BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning"

Transkript

1 Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning

2 Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR 6 REGLAGE PÅ DEN FRÄMRE PANELEN 7 UTTAG PÅ DEN BAKRE PANELEN 8 FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER 8 ANSLUTA SPELAREN 10 FÖRBEREDA FJÄRRKONTROLLEN 10 STÄLLA IN SPELAREN 11 SPELA UPP SKIVOR 14 SPELA UPP FILER FRÅN USB-ENHETER OCH CD-DATASKIVOR 16 ANVÄNDA SPELLISTOR 18 FELSÖKNING 19 SPECIFIKATIONER 20 2

3 Viktiga säkerhetsanvisningar Viktiga säkerhetsanvisningar 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara dessa anvisningar. 3. Ta hänsyn till alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte denna apparat nära vatten. 6. Rengör endast med en torr duk. 7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar. 8. Installera inte nära värmekällor som element, värmespjäll, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme. 9. Upphäv inte säkerhetssyftet med den polariserade eller jordade stickkontakten. En polariserad kontakt är försedd med två platta stift och det ena är bredare än det andra. En jordad kontakt är försedd med två platta stift och ett jordningsstift. Det breda platta stiftet eller jordningsstiftet är avsedda för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag kan du be en elektriker byta ut det gamla uttaget. 10. Skydda nätsladden så att ingen trampar på den eller så att den inte kläms, särskilt vid kontakter, grenuttag och där sladden sitter fast i apparaten. 11. Använd endast tillbehör som specificeras av tillverkaren. 12. Använd apparaten endast med den vagn, ställning, trefotsstativ, konsol eller bord som specificeras av tillverkaren specificerat eller säljs med apparaten. När en vagn används är det viktigt att vara försiktig när vagnen/apparaten flyttas för att undvika att den välter och skadar någon. 13. Koppla ur apparaten vid åskväder eller om den inte ska användas under längre tid. 14. Anlita kvalificerad personal för all service. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, till exempel när nätsladden eller en stickkontakt har skadats, vätska har spillts eller föremål har kommit in i apparaten eller om apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har tappats. 15. Utsätt inte denna apparat för droppande eller stänk och se till att inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, ställs på apparaten. 16. Koppla ut denna apparat ur nätströmmen genom att dra ut nätsladden ur eluttaget. 17. Stickkontakten på nätsladden måste alltid vara funktionsduglig. 18. Utsätt inte batterierna för hög värme från exempelvis solsken, eld eller liknande. CAUTION RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR EJ ÖPPNAS BLIXTSYMBOLEN MED EN PILSPETS I EN LIKSIDIG TRIANGEL ÄR AVSEDD ATT GÖRA ANVÄNDAREN UPPMÄRKSAM PÅ NÄRVARON AV OISOLERAD "FARLIG SPÄNNING" INUTI PRODUKTENS SOM KAN VARA TILLRÄCKLIGT HÖG FÖR ATT UTGÖRA EN RISK FÖR ATT MÄNNISKOR DRABBAS AV ELEKTIRSKA STÖTAR. VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT ALDRIG UTSÄTTA DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT. UTROPSTECKNET I EN LIKSIDIG TRIANGEL ÄR AVSETT ATT GÖRA ANVÄNDAREN UPPMÄRKSAM PÅ ATT DET FINNS VIKTIGA DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR I LITTERATUREN SOM MEDFÖLJER PRODUKTEN. SE MÄRKNINGEN PÅ PRODUKTENS BAKSIDA. FCC-regler FFC-information för användare Denna enhet uppfyller avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användning av enheten är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste absorbera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade funktioner. Radio- och TV-störningar Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för en digital klass B-enhet, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en installation i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka störningar som är skadliga för radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att förekomma i en viss installation. Om denna utrustning orsakar störningar för radio- eller TV-mottagning, som kan fastställas genom att stänga av utrustningen och sedan slå på den igen, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningarna med en eller flera av följande metoder: Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till en annat eluttag så att utrustningen och mottagaren är inkopplade i olika kretsar. Be återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker om hjälp. Obs! Ändringar eller modifikationer som ej uttryckligen godkänts av HARMAN kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. IC-text och -varning Denna digitala klass B-apparat uppfyller kraven i den kanadensiska normen ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. SVENSKA 3

4 Viktiga säkerhetsanvisningar För kanadensisk modell Denna digitala klass B-apparat uppfyller kraven i den kanadensiska normen ICES-003. För modeller med en nätsladd med polariserad stickkontakt: VAR FÖRSIKTIG: Förhindra elektriska stötar genom att passa in stickkontaktens breda stift med uttagets breda slits och trycka in kontakten helt. Användaranvisningar för borttagande och kassering av uttjänta batterier. Specifikationer för medföljande batterityper. För kanadensisk modell Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Sur les modèles dont la fiche est polarisee : ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond. Dessa symboler, som visas på produkten, förpackningen, bruksanvisningen eller ett separat informationsblad, innebär att själva produkten, såväl som batterier som medföljer eller är inbyggda i produkten, aldrig får kastas bort tillsammans med vanligt hushållsavfall. Ta med dem till en återvinningsstation där korrekt behandling och återvinning sker i enlighet med nationell eller lokal lagstiftning eller de europeiska direktiven 2002/96/EG och 2006/66/EG. Rätt hantering av produkten och batterierna som ska kasseras sparar på resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på miljön eller människors hälsa. De batterier som ingår med din utrustning kan vara av typen alkaliska, kolzink/mangan eller litium (knappceller). Alla typer ska kasseras i enlighet med ovanstående anvisningar. Ta ut batterierna ur din utrustning eller fjärrkontroll genom att göra allt i omvänd ordning i förhållande till anvisningarna för installation av batterierna i bruksanvisningen. För produkter med ett inbyggt batteri som varar hela produktens livstid är det eventuellt inte möjligt för användaren att ta ut batteriet. I sådana fall hanterar återvinningsanläggningen nedmonteringen av produkten och kasseringen av batteriet. Om det av någon anledning blir nödvändigt att byta ut ett sådant batteri måste denna procedur utföras av ett auktoriserat servicecenter. VAR FÖRSIKTIG: Denna produkt använder ett lasersystem. Förhindra direkt exponering mot laserstrålen genom att aldrig öppna höljet eller äventyra säkerhetsmekanismer som är avsedda att skydda dig. TITTA INTE IN I LASERSTRÅLEN. Säkerställ korrekt användning av denna produkt genom att läsa bruksanvisningen noggrant och bevara den för framtida bruk. Om enheten kräver underhåll eller reparation kan du kontakta ditt lokala Harman Kardon-serviceställe. Anlita endast kvalificerad servicepersonal. 4

5 BDT 3/BDT 30 Uppackning Uppackning Tack för att du valde Harman Kardon! Kartongen och fraktemballaget som används för att skydda din nya spelare under transporten är specialutformade för att skydda den mot stötar och vibrationer. Vi föreslår att du sparar kartongen och förpackningsmaterialet så att det kan användas under transport om du flyttar eller om enheten behöver repareras. Under mer än 50 år har Harman Kardon-produkter varit banbrytande inom ljud- och hemmabioteknik. Den första ljudmottagaren bar namnet Harman Kardon och sedan dess har företaget fortsatt att skapa innovativa underhållningsprodukter. BDT 3/BDT 30 Blu-ray Disc -spelaren är den senaste produkten i denna stolta tradition. Det kan vara lämpligt att göra kartongen platt så att den tar så lite plats möjligt. Gör detta genom att försiktigt sprätta upp tejpskarvarna på kartongens undersida och fälla ihop den. Kartonginsatserna kan förvaras på samma sätt. Förpackningsmaterial som inte kan fällas ihop bör förvaras i en plastpåse tillsammans med kartongen. BDT 3/BDT 30 omfattar den senaste tekniken inom 3D, högdefinitionsljud och videobearbetning och är en väsentlig del av ett modernt hemmabiosystem. Den kan spela upp Blu-ray Disc-filmer med upp till 1080/24p videoupplösning när skivan medger detta och tack vare HDMI (High-Definition Multimedia Interface ) 1.4a med 30/36-bitars Deep Color-anslutning kan du uppleva den senaste 3D-underhållningen när du ansluter den till en 3D-utrustad TV. Ta bort den skyddande plastfilmen från linsen på den främre panelen. Om filmen sitter kvar kommer det att ha negativ inverkan på fjärrkontrollens funktion. Installationsplats För att säkerställa korrekt funktion och förebygga säkerhetsrisker är det viktigt att placera enheten på en stadig och plan yta. När du ställer enheten på en hylla måste du vara säker på att hyllan och eventuella fästen klarar produktens vikt. Utrymmet ovanför och under enheten måste ge tillräcklig ventilation. Om denna produkt ska installeras i ett skåp eller annat slutet utrymme är det viktigt att se till att det finns tillräcklig luftväxling. Under vissa omständigheter kan en fläkt behövas. Placera inte enheten direkt på en matta. Undvik att installera enheten på mycket varma eller kalla platser eller där enheten utsätts för direkt solljus eller uppvärmningsutrustning. Undvik fuktiga platser. Blockera inte ventilationsöppningarna på enhetens ovansida och sidor och placera inga föremål direkt på eller bredvid dem. Placera inte BDT 3/BDT 30 direkt på en produkt som alstrar hög värme. På grund av värmen som alstras av spelaren och andra komponenter i ditt system finns en liten risk för att gummiplattorna på enhetens tassar kan lämna märken på vissa trä- och fanérmaterial. Var försiktig vid placering av enheten på mjukt trä eller annat material som kan skadas av värme och tunga föremål. Vissa ytbehandlingar kan vara särskilt känsliga för sådana avtryck på grund av olika faktorer utanför Harman Kardons kontroll, inklusive typ av finish, rengöringsmedel som används, normal värme och vibrationer som uppstår vid användning eller andra faktorer. Garantin täcker inte denna typ av skador på möbler. Var därför försiktig vid val av installationsplats för komponenten och vid utförandet av normalt underhåll. Din nya Harman Kardon Blu-ray Disc -spelare behöver en bredbandsanslutning till Internet för BD-Live -interaktivitet. Rengöring När enheten blir smutsig bör den torkas av med en ren torr trasa. Vid behov och endast efter att nätsladden har kopplats ut kan den torkas av med en trasa som har fuktats med milt tvålvatten och sedan med en annan trasa med rent vatten. Torka sedan av den omedelbart med en torr trasa. Använd ALDRIG bensen, aerosolbaserat rengöringsmedel, förtunning, alkohol eller annat flyktigt rengöringsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada metalldelarnas finish. Undvik att spreja insektsdödande medel nära enheten. Registrera din produkt på vår webbplats på Obs! Du behöver produktens serienummer. Samtidigt kan du välja att få meddelanden om våra nya produkter och/eller specialerbjudanden. Anslut BDT 3/BDT 30 till Internet så kan BD-Live -interaktivitet (tillgängligt med kompatibla skivor) erbjuda extra funktioner, uppdateringar och nyheter om liveevenemang. Dina äldre DVD-videoskivor kommer också att ge enastående bildkvalitet när de skaleras upp till 1080p videoupplösning. Trots alla dessa sofistikerade funktioner är BDT 3/BDT 30 mycket lätt att använda. Reglagen liknar dem som finns på DVD-spelare och det utökade menysystemet på skärmen hjälper dig med allt. Eftersom BDT 3/BDT 30 är lätt att använda och ger enastående prestanda kommer den säkert att erbjuda stort nöje under många år. Om du har frågor om denna produkt, dess installation eller användning kan du kontakta din handlare eller installatör eller också kan du gå till Harman Kardons webbplats på BDT-spelaren har utformats i överensstämmelse med den regionhanteringsinformation som finns på de flesta inspelade Blu-ray- och dvd-skivor. Den kan bara spela upp skivor med samma regionskodning som spelaren, beroende på var du köpte denna och vilket område den var avsedd att säljas inom. Modell/ område där den såldes Regionkod för Blu-ray Regionkod för dvd BDT 3/USA, Kanada BDT 30/Europa, Mellanöstern BDT 30/Korea, sydöstra Asien SVENSKA Om du inte vill spara förpackningsmaterialet bör du komma ihåg att kartongen och andra delar av fraktskyddsmaterialet kan återvinnas. Respektera miljön genom att kasta sådant material på en lokal återvinningsstation. BDT 3/Mexiko, Latinamerika BDT 30/Australien, Nya Zeeland BDT 30/Ryssland, Indien BDT 30/Kina. 6 Exempel: BDT 3-spelare som säljs till och i USA kan bara spela Blu-ray-skivor med regionkod A och dvd-skivor med regionkod 1. Om en skiva innehåller en annan regionkod än den din BDT-spelare är utformad för kan skivan inte spelas upp med din BDT-spelare. 5

6 BDT 3-/BDT 30-spelarens funktioner BDT 3-/BDT 30-spelarens funktioner Anslutningar En HDMI-utgång En anslutning med koaxialutgång för digitalt ljud Vänster och höger utgång för analogt ljud En kompositvideoutgång En USB 2.0-port för uppspelning av video, ljud och bilder från USB-enheter Ansluts till ditt lokala nätverk (LAN) för BD-Live-interaktivitet via Internet Lätt att använda Menysystem på skärmen Matrisinformationsdisplay på den främre panelen Fjärrkontroll med kompletta funktioner Skivuppspelningsfunktioner HDMI 1.4a med 3-D och 30/36-bitars färgdjup Regionkoder: Blu-ray Disc region A/DVD region 1 (BDT 3), Blu-ray Disc region B/DVD region 2 (BDT 30) Spelar upp skivor på 5 tum (12 cm) och 3 tum (8 cm) Kompatibla videoformat: BD-Video (single-layer eller double-layer), BD-R, BD-RE, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW Kompatibla ljudformat: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, CDDA (digital ljud-cd), PCM, CBR vid 192 kbit/s, VBR vid 355 kbit/s, MP3: kbit/s bithastighet, inklusive kodning med variabel bithastighet CEC (Consumer Electronics Control) med grundkontroller via HDMI/CEC Stöd för JPEG-stillbildsformat Stöd för BD-Live-interaktivitet Ökning av videoskala till 720p och full HD 1080p Videoutgång med progressiv skanning Kompatibel JPEG-upplösning: 4000 x 5000 bildpunkter (B x H), max. 20 miljoner bildpunkter JPEG-stillbildsrotation i steg om 90 grader Menyminiatyrbilder i JPEG-format Snabba uppspelningshastigheter: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x Långsamma uppspelningshastigheter: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x Slumpvis uppspelning (endast CD) Upprepning Föräldrakontrollsystem med användarprogrammerbart lösenord Skivigenkänning för upp till 10 skivor Justering av bildförhållande Medföljande tillbehör Om något av ovanstående saknas kan du kontakta Harmon Kardons kundtjänst på Fjärrkontroll HDMI-kabel Två AAA-batterier Nätsladd (Obs! Den medföljande nätsladden varierar beroende på var enheten säljs.) 6

7 Reglage på den främre panelen Reglage på den främre panelen Strömindikator Skivlucka Informationsdisplay USB-port Strömknapp Öppna/stäng Paus Föreg/hoppa Spela upp Stoppa Nästa/hoppa Strömindikator: När BDT 3/BDT 30 är ansluten till växelström och huvudströmbrytaren på den bakre panelen är påslagen (ON) lyser lysdioden gult för att visa att spelaren är i standby-läge. När du slår på BDT 3/BDT 30 (med strömknappen eller fjärrkontrollen) lyser lysdioden vitt. Strömknapp: Med denna knapp växlar du BDT 3/BDT 30 mellan på och standby. Skivlucka: Lägg en kompatibel skiva i skivfacket. BDT 3/BDT 30 spelar skivor på 5 tum (12 cm) och 3 tum (8 cm). Öppna/stäng: Tryck på denna knapp för att öppna och stänga skivluckan. Kontrollera att inga föremål blockerar skivluckan innan du trycker på denna knapp. Spela upp: Tryck på denna knapp för att spela upp en skiva som har lagts in i spelarens skivfack. Om du trycker på denna knapp när du visar bilder visas ett bildspel med alla bilder i den aktuella mappen. Paus: Tryck på denna knapp för att pausa en skiva som spelas upp. Om du trycker på denna knapp medan ett Blu-ray Disc-program eller ett DVD-program pausas programmet med den aktuella videobilden fryst på skärmen. Uppspelningen fortsätter om du trycker du på knappen när skivan är pausad. Om du trycker på denna knapp medan du tittar på bilder pausas bildvisningen med den aktuella bilden fryst på skärmen. Stoppa: Tryck på denna knapp för att stoppa uppspelningen. (Med vissa skivor fortsätter uppspelningen från punkten där den stoppades när du trycker på uppspelningsknappen.) Tryck på Stoppknappen två gånger för att stoppa uppspelningen helt. Informationsdisplay: Olika meddelanden visas på denna display som svar på kommandon och för att informera om BDT-spelarens status enligt beskrivningen i hela denna bruksanvisning. Föreg/hoppa: Tryck en gång på denna knapp för att hoppa till början av spåret eller kapitlet som spelas upp eller till föregående bild när du visar bilder. Tryck på knappen två gånger för att hoppa till början av föregående kapitel eller spår. Tryck på knappen flera gånger för att hoppa bakåt genom föregående kapitel eller spår. Om du trycker på pausknappen när videoinnehåll spelas upp kommer varje tryckning på föreg/hoppa att stega videon bakåt en bild i taget. Nästa/hoppa: Tryck en gång på denna knapp för att hoppa till början av nästa spår eller kapitel eller till nästa bild när du visar bilder. Tryck på knappen flera gånger för att hoppa framåt genom efterföljande kapitel eller spår. Om du trycker på pausknappen när videoinnehåll spelas upp kommer varje tryckning på nästa/hoppa att stega videon framåt en bild i taget. USB-port: Koppla in ett USB-minne eller en hårddiskenhet med en USB A-standardkabel i denna port. VIKTIGT: Koppla inte in en persondator eller annan USB-värd/-styrenhet i denna port eftersom det kan skada din BDT 3/BDT 30 såväl som enheten. Rikta enhetens kontakt så att den sitter rätt i USB-porten på din BDT 3/BDT 30. Du kan koppla in eller koppla ur enheten när som helst det krävs inga installationseller utmatningsprocedurer. SVENSKA 7

8 Uttag på den bakre panelen/fjärrkontrollens funktioner Uttag på den bakre panelen Huvudströmbrytare Analoga ljudutgångar HDMI-utgång Fläktöppningar ON OFF BLU-RAY DISC PLAYER 110V-240V 50/60Hz 25W R L Nätsladdsanslutning Digital koaxialutgång Kompositvideoutgång Nätverksport Obs! Avsnittet Ansluta spelaren på sidan 10 innehåller detaljerad information om anslutningarna. Huvudströmbrytare: Denna mekaniska brytare slår på och och stänger av nätaggregatet i BDT 3/BDT 30. När du har gjort och kontrollerat alla anslutningar (se avsnittet Ansluta spelaren på sidan 10) kan du ställa om strömbrytaren i läget "ON". Om du inte kommer att använda spelaren under en längre period är det en god idé att ställa om strömbrytaren i läget "OFF" för att spara ström. Nätsladdsanslutning: När du har gjort och kontrollerat övriga anslutningar ska du koppla in den medföljande nätsladden i denna ingång och i ett oväxlat växelströmsuttag. Nätverksport: Om du vill använda BD-Live-funktionen ska du ansluta denna port till ditt lokala nätverk (LAN) via en Cat. 5/Cat. 5e/RJ45-nätverkskabel. Avsnittet Interaktivitet med BD-Live på sidan 15 innehåller mer information. Digital koaxialutgång: Anslut denna utgång till den digitala koaxialingången på din ljud-/videomottagare eller surround-sound-processor. Obs! Om din ljud-/videomottagare eller surround-sound-processor har en HDMI-anslutning rekommenderar vi att du använder den eftersom den ger överlägsen ljudkvalitet. Analoga ljudutgångar: Anslut dessa utgångar till de analoga ljudingångarna i din ljud-/videomottagare, surround-sound-processor eller analoga inspelningsenhet. Kompositvideoutgång: Anslut denna utgång till kompositvideoingången i din TV eller ljud-/videomottagare. Obs! Om din TV eller ljud-/videomottagare har en HDMIanslutning rekommenderar vi att du använder den eftersom den ger överlägsen ljudkvalitet. HDMI-utgång: Anslut BDT-spelarens HDMI-utgång till HDMI-ingången i din TV, ljud-/videomottagare eller surround-sound-processor. HDMI-kabeln överför både video och ljud. Om du ansluter den direkt till TV:n och ansluter den digitala BDT 3-/ BDT 30-koaxialutgången till ett hemmabiosystem rekommenderar vi därför att du avaktiverar BDT 3-/BDT 30-spelarens HDMI-ljudutmatning för att dra fullständig nytta av hemmabiosystemets överlägsna ljudkvalitet. Avsnittet Ljudinställningar: Audio utgång på sidan 13 innehåller mer information. VIKTIGT: Din BDT 3/BDT 30 uppfyller kraven i HDCP (High-Definition Copy Protection). Din TV måste också uppfylla HDCP-kraven för att kunna användas med spelarens HDMI-utgång. För bästa resultat rekommenderar vi inte HDMI-anslutningar på mer än 3 meter utan repeater. Om din TV har en DVI-ingång kan du använda en valfri HDMI till DVI-kabel eller -adapter för videoanslutningen till TV:n. (DVI-anslutningen överför endast video.) Fläktöppningar: BDT 3/BDT 30 har en inbyggd kylfläkt. Se till att dessa öppningar inte är blockerade, eftersom det förhindrar nödvändig kylning. Fjärrkontrollens funktioner Power On Ström på Settings Inställningar Options Alternativ Angle Vinkel Repeat Upprepa A B A B Pause Paus Föreg/hoppa Prev/Step Stop Stoppa Sök/sakta Search/Slow bakåt Reverse Exit Avsluta OK OK Visa Display information Bookmark Programmera Bokmärken Dimmer Dimmer Open/Close Öppna/stäng Ström Power av Off Home Hem Ljud Audio Subtitle Textning Sök Find Resolution Upplösning PIP Nästa/ Next/Step hoppa Sök/sakta Search/Slow framåt Forward Play Spela upp Popup-meny Menu Cursor Markör- s knappar Toppmeny Top Menu Zooma Thumbnail Miniatyrer Sifferknappar Numeric s Rensa Clear 8

9 Fjärrkontrollens funktioner Ström på: Tryck på denna knapp för att slå på BDT 3/BDT 30 när den är i standby-läge. Öppna/stäng: Tryck på denna knapp för att öppna och stänga skivluckan. Kontrollera att inga föremål blockerar skivluckan innan du trycker på denna knapp. Ström av: Tryck på denna knapp för att ställa om BDT 3/BDT 30 i standby-läge. Inställningar: Tryck på denna knapp för att visa spelarens inställningsmeny. Avsnittet Inställningsmenyer på sidan 12 innehåller mer information. Alternativ: Tryck på denna knapp för att visa tillgängliga alternativ för objektet som är aktivt när du trycker på knappen. Hem: Tryck på denna knapp för att gå från den aktuella skärmen till hemskärmen, oavsett vilken skärm som är aktiv när du trycker på knappen. Vinkel: Tryck på denna knapp för att växla mellan olika kameravinklar för den aktuella skivan. Obs! Denna funktion är skivberoende. Det är endast vissa skivor som innehåller flera kameravinklar och ger dig möjlighet att välja dem. Ljud: Tryck på denna knapp för att växla mellan de olika ljudspår som finns på en skiva. Obs! Denna funktion är skivberoende. Flera ljudspår och möjlighet att byta ljudspår är inte tillgängligt på alla skivor. Upprepa: När BDT 3/BDT 30 spelar upp en Blu-ray Disc eller en DVD kan du trycka på denna knapp för att växla genom följande upprepningslägen: kapitel, titel, allt, av. När BDT 3/BDT 30 spelar upp en CD kan du trycka på denna knapp för att växla mellan följande upprepningslägen: spår, allt, av. Obs! Denna funktion är skivberoende. Vissa skivor stödjer inte upprepningsfunktioner. Textning: Tryck på denna knapp för att växla mellan olika textningsalternativ som finns på den aktuella skivan. Obs! Denna funktion är skivberoende. Textningsalternativ är inte tillgängliga på alla skivor. A B: Tryck på denna knapp för att aktivera upprepningsläget A B. Den första tryckningen ställer in upprepningspunkt A. Den andra tryckningen ställer in upprepningspunkt B och börjar upprepa programavsnittet mellan de båda punkterna. Om du trycker på A-B när upprepningsläget A-B är aktivt avbryts upprepningsläget. Sök: Tryck på denna knapp under skivuppspelningen för att aktivera sökfunktionen, som ger dig möjlighet att hoppa till en viss plats på skivan. Du kan söka efter platsen enligt titel, kapitel och förfluten tid. Paus: Tryck på denna knapp för att pausa en skiva eller musikfil som spelas upp. Om du trycker på denna knapp medan ett Blu-ray Disc-program eller ett DVD-program pausas programmet med den aktuella videobilden fryst på skärmen. Uppspelningen fortsätter om du trycker du på knappen när skivan är pausad. Om du trycker på denna knapp medan du tittar på bilder pausas bildvisningen med den aktuella bilden fryst på skärmen. PIP: Tryck på denna knapp för att växla till en sekundär videoström medan du spelar upp en Blu-ray Disc-inspelning med särskilda BonusView-funktioner. Föreg/hoppa: Tryck en gång på denna knapp för att hoppa till början av det aktuella spåret eller till föregående bild när du visar bilder. Tryck på knappen två gånger för att hoppa till början på föregående spår. Tryck på knappen flera gånger för att hoppa genom föregående kapitel eller spår. Om du trycker på pausknappen när videoinnehåll spelas upp kommer varje tryckning på föreg/hoppa att backa videon en bild i taget. Nästa/hoppa: Tryck en gång på denna knapp för att hoppa till början av nästa spår eller till nästa bild när du visar bilder. Tryck på knappen flera gånger för att hoppa genom efterföljande kapitel eller spår. Om du trycker på pausknappen när videoinnehåll spelas upp kommer varje tryckning på föreg/hoppa att mata fram videon en bild i taget. Stoppa: Tryck på denna knapp för att stoppa uppspelningen. (Uppspelningen från punkten där den stoppades när du trycker på uppspelningsknappen.) Tryck på Stoppknappen två gånger för att stoppa uppspelningen helt. Obs! Vissa inställningar och funktioner är endast tillgängliga när spelaren har stoppats helt. Sök/sakta bakåt: Tryck på denna knapp för att gå baklänges genom det aktuella skivspåret. För Blu-ray Disc-program och DVD-program innebär varje tryckning att hastigheten växlas mellan 2, 4, 8, 16 och 32 gånger normal hastighet. Om du trycker på knappen när en Blu-ray Disc-inspelning eller DVD är pausad spelas kapitlet upp baklänges i slow motion. Varje tryckning innebär att hastigheten växlas mellan 1/2, 1/4, 1/8 och 1/16 av normal hastighet. Sök/sakta framåt: Tryck på denna knapp för att snabbspola framåt genom ett skivspår. För Blu-ray Disc-program och DVD-program innebär varje tryckning att hastigheten växlas mellan 2, 4, 8, 16 och 32 gånger normal hastighet. Om du trycker på knappen när en Blu-ray Disc-inspelning eller DVD är pausad spelas kapitlet upp i slow motion. Varje tryckning innebär att hastigheten växlas mellan 1/2, 1/4, 1/8 och 1/16 av normal hastighet. Spela upp: Tryck på denna knapp för att spela upp en skiva som har lagts in i spelarens skivfack eller en musikfil som har markerats på menyn på skärmen. Om du trycker på denna knapp när du visar bilder visas ett bildspel. Avsluta: Tryck på denna knapp för att gå tillbaka till föregående meny eller menynivå. Popup-meny: Om du trycker på denna knapp under uppspelning av en Blu-ray Discinspelning eller DVD-skiva visas skivans dess popup-meny. Obs! Denna funktion är skivberoende. Popup-menyer finns inte på alla skivor. Om DVD:n inte har en popup-meny kan det hända att skivmenyn visas när du trycker på popup-menyknappen. Detta är dock beroende av hur skivans menysystem har skapats. OK: Tryck på denna knapp för att välja ett markerat objekt på menyn på skärmen. Markörknappar: Tryck på dessa knappar för att navigera genom objekten på menyn på skärmen. Visa information: Tryck på denna knapp för att aktivera ett fält med information om skivan eller programmet som spelas för närvarande. Toppmeny: Tryck på denna knapp för att visa toppmenyn för en Blu-ray Disc-inspelning eller DVD som spelas upp. Obs! Denna funktion är skivberoende. Toppmenyer finns inte på alla DVD-skivor. Om DVD:n inte har en toppmeny kan det hända att skivmenyn visas när du trycker på toppmenyknappen. Detta är dock beroende av hur skivans menysystem har skapats. Bokmärken (grön): Tryck på denna knapp för att aktivera bokmärkesfunktionen. Avsnittet Bokmärkesfunktion på sidan 15 innehåller mer information. Program (röd): Tryck på denna knapp för att skapa en programmerad spellista för skivan som spelas. Avsnittet Programmerad uppspelning på sidan 15 innehåller mer information. Zoom (blå): Tryck på denna knapp för att zooma in på eller ut från en videobild eller en bild i ett bildspel. Använd navigeringsknapparna för att zooma in på olika delar av bilden. Obs! Denna funktion är skivberoende. Den fungerar inte med alla skivor. Miniatyrer (gul): Tryck på denna knapp när du spelar upp ett bildspel för att visa miniatyrer av alla bilder i den aktiva mappen. Röd, grön, gul och blå knapp: När BDT 3/BDT 30 spelar upp en Blu-ray Disc-inspelning kan dessa knappar aktivera funktioner och menyer som varierar mellan olika skivor. Menyanvisningarna till respektive skiva innehåller mer information. Obs! Dessa Blu-ray Disc-funktioner kan ibland åsidosätta funktionerna för bokmärken, miniatyrbilder, programmering och zoom. Sifferknappar: Tryck på dessa knappar för att ange siffror för olika objekt. Dimmer: Tryck på denna knapp för att växla mellan olika ljusstyrkor för displayen på spelarens främre panel: 100 %, 50 %, 25 %, auto/av. När ljuset är avstängt återgår displayen tillfälligt till full ljusstyrka när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen. Rensa: Tryck på denna knapp för att rensa en felaktig inmatning med de sifferknapparna. SVENSKA 9

10 Ansluta spelaren/förbereda fjärrkontrollen Ansluta spelaren HDMI-anslutning Om din mottagare/processor har en HDMI-anslutning Använd den medföljande HDMI-kabeln för att ansluta spelarens HDMI-utgång till HDMIingången i din mottagare/processor. Använd en annan HDMI-kabel för att ansluta mottagarens/processorns HDMI-utgång till HDMI-ingången i din TV. Nätsladdsanslutning BDT 3/BDT 30 har en löstagbar nätsladd. Denna typ av sladd gör det lättare för dig att installera och ansluta alla andra systemkablar till spelarens bakpanel. Obs! Strömkravet för BDT 3/BDT 30 är V, 50/60 Hz, 25 W. Anslutning i en annan strömkälla än vad som anges här kan skada spelaren eller leda till onormal drift. Innan du kopplar in nätsladden i ett vägguttag bör du säkerställa att alla andra anslutningar är korrekta. Koppla in honkontakten på den löstagbara BDT 3/BDT 30-nätsladden i spelarens nätsladdsuttag. Koppla in den andra änden i ett fungerande oväxlat växelströmsuttag. Om din mottagare/processor inte har en HDMI-anslutning Använd den medföljande HDMI-kabeln för att ansluta spelarens HDMI-utgång direkt till HDMI-ingången i din TV. Anslutning med koaxialutgång för digitalt ljud Om du inte har anslutit HDMI-utgången i BDT 3/BDT 30 till din mottagare/processor ska du ansluta du spelarens digitala koaxialutgång till koaxialingången i din mottagare/ processor. Slå på huvudströmbrytaren på BDT 3/BDT 30. Spelarens strömindikator blir gul för att visa att spelaren är i standby-läge. Förbereda fjärrkontrollen Installera batterierna Fjärrkontrollen till din BDT 3/BDT 30 använder två AAA-batterier (ingår). Sätt i batterierna enligt bilden och se till att de är vända på rätt håll. Anslutning med analoga ljudutgångar Anslut BDT 3/BDT 30-utgångarna för analogt ljud till mottagarens/processorns ingångar för analogt ljud eller till ingångarna för analogt ljud din analoga inspelningsenhet. Anslutning av kompositvideoutgång Om du inte har anslutit HDMI-utgången i BDT 3/BDT 30 till din TV eller ljud-/videomottagare ska du ansluta spelarens kompositvideoutgångskontakt till kompositvideoingången i din TV eller ljud-/videomottagare. Nätverksanslutning Använd en Cat. 5/RJ45-nätverkskabel (ingår ej) för att ansluta nätverksporten i BDT 3/BDT 30 direkt till en router, en switch, ett modem eller ett Ethernet-vägguttag med åtkomst till Internet. Obs! BDT 3/BDT 30 kan inte använda innehåll på andra nätverksanslutna enheter. Nätverksanslutningen aktiverar BD-Live-funktionerna i BDT 3/BDT 30. Avsnittet Interaktivitet med BD-Live på sidan 15 innehåller mer information. Använda fjärrkontrollen När du använder fjärrkontrollen ska du tänka på att rikta den mot spelarens främre panel. Kontrollera att inga föremål, t.ex. möbler, blockerar fjärrkontrollens signal till mottagarögat på spelaren. Starka lampor, lysrör och plasmavideoskärmar kan störa fjärrkontrollens funktion. Fjärrkontrollen har en räckvidd på ca. 6,1 m, beroende på ljusförhållandena. Du kan använda fjärrkontrollen med en vinkel på upp till 30 från spelarens båda sidor. Kontrollera att batterierna sitter rätt om fjärrkontrollen inte verkar fungera. Om den ändå inte fungerar kan du prova med att sätta i nya batterier

11 Ställa in spelaren Ställa in spelaren Obs! Menyskärmarna som visas i denna bruksanvisning finns med i informationssyfte och kan skilja sig en aning från det som verkligen visas. När du ställer in din BDT 3/BDT 30 ska du använd fjärrkontrollen för att navigera genom alla menyer på skärmen och välja menyalternativ. Använd uppåt- och nedåtknapparna för att navigera genom menylistan. När ett objekt markeras visas en ram runt det. Tryck på OK för att välja ett markerat objekt. Skärmens innehåll ändras beroende vad du väljer. Tryck på knappen EXIT för att gå tillbaka till föregående skärm. Installationsguiden När du slår på din BDT 3/BDT 30 första gången visas installationsguiden i menyn på skärmen. Page: 3/5 Please select the highest resolution that your TV supports. If you are unsure, select Auto. Upon making a selection the screen will be changed to the chosen resolution. You will be presented with the option to continue with the new resolution or Cancel to return to the previous resolution. If the screen remains blank, please wait 15 seconds without pressing anything and the system will automatically return to the previous resolution. Previous Setup Wizard Auto 480i/576i 480p/576p 720p 1080i 1080p OK Next Page: 1/5 Setup Wizard Tryck på OK när du har valt den högsta upplösningen i din TV. Guidens skärm för bildförhållande visas. Om du är osäker på den högsta upplösningen i din TV kan du välja "Auto", varvid spelaren automatiskt väljer den bästa upplösningen. Welcome to the Harman Kardon BDT Setup Wizard. Some simple information is needed to ensure you get the best experience from your product. You can adjust these settings later in addition to making changes to more advanced settings by pressing the Settings button on the remote. Page: 4/5 Please select the best aspect ratio that fits your TV. Setup Wizard 16:9 Full 16:9 Normal 4:3 Pan & Scan 4:3 Letterbox OK Next Innan du kan använda din BDT 3/BDT 30 måste du ställa in språket och göra några få grundinställningar så att spelarens videoutmatning fungerar korrekt med din TV. Tryck på OK så visas guidens språkskärm. Previous OK Next Page: 2/5 Setup Wizard När du har valt det bildförhållande som passar din TV bäst ska du trycka på OK för att spara dina inställningar. Tryck på OK igen för att avsluta installationsguiden. Avsnittet Bildförhållande på sidan 13 innehåller mer information om bildförhållanden. Please select which language you would like the BDT menus to appear. SVENSKA Previous OK Next Tryck på OK när du har ställt in det språk du vill ha på menyerna på skärmen. Guidens skärm för TV-upplösning visas. 11

12 Ställa in spelaren Inställningsmenyer Tryck på fjärrkontrollens inställningsknapp för att visa BDT-spelarens inställningsmenyer, där du kan konfigurera spelarens funktioner. Tryck på vänster-/högerknapparna på fjärrkontrollen för att gå mellan menyer, tryck på uppåt-/nedåtknapparna för att navigera genom de listor som visas på de olika skärmarna och tryck på OK för att välja markerade objekt. Tryck på EXIT när som helst för att gå till föregående skärm. General Settings System Language Playback Parental Control Network Select to adjust general settings Allmänna inställningar General Settings System Language Playback Parental Control Network Select to adjust system settings Front Panel Brightness Screen Saver Auto Power Off CEC One Touch Play One Touch Standby 100% Off Off On On On System: Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa in följande systemfunktioner: Frontpanelens skärpa: Med detta alternativ ställer du in ljusstyrkan för informationsdisplayen på din BDT 3/BDT 30. Skärmsläckare: För att förhindra att bilden bränns in på skärmen rekommenderar vi att skärmsläckaren aktiveras när BDT 3/BDT 30 används med en CRT- eller plasma-tv. Automatisk strömbrytare: Detta alternativ anger hur länge BDT 3/BDT 30 ska förbli på när den inte används, innan den automatiskt övergår i standby-läge. CEC: När detta alternativ är aktivt kan du aktivera eller avaktivera CEC-funktionerna One Touch Play och One Touch Standby. One Touch Play och One Touch Standby: När dessa alternativ är aktiva kan BDT 3/BDT 30 ställas om i uppspelnings- eller standby-läge via kommandon från fjärrkontrollen till en TV som är ansluten till spelarens HDMI-utgång. Systemuppgradering: Välj detta alternativ när du vill installera en uppgradering av den fasta programvaran i BDT 3/BDT 30, som du har hämtat från en Harman Kardon-källa. Installationsguide: Detta alternativ aktiverar installationsguiden till BDT 3/BDT 30 (se avsnittet Installationsguiden på sidan 11). BD-Live-minnesenhet: Detta alternativ ger dig möjlighet att ange hur BDT 3/BDT 30 ska hantera lagrat BD-Live-innehåll. Du kan välja att spara innehållet i en USBenhet som du ansluter via USB-porten i BDT 3/BDT 30. Avsnittet Interaktivitet med BD-Live på sidan 15 innehåller mer information. Återställ standard: Med detta alternativ kan du återställa din BDT 3/BDT 30 till fabriksinställningarna. Obs! Detta alternativ återställer dessutom lösenordet för föräldrakontroll till fabriksinställningen Avsnittet Föräldrakontroll på denna sida. Språk: Denna inställning ger dig möjlighet att spelaren och skivmenyerna, önskat ljudspråk samt önskat språk för textning. Obs! Om en viss skiva inte har innehåll på det inställda språket kan du använda skivans meny för att välja ett språk som är tillgängligt på skivan. Uppspelning: Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa in följande uppspelningsfunktioner: Visa vinkelikon: Detta alternativ ger dig möjlighet att ange om vinkelikonen ska visas automatiskt när en skiva med flera kameravinklar spelas upp. Auto Play: Detta alternativ ger dig möjlighet att ange om skivor ska spelas upp automatiskt när de sätts in i spelaren. Visa PIP-ikon: Detta alternativ ger dig möjlighet att ange om bild-i-bild-ikonen ska visas automatiskt när du spelar upp en Blu-ray Disc-skiva med bild-i-bild-innehåll. Visa sekundär audioikon: Detta alternativ ger dig möjlighet att ange om den sekundära ljudikonen ska visas automatiskt när du spelar upp en Blu-ray Discskiva med sekundärt ljudinnehåll. Fortsätt skiva: Detta alternativ ger dig möjlighet att ange om en skiva som har matats ut under uppspelning ska fortsätta uppspelningen från samma ställe nästa gång den sätts in i spelaren. Obs! Denna funktion är skivberoende. Vissa skivor stödjer inte fortsatt uppspelning. DivX VOD DRM: Detta alternativ visar din spelares DivX-registreringsinformation. Föräldrakontroll: Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa in lösenordet till spelarens föräldrakontroll och vilken föräldrakontrollnivå som ska vara aktiv. Obs! Det förvalda lösenordet är Nätverk: Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa in följande nätverksfunktioner: Information: Detta alternativ visar nätverkets IP-adress, nätmask, gatewayadress och DNS-adress. Testa anslutning: Detta alternativ testar om nätverksanslutningen till BDT 3/BDT 30 är korrekt. IP-konfigurering: Detta alternativ ger dig möjlighet att ange dina nätverksinställningar automatiskt eller manuellt. Välj alternativet Auto om du inte får andra anvisningar från din nätverksadministratör. BD-Live-anslutning: Detta alternativ ger dig möjlighet att ange BD-Liveanslutningsinställningar för din BDT 3/BDT 30. Inställningen "Tillåt alltid" innebär att hämtning av BD-Live-innehåll alltid är tillåtet. Med inställningen "Begränsa" är innehållshämtning endast tillåtet om skivan är officiellt BD-Live-certifierad. Med inställningen "Förbjud" är ingen BD-Live-åtkomst tillåten. Avsnittet Interaktivitet med BD-Live på sidan 15 innehåller mer information. Proxyinställningar: Inställningen "Aktivera" ger dig möjlighet att välja och ställa in proxyvärd och proxyport om ditt nätverk kräver en proxyinställning. Inställningen "Avaktivera" förbigår inställningar för proxyvärd och proxyport och förhindrar att de används. Detta alternativ är endast avsett för avancerade användare och ska i de flesta fall vara inställt på "Avaktivera". 12

13 Ställa in spelaren Displayinställningar Display Settings TV Video Processing Select to adjust display settings Aspect Ratio Resolution Color Space Film Mode HDMI Deep Color 16:9 Full Auto RGB Off Off TV: Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa in följande parametrar: Bildförhållande: Detta alternativ ger dig möjlighet att ange hur du vill att 4:3-program ska visas på en 16:9-TV eller hur 16:9-program ska visas på en 4:3-TV. "16:9 Full" sträcker ut 4:3-material så att det fyller en TV-skärm i 16:9-format. "16:9 Normal" visar 4:3-program på en TV i 16:9-format med svarta rutor på vardera sidan av bilden, vilket bevarar bildens ursprungliga visuella komposition utan förvrängning. "4:3 Pan & Scan" zoomar in på widescreen-material för att fylla en 4:3-skärm. "4:3 Letterbox" visar 16:9-program med svarta fält ovanför och under bilden, vilket bevarar programmets ursprungliga visuella komposition utan förvrängning. Upplösning: Detta alternativ ger dig möjlighet att välja videoupplösning för BDT 3/BDT 30. Med inställningen "Auto" väljs automatiskt den bästa upplösningen för din TV. Färgområde: Detta alternativ ger dig möjlighet att välja ett fördefinierat färgområde för videobilden. Filmläge: Om din TV kan hantera en 1080p/24 Hz-signal (dvs. om TV:n har 1080p upplösning och en videouppdateringsfrekvens som är en heltalsmultipel av 24) kan du aktivera detta alternativ för att få maximal upplösning med Blu-ray Discinnehåll som har utvecklats med 24 bilder per sekund. Om din TV inte kan hantera en 1080p/24 Hz-signal bör du avaktivera detta alternativ så att BDT 3/BDT 30 kan konvertera upp filmmaterial med 24 bilder per sekund till den normala uppdateringsfrekvensen för video som är 30 Hz. HDMI Deep Color: Detta alternativ ger dig möjlighet att justera upplösningen för färger för din TV. Om din TV kan hantera Deep Color kan den visa en utökad färgpalett när detta alternativ är aktivt. På: BDT 3/BDT 30 matar alltid ut 36-bitars eller 30-bitars Deep Color. Av: BDT 3/BDT 30 genererar inte Deep Color (färgupplösningen förblir 24 bitar). TV-standard: Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa in standarden för din TV-display. Auto: BDT 3/BDT 30 ställer automatiskt in standarden för din TV. PAL: Ställer in videosignalen för PAL-standarden. NTSC: Ställer in videosignalen för NTSC-standarden. HDMI 3D: Detta alternativ fastställer hur spelaren hanterar 3D-program när den är ansluten till en 3D-utrustad TV via HDMI-anslutningen. Auto: BDT 3/BDT 30 visar automatiskt video i 3D när programmet är i 3D-format. Av: BDT 3/BDT 30 visar inte video i 3D. Videobearbetning: Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa in den interna videobearbetningen i BDT 3/BDT 30. Videoläge: Detta alternativ ger dig möjlighet att välja ett förinställt videobearbetningsalternativ för att optimera bilden för det aktuella programmet genom att justera ljusstyrka, kontrast, färg och skärpa. Standard: Neutrala inställningar Intensiv: För videospel Film: För filmer och många TV-utsändningar Anpassad: Detta alternativ ger dig möjlighet att ändra videoinställningarna manuellt. Inställningarna för ljusstyrka, färgmättnad, nyans och kontrast visas som skjutreglage. Standardinställningen för varje inställning är 0. Använd vänster- och högerknapparna för att ändra inställningarnas värden. Audioinställningar Audio Settings Audio Out HDMI Audio Out Select to adjust Audio output settings Coaxial Output PCM Downsampling Dynamic Range Ctrl Auto PCM Off Ljudutgång: Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa in följande: HDMI-ljudutmatning: Utöver digitala videosignaler hanterar HDMI-anslutningen i BDT 3/BDT 30 även digitala ljudsignaler. Det finns fyra inställningar: Auto: Detta alternativ innebär att BDT-spelarens HDMI-utgång sänder det digitala ljudformat som passar bäst för surround-soundavkodningsfunktionen i den komponent som spelaren är ansluten till. Ursprunglig bitström: Detta alternativ innebär att programmet sänds ut i sitt ursprungliga ljudformat via HDMI-utgången. PCM: Detta alternativ innebär att en tvåkanals nedmixning av programmets ursprungliga ljudformat sänds ut via HDMI-utgången. Av: Detta alternativ stänger av BDT-spelarens HDMI-ljudsignal. Om du endast använder spelarens HDMI-anslutning för video (du har anslutit spelarens HDMI-utgång direkt till din TV och har anslutit den digitala BDT 3-/ BDT 30-koaxialutgången till ett hemmabiosystem) rekommenderar vi att du ställer in HDMI-ljudutmatningen på "Av". Koaxialutgång: Om du endast använder BDT-spelarens HDMI-anslutning för video och har anslutit dess digitala koaxialutgång till ditt hemmabiosystem ska du välja ett av dessa tre alternativ: Ursprunglig bitström: Detta alternativ innebär att programmets ursprungliga digitala ljudspår sänds ut via den digitala koaxialutgången. PCM: Detta alternativ innebär att en tvåkanals nedmixning av programmets ursprungliga ljudformat sänds ut via den digitala koaxialutgången. (Se PCMnedsampling nedan.) Omkodning: Detta alternativ kodar om ett programs förlustfria format (Dolby TrueHD eller DTS-HD Master Audio) till ett förlustgivande format och sänder ut det via den digitala koaxialutgången. PCM-nedsampling: Detta alternativ ställer in samplingsfrekvensen för tvåkanals nedmixad PCM-signal. Ställ in detta alternativ på den högsta samplingsfrekvens som kan hanteras av den anslutna komponenten. Obs! Om komponenten kan hantera en samplingsfrekvens på 192 khz ska detta alternativ vara "Av", vilket överför material samplat med 192 khz utan nedsampling. SVENSKA 13

14 Ställa in spelaren/spela upp skivor Dynamic Range Ctrl: Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa in dynamisk områdeskontroll: Auto: BDT 3/BDT 30 ställer automatiskt in det dynamiska området baserat på volymområdet i ljudkällan. På: BDT 3/BDT 30 aktiverar alltid det dynamiska området. Av: BDT 3/BDT 30 avaktiverar alltid det dynamiska området. Informationsmeny Information Select to browse system information Software Version: BDT V MAC Address: 00-1B D Informationsmenyn visar versionsnumret för programvaran/den fasta programvaran i BDT 3/BDT 30 samt spelarens fabrikstilldelade MAC-nätverksadress. Denna skärm har endast informerande syfte och innehåller inga alternativ som kan justeras. Spela upp skivor Försiktighetsåtgärder vid skivhantering Se till att hålla skivan ren genom att hålla du den i kanterna. Vidrör inte ytan. Sätt inte papper eller tejp på skivan. Om det finns lim (eller liknande ämne) på skivan måste det avlägsnas helt innan du spelar upp skivan. Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor som varmluftskanaler och se även till att lämna den i direkt solljus i en parkerad bil, eftersom temperaturen kan stiga kraftigt inuti bilen. Lägg tillbaka den i fodralet när den inte används. Skriv inte på etiketten med en kulspetspenna eller andra vassa skrivdon. Var försiktig så att du inte tappar eller böjer skivan. Försiktighetsåtgärder vid skivrengöring Rengör skivan med en trasa innan du spelar upp den. Torka av skivan från mitten mot kanterna. Använd inte lösningsmedel som bensen, förtunning, vanliga rengöringsmedel eller antistatisk sprej avsedd för LP-skivor av vinyl. Regionkoder BDT-spelaren har utformats i överensstämmelse med den regionhanteringsinformation som finns på de flesta inspelade Blu-ray- och dvd-skivor. Om en skiva har en annan regionkod än den som din BDT-spelare är utformad för går det inte att spela den med din BDT-spelare. Fullständig information om din spelares regionskodning finns i hörnrutan på sidan 5. Copyright Video- och ljudmaterial kan innehålla copyrightbelagda verk som inte får spelas in utan tillstånd från copyrightinnehavaren. Se relevant lagstiftning avseende copyrightskydd. Kopieringsskydd Din BDT-spelare uppfyller HDCP-kraven (High-Definition Copy Protection). En bildskärm som är ansluten via HDMI-utgången måste uppfylla också HDCP-kraven. BDT-spelaren innehåller kopieringsskyddsteknik. Om innehållet på en kopieringsskyddad Blu-ray Disc-skiva eller DVD-skiva kopieras med en videobandspelare förhindrar kopieringsskyddskoden normal uppspelning av videobandskopian. Kompatibla skivformat BDT-spelaren kan spela upp följande typer av skivor (i 5"/12 cm och 3"/8 cm storlek): BD-Video (single-layer eller double-layer) DVD-Video DVD+R/+RW DVD-R/-RW CDDA (digital ljud-cd) CD-R/RW Obs! Kompatibilitet och funktioner med dual-layer-skivor garanteras inte. Kompatibla mediekodek Spelaren kan spela upp medier som har spelats in med följande ljud-/videokodek: MPEG 1, Layer 1 MPEG 2, Layer 2 MPEG 2, Layer 3 H.264 VC-1 AAC MP3 (från CD-R/RW, DVD+R/+RW, BD-R/RE och USB) JPEG (från CD-R/RW, DVD+R/+RW, BD-R/RE och USB) DivX 3.x/4.x/5.x (från CD-R/RW, DVD+R/+RW och USB) Obs! På grund av formatskillnaderna på vissa skivor kan det hända att vissa skivor innehåller flera olika funktioner och att vissa av dem inte är kompatibla med BDT 3/BDT 30. På liknande sätt gäller att även om Blu-ray Disc-inspelningar och DVD-skivor kan hantera många olika funktioner innehåller inte alla skivor varje funktion i deras system. Om spelaren exempelvis är kompatibel med skivor med flera kameravinklar används den funktionen endast om skivan har kodats specifikt för uppspelning av flera kameravinklar. Om du vara säker på att en viss funktion eller ett ljudspårsalternativ är tillgängligt kan du kontrollera de alternativ som anges på skivomslaget. Uppspelning av inspelningsbara skivor kan variera på grund av kvalitetsvariationer hos skivan och inspelningsenheten som användes för att skapa skivan. 14

15 Spela upp skivor Sätta i och spela upp skivor Tryck på Öppna/stäng för att öppna skivluckan och lägg skivan i facket. Tryck på Öppna/ stäng igen för att stänga skivluckan. Sätt aldrig i fler än en skiva i taget i skivfacket. Lägg inte skivan upp och ned. Tryck på uppspelningsknappen för att starta uppspelningen när skivan har laddats in i spelaren. Använd knapparna Spela upp, Paus, Stoppa, Föreg/hoppa, Nästa/hoppa, Sök/sakta framåt och Sök/sakta bakåt för att styra skivuppspelningen. Avsnittet Fjärrkontrollens funktioner på sidan 9 innehåller mer information om dessa knappars funktioner. Uppspelningsfunktioner Upprepa: När du spelar upp en Blu-ray Disc-inspelning eller en DVD kan du använda denna knapp för att växla genom följande upprepningslägen: kapitel, titel, allt, av. När du spelar upp en CD växlar denna knapp genom följande upprepningslägen: spår, allt, av. Obs! Vissa Blu-ray Disc-inspelningar medger inte upprepning. A B: När du spelar upp en Blu-ray Disc-inspelning, DVD eller musik-cd kan du använda denna knapp för att ställa om spelaren i A-B-upprepningsläget. Den första tryckningen ställer in upprepningspunkt A. Den andra tryckningen ställer in upprepningspunkt B och börjar upprepa programavsnittet mellan de båda punkterna. Om du trycker på A B när spelaren är i A B-upprepningsläget tas spelaren ut ur läget. Obs! A B-upprepning medges inte av vissa Blu-ray Disc-inspelningar. Sök: När du trycker på Sök under skivuppspelningen aktiveras sökfunktionen, som ger dig möjlighet att hoppa till en viss plats på skivan. Du kan söka efter platsen enligt titel, kapitel och tid. Avsnittet Fjärrkontrollens funktioner på sidan 9 innehåller mer information. Obs! Om du spelar upp en skiva som inte tillåter sökning enligt titel måste du gå till skivmenyn för att byta titel. Alternativ: Tryck på Alternativ för att visa alternativ för skivan som just nu spelas. Bluray Disc-alternativen omfattar titel, kapitel, tidvisning, ljudalternativ, vinkelalternativ, textningsalternativ, bild i bild-alternativ, alternativ för sekundärt ljudspår, bithastighetsalternativ, stillbildsalternativ, snabbspolning framåt samt scenrepris. DVD-alternativen omfattar titel, kapitel, tidvisning, uppspelningslägen, ljudalternativ, vinkelalternativ, bithastighetsalternativ, stillbildsalternativ, snabbspolning framåt samt scenrepris. Ljud-CD-alternativen omfattar spårval, tidvisning, uppspelningslägen, bithastighet, snabbsökning och repris. Visa information: När du spelar upp Blu-ray Disc-inspelningar och DVD-skivor kan du trycka på denna knapp för att slå på eller stänga av informationsfältet. Uppspelningsläge Skivtyp och kodning Ljudläge Aktuell titel Aktuellt kapitel Tidvisning MPEG 1 / 2 1 / 8 00 : 32 : 37 DVD-VIDEO TT 1/1 English Dolby Digital 5.1 "Sök" indikering Toppmeny: Visar toppmenyn för Blu-ray Disc-inspelningen eller DVD-skivan som spelas. Obs! Denna funktion är skivberoende. Toppmenyer finns inte på alla DVD-skivor. Om en viss DVD inte har en toppmeny kan det hända att skivans meny visas när du trycker på toppmenyknappen. Detta är dock beroende av hur menysystem har skapats. Popup-meny: Om du trycker på denna knapp under uppspelning av en Blu-ray Discinspelning eller DVD-skiva visas skivans dess popup-meny. Bokmärkesfunktion: Med bokmärkesfunktionen kan du märka upp till 12 platser på den skiva som spelas upp för tillfället. Tryck på bokmärkesknappen för att märka den aktuella platsen på skivan. Du kan spela upp skivan från ett av dina utvalda bokmärken genom att hålla bokmärkesknappen intryckt så att bokmärkeslistan visas. Använd vänster-/ högerknapparna för att välja det önskade bokmärket och tryck på OK för att spela upp skivan från den platsen. Obs! Bokmärkesfunktionen är skivberoende. Bokmärkesfunktionen kan inte användas med vissa skivor. Programmerad uppspelning: Detta alternativ ger dig möjlighet att skapa en programmerad spellista för en skiva som sitter i BDT 3/BDT 30. Programmeringsfunktionen kan användas med CD, DVD och Blu-ray Disc-inspelningar. Obs! Vissa Blu-ray Discskivor har inte stöd för programmerad uppspelning. 1. Tryck på knappen Programmera. Programskärmen visas (CD-programskärmen visas nedan). Page: 1/ CD Track Total: 15 Track: 10 Track: Program Play CLEAR Clear EXIT Stop 2. Tryck på OK och använd uppåt-/nedåtknapparna för att välja en titel (Blu-ray Disc/ DVD) eller ett spår (CD) på skivan för din första programpunkt. Obs! Val enligt titel är inte möjligt med vissa Blu-ray Disc-inspelningar. 3. Tryck på högerknappen och använd uppåt- och nedåtknapparna för att välja kapitel för din första programpunkt (endast Blu-ray Disc/DVD). 4. Upprepa steg 2 3 för varje punkt i din programmerade lista. 5. När du är klar med programmeringen av listan behöver du bara trycka på uppspelningsknappen för att spela upp den programmerade spellistan. Interaktivitet med BD-Live BD-Live-interaktivitet är tillgängligt med särskilda Blu-ray Disc-inspelningar. När du väljer BD-Live-funktioner i en skivas meny kan du hämta extra innehåll och annan information via Internet (via nätverksanslutningen) och spara detta i en enhet som är inkopplad i USB-porten på din BDT 3/BDT 30. Obs! Koppla inte ur USB-minnet medan BD-Live-informationen hämtas. Om du kopplar ur enheten och Harman Kardons välkomstskärm visas måste du trycka på uppspelningsknappen för att gå tillbaka till början av skivan. Om du har svårt att ansluta till Internet när du spelar BD-Live-skivan kan du trycks på inställningsknappen och gå till menyn Nätverksinställningar. Välj "Testa anslutning". Om BDT 3/BDT 30 kan ansluta till Internet kan det hända att servern som BDT-Liveskivan försöker ansluta till inte svarar. Läs mer på skivomslaget eller kontakta onlineinnehållsleverantören. Om funktionen Testa anslutning upptäcker ett fel bör du kontakta din Internet-tjänsteleverantör (ISP) för att få rätt inställningar för IP-konfigurationsmenyn i BDT 3/BDT 30. Om problemet kvarstår bör du åter kontakta din ISP om vidare hjälp. Spela musik-cd-skivor När BDT 3/BDT 30 spelar en musik-cd innehåller det översta fältet ikonen för aktuellt uppspelningsläge, typ av skiva, aktuellt spår, totalt antal spår på skivan samt tidvisningen. Uppspelningsläge Skivtyp CDDA Aktuellt spår T 1 / 15 Totalt antal spår Tidvisning TRACK 00 : 32 : 37 SVENSKA 15

16 Spela upp filer från USB-enheter och CD-dataskivor Spela upp filer från USB-enheter och CD-dataskivor Din BDT 3/BDT 30 kan spela upp MP3- (upp till 320 kbit/s) och AAC-ljudfiler, visa JPEGbilder samt spela upp ljud-/videofiler av typ MPEG 1 (layer 1), MPEG 2 (layer 2 och 3) och DivX (3.x, 4.x och 5.x) som är lagrade på en USB-enhet eller en CD-dataskiva. VIKTIGT: Endast medier med filsystemet FAT32 är kompatibla med BDT 3/BDT 30. Du får åtkomst till filer på en enhet som har anslutits till spelarens USB-port genom att trycka på hemknappen och välja "USB" i listan med källor på skärmen. Visa bilder Välj "Foto" i den översta mappen. Välj sedan en mapp som innehåller bildfiler och markera en bildfil i mappen. En miniatyr av den markerade bilden visas till höger på skärmen. USB Home Menu USB Playlist Settings Type:USB Size: M FS:FAT32.. Sunset Connie1 Type:JPG Connie2 Stadium Size:0.241M Resolution:720x524 AB Stand 1 01 / 31 HOME Exit OPTIONS Option 1 / 4 HOME Exit OPTIONS Option Oavsett hur enhetens filstruktur ser ut visas först tre enskilda mappar med namnen "Foto", "Musik" och "Video" på skärmen. Välj de medietyper som du vill spela upp i dessa mappar. USB.. Photo Music Video Type:Folder 1 / 3 HOME Exit OPTIONS Option Sedan visas enhetens filstruktur på skärmen. Om du väljer en mapp visas alla valda medietyper i mappen. Om det finns filer av den valda typen i enhetens rotmapp visas även dessa på skärmen. Om du vill flytta till en högre mappnivå ska du trycka du på vänsterknappen eller välja mappikonen med pilen. Använd följande knappar på fjärrkontrollen när du visar bilder: Spela upp: Tryck på denna knapp för att starta ett bildspel som visar varje bildfil på den aktuella mapp- eller katalognivån (med början på den markerade JPEG-filen) under 15 sekunder i den ordning de visas i mappen. Paus: Tryck på denna knapp för att frysa den aktuella bilden på skärmen. Tryck på uppspelningsknappen för att fortsätta bildspelet. Stoppa: Tryck på denna knapp för att avsluta bildspelet och gå tillbaka till katalogen. Nästa/hoppa och föreg/hoppa: Tryck på dessa knappar för att hoppa över nästa eller föregående bildfil i bildspelet eller katalogen. Uppåt: Tryck på denna knapp medan ett bild visas för att vrida den 180. Tryck på denna knapp medan kataloglistan visas för att markera det föregående objektet i katalogen. Nedåt: Tryck på denna knapp medan ett bild visas för att visa en spegelbild av bilden. Tryck på denna knapp medan kataloglistan visas för att markera nästa objekt i katalogen. Vänster: Tryck på denna knapp medan ett bild visas för att vrida bilden 90 motsols. Tryck på denna knapp medan kataloglistan visas för att gå en nivå uppåt i katalogen. Höger: Tryck på denna knapp medan ett bild visas för att vrida bilden 90 medsols. Alternativ: Tryck på denna knapp medan ett bild visas för att visa alternativmenyn med följande alternativ: Fil: Välj en fil som ska visas. Spelläge: Visa filerna i normal ordning, i slumpvis ordning (tills du trycker på stoppknappen) eller i blandningsordning (varje bild i mappen visas en gång i slumpvis ordning och och sedan visas katalogen på nytt). Bildvisning: Ange hur länge du vill att varje bild ska visas: 5, 15 eller 30 sekunder. Övergång: Välj mellan olika typer av bildövergångar. Om du trycker på alternativknappen när en katalog visas öppnas rutan med alternativ för spellistor. Avsnittet Använda spellistor på sidan 18 innehåller mer information. 16

17 Spela upp filer från USB-enheter och CD-dataskivor Miniatyrbilder (gul): Tryck på denna knapp när du spelar upp ett bildspel för att visa miniatyrer av alla bilder i den aktiva mappen. Använd pilknapparna och OK för att markera och välja bilder för visning. Musikfil spelas upp när du väljer den. Om andra musikfiler i mappen följer efter den valda filen spelar BDT 3/BDT 30 upp dem i den ordning de visas på skärmen. Följande skärm visas medan musikfiler spelas upp: 1 / : 02 : 37 Type: MP3 Total Time: 03:29 Title: Beanwater Junction, Part 1 Artist: Jugalbandi Album: Night Crazy Genre: Progressive 1 / 25 Move Previous Next Zooma (blå): Tryck på denna knapp under ett bildspel för att frysa och zooma in till den aktuella bildens dubbla storlek. Tryck fler gånger på knappen för att ändra zoomnivån till 3x, 4x, 1/2x, 1/3 och 1/4x av storleken. Spela upp musikfiler Välj "Musik" i den översta katalogen. Välj en mapp som innehåller musikfiler och markera en av filerna. Information om den markerade filen visas till höger på skärmen. USB.. Beanwater Part 1 Laydown Delivery (Edit 1) Madagascar Wombat Night Crazy The Lost Transit Center Type:MP3 Total Time:03:29 Title:Beanwater Junction, Part 1 Artist:Jugalbandi Album:Night Crazy Genre:Progressive 01 / 10 HOME Exit OPTIONS Option Om en vald MP3-fil har en ID3-tagg för ett skivomslag visas omslaget på skärmen. Använd knapparna Spela upp, Paus, Stoppa, Föreg/hoppa, Nästa/hoppa, Sök/sakta framåt och Sök/sakta bakåt för att styra uppspelning av musikfiler. Avsnittet Fjärrkontrollens funktioner på sidan 9 innehåller mer information om dessa knappars funktioner. När BDT 3/BDT 30 spelar upp musikfiler från en USB-enhet eller en CD-datadisk fungerar funktionerna Upprepa och Alternativ lite annorlunda än de gör när enheten spelar upp Blu-ray Disc-inspelningar och DVD-skivor och musik-cd-skivor: Upprepa: Tryck på denna knapp för att växla genom följande upprepningslägen: 1 (låt), Alla (mapp), Av. Det aktiva upprepningsläget anges i det översta fältet på skärmen. Alternativ: Tryck på denna knapp för att visa tillgängliga alternativ för låten som spelas upp: xt Fil: Väljer direkt en låt att spela upp antingen den aktuella låten eller en annan låt. Tid: Visar spårets förflutna tid eller spårets återstående tid. Spelläge: Spelar upp låtar i normal ordning, i slumpvis ordning (tills du trycker på stoppknappen) eller i blandningsordning (spelar upp varje låt i mappen en gång i slumpvis ordning och återgår till katalogen). Bithastighet: Visar bithastigheten för låten som spelas upp. Snabbspolning: Utför en snabb hörbar sökning framåt genom låten. Repris: Varje tryckning på OK hoppar tio sekunder bakåt under uppspelningen. Under uppspelning av musikfiler från en USB-enhet eller data-cd kan du även visa bilder som finns på samma medium. Tryck på hemknappen när en musikfil spelas upp, navigera till en mapp med bildfiler och välj en bildfil för att starta ett bildspel. SVENSKA 17

18 Spela upp filer från USB-enheter och CD-dataskivor/använda spellistor Spela upp videor Välj "Video" i den översta katalogen. Välj en mapp som innehåller videofiler och markera en videofil i den aktiva mappen. USB.. Dodgers Sweep Yanks in 63 Koufax s Perfect Game Gagne Saves 84th Game Krik Gibson s Homer Bums Champs in 1955 Type:MPEG 01 / 7 HOME Exit OPTIONS Option Videon spelas automatiskt. Om det finns andra videofiler i mappen spelar BDT 3/BDT 30 upp varje fil i den ordning de visas i menyn på skärmen. Använd knapparna Spela upp, Paus, Stoppa, Föreg/hoppa, Nästa/hoppa, Sök/sakta framåt och Sök/sakta bakåt för att styra uppspelning av videofiler. Avsnittet Fjärrkontrollens funktioner på sidan 9 innehåller mer information om dessa knappars funktioner. När BDT 3/BDT 30 spelar upp videofiler från en USB-enhet eller CD-datadisk fungerar funktionerna Upprepa och Alternativ lite annorlunda än de gör när enheten spelar upp Blu-ray Disc-inspelningar och DVD-skivor: Upprepa: Tryck på denna knapp för att växla genom följande upprepningslägen: 1 (aktuell video), Alla (mapp), Av. Alternativ: Tryck på denna knapp för att visa tillgängliga alternativ för videon som spelas upp: Fil: Väljer direkt en fil att spela upp. Titel: Väljer direkt en titel att spela upp (om den finns). Kapitel: Väljer direkt ett kapitel att spela upp (om det finns). Tid: Visar förfluten tid eller återstående tid. Spelläge: Spelar videor i normal ordning, i slumpvis ordning (tills du trycker på stoppknappen) eller i blandningsordning (spelar upp visar varje video i mappen en gång i slumpvis ordning och återgår till katalogen). Ljud: Väljer ljudalternativ (om de finns). Använda spellistor Eftersom USB-enheter och CD-R-dataskivor kan innehålla många spelbara filer kan du skapa en spellista för varje skiva för att underlätta åtkomsten till utvalda filer. Skapa en spellista Obs! Förfarandet är detsamma för en CD-R-spellista som för en USB-spellista. 1. Tryck på hemknappen. Hemmenyn visas. 2. Välj CD-dataskivan eller USB-enheten. Mapparna Foto, Musik och Video visas. 3. Välj den filtyp som du vill skapar spellistan för. Du kan skapa en spellista för varje filtyp. 4. Sök i katalogstrukturen. När du ser en fil av den önskade filtypen som du vill ta med i spellistan ska du markera den och trycka på alternativknappen. Rutan med alternativ för spellistor visas. 5. Lägg till objektet i spellistan genom att välja "Lägg till i spellista". 6. Upprepa steg 4 och 5 för alla objekt som du vill lägga till i spellistan. Skapa en spellista för en annan filtyp genom att upprepa steg 1 6, men välj en annan filtyp i steg 3. Spela upp en spellista 1. Tryck på hemknappen. Hemmenyn visas. 2. Välj Spellista. Mapparna Foto, Musik och Video visas. 3. Välj filtyp för spellistan som du vill spela upp. Spellistan öppnas. 4. Välj första objektet i spellistan och tryck på uppspelningsknappen. Spellistan spelas upp. 5. Upprepa spellistan genom att trycka på Upprepa. Du kan upprepa ett objekt (1 på skärmen) eller hela spellistan (Alla). 18

19 Felsökning Felsökning Om din BDT 3/BDT 30 inte fungerar som du anser att den ska fungera bör du kontrollera du om problemet behandlas i detta avsnitt innan du ringer din återförsäljare eller kontaktar Harman Kardons kundtjänst. Problem Spelaren slås inte på (strömindikatorn har inte tänts): Skivan spelas inte upp: Ingen bild: Inget ljud: Bilden visas med fel bildförhållande: Det förekommer brus eller andra störningar i bilden när du spelar upp en Blu-ray Disc-inspelning eller DVD: Det går inte att få åtkomst till media i en ansluten USB-enhet: Lösning Kontrollera att spelarens nätsladd är korrekt inkopplad i spelarens nätsladduttag. Kontrollera att spelarens är inkopplad i ett fungerande eluttag och att eluttaget inte regleras av en strömbrytare. Se till att huvudströmbrytaren (på spelarens bakre panel) är omställd i läget "ON". Kontrollera att skivan sitter rätt (etiketten uppåt). Kontrollera att skivan är av rätt typ: BD-Video (single-layer eller double-layer), DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CDDA (digital ljud-cd), CD-R/RW. Det går inte att spela upp andra skivtyper. Kontrollera anslutningen mellan spelaren och TV:n. Kontrollera att TV:n är påslagen och att den är inställd på rätt källa. Bekräfta att alla alternativ som har valts i menyn Displayinställningar är rätt för din TV. Kontrollera att TV:n är HDCP-kompatibel. Spelaren kan inte användas med en TV som inte är HDCP-kompatibel. Kontrollera att HDMI-anslutningar och/eller digitala koaxialanslutningar är riktiga. Om du använder den digitala koaxialanslutningen bör du kontrollera att de digitala ljudinställningarna i den anslutna enheten har ställts in rätt. Om du endast använder HDMI-anslutningen bör du kontrollera att HDMIljudinställningarna i den anslutna enheten har ställts in rätt. Om du endast använder HDMI-anslutningen bör du kontrollera att HDMIljudutmatningen i BDT 3/BDT 30 är inställd till På. Ändra inställningen för bildförhållande i menyn Displayinställningar så att den stämmer med TV:n. Kontrollera att skivans yta är ren och fri från repor. Kontrollera att enheten har formaterats för FAT32-filsystemet. Andra filsystem är inte kompatibla med BDT 3/BDT 30. Spelaren reagerar inte på fjärrkontrollkommandon: Ø-symbolen visas på skärmen när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen: Byt ut fjärrkontrollens batterier och kontrollera att de har installerats rätt. Håll fjärrkontrollen närmare spelaren. Kontrollera att ingenting blockerar sikten mellan spelarens fjärrsensor fjärrkontrollen. Kontrollera att skyddsfilmen på spelarens främre panel tagits bort. Den valda funktionen är inte tillåten när du trycker på knappen. SVENSKA Spelaren reagerar inte på kommandon eller uppför sig konstigt: Mer felsökningsinformation finns i avsnittet för frågor och svar (FAQ) på supportsidan på Dra ut spelarens nätsladd ur eluttaget, vänta 30 sekunder och sätt i sladden igen. 19

20 Specifikationer Specifikationer Kompatibla skivformat: Regionkod (BD/DVD): Modell/område där den såldes: BDT 3/USA, Kanada: BDT 30/Europa, Mellanöstern: BDT 30/Korea, sydöstra Asien: BDT 3/Mexiko, Latinamerika: BDT 30/Australien, Nya Zeeland: BDT 30/Ryssland, Indien: BDT 30/Kina.: Ljudformat: Stillbildsformat: Videosignalsystem: NTSC (BDT 3), PAL (BDT 30) HDMI-version: Strömkrav: Strömförbrukning: Mått (H x B x D): Vikt: 5-tums (12 cm) eller 3-tums (8 cm) BD-Video (single-layer eller double-layer), BD-R, BD-RE, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CDDA (digital ljud-cd), CD-R/RW A/1 B/2 A/3 A/4 B/4 C/5 C/6 Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, PCM, CBR vid192 kbit/s, VBR vid 355 kbit/s, MP3: kbit/s bithastighet, inklusive kodning med variabel bithastighet JPEG 1,4a med 3D och 30/36-bitars Deep Color V växelström, 50/60 Hz Max. 25 W, < 0,5 W i standby 66 x 440 x 352 mm 3,7 kg 20

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Snabbguide 1) Huvudströmbrytare 2) Antenn Upp 3) Högtalare utgångar 4) Optiskt digitalt ljud (S/PDIF)

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Innehåll. Var rädd om apparaten: Huvudfunktioner. Bild på apparaten. Fjärrkontroll. Paketets innehåll. Anslutning. TV-anslutning

Innehåll. Var rädd om apparaten: Huvudfunktioner. Bild på apparaten. Fjärrkontroll. Paketets innehåll. Anslutning. TV-anslutning Innehåll Var rädd om apparaten VARNING: DEN HÄR APPARATEN FÅR INTE EXPONERAS FÖR FUKT ELLER VATTEN, PGA. RISKEN FÖR KORTSLUTNINGSBRAND OCH ELEKTRISK STÖT. ÖPPNA INTE HÖLJET (FRAM OCH BAK). APPARATEN INNEHÅLLER

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc spelare Bruksanvisning

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc spelare Bruksanvisning Blu-ray Disc spelare Bruksanvisning Innehållsförtäckning Viktiga säkerhetsinstruktioner 3 Uppackning 5 Installations plats 5 Rengöring 5 Tack för att du har valt Harman Kardon produkter! 5 BDT 2/BDT 20

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt.

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773 Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning S.1 Förebyggande

Läs mer

BDS 270/BDS 570. Blu-ray Disc -mottagare. Bruksanvisning

BDS 270/BDS 570. Blu-ray Disc -mottagare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -mottagare Bruksanvisning Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 INLEDNING 4 Kontrollera nätspänning före användning 4 Uppackning 4 Installationsplats 4 Rengöring 4 FLYTTA MOTTAGAREN 4 MEDFÖLJANDE

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Bruksanvisning

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Bruksanvisning 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Bruksanvisning BD/DVD regionkoder och innehållsförteckning Din BDS-mottagare har utformats för att vara kompatibel med regionshanteringsinformation som

Läs mer

i-dx8 Svensk bruksanvisning

i-dx8 Svensk bruksanvisning i-dx8 Svensk bruksanvisning Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Apparatens knappar och anslutningar... Anslutningar... Fjärrkontroller... Att komma igång... Inställningar... Uppspelning - ipod...

Läs mer

DVD-736 Bruksanvisning

DVD-736 Bruksanvisning DVD-736 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...2-3 NOTERINGAR

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1004A Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation

Läs mer

BeoSound 6. Handledning

BeoSound 6. Handledning BeoSound 6 Handledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder MM030 Sweex Video Grabber USB Tack för att du köpte den här produkten från Sweex. Sweex lägger stor uppmärksamhet och hänsyn vid alla sina produkters kvalitet, tillförlitlighet, funktionalitet, varaktighet

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135 Snabbhandledning Svenska CUH-1116A 7026135 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation 4-systemet till din TV. Baksida AC IN-uttag HDMI OUT-port HDMI-ingång Strömsladd

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd som en varning till användaren om att det finns oisolerad spänning innanför produktens hölje.

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer