TERRÄNGBIL 30, 40 OCH 45

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TERRÄNGBIL 30, 40 OCH 45"

Transkript

1 Vårdsystem FM M Sida 1 av 11 TERRÄNGBIL 30, 40 OCH 45 ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller Terrängbil 30 samtliga versioner Terrängbil 40 samtliga versioner Terrängbil 45 samtliga versioner För utförligare beskrivning av normerna se M NORMER GEMENSAMT. Hantering och transport Vårdmarkering Förpackning Förvaringsmetod Vårdintervall Vårdpersonal Vårdinstans 0 Kbok:9 0 Tluft:9 4:9 T:9 Fd 0 Kbok:9 0 Tluft:9 4:9 T:9 Fd 0 Kbok:9 0 Tluft:9 4:9 T:9 Fd OBSERVERA! Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M MVSCHF KORTTIDSFÖRV. Avgränsningar Sambandshytter, radarstationer mm som är monterade på fordonen vårdas enligt respektive MVSCHF-publikation för denna materiel. Särskilda riktlinjer Vårdmarkering Anteckningar om motorkonservering är utförd och om bränsletanken är tömd eller fylld, görs på kontrollapp (M ). Fäst den väl synlig utifrån, t ex hängande i solskyddet. Förvaringsmetod Vårdintervall Om fordonen förrådsställs i helavfuktat förråd reduceras antalet åtgärder före och under förvaring. Riktlinjer för konservering och val av bränsle finns i M FÖRBR- MOTOR GEMENS. Utöver åtgärderna vart 4:e år skall viss tillsyn utföras vart 8:e år.

2 Vårdsystem FM M Sida 2 av 11 Vårdpersonal Referenser Kontrollbesiktning av fordon skall utföras av militär besiktningsman fordon eller hos Bilprovningen. För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörj-, materielvårds-, rostskyddsschema eller motsvarande publikationer. Referenser Vård FM publikationer Vård FM publikationer Elektroteknisk materiel Fordonsteknisk materiel Skydds- och säkerhetsmateriel Lyftdon Daglig/särskild tillsyn F-bet/F-ben (länkade) M BLYBATT GEMENS M BLYBATT TORRLADD M BLYBATT FYLLDA M FÖRBRMOTOR GEMENS M DIESELMOTORER M VXLÅDA HYDRTRANS M KARDAN MEKTRANS M TRYCKLUFTBROMSSYST M HJUL NAV M DÄCK O SLANG M STYRAPPARATER M RAMAR M KAROSS HYTT FLAK M DRAGANORDNINGAR M AUT KUPÉVÄRMARE M BLÅSLAMPSVÄRMARE M FORDONSEL GEMENS M HANDBRSLÄCK GEM M PULVERSLÄCKARE M FORDONSB LASTKRAN M FORDONSB LASTVÄXL M KÄTTING KROK ÖGLA M STÅLLINOR M MVSCHDS HJULFORDON Grundtillsyn M MVSCHG TGB 30, 40, 45

3 Vårdsystem FM M Sida 3 av 11 Vård FM publikationer F-bet/F-ben (länkade) Smörjschema M SMSCH TGB 30, 40, 45 Rostskyddsschema M ROSKSCH TGB 30, 40, 45 Referenser Övrigt Övrigt Regler för grundtillsyn av fordon FM instruktion för åtg mot brand- och explosionsfara, vattenförorening mm F-bet/F-ben, etc. M FAG F M BVKF ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING Tillsyn Allmänt VARNING! Materielvård kan medföra risker ur miljövårdssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan. Tillsyn skall utföras enligt gällande materielvårdsscheman grundtillsyn för aktuell fordonstyp, samt eventuella grundtillsynsscheman för monterad sambandsutrustning och liknande. Behovet av åtgärder därutöver anges i de fordonsslagsvisa riktlinjerna. För att utföra grundtillsyn krävs medverkan av systemtekniker inom berörda kompetensområden eller personal vid militär verkstad. För kontrollbesiktning krävs militär besiktningsman fordon. OBSERVERA! Grundtillsynens delmoment kontrollbesiktning skall vara utförd högst 90 dagar före förrådsställning, om fordonet skall få brukas i högst 45 dagar vid ibruktagande i fredstid. Har mer än 90 dagar gått mellan kontrollbesiktning och förrådsställning är fordonet belagt med automatiskt körförbud vid ibruktagande i fredstid, och får endast köras närmaste vägen mellan förrådet och platsen för kontrollbesiktning. Se M FAG F. Notera på anslaget för Åtgärder vid mobilisering i rutan för KÖRFÖRBUD om körförbud råder vid uttag av fordon i fredstid, d.v.s. om kontrollbesiktning utförts tidigare än 90 dagar före förrådsställning. Felaktigheter väsentliga för funktion och säkerhet skall rättas till före förrådsställning. Övriga fel avhjälps om det är förenligt med god ekonomi. I TO anbefallda åtgärder skall som regel vara utförda.

4 Vårdsystem FM M Sida 4 av 11 Fordon Utför särskild tillsyn enligt gällande materielvårdsschema. Smörj fordonet enligt gällande smörjschema. Uppmärksamma särskilt frontlucka, taklucka, hyttlås och dragkrok. Byt motorolja, om fordonet körts mer än 3000 km sedan föregående oljebyte. Om motorn skall konserveras utförs olje- och filterbyte först i samband med konserveringen. Byt engångsfilter. Rengör centrifugalrenare och övriga filter som inte är av engångstyp. Tappa av dieselbrännoljan från bränslefiltren och gör ren filterhusen. Byt bränslefilter av engångstyp. Gör ren luftrenarna. Byt filterinsatser av engångstyp. Byt olja i växellådor om fordonet har körts mer än 3000 km sedan föregående byte. Byt hydraulolja i lastkranen om oljan är äldre än ett år. Fyll kylsystemet med 50% glykol. Förse påfyllningen med lappen Kylvätska med glykol (M ). Notera bytesdatum på lappen. Utför grundtillsyn enligt gällande materielvårdschema. Se till att rostskyddsbehandling är utförd enligt gällande riktlinjer. Smörj tappen till spärrventil för parkeringsbromsen med några droppar motorolja. Ventilen sitter innanför frontluckan. Se bild 1. Bild 1. Tapp till spärrventil

5 Vårdsystem FM M Sida 5 av 11 Handbrandsläckare Kontrollera att handbrandsläckaren har genomgått översyn under det senaste halvåret. Kontrollera att plomberingen inte är bruten. Notera på kontrolletiketten att tillsyn utförts. Tillägg vi förvaring i oisolerat kallförråd utan avfuktning Fordon Synliga blanka delar på hydraulsystem, t ex lastkranar och lastväxlare, samt mekaniska transmissioner, som inte är rostskyddsbehandlande, penslas eller dimsprutas med korrosionskyddsolja. Blås rent säkringsdosor, ledningsanslutningar och kontaktytor. Pensla åtkomliga kontaktytor med korrosionskyddsolja. Rengör invändigt nedsmutsade, avtagbara lyktglas på baklyktor m fl. samt smörj in fästskruvar med korrosionskyddsolja. Tillbehör Verktyg och tillbehör av metall rengöres med Nafta 15 (M ), om inget annat anges. Förrådsställning OBSERVERA! Vid rengöring med Nafta 15 blir den rengjorda ytan torr och är mycket rostbenägen. Därför skall materielen snarast smörjas in med korrskyddsolja. Materielen kontrolleras med avseende på korrosion, funktion och mekaniska defekter. OBSERVERA! Fordonen förvaras med tömda eller fyllda bränsletankar enligt vederbörande chefs bestämmande. Förrådsförvaring med tömd bränsletank Skruva ur bottenproppen och töm tanken. Skruva i bottenproppen. Förvaring med fylld bränsletank Skruva ur bottenproppen och tappa av kondens. Stäng bränslekranen, om sådan finns. Fyll på dieselbrännolja 25. Tanken skall vara fylld till ca 95%.

6 Vårdsystem FM M Sida 6 av 11 VARNING! Tänk på koloxidfaran vid konservering av motorer och vid inoch utkörning i förrådet. Ta ur batterierna. Rengör batterilådan och dimspruta med korrskyddsolja. Ställ in torrladdade batterier av motsvarande antal och typ i batteriskåpet, tillsammans med elektrolyt för påfyllning och aktivering. Till fordonet hörande speciell utrustning förvaras lämpligen på sina platser i fordonet. Palla upp fordonet om det är lastat till mer än 30% av maxlasten. Se vidare M DÄCK O SLANG. Däckens lufttryck kontrolleras. Minst 5 mm mönsterdjup skall finnas kvar på däckens mest slitna ställe. På fordon som inte skall pallas upp pumpas däcken så att lufttrycket överstiger det för fordonet angivna trycket med 25%. Däckets maximala lufttryck får av säkerhetsskäl ej överskridas. På fordon som pallas upp pumpas däcken till för fordonet föreskrivet lufttryck. Lossa parkeringsbromsen. Avlasta parkeringsbromsarna mekaniskt på fram- och bakaxlarna genom att lossa avlastningsskruven på fjäderbromscylindrarna. Detta sker genom att först ta bort kåpan och därefter lossa skruven med hjälp av en spärrnyckel (19 mm). Se bild 2. Spraya med korrskyddsolja på bulten (på plats). Lägg kåporna väl synliga i hytten. Bild 2. VARNING! För att hindra fordonet från att komma i rullning när bromsarna avlastas, skall klossar läggas framför hjulen på ej pallade fordon. Ta ur batterierna. Rengör batterilådan och dimspruta med korrskyddsolja.

7 Vårdsystem FM M Sida 7 av 11 OBSERVERA! Extra proppar erfordras till batterierna när temperaturgivaren har skruvats ur. Till fordonet hörande utrustning förvaras lämpligen på sina platser i fordonet. Ställ hyttens fönster på glänt 10 centimeter för att förbättra luftcirkulationen i hytten. Sätt kopia av Åtgärder vid mobilisering på väl synlig plats på fordonet. Tillägg vid förvaring i oisolerat kallförråd utan avfuktning Konservera motorn enligt Motorkonservering nedan. Motorkonservering Fyll en dunk med konserverbränsle, bestående av: en del Dieselbrännolja MK 1 (M ) en del Motorolja 15W/40. Stäng bränslekranen, om sådan finns. Lossa bränsleledningens anslutning på matarpumpens sugsida samt returrörets anslutning vid överströmningsventilen. Anslut en plastslang mellan dunken med konserverbränsle och matarpumpens sugsida samt mellan dunken och överströmningsventilen. Före start luftas vid behov insprutningspump, bränslefilter och bränsleledningen vid insprutaren. Starta motorn sedan insprutningspump och filterhus luftats och kör den vid förhöjt tomgångsvarvtal med konserverbränsle under ca 10 min. Stanna motorn. Tryck in startknappen och ge full gas. Stryp lufttillförseln till motorn. Håll startknappen intryckt under ca 10 sekunder så att konserverbränsle fördelas till alla cylindrarna. Ta bort plastslangarna och anslut ordinarie bränsleledningar till matarpump och överströmningsventil. OBSERVERA! Motorn får inte dras runt efter det att konserveringen utförts, med hänsyn till oljefilmen i cylindrarna och risk för glödtändning. Kontrollera och vid behov fyll på motorolja enligt smörjschema till rätt nivå. Kontrollera att alla borttagna delar åter är fastsatta samt att motorn i övrigt är i sådant skick att den snabbt kan tas i bruk.

8 Vårdsystem FM M Sida 8 av 11 VARNING! Tänk på koloxidfaran vid konservering av motorer och vid in- och utkörning i förrådet. ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING Tillsyn Vart 4:e år Sätt i begagnade batterier under tillsynen. Ordna fordonet enligt Åtgärder vid mobilisering. Kör ut ur förrådet. Utför särskild tillsyn. Provkör fordonet några kilometer så att normal arbetstemperatur uppnås på motor och kraftöverföring. Kontrollera att inget om läckage förekommer. Under provkörningen kontrolleras funktionen på motor, elsystem, kraftöverföring, bromsar, styrsystem, fjädersystem och hjul. Byt bränsle om fordonet förvarats med fylld bränsletank. Byt ut handbrandsläckaren mot en som nyligen genomgått översyn enligt gällande TO UF. Lämna in de utbytta släckarna för översyn. Byt ut torrladdade blybatterier som är äldre än 7 år. Vidta åtgärderna i avsnittet Åtgärder före förvaring, Förrådsställning. VARNING! Tänk på koloxidfaran vid konservering av motorer och vid inoch utkörning i förrådet. Tillägg vid förvaring i oisolerat kallförråd utan avfuktning Konservera om motorn enligt Åtgärder före förvaring, Motorkonservering. Olja, filter, och kylvätska byts dock ej. Ta oljeprov på hydrauloljan i lastkranen. Om den ej är blank och vattenfri ska den bytas.

9 Vårdsystem FM M Sida 9 av 11 Vart 8:e år Utöver åtgärderna vart 4:e år kontrollera att: leder för stänger, axlar, länkar och andra reglage inte kärvar eller sitter fast gummidetaljer inte är spruckna, deformerade eller har vulkat fast mot axlar, etc det inte finns korrosion etc vid infästningspunkter på motor, växellådor och axlar. Byt oljor och kylvätskeblandning. Byt hydraulolja i lastkranen. Smörj fordonet enligt smörjschema. ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING Åtgärder i fredstid och vid mobilisering OBSERVERA! Kontrollera att fordonet inte är belagt med automatiskt körförbud i fredstid. I fredstid gäller bestämmelserna i FAG F för grundtillsyn av fordon. Detta innebär i korthet att om fordonet förrådsställdes inom 90 dagar efter det att grundtillsynens delmoment kontrollbesiktning utfördes får fordonet brukas i högst 45 dagar vid ibruktagandet efter långtidsförvaring. Hade längre tid än 90 dagar förflutit mellan kontrollbesiktning och förrådsställning har fordonet automatiskt körförbud. Fordonet skall då godkännas vid kontrollbesiktning innan det får brukas i fredstid. Fordonet får bara köras närmaste vägen från mobförrådet till kontrollstationen, efter det att särskild tillsyn utförts omedelbart före körningen. Utför Åtgärder vid mobilisering. Se nästa sida.

10 Vårdsystem FM M Sida 10 av 11 Åtgärder vid mobilisering TERRÄNGBIL 30, 40 OCH 45 OBSERVERA! Reglerna för kontrollbesiktning av fordon som tas i bruk efter långtidsförvaring återfinns i M FAG F. Två alternativa tidpunkter finns: 1. Om kontrollbesiktning vid grundtillsyn är gjord tidigare än 90 dagar före förrådsställning skall kontrollbesiktning göras direkt vid ibruktagande. 2. Om kontrollbesiktning vid grundtillsyn är gjord mindre än 90 dagar före förrådsställning skall kontrollbesiktning göras senast 45 dagar efter ibruktagandet. För detta fordon gäller nedanstående tidpunkt för kontrollbesiktning. Fordonets registreringsnummer: Detta fordon har AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD när det tas i bruk i fredstid. Fordonet får bara köras kortaste vägen till platsen för kontrollbesiktning. 2. Fordonet får brukas i högst 45 dagar från ibruktagandet, sedan inträder AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD om inte kontrollbesiktning utförts. Namn, befattning, datum: Pumpa däcken. VARNING! Innan avlastningsskruvarna skruvats in helt och bromssystemets arbetstryck uppnåtts, finns ingen broms på fordonet. 2. Skruva in avlastningsskruvarna (hylsnyckel 19 mm) på fjäderbromscylindrarna på fram- och bakaxlarna. Sätt på skydden över skruvarna (dessa förvaras) väl synliga i hytten). Se nedanstående bild. Hylsnyckelgrepp och hylsa finns i verktygsväskan. Åtgärderna har under förrådsförvaringen avlastat bromsarna mekaniskt. 3. Palla ner fordonet om det är uppallat. 4. Sätt i batterier. Aktivera torrladdade batterier. 5. Kontrollera och fyll vid behov på motorolja, kylvätska och bränsle. 6. Utför daglig tillsyn, åtgärder före körning. 7. Särskild tillsyn skall utföras snarast möjligt efter utkörning ur förrådet. 8. Kontrollera kylvätskenivån och oljenivåerna efter ca 2 km körning

11 Vårdsystem FM M Sida 11 av 11 Bild 3.

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Riggning och upptagning

Riggning och upptagning Version 1.1 dec -07 Sidan 1 av 5 Riggning och upptagning Riggning Följ anvisningarna i Seldens lilla häfte Råd och Tips. Nedan följer en kortfattad beskrivning över lämpligt tillvägagångssätt. Det känns

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D BRUKSANVISNING SV -D Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 20 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN OBSERVERA ANVISNINGAR! Det sker hela tiden en konstant vidareutveckling av våra husbilar/ husvagnar. Vi ber om förståelse för att det föreligger förbehåll för ändringar i utrustningen,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Legend 2 Bruksanvisning

Legend 2 Bruksanvisning Legend 2 Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Legend 2 tillverkas av Handicare Produksjon

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 TEKNISK INFORMATION. 2 Identitetsuppgifter Måttuppgifter Kaross Chassi Stödben Däck Stödhjul Koppling Axlar SKÖTSEL OCH SMÖRJNING.. 9 Skötselschema axlar och

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av Utkom från trycket brandfarliga vätskor; den 23 januari

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:11 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar;

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer