Rådhuset, lilla sessionssalen, 2 december 2013, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, lilla sessionssalen, 2 december 2013, kl 13.30-18.15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2"

Transkript

1 1 1 (31) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, 2 december 2013, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Åkerberg Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 10 december 2013, kl 9.00 Underskrifter Paragrafer Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Christer Vigren Justerande Anders Åkerberg Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården Underskrift Annette Knutsson

2 2 (31) Beslutande: Kjell Dahlberg (M) Bo Håkansson (M) Carl Strömberg (M), , närvarande vid genomgång ärende 1-16 t.o.m. kl Åke Rosenqvist (FP), tjänstgör för Carl Strömberg (M), Tom Olsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Åkerberg (S) Else-Beth Rolf (S), , närvarande vid genomgång ärende 1-10, t.o.m. kl Ann-Christin Råberg (S), tjänstgör för Elsebeth Rolf, Lisa Kvarnbäck (MP) Jacques Öhlund (FI) Övriga närvarande: Josefin Björnqvist (M), , genomgång av ärende 1-17, t.o.m. kl Paul Frogner-Kockum (KD) Åke Rosenqvist (FP), Jan-Evert Nilsson (C) Agne Johnsson (ÖP) Erik Persson (S) Ann-Christin Råberg (S), Ing-Marie Jacobsen (FI) Håkan Hasslöf, förslagsställare medborgarförslag, 127, pkt 2a Nike Szarwensky, förslagsställare medborgarförslag, 127, pkt 2b Anders Kappel, förslagsställare medborgarförslag, 127, pkt 2c Ingalill Bjartén, förslagsställare medborgarförslag, 127, pkt 2d Anders Wanstadius, enhetschef gata/park/hamn, , trafik-/utrednings-ingenjör, Benny Andersson, energistrateg/energirådgivare, Bengt Bengtsson, kommunekolog, Ulf Widemark, enhetschef fastighet, Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef Annette Knutsson, nämndsekreterare

3 3 (31) Innehållsförteckning Ändring av föredragningslista, 126 sid 5 Information, 127 sid 7 Redovisning av delegeringsbeslut, 128 sid 8 Motion om att förse motionsspår med belysning, 129 sid 9 Rätt fart i staden, hastighetsöversyn St Olof, uppdrag att genomföra skyltning, 130 sid 10 Rätt fart i staden, hastighetsplan för Gislöv och Östra Herrestad, 131 sid 11 Uppdrag om översyn av strategi för upplåtelse av gatuvagnar inom Simrishamns kommun, 132 sid 12 Elupphandling inför 2016, 133 sid 13 "Vattenvårdsprogram för Tommarpsåns avrinningsområde", 134 sid 14 Optionsavtal för del av Mellby 3:121 och Mellby 27:52, 135 sid 15 Överenskommelse om fastighetsreglering, Stiby 14:36 och Stiby 14:66, 136 sid 17 Uppdrag att utreda möjligheten att införa en säsongsbetonad VA-taxa, 137 sid 18 Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för trädäck samt uteservering under 2014, Branterögen, 138 sid 19 Sammanträdestider 2014, 139 sid 20 Fullföljande av exploateringsavtal, Rabban 19/Rabban 20, 140 sid 21 Markanvisning 206:1, handelsändamål, 141 sid 22 Budget 2014, nämndsmål, 142 sid 24

4 4 (31) Miljömål 2013, utgår vid dagens sammanträde, 143 sid 25 Försäljning av Svea 6, fd turistbyrån, 144 sid 26 Begäran om uppdrag att lämna fastigheten Gladsax 13:18 till försäljning genom mäklare, utgår, 145 sid 27 Begäran om uppdrag att lämna fastigheten Gärsnäs 6:10 ("villan") till försäljning genom fastighetsmäklare, utgår, 146 sid 28 Kurser och konferenser, 147 sid 29 Meddelanden, 148 sid 30

5 5 (31) 126 Ändring av föredragningslistan Nytt ärende, information om VA-försörjningsplan tas upp som ärende 2h. Nytt ärende, information, ekonomisk prognos tas upp som ärende 2i. Punkt 7, motion om att förse motionsspår med belysning tas upp som ärende 4. Punkt 4, rätt fart i staden, hastighetsöversyn St Olof, uppdrag att genomföra skyltning tas upp som ärende 5. Punkt 5, rätt fart i staden, hastighetsplan för Gislöv och Östra Herrestad tas upp som ärende 6. Punkt 8, uppdrag om översyn av strategi för ambulerande vagnar tas upp som ärende 7. Punkt 12, elupphandling 2016 tas upp som ärende 8. Punkt 6, vattenvårdsprogram för Tommarpsåns avrinningsområde tas upp som ärende 9. Extra ärende, optionsavtal Mellby 3:121 del av och Mellby 27:52 tas upp som ärende 10. Punkt 9, överenskommelse om fastighetsreglering, Stiby 14:36 och Stiby 14:66 tas upp som ärende 11. Punkt 10, uppdrag att utreda möjligheten att införa en säsongsbetonad taxa tas upp som ärende 12. Punkt 11, ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för trädäck samt uteservering under 2014 och hösten 2013, Branterögen tas upp som ärende 13. Punkt 13, sammanträdestider 2014 tas upp som ärende 14. Punkt 14, fullföljande av exploateringsavtal Rabban 19/Rabban 20 tas upp som ärende 15. Punkt 16, miljömål 2013 utgår vid dagens sammanträde, istället tas punkt 17, markanvisning 206:1 för handelsändamål tas upp som ärende 16. Punkt 15, Budget 2014, nämndsmål tas upp som ärende 17.

6 6 (31) 126 forts Dnr Punkt 19, begäran om uppdrag att lämna fastigheten Gladsax 13:18 till försäljning utgår vid dagens sammanträde. Frågan ska istället väckas hos kommunstyrelsens arbetsutskott. Punkt 20, begäran om uppdrag att lämna fastigheten Gärsnäs 6:10 ( villan ) till försäljning utgår vid dagens sammanträde. Frågan ska istället väckas hos kommunstyrelsens arbetsutskott. Nytt ärende, kurser och konferenser tas upp som ärende 18. Punkt 21, meddelanden tas upp som ärende 19.

7 7 (31) 127 Information s sammanträde inleds med information och genomgång av ärendena på nämndens dagordning. Berörda enhetschefer och övriga tjänstemän deltar vid genomgången av sina respektive ärenden. Medborgarförslag om främjande av personsäkerheten i trafiken som gäller två övergångsställen samt varningsblinkande övergångsskyltar. Förslagsställaren, Håkan Hasslöf presenterar sitt förslag. Medborgarförslag om två farliga vägövergångar, Bruksgatan och Peder Mörcks väg i Simrishamn. Förslagsställaren, Nike Szarwensky presenterar sitt förslag. Medborgarförslag om fartnedsättande hinder, skyltar och övergångsställe på Peder Mörcks väg. Förslagsställaren, Anders Kappel presenterar sitt förslag. Medborgarförslag om att återställa tre belysningsstolpar i Hannas. Förslagsställaren, Ingalill Bjartén presenterar sitt förslag. Kollektivtrafik, Skånetrafiken. Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef informerar. Förändringar på en del busslinjer. Frågan är viktig, hanteras av kommunstyrelsen. Presidierna för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden bör begära möte med Skånetrafiken. Redovisning av medborgarförslag och motioner som inte behandlats. Annette Knutsson, nämndsekreterare redovisar. VA-avtal, diskussioner pågår med Tomelilla kommun. Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef informerar. VA-försörjningsplan tillsammans med Sjöbo, Ystad och Tomelilla kommuner. Regionala planen i mars Lokala som även innefattar avlopp längre fram. Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef informerar. Prognos, bokslut Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef informerar.

8 8 (31) 128 Redovisning av delegeringsbeslut tar del av delegationsbeslut som framgår enligt bilagor.

9 Delegeringsbeslut Utskriftsdatum: Utskriven av: Annette Knutsson Diareenhet: Beslutsfattare: Kategori: Beslutsinstans: Sammanträdesdatum: Sekretess: Alla Alla Visas ej Handlingsid Beskrivning Beslutsfattare Datum Avsändare/Mottagare Paragraf Ärendenummer Ärendemening Ansvarig Kategori Upphandling elevhandbok - tilldelning av entreprenör Åbergs Tryckeri AB 2013/258 M.A.S.T. Maritime Education and Sail Training for Young People Ingvar Bengtsson Simret Kidane Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för uteservering, Camilla Tekin AB, ert dnr A / Polismyndigheten i Skåne 2013/65 Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för uteservering 2013, Måns Byckare Parkeringstillstånd Helene Andersson 2013/500 Parkeringstillstånd, Helene Andersson Parkeringstillstånd Gertrud Håkansson 2013/513 Parkeringstillstånd, Gertrud Håkansson Parkeringstillstånd Ulla Persson 2013/527 Parkeringstillstånd, Ulla Persson Parkeringstillstånd Elvi Karlsson 2013/525 Parkeringstillstånd, Elvi Karlsson Sidan 1 av 5

10 Handlingsid Beskrivning Beslutsfattare Datum Avsändare/Mottagare Paragraf Ärendenummer Ärendemening Ansvarig Kategori Parkeringstillstånd Göran Arnman 2013/528 Parkeringstillstånd, Göran Arnman Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för byggnadsställning, Fritid Österlen AB, ert dnr A / Polismyndigheten i Skåne 2013/475 Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för byggnadsställning, Storgatan 35, Simrishamn Leasingavtal för Renault Trafic Skåp Base Line, reg nr PRC 004, driftenheten AB Bil-Bengtsson Anders Wanstadius 2010/26 Leasingavtal bilar Anders Wanstadius Arrendekontrakt för lott nr 23 vid Ålabodrevet, Simrishamn 2: Oliver Johansson Ingvar Bengtsson 2013/2 Arrendeavtal 2013 Lars Helmersson Avtal mellan Oracle och Simrishamns kommun, MBK-enheten Oracle Svenska AB Henrik Olsson Henrik Olsson Anställningsavtal, Bertil Månsson, tf. enhetschef VA 100%, /4 Anställningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2013 Ingvar Bengtsson Ingvar Bengtsson Anställningsavtal, Bertil Månsson, utredningsingenjör VA-enheten 100%, /4 Anställningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2013 Ingvar Bengtsson Ingvar Bengtsson Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för Österlen lyser inom Simrishamns kommun, Föreningen Österlen lyser, ert dnr A / Polismyndigheten i Skåne Sidan 2 av 5

11 Handlingsid Beskrivning Beslutsfattare Datum Avsändare/Mottagare Paragraf Ärendenummer Ärendemening Ansvarig 2013/530 Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för Österlen lyser 2013 för orterna i Simrishamns kommun Kategori Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för Österlen lyser, Föreningen Österlen lyser, ert dnr A / Polismyndigheten i Skåne 2013/530 Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för Österlen lyser 2013 för orterna i Simrishamns kommun Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för Marathon, Crisp Team förening, ert dnr A / Polismyndigheten i Skåne 2013/523 Ansökan om upplåtelse av offentlig plats för marathon i Borrby (Måns Nils Torg) och Simrishamn (gångbana Storgatan/Hamngatan), Crisp Team förening Grävtillstånd, nedgrävning av fiberkabel, Åhällegatan 8-15 i Simrishamn, oktober-november Österlens Kraft AB 2013/553 Ansökan om grävtillstånd för nedgrävning av fiberkabel på Åhällegatan, Simrishamn Grävtillstånd, draghål samt nedgrävning av fiberkabel, Strandvägen- Gjuteriplan i Simrishamn, oktober-november Österlens kraft AB 2013/554 Ansökan om grävtillstånd för nedgrävning av fiberkabel (draghål samt indragning till elstation), Strandvägen - Gjuteriplan, Simrishamn Undertecknat medgivande och avtal om att anlägga och bibehålla vatten- och avloppsledning i enskild väg av båda parter, Rönnebröd ga: Björn Ericson 2013/433 Rönnebröd ga:1, markupplåtelseavtal va Björn Ericson Garageplats nr 18 i Valfisken Ulf Widemark Håkan Olsson 2013/29 Hyror 2013 Lars Helmersson Sidan 3 av 5

12 Handlingsid Beskrivning Beslutsfattare Datum Avsändare/Mottagare Paragraf Ärendenummer Ärendemening Ansvarig Kategori Undertecknat avtalsförslag om ledningsarbete av båda parter för fastighet Rörum 67: Björn Ericson 2013/240 Råvatten Baskemölla-Rörum Björn Ericson Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för byggnadsställning, AB Lübeckergården Annika Westerberg, ert dnr A / Polismyndigheten i Skåne 2013/559 Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för uppställning av Hakiställning, Storgatan 19 Simrishamn, , ert dnr A Undertecknat avtal om arbete med kommunal ledning inom Viks Fiskeläge 14:29 av båda parter Malin Löfström Björn Ericson 2013/240 Råvatten Baskemölla-Rörum Björn Ericson Parkeringstillstånd Anna-Maria Olsson 2013/496 Parkeringstillstånd, Anna-Maria Olsson Parkeringstillstånd Kaarina Gustavsson 2013/549 Parkeringstillsånd, Kaarina Gustavsson Parkeringstillstånd Inga Birgitta Gustafsson 2013/551 Parkeringstillstånd, Inga Gustafsson Parkeringstillstånd Marie Louise Otteby 2013/550 Parkeringstillstånd, Marie Louise Otteby Parkeringstillstånd Marianne Lundquist 2013/556 Parkeringstillstånd, Marianne Lundquist Parkeringstillstånd Sidan 4 av 5

13 Handlingsid Beskrivning Beslutsfattare Datum Avsändare/Mottagare Paragraf Ärendenummer Ärendemening Ansvarig Kategori Leif Forsberg 2013/552 Parkeringstillstånd, Leif Forsberg Kontrakt, upphandling av leasingavtal avseende sopmaskin Sweep Sopmaskiner AB 2013/393 Anbud, upphandling av leasingkontrakt avseende "ny sopmaskin" Ingvar Bengtsson Ingvar Bengtsson Grävtillstånd, byte av serviskabel, Östergatan i Simrishamn, vecka Österlens Kraft AB 2013/575 Ansökan om grävtillstånd för byte av serviskabel, Östergatan 22 Simrishamn, Österlens Kraft AB Grävtillstånd, förstärkning av Lsp-nätet, Moriabacken 19 - Rödjebacken 8 i Kivik, vecka Österlens Kraft AB 2013/576 Ansökan om grävtillstånd, förstärkning av Lsp-nätet, Moraibacken 25 Kivik, Österlens Kraft AB Anställningsavtal, Mai-Lith Larsson, assistent, tidsbegränsad anställning samt /4 Anställningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2013 Ingvar Bengtsson Ingvar Bengtsson Anställningsavtal, Gabriella Påsse, planhandläggare 100%, /4 Anställningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2013 Ingvar Bengtsson Ingvar Bengtsson Sidan 5 av 5

14 9 (31) 129 Dnr 2013/144 Motion om belysningsplan, Kristdemokraterna, Paul Frogner Kockum Ärendebeskrivning Kristdemokraterna har i motion föreslagit att man i den belysningsplan som för närvarande planeras i Simrishamns kommun att man: Kartlägger vilka byar som har befintliga motionsslingor Sörjer för att dessa förses med belysning Belysning av motionsslingor tas med som en del i belysningsplanen. Beslutsunderlag KD s motion om belysning av motionsspår, inkommen till kommunen Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Motionen bifalls i två av de tre delarna: Kartläggning av befintliga motionsslingor inom Simrishamns kommun kommer att ske. (pågår redan). Motionsslingor inom Simrishamns kommun kommer att förses med belysning i den mån som de ekonomiska ramarna tillåter. När belysningsplanen är färdig kommer naturligtvis kommunens samtliga belysningspunkter att ingå. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

15 10 (31) 130 Dnr 2010/352 Rätt fart i staden, hastighetsöversyn St Olof, uppdrag att genomföra skyltning Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde omskyltning samt upprättande av nya lokala trafikföreskrifter för Sankt Olof januari 2013 i samband med Trafikverkets ombyggnationer. Beslutsunderlag Arbetet utfördes enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 21 augusti SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning godkänns.

16 11 (31) 131 Dnr 2010/352 Rätt fart i staden (Gislöv, Östra Herrestad) Ärendebeskrivning Riksdagen och regeringen har beslutat om nya hastighetsgränser. Man införde steg på 10 km/tim mellan varje hastighetsbegränsning räknat från lägsta 30 km/tim till högsta 120 km/tim. Regering och riksdag betonade att detta inte ska bidra till ökad plottrighet med alltför många olika hastighetsgränser vilket fått till följd att större krav ställs på beslutsunderlag och varje hastighetsförändring måste vägas mot de olika transportpolitiska målen med särskild tyngdpunkt på trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Utredningen i Simrishamns kommun har hittills genomförts i tätorterna Simrishamn och Kivik, utan genomförd omskyltning, samt i Skillinge (omskyltning maj 2012), Brantevik (omskyltning september 2012), Östra Hoby (omskyltning november 2012), Sankt Olof (omskyltning december 2013). Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Hastighetsplan för Gislöv Hastighetsplan för Östra Herrestad SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Anta hastighetsplan. Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra omskyltning och upprättande av nya lokala trafikföreskrifter för Gislöv och Östra Herrestad under 2013.

17 12 (31) 132 Dnr 2010/101 Uppdrag om översyn av strategi för upplåtelse av gatuvagnar inom Simrishamns kommun Ärendebeskrivning beslutade vid sammanträde 28 mars 2012, 50 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över strategi för ambulerande vagnar och lämna förslag till förändringar. Motivet till en översyn var att den inte odelat är bra. Det kan kanske finnas andra sätt att begränsa/reglera upplåtelser för tillfällig försäljning med ambulerande vagn. Beslutsunderlag s beslut , 50 Strategi för ambulerande vagnar Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Uppdrag att se över strategi för ambulerande vagnar och lämna förslag till förändringar återkallas. Strategin upphävs. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan istället utnyttja möjligheten att ta upp prövning för beslut i samhällsbyggnadsnämnden när ansökan gäller belamring i känsliga områden, såsom hamnområde och stadskärnan.

18 13 (31) 133 Dnr 2013/592 Elupphandling inför 2016 Ärendebeskrivning Simrishamns kommuns nuvarande elupphandling löper ut Nuvarande elhandelsportfölj har fungerat väl och har givit ett gott skydd mot plötsliga toppar i elpriset samt även goda möjligheter för att kunna budgetera för kommande års elpris. För att kunna behålla samma profil på elportföljen måste snarast påbörjas en ny elupphandling. Tidigare elupphandling har genomförts tillsammans med ett stort antal andra skånska kommuner, de stora volymerna som upphandlats gemensamt har påverkat priset positivt. Det är därför av intresse att även under nästa upphandlingsperiod samarbeta med de kommuner vi tidigare upphandlat el tillsammans med. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet att tillsammans med de samarbetspartners från senaste elupphandlingen som är intresserade, genomföra en ny elupphandling med liknande profil på elportföljen som nu gällande elavtal. Elupphandlingen ska göras för perioden till

19 14 (31) 134 Dnr 2011/533 "Vattenvårdsprogram för Tommarpsåns avrinningsområde". Ärendebeskrivning Länsstyrelsen i Skåne län har under senhösten vid upprepade tillfällen framfört önskemål om att Simrishamns kommun ska söka bidrag för genomförande av omfattande konkreta vattenvårdsåtgärder i Tommarpsåns avrinningsområde. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har aviserat utbetalning av ca 40 miljoner kronor att fördelas av länsstyrelser på ett antal större projekt. Länsstyrelsen i Skåne län kommer samordna intresseanmälningar och sköta kontakterna med HaV. Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att kommunen bör medverka i denna satsning, lämna in en ansökan till Länsstyrelsen och medfinansiera kommande projekt. Beslutsunderlag PM, (Länsstyrelsen i Skåne län, Pernilla Olsson) Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Intresseanmälan har lämnats in. Skrivelsen avseende anmälan har delats ut vid dagens sammanträde. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Ställa sig positiv till att medverka i projekt rörande konkreta vattenvårdsåtgärder i Tommarpsåns och Kvarnbybäckens avrinningsområden. Ställa sig positiv till att avsätta medel till medfinansiering i kommande budgetar ( ) Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att lämna in en ansökan om bidrag till Länsstyrelsen. Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen

20 15 (31) 135 Dnr 2013/465 Optionsavtal för Kristinelund, Mellby 27:52 och 3:121 Ärendebeskrivning Föreligger förslag till optionsavtal för del av Mellby 3:121 och Mellby 27:52. Avtalet innebär att bolaget, Utvecklingsbolaget Sverige AB, har ensamrätt att inom optionstiden förhandla om förvärv av det aktuella området med kommunen. En detaljplaneändring för det aktuella området planeras att påbörjas och beräknas avslutas under år Optionen är giltig till och med Utvecklingsbolaget AB har i en framställan redogjort för sina intentioner att skapa ett seniorboende upplåtet med kooperativ hyresrätt. (Efter samma koncept som Mirum, bolaget som tidigare haft markanvisningsavtal på aktuella markområde.) Mirum, som 2012 var ett dotterbolag till Utvecklingsbolaget såldes till TPI Housing AB. I affären ingick att Utvecklingsbolaget skulle stödja TPI Housing med fullföljande av byggprojekten på Kristinelund. TPI Housing har nu inte möjlighet att påbörja eller fullfölja bygget av kooperativa hyresrätter inom ramen för de villkor som angivits i markanvisningsavtalet. Beslutsunderlag Förslag till optionsavtal för del av Mellby 3:121 och Mellby 27:52 Skrivelse från Lars Malmgren, Utvecklingsbolaget Sverige AB, Överläggningar Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef redogör för ärendet. Förslag till optionsavtal presenteras vid dagens sammanträde.

21 16 (31) 135 forts Dnr 2013/465 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Förslag till optionsavtal för del av Mellby 3:121 och Mellby 27:52 godkänns. Ordföranden, Christer Vigren och Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef får i uppdrag att skriva under avtalet för kommunen. Beslutet expedieras till: Utvecklingsbolaget Sverige AB Kommunfullmäktige (för kännedom)

22 17 (31) 136 Dnr 2013/545 Överenskommelse om fastighetsreglering, Stiby 14:36 och Stiby 14:66 Ärendebeskrivning Simrishamns kommun är ägare av fastigheten Stiby 14:66, adress Malmövägen 84 i Gärsnäs (Vårdcentralen). Gunilla Malmborg Sjöstedt och Ingvar Sjöstedt äger grannfastigheten, Stiby 14:36, och har arrenderat det aktuella markområdet, om ca 615 m 2, för 500 kr/år sedan år Makarna Sjöstedt har 18 juli 2011 anhållit om att få köpa markområdet i stället för att arrendera det. En överenskommelse har upprättats och Sjöstedts har undertecknat den. Beslutsunderlag Kopior av Sjöstedts anhållan om att få köpa marken, gällande arrendekontrakt samt upprättad överenskommelse om fastighetsreglering. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen fastighetsreglering (inklusive ekonomisk reglering) godkänns. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att underteckna de handlingar som krävs för ett fullföljande. Beslutet expedieras till: Gunilla Malmborg Sjöstedt och Ingvar Sjöstedt

23 18 (31) 137 Dnr 2013/584 Uppdrag att utreda möjligheten att införa en säsongsbetonad VA-taxa Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har uppdragit åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten att införa en säsongsbetonad VA.-taxa. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige , 181 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens utredning beslutas att inte införa säsongsbetonad VA-taxa. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

24 19 (31) 138 Dnr 2013/570 Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för trädäck samt uteservering under 2014, Branterögen Ärendebeskrivning Det har kommit in en ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för uteservering i Branteviks södra hamn. Sökande är Abborren AB, Branterögen. Sökanden avser att nyttja kommunalägd mark på nämnda plats året runt för uppbyggd uteservering samt tillhörande markiser. Beslutsunderlag Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för uteservering Ansökan om upplåtelse av offentlig platsmark för uteservering Kartbilaga av arrendeområde för Abborren AB i Branteviks södra hamn, Brantevik 36:32 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT beslutar att upplåtelse av offentlig platsmark för utservering endast beviljas mellan 1 juni 31 augusti i Branteviks södra hamn. Beslutet expedieras till: Polismyndigheten Abborren AB, Branterögen (för kännedom)

25 20 (31) 139 Dnr 2013/535 Sammanträdestider 2014 Ärendebeskrivning Förslag till sammanträdesdagar under år 2014 har upprättats. Förslaget innebär att det hålls nio sammanträden under året. Sammanträdesdag är torsdagar kl Presidieberedningar, måndagar kl Hänsyn har tagits till preliminär tidplan avseende kommunens ekonomiska processer. Förslag enligt följande: Sammanträdesdag Presidieberedning 16 januari (prognos 2014) 9 januari (torsdag) 20 februari (årsbokslut, behandlas ksau 5 mars) 10 februari 10 april (Budget 2015, inför budgetberedning) 31 mars 15 maj (Budget 2015 inkl nämndsmål, behandlas i ksau 28 maj) 5 maj 19 juni 9 juni 14 augusti (taxor+budget) 4 augusti 25 september (delårsrapport, behandlas i ksau 1 oktober) 15 september 30 oktober 20 oktober 11 december (helårsprognos) 1 december Beslutsunderlag Ksau s sammanträdesprotokoll, , Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , 202 Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, , 119 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Sammanträdesdagar fastställs i enlighet med framlagt förslag. Beslutet expedieras till: kommunledningskontoret

26 21 (31) 140 Dnr 2011/497 Fullföljande av exploateringsavtal, Rabban 19/Rabban 20 Ärendebeskrivning Mellan Simrishamns kommun och AB Djupadal Vik har träffats ett exploaterings-avtal. Av avtalet framgår att när fastigheten Rabban 19 tagits i anspråk för bebyggelse för hyreslägenheter ska AB Djupadal Vik ges möjlighet att köpa fastigheten Rabban 20 för kronor. Fastigheten Rabban 19 är nu bebyggd med tre stycken radhus, så villkoret om i anspråktagande i exploateringsavtalet kan anses uppfyllt. Beslutsunderlag Exploateringsavtal s protokoll Kommunstyrelsen beslut Kommunfullmäktiges beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Godkänna att köpeavtal med AB Djupadal Vik angående Rabban 20 upprättas. Uppdra åt samhällsbyggnadschefen och samhällsbyggnadsnämndens ordförande att underteckna köpeavtalet. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

27 22 (31) 141 Dnr 2012/674 Markanvisning 206:1, för etablering av handel Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har i beslut antagit detaljplanen som möjliggör handelsändamål. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till markanvisningssavtal i rubricerade ärende. Beslutsunderlag Markanvisningsavtal Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Nämnden diskuterar vilken näringsverksamhet som kan tänkas finnas. Det är viktigt att de rörelser som etablerar sig kommer från branscher som kompletterar den handel som redan bedrivs inne i centrumkärnan. Förslag på sammanträdet Lisa Kvarnbäck (FI) och Jacques Öhlund (FI): avslag på förslaget om markanvisning Bo Håkansson (M): bifall till framlagt förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Bo Håkanssons förslag. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsordning. Ja-röst för Bo Håkanssons förslag Nej-röst för Lisa Kvarnbäck och Jacques Öhlunds förslag. Omröstningsresultat Med 7 ja-röster (Kjell Dahlberg (M), Bo Håkansson (M), Åke Rosenqvist (FP), Tom Olsson (C), Anders Åkerberg (S), Ann-Christin Råberg (S), Christer Vigren (ÖP) mot 2

28 23 (31) 141 forts Dnr 2012/674 nej-röster (Lisa Kvarnbäck (MP), Jacques Öhlund (FI)) beslutar samhällsbyggnadsnämnden enligt Bo Håkanssons förslag. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Godkänna markanvisningsavtal för del av Simris 206:1 och Simris 3:33 för etablering av handel. s ordförande och samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att påteckna avtalet å kommunens vägnar. Reservationer Lisa Kvarnbäck (MP) och Jacques Öhlund (FI) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

29

30 24 (31) 142 Dnr 2013/205 Budget 2014, nämndsmål Ärendebeskrivning behandlade budget 2014 vid sitt sammanträde 16 oktober 2013, 121. Nämndens mål diskuterades, revideringar måste göras. Nämnden beslutade att nämndsmål tas upp igen för behandling vid nämndens nästa sammanträde, 2 december Nämndsmål kommer att beredas vid kommunstyrelsens sammanträde 4 december och fastställas av kommunfullmäktige 16 december Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden inte, tidsmässigt, hunnit bereda ärendet på nytt. s presidium har arbetat med ärendet. Ordföranden har fattat beslut på delegation. Beslutsunderlag Delegationsbeslut, nämndsmål, Överläggningar Beslutade mål diskuteras. Anders Åkerberg (S) och Jacques Öhlund (FI) lämnar synpunkter på målen. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT ställer sig bakom ordförandens delegationsbeslut om nämndsmål Socialdemokraternas och Feministisk initiativs synpunkter/förslag överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande vid beredning 4 december Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

31 25 (31) 143 Dnr 2013/41 Miljömål 2013 Ärendebeskrivning Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

32 26 (31) 144 Dnr 2010/92 Försäljning av Svea 6, fd turistbyrån Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått kommunstyrelsens uppdrag att starta försäljningen av de fastigheter som återfinns i samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse från 2 april För fastigheten Svea 6 finns nu efter annonsering, visning av byggnaden för ett antal intressenter, en budgivare som är villig att betala 6 miljoner kronor ( kr). Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 87 Förslag på köpekontrakt Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Fastigheten Svea 6 säljs till HKM Fastighets AB för sex miljoner kronor ( kr). Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att avsluta försäljningen av fastigheten Svea 6. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-20.15, ajournering kl 19.40-19.45, 19.50-19.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson

Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson 2008-12-10 1 (30) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 2008-02-13 1 (41) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 Beslutande Christer Akej (m), ordförande, 55-66; 71-76; 77-81 Karl-Erik Olsson (s), ordförande, 67-70; 76; 82-83 Håkan Erlandsson (c)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 172-178,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen BÅSTADS 2015-04-15 l av41 Plats och tid: Beslutande: Bo Wendt BP), Ordförande. Närvarande 100-126 GöstaGebauer C), l:e vice ordförande. Tjg. som ordförande 127-132 Ingela Stefansson S),

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl. 08.15-11.50 Beslutande Anders Hygrell Birgit Strömberg Roger Hansson Bengt Johansson Stig Samuelsson Gunilla Josefsson kl. 08.15-11.20

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer