Bakgrund. Målsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-01-14. Bakgrund. Målsättning"

Transkript

1 Delrapport om hur arbetet fortgår med projektet: Utveckling av det sociala innehållet i vardagen för äldre personer Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg för äldre i Linköpings kommun Bakgrund Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela ca 1, 3 miljarder till kommuner och Landsting för att höja kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre personer. Linköpings kommun har, efter ansökan, erhållit 12, 8 miljoner kronor för året Medlen betalades ut 30 juni 2007 och får även användas under Av dessa är 2.3 miljoner avsatta medel för det sociala innehållet i vardagen för äldre personer. Förlängt tom Målsättning Målsättningen är att utveckla det sociala innehållet inom våra äldreboenden genom att bättre utnyttja kommunens nuvarande resurser inom äldreomsorgen och kultursektorn. Målet är även att skapa och utveckla aktiviteter på helger genom att timanställa ungdomar samt att utveckla samverkan mellan kommunens äldreomsorgsutförare och föreningar. Vårt uppdrag För att uppnå målsättningen avser vi att: Starta upp ungdomshelger genom att anställa 30 gymnasieungdomar som skall vara med och utveckla det sociala innehållet i de äldres vardag på helgerna. Ungdomarna arbetar åtta timmar var i månaden. Detta skall leda till en vinna-vinna situation. Vara grädde på moset. Samtidigt som de får en blick i hur det är att arbeta med äldre personer. Utveckla nya mötesformer och aktiviteter, samt skapa öppna mötesplatser för äldre personer både utanför och inom äldreomsorgen. T ex. Café, stavgång, gym, mm Utveckla attraktiva aktiviteter för äldre som inte har kontakt med äldreomsorgen. Tillsammans med föreningar och frivilligsektorn utveckla och marknadsföra olika aktiviteter. Ge stimulansmedel till föreningar som engagerar sig för att öka sociala aktiviteter. En av projektidéerna har sitt ursprung från Ung dialogdagen 2006 där det framkom önskemål från ungdomar om att få arbeta inom äldreomsorgen. Den delen av projektet skall

2 förhoppningsvis leda till en vinna-vinna situation, där gymnasieungdomarna får en inblick i hur det är att arbeta med äldre. Inledning Vi startade vårt uppdrag med att ta del av hur andra kommuner har arbetat med liknande projekt. Därefter inriktade vi oss på att inventera hur det sociala innehållet i vardagen ser ut i Linköpings kommun. Utifrån den kunskap vi fick identifierade vi behov och önskemål. Vi gick till väga på det sättet att vi ställde frågor till chefer, brukare, fritidsansvariga m m. Frågor om hur de vill att innehållet i vardagen skall se ut? Samt vad som efterfrågas? Vi har också tagit del av vad som har framkommit i fokusgrupper och enkäter som har riktat sig till brukare. Vi har även gjort en inventering av befolkningsprognosen i geografiska områden genom statistikuppgifter. Fördjupade fokussamtal med 147 personer. Inventering av kyrkor och föreningarnas aktiviteter Inventering av nätverken i geografiska områden Inventering av befolkningsprognos Vi har genom uppgifter från LK-Statistik tagit del av hur befolkningsprognosen av personer i geografiska områden i åldrarna 70 år och äldre kommer att utvecklas år I syfte att få kunskap om var äldres boendetäthet kommer att se ut 10 år - framåt. Fram till 2017 kommer det att ske en ökning av antalet personer 70 år och äldre i hela kommunen med totalt 20,2 %. Här kommer några exempel som är intressanta att ta del av. Vasastaden +47,4 % Berg -17,4 % Lambohov +112,7 % Berga - 6,6 % Ullstämma +83,0 % Ekkällan -14,3 % Linghem +84,7 % Bankekind -9,4 % Garnisonen +292,7 % Kallerstad -16,7 % Östra Valla +50,3 % Jägarvallen -16,3 % Ryd +62,8 % Nykil -12,1 % Hejdegården +37,0 % Ullrika -11,1 % Hackefors +52,5 % Johannelund -4,3 % Skäggetorp +37,0 % Vimanshäll -17,2 % Gottfridsberg +0,0 %

3 Fördjupade fokussamtal med 147 äldre personer Vi utgick från det resultat som LKU:s verksamhetsutvecklare fick då hon i fokusgrupper med äldre personer inför eget val inom hemtjänsten, ställde frågan: Vad är viktigt för att du skall känna dig nöjd med din hemtjänst? Svaren var i prioritet: 1. Trygghet 2. Social gemenskap 3. Mat och miljö, 4. Information. Utifrån svaren startade vi en fördjupad analys genom att träffa dessa fokusgrupper och utöka antalet med lika många deltagare som har sin hjälp från privata utförare. Vi inbjöd till samtal på 10 äldreboende. Totalt deltog 147 personer fördelade på 10 fokusgrupper. Deltagarna i grupperna var jämnt fördelade dvs. hälften representerade människor som fick sin hjälp från privata utförare och den andra hälften fick sin hjälp från kommunala utförare. 102 personer boende i serviceboende 70 % 45 personer från ordinärt boende 30 % Syftet: Att få en djupare kunskap om vad deltagarna anser att den sociala gemenskapen innefattar. Kartlägga behov av aktiviteter och få en djupare kunskap om önskemål och intressen i olika geografiska områden. Frågan/kartläggning: Vad är social gemenskap för dig? Svaren kommer nedan: Resultat: 1. Ha gemenskap. Att vara tillsammans med andra. Slippa vara ensam, göra saker med andra. Känna samhörighet. 2. Vara aktiv. Aktivitet även helgdagar. Ha något att göra på helgerna, slippa vara ensam på helgerna. Behöver inte hända så stora saker. Ha något att se fram emot. 3. Ha frihet att välja. Aktiviteter andra tidpunkter. Exempel på aktiviteter som nämndes var: Att kunna umgås på kvällarna. Ex. temakvällar, film mm någonstans. Lära sig data. Mer kultur. Diskutera i cirkelform. Ex. Bjud in en författare. Mer stavgång, gympa, mm 4. Träffa barn/ungdomar i samband med aktiviteterna. Inventering av kyrkor, organisationer och föreningar. Vi har gjort en omfattande inventering av de olika kyrkorna, organisationerna och föreningarnas aktiviteter och intresse av att ingå i projektet. En del församlingar/organisationer hade ett mycket stort utbud av aktiviteter en del mindre. Inventering och utveckling av samverksansmodell genom nätverk. Vi har startat nätverksgrupper i de tre geografiska områden Skäggetorp, Tannerfors och Lambohov. Pensionärsorganisationer, frivilliga organisationer, Svenska kyrkan, distriktssköterska, ITpantrar, hyresvärdar, servicehusets personal i området, Verdandi, Trygghetsrådet mm. är några av deltagarna i de olika nätverksgrupperna.

4 Målsättningen är att tillsammans samverka för att utveckla aktiviteter och träffpunkter i de olika områdena mot bakgrund av: Vilka aktiviteter förekommer i området idag? Vilka behov och önskemål av aktiviteter och träffpunkter finns i området? Hur kan vi tillsammans samverka för att utveckla sociala aktiviteter och träffpunkter i området? Hur kan vi marknadsföra oss för att också nå de som inte har kontakt med äldreomsorgen idag? Vi har utgått från resultatet i fokusgrupper, enkätundersökningar och den samlade kunskapen i nätverket. Resultatet har hittills varit: Skäggetorp Datautbildning i Skäggetorpsskolan för äldre personer i Skäggetorp Fredagscafé i Skäggetorps servicehus. Drivs av resursbanken och föreningen Seniorerna med olika teman varje fredag. Söndagscafé i Skäggetorps servicehus är under utveckling genom PRO. Lambohov I Lambohov startar vi träffpunkt i IF-Östrias lokaler med lättgympa och stavgång under våren 2009 som Korpen håller i. En träffpunkt startas i kyrkans lokaler i samarbete med Valla folkhögskola våren Satsning på IT-utbildning kommer också att ske under Tannerfors I Tannerfors pågår utveckling av samarbete med bl.a. kyrkan där vi tillsammans kommer att starta aktivitet och träffpunkt i kyrkans lokaler. Träffpunkter Träffpunkt IT-café i Skäggetorpskolans datasal 1 ggr/veckan. 10 deltagare. Lärare från ABF och IT-Panter. Deltagare från hela Linköping. (Se datautbildning) Träffpunkt IT-café i Ekholmsskolans datasal 1 ggr/veckan. 10 deltagare. Lärare från PRO. Startar 15 januari (Se datautbildning) Träffpunkt bastubad i Aspens servicehus. Två dagar/veckan. Tisdagar för damer och torsdagar för herrar. Avslutas med samkväm i uppbyggd mysmiljö utanför bastun. Vi började med att erbjuda bastubad var annan vecka. Har nu utökat möjligheten till bastubad varje vecka pga. stor efterfrågan och popularitet. Det började med 2-3 deltagare vid varje tillfälle. För närvarande bastar 5-6 personer både tisdagar och torsdagar. 2 av personerna bor i servicehuset. Övriga i ordinärt boende. Bastun drivs av personalen i Aspens servicehus.

5 Träffpunkt fredagscafé i Skäggetorps servicehus. Drivs av föreningen Seniorerna och Resursbanken. Träffpunkten har olika teman varje fredag. Vi har marknadsfört aktiviteten genom hyresvärden Graflunds informationsblad, på anslagstavlor i centrum, genom medborgarkontoret och genom servicehusets kontakter med brukare. Servicehuset hade tidigare samkväm som aktivitet på fredagar med ca 20 deltagare. Resultatet har nu blivit en ökning av besökare till fredagscaféet från framför allt boende i närområdet. Antalet besökare är nu omkring 40 st. Träffpunkt söndagscafé i Skäggetorps servicehus. Skall drivas av PRO. Är under uppbyggnad. Träffpunkt Lambohov i samarbete med Valla folkhögskola, som hyr lokalen av kyrkan och bedriver utbildning för invandrare och långtidsarbetslösa. Eleverna bjuder in äldre personer i området för kulturutbyte och bjuder på fika. Planerat start i januari Träffpunkt Lambohov i idrottsföreningen-östrias lokaler. Starta caféverksamhet med lättgympa och stavgång tillsammans med Korpen. Planerat start till våren Träffpunkt Ekholmen i idrottsföreningen Kentys lokaler. Caféverksamhet med stavgång. Startar i januari Avtalat med idrottsföreningen att tillsammans med ungdomarna i föreningen utveckla aktiviteter för äldre personer i området. Träffpunkt Tannefors i samverkan med det geografiska nätverket för att utveckla aktiviteter och träffpunkter är under utveckling. Här kommer vi att få tillgång till kyrkans lokaler. Träffpunkter med kultur-tema I samverkan med Huvudbiblioteket har vi inbjudit till sittande stadsvandring i hörsalen. Föreläsare var Gunnar Elfström. Temat var Axel Brunskog (känd arkitekt i Linköping) 70 personer deltog. Vi begärde förhandsanmälan som mottogs av Biblioteket. Vi ordnade kaffebiljetter. 2-3 föreläsningar planeras under våren 2009 Träffpunkt Teatern. I samverkan med teatern har vi inbjudit till guidade visningar av teaterns kostymkammare, övriga lokaler samt historia. Avslutats med kaffe. Vi har begärt förhandsanmälan som organiserats av Idémagasinet Curmans. 22 personer kom under de 2 visningarna vi hade. Fortsätter under 2009

6 Träffpunkt Slottet. I samverkan med Linköpings slotts och kyrkomuseum har vi inbjudit till guidade rundvandringar i slottsmuseumet vid 2 tillfällen under hösten. Ca 15 besökare vid varje tillfälle, vilket är det rekommenderade antalet enl. guiden. Vi har begärt förhandsanmälan som organiserades av slottspersonalen. Fortsätter nästa år. Träffpunkt Länsmuséet. I samverkan med Länsmuséet och Idemagasinet Curmans Inbjudit till filmvisning av lokalhistoria-staden i 5 servicehus och vårdboende. Syftet har varit att skapa dialog tillsammans med filmbesökarna. Ca 20 besökare vid varje tillfälle. Totalt 100 st. Vi har även planerat för att anordna en filmförevisning i Länsmuseets lokaler i vår med en fortsättning av vårt samarbete med olika teman under Träffpunkt Filvisning i Missionskyrkan. Filmen Mitt liv med Hästmannen visades. Peter Gerdehag berättade om sin berömde vän. Cirka 120 personer såg föreställningen. Projektet har även sponsrat tillverkning av kopior för att dela ut på alla äldreboenden i Linköping. IT-utbildning Genom våra kontakter och samarbete med pensionärsorganisationerna och föreningar fick vi klart för oss att det finns ett stort behov och intresse bland äldre personer av att lära sig datorhantering. Svårigheten låg i att hitta lokaler och lärare utan större kostnad. Förutom de IT-utbildningar som studieförbunden erbjuder finns idag ett IT-café som drivs med kommunala föreningsbidrag i Skäggetorps servicehus. Föreningen kallar sig IT-Pantrar och har 5 datorer till sitt förfogande. Vi började med att söka efter lämpliga lokaler. Tog kontakt med skolor och frågade om vi kunde få låna datalokalerna efter lektionstidens slut. Skolornas datalokaler varierar i storlek, antal datorer och komfort för äldre personer. De flesta skolor som vi tillfrågade var mycket positiva till en samverkan. Vi startade en grundkurs i datahantering i Skäggetorpsskolans datalokal under hösten Lokalen inrymmer 20 datorer och är tillgänglig för våra äldre elever tisdagar efter De 10 eleverna som deltog i kursen leddes av en lärare från ABF tillsammans med en lärare från IT-Pantrarna. Enligt lärarna är 10 personer det maximala antalet elever, för att kunna ge deltagarna det stöd de behöver. Studiematerialet som vi köpt in är ABF`s kursmaterial och ger grundkunskap i datahantering, Maila samt internet. De 10 deltagarna var i åldrarna år. 4 kvinnor och 6 män. Vid uppföljningen som gjordes framkom det att deltagarna var mycket nöjda med kursen. Entusiastiskt berättade de om vilka framsteg de gjort. Många framhöll även vikten av det sociala umgänget som kursen bidrog till. Deltagarna kom från hela Linköping. Beroende av att vi marknadsförde utbildningen på offentliga platser såsom biblioteket, Vidingsjö motionscentrum, missionskyrkan, i tidningen

7 Corren m m. Intresset för att delta i datakurser har varit mycket stort och väntelistor har upprättas till nästa utbildningstillfälle. När det gäller lokaler då har vi fått en hel del lokaler utan kostnad. Nedanstående lokaler är utan kostnad: It- sal i Skäggetorpskolan. 20 datorer tillgängliga. Samarbete med skolans IT-pedagog, PRO, ABF, It-panter. Sysal, aula med instrument, provkök, tillgängliga i Skäggetorpskolan. Kan utvecklas IT-sal i Ekholmsskolan. 15 datorer tillgängliga. Samarbete med skolans IT-pedagog och PRO. IF-Kentys lokaler i Ekholmen. Samarbete med IF.Kenty och Korpen IF-Östrias lokaler i Lambohov. Samarbete med IF Östria och Korpen Kyrkans lokaler i Lambohov. Samarbete med Valla folkhögskola Befintliga bastulokaler på Aspen. Här finns även träningslokaler som skall marknadsföras. Samarbete med Aspens personal. Kyrkans lokaler i Tannerfors. Samarbete med nätverk inkl. kyrkan. Vi får fortsätta att hitta lösningar kring kostnadsfria lokaler, allt står och faller med lokaltillgängligheten, Teknikprocessen fram till modellen. En av de frågor som vi har ställt oss är hur våra äldre elever ska få tillgång till egen logginlösen för att kunna delta i utbildningen. Skolorna har sitt eget databasprogram kallat existens som är enbart avsett enbart för skolor, deras elever och personal. Lk-Data kopplades in för att lösa problematiken, vilket inte var så lätt enl. LK-data. Vi hade redan från början en tät kontakt med Skäggetorpsskolans IT-pedagog som var mycket positiv till samverkan. Det var med hans hjälp som vi så småningom fann en lösning. Skolans databasprogram tankades över till ett program som kallas Spindeln. Där kunde han Skapa-fabricera en klass enbart för de kommande deltagarna i vår datautbildning. I denna klass kunde de få tillgång till egen loggin-lösen. Slutligen lade LK-data in logginuppgifter på deltagarna. Kostanden för denna tekniköverföring är 640 kr per klass-grupp. Vi har nu en teknikmodell som vi kommer att använda oss av i de kommande utbildningslokalerna. IT-utveckling-framtid Vårt mål är att fler äldre personer i Linköpings kommun skall ha möjlighet att utan större kostnad få datautbildning. Vi har därför tänkt skapa 4 datautbildningslokaler i geografiskt belägna områden i staden. Fortsatt utbildning i Skäggetorp Vi startar datautbildning i Ekholmsskolan den 22 januari 2009 med hjälp av lärare från PRO: Nästa steg är att starta IT-utbildning i Lambohov Fjärde kursen startas i en centralt belägen skola under I dag leds kurserna i Skäggetorpsskolan av lärare från ABF och IT-Pantrarna. Vårt mål är att få lärare som ställer upp ideellt. Vi kommer därför att ta kontakt med skolor och universitetet för att få unga volontärer att ställa upp som lärare.

8 I Ekholmen kommer den blivande utbildningen att ledas av PRO, som visat intresse att leda kurser även på andra ställen. PRO ansvarar här för deltagarlistor och håller kontakt med den IT-ansvarige på skolan. Bl.a. för att förse honom med personuppgifter om deltagarna för loggin-lösen. Vår strategi är att utveckla datautbildningarna till självgående aktiviteter. Där utbildningsledarna och skolans IT-ansvariga har direktkontakt och samarbetar inför varje ny kurs. Det har framkommit från de nuvarande deltagarna att man önskar en fortsättningskurs. Vi har övervägt en fortsättning i flera nivåer men kommit fram till att enbart erbjuda utbildning i grundläggande datakunskap. Anledningen är att kunna erbjuda flera personer en grundkurs. Det finns planer på att införskaffa och placera datorer i ett antal servicehus/äldreboenden, som äldre personer får tillgång till. En del av kursdeltagarna i IT-utbildningen hade inte datorer hemma. Här finns då möjligheten att fortsätta att träna och utveckla färdigheten att nyttja IT-tekniken. Samverkan med skolor, förskolor, barnomsorg Aktiviteter: Ungdomshelger se bilaga. Samverkan med skolor, förskolor, barnomsorg Vi har startat ett givande samarbetet med de olika skolorna. Vi har presenterat vårt projekt via mail till samtliga chefer inom skolorna vid två tillfällen. Dessutom har vi ringt och besökt ett antal skolor, bl.a. Kulturskolan, Anders Ljungstedska, Birgittaskolan, samt Katedralskolan. Alla lärare har varit positiva. I vissa fall har skolorna behövt lång framförhållning. Terminerna planeras långt i förväg. I andra fall har samarbetet skett snabbare. Problemet för förskolan har enl. lärarna inneburit att barngrupperna har varit för stora, som i vissa fall begränsat möjligheten att delta i projektet. Att barn möter äldre är enligt lärarna en riktig vinna-vinna situation genom generationsutbytet. Skolor vi hittills har samarbete med: Ljungstedska skolan: Restauranglinjen har ordnat ost och vinprovning på skolans lokaler kvällstid. 5 personer kom. Tiden och platsen har säkert bidragit till att inte fler kom. (vad var det för tid?) Svårt att få låna kök ute i verksamheterna pga. hygienföreskrifter. Det finns planer på att skolan förlägger sina aktiviteter till servicehus/äldreboenden under Frisörlinjen har varit ute på 4 servicehus och 1 dagverksamhet som en del i praktiken under utbildningen. En mycket uppskattad aktivitet av elever, lärare och kunder. Fyra elever klippte

9 och friserat hår på 16 kunder varje gång. Kunderna kom från såväl ord. boende som särskilt boende. Aktiviteten fortsätter under Barn och ungdomslinjen har haft 3 elever ute på servicehus i ett projektarbete att utveckla aktiviteter för äldre. Eleverna har varit ute vid flera tillfällen och anordnat trevliga aktiviteter för de äldre. Det har slagit väl ut. Vi hoppas att samarbetet fortsätter under Omsorg och serviceprogrammet har tillverkat minneslådor typ. Gubblåda och kaffelåda. Eleverna har varit ute och besökt servicehusen, bjudit på kaffe och kakor samt samtalat med de äldre om gamla tider. När man gjort färdigt lådorna har man åkt ut och lämnat över dem och haft ett en liten samtalsstund igen. Ev. fortsättning i Byggprogrammet har byggt odlingslådor där rullstolar kan komma intill. Eleverna tillverkade 4 lådor till ett boende. Flygtekniska programmet på Malmen har inbjudit till studiebesök och visat sina lokaler och flygplan och där besöken avslutades med en flygtur. Det har bjudits 3 tillfälle och 6 personer varje gång. Mycket uppskattat, särskilt för personer som arbetat på Saab eller Malmen. Fortsätter under Birgittaskolan Massörsprogrammet har varit ute på många servicehus och vårdbostäder och erbjudit massage på frivillig basis men har tankar på att lägga den obligatoriska praktiken ute på vårdbostäder i framtiden. Under hösten har man varit ute 6 gånger och masserat c:a 6-8 personer varje gång. Lärarna har även tankar på att låta eleverna i omvårdnadsprogrammet komma ut i våra verksamheter och utöva någon aktivitet. t ex. läsa böcker mm. Start våren Katedralskolan Internationella linjen 10 elever har utfört timmar i äldreomsorgen. Volontärarbete ingår i deras program. Problemet har varit att eleverna vill vara på ställen nära skolan för att komma snabbt tillbaka till nästa lektion. Arbetet kommer att fortsätta våren Kulturskolan Bildlinjen har haft utställning av sina tavlor på ett servicehus under hösten Tavlorna byttes ut var tredje vecka för att eleverna skulle få med alla sina alster. Vi har planerat ett utökat samarbete med skolan genom musik- och teaterlinjen. Det är en planeringsfråga att få till det. Förskolor Ett flertal förskolor har varit ute på äldreboende och sjungit och träffat de äldre. Under våren skickade vi mejl till alla förskolor vid 2 tillfälle, och tog kontakt per telefon. Förskollärarna tycker det är positivt med att barn kan besöka äldre personer på vårdbostäderna som många gånger är mycket äldre än barnens egna mor och farföräldrar. Tyvärr har de svårt att gå iväg med gruppen pga. för få lärare per grupp.

10 Högstadieskolor Skäggetorpskolan har lovat at gå ut på servicehusen och vårdbostäderna i området för att besöka och göra något för de äldre. Kommer igång våren Övriga samarbetspartners Flera körer Körer kommer till servicehusen och sjunger dagtid men även kvällstid i några fall. Medborgarskolans kör glädjekällan har uppträtt på 5 äldreboende. Kören Klipp och Kör har varit ute kvällstid vid 3 tillfälle och planerar minst 3 tillfälle våren Pro- kören Hesa röster är ute med jämna mellanrum. Likaså körerna Landeryds toner, Filbytarna, Omkvädet med flera körer. Hunduppvisning Linköpings hundungdom har varit ute på servicehus och vårdbostäder med s.k. agilityföreställningar vid 3 tillfälle C:a 50 personer kom vid varje tillfälle Det blev mycket uppskattat. Canpusteatern har haft gratis teater på Ekholmens servicehus tillsammans med förskolebarnen för att se om det är en bra form att bedriva den teatern i. Eventuellt fortsätter de att erbjuda sina föreställningar på äldreboende men då tar de betalt. Aktiv ungdom och KFUM har ungdomar som kan komma ut och ge dansuppvisning. Förhoppningsfullt ska det ske under våren Scouterna är positiva till att ingå i projektet. De kommer att utföra (mobil) SMS- utbildningar under Äldrelotsarna har lovat att informera om detta projekt när de har kontakt med sin målgrupp. Det kan vara ett bra sätt att nå de personer som inte har kontakt med hemtjänsten just nu. Bostadsbolagen kan informera om träffpunkterna när de får nya äldre hyresgäster.. Passion för livet Bitte Kjellin och Barbro Konradsson är två eldsjälar som är verksamma i SPF och LPSG = Linköpings pensionärers samarbetsgrupp. De har presenterat projektet passion för livet som de är intresserade av att starta här i Linköping. Ett projekt som började som ett pilotprojekt i Jönköping i samverkan mellan Landsting och Kommun och som nu sprids i landet. Ursprunget är från USA Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv med hög livskvalitet för äldre människor, samt att pröva tillvägagångssätt som kan påverka det övergripande målet vi nog alla bär på - bästa möjliga liv - hela livet.

11 Målet är att engagera pensionärer att själva ta ansvar för förebyggande arbete för ett så rikt och hälsosamt liv som möjligt genom utbildning i hälsoinriktade teman. Få fram budbärare/cirkelledare som kan förmedla kunskaper och metoder och som kan sprida idéer. Bitte och Barbro har fått bidrag motsvarande kr till Passion för livet -projektet i Linköping. Pengarna har täckt en del av kostnaderna till ett grundmaterial i form av pärmar ca st. som varje blivande cirkelledare skall få. Arbetssätt Arbetssättet kan jämföras med en studiecirkel. Mötesplatser skapas i form av "livscaféer" som till största delen skall inrymmas i våra lokaler i servicehus och vårdboenden. Till att börja med har 6 personer gått cirkelledarutbildning under hösten och ett livscafè har startats i vuxenskolans lokaler. Caféet fortsätter under Under våren 2009 kommer ytterligare ett café att starta i äldreomsorgens lokaler. Frivilliga organisationer Vi har nu etablerat ett mycket gott samarbete med framförallt Resursbanken och Föreningen Seniorerna, som deltar i utvecklingsarbetet i de geografiska nätverken. Projektet och organisationerna har behov av flera volontärer, då volontärantalet sjunkit. Vi har därför tillsammans utformat och annonserat i Corren och Linköpingsposten efter volontärer. Annonsen infördes v. 48 och har resulterat i 5 nya volontärer. Den har även marknadsförts i form av stora affischer i universitetsområdet och andra offentliga platser såsom biblioteket, Vidingsjö, Missionskyrkan mm. Annonsering och rekrytering av volontärer sker fortlöpande. Marknadsföring Marknadsföring av projektet och dess innehåll är en stor och viktig del i projektet. Vi arbetar för att utveckla en modell för marknadsföring och information av aktiviteterna och träffpunkterna. Äldrelotsarna är i dag knutpunkten för information om projektet. För övrigt sker marknadsföringen av de olika aktiviteterna genom affischering på offentliga platser. Genom kommunens hemsida under nyheter, samt genom pressen och annonsering i olika tidningar. Projektet presenteras också på Linköpingskommuns hemsida under Linköpings kommun LKU. På lokal nivå presenterar vi aktiviteterna genom intensiv marknadsföring. Bl.a. genom hyresvärdens informationsforum, bred affischering, samt genom verksamheternas kontakt med brukare. En av våra målgrupper är äldre personer som inte har dator eller datorkunskap. Den stora frågan är hur vi når till dessa personer. Vår förhoppning är att vi kan nå dem genom vår informationsfolder som beräknas vara klar under januari månad Foldern ska bli lättläst och kommer att presentera de som är på gång och där följer en sammanfattning över alla aktiviteter vi har att erbjuda.

12 För övrigt når dessa personer informationen genom äldrelotsarna, anhörigcenter, affischering offentligt och lokalt, genom pressen och olika tidningar, utförarnas kontakt med brukare samt genom de kontaktytor som finns i våra nätverk. Resultat Vårt projekt har framför allt resulterat i mer aktivitetstid och ett bredare aktivitetsutbud. Resultatet har även visat sig ha positiva sociala effekter för såväl brukare som aktörer. Fler brukare deltar i aktiviteterna och flera aktörer uttrycker att det känns meningsfullt och att det inneburit ett personligt lyft för många. Möten och kontakter som vi har haft med tilltänkta och nu involverade aktörer har gett ringar på vattnet effekt och har bidragit till att vi ser att fler personer i ordinärt boende deltar i aktiviteterna. Vår strävan har varit att både privata och kommunala enheter samt personer i I stort sett har alla äldreboende och servicehus haft några eller några aktiviteter som vårt projekt bidragit till. Under 2008 har 30 ungdomsarbetare varit aktiva i verksamheterna. 14 personer i servicehus varav 3 personer i kombination med vårdboende 16 personer. i vårdboende varav 3 personer i kombination med servicehus 56 % ungdomar är aktiva i kommunala verksamheter 44 % ungdomar är aktiva hos privata utförare. (se bilaga) Hinder Vi har inte mött några större hinder i vårt arbete med projektet. Däremot har det tagit längre tid än beräknat att få igång aktiviteterna. Det har krävt mycket uppföljning och styrning innan det fungerat bra. De har bytts mycket personal och chefer ute på äldreboendena det sista året p.g.a. upphandlingar. Det har gjort att det varit svårt med kontinuiteten när det gäller vad som har bestämts. Överföringen av information om projektet mellan nya och gamla chefer har inte alltid fungerat så bra. Det har inneburit att informationen ut till personal har ibland varit bristfällig. Några av ungdomsarbetarna har vid utvärderingarna påtalat att de inte blivit så väl omhändertagna ute i verksamheterna. De beskriver när de har varit på plats har de bemötts med att personal inte vetat vad de är för resurspersoner och vad de skall göra när de kommit till äldreboendet på helgerna. Vi kommer att starta rekrytering av 30 ny ungdomsarbetare under januari Mot bakgrund av utvärderingen kommer vi selektera placeringarna av ungdomarna, samt att vara tydligare i vår information till kommande arbetsplatser om ungdomsarbetarna och verksamheternas roll och ansvar. Svårt att hitta volontärer. Resursbanken och Seniorerna som är de frivilliga org. som vi har mest samarbete med har en avmattning av volontär- deltagare. Vi tror att en utveckling mot en central organisation för volontärverksamhet skulle underlätta. Övriga föreningar och

13 organisationer som vi varit i kontakt med och som har lättare att hitta volontärer är kyrkorna. Det ska vi dra nytta av i framtiden. Vi har uppmärksammat att det behövs en viss utbildning i etik, bemötande och demenskunskap både för ungdomarna och vuxna volontärer. Flera av dem har ingen erfarenhet av att möta äldre och sjuka människor. De som söker volontärjobb via resursbanken får erbjudande om sådan utbildning och vi ser möjlighet kring samarbete på den fronten. Långsiktighet framtid. Vi har den här gången valt att avstå från diskussions del i rapporten eftersom den vävs in i allt vi har redovisat för men vi vill med några ord diskutera projektets framtid där vi har en hel del frågor och funderingar. Det finns många frivilliga organisationer som gör insatser i våra verksamheter idag. Vi tror att vi behöver samverka mer kring volontärer och aktiviteter. Att det skapas en samlad aktiv central volontärorganisation i kommunen. Vi tror att det skulle underlätta rekryteringen och utbildning av nya volontärer och ge en övergripande helhetsbild av behovet på ett annat sätt än idag. Ett stort arbete pågår med att hitta former och strukturer som sedan kan leva vidare efter projekttidens slut. En förutsättning är att någon tar över ansvaret för den modellen. Samarbete med kommunrehabs idémagasinet har inletts i syfte att involvera dessa i projektet. Då tankar finns att det är de som efter projekttidens slut kan få en central ansvarsroll för den blivande modellen. (Se samordningsmodell) Viktigt att det finns en kontaktperson/koordinator inom enheterna som ansvarar för samordningen/planeringen av insatserna på enhetsnivå. Det är även viktigt att chefer ger sitt stöd till att aktiviteter prioriteras genom att avsätta planeringstid åt kontaktperson/koordinatör. Vår målsättning är att utveckla aktiviteter som kan leva vidare efter projekttidens slut utan större kostnad. I vårt sökande efter billiga lokaler till de olika aktiviteterna har vi samtidigt lyckats involvera en del samarbetspartners. Vi bedömer att de flesta aktiviteterna kommer att ingå i den kommande modellen efter projektets slut. Vi strävar efter att ha utvecklat ett direkt samarbete mellan olika samarbetspartners i så stor utsträckning som möjligt men vill ändå betona vikten av en central ansvarsroll. IT-utbildningen fortsätter enl. egen modell Skolornas aktiviteter och ungdomsvolontärer kommer med all sannolikhet att fortsätta. Ovan uppräknade aktiviteter fortgår i lokalerna. Ledare tillhörande Korpen kommer att bytas ut mot frivilliga resurser. Hälsoperspektivet kommer att vara en viktig del i modellen. Den ekonomiska aspekten funderar vi en hel del över. Kommer vi att ha råd att betala kulturevenemang? IT-kostnaden? Bidrag till föreningar - utveckla aktiviteter utan kostnad? En diskussion kring detta är nödvändig.

14 Frågor att fundera över och ständigt komma tillbaka till och utvärdera under projektets gång är: Hur möter vi framtidens behov och önskemål av sociala aktiviteter? Hur skapar vi mötesplatser för äldre personer som inte bor i våra servicehus? Vi har redan hittat en del svar och byggt upp modeller men det finns mycket som kvarstår att göra. Vissa saker kan bli bestående och andra får vi förkasta och börja om med nya tankar. Det är ett stimulerande projekt att arbeta med. Många möten som ger många tankar och idéer. Som i sin tur ger möjlighet till handling som kommer nuvarande och framtida brukare till nytta. Linköping Projektledare Solveig Löfroth Lilian Bodemar

15

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-02-17 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde Ärende 2 Aktuell kösituation Den 28 januari hade 18 personer väntat på vårdbostad i mer än tre månader. Tre personer hade väntat

Läs mer

Frivilligcentralen i Umeå

Frivilligcentralen i Umeå Frivilligcentralen i Umeå Idéer och arbetssätt Ett sätt att skapa sociala nätverk Mattias Gillow 2009 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Syfte...3 3 Avgränsning...3 4 Metod...3 5 Vad är en frivilligcentral?...3

Läs mer

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information.

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information. Torsdag 1/11 10.00-11.00 13.30-14.15 Minns du sången? Sång & musik med Aspnäskyrkan. Fredag 2/11 13.30-14.45 Vi spisar skivor. Måndag 5/11 13.00 Filmvisning. Repmånad Tisdag 6/11 10.00-11.00 Knep & Knåp.

Läs mer

Välkommen till Leanlink - Daglig verksamhet!

Välkommen till Leanlink - Daglig verksamhet! Välkommen till Leanlink - Daglig verksamhet! Du kan läsa information om våra dagliga verksamheter på sidorna som följer. Varje daglig verksamhet har en egen sida. Postadress: E-post: dagligverksamhet@linkoping.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2010-02-19 1 () Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 15.30 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Mari-Anne Andersson Sekreterare...

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2010-10-21 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun

Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Rapport: Kartläggning Finskspråkig service i Karlskoga kommun Anne Ågren Verksamhetsutvecklare, finskt förvaltningsområde Juli 2014 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och genomförande Svarsfrekvens De

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

2010-02-18 Äldrenämnden

2010-02-18 Äldrenämnden 1 2010-02-18 Äldrenämnden Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Statistikinfo 2014:07

Statistikinfo 2014:07 Statistikinfo 2:7 Pensionsinkomsten drygt 4 procent högre för män än för kvinnor Medelbeloppet för pensionsinkomsten var 42 procent högre för män än för kvinnor 2. Mellan 2 och 2 ökade medelbeloppet med,

Läs mer

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Innehåll Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013

Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Dokumentation från SPF mot framtiden Ett steg till 22/1 2013 Därför gick jag med i SPF: - Meddelande per post - Personlig kontakt via telefon - Påverkan av vänner och kollegor - Granne tipsade - Gick av

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Projektmaterial. PRO folkhögskola

Projektmaterial. PRO folkhögskola Projektmaterial PROJEKTRAPPORT ITIS PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net PROJEKTRAPPORT ITIS Pensonärernas

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Seniorer i Solna. Program. Välkommen till Seniordagarna 5 7 maj 2010! Solna vill de äldre gott

Seniorer i Solna. Program. Välkommen till Seniordagarna 5 7 maj 2010! Solna vill de äldre gott Seniorer i Solna Välkommen till Seniordagarna 5 7 maj 2010! Program Solna vill de äldre gott Välkommen till Seniordagarna i Solna 2010 Vill du veta mer om vad Solna Stad erbjuder i form av stöd och service

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00 Kl 08.30 10.00 Dagordning 20/8 Inledning bakgrund presentation Genomgång av nätverkets och vars och ens/varje verksamhets uppdrag 10.00 10.20 Fika 10.20 12.30 Idéer om nya former och arenor för föräldrastöd

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin!

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin! Utbud hösten 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att du ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Vårdplanering? Blir kallade av distriktssköterska, kontaktpersonen är den som oftast deltar.

Vårdplanering? Blir kallade av distriktssköterska, kontaktpersonen är den som oftast deltar. Omsorgsförvaltningen 120412 Addera Omsorg i Ljusdal AB Addera Omsorg 31 kunder, 3 är på gång. Ca 700 timmar Det har varit strul med tekniken, men allt känns bättre än tidigare. Bra med tillgång till TES

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Sammanträdesdatum 2011-12-08 Kl 09.00 11.55 Kommunhuset, KS-salen 1 Sammankallat av: Nina Klüwert Sekreterare: Ulla K Ortuño Ordförande:

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober MÅNADSPROGRAM Oktober Herrgärdets Mötesplats Hälsans hus 2015 Månadsprogram oktober Herrgärdets mötesplats Knutsgatan 2D Telefon: 021-39 03 06 Dagverksamhet: 021-39 03 06 Reception: 021-39 03 00 Restaurang:

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Dnr KS 2014-37 Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Innehåll Inledning...1 Syfte och mål...1 Metod...1 Nulägesbeskrivning...2

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Småskalig och bostadsnära

Småskalig och bostadsnära Småskalig och bostadsnära odling i Lindome Rapport från odlingsinitiativet i Lindome Samhällsarbete Lindome Stadsledningsförvaltningen miljösamordning December 2013 Odlingsinitiativet i Lindome Under 2013

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

BASKURSEN. www.hogalid.nu. 2015-2016 Högalids Folkhögskola. Ansök och läs mer om BASKURSEN på vår hemsida: Studier, boende och fritid

BASKURSEN. www.hogalid.nu. 2015-2016 Högalids Folkhögskola. Ansök och läs mer om BASKURSEN på vår hemsida: Studier, boende och fritid BASKURSEN 2015-2016 Högalids Folkhögskola Studier, boende och fritid En kurs för dig med lindrig utvecklingsstörning som vill få kunskaper för att blir mer självständig Ansök och läs mer om BASKURSEN på

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer