Årsredovisning. Sundbybergs stad 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Sundbybergs stad 2014 WWW.SUNDYBERGSSTAD.SE"

Transkript

1 Årsredovisning Sundbybergs stad 2014

2 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Omslag: Gustav Lindkvist Layout: Ingse & Co Sundbybergs stad Östra Madenvägen Sundbyberg

3 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Sundbybergs stad 2014 Justerad efter kommunstyrelsens beslut den 13 april

4 Innehåll 1. Sammanfattning Förvaltningsberättelse Ekonomisk utveckling Särskilda satsningar Utvecklingsprogrammet Befolkning och bostadsbyggande Bostadsbyggandet Arbetsmarknad Årets resultat Balanskravet Underliggande resultat Resultat för nämnder och styrelse Finansförvaltningens resultat Investeringar Kassaflöde och finansiering Kapitalförvaltningen Arbetsgivarfrågor inom Sundbybergs stad Säkerhets- och trygghetsarbetet under året Miljöarbete i staden Förvaltningsområdet för finska Finansiell analys Det finansiella resultatet Kapacitet Riskförhållanden Kontroll Fortsatt hållbar ekonomi Intern kontroll Nämndernas ekonomiska resultat och verksamhet under året Förskolenämnden Grundskole- och gymnasienämnden Individ- och omsorgsnämnden...54

5 7.4. Kommunstyrelsen Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Stadsbyggnads- och miljönämnden Valnämnden Äldrenämnden Överförmyndarnämnden Revisionen Gemensam familjerättsnämnd för Solna och Sundbyberg Stadens bolag och förbund Kommunkoncernen Sundbyberg stad Sundbyberg stadshus AB Norrenergi & Miljö AB Norrenergi AB Kommunalförbundet Norrvatten Ekonomiska rapporter Resultaträkning för staden Kassaflödesanalys för staden Balansräkning för staden Noter till resultaträkningen Fem år i sammandrag Resultaträkning för koncernen Sundbyberg Kassaflödesanalys koncernen Sundbyberg Balansräkning koncernen Sundbyberg Redovisningsprinciper Förklaringar av begrepp Revisionsberättelse Bilaga 1. Uppföljning av miljöindikatorer Bilaga 2. Medborgaren i fokus. Uppföljning av mål till alla nämnder Bilaga 3. Fokus på fyra paketområden Bilaga 4. Uppföljning av upphandlingar

6 1. Sammanfattning Sundbybergs stads invånarantal ökade under 2014 med personer och var vid årets slut personer. Befolkningsökningen på 3,43 procent var den största i riket. Ökningen innebar ökat behov av kommunal service, främst inom förskola och skola. Under året öppnades den nya Kymlingeskolan som är en F-6 skola med plats för 600 elever. Sundbybergs stad utnämndes till årets tillväxtkommun 2014 av Arena för tillväxt. Bostadsbyggandet har även 2014 legat på hög nivå, 605 (569, 2013) bostäder färdigställdes under Sedan 2009 har antalet bostäder ökat med 28 procent i staden. Den enskilt största utbyggnaden sker i den nya stadsdelen Ursvik som står för en tredjedel av den totala utbyggnaden. Ekonomi Staden redovisar ett ekonomiskt överskott för 2014 på 1,6 mnkr (2013: 30,6 mnkr 1 ). Sundbybergs stad får bidrag för kostnadsutjämningen på grund av den kraftiga befolkningstillväxten från det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Befolkningsökningen bidrar till ökade skatteintäkter. Skattesatsen har varit 18:88 procent av den beskattningsbara inkomsten. Stadens resultat enligt balanskravet uppgår till -29,8 mnkr. Underskottet ska regleras under de närmaste tre åren. En åtgärdsplan för hur regleringen ska ske kommer att hanteras inom ramen för budgetprocessen 2016 (i enlighet med kommunallagen 8 kap 5a, KL 1990:900 och kommunala redovisningslagen 3 a ). Soliditeten är fortsatt god och ligger på en hög nivå jämfört med genomsnittet för länets kommuner. Investeringarna uppgick till 484,3 mnkr och avsåg framförallt nybyggnation och ombyggnad av verksamhetslokaler. Två nya skolor/ förskolor, Blåklockan och Kymlingeskolan färdigställdes under året. En ny fritidsgård har byggts i Ängsskolan. Staden har pensionsåtaganden på 679 mnkr och borgensåtaganden på mnkr. Under året bytte staden kapitalförvaltare för stadens pensionsåtaganden. I samband med försäljning av värdepapper uppkom en reavinst om 35,2 mnkr. Från och med 1 juli 2014 är det Nordea och Swedbank som förvaltar stadens placeringar vad gäller framtida pensionsutbetalningar. Det bokförda värdet uppgick per den 31 december 2014 till 196 mnkr. 1 För år 2013 innehåller årsredovisningen intäkter av engångskaraktär, framförallt markförsäljning. 6

7 SAMMANFATTNING Kommunkoncernen Kommunkoncernen Sundbybergs stad redovisar ett resultat för 2014 på 135,1 mnkr (2013:279,9 mnkr). I resultatet ingår jämförelsestörande poster på 33,4 mnkr. Arbetsmarknad En stark lokal arbetsmarknad minskar kommunens kostnader för olika stöd och insatser, samt skapar möjligheter för den enskilda kommuninvånaren till delaktighet i samhället. Förvärvsintensiteten (andel förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen) för Sundbyberg var 77,7 %, vilket är lägre än genomsnittet i länet men högre jämfört med riket. Arbetslösheten i Sundbyberg uppgick vid årets utgång till personer (2013: personer), vilket relativt sett är högre än genomsnittet i såväl länet som riket. Miljöarbete Staden arbetar aktivt för att skapa ett hållbart samhälle. Miljöarbetet ingår som en naturlig del av den ordinarie verksamheten utifrån stadens miljöledningssystem. Handlingsplanen för giftfria förskolor som antogs under året är tydligt kopplad till klimat- och hållbarhetspolicyn och visionen. Miljöstipendium delas ut varje år för att stimulera miljöprojekt. Staden stödjer företag att bli miljöcertifierade och erbjuder opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning. Ett vindkraftverk har upphandlats som ska stå för drygt hälften av all den el som förbrukas i stadens anläggningar. Många skolor och förskolor deltar årligen i nationella skräpplockardagar. Stadens verksamheter arbetar för att utsläppen från transporter ska minska och fokus har varit på cykel, kollektivtrafik och resfria möten. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor har minskat främst beroende på utsläppseffektivare bilar och färre flygresor. Bilpoolen har elbilar och laddhybrider som även allmänheten kan använda. Vid stadshuset har en soldriven laddstation med sex laddstolpar satts upp för laddning av bilpoolsbilar och allmänhetens bilar. Nämndernas verksamhet Förskolenämnden Förskolenämnden redovisar ett överskott på 21,8 mnkr. Den främsta förklaringen är att antalet barn i förskolan varit lägre än den budgeterade volymen som nämnden tilldelades medel utifrån. Förskoleenheterna uppvisar vid årets slut ett mindre överskott. Särskilda satsningar har genomförts i syfte att kort- och långsiktigt öka måluppfyllelsen i förskolan. Det har till exempel handlat om tillförandet av extra medel för det särskilda verksamhetsstödet, särskilt fokus på det språkutvecklande arbetssättet samt arbetet med en giftfri förskola. Måluppfyllelsen är god när det gäller de mål och uppdrag för 2014 som nu redovisas i slutet av året. 7

8 Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Grundskole- och gymnasienämnden Grundskole- och gymnasienämndens totala resultat uppgår till 4,4 mnkr för Särskilda satsningar har genomförts i syfte att kort- och långsiktigt öka måluppfyllelsen i skolan. Det har till exempel handlat om SKL:s matematiksatsning, språksatsning med utökad undervisningstid för nyanlända samt ett högstadielyft med syfte att förbättra elevernas måluppfyllelse. Individ- och omsorgsnämnden Individ- och omsorgsnämndens ekonomiska resultat 2014 är ett överskott om 3,3 mnkr. Nämndens ekonomiska prognoser under 2014 visade på ett växande underskott fram till juni. I samband med halvårsbokslutet godkände kommunfullmäktige en utökad budget med 26 mnkr. Brukarundersökningar har visat goda resultat, bland annat vad gäller bemötande. Staden utsågs till 2014 års majkommun av föreningen Majblomman. Motiveringen var att Sundbyberg arbetar aktivt och förebyggande för att alla barn ska kunna vara med i gemenskapen i skolan, förskolan och på fritiden. Under 2014 startade den sociala boenheten i syfte att hitta former för att förebygga negativa effekter av den ökade bostadslösheten. Kommunstyrelsen Resultatet för kommunstyrelsen blev ett underskott på 20,7 mnkr. Underskottet hänförs till kostnader för en skolfastighet och kostnader för återställande av stulna datorer. Stadens snabba befolkningsökning och med ett ökat tryck på kommunal service har under året präglat kommunstyrelsens verksamhet, där staden bland annat har påbörjat arbetet med att implementera en ny styrmodell. Staden utnämndes till året tillväxtkommun 2014 av Arena för tillväxt. Staden blev också utsedd till årets majkommun av Föreningen Majblomman för arbetet med barn i utsatta ekonomiska situationer. De största stadsbyggnadsprojekten för staden är nedgrävning av järnvägen, utbyggnad av tvärbanans Kistagren och utvecklingen av Rissne-Hallonbergen-Ör samt den fortsatta processen kring bostadsbyggandet i Ursvik. I samband med en ny mandatperiod gjordes även en översyn och förändring i stadens nämndorganisation. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Nämndens resultat år 2014 är ett överskott på 6,2 mnkr i jämförelse med budgeterat för perioden. Överskottet består framförallt av nämndens del av stadens utvecklingsprogram (2,3 mkr), samt de nya särskilda satsningar (Rissneambassadörer och Social investeringsfond) som infördes under året men där kostnaderna började komma först under de sista månaderna. Kostnaderna för köpt yrkesutbildning (köp av utbildningsplatser hos andra kommuner/företag) har varit högre än budgeterat. De ökade kostnaderna har till viss del kunnat täckas av utökade statsbidrag. Satsningen på sommarjobben har resulterat i högre kostnader än budgeterat, beroende på ökade volymer. Å andra sidan har kostnaderna för Jobbpaketet, samt OSA (offentligt skyddade anställningar) varit lägre än budgeterat. 8

9 SAMMANFATTNING Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden visar ett positivt resultat för år 2014 på 2,4 mnkr. Det positiva resultatet beror främst på högre intäkter än beräknat och lägre kapitaltjänstkostnader till följd av lägre investeringsnivå än planerat. Sundbybergs simhall är ombyggd med en ny multibassäng, barnbassäng i form av ett sagolandskap och ett soldäck. Som första simhall i Sverige har personalen HBT-certifierats. Under året har fritidsgården Stationen har flyttat till större och bättre lokaler i Ängskolan, fritidsgården Gluggen har fått nya lokaler i Rissne Centrum. Där blir det även lokaler för Rissneambassadörerna och Stjärnjouren. Stadsbyggnads- och miljönämnden Stadsbyggnads- och miljönämnden gör ett positivt resultat på 5,4 mnkr, vilket stämmer väl med lagd prognos. Avvikelsen beror huvudsakligen på ökade intäkter. Året 2014 har för stadsbyggnads- och miljönämnden präglats av stadens snabba expansion. Sundbybergs stad utvecklas i en mycket hög takt och stadsbyggnads- och miljönämnden har en stor del i utvecklingen. Valnämnden Val till Europaparlamentet hölls i maj Riksdags-, landstings- och kommunalval hölls i september Valnämndens resultat för år 2014 är ett överskott om 0,7 mnkr med anledning av högre statsbidrag än budgeterat. Äldrenämnden Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter visar ett underskott på 7,6 mnkr. Underskottet kan främst hänföras till den stora volymökning som skett av utförda hemtjänsttimmar under Kostnaden för lagbundna utförda hemtjänsttimmar överstiger tilldelad ekonomisk ram för volymökningar med drygt 9 mnkr för verksamhetsåret Den kommunala hemtjänsten som är konkurrensutsatt (LOV) och helt intäktsfinansierad har fortsatt att utveckla sin verksamhet, och kostnaderna har kunnat sänkas. Under året har kvalitetshöjande åtgärder skett i form av utbildning av två Silviasystrar 2, bildande av demensteam, tillfälliga och permanenta personalförstärkningar samt olika utbildningsinsatser. Som första enheter i landet i sitt slag har biståndsenheten, dagverksamheten och anhörigstödet HBTcertifierats. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämndens resultat för år 2014 visar ett överskott om 0,2 mnkr. En av nämndens absolut viktigaste uppgifter är att granska de årsräkningar som gode män och förvaltare årligen ska lämna in. Genom denna granskning ges nämnden möjlighet att uppdaga eventuella oegentligheter. I likhet med föregående år gjordes särskilda satsningar under våren i syfte att genomföra granskningen så snabbt som möjligt. Nämndens högt ställda mål om att ha granskat samtliga årsräkningar innan midsommar infriades. 2 En Silviasyster har genomgått en särskild utbildning inom demensvåren. Utbildningen utgår från en tillämpning av den palliativa vårdfilosofin vid vård av patienter med demenssjukdom. 9

10 Årsredovisning för Sundbybergs stad Förvaltningsberättelse 2.1. Ekonomisk utveckling Samhällsekonomin 3 Den svenska ekonomin har under 2014 fortsatt att utvecklas svagt. Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en fortsatt svag svensk export. Tillväxten mätt i BNP (bruttonationalprodukt) har växt med 1,9 procent under 2014 och förväntas öka med 2,9 procent Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den starka ökningen av arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent. Produktivitetsutvecklingen har varit mycket svag, eller obefintlig i ett antal år, vilket också har betydelse för tillväxten och löneökningen. Den låga inflationen i stora delar av världen och Sverige bidrar till att de stora centralbankernas styrräntor är fortsatt mycket låga. Den låga svenska inflationen under 2014 har fått riksbanken att sänka styrräntan till 0 procent. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. Skatteunderlag och skattesats Trots svag ekonomisk utveckling i landet har skatteunderlaget klarat sig bra, främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar. För 2014 växte skatteunderlaget i riket med 3,3 procent jämfört med 2013, för Sundbybergs stad var motsvarande siffra 6,7 procent. Skillnaden förklaras med att staden växer. Skatteunderlagsutveckling och skattekraft, utfall samt prognos Utfall Prognos Sundbybergs stad, % 2,7 5,7 5,2 5,2 5,6 6,7 7,7 Riket, % 1,3 2,2 3,0 4,0 3,4 3,3 5,2 Skattekraft, % Källa: SCB Skatteunderlaget i Sundbyberg har ökat mer än i riket. Kommunens skattekraft, skatteunderlaget utslaget på antalet invånare, har dock minskat, vilket beror på den kraftigt ökade folkmängden. Till följd av den kraftiga befolkningstillväxten blir det eftersläpningseffekter på skatteintäkterna, vilket till stor del kompenseras i utjämningssystemet. 3 Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), december

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens skattesats är oförändrad sedan 2013 och uppgår till 18,88, vilket är den 9:e lägsta i länet. Den totala skatten i Sundbyberg, inklusive landstingsskatt uppgår till 30,98. Motsvarande siffra i Stockholms län var 30,37 och i riket 31,86. Utöver kommunal- och landstingsskatt tillkommer en begravningsavgift, som i Sundbyberg uppgår 0,12 till och i riket 0,22. Kommunalekonomisk utjämning Förutsättningarna att bedriva och finansiera kommunal verksamhet skiljer sig åt mellan Sveriges kommuner. För att alla kommuner ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar och för att kunna erbjuda sina invånare välfärd, har riksdagen beslutat att det ska finnas ett system för kommunalekonomisk utjämning och ett system för utjämning av LSS-kostnader. Systemen kompenserar för skillnader i möjligheten att beskatta (skattekraften) och för strukturella kostnadsskillnader som härrör från ålder, socioekonomi och geografi. Konsekvensen av systemen för kommunens skatteintäkter är att utvecklingen av det egna skatteunderlaget får underordnad betydelse, det är vad som händer i riket som helhet som avgör. Alla kommuner möter, efter utjämningen, samma strukturella kostnadstryck. Utfall kommunalekonomisk utjämning 2013 och 2014, kronor per invånare Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Strukturbidrag Införandebidrag LSS-utjämning Regleringspost Totalt Källa: SCB Den första januari 2014 infördes det nya reviderade utjämningssystemet. Det nya systemet innebar ett negativt utfall för Sundbyberg. För att mildra effekten får staden ett införandebidrag under 2014, som trappas av under 2015 och Under 2014 har Sundbyberg alltjämt kompenserats för att skattekraften ligger under den av staten garanterade nivån, det vill säga skattekraft på 115 procent av genomsnittet. Enligt kostnadsutjämningen har staden sammantaget en gynnsam struktur och betalar en avgift. Kommunen har relativt riket en låg andel grundskole- och gymnasieelever och äldre. Kommunen kompenseras dock för en relativt högre andel förskolebarn, tyngre socioekonomisk struktur och av att kommunen växer kraftigt. Utfallet för kostnadsutjämningen 2014 är likartat utfallet för 2013 även om avgiften minskat. Kommunen har i relationen till genomsnittet i riket få personer med LSS-insats. De personer som har en insats bedöms dock enligt systemet ha en något högre vårdtyngd. Sammantaget betalar staden en avgift i LSS-utjämningen. Avgiften för 2014 är högre än utfallet för

12 Årsredovisning för Sundbybergs stad Särskilda satsningar Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 om en utökad budget för särskilda satsningar med totalt 15,1 mnkr för drift och 11,0 mnkr för investeringar. Dessa fördelades per nämnd enligt nedan: Nämnd Satsning (mnkr) Varav investeringar (mnkr) Utfall investeringar Utfall drift Grundskoleoch gymnasienämnden 5,0 0,0 0,0 5,0 Förskolenämnden 7,9 2,5 0,0 5,0 Kultur- och fritidsnämnden 2,4 2,0 1,0 0,3 Stadsbyggnads- 6,0 6,0 6,0 0,0 och miljönämnden Kompetens- 4,0 0,0 0,0 0,4 och arbetsmarknadsnämnden Äldrenämnden 0,3 0,0 0,0 0,3 Kommunstyrelsen 0,5 0,5 0,0 0,0 Summa 26,1 11,0 7,0 11,0 Grundskole- och gymnasienämnden Det socioekonomiska bidraget som infördes under 2012 för att öka likvärdigheten i stadens skolor har fortsatt delats ut under 2013 och Det totala beloppet för 2014 var 14,5 mnkr. Förskolenämnden Förskolorna har arbetat efter den handlingsplan och de åtgärder för giftfri förskola som finns framtagna. Vid inköp som gjorts under året har miljöaspekten tagits i beaktande. Investeringsramen för att byta ut leksaker och madrasser har inte utnyttjas. Avsatta medel för att införa avgiftsfri barnomsorg för hushåll med en månatlig inkomst lägre än 13 tkr har inte förbrukats. Arbetet har påbörjats men är inte slutfört. Det utökade särskilda verksamhetsstödet har delats ut under hösten efter inkomna ansökningar både från kommunala och fristående förskolor, vilket har bidragit till att personaltätheten har ökat från 5,74 (2013) till 5,36 (2014). Kultur- och fritidsnämnden Investeringsmedel har använts till anläggning av en ny basketplan med läktare vid Rissne IP, resterande investeringsmedel kommer att användas för att rusta upp Rissne IP. Utökning av nämndens budgetram har lett till att en områdesfritidsledare anställts för att förstärka utvecklingen av fritidsgården i Rissne. Stadsbyggnads- och miljönämnden Miljön i Rissne Centrum har förstärkts med väderskyddade cykelställ. 30 papperskorgar i större modell håller på att ersätta befintliga samt utökat antalet. Trappan och dess omgivning från Rissne torg till Skvadronbacken har också förbättrats. 12

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gångvägen över Centrumängen är breddad, asfalterad och belyst. I samband med att belysningen kom på plats i juni skedde ytterligare röjning av vegetationen. Grillplats på Rissne ängar blev klar i juli. Belysningen vid Rissne barnbad har moderniserats. Ny lekplats har byggts på Rissne ängar och färdigställts under hösten. Förslaget till utformning har varit utlagd på stadens hemsida för synpunkter. Samtliga nya och ombyggda lekplatser blir tillgänglighetsanpassade. Nya tillgänglighetsanpassade toaletter byggs vid Tornparken och Örbadet och färdigställs under våren Ny handikappanpassad toalettbyggnad har färdigställts vid Sundbybergs torg. Torget rustas med sittplatser, blommor och bättre belysning och kommer färdigställas under våren Nya cykelställ utanför biblioteket har byggts. Vid flytten av fritidsgården Stationen till Ängsskolan renoverades de befintliga toaletterna i de nya lokalerna. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 0,3 mnkr har använts för att anställa Rissneambassadörer och 0,1 mnkr har använts för att anställa lotsar. Projektledare till Rissneambassadörer har anställts, i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Sex unga har fått visstidsanställning som Rissneambassadörer, samt fyra med timanställning. Rissneambassadörerna har genomgått projektledarutbildning. Flera aktiviteter för unga i Rissne har genomförts. En Sundbybergslots är anställd och har sin huvudsakliga placering på ett större privat företag, där uppgifter är att handleda nyanlända samt även stödja nyanlända familjer till ett aktivt och rikt fritidsliv för hela familjen. Äldrenämnden Den utökade budgetramen har använts till fortsatt utveckling av träffpunktsverksamheten. Ett flertal aktiviteter har genomförts under året, bl.a. te-danser, teaterföreställningar, IT-utbildningar och olika kurser, informationen om tillgänglighet och lokaltrafik, friskvård och gymnastik samt ett stort urval andra aktiviteter. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen tilldelades 0,5 mnkr i investeringsmedel för att, som en utökning av Rissnedialogen, tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnads- och miljönämnden och Fastighets AB Förvaltaren, utreda förutsättningarna för att flytta tillbaka fritidsgården till Rissne centrum. Samlokalisering med den ideella föreningen Stjärnjouren skulle undersökas. Uppdraget är genomfört, men investeringsmedlen har inte behövts tas i anspråk. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att de hushåll som har en samlad månatlig inkomst som understiger 13 tkr inte ska betala någon barnomsorgsavgift. Ett uppdrag om att utreda och återkomma med förslag kring en reviderad taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg gavs till förskolenämnden och kommunstyrelsen. Arbetet har påbörjats men är inte slutfört. 13

14 Årsredovisning för Sundbybergs stad Utvecklingsprogrammet Budgeten för 2014 förutsatte ett utvecklingsprogram för staden med en resultatpåverkan om 35 mnkr för att nå budget i balans. Del av kommunbidrag reserverades i nämndernas internbudget bestående av utvecklingsområden som ger effekt i närtid men också av beräknade effekter av utredningsuppdrag. I uppföljningen ses de ekonomiska effekterna av utvecklingsprogrammet som en positiv avvikelse på nämndernas kommunbidrag. I huvudsak visar utfallet att alla nämnder uppnår sitt åtagande Befolkning och bostadsbyggande Befolkningsutveckling Sedan 2005 har kommunens befolkning ökat med personer. Under 2014 ökade befolkningen med personer (3,4 procent) och uppgick den 31 december till invånare. Ökningen är något mindre än den som förväntades i kommunens befolkningsprognos för Avvikelsen mot prognosen är 118 personer (färre än beräknat). Antal invånare totalt, Källa: SCB Förändringen av befolkningen utgörs av skillnaden mellan födda och döda samt skillnaden mellan in- och utflyttade. Kommunen har sedan många år tillbaka ett positivt födelsenetto. Sedan 2006 har kommunen även haft en positiv nettoinflyttning. Inflyttningen avser både från övriga Sverige och från andra länder. Det finns ett starkt samband mellan antalet färdigställda bostäder och inflyttningen till staden. Under 2014 uppgick nettoinflyttningen till personer, något lägre än föregående år. Ungefär hälften av nettoinflyttningen till Sundbyberg är från andra länder, vilket kan jämföras med total nettoinflyttning till Stockholms län där 80 procent avser flyttnettot från andra länder och 20 procent från övriga Sverige. 14

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Befolkningsförändring Födelsenetto Nettoinflyttning från övriga Sverige Nettoinflyttning från annat land Källa: SCB Befolkningsökningen förväntas fortsätta de kommande åren. Enligt stadens befolkningsprognos kommer folkmängden uppgå till cirka invånare 2015 och cirka invånare år Det som möjliggör en sådan utveckling är utbyggnaden av Ursvik och Brotorp samt förtätning i flera andra stadsdelar. Den största befolkningsökningen kommer att ske i Ursvik. Antalet barn och unga (0 19 år) bedöms öka med personer till år Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet invånare öka i alla åldersgrupper utom för de allra äldsta. Relativt sett ökar antalet ungdomar mellan 13 och 15 år mest, tätt följt av barn i åldrarna 7 12 år, samt 6-åringarna. Befolkningsprognos per åldersgrupp år Källa: SCB 15

16 Årsredovisning för Sundbybergs stad Bostadsbyggandet Ursvik fortsätter växa Utbyggnaden av stadsdelen Ursvik är det enskilt största projektet som pågår i staden. Den totala utbyggnadspotentialen uppskattas till bostäder och invånare. Under 2014 färdigställdes drygt 200 bostäder. Stadsbyggnadsprojektet kommer att fortsätta under ytterligare tio till femton år. Exploatörer som äger mark och verkar inom projektet genom att utveckla och sälja byggrätter är Stora Ursvik KB, Fastighets AB Förvaltaren (publ), Sundbybergs stad samt HSB och NCC. Under 2014 har ett tiotal byggherrar projekterat och byggt nya bostäder i Ursvik. Sundbybergs stad är byggherre i projekt för förskolor, skolor och annan service som drivs i kommunal regi. Till hösten 2014 färdigställdes och verksamhetsstartades den nya Kymlingeskolan, en kommunal förskola och skola vid Stora Ursviks gård. Ursvik har i detta skede bussförbindelse med Hallonbergen och Rissne. Trafikförvaltningen (tidigare SL) planerar tillsammans med staden för tvärbanans Kistagren och två hållplatser kommer på sikt att finnas längs huvudgatan i Ursviks västra delar. Förtätning av staden Under 2014 har inflyttning skett till Sundbybergs högsta hus Landmärket i Lilla Alby samt till delar av de så kallade Tuletornen i Storskogen. I kvarteret Elverket i Lilla Alby har även lägenheter färdigställts av Folkhem, Seniorgården (JM), Borätt (JM) och Wåhlins. På Lavettvägen i Rissne har ett antal småhus färdigställts av Folkhem. I Brotorp påbörjades inflyttning till kvarteret Boxern 19 under hösten. I Ursvik har Riksbyggen, NCC, Lindbäcks bygg och IKANO bostad haft inflyttningar under året. Under år 2015 beräknas bland annat inflyttning ske till kvarteret Sprängaren i centrala Sundbyberg, samt till kv. Franstorp och Elverket i Lilla Alby. I början av året sker de sista inflyttningarna till Tuletornen och i Hallonbergen blir 65 studentlägenheter klara. Ett stort antal bostäder kommer också färdigställas i Stora Ursvik. Staden fortsätter att växa Under de kommande åren, fram till och med 2018, finns möjligheter till drygt nya inflyttningsklara bostäder i Sundbyberg, enligt stadens bostadsbyggnadsprognos 4. Prognosen sträcker sig fram till år 2027 med drygt nya bostäder. I och med att staden expanderar kommer planering och byggande av infrastruktur, förskolor, skolor och äldreboenden att ställa stora krav på kommunen. 4 Bostadsbyggnadsprognos för Sundbybergs stad år , daterad

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Exploatering Under 2014 pågick exploateringsprojekten: Kv. Lärkan, Tuletorget, Storskogen Kv. Åkeriet, Humblegatan/Landsvägen, Lilla Alby Kv. Förrådet 1, Hamngatan, Lilla Alby Kv. Elverket 1, 5 och 6, Hamngatan, Lilla Alby Kv. Franstorp 5 Brofästet, Landsvägen/Hamngatan, Lilla Alby Kv. Banken 8, Vasagatan/Landsvägen, centrala Sundbyberg Kv. Sprängaren etapp I, Mariagatan, centrala Sundbyberg Kv. Enen 9, Järnvägsgatan/Björkhagsvägen, centrala Sundbyberg Kv. Orienteraren 8, studentbostäder i Hallonbergen Lavettvägen etapp II, Rissne Vidare fortsätter utbyggnaden av Ursvik respektive Brotorp. Utöver detta planeras framöver för ytterligare exploateringsprojekt som till exempel kv. Sadelmakaren, kv. Hjulmakaren, kv. Ställningsmakaren (returpark) och projektet Lingonskogen vid Rissneleden. Ytterligare projekt kommer att genomföras på kv. Freden Större och Orienteraren/ Vandraren i Hallonbergen, liksom Klockstapeln i Ör. Bostadsbyggande Utfall Förväntat antal enligt prognos Mätt i antal färdigställda bostäder och förväntatfärdigställda bostäder enligt stadens bostadsbyggnadsprognos 17

18 Årsredovisning för Sundbybergs stad Arbetsmarknad Utveckling på arbetsmarknaden är central när det gäller välfärdens finansiering. Det är genom en ökning av antalet arbetade timmar i ekonomin som det skapas resurser till välfärden. En stark lokal arbetsmarknad minskar kommunens kostnader för olika stöd och insatser samt skapar möjligheter för den enskilda kommuninvånaren till delaktighet i samhället. År 2013 fanns det i Sundbybergs stad förvärvsarbetande personer i åldern år. Förvärvsintensiteten (andel förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen) för Sundbyberg var 77,7 %. Sysselsättning mätt i andel förvärvsarbetande (20 64 år) av befolkningen Jämförelse Sundbyberg, Stockholms län samt riket 81,0 80,5 80,0 79,5 79,0 78,5 78,0 77,5 77,0 76,5 riket länet Sundbybergs stad 76, Källa: SCB Antalet arbetslösa i Sundbyberg uppgår per den sista december till 1132 personer. Jämfört med föregående år är det en minskning med 144 personer. Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten som antalet öppet arbetslösa i relation till den registerbaserade arbetskraften. Enligt denna definition uppgår arbetslösheten i Sundbyberg till 5,0 (2013: 5,7) procent. Motsvarande uppgift för Stockholms län och riket är 3,9 (2013: 4,3) respektive 4,3 (2013: 4,6) procent. 18

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Antalet öppet arbetslösa per månad i Sundbyberg Januari 2013 december 2014 personer personer Antal arbetslösa i Sundbyberg jan dec 2014 Antal arbetslösa i Sundbyberg jan dec 2014 Senaste 12 mån Föreg. 12 mån Senaste 12 mån Föreg. 12 mån Källa: Arbetsförmedlingen jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Index, Arbetslösa, Arbetslösa. Utveckling maj 2008 juni 2011 bas (100) = utveckling maj jun 2011 Index, maj 2008 Arbetslösa, bas (100) = utveckling maj jun 2011 maj Kommentar: Kommentar: Diagrammet visar utvecklingen av antalet arbetslösa personer jämfört med maj För att kunna jämföra Sundbyberg, Diagrammet Stockholms visar län utvecklingen och riket i av samma antalet graf arbetslösa används personer indexberäkning jämfört med och maj maj För har att valts kunna som jämföra basmånad. Sundbyberg, Av diagrammet Stockholms Kommentar: framgår län att och antalet Diagrammet riket arbetslösa i samma graf visar i Sundbyberg används utvecklingen indexberäkning i juni 2011 av antalet är och 212 maj % arbetslösa 2008 av antalet har valts i maj personer som basmånad. För jämfört riket Av är med diagrammet motsvarande maj andel 165 framgår % och att antalet För för Stockholms arbetslösa att kunna jämföra län i Sundbyberg 179 %. Sundbyberg, Ökning i juni har 2011 skett är 212 Stockholms kontinuerligt % av antalet län från i maj och maj riket 2008 För till i samma augusti riket är motsvarande graf används Därefter andel avtog 165 % och för Stockholms län 179 %. Ökning har skett kontinuerligt från maj 2008 till augusti Därefter avtog indexberäkning ökningstakten. Efter och årsskiftet maj /2010 har valts noterades som basmånad. en tydlig minskning Av diagrammet både för Stockholms framgår län att och antalet riket medan ökningstakten. Efter årsskiftet 2009/2010 noterades en tydlig minskning både för Stockholms län och riket medan arbetslösa Sundbyberg i Sundbyberg låg kvar på ungefär i juni samma 2011 är nivå. 212 Fr.o.m. % av juni antalet och under i maj sommarmånaderna För riket är sker motsvarande det alltid en markant ökning. Sundbyberg låg kvar på ungefär samma nivå. Fr.o.m. juni och under sommarmånaderna sker det alltid en markant ökning. Efter Sundbybergs topp juli 2010 noteras en tydlig minskning för det senaste året. Det är idag dock fortfarande mer än Efter andel Sundbybergs 165 % och topp för juli 2010 Stockholms noteras en län tydlig 179 minskning %. Ökning för det har senaste skett året. kontinuerligt Det är idag dock från fortfarande maj 2008 mer till än augusti Därefter avtog ökningstakten. Efter årsskiftet 2009/2010 noterades en tydlig minskning både för Stockholms län och riket medan Sundbyberg låg kvar på ungefär samma nivå. Fr.o.m. juni och under sommarmånaderna sker det alltid en markant ökning. Efter Sundbybergs topp juli 2010 noteras en tydlig minskning för det senaste året. Det är idag dock fortfarande mer än dubbelt antal arbetslösa i Sundbyberg jämfört med maj Källa: Arbetsförmedlingen Sundbyberg Sthlms län Sundbyberg Riket Sthlms län Riket maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 19

20 Årsredovisning för Sundbybergs stad Årets resultat Årets resultat för staden uppgick till 1,6 mnkr (2013: 30,6 mnkr). Jämfört mot budget är resultatet 2,4 mnkr sämre. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet till -33,8 mnkr. Sundbyberg uppnår ett negativt resultat enligt balanskravet för (mnkr) Utfall 2014 Budget /- Utfall 2013 Verksamhetens intäkter 423,6 452,6 Verksamhetens kostnader , ,1 Avskrivningar -115,5-128,0 12,5-87,9 Verksamhetens nettokostnader , ,0-41, ,4 Skatteintäkter 1 670, ,8-18, ,8 Generella statsbidrag och utjämning 130,9 100,8 30,1 79,4 Finansiella intäkter 57,1 33,7 23,4 33,2 Finansiella kostnader -5,0-8,6 3,6-20,4 Resultat före extraordinära poster 1,6 3,7-2,1 30,6 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT 1,6 3,7-2,1 30,6 Verksamhetens nettokostnader uppgick till mnkr, vilket är en ökning med 182,6 mnkr jämfört med föregående år. I jämförelse med budget har nettokostnaderna ökat med 41 mnkr. Avskrivningarna blev 12,5 mnkr lägre än budgeterat. Verksamheternas bruttointäkter uppgick till 423,6 mnkr, varav 4 mnkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Intäkterna justerade för exploateringsverksamheten uppgår till 419,6 mnkr. År 2013 uppgick intäkterna till 407,9 mnkr exklusive exploateringsintäkter. Stadens bruttokostnader exklusive avskrivningar uppgick till 2 160,1 mnkr, vilket är 126 mnkr högre än föregående år. De största ökningarna avser personal- och pensionskostnader (38,3 mnkr) och bidrag och transfereringar (16,7 mnkr). Avskrivningskostnaderna på 115,5 mnkr motsvarar en ökning jämfört med föregående år med 27,6 mnkr. I avskrivningskostnaden ingår nedskrivningar på 19,1 mnkr. 18,2 mnkr avser Lilla Ursviks skola och 0,9 avser datorstöld. Skatteintäkterna uppgick till 1 670,6 mnkr, en ökning med 62,8 mnkr jämfört med föregående år. I jämförelse med budget blev skatteintäkterna 18,2 mnkr sämre, vilket dels hänförs till lägre taxeringsutfall 2012, negativ avräkning för 2013 och dessutom en eftersläpning vid kraftig befolkningstillväxt, vilket kompenseras i utjämningssystemen. Generella statsbidrag och utjämning uppgick till 130,9 mnkr. Dessa består av intäkter från utjämningssystemet om 186,8 mnkr, kommunal 20

ÅRSREDOVISNING 2012 sundbybergs stad 1

ÅRSREDOVISNING 2012 sundbybergs stad 1 ÅRSREDOVISNING 2012 Sundbybergs stad sundbybergs stad 1 Årsredovisning SUNDBYBERGs STAD 2 sundbybergs stad Innehåll Den politiska ledningen har ordet...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Årets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

1 Årsredovisning 2 0 1 4

1 Årsredovisning 2 0 1 4 Årsredovisning 2 0 1 4 1 2 Innehållsförteckning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisationsschema 5 Fördelning, kostnader och intäkter 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk analys

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Delårsrapport 2 2014 2014-10-13

Delårsrapport 2 2014 2014-10-13 2014-10-13 Innehåll Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Prognos för årets resultat 3 Verksamhetens nettokostnader 3 Finansnetto 3 Balanskravet 4 God ekonomisk hushållning 4 Borgen 5 Pensioner 5 apitalförvaltning

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Reviderad 2010-11-22 Reviderad 2010-11-29 Reviderad 2010-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-17 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-16 Innehåll 1

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31 Långsiktig ekonomisk analys 2013-2028 2015-03-31 Innehåll DEL I BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Uppdrag Tillvägagångssätt och metod Samhällsekonomiska förutsättningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2013 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: För att på ett tydligt sätt visa konkreta steg som tas för att bli Sveriges ledande miljökommun har ett visionspussel tagits fram, placerat

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2009, 78 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Beslut i kommunstyrelsen 6 3 Förord 7 4 Omvärldsorientering 8 4.1 Samhällsekonomin...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommundirektören har ordet... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förutsättningar för kommunal verksamhet...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer