Rådhuset, lilla sessionssalen, 2 december 2013, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, lilla sessionssalen, 2 december 2013, kl 13.30-18.15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2"

Transkript

1 1 1 (31) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, 2 december 2013, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Åkerberg Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 10 december 2013, kl 9.00 Underskrifter Paragrafer Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Christer Vigren Justerande Anders Åkerberg Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården Underskrift Annette Knutsson

2 2 (31) Beslutande: Kjell Dahlberg (M) Bo Håkansson (M) Carl Strömberg (M), , närvarande vid genomgång ärende 1-16 t.o.m. kl Åke Rosenqvist (FP), tjänstgör för Carl Strömberg (M), Tom Olsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Åkerberg (S) Else-Beth Rolf (S), , närvarande vid genomgång ärende 1-10, t.o.m. kl Ann-Christin Råberg (S), tjänstgör för Elsebeth Rolf, Lisa Kvarnbäck (MP) Jacques Öhlund (FI) Övriga närvarande: Josefin Björnqvist (M), , genomgång av ärende 1-17, t.o.m. kl Paul Frogner-Kockum (KD) Åke Rosenqvist (FP), Jan-Evert Nilsson (C) Agne Johnsson (ÖP) Erik Persson (S) Ann-Christin Råberg (S), Ing-Marie Jacobsen (FI) Håkan Hasslöf, förslagsställare medborgarförslag, 127, pkt 2a Nike Szarwensky, förslagsställare medborgarförslag, 127, pkt 2b Anders Kappel, förslagsställare medborgarförslag, 127, pkt 2c Ingalill Bjartén, förslagsställare medborgarförslag, 127, pkt 2d Anders Wanstadius, enhetschef gata/park/hamn, , trafik-/utrednings-ingenjör, Benny Andersson, energistrateg/energirådgivare, Bengt Bengtsson, kommunekolog, Ulf Widemark, enhetschef fastighet, Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef Annette Knutsson, nämndsekreterare

3 3 (31) Innehållsförteckning Ändring av föredragningslista, 126 sid 5 Information, 127 sid 7 Redovisning av delegeringsbeslut, 128 sid 8 Motion om att förse motionsspår med belysning, 129 sid 9 Rätt fart i staden, hastighetsöversyn St Olof, uppdrag att genomföra skyltning, 130 sid 10 Rätt fart i staden, hastighetsplan för Gislöv och Östra Herrestad, 131 sid 11 Uppdrag om översyn av strategi för upplåtelse av gatuvagnar inom Simrishamns kommun, 132 sid 12 Elupphandling inför 2016, 133 sid 13 "Vattenvårdsprogram för Tommarpsåns avrinningsområde", 134 sid 14 Optionsavtal för del av Mellby 3:121 och Mellby 27:52, 135 sid 15 Överenskommelse om fastighetsreglering, Stiby 14:36 och Stiby 14:66, 136 sid 17 Uppdrag att utreda möjligheten att införa en säsongsbetonad VA-taxa, 137 sid 18 Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för trädäck samt uteservering under 2014, Branterögen, 138 sid 19 Sammanträdestider 2014, 139 sid 20 Fullföljande av exploateringsavtal, Rabban 19/Rabban 20, 140 sid 21 Markanvisning 206:1, handelsändamål, 141 sid 22 Budget 2014, nämndsmål, 142 sid 24

4 4 (31) Miljömål 2013, utgår vid dagens sammanträde, 143 sid 25 Försäljning av Svea 6, fd turistbyrån, 144 sid 26 Begäran om uppdrag att lämna fastigheten Gladsax 13:18 till försäljning genom mäklare, utgår, 145 sid 27 Begäran om uppdrag att lämna fastigheten Gärsnäs 6:10 ("villan") till försäljning genom fastighetsmäklare, utgår, 146 sid 28 Kurser och konferenser, 147 sid 29 Meddelanden, 148 sid 30

5 5 (31) 126 Ändring av föredragningslistan Nytt ärende, information om VA-försörjningsplan tas upp som ärende 2h. Nytt ärende, information, ekonomisk prognos tas upp som ärende 2i. Punkt 7, motion om att förse motionsspår med belysning tas upp som ärende 4. Punkt 4, rätt fart i staden, hastighetsöversyn St Olof, uppdrag att genomföra skyltning tas upp som ärende 5. Punkt 5, rätt fart i staden, hastighetsplan för Gislöv och Östra Herrestad tas upp som ärende 6. Punkt 8, uppdrag om översyn av strategi för ambulerande vagnar tas upp som ärende 7. Punkt 12, elupphandling 2016 tas upp som ärende 8. Punkt 6, vattenvårdsprogram för Tommarpsåns avrinningsområde tas upp som ärende 9. Extra ärende, optionsavtal Mellby 3:121 del av och Mellby 27:52 tas upp som ärende 10. Punkt 9, överenskommelse om fastighetsreglering, Stiby 14:36 och Stiby 14:66 tas upp som ärende 11. Punkt 10, uppdrag att utreda möjligheten att införa en säsongsbetonad taxa tas upp som ärende 12. Punkt 11, ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för trädäck samt uteservering under 2014 och hösten 2013, Branterögen tas upp som ärende 13. Punkt 13, sammanträdestider 2014 tas upp som ärende 14. Punkt 14, fullföljande av exploateringsavtal Rabban 19/Rabban 20 tas upp som ärende 15. Punkt 16, miljömål 2013 utgår vid dagens sammanträde, istället tas punkt 17, markanvisning 206:1 för handelsändamål tas upp som ärende 16. Punkt 15, Budget 2014, nämndsmål tas upp som ärende 17.

6 6 (31) 126 forts Dnr Punkt 19, begäran om uppdrag att lämna fastigheten Gladsax 13:18 till försäljning utgår vid dagens sammanträde. Frågan ska istället väckas hos kommunstyrelsens arbetsutskott. Punkt 20, begäran om uppdrag att lämna fastigheten Gärsnäs 6:10 ( villan ) till försäljning utgår vid dagens sammanträde. Frågan ska istället väckas hos kommunstyrelsens arbetsutskott. Nytt ärende, kurser och konferenser tas upp som ärende 18. Punkt 21, meddelanden tas upp som ärende 19.

7 7 (31) 127 Information s sammanträde inleds med information och genomgång av ärendena på nämndens dagordning. Berörda enhetschefer och övriga tjänstemän deltar vid genomgången av sina respektive ärenden. Medborgarförslag om främjande av personsäkerheten i trafiken som gäller två övergångsställen samt varningsblinkande övergångsskyltar. Förslagsställaren, Håkan Hasslöf presenterar sitt förslag. Medborgarförslag om två farliga vägövergångar, Bruksgatan och Peder Mörcks väg i Simrishamn. Förslagsställaren, Nike Szarwensky presenterar sitt förslag. Medborgarförslag om fartnedsättande hinder, skyltar och övergångsställe på Peder Mörcks väg. Förslagsställaren, Anders Kappel presenterar sitt förslag. Medborgarförslag om att återställa tre belysningsstolpar i Hannas. Förslagsställaren, Ingalill Bjartén presenterar sitt förslag. Kollektivtrafik, Skånetrafiken. Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef informerar. Förändringar på en del busslinjer. Frågan är viktig, hanteras av kommunstyrelsen. Presidierna för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden bör begära möte med Skånetrafiken. Redovisning av medborgarförslag och motioner som inte behandlats. Annette Knutsson, nämndsekreterare redovisar. VA-avtal, diskussioner pågår med Tomelilla kommun. Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef informerar. VA-försörjningsplan tillsammans med Sjöbo, Ystad och Tomelilla kommuner. Regionala planen i mars Lokala som även innefattar avlopp längre fram. Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef informerar. Prognos, bokslut Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef informerar.

8 8 (31) 128 Redovisning av delegeringsbeslut tar del av delegationsbeslut som framgår enligt bilagor.

9 Delegeringsbeslut Utskriftsdatum: Utskriven av: Annette Knutsson Diareenhet: Beslutsfattare: Kategori: Beslutsinstans: Sammanträdesdatum: Sekretess: Alla Alla Visas ej Handlingsid Beskrivning Beslutsfattare Datum Avsändare/Mottagare Paragraf Ärendenummer Ärendemening Ansvarig Kategori Upphandling elevhandbok - tilldelning av entreprenör Åbergs Tryckeri AB 2013/258 M.A.S.T. Maritime Education and Sail Training for Young People Ingvar Bengtsson Simret Kidane Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för uteservering, Camilla Tekin AB, ert dnr A / Polismyndigheten i Skåne 2013/65 Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för uteservering 2013, Måns Byckare Parkeringstillstånd Helene Andersson 2013/500 Parkeringstillstånd, Helene Andersson Parkeringstillstånd Gertrud Håkansson 2013/513 Parkeringstillstånd, Gertrud Håkansson Parkeringstillstånd Ulla Persson 2013/527 Parkeringstillstånd, Ulla Persson Parkeringstillstånd Elvi Karlsson 2013/525 Parkeringstillstånd, Elvi Karlsson Sidan 1 av 5

10 Handlingsid Beskrivning Beslutsfattare Datum Avsändare/Mottagare Paragraf Ärendenummer Ärendemening Ansvarig Kategori Parkeringstillstånd Göran Arnman 2013/528 Parkeringstillstånd, Göran Arnman Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för byggnadsställning, Fritid Österlen AB, ert dnr A / Polismyndigheten i Skåne 2013/475 Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för byggnadsställning, Storgatan 35, Simrishamn Leasingavtal för Renault Trafic Skåp Base Line, reg nr PRC 004, driftenheten AB Bil-Bengtsson Anders Wanstadius 2010/26 Leasingavtal bilar Anders Wanstadius Arrendekontrakt för lott nr 23 vid Ålabodrevet, Simrishamn 2: Oliver Johansson Ingvar Bengtsson 2013/2 Arrendeavtal 2013 Lars Helmersson Avtal mellan Oracle och Simrishamns kommun, MBK-enheten Oracle Svenska AB Henrik Olsson Henrik Olsson Anställningsavtal, Bertil Månsson, tf. enhetschef VA 100%, /4 Anställningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2013 Ingvar Bengtsson Ingvar Bengtsson Anställningsavtal, Bertil Månsson, utredningsingenjör VA-enheten 100%, /4 Anställningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2013 Ingvar Bengtsson Ingvar Bengtsson Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för Österlen lyser inom Simrishamns kommun, Föreningen Österlen lyser, ert dnr A / Polismyndigheten i Skåne Sidan 2 av 5

11 Handlingsid Beskrivning Beslutsfattare Datum Avsändare/Mottagare Paragraf Ärendenummer Ärendemening Ansvarig 2013/530 Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för Österlen lyser 2013 för orterna i Simrishamns kommun Kategori Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för Österlen lyser, Föreningen Österlen lyser, ert dnr A / Polismyndigheten i Skåne 2013/530 Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för Österlen lyser 2013 för orterna i Simrishamns kommun Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för Marathon, Crisp Team förening, ert dnr A / Polismyndigheten i Skåne 2013/523 Ansökan om upplåtelse av offentlig plats för marathon i Borrby (Måns Nils Torg) och Simrishamn (gångbana Storgatan/Hamngatan), Crisp Team förening Grävtillstånd, nedgrävning av fiberkabel, Åhällegatan 8-15 i Simrishamn, oktober-november Österlens Kraft AB 2013/553 Ansökan om grävtillstånd för nedgrävning av fiberkabel på Åhällegatan, Simrishamn Grävtillstånd, draghål samt nedgrävning av fiberkabel, Strandvägen- Gjuteriplan i Simrishamn, oktober-november Österlens kraft AB 2013/554 Ansökan om grävtillstånd för nedgrävning av fiberkabel (draghål samt indragning till elstation), Strandvägen - Gjuteriplan, Simrishamn Undertecknat medgivande och avtal om att anlägga och bibehålla vatten- och avloppsledning i enskild väg av båda parter, Rönnebröd ga: Björn Ericson 2013/433 Rönnebröd ga:1, markupplåtelseavtal va Björn Ericson Garageplats nr 18 i Valfisken Ulf Widemark Håkan Olsson 2013/29 Hyror 2013 Lars Helmersson Sidan 3 av 5

12 Handlingsid Beskrivning Beslutsfattare Datum Avsändare/Mottagare Paragraf Ärendenummer Ärendemening Ansvarig Kategori Undertecknat avtalsförslag om ledningsarbete av båda parter för fastighet Rörum 67: Björn Ericson 2013/240 Råvatten Baskemölla-Rörum Björn Ericson Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för byggnadsställning, AB Lübeckergården Annika Westerberg, ert dnr A / Polismyndigheten i Skåne 2013/559 Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för uppställning av Hakiställning, Storgatan 19 Simrishamn, , ert dnr A Undertecknat avtal om arbete med kommunal ledning inom Viks Fiskeläge 14:29 av båda parter Malin Löfström Björn Ericson 2013/240 Råvatten Baskemölla-Rörum Björn Ericson Parkeringstillstånd Anna-Maria Olsson 2013/496 Parkeringstillstånd, Anna-Maria Olsson Parkeringstillstånd Kaarina Gustavsson 2013/549 Parkeringstillsånd, Kaarina Gustavsson Parkeringstillstånd Inga Birgitta Gustafsson 2013/551 Parkeringstillstånd, Inga Gustafsson Parkeringstillstånd Marie Louise Otteby 2013/550 Parkeringstillstånd, Marie Louise Otteby Parkeringstillstånd Marianne Lundquist 2013/556 Parkeringstillstånd, Marianne Lundquist Parkeringstillstånd Sidan 4 av 5

13 Handlingsid Beskrivning Beslutsfattare Datum Avsändare/Mottagare Paragraf Ärendenummer Ärendemening Ansvarig Kategori Leif Forsberg 2013/552 Parkeringstillstånd, Leif Forsberg Kontrakt, upphandling av leasingavtal avseende sopmaskin Sweep Sopmaskiner AB 2013/393 Anbud, upphandling av leasingkontrakt avseende "ny sopmaskin" Ingvar Bengtsson Ingvar Bengtsson Grävtillstånd, byte av serviskabel, Östergatan i Simrishamn, vecka Österlens Kraft AB 2013/575 Ansökan om grävtillstånd för byte av serviskabel, Östergatan 22 Simrishamn, Österlens Kraft AB Grävtillstånd, förstärkning av Lsp-nätet, Moriabacken 19 - Rödjebacken 8 i Kivik, vecka Österlens Kraft AB 2013/576 Ansökan om grävtillstånd, förstärkning av Lsp-nätet, Moraibacken 25 Kivik, Österlens Kraft AB Anställningsavtal, Mai-Lith Larsson, assistent, tidsbegränsad anställning samt /4 Anställningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2013 Ingvar Bengtsson Ingvar Bengtsson Anställningsavtal, Gabriella Påsse, planhandläggare 100%, /4 Anställningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2013 Ingvar Bengtsson Ingvar Bengtsson Sidan 5 av 5

14 9 (31) 129 Dnr 2013/144 Motion om belysningsplan, Kristdemokraterna, Paul Frogner Kockum Ärendebeskrivning Kristdemokraterna har i motion föreslagit att man i den belysningsplan som för närvarande planeras i Simrishamns kommun att man: Kartlägger vilka byar som har befintliga motionsslingor Sörjer för att dessa förses med belysning Belysning av motionsslingor tas med som en del i belysningsplanen. Beslutsunderlag KD s motion om belysning av motionsspår, inkommen till kommunen Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Motionen bifalls i två av de tre delarna: Kartläggning av befintliga motionsslingor inom Simrishamns kommun kommer att ske. (pågår redan). Motionsslingor inom Simrishamns kommun kommer att förses med belysning i den mån som de ekonomiska ramarna tillåter. När belysningsplanen är färdig kommer naturligtvis kommunens samtliga belysningspunkter att ingå. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

15 10 (31) 130 Dnr 2010/352 Rätt fart i staden, hastighetsöversyn St Olof, uppdrag att genomföra skyltning Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde omskyltning samt upprättande av nya lokala trafikföreskrifter för Sankt Olof januari 2013 i samband med Trafikverkets ombyggnationer. Beslutsunderlag Arbetet utfördes enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 21 augusti SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning godkänns.

16 11 (31) 131 Dnr 2010/352 Rätt fart i staden (Gislöv, Östra Herrestad) Ärendebeskrivning Riksdagen och regeringen har beslutat om nya hastighetsgränser. Man införde steg på 10 km/tim mellan varje hastighetsbegränsning räknat från lägsta 30 km/tim till högsta 120 km/tim. Regering och riksdag betonade att detta inte ska bidra till ökad plottrighet med alltför många olika hastighetsgränser vilket fått till följd att större krav ställs på beslutsunderlag och varje hastighetsförändring måste vägas mot de olika transportpolitiska målen med särskild tyngdpunkt på trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Utredningen i Simrishamns kommun har hittills genomförts i tätorterna Simrishamn och Kivik, utan genomförd omskyltning, samt i Skillinge (omskyltning maj 2012), Brantevik (omskyltning september 2012), Östra Hoby (omskyltning november 2012), Sankt Olof (omskyltning december 2013). Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Hastighetsplan för Gislöv Hastighetsplan för Östra Herrestad SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Anta hastighetsplan. Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra omskyltning och upprättande av nya lokala trafikföreskrifter för Gislöv och Östra Herrestad under 2013.

17 12 (31) 132 Dnr 2010/101 Uppdrag om översyn av strategi för upplåtelse av gatuvagnar inom Simrishamns kommun Ärendebeskrivning beslutade vid sammanträde 28 mars 2012, 50 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över strategi för ambulerande vagnar och lämna förslag till förändringar. Motivet till en översyn var att den inte odelat är bra. Det kan kanske finnas andra sätt att begränsa/reglera upplåtelser för tillfällig försäljning med ambulerande vagn. Beslutsunderlag s beslut , 50 Strategi för ambulerande vagnar Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Uppdrag att se över strategi för ambulerande vagnar och lämna förslag till förändringar återkallas. Strategin upphävs. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan istället utnyttja möjligheten att ta upp prövning för beslut i samhällsbyggnadsnämnden när ansökan gäller belamring i känsliga områden, såsom hamnområde och stadskärnan.

18 13 (31) 133 Dnr 2013/592 Elupphandling inför 2016 Ärendebeskrivning Simrishamns kommuns nuvarande elupphandling löper ut Nuvarande elhandelsportfölj har fungerat väl och har givit ett gott skydd mot plötsliga toppar i elpriset samt även goda möjligheter för att kunna budgetera för kommande års elpris. För att kunna behålla samma profil på elportföljen måste snarast påbörjas en ny elupphandling. Tidigare elupphandling har genomförts tillsammans med ett stort antal andra skånska kommuner, de stora volymerna som upphandlats gemensamt har påverkat priset positivt. Det är därför av intresse att även under nästa upphandlingsperiod samarbeta med de kommuner vi tidigare upphandlat el tillsammans med. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet att tillsammans med de samarbetspartners från senaste elupphandlingen som är intresserade, genomföra en ny elupphandling med liknande profil på elportföljen som nu gällande elavtal. Elupphandlingen ska göras för perioden till

19 14 (31) 134 Dnr 2011/533 "Vattenvårdsprogram för Tommarpsåns avrinningsområde". Ärendebeskrivning Länsstyrelsen i Skåne län har under senhösten vid upprepade tillfällen framfört önskemål om att Simrishamns kommun ska söka bidrag för genomförande av omfattande konkreta vattenvårdsåtgärder i Tommarpsåns avrinningsområde. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har aviserat utbetalning av ca 40 miljoner kronor att fördelas av länsstyrelser på ett antal större projekt. Länsstyrelsen i Skåne län kommer samordna intresseanmälningar och sköta kontakterna med HaV. Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att kommunen bör medverka i denna satsning, lämna in en ansökan till Länsstyrelsen och medfinansiera kommande projekt. Beslutsunderlag PM, (Länsstyrelsen i Skåne län, Pernilla Olsson) Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Intresseanmälan har lämnats in. Skrivelsen avseende anmälan har delats ut vid dagens sammanträde. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Ställa sig positiv till att medverka i projekt rörande konkreta vattenvårdsåtgärder i Tommarpsåns och Kvarnbybäckens avrinningsområden. Ställa sig positiv till att avsätta medel till medfinansiering i kommande budgetar ( ) Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att lämna in en ansökan om bidrag till Länsstyrelsen. Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen

20 15 (31) 135 Dnr 2013/465 Optionsavtal för Kristinelund, Mellby 27:52 och 3:121 Ärendebeskrivning Föreligger förslag till optionsavtal för del av Mellby 3:121 och Mellby 27:52. Avtalet innebär att bolaget, Utvecklingsbolaget Sverige AB, har ensamrätt att inom optionstiden förhandla om förvärv av det aktuella området med kommunen. En detaljplaneändring för det aktuella området planeras att påbörjas och beräknas avslutas under år Optionen är giltig till och med Utvecklingsbolaget AB har i en framställan redogjort för sina intentioner att skapa ett seniorboende upplåtet med kooperativ hyresrätt. (Efter samma koncept som Mirum, bolaget som tidigare haft markanvisningsavtal på aktuella markområde.) Mirum, som 2012 var ett dotterbolag till Utvecklingsbolaget såldes till TPI Housing AB. I affären ingick att Utvecklingsbolaget skulle stödja TPI Housing med fullföljande av byggprojekten på Kristinelund. TPI Housing har nu inte möjlighet att påbörja eller fullfölja bygget av kooperativa hyresrätter inom ramen för de villkor som angivits i markanvisningsavtalet. Beslutsunderlag Förslag till optionsavtal för del av Mellby 3:121 och Mellby 27:52 Skrivelse från Lars Malmgren, Utvecklingsbolaget Sverige AB, Överläggningar Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef redogör för ärendet. Förslag till optionsavtal presenteras vid dagens sammanträde.

21 16 (31) 135 forts Dnr 2013/465 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Förslag till optionsavtal för del av Mellby 3:121 och Mellby 27:52 godkänns. Ordföranden, Christer Vigren och Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef får i uppdrag att skriva under avtalet för kommunen. Beslutet expedieras till: Utvecklingsbolaget Sverige AB Kommunfullmäktige (för kännedom)

22 17 (31) 136 Dnr 2013/545 Överenskommelse om fastighetsreglering, Stiby 14:36 och Stiby 14:66 Ärendebeskrivning Simrishamns kommun är ägare av fastigheten Stiby 14:66, adress Malmövägen 84 i Gärsnäs (Vårdcentralen). Gunilla Malmborg Sjöstedt och Ingvar Sjöstedt äger grannfastigheten, Stiby 14:36, och har arrenderat det aktuella markområdet, om ca 615 m 2, för 500 kr/år sedan år Makarna Sjöstedt har 18 juli 2011 anhållit om att få köpa markområdet i stället för att arrendera det. En överenskommelse har upprättats och Sjöstedts har undertecknat den. Beslutsunderlag Kopior av Sjöstedts anhållan om att få köpa marken, gällande arrendekontrakt samt upprättad överenskommelse om fastighetsreglering. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen fastighetsreglering (inklusive ekonomisk reglering) godkänns. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att underteckna de handlingar som krävs för ett fullföljande. Beslutet expedieras till: Gunilla Malmborg Sjöstedt och Ingvar Sjöstedt

23 18 (31) 137 Dnr 2013/584 Uppdrag att utreda möjligheten att införa en säsongsbetonad VA-taxa Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har uppdragit åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten att införa en säsongsbetonad VA.-taxa. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige , 181 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens utredning beslutas att inte införa säsongsbetonad VA-taxa. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

24 19 (31) 138 Dnr 2013/570 Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för trädäck samt uteservering under 2014, Branterögen Ärendebeskrivning Det har kommit in en ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för uteservering i Branteviks södra hamn. Sökande är Abborren AB, Branterögen. Sökanden avser att nyttja kommunalägd mark på nämnda plats året runt för uppbyggd uteservering samt tillhörande markiser. Beslutsunderlag Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för uteservering Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för uteservering Kartbilaga av arrendeområde för Abborren AB i Branteviks södra hamn, Brantevik 36:32 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT beslutar att upplåtelse av offentlig platsmark för utservering endast beviljas mellan 1 juni 31 augusti i Branteviks södra hamn. Beslutet expedieras till: Polismyndigheten Abborren AB, Branterögen (för kännedom)

25 20 (31) 139 Dnr 2013/535 Sammanträdestider 2014 Ärendebeskrivning Förslag till sammanträdesdagar under år 2014 har upprättats. Förslaget innebär att det hålls nio sammanträden under året. Sammanträdesdag är torsdagar kl Presidieberedningar, måndagar kl Hänsyn har tagits till preliminär tidplan avseende kommunens ekonomiska processer. Förslag enligt följande: Sammanträdesdag Presidieberedning 16 januari (prognos 2014) 9 januari (torsdag) 20 februari (årsbokslut, behandlas ksau 5 mars) 10 februari 10 april (Budget 2015, inför budgetberedning) 31 mars 15 maj (Budget 2015 inkl nämndsmål, behandlas i ksau 28 maj) 5 maj 19 juni 9 juni 14 augusti (taxor+budget) 4 augusti 25 september (delårsrapport, behandlas i ksau 1 oktober) 15 september 30 oktober 20 oktober 11 december (helårsprognos) 1 december Beslutsunderlag Ksau s sammanträdesprotokoll, , Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , 202 Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, , 119 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Sammanträdesdagar fastställs i enlighet med framlagt förslag. Beslutet expedieras till: kommunledningskontoret

26 21 (31) 140 Dnr 2011/497 Fullföljande av exploateringsavtal, Rabban 19/Rabban 20 Ärendebeskrivning Mellan Simrishamns kommun och AB Djupadal Vik har träffats ett exploaterings-avtal. Av avtalet framgår att när fastigheten Rabban 19 tagits i anspråk för bebyggelse för hyreslägenheter ska AB Djupadal Vik ges möjlighet att köpa fastigheten Rabban 20 för kronor. Fastigheten Rabban 19 är nu bebyggd med tre stycken radhus, så villkoret om i anspråktagande i exploateringsavtalet kan anses uppfyllt. Beslutsunderlag Exploateringsavtal s protokoll Kommunstyrelsen beslut Kommunfullmäktiges beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Godkänna att köpeavtal med AB Djupadal Vik angående Rabban 20 upprättas. Uppdra åt samhällsbyggnadschefen och samhällsbyggnadsnämndens ordförande att underteckna köpeavtalet. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

27 22 (31) 141 Dnr 2012/674 Markanvisning 206:1, för etablering av handel Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har i beslut antagit detaljplanen som möjliggör handelsändamål. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till markanvisningssavtal i rubricerade ärende. Beslutsunderlag Markanvisningsavtal Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Nämnden diskuterar vilken näringsverksamhet som kan tänkas finnas. Det är viktigt att de rörelser som etablerar sig kommer från branscher som kompletterar den handel som redan bedrivs inne i centrumkärnan. Förslag på sammanträdet Lisa Kvarnbäck (FI) och Jacques Öhlund (FI): avslag på förslaget om markanvisning Bo Håkansson (M): bifall till framlagt förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Bo Håkanssons förslag. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsordning. Ja-röst för Bo Håkanssons förslag Nej-röst för Lisa Kvarnbäck och Jacques Öhlunds förslag. Omröstningsresultat Med 7 ja-röster (Kjell Dahlberg (M), Bo Håkansson (M), Åke Rosenqvist (FP), Tom Olsson (C), Anders Åkerberg (S), Ann-Christin Råberg (S), Christer Vigren (ÖP) mot 2

28 23 (31) 141 forts Dnr 2012/674 nej-röster (Lisa Kvarnbäck (MP), Jacques Öhlund (FI)) beslutar samhällsbyggnadsnämnden enligt Bo Håkanssons förslag. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Godkänna markanvisningsavtal för del av Simris 206:1 och Simris 3:33 för etablering av handel. s ordförande och samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att påteckna avtalet å kommunens vägnar. Reservationer Lisa Kvarnbäck (MP) och Jacques Öhlund (FI) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

29

30 24 (31) 142 Dnr 2013/205 Budget 2014, nämndsmål Ärendebeskrivning behandlade budget 2014 vid sitt sammanträde 16 oktober 2013, 121. Nämndens mål diskuterades, revideringar måste göras. Nämnden beslutade att nämndsmål tas upp igen för behandling vid nämndens nästa sammanträde, 2 december Nämndsmål kommer att beredas vid kommunstyrelsens sammanträde 4 december och fastställas av kommunfullmäktige 16 december Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden inte, tidsmässigt, hunnit bereda ärendet på nytt. s presidium har arbetat med ärendet. Ordföranden har fattat beslut på delegation. Beslutsunderlag Delegationsbeslut, nämndsmål, Överläggningar Beslutade mål diskuteras. Anders Åkerberg (S) och Jacques Öhlund (FI) lämnar synpunkter på målen. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT ställer sig bakom ordförandens delegationsbeslut om nämndsmål Socialdemokraternas och Feministisk initiativs synpunkter/förslag överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande vid beredning 4 december Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

31 25 (31) 143 Dnr 2013/41 Miljömål 2013 Ärendebeskrivning Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

32 26 (31) 144 Dnr 2010/92 Försäljning av Svea 6, fd turistbyrån Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått kommunstyrelsens uppdrag att starta försäljningen av de fastigheter som återfinns i samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse från 2 april För fastigheten Svea 6 finns nu efter annonsering, visning av byggnaden för ett antal intressenter, en budgivare som är villig att betala 6 miljoner kronor ( kr). Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 87 Förslag på köpekontrakt Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Fastigheten Svea 6 säljs till HKM Fastighets AB för sex miljoner kronor ( kr). Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att avsluta försäljningen av fastigheten Svea 6. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Museét, Hafreborg, kl 13.30-17.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 november 2010, kl 08.30.

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu)

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.00-12.00. OBS tiden 13.00-17.30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp onsdagen den 13 juni 2012, kl. 14.00 17.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9)

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Plats och tid Fritidsgården, Gullhögskolan, tisdag 2002-10-15, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Per Johansson (s)1 Klas-Göran Olsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 13.30-18-15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 13.30-18-15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (32) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 13.30-18-15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Sida 2008-11-18 1 (30) Bertil Rudberg Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 27 november 2008, kl 09.00 Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-11-18 1 (30) Bertil Rudberg Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 27 november 2008, kl 09.00 Underskrifter Paragrafer 2008-11-18 1 (30) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionsalen Simrishamn, 18 november 2008, kl 09.00-12.00 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Mats Carlsson, kultur- och fritidschef Ulrika Wedberg, fritidssekreterare Elisabeth Wikenhed, allmänkultursamordnare 41-45 Sylvia Carlsdotter 42

Mats Carlsson, kultur- och fritidschef Ulrika Wedberg, fritidssekreterare Elisabeth Wikenhed, allmänkultursamordnare 41-45 Sylvia Carlsdotter 42 1 1 Plats och tid Rådhuset, Lilla salen, kl 14.00 16.50, ajournering kl. 15.40 15.45, 16.00 16.05. Beslutande Närvarande ersättare Tjänstemän Per Andersson (S) Antonia Damm (S) Martin Nkoubou (C) Alf Olle

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2015-10-15

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2015-10-15 1 1 Plats och tid Rådhuset,, kl 13.00-15.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer