729G43'Ar*ficiell'intelligens' Kunskapsrepresenta*on' Kunskapsrepresenta*on' Kunskapsbaserade'agenter' Kunskapsbaserad'agent' Arne'Jönsson' HCS/IDA' '

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "729G43'Ar*ficiell'intelligens' Kunskapsrepresenta*on' Kunskapsrepresenta*on' Kunskapsbaserade'agenter' Kunskapsbaserad'agent' Arne'Jönsson' HCS/IDA' '"

Transkript

1 Kunskapsrepresenta*on' 729G43'Ar*ficiell'intelligens' Kunskapsrepresenta*on' Arne'Jönsson' HCS/IDA' ' Introduk*on' WumpusEvärlden' FOPL,'Inferens' Resolu*on,'Unifiering' Representa*on'av'kunskap' Ontologi' Strukturerad'representa*on/seman*ska'nät' Kunskapsbaserade'agenter' Generell'kunskap'om'världen' Deklara*v'beskrivning'' (jfr'agent'med'procedurell'kunskap)' Resonemang' Flexibla' explicita'mål' ny'kunskap' Par*ellt'observerbara'världar'(jfr'sökning)' Kunskapsbaserad'agent' Har'en'kunskapsbas'som'innehåller'fakta'och' resonemangmekanismer'för'ax'dra'slutsatser'baserat'på' dessa'fakta' Agenten' tolkar'percept'vid'en'*d't' uppdaterar'kb'med'perceptet' väljer'handling'baserat'på'kb' uppdaterar'kb'med'handling'vid't' UZör'handling'och'uppdaterar'*den'

2 Kunskapsbaserad'agent' WumpusEvärlden' KB = [ ] t = 0 def KBagent(percept): tell(kb, makeperceptsentence(percept, t)) action = ask(kb, makeactionquery(t)) tell(kb, makeactionsentence(action, t)) t = t + 1 return action Stank Stank Stank Bris Bris HÅL Bris HÅL Bris Bris HÅL Bris WumpusEvärlden' Percept'(Stank,'Bris,'GliXer,'Bump,'Skrik)' Wumpusen's*nker'en'ruta'ver*kalt'och'horsiontellt' Hål'ger'bris'en'ruta'ver*kalt'och'horisontellt' Guld'gliXrar' Bump'i'vägg' Döende'wumpus'skriker' WumpusEvärlden' Handlingar'(framåt,'(sväng'höger),'(sväng'vänster),'ta,' skjut,'kläxra)' Om'agenten'är'vid'skaXen'innebär' ta 'ax'agenten'har'guldet' Om'agenten'står'riktad'mot'wumpusen'och'skjuter'dör'wumpusen' Om'agenten'är'vid'startplatsen'och'kläXrar'kommer'den'ut' Om'agenten'hamnar'i'hål'eller'hos'wumpusen'dör'den'

3 WumpusEvärlden'resonemang' Om'det'blåser'på'ruta'x'och'ruta'a,'b,'c'och'd'är' angränsande'rutor'så'kan'det'finnas'hål'på'a,'b,'c'och'd' Om'det'inte'blåser'på'ruta'x'och'a,'b,'c'och'd'är' angränsande'rutor'så'kan'det'inte'finnas'hål'på'a,'b,'c' eller'd' Om'det'finns'eX'hål'på'ruta'x'eller'y'och'det'inte'finns'eX' hål'på'x'så'finns'det'ex'hål'på'y' Wumpusvärlden' Percept = [Stench, Breeze, Glitter, Bump, Scream] Action = [Forward, Right, Left, Grab, Shoot, Climb] Representera tid och välja handling Ex Antag Percept([s, b, Glitter, m, c], 5) ask( a bestaction(a, 5)) bör ge Grab tell(grab, 5) Representa*on'av'världen' Rutor'[x,'y]' Närliggande'rutor' x,'y,'z,'w'adjacent([x,'y],[z,'w])' '' [z,'w]' '{[x+1,y],'[xe1,y],'[x,'y+1],'[x,'ye1]}' Lagra'uZorskning,'ex' s,t'at(agent,'s,'t)' 'Breeze(t)' 'Breezy(s)' Diagnosregler'(diagnos*cerar'från'effekter'*ll'fakta)' s'breezy(s)' ' r'adjacent(r,s)' 'Pit(r)' Kausalregler'(modellbaserade'resonemang)' r'pit(r)' '[ s'adjacent(r,s)' 'Breezy(s)]'' Hantera'föränding' Vill'uXrycka'hur'en'handling'påverkar'världen'i'FOPL' Inför'situa*onsvariabel'för'fluents'dvs'sådant'som'ändrar' sig'' Ex'At(Agent,'[1,'1],'S0),'At(Agent,'[1,'2],'S1)' Saker'som'inte'ändrar'sig'behöver'ingen'si*a*onsvariabel,'ex'Wall([0,'1])' Uppdatera'världen.'Inför'Result(ac*on,'situa*on)' Result(Forward,'S0)'='S1' Result(Grab,'S1)'='S2'

4 Situa*onskalkyl' Världen'består'av'en'sekvens'situa0oner2 Handlingar'resulterar'i'nya'situa*oner' Fluents'är'predikat'som'beskriver'rela*oner'eller' egenskaper'som'kan'påverkas'av'handlingar,'' dessa'tar'ex'extra'situa*onsargument' Funk*onen'Result(ac*on,'situa*on)'används'för' representera'övergången'mellan'två'situa*oner' Situa*onskalkyl' 'Exempel' Beskrivning'av'wumpusvärldens'ini*al*llstånd' At(agent,'[1'1],'s0)' Direc*on(agent,'east,'s0)' At(wumpus,'[1'3])' At(pit1,'[3'1])' At(pit2,'[3'3])' At(pit3,'[4'4])' At(gold,'[2'3])' Effektaxiom' Wumpusvärldens'handlingar' s'at(agent,'(x'y),'s)' 'Direc*on(agent,'east,'s)' ' '''''At(agent,'(x+1'y),'Result(forward,'s))' s'direc*on(agent,'east,'s)' ' '''''Direc*on(agent,'north,'Result(turnElen,'s))' s'at(agent,'(x'y),'s)' 'At(gold,'(x'y),'s)' ' '''''Holding(agent,'gold,'Result(grab,'s))' Kallas'effektEaxiom,'beskriver'det'som'förändras' Situa*onskalkyl'E'exempel' Handlingsekvens' s1'='result(forward,'s0)' s2'='result'(turnelen,'s1)' s3'='result(forward,'s2)' s4'='result(forward,'s3)' s5'='result(grab,'s4)'

5 Förändringar'i'världen' Antag'' At(Agent,'[2,3],'S0),'Portable(guld),'Present(guld,'S0)' Grab'ger'Holding(guld,'S1)' Antag'aX'agenten'går'framåt' At(Agent,'[2,3],'Result(Forward,'S1))'ger' At(Agent,'[2,4],'S2)' Men'agenten'har'också'guldet'med'sig,'dvs' a,x,s'holding(x,'s)' '(a Release)' 'Holding(x,'Result(a,'s))' och' a,x,s' Holding(x,s)' '(a Grab)' ' (Present(x,s)' 'Portable(x))' ' Holding(x,'Result(a,s))' Kallas'frameaxiom' Frameproblemet' Hur'representera'vad'som'påverkas''och'vad'som'inte' påverkas'av'en'handling.' Representa*onsproblemet:'representa*on'av'handlingar' Inferensproblemet:'representa*on'av'sekvenser'av'handlingar' Relaterade'problem:' Qualifica*on'problem' Hur'räknar'vi'upp'under'vilka'omständigheter'en'handling'lyckas' Ramifica*on'problem' Hur'räknar'vi'upp'alla'implicita'konsekvenser'av'en'handling' SuccesorEstateEaxiom' Successor5state2axiom2beskriver'hur'fluents'förändras' över'*d' Kombinera'effektEoch'frameaxiom' Handling'som'gör'något'sant' ' redan'sant'och'ingen'handling'som'gör'falskt' s'at(agent,'(x+1'y),'result(a,'s)' ' '''''[(a'='forward' 'At(agent,'(x'y),'s)' '' ''''''Direc*on(agent,'east,'s))]' ' '''''(a' forward' 'At(agent,'(x+1'y),'s))'' Skapa'en'kunskapsbas' 1. Itera*v'process' 2. Iden*fiera'uppginen' 3. Hämta'relevant'domänkunskap' 4. Definiera'en'vokabulär' 'Ontologi' 5. Skriv'axiom'som'beskriver'domänen' 6. Gör'en'problemkodning' 7. Testa'och'använd' 8. Debug'

6 Inferens' Tre'typer:' Framåtsökning' Söker'från'reglerna'framåt' Bakåtsökning' Söker'från'reglerna'bakifrån' Resolu*on' Exempel' 1. Rökning' 'Eld' 'Rök' 2. Rök' 'Rökdetektor' 'Larm' 3. Larm' 'Brandkåren'kommer' 4. Rökning' 'Larm' 'Falsklarm' 5. Brandkåren'kommer' 'Falsklarm' 'Arga'brandmän' 6. Rökning' 7. Rökdetektor' 8. Arga'brandmän?' Framå*nferens' 1. Rökning Eld Rök 2. Rök Rökdetektor Larm 3. Larm Brandkåren kommer 4. Rökning Larm Falsklarm Bakå*nferens' 1. Rökning Eld Rök 2. Rök Rökdetektor Larm 3. Larm Brandkåren kommer 4. Rökning Larm Falsklarm Börja'i'någon'premiss' 5. Brandkåren kommer Falsklarm Arga brandmän 6. Rökning Börja'i'slutsatsen' 5. Brandkåren kommer Falsklarm Arga brandmän 6. Rökning 7. Rökdetektor 8. Arga brandmän? 7. Rökdetektor 8. Arga brandmän? Falsklarm Rökdetektor Rökning Rök Larm Brandkåren Arga brandmän Arga brandmän Brandkåren Larm Rök Rökdetektor Falsklarm Rökning

7 Resolu*on' Mekanisk'bevismetod' Ex,'satslogik' Rökning' 'Rök' Rök' Brandvarnarlarm' Implika*on'transi*v,'dvs'Rökning' 'Brandvarnarlarm' α' 'β'kan'skrivas'som' α' 'β' 'Rökning' 'Rök' ' 'Rök' 'Brandvarnarlarm' Dvs' Rökning' 'Brandvarnarlarm' Kallas'resolvent'' Resolu*on' 1. Konvertera'alla'satser'*ll'konjunk*v'normalform' 2. Negera'vad'som'skall'visas,'konvertera'*ll'konjunk*v' normalform'och'lägg'*ll'kunskapsbasen' 3. Upprepa'*ll'kontradik*on'eller'ingen'förbäXring'eller' annat'stoppvillkor' a. Välj'två'klausuler' b. Resolvera'dessa.'Resolventen'är'disjunk*onen'av'alla'termer' med'lämpliga'subs*tu*oner.' c. Om'resolventen'tomma'mängden'så'returnera'kontradik*on,' annars'lägg'resolventen'*ll'kb' Exempel' 1. Rökning' 'Eld' 'Rök' 2. Rök' 'Rökdetektor' 'Larm' 3. Larm' 'Brandkåren'kommer' 4. Rökning' 'Larm' 'Falsklarm' 5. Brandkåren'kommer' 'Falsklarm' 'Arga'brandmän' 6. Rökning' 7. Rökdetektor' 8. Arga'brandmän?' Gör'om'*ll'konjunk*v'form,'1' 1. (Rökning' 'Eld)' 'Rök' 2. (Rök' 'Rökdetektor)' 'Larm' 3. Larm' 'Brandkåren'kommer' 4. (Rökning' 'Larm)' 'Falsklarm' 5. (Brandkåren'kommer' 'Falsklarm)' 'Arga'brandmän' 6. Rökning' 7. Rökdetektor' 8. Arga'brandmän'

8 Gör'om'*ll'konjunk*v'form,'2' 1. (Rökning' 'Eld)' 'Rök' '( Rökning' ' Eld)' 'Rök' 1. Rökning' 'Rök' 2. Eld' 'Rök' 2. (Rök' 'Rökdetektor)' 'Larm' '( Rök' ' Rökdetektor)' 'Larm'' 1. Rök' ' Rökdetektor' 'Larm' 3. Larm' 'Brandkåren'kommer' 4. (Rökning' 'Larm)' 'Falsklarm' '( Rökning' ' Larm)' ' Falsklarm'' 1. Rökning' ' Larm' 'Falsklarm' 5. (Brandkåren'kommer' 'Falsklarm)' 'Arga'brandmän' 1. Brandkåren'kommer' ' Falsklarm' 'Arga'brandmän' 6. Rökning' 7. Rökdetektor' 8. Arga'brandmän' Konjunk*v'form' 1. Rökning' 'Rök' 2. Eld' 'Rök' 3. Rök' ' Rökdetektor' 'Larm' 4. Larm' 'Brandkåren'kommer' 5. Rökning' ' Larm' 'Falsklarm' 6. Brandkåren'kommer' ' Falsklarm' 'Arga'brandmän' 7. Rökning' 8. Rökdetektor' 9. Arga'brandmän' Härled'en'motsägelse' Plocka'två'satser,'t.ex.'1+2'och'lägg'*ll'KB' Rökning' ' Eld' 'Rök' Eller'3+8'' Rök' 'Larm' 10+11'ger' Rökning' ' Eld' 'Larm' 6+9'ger' Brandkåren'kommer' ' Falsklarm'' 4+13'ger' Larm' ' Falsklarm' 14+5'ger' Rökning' ' Larm' 15+7'ger' Larm' 3+16'ger' Rök' ' Rökdetektor'' 1+17'ger' ' Rökning' ' Rökdetektor'' 18'+'7'ger' Rökdetektor'' 19'+'8'ger'en'motsägelse' 1. Rökning Rök 2. Eld Rök 3. Rök Rökdetektor Larm 4. Larm Brandkåren kommer 5. Rökning Larm Falsklarm 6. Brandkåren kommer Falsklarm Arga brandmän 7. Rökning 8. Rökdetektor 9. Arga brandmän Resolu*on'för'predikatlogik' Variabler'och'kvan*fierare' Ex'' 1. At(Wumpus,'[1,2],'5)' 2. At(Wumpus,'[1,'3],'6)' Ger'resolventen' At(Wumpus,'[1,'3],'6)' 'At(Wumpus,'[1,2],'5)' medan' 3. ' At(Wumpus,'l,'t)'och'1.' med'{l/[1,2],'t/5}'(l'subs*tueras'med'[1,2]'och't'subs*tueras'med'5)' ger'en'motsägelse,'dvs'en'tom'klausul''

9 Unifiering' För'aX'lyckas'med'resolu*on'i'FOPL'behöver'man' använda'unifiering' Variabler'byts'mot'andra'variabler'eller'konstanter,'en' subs*tu*on' Ona'söker'man'den'mest'generella'unifieringen,'MGU' Unifiering' 'Exempel' Gillar(Olga,'x)' x/mask' '''''''''''Gillar(y,'mask)' ' ''''''''''''''''''y/olga' ' Gillar(Olga,'mask)' ' Gillar(Olga,'x)'och'Gillar(y,'mask)'kan'alltså'unifieras'med' hjälp'av'subs*tu*onen'{x/mask,'y/olga)' Subs*tu*oner'propageras' 'Ex' x'hund(x)' 'Skäller(x)'kan'konverteras'*ll' Hund(x)' 'Skäller(x)'om'vi'antar'aX'variabler'all*d'är'allkvan*fierade' Hund(Pluto)' 1+2'med'[x/Pluto]'ger'Skäller(Pluto),'dvs'x'har'subs*tuerats'i'båda' predikaten' Unifiering' 'Exempel' Unifiera'Flagga(blå,x)'med'Flagga(blå,gul)' {Flagga(blå,x)'='Flagga(blå,gul)}' {blå=blå,'x=gul}' {x=gul}'

10 Unifiering' 'Exempel' Unifiera'Flagga(blå,x)'med'Flagga(y,gul)' {Flagga(blå,x)'='Flagga(y,gul)}' {blå=y,'x=gul}' {y=blå,'x=gul}' Unifiering' 'Exempel' Unifiera'Flagga(blå,x)'med'Flagga(y,KomplemenZärg(y))' {Flagga(blå,x)'='Flagga(y,KomplemenZärg(y))}' {blå=y,'x=komplemenzärg(y)}' {y=blå,'x=komplemenzärg(y)}' {y=blå,'x=komplemenzärg(blå)}' Unifiering' 'Exempel' Unifiera'Flagga(blå,x)'med'Flagga(x,gul)' {Flagga(blå,x)'='Flagga(x,gul)}' {blå=x,'x=gul}' {x=blå,'x=gul}' FEL' Unifieringsalgoritmen,'1' def unify(x, y, subst): if subst=="fail": return "Fail" elif x==y: return subst elif variable(x): unifyvar(x, y, subst) elif variable(y): unifyvar(y, x, subst) elif isinstance(x, list) and isinstance(y, list): unify(rest(x), rest(y), unify(first(x), first(y), subst)) else: return "Fail"

11 Unifieringsalgoritmen,'2' def unifyvar(var, x, subst): if getsubst(var, subst): unify(lookup(var, subst), x, subst) elif variable(x) and getsubst(x, subst): unify(var, lookup(x, subst), subst) elif occursin(var, x, subst): return "Fail" else: extendsubst(var, x, subst) Exempel' Unifiera Smelly([1,2]) och Smelly(l) unify([ Smelly, [1,2] ], [ Smelly,l],[]) x = [ Smelly, [1,2] ], y = [ Smelly,l] 1. subst Fail 2. x y 3. x eller y inte variabler 4. x och y listor 5. unify( [1,2], l, unify([ Smelly ], [ Smelly ],[]) 6. x==y alltså inga nya substitutioner 7. l variabel så unify ger anrop till unifyvar(l, [1,2],[]) 8. unifyvar hittar inga substitutioner så 9. extendsubst(l, [1,2], []) returnerar {l/ [1,2] } Större'exempel'(med'förenklingar)' unify([ F,[ G, A, m], [ F, k, m]], [ F, l, [ F, l, [ G, A, B ]]], [ ]) unify([[ G, A, m], [ F, k, m]], [l, [ F, l, [ G, A, B ]]], unify( F, F, [ ])) [ ] unify([[ G, A, m], [ F, k, m]], [l, [ F, l, [ G, A, B ]]], [ ]) unify([ F, k, m], [ F, l, [ G, A, B ]], unify([ G, A, m], l, [ ])) unify-var(l, [ G, A, m], [ ]) [l/[g, A, m]] unify([k, m], [l, [ G, A, B ]], unify( F, F, [l/[g, A, m]] )) [l/[g A m]] unify([k, m], [l, [ G, A, B ]], [l/[g, A, m]] )) unify(m, [ G, A, B ], unify(k, l, [l/[g, A, m]] )) unify-var(k, l, {l/[g, A, m]}) unify(k, [ G, A, m], [l/[g, A, m]] ) unify-var(k, [ G, A, m], [l/[g, A, m]]) [k/[g A m]] unify(m, [ G, A, B ], [k/[g, A, m], l/[g, A, m]] ) unify-var(m, [ G, A, B ], [k/[g, A, m], l/[g, A, m]] ) [m/[g A B]] [m/[g A B], k/[g A m], l/[g A m]] Konvertering'*ll'konjunk*v'normalform' 1. Eliminera'implika*on' 2. Reducera'nega*onernas'räckvidd' xp(x) x P(x),' xp(x) x P(x),' x P(x) xp(x),' x P(x) xp(x)''' 3. Standardisera'variabler' 4. Eliminera'existenskvan*fierare,'skolemisering' 5. Konvertera'*ll'prenex'form' 6. Skippa'prefix' Allt'är'allkvan*fierat' 7. Konvertera'*ll'konjunk*on'av'disjunk*oner' 8. Bilda'klausuler' 'Implicit'konjuk*on'mellan'klausuler' 9. Döp'om'variabler'

12 Skolemisering' ErsäXer'existenskvanifierade'variabler'med'konstant,'eller' funk*on'som'vid'behov'tar'fram'den'individ'för'vilken'uxrycket' gäller' Ex.' xp(x)' 'P(S)'där'S'är'en'skolemkonstant'och'står'för'den' individ's'för'vilken'p(x)' Ex.'Alla'har'eX'hjärta' x'person(x)' ' y'hjärta(y)' 'Har(x,y)' Skolemkonstant'ger' x'person(x)' 'Hjärta(S)' 'Har(x,S),'dvs' alla'har'samma'hjärta'vilket'är'fel' Inför'skolemfunk*on,'g(x),'som'beror'av'allkvan*fierade' variabeln'x'ger' x'person(x)' 'Hjärta(g(x))' 'Har(x,g(x))'' Exempel,'1' x'{p(x)' '( y[p(y)' 'P(f(x,'y))]' ' y[q(x,'y)' 'P(y)])}' ' 1'Eliminera'implika*on' ' x'{ P(x)' '( y[ P(y)' 'P(f(x,'y))]' ' y[ Q(x,'y)' 'P(y)])}' 2'Reducera'nega*onernas'räckvidd' ' x'{ P(x)' '( y[ P(y)' 'P(f(x,'y))]' ' y[q(x,'y)' ' P(y)])}' 3'Standardisera'variabler' ' x'{ P(x)' '( y[ P(y)' 'P(f(x,'y))]' ' z[q(x,'z)' ' P(z)])}' 4'Eliminera'existenskvan*fierare' ' x'{ P(x)' '( y[ P(y)' 'P(f(x,'y))]' '[Q(x,'g(x))' ' P(g(x))])}' 5'Konvertera'*ll'prenex'form' ' x' y{ P(x)' '([ P(y)' 'P(f(x,'y))]' '[Q(x,'g(x))' ' P(g(x))])}' Exempel,'2' 6 Skippa prefix { P(x) ([ P(y) P(f(x, y))] [Q(x, g(x)) P(g(x))])} 7 Konvertera till konjunktion av disjunktioner [ P(x) P(y) P(f(x, y))] [ P(x) Q(x, g(x))] [ P(x) P(g(x))] 8 Bilda klausuler P(x) P(y) P(f(x, y)) P(x) Q(x, g(x)) P(x) P(g(x)) 9 Döp om variabler P(x) P(y) P(f(x, y)) P(z) Q(z, g(z)) P(w) P(g(w)) Exempel' 1. Ber*l'var'pudel' 2. Ber*l'föddes'1955' 3. Ingen'hund'lever'längre'än'50'år'' 4. Pudlar'är'hundar' 5. Alla'hundar'är'däggdjur' 6. Nu'är'det'2015' 7. Visa'aX'det'finns'döda'pudlar'nu'

13 Exempel,'översäX' 1. Ber*l'var'pudel' Pudel(Ber*l)' 2. Ber*l'föddes'1955' Född(Ber*l,'1955)' 3. Ingen'hund'lever'längre'än'50'år' x,s,t'hund(x)' 'Född(x,'s)' 'gt(tes,'50)' 'Död(x,'t)' 4. Pudlar'är'hundar' x'pudel(x)' 'Hund(x)' 5. Alla'hundar'är'däggdjur' x'hund(x)' 'Däggdjur(x)' 6. Nu'är'det'2015' Nu'='2015' 7. Det'finns'döda'pudlar'nu' x'pudel(x)' Död(x,'Nu)' Exempel,'konvertera'1' 1. Pudel(Ber*l)' 2. Född(Ber*l,'1955)' 3. x,s,t'hund(x)' 'Född(x,'s)' 'gt(tes,'50)' 'Död(x,'t)' ' (Hund(x)' 'Född(x,'s)' 'gt(tes,'50))' 'Död(x,t)' ' Hund(x)' ' Född(x,'s)' ' gt(tes,'50)' 'Död(x,t)' 4. s'pudel(x)' 'Hund(x)' Pudel(x)' 'Hund(x)' 5. s'hund(x)' 'Däggdjur(x)' Hund(x)' 'Däggdjur(x)' 6. Nu'='2015' 7. x'pudel(x)' Död(x,'Nu)' ' x'pudel(x)' Död(x,'Nu)' '' x' '(Pudel(x)' Död(x,'Nu))' ' Pudel(x)' ' Död(x,'Nu)' Exempel,'konvertera'2' 1. Standardisera'variabler' 2. Pudel(Ber*l)' 3. Född(Ber*l,'1955)' 4. Hund(x)' ' Född(x,'s)' ' gt(tes,'50)' 'Död(x,t)' 5. Pudel(p)' 'Hund(p)' 6. Hund(h)' 'Däggdjur(h)' 7. Nu'='2015' 8. Pudel(w)' ' Död(w,'Nu)' Resolu*onsstrategier' Ta'bara'satser'med'komplement' Föredra'små'resolventer' Unit'preference' Set'of'support' Behåll'en'bra'delmängd.'Börja'med'slutsatsen' Eliminera'satser'som'subsumeras'av'andra'

14 1. Pudel(Bertil) 1. Pudel(Bertil) 2. Född(Bertil, 1955) 2. Född(Bertil, 1955) Resolu*onsexempel' (7) (1) 3. Hund(x) Född(x, s) gt(t-s, 50) Död(x,t) 4. Pudel(p) Hund(p) 5. Hund(h) Däggdjur(h) 6. Nu = 2015 Resolu*onsexempel,'2' 3. Hund(x) Född(x, s) gt(t-s, 50) Död(x,t) 4. Pudel(p) Hund(p) 5. Hund(h) Däggdjur(h) 6. Nu = 2015 {w/bertil} 7. Pudel(w) Död(w, Nu) 7. Pudel(w) Död(w, Nu) 8. Död(Bertil, Nu) (6) 10. Hund(Bertil) Född(Bertil, s) gt(2015-s, 50) (2) {Nu/2015} (4) {s/1955} 11. Hund(Bertil) gt( , 50) 9. Död(Bertil, 2015) (3) {p/bertil} gt( , 50) gt(60,50) T F {x/bertil, t/2015} (1) 12. Pudel(Bertil) 10. Hund(Bertil) Född(Bertil, s) gt(2015-s, 50) Motsägelse, alltså Det finns en död pudel nu Ontologi' Toppontologi' Kategorier'och'objekt' Fysiska'objekt' SammansaXa'objekt' MåX'och'enheter' Handlingar,'situa*oner'och'händelser' Situa*onskalkyl,'Frameproblemet' Tid,'rum'och'förändring' Händelser'och'processer' Abstrakta Objekt Allt Generaliserade händelser Mängder Tal Repr. Objekt Intervall Platser Fysiska objekt Processer Kategorier Meningar Mått Händelser Saker Materia Tidsintervall' Mentala'objekt'och'uppfaXningar' Tider Vikter Djur Agenter Fast Flytande Gas Människor

15 Exempel'på'genrella'ontologier' CYC' CYC' Thing Stort'(239000'koncept)'AIEKR'projekt' Logikbaserat'representa*onsspråk'CycL' WORDNET' IndividualObject Intangible RepresentedThing Stor'(117000'synsets)'lexikal'taxonomi'' Baserat'på'psykolingvis*ska'studier' Event Stuff IntangibleObject Collection Process IntangibleStuff AtributeValue Relationship Slot WORDNET' {thing, entity} {living thing, organism} {non-living thing, object} {plant, flora} {animal, fauna} {artifact} {food} Kategorier' Resonerar'inte'om'objekt'utan'om'koncept,'kategorier' Ex'Guld,'inte'Guld32' Gör'predikat'*ll'objekt'i'språket' Ex'Guld'refererar'*ll'kategorin'Guld,'x' 'Guld'betyder'aX'x'är'guld.' Kallas'reifica*on'kan'skriva't.ex.'Färg(Guld)'='gul' Kategorier'ärver'egenskaper' Ex'Guld' 'Ädelmetall'betyder'aX'Guld'är'en'subklass'av'Ädelmetall'och' ärver'alla'dess'egenskaper,'t.ex.'ax'vara'värdefull' Ex' x','x' 'Guld' 'GliXrar(x)' 'Dyrt(x)' {person, human being} {natural object} {substance}

16 Händelser' Situa*onskalkyl'är'diskret.'Behöver'en'kon*nuerlig'variant' Ex.'At(Wumpus,'Gold)'säger'inget'om'när'det'är'sant' T(At(Wumpus,'Gold),'t)'säger'aX'det'är'sant'vid'*dpunkten't' Andra'predikat:' Happens(e,'i)'säger'aX'e'händer'under'intervallet'i' Ini*ates(e,'f,'t)'säger'aX'e'får'f'aX'starta'vid'*den't' Terminates(e,'f,'t)'säger'aX'e'får'f'aX'avslutas'vid'*den't' Clipped(f,'i)'säger'aX'f'slutar'aX'vara'sant'i'intervallet'i' Restored(f,'i)'säger'aX'f'blir'sant'nångång'under'intervallet'i' Tid,'intervall'och'handlingar' Allens'temporala'logik' Definierar'eX'intervall' i'intervall(i)' 'Dura*on(i)'='(Time(End(i))E Time(Start(i)))' Huvudsakligen'fyra'olika'rela*oner' Temporala'rela*oner' Strukturerad'representa*on' Meet(i, j) i,j Meet(i,j) Time(End(i)) = Time(Start(j)) i j Frames'och'seman*ska'nät' Egenskapsärvning' Before(i,j) After(j,i) i,j Before(i,j) Time(End(i)) < Time(Start(j)) i j Default'och'undantag' Mul*pel'ärvning' During(i,j) i,j During(i,j) Time(Start(j)) Time(Start(i)) Time(End(j)) Time(End(i)) i j Förändring,'ickemonotonicitet' Overlap(i,j) i,j Overlap(i,j) k During(k,i) During (k,j) i j

17 Strukturerad'representa*on' Seman*ska'nät' Baserat'på'associa*onsteorier,'t.ex.'Quillian'&'Collins' 1969' Experiment.'Ställer'olika'frågor,'t.ex.:' Är'undulaten'en'fågel?' Kan'undulater'flyga?' Kan'undulater'sjunga?' Resultat' Kan'undulater'flyga? ''tar'längre'*d'ax'besvara'än' Kan' undulater'sjunga? '' Hypotes' Människor'lagrar'informa*on'så'abstrakt'som'möjligt' Alla'fåglar'flyger'men'inte'alla'fåglar'sjunger'' Vingar har Fjädrar har är en kan sjunga Undulat Djur har Skinn är ett är ett Fågel kan flyga true Fisk är en true Struts kan flyga false Ärvningshierarki' Undulat Sjunger: T Putte Vän: Instans Fågel Flyger: T Ben: 2 Vän Emu Flyger: F Olga Instans Levande varelse Lever: T Djur RörSig: T Elefant Färg: grå Vikt: 3500 Clyde Färg: vit Däggdjur Ben: 4 Hund Vikt: 5 Bertil Vikt: 10 Typ: Pudel Instans Instans Instans Delfin Ben: 0 Vikt: 500 Flipper AXributEvärdestrukturer' Seman*ska'nät'och'frames'lagrar'kunskapen'aXributE värdestrukturer' AXributen'kan'också'ha'egenskaper,'t.ex.:' Tillåtna'klasser,'ex'aXributet'Inkomst'är'inte'intressant'för'objekt'av' typen'emu' Värdebegränsningar,'ex'Vikt(Hund)'<'500'kg' Default' Regler'för'ärvning' Procedurer'för'aX'räkna'ut'värden,'ex'för'aX'räkna'ut'åldern' Kopplar'procedurer'(demoner)'*ll'aXributen.'Kallas'också' procedural' axachements '

18 Mul*pel'ärvning' Sällskapsfågel Instans Fågel Flyger: T Ben: 2 Emu Flyger: F Instans Sällskapsfågel Fågel Flyger: T Ben: 2 Emu Flyger: F Australisk Emu Västkust Emu Hantering'av'osäker'kunskap' IckeEstandardlogik.' Inte'en'teori'utan'många' Rivaler:'' ' tar'bort'teorem,'t.ex.'a'v' A' Utvidgningar:'' ' lägger'*ll'teorem'som'ona'är'oformulerbara'i'fopl' Olga Instans Olga Instans Väljer den mest specifika Inferensavståndet, dvs undersöker om det finns på vägen IckeEstandardlogik' Rivaler2 Probabilis*sk'logik' logik'baserad'på'sannolikhet' Flervärd'logik' inför'fler'sanningsvärden' Fuzzy'logic' sannolikhet'ax'höra'*ll'en' mängd' Utvidgningar2 Modal'logik' L:'nödvändigt'sann' M:'möjligen'sann' Temporal'logik' *dslogik' IckeEmonoton'logik' *llåter'satser'som'inte' bevisats'

Föreläsning 16 Arv. Jan Lönnberg 3.11.2011. T-106.1212 Grundkurs i programmering

Föreläsning 16 Arv. Jan Lönnberg 3.11.2011. T-106.1212 Grundkurs i programmering Föreläsning 16 Arv Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 3.11.2011 Varför? I ett studieregister har vi både studenter och lärare.

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner

Läs mer

Objektorienterad programmering (OOP) Föreläsning 15 & 16. Klasser för olika slags fordon. Klasser och objekt

Objektorienterad programmering (OOP) Föreläsning 15 & 16. Klasser för olika slags fordon. Klasser och objekt Föreläsning 15 & 16 ARV Objektorienterad programmering (OOP) Idé: vi ser ett program som en modell av verkligheten Ursprung: Simula-67, Norsk regnesentral, 1960-talet Smalltalk-80: Xerox PARC, 1970-talet

Läs mer

UML. Översikt UML. Relationer mellan klasser. A är ett aggregerat av B:n. Kontor aggregat av Enheter. 12 olika diagramtyper, bl.a.

UML. Översikt UML. Relationer mellan klasser. A är ett aggregerat av B:n. Kontor aggregat av Enheter. 12 olika diagramtyper, bl.a. Översikt UML Sekvensdiagram (dynamic structure) Informationsflöde genom programmet Användningsfall (use cases) Aktörers interaktion med systemet Paketdiagram Beroenden mellan paket abstrakta klasser Multipel

Läs mer

Något om logik och logisk semantik

Något om logik och logisk semantik UPPSALA UNIVERSITET Semantik och pragmatik (HT 08) Institutionen för lingvistik och filologi Mats Dahllöf http://stp.ling.uu.se/ matsd/uv/uv08/sempht/ Något om logik och logisk semantik 1 Språk och sanning

Läs mer

Beräkningsvetenskap föreläsning 2

Beräkningsvetenskap föreläsning 2 Beräkningsvetenskap föreläsning 2 19/01 2010 - Per Wahlund if-satser if x > 0 y = 2 + log(x); else y = -1 If-satsen skall alltid ha ett villkor, samt en då det som skall hända är skrivet. Mellan dessa

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Objektorientering/1.2. 3 Klasser

Objektorientering/1.2. 3 Klasser 3 Klasser 3.1 Att hantera många objekt 3.2 Klasser 3.3 Krav för att bilda en klass 3.4 Får två objekt vara helt identiska? 3.5 Måste vi använda klasser i objektorientering? 3.6 En klassbeskrivning 3.7

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Universitetet i Linköping Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson

Universitetet i Linköping Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson 1 2 - Block, räckvidd Dagens föreläsning Programmering i Lisp - Bindning av variabler (avs 14.6) fria variabler statisk/lexikalisk och dynamisk bindning - Felhantering (kap 17) icke-normala återhopp catch

Läs mer

Råd gällande beständiga länkar

Råd gällande beständiga länkar UTKAST Råd gällande beständiga länkar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 2 1.1. Råd gällnade beständiga länkar... 2 1.2. Vem

Läs mer

Låt vara en reell funktion av en reell variabel med definitionsmängden som är symmetrisk i origo.

Låt vara en reell funktion av en reell variabel med definitionsmängden som är symmetrisk i origo. UDDA FUNKTIONER OCH DUBBELINTEGRALER. Från en variabelanalys vet vi att integral över ett symetrisk intervall, av en udda funktion är lika med 0. 0 om är udda. T ex 0 Här upprepar vi def. av udda ( och

Läs mer

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 13 maj 2015

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 13 maj 2015 SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIK FÖRELÄSNING 13 HYPOTESPRÖVNING. Tatjana Pavlenko 13 maj 2015 PLAN FÖR DAGENS FÖRELÄSNING Begrepp inom hypotesprövning (rep.) Tre metoder för att avgöra om H 0 ska

Läs mer

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C Sats 1.3 De Morgans lagar för mängder För alla mängder A och B gäller att (A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B C A C B C (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B

Läs mer

PROV. 10 Uppräknade datatyper

PROV. 10 Uppräknade datatyper 10 10.1 10.2 Definition 10.3 Användning och regler 10.4 switch-satsen 10.5 Iteration över samtliga värden 10.6 Instansvariabler och instanstjänster 10.7 Värdespecifika implementationer 10.1 Hur ser vi

Läs mer

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng TENTAMEN I PROGRAMMERING Ansvarig: Jan Skansholm, tel 7721012 Betygsgränser: Hjälpmedel: Sammanlagt maximalt 60 poäng. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng Skansholm,

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 LISTOR Ta bort element från en vektor Både sorterad och osorterad Söka upp element i en vektor Linjärsökning räcker (jag har även visat binärsökning) Registrering

Läs mer

Föreläsning 5 Mer om funktioner, villkor

Föreläsning 5 Mer om funktioner, villkor Föreläsning 5 Mer om funktioner, villkor Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 15.9.2011 Varför? Det finns sammanhang där ett

Läs mer

Pythonkramaren del ett

Pythonkramaren del ett VK Pythonkramaren del ett Programmering för teknologer text: Henrik Eriksson KTH-CSC 2009 Gammal eller ny Python? Den senaste versionen kom år 2009 och heter Python 3. Den har tagit det modiga steget att

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer

Första ordningens logik

Första ordningens logik Första ordningens logik Christian Bennet Christian Bennet, februari 2013 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported license. För att

Läs mer

"Är en"-relation. "Har en"-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde

Är en-relation. Har en-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde Föreläsning 7 "Har en"-relation Arv "Har en" "Är en" Superklassen Object Överskuggning Fordonsexempel Seminarium 2 Relevanta uppgifter Uppgift 31 I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde följande

Läs mer

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas.

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Gillar du idrott och att röra på dig? Då är Hälsogymnasiet skolan för dig! Hälsogymnasiet ger dig en gedigen utbildning inom hälsa och kommunikation. Du

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

Datorteknisk introduktion Tekniska beräkningar med Python för gymnasiet (β-version!) Teknik 1, 150p Realgymnasiet i Linköping

Datorteknisk introduktion Tekniska beräkningar med Python för gymnasiet (β-version!) Teknik 1, 150p Realgymnasiet i Linköping Datorteknisk introduktion Tekniska beräkningar med Python för gymnasiet (β-version!) Teknik 1, 150p Realgymnasiet i Linköping Andreas Göransson 8 maj 2012 1 Mål med avsnittet Vad menas med att tänka som

Läs mer