Jacques Öhlund Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 15 december 2014, kl 9.00 Underskrifter Paragrafer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jacques Öhlund Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 15 december 2014, kl 9.00 Underskrifter Paragrafer."

Transkript

1 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Jacques Öhlund Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 15 december 2014, kl 9.00 Underskrifter Paragrafer Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Christer Vigren Justerande Jacques Öhlund Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården Underskrift Annette Knutsson

2 2 Beslutande: Kjell Dahlberg (M) Bo Håkansson (M) Carl Strömberg (M) Tom Olsson (C) Christer Vigren (ÖP), ordförande Anders Åkerberg (S) Else-Beth Rolf (S) Lisa Kvarnbäck (MP) Jacques Öhlund (FI) Övriga närvarande: Josefin Björnqvist (M) Åke Rosenqvist (FP) Jan-Evert Nilsson (C) Ann-Christin Råberg (S) Jan-Erik Persson (S) Ing-Marie Jacobsen (FI) Bengt Bengtsson, miljöstrateg, Benny Andersson, energi-strateg/rådgivare, Björn Ericson, enhetschef VA, Henrik Olsson, tf samhällsbyggnadschef, Jan Lundmark, projektarbetare, Johan Lund, trafik- och utredningsingenjör, Simret Kidane, ekonom, 152 Annette Knutsson, nämndsekreterare

3 3 Innehållsförteckning Ändring av föredragningslista, 151 Sid 4 Information, 152 Sid 6 Medborgarförslag från Gerd Asp om att anlägga övergångsställe vid Sid 8 busshållplatsen Skogsdala i Kivik, 153 IVL-projekt (2014/1023), 154 Sid 9 Redovisning av delegeringsbeslut (2014/19), 155 Sid 10 Ekonomisk rapport (2014/23), 156 Sid 11 Sammanträdestider 2015 (2014/994), 157 Sid 12 Inrättande av kommunalt naturreservat i Åbackarna Simrishamn Sid 13 (2010/722), 158 Motion om kollektivtrafik, Centerpartiet (2014/343), 159 Sid 14 Skrivelse från (S) - Behov av uppfräschning i Borrby, Skillinge och Sid 15 Hammenhög (2014/824), 160 Markanvisningsavtal på industrimark Borrby 6:21 (2014(814), 161 Sid 16 Medborgarförslag från Ann-Margrete Clarén och Maj Ström om att Sid 17 Västra Parkskolan ska utvecklas till ett konstnärshus (2014/503), 162 Fiberanslutning av kommunala byggnader (externa hyresgäster) Sid 18 (2014/833), 163 Tomträttsavtal, Simrishamn 2:55 och Simrishamn 2:53 - Marincenter Sid 19 Syd AB / Simrishamns Varv AB (namnändring) (2014/989), 164 Laddningsstolpe i Kivik för elbilar (2014/1024, 165 Sid 21 Våtmark, kalkfilteranläggning (2014/98), 166 Sid 22 Meddelanden (2014/18), 167 Sid 24 Avslutning, 168 Sid 25

4 4 151 Ändring av ärendelistan Punkt 2 g IVL-projekt beslut tas i ärendet. Följande ärenden tillkommer: Information: Va-TAXA 2015, räknats om med anledning av reviderad internränta för år 2015 från 3,2% till 2,5%. Medborgarförslag från Gerd Asp om att anlägga ett övergångsställe vid busshållplatsen Skogsdala Kivik. Laddstolpe för elbilar. Information: Våtmarksprojekt ( fosforfälla ), Kalkfilteranläggning vid Tommarpsån Genomgång av ärendena sker enligt följande: 1. Extra ärende, Laddstolpe i Kivik för elbilar 2. Pkt 2c, trafiksituationen i korsning (cirkulationsplats) mellan väg 1550 och väg 1537 i Sankt Olof 3. Extra ärende, medborgarförslag från Gerd Asp om att anlägga ett övergångsställe vid busshållplatsen Skogsdala Kivik 4. Pkt 7, motion om kollektivtrafik, Centerpartiet 5. Pkt 2e, Intressenter Gladsax 13:18, Gladsax skola 6. Pkt 2f, redovisning/rapporter 7. Pkt 2d, försäljning av Gladsax 13:36, fd Möllekårens scoutstuga 8. Pkt 10, medborgarförslag från Ann-Margreth Clarén och Maj Ström om att Västra Parkskolan ska utvecklas till ett konstnärshus 9. Pkt 11, fiberanslutning av kommunala byggnader (externa hyresgäster)

5 5 151 forts 10. Pkt 4, ekonomisk rapport Extra ärende, information: Va-TAXA Pkt 6, inrättande av kommunalt naturreservat i Åbackarna Simrishamn 13. Nytt informationsärende Våtmarksprojekt ( fosforfälla ), Kalkfilteranläggning vid Tommarpsån (övergår i beslutsärende) 14. Pkt 2a, Borrby busstorg, offentliga toaletter? 15. Pkt 2b, Hammenhögs torg, möjlighet till offentliga toaletter? 16. Pkt 2i, Salarp 2:5 (jordbruksmark, VA) stämning 17. Pkt 2g IVL-projekt (beslut tas i ärendet) 18. Pkt 12, tomträttsavtal, Simrishamn 2:55 och Simrishamn 2:53 Marincenter Syd AB / Simrishamns Varv AB (namnändring) 19. Pkt 2h, personalärenden 20. Pkt 3, redovisning av delegeringsbeslut 21. Pkt 5, sammanträdestider Pkt 8, skrivelse från (S) behov av uppfräschning i Borrby, Skillinge och Hammenhög 23. Pkt 9, markanvisningsavtal på industrimark Borrby 6: Pkt 13, meddelanden

6 6 152 Information s sammanträde inleds med information och genomgång av ärendena som finns på nämndens dagordning. Berörda enhetschefer och tjänstemän är närvarande vid genomgången av sina respektive ärenden. 1. Trafiksituationen i korsning (cirkulationsplats) mellan väg 1550 och väg 1537 i Sankt Olof (2014/35): Johan Lund, trafik- och utredningsingenjör informerar. 2. Gladsax 13:18, "Gladsax skola" - option till förmån för utveckling av en verksamhetsidé som bygger på anordnade av kursgård (2014/987): Ulf Widemark, enhetschef fastighet informerar. Förslag till ny turistverksamhet vid Simrishamns guldkust (2014/1003): Ulf Widemark, enhetschef fastighet informerar. Ny intressent: The swedish academy of realist art, SARA: Ulf Widemark, enhetschef fastighet informerar. Det finns sex intressenter som lagt bud på fastigheten. Nämnden enas om att presidiet ska bjuda in vissa av intressenterna så de kan presentera sina idéer. 3. Redovisningar/rapporter till SBN 2014 (2014/986). Sammanställning av avvikelser delas ut vid dagens sammanträde. 4. Försäljning av Gladsax 13:36 "fd Möllekårens scoutstuga" (2014/746): Ulf Widemark, enhetschef fastighet informerar. 5. Information om omräkning av VA-taxa för år 2015 med anledning av reviderad internränta från 3,2 % till 2,5 %: Simret Kidane, ekonom informerar. 6. Våtmarksprojekt ( Fosforfälla ), kalkfilteranläggning vid Tommarpsån (övergår i beslutsärende)

7 7 152 forts 7. Borrby busstorg, offentliga toaletter? (2011/632): Christer Vigren, ordföranden informerar. 8. Hammenhögs torg, möjlighet till offentliga toaletter? (2008/134): Christer Vigren, ordföranden informerar. 9. Salarp 2:5 (jordbruksmark, VA), stämning (2014/832). Åtta ytterligare stämningar har kommit in: Christer Vigren, ordföranden, informerar. 10. IVL-projekt: Jan Lundmark, projektarbetare informerar. (beslut tas i ärendet) 11. Personalärenden: Henrik Olsson, tf samhällsbyggnadschef informerar.

8 8 153 Dnr 2014/957 Övergånggställe vid busshållplatsen i Kivik - medborgarförslag från Gerd Asp - Gerd Asp föreslår att det anläggs ett övergångsställe vid busshållsplatsen Kivik Skogsdala över riksväg 9, Kiviks Stora Väg. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Gerd Asp, Kommunfullmäktiges beslut , 132 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT avslår medborgarförslaget då Trafikverket är väghållare av riksväg 9, Kiviks Stora Väg, och kommunen saknar rådighet i frågan. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (för kännedom) Gerd Asp Trafikverket

9 9 154 Dnr 2014/1023 IVL-projekt Vid dagens sammanträde informerade Jan Lundmark, projektledare om pågående projekt, ett projekt som drivs tillsammans med IVL. Överläggningar Projektet går nu in i en ny fas och är av mycket stor omfattning. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Eftersom IVL-projektet vid avloppsreningsverket i Simrishamn är av mycket stor omfattning utgår samhällsbyggnadsnämnden från att det inom samhällsbyggnadsförvaltningen bildas en arbetsgrupp som på ett aktivt sätt möter IVL s satsning på Simrishamn. Projektet måste stöttas med personal från vatten- och avloppsverksamheten, energisidan, hamnen och administrationen. Projektet leds av projektansvarig Jan Lundmark och initialt med medverkan av f.d. samhällsbyggnadschefen.

10 Dnr 2014/19 Redovisning av delegeringsbeslut SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT s godkänner redovisning av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

11 Dnr 2014/23 Ekonomisk rapport Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ekonomisk rapport för tiden Kommentarer redogör för budgetavvikelser. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Godkänner ekonomisk rapport för tiden Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

12 Dnr 2014/994 Sammanträdestider 2015 Sammanträdestider för år 2015 ska fastställas. Eftersom det är en ny mandatperiod och nya politiker som ska väljas in i nämnderna kan det vara lämpligt att i första hand fastställa datum och tid för nämndens första sammanträde. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT s första sammanträde för mandatperioden och år 2015 fastställs till torsdagen 15 januari 2015, kl 14.00, plats rådhuset, lilla salen. Beslutet expedieras till: Förtroendevalda SBN kommunledningskontoret

13 Dnr 2010/722 Inrättande av kommunalt naturreservat i Åbackarna Simrishamn Samhällsbyggnadsförvaltningen har 28 november 2014 lämnat in en ansökan om bidrag för Naturvårds- och friluftslivsbefrämjande åtgärder i Åbackarna, samt inrättande av naturreservat. Beslutsunderlag Ansökningsblankett , bilaga 2 kartor, bilaga 3 skötselplan Projektbeskrivning och budget Förslag till beslut (Skansen) Överläggningar Förslag till bildande av naturreservat diskuteras. Nämnden är av den meningen att man kan genomföra vissa åtgärder utan att det för den sakens skull måste bildas ett naturreservat. Förslag till beslut på sammanträdet Christer Vigren (ÖP): Ställa sig bakom att lämna in en ansökan. För närvarande är nämnden dock inte beredd att bilda naturreservat. Konsekvenser av ett eventuellt bildande av naturreservat måste ses över först. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Ställa sig bakom att lämna in en ansökan. För närvarande är nämnden dock inte beredd att bilda naturreservat. Konsekvenser av ett eventuellt bildande av naturreservat måste ses över först. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (för kännedom)

14 Dnr 2014/343 Motion om kollektivtrafik, Centerpartiet Centerpartiet har i en motion lyft förslaget om att införa en matarlinje från norr till söder med anslutning till tåget i Gärsnäs. Matarlinjen föreslås trafikera Kivik Ravlunda Vitaby S:t Olof Komstad Gärsnäs Hammenhög Vallby Borrby. I motionen föreslås även att Snurringen (linje 591) utvecklas till att vara en matarlinje Rörum Baskemölla Simrishamn Brantevik Skillinge. Beslutsunderlag s sammanträdesprotokoll , 50, dnr 2014/275 Motion från Centerpartiet Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Förslag till beslut på sammanträdet Christer Vigren (ÖP): överlämnar motionen till kommunstyrelsen eftersom ansvaret för kollektivfrågor åvilar styrelsen. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT överlämnar motionen till kommunstyrelsen eftersom ansvaret för kollektivfrågor åvilar styrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (för kännedom) Centerpartiet (Carl-Göran Svensson, Håkan Erlandsson) för kännedom

15 Dnr 2014/824 Skrivelse från (S) - Behov av uppfräschning i Borrby, Skillinge och Hammenhög S-föreningen har i skrivelse framfört att det finns ett behov at uppfräschning i våra byar. Beslutsunderlag Skrivelse från S-föreningen, Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, får utgöra nämndens svar till S-föreningen. Beslutet expedieras till: S-föreningen

16 Dnr 2014/814 Markanvisningsavtal på industrimark Borrby 6:21 Tommy Mårtensson och Egon Mårtensson (Österlenfastigheter AB) ha kommit in med en intresseanmälan om att få köpa del av Borrby 6:21, planlagd som industrimark. Förslag till markanvisningsavtal har upprättats och skickats till Tommy Mårtensson. Beslutsunderlag Intresseanmälan gällande detaljplaner, plantolkningsskiss, tidigare skrivelse (daterad ) förslag till markanvisningsavtal samhällsbyggnadsnämndens beslut 2014/143 samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Markanvisningsavtal avseende försäljning av hela markområdet till Tommy och Egon Mårtensson för 50 kr/m 2 inom det på intresseanmälan markerade området och för 25 kr/m 2 inom spetsen godkänns. uppdras att fullfölja markanvisningsavtalet (fastighetsbildning och köpehandlingar för köpets fullbordande). Beslutet expedieras till: Tommy Mårtensson (för kännedom) Kommunfullmäktige

17 Dnr 2014/503 Medborgarförslag från Ann-Margrete Clarén och Maj Ström om att Västra Parkskolan ska utvecklas till ett konstnärshus Medborgaförslag har kommit in från Ann-Margrete Clarén och Maj Ström om att Västra Parkskolan ska utvecklas till ett konstnärshus. Kommunfullmäktige beslutade 19 maj 2014, 78 att remittera förslaget till kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Kommunstyrelsen fattar slutligt besked i ärendet. Beslutsunderlag Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsens beslut , 87 Kommunfullmäktiges beslut , 78 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Medborgarförslaget lämnas utan bifall, påbörjad försäljning av Folkskolan 1 slutförs enligt tidigare beslut. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

18 Dnr 2014/833 Fiberanslutning av kommunala byggnader (externa hyresgäster) Externa hyresgäster i kommunala byggnader önskar ansluta sig till den pågående utbyggnaden av fibernätet i kommunen, men ställer samtidigt frågan om inte detta är ett åtagande som bör göras av fastighetsägaren. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Vid anslutning av kommunal byggnad, med extern hyresgäst, till fibernät för datakommunikation står samhällsbyggnadsförvaltningen för finansieringen av kostnaderna i samband med anslutningen (anslutningsavgift, ledningsarbeten o.d.). Anslutning görs till en punkt i byggnaden. Hyresgästen betalar för ovanstående ett hyrestillägg under 7 år beräknat på kostnaden för anslutningen. Hyresgästen står för alla driftkostnader (abonnemangsavgifter, reparation och underhåll av internt ledningsnät och utrustning) i byggnaden.

19 Dnr 2014/989 Tomträttsavtal, Simrishamn 2:55 och Simrishamn 2:53 - Marincenter Syd AB / Simrishamns Varv AB (namnändring) I nuläget finns följande tomträttsavtal upprättade mellan Simrishamns kommun och Marincenter Syd AB: Tomträttshavare Fastighet Från Tid Avgälds- Areal Avgäld reglering kvm kr/år Marincenter Syd Simrishamn AB Lotsgatan SIMRISHAMN Simrishamn 2: år Marincenter Syd Simrishamn AB Lotsgatan SIMRISHAMN Simrishamn 2: år För att upprätta en långsiktighet i sin fortsatta verksamhetsplanering önskar Marincenter Syd AB/Simrishamns Varv AB få uppgift om att deras tomträttsavtal kommer automatiskt att förlängas enligt underskrivna avtal och att Simrishamns kommun inte kommer att göra anspråk på marken under löpande avtalstid. För fastigheten 2:55 innebär detta att avtalet förlängs med 30 år efter nuvarande avgäldsreglering För fastigheten 2:53 innebär detta att avtalet förlängs med 20 år efter nuvarande avgäldsreglering

20 forts Dnr 2014/989 Avtalen ska samtidigt namnändras från Marincenter Syd AB till Simrishamns Varv AB, eftersom den dagliga verksamheten bedrivs under namnet Simrishamns Varv AB. Organisationsnummer är oförändrat. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Ingångna tomträttsavtal bekräftas fortsätta gälla samt att de namnändras till Simrishamns Varv AB. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att se över tomträttsavgälden. Beslutet expedieras till: Simrishamns Varv AB Kommunfullmäktige (för kännedom) Lars Helmersson, fastighetsingenjör Jan Lundmark, projektarbetare

21 Dnr 2014/1024 Laddstolpe i Kivik för elbil Benny Andersson, energi-strateg/rådgivare har som ett extra ärende vid dagens sammanträde informerat om att Simrishamns kommun har möjlighet att söka/få bidrag för installation av elstolpe för uppladdning av elbilar. Bidraget betalas ut av Region Skåne och kan uppgå till kronor. I motprestation ska kommunen anordna parkering för ändamålet. Region Skåne ser Kivik som en strategisk placering och det är denna placering regionen förväntar sig. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att lämna in en ansökan om bidrag.

22 Dnr 2014/980 Kalkfilteranläggning och våtmark vid Tobisvik i Simrishamn, Simrishamn 2:6 Under dagens sammanträde kom rubricerade ärende upp till diskussion. Simrishamns kommun är ägare av fastigheten Simrishamn 2:6. Samhällsbyggnadsförvaltningen har, på grund av att det under remisstiden saknats sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden, lämnat sina synpunkter. Det innebär att det saknas politisk förankring, endast nämndens presidium är informerade. Överläggningar Nämnden är positiv till projektet. Placeringen diskuteras huruvida den är lämplig eller ej. Förslag till beslut på sammanträdet Lisa Kvarnbäck (MP) återremiss till förvaltningen med hänvisning till att hon som ledamot inte försetts med handlingar vare sig vid bordet eller i förväg. Bo Håkansson (M) Placeringen måste ses över/ändras, exempelvis till den placering som varit på förslag i ett tidigare skede. Beslutsgång - återremiss Ordföranden ställer först proposition på Lisa Kvarnbäcks förslag om återremiss och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden proposition på Bo Håkansson förslag och finner att nämnden bifaller förslaget. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT Placeringen måste ses över/ändras, exempelvis till den placering som varit på förslag i ett tidigare skede.

23 forts Dnr 2014/980 Reservationer Lisa Kvarnbäck (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen, Alice Nicolle

24 Dnr 2014/18 Meddelanden Följande meddelanden redovisas som information: 1. Medborgarförslag om att namnge tre rondeller i centrala Simrishamn, kommunfullmäktiges beslut , Medborgarförslag om att skapa ett kommunalt fågel/naturreservat av Ålabodrevet i Simrishamn - kommunfullmäktiges beslut , Övergångsställe vid busshållplatsen i Kivik - medborgarförslag från Gerd Asp - Kommunfullmäktiges beslut , Markanvisningsavtal med Nordic Sea Winery AB, Hammaren 1- kommunfullmäktiges beslut , 137 Försäljning av Gärsnäs 6:10, "villan" till Anna och Henrik Ling - kommunfullmäktiges beslut , SKL s cirkulär 14:41 - Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, ändringar i diskrimineringslagen 1 januari Lag om ändring i diskrimineringslagen 6. Fastställande av ersättarnas tjänstgöringsordning - kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, , 162

25 Avslutning Ordföranden, Christer Vigren tackar alla för den gångna mandatperioden och önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Anders Åkerberg tackar alla för den gångna mandatperioden och hans tid som 2:e vice ordförande. Kjell Dahlberg, 1:e vice ordförande vill också tacka för samarbetet under de två mandatperioder som han varit förtroendevald i samhällsbyggnadsnämnden.

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Rådhuset, stora salen, kl

Rådhuset, stora salen, kl 1 1 Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 16.00-19.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Rådhuset, lilla salen, kl 16.30-19.30, ajournering kl 19.15-19.20

Rådhuset, lilla salen, kl 16.30-19.30, ajournering kl 19.15-19.20 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 16.30-19.30, ajournering kl 19.15-19.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Akej Rådhuset,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 08.00-12.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 08.00-12.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (19) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 08.00-12.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2018-

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2018- 1 1 Plats och tid Rådhuset, Stora salen, kl 13.3014.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, 14 november 2012, kl 13.30-17.15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, 14 november 2012, kl 13.30-17.15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1(17) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, 14 november 2012, kl 13.30-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkgrenska gården, 10 augusti 2015, kl 11.00 Underskrifter Paragrafer.

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkgrenska gården, 10 augusti 2015, kl 11.00 Underskrifter Paragrafer. 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Akej

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 13.30-18.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 13.30-18.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 13.30-18.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Rådhuset, kl ,

Rådhuset, kl , 1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, kl. 17.00 17.30, 21.30 21.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1(9) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 20.15 20.30 Beslutande Se särskild förteckning Ersättare: Se särskild förteckning Övriga deltagare Se särskild förteckning Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-06-22. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-06-22. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-16.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer Akej

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Else-Beth Rolf och Ingemar Nilsson. Carina Persson. Håkan Erlandsson. Else-Beth Rolf Ingemar Nilsson

Else-Beth Rolf och Ingemar Nilsson. Carina Persson. Håkan Erlandsson. Else-Beth Rolf Ingemar Nilsson 1 1 Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 18.00-20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Museét, Hafreborg, kl 13.30-17.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Rådhuset, stora salen, kl

Rådhuset, stora salen, kl 1 1 Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 16.00-16.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv Lokal Strået, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Samhällsbyggnadsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv Lokal Strået, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv Lokal Strået, kl 08.30 09.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Olof Röstin (M), ordf Fredrik Jönsson (C), vice ordf Annie Karlsson (S) Teddy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 (15) Plats och tid Svarvaren, måndagen den 12 november 2018 kl 16:30-19:00 ande Per Gren (S), Ordförande Per-Olof Qvick (M), 1:e vice ordförande Thomas Carlsson (S) Liselott Nydén (S) Kenneth Grad

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S) 1 arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 11.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2006-10-11 1 (17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 16.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Bertil Rudberg (fp) Gun Hammar (v) tjänstgör för Christer

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunala Handikapprådet (11)

Kommunala Handikapprådet (11) Kommunala Handikapprådet 2014-12-15 1 (11) Plats och tid Konferenslokal hos Bostadsstiftelsen Hyltebostäder. Kl. 16:00-16:45 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset Kinna, klockan 13.30-14.10 Paus 13.50-13.55 Beslutande S Lisa Dahlberg S Peter Landgren S Anita Lomander S Christopher Thorsson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14.00-15.55 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Åsa Ahlström (M) ledamot Bengt

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 114 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-20.20 Beslutande Enligt sammanträdeslista, Bilaga A Övriga närvarande Ulf Carlsson (m) Ewa Rawlings-Olsson Ulf Cronbring (s) Ulf Strömstedt,

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl , ajournerat

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl , ajournerat 1 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 13.30 15.15, ajournerat 14.50 15.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Rådhuset, kl , ajournering kl, , , Kl ( för utbildning)

Rådhuset, kl , ajournering kl, , , Kl ( för utbildning) 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 09.00-16.30, ajournering kl, 10.00-12.00, 15.40-15.45, Kl 16.00-16.05 (10.00-12.00 för utbildning) Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.15 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.00 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bonaren, måndagen den 11 december 2017 kl 16:00-19:15 ande Per Gren (S), Ordförande Thomas Carlsson (S) Ewa Jägevall (L) Kenneth Grad (C) Peter Eclund (KD) Hampus Borg (M) Ej tjänstgörande

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp Tid 2018-09-17, kl. 18:34-19.27 Sammanträdesdatum s. 1 (7) Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid (S) Monica Thomhave

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten Arvodesberedningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2018-01-12 Sida 1(6) Plats och tid A-salen, kl. 15.00 15.40 Beslutande Ledamöter Bo Jönsson (MP), ordförande Mats Tell (S) Johan Larsson (M) Kerstin Nylander

Läs mer

Elisabeth Falkhaven (MP) Ray Alexén (KV) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Elisabeth Falkhaven (MP) Ray Alexén (KV) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadsnämnden 2015-01-14 1 (8) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-12:00 Beslutande Malin Thydén Kärrman (S) ordförande Carl Larsson (M) Johan Elgemark (C) Roger Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 15.30-16.00. Beslutande M Rolf Skarin tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén C Bengt Axbrink MBP Henry Sandahl MBP

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl. 12.30-13.00 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.30 11.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-04-04, kl. 08:00-11:33 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 13.30 14.51 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, 3 april 2013, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, 3 april 2013, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1(22) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, 3 april 2013, kl 16.00-19.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Stora Sessionssalen, kommunhuset Lomma

Stora Sessionssalen, kommunhuset Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (14) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 2016-08-29 Plats Stora Sessionssalen, kommunhuset Lomma Tid Måndagen den 29 augusti, kl. 19.00 20.40 Beslutande Carin Hansson (M) Emma Köster (M) Karl-Gustav

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, kl. 14.00 16.30 Ledamöter: Elisabeth Iregren (V), ordförande Solveig Ekström Persson (S), ledamot Lars

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S)

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-02 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping kl 13.00-14.15 Beslutande Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, torsdagen den 30 augusti 2018 kl

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, torsdagen den 30 augusti 2018 kl Sammanträdesprotokoll 1(8) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, torsdagen den 30 augusti 2018 kl 13.00 14.00 Beslutande ledamöter Stig Karlsson (S), ordförande Kenneth Sandberg (MP), vice

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-03-07 1 (12) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 18.00 19.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Lars Ragnarsson (m) Staffan Olzon (fp) Lennart Månsson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 12 april 2017 Tid: 17.00 18.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 12 april Paragrafer: 27-28 Utses att justera: Camilla Olofsson (M) Underskrifter:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Se nästa sida. Se nästa sida.

Se nästa sida. Se nästa sida. PLATS OCH TID Fagerås bygdegård, torsdag 20 september 2018, kl. 19.00 19.25 BESLUTANDE Se nästa sida. ÖVRIGA Se nästa sida. JUSTERING PLATS OCH TID Kommunhuset 2018-09-26 PARAGRAFER 109-117 UNDERSKRIFTER

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl. 13.00 14.00 ajournering kl. 13.30-13.40 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30-16.40 Beslutande M - MBP Lennart Svensson tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén (M), klockan 16.00-16.40, 13-15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.35 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Christopher Thorsson

Läs mer