Årsredovisning. Sundbybergs stad 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Sundbybergs stad 2014 WWW.SUNDYBERGSSTAD.SE"

Transkript

1 Årsredovisning Sundbybergs stad 2014

2 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Omslag: Gustav Lindkvist Layout: Ingse & Co Sundbybergs stad Östra Madenvägen Sundbyberg

3 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Sundbybergs stad 2014 Justerad efter kommunstyrelsens beslut den 13 april

4 Innehåll 1. Sammanfattning Förvaltningsberättelse Ekonomisk utveckling Särskilda satsningar Utvecklingsprogrammet Befolkning och bostadsbyggande Bostadsbyggandet Arbetsmarknad Årets resultat Balanskravet Underliggande resultat Resultat för nämnder och styrelse Finansförvaltningens resultat Investeringar Kassaflöde och finansiering Kapitalförvaltningen Arbetsgivarfrågor inom Sundbybergs stad Säkerhets- och trygghetsarbetet under året Miljöarbete i staden Förvaltningsområdet för finska Finansiell analys Det finansiella resultatet Kapacitet Riskförhållanden Kontroll Fortsatt hållbar ekonomi Intern kontroll Nämndernas ekonomiska resultat och verksamhet under året Förskolenämnden Grundskole- och gymnasienämnden Individ- och omsorgsnämnden...54

5 7.4. Kommunstyrelsen Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Stadsbyggnads- och miljönämnden Valnämnden Äldrenämnden Överförmyndarnämnden Revisionen Gemensam familjerättsnämnd för Solna och Sundbyberg Stadens bolag och förbund Kommunkoncernen Sundbyberg stad Sundbyberg stadshus AB Norrenergi & Miljö AB Norrenergi AB Kommunalförbundet Norrvatten Ekonomiska rapporter Resultaträkning för staden Kassaflödesanalys för staden Balansräkning för staden Noter till resultaträkningen Fem år i sammandrag Resultaträkning för koncernen Sundbyberg Kassaflödesanalys koncernen Sundbyberg Balansräkning koncernen Sundbyberg Redovisningsprinciper Förklaringar av begrepp Revisionsberättelse Bilaga 1. Uppföljning av miljöindikatorer Bilaga 2. Medborgaren i fokus. Uppföljning av mål till alla nämnder Bilaga 3. Fokus på fyra paketområden Bilaga 4. Uppföljning av upphandlingar

6 1. Sammanfattning Sundbybergs stads invånarantal ökade under 2014 med personer och var vid årets slut personer. Befolkningsökningen på 3,43 procent var den största i riket. Ökningen innebar ökat behov av kommunal service, främst inom förskola och skola. Under året öppnades den nya Kymlingeskolan som är en F-6 skola med plats för 600 elever. Sundbybergs stad utnämndes till årets tillväxtkommun 2014 av Arena för tillväxt. Bostadsbyggandet har även 2014 legat på hög nivå, 605 (569, 2013) bostäder färdigställdes under Sedan 2009 har antalet bostäder ökat med 28 procent i staden. Den enskilt största utbyggnaden sker i den nya stadsdelen Ursvik som står för en tredjedel av den totala utbyggnaden. Ekonomi Staden redovisar ett ekonomiskt överskott för 2014 på 1,6 mnkr (2013: 30,6 mnkr 1 ). Sundbybergs stad får bidrag för kostnadsutjämningen på grund av den kraftiga befolkningstillväxten från det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Befolkningsökningen bidrar till ökade skatteintäkter. Skattesatsen har varit 18:88 procent av den beskattningsbara inkomsten. Stadens resultat enligt balanskravet uppgår till -29,8 mnkr. Underskottet ska regleras under de närmaste tre åren. En åtgärdsplan för hur regleringen ska ske kommer att hanteras inom ramen för budgetprocessen 2016 (i enlighet med kommunallagen 8 kap 5a, KL 1990:900 och kommunala redovisningslagen 3 a ). Soliditeten är fortsatt god och ligger på en hög nivå jämfört med genomsnittet för länets kommuner. Investeringarna uppgick till 484,3 mnkr och avsåg framförallt nybyggnation och ombyggnad av verksamhetslokaler. Två nya skolor/ förskolor, Blåklockan och Kymlingeskolan färdigställdes under året. En ny fritidsgård har byggts i Ängsskolan. Staden har pensionsåtaganden på 679 mnkr och borgensåtaganden på mnkr. Under året bytte staden kapitalförvaltare för stadens pensionsåtaganden. I samband med försäljning av värdepapper uppkom en reavinst om 35,2 mnkr. Från och med 1 juli 2014 är det Nordea och Swedbank som förvaltar stadens placeringar vad gäller framtida pensionsutbetalningar. Det bokförda värdet uppgick per den 31 december 2014 till 196 mnkr. 1 För år 2013 innehåller årsredovisningen intäkter av engångskaraktär, framförallt markförsäljning. 6

7 SAMMANFATTNING Kommunkoncernen Kommunkoncernen Sundbybergs stad redovisar ett resultat för 2014 på 135,1 mnkr (2013:279,9 mnkr). I resultatet ingår jämförelsestörande poster på 33,4 mnkr. Arbetsmarknad En stark lokal arbetsmarknad minskar kommunens kostnader för olika stöd och insatser, samt skapar möjligheter för den enskilda kommuninvånaren till delaktighet i samhället. Förvärvsintensiteten (andel förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen) för Sundbyberg var 77,7 %, vilket är lägre än genomsnittet i länet men högre jämfört med riket. Arbetslösheten i Sundbyberg uppgick vid årets utgång till personer (2013: personer), vilket relativt sett är högre än genomsnittet i såväl länet som riket. Miljöarbete Staden arbetar aktivt för att skapa ett hållbart samhälle. Miljöarbetet ingår som en naturlig del av den ordinarie verksamheten utifrån stadens miljöledningssystem. Handlingsplanen för giftfria förskolor som antogs under året är tydligt kopplad till klimat- och hållbarhetspolicyn och visionen. Miljöstipendium delas ut varje år för att stimulera miljöprojekt. Staden stödjer företag att bli miljöcertifierade och erbjuder opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning. Ett vindkraftverk har upphandlats som ska stå för drygt hälften av all den el som förbrukas i stadens anläggningar. Många skolor och förskolor deltar årligen i nationella skräpplockardagar. Stadens verksamheter arbetar för att utsläppen från transporter ska minska och fokus har varit på cykel, kollektivtrafik och resfria möten. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor har minskat främst beroende på utsläppseffektivare bilar och färre flygresor. Bilpoolen har elbilar och laddhybrider som även allmänheten kan använda. Vid stadshuset har en soldriven laddstation med sex laddstolpar satts upp för laddning av bilpoolsbilar och allmänhetens bilar. Nämndernas verksamhet Förskolenämnden Förskolenämnden redovisar ett överskott på 21,8 mnkr. Den främsta förklaringen är att antalet barn i förskolan varit lägre än den budgeterade volymen som nämnden tilldelades medel utifrån. Förskoleenheterna uppvisar vid årets slut ett mindre överskott. Särskilda satsningar har genomförts i syfte att kort- och långsiktigt öka måluppfyllelsen i förskolan. Det har till exempel handlat om tillförandet av extra medel för det särskilda verksamhetsstödet, särskilt fokus på det språkutvecklande arbetssättet samt arbetet med en giftfri förskola. Måluppfyllelsen är god när det gäller de mål och uppdrag för 2014 som nu redovisas i slutet av året. 7

8 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Grundskole- och gymnasienämnden Grundskole- och gymnasienämndens totala resultat uppgår till 4,4 mnkr för Särskilda satsningar har genomförts i syfte att kort- och långsiktigt öka måluppfyllelsen i skolan. Det har till exempel handlat om SKL:s matematiksatsning, språksatsning med utökad undervisningstid för nyanlända samt ett högstadielyft med syfte att förbättra elevernas måluppfyllelse. Individ- och omsorgsnämnden Individ- och omsorgsnämndens ekonomiska resultat 2014 är ett överskott om 3,3 mnkr. Nämndens ekonomiska prognoser under 2014 visade på ett växande underskott fram till juni. I samband med halvårsbokslutet godkände kommunfullmäktige en utökad budget med 26 mnkr. Brukarundersökningar har visat goda resultat, bland annat vad gäller bemötande. Staden utsågs till 2014 års majkommun av föreningen Majblomman. Motiveringen var att Sundbyberg arbetar aktivt och förebyggande för att alla barn ska kunna vara med i gemenskapen i skolan, förskolan och på fritiden. Under 2014 startade den sociala boenheten i syfte att hitta former för att förebygga negativa effekter av den ökade bostadslösheten. Kommunstyrelsen Resultatet för kommunstyrelsen blev ett underskott på 20,7 mnkr. Underskottet hänförs till kostnader för en skolfastighet och kostnader för återställande av stulna datorer. Stadens snabba befolkningsökning och med ett ökat tryck på kommunal service har under året präglat kommunstyrelsens verksamhet, där staden bland annat har påbörjat arbetet med att implementera en ny styrmodell. Staden utnämndes till året tillväxtkommun 2014 av Arena för tillväxt. Staden blev också utsedd till årets majkommun av Föreningen Majblomman för arbetet med barn i utsatta ekonomiska situationer. De största stadsbyggnadsprojekten för staden är nedgrävning av järnvägen, utbyggnad av tvärbanans Kistagren och utvecklingen av Rissne-Hallonbergen-Ör samt den fortsatta processen kring bostadsbyggandet i Ursvik. I samband med en ny mandatperiod gjordes även en översyn och förändring i stadens nämndorganisation. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Nämndens resultat år 2014 är ett överskott på 6,2 mnkr i jämförelse med budgeterat för perioden. Överskottet består framförallt av nämndens del av stadens utvecklingsprogram (2,3 mkr), samt de nya särskilda satsningar (Rissneambassadörer och Social investeringsfond) som infördes under året men där kostnaderna började komma först under de sista månaderna. Kostnaderna för köpt yrkesutbildning (köp av utbildningsplatser hos andra kommuner/företag) har varit högre än budgeterat. De ökade kostnaderna har till viss del kunnat täckas av utökade statsbidrag. Satsningen på sommarjobben har resulterat i högre kostnader än budgeterat, beroende på ökade volymer. Å andra sidan har kostnaderna för Jobbpaketet, samt OSA (offentligt skyddade anställningar) varit lägre än budgeterat. 8

9 SAMMANFATTNING Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden visar ett positivt resultat för år 2014 på 2,4 mnkr. Det positiva resultatet beror främst på högre intäkter än beräknat och lägre kapitaltjänstkostnader till följd av lägre investeringsnivå än planerat. Sundbybergs simhall är ombyggd med en ny multibassäng, barnbassäng i form av ett sagolandskap och ett soldäck. Som första simhall i Sverige har personalen HBT-certifierats. Under året har fritidsgården Stationen har flyttat till större och bättre lokaler i Ängskolan, fritidsgården Gluggen har fått nya lokaler i Rissne Centrum. Där blir det även lokaler för Rissneambassadörerna och Stjärnjouren. Stadsbyggnads- och miljönämnden Stadsbyggnads- och miljönämnden gör ett positivt resultat på 5,4 mnkr, vilket stämmer väl med lagd prognos. Avvikelsen beror huvudsakligen på ökade intäkter. Året 2014 har för stadsbyggnads- och miljönämnden präglats av stadens snabba expansion. Sundbybergs stad utvecklas i en mycket hög takt och stadsbyggnads- och miljönämnden har en stor del i utvecklingen. Valnämnden Val till Europaparlamentet hölls i maj Riksdags-, landstings- och kommunalval hölls i september Valnämndens resultat för år 2014 är ett överskott om 0,7 mnkr med anledning av högre statsbidrag än budgeterat. Äldrenämnden Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter visar ett underskott på 7,6 mnkr. Underskottet kan främst hänföras till den stora volymökning som skett av utförda hemtjänsttimmar under Kostnaden för lagbundna utförda hemtjänsttimmar överstiger tilldelad ekonomisk ram för volymökningar med drygt 9 mnkr för verksamhetsåret Den kommunala hemtjänsten som är konkurrensutsatt (LOV) och helt intäktsfinansierad har fortsatt att utveckla sin verksamhet, och kostnaderna har kunnat sänkas. Under året har kvalitetshöjande åtgärder skett i form av utbildning av två Silviasystrar 2, bildande av demensteam, tillfälliga och permanenta personalförstärkningar samt olika utbildningsinsatser. Som första enheter i landet i sitt slag har biståndsenheten, dagverksamheten och anhörigstödet HBTcertifierats. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämndens resultat för år 2014 visar ett överskott om 0,2 mnkr. En av nämndens absolut viktigaste uppgifter är att granska de årsräkningar som gode män och förvaltare årligen ska lämna in. Genom denna granskning ges nämnden möjlighet att uppdaga eventuella oegentligheter. I likhet med föregående år gjordes särskilda satsningar under våren i syfte att genomföra granskningen så snabbt som möjligt. Nämndens högt ställda mål om att ha granskat samtliga årsräkningar innan midsommar infriades. 2 En Silviasyster har genomgått en särskild utbildning inom demensvåren. Utbildningen utgår från en tillämpning av den palliativa vårdfilosofin vid vård av patienter med demenssjukdom. 9

10 Årsredovisning för Sundbybergs stad Förvaltningsberättelse 2.1. Ekonomisk utveckling Samhällsekonomin 3 Den svenska ekonomin har under 2014 fortsatt att utvecklas svagt. Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en fortsatt svag svensk export. Tillväxten mätt i BNP (bruttonationalprodukt) har växt med 1,9 procent under 2014 och förväntas öka med 2,9 procent Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den starka ökningen av arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent. Produktivitetsutvecklingen har varit mycket svag, eller obefintlig i ett antal år, vilket också har betydelse för tillväxten och löneökningen. Den låga inflationen i stora delar av världen och Sverige bidrar till att de stora centralbankernas styrräntor är fortsatt mycket låga. Den låga svenska inflationen under 2014 har fått riksbanken att sänka styrräntan till 0 procent. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. Skatteunderlag och skattesats Trots svag ekonomisk utveckling i landet har skatteunderlaget klarat sig bra, främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar. För 2014 växte skatteunderlaget i riket med 3,3 procent jämfört med 2013, för Sundbybergs stad var motsvarande siffra 6,7 procent. Skillnaden förklaras med att staden växer. Skatteunderlagsutveckling och skattekraft, utfall samt prognos Utfall Prognos Sundbybergs stad, % 2,7 5,7 5,2 5,2 5,6 6,7 7,7 Riket, % 1,3 2,2 3,0 4,0 3,4 3,3 5,2 Skattekraft, % Källa: SCB Skatteunderlaget i Sundbyberg har ökat mer än i riket. Kommunens skattekraft, skatteunderlaget utslaget på antalet invånare, har dock minskat, vilket beror på den kraftigt ökade folkmängden. Till följd av den kraftiga befolkningstillväxten blir det eftersläpningseffekter på skatteintäkterna, vilket till stor del kompenseras i utjämningssystemet. 3 Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), december

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens skattesats är oförändrad sedan 2013 och uppgår till 18,88, vilket är den 9:e lägsta i länet. Den totala skatten i Sundbyberg, inklusive landstingsskatt uppgår till 30,98. Motsvarande siffra i Stockholms län var 30,37 och i riket 31,86. Utöver kommunal- och landstingsskatt tillkommer en begravningsavgift, som i Sundbyberg uppgår 0,12 till och i riket 0,22. Kommunalekonomisk utjämning Förutsättningarna att bedriva och finansiera kommunal verksamhet skiljer sig åt mellan Sveriges kommuner. För att alla kommuner ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar och för att kunna erbjuda sina invånare välfärd, har riksdagen beslutat att det ska finnas ett system för kommunalekonomisk utjämning och ett system för utjämning av LSS-kostnader. Systemen kompenserar för skillnader i möjligheten att beskatta (skattekraften) och för strukturella kostnadsskillnader som härrör från ålder, socioekonomi och geografi. Konsekvensen av systemen för kommunens skatteintäkter är att utvecklingen av det egna skatteunderlaget får underordnad betydelse, det är vad som händer i riket som helhet som avgör. Alla kommuner möter, efter utjämningen, samma strukturella kostnadstryck. Utfall kommunalekonomisk utjämning 2013 och 2014, kronor per invånare Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Strukturbidrag Införandebidrag LSS-utjämning Regleringspost Totalt Källa: SCB Den första januari 2014 infördes det nya reviderade utjämningssystemet. Det nya systemet innebar ett negativt utfall för Sundbyberg. För att mildra effekten får staden ett införandebidrag under 2014, som trappas av under 2015 och Under 2014 har Sundbyberg alltjämt kompenserats för att skattekraften ligger under den av staten garanterade nivån, det vill säga skattekraft på 115 procent av genomsnittet. Enligt kostnadsutjämningen har staden sammantaget en gynnsam struktur och betalar en avgift. Kommunen har relativt riket en låg andel grundskole- och gymnasieelever och äldre. Kommunen kompenseras dock för en relativt högre andel förskolebarn, tyngre socioekonomisk struktur och av att kommunen växer kraftigt. Utfallet för kostnadsutjämningen 2014 är likartat utfallet för 2013 även om avgiften minskat. Kommunen har i relationen till genomsnittet i riket få personer med LSS-insats. De personer som har en insats bedöms dock enligt systemet ha en något högre vårdtyngd. Sammantaget betalar staden en avgift i LSS-utjämningen. Avgiften för 2014 är högre än utfallet för

12 Årsredovisning för Sundbybergs stad Särskilda satsningar Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 om en utökad budget för särskilda satsningar med totalt 15,1 mnkr för drift och 11,0 mnkr för investeringar. Dessa fördelades per nämnd enligt nedan: Nämnd Satsning (mnkr) Varav investeringar (mnkr) Utfall investeringar Utfall drift Grundskoleoch gymnasienämnden 5,0 0,0 0,0 5,0 Förskolenämnden 7,9 2,5 0,0 5,0 Kultur- och fritidsnämnden 2,4 2,0 1,0 0,3 Stadsbyggnads- 6,0 6,0 6,0 0,0 och miljönämnden Kompetens- 4,0 0,0 0,0 0,4 och arbetsmarknadsnämnden Äldrenämnden 0,3 0,0 0,0 0,3 Kommunstyrelsen 0,5 0,5 0,0 0,0 Summa 26,1 11,0 7,0 11,0 Grundskole- och gymnasienämnden Det socioekonomiska bidraget som infördes under 2012 för att öka likvärdigheten i stadens skolor har fortsatt delats ut under 2013 och Det totala beloppet för 2014 var 14,5 mnkr. Förskolenämnden Förskolorna har arbetat efter den handlingsplan och de åtgärder för giftfri förskola som finns framtagna. Vid inköp som gjorts under året har miljöaspekten tagits i beaktande. Investeringsramen för att byta ut leksaker och madrasser har inte utnyttjas. Avsatta medel för att införa avgiftsfri barnomsorg för hushåll med en månatlig inkomst lägre än 13 tkr har inte förbrukats. Arbetet har påbörjats men är inte slutfört. Det utökade särskilda verksamhetsstödet har delats ut under hösten efter inkomna ansökningar både från kommunala och fristående förskolor, vilket har bidragit till att personaltätheten har ökat från 5,74 (2013) till 5,36 (2014). Kultur- och fritidsnämnden Investeringsmedel har använts till anläggning av en ny basketplan med läktare vid Rissne IP, resterande investeringsmedel kommer att användas för att rusta upp Rissne IP. Utökning av nämndens budgetram har lett till att en områdesfritidsledare anställts för att förstärka utvecklingen av fritidsgården i Rissne. Stadsbyggnads- och miljönämnden Miljön i Rissne Centrum har förstärkts med väderskyddade cykelställ. 30 papperskorgar i större modell håller på att ersätta befintliga samt utökat antalet. Trappan och dess omgivning från Rissne torg till Skvadronbacken har också förbättrats. 12

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gångvägen över Centrumängen är breddad, asfalterad och belyst. I samband med att belysningen kom på plats i juni skedde ytterligare röjning av vegetationen. Grillplats på Rissne ängar blev klar i juli. Belysningen vid Rissne barnbad har moderniserats. Ny lekplats har byggts på Rissne ängar och färdigställts under hösten. Förslaget till utformning har varit utlagd på stadens hemsida för synpunkter. Samtliga nya och ombyggda lekplatser blir tillgänglighetsanpassade. Nya tillgänglighetsanpassade toaletter byggs vid Tornparken och Örbadet och färdigställs under våren Ny handikappanpassad toalettbyggnad har färdigställts vid Sundbybergs torg. Torget rustas med sittplatser, blommor och bättre belysning och kommer färdigställas under våren Nya cykelställ utanför biblioteket har byggts. Vid flytten av fritidsgården Stationen till Ängsskolan renoverades de befintliga toaletterna i de nya lokalerna. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 0,3 mnkr har använts för att anställa Rissneambassadörer och 0,1 mnkr har använts för att anställa lotsar. Projektledare till Rissneambassadörer har anställts, i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Sex unga har fått visstidsanställning som Rissneambassadörer, samt fyra med timanställning. Rissneambassadörerna har genomgått projektledarutbildning. Flera aktiviteter för unga i Rissne har genomförts. En Sundbybergslots är anställd och har sin huvudsakliga placering på ett större privat företag, där uppgifter är att handleda nyanlända samt även stödja nyanlända familjer till ett aktivt och rikt fritidsliv för hela familjen. Äldrenämnden Den utökade budgetramen har använts till fortsatt utveckling av träffpunktsverksamheten. Ett flertal aktiviteter har genomförts under året, bl.a. te-danser, teaterföreställningar, IT-utbildningar och olika kurser, informationen om tillgänglighet och lokaltrafik, friskvård och gymnastik samt ett stort urval andra aktiviteter. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen tilldelades 0,5 mnkr i investeringsmedel för att, som en utökning av Rissnedialogen, tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnads- och miljönämnden och Fastighets AB Förvaltaren, utreda förutsättningarna för att flytta tillbaka fritidsgården till Rissne centrum. Samlokalisering med den ideella föreningen Stjärnjouren skulle undersökas. Uppdraget är genomfört, men investeringsmedlen har inte behövts tas i anspråk. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att de hushåll som har en samlad månatlig inkomst som understiger 13 tkr inte ska betala någon barnomsorgsavgift. Ett uppdrag om att utreda och återkomma med förslag kring en reviderad taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg gavs till förskolenämnden och kommunstyrelsen. Arbetet har påbörjats men är inte slutfört. 13

14 Årsredovisning för Sundbybergs stad Utvecklingsprogrammet Budgeten för 2014 förutsatte ett utvecklingsprogram för staden med en resultatpåverkan om 35 mnkr för att nå budget i balans. Del av kommunbidrag reserverades i nämndernas internbudget bestående av utvecklingsområden som ger effekt i närtid men också av beräknade effekter av utredningsuppdrag. I uppföljningen ses de ekonomiska effekterna av utvecklingsprogrammet som en positiv avvikelse på nämndernas kommunbidrag. I huvudsak visar utfallet att alla nämnder uppnår sitt åtagande Befolkning och bostadsbyggande Befolkningsutveckling Sedan 2005 har kommunens befolkning ökat med personer. Under 2014 ökade befolkningen med personer (3,4 procent) och uppgick den 31 december till invånare. Ökningen är något mindre än den som förväntades i kommunens befolkningsprognos för Avvikelsen mot prognosen är 118 personer (färre än beräknat). Antal invånare totalt, Källa: SCB Förändringen av befolkningen utgörs av skillnaden mellan födda och döda samt skillnaden mellan in- och utflyttade. Kommunen har sedan många år tillbaka ett positivt födelsenetto. Sedan 2006 har kommunen även haft en positiv nettoinflyttning. Inflyttningen avser både från övriga Sverige och från andra länder. Det finns ett starkt samband mellan antalet färdigställda bostäder och inflyttningen till staden. Under 2014 uppgick nettoinflyttningen till personer, något lägre än föregående år. Ungefär hälften av nettoinflyttningen till Sundbyberg är från andra länder, vilket kan jämföras med total nettoinflyttning till Stockholms län där 80 procent avser flyttnettot från andra länder och 20 procent från övriga Sverige. 14

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Befolkningsförändring Födelsenetto Nettoinflyttning från övriga Sverige Nettoinflyttning från annat land Källa: SCB Befolkningsökningen förväntas fortsätta de kommande åren. Enligt stadens befolkningsprognos kommer folkmängden uppgå till cirka invånare 2015 och cirka invånare år Det som möjliggör en sådan utveckling är utbyggnaden av Ursvik och Brotorp samt förtätning i flera andra stadsdelar. Den största befolkningsökningen kommer att ske i Ursvik. Antalet barn och unga (0 19 år) bedöms öka med personer till år Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet invånare öka i alla åldersgrupper utom för de allra äldsta. Relativt sett ökar antalet ungdomar mellan 13 och 15 år mest, tätt följt av barn i åldrarna 7 12 år, samt 6-åringarna. Befolkningsprognos per åldersgrupp år Källa: SCB 15

16 Årsredovisning för Sundbybergs stad Bostadsbyggandet Ursvik fortsätter växa Utbyggnaden av stadsdelen Ursvik är det enskilt största projektet som pågår i staden. Den totala utbyggnadspotentialen uppskattas till bostäder och invånare. Under 2014 färdigställdes drygt 200 bostäder. Stadsbyggnadsprojektet kommer att fortsätta under ytterligare tio till femton år. Exploatörer som äger mark och verkar inom projektet genom att utveckla och sälja byggrätter är Stora Ursvik KB, Fastighets AB Förvaltaren (publ), Sundbybergs stad samt HSB och NCC. Under 2014 har ett tiotal byggherrar projekterat och byggt nya bostäder i Ursvik. Sundbybergs stad är byggherre i projekt för förskolor, skolor och annan service som drivs i kommunal regi. Till hösten 2014 färdigställdes och verksamhetsstartades den nya Kymlingeskolan, en kommunal förskola och skola vid Stora Ursviks gård. Ursvik har i detta skede bussförbindelse med Hallonbergen och Rissne. Trafikförvaltningen (tidigare SL) planerar tillsammans med staden för tvärbanans Kistagren och två hållplatser kommer på sikt att finnas längs huvudgatan i Ursviks västra delar. Förtätning av staden Under 2014 har inflyttning skett till Sundbybergs högsta hus Landmärket i Lilla Alby samt till delar av de så kallade Tuletornen i Storskogen. I kvarteret Elverket i Lilla Alby har även lägenheter färdigställts av Folkhem, Seniorgården (JM), Borätt (JM) och Wåhlins. På Lavettvägen i Rissne har ett antal småhus färdigställts av Folkhem. I Brotorp påbörjades inflyttning till kvarteret Boxern 19 under hösten. I Ursvik har Riksbyggen, NCC, Lindbäcks bygg och IKANO bostad haft inflyttningar under året. Under år 2015 beräknas bland annat inflyttning ske till kvarteret Sprängaren i centrala Sundbyberg, samt till kv. Franstorp och Elverket i Lilla Alby. I början av året sker de sista inflyttningarna till Tuletornen och i Hallonbergen blir 65 studentlägenheter klara. Ett stort antal bostäder kommer också färdigställas i Stora Ursvik. Staden fortsätter att växa Under de kommande åren, fram till och med 2018, finns möjligheter till drygt nya inflyttningsklara bostäder i Sundbyberg, enligt stadens bostadsbyggnadsprognos 4. Prognosen sträcker sig fram till år 2027 med drygt nya bostäder. I och med att staden expanderar kommer planering och byggande av infrastruktur, förskolor, skolor och äldreboenden att ställa stora krav på kommunen. 4 Bostadsbyggnadsprognos för Sundbybergs stad år , daterad

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Exploatering Under 2014 pågick exploateringsprojekten: Kv. Lärkan, Tuletorget, Storskogen Kv. Åkeriet, Humblegatan/Landsvägen, Lilla Alby Kv. Förrådet 1, Hamngatan, Lilla Alby Kv. Elverket 1, 5 och 6, Hamngatan, Lilla Alby Kv. Franstorp 5 Brofästet, Landsvägen/Hamngatan, Lilla Alby Kv. Banken 8, Vasagatan/Landsvägen, centrala Sundbyberg Kv. Sprängaren etapp I, Mariagatan, centrala Sundbyberg Kv. Enen 9, Järnvägsgatan/Björkhagsvägen, centrala Sundbyberg Kv. Orienteraren 8, studentbostäder i Hallonbergen Lavettvägen etapp II, Rissne Vidare fortsätter utbyggnaden av Ursvik respektive Brotorp. Utöver detta planeras framöver för ytterligare exploateringsprojekt som till exempel kv. Sadelmakaren, kv. Hjulmakaren, kv. Ställningsmakaren (returpark) och projektet Lingonskogen vid Rissneleden. Ytterligare projekt kommer att genomföras på kv. Freden Större och Orienteraren/ Vandraren i Hallonbergen, liksom Klockstapeln i Ör. Bostadsbyggande Utfall Förväntat antal enligt prognos Mätt i antal färdigställda bostäder och förväntatfärdigställda bostäder enligt stadens bostadsbyggnadsprognos 17

18 Årsredovisning för Sundbybergs stad Arbetsmarknad Utveckling på arbetsmarknaden är central när det gäller välfärdens finansiering. Det är genom en ökning av antalet arbetade timmar i ekonomin som det skapas resurser till välfärden. En stark lokal arbetsmarknad minskar kommunens kostnader för olika stöd och insatser samt skapar möjligheter för den enskilda kommuninvånaren till delaktighet i samhället. År 2013 fanns det i Sundbybergs stad förvärvsarbetande personer i åldern år. Förvärvsintensiteten (andel förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen) för Sundbyberg var 77,7 %. Sysselsättning mätt i andel förvärvsarbetande (20 64 år) av befolkningen Jämförelse Sundbyberg, Stockholms län samt riket 81,0 80,5 80,0 79,5 79,0 78,5 78,0 77,5 77,0 76,5 riket länet Sundbybergs stad 76, Källa: SCB Antalet arbetslösa i Sundbyberg uppgår per den sista december till 1132 personer. Jämfört med föregående år är det en minskning med 144 personer. Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten som antalet öppet arbetslösa i relation till den registerbaserade arbetskraften. Enligt denna definition uppgår arbetslösheten i Sundbyberg till 5,0 (2013: 5,7) procent. Motsvarande uppgift för Stockholms län och riket är 3,9 (2013: 4,3) respektive 4,3 (2013: 4,6) procent. 18

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Antalet öppet arbetslösa per månad i Sundbyberg Januari 2013 december 2014 personer personer Antal arbetslösa i Sundbyberg jan dec 2014 Antal arbetslösa i Sundbyberg jan dec 2014 Senaste 12 mån Föreg. 12 mån Senaste 12 mån Föreg. 12 mån Källa: Arbetsförmedlingen jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Index, Arbetslösa, Arbetslösa. Utveckling maj 2008 juni 2011 bas (100) = utveckling maj jun 2011 Index, maj 2008 Arbetslösa, bas (100) = utveckling maj jun 2011 maj Kommentar: Kommentar: Diagrammet visar utvecklingen av antalet arbetslösa personer jämfört med maj För att kunna jämföra Sundbyberg, Diagrammet Stockholms visar län utvecklingen och riket i av samma antalet graf arbetslösa används personer indexberäkning jämfört med och maj maj För har att valts kunna som jämföra basmånad. Sundbyberg, Av diagrammet Stockholms Kommentar: framgår län att och antalet Diagrammet riket arbetslösa i samma graf visar i Sundbyberg används utvecklingen indexberäkning i juni 2011 av antalet är och 212 maj % arbetslösa 2008 av antalet har valts i maj personer som basmånad. För jämfört riket Av är med diagrammet motsvarande maj andel 165 framgår % och att antalet För för Stockholms arbetslösa att kunna jämföra län i Sundbyberg 179 %. Sundbyberg, Ökning i juni har 2011 skett är 212 Stockholms kontinuerligt % av antalet län från i maj och maj riket 2008 För till i samma augusti riket är motsvarande graf används Därefter andel avtog 165 % och för Stockholms län 179 %. Ökning har skett kontinuerligt från maj 2008 till augusti Därefter avtog indexberäkning ökningstakten. Efter och årsskiftet maj /2010 har valts noterades som basmånad. en tydlig minskning Av diagrammet både för Stockholms framgår län att och antalet riket medan ökningstakten. Efter årsskiftet 2009/2010 noterades en tydlig minskning både för Stockholms län och riket medan arbetslösa Sundbyberg i Sundbyberg låg kvar på ungefär i juni samma 2011 är nivå. 212 Fr.o.m. % av juni antalet och under i maj sommarmånaderna För riket är sker motsvarande det alltid en markant ökning. Sundbyberg låg kvar på ungefär samma nivå. Fr.o.m. juni och under sommarmånaderna sker det alltid en markant ökning. Efter Sundbybergs topp juli 2010 noteras en tydlig minskning för det senaste året. Det är idag dock fortfarande mer än Efter andel Sundbybergs 165 % och topp för juli 2010 Stockholms noteras en län tydlig 179 minskning %. Ökning för det har senaste skett året. kontinuerligt Det är idag dock från fortfarande maj 2008 mer till än augusti Därefter avtog ökningstakten. Efter årsskiftet 2009/2010 noterades en tydlig minskning både för Stockholms län och riket medan Sundbyberg låg kvar på ungefär samma nivå. Fr.o.m. juni och under sommarmånaderna sker det alltid en markant ökning. Efter Sundbybergs topp juli 2010 noteras en tydlig minskning för det senaste året. Det är idag dock fortfarande mer än dubbelt antal arbetslösa i Sundbyberg jämfört med maj Källa: Arbetsförmedlingen Sundbyberg Sthlms län Sundbyberg Riket Sthlms län Riket maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 19

20 Årsredovisning för Sundbybergs stad Årets resultat Årets resultat för staden uppgick till 1,6 mnkr (2013: 30,6 mnkr). Jämfört mot budget är resultatet 2,4 mnkr sämre. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet till -33,8 mnkr. Sundbyberg uppnår ett negativt resultat enligt balanskravet för (mnkr) Utfall 2014 Budget /- Utfall 2013 Verksamhetens intäkter 423,6 452,6 Verksamhetens kostnader , ,1 Avskrivningar -115,5-128,0 12,5-87,9 Verksamhetens nettokostnader , ,0-41, ,4 Skatteintäkter 1 670, ,8-18, ,8 Generella statsbidrag och utjämning 130,9 100,8 30,1 79,4 Finansiella intäkter 57,1 33,7 23,4 33,2 Finansiella kostnader -5,0-8,6 3,6-20,4 Resultat före extraordinära poster 1,6 3,7-2,1 30,6 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT 1,6 3,7-2,1 30,6 Verksamhetens nettokostnader uppgick till mnkr, vilket är en ökning med 182,6 mnkr jämfört med föregående år. I jämförelse med budget har nettokostnaderna ökat med 41 mnkr. Avskrivningarna blev 12,5 mnkr lägre än budgeterat. Verksamheternas bruttointäkter uppgick till 423,6 mnkr, varav 4 mnkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Intäkterna justerade för exploateringsverksamheten uppgår till 419,6 mnkr. År 2013 uppgick intäkterna till 407,9 mnkr exklusive exploateringsintäkter. Stadens bruttokostnader exklusive avskrivningar uppgick till 2 160,1 mnkr, vilket är 126 mnkr högre än föregående år. De största ökningarna avser personal- och pensionskostnader (38,3 mnkr) och bidrag och transfereringar (16,7 mnkr). Avskrivningskostnaderna på 115,5 mnkr motsvarar en ökning jämfört med föregående år med 27,6 mnkr. I avskrivningskostnaden ingår nedskrivningar på 19,1 mnkr. 18,2 mnkr avser Lilla Ursviks skola och 0,9 avser datorstöld. Skatteintäkterna uppgick till 1 670,6 mnkr, en ökning med 62,8 mnkr jämfört med föregående år. I jämförelse med budget blev skatteintäkterna 18,2 mnkr sämre, vilket dels hänförs till lägre taxeringsutfall 2012, negativ avräkning för 2013 och dessutom en eftersläpning vid kraftig befolkningstillväxt, vilket kompenseras i utjämningssystemen. Generella statsbidrag och utjämning uppgick till 130,9 mnkr. Dessa består av intäkter från utjämningssystemet om 186,8 mnkr, kommunal 20

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 sundbybergs stad 1

ÅRSREDOVISNING 2013 sundbybergs stad 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Sundbybergs stad sundbybergs stad 1 2 sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGs STAD sundbybergs stad 3 Innehåll Den politiska ledningen har ordet... 5 Sammanfattning... 7 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning 2010 Sundbybergs stad

Årsredovisning 2010 Sundbybergs stad Årsredovisning Sundbybergs stad Årsredovisning Sundbybergs stad sundbybergs stad 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse... 7 Årets resultat...10

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Andreas Augustsson 2012-03-09 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 9 mars 2012. Sammanfattning Utfallet

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats -01-24 1 (5) Dnr FN-0043/ Förskolenämnden Ekonomisk månadsrapport februari och efterfrågan av förskoleplats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 9 mars. Sammanfattning Förskolenämndens

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer