Delrapport gällande stimulansmedel till ett varaktigt stöd för anhöriga för år 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport gällande stimulansmedel till ett varaktigt stöd för anhöriga för år 2008"

Transkript

1 RAPPORT 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Margareta Helgesson, anhörigkonsulent Länsstyrelsen i Södermanlands län Att: Ann-Christin Sultan NYKÖPING Delrapport gällande stimulansmedel till ett varaktigt stöd för anhöriga för år 2008 Rapporten gäller Utveckling av anhörigstöd på landsbygd Framtagande av informationsmaterial Enkätundersökning Utbildning och uppmuntran av frivilliga Volontärverksamhet Kuratorstimmar Utveckling av anhörigstöd på tre landsbygdsorter: Björkvik, Valla-Sköldinge, Julita Inledning De anhörigas insatser har stor betydelse för att äldre personer med sjukdom och/eller funktionshinder ska kunna fortsätta att få en god livskvalitet och att leva ett så normalt liv som möjligt. Om de anhöriga ska orka vårda behöver de själva stöd och information, efter de behov som varje anhörig har. I Katrineholms tätort finns sedan tidigare ett väl utbyggt stöd för anhöriga bl a genom kommunens anhörigkonsulent, demensteam och anhörigcentral. Katrineholms kommun har fått stimulansmedel för år 2007 och 2008 som bland annat ska användas till att kartlägga och bygga upp stöd för anhöriga som bor på tre landsbygdsorter Björkvik, Julita och Valla/Sköldinge. De intervjuer och den inventering som gjordes med anhöriga under projektets första år ska ligga till grund för det stöd som ska byggas upp och erbjudas de anhöriga i de tre lansbygdsområdena. Följande behov kom fram under intervjuerna: Samtalsstöd Att få träffa andra som är i samma situation Social gemenskap Information om insatser som kommunen kan erbjuda, var man vänder sig för att få hjälp, t.ex. när det gäller hjälpmedel, bostadsanpassning, avlösning och färdtjänst. anhörigstöd.doc VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer

2 RAPPORT 2 (8) Denna delrapport bygger vidare på den dokumentation som tidigare är insänd till Länsstyrelsen i Södermanlands län och beskriver arbetet under perioden den 1 januari 31 december Vad har hänt i Valla/Sköldinge landsbygd Informations- och förankringsarbete Referensgruppen har tillsammans med anhörigstödjaren för landsbygden fortsatt arbetet med att hitta vägar och metoder för att utveckla anhörigstödet på landsbygden och nå de anhöriga som har behov av stöd. Referensgruppen deltagare är förutom anhörigstödjaren, områdeschefen för äldreboendena Vall- och Malmgården, chefen för hemtjänsten, områdets distriktsköterska, en undersköterska från hemtjänsten samt en frivillig ifrån Nätverket 1 i Valla. För att nå så många anhöriga i behov av stöd som möjligt är det viktigt att informationsvägarna är flera. Distriktsköterskor, diakoner, biståndshandläggare, arbetsterapeuter, områdeschefer och hemtjänstpersonalen är insatta i arbetet med att stödja anhöriga och kan hjälpa till att sprida information om vilket stöd de anhöriga kan erbjudas. Det är också viktigt att de frivilliga ifrån Nätverket känner till arbetet med att utveckla anhörigstödet på landsbygden så att de i sin tur kan föra informationen vidare. Utifrån detta har informationsarbetet under hösten fortsatt till dessa grupper. Anhörigstödjaren har också besökt PRO i Sköldinge för att informera om anhörigstödet och har också medverkat vid två anhörigkvällar på de särskilda boendena Valloch Malmgården. Vidare har affischer med en kort information och med telefonnummer till anhörigstödjaren för landsbygden satts upp på olika anslagstavlor i Valla och Sköldinge, på de två äldreboendena Vallgården och Malmgården på biblioteksfilialerna, hos distriktsköterskan och i ICA affären. I sockenrådets Bygdebladet Allehanda som går ut till alla hushåll har verksamheten kort informerat om möjligheterna till stöd och vart man ska vända sig. Små informationsfoldrar är också utdelade till många olika personer och till biblioteksfilialerna i syfte att nå de boende i bygden. Anhörigträffar för de som bor i bygden Anhörigträffarna, som sedan våren 2007 drivs i kommunens samlingslokal Triangeln har hittills haft omkring tre till fyra deltagare. Anhörigträffar passar som stöd för en del anhöriga men inte för alla! Det fortsatta arbetet under året har riktats mot ett mer individuellt anpassat stöd utifrån de behov den enskilde anhörige har, samtidigt som anhörigträffarna har fortsatt. Vid anhörigträffarna blandas information om t.ex. kostråd för äldre, fallrisker och äldres säkerhet ihop med roliga aktiviteter så som musik och hantverk -pyssel och med samtal om hur det är att vara anhörig, allt utifrån de behov de anhöriga tog fram vid intervjuerna. Vid de tillfällen då träffarna rör information av olika slag har även andra intresserade bjudits in via det frivilliga nätverkets försorg. Under året har också hembesök och samtal med anhöriga i deras hem utförts. 1 Katrineholms kommun har sociala nätverk bestående av frivilliga som hjälper till på kommunens särskilda boenden genom att t.ex. vara med vid olika aktiviteter i syfte att göra livet lättare för de boende.

3 RAPPORT 3 (8) Vad har hänt i Julita landsbygd Informations- och förankringsarbete Arbetet med att sprida information om anhörigstödet på landsbygden vidare till biståndshandläggare, arbetsterapeuter, sköterskor, hemtjänstpersonal, frivilliga och så vidare har genomförts på samma sätt i Julita som i övriga landsbygden. Under hösten 2008 erbjöds de äldre i Julita med omnejd och som under året fyller 75 och 80 år s.k. uppsökande hembesök. Om behov då förelåg gav de två hembesökarna information om kommunens anhörigstödsverksamhet. Vidare har affischer satts upp och informationsfoldrar delats ut till biblioteket och till frisör. Referensgruppen i Julita har träffats flera gånger under året. Gruppen består förutom av anhörigstödjaren, av områdeschefen för äldreboendet Malmgården och hemtjänsten i Julitabygden, distriktsköterskan och av en frivillig från nätverket i Julita. Anhörigträffar för de som bor i bygden Anhörigträffarna i Julita startade under våren 2007 och är förlagda till ett föreningshus som kallas för Lidabacke och ligger nära affären i Äsköping som är Julitabygdens tätort. Även här består och varvas träffarna av information om olika saker som de anhöriga kan ha nytta av samt av roliga aktiviteter och samtal. När träffarna handlar om information av olika slag så bjuds andra intresserade, främst deltagare ifrån det frivilliga nätverket in till träffarna. Även de anhöriga har tagit med sig vänner och släktingar till dessa tillfällen. Under året har några anhöriga önskat besök av anhörigstödjaren för ett samtal i hemmet. Anhörigcirklar för de med närstående på Almgården och Åsgården Under januari 2009 kommer projektet att skicka ut en intresseanmälan till de anhöriga som har sina närstående boende på Almgården och på Åsgården för att höra efter om de önskar att delta i en anhörigcirkel på kvällstid. Om det finns intresse av detta kommer en cirkel att starta och förläggas under april och maj år Områdeschefen för Alm- och Åsgården kommer att vara med under sammankomsterna och programmet kommer att riktas in på hur det är att vara anhörig till någon som bor på ett särskilt boende glädjeämnen och svårigheter. Frivilligverksamheten kommer att presenteras, likaså kommunens anhörigstödsverksamhet och demenssköterskan kommer att prata om bemötande och förhållningssätt. Björkvik med landsbygd Informations- och förankringsarbete Referensgruppen i Björkvik består förutom av anhörigstödjaren av områdeschef för äldreboendet Yngaregården och hemtjänsten, distriktsköterskan, en undersköterska från hemtjänsten plus tre frivilliga ifrån Väntjänstföreningen i Björkvik. Gruppen har träffats flera gånger under året och samtalat om hur anhörigstödsarbetet ska fortsätta och hur man ska nå fler anhöriga. Även här har affischer och foldrar satts upp och delats ut på diverse ställen. Informationsarbetet har bedrivits på samma sätt som i

4 RAPPORT 4 (8) Valla, Sköldinge och Julita. Vid två tillfällen under året har tidningen Nya Yngarebygden skrivit om anhörigstödet i syfte att hitta anhöriga i behov av stöd. Anhörigstödjaren har också medverkat vid ett SPF möte under året och deltagit i Väntjänstens möten. Anhörigträffar för de som bor i bygden Anhörigträffarna som kallas för Träffpunkt Björkvik är i första hand till för anhöriga som vårdar eller hjälper någon annan. Men många av dem som kommer är idag änkor som tidigare hjälpt någon anförvant och nu behöver social samvaro med andra. I dagsläget kommer omkring 12 personer till träffarna som hålls en gång per månad i en samlingslokalen i ett av hyreshusen i Björkvik. Det första året hölls träffarna i matsalen på Yngaregården men sedan hösten 2008 har träffarna flyttats till denna mer neutrala plats i samhället. Under träffarna är två frivilliga ifrån Väntjänstföreningen i Björkvik med och hjälper till med kaffe och liknande. Träffarna är för övrigt upplagda på samma sätt som i Valla Sköldinge och Julita och består av både av matnyttig information och av social samvaro. Under året har några kontakter med anhöriga skett också genom besök och telefon. Anhörigträffar för de med närstående på Yngaregården Under hösten 2008 har de anhöriga som har sin närstående boende på Yngaregården blivit tillfrågade om de önskar att delta i en anhörigcirkel på kvällstid. Det var åtta anhöriga som var intresserade av detta och en cirkel för dessa ska starta vid fyra träfftillfällen under februari och mars månad Områdeschefen för Yngaregården kommer att närvara vid träffarna och programmet kommer att riktas in på hur det är att vara anhörig till någon som bor på ett särskilt boende glädjeämnen och svårigheter. Frivilligverksamheten kommer att presenteras, likaså kommunens anhörigstödsverksamhet och demenssköterskan kommer att vara med och prata om bemötande och förhållningssätt. Sammanfattning Arbetet med att utveckla stödet för anhöriga på landsbygden i Katrineholm fortsätter enligt projektplanen. Träffar för anhöriga finns både i Julita, Valla, Sköldinge och Björkvik och besöks av anhöriga som har behov av att träffa andra i samma situation som de själva. Här får de också viktig information som kan vara till nytta för dem och deras närstående. Problem och hinder på vägen Att nå nya anhöriga är fortfarande inte så lätt, trots att arbetet med att hitta olika informationsvägar fortsätter. Vad detta beror på går bara att spekulera i! Är det kanske så att de flesta som hjälper någon närstående inte ser sig som en anhörigvårdar som behöver stöd? Är begreppet anhörigstöd svårt att förstå? Är det kanske så att man får stöd på annat sätt utan att vända sig till samhällets service? Kanske släkt, grannar och vänner på landsbygden hjälper varandra mer än vi anar! Människor tar troligtvis omsorg om varandra utan att efterfråga stöd! Kontakter tas kanske genom föreningsliv och liknande kanaler! Grannar och vänner tillhör också anhörigstödets

5 RAPPORT 5 (8) målgrupp, men frågan är om de ser sig själva som hjälpare - vårdare som behöver stöd? Rent praktiska problem under året har varit problem med att hitta en bra lokal på en neutral plats för anhörigträffarna i Björkvik. Även om projektet till slut hittat en lämplig lokal så fortsätter problemen med tidsbokningar som inte stämmer och liknande. Förhoppningsvis löses detta under år Hur går vi vidare? Projektet fortsätter sitt arbete med att försöka nå nya anhöriga och vägarna dit är många. Vi vet att antalet äldre, åtminstone i de tre tätorterna inom Katrineholms landsbygd kommer att öka framöver och kan därför anta att anhöriga även fortsättningsvis kommer att behöva stöd. De anhöriga på landsbygden bör få ett så individuellt anpassat stöd som är möjligt, ett stöd som passar för den anhörige och den sjuke närstående. Samtidigt är det också viktigt att fortsätta med anhörigträffarna ute i bygden. Det är också viktigt att arbetet även fortsättningsvis sker i samverkan med övrig äldreomsorgsverksamhet, diakoner och med Nätverken och frivilliga föreningar för att skapa ett så brett utbud av stöd som möjligt och för att kontaktvägarna ut till de anhöriga ska vara många. Framtagande av informationsmaterial, enkätundersökning, utbildning och uppmuntran av frivilliga, volontärverksamhet samt kuratorsinsatser Informationsmaterial Utöver det informationsmaterial som togs fram under 2007 har följande material tagits fram under 2008: En folder med inriktning att informera om och skapa intresse för kommunens frivilliga verksamhet som sker i samverkan med frivilligorganisationerna. Denna folder ska spridas i organisationerna i första hand men också finnas tillgänglig på kommunens äldreboenden. Ett häfte, på 12 sidor, om demens bemötande och förhållningssätt som bl.a. använts vid all utbildning av kommunens frivilliga om just demens m.m. Upptryckning av materialet Dokumentet om mig som framtogs under Enkät Uppföljande av den enkät som gjordes bland 100-talet anhöriga 2007 kommer att skickas ut under februari 2009 för att få en tvåårsperiod mellan enkätundersökningarna. Resultat från denna enkät kommer att redovisas i rapport för 2009.

6 Utbildning och uppmuntran för frivilliga Demensutbildning Vård- och omsorgsnämndens handling nr 13/2009 RAPPORT 6 (8) Under 2008 har anhörigstödet erbjudit frivilliga i kommunens olika frivilliggrupper samt samverkande organisationers medlemmar, en halv dags utbildning i ämnena: demens, bemötande, anhörigstöd. Vid tre olika tillfällen har utbildningen varit förlagd i tätorten. Vid fyra olika tillfällen har den genomförts på landsbygden: Julita, Valla, Sköldinge och Björkvik. Sammanlagt har ca 120 personer deltagit vid dessa olika utbildningstillfällen. Dag för frivilliga Varje år anordnas en heldag för kommunens frivilliga i de olika frivilliggrupperna: Sociala nätverk Volontärer Frixgruppen - frivilliga på kommunens äldreboenden - frivilliga som går hem till anhörigvårdarpar - frivilliga på anhörigcentralen Dagen är en kombinerad utbildnings- och inspirationsdag för frivilliga att hitta motivation, inspiration, kunskap och träffa andra frivilliga. Denna dag var inspiratörerna en musikterapeut och en representant från Centrum för lättläst. Kunskapsinriktningen gällde kommunens demensteam, kommunens kvalitetsbarometer samt anhörigstödet. En viktig uppmuntran denna dag är en trerätters lunch på kommunens restaurangskola med servering vid bordet. Övrig uppmuntran som ges till kommunens frivilliga sker i varje grupp av frivilliga. Detta planeras tillsammans så att de frivilliga kan önska vilken uppmuntran man vill ha i just den gruppen. Normalt sker dessa uppmuntringar i form av en sommarutflykt och en julaktivitet. Utbildning för frivilliga som läser högt Vid flera olika tillfällen har anhörigstödet i samverkan med bibliotekets social bibliotekarie anordnat utbildningsdagar och träffar för att ge stöd och kunskap till frivilliga som läser högt för pensionärer. Ett av utbildningstillfällena var Dag för frivilliga när Maud Husberg deltog som inspiratör. Volontärverksamhet Den påbörjade volontärverksamheten har under 2008 utökats med fler frivilliga. Verksamheten har utökats även med andra insatser. När det inte finns tillräckligt med anhörigvårdarpar för de frivilliga, går man istället hem till ensamma personer i egna hem som önskar sociala kontakter. Även här fungerar den frivilliga som en social brygga, med att försöka hjälpa den enskilde ut till aktiviteter utanför hemmet. Volontärgruppen har liksom de andra frivilliga grupperna tillgång till utbildningar som anordnas för frivilliga.

7 RAPPORT 7 (8) Gruppen träffas ca 6 gånger per år för att tillsammans med frivilligsamordnaren organisera frivilligheten samt skapa nya kontakter. Givetvis ges volontärerna uppmuntran och inspiration vid flertalet tillfällen under året. Kommunens anhörigcentral fungerar också som en samlingsplats för frivilliga, var ifrån volontärerna handleds. Kuratorstimmar Det känns bra att kunna erbjuda anhöriga som mår dåligt professionell hjälp. Detta har vi kunnat göra under 2008 genom att anlita personer som har kunskap att samtala med personer i kris. I framtiden räknar vi nu med att kunna ha denna profession kopplad till anhörigstödet via de kontakter vi kunnat bygga upp på ett bra sätt under : Beteendevetare inom kommunens verksamhet Kurator på Kullbergska sjukhuset Diakoner i kyrkans tjänst samt olika professioner inom den privata sektorn. Sammanfattning och framtiden Under 2008 har anhörigstödet i kommunen tagit ännu ett steg i rätt riktning. Verksamheten har nu en stabil frivillighet som riktar sig till många olika människor i olika situationer där den frivilliga blir till stor glädje och hjälp. Det känns också bra att vi kunnat ge de frivilliga kunskaper och inspiration på vägen. Vi kan konstatera att kontinuitet av visad uppskattning också ger en kontinuitet i frivillighet. Dess utom är erfarenheten gällande frivilligas insatser att dessa människor som engagerar sig frivilligt också mår bättre i situationen att känna sig behövd och kunna glädja andra dvs. dubbelt folkhälsoarbete! Anhörigstödet kommer alltid att ha behov av frivillighet i sin verksamhet för att kunna hjälpa så många som möjligt. Satsningar på kunskap, inspiration och uppmuntran till frivilliga på ett kontinuerligt sätt är ett arbete som kommer att prioriteras inom anhörigstödet i framtiden. Gällande informationsmaterial och dylikt känns det som om vi har kunnat bygga upp en bra bas av ett bra infomaterial, både när det gäller information direkt till anhöriga samt information om den frivillighet som bedrivs inom anhörigstödet. Allt från stödets Anhörigmapp till levnadsbeskrivningen Dokumentet om mig och foldern Att vara frivillig! När vi nu har ett bra basmaterial gäller det att i framtiden aktualisera detta och naturligtvis se nya behov. Den volontärverksamhet som anhörigstödet arbetat med att utveckla under 2007 och 2008 har nu också blivit en etablerad form av frivillighet. Det känns positivt att kunna förmedla dessa sociala bryggor till människor som ofta hamnat i total isolering, antingen det gäller anhörigvårdar par eller ensamma människor. Detta är också en verksamhet som vi kommer att värna om inom anhörigstödet både när det gäller att utöka antalet frivilliga i gruppen samt att se till att vi ger de frivilliga en god kunskap för att de ska känna sig trygga i situationen att besöka människor i deras egna hem. Utbildning, handledning och kontinuerlig uppmuntran tror vi stärker verksamheten på sikt och att rekryteringen stärks.

8 RAPPORT 8 (8) Professionell samtalshjälp för anhöriga som mår riktigt dåligt var tidigare ett problem för anhörigstödet men som nu känns inarbetat och tryggt. Fortsättningsvis vet vi vilka inre och yttre resurser som finns att hänvisa anhöriga till vid behov. Via projektet har vi kunnat bygga upp ett bra nätverk inom denna verksamhet. Ekonomisk förankring av projektet för 2008 Katrineholms kommun har sedan 1999 startat upp och utvecklat ett brett anhörigstöd för anhöriga som vårdar äldre. Sedan starten har kommunen aldrig vid något tillfälle dragit ned på verksamheten eller minskat på de ekonomiska resurserna som stödet haft. När statliga medel inte kommit kommunen tillgodo har man satsat pengar via den egna kommunala budgeten. Verksamheten, har med andra ord, under alla år, kunnat arbeta kontinuerligt och pröva nya stödformer för att utvecklats till det breda stöd som kommunen idag kan erbjuda anhöriga. Projektformer som prövats under 2008 med hjälp av statliga medel: Framtagande av informationsmaterial Utbildning och uppmuntran till frivilliga Volontärverksamhet för anhörigvårdarpar Kuratorstimmar Ovanstående verksamheter ingår fr.o.m i den kontinuerliga verksamhet som anhörigstödet i kommunen bedriver, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Beträffande verksamheten gällande anhörigstödets utveckling på landsbygden, ingår den fortfarande inom projekt som genomförs under Hur den verksamheten kommer att implementeras i det kontinuerliga anhörigstödet, får kommunen ta ställning till under projektets slutfas när vi ser hur den fortskridit. Lena Andréasson Kerstin Therus Margareta Helgesson Vård- och omsorgschef Äldreomsorgschef Anhörigkonsulent

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008)

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 25/2008 Monika Hammertjärn 2008-04-09 704-5300-2008 0155-26 41 18 Datum Dnr 1(5) Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar

Läs mer

Projekt Anhörigstöd i T-län

Projekt Anhörigstöd i T-län Regionförbundet Örebro Län Projekt Anhörigstöd i T-län Årsrapport 2006 Jan Backlund, Elisabeth Davidsson, Social välfärd 1. Kort bakgrund Örebro läns samtliga tolv kommuner beviljades i augusti 2005 medel

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

fokus på anhöriga nr 11 dec 2008

fokus på anhöriga nr 11 dec 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 11 dec 2008 Anhörigstöd i glesbygd Sverige är ett glesbefolkat land. Många anhöriga och deras närstående bor i glesbygd och har därför långt till det anhörigstöd som

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET

KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET Bilaga 3 KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET BAKGRUND GR-kommunernas sociala styrgrupp beslutade i oktober 2008 att kartlägga omfattningen av volontär-/frivilligverksamheter

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning

PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning Inledning Staten och Sveriges kommuner och landsting(skl) har genom årlig överenskommelse enats om

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2 Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Länsstyrelsen, Verksamhetschefer, enhetschefer stab, sektionschefer Dnr 2005/109 732 Anhörigstöd för personer som vårdar äldre anhöriga/ närstående

Läs mer

Slutrapport. Gotlands kommun utveckling av stöd till anhöriga/närstående

Slutrapport. Gotlands kommun utveckling av stöd till anhöriga/närstående 2002-03-05 Slutrapport Projekt Anhörig 300 april 1999 juni 2002 Gotlands kommun utveckling av stöd till anhöriga/närstående Elisabeth Öhrling Projektledare Ledningskontoret Gotlands kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen. Plan för. utveckling av stöd till anhöriga / närstående. anhöriga / närstående.

FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen. Plan för. utveckling av stöd till anhöriga / närstående. anhöriga / närstående. FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen Plan för utveckling av stöd till anhöriga / närstående anhöriga / närstående 2003 och framåt 1 INLEDNING Som en del av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Kyrka Vård 2012 Uddevalla kyrkliga samfällighet - Socialtjänsten Uddevalla kommun. www.kyrka-vard.se

Kyrka Vård 2012 Uddevalla kyrkliga samfällighet - Socialtjänsten Uddevalla kommun. www.kyrka-vard.se Kyrka Vård 2012 Uddevalla kyrkliga samfällighet - Socialtjänsten Uddevalla kommun. www.kyrka-vard.se Maria Olander diakon 80% Margareta Birging diakon 30% Lena Kjerrström personal och utbildningssekreterare,kontaktperson

Läs mer

Slutrapport till länsstyrelsen gällande stimulansmedel till ett varaktigt stöd för anhöriga 2006-2008

Slutrapport till länsstyrelsen gällande stimulansmedel till ett varaktigt stöd för anhöriga 2006-2008 SLUTRAPPORT 1 (13) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Margareta Helgesson, anhörigkonsulent 704-15949-2009 Tfn 0150-575 95 Länsstyrelsen i Södermanlands

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 5 april 2016

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 5 april 2016 Pensionärsrådet Protokoll nr 3 2016 Sida 1 (7) 2016-04-05 Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 5 april 2016 Förvaltningen, Besöksrum 1. Kl. 10.00 12.00 Närvarande Rolf Lindquist ordförande

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Årsrapport SAMMY-projektet (tidigare MCM)

Årsrapport SAMMY-projektet (tidigare MCM) Årsrapport SAMMY-projektet (tidigare MCM) Beskrivning av projektet Projektet syftar till att individer med komplexa behov (behov av stöd från flera enheter/myndigheter) ska få en snabb handläggningsprocess

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer. att känna till i din kommun

Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer. att känna till i din kommun Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer att känna till i din kommun 1 Kommunens verksamhet Ett angeläget område för Åre kommun är att verka för att äldre personer i kommunen ges

Läs mer

Sammanställning 1 100215

Sammanställning 1 100215 Sammanställning 1 100215 Bakgrund Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, NKA, har sedan starten 2008 arbetat inom fyra olika prioriterade områden. Ett av dessa är Individualisering, utveckling och utvärdering

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

kommuninfo Specialnummer vård- och omsorg Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Gruppförsändelse till hushåll

kommuninfo Specialnummer vård- och omsorg Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Gruppförsändelse till hushåll kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Specialnummer vård- och omsorg Gruppförsändelse till hushåll Specialnummer från vård- & omsorg Ansvarig utgivare Ulf Norberg ulf.norberg@vannas.se

Läs mer

Handlingsplan utifrån rapporten En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv, LSS - Mellannyckeln

Handlingsplan utifrån rapporten En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv, LSS - Mellannyckeln VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 7/2010 HANDLINGSPLAN 1 (5) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Johanna Wennerth, utredare Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2010-04-15,

Läs mer

Äldreomsorg i Hylte kommun

Äldreomsorg i Hylte kommun Äldreomsorg i Hylte kommun Innehåll sida Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden 3 Anhörig/Frivilligcenter 3 Anhöringkonsulent 3 Avgifter 3 Stöd i vardagen 4 Dagverksamhet 4 Trygghetslarm 4 Parkeringstillstånd 4

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Förstudie om Väntjänsten i Lindsdal av Eivor Lilja, initiativtagare, januari 2016.

Förstudie om Väntjänsten i Lindsdal av Eivor Lilja, initiativtagare, januari 2016. Rapport Förstudie om Väntjänsten i Lindsdal av Eivor Lilja, initiativtagare, januari 2016. Syfte: Att undersöka behov och intresse av en samhällsomfattande väntjänst i Lindsdal. 1. Kontext 2. Upprinnelse

Läs mer

Familjecentral i Hedemora

Familjecentral i Hedemora Familjecentral i Hedemora Verksamhetsberättelse 011 Babycafé Öppna förskolan Foto: Elisabeth Willborg Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen, elevhälsan Landstinget Dalarna Hedemora barnavårdscentral

Läs mer

Anhörigstöd i Mjölby kommun

Anhörigstöd i Mjölby kommun Anhörigstöd i Mjölby kommun Det kan både skänka glädje och trygghet att hjälpa en anhörig men det kan även skapa oro, trötthet. För att orka kan man behöva stöd. Vilket stöd som behövs är olika från person

Läs mer

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Anhörigstöd Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ 2 Innehållsförteckning Stöd för dig som stödjer 3 Olika former av socialt stöd 3 Enskilda

Läs mer

Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015

Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015 Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015 1 Bakgrund För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen fastställde kommunstyrelsen

Läs mer

BEHÖVS DET BÖCKER PÅ ÄLDREBOENDET. Seminarium på Mötesplats äldreomsorg 11-12 mars 2003. Presentation

BEHÖVS DET BÖCKER PÅ ÄLDREBOENDET. Seminarium på Mötesplats äldreomsorg 11-12 mars 2003. Presentation BEHÖVS DET BÖCKER PÅ ÄLDREBOENDET Seminarium på Mötesplats äldreomsorg 11-12 mars 2003 Presentation Jag heter Lena Frändberg och är här för att prata om en studie som jag håller på med. Jag är utbildad

Läs mer

Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering

Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering Är du drabbad av psykisk ohälsa? Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering FONTÄNHUSET NYKÖPING Medlem i Clubhouse Interna onal Ring oss: 0155-26 81 40 Mail: fontanhuset@nykoping.nu

Läs mer

Resesrapport från Grindaviks 40 års jubileum

Resesrapport från Grindaviks 40 års jubileum Resesrapport från Grindaviks 40 års jubileum Helena Stenberg Anna Lena Pogulis April 2014 Inledning Grindavik är en kommun på knappt 3000 invånare och firar 40 år som kommun den 10 april 2014 och har inviterat

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde 2010-09-23 Pressmeddelande Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD EN LIVLINA UTVÄRDERING AV SUNDBYBERGS STADS STÖD TILL ANHÖRIGA SOM VÅRDAR NÄRSTÅENDE INGRID HJALMARSON

ANHÖRIGSTÖD EN LIVLINA UTVÄRDERING AV SUNDBYBERGS STADS STÖD TILL ANHÖRIGA SOM VÅRDAR NÄRSTÅENDE INGRID HJALMARSON ANHÖRIGSTÖD EN LIVLINA UTVÄRDERING AV SUNDBYBERGS STADS STÖD TILL ANHÖRIGA SOM VÅRDAR NÄRSTÅENDE INGRID HJALMARSON Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:1 ISSN 1401-5129 FÖRORD Mer än

Läs mer

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 1 Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 Under några månader runt årsskiftet 2006/2007 har ett antal förskolor besökts i Örnsköldsviks kommun. Syftet var att undersöka hur arbetet med utepedagogik

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

En trygg. äldreomsorg

En trygg. äldreomsorg En trygg äldreomsorg E f Läs mer i Vård- och omsorgsplanen. n trygg omsorg ör äldre En trygg äldreomsorg byggd på individuella behov Äldreomsorgen i Skurups kommun drivs som en del av individ- och omsorgsförvaltningen.

Läs mer

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet.

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. P Å G O T L A N D Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. Du som hjälper och stödjer en make, maka, förälder, barn, vän eller

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

Connect Green. För tillväxt i svensk miljöteknik

Connect Green. För tillväxt i svensk miljöteknik Connect Green För tillväxt i svensk miljöteknik En arena för svensk miljöteknik 107 68 miljöteknikföretag deltog i satsningen under 2013-14. av dessa presenterade för investerare. Connect Green är en långsiktig

Läs mer

Förebyggande och Hälsofrämjande enhet för äldre.

Förebyggande och Hälsofrämjande enhet för äldre. Ärendenr SON 2014/477 1 (10) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 1 april 2015 Socialnämnden Förebyggande och Hälsofrämjande enhet för äldre. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Pensionärsrådet 2013-09-04 18 Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 4 september 2013, klockan 09.00 12.00 Beslutande Anneli Bengtsson, ordf. socialnämnden Bo Säv hämmar, socialnämnden Marie-Louise Thyberg,

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer STAFFANSTORPS KOMMUN Sveriges bästa livskvalitet för seniorer Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare 2011-2015 2 Framtidens äldreomsorg Dokumentet du håller i din hand har

Läs mer

Frivillighet på modet!

Frivillighet på modet! Frivillighet på modet! Maj 2008 Inledning Forum för Frivilligt Socialt Arbete har gått igenom alla kommunernas hemsidor för att få en bild av hur kommunerna arbetar med frivilligarbete knutet till välfärdens

Läs mer

fokus på anhöriga nr 10 nov 2008

fokus på anhöriga nr 10 nov 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 10 nov 2008 Utveckling av ett anhörigcenter med hälsoprofil Anhörigstödsverksamheten i Hudiksvall permanentades direkt efter projektet Anhörig 300. Ända sedan starten

Läs mer

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009 1(16) 1. Termin 1. Termin 1 20 49 2. Termin 2 0 0 3. Termin 3 8 20 4. Termin 4 12 29 5. Termin 5 1 2 6. Termin 6 0 0 Antal ej angivit svar: 2 av 43 (=4,65%). Antal svarande: 41. 2(16) 2. Möjligheterna

Läs mer

Verksamhetsrapport 2001

Verksamhetsrapport 2001 Verksamhetsrapport 2001 Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedningarna har i och med år 2001 funnits och verkat enligt landstingets nya organisation för ledning och styrning i ett

Läs mer

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24 Innehållsförteckning Inledning... 3 Uppdrag... 3 Kommunikation med medborgarna... 3 Förslag till beslut... 4 Samhällsperspektivet... 4 Bo hemma under trygga och goda levnadsvillkor... 4 Vård- och omsorgsboende

Läs mer

Anhörigstöd. i Skurups kommun

Anhörigstöd. i Skurups kommun Anhörigstöd i Skurups kommun 1 Stöd till anhöriga Alla är vi anhöriga. Som maka eller make, barn, syskon, förälder eller vän ingår vi alla i kretsen av personer som är betydelsefulla för någon. Omsorgen

Läs mer

Äldreboende i Stockholms län

Äldreboende i Stockholms län Foto: Sofia Urby Faktablad 2008:01 Äldreboende i Stockholms län Allt fler äldre erbjuds en värdig bostad då de flyttar till äldreboende. Men många har små möjligheter att påverka innehållet i sin dag.

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

100 % ren hårdträning. Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete

100 % ren hårdträning. Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete 100 % ren hårdträning Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete Förord Antidopningsprojektet 100 % ren hårdträning i Östergötland vänder sig till gymbranschen vilka

Läs mer

För brukarna i tiden

För brukarna i tiden DNR KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE PROJEKTLEDARE: PIA LINDBÄCK TEL 08 508 08 358 DNR 007-052-08 SLUTRAPPORT 2008-01-31 Sid 21 För brukarna i tiden Ett organisations- och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Besöksnöjdhetsenkät, avdelningen för Områdesutveckling vt 2016, SoF Innerstaden, vuxen

Besöksnöjdhetsenkät, avdelningen för Områdesutveckling vt 2016, SoF Innerstaden, vuxen Besöksnöjdhetsenkät, avdelningen för Områdesutveckling vt 2016, SoF Innerstaden, vuxen Påståenden (1 = stämmer sämst och 4 = stämmer bäst), 2015 års resultat i blått 1 Personalen lyssnar, förstår och respekterar

Läs mer

Välkommen till Floby Förskola! Visionen för Floby/Odensberg förskola/skola

Välkommen till Floby Förskola! Visionen för Floby/Odensberg förskola/skola Välkommen till Floby Förskola! Vi hoppas att Ni ska trivas hos oss och att tiden i förskolan ska bli en positiv erfarenhet för hela familjen. Om detta är Er första kontakt med barnomsorgen är det säkert

Läs mer

SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN

SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN INSATSER INOM SOCIALPSYKIATRI Inom socialpsykiatri i Hagfors kommun finns insatserna boendestöd, boende, daglig sysselsättning samt kontaktperson. För att göra

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo.

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Helene Ottevik-Karlsson Rapport Datum 2014-06-13 Dnr SN13/45 Sida 1 (6) Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Projektansvariga Betty Svensson IFO chef Socialförvaltningen

Läs mer

Information från. Anhörigstödet. våren 2016

Information från. Anhörigstödet. våren 2016 Information från Anhörigstödet våren 2016 Hej! År 2015 går mot sitt slut, och det är dags att summera och planera inför nästa år. Året som gått har bjudit på många trevliga möten med er som är anhöriga

Läs mer

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 Ert datum Er beteckning, referens Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 ALLMÄNNA SYNPUNKTER Famna har av regeringen inbjudits

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport Slutrapport Kirsti Kanttikoski 2010-03-25 Sammanfattning I samband med att social- och äldrenämnden antog en plan för samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och frivilligorganisationer och

Läs mer

TEMA PSYKISK OHÄLSA/KONFUSION

TEMA PSYKISK OHÄLSA/KONFUSION Modell för att finna personer med demenssjukdom tidigt och därefter kunna erbjuda relevanta stödåtgärder Varje år är det cirka 24 000 personer som nyinsjuknar i demenssjukdom. Vi kan räkna med att år 2050

Läs mer

PROJEKTPLAN. Anhörig / närståendestöd - strategi och policy i Falköpings kommun

PROJEKTPLAN. Anhörig / närståendestöd - strategi och policy i Falköpings kommun Skapad datum Författare 2006-05-17 Styrgrupp o arbetsgupp för anhörigstöd i Falköping Kommentar Projektplanen uppdateras av projektledaren PROJEKTPLAN Anhörig / närståendestöd - strategi och policy i Falköpings

Läs mer

Verksamhetens innehåll

Verksamhetens innehåll Verksamhetens innehåll Vi vill att dagen ska starta så bra som möjligt och därför lägger vi stor vikt vid det positiva mötet varje morgon. En stund där barnet i lugn och ro startar sin dag på förskolan

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Mötesplatser. för äldre, anhöriga och frivilliga

Mötesplatser. för äldre, anhöriga och frivilliga Mötesplatser för äldre, anhöriga och frivilliga En presentation av öns frivilligorganisationer i samverkan med Lidingö stad, äldre- och1 handikappförvaltningen. Mötesplatser I Lidingö finns många tillfällen

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-02 1 (15)

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-02 1 (15) Kommunala pensionärsrådet 2011-05-02 1 (15) Plats och tid Disponentvillan 14.00-16.00 Paragrafer 13-22 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (SN), ordf Göran Blom (PRO) Sonja Johansson (PRO) Sigrun

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 2012-10-01 Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 Avd. för verksamhetsutveckling Socialförvaltningen Adress Box 834, 391 28 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx britt.kronberg@kalmar.se

Läs mer

Rapport: Uppstart av Botkyrka Grannstöd - mars t.o.m. sept. 2009

Rapport: Uppstart av Botkyrka Grannstöd - mars t.o.m. sept. 2009 1 [8] Rapport: Uppstart av Botkyrka Grannstöd - mars t.o.m. sept. 2009 Måndagen den 2 mars 2009 överlämnade Folksams Ingela Höök nycklarna till en Toyota Prius till Botkyrka Grannstöd. Högtidligheten skedde

Läs mer

Slutrapport Hälsa på Folkhögskola 2010/2011

Slutrapport Hälsa på Folkhögskola 2010/2011 Slutrapport Hälsa på Folkhögskola 2010/2011 Projektet drivs av de tre IOGT-NTO-distrikten i V:a Götaland, Skaraborg, Älvsborg och Göteborg och Bohus län. Hela projektperioden är hösten 2009 2012. Projektet

Läs mer

Katrineholms kommun. Minnesanteckningar från Pensionärsrådet 27 januari 2012. 1. Mötets öppnande. 2. Föregående mötesprotokoll. 3.

Katrineholms kommun. Minnesanteckningar från Pensionärsrådet 27 januari 2012. 1. Mötets öppnande. 2. Föregående mötesprotokoll. 3. Katrineholms kommun 1 (6) Vår handläggare Anna Arvidsson Minnesanteckningar från Pensionärsrådet 27 januari 2012 Plats: Pensionärernas Hus Tid: 09.00-11.45 Närvarande: Ordinarie Ersättare Övriga Marie-Louise

Läs mer

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Eva Müller Avdelningschef Avdelning 15 Ängelholms sjukhus januari 2007 Postadress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm Besöksadress:

Läs mer

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP Integration med hjälp av handboll i Vivalla och Brickebacken Örebro SK Handboll Herr Projektansvarig: Vice Ordförande Jerker Lindgren Bakgrund HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

Medelsansökan till Allmänna Arvsfonden om projektstöd

Medelsansökan till Allmänna Arvsfonden om projektstöd Medelsansökan till Allmänna Arvsfonden om projektstöd Sökande organisation: Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Org.nr:212 000-0142 Tel: 508 20 000 Fax 508 20 546 Länsbokstav: AB Adress: Box 81,

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Tillsammans kan vi öka trafiksäkerheten på Andersberg

Tillsammans kan vi öka trafiksäkerheten på Andersberg (9) Datum Ökad trafiksäkerhet på Andersberg 216-3-21 Tillsammans kan vi öka trafiksäkerheten på Andersberg Andersbergs BVC Andersbergs bibliotek Skolan Mitt I Byn NTF - Väst 1(9) Ökad trafiksäkerhet på

Läs mer

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre 80 år i år Tips och råd till dig som är äldre 1 Inledning I den här foldern har vi samlat kort information om socialförvaltningens verksamheter som du kan ha nytta av. Flera av våra verksamheter är behovsprövade,

Läs mer

Fysiska aktiviteter FYSISKA AKTIVITETER. Zumba och Linedance

Fysiska aktiviteter FYSISKA AKTIVITETER. Zumba och Linedance Fysiska aktiviteter Zumba och Linedance Vad innebar Vi träffas ett par gånger i veckan och dansar tillsammans med en instruktör. Hittills har vi testat att hålla kurser i både Zumba och Linedance. Vi dansar

Läs mer