. Den som stått längst tid i bostadskön föreslås få lägenheten. Ålderskravet måste vara uppfyllt när man anmäler intresse för seniorlägenhet. I seniorlägenheterna bor endast personer som är 65 år eller äldre. Kontraktet innehåller en klausul som begränsar rätten att överlåta hyresrätten eller upplåta lägenheten i andra hand, därför behåller hyresgästen oftast sin plats i bostadskön. En förmedlingsavgift på 1000 kr tas ut vid kontraktsskrivandet. Vill personen stå kvar i bostadskön så får köavgiften betalas fortlöpande. Stockholm har servicehus 3 för den som behöver service och omvårdnad vilket inte kan tillgodoses i personens befintliga bostad. För detta behövs ett biståndsbeslut. I servicehuset finns trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt. Här har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå. Personen bor i en egen lägenhet och får hjälp av hemtjänst utifrån sina behov. I servicehuset finns tillgång till gemensam service och gemensamma lokaler. I en del servicehus finns restaurang, fotvård, frisör och möjlighet till aktiviteter. Den boende betalar en hyra och en grundavgift för viss service som till exempel trygghetslarm. Stockholm kommer under 2010 att erbjuda trygghetsboenden för äldre. Tanken är att omvandla en del servicehus till trygghetsboende. Vallentuna har inga seniorlägenheter att förmedla, varken genom kö eller genom biståndsbeslut. Täby har kösystem till seniorlägenhet 4. Det går att ställa sig i kö från det år man fyller 65 år, inflyttning är från 70 år. Kön sköts av en handläggare på Kommunfastigheter. En engångskostad på 200 kronor betalas vid anmälan till kön. Det finns drygt 300 seniorlägenheter. Det pågår en utredning avseende att eventuellt omvandla ett seniorboende till trygghetsboende. På Ekerö finns 95 lägenheter inom det vanliga bostadsbeståndet som är reserverade för pensionärer. Sökande måste vara mantalsskriven i kommunen, ålderspensionär eller förtidspensionär över 55 år. Kötid avgör vem som får tillgång till en pensionärslägenhet. Kön administreras inom Äldre- och handikappenheten. Lidingö har kö till seniorboende 5. Det går att ställa sig i kö från den dagen man fyller 70 år och är folkbokförd i kommunen. Kön administreras inom Konsult- och service- 2 I seniorlägenhet bor endast personer som är 65 år eller äldre. Hyreskontrakten är begränsade och ger inte hyresgästen rätten att byta lägenheten eller hyra ut lägenheten i andra hand. Dessa lägenheter finns ofta i före detta servicehus. 3 En person som behöver ett annat boende på grund av stort omvårdnadsbehov kan beviljas plats eller lägenhet inom så kallade särskilda boendeformer. Ansökan sker genom kontakt med biståndshandläggare. 4 Den som är över 70 år och folkbokförd i Täby kan erbjudas en seniorlägenhet. Seniorlägenheterna finns i tidigare servicehus. 5 Från den dag en person fyller 70 år, och är folkbokförd på Lidingö, finns möjlighet att ställa sig i kö till ett seniorboende. Ensamstående erbjuds normalt maximalt två rum och kök. Däremot kan par erbjudas en lägenhet som är större.

5 5(7) kontoret. Det finns 136 lägenheter för seniorboende. Ett belopp på 210 kronor per år tas ut i köavgift. Hyresgästen får inte byta en seniorlägenhet på öppna marknaden. Huddinge har Plus 65-lägenheter 6. Det går att ställa sig i kön från fyllda 40 år. Kön är öppen även för den som inte bor i Huddinge. Kön administreras av det kommunala bostadsbolaget. Det finns 356 Plus 65-lägenheter. I Sollentuna kan personer 65 år och äldre kan ansöka om en pensionärslägenhet 7. Utredning görs och beslut fattas enligt socialtjänstlagen. Sollentuna har 150 pensionärslägenheter. Solna har kö till seniorboende Den som anmäler sitt intresse för en seniorlägenhet ska vara 65 år eller äldre vid ansökningstillfället och vara folkbokförd i Solna. Ett hyresavtal på seniorboende innebär begränsad bytesrätt. Kön administreras inom Omsorgsförvaltningen. Det finns 192 seniorlägenheter. Seniorboenden i Danderyd Förutom pensionärslägenheter och bostadsalternativ på den ordinära bostadsmarknaden finns inom kommunen ytterligare några boendealternativ för äldre: Seniorboende Sikreno Strand i Stocksund har 97 bostadsrättslägenheter. Åldersbegränsning vid inträde i föreningen är år. I serviceavgiften ingår städning tio gånger per år och fönsterputsning två gånger per år. Restaurang, fotvård, hårvård, massage och hudterapeut finns att tillgå. Gandvik i Djursholm har 97 bostadsrättslägenheter. Åldersgränsen för inflyttning är år för personer som är folkbokförda i Danderyd, annars år. Olika gemensamhetslokaler finns att tillgå. Djursholms värdshus hyr sina lokaler av föreningen vars medlemmar kan köpa en måltid på värdshuset för subventionerat pris. Blomsterfonden har seniorbostäder på fem adresser i Storstockholm bland annat i Svalnäs på Svalnäs Allé. Där finns 140 hyresrättslägenheter. Inflyttning kan ske tidigast vid 60 års ålder. Vem som helst kan ställa sig i Blomsterfondens bostadskö, oavsett ålder. Det enda kravet är att man är medlem i föreningen Blomsterfonden. Det finns ingen avgift för bostadskön, men ett enskilt medlemskap kostar Plus 65 är en boendeform som bygger på gemenskap och trygghet. Lägenheterna motsvarar ett vanligt boende och har ingen särskild äldreservice. Vissa lägenheter, främst de nybyggda, har anpassats för att underlätta för äldre personer. Till exempel saknas det trösklar, duschrummet är extra rymligt, det finns ugn i arbetshöjd och en gemensamhetslokal i källaren. 7 Pensionärslägenhet är en behovsprövad insats som är till för personer som har en bostadssituation som omöjliggör ett tryggt och säkert boende. Lägenheterna består av ett eller två rum och kök. De finns på olika ställen i kommunen, ofta nära affärer, kommunikationer och en seniorträff. 8 Seniorboende 65+ är anpassade hyresrätter för personer över 65 år. Det finns två- och trerumslägenheter. Det är moderna lägenheter med god standard. På seniorboendet finns det ingen personal. Om en hyresgäst behöver hjälp och stöd i form av hemtjänst så ansöker han/hon om det via biståndshandläggare.

6 6(7) kronor per år och ett familjemedlemskap (två personer) kostar 300 kronor. Kön till Svalnäs är för närvarande cirka 15 år. Som hyresgäst har man tillgång till en värdinna, kurator och bovärd. Fortsatt översyn I samband med översynen av principer och regler för tilldelning av de kommunala pensionärslägenheterna har följande frågeställningar uppkommit: Det bör göras en genomgång och en bedömning avseende vilka av bostäderna utifrån geografiskt läge, närhet till service och mataffär, lägenhetens utformning, hiss etc. som är lämpliga för äldre personer att bo i. I bedömningen ingår även vilka områden som efterfrågas av dem som söker en pensionärsbostad. Socialkontorets erfarenhet är att det företrädelsevis finns tre områden som är attraktiva och efterfrågade som pensionärsboende: lägenheterna (98 st) i Kevinge pensionärsboende, lägenheterna (40 st) på Vasavägen, och radhusen (76 st) vid Eneby torg Hur ska de pensionärslägenheter som inte är attraktiva och/eller lämpliga utifrån målgruppen hanteras? Tekniska kontoret har utrett pensionärsbostäderna (radhus) vid Eneby torg ur en fastighetsteknisk synpunkt. Bedömningen är att radhusen inte uppfyller önskvärda funktionskrav för äldre (t ex ansvar för snöskottning och gräsklippning, ej handikappanpassade, kalla golv med mera). Med anledning av detta samt ett stort framtida behov av reinvesteringar och planerat underhåll föreslår Tekniska kontoret att radhusen på sikt avvecklas som pensionärsbostäder. Tekniska kontoret har i uppdrag av tekniska nämnden att utreda övriga, utöver radhusen i Enebyberg, kommunägda pensionärsbostäder ur fastighetsteknisk synpunkt samt samordna utredningen med Socialkontoret. Utredningen beräknas vara klar i början av Frågan om Kevinge pensionärsboende kan/bör omvandlas till ett trygghetsboende. Socialkontorets synpunkter och förslag Socialkontoret anser att tilldelningen av kommunens pensionärslägenheter ska ske via en kö och inte som idag via ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. En äldre person som enbart önskar förändra sitt boende, och där det inte handlar om omfattande vård- och omsorgsbehov, ska inte behöva ta kontakt med Socialkontoret. Bland de jämförda åtta kommunerna är det enbart en, Sollentuna, där tilldelning av pensionärslägenhet görs via utredning och beslut enligt socialtjänstlagen. Trots att det inte finns någon skyldighet för en kommun att tillhandahålla pensionärslägenheter anser Socialkontoret att de lägenheter som idag finns och är lämpliga och funktionsdugliga även fortsättningsvis ska användas för äldre personer. Det är viktigt att var och en tar ansvar för sitt eget liv och i det ansvaret bör också ligga att planera för sin egen ålderdom. Många som idag har bostäder som blir för tungskötta eller

7 7(7) dyra framöver bör uppmuntras att se över sitt boende. Ett sätt kan då vara att ställa sig i kö till en pensionärslägenhet. En stor del äldre personer i Danderyd som behöver flytta till något mindre och/eller mer anpassat boende har råd att köpa en lägenhet till följd av t.ex. husförsäljning. Vid nuvarande tillvägagångssätt görs ingen ekonomisk bedömning. Ingen inkomstgräns finns. Det är förhållandevis få ansökningar per år till en pensionärsbostad, 38 per år i genomsnitt för perioden 2002 till och med Än färre, i genomsnitt 23 per år, har skäl som passar in i de kriterier som gäller för ett positivt beslut. Av dessa har troligen en del personer möjlighet att kunna skaffa sig en bostad i det ordinära utbudet och därigenom finna en lösning på sin situation. Förmedling av bostäder för pensionärer behöver inte ligga inom socialnämndens ansvarsområde. Personer över en viss ålder och som är folkbokförda i kommunen kan ställa sig i en kö för pensionärsbostad. Den som uppfyller ställda krav och som har stått längst i kön erhåller först erbjudande om bostad. Socialkontoret föreslår att en kö administreras av Tekniska kontoret som upprättar regler för kön, eventuell köavgift, hur många lägenheter det ska finnas etc. Tekniska kontoret sköter redan idag det mesta av de administrativa uppgifter, t ex kontraktsskrivning, som gäller fastigheter. Det blir mer begripligt för allmänheten om en allmän kö till bostäder hanteras av Tekniska kontoret istället för av Socialkontoret. Införandet av ett kösystem innebär att tomgångshyrorna minimeras samt att en diskussion kan inledas med hyresvärdarna för att påverka tiden för en eventuell renovering av en lägenhet. Beroende på den framtida hanteringen av det föreslaga nya systemet är det i dagsläget svårt att bedöma den eventuella tidsminskning det skulle innebära för Socialkontoret alternativt den ökning av administrationen som skulle ske inom Tekniska kontoret. Socialkontoret anser att den 1 juni 2010 är ett lämpligt startdatum för ett nytt system avseende tilldelning av de kommunala pensionärslägenheterna. Socialkontoret anser även att en anmälningsavgift, på förslagsvis 500 kronor, ska tas ut i samband med anmälan till kön.

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Bostad med särskild service

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Bostad med särskild service OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen Bostad med särskild service INNEHÅLL 3 Vad erbjuder gruppboende 3 Vad erbjuder servicebostad 4 Vad erbjuder särskilt anpassad bostad 4 Gemensamhetslokaler 5 Hyreskontrakt

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

SÄRSKILT BOENDE. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2007-12-20 Reviderad 2014-09-03

SÄRSKILT BOENDE. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2007-12-20 Reviderad 2014-09-03 SÄRSKILT BOENDE i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2007-12-20 Reviderad 2014-09-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är ett särskilt boende?... 3 Vem får flytta till ett särskilt boende?... 3 Vem kontaktar

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Seniorlägenheter i Malmbäck

Seniorlägenheter i Malmbäck Seniorlägenheter i Malmbäck Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon annan sorts hjälp ansöker du om

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

2012-10-26. Socialnämnden. Dnr Son 2012/436. Rätten att få åldras tillsammans parboendegarantin

2012-10-26. Socialnämnden. Dnr Son 2012/436. Rätten att få åldras tillsammans parboendegarantin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2012-10-26 Socialnämnden Dnr Son 2012/436 Rätten att få åldras tillsammans parboendegarantin Förslag till beslut 1. Parboendegaranti införs i Järfälla kommun i enlighet med ändring

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

Ansökan om förtur till bostad

Ansökan om förtur till bostad 1 av 2 Ankomstdatum Ansökan om förtur till bostad Fyll i och skicka in din ansökan till Bostadsförmedlingen. Blanketten är underlag för dataregistrering för din förtursansökan och bostadsanmälan. Vid förmedling

Läs mer

1 Köregler Boplats Syd

1 Köregler Boplats Syd 1 Köregler Boplats Syd 1.1 Grundregler Anmälan till bostadskön får göras från den dag man fyller 17 år. Man måste dock vara 18 år för att teckna hyreskontrakt. Saknar en bostadssökande personnummer eller

Läs mer

Riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende i Krokoms kommun

Riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende i Krokoms kommun Riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende i Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter,

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012 Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer samt biståndshandläggare

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN

KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN Vård- och omsorgsboende i Kiruna I Kiruna Kommun finns idag 320 lägenheter på vård- och omsorgsboenden för personer med beslut

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Seniorlägenheter i Forserum

Seniorlägenheter i Forserum Seniorlägenheter i Forserum Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon annan sorts hjälp ansöker du om

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 10 februari 2014 KLAGANDE Varbergs kommun 432 80 Varberg MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 januari

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Seniorlägenheter i Bodafors

Seniorlägenheter i Bodafors Seniorlägenheter i Bodafors Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst ansöker du om det hos kommunens biståndshandläggare, precis

Läs mer

Har du planerat ditt seniorboende?

Har du planerat ditt seniorboende? Har du planerat ditt seniorboende? 1 2 Skaffa köplats i god tid Många äldre har svårt att hitta ny lägenhet. Det beror nästan alltid på för kort kötid. Genomsnittlig kötid för seniorboenden på Boplats

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande 1 Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Rådhusgången och Skolgången Seniorlägenheter

Rådhusgången och Skolgången Seniorlägenheter Rådhusgången och Skolgången Seniorlägenheter Vad är en seniorlägenhet? Att bo i en seniorlägenhet är samma sak som att bo i vilken lägenhet som helst. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande Samma regler för alla - enkelt och rättvist Vi hyr ut nästan 9 000 bostäder i välskötta fastigheter runt om i Kristianstads kommun. Vårt mål är att erbjuda tryggt och trivsamt

Läs mer

Program för korttidsvård utomlands

Program för korttidsvård utomlands Program för korttidsvård utomlands Ks 2008:526 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för korttidsvård utomlands Fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-18 427 Äldreomsorgen

Läs mer

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD den kommunala bostadsförmedlingen SÅ FUNGERAR DET HUR ANMÄLER JAG MIG? Du anmäler dig till bostadskön genom att fylla i en ansökan på vår webbplats - www.boplatssyd.se

Läs mer

Att söka hjälp och stöd

Att söka hjälp och stöd Att söka hjälp och stöd Om du behöver stöd och hjälp för att klara din vardag kan du ansöka om bistånd. Bistånd = hjälp och stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) Du har rätt att ansöka om bistånd med vad

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Malin Vikman 2014-11-14 KS 2014/0085 50127 Rev. 2014-12-09 Rev 2015-01-13 Kommunfullmäktige Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta

Läs mer

Har du planerat ditt seniorboende?

Har du planerat ditt seniorboende? Har du planerat ditt seniorboende? Seniorboende/ Trygghetsboende Skaffa köplats i god tid Många äldre har svårt att hitta ny lägenhet. Det beror nästan alltid på för kort kötid. Genomsnittlig kötid för

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning

Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2015-03-24 Gäller från och med: 2015-05-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Socialnämnden Gunnel

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 16.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Utredning om former för fastighetsägande och drift av nya särskilda boenden för äldre i Danderyd

Utredning om former för fastighetsägande och drift av nya särskilda boenden för äldre i Danderyd 1(7) Utredning om former för fastighetsägande och drift av nya särskilda boenden för äldre i Danderyd Utredningsuppdraget Kommunstyrelsen gav vid sammanträde 2013-06-17, 97, KS 2013/0163, kommunledningskontoret

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Sammanträdesdatum 21 mars 2012 Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad Bakgrund I november 2007 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om trygghetsboende

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas, jobben blir fler, invånarna blir fler.

Läs mer

Socialnämnden 2011.08.29 1

Socialnämnden 2011.08.29 1 Socialnämnden 2011.08.29 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 16.25-16.40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Mohamad Rezkar (S) tjg ersättare

Läs mer

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17 Bo bra hela livet - också när man blir äldre Barbro Westerholm 2010 11 17 Skälen till äldreboendeutredningen 2006-2008 Bristen på platser i särskilt boende Insikten om att det är en myt att alla vill bo

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Särskilt boende och boende för personer med demenssjukdom. i Lessebo kommun

Särskilt boende och boende för personer med demenssjukdom. i Lessebo kommun Särskilt boende och boende för personer med demenssjukdom i Lessebo kommun Särskilt boende Ett särskilt boende är ett lägenhetsboende som erbjuder individuellt anpassad vård och omsorg och är bemannat

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Arbetsförmedlingen 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer