Scania delårsrapport januari-september 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scania delårsrapport januari-september 2009"

Transkript

1 26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK (66 319) Kassaflödet uppgick till MSEK (3 638) för Fordon och tjänster Kommentar av vd Leif Östling Scanias rörelseresultat uppgick till MSEK för de första nio månaderna. Fordonsleveranserna minskade med närmare 50 procent och var den främsta förklaringen till resultatnedgången. Mer stabila serviceintäkter begränsade resultatfallet, volymerna minskade något mer än 10 procent. Valutasäkringar motverkade den positiva effekten av den svagare kronan. Koncernens resultat påverkades positivt av de åtgärder som genomförts för att sänka kostnadsnivån. Kassaflödet var positivt i Fordon och tjänster och tillsammans med den reducerade portföljen inom Financial Services minskade koncernens nettoskuldsättning med SEK 7,7 miljarder inklusive utdelningen om SEK 2 miljarder. Scania lanserade två nya produkter under hösten. Den nya R-serien med förbättrad bränsleekonomi och förarmiljö säkerställer Scanias ledande position i det viktiga lastbilssegmentet för fjärrtransporter. Den nya bussmodellen, Scania Touring, är ett stort steg i Scanias strategi att öka graden av industrialisering och öka serviceutbudet avseende kompletta bussar. Den europeiska lastbilsmarknaden präglas av en låg ekonomisk aktivitet men Scania bedömer att nedgången i efterfrågan i västra Europa nu har planat ut. I Latinamerika håller sig efterfrågan uppe relativt väl och i Asien sker en viss återhämtning. Marknaden för bussar har generellt sett varit mer stabil under perioden. Marknaden för motorer har noterat en kraftig nedgång. Det sker dock en viss återhämtning i industrimotorsegmentet. Scania fortsätter arbetet med att reducera kostnaderna och stödja kassaflödet. I juni infördes fyradagarsvecka för cirka medarbetare i Sverige, vilket innebär en besparing på mer än MSEK 300 under. Det stärkta produkterbjudandet tillsammans med de omfattande kostnadsbesparingarna och kompetenssatsningen vid produktionsenheterna har skapat goda förutsättningar för en lönsam tillväxt när marknaden vänder. Årets första nio månader Förändring i % Kv 3 Förändring i % Lastbilar och busschassier Antal Orderingång Leveranser Nettoomsättning och resultat MSEK (om inte annat anges) MEUR* Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, procent 2,4 15,8 3,9 13,8 Avkastning på eget kapital, procent 8,3 43,3 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, procent 11,5 50,5 Resultat per aktie, SEK 0,38 9,21 0,35 2,27 Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal aktier: 800 miljoner * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 10,23 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Denna rapport finns även på Scania AB (publ) SE Södertälje tel Swedish corporate identity number Sweden fax

2 Affärsöversikt Fordon och tjänster De totala leveranserna minskade under första nio månaderna med 47 procent till (55 818) fordon jämfört med motsvarande period. Nettoomsättningen sjönk med 34 procent till MSEK Valutaeffekter exklusive valutasäkringar hade en positiv påverkan med 9 procent. Orderingången minskade med 49 procent till (48 611) fordon, jämfört med de första nio månaderna. Orderingång Scanialastbilar Förändring i % Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Under tredje kvartalet minskade leveranserna med 44 procent och nettoomsättningen sjönk med 34 procent till MSEK Valutaeffekter exklusive valutasäkringar påverkade positivt med 6 procent. Orderingången minskade med 6 procent till (11 356) fordon, jämfört med tredje kvartalet. Scania lanserade två nya produkter under hösten. Den nya R-serien med förbättrad bränsleekonomi och förarmiljö säkerställer Scanias ledande position i det viktiga fjärrtransportsegmentet. I kombination med Scania Driver Support, som är Leveranser Scanialastbilar ett nytt system som ger yrkesförare återkoppling och tips i realtid om hur de kan förbättra sin körstil, kan bränsleförbrukningen minskas ytterligare. Den nya bussmodellen, Scania Touring, är ett stort steg i Scanias strategi att öka graden av industrialisering i produktionen och öka serviceinnehållet avseende kompletta bussar. Bussen tillverkas i samarbete med den kinesiska busspåbyggaren Higer. Higer står för kunnandet inom karossering och Scania bidrar med chassit, vilket säkerställer en kvalitetsprodukt och en kostnadseffektiv produktion. Scanias samarbete med Higer inleddes för fem år sedan. Kunderna kan med Scania Touring erbjudas ett helhetskoncept med reservdels- och servicestöd genom Scanias globala nätverk. Scania fortsätter arbetet med att anpassa organisationens kostnadsnivå. Totalt har drygt medarbetare lämnat koncernen sedan september ifjol, vilket inkluderar både temporärt och fast anställda. Utöver detta har Scania infört reducerad arbetstid i ett flertal länder i Europa. I Sverige infördes från och med juni fyradagarsvecka för cirka anställda med en lönereduktion på 10 procent. Totalt beräknas kostnadsbesparingen i Sverige uppgå till mer än 300 miljoner kronor fram till årsskiftet. I arbetet med att reducera kostnaderna och effektivisera verksamheten är Scanias strävan att behålla kärnkompetensen. Under första halvåret har Scania genomfört ett utbildningsprogram för cirka anställda vid de europeiska produktionsenheterna. Förändring i % Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Lastbilar Den europeiska marknaden präglas av låg ekonomisk aktivitet. På flera marknader i Europa har lastbilsflottan en relativt låg genomsnittsålder och transportbolagen har dessutom generellt sett överkapacitet. Detta har kraftigt dämpat investeringar i nya fordon. Scania bedömer dock att nedgången i efterfrågan av lastbilar i västra Europa nu har planat ut. I Latinamerika håller sig efterfrågan uppe relativt väl, framförallt i Brasilien. I Asien sker en viss återhämtning, bland annat i gruvsegmentet. Försäljningen av begagnade lastbilar ökade successivt under perioden och volymen var 30 procent högre i tredje kvartalet, jämfört med tredje kvartalet ifjol. Det har medfört att nivån på begagnatlagret har stabiliserats. Lagernivåerna avseende nya lastbilar har normaliserats på alla stora marknader förutom Ryssland. 2

3 Scanias leveranser av lastbilar minskade med 50 procent till totalt (50 570) under de första nio månaderna jämfört med motsvarande period ifjol. I västra Europa föll leveranserna med 53 procent beroende på nedgångar på samtliga marknader. I centrala och östra Europa sjönk leveranserna med 81 procent, nedgången var hänförlig till alla marknader och särskilt till Ryssland och Polen. I Latinamerika var nedgången 22 procent med en generell nedgång på de flesta marknaderna. I Asien var nedgången hänförlig till de flesta marknaderna och särskilt till Turkiet. På övriga marknader var leveranserna högre beroende på ett antal större order av engångskaraktär från några av de afrikanska marknaderna. Under tredje kvartalet minskade leveranserna med 48 procent. Scanias orderingång under de första nio månaderna uppgick till (43 275) lastbilar, en minskning med 52 procent. I västra Europa gick orderingången ned med 56 procent till (17 763) enheter. I centrala och östra Europa gick orderingången ned med 82 procent till (8 138) lastbilar under perioden. I Latinamerika minskade orderingången med 29 procent under de första nio månaderna medan orderingången i Asien sjönk med 46 procent. Registreringar Scanialastbilar, Scanias 10 största marknader, januari-september Förändring i % Brasilien Storbritannien Tyskland Frankrike Nederländerna Sverige Norge Italien Iran* Belgien * Avser levererade lastbilar Scanias marknadsandel, tunga lastbilar, Scanias 10 största marknader, procent januari-september Brasilien 24,0 17,6 Storbritannien 14,4 15,7 Tyskland 7,1 6,9 Frankrike 7,5 8,8 Nederländerna 18,2 17,3 Sverige 42,7 42,2 Norge 40,4 37,0 Italien 14,9 13,0 Iran Saknas Saknas Belgien 16,0 16,2 Tredje kvartalet sjönk Scanias orderingång med 9 procent. Orderingången stabiliserades i västra Europa där nedgången begränsades till 2 procent och högre efterfrågan noterades i de nordiska länderna och Storbritannien. Jämfört med det andra kvartalet ökade orderingången med 30 procent och översteg leveransnivån. Nettoomsättningen för lastbilar sjönk med 44 procent till MSEK (41 436) under de första nio månaderna. Under tredje kvartalet minskade omsättningen med 46 procent till MSEK Den totala marknaden för tunga lastbilar i 25 av EU:s medlemsländer (alla EU-länder med undantag för Grekland och Malta) samt Norge och Schweiz sjönk med 49 procent till cirka 128,500 enheter under de första nio månaderna. Registreringar av Scanialastbilar uppgick Orderingång Scaniabussar till cirka 16,900 enheter, motsvarande en marknadsandel på cirka 13,2 (12,9) procent. Bussar Marknaden för bussar har generellt sett varit mer stabil än lastbilsmarknaden under perioden. Scanias orderingång för bussar sjönk med 21 procent till (5 336) enheter under de första nio månaderna. Förändring i % Europa Latinamerika Asien och övriga marknader Totalt Leveranser Scaniabussar Förändring i % Europa Latinamerika Asien och övriga marknader Totalt

4 I Europa minskade efterfrågan med 28 procent jämfört med motsvarande period. I västra Europa minskade efterfrågan främst i Italien och Spanien. I centrala och östra Europa noterades en betydande nedgång på de flesta marknaderna och särskilt i Ryssland. I Latinamerika sjönk orderingången med 35 procent under de första nio månaderna. Orderingången var lägre på de flesta marknaderna. I Asien och övriga marknader minskade orderingången med 4 procent under samma period. Under tredje kvartalet steg orderingången med 14 procent. Scanias leveranser av bussar uppgick till (5 248) enheter under de första nio månaderna. I Europa minskade leveranserna med 22 procent till enheter, nedgången var främst hänförlig till Italien, Spanien, Ryssland och Polen. Nedgången i Latinamerika var relaterad till de flesta marknaderna och särskilt till Brasilien. I Asien och övriga marknader ökade leveranserna med 19 procent. Nettoomsättningen ökade med 8 procent till MSEK (5 759). Under tredje kvartalet sjönk leveranserna med 18 procent till enheter och nettoomsättningen minskade med 9 procent. Nettoomsättning per marknad (MSEK), Scanias 10 största marknader januari-september Förändring i % Brasilien Storbritannien Sverige Tyskland Norge Nederländerna Frankrike Finland Italien Spanien Levererade fordon (antal) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Nettoomsättning (MSEK) Engines Marknaden för motorer har haft liknande nedgång som lastbilsmarknaden. Alla segmenten, generatoraggregat, industri och marin har påverkats av nedgången i den ekonomiska aktiviteten. Det sker dock en viss återhämtning i industrisegmentet hänförligt till lagerreduktioner hos OEM-tillverkarna. Scanias motorkoncept för nästa emissionssteg som gäller från 2011 inom industrisegmentet har mottagits mycket väl av marknaden och avtal med betydande OEM-tillverkare har tecknats. Scanias strategi är att öka försäljningen i industrisegmentet där efterfrågan präglas av höga krav på kvalitet och prestanda och att samtidigt kunna uppfylla de striktaste utsläppskraven. Orderingången för motorer minskade med 46 procent till (5 383) enheter under de första nio månaderna. Tredje kvartalet ökade orderingången med 48 procent till enheter Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Rörelseresultat (MSEK) Leveranserna av motorer sjönk med 48 procent till (5 080) enheter under de första nio Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 4

5 månaderna och nettoomsättningen minskade med 39 procent till MSEK 533 (867). Under tredje kvartalet sjönk leveranserna med 48 procent till 865 enheter och nettoomsättningen föll till MSEK 172. Tjänster Serviceintäkterna var i princip oförändrade på MSEK (12 078) under de första nio månaderna. Efterfrågan på transporter sjönk under perioden vilket ledde till en volymnedgång på något mer än 10 procent. Den lägre volymen uppvägdes av positiva valutaeffekter på 9 procent och något högre priser. Vid sidan av att anpassa serviceorganisationen till lägre efterfrågan, fokuserar Scania på att höja effektiviteten och kapacitetsutnyttjandet i verkstäderna. Resultat Fordon och tjänster Rörelseresultatet för Fordon och tjänster uppgick till MSEK (10 089) under de första nio månaderna. Minskade fordonsleveranser och lägre kapacitetsutnyttjande hade en negativ inverkan på resultatet. Åtgärder för att sänka kostnadsnivån påverkade positivt. Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK (2 829). Efter justering för aktivering med MSEK 216 (127) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 223 (354) minskade den redovisade kostnaden med MSEK 642 till MSEK (3 056). Den minskade kostnaden var i huvudsak hänförlig till lägre projektkostnader. Jämfört med de första nio månaderna uppgick valutaeffekterna avista till cirka MSEK Valutasäkringsresultatet uppgick till cirka MSEK Under de första nio månaderna uppgick valutasäkringsresultatet till cirka MSEK 85. Den totala valutaeffekten var därmed cirka MSEK Under tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till MSEK 588 (2 736) Låga fordonsleveranser, ett lågt kapacitetsutnyttjande och till viss del lägre priser relaterade till lageravveckling hade en negativ inverkan på resultatet. Åtgärder för att sänka kostnadsnivån påverkade positivt. Jämfört med det andra kvartalet steg kapacitetsutnyttjandet inom produktionen vilket resulterade i ett högre rörelseresultat, trots lägre volym. Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK 714 (877). Efter justering för aktivering med MSEK 82 (62) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 38 (118) minskade den redovisade kostnaden med MSEK 263 till MSEK 670 (933). Jämfört med tredje kvartalet uppgick valutaeffekterna avista till MSEK 10. Valutasäkringsresultatet uppgick till cirka MSEK Under tredje kvartalet uppgick valutasäkringsresultatet till MSEK -15. Den totala valutaeffekten var därmed cirka MSEK Financial Services Storleken på Scanias kundfinansieringsportfölj uppgick vid utgången av tredje kvartalet till MSEK , vilket innebär en nedgång sedan årsskiftet med MSEK I lokala valutor minskade portföljen med 10 procent, motsvarande MSEK Penetrationsgraden uppgick till 44 (34) procent, mätt med rullande tolvmånaderstal, på de marknader där Scania har egen finansieringsverksamhet. Rörelseresultatet för Financial Services uppgick till MSEK -82 (366) under de första nio månaderna. De positiva effekterna av en genomsnittligt större portfölj motverkades av att kostnaderna för osäkra fordringar ökade, jämfört med de första nio månaderna. Åkerierna har påverkats av den minskande efterfrågan på transporter, vilket har lett till lägre volymer och pressade fraktpriser. Som en konsekvens av detta ökade antalet försenade betalningar under perioden, i huvudsak på marknader utanför västra Europa. Antalet omförhandlade kontrakt och antalet återtagna fordon ökade också. De högre kostnaderna för osäkra fordringar var främst hänförliga till centrala och östra Europa. Rörelseresultatet för tredjekvartalet minskade till MSEK -69 (84). Scaniakoncernen Scanias rörelseresultat för de första nio månaderna uppgick till MSEK (10 455). Rörelsemarginalen sjönk till 2,4 (15,8) procent. Scanias finansnetto uppgick till MSEK -676 (-185). Räntenettot uppgick till MSEK -583 (-202). Räntenettot påverkades negativt av en högre genomsnittlig nettoskuldsättning i Fordon och Service jämfört med motsvarande period under föregående år. Ytterligare negativ påverkan kom från ökade finansieringskostnader för rörelsekapital i länder med relativt högt ränteläge. Övriga finansiella 5

6 intäkter och kostnader uppgick till MSEK -93 (17). I dessa ingick MSEK -61 (21) relaterade till marknadsvärdering av finansiella instrument där säkringsredovisning inte tillämpats. Scaniakoncernens skattekostnad uppgick till MSEK 59 (2 901). Periodens resultat uppgick till MSEK 307 (7 369) motsvarande en nettomarginal på 0,7 (11,1) procent. Vinsten per aktie uppgick till SEK 0,38 (9,21). Kassaflöde Fordon och tjänster Scanias kassaflöde för Fordon och tjänster uppgick till MSEK (3 638) under de första nio månaderna. Rörelsekapitalbindningen minskade med MSEK 3 765, främst beroende på lägre volymer och lageravveckling. Nettoinvesteringarna uppgick till MSEK (3 642) inklusive aktivering av utvecklingsutgifter om MSEK 216 (127). Den gradvisa nedgången var relaterad till en lägre investeringstakt och delvis till uppskjutna investeringar. Nettoinvesteringarna påverkades av förvärv om MSEK 6 m. De första nio månaderna ifjol påverkades av avyttrade verksamheter om totalt MSEK 59. Nettoskulden uppgick vid utgången av tredje kvartalet till MSEK jämfört med MSEK vid utgången av. Nettoskulden påverkades av utdelning om MSEK under andra kvartalet. Under tredje kvartalet uppgick kassaflödet till MSEK (794). Scaniakoncernen Scanias kassaflöde för Financial Services uppgick till MSEK (-2 487) under de första nio månaderna beroende på den minskade kundfinansieringsportföljen. Tillsammans med det positiva kassaflödet från Fordon och tjänster minskade koncernens nettoskuld med cirka 7,7 miljarder kronor jämfört med utgången av. Moderbolaget Moderbolaget Scania AB:s tillgångar består av aktier i Scania CV AB. Scania CV AB är moderbolag i den koncern som omfattar samtliga produktions- och marknadsbolag samt övriga bolag. Resultat före skatt för Scania AB uppgick till MSEK 3 (127). Övrigt Antalet anställda Antalet anställda uppgick vid utgången av tredje kvartalet till jämfört med vid motsvarande tidpunkt. Sedan årsskiftet fram till slutet av september har det totala antalet anställda i Scaniakoncernen minskat med Produktion och centrala staber har minskat med anställda till och Forskning och utveckling har minskat med 284 anställda till Marknadsbolagen har minskat med 716 anställda till Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I avsnittet Risker och riskhantering i Scania i Scanias årsredovisning för år beskrivs Scanias strategiska, operativa, legala och finansiella risker. I not 2 i samma rapport lämnas en detaljerad redogörelse för kritiska bedömningar och uppskattningar. I not 30 i samma rapport beskrivs de finansiella riskerna, såsom valutarisk och ränterisk. De risker som har störst påverkan på den finansiella utvecklingen och på rapporteringen för koncernen och moderbolaget sammanfattas som följer: a) Försäljning med åtaganden Cirka 10 procent av de fordon Scania säljer levereras med restvärdeåtaganden alternativt återköpsåtaganden. Dessa redovisas som operationella leasingavtal, vilket medför att intäkten och resultatet redovisas fördelat över åtagandets (kontraktets) löptid. Väsentliga förändringar i marknadsvärdet på begagnade fordon påverkar därmed Scanias löpande resultatredovisning. I de fall ännu ej redovisad vinst på ett försålt fordon ej täcker effekterna av en eventuell nedgång i marknadsvärdet sker en 6

7 reservering med erforderligt belopp. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick åtaganden avseende restvärden eller återköp till MSEK jämfört med MSEK vid utgången av. b) Kreditrisker Scania har inom verksamheten Financial Services en exponering i form av kontrakterade framtida betalningar. Denna exponering reduceras av den säkerhet Scania har i form av återtaganderätt i det underliggande fordonet. I de fall marknadsvärdet på säkerheten ej täcker exponeringen mot kund har Scania en kreditrisk. Reserver för befarade förluster i verksamheten Financial Services sätts av med bedömt erforderligt belopp. c) Refinansieringsrisk Refinansieringsrisk utgör risken att inte kunna möta behovet av framtida finansiering. Scania tillämpar en konservativ policy avseende refinansieringsrisk. För Fordon och tjänster ska det finnas en likviditetsreserv bestående av tillgängliga likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter som överstiger finansieringsbehovet för Scaniakoncernen exklusive Financial Services för de nästkommande två åren. För Financial Services ska det finnas dedikerad finansiering som täcker den bedömda efterfrågan av finansiering för det nästkommande året. Dessutom ska det alltid finnas upplåning som säkerställer refinansieringen av den existerande portföljen. Kontrollen av refinansieringsrisken innefattar säkerställande av tillgång på kreditfaciliteter samt att tillse att förfallostrukturen på upptagna lån är diversifierad. Per den 30 september uppgick Scanias ej utnyttjade kreditfaciliteter till cirka MSEK jämfört med cirka MSEK per den 31 december. Exklusive valutaeffekter är kreditfaciliteterna oförändrade jämfört med årsskiftet. Redovisningsprinciper Scania tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Scaniakoncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Nya redovisningsstandarder som tillämpats från och med 1 januari, är följande: IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (tillägg) tillägget innehåller ny struktur för de finansiella rapporterna och krav på att visa ett totalresultat som inkluderar alla förändringar i tillgångar och skulder som inte beror på transaktioner med ägarna. Förändringar som tidigare redovisades direkt mot eget kapital i redogörelsen över redovisade intäkter och kostnader redovisas nu i övrigt totalresultat. Scania har valt att presentera rapport över totalresultatet i en uppställning. IFRS 8 Segmentrapportering denna standard ersätter tidigare standard IAS 14 om segmentrapportering. IFRS 8 har inte inneburit någon förändrad definition av Scanias segment. IAS 23 Lånekostnader (tillägg) Scania har tidigare kostnadsfört lånekostnader i den period de uppkommit. Ändringen i IAS 23 innebär att lånekostnader ska inräknas i anskaffningsvärdet för tillgångar som tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning. Standarden tillämpas framåtriktat på projekt som påbörjas efter 1 januari, och har inte inneburit några väsentliga effekter på de finansiella rapporterna. I övrigt är redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade från dem som tillämpats i årsredovisningen. Delårsrapporten för moderbolaget Scania AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2.2 Redovisning för juridisk person. Väsentliga ägarförändringar I januari meddelade Porsche Automobil Holding SE att bolaget ökat sitt innehav till 50,8 procent i Volkswagen AG, vilket innebär att Porsche indirekt kontrollerar Scania. Därför lade Porsche ett budpliktsbud på Scania, i enlighet med svensk lagstiftning, om 68,52 kronor kontant för varje A-aktie och 67,10 kronor kontant för varje B-aktie. Scanias styrelse rekommenderade aktieägarna att inte anta Porsches budpliktsbud. Aktieägare motsvarande 7,93 procent av kapitalet och 2,34 procent av rösterna accepterade erbjudandet och Porsche sålde dessa aktier vidare till Volkswagen. Volkswagens innehav i Scania, inklusive aktier som förvaltas av kreditinstitut, uppgick därmed till 49,29 procent av kapitalet och 71,81 procent av rösterna. 7

8 Utdelning Vid Scanias årsstämma torsdagen den 7 maj i Södertälje fattades beslut om en utdelning för på 2,50 kronor per aktie. Totalt överfördes MSEK till aktieägarna. Årsstämma Scanias årsstämma hålls torsdagen den 6 maj 2010 i Södertälje. Södertälje den 26 oktober Leif Östling VD och koncernchef Ekonomisk information från Scania Scanias bokslutskommuniké för kommer att offentliggöras den 3 februari Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets produkter. Denna rapport innebär inte att bolaget åtagit sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som följer av inregistreringskontraktet med NASDAQ OMX Stockholm, om och när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande till då denna information lämnades. I delårsrapporten för januari-juni, uppgavs följande: Under det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet förutspår Scania en fortsatt låg nivå på efterfrågan. Den framgångsrika lageravvecklingen på Scanias större marknader, tillsammans med den högre orderingången under andra kvartalet jämfört med det första, kommer att medföra en högre daglig produktionstakt under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Kontaktpersoner: Per Hillström Investor Relations Erik Ljungberg Corporate Relations tel tel mobil tel mobil tel Informationen i denna delårsrapport är sådan som Scania ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober kl (CET). 8

9 Koncernens resultaträkningar Belopp i MSEK om inte annat anges Nio månader Förändring i % Kv 3 MEUR* okt 08 - sept 09 Fordon och tjänster Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Forskning- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Andel av resultat i intressebolag och joint ventures Rörelseresultat, Fordon och tjänster Financial Services Ränte- och hyresintäkter Kostnader för räntor och avskrivningar Ränteöverskott Andra intäkter och kostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kreditförluster, konstaterade och befarade Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Ränteintäkter och räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser Säkring av nettotillgångar i utlandsverksamhet Kassaflödessäkringar redovisat i övrigt totalresultat omklassificerat till rörelseresultatet Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner Skatt hänförligt till poster som redovisats i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat Periodens totalresultat Periodens totalresultat hänförligt till Scanias aktieägare Minoriteten Helår Periodens resultat hänförligt till: Scanias aktieägare Minoriteten Avskrivningar ingår med Resultat per aktie, EUR/SEK (ingen utspädning) 1) 0,38 9,21 0,35 2,27 11,11 2,29 Avkastning på eget kapital, i procent 1, 2) 8,3 43,3 38,3 Rörelsemarginal, i procent 2,4 15,8 3,9 13,8 14,1 4,7 1) Hänförligt till Scanias aktieägares andel av periodens resultat. 2) Beräkningarna baseras på rullande 12 månaders resultat. * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 10,23 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. 9

10 Nettoomsättning och leveranser, Fordon och tjänster Belopp i MSEK om inte annat anges Nio månader Förändring i % sept Kv 3 Helår okt 08 - MEUR 09 Nettoomsättning Lastbilar Bussar * Engines Serviceprodukter Begagnade fordon Övrigt Summa leveransvärde Justering för hyresintäkter 3) Nettoomsättning Nettoomsättning 4) Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Nettoomsättning Totalt antal levererade enheter Lastbilar Bussar* Engines ) Avser skillnaden mellan faktureringsvärde baserat på leveranser och resultatavräknade intäkter. 4) Intäkter från externa kunder fördelade efter var kunderna är lokaliserade. * Inklusive karosserade bussar. 10

11 Kvartalsöversikt, resultat Belopp i MSEK om inte annat anges MEUR Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Fordon och tjänster Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Andel av resultat i intressebolag och joint ventures Rörelseresultat, Fordon och tjänster Financial Services Ränte- och hyresintäkter Kostnader för räntor och avskrivningar Ränteöverskott Andra intäkter och kostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kreditförluster, konstaterade och befarade Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Ränteintäkter och räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Resultat per aktie, SEK * 0,35-0,19 0,22 1,90 2,27 3,80 3,14 Rörelsemarginal, i procent 3,9 0,1 3,2 9,1 13,8 16,9 16,4 * Hänförligt till Scanias aktieägares andel av periodens resultat. 11

12 Koncernens balansräkningar per segment Belopp i MSEK om inte annat anges Fordon och tjänster Tillgångar MEUR 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uthyrningstillgångar Aktier och andelar Räntebärande fordringar Andra fordringar 5), 6) Omsättningstillgångar Varulager Räntebärande fordringar Andra fordringar 7) Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Scanias aktieägare Minoritet Totalt eget kapital Räntebärande skulder Långfristiga skulder Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Andra skulder 5), 8) Kortfristiga skulder Avsättningar Andra skulder 9) Summa eget kapital och skulder ) Inklusive uppskjuten skatt 6) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar Nettokassa (-), nettoskuld (+) exkl.avsättningar till pensioner samt inkl.derivat enligt ovan

13 Koncernens balansräkningar per segment Belopp i MSEK om inte annat anges Financial Services Tillgångar MEUR 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uthyrningstillgångar Finansiella fordringar Andra fordringar 10) Omsättningstillgångar Finansiella fordringar Andra fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Scanias aktieägare Totalt eget kapital Räntebärande skulder Långfristiga skulder Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Andra skulder 10) Kortfristiga skulder Avsättningar Andra skulder Summa eget kapital och skulder ) Inklusive uppskjuten skatt 13

14 Koncernens balansräkningar per segment Belopp i MSEK om inte annat anges Elimineringar MEUR 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Tillgångar Uthyrningstillgångar Andra kortfristiga fordringar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Andra kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Scaniakoncernen Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uthyrningstillgångar Aktier och andelar Räntebärande fordringar Andra fordringar 11), 12) Omsättningstillgångar Varulager Räntebärande fordringar Andra fordringar 13) Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar Totalt eget kapital och skulder Eget kapital Scanias aktieägare Minoritet Totalt eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Andra skulder 11), 14) Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Avsättningar Andra skulder 15) Summa eget kapital och skulder ) Inklusive uppskjuten skatt 12) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar Soliditet, i procent 22,3 20,5 21,1 19,9 21,8 20,9 29,0 14

15 Förändringar i koncernens eget kapital Nio månader Helår Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR Eget kapital vid årets början Periodens totalresultat Förändring av minoritetens andel Utdelning * Inlösen Totalt eget kapital vid periodens utgång Hänförligt till: Scania AB:s aktieägare Minoriteten * Utdelning till minoriteten ingår med MSEK 0 ( -2) Segmentinformation Nio månader Belopp i MSEK om inget annat anges EUR m. Full year okt 08 - sep 09 Intäkter från externa kunder, Fordon och tjänster Intäkter från externa kunder, Financial Services Eliminering av segmentsinterna intäkter i Fordon och tjänster Intäkter från externa kunder, Scaniakoncernen* Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat, Scaniakoncernen * Intäkter från Scaniakoncernen som rapporteras i Volkswagens delårsrapport för nio månader, uppgår till MEUR Skillnaden mot ovan rapporterade intäkter beror främst på skillnader i presentationen av resultat från valutasäkring i koncernens resultaträkning. 15

16 Kassaflödesanalys Belopp i MSEK om inte annat anges Nio månader MEUR Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Den löpande verksamheten Resultat före skatt Icke kassaflödespåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital varav: Fordon och tjänster Financial Services Förändring i rörelsekapital mm, Fordon och tjänster Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Nettoinvesteringar, Fordon och tjänster * Nettoinvesteringar i kreditportfölj mm, Financial Services Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från Fordon och tjänster Kassaflöde från Financial Services Finansieringsverksamheten Förändring av skuldsättning från finansieringsaktiviteter Lämnad utdelning Inlösen Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut * Första halvåret har innevarande år påverkats av förvärv med 6 MSEK, medan föregående år påverkats av avyttringar med 59 MSEK. 16

17 Antal anställda 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Produktion och centrala staber Forskning och utveckling Marknadsbolag Fordon och tjänster Financial Services Totalt antal anställda

18 Kvartalsöversikt, antal per geografiskt område Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Orderingång, lastbilar Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Levererade lastbilar Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Orderingång, bussar* Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Levererade bussar* Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt * Inklusive karosserade bussar. 18

19 Moderbolaget Scania AB Belopp i MSEK om inget annat anges Nio månader Helår MEUR Resultaträkning Rörelseresultat* Finansiella intäkter och kostnader Inkomstskatter Periodens resultat Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR 30 Sep 30 Sep 31 dec Balansräkning Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Omsättningstillgångar Fordran på dotterföretag Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Skulder till leverantörer Skatteskuld Summa eget kapital och skulder Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR 30 Sep 30 Sep 31 dec Förändring i eget kapital Eget kapital vid årets ingång Årets resultat Koncernbidrag, netto Utdelning Inlösen Eget kapital 30 september * Avser administrationskostnader 19

Scania delårsrapport januari mars 2015

Scania delårsrapport januari mars 2015 23 april 2015 Scania delårsrapport januari mars 2015 Sammanfattning av första tre månaderna 2015 Rörelseresultatet minskade med 1 procent till MSEK 2 245 (2 257) Nettoomsättningen steg med 6 procent till

Läs mer

Scania delårsrapport januari september 2015

Scania delårsrapport januari september 2015 27 oktober 2015 Scania delårsrapport januari september 2015 Sammanfattning av de första nio månaderna 2015 Rörelseresultatet steg med 11 procent till 7 046 MSEK (6 356) Nettoomsättningen steg med 6 procent

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2011

Scania delårsrapport januari-september 2011 21 oktober 2011 Scania delårsrapport januari-september 2011 Sammanfattning av de första nio månaderna 2011 Rörelseresultatet steg till MSEK 9 657 (9 021), resultatet per aktie steg till 9,11 (7,63) kronor

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2012

Scania delårsrapport januari mars 2012 24 april 2012 Scania delårsrapport januari mars 2012 Sammanfattning av de första tre månaderna 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 2 323 (3 339), resultatet per aktie till 2,24 (3,14) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Scania delårsrapport januari juni 2015

Scania delårsrapport januari juni 2015 17 juli 2015 Scania delårsrapport januari juni 2015 Sammanfattning av de första sex månaderna 2015 Rörelseresultatet steg med 11 procent till 4 737 MSEK (4 276) Nettoomsättningen steg med 7 procent till

Läs mer

Scania delårsrapport januari-mars 2010

Scania delårsrapport januari-mars 2010 28 april Scania delårsrapport januari-mars Rörelseresultatet steg till MSEK 2 130 (506), resultatet per aktie steg till 1,78 (0,22) kronor Nettoomsättningen ökade med 4 procent till MSEK 16 503 (15 859)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 26 april, 2006 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 En stark efterfrågan på transporter i Europa bidrar till en ökad orderingång. Efterfrågan påverkas också av att vissa europeiska kunder tidigarelägger

Läs mer

Scania delårsrapport januari-juni 2008

Scania delårsrapport januari-juni 2008 25 juli 2008 Scania delårsrapport januari-juni 2008 Rörelsemarginalen steg till 16,6 procent (14,7) och nettomarginalen ökade till 12,1 procent (10,2) Leveranserna uppgick till 39 574 (37 578) fordon Nettoomsättningen

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2008

Scania delårsrapport januari-september 2008 24 oktober 2008 Scania delårsrapport januari-september 2008 Rörelsemarginalen steg till 15,8 procent (14,1) och nettomarginalen ökade till 11,1 procent (9,8) Nettoomsättningen steg 11 procent till MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2005

SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2005 27 juli 2005 SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2005 Scanias rörelseresultat för det första halvåret 2005 steg med 16 procent till cirka 3 500 miljoner kronor. Rörelsemarginalen steg till 11,5 procent.

Läs mer

Scania bokslutskommuniké januari-december 2009

Scania bokslutskommuniké januari-december 2009 3 februari 2010 Scania bokslutskommuniké januari-december Rörelseresultatet sjönk till MSEK 2 473 (12 512), resultat per aktie sjönk till 1,41 (11,11) kronor Nettoomsättningen minskade med 30 procent till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Scania bokslutskommuniké januari december 2012

Scania bokslutskommuniké januari december 2012 30 Januari 2013 Scania bokslutskommuniké januari december 2012 Sammanfattning av helåret 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 8 300 (12 398), resultatet per aktie till 8,31 (11,78) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Scania delårsrapport januari juni 2012

Scania delårsrapport januari juni 2012 20 juli 2012 Scania delårsrapport januari juni 2012 Sammanfattning av de första sex månaderna 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 4 257 (6 652), resultatet per aktie till 4,06 (6,18) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 27 april 2005 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Scanias rörelseresultat för det första kvartalet 2005 ökade med 15 procent till 1 679 miljoner kronor. Rörelsemarginalen steg till drygt 12 procent.

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Scania bokslutskommuniké januari-december 2007

Scania bokslutskommuniké januari-december 2007 6 februari 2008 Scania bokslutskommuniké januari-december 2007 Scania rapporterar rekordresultat, volymer och kassaflöde Efterfrågan är fortsatt hög på Scanias produkter Service- och tjänsteförsäljning

Läs mer

Scania delårsrapport januari september 2016

Scania delårsrapport januari september 2016 28 oktober 2016 Scania delårsrapport januari september 2016 Sammanfattning av de första nio månaderna 2016 Rörelseresultatet uppgick till 3 733 MSEK (7 046) och påverkades negativt av en avsättning på

Läs mer

Scania delårsrapport januari-mars 2008

Scania delårsrapport januari-mars 2008 28 april Scania delårsrapport januari-mars Rörelsemarginalen steg till 16,4 % (15,9) och nettomarginalen ökade till 11,4 % (10,9) Orderingången minskade, men var fortsatt något över leveranserna under

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT * JANUARI SEPTEMBER 2006

SCANIA DELÅRSRAPPORT * JANUARI SEPTEMBER 2006 16 oktober, 2006 SCANIA DELÅRSRAPPORT * JANUARI SEPTEMBER 2006 Scania rapporterar rekordhögt resultat och kassaflöde för tredje kvartalet Leveranserna kommer att uppgå till cirka 65 000 fordon 2006 Rörelseresultatet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Scania delårsrapport januari-mars 2011

Scania delårsrapport januari-mars 2011 27 april Scania delårsrapport januari-mars Rörelseresultatet steg till MSEK 3 339 (2 130), resultatet per aktie steg till 3,14 (1,78) kronor Nettoomsättningen ökade med 25 procent till MSEK 20 692 (16

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

KABE AB > 349,0 (354,6). > 20,1 (23,5). > 2:23 (2:61). > (30 869). > 7,6 % (8,7). KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS

KABE AB > 349,0 (354,6). > 20,1 (23,5). > 2:23 (2:61). > (30 869). > 7,6 % (8,7). KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS KABE AB (publ.) > en uppgick till 349,0 Mkr (354,6). > Resultat efter skatt uppgick till 20,1 Mkr (23,5). > Resultat per aktie var 2:23 (2:61). > Rörelseresultatet uppgick till 26 470 (30 869). > Rörelsemarginalen

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Scania delårsrapport januari september 2007

Scania delårsrapport januari september 2007 29 oktober 2007 Scania delårsrapport januari september 2007 Orderingången är fortsatt stark Intäkterna ökade med 16 procent under de första nio månaderna och 21 procent i tredje kvartalet Nettoresultatet

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999 RESULTAT I KORTHET Första kvartalet 1999 jämfört med första kvartalet 1998 Antal fakturerade lastbilar och bussar ökade med 11 procent till 12 910 (11 669). Faktureringen

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2014

Scania delårsrapport januari mars 2014 11 april 2014 Scania delårsrapport januari mars 2014 Sammanfattning av de första tre månaderna 2014 Rörelseresultatet steg till MSEK 2 257 (1 933), resultatet per aktie steg till 1,95 (1,75) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer