Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Uppdrag... 3 Kommunikation med medborgarna... 3 Förslag till beslut... 4 Samhällsperspektivet... 4 Bo hemma under trygga och goda levnadsvillkor... 4 Vård- och omsorgsboende - trygghetsboende... 4 Samhällsperspektivet... 5 Inledning... 5 Det ordinarie bostadsbeståndet... 5 Bostadsanpassning... 5 Närmiljö och service... 6 Service... 6 Närmiljö... 6 Kommunikationer... 6 Förslag till beslut... 6 Bo hemma under trygga och goda levnadsvillkor... 7 Inledning... 7 Social gemenskap... 7 Fysisk aktivitet... 7 Goda matvanor... 7 IT-teknik/kommunikation... 7 Den biståndsbedömda hjälpen i hemmet... 7 Förslag till beslut... 8 Vård- och omsorgsboende - trygghetsboende... 8 Vård- och omsorgsboenden idag... 8 Framtida behov av vård- och omsorgsboende... 9 Framtida investeringsbehov... 9 Vård och omsorgsboenden i framtiden... 9 Trygghetsboende... 9 Förslag till beslut Bakgrund Processgrupper Projektorganisation Bilagor Åsa Nylander, controller 24 januari

3 Inledning Uppdrag Utredningen om Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun startade i augusti Huvuduppdraget var att ta fram förslag på hur kommunen, på bästa sätt, kan utnyttja de ekonomiska resurserna som finns inom äldreomsorgen utifrån lagstiftning och forskning. Hur kan kommunen på bästa sätt använda befintliga resurser för sina äldre medborgare? All forskning visar att äldre personer vill bo kvar hemma så länge det är möjligt. Så länge det är möjligt är individuellt och varierar från person till person. Samtidigt visar ekonomiska beräkningar att det oftast är mindre kostsamt för kommunen att ge äldre stöd och hjälp i hemmet, istället för att dessa flyttar in på vård- och omsorgsboenden. Hur kan vi arbeta mer förebyggande? Hur kan vi skjuta upp tidpunkten när behov av hjälp uppstår? Olika arbetsgrupper startade i slutet av år 2011 för att arbeta vidare utifrån tre nyckelområden: Samhällsperspektivet Vad har kommunen för förutsättningar att på samhällsnivå möta äldres behov? Stöd för att äldre ska kunna bo kvar hemma under trygga och goda levnadsvillkor. Vård- och omsorgsboende - trygghetsboende. Uppdragsbeskrivningen finns i sin helhet i bilaga 1. Denna slutrapport är en sammanfattning av vad de tre arbetsgrupperna kommit fram till och presenterat i sina delrapporter. Samtliga delrapporter finns i sin helhet som bilagor till denna slutrapport. Inga extra medel har avsatts för utvecklingsarbetet. Detta har genomförts inom befintlig ram genom samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och centrala förvaltningen. Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor är det politiska organ som är ansvarigt för utvecklingsarbetet Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun. Kommunikation med medborgarna Äldreomsorgen är ett område som berör och engagerar många medborgare. Därför beslutades, när utredningsarbetet om Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun startade, att en öppen och ömsesidig dialog med medborgarna skulle föras. Ett debattforum startades på kommunens hemsida med möjlighet för medborgarna att framföra sina åsikter till ansvariga politiker och tjänstemän. Möjlighet fanns också att skriftligen, eller via en kontaktperson, framföra sina åsikter. Två medborgarmöten har hållits i Heby ett den 3 maj 2012 med ca 30 deltagare och ett den 13 november 2012 med ca 100 deltagare. Ett tredje medborgarmöte ska även hållas i början av 2013 i Östervåla. Annonsering har regelbundet skett i annonsbladet Västra Uppland som delas ut till alla hushåll i Heby kommun. 3

4 Förslag till beslut Nedan följer en sammanställning över de förslag till beslut som presenteras i slutrapporten. Samhällsperspektivet Förslag till beslut: Äldres villkor tas med i all samhällsplanering som sker inom Heby kommun, med särskilt fokus på samhällsservice, kommunikationer och bostäder. Ett tydliggörande tas fram över hur samverkan mellan beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor och beredningen för äldre- och omsorgsfrågor ska fungera vad gäller samhällsplanering för äldre. Medel avsätts årligen för att bygga upp inbjudande närmiljöer som uppmuntrar till utomhusvistelse för äldre. En utredning genomförs för att fastställa var ansvaret för färdtjänsten ska ligga organisatoriskt. En översyn genomförs av riktlinjer för färdtjänsten. Särskilt fokus läggs på färdtjänsttaxan och resor för de grupper äldre som ska delta i aktiviteter i kommunens regi. Hebygårdar reserverar vissa lägenheter för äldre personer och skapar en särskild kö för dessa. Möjligheten övervägs att omvandla de lägenheter som ligger nära vård- och omsorgsboenden till trygghetsboende. I översiktsplanen tas planering för vård- och omsorgsboenden med i de områden där det kan vara aktuellt enligt boendeplaneringen. Bo hemma under trygga och goda levnadsvillkor Förslag till beslut: Medel avsätts för att kunna prioritera mera förebyggande arbete riktat mot äldre som bor i ordinärt boende. Kommunen ser möjligheterna i den IT-utveckling som pågår och följer med i denna, samt tar vara på de erfarenheter som Dreaming-projektet har gett. Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen utvärderas. Vård- och omsorgsboende - trygghetsboende Förslag till beslut: Kommunen fortsätter, så länge det är möjligt, att använda de befintliga vård- och omsorgsboenden som idag håller en god kvalitet. Man planerar också för totalt 3-4 vård- och omsorgsboenden utifrån nu aktuell prognos av framtida behov och utökad satsning på förebyggande insatser i vid bemärkelse. En boendeplanering tas fram för både nuvarande och framtida vård- och omsorgsboenden i kommunen. Där finns även prognos för framtida behov av platser med. Boendeplaneringen ska uppdateras regelbundet t ex vartannat år. I samband med att kommunen planerar för ny- eller ombyggnation av vård- och omsorgsboende förbereder man också för att koppla hemtjänst, dagvård, trygghetsbostäder och andra förebyggande verksamheter till de nya boendena. Kommunen påbörjar planeringen för att skapa någon form av trygghetsboende som förebyggande åtgärd, förslagsvis i anslutning till befintliga vård- och omsorgsboenden och, där det är möjligt, använder bostäder som idag redan finns och är lämpliga för äldre. En investeringsplan för vård- och omsorgsboenden tas fram utifrån nedanstående: o Skapa ett nytt vård- och omsorgsboende i södra kommundelen som ersätter Tegelbacken. En del av platserna kan från början användas som trygghetsboende och sedan, när behovet av platser till vård- och omsorgsboende ökar, omvandlas till sådana. Planering av investeringen bör då påbörjas under o För att öka kostnadseffektiviteten bör endast ett vård- och omsorgsboende finnas i Östervåla. En utredning tillsätts under 2013 för att fastställa placering av boendet. Investeringen sker när ytterligare platser av vård- och omsorgsboende behövs. Enligt nuvarande prognos sker detta först i norra kommundelen om ca år. 4

5 Samhällsperspektivet Inledning En av äldreomsorgens viktigaste frågor är hur det ser ut inom kommunen när det gäller bostäder, närmiljöer och kommunikationer. Hur är det att vara äldre och bo i Heby kommun? De allra flesta människor bor kvar hemma under hela sitt liv och många klarar sig utan stöd från kommunen. Hur kan kommunen utveckla och förstärka de områden som är viktiga för att äldre människor ska kunna leva ett självständigt liv? Hur ser förutsättningarna ut i Heby kommun för att möte äldre människors behov? Grupp 1 har gjort en kartläggning över följande områden: Det ordinarie bostadsbeståndet Närmiljö och service Kommunikationer Det ordinarie bostadsbeståndet Finns det bostäder i Heby kommun som passar bra för äldre att bo i? Hur ser det ut i kommunens olika orter? En bostad som är lämplig för äldre ska uppfylla följande krav: Bostad på markplan eller med hiss. Bostaden är tillgänglighetsanpassad eller kan enkelt anpassas så att den t ex fungerar för en person med rullstol, rullator eller dylikt. Följande lägenheter som är lämpliga för äldre finns hos Hebygårdar AB och hos privata hyresvärdar: (samtliga uppgifter avser juni 2012) Ort Antal lägenheter (varav privata hyresvärdar) Heby 68 stycken (7) Morgongåva 34 stycken (0) Vittinge 2 stycken (0) Runhällen 15 stycken (0) Tärnsjö 71 stycken (59) Östervåla 119 stycken (0) Harbo 50 stycken (0) Huddunge 18 stycken (0) Totalt antal lägenheter 377 bostäder Sammantaget finns det ganska bra med lägenheter i Heby kommun som är lämpliga för äldre. Lägenheter finns på samtliga orter, men de flesta finns i norra kommundelen. Inga av dessa lägenheter är idag reserverade för äldre personer och det finns ingen särskild kö hos Hebygårdar eller hos de privata hyresvärdarna för äldre personer. I vissa områden är det dock så, att det redan nu bor mest äldre personer och för dessa lägenheter bör man överväga om de skulle gå att omvandla till trygghetsboende. Bostadsanpassning Ett sätt att möjliggöra för äldre att bo kvar i det egna hemmet kan vara anpassning av bostaden. Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag ges bidrag endast till personer som har funktionshinder. Dessa kan vara medfödda eller ha vållats av sjukdom, olycka, eller av tilltagande ålder. Byter man bostad så ska man själv i möjligaste mån, beroende på vilket utbud som finns, försöka välja en bostad som inte behöver anpassas eller som bara behöver enkla anpassningsåtgärder. Tar man inte hänsyn till detta, så kan man bli nekad anpassningsbidrag. Det gäller oavsett om man har en bostad som redan är anpassad eller en som inte är anpassad. 5

6 Närmiljö och service Service Hur ser serviceutbudet ut i Heby kommun? Finns det affärer, vårdcentraler, restauranger, bibliotek och så vidare? Generellt kan man säga att utbudet av service är bra. Tack vare att det finns flera mindre orter och inte en centralort finns det något i nästan alla orter. Mataffärer finns på alla orter utom i Vittinge och Runhällen och restauranger finns på alla orter utom i Huddunge och Runhällen. Vårdcentraler, apotek och medborgarkontor finns i Östervåla och Heby. I övriga orter som har mataffär fungerar dessa också som apoteksombud. Bankfilialer finns i Heby, Östervåla och Tärnsjö och det finns en god tillgång på datorer som är tillgängliga för allmänheten via bl a medborgarkontoren och biblioteken. Möteslokaler finns på samtliga orter och kultur- och fritidsenheten har också uttalat att man vill skapa flera mötesplatser för äldre. Närmiljö Heby kommun har en vacker natur och en levande landsbygd med många naturnära miljöer. I de olika orterna bör man utveckla eller skapa promenadstråk som är bättre anpassade för äldre. Ett jämt underlag gör att det blir enklare att gå eller ta sig fram med hjälpmedel, bänkar ska finnas att slå sig ner på, gärna i samband med något stimulerande att titta på. Promenadstråken bör också vara belysta. Genom plan- och bygglagen finns också krav på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde. Miljö- och byggnämnden ansvarar för att detta sker, men åtgärd genomförs i dagsläget enbart om det kommit in en anmälan från allmänheten. Kommunikationer Hur ser det då ut när det gäller de allmänna kommunikationer i Heby kommun? Finns det möjligheter att resa mellan orterna i kommunen och hur ser det ut om man vill resa till och från kommunen? Heby kommun är stor till ytan. Det finns ingen naturlig centralort och det är förhållandevis långt mellan tätorterna. Logistiskt är det därför ganska komplicerat och kostsamt att sörja för goda kommunikationer över hela kommunen. Det kan vara svårare att resa inom kommunen än till tätorter utanför kommunen. Åtta orter i kommunen har allmänna kommunikationer. Östervåla och Harbo har mycket goda bussförbindelser med Uppsala. Heby och Morgongåva har såväl tåg- som bussförbindelser med både Uppsala och Sala. De orter som har sämst kommunikationer är Huddunge och Runhällen/Enåker. På grund av ovan nämnda är bilen det färdmedel som används mycket inom Heby kommun. För de äldre som inte längre själva kan köra bil eller få skjuts med någon annan blir färdtjänsten ett viktigt kommunikationsmedel. För vidare information se delrapport 1 från arbetsgrupp 1 i bilaga 2. Förslag till beslut Arbetsgruppen föreslår: Äldres villkor tas med i all samhällsplanering som sker inom Heby kommun, med särskilt fokus på samhällsservice, kommunikationer och bostäder. Ett tydliggörande tas fram över hur samverkan mellan beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor och beredningen för äldre- och omsorgsfrågor ska fungera vad gäller samhällsplanering för äldre. Medel avsätts årligen för att bygga upp inbjudande närmiljöer som uppmuntrar till utomhusvistelse för äldre. En utredning genomförs för att fastställa var ansvaret för färdtjänsten ska ligga organisatoriskt. En översyn genomförs av riktlinjer för färdtjänsten. Särskilt fokus läggs på färdtjänsttaxan och resor för de grupper äldre som ska delta i aktiviteter i kommunens regi. Hebygårdar reserverar vissa lägenheter för äldre personer och skapar en särskild kö för dessa. Möjligheten övervägs att omvandla de lägenheter som ligger nära vård- och omsorgsboenden till trygghetsboende. I översiktsplanen tas planering för vård- och omsorgsboenden med i de områden där det kan vara aktuellt enligt boendeplaneringen. 6

7 Bo hemma under trygga och goda levnadsvillkor Inledning All forskning visar att äldre människor vill bo kvar hemma så länge det är möjligt. Så länge det är möjligt är individuellt och varierar från person till person. Hur kan kommunen hjälpa och stimulera äldre att bo hemma under trygga och goda levnadsvillkor? Gruppen 2 har identifierat fyra olika områden som är viktiga för att äldre personer ska uppleva hälsa och känna sig trygga med att bo kvar hemma. Dessa är; 1. Social gemenskap stöd/trygghet/meningsfullhet 2. Fysisk aktivitet/tillgänglighet/säkerhet 3. Goda matvanor 4. IT, teknik/kommunikation Social gemenskap Det finns ett rikt föreningsliv med olika aktiviteter för äldre på de flesta orterna i kommunen. Volontärverksamheter med frivilliga är också väl utbredda. Vad som saknas och efterfrågas är en resurs som samordnar de olika aktiviteterna och frivillig verksamheterna, som t ex hjälper till att hitta lämpliga lokaler, inbjuder till föreläsningar osv. Genom en samordnare skulle det rika föreningslivet och frivillig verksamheterna som redan finns på orterna, kunna utvecklas och komma många fler äldre personer till godo. Arbetsgruppen ser också ett behov av någon form av dagverksamhet för äldre personer med omfattande funktionshinder som bor kvar i hemmet. Fysisk aktivitet I alla orter i kommunen finns trevliga närmiljöer som skulle kunnas göra mer tillgängliga för äldre personer med relativ enkla medel. Arbetsgruppen föreslår att man successivt bygger upp inbjudande närmiljöer för äldre att röra sig i t ex genom att utveckla promenadstråk i samhällen med bättre belysning, bänkar och ett planare underlag. Detta skulle stimulera fler äldre till att röra på sig mera. Fysiska aktiviteter förebygger fallskador och medför ofta sociala kontakter. Arbetsgruppen föreslår en seniorcoach som arbetar över hela kommunen för att stödja äldre att komma igång med livsstilsförändringar t ex lotsa äldre vidare till aktiviteter, ta initiativ till olika fysiska aktiviteter etc. Goda matvanor Maten och trivsamma måltider har stor betydelse för hälsa och välbefinnande i alla åldrar. Många äldre har redan en god kosthållning men matvanor förändras med åldern, exempelvis genom en förändrad livssituation som att bli sjuk eller ensam. Därför är det viktigt att stödja äldre att behålla goda matvanor t ex genom att informera om vilka alternativ som finns som att äta på skolor och äldreboende, starta matcirklar etc. IT-teknik/kommunikation Inom pensionärsorganisationerna finns ett stort intresse för data och kommunikation bland gruppen äldre. Mänsklig kontakt kan inte ersättas med datorer, men de kan vara ett värdefullt komplement. Arbetsgruppen föreslår att Heby kommun ska se möjligheterna i den IT-utveckling som pågår och följa med i utvecklingen, samt att man tar tillvara på de erfarenheter Dreaming-projektet gett. I Dreamingprojektet, som avslutade 2012, fick äldre personer med kol, diabetes eller hjärtsvikt prova olika tekniska hjälpmedel i hemmet. Syftet var att öka tryggheten och bryta isoleringen. Den biståndsbedömda hjälpen i hemmet Cirka 400 personer får hjälp hemma via hemtjänsten. En del får hjälp med någon enstaka syssla t ex städning, medan andra personer med stora omvårdnadsbehov får hjälp av hemtjänsten flera gånger per 7

8 dag. För att få hjälp av hemtjänsten måste man alltid kontakta en biståndshandläggare först för en utredning. Heby kommun har idag en traditionell biståndshandläggning med viss förenkling genom rambeslut. Det innebär att den som behöver hemtjänst först ska kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om att få hemtjänst. Biståndshandläggaren fattar därefter ett beslut utifrån den enskildes behov med stöd av socialtjänstlagen och de politiskt beslutade riktlinjerna som beredningen för äldre- och omsorgsfrågor ansvarar för. Flera nya arbetssätt är genomförda de senaste åren när det gäller biståndsbedömningen i Heby kommun. I januari 2011 infördes nya riktlinjer och rambeslut. Valfrihetssystem infördes också inom hemtjänsten i februari Istället för att i nu genomföra ytterligare förändringar föreslår arbetsgruppen att man istället följer upp och utvärderar de förändringar som är genomförda. Hur fungerar de nya riktlinjerna i praktiken? Är det någon del som behöver förändras? Därefter kan en omprövning göras om man ytterligare ska utveckla biståndsbedömningen. En mer utförlig information med bland annat kostnadsberäkningar för de olika aktiviteterna ovan finns i grupps 2 s delrapport 1 och 2 i bilaga 3,4 och 5. Förslag till beslut Arbetsgruppen föreslår: Medel avsätts för att kunna prioritera mera förebyggande arbete riktat mot äldre som bor i ordinärt boende. Kommunen ser möjligheterna i den IT-utveckling som pågår och följer med i denna, samt tar vara på de erfarenheter som Dreaming-projektet har gett. Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen utvärderas. Vård- och omsorgsboende - trygghetsboende Kommunen står inför en stor utmaning för att klara det förväntade ökade behovet av vård- och omsorgsplatser i framtiden. Hur kan kommunen skapa flexibla och kostnadseffektiva boenden med god kvalitet? När i tiden ska en investering i form av ny eller ombyggnation ske? Vård- och omsorgsboenden idag I Heby kommun finns för närvarande fem vård- och omsorgsboenden med totalt 163 platser enligt nedan: Ort Vård och omsorgsboende Antal platser Morgongåva Rungården 33 Heby Tegelbacken 21 Heby Tegelbacken - korttidsboende 22 Östervåla Kvarnängen 24 Östervåla Tallgården 23 Tärnsjö Liljebacken 40 Totalt antal platser 163 Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor beslutade den 21 juni 2012 att införa inflyttningsstopp på Tallgården. Anledningen var att det sammantaget, på kommunens olika boenden, fanns ett överskott på ca 10 platser. Genom att successivt samla de tomma platserna till ett av boendena kan en besparing göras genom en minskning av antalet personal. De tio platserna med inflyttningsstopp finns med i sammanställningen ovan och kan användas vid behov. Tre av boendena i kommunen uppfyller de krav som boverket ställer på ett vård- och omsorgsboende. Dessa är Rungården, Kvarnängen och Liljebacken. Två av boendena, Tegelbacken och Tallgården, uppfyller inte de krav som ställs på ett vård- och omsorgsboende och kommer därför på sikt att behöva avvecklas eller byggas om. 8

9 Framtida behov av vård- och omsorgsboende I statistiken i grupp 3 s delrapport 1 framgår att behovet av antalet platser inom särskilt boende inte kommer att öka så mycket de närmaste tio åren. Den största ökningen kommer mellan år 2020 och år 2030 då behovet av antalet platser beräknas vara drygt 170 på vård- och omsorgsboende. Motsvarande siffra för korttidsboende beräknas bli drygt 20 platser. Detta sammantaget gör att behovet av vård- och omsorgsplatser, enligt prognosen, beräknas vara sammanlagt ca 200 platser år Idag finns sammanlagt 163 platser. Det ökade behovet kommer något tidigare i norra kommundelen än i södra. I delrapporten framgår dock att det kan vara svårt att göra säkra prognoser när det gäller det framtida behovet av vård- och omsorgsboende, inte minst när det gäller det framtida behovet av demensboende. Därför är det viktigt att regelbundet göra nya prognoser och följa utvecklingen både lokalt och nationellt. En boendeplanering bör tas fram för vård- och omsorgsboende i Heby kommun och uppdateras regelbundet. Gruppen trycker på vikten av att de framtida vård- och omsorgsboendena ska vara flexibla så att de, med enkla medel, kan ändra inriktning, byggas ut eller minskas ned. Behov ses också av mer flexibla lösningar både när det gäller lokalernas utformning och användningsområden samt personalen som ska arbeta där. Detta för att höja effektiviteten och för att klara de allt högre kvalitetskraven som ställs på äldreomsorgen. Framtida investeringsbehov Idag ser det ut som att Heby kommun i framtiden behöver göra investeringar för att kunna tillgodose behovet av platser på vård- och omsorgsboenden utifrån följande: Behovet av vård- och omsorgsplatser ser ut att öka på grund av en större andel äldre medborgare. Två av boendena idag, Tallgården och Tegelbacken, har omfattande behov av renovering och ombyggnation för att uppfylla boverkets standard för vård- och omsorgsboende. Några av boendena är idag alltför små för att kunna drivas kostnadseffektivt. En nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende med ca 60 platser innebär en investeringskostnad på minst 100 Mkr troligtvis mer. En investering i form av en ny- eller ombyggnation innebär också nästan alltid högre driftskostnader i form av ökade hyror. Därför bör befintliga boenden användas så länge detta är möjligt samtidigt som en avvägning behöver göras över kommunens sammanlagda framtida investeringsbehov. En samordning behöver också göras av det framtida behovet av kostproduktion. Vård och omsorgsboenden i framtiden Hur många vård- och omsorgsboenden ska då Heby kommun satsa på i framtiden och var ska de ligga? För att få svar på denna fråga behöver man ta hänsyn till flera aspekter: Större vård- och omsorgsboenden är mer kostnadseffektiva än mindre. En gräns förefaller ligga runt platser där den kvalitativa gränsen är 60 platser. Kommunens struktur med flera tätorter utan en centralort och långa geografisk avstånd. Vilka boenden som finns idag och håller en god standard samt inte är alltför små. Vilka investeringar och ökade driftskostnader som kommunen har råd med i framtiden. Kommunens vision om bl a trygghet, närhet och livskvalitet. Utifrån det beräknade platsbehovet 2030 och utifrån ovanstående punkter, föreslår arbetsgruppen att kommunen, så långt det är möjligt, fortsätter att använda de befintliga vård- och omsorgsboende som idag håller god kvalitet och planera för 3-4 vård- och omsorgsboenden utifrån det framtida behovet. För att uppnå de större enheternas kostnadseffektivitet, knyts närliggande bostäder till vård- och omsorgsboendena och fungerar som trygghetsboende. Hemtjänsten basplaceras i nära anslutning till vård- och omsorgsboendet och på så sätt kan samutnyttjande ske av lokaler och personal. Kommunens två minsta vård- och omsorgsboende, Tallgården och Kvarnängen, ersätts med ett boende i Östervåla för att öka kostnadseffektiviteten. Trygghetsboende Heby kommun har idag inte någon form av mellanboende och många äldre som idag ansöker om vård- och omsorgsboende gör det utifrån ett behov av trygghet. Ett väl fungerande trygghetsboende kan sannolikt fördröja behovet av vård- och omsorgsplatser hos ett antal äldre personer. Detta är därför att betrakta som en förebyggande insats. För vissa skulle sannolikt vård- och omsorgsboende inte ens bli aktuellt om man istället kan bo i ett trygghetsboende. 9

10 I det ordinära bostadsbeståndet finns möjligheter till trygghetsboende i norra kommundelen genom de marklägenheter som finns i anslutning till Liljebacken och Tallgården. I södra kommundelen finns inga marklägenheter i direkt anslutning till Rungården eller Tegelbacken. Däremot finns lägenheter som är anpassade för äldre i Heby centrum. Ett alternativ kan vara att samordna dessa med Torggårdens gemensamhetslokaler till en form av trygghetsboende. Ytterligare information om vård- och omsorgsboenden och trygghetsboende finns i delrapporterna från grupp 3. Bilagor 6, 7 och 8. Förslag till beslut Arbetsgruppen föreslår: Kommunen fortsätter, så länge det är möjligt, att använda de befintliga vård- och omsorgsboenden som idag håller en god kvalitet. Man planerar också för totalt 3-4 vård- och omsorgsboenden utifrån nu aktuell prognos av framtida behov och utökad satsning på förebyggande insatser i vid bemärkelse. En boendeplanering tas fram för både nuvarande och framtida vård- och omsorgsboenden i kommunen. Där finns även prognos för framtida behov av platser med. Boendeplaneringen ska uppdateras regelbundet t ex vartannat år. I samband med att kommunen planerar för ny- eller ombyggnation av vård- och omsorgsboende förbereder man också för att koppla hemtjänst, dagvård, trygghetsbostäder och andra förebyggande verksamheter till de nya boendena. Kommunen påbörjar planeringen för att skapa någon form av trygghetsboende som förebyggande åtgärd, förslagsvis i anslutning till befintliga vård- och omsorgsboenden och, där det är möjligt, använder bostäder som idag redan finns och är lämpliga för äldre. En investeringsplan för vård- och omsorgsboenden tas fram utifrån nedanstående: o Skapa ett nytt vård- och omsorgsboende i södra kommundelen som ersätter Tegelbacken. En del av platserna kan från början användas som trygghetsboende och sedan, när behovet av platser till vård- och omsorgsboende ökar, omvandlas till sådana. Planering av investeringen bör då påbörjas under o För att öka kostnadseffektiviteten bör endast ett vård- och omsorgsboende finnas i Östervåla. En utredning tillsätts under 2013 för att fastställa placering av boendet. Investeringen sker när ytterligare platser av vård- och omsorgsboende behövs. Enligt nuvarande prognos sker detta först i norra kommundelen om ca år. 10

11 Bakgrund Processgrupper Äldreomsorg är ett begrepp med stor vidd som omfattar många olika delar. Inför starten av Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun behövde vi få svar på följande: Vad skulle utredningsarbetet fokusera på? Vad är viktigast just nu i Heby kommun? För att få svar på dessa frågor inbjöds till tre processgrupper under hösten 2011 med personer som på ett eller annat sätt var berörda av äldreomsorgen. Inbjudna var berörda förtroendevalda och tjänstemän samt representanter från Hebygårdar, vårdcentraler, intresseorganisationer, fackliga organisationer och företagarföreningar. Hjälp togs av en processledare från Regionförbundet i Uppsala län. Vid alla tre tillfällena var det god uppslutning och stort engagemang i gruppen. Drygt 40 personer deltog vid varje tillfälle. Huvudfrågan vid det första mötet med processgruppen var Vad behövs för ett gott åldrande i Heby kommun? Boende, kommunikationer, kost/mat, fritid/sysselsättning/aktiviteter var de områden som flest såg som viktiga delar för ett gott åldrande i Heby kommun. När grupperna sedan skulle välja ut det allra viktigaste området prioriterades boendet högst av de allra flesta. Med boende avsågs alla olika boendeformer. Huvudfrågan vid det andra mötet var Vad innebär ett tryggt och bra boende? De mest prioriterade områdena som då lyftes fram var utifrån prioriteringsordning: 1. En bostad som är utformad/anpassad efter mina behov 2. Tillgång till goda kommunikationer 3. Närhet till bra service 4. Möjlighet till sociala aktiviteter och gemenskap 5. Tillgång till bra och kompetent personal om behov av omvårdnad och service finns Huvudfrågan vid tredje och sista processgruppen var Vad behöver vi göra för att äldre i Heby kommun ska kunna bo kvar hemma under trygga och goda levnadsvillkor? De områden som grupperna då lyfte fram var följande: 1. Tillgång till bra hemtjänst och praktisk fixarhjälp 2. Möjlighet till anhörigstöd och avlastning 3. Kommunikationer och färdtjänst som gör att jag kan ta mig dit jag vill 4. Bra bostäder som fungerar för äldre 5. Samordning och samverkan kring förebyggande insatser i Heby kommun 6. Möjlighet till social samvaro både hemma och borta Sammanfattningsvis kan sägas att området boende och boendemiljö kom upp vid alla tre processtillfällena. Det finns både ett stort behov och många goda idéer för att förbättra detta område i Heby kommun. Processgruppen poängterade också vid ett flertal tillfällen att utveckling av boende måste kompletteras med utveckling av kommunikationer. För att utveckla förutsättningarna för ett gott åldrande i Heby kommun lyftes vikten av att utveckla de förebyggande insatserna. Det som identifierades var möjligheterna till social samvaro och praktiskt stöd såväl i form av fixare, utbyggd hemtjänst som anhörigstöd. En mer utförlig redovisning av processarbetet finns i bilaga 9. Projektorganisation För att säkerställa att utvecklingsarbetet skulle bli väl förankrat på både politisk nivå och på tjänstemanna nivå, såväl som hos intresseorganisationerna, bildades en projektorganisation enligt nedan när utvecklingsarbetet startade: 1. Politisk styrgrupp a. Äger och styr utvecklingsarbetet. b. Ledamöter är ordförande och 2 e vice ordförande för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor samt ordförande för sociala nämnden, med stöd av förvaltningschef vård och omsorg och controller. 11

12 2. Parlamentarisk referensgrupp a. Deltar i utvecklingsarbetet och är referensgrupp för den politiska styrgruppen. b. Informerar och förankrar utvecklingsarbetet i det egna partiet. c. Samtliga partier finns representerade. d. Intresseorganisationerna adjungeras till den parlamentariska referensgruppen vid behov. 3. Processgrupp a. Deltar i processarbetet för att ta fram underlag till utvecklingsarbetet. b. Inbjudna är berörda förtroendevalda och tjänstemän samt representanter för Hebyfastigheter, vårdcentraler, intresseorganisationer, fackliga organisationer och företagarföreningar. 4. Ledningsgrupp tjänstemän a. Ansvarar för utvecklingsarbetet på förvaltningsnivå. b. Ledamöter är förvaltningschef vård och omsorg, verksamhetschef äldreomsorg, enhetschef biståndsenhet, enhetschef hälso- och sjukvård och controller på central förvaltning. 5. Tre arbetsgrupper a. Fördjupar sig och utreder de olika områdena vidare. Resultaten presenteras i delrapporter till styrgruppen och den parlamentariska referensgruppen. b. Ledamöter är berörda tjänstemän inom vård- och omsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, central förvaltning och Hebyfastigheter AB. I tjänsten Barbro Ellgrim, enhetschef biståndsenhet Gunnel Pettersson, förvaltningschef vård och omsorg Åsa Johansson, verksamhetschef äldreomsorg Åsa Nylander, controller central förvaltning 12

13 Bilagor Bilaga 1 Uppdragsbeskrivning. Bilaga 2 Delrapport 1. Arbetsgrupp 1 - Samhällsperspektivet Bilaga 3 Delrapport 1 Arbetsgrupp 2 - Bo hemma under trygga och goda levnadsvillkor Bilaga 4 Delrapport 2 Arbetsgrupp 2 - Bo hemma under trygga och goda levnadsvillkor Bilaga 5 Delrapport 1 Arbetsgrupp 2 - Den biståndsbedömda hjälpen i hemmet Bilaga 6 Delrapport 1 Arbetsgrupp 3 - Vård- och omsorgsboende - trygghetsboende Bilaga 7 Delrapport 2 Arbetsgrupp 3 - Vård- och omsorgsboende - trygghetsboende Bilaga 7 Delrapport 2 Arbetsgrupp 3 - Bilaga delrapport 2 Bilaga 8 Delrapport 3 Arbetsgrupp 3 - Vård- och omsorgsboende - trygghetsboende Bilaga 9 Sammanfattande redovisning av processarbetet 13

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2010-02-08 1:0 REMISSUPPLAGA Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010- Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer 2 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Äldreboligutredningen

Äldreboligutredningen Äldreboligutredningen 9. 10. september 2008 Anita Modin Varför behövs en utredning om äldreboenden En vanlig fråga Vågar jag bli gammal? En myt att alla vill bo hemma till livets sista dag Behovet att

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Barbro Westerholm 2009 01 09 Dir. 2006:63, Tilläggsdir. 2006:137 Slutredovisning av uppdrag Särskild utredare/ordförande: Barbro Westerholm Varför tillsattes

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro Kaleva seniorer Äldrepolitiskt program för Upplands-Bro Från halvdålig till mönsterkommun Ett samhälles omsorg om sina allra svagaste invånare är ett bra mått på den kunskap, omsorg, empati som de kommunalpolitiskt

Läs mer

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker:

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Sven-Erik Andersson T.f. Verksamhetschef Sammanfattning Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Mål för Eslövs kommuns äldreomsorg. Valfrihet i äldreomsorgen.

Läs mer

Världens bästa land att åldras i

Världens bästa land att åldras i 2 Världens bästa land att åldras i 2006-06-28 2 Inledning Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. (Socialdemokraternas valmanifest

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre 80 år i år Tips och råd till dig som är äldre 1 Inledning I den här foldern har vi samlat kort information om socialförvaltningens verksamheter som du kan ha nytta av. Flera av våra verksamheter är behovsprövade,

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Under arbetets gång har samråd skett med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län.

Under arbetets gång har samråd skett med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län. Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 Syfte... 1 2. NULÄGE... 1 2.1 Heby kommun i korthet... 1 2.2 Befolkning... 3 2.3 Kommunplan 2013 Översiktsplan för Heby kommun... 4 2.4 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2 Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Länsstyrelsen, Verksamhetschefer, enhetschefer stab, sektionschefer Dnr 2005/109 732 Anhörigstöd för personer som vårdar äldre anhöriga/ närstående

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Ska man behöva vara rädd för att bli gammal? En studie om äldres situation i dagens Sverige

Ska man behöva vara rädd för att bli gammal? En studie om äldres situation i dagens Sverige Ska man behöva vara rädd för att bli gammal? En studie om äldres situation i dagens Sverige Svenska Röda Korset i samarbete med Temo, november 2004 Inledning Svenskarna hör till de folk som blir äldst

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen. Plan för. utveckling av stöd till anhöriga / närstående. anhöriga / närstående.

FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen. Plan för. utveckling av stöd till anhöriga / närstående. anhöriga / närstående. FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen Plan för utveckling av stöd till anhöriga / närstående anhöriga / närstående 2003 och framåt 1 INLEDNING Som en del av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Bostadspolitiskt program för Heby kommun

Bostadspolitiskt program för Heby kommun 1 (18) Datum Reviderad 110125, enligt Kf 216/2010 Bostadspolitiskt program för Heby kommun HEBY100 v 1.0 2005-11-28 Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Plusgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan 11

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 Socialnämnden Den 24 mars 2009, 97 Dnr 08/SN066 730 Kommunfullmäktige Den 22 juni 2009, 41 Dnr KS 2009-124 - 730 2 Äldreomsorgsplanen för Nordmalings

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014

Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014 Sida 1 (17) Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014 Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, HässelbyVällingby och Bromma stadsdelsnämnder Framtida behov av äldreomsorg i Västerort Sweco EuroFutures

Läs mer

Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun

Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun kortsiktig planering perioden 2012-2014 långsiktig planering perioden 2015-2020 Fastställd av socialnämnden 2011 11 23 2(12) Innehåll Sida Bakgrund

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer STAFFANSTORPS KOMMUN Sveriges bästa livskvalitet för seniorer Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare 2011-2015 2 Framtidens äldreomsorg Dokumentet du håller i din hand har

Läs mer

Delrapport gällande stimulansmedel till ett varaktigt stöd för anhöriga för år 2008

Delrapport gällande stimulansmedel till ett varaktigt stöd för anhöriga för år 2008 RAPPORT 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Margareta Helgesson, anhörigkonsulent 2008-12-08 704-15949-2008 Länsstyrelsen i Södermanlands län Att:

Läs mer

Äldreplan för Eslövs kommun 2013-2019

Äldreplan för Eslövs kommun 2013-2019 PLAN FÖR Äldreplan för Eslövs kommun 2013-2019 Inledning Syfte med att upprätta en äldreplan Eslövs kommuns äldreplan ska säkerställa att äldres behov och intressen samt delaktighet och möjlighet till

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Anhörigstöd Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ 2 Innehållsförteckning Stöd för dig som stödjer 3 Olika former av socialt stöd 3 Enskilda

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Diarienummer: N2015/06917/PUB

Diarienummer: N2015/06917/PUB Till Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se maria.edlund@regeringskansliet.se Diarienummer: N2015/06917/PUB Yttrande gällande betänkandet Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Gunilla Albinsson (S), 2-9,11-15 Rita Edlund, nämndsekreterare

Gunilla Albinsson (S), 2-9,11-15 Rita Edlund, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-16.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Sixten Lautakoski (S),

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008)

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 25/2008 Monika Hammertjärn 2008-04-09 704-5300-2008 0155-26 41 18 Datum Dnr 1(5) Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar

Läs mer

Så vill vi ha det! Rapportering av resultat från medborgardialogens enkätundersökning

Så vill vi ha det! Rapportering av resultat från medborgardialogens enkätundersökning Så vill vi ha det! Rapportering av resultat från medborgardialogens enkätundersökning Datainsamling Totalt 4 518 svar Adresserat utskick till samtliga med insats -4266 personer. Totalt 2 255 svar = svarsfrekvens

Läs mer

Sammanställning 1 100215

Sammanställning 1 100215 Sammanställning 1 100215 Bakgrund Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, NKA, har sedan starten 2008 arbetat inom fyra olika prioriterade områden. Ett av dessa är Individualisering, utveckling och utvärdering

Läs mer

Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun

Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 22/2014 Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun Rapport framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och Katrineholms Fastighets AB, på

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Fyra projekt för gemenskap, tillgänglighet och ny teknik - gör ett gôrbra boende för äldre

Fyra projekt för gemenskap, tillgänglighet och ny teknik - gör ett gôrbra boende för äldre Fyra projekt för gemenskap, tillgänglighet och ny teknik - gör ett gôrbra boende för äldre fyra projekt och elva delprojekt Göteborg, Norrköping och Västerås är tre städer som har försöksverksamhet inom

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

Äldreomsorgsplan. ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1

Äldreomsorgsplan. ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1 Äldreomsorgsplan ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1 Sidan 2 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN Innehåll INLEDNING 5 - syfte 5 - genomförande 5 - uppföljning och utvärdering 6 MÅL FÖR ÄLDREOMSORGEN

Läs mer

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 5 april 2016

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 5 april 2016 Pensionärsrådet Protokoll nr 3 2016 Sida 1 (7) 2016-04-05 Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 5 april 2016 Förvaltningen, Besöksrum 1. Kl. 10.00 12.00 Närvarande Rolf Lindquist ordförande

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Januari 2010 www.finspang.se Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Innehåll 1. Målsättning för äldreomsorgen i Finspångs kommun s.5 1.1 Nationella

Läs mer

Utredning specialskolskjutsar

Utredning specialskolskjutsar PM 1 (10) Datum Diarienr/Dplankod Central förvaltning Stab Åsa Nylander, Controller Tel. 0224-361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Utredning specialskolskjutsar Förslag till beslut Beredningen för

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Beställare: TioHundranämnd och TioHundraförvaltning Medborgarnas inflytande har ökat

Beställare: TioHundranämnd och TioHundraförvaltning Medborgarnas inflytande har ökat Medborgarnas inflytande har ökat Projektet bygger på en gemensam nämnd med politiker från kommun och landsting. TioHundranämnden är därmed en helt unik organisation i landet när det gäller att beställa

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun

Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun Dnr ON 02/58-730 Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun Omsorgsnämnden 2004-12-15 61 455 80 MUNKEDAL Tfn växel 0524-180 00 Fax 0524-18 110 Bankgiro 549-6260 Postgiro 11 54 40-0 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende

Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-05-04, 144 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Socialchef

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Minigym på Servicehus

Minigym på Servicehus Minigym på Servicehus Slutredovisning av projekt 2008-2011 Leg.sjukgymnast Janne Hammarlyck Hammarlyck Rehab AB Datum: 2012-02-06 Sammanfattning Projektet Minigym på Servicehus har drivits sedan hösten

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre

Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom PROJEKTPLAN Utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom Bakgrund I Södertälje kommun finns tre dagverksamheter

Läs mer

Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer. att känna till i din kommun

Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer. att känna till i din kommun Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer att känna till i din kommun 1 Kommunens verksamhet Ett angeläget område för Åre kommun är att verka för att äldre personer i kommunen ges

Läs mer

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Ditt ansvar, vårt stöd. -Ett självständigt liv! Förändringar har blivit det normala i dagens samhälle. Förändringar berör alla delar av samhällslivet

Läs mer

PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning

PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning Inledning Staten och Sveriges kommuner och landsting(skl) har genom årlig överenskommelse enats om

Läs mer

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2)

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Utlåtande 2003:41 RIII (Dnr 423-67/2001) De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Programområde Stöd, Vård och omsorg

Programområde Stöd, Vård och omsorg Programområde Stöd, Vård och omsorg En programhandling för framtiden! Beredningen för omsorg och lärande Läsanvisning: Den första delen i programhandlingen sidan 2-6, utgör beslutsdelen som KF fattar beslut

Läs mer

Socialdepartementet. Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet lämnar här sina synpunkter på rubricerad remiss.

Socialdepartementet. Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet lämnar här sina synpunkter på rubricerad remiss. Lund den 30 september 2015 Socialdepartementet YTTRANDE Remiss Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. Boverket december

Läs mer

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun Enkät rörande boende för äldre i s Kommun 2015-10-14 I din hand håller du just nu en enkät som vi vill att du skall fylla i. Enkäten är helt anonym och skall endast användas för att få fram önskemål om

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Information om äldreomsorg

Information om äldreomsorg Information om äldreomsorg Informationen är reviderad 2008-04-07 Äldreomsorg i Eksjö kommun Eksjö kommuns äldreomsorg är indelade i tre geografiska områden med en ansvarig biståndshandläggare i respektive

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Utbildning i metoder för Medborgardialog

Utbildning i metoder för Medborgardialog Utbildning i metoder för Medborgardialog Dokumentation från den 11 oktober 2011 Sofie Arvidsson Carin Blomberg Sofie Brolin 2011-10-17 Heldagsutbildning - metoder för medborgardialog Om dagen Den 11 oktober

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Äldres boende IV Trollhättan 2014-2030

Äldres boende IV Trollhättan 2014-2030 Plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan 214-23. Del IV Lokal utvecklingsplan för äldreboenden i Trollhättan. Äldres boende IV Trollhättan 214-23 Plan för Äldres boende i Trollhättan Del I Bakgrund,

Läs mer

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening.

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Inventering (Husesyn) rörande situationen för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga i respektive kommun.

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se. Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB

Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se. Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB Vår referens: Stockholm Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se Näringsdepartementet 100 33 Stockholm Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB

Läs mer

Medborgardialog äldreomsorgsplan

Medborgardialog äldreomsorgsplan Medborgardialog äldreomsorgsplan Socialchef Jens Samuelsson inledde varje möte med en genomgång av planen. Blå Porten 21 augusti 2014 kl 18-20.00 23 deltagare och 5 politiker Blåklinten med 10 korttidsplatser

Läs mer

Äldrestrategi 2013-16

Äldrestrategi 2013-16 Äldrestrategi 2013-16 Socialnämndens vägval för att skapa förutsättningar för ett värdigt liv i välbefinnande 1 2 Innehåll Självbestämmande! 4 Ett rikt socialt liv och ett aktivt åldrande 5 Förebyggande

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer