729G43'Ar*ficiell'intelligens' Kunskapsrepresenta*on' Kunskapsrepresenta*on' Kunskapsbaserade'agenter' Kunskapsbaserad'agent' Arne'Jönsson' HCS/IDA' '

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "729G43'Ar*ficiell'intelligens' Kunskapsrepresenta*on' Kunskapsrepresenta*on' Kunskapsbaserade'agenter' Kunskapsbaserad'agent' Arne'Jönsson' HCS/IDA' '"

Transkript

1 Kunskapsrepresenta*on' 729G43'Ar*ficiell'intelligens' Kunskapsrepresenta*on' Arne'Jönsson' HCS/IDA' ' Introduk*on' WumpusEvärlden' FOPL,'Inferens' Resolu*on,'Unifiering' Representa*on'av'kunskap' Ontologi' Strukturerad'representa*on/seman*ska'nät' Kunskapsbaserade'agenter' Generell'kunskap'om'världen' Deklara*v'beskrivning'' (jfr'agent'med'procedurell'kunskap)' Resonemang' Flexibla' explicita'mål' ny'kunskap' Par*ellt'observerbara'världar'(jfr'sökning)' Kunskapsbaserad'agent' Har'en'kunskapsbas'som'innehåller'fakta'och' resonemangmekanismer'för'ax'dra'slutsatser'baserat'på' dessa'fakta' Agenten' tolkar'percept'vid'en'*d't' uppdaterar'kb'med'perceptet' väljer'handling'baserat'på'kb' uppdaterar'kb'med'handling'vid't' UZör'handling'och'uppdaterar'*den'

2 Kunskapsbaserad'agent' WumpusEvärlden' KB = [ ] t = 0 def KBagent(percept): tell(kb, makeperceptsentence(percept, t)) action = ask(kb, makeactionquery(t)) tell(kb, makeactionsentence(action, t)) t = t + 1 return action Stank Stank Stank Bris Bris HÅL Bris HÅL Bris Bris HÅL Bris WumpusEvärlden' Percept'(Stank,'Bris,'GliXer,'Bump,'Skrik)' Wumpusen's*nker'en'ruta'ver*kalt'och'horsiontellt' Hål'ger'bris'en'ruta'ver*kalt'och'horisontellt' Guld'gliXrar' Bump'i'vägg' Döende'wumpus'skriker' WumpusEvärlden' Handlingar'(framåt,'(sväng'höger),'(sväng'vänster),'ta,' skjut,'kläxra)' Om'agenten'är'vid'skaXen'innebär' ta 'ax'agenten'har'guldet' Om'agenten'står'riktad'mot'wumpusen'och'skjuter'dör'wumpusen' Om'agenten'är'vid'startplatsen'och'kläXrar'kommer'den'ut' Om'agenten'hamnar'i'hål'eller'hos'wumpusen'dör'den'

3 WumpusEvärlden'resonemang' Om'det'blåser'på'ruta'x'och'ruta'a,'b,'c'och'd'är' angränsande'rutor'så'kan'det'finnas'hål'på'a,'b,'c'och'd' Om'det'inte'blåser'på'ruta'x'och'a,'b,'c'och'd'är' angränsande'rutor'så'kan'det'inte'finnas'hål'på'a,'b,'c' eller'd' Om'det'finns'eX'hål'på'ruta'x'eller'y'och'det'inte'finns'eX' hål'på'x'så'finns'det'ex'hål'på'y' Wumpusvärlden' Percept = [Stench, Breeze, Glitter, Bump, Scream] Action = [Forward, Right, Left, Grab, Shoot, Climb] Representera tid och välja handling Ex Antag Percept([s, b, Glitter, m, c], 5) ask( a bestaction(a, 5)) bör ge Grab tell(grab, 5) Representa*on'av'världen' Rutor'[x,'y]' Närliggande'rutor' x,'y,'z,'w'adjacent([x,'y],[z,'w])' '' [z,'w]' '{[x+1,y],'[xe1,y],'[x,'y+1],'[x,'ye1]}' Lagra'uZorskning,'ex' s,t'at(agent,'s,'t)' 'Breeze(t)' 'Breezy(s)' Diagnosregler'(diagnos*cerar'från'effekter'*ll'fakta)' s'breezy(s)' ' r'adjacent(r,s)' 'Pit(r)' Kausalregler'(modellbaserade'resonemang)' r'pit(r)' '[ s'adjacent(r,s)' 'Breezy(s)]'' Hantera'föränding' Vill'uXrycka'hur'en'handling'påverkar'världen'i'FOPL' Inför'situa*onsvariabel'för'fluents'dvs'sådant'som'ändrar' sig'' Ex'At(Agent,'[1,'1],'S0),'At(Agent,'[1,'2],'S1)' Saker'som'inte'ändrar'sig'behöver'ingen'si*a*onsvariabel,'ex'Wall([0,'1])' Uppdatera'världen.'Inför'Result(ac*on,'situa*on)' Result(Forward,'S0)'='S1' Result(Grab,'S1)'='S2'

4 Situa*onskalkyl' Världen'består'av'en'sekvens'situa0oner2 Handlingar'resulterar'i'nya'situa*oner' Fluents'är'predikat'som'beskriver'rela*oner'eller' egenskaper'som'kan'påverkas'av'handlingar,'' dessa'tar'ex'extra'situa*onsargument' Funk*onen'Result(ac*on,'situa*on)'används'för' representera'övergången'mellan'två'situa*oner' Situa*onskalkyl' 'Exempel' Beskrivning'av'wumpusvärldens'ini*al*llstånd' At(agent,'[1'1],'s0)' Direc*on(agent,'east,'s0)' At(wumpus,'[1'3])' At(pit1,'[3'1])' At(pit2,'[3'3])' At(pit3,'[4'4])' At(gold,'[2'3])' Effektaxiom' Wumpusvärldens'handlingar' s'at(agent,'(x'y),'s)' 'Direc*on(agent,'east,'s)' ' '''''At(agent,'(x+1'y),'Result(forward,'s))' s'direc*on(agent,'east,'s)' ' '''''Direc*on(agent,'north,'Result(turnElen,'s))' s'at(agent,'(x'y),'s)' 'At(gold,'(x'y),'s)' ' '''''Holding(agent,'gold,'Result(grab,'s))' Kallas'effektEaxiom,'beskriver'det'som'förändras' Situa*onskalkyl'E'exempel' Handlingsekvens' s1'='result(forward,'s0)' s2'='result'(turnelen,'s1)' s3'='result(forward,'s2)' s4'='result(forward,'s3)' s5'='result(grab,'s4)'

5 Förändringar'i'världen' Antag'' At(Agent,'[2,3],'S0),'Portable(guld),'Present(guld,'S0)' Grab'ger'Holding(guld,'S1)' Antag'aX'agenten'går'framåt' At(Agent,'[2,3],'Result(Forward,'S1))'ger' At(Agent,'[2,4],'S2)' Men'agenten'har'också'guldet'med'sig,'dvs' a,x,s'holding(x,'s)' '(a Release)' 'Holding(x,'Result(a,'s))' och' a,x,s' Holding(x,s)' '(a Grab)' ' (Present(x,s)' 'Portable(x))' ' Holding(x,'Result(a,s))' Kallas'frameaxiom' Frameproblemet' Hur'representera'vad'som'påverkas''och'vad'som'inte' påverkas'av'en'handling.' Representa*onsproblemet:'representa*on'av'handlingar' Inferensproblemet:'representa*on'av'sekvenser'av'handlingar' Relaterade'problem:' Qualifica*on'problem' Hur'räknar'vi'upp'under'vilka'omständigheter'en'handling'lyckas' Ramifica*on'problem' Hur'räknar'vi'upp'alla'implicita'konsekvenser'av'en'handling' SuccesorEstateEaxiom' Successor5state2axiom2beskriver'hur'fluents'förändras' över'*d' Kombinera'effektEoch'frameaxiom' Handling'som'gör'något'sant' ' redan'sant'och'ingen'handling'som'gör'falskt' s'at(agent,'(x+1'y),'result(a,'s)' ' '''''[(a'='forward' 'At(agent,'(x'y),'s)' '' ''''''Direc*on(agent,'east,'s))]' ' '''''(a' forward' 'At(agent,'(x+1'y),'s))'' Skapa'en'kunskapsbas' 1. Itera*v'process' 2. Iden*fiera'uppginen' 3. Hämta'relevant'domänkunskap' 4. Definiera'en'vokabulär' 'Ontologi' 5. Skriv'axiom'som'beskriver'domänen' 6. Gör'en'problemkodning' 7. Testa'och'använd' 8. Debug'

6 Inferens' Tre'typer:' Framåtsökning' Söker'från'reglerna'framåt' Bakåtsökning' Söker'från'reglerna'bakifrån' Resolu*on' Exempel' 1. Rökning' 'Eld' 'Rök' 2. Rök' 'Rökdetektor' 'Larm' 3. Larm' 'Brandkåren'kommer' 4. Rökning' 'Larm' 'Falsklarm' 5. Brandkåren'kommer' 'Falsklarm' 'Arga'brandmän' 6. Rökning' 7. Rökdetektor' 8. Arga'brandmän?' Framå*nferens' 1. Rökning Eld Rök 2. Rök Rökdetektor Larm 3. Larm Brandkåren kommer 4. Rökning Larm Falsklarm Bakå*nferens' 1. Rökning Eld Rök 2. Rök Rökdetektor Larm 3. Larm Brandkåren kommer 4. Rökning Larm Falsklarm Börja'i'någon'premiss' 5. Brandkåren kommer Falsklarm Arga brandmän 6. Rökning Börja'i'slutsatsen' 5. Brandkåren kommer Falsklarm Arga brandmän 6. Rökning 7. Rökdetektor 8. Arga brandmän? 7. Rökdetektor 8. Arga brandmän? Falsklarm Rökdetektor Rökning Rök Larm Brandkåren Arga brandmän Arga brandmän Brandkåren Larm Rök Rökdetektor Falsklarm Rökning

7 Resolu*on' Mekanisk'bevismetod' Ex,'satslogik' Rökning' 'Rök' Rök' Brandvarnarlarm' Implika*on'transi*v,'dvs'Rökning' 'Brandvarnarlarm' α' 'β'kan'skrivas'som' α' 'β' 'Rökning' 'Rök' ' 'Rök' 'Brandvarnarlarm' Dvs' Rökning' 'Brandvarnarlarm' Kallas'resolvent'' Resolu*on' 1. Konvertera'alla'satser'*ll'konjunk*v'normalform' 2. Negera'vad'som'skall'visas,'konvertera'*ll'konjunk*v' normalform'och'lägg'*ll'kunskapsbasen' 3. Upprepa'*ll'kontradik*on'eller'ingen'förbäXring'eller' annat'stoppvillkor' a. Välj'två'klausuler' b. Resolvera'dessa.'Resolventen'är'disjunk*onen'av'alla'termer' med'lämpliga'subs*tu*oner.' c. Om'resolventen'tomma'mängden'så'returnera'kontradik*on,' annars'lägg'resolventen'*ll'kb' Exempel' 1. Rökning' 'Eld' 'Rök' 2. Rök' 'Rökdetektor' 'Larm' 3. Larm' 'Brandkåren'kommer' 4. Rökning' 'Larm' 'Falsklarm' 5. Brandkåren'kommer' 'Falsklarm' 'Arga'brandmän' 6. Rökning' 7. Rökdetektor' 8. Arga'brandmän?' Gör'om'*ll'konjunk*v'form,'1' 1. (Rökning' 'Eld)' 'Rök' 2. (Rök' 'Rökdetektor)' 'Larm' 3. Larm' 'Brandkåren'kommer' 4. (Rökning' 'Larm)' 'Falsklarm' 5. (Brandkåren'kommer' 'Falsklarm)' 'Arga'brandmän' 6. Rökning' 7. Rökdetektor' 8. Arga'brandmän'

8 Gör'om'*ll'konjunk*v'form,'2' 1. (Rökning' 'Eld)' 'Rök' '( Rökning' ' Eld)' 'Rök' 1. Rökning' 'Rök' 2. Eld' 'Rök' 2. (Rök' 'Rökdetektor)' 'Larm' '( Rök' ' Rökdetektor)' 'Larm'' 1. Rök' ' Rökdetektor' 'Larm' 3. Larm' 'Brandkåren'kommer' 4. (Rökning' 'Larm)' 'Falsklarm' '( Rökning' ' Larm)' ' Falsklarm'' 1. Rökning' ' Larm' 'Falsklarm' 5. (Brandkåren'kommer' 'Falsklarm)' 'Arga'brandmän' 1. Brandkåren'kommer' ' Falsklarm' 'Arga'brandmän' 6. Rökning' 7. Rökdetektor' 8. Arga'brandmän' Konjunk*v'form' 1. Rökning' 'Rök' 2. Eld' 'Rök' 3. Rök' ' Rökdetektor' 'Larm' 4. Larm' 'Brandkåren'kommer' 5. Rökning' ' Larm' 'Falsklarm' 6. Brandkåren'kommer' ' Falsklarm' 'Arga'brandmän' 7. Rökning' 8. Rökdetektor' 9. Arga'brandmän' Härled'en'motsägelse' Plocka'två'satser,'t.ex.'1+2'och'lägg'*ll'KB' Rökning' ' Eld' 'Rök' Eller'3+8'' Rök' 'Larm' 10+11'ger' Rökning' ' Eld' 'Larm' 6+9'ger' Brandkåren'kommer' ' Falsklarm'' 4+13'ger' Larm' ' Falsklarm' 14+5'ger' Rökning' ' Larm' 15+7'ger' Larm' 3+16'ger' Rök' ' Rökdetektor'' 1+17'ger' ' Rökning' ' Rökdetektor'' 18'+'7'ger' Rökdetektor'' 19'+'8'ger'en'motsägelse' 1. Rökning Rök 2. Eld Rök 3. Rök Rökdetektor Larm 4. Larm Brandkåren kommer 5. Rökning Larm Falsklarm 6. Brandkåren kommer Falsklarm Arga brandmän 7. Rökning 8. Rökdetektor 9. Arga brandmän Resolu*on'för'predikatlogik' Variabler'och'kvan*fierare' Ex'' 1. At(Wumpus,'[1,2],'5)' 2. At(Wumpus,'[1,'3],'6)' Ger'resolventen' At(Wumpus,'[1,'3],'6)' 'At(Wumpus,'[1,2],'5)' medan' 3. ' At(Wumpus,'l,'t)'och'1.' med'{l/[1,2],'t/5}'(l'subs*tueras'med'[1,2]'och't'subs*tueras'med'5)' ger'en'motsägelse,'dvs'en'tom'klausul''

9 Unifiering' För'aX'lyckas'med'resolu*on'i'FOPL'behöver'man' använda'unifiering' Variabler'byts'mot'andra'variabler'eller'konstanter,'en' subs*tu*on' Ona'söker'man'den'mest'generella'unifieringen,'MGU' Unifiering' 'Exempel' Gillar(Olga,'x)' x/mask' '''''''''''Gillar(y,'mask)' ' ''''''''''''''''''y/olga' ' Gillar(Olga,'mask)' ' Gillar(Olga,'x)'och'Gillar(y,'mask)'kan'alltså'unifieras'med' hjälp'av'subs*tu*onen'{x/mask,'y/olga)' Subs*tu*oner'propageras' 'Ex' x'hund(x)' 'Skäller(x)'kan'konverteras'*ll' Hund(x)' 'Skäller(x)'om'vi'antar'aX'variabler'all*d'är'allkvan*fierade' Hund(Pluto)' 1+2'med'[x/Pluto]'ger'Skäller(Pluto),'dvs'x'har'subs*tuerats'i'båda' predikaten' Unifiering' 'Exempel' Unifiera'Flagga(blå,x)'med'Flagga(blå,gul)' {Flagga(blå,x)'='Flagga(blå,gul)}' {blå=blå,'x=gul}' {x=gul}'

10 Unifiering' 'Exempel' Unifiera'Flagga(blå,x)'med'Flagga(y,gul)' {Flagga(blå,x)'='Flagga(y,gul)}' {blå=y,'x=gul}' {y=blå,'x=gul}' Unifiering' 'Exempel' Unifiera'Flagga(blå,x)'med'Flagga(y,KomplemenZärg(y))' {Flagga(blå,x)'='Flagga(y,KomplemenZärg(y))}' {blå=y,'x=komplemenzärg(y)}' {y=blå,'x=komplemenzärg(y)}' {y=blå,'x=komplemenzärg(blå)}' Unifiering' 'Exempel' Unifiera'Flagga(blå,x)'med'Flagga(x,gul)' {Flagga(blå,x)'='Flagga(x,gul)}' {blå=x,'x=gul}' {x=blå,'x=gul}' FEL' Unifieringsalgoritmen,'1' def unify(x, y, subst): if subst=="fail": return "Fail" elif x==y: return subst elif variable(x): unifyvar(x, y, subst) elif variable(y): unifyvar(y, x, subst) elif isinstance(x, list) and isinstance(y, list): unify(rest(x), rest(y), unify(first(x), first(y), subst)) else: return "Fail"

11 Unifieringsalgoritmen,'2' def unifyvar(var, x, subst): if getsubst(var, subst): unify(lookup(var, subst), x, subst) elif variable(x) and getsubst(x, subst): unify(var, lookup(x, subst), subst) elif occursin(var, x, subst): return "Fail" else: extendsubst(var, x, subst) Exempel' Unifiera Smelly([1,2]) och Smelly(l) unify([ Smelly, [1,2] ], [ Smelly,l],[]) x = [ Smelly, [1,2] ], y = [ Smelly,l] 1. subst Fail 2. x y 3. x eller y inte variabler 4. x och y listor 5. unify( [1,2], l, unify([ Smelly ], [ Smelly ],[]) 6. x==y alltså inga nya substitutioner 7. l variabel så unify ger anrop till unifyvar(l, [1,2],[]) 8. unifyvar hittar inga substitutioner så 9. extendsubst(l, [1,2], []) returnerar {l/ [1,2] } Större'exempel'(med'förenklingar)' unify([ F,[ G, A, m], [ F, k, m]], [ F, l, [ F, l, [ G, A, B ]]], [ ]) unify([[ G, A, m], [ F, k, m]], [l, [ F, l, [ G, A, B ]]], unify( F, F, [ ])) [ ] unify([[ G, A, m], [ F, k, m]], [l, [ F, l, [ G, A, B ]]], [ ]) unify([ F, k, m], [ F, l, [ G, A, B ]], unify([ G, A, m], l, [ ])) unify-var(l, [ G, A, m], [ ]) [l/[g, A, m]] unify([k, m], [l, [ G, A, B ]], unify( F, F, [l/[g, A, m]] )) [l/[g A m]] unify([k, m], [l, [ G, A, B ]], [l/[g, A, m]] )) unify(m, [ G, A, B ], unify(k, l, [l/[g, A, m]] )) unify-var(k, l, {l/[g, A, m]}) unify(k, [ G, A, m], [l/[g, A, m]] ) unify-var(k, [ G, A, m], [l/[g, A, m]]) [k/[g A m]] unify(m, [ G, A, B ], [k/[g, A, m], l/[g, A, m]] ) unify-var(m, [ G, A, B ], [k/[g, A, m], l/[g, A, m]] ) [m/[g A B]] [m/[g A B], k/[g A m], l/[g A m]] Konvertering'*ll'konjunk*v'normalform' 1. Eliminera'implika*on' 2. Reducera'nega*onernas'räckvidd' xp(x) x P(x),' xp(x) x P(x),' x P(x) xp(x),' x P(x) xp(x)''' 3. Standardisera'variabler' 4. Eliminera'existenskvan*fierare,'skolemisering' 5. Konvertera'*ll'prenex'form' 6. Skippa'prefix' Allt'är'allkvan*fierat' 7. Konvertera'*ll'konjunk*on'av'disjunk*oner' 8. Bilda'klausuler' 'Implicit'konjuk*on'mellan'klausuler' 9. Döp'om'variabler'

12 Skolemisering' ErsäXer'existenskvanifierade'variabler'med'konstant,'eller' funk*on'som'vid'behov'tar'fram'den'individ'för'vilken'uxrycket' gäller' Ex.' xp(x)' 'P(S)'där'S'är'en'skolemkonstant'och'står'för'den' individ's'för'vilken'p(x)' Ex.'Alla'har'eX'hjärta' x'person(x)' ' y'hjärta(y)' 'Har(x,y)' Skolemkonstant'ger' x'person(x)' 'Hjärta(S)' 'Har(x,S),'dvs' alla'har'samma'hjärta'vilket'är'fel' Inför'skolemfunk*on,'g(x),'som'beror'av'allkvan*fierade' variabeln'x'ger' x'person(x)' 'Hjärta(g(x))' 'Har(x,g(x))'' Exempel,'1' x'{p(x)' '( y[p(y)' 'P(f(x,'y))]' ' y[q(x,'y)' 'P(y)])}' ' 1'Eliminera'implika*on' ' x'{ P(x)' '( y[ P(y)' 'P(f(x,'y))]' ' y[ Q(x,'y)' 'P(y)])}' 2'Reducera'nega*onernas'räckvidd' ' x'{ P(x)' '( y[ P(y)' 'P(f(x,'y))]' ' y[q(x,'y)' ' P(y)])}' 3'Standardisera'variabler' ' x'{ P(x)' '( y[ P(y)' 'P(f(x,'y))]' ' z[q(x,'z)' ' P(z)])}' 4'Eliminera'existenskvan*fierare' ' x'{ P(x)' '( y[ P(y)' 'P(f(x,'y))]' '[Q(x,'g(x))' ' P(g(x))])}' 5'Konvertera'*ll'prenex'form' ' x' y{ P(x)' '([ P(y)' 'P(f(x,'y))]' '[Q(x,'g(x))' ' P(g(x))])}' Exempel,'2' 6 Skippa prefix { P(x) ([ P(y) P(f(x, y))] [Q(x, g(x)) P(g(x))])} 7 Konvertera till konjunktion av disjunktioner [ P(x) P(y) P(f(x, y))] [ P(x) Q(x, g(x))] [ P(x) P(g(x))] 8 Bilda klausuler P(x) P(y) P(f(x, y)) P(x) Q(x, g(x)) P(x) P(g(x)) 9 Döp om variabler P(x) P(y) P(f(x, y)) P(z) Q(z, g(z)) P(w) P(g(w)) Exempel' 1. Ber*l'var'pudel' 2. Ber*l'föddes'1955' 3. Ingen'hund'lever'längre'än'50'år'' 4. Pudlar'är'hundar' 5. Alla'hundar'är'däggdjur' 6. Nu'är'det'2015' 7. Visa'aX'det'finns'döda'pudlar'nu'

13 Exempel,'översäX' 1. Ber*l'var'pudel' Pudel(Ber*l)' 2. Ber*l'föddes'1955' Född(Ber*l,'1955)' 3. Ingen'hund'lever'längre'än'50'år' x,s,t'hund(x)' 'Född(x,'s)' 'gt(tes,'50)' 'Död(x,'t)' 4. Pudlar'är'hundar' x'pudel(x)' 'Hund(x)' 5. Alla'hundar'är'däggdjur' x'hund(x)' 'Däggdjur(x)' 6. Nu'är'det'2015' Nu'='2015' 7. Det'finns'döda'pudlar'nu' x'pudel(x)' Död(x,'Nu)' Exempel,'konvertera'1' 1. Pudel(Ber*l)' 2. Född(Ber*l,'1955)' 3. x,s,t'hund(x)' 'Född(x,'s)' 'gt(tes,'50)' 'Död(x,'t)' ' (Hund(x)' 'Född(x,'s)' 'gt(tes,'50))' 'Död(x,t)' ' Hund(x)' ' Född(x,'s)' ' gt(tes,'50)' 'Död(x,t)' 4. s'pudel(x)' 'Hund(x)' Pudel(x)' 'Hund(x)' 5. s'hund(x)' 'Däggdjur(x)' Hund(x)' 'Däggdjur(x)' 6. Nu'='2015' 7. x'pudel(x)' Död(x,'Nu)' ' x'pudel(x)' Död(x,'Nu)' '' x' '(Pudel(x)' Död(x,'Nu))' ' Pudel(x)' ' Död(x,'Nu)' Exempel,'konvertera'2' 1. Standardisera'variabler' 2. Pudel(Ber*l)' 3. Född(Ber*l,'1955)' 4. Hund(x)' ' Född(x,'s)' ' gt(tes,'50)' 'Död(x,t)' 5. Pudel(p)' 'Hund(p)' 6. Hund(h)' 'Däggdjur(h)' 7. Nu'='2015' 8. Pudel(w)' ' Död(w,'Nu)' Resolu*onsstrategier' Ta'bara'satser'med'komplement' Föredra'små'resolventer' Unit'preference' Set'of'support' Behåll'en'bra'delmängd.'Börja'med'slutsatsen' Eliminera'satser'som'subsumeras'av'andra'

14 1. Pudel(Bertil) 1. Pudel(Bertil) 2. Född(Bertil, 1955) 2. Född(Bertil, 1955) Resolu*onsexempel' (7) (1) 3. Hund(x) Född(x, s) gt(t-s, 50) Död(x,t) 4. Pudel(p) Hund(p) 5. Hund(h) Däggdjur(h) 6. Nu = 2015 Resolu*onsexempel,'2' 3. Hund(x) Född(x, s) gt(t-s, 50) Död(x,t) 4. Pudel(p) Hund(p) 5. Hund(h) Däggdjur(h) 6. Nu = 2015 {w/bertil} 7. Pudel(w) Död(w, Nu) 7. Pudel(w) Död(w, Nu) 8. Död(Bertil, Nu) (6) 10. Hund(Bertil) Född(Bertil, s) gt(2015-s, 50) (2) {Nu/2015} (4) {s/1955} 11. Hund(Bertil) gt( , 50) 9. Död(Bertil, 2015) (3) {p/bertil} gt( , 50) gt(60,50) T F {x/bertil, t/2015} (1) 12. Pudel(Bertil) 10. Hund(Bertil) Född(Bertil, s) gt(2015-s, 50) Motsägelse, alltså Det finns en död pudel nu Ontologi' Toppontologi' Kategorier'och'objekt' Fysiska'objekt' SammansaXa'objekt' MåX'och'enheter' Handlingar,'situa*oner'och'händelser' Situa*onskalkyl,'Frameproblemet' Tid,'rum'och'förändring' Händelser'och'processer' Abstrakta Objekt Allt Generaliserade händelser Mängder Tal Repr. Objekt Intervall Platser Fysiska objekt Processer Kategorier Meningar Mått Händelser Saker Materia Tidsintervall' Mentala'objekt'och'uppfaXningar' Tider Vikter Djur Agenter Fast Flytande Gas Människor

15 Exempel'på'genrella'ontologier' CYC' CYC' Thing Stort'(239000'koncept)'AIEKR'projekt' Logikbaserat'representa*onsspråk'CycL' WORDNET' IndividualObject Intangible RepresentedThing Stor'(117000'synsets)'lexikal'taxonomi'' Baserat'på'psykolingvis*ska'studier' Event Stuff IntangibleObject Collection Process IntangibleStuff AtributeValue Relationship Slot WORDNET' {thing, entity} {living thing, organism} {non-living thing, object} {plant, flora} {animal, fauna} {artifact} {food} Kategorier' Resonerar'inte'om'objekt'utan'om'koncept,'kategorier' Ex'Guld,'inte'Guld32' Gör'predikat'*ll'objekt'i'språket' Ex'Guld'refererar'*ll'kategorin'Guld,'x' 'Guld'betyder'aX'x'är'guld.' Kallas'reifica*on'kan'skriva't.ex.'Färg(Guld)'='gul' Kategorier'ärver'egenskaper' Ex'Guld' 'Ädelmetall'betyder'aX'Guld'är'en'subklass'av'Ädelmetall'och' ärver'alla'dess'egenskaper,'t.ex.'ax'vara'värdefull' Ex' x','x' 'Guld' 'GliXrar(x)' 'Dyrt(x)' {person, human being} {natural object} {substance}

16 Händelser' Situa*onskalkyl'är'diskret.'Behöver'en'kon*nuerlig'variant' Ex.'At(Wumpus,'Gold)'säger'inget'om'när'det'är'sant' T(At(Wumpus,'Gold),'t)'säger'aX'det'är'sant'vid'*dpunkten't' Andra'predikat:' Happens(e,'i)'säger'aX'e'händer'under'intervallet'i' Ini*ates(e,'f,'t)'säger'aX'e'får'f'aX'starta'vid'*den't' Terminates(e,'f,'t)'säger'aX'e'får'f'aX'avslutas'vid'*den't' Clipped(f,'i)'säger'aX'f'slutar'aX'vara'sant'i'intervallet'i' Restored(f,'i)'säger'aX'f'blir'sant'nångång'under'intervallet'i' Tid,'intervall'och'handlingar' Allens'temporala'logik' Definierar'eX'intervall' i'intervall(i)' 'Dura*on(i)'='(Time(End(i))E Time(Start(i)))' Huvudsakligen'fyra'olika'rela*oner' Temporala'rela*oner' Strukturerad'representa*on' Meet(i, j) i,j Meet(i,j) Time(End(i)) = Time(Start(j)) i j Frames'och'seman*ska'nät' Egenskapsärvning' Before(i,j) After(j,i) i,j Before(i,j) Time(End(i)) < Time(Start(j)) i j Default'och'undantag' Mul*pel'ärvning' During(i,j) i,j During(i,j) Time(Start(j)) Time(Start(i)) Time(End(j)) Time(End(i)) i j Förändring,'ickemonotonicitet' Overlap(i,j) i,j Overlap(i,j) k During(k,i) During (k,j) i j

17 Strukturerad'representa*on' Seman*ska'nät' Baserat'på'associa*onsteorier,'t.ex.'Quillian'&'Collins' 1969' Experiment.'Ställer'olika'frågor,'t.ex.:' Är'undulaten'en'fågel?' Kan'undulater'flyga?' Kan'undulater'sjunga?' Resultat' Kan'undulater'flyga? ''tar'längre'*d'ax'besvara'än' Kan' undulater'sjunga? '' Hypotes' Människor'lagrar'informa*on'så'abstrakt'som'möjligt' Alla'fåglar'flyger'men'inte'alla'fåglar'sjunger'' Vingar har Fjädrar har är en kan sjunga Undulat Djur har Skinn är ett är ett Fågel kan flyga true Fisk är en true Struts kan flyga false Ärvningshierarki' Undulat Sjunger: T Putte Vän: Instans Fågel Flyger: T Ben: 2 Vän Emu Flyger: F Olga Instans Levande varelse Lever: T Djur RörSig: T Elefant Färg: grå Vikt: 3500 Clyde Färg: vit Däggdjur Ben: 4 Hund Vikt: 5 Bertil Vikt: 10 Typ: Pudel Instans Instans Instans Delfin Ben: 0 Vikt: 500 Flipper AXributEvärdestrukturer' Seman*ska'nät'och'frames'lagrar'kunskapen'aXributE värdestrukturer' AXributen'kan'också'ha'egenskaper,'t.ex.:' Tillåtna'klasser,'ex'aXributet'Inkomst'är'inte'intressant'för'objekt'av' typen'emu' Värdebegränsningar,'ex'Vikt(Hund)'<'500'kg' Default' Regler'för'ärvning' Procedurer'för'aX'räkna'ut'värden,'ex'för'aX'räkna'ut'åldern' Kopplar'procedurer'(demoner)'*ll'aXributen.'Kallas'också' procedural' axachements '

18 Mul*pel'ärvning' Sällskapsfågel Instans Fågel Flyger: T Ben: 2 Emu Flyger: F Instans Sällskapsfågel Fågel Flyger: T Ben: 2 Emu Flyger: F Australisk Emu Västkust Emu Hantering'av'osäker'kunskap' IckeEstandardlogik.' Inte'en'teori'utan'många' Rivaler:'' ' tar'bort'teorem,'t.ex.'a'v' A' Utvidgningar:'' ' lägger'*ll'teorem'som'ona'är'oformulerbara'i'fopl' Olga Instans Olga Instans Väljer den mest specifika Inferensavståndet, dvs undersöker om det finns på vägen IckeEstandardlogik' Rivaler2 Probabilis*sk'logik' logik'baserad'på'sannolikhet' Flervärd'logik' inför'fler'sanningsvärden' Fuzzy'logic' sannolikhet'ax'höra'*ll'en' mängd' Utvidgningar2 Modal'logik' L:'nödvändigt'sann' M:'möjligen'sann' Temporal'logik' *dslogik' IckeEmonoton'logik' *llåter'satser'som'inte' bevisats'

HKGBB0, Artificiell intelligens

HKGBB0, Artificiell intelligens HKGBB0, Artificiell intelligens Kortfattade lösningsförslag till tentan 3 november 2005 Arne Jönsson 1. Vad karaktäriserar dagens AI-forskning jämfört med den AI-forskning som bedrevs perioden 1960-1985.

Läs mer

Grundläggande logik och modellteori (5DV102)

Grundläggande logik och modellteori (5DV102) Tentamen 2013-10-31 Grundläggande logik och modellteori (5DV102) M. Berglund och K. Markström Totalt antal uppgifter 11 Maximalt antal poäng 30 Krav för 3 i betyg 14 poäng Krav för 4 i betyg 19 poäng,

Läs mer

Sätt att skriva ut binärträd

Sätt att skriva ut binärträd Tilpro Övning 3 På programmet idag: Genomgång av Hemtalet samt rättning Begreppet Stabil sortering Hur man kodar olika sorteringsvilkor Inkapsling av data Länkade listor Användning av stackar och köer

Läs mer

*UXSS YQLQJ±/RJLNPHGWLOOlPSQLQJDUYW

*UXSS YQLQJ±/RJLNPHGWLOOlPSQLQJDUYW *USS YQLQJ±/RJLNPHGWLOOlPSQLQJDUYW 8SSJLIW Här kommer några teoretiska frågor, skriv svaren med egna ord, dvs skriv inte av ohbilderna: a. Vad är en beslutsprocedur? En algoritm som terminerar och som

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 24 januari 2004, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 24 januari 2004, kl. 09.00-13.00 Karlstads universitet Institutionen för informationsteknologi Avdelningen för statistik Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen, 5p 4 januari 004, kl. 09.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Ansvarig lärare:

Läs mer

Föreläsning 13 och 14: Binära träd

Föreläsning 13 och 14: Binära träd Föreläsning 13 och 14: Binära träd o Binärträd och allmänna träd o Rekursiva tankar för binärträd o Binära sökträd Binärträd och allmänna träd Stack och kö är två viktiga datastrukturer man kan bygga av

Läs mer

Logik för datavetare DVK:Log Tisdagen 28 oktober 2014. Institutionen för dataoch systemvetenskap David Sundgren

Logik för datavetare DVK:Log Tisdagen 28 oktober 2014. Institutionen för dataoch systemvetenskap David Sundgren Institutionen för dataoch systemvetenskap David Sundgren Logik för datavetare DVK:Log Tisdagen 28 oktober 2014 Skrivtid: 9 00-13 00. Inga hjälpmedel utom formelsamlingen på nästa sida är tillåtna. För

Läs mer

HSB BRF HAMNEN, ÅSIKTEN ETAPP TVÅ

HSB BRF HAMNEN, ÅSIKTEN ETAPP TVÅ 1 0 01 4 rok 116,0 5 220 5 600 000 1 1 02 4 rok 113,0 5 175 5 475 000 1 1 03 4 rok 116,0 5 220 5 710 000 1 2 04 4 rok 113,0 5 175 5 760 000 1 2 05 4 rok 116,0 5 220 5 900 000 1 3 06 4 rok 113,0 5 175 5

Läs mer

Probabilistisk logik 2

Probabilistisk logik 2 729G43 Artificiell intelligens / 2016 Probabilistisk logik 2 Marco Kuhlmann Institutionen för datavetenskap Översikt Probabilistiska modeller Probabilistisk inferens 1: Betingad sannolikhet Probabilistisk

Läs mer

Programmering för språkteknologer II, HT2014. evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/

Programmering för språkteknologer II, HT2014. evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/ Programmering för språkteknologer II, HT2014 Avancerad programmering för språkteknologer, HT2014 evelina.andersson@lingfil.uu.se Rum 9-2035 http://stp.ling.uu.se/~evelina/uv/uv14/pst2/ Idag - Hashtabeller

Läs mer

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P UME UNIVERSITET Datavetenskap 981212 TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P Datum : 981212 Tid : 9-15 HjŠlpmedel : Inga Antal uppgifter : 9 TotalpoŠng : 60 (halva pošngtalet kršvs normalt fšr

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner

Läs mer

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 12: Klasser och objekt

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 12: Klasser och objekt Introduktion till programmering Föreläsning 12: Klasser och objekt 1 1 Vad är en punkt? Matematikerns definition: en position i ett (tvådimensionellt) plan, karaktäriserad av en x-koordinat och en y-koordinat.

Läs mer

Tentamen OOP 2015-03-14

Tentamen OOP 2015-03-14 Tentamen OOP 2015-03-14 Anvisningar Fråga 1 och 2 besvaras på det särskilt utdelade formuläret. Du får gärna skriva på bägge sidorna av svarsbladen, men påbörja varje uppgift på ett nytt blad. Vid inlämning

Läs mer

Klasser i Java kan ha metoder och egenskaper. Metoder beskriver funktioner som klassen kan utföra. Egenskaper beskriver innehållet i klassen.

Klasser i Java kan ha metoder och egenskaper. Metoder beskriver funktioner som klassen kan utföra. Egenskaper beskriver innehållet i klassen. TT Kapitel 3. Husdjur & Fisk Javaklasser Translation by Leif Lourié Java program består av klasser som beskriver saker (objekt) som finns på riktigt. Även om det finns många olika sätt att skriva program

Läs mer

En uppsats i Språkteknologi av Niklas Vargensten e-post: d99-nva@d.kth.se

En uppsats i Språkteknologi av Niklas Vargensten e-post: d99-nva@d.kth.se Kan datorn förstå någonting egentligen? En uppsats i Språkteknologi av Niklas Vargensten e-post: d99-nva@d.kth.se Sammanfattning I denna uppsats studeras och diskuteras användandet av kunskapsrepresenterande

Läs mer

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner Introduktion till programmering Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner med

Läs mer

Föreläsning 16 Arv. Jan Lönnberg 3.11.2011. T-106.1212 Grundkurs i programmering

Föreläsning 16 Arv. Jan Lönnberg 3.11.2011. T-106.1212 Grundkurs i programmering Föreläsning 16 Arv Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 3.11.2011 Varför? I ett studieregister har vi både studenter och lärare.

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING I JAVA 5P FRISTÅENDE KURS, DAG (ITM - ÖSTERSUND) MÅNDAG 2 JUNI, 2003, KL. 8-13 TID: 5 TIMMAR ANTAL UPPGIFTER: 8 MAX POÄNG: 43 BETYGSKALA: UNDERKÄND

Läs mer

Artificiell Intelligens

Artificiell Intelligens Omtentamen Artificiell Intelligens Datum: 2014-02-20 Tid: 14.00 18.00 Ansvarig: Resultat: Hjälpmedel: Gränser: Anders Gidenstam Redovisas inom tre veckor Inga G 8p, VG 12p, Max 16p Notera: Skriv läsbart!

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Hos vad? och bör därför vara instanseller klassvariabel i vilken klass?

Hos vad? och bör därför vara instanseller klassvariabel i vilken klass? Övningstillfälle 5 Lite kort repetition om klasser och objekt class EnKlass(KlassAttÄrvaFrån): klassvariabel = 5 def init (self) KlassAttÄrvaFrån. init (self) self.instansvariabel = 10 s = 'klassvariabel=

Läs mer

Flera kvantifierare Bevis Direkt bevis Motsägelse bevis Kontrapositivt bevis Fall bevis Induktionsprincipen. x y (x > 0) (y > 0) xy > 0 Domän D = R

Flera kvantifierare Bevis Direkt bevis Motsägelse bevis Kontrapositivt bevis Fall bevis Induktionsprincipen. x y (x > 0) (y > 0) xy > 0 Domän D = R Föreläsning Flera kvantifierare Bevis Direkt bevis Motsägelse bevis Kontrapositivt bevis Fall bevis Induktionsprincipen För att göra ett påstående av en öppen utsaga med flera variabler behövs flera kvantifierare.

Läs mer

Kontraktsprogrammering

Kontraktsprogrammering Kontraktsprogrammering Programmera med kontrakt Samma som i vardagen Två parter (minst), bägge följer sin del 2 Bilköp Kund Krav Betala varje månad Förtjänst Få en bil Försäljare Ge kunden en bil och serva

Läs mer

de var svåra att implementera och var väldigt ineffektiva.

de var svåra att implementera och var väldigt ineffektiva. OBS! För flervalsfrågorna gäller att flera alternativ eller inget alternativ kan vara korrekt. På flervalsfrågorna kan man bara ha rätt eller fel, dvs frågan måste vara helt korrekt besvarad. Totalt kan

Läs mer

Tentamen i Objektorienterad programmering

Tentamen i Objektorienterad programmering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Datavetenskap TDA547 Tentamen i Objektorienterad programmering Lördagen 12 mars 2011, 8.30 12.30. Jourhavande lärare: Björn von Sydow, tel 0762/981014. Inga hjälpmedel. Lösningar

Läs mer

Dugga Datastrukturer (DAT036)

Dugga Datastrukturer (DAT036) Dugga Datastrukturer (DAT036) Duggans datum: 2012-11-21. Författare: Nils Anders Danielsson. För att en uppgift ska räknas som löst så måste en i princip helt korrekt lösning lämnas in. Enstaka mindre

Läs mer

MMA132: Laboration 1 Introduktion till MATLAB

MMA132: Laboration 1 Introduktion till MATLAB MMA132: Laboration 1 Introduktion till MATLAB De flesta numeriska metoder låter oss få en tillräckligt bra lösning på ett matematiskt problem genom att byta ut komplexa matematiska operationer med kombinationer

Läs mer

Lösningar: Tentamen i Datavetenskapens grunder för D1, SDU, TDV A

Lösningar: Tentamen i Datavetenskapens grunder för D1, SDU, TDV A Lösningar: Tentamen i Datavetenskapens grunder för D1, SDU, TDV A Tid och plats: måndagen 2006-11-06 kl 08:00-13:00 i sal L001 Examinator: Lars Karlsson, tel: 30 33 55 Hjälpmedel: penna, suddgummi. Totalt

Läs mer

Anna: Bertil: Cecilia:

Anna: Bertil: Cecilia: Marco Kuhlmann 1 Osäkerhet 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 Intelligenta agenter måste kunna hantera osäkerhet. Världen är endast delvist observerbar och stokastisk. (Jmf. Russell och Norvig, 2014, avsnitt 2.3.2.)

Läs mer

1 Begrepp och Hypoteser. 2 Inlärning genom sökning. 3 Objektiv inlärning. Inlärning av en boolsk funktion från exempel.

1 Begrepp och Hypoteser. 2 Inlärning genom sökning. 3 Objektiv inlärning. Inlärning av en boolsk funktion från exempel. 1 Begrepp oc Eempel Begreppsinlärning List-ten-Eliminate Begreppsinlärning 1 Begrepp oc Eempel List-ten-Eliminate Begreppsinlärning (Concept Learning) Inlärning av en boolsk funktion från eempel Kategorier

Läs mer

TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts. kurs Övning vecka 2

TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts. kurs Övning vecka 2 TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts. kurs Övning vecka 2 Pelle Evensen, Daniel Wetterbro 5 november 2009 Sammanfattning Denna vecka ska vi titta på abstrakta klasser kontra interface,

Läs mer

Övning 6. Ali Tofigh 24 Oktober, 2006

Övning 6. Ali Tofigh 24 Oktober, 2006 Övning 6 Ali Tofigh 24 Oktober, 2006 1 Sortering Att sortera behöver man göra väldigt ofta i programmering. Python tillhandahåller bland annat en metod i listor för detta ändamål. Det enda metoden behöver

Läs mer

EnKlass. Instans 3 av EnKlass. Instans 2 av EnKlass

EnKlass. Instans 3 av EnKlass. Instans 2 av EnKlass Övningstillfälle 4 Klasser och objekt (s. 221 ff.) Syfte 1: En naturlig fortsättning på koncepten abstraktion och inkapsling! Funktion (återanvändning av skyddad, säker och testad kod) Modul (återanvändning

Läs mer

I STONE. I Variabler, datatyper, typkonvertering. I Logiska och matematiska uttryck. I Metoder-returvärde och parametrar. I Villkorssatser if/else

I STONE. I Variabler, datatyper, typkonvertering. I Logiska och matematiska uttryck. I Metoder-returvärde och parametrar. I Villkorssatser if/else Förkunskaper från tidigare föreläsningar: Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning IX: Klasser och Objekt, Instantiering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2015 I STONE I Variabler,

Läs mer

Tentamen på kursen DA7351, Programmering 1. 051102, kl 08.15-12.15. Malmö högskola Teknik och samhälle. DA7351, Programmering 1 1 051102

Tentamen på kursen DA7351, Programmering 1. 051102, kl 08.15-12.15. Malmö högskola Teknik och samhälle. DA7351, Programmering 1 1 051102 Tentamen på kursen DA7351, Programmering 1 051102, kl 08.15-12.15 Tillåtna hjälpmedel: Valfri bok om Java. Vid bedömning av lösningarna tas hänsyn till om dessa uppfyller de krav på programkvalitet (strukturering,

Läs mer

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng

Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Grundläggande programmering med C# 7,5 högskolepoäng Provmoment: TEN1 Ladokkod: NGC011 Tentamen ges för: Omtentamen DE13, IMIT13 och SYST13 samt öppen för alla (Ifylles av student) (Ifylles av student)

Läs mer

Tentamen DE12, IMIT12, SYST12, ITEK11 (även öppen för övriga)

Tentamen DE12, IMIT12, SYST12, ITEK11 (även öppen för övriga) Grundläggande programmering med C# Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: 7,5 högskolepoäng TEN1 NGC011 Tentamen DE12, IMIT12, SYST12, ITEK11 (även öppen för övriga) (Ifylles av student) (Ifylles av student)

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning VI: eclipse, felsökning, felhantering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Outline Felhantering Eclipse Felsökning Command line argumenter

Läs mer

Datorlingvistisk grammatik I Institutionen för lingvistik och filologi Oktober 2007 Mats Dahllöf

Datorlingvistisk grammatik I Institutionen för lingvistik och filologi Oktober 2007 Mats Dahllöf UPPSALA UNIVERSITET Datorlingvistisk grammatik I Institutionen för lingvistik och filologi Oktober 2007 Mats Dahllöf http://stp.ling.uu.se/ matsd/uv/uv07/dg1/ Logisk semantik II 1 Predikatlogik, generella

Läs mer

Objektsamlingar i Java

Objektsamlingar i Java 1 (6) Objektsamlingar i Java Objektorienterad programmering 3 Syfte Att ge träning i att använda objektsamlingar i Java. Mål Efter övningen skall du kunna använda objektsamlingsklasserna ArrayList och

Läs mer

Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C DD1316

Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C DD1316 Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C DD1316 Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C Datatyp Aritmetiska operatorer Omvandling av typer Reserverade ord Mikael Djurfeldt Logiska operatorer

Läs mer

Föreläsning 9 Innehåll

Föreläsning 9 Innehåll Föreläsning 9 Innehåll Binära sökträd algoritmer för sökning, insättning och borttagning, implementering effektivitet balanserade binära sökträd, AVL-träd Abstrakta datatyperna mängd (eng. Set) och lexikon

Läs mer

Arv (Inheritance) Multipelt arv finns i verkligheten. Överskuggning, metodbindning. Läsanvisning: ! Arv! Object, instanceof! Relationer!

Arv (Inheritance) Multipelt arv finns i verkligheten. Överskuggning, metodbindning. Läsanvisning: ! Arv! Object, instanceof! Relationer! itop F8 Arv (Inheritance) Läsanvisning: arv: i kap 10, exceptions: i kap 15 mer kommer sen UML: tas bara upp i OH Object Kalle Student Person Graduate Lärare! Arv! Object, instanceof! Relationer! UML Nästa

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Grundläggande satser och uttryck Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 5 augusti 2014 Översikt Uttryck Litteraler Operatorer Satser Villkor Upprepning Teckenhantering

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP F6:1 OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 6 Mer om klasser och objekt Hantera många objekt ArrayList tostring() metoden this Vi vill ofta hantera många objekt i ett program: OOP F6:2 public

Läs mer

Programmering för Språkteknologer II. Innehåll. Associativa datastrukturer. Associativa datastrukturer. Binär sökning.

Programmering för Språkteknologer II. Innehåll. Associativa datastrukturer. Associativa datastrukturer. Binär sökning. Programmering för Språkteknologer II Markus Saers markus.saers@lingfil.uu.se Rum -040 stp.lingfil.uu.se/~markuss/ht0/pst Innehåll Associativa datastrukturer Hashtabeller Sökträd Implementationsdetaljer

Läs mer

JAVASCRIPT. Beteende

JAVASCRIPT. Beteende JAVASCRIPT Beteende OVERVIEW HTML Formulär JavaScript Syntax Events DOM Validering av fomulär WEBBPROGRAMMERING PÅ KLIENTSIDAN Skriptspråk som körs på klientsidan (klientskript) Koden exekveras i webbläsaren

Läs mer

TDDC76 - Programmering och Datastrukturer

TDDC76 - Programmering och Datastrukturer TDDC76 - Programmering och Datastrukturer C++ - en introduktion Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 1 / 72 Översikt 1 Grunderna 2 Uttryck och satser 3 Funktioner 4 Poster 1 Grunderna Ett första

Läs mer

Elementär logik och mängdlära

Elementär logik och mängdlära Elementär logik och mängdlära Mängd En mängd är en ihopsamling av noll eller flera saker, där ordningen mellan de ihopsamlade sakerna är oväsentlig. Sakerna kallas för mängdens element. EXEMPEL {1, 2,

Läs mer

Lek$on 3: Kunskapsrepresenta$on. Robin Keskisärkkä

Lek$on 3: Kunskapsrepresenta$on. Robin Keskisärkkä Lek$on 3: Kunskapsrepresenta$on Robin Keskisärkkä Översikt Laborationerna så här långt Genomgång av laboration 3 Uppgift Förberedelser Kunskapsrepresentation Framesteori Uppgi9 Implementera ett frames-system

Läs mer

Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings universitet. 1 Kursadministration 1. 2 Introduktion 2 2.1 Varför logik?... 2 2.2 Satslogik... 2

Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings universitet. 1 Kursadministration 1. 2 Introduktion 2 2.1 Varför logik?... 2 2.2 Satslogik... 2 Föreläsning 1 Syntax 729G06 Logikdelen Föreläsningsanteckningar i Programmering och logik 21 januari 2014 Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings universitet 1.1 Innehåll Innehåll 1 Kursadministration 1 2 Introduktion

Läs mer

Java, klasser, objekt (Skansholm: Kapitel 2)

Java, klasser, objekt (Skansholm: Kapitel 2) Java, klasser, objekt (Skansholm: Kapitel 2) Uppsala Universitet 11 mars 2005 Objectorienterad programmering Sida 1 Vad är en klass? En klass är ett sätt att beskriva en mängd objekt och deras gemensamma

Läs mer

Hashing Bakom kulisserna på Pythons dictionary. Leta i listor Osorterade listor. Leta i listor Sorterade listor

Hashing Bakom kulisserna på Pythons dictionary. Leta i listor Osorterade listor. Leta i listor Sorterade listor Hashing Bakom kulisserna på Pythons dictionary Några förenklingar I början av den här diskussionen kommer jag titta enbart på listor som innehåller numeriska värden. Innehåll Några förenklingar Olika ideer

Läs mer

Exempel på listor (klassen ArrayList). Ett exempel med fält. Avbildning är en speciell typ av lista HashMap.

Exempel på listor (klassen ArrayList). Ett exempel med fält. Avbildning är en speciell typ av lista HashMap. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2008 DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Innehåll Föreläsning 4 Exempel på listor (klassen ArrayList). Ett exempel med fält.

Läs mer

Tänk på följande: Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken.

Tänk på följande: Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken. Tentamen Programmeringsteknik I 2015-01-10 Skrivtid: 8.00 13.00 Hjälpmedel: Java-bok Tänk på följande: Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till

Läs mer

Tentamen Programmeringsteknik II och NV2 (alla varianter) 2008-12-10. Skriv bara på framsidan av varje papper.

Tentamen Programmeringsteknik II och NV2 (alla varianter) 2008-12-10. Skriv bara på framsidan av varje papper. Tentamen Programmeringsteknik II och NV2 (alla varianter) 2008-12-10 Skrivtid: 0800-1300 Inga hjälpmedel. Tänk på följande Maximal poäng är 40. För betygen 3 krävs 18 poäng. För betygen 4, 5 kommer något

Läs mer

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP.

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP. Laboration 1 Översikt 1. Att komma igång med laborationsmiljön a. installera Aptana Studio 3 b. Installera EasyPHP 2. Testa lite programmering a. Testa enkla uppgifter b. Testa automatiskt 3. Skapa inloggningsformulär

Läs mer

Robin Stenwall Lunds universitet

Robin Stenwall Lunds universitet Robin Stenwall Lunds universitet Vik$gt a) tänka på Innehållet i kursen formell logik förutsätts vara inhämtat (repetera om du är osäker). I allmänhet gäller att kursinnehållet, som ska instuderas på relativt

Läs mer

Imperativ programmering. Föreläsning 4

Imperativ programmering. Föreläsning 4 Imperativ programmering 1DL126 3p Föreläsning 4 Imperativa paradigmer Ostrukturerad programmering Strukturerad programmering Procedurell programmering Objektorienterad programmering Klassbaserad programmering

Läs mer

Låt vara en reell funktion av en reell variabel med definitionsmängden som är symmetrisk i origo.

Låt vara en reell funktion av en reell variabel med definitionsmängden som är symmetrisk i origo. UDDA FUNKTIONER OCH DUBBELINTEGRALER. Från en variabelanalys vet vi att integral över ett symetrisk intervall, av en udda funktion är lika med 0. 0 om är udda. T ex 0 Här upprepar vi def. av udda ( och

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java

Objektorienterad programmering i Java Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 4 Täcker i stort sett kapitel 6 i kursboken Java Software Solutions 1 Läsanvisningar Den här föreläsningen är uppbyggd som en fortsättning av exemplet

Läs mer

Introduktion till Java

Introduktion till Java Översikt Introduktion till Java Språket Java Operatorer Kontrollsatser Överlagring This Klassens beståndsdelar Klassvariabler och klassmetoder Instansvariabler och instansmetoder Strängar Paket Programmering

Läs mer

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.) SIDAN 1 Läsförståelse Kapitel 1 1. Varför väljer Tej att köra den gamla vägen? 2. Vart är Tej och Liam på väg? 3. Varför är det bra att stubben står just där bilen stannar? 4. Varför kan de inte få lift

Läs mer

Classes och Interfaces, Objects och References Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016

Classes och Interfaces, Objects och References Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 Classes och Interfaces, Objects och References Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 Abstract class En abstract class är en class som inte kan skapa några objekt. Syfte:

Läs mer

Innehållsförteckning. Exempel. Åtkomst & användarhandledning

Innehållsförteckning. Exempel. Åtkomst & användarhandledning Framsidan Framsidan på din labrapport kan du utforma ganska fritt. Tänk bara på att den ska vara läsbar, och innehålla (minst) följande information: Ditt namn Din e-mail adress här på CS! Kursens namn

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP F4:1 OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 4 Metoder klass-metoder instans-metoder Metoder - subrutiner OOP F4:2 Kod som utför en viss operation. Ligger i olika klasser och anropas via operatorn.

Läs mer

Kungliga Tekniska Högskolan Ämneskod 2D4134 Nada Tentamensdag 2001 - aug - 23 Tentamen i Objektorientering och Java Skrivtid 5 h

Kungliga Tekniska Högskolan Ämneskod 2D4134 Nada Tentamensdag 2001 - aug - 23 Tentamen i Objektorientering och Java Skrivtid 5 h Kungliga Tekniska Högskolan Ämneskod 2D4134 Nada Tentamensdag 2001 - aug - 23 Tentamen i Objektorientering och Java Skrivtid 5 h Antalet uppgifter : 3 (15p + 20p + 5p = 40 p) Lärare, jourhavande lärare

Läs mer

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1)

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1) Föreläsning 10 STRING OCH STRINGBUILDER; VARIABLERS SYNLIGHET Att deklarera och att använda variabler När vi deklarerar en variabel, t ex int x; inför vi en ny variabel med ett namn och en typ. När namnet

Läs mer

Mer om metoder och abstraktioner

Mer om metoder och abstraktioner Mer om metoder och abstraktioner Föreläsning 5 TDA540 - Objektorienterad Programmering Sammanfattning Abstraktion, top-down design Gränsnitt av en metod Parameteröverföring För- och eftervilkor (kompilera

Läs mer

Objektorienterad Programmering (OOP) Murach s: kap 12-16

Objektorienterad Programmering (OOP) Murach s: kap 12-16 Objektorienterad Programmering (OOP) Murach s: kap 12-16 2013-01-28 1 Winstrand Development Objektorienterad Programmering Förkortas OOP Objektorientering innebär att man delar in koden i olika block,

Läs mer

Föreläsning 2 Programmeringsteknik DD1310. Programmering. Programspråk

Föreläsning 2 Programmeringsteknik DD1310. Programmering. Programspråk Föreläsning 2 steknik DD1310 python introduktion Variabler Datatyp Aritmetiska operatorer av typer Reserverade ord logiska operatorer If-sats kommentarer funktioner betyder att instruera en dator Ett program

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 2 2 nov 2016

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 2 2 nov 2016 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 2 2 nov 2016 Objekt - klass Namn Fält1 Fält2 Fält3 Metod1 Metod2 Metod3 Metod4 Objekt - klass Objekt - klass Objekt - klass + Objekt - klass public class

Läs mer

Lek$on 4: Kunskapsrepresenta$on. Robin Keskisärkkä och Jonas Rybing

Lek$on 4: Kunskapsrepresenta$on. Robin Keskisärkkä och Jonas Rybing Lek$on 4: Kunskapsrepresenta$on Robin Keskisärkkä och Jonas Rybing Översikt Laborationerna så här långt Genomgång av Laboration 4 Uppgift Förberedelser Kunskapsrepresentation Framesteori Uppgi= Implementera

Läs mer

Storräkneövning: Sannolikhetslära

Storräkneövning: Sannolikhetslära UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Jakob Björnberg Sannolikhet och statistik 2012 09 28 Storräkneövning: Sannolikhetslära 1. (Tentamen, april 2009.) Man har efter studier av beredskapen hos

Läs mer

UML. Översikt UML. Relationer mellan klasser. A är ett aggregerat av B:n. Kontor aggregat av Enheter. 12 olika diagramtyper, bl.a.

UML. Översikt UML. Relationer mellan klasser. A är ett aggregerat av B:n. Kontor aggregat av Enheter. 12 olika diagramtyper, bl.a. Översikt UML Sekvensdiagram (dynamic structure) Informationsflöde genom programmet Användningsfall (use cases) Aktörers interaktion med systemet Paketdiagram Beroenden mellan paket abstrakta klasser Multipel

Läs mer

Föreläsning 11. Giriga algoritmer

Föreläsning 11. Giriga algoritmer Föreläsning 11 Giriga algoritmer Föreläsning 11 Giriga algoritmer Användning Växelproblemet Kappsäcksproblemet Schemaläggning Färgläggning Handelsresandeproblemet Uppgifter Giriga algoritmer (Greedy algorithms)

Läs mer

Översikt. Varför lära sig detta? Motivering Syntax och semantik Imperativa språkets byggstenar och Python. PL-boken Kap 1 (repetition):

Översikt. Varför lära sig detta? Motivering Syntax och semantik Imperativa språkets byggstenar och Python. PL-boken Kap 1 (repetition): Översikt Motivering Syntax och semantik Imperativa språkets byggstenar och Python Datatyper Tilldelning och uttryck Kontrollstrukturer (på satsnivå) Subprogram Relaterade avsnitt: PL 3.1-3.2, 5.1-5.3,

Läs mer

Mycket kortfattade lösningsförslag till tenta i AI 6 nov 2003

Mycket kortfattade lösningsförslag till tenta i AI 6 nov 2003 2003-12-02 Institutionen för datavetenskap Arne Jönsson/* Mycket kortfattade lösningsförslag till tenta i AI 6 nov 2003 1. Förklara de olika egenskaper en omgivning kan ha och ge exempel på en omgivning

Läs mer

Hur man programmerar. TDDC66 Datorsystem och programmering Föreläsning 3. Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap

Hur man programmerar. TDDC66 Datorsystem och programmering Föreläsning 3. Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap Hur man programmerar TDDC66 Datorsystem och programmering Föreläsning 3 Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap 2014-09-05 Översikt Problemlösning: Hur ska man tänka? Datatyper Listor (forsätter

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN

LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN LÖSNINGSFÖRSLAG TENTAMEN OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING I JAVA 5P FRISTÅENDE KURS, KVÄLL (ITM - ÖSTERSUND) LÖRDAG 18 JANUARI, 2003, KL. 9-14 TID: 5 TIMMAR ANTAL UPPGIFTER: 9 MAX POÄNG: 45 BETYGSKALA: UNDERKÄND

Läs mer

Objektorienterad programmering (OOP) Föreläsning 15 & 16. Klasser för olika slags fordon. Klasser och objekt

Objektorienterad programmering (OOP) Föreläsning 15 & 16. Klasser för olika slags fordon. Klasser och objekt Föreläsning 15 & 16 ARV Objektorienterad programmering (OOP) Idé: vi ser ett program som en modell av verkligheten Ursprung: Simula-67, Norsk regnesentral, 1960-talet Smalltalk-80: Xerox PARC, 1970-talet

Läs mer

Typkonvertering. Java versus C

Typkonvertering. Java versus C Typer Objektorienterad programmering E Typkonvertering Typkonvertering Satser: while, for, if Objekt Föreläsning 2 Implicit konvertering Antag att vi i ett program deklarerat int n=3; double x = 5.2; Då

Läs mer

PYTHON SNABBREPETITION MEN FÖRST LITE ALLMÄNT OM PROGRAMMERING 729G04 PYTHON 2. Dagens Python

PYTHON SNABBREPETITION MEN FÖRST LITE ALLMÄNT OM PROGRAMMERING 729G04 PYTHON 2. Dagens Python Dagens Python 729G04 PYTHON 2 Mer om funktioner Villkorssatser JODY FOO Department of Computer and Information Science (IDA) Linköping University, Sweden Linköpings universitet 1 2 MEN FÖRST LITE ALLMÄNT

Läs mer

Maria Österlund. I djurparken. Mattecirkeln Problemlösning 1

Maria Österlund. I djurparken. Mattecirkeln Problemlösning 1 Maria Österlund I djurparken Mattecirkeln Problemlösning 1 namn: Rita färdigt! Var finns djuren? Skriv namnet på varje djur i rätt ruta. Varg Björn Bäver Zebra Flodhäst Elefant Lejon Bävern bygger bon

Läs mer

Dekomposition och dynamisk programmering

Dekomposition och dynamisk programmering Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, hösten 2016 Uppgifter till övning 3 Dekomposition och dynamisk programmering Max och min med dekomposition I vektorn v[1..n] ligger n tal. Konstruera en dekompositionsalgoritm

Läs mer

Datalogi för E Övning 3

Datalogi för E Övning 3 Datalogi för E Övning 3 Mikael Huss hussm@nada.kth.se AlbaNova, Roslagstullsbacken 35 08-790 62 26 Kurshemsida: http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/2d1343/datae06 Dagens program Att skapa egna

Läs mer

Tentamen för kursen Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT010)

Tentamen för kursen Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT010) Tentamen för kursen Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT010) Tid: Onsdagen 15 december 2004, 8:30 till 13:30 Plats: M Ansvarig lärare: Katarina Blom, tel 772 10 60. Läraren besöker tentamen kl

Läs mer

Omprov 11/11. på förmiddagen.

Omprov 11/11. på förmiddagen. Omprov 11/11 på förmiddagen Vad kommer sedan? Översättning Du har ätit upp Vill du ha godis nu? Nej, tack Jag är mätt Nej, tack Jag är full Översättning Du har ätit upp Vill du ha godis nu? Nej, tack Jag

Läs mer

Mer grafik. Jan Erik Moström

Mer grafik. Jan Erik Moström Mer grafik from Tkinter import * root = Tk() mf = Frame(root) mf.pack() cv = Canvas(mf) o1 = cv.create_oval(100,100,80,80,outline="red",fill="blue", width=2) o2 = cv.create_oval(10,10,80,80,outline="red",fill="green",

Läs mer

UML. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer. Överskugg. Överlagr. Aktivitetsdiagram Typomv. Typomv. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer.

UML. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer. Överskugg. Överlagr. Aktivitetsdiagram Typomv. Typomv. Klassdiagr. Abstraktion. Relationer. Översikt Klasshierarkier UML klassdiagram Relation mellan klasser mellan klasser och objekt Association ning ing andling Programmering tillämpningar och datastrukturer 2 UML UML Unified Modeling Language

Läs mer

2D1342 Programkonstruktion för F1, ht 2006

2D1342 Programkonstruktion för F1, ht 2006 2D1342 Programkonstruktion för F1, ht 2006 Lappskrivning 1 Tisdag 7/11 2006 kl 11.15 12.00 Endast ett svar är rätt på varje fråga! Om mer än ett svar givits blir det noll poäng på frågan. Alla skriftliga

Läs mer

Problemlösning och algoritmer

Problemlösning och algoritmer Problemlösning och algoritmer Human Centered Systems Inst. för datavetenskap Linköpings universitet Översikt Stegvis förfining Pseudokod Flödesdiagram Dekomposition KISS regeln Procedurell dekomposition

Läs mer

Robin Stenwall Lunds universitet

Robin Stenwall Lunds universitet Robin Stenwall Lunds universitet Vik$gt a) tänka på Innehållet i kursen formell logik förutsätts vara inhämtat (repetera om du är osäker). I allmänhet gäller att kursinnehållet, som ska instuderas på relativt

Läs mer

Språket Python - Del 1 Grundkurs i programmering med Python

Språket Python - Del 1 Grundkurs i programmering med Python Hösten 2009 Dagens lektion Ett programmeringsspråks byggstenar Några inbyggda datatyper Styra instruktionsflödet Modulen sys 2 Ett programmeringsspråks byggstenar 3 ETT PROGRAMMERINGSSPRÅKS BYGGSTENAR

Läs mer

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet ITK:P1 Föreläsning 1 Att programmera i språket Java DSV Peter Mozelius Programmering Olika typer av programmering som t ex: o Imperativ programmering (C, Pascal m fl) o Funktionell programmering (Lisp,

Läs mer

Abstrakt datatyp. -Algoritmer och Datastrukturer- För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Abstrakt datatyp. -Algoritmer och Datastrukturer- För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. -Algoritmer och Datastrukturer- Abstrakt datatyp Datatyp för en variabel Betecknar i ett programmeringsspråk den mängd värden variabeln får anta. T ex kan en variabel av typ boolean anta värdena true och

Läs mer

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 7: Strängar

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 7: Strängar Introduktion till programmering Föreläsning 7: Strängar 1 1 En sammansatt datatyp En sträng är ett enhetligt värde, som kan lagras i variabler och fungera som operand eller funktionsargument en datastruktur

Läs mer

Dynamisk HTML JavaScript och webbläsarens objektmodell

Dynamisk HTML JavaScript och webbläsarens objektmodell Dynamisk HTML 1 JavaScript och webbläsarens objektmodell Ove Lundgren (2009) Ove Lundgren - 1 - DOMDHTML2009.doc Innehåll Dynamisk HTML Webbläsarens variabler och metoder. Objektmodellen. Anropa metoder

Läs mer