729G43'Ar*ficiell'intelligens' Kunskapsrepresenta*on' Kunskapsrepresenta*on' Kunskapsbaserade'agenter' Kunskapsbaserad'agent' Arne'Jönsson' HCS/IDA' '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "729G43'Ar*ficiell'intelligens' Kunskapsrepresenta*on' Kunskapsrepresenta*on' Kunskapsbaserade'agenter' Kunskapsbaserad'agent' Arne'Jönsson' HCS/IDA' '"

Transkript

1 Kunskapsrepresenta*on' 729G43'Ar*ficiell'intelligens' Kunskapsrepresenta*on' Arne'Jönsson' HCS/IDA' ' Introduk*on' WumpusEvärlden' FOPL,'Inferens' Resolu*on,'Unifiering' Representa*on'av'kunskap' Ontologi' Strukturerad'representa*on/seman*ska'nät' Kunskapsbaserade'agenter' Generell'kunskap'om'världen' Deklara*v'beskrivning'' (jfr'agent'med'procedurell'kunskap)' Resonemang' Flexibla' explicita'mål' ny'kunskap' Par*ellt'observerbara'världar'(jfr'sökning)' Kunskapsbaserad'agent' Har'en'kunskapsbas'som'innehåller'fakta'och' resonemangmekanismer'för'ax'dra'slutsatser'baserat'på' dessa'fakta' Agenten' tolkar'percept'vid'en'*d't' uppdaterar'kb'med'perceptet' väljer'handling'baserat'på'kb' uppdaterar'kb'med'handling'vid't' UZör'handling'och'uppdaterar'*den'

2 Kunskapsbaserad'agent' WumpusEvärlden' KB = [ ] t = 0 def KBagent(percept): tell(kb, makeperceptsentence(percept, t)) action = ask(kb, makeactionquery(t)) tell(kb, makeactionsentence(action, t)) t = t + 1 return action Stank Stank Stank Bris Bris HÅL Bris HÅL Bris Bris HÅL Bris WumpusEvärlden' Percept'(Stank,'Bris,'GliXer,'Bump,'Skrik)' Wumpusen's*nker'en'ruta'ver*kalt'och'horsiontellt' Hål'ger'bris'en'ruta'ver*kalt'och'horisontellt' Guld'gliXrar' Bump'i'vägg' Döende'wumpus'skriker' WumpusEvärlden' Handlingar'(framåt,'(sväng'höger),'(sväng'vänster),'ta,' skjut,'kläxra)' Om'agenten'är'vid'skaXen'innebär' ta 'ax'agenten'har'guldet' Om'agenten'står'riktad'mot'wumpusen'och'skjuter'dör'wumpusen' Om'agenten'är'vid'startplatsen'och'kläXrar'kommer'den'ut' Om'agenten'hamnar'i'hål'eller'hos'wumpusen'dör'den'

3 WumpusEvärlden'resonemang' Om'det'blåser'på'ruta'x'och'ruta'a,'b,'c'och'd'är' angränsande'rutor'så'kan'det'finnas'hål'på'a,'b,'c'och'd' Om'det'inte'blåser'på'ruta'x'och'a,'b,'c'och'd'är' angränsande'rutor'så'kan'det'inte'finnas'hål'på'a,'b,'c' eller'd' Om'det'finns'eX'hål'på'ruta'x'eller'y'och'det'inte'finns'eX' hål'på'x'så'finns'det'ex'hål'på'y' Wumpusvärlden' Percept = [Stench, Breeze, Glitter, Bump, Scream] Action = [Forward, Right, Left, Grab, Shoot, Climb] Representera tid och välja handling Ex Antag Percept([s, b, Glitter, m, c], 5) ask( a bestaction(a, 5)) bör ge Grab tell(grab, 5) Representa*on'av'världen' Rutor'[x,'y]' Närliggande'rutor' x,'y,'z,'w'adjacent([x,'y],[z,'w])' '' [z,'w]' '{[x+1,y],'[xe1,y],'[x,'y+1],'[x,'ye1]}' Lagra'uZorskning,'ex' s,t'at(agent,'s,'t)' 'Breeze(t)' 'Breezy(s)' Diagnosregler'(diagnos*cerar'från'effekter'*ll'fakta)' s'breezy(s)' ' r'adjacent(r,s)' 'Pit(r)' Kausalregler'(modellbaserade'resonemang)' r'pit(r)' '[ s'adjacent(r,s)' 'Breezy(s)]'' Hantera'föränding' Vill'uXrycka'hur'en'handling'påverkar'världen'i'FOPL' Inför'situa*onsvariabel'för'fluents'dvs'sådant'som'ändrar' sig'' Ex'At(Agent,'[1,'1],'S0),'At(Agent,'[1,'2],'S1)' Saker'som'inte'ändrar'sig'behöver'ingen'si*a*onsvariabel,'ex'Wall([0,'1])' Uppdatera'världen.'Inför'Result(ac*on,'situa*on)' Result(Forward,'S0)'='S1' Result(Grab,'S1)'='S2'

4 Situa*onskalkyl' Världen'består'av'en'sekvens'situa0oner2 Handlingar'resulterar'i'nya'situa*oner' Fluents'är'predikat'som'beskriver'rela*oner'eller' egenskaper'som'kan'påverkas'av'handlingar,'' dessa'tar'ex'extra'situa*onsargument' Funk*onen'Result(ac*on,'situa*on)'används'för' representera'övergången'mellan'två'situa*oner' Situa*onskalkyl' 'Exempel' Beskrivning'av'wumpusvärldens'ini*al*llstånd' At(agent,'[1'1],'s0)' Direc*on(agent,'east,'s0)' At(wumpus,'[1'3])' At(pit1,'[3'1])' At(pit2,'[3'3])' At(pit3,'[4'4])' At(gold,'[2'3])' Effektaxiom' Wumpusvärldens'handlingar' s'at(agent,'(x'y),'s)' 'Direc*on(agent,'east,'s)' ' '''''At(agent,'(x+1'y),'Result(forward,'s))' s'direc*on(agent,'east,'s)' ' '''''Direc*on(agent,'north,'Result(turnElen,'s))' s'at(agent,'(x'y),'s)' 'At(gold,'(x'y),'s)' ' '''''Holding(agent,'gold,'Result(grab,'s))' Kallas'effektEaxiom,'beskriver'det'som'förändras' Situa*onskalkyl'E'exempel' Handlingsekvens' s1'='result(forward,'s0)' s2'='result'(turnelen,'s1)' s3'='result(forward,'s2)' s4'='result(forward,'s3)' s5'='result(grab,'s4)'

5 Förändringar'i'världen' Antag'' At(Agent,'[2,3],'S0),'Portable(guld),'Present(guld,'S0)' Grab'ger'Holding(guld,'S1)' Antag'aX'agenten'går'framåt' At(Agent,'[2,3],'Result(Forward,'S1))'ger' At(Agent,'[2,4],'S2)' Men'agenten'har'också'guldet'med'sig,'dvs' a,x,s'holding(x,'s)' '(a Release)' 'Holding(x,'Result(a,'s))' och' a,x,s' Holding(x,s)' '(a Grab)' ' (Present(x,s)' 'Portable(x))' ' Holding(x,'Result(a,s))' Kallas'frameaxiom' Frameproblemet' Hur'representera'vad'som'påverkas''och'vad'som'inte' påverkas'av'en'handling.' Representa*onsproblemet:'representa*on'av'handlingar' Inferensproblemet:'representa*on'av'sekvenser'av'handlingar' Relaterade'problem:' Qualifica*on'problem' Hur'räknar'vi'upp'under'vilka'omständigheter'en'handling'lyckas' Ramifica*on'problem' Hur'räknar'vi'upp'alla'implicita'konsekvenser'av'en'handling' SuccesorEstateEaxiom' Successor5state2axiom2beskriver'hur'fluents'förändras' över'*d' Kombinera'effektEoch'frameaxiom' Handling'som'gör'något'sant' ' redan'sant'och'ingen'handling'som'gör'falskt' s'at(agent,'(x+1'y),'result(a,'s)' ' '''''[(a'='forward' 'At(agent,'(x'y),'s)' '' ''''''Direc*on(agent,'east,'s))]' ' '''''(a' forward' 'At(agent,'(x+1'y),'s))'' Skapa'en'kunskapsbas' 1. Itera*v'process' 2. Iden*fiera'uppginen' 3. Hämta'relevant'domänkunskap' 4. Definiera'en'vokabulär' 'Ontologi' 5. Skriv'axiom'som'beskriver'domänen' 6. Gör'en'problemkodning' 7. Testa'och'använd' 8. Debug'

6 Inferens' Tre'typer:' Framåtsökning' Söker'från'reglerna'framåt' Bakåtsökning' Söker'från'reglerna'bakifrån' Resolu*on' Exempel' 1. Rökning' 'Eld' 'Rök' 2. Rök' 'Rökdetektor' 'Larm' 3. Larm' 'Brandkåren'kommer' 4. Rökning' 'Larm' 'Falsklarm' 5. Brandkåren'kommer' 'Falsklarm' 'Arga'brandmän' 6. Rökning' 7. Rökdetektor' 8. Arga'brandmän?' Framå*nferens' 1. Rökning Eld Rök 2. Rök Rökdetektor Larm 3. Larm Brandkåren kommer 4. Rökning Larm Falsklarm Bakå*nferens' 1. Rökning Eld Rök 2. Rök Rökdetektor Larm 3. Larm Brandkåren kommer 4. Rökning Larm Falsklarm Börja'i'någon'premiss' 5. Brandkåren kommer Falsklarm Arga brandmän 6. Rökning Börja'i'slutsatsen' 5. Brandkåren kommer Falsklarm Arga brandmän 6. Rökning 7. Rökdetektor 8. Arga brandmän? 7. Rökdetektor 8. Arga brandmän? Falsklarm Rökdetektor Rökning Rök Larm Brandkåren Arga brandmän Arga brandmän Brandkåren Larm Rök Rökdetektor Falsklarm Rökning

7 Resolu*on' Mekanisk'bevismetod' Ex,'satslogik' Rökning' 'Rök' Rök' Brandvarnarlarm' Implika*on'transi*v,'dvs'Rökning' 'Brandvarnarlarm' α' 'β'kan'skrivas'som' α' 'β' 'Rökning' 'Rök' ' 'Rök' 'Brandvarnarlarm' Dvs' Rökning' 'Brandvarnarlarm' Kallas'resolvent'' Resolu*on' 1. Konvertera'alla'satser'*ll'konjunk*v'normalform' 2. Negera'vad'som'skall'visas,'konvertera'*ll'konjunk*v' normalform'och'lägg'*ll'kunskapsbasen' 3. Upprepa'*ll'kontradik*on'eller'ingen'förbäXring'eller' annat'stoppvillkor' a. Välj'två'klausuler' b. Resolvera'dessa.'Resolventen'är'disjunk*onen'av'alla'termer' med'lämpliga'subs*tu*oner.' c. Om'resolventen'tomma'mängden'så'returnera'kontradik*on,' annars'lägg'resolventen'*ll'kb' Exempel' 1. Rökning' 'Eld' 'Rök' 2. Rök' 'Rökdetektor' 'Larm' 3. Larm' 'Brandkåren'kommer' 4. Rökning' 'Larm' 'Falsklarm' 5. Brandkåren'kommer' 'Falsklarm' 'Arga'brandmän' 6. Rökning' 7. Rökdetektor' 8. Arga'brandmän?' Gör'om'*ll'konjunk*v'form,'1' 1. (Rökning' 'Eld)' 'Rök' 2. (Rök' 'Rökdetektor)' 'Larm' 3. Larm' 'Brandkåren'kommer' 4. (Rökning' 'Larm)' 'Falsklarm' 5. (Brandkåren'kommer' 'Falsklarm)' 'Arga'brandmän' 6. Rökning' 7. Rökdetektor' 8. Arga'brandmän'

8 Gör'om'*ll'konjunk*v'form,'2' 1. (Rökning' 'Eld)' 'Rök' '( Rökning' ' Eld)' 'Rök' 1. Rökning' 'Rök' 2. Eld' 'Rök' 2. (Rök' 'Rökdetektor)' 'Larm' '( Rök' ' Rökdetektor)' 'Larm'' 1. Rök' ' Rökdetektor' 'Larm' 3. Larm' 'Brandkåren'kommer' 4. (Rökning' 'Larm)' 'Falsklarm' '( Rökning' ' Larm)' ' Falsklarm'' 1. Rökning' ' Larm' 'Falsklarm' 5. (Brandkåren'kommer' 'Falsklarm)' 'Arga'brandmän' 1. Brandkåren'kommer' ' Falsklarm' 'Arga'brandmän' 6. Rökning' 7. Rökdetektor' 8. Arga'brandmän' Konjunk*v'form' 1. Rökning' 'Rök' 2. Eld' 'Rök' 3. Rök' ' Rökdetektor' 'Larm' 4. Larm' 'Brandkåren'kommer' 5. Rökning' ' Larm' 'Falsklarm' 6. Brandkåren'kommer' ' Falsklarm' 'Arga'brandmän' 7. Rökning' 8. Rökdetektor' 9. Arga'brandmän' Härled'en'motsägelse' Plocka'två'satser,'t.ex.'1+2'och'lägg'*ll'KB' Rökning' ' Eld' 'Rök' Eller'3+8'' Rök' 'Larm' 10+11'ger' Rökning' ' Eld' 'Larm' 6+9'ger' Brandkåren'kommer' ' Falsklarm'' 4+13'ger' Larm' ' Falsklarm' 14+5'ger' Rökning' ' Larm' 15+7'ger' Larm' 3+16'ger' Rök' ' Rökdetektor'' 1+17'ger' ' Rökning' ' Rökdetektor'' 18'+'7'ger' Rökdetektor'' 19'+'8'ger'en'motsägelse' 1. Rökning Rök 2. Eld Rök 3. Rök Rökdetektor Larm 4. Larm Brandkåren kommer 5. Rökning Larm Falsklarm 6. Brandkåren kommer Falsklarm Arga brandmän 7. Rökning 8. Rökdetektor 9. Arga brandmän Resolu*on'för'predikatlogik' Variabler'och'kvan*fierare' Ex'' 1. At(Wumpus,'[1,2],'5)' 2. At(Wumpus,'[1,'3],'6)' Ger'resolventen' At(Wumpus,'[1,'3],'6)' 'At(Wumpus,'[1,2],'5)' medan' 3. ' At(Wumpus,'l,'t)'och'1.' med'{l/[1,2],'t/5}'(l'subs*tueras'med'[1,2]'och't'subs*tueras'med'5)' ger'en'motsägelse,'dvs'en'tom'klausul''

9 Unifiering' För'aX'lyckas'med'resolu*on'i'FOPL'behöver'man' använda'unifiering' Variabler'byts'mot'andra'variabler'eller'konstanter,'en' subs*tu*on' Ona'söker'man'den'mest'generella'unifieringen,'MGU' Unifiering' 'Exempel' Gillar(Olga,'x)' x/mask' '''''''''''Gillar(y,'mask)' ' ''''''''''''''''''y/olga' ' Gillar(Olga,'mask)' ' Gillar(Olga,'x)'och'Gillar(y,'mask)'kan'alltså'unifieras'med' hjälp'av'subs*tu*onen'{x/mask,'y/olga)' Subs*tu*oner'propageras' 'Ex' x'hund(x)' 'Skäller(x)'kan'konverteras'*ll' Hund(x)' 'Skäller(x)'om'vi'antar'aX'variabler'all*d'är'allkvan*fierade' Hund(Pluto)' 1+2'med'[x/Pluto]'ger'Skäller(Pluto),'dvs'x'har'subs*tuerats'i'båda' predikaten' Unifiering' 'Exempel' Unifiera'Flagga(blå,x)'med'Flagga(blå,gul)' {Flagga(blå,x)'='Flagga(blå,gul)}' {blå=blå,'x=gul}' {x=gul}'

10 Unifiering' 'Exempel' Unifiera'Flagga(blå,x)'med'Flagga(y,gul)' {Flagga(blå,x)'='Flagga(y,gul)}' {blå=y,'x=gul}' {y=blå,'x=gul}' Unifiering' 'Exempel' Unifiera'Flagga(blå,x)'med'Flagga(y,KomplemenZärg(y))' {Flagga(blå,x)'='Flagga(y,KomplemenZärg(y))}' {blå=y,'x=komplemenzärg(y)}' {y=blå,'x=komplemenzärg(y)}' {y=blå,'x=komplemenzärg(blå)}' Unifiering' 'Exempel' Unifiera'Flagga(blå,x)'med'Flagga(x,gul)' {Flagga(blå,x)'='Flagga(x,gul)}' {blå=x,'x=gul}' {x=blå,'x=gul}' FEL' Unifieringsalgoritmen,'1' def unify(x, y, subst): if subst=="fail": return "Fail" elif x==y: return subst elif variable(x): unifyvar(x, y, subst) elif variable(y): unifyvar(y, x, subst) elif isinstance(x, list) and isinstance(y, list): unify(rest(x), rest(y), unify(first(x), first(y), subst)) else: return "Fail"

11 Unifieringsalgoritmen,'2' def unifyvar(var, x, subst): if getsubst(var, subst): unify(lookup(var, subst), x, subst) elif variable(x) and getsubst(x, subst): unify(var, lookup(x, subst), subst) elif occursin(var, x, subst): return "Fail" else: extendsubst(var, x, subst) Exempel' Unifiera Smelly([1,2]) och Smelly(l) unify([ Smelly, [1,2] ], [ Smelly,l],[]) x = [ Smelly, [1,2] ], y = [ Smelly,l] 1. subst Fail 2. x y 3. x eller y inte variabler 4. x och y listor 5. unify( [1,2], l, unify([ Smelly ], [ Smelly ],[]) 6. x==y alltså inga nya substitutioner 7. l variabel så unify ger anrop till unifyvar(l, [1,2],[]) 8. unifyvar hittar inga substitutioner så 9. extendsubst(l, [1,2], []) returnerar {l/ [1,2] } Större'exempel'(med'förenklingar)' unify([ F,[ G, A, m], [ F, k, m]], [ F, l, [ F, l, [ G, A, B ]]], [ ]) unify([[ G, A, m], [ F, k, m]], [l, [ F, l, [ G, A, B ]]], unify( F, F, [ ])) [ ] unify([[ G, A, m], [ F, k, m]], [l, [ F, l, [ G, A, B ]]], [ ]) unify([ F, k, m], [ F, l, [ G, A, B ]], unify([ G, A, m], l, [ ])) unify-var(l, [ G, A, m], [ ]) [l/[g, A, m]] unify([k, m], [l, [ G, A, B ]], unify( F, F, [l/[g, A, m]] )) [l/[g A m]] unify([k, m], [l, [ G, A, B ]], [l/[g, A, m]] )) unify(m, [ G, A, B ], unify(k, l, [l/[g, A, m]] )) unify-var(k, l, {l/[g, A, m]}) unify(k, [ G, A, m], [l/[g, A, m]] ) unify-var(k, [ G, A, m], [l/[g, A, m]]) [k/[g A m]] unify(m, [ G, A, B ], [k/[g, A, m], l/[g, A, m]] ) unify-var(m, [ G, A, B ], [k/[g, A, m], l/[g, A, m]] ) [m/[g A B]] [m/[g A B], k/[g A m], l/[g A m]] Konvertering'*ll'konjunk*v'normalform' 1. Eliminera'implika*on' 2. Reducera'nega*onernas'räckvidd' xp(x) x P(x),' xp(x) x P(x),' x P(x) xp(x),' x P(x) xp(x)''' 3. Standardisera'variabler' 4. Eliminera'existenskvan*fierare,'skolemisering' 5. Konvertera'*ll'prenex'form' 6. Skippa'prefix' Allt'är'allkvan*fierat' 7. Konvertera'*ll'konjunk*on'av'disjunk*oner' 8. Bilda'klausuler' 'Implicit'konjuk*on'mellan'klausuler' 9. Döp'om'variabler'

12 Skolemisering' ErsäXer'existenskvanifierade'variabler'med'konstant,'eller' funk*on'som'vid'behov'tar'fram'den'individ'för'vilken'uxrycket' gäller' Ex.' xp(x)' 'P(S)'där'S'är'en'skolemkonstant'och'står'för'den' individ's'för'vilken'p(x)' Ex.'Alla'har'eX'hjärta' x'person(x)' ' y'hjärta(y)' 'Har(x,y)' Skolemkonstant'ger' x'person(x)' 'Hjärta(S)' 'Har(x,S),'dvs' alla'har'samma'hjärta'vilket'är'fel' Inför'skolemfunk*on,'g(x),'som'beror'av'allkvan*fierade' variabeln'x'ger' x'person(x)' 'Hjärta(g(x))' 'Har(x,g(x))'' Exempel,'1' x'{p(x)' '( y[p(y)' 'P(f(x,'y))]' ' y[q(x,'y)' 'P(y)])}' ' 1'Eliminera'implika*on' ' x'{ P(x)' '( y[ P(y)' 'P(f(x,'y))]' ' y[ Q(x,'y)' 'P(y)])}' 2'Reducera'nega*onernas'räckvidd' ' x'{ P(x)' '( y[ P(y)' 'P(f(x,'y))]' ' y[q(x,'y)' ' P(y)])}' 3'Standardisera'variabler' ' x'{ P(x)' '( y[ P(y)' 'P(f(x,'y))]' ' z[q(x,'z)' ' P(z)])}' 4'Eliminera'existenskvan*fierare' ' x'{ P(x)' '( y[ P(y)' 'P(f(x,'y))]' '[Q(x,'g(x))' ' P(g(x))])}' 5'Konvertera'*ll'prenex'form' ' x' y{ P(x)' '([ P(y)' 'P(f(x,'y))]' '[Q(x,'g(x))' ' P(g(x))])}' Exempel,'2' 6 Skippa prefix { P(x) ([ P(y) P(f(x, y))] [Q(x, g(x)) P(g(x))])} 7 Konvertera till konjunktion av disjunktioner [ P(x) P(y) P(f(x, y))] [ P(x) Q(x, g(x))] [ P(x) P(g(x))] 8 Bilda klausuler P(x) P(y) P(f(x, y)) P(x) Q(x, g(x)) P(x) P(g(x)) 9 Döp om variabler P(x) P(y) P(f(x, y)) P(z) Q(z, g(z)) P(w) P(g(w)) Exempel' 1. Ber*l'var'pudel' 2. Ber*l'föddes'1955' 3. Ingen'hund'lever'längre'än'50'år'' 4. Pudlar'är'hundar' 5. Alla'hundar'är'däggdjur' 6. Nu'är'det'2015' 7. Visa'aX'det'finns'döda'pudlar'nu'

13 Exempel,'översäX' 1. Ber*l'var'pudel' Pudel(Ber*l)' 2. Ber*l'föddes'1955' Född(Ber*l,'1955)' 3. Ingen'hund'lever'längre'än'50'år' x,s,t'hund(x)' 'Född(x,'s)' 'gt(tes,'50)' 'Död(x,'t)' 4. Pudlar'är'hundar' x'pudel(x)' 'Hund(x)' 5. Alla'hundar'är'däggdjur' x'hund(x)' 'Däggdjur(x)' 6. Nu'är'det'2015' Nu'='2015' 7. Det'finns'döda'pudlar'nu' x'pudel(x)' Död(x,'Nu)' Exempel,'konvertera'1' 1. Pudel(Ber*l)' 2. Född(Ber*l,'1955)' 3. x,s,t'hund(x)' 'Född(x,'s)' 'gt(tes,'50)' 'Död(x,'t)' ' (Hund(x)' 'Född(x,'s)' 'gt(tes,'50))' 'Död(x,t)' ' Hund(x)' ' Född(x,'s)' ' gt(tes,'50)' 'Död(x,t)' 4. s'pudel(x)' 'Hund(x)' Pudel(x)' 'Hund(x)' 5. s'hund(x)' 'Däggdjur(x)' Hund(x)' 'Däggdjur(x)' 6. Nu'='2015' 7. x'pudel(x)' Död(x,'Nu)' ' x'pudel(x)' Död(x,'Nu)' '' x' '(Pudel(x)' Död(x,'Nu))' ' Pudel(x)' ' Död(x,'Nu)' Exempel,'konvertera'2' 1. Standardisera'variabler' 2. Pudel(Ber*l)' 3. Född(Ber*l,'1955)' 4. Hund(x)' ' Född(x,'s)' ' gt(tes,'50)' 'Död(x,t)' 5. Pudel(p)' 'Hund(p)' 6. Hund(h)' 'Däggdjur(h)' 7. Nu'='2015' 8. Pudel(w)' ' Död(w,'Nu)' Resolu*onsstrategier' Ta'bara'satser'med'komplement' Föredra'små'resolventer' Unit'preference' Set'of'support' Behåll'en'bra'delmängd.'Börja'med'slutsatsen' Eliminera'satser'som'subsumeras'av'andra'

14 1. Pudel(Bertil) 1. Pudel(Bertil) 2. Född(Bertil, 1955) 2. Född(Bertil, 1955) Resolu*onsexempel' (7) (1) 3. Hund(x) Född(x, s) gt(t-s, 50) Död(x,t) 4. Pudel(p) Hund(p) 5. Hund(h) Däggdjur(h) 6. Nu = 2015 Resolu*onsexempel,'2' 3. Hund(x) Född(x, s) gt(t-s, 50) Död(x,t) 4. Pudel(p) Hund(p) 5. Hund(h) Däggdjur(h) 6. Nu = 2015 {w/bertil} 7. Pudel(w) Död(w, Nu) 7. Pudel(w) Död(w, Nu) 8. Död(Bertil, Nu) (6) 10. Hund(Bertil) Född(Bertil, s) gt(2015-s, 50) (2) {Nu/2015} (4) {s/1955} 11. Hund(Bertil) gt( , 50) 9. Död(Bertil, 2015) (3) {p/bertil} gt( , 50) gt(60,50) T F {x/bertil, t/2015} (1) 12. Pudel(Bertil) 10. Hund(Bertil) Född(Bertil, s) gt(2015-s, 50) Motsägelse, alltså Det finns en död pudel nu Ontologi' Toppontologi' Kategorier'och'objekt' Fysiska'objekt' SammansaXa'objekt' MåX'och'enheter' Handlingar,'situa*oner'och'händelser' Situa*onskalkyl,'Frameproblemet' Tid,'rum'och'förändring' Händelser'och'processer' Abstrakta Objekt Allt Generaliserade händelser Mängder Tal Repr. Objekt Intervall Platser Fysiska objekt Processer Kategorier Meningar Mått Händelser Saker Materia Tidsintervall' Mentala'objekt'och'uppfaXningar' Tider Vikter Djur Agenter Fast Flytande Gas Människor

15 Exempel'på'genrella'ontologier' CYC' CYC' Thing Stort'(239000'koncept)'AIEKR'projekt' Logikbaserat'representa*onsspråk'CycL' WORDNET' IndividualObject Intangible RepresentedThing Stor'(117000'synsets)'lexikal'taxonomi'' Baserat'på'psykolingvis*ska'studier' Event Stuff IntangibleObject Collection Process IntangibleStuff AtributeValue Relationship Slot WORDNET' {thing, entity} {living thing, organism} {non-living thing, object} {plant, flora} {animal, fauna} {artifact} {food} Kategorier' Resonerar'inte'om'objekt'utan'om'koncept,'kategorier' Ex'Guld,'inte'Guld32' Gör'predikat'*ll'objekt'i'språket' Ex'Guld'refererar'*ll'kategorin'Guld,'x' 'Guld'betyder'aX'x'är'guld.' Kallas'reifica*on'kan'skriva't.ex.'Färg(Guld)'='gul' Kategorier'ärver'egenskaper' Ex'Guld' 'Ädelmetall'betyder'aX'Guld'är'en'subklass'av'Ädelmetall'och' ärver'alla'dess'egenskaper,'t.ex.'ax'vara'värdefull' Ex' x','x' 'Guld' 'GliXrar(x)' 'Dyrt(x)' {person, human being} {natural object} {substance}

16 Händelser' Situa*onskalkyl'är'diskret.'Behöver'en'kon*nuerlig'variant' Ex.'At(Wumpus,'Gold)'säger'inget'om'när'det'är'sant' T(At(Wumpus,'Gold),'t)'säger'aX'det'är'sant'vid'*dpunkten't' Andra'predikat:' Happens(e,'i)'säger'aX'e'händer'under'intervallet'i' Ini*ates(e,'f,'t)'säger'aX'e'får'f'aX'starta'vid'*den't' Terminates(e,'f,'t)'säger'aX'e'får'f'aX'avslutas'vid'*den't' Clipped(f,'i)'säger'aX'f'slutar'aX'vara'sant'i'intervallet'i' Restored(f,'i)'säger'aX'f'blir'sant'nångång'under'intervallet'i' Tid,'intervall'och'handlingar' Allens'temporala'logik' Definierar'eX'intervall' i'intervall(i)' 'Dura*on(i)'='(Time(End(i))E Time(Start(i)))' Huvudsakligen'fyra'olika'rela*oner' Temporala'rela*oner' Strukturerad'representa*on' Meet(i, j) i,j Meet(i,j) Time(End(i)) = Time(Start(j)) i j Frames'och'seman*ska'nät' Egenskapsärvning' Before(i,j) After(j,i) i,j Before(i,j) Time(End(i)) < Time(Start(j)) i j Default'och'undantag' Mul*pel'ärvning' During(i,j) i,j During(i,j) Time(Start(j)) Time(Start(i)) Time(End(j)) Time(End(i)) i j Förändring,'ickemonotonicitet' Overlap(i,j) i,j Overlap(i,j) k During(k,i) During (k,j) i j

17 Strukturerad'representa*on' Seman*ska'nät' Baserat'på'associa*onsteorier,'t.ex.'Quillian'&'Collins' 1969' Experiment.'Ställer'olika'frågor,'t.ex.:' Är'undulaten'en'fågel?' Kan'undulater'flyga?' Kan'undulater'sjunga?' Resultat' Kan'undulater'flyga? ''tar'längre'*d'ax'besvara'än' Kan' undulater'sjunga? '' Hypotes' Människor'lagrar'informa*on'så'abstrakt'som'möjligt' Alla'fåglar'flyger'men'inte'alla'fåglar'sjunger'' Vingar har Fjädrar har är en kan sjunga Undulat Djur har Skinn är ett är ett Fågel kan flyga true Fisk är en true Struts kan flyga false Ärvningshierarki' Undulat Sjunger: T Putte Vän: Instans Fågel Flyger: T Ben: 2 Vän Emu Flyger: F Olga Instans Levande varelse Lever: T Djur RörSig: T Elefant Färg: grå Vikt: 3500 Clyde Färg: vit Däggdjur Ben: 4 Hund Vikt: 5 Bertil Vikt: 10 Typ: Pudel Instans Instans Instans Delfin Ben: 0 Vikt: 500 Flipper AXributEvärdestrukturer' Seman*ska'nät'och'frames'lagrar'kunskapen'aXributE värdestrukturer' AXributen'kan'också'ha'egenskaper,'t.ex.:' Tillåtna'klasser,'ex'aXributet'Inkomst'är'inte'intressant'för'objekt'av' typen'emu' Värdebegränsningar,'ex'Vikt(Hund)'<'500'kg' Default' Regler'för'ärvning' Procedurer'för'aX'räkna'ut'värden,'ex'för'aX'räkna'ut'åldern' Kopplar'procedurer'(demoner)'*ll'aXributen.'Kallas'också' procedural' axachements '

18 Mul*pel'ärvning' Sällskapsfågel Instans Fågel Flyger: T Ben: 2 Emu Flyger: F Instans Sällskapsfågel Fågel Flyger: T Ben: 2 Emu Flyger: F Australisk Emu Västkust Emu Hantering'av'osäker'kunskap' IckeEstandardlogik.' Inte'en'teori'utan'många' Rivaler:'' ' tar'bort'teorem,'t.ex.'a'v' A' Utvidgningar:'' ' lägger'*ll'teorem'som'ona'är'oformulerbara'i'fopl' Olga Instans Olga Instans Väljer den mest specifika Inferensavståndet, dvs undersöker om det finns på vägen IckeEstandardlogik' Rivaler2 Probabilis*sk'logik' logik'baserad'på'sannolikhet' Flervärd'logik' inför'fler'sanningsvärden' Fuzzy'logic' sannolikhet'ax'höra'*ll'en' mängd' Utvidgningar2 Modal'logik' L:'nödvändigt'sann' M:'möjligen'sann' Temporal'logik' *dslogik' IckeEmonoton'logik' *llåter'satser'som'inte' bevisats'

Kunskapsbaserad agent. Kunskapsrepresentation. Wumpus-världen. Wumpusvärlden. Bris. Bris. Bris. Bris. Bris. Bris. Stank. Stank.

Kunskapsbaserad agent. Kunskapsrepresentation. Wumpus-världen. Wumpusvärlden. Bris. Bris. Bris. Bris. Bris. Bris. Stank. Stank. Kunskapsrepresentation Kunskapsbaserad agent! Introduktion! Wumpus-världen! FOPL, Inferens! Resolution, Unifiering! Representation av kunskap! Ontologi! Strukturerad representation/semantiska nät def KBagent(percept):

Läs mer

Artificiell Intelligens Lektion 4

Artificiell Intelligens Lektion 4 Frames Filmdomän Artificiell Intelligens Lektion 4 Frames (Lab4) Resolution & unifiering Frames system Lagrar hierarkisk information Attribut lagras i attributvärdesstrukturer Attribut kan ha egenskaper

Läs mer

HKGBB0, Artificiell intelligens

HKGBB0, Artificiell intelligens HKGBB0, Artificiell intelligens Kortfattade lösningsförslag till tentan 3 november 2005 Arne Jönsson 1. Vad karaktäriserar dagens AI-forskning jämfört med den AI-forskning som bedrevs perioden 1960-1985.

Läs mer

Normalisering av meningar inför resolution 3. Steg 1: Eliminera alla och. Steg 2: Flytta alla negationer framför atomära formler

Normalisering av meningar inför resolution 3. Steg 1: Eliminera alla och. Steg 2: Flytta alla negationer framför atomära formler Normalisering av meningar inför resolution På samma sätt som i satslogiken är resolution i predikatlogiken en process vars syfte är att vederlägga att en klausulmängd är satisfierbar. Det förutsätter dock

Läs mer

Grundläggande logik och modellteori (5DV102)

Grundläggande logik och modellteori (5DV102) Tentamen 2013-10-31 Grundläggande logik och modellteori (5DV102) M. Berglund och K. Markström Totalt antal uppgifter 11 Maximalt antal poäng 30 Krav för 3 i betyg 14 poäng Krav för 4 i betyg 19 poäng,

Läs mer

Sätt att skriva ut binärträd

Sätt att skriva ut binärträd Tilpro Övning 3 På programmet idag: Genomgång av Hemtalet samt rättning Begreppet Stabil sortering Hur man kodar olika sorteringsvilkor Inkapsling av data Länkade listor Användning av stackar och köer

Läs mer

Innehåll. Föreläsning 7. Satslogiken är för grov. Samma sak i predikatlogik: Första ordningens predikatlogik. Logik med tillämpningar

Innehåll. Föreläsning 7. Satslogiken är för grov. Samma sak i predikatlogik: Första ordningens predikatlogik. Logik med tillämpningar Innehåll Föreläsning 7 Logik med tillämpningar 99-03-01 Första ordningens predikatlogik Objekt, predikat, kvantifierare Funktioner, termer, wffs Bindning och räckvidd Tolkningar och värderingar Satisfiering,

Läs mer

Asymptotisk analys innebär att... man försöker uppskatta vad som händer för stora indatamängder.

Asymptotisk analys innebär att... man försöker uppskatta vad som händer för stora indatamängder. OBS! För flervalsfrågorna gäller att ett, flera eller inget alternativ kan vara korrekt. På flervalsfrågorna kan man bara ha rätt eller fel, dvs frågan måste vara helt korrekt besvarad för att man skall

Läs mer

*UXSS YQLQJ±/RJLNPHGWLOOlPSQLQJDUYW

*UXSS YQLQJ±/RJLNPHGWLOOlPSQLQJDUYW *USS YQLQJ±/RJLNPHGWLOOlPSQLQJDUYW 8SSJLIW Här kommer några teoretiska frågor, skriv svaren med egna ord, dvs skriv inte av ohbilderna: a. Vad är en beslutsprocedur? En algoritm som terminerar och som

Läs mer

5. En metod som anropar sig själv a) får inte förekomma i Java-program b) kallas destruktiv c) kallas iterativ d) kallas rekursiv 6. Vilka värden har

5. En metod som anropar sig själv a) får inte förekomma i Java-program b) kallas destruktiv c) kallas iterativ d) kallas rekursiv 6. Vilka värden har Datalogi I, grundkurs med Java 10p, 2D4112, 2002-2003 Exempel på tentafrågor i Java Först följer frågor av flervalstyp. Frågorna är inte ordnade efter svårighetsgrad. 1. Skillnaden mellan typerna int och

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 24 januari 2004, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 24 januari 2004, kl. 09.00-13.00 Karlstads universitet Institutionen för informationsteknologi Avdelningen för statistik Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen, 5p 4 januari 004, kl. 09.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Ansvarig lärare:

Läs mer

Artificiell Intelligens Övningsuppgifter

Artificiell Intelligens Övningsuppgifter Sökning - Tentauppg 99-:4 Artificiell Intelligens Övningsuppgifter Sökning Konjunktiv normalform Unifiering Resolution Planering Situationskalkyl Maskininlärning Beskriv sökmetoden A* genom att visa hur

Läs mer

Föreläsning 13 och 14: Binära träd

Föreläsning 13 och 14: Binära träd Föreläsning 13 och 14: Binära träd o Binärträd och allmänna träd o Rekursiva tankar för binärträd o Binära sökträd Binärträd och allmänna träd Stack och kö är två viktiga datastrukturer man kan bygga av

Läs mer

HSB BRF HAMNEN, ÅSIKTEN ETAPP TVÅ

HSB BRF HAMNEN, ÅSIKTEN ETAPP TVÅ 1 0 01 4 rok 116,0 5 220 5 600 000 1 1 02 4 rok 113,0 5 175 5 475 000 1 1 03 4 rok 116,0 5 220 5 710 000 1 2 04 4 rok 113,0 5 175 5 760 000 1 2 05 4 rok 116,0 5 220 5 900 000 1 3 06 4 rok 113,0 5 175 5

Läs mer

Probabilistisk logik 1

Probabilistisk logik 1 729G43 Artificiell intelligens / 2016 Probabilistisk logik 1 Marco Kuhlmann Institutionen för datavetenskap Osäkerhet 1.01 Osäkerhet Agenter måste kunna hantera osäkerhet. Agentens miljö är ofta endast

Läs mer

Logik för datavetare DVK:Log Tisdagen 28 oktober 2014. Institutionen för dataoch systemvetenskap David Sundgren

Logik för datavetare DVK:Log Tisdagen 28 oktober 2014. Institutionen för dataoch systemvetenskap David Sundgren Institutionen för dataoch systemvetenskap David Sundgren Logik för datavetare DVK:Log Tisdagen 28 oktober 2014 Skrivtid: 9 00-13 00. Inga hjälpmedel utom formelsamlingen på nästa sida är tillåtna. För

Läs mer

Grundläggande logik och modellteori

Grundläggande logik och modellteori Grundläggande logik och modellteori Kapitel 12: Logikprogrammering Henrik Björklund Umeå universitet 16. oktober, 2014 Prolog Prolog har två klasser av formler. Atomära formler: country(sweden, 9000000).

Läs mer

Substitution och unifiering

Substitution och unifiering Substitution och unifiering Exempel varför behövs substitution? Substitution Unifiering Den mest generella unifieraren Substitution och unifiering 1 Resolution kräver substitution ett enkelt exempel Gäller

Läs mer

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence Omtentamen Artificial Intelligence Datum: 2014-08-27 Tid: 09.00 13.00 Ansvarig: Resultat: Hjälpmedel: Gränser: Anders Gidenstam Redovisas inom tre veckor Inga G 8p, VG 12p, Max 16p Notera: Skriv läsbart!

Läs mer

C++ - En introduktion

C++ - En introduktion C++ - En introduktion De imperativa grunderna för dig som kan programmera Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 1 / 72 Översikt 1 Grunderna 2 Uttryck och satser 3 Funktioner 4 Poster 1 Grunderna

Läs mer

Objektorientering. Objekt och metoder. Objektorientering. Viktiga begrepp. Klass. Objekt. Deklarativ programmering

Objektorientering. Objekt och metoder. Objektorientering. Viktiga begrepp. Klass. Objekt. Deklarativ programmering och metoder Introduktion till objektorienterad programmering Markus Saers markus.saers@lingfil.uu.se orientering Deklarativ programmering Beskriver förutsättningarna för något Prolog Imperativ programmering

Läs mer

Probabilistisk logik 2

Probabilistisk logik 2 729G43 Artificiell intelligens / 2016 Probabilistisk logik 2 Marco Kuhlmann Institutionen för datavetenskap Översikt Probabilistiska modeller Probabilistisk inferens 1: Betingad sannolikhet Probabilistisk

Läs mer

Programmering för språkteknologer II, HT2014. evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/

Programmering för språkteknologer II, HT2014. evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/ Programmering för språkteknologer II, HT2014 Avancerad programmering för språkteknologer, HT2014 evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/ Idag - Hashtabeller

Läs mer

Kodexempel från Programmering 2 Tobias Wrigstad, Ph.D.

Kodexempel från Programmering 2 Tobias Wrigstad, Ph.D. Kodexempel från Programmering 2 Tobias Wrigstad, Ph.D. tobias@dsv.su.se Notera att exemplen är i Python 2.5 För att översätta till Python 3.0, gör följande ändringar print(x,y) istället för print x,y input("ett

Läs mer

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P UME UNIVERSITET Datavetenskap 981212 TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P Datum : 981212 Tid : 9-15 HjŠlpmedel : Inga Antal uppgifter : 9 TotalpoŠng : 60 (halva pošngtalet kršvs normalt fšr

Läs mer

Inom datalogin brukar man använda träd för att beskriva vissa typer av problem. Om man begränsar sig till träd där varje nod förgrenar sig högst två

Inom datalogin brukar man använda träd för att beskriva vissa typer av problem. Om man begränsar sig till träd där varje nod förgrenar sig högst två Binära träd Inom datalogin brukar man använda träd för att beskriva vissa typer av problem. Om man begränsar sig till träd där varje nod förgrenar sig högst två gånger, talar man om binära träd. Sådana

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner

Läs mer

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 12: Klasser och objekt

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 12: Klasser och objekt Introduktion till programmering Föreläsning 12: Klasser och objekt 1 1 Vad är en punkt? Matematikerns definition: en position i ett (tvådimensionellt) plan, karaktäriserad av en x-koordinat och en y-koordinat.

Läs mer

Klasser i Java kan ha metoder och egenskaper. Metoder beskriver funktioner som klassen kan utföra. Egenskaper beskriver innehållet i klassen.

Klasser i Java kan ha metoder och egenskaper. Metoder beskriver funktioner som klassen kan utföra. Egenskaper beskriver innehållet i klassen. TT Kapitel 3. Husdjur & Fisk Javaklasser Translation by Leif Lourié Java program består av klasser som beskriver saker (objekt) som finns på riktigt. Även om det finns många olika sätt att skriva program

Läs mer

Tentamen OOP 2015-03-14

Tentamen OOP 2015-03-14 Tentamen OOP 2015-03-14 Anvisningar Fråga 1 och 2 besvaras på det särskilt utdelade formuläret. Du får gärna skriva på bägge sidorna av svarsbladen, men påbörja varje uppgift på ett nytt blad. Vid inlämning

Läs mer

Antag att följande träd genereras i ett spelförande program om vi applicerar evalueringsfunktionen

Antag att följande träd genereras i ett spelförande program om vi applicerar evalueringsfunktionen 1. Komplexiteten hos en agent beror mycket på vilken omgivning den skall verka i. Vad innebär det att en omgivning är stokastisk, episodisk och dynamisk? Ge exempel på en omgivning som är stokastisk, episodisk

Läs mer

En uppsats i Språkteknologi av Niklas Vargensten e-post: d99-nva@d.kth.se

En uppsats i Språkteknologi av Niklas Vargensten e-post: d99-nva@d.kth.se Kan datorn förstå någonting egentligen? En uppsats i Språkteknologi av Niklas Vargensten e-post: d99-nva@d.kth.se Sammanfattning I denna uppsats studeras och diskuteras användandet av kunskapsrepresenterande

Läs mer

Skillnader mellan Python och Java

Skillnader mellan Python och Java Java Utvecklat på SUN Microsystems mitten 1990-talet Ursprungligen för Webprogram Nu mycket spritt Massor med läroböcker Vi använder Lewis&Loftus http://javasuncom/javase/6/docs/api/ Skillnader mellan

Läs mer

Dataabstraktion. TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python Föreläsning 12. Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap

Dataabstraktion. TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python Föreläsning 12. Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap Dataabstraktion TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python Föreläsning 12 Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap 2014-11-19 Översikt Vad är abstraktion? Vad är en abstrakt datatyp?

Läs mer

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner Introduktion till programmering Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner med

Läs mer

JavaScript. Innehåll. Historia. Document object model DHTML. Varför Javascript?

JavaScript. Innehåll. Historia. Document object model DHTML. Varför Javascript? Innehåll JavaScript En introduktion till skriptspråket JavaScript och till DOM Scripting Introduktion till JavaScript och DOM JavaScript Syntax DOM och DOM Scripting Händelsehantering och CSS Historia

Läs mer

F5 Selektion och iteration. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander

F5 Selektion och iteration. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander F5 Selektion och iteration ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander fki@kth.se Boolska uttryck Boolska uttryck använder sig av jämförelseoperatorer < > = ==!= Resultatets datatyp är boolean

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING I JAVA 5P FRISTÅENDE KURS, DAG (ITM - ÖSTERSUND) MÅNDAG 2 JUNI, 2003, KL. 8-13 TID: 5 TIMMAR ANTAL UPPGIFTER: 8 MAX POÄNG: 43 BETYGSKALA: UNDERKÄND

Läs mer

Föreläsning 16 Arv. Jan Lönnberg 3.11.2011. T-106.1212 Grundkurs i programmering

Föreläsning 16 Arv. Jan Lönnberg 3.11.2011. T-106.1212 Grundkurs i programmering Föreläsning 16 Arv Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 3.11.2011 Varför? I ett studieregister har vi både studenter och lärare.

Läs mer

Artificiell Intelligens

Artificiell Intelligens Omtentamen Artificiell Intelligens Datum: 2014-02-20 Tid: 14.00 18.00 Ansvarig: Resultat: Hjälpmedel: Gränser: Anders Gidenstam Redovisas inom tre veckor Inga G 8p, VG 12p, Max 16p Notera: Skriv läsbart!

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Några inbyggda funktioner (med resultat!) Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 4: Villkor och rekursion. Modulus-operatorn.

Några inbyggda funktioner (med resultat!) Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 4: Villkor och rekursion. Modulus-operatorn. Några inbyggda funktioner (med resultat!) Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 4: Villkor och rekursion Konverterar mellan de grundläggande typerna: >>> int("") >>> int(.999) >>> float().0

Läs mer

Grundläggande datalogi - Övning 1

Grundläggande datalogi - Övning 1 Grundläggande datalogi - Övning 1 Björn Terelius October 30, 2008 Python är ett tolkat språk som kan köras interaktivt. tcs-ray:~/grudat08>python >>> 11+3*4 23 >>> a = 15 >>> b=a >>> print "a =", a, "b

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Dataabstraktion. TDDD73 Funktionell och impterativ programmering i Python Föreläsning 12. Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap

Dataabstraktion. TDDD73 Funktionell och impterativ programmering i Python Föreläsning 12. Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap Dataabstraktion TDDD73 Funktionell och impterativ programmering i Python Föreläsning 12 Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap 2013-11-12 Översikt Vad är abstraktion? Vad är en abstrakt datatyp?

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 4 8 nov 2016

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 4 8 nov 2016 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 4 8 nov 2016 Nästade klasser I Java går det att deklarera en klass inuti en annan klass. Vi kallar detta för att en yttre klass innehåller en inre klass.

Läs mer

Hos vad? och bör därför vara instanseller klassvariabel i vilken klass?

Hos vad? och bör därför vara instanseller klassvariabel i vilken klass? Övningstillfälle 5 Lite kort repetition om klasser och objekt class EnKlass(KlassAttÄrvaFrån): klassvariabel = 5 def init (self) KlassAttÄrvaFrån. init (self) self.instansvariabel = 10 s = 'klassvariabel=

Läs mer

Programmering I Tobias Wrigstad fredag, 2009 augusti 28

Programmering I Tobias Wrigstad fredag, 2009 augusti 28 Programmering I Tobias Wrigstad tobias@dsv.su.se Vad är programmering? Lågnivåspråk och högnivåspråk Kompilering och interpretering Variabler Notation för flödesschema (flow chart) Kontrollstrukturer (conditionals,

Läs mer

Kontraktsprogrammering

Kontraktsprogrammering Kontraktsprogrammering Programmera med kontrakt Samma som i vardagen Två parter (minst), bägge följer sin del 2 Bilköp Kund Krav Betala varje månad Förtjänst Få en bil Försäljare Ge kunden en bil och serva

Läs mer

de var svåra att implementera och var väldigt ineffektiva.

de var svåra att implementera och var väldigt ineffektiva. OBS! För flervalsfrågorna gäller att flera alternativ eller inget alternativ kan vara korrekt. På flervalsfrågorna kan man bara ha rätt eller fel, dvs frågan måste vara helt korrekt besvarad. Totalt kan

Läs mer

Grundläggande programmering, STS 1, VT Sven Sandberg. Föreläsning 14

Grundläggande programmering, STS 1, VT Sven Sandberg. Föreläsning 14 Grundläggande programmering, STS 1, VT 2007. Sven Sandberg Föreläsning 14 I torsdags & fredags: arrayer Deklaration, initiering, åtkomst Arrayer är referenser Arrayer som parametrar och returvärden Exempel

Läs mer

2D1418, språkteknologi. Vad är WordNet? Hans Eriksson december Datorpost personnummer:

2D1418, språkteknologi. Vad är WordNet? Hans Eriksson december Datorpost personnummer: 2D1418, språkteknologi Vad är WordNet? Hans Eriksson 1 19 december 2000 1 Datorpost d97-hae@nada.kth.se, personnummer: 770628 1 WordNet WordNet är ett projekt som syftar till att konstruera ett digitalt

Läs mer

Tentamen i Objektorienterad programmering

Tentamen i Objektorienterad programmering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Datavetenskap TDA547 Tentamen i Objektorienterad programmering Lördagen 12 mars 2011, 8.30 12.30. Jourhavande lärare: Björn von Sydow, tel 0762/981014. Inga hjälpmedel. Lösningar

Läs mer

Dugga Datastrukturer (DAT036)

Dugga Datastrukturer (DAT036) Dugga Datastrukturer (DAT036) Duggans datum: 2012-11-21. Författare: Nils Anders Danielsson. För att en uppgift ska räknas som löst så måste en i princip helt korrekt lösning lämnas in. Enstaka mindre

Läs mer

Flera kvantifierare Bevis Direkt bevis Motsägelse bevis Kontrapositivt bevis Fall bevis Induktionsprincipen. x y (x > 0) (y > 0) xy > 0 Domän D = R

Flera kvantifierare Bevis Direkt bevis Motsägelse bevis Kontrapositivt bevis Fall bevis Induktionsprincipen. x y (x > 0) (y > 0) xy > 0 Domän D = R Föreläsning Flera kvantifierare Bevis Direkt bevis Motsägelse bevis Kontrapositivt bevis Fall bevis Induktionsprincipen För att göra ett påstående av en öppen utsaga med flera variabler behövs flera kvantifierare.

Läs mer

Lösningar: Tentamen i Datavetenskapens grunder för D1, SDU, TDV A

Lösningar: Tentamen i Datavetenskapens grunder för D1, SDU, TDV A Lösningar: Tentamen i Datavetenskapens grunder för D1, SDU, TDV A Tid och plats: måndagen 2006-11-06 kl 08:00-13:00 i sal L001 Examinator: Lars Karlsson, tel: 30 33 55 Hjälpmedel: penna, suddgummi. Totalt

Läs mer

Anna: Bertil: Cecilia:

Anna: Bertil: Cecilia: Marco Kuhlmann 1 Osäkerhet 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 Intelligenta agenter måste kunna hantera osäkerhet. Världen är endast delvist observerbar och stokastisk. (Jmf. Russell och Norvig, 2014, avsnitt 2.3.2.)

Läs mer

MMA132: Laboration 1 Introduktion till MATLAB

MMA132: Laboration 1 Introduktion till MATLAB MMA132: Laboration 1 Introduktion till MATLAB De flesta numeriska metoder låter oss få en tillräckligt bra lösning på ett matematiskt problem genom att byta ut komplexa matematiska operationer med kombinationer

Läs mer

TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts. kurs Övning vecka 2

TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts. kurs Övning vecka 2 TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts. kurs Övning vecka 2 Pelle Evensen, Daniel Wetterbro 5 november 2009 Sammanfattning Denna vecka ska vi titta på abstrakta klasser kontra interface,

Läs mer

Pythons standardbibliotek

Pythons standardbibliotek Pythons standardbibliotek Python 3 skall, enligt standarddokumenten http://docs.python.org/py3k/library/index.html ha stöd för vissa funktioner, typer och datastrukturer Så länge man håller sig till detta

Läs mer

1 Begrepp och Hypoteser. 2 Inlärning genom sökning. 3 Objektiv inlärning. Inlärning av en boolsk funktion från exempel.

1 Begrepp och Hypoteser. 2 Inlärning genom sökning. 3 Objektiv inlärning. Inlärning av en boolsk funktion från exempel. 1 Begrepp oc Eempel Begreppsinlärning List-ten-Eliminate Begreppsinlärning 1 Begrepp oc Eempel List-ten-Eliminate Begreppsinlärning (Concept Learning) Inlärning av en boolsk funktion från eempel Kategorier

Läs mer

Övning 6. Ali Tofigh 24 Oktober, 2006

Övning 6. Ali Tofigh 24 Oktober, 2006 Övning 6 Ali Tofigh 24 Oktober, 2006 1 Sortering Att sortera behöver man göra väldigt ofta i programmering. Python tillhandahåller bland annat en metod i listor för detta ändamål. Det enda metoden behöver

Läs mer

I STONE. I Variabler, datatyper, typkonvertering. I Logiska och matematiska uttryck. I Metoder-returvärde och parametrar. I Villkorssatser if/else

I STONE. I Variabler, datatyper, typkonvertering. I Logiska och matematiska uttryck. I Metoder-returvärde och parametrar. I Villkorssatser if/else Förkunskaper från tidigare föreläsningar: Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning IX: Klasser och Objekt, Instantiering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2015 I STONE I Variabler,

Läs mer

Python. Datatyper. Mer om datatyper. Heltal - 3 Flyttal - 2,456 Listor - [1,2,3,4] Strängar - spam!

Python. Datatyper. Mer om datatyper. Heltal - 3 Flyttal - 2,456 Listor - [1,2,3,4] Strängar - spam! Python Mer om datatyper Heltal - 3 Flyttal - 2,456 Listor - [1,2,3,4] Strängar - spam! Datatyper Dictionaries - {1: camelot,2: shrubbery } Tupler - (1,2,3,) 1 Lite om strängar Strängar innehåller specialtecken

Läs mer

Java-syntax (arv) Exempel: public class Crow extends Bird {... } Jämför med Lab 1: public class FirstApp extends Frame {... }

Java-syntax (arv) Exempel: public class Crow extends Bird {... } Jämför med Lab 1: public class FirstApp extends Frame {... } Föreläsning 3 Arv Kategorisering Stora program leder till många klasser (tänk liknelsen med en affär med många varor). Att dela in saker i kategorier är en vanlig strategi för att hantera stora komplexa

Läs mer

Tentamen på kursen DA7351, Programmering 1. 051102, kl 08.15-12.15. Malmö högskola Teknik och samhälle. DA7351, Programmering 1 1 051102

Tentamen på kursen DA7351, Programmering 1. 051102, kl 08.15-12.15. Malmö högskola Teknik och samhälle. DA7351, Programmering 1 1 051102 Tentamen på kursen DA7351, Programmering 1 051102, kl 08.15-12.15 Tillåtna hjälpmedel: Valfri bok om Java. Vid bedömning av lösningarna tas hänsyn till om dessa uppfyller de krav på programkvalitet (strukturering,

Läs mer

EnKlass. Instans 3 av EnKlass. Instans 2 av EnKlass

EnKlass. Instans 3 av EnKlass. Instans 2 av EnKlass Övningstillfälle 4 Klasser och objekt (s. 221 ff.) Syfte 1: En naturlig fortsättning på koncepten abstraktion och inkapsling! Funktion (återanvändning av skyddad, säker och testad kod) Modul (återanvändning

Läs mer

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Provmoment: TEN1 Ladokkod: NGC011 Tentamen ges för: Omtentamen DE13, IMIT13 och SYST13 samt öppen för alla (Ifylles av student) (Ifylles av student)

Läs mer

Command line argumenter. Objektorienterad Programmering (TDDC77) Vad blir resultatet? Nu då? Ahmed Rezine. Hösttermin 2016

Command line argumenter. Objektorienterad Programmering (TDDC77) Vad blir resultatet? Nu då? Ahmed Rezine. Hösttermin 2016 Command line argumenter Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning VI: eclipse, felsökning, felhantering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 /* Cla. java * Programmet illustrerar

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning VI: eclipse, felsökning, felhantering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Outline Felhantering Eclipse Felsökning Command line argumenter

Läs mer

Tentamen DE12, IMIT12, SYST12, ITEK11 (även öppen för övriga)

Tentamen DE12, IMIT12, SYST12, ITEK11 (även öppen för övriga) Grundläggande programmering med C# Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: 7,5 högskolepoäng TEN1 NGC011 Tentamen DE12, IMIT12, SYST12, ITEK11 (även öppen för övriga) (Ifylles av student) (Ifylles av student)

Läs mer

DD1314 Programmeringsteknik

DD1314 Programmeringsteknik Skolan för Datavetenskap och kommunikation DD1314 Programmeringsteknik Föreläsning 1 o print o variabler o reserverade ord o input o kommentarer o beräkningar o datatyper o if-satser Kursinformation Programmering:

Läs mer

Robin Stenwall Lunds universitet

Robin Stenwall Lunds universitet Robin Stenwall Lunds universitet Avsnitt 10.3 Några nyttiga ekvivalenser Två sätt att använda tautologa ekvivalenser i första-ordningens logik (1) Satser vars sanningsfuntionella former är tautologt ekvivalenta

Läs mer

Föreläsning 9 Innehåll

Föreläsning 9 Innehåll Föreläsning 9 Innehåll Binära sökträd algoritmer för sökning, insättning och borttagning, implementering effektivitet balanserade binära sökträd, AVL-träd Abstrakta datatyperna mängd (eng. Set) och lexikon

Läs mer

Rekursion. Att tänka rekursivt Att programmera rekursivt i Java Exempel. Programmeringsmetodik -Java 254

Rekursion. Att tänka rekursivt Att programmera rekursivt i Java Exempel. Programmeringsmetodik -Java 254 Rekursion Rekursion är en grundläggande programmeringsteknik M h a rekursion kan vissa problem lösas på ett mycket elegant sätt Avsnitt 11 i kursboken: Att tänka rekursivt Att programmera rekursivt i Java

Läs mer

Arv (Inheritance) Multipelt arv finns i verkligheten. Överskuggning, metodbindning. Läsanvisning: ! Arv! Object, instanceof! Relationer!

Arv (Inheritance) Multipelt arv finns i verkligheten. Överskuggning, metodbindning. Läsanvisning: ! Arv! Object, instanceof! Relationer! itop F8 Arv (Inheritance) Läsanvisning: arv: i kap 10, exceptions: i kap 15 mer kommer sen UML: tas bara upp i OH Object Kalle Student Person Graduate Lärare! Arv! Object, instanceof! Relationer! UML Nästa

Läs mer

Abstrakt klass. DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 4 31/ Exempel: Implementation av Schackpjäser.

Abstrakt klass. DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 4 31/ Exempel: Implementation av Schackpjäser. DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 4 31/3 2017 Innehåll Abstrakta klasser Klasshierarki och typhierarki Polymorfism och dynamisk bindning Polymorfi-exempel: Schack Klassen Object

Läs mer

Datorlingvistisk grammatik I Institutionen för lingvistik och filologi Oktober 2007 Mats Dahllöf

Datorlingvistisk grammatik I Institutionen för lingvistik och filologi Oktober 2007 Mats Dahllöf UPPSALA UNIVERSITET Datorlingvistisk grammatik I Institutionen för lingvistik och filologi Oktober 2007 Mats Dahllöf http://stp.ling.uu.se/ matsd/uv/uv07/dg1/ Logisk semantik II 1 Predikatlogik, generella

Läs mer

Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C DD1316

Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C DD1316 Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C DD1316 Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C Datatyp Aritmetiska operatorer Omvandling av typer Reserverade ord Mikael Djurfeldt Logiska operatorer

Läs mer

C++ - En introduktion

C++ - En introduktion C++ - En introduktion De imperativa grunderna för dig som kan programmera Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 1 / 77 Översikt 1 Grunderna 2 Uttryck och satser 3 Funktioner 4 Poster 1 Grunderna

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Grundläggande satser och uttryck Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 5 augusti 2014 Översikt Uttryck Litteraler Operatorer Satser Villkor Upprepning Teckenhantering

Läs mer

Objektsamlingar i Java

Objektsamlingar i Java 1 (6) Objektsamlingar i Java Objektorienterad programmering 3 Syfte Att ge träning i att använda objektsamlingar i Java. Mål Efter övningen skall du kunna använda objektsamlingsklasserna ArrayList och

Läs mer

Programmering för Språkteknologer II. Innehåll. Associativa datastrukturer. Associativa datastrukturer. Binär sökning.

Programmering för Språkteknologer II. Innehåll. Associativa datastrukturer. Associativa datastrukturer. Binär sökning. Programmering för Språkteknologer II Markus Saers markus.saers@lingfil.uu.se Rum -040 stp.lingfil.uu.se/~markuss/ht0/pst Innehåll Associativa datastrukturer Hashtabeller Sökträd Implementationsdetaljer

Läs mer

Tentamen , Introduktion till Java, dtaa98, dtea53

Tentamen , Introduktion till Java, dtaa98, dtea53 Mittuniversitetet 2007-09-01 Institutionen för informationsteknologi och medier Sid:1(3) dtaa98, dtea53 Martin Kjellqvist; Linda Karlsson, Ulf Reiman Lösningsansatser Tentamen 2007-09-01, Introduktion

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP F6:1 OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 6 Mer om klasser och objekt Hantera många objekt ArrayList tostring() metoden this Vi vill ofta hantera många objekt i ett program: OOP F6:2 public

Läs mer

Kap 2. Sannolikhetsteorins grunder

Kap 2. Sannolikhetsteorins grunder Kap 2. Sannolikhetsteorins grunder Olika händelser och deras mängbetäckningar Sats 2.7 Dragning utan återläggning av k element ur n (utan hänsyn till ordning) kan ske på ( n ) olika sätt k För två händelser

Läs mer

TDDC76 - Programmering och Datastrukturer

TDDC76 - Programmering och Datastrukturer TDDC76 - Programmering och Datastrukturer C++ - en introduktion Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 1 / 72 Översikt 1 Grunderna 2 Uttryck och satser 3 Funktioner 4 Poster 1 Grunderna Ett första

Läs mer

Lek$on 3: Kunskapsrepresenta$on. Robin Keskisärkkä

Lek$on 3: Kunskapsrepresenta$on. Robin Keskisärkkä Lek$on 3: Kunskapsrepresenta$on Robin Keskisärkkä Översikt Laborationerna så här långt Genomgång av laboration 3 Uppgift Förberedelser Kunskapsrepresentation Framesteori Uppgi9 Implementera ett frames-system

Läs mer

JAVASCRIPT. Beteende

JAVASCRIPT. Beteende JAVASCRIPT Beteende OVERVIEW HTML Formulär JavaScript Syntax Events DOM Validering av fomulär WEBBPROGRAMMERING PÅ KLIENTSIDAN Skriptspråk som körs på klientsidan (klientskript) Koden exekveras i webbläsaren

Läs mer

Elementär logik och mängdlära

Elementär logik och mängdlära Elementär logik och mängdlära Mängd En mängd är en ihopsamling av noll eller flera saker, där ordningen mellan de ihopsamlade sakerna är oväsentlig. Sakerna kallas för mängdens element. EXEMPEL {1, 2,

Läs mer

Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2

Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2 AID-nummer: Datum: 2014-12-18 Kurskod: 725G61 Provkod: LAB1 Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2 Skrivningstid: 2014-12-18 klockan 8.00-10.00. Hjälpmedel: Inga. För varje fråga

Läs mer

Modeller, Objekt och Klasser

Modeller, Objekt och Klasser Modeller, Objekt och Klasser Bildserie 3 Objekt Orienterad Programmering OO-programmering bygger på att vi som människor uppfattar tillvaron i termer av objekt - Bastu, pizza, öl,... Det borde vara lättare

Läs mer

SF1901: Sannolikhetslära och statistik

SF1901: Sannolikhetslära och statistik SF1901: Sannolikhetslära och statistik Föreläsning 4. Funktioner av s.v:er, Flera stokastiska variabler. Marginell sannolikhetsfunktion och -täthetsfunktion. Oberoende sv:er, Maximum och minimum av oberoende

Läs mer

Java, klasser, objekt (Skansholm: Kapitel 2)

Java, klasser, objekt (Skansholm: Kapitel 2) Java, klasser, objekt (Skansholm: Kapitel 2) Uppsala Universitet 11 mars 2005 Objectorienterad programmering Sida 1 Vad är en klass? En klass är ett sätt att beskriva en mängd objekt och deras gemensamma

Läs mer

Föreläsning 12: Exempel och problemlösning

Föreläsning 12: Exempel och problemlösning TDA 545: Objektorienterad programmering Föreläsning 12: Exempel och problemlösning Magnus Myréen Chalmers, läsperiod 1, 2015-2016 Idag Problemlösning, dvs hur man ska tänka för att hitta lösning int mängd/set

Läs mer

Exempel på listor (klassen ArrayList). Ett exempel med fält. Avbildning är en speciell typ av lista HashMap.

Exempel på listor (klassen ArrayList). Ett exempel med fält. Avbildning är en speciell typ av lista HashMap. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2008 DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Innehåll Föreläsning 4 Exempel på listor (klassen ArrayList). Ett exempel med fält.

Läs mer

Sats. Om t är en rätvinklig triangel så är summan av kvadraterna på kateterna i t lika med kvadraten på hypotenusan.

Sats. Om t är en rätvinklig triangel så är summan av kvadraterna på kateterna i t lika med kvadraten på hypotenusan. Lunds tekniska högskola Datavetenskap Lennart Andersson Föreläsningsanteckningar EDAF10 3 Predikatlogik 3.1 Motivering I satslogiken är de minsta beståndsdelarna satslogiska variabler som kan anta värdena

Läs mer

Hashing Bakom kulisserna på Pythons dictionary. Leta i listor Osorterade listor. Leta i listor Sorterade listor

Hashing Bakom kulisserna på Pythons dictionary. Leta i listor Osorterade listor. Leta i listor Sorterade listor Hashing Bakom kulisserna på Pythons dictionary Några förenklingar I början av den här diskussionen kommer jag titta enbart på listor som innehåller numeriska värden. Innehåll Några förenklingar Olika ideer

Läs mer

Tentamen Programmeringsteknik II och NV2 (alla varianter) 2008-12-10. Skriv bara på framsidan av varje papper.

Tentamen Programmeringsteknik II och NV2 (alla varianter) 2008-12-10. Skriv bara på framsidan av varje papper. Tentamen Programmeringsteknik II och NV2 (alla varianter) 2008-12-10 Skrivtid: 0800-1300 Inga hjälpmedel. Tänk på följande Maximal poäng är 40. För betygen 3 krävs 18 poäng. För betygen 4, 5 kommer något

Läs mer

Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings universitet. 1 Kursadministration 1. 2 Introduktion 2 2.1 Varför logik?... 2 2.2 Satslogik... 2

Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings universitet. 1 Kursadministration 1. 2 Introduktion 2 2.1 Varför logik?... 2 2.2 Satslogik... 2 Föreläsning 1 Syntax 729G06 Logikdelen Föreläsningsanteckningar i Programmering och logik 21 januari 2014 Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings universitet 1.1 Innehåll Innehåll 1 Kursadministration 1 2 Introduktion

Läs mer