Scania delårsrapport januari-september 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scania delårsrapport januari-september 2009"

Transkript

1 26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK (66 319) Kassaflödet uppgick till MSEK (3 638) för Fordon och tjänster Kommentar av vd Leif Östling Scanias rörelseresultat uppgick till MSEK för de första nio månaderna. Fordonsleveranserna minskade med närmare 50 procent och var den främsta förklaringen till resultatnedgången. Mer stabila serviceintäkter begränsade resultatfallet, volymerna minskade något mer än 10 procent. Valutasäkringar motverkade den positiva effekten av den svagare kronan. Koncernens resultat påverkades positivt av de åtgärder som genomförts för att sänka kostnadsnivån. Kassaflödet var positivt i Fordon och tjänster och tillsammans med den reducerade portföljen inom Financial Services minskade koncernens nettoskuldsättning med SEK 7,7 miljarder inklusive utdelningen om SEK 2 miljarder. Scania lanserade två nya produkter under hösten. Den nya R-serien med förbättrad bränsleekonomi och förarmiljö säkerställer Scanias ledande position i det viktiga lastbilssegmentet för fjärrtransporter. Den nya bussmodellen, Scania Touring, är ett stort steg i Scanias strategi att öka graden av industrialisering och öka serviceutbudet avseende kompletta bussar. Den europeiska lastbilsmarknaden präglas av en låg ekonomisk aktivitet men Scania bedömer att nedgången i efterfrågan i västra Europa nu har planat ut. I Latinamerika håller sig efterfrågan uppe relativt väl och i Asien sker en viss återhämtning. Marknaden för bussar har generellt sett varit mer stabil under perioden. Marknaden för motorer har noterat en kraftig nedgång. Det sker dock en viss återhämtning i industrimotorsegmentet. Scania fortsätter arbetet med att reducera kostnaderna och stödja kassaflödet. I juni infördes fyradagarsvecka för cirka medarbetare i Sverige, vilket innebär en besparing på mer än MSEK 300 under. Det stärkta produkterbjudandet tillsammans med de omfattande kostnadsbesparingarna och kompetenssatsningen vid produktionsenheterna har skapat goda förutsättningar för en lönsam tillväxt när marknaden vänder. Årets första nio månader Förändring i % Kv 3 Förändring i % Lastbilar och busschassier Antal Orderingång Leveranser Nettoomsättning och resultat MSEK (om inte annat anges) MEUR* Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, procent 2,4 15,8 3,9 13,8 Avkastning på eget kapital, procent 8,3 43,3 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, procent 11,5 50,5 Resultat per aktie, SEK 0,38 9,21 0,35 2,27 Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal aktier: 800 miljoner * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 10,23 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Denna rapport finns även på Scania AB (publ) SE Södertälje tel Swedish corporate identity number Sweden fax

2 Affärsöversikt Fordon och tjänster De totala leveranserna minskade under första nio månaderna med 47 procent till (55 818) fordon jämfört med motsvarande period. Nettoomsättningen sjönk med 34 procent till MSEK Valutaeffekter exklusive valutasäkringar hade en positiv påverkan med 9 procent. Orderingången minskade med 49 procent till (48 611) fordon, jämfört med de första nio månaderna. Orderingång Scanialastbilar Förändring i % Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Under tredje kvartalet minskade leveranserna med 44 procent och nettoomsättningen sjönk med 34 procent till MSEK Valutaeffekter exklusive valutasäkringar påverkade positivt med 6 procent. Orderingången minskade med 6 procent till (11 356) fordon, jämfört med tredje kvartalet. Scania lanserade två nya produkter under hösten. Den nya R-serien med förbättrad bränsleekonomi och förarmiljö säkerställer Scanias ledande position i det viktiga fjärrtransportsegmentet. I kombination med Scania Driver Support, som är Leveranser Scanialastbilar ett nytt system som ger yrkesförare återkoppling och tips i realtid om hur de kan förbättra sin körstil, kan bränsleförbrukningen minskas ytterligare. Den nya bussmodellen, Scania Touring, är ett stort steg i Scanias strategi att öka graden av industrialisering i produktionen och öka serviceinnehållet avseende kompletta bussar. Bussen tillverkas i samarbete med den kinesiska busspåbyggaren Higer. Higer står för kunnandet inom karossering och Scania bidrar med chassit, vilket säkerställer en kvalitetsprodukt och en kostnadseffektiv produktion. Scanias samarbete med Higer inleddes för fem år sedan. Kunderna kan med Scania Touring erbjudas ett helhetskoncept med reservdels- och servicestöd genom Scanias globala nätverk. Scania fortsätter arbetet med att anpassa organisationens kostnadsnivå. Totalt har drygt medarbetare lämnat koncernen sedan september ifjol, vilket inkluderar både temporärt och fast anställda. Utöver detta har Scania infört reducerad arbetstid i ett flertal länder i Europa. I Sverige infördes från och med juni fyradagarsvecka för cirka anställda med en lönereduktion på 10 procent. Totalt beräknas kostnadsbesparingen i Sverige uppgå till mer än 300 miljoner kronor fram till årsskiftet. I arbetet med att reducera kostnaderna och effektivisera verksamheten är Scanias strävan att behålla kärnkompetensen. Under första halvåret har Scania genomfört ett utbildningsprogram för cirka anställda vid de europeiska produktionsenheterna. Förändring i % Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Lastbilar Den europeiska marknaden präglas av låg ekonomisk aktivitet. På flera marknader i Europa har lastbilsflottan en relativt låg genomsnittsålder och transportbolagen har dessutom generellt sett överkapacitet. Detta har kraftigt dämpat investeringar i nya fordon. Scania bedömer dock att nedgången i efterfrågan av lastbilar i västra Europa nu har planat ut. I Latinamerika håller sig efterfrågan uppe relativt väl, framförallt i Brasilien. I Asien sker en viss återhämtning, bland annat i gruvsegmentet. Försäljningen av begagnade lastbilar ökade successivt under perioden och volymen var 30 procent högre i tredje kvartalet, jämfört med tredje kvartalet ifjol. Det har medfört att nivån på begagnatlagret har stabiliserats. Lagernivåerna avseende nya lastbilar har normaliserats på alla stora marknader förutom Ryssland. 2

3 Scanias leveranser av lastbilar minskade med 50 procent till totalt (50 570) under de första nio månaderna jämfört med motsvarande period ifjol. I västra Europa föll leveranserna med 53 procent beroende på nedgångar på samtliga marknader. I centrala och östra Europa sjönk leveranserna med 81 procent, nedgången var hänförlig till alla marknader och särskilt till Ryssland och Polen. I Latinamerika var nedgången 22 procent med en generell nedgång på de flesta marknaderna. I Asien var nedgången hänförlig till de flesta marknaderna och särskilt till Turkiet. På övriga marknader var leveranserna högre beroende på ett antal större order av engångskaraktär från några av de afrikanska marknaderna. Under tredje kvartalet minskade leveranserna med 48 procent. Scanias orderingång under de första nio månaderna uppgick till (43 275) lastbilar, en minskning med 52 procent. I västra Europa gick orderingången ned med 56 procent till (17 763) enheter. I centrala och östra Europa gick orderingången ned med 82 procent till (8 138) lastbilar under perioden. I Latinamerika minskade orderingången med 29 procent under de första nio månaderna medan orderingången i Asien sjönk med 46 procent. Registreringar Scanialastbilar, Scanias 10 största marknader, januari-september Förändring i % Brasilien Storbritannien Tyskland Frankrike Nederländerna Sverige Norge Italien Iran* Belgien * Avser levererade lastbilar Scanias marknadsandel, tunga lastbilar, Scanias 10 största marknader, procent januari-september Brasilien 24,0 17,6 Storbritannien 14,4 15,7 Tyskland 7,1 6,9 Frankrike 7,5 8,8 Nederländerna 18,2 17,3 Sverige 42,7 42,2 Norge 40,4 37,0 Italien 14,9 13,0 Iran Saknas Saknas Belgien 16,0 16,2 Tredje kvartalet sjönk Scanias orderingång med 9 procent. Orderingången stabiliserades i västra Europa där nedgången begränsades till 2 procent och högre efterfrågan noterades i de nordiska länderna och Storbritannien. Jämfört med det andra kvartalet ökade orderingången med 30 procent och översteg leveransnivån. Nettoomsättningen för lastbilar sjönk med 44 procent till MSEK (41 436) under de första nio månaderna. Under tredje kvartalet minskade omsättningen med 46 procent till MSEK Den totala marknaden för tunga lastbilar i 25 av EU:s medlemsländer (alla EU-länder med undantag för Grekland och Malta) samt Norge och Schweiz sjönk med 49 procent till cirka 128,500 enheter under de första nio månaderna. Registreringar av Scanialastbilar uppgick Orderingång Scaniabussar till cirka 16,900 enheter, motsvarande en marknadsandel på cirka 13,2 (12,9) procent. Bussar Marknaden för bussar har generellt sett varit mer stabil än lastbilsmarknaden under perioden. Scanias orderingång för bussar sjönk med 21 procent till (5 336) enheter under de första nio månaderna. Förändring i % Europa Latinamerika Asien och övriga marknader Totalt Leveranser Scaniabussar Förändring i % Europa Latinamerika Asien och övriga marknader Totalt

4 I Europa minskade efterfrågan med 28 procent jämfört med motsvarande period. I västra Europa minskade efterfrågan främst i Italien och Spanien. I centrala och östra Europa noterades en betydande nedgång på de flesta marknaderna och särskilt i Ryssland. I Latinamerika sjönk orderingången med 35 procent under de första nio månaderna. Orderingången var lägre på de flesta marknaderna. I Asien och övriga marknader minskade orderingången med 4 procent under samma period. Under tredje kvartalet steg orderingången med 14 procent. Scanias leveranser av bussar uppgick till (5 248) enheter under de första nio månaderna. I Europa minskade leveranserna med 22 procent till enheter, nedgången var främst hänförlig till Italien, Spanien, Ryssland och Polen. Nedgången i Latinamerika var relaterad till de flesta marknaderna och särskilt till Brasilien. I Asien och övriga marknader ökade leveranserna med 19 procent. Nettoomsättningen ökade med 8 procent till MSEK (5 759). Under tredje kvartalet sjönk leveranserna med 18 procent till enheter och nettoomsättningen minskade med 9 procent. Nettoomsättning per marknad (MSEK), Scanias 10 största marknader januari-september Förändring i % Brasilien Storbritannien Sverige Tyskland Norge Nederländerna Frankrike Finland Italien Spanien Levererade fordon (antal) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Nettoomsättning (MSEK) Engines Marknaden för motorer har haft liknande nedgång som lastbilsmarknaden. Alla segmenten, generatoraggregat, industri och marin har påverkats av nedgången i den ekonomiska aktiviteten. Det sker dock en viss återhämtning i industrisegmentet hänförligt till lagerreduktioner hos OEM-tillverkarna. Scanias motorkoncept för nästa emissionssteg som gäller från 2011 inom industrisegmentet har mottagits mycket väl av marknaden och avtal med betydande OEM-tillverkare har tecknats. Scanias strategi är att öka försäljningen i industrisegmentet där efterfrågan präglas av höga krav på kvalitet och prestanda och att samtidigt kunna uppfylla de striktaste utsläppskraven. Orderingången för motorer minskade med 46 procent till (5 383) enheter under de första nio månaderna. Tredje kvartalet ökade orderingången med 48 procent till enheter Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Rörelseresultat (MSEK) Leveranserna av motorer sjönk med 48 procent till (5 080) enheter under de första nio Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 4

5 månaderna och nettoomsättningen minskade med 39 procent till MSEK 533 (867). Under tredje kvartalet sjönk leveranserna med 48 procent till 865 enheter och nettoomsättningen föll till MSEK 172. Tjänster Serviceintäkterna var i princip oförändrade på MSEK (12 078) under de första nio månaderna. Efterfrågan på transporter sjönk under perioden vilket ledde till en volymnedgång på något mer än 10 procent. Den lägre volymen uppvägdes av positiva valutaeffekter på 9 procent och något högre priser. Vid sidan av att anpassa serviceorganisationen till lägre efterfrågan, fokuserar Scania på att höja effektiviteten och kapacitetsutnyttjandet i verkstäderna. Resultat Fordon och tjänster Rörelseresultatet för Fordon och tjänster uppgick till MSEK (10 089) under de första nio månaderna. Minskade fordonsleveranser och lägre kapacitetsutnyttjande hade en negativ inverkan på resultatet. Åtgärder för att sänka kostnadsnivån påverkade positivt. Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK (2 829). Efter justering för aktivering med MSEK 216 (127) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 223 (354) minskade den redovisade kostnaden med MSEK 642 till MSEK (3 056). Den minskade kostnaden var i huvudsak hänförlig till lägre projektkostnader. Jämfört med de första nio månaderna uppgick valutaeffekterna avista till cirka MSEK Valutasäkringsresultatet uppgick till cirka MSEK Under de första nio månaderna uppgick valutasäkringsresultatet till cirka MSEK 85. Den totala valutaeffekten var därmed cirka MSEK Under tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till MSEK 588 (2 736) Låga fordonsleveranser, ett lågt kapacitetsutnyttjande och till viss del lägre priser relaterade till lageravveckling hade en negativ inverkan på resultatet. Åtgärder för att sänka kostnadsnivån påverkade positivt. Jämfört med det andra kvartalet steg kapacitetsutnyttjandet inom produktionen vilket resulterade i ett högre rörelseresultat, trots lägre volym. Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK 714 (877). Efter justering för aktivering med MSEK 82 (62) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 38 (118) minskade den redovisade kostnaden med MSEK 263 till MSEK 670 (933). Jämfört med tredje kvartalet uppgick valutaeffekterna avista till MSEK 10. Valutasäkringsresultatet uppgick till cirka MSEK Under tredje kvartalet uppgick valutasäkringsresultatet till MSEK -15. Den totala valutaeffekten var därmed cirka MSEK Financial Services Storleken på Scanias kundfinansieringsportfölj uppgick vid utgången av tredje kvartalet till MSEK , vilket innebär en nedgång sedan årsskiftet med MSEK I lokala valutor minskade portföljen med 10 procent, motsvarande MSEK Penetrationsgraden uppgick till 44 (34) procent, mätt med rullande tolvmånaderstal, på de marknader där Scania har egen finansieringsverksamhet. Rörelseresultatet för Financial Services uppgick till MSEK -82 (366) under de första nio månaderna. De positiva effekterna av en genomsnittligt större portfölj motverkades av att kostnaderna för osäkra fordringar ökade, jämfört med de första nio månaderna. Åkerierna har påverkats av den minskande efterfrågan på transporter, vilket har lett till lägre volymer och pressade fraktpriser. Som en konsekvens av detta ökade antalet försenade betalningar under perioden, i huvudsak på marknader utanför västra Europa. Antalet omförhandlade kontrakt och antalet återtagna fordon ökade också. De högre kostnaderna för osäkra fordringar var främst hänförliga till centrala och östra Europa. Rörelseresultatet för tredjekvartalet minskade till MSEK -69 (84). Scaniakoncernen Scanias rörelseresultat för de första nio månaderna uppgick till MSEK (10 455). Rörelsemarginalen sjönk till 2,4 (15,8) procent. Scanias finansnetto uppgick till MSEK -676 (-185). Räntenettot uppgick till MSEK -583 (-202). Räntenettot påverkades negativt av en högre genomsnittlig nettoskuldsättning i Fordon och Service jämfört med motsvarande period under föregående år. Ytterligare negativ påverkan kom från ökade finansieringskostnader för rörelsekapital i länder med relativt högt ränteläge. Övriga finansiella 5

6 intäkter och kostnader uppgick till MSEK -93 (17). I dessa ingick MSEK -61 (21) relaterade till marknadsvärdering av finansiella instrument där säkringsredovisning inte tillämpats. Scaniakoncernens skattekostnad uppgick till MSEK 59 (2 901). Periodens resultat uppgick till MSEK 307 (7 369) motsvarande en nettomarginal på 0,7 (11,1) procent. Vinsten per aktie uppgick till SEK 0,38 (9,21). Kassaflöde Fordon och tjänster Scanias kassaflöde för Fordon och tjänster uppgick till MSEK (3 638) under de första nio månaderna. Rörelsekapitalbindningen minskade med MSEK 3 765, främst beroende på lägre volymer och lageravveckling. Nettoinvesteringarna uppgick till MSEK (3 642) inklusive aktivering av utvecklingsutgifter om MSEK 216 (127). Den gradvisa nedgången var relaterad till en lägre investeringstakt och delvis till uppskjutna investeringar. Nettoinvesteringarna påverkades av förvärv om MSEK 6 m. De första nio månaderna ifjol påverkades av avyttrade verksamheter om totalt MSEK 59. Nettoskulden uppgick vid utgången av tredje kvartalet till MSEK jämfört med MSEK vid utgången av. Nettoskulden påverkades av utdelning om MSEK under andra kvartalet. Under tredje kvartalet uppgick kassaflödet till MSEK (794). Scaniakoncernen Scanias kassaflöde för Financial Services uppgick till MSEK (-2 487) under de första nio månaderna beroende på den minskade kundfinansieringsportföljen. Tillsammans med det positiva kassaflödet från Fordon och tjänster minskade koncernens nettoskuld med cirka 7,7 miljarder kronor jämfört med utgången av. Moderbolaget Moderbolaget Scania AB:s tillgångar består av aktier i Scania CV AB. Scania CV AB är moderbolag i den koncern som omfattar samtliga produktions- och marknadsbolag samt övriga bolag. Resultat före skatt för Scania AB uppgick till MSEK 3 (127). Övrigt Antalet anställda Antalet anställda uppgick vid utgången av tredje kvartalet till jämfört med vid motsvarande tidpunkt. Sedan årsskiftet fram till slutet av september har det totala antalet anställda i Scaniakoncernen minskat med Produktion och centrala staber har minskat med anställda till och Forskning och utveckling har minskat med 284 anställda till Marknadsbolagen har minskat med 716 anställda till Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I avsnittet Risker och riskhantering i Scania i Scanias årsredovisning för år beskrivs Scanias strategiska, operativa, legala och finansiella risker. I not 2 i samma rapport lämnas en detaljerad redogörelse för kritiska bedömningar och uppskattningar. I not 30 i samma rapport beskrivs de finansiella riskerna, såsom valutarisk och ränterisk. De risker som har störst påverkan på den finansiella utvecklingen och på rapporteringen för koncernen och moderbolaget sammanfattas som följer: a) Försäljning med åtaganden Cirka 10 procent av de fordon Scania säljer levereras med restvärdeåtaganden alternativt återköpsåtaganden. Dessa redovisas som operationella leasingavtal, vilket medför att intäkten och resultatet redovisas fördelat över åtagandets (kontraktets) löptid. Väsentliga förändringar i marknadsvärdet på begagnade fordon påverkar därmed Scanias löpande resultatredovisning. I de fall ännu ej redovisad vinst på ett försålt fordon ej täcker effekterna av en eventuell nedgång i marknadsvärdet sker en 6

7 reservering med erforderligt belopp. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick åtaganden avseende restvärden eller återköp till MSEK jämfört med MSEK vid utgången av. b) Kreditrisker Scania har inom verksamheten Financial Services en exponering i form av kontrakterade framtida betalningar. Denna exponering reduceras av den säkerhet Scania har i form av återtaganderätt i det underliggande fordonet. I de fall marknadsvärdet på säkerheten ej täcker exponeringen mot kund har Scania en kreditrisk. Reserver för befarade förluster i verksamheten Financial Services sätts av med bedömt erforderligt belopp. c) Refinansieringsrisk Refinansieringsrisk utgör risken att inte kunna möta behovet av framtida finansiering. Scania tillämpar en konservativ policy avseende refinansieringsrisk. För Fordon och tjänster ska det finnas en likviditetsreserv bestående av tillgängliga likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter som överstiger finansieringsbehovet för Scaniakoncernen exklusive Financial Services för de nästkommande två åren. För Financial Services ska det finnas dedikerad finansiering som täcker den bedömda efterfrågan av finansiering för det nästkommande året. Dessutom ska det alltid finnas upplåning som säkerställer refinansieringen av den existerande portföljen. Kontrollen av refinansieringsrisken innefattar säkerställande av tillgång på kreditfaciliteter samt att tillse att förfallostrukturen på upptagna lån är diversifierad. Per den 30 september uppgick Scanias ej utnyttjade kreditfaciliteter till cirka MSEK jämfört med cirka MSEK per den 31 december. Exklusive valutaeffekter är kreditfaciliteterna oförändrade jämfört med årsskiftet. Redovisningsprinciper Scania tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Scaniakoncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Nya redovisningsstandarder som tillämpats från och med 1 januari, är följande: IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (tillägg) tillägget innehåller ny struktur för de finansiella rapporterna och krav på att visa ett totalresultat som inkluderar alla förändringar i tillgångar och skulder som inte beror på transaktioner med ägarna. Förändringar som tidigare redovisades direkt mot eget kapital i redogörelsen över redovisade intäkter och kostnader redovisas nu i övrigt totalresultat. Scania har valt att presentera rapport över totalresultatet i en uppställning. IFRS 8 Segmentrapportering denna standard ersätter tidigare standard IAS 14 om segmentrapportering. IFRS 8 har inte inneburit någon förändrad definition av Scanias segment. IAS 23 Lånekostnader (tillägg) Scania har tidigare kostnadsfört lånekostnader i den period de uppkommit. Ändringen i IAS 23 innebär att lånekostnader ska inräknas i anskaffningsvärdet för tillgångar som tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning. Standarden tillämpas framåtriktat på projekt som påbörjas efter 1 januari, och har inte inneburit några väsentliga effekter på de finansiella rapporterna. I övrigt är redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade från dem som tillämpats i årsredovisningen. Delårsrapporten för moderbolaget Scania AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2.2 Redovisning för juridisk person. Väsentliga ägarförändringar I januari meddelade Porsche Automobil Holding SE att bolaget ökat sitt innehav till 50,8 procent i Volkswagen AG, vilket innebär att Porsche indirekt kontrollerar Scania. Därför lade Porsche ett budpliktsbud på Scania, i enlighet med svensk lagstiftning, om 68,52 kronor kontant för varje A-aktie och 67,10 kronor kontant för varje B-aktie. Scanias styrelse rekommenderade aktieägarna att inte anta Porsches budpliktsbud. Aktieägare motsvarande 7,93 procent av kapitalet och 2,34 procent av rösterna accepterade erbjudandet och Porsche sålde dessa aktier vidare till Volkswagen. Volkswagens innehav i Scania, inklusive aktier som förvaltas av kreditinstitut, uppgick därmed till 49,29 procent av kapitalet och 71,81 procent av rösterna. 7

8 Utdelning Vid Scanias årsstämma torsdagen den 7 maj i Södertälje fattades beslut om en utdelning för på 2,50 kronor per aktie. Totalt överfördes MSEK till aktieägarna. Årsstämma Scanias årsstämma hålls torsdagen den 6 maj 2010 i Södertälje. Södertälje den 26 oktober Leif Östling VD och koncernchef Ekonomisk information från Scania Scanias bokslutskommuniké för kommer att offentliggöras den 3 februari Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets produkter. Denna rapport innebär inte att bolaget åtagit sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som följer av inregistreringskontraktet med NASDAQ OMX Stockholm, om och när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande till då denna information lämnades. I delårsrapporten för januari-juni, uppgavs följande: Under det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet förutspår Scania en fortsatt låg nivå på efterfrågan. Den framgångsrika lageravvecklingen på Scanias större marknader, tillsammans med den högre orderingången under andra kvartalet jämfört med det första, kommer att medföra en högre daglig produktionstakt under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Kontaktpersoner: Per Hillström Investor Relations Erik Ljungberg Corporate Relations tel tel mobil tel mobil tel Informationen i denna delårsrapport är sådan som Scania ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober kl (CET). 8

9 Koncernens resultaträkningar Belopp i MSEK om inte annat anges Nio månader Förändring i % Kv 3 MEUR* okt 08 - sept 09 Fordon och tjänster Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Forskning- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Andel av resultat i intressebolag och joint ventures Rörelseresultat, Fordon och tjänster Financial Services Ränte- och hyresintäkter Kostnader för räntor och avskrivningar Ränteöverskott Andra intäkter och kostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kreditförluster, konstaterade och befarade Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Ränteintäkter och räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser Säkring av nettotillgångar i utlandsverksamhet Kassaflödessäkringar redovisat i övrigt totalresultat omklassificerat till rörelseresultatet Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner Skatt hänförligt till poster som redovisats i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat Periodens totalresultat Periodens totalresultat hänförligt till Scanias aktieägare Minoriteten Helår Periodens resultat hänförligt till: Scanias aktieägare Minoriteten Avskrivningar ingår med Resultat per aktie, EUR/SEK (ingen utspädning) 1) 0,38 9,21 0,35 2,27 11,11 2,29 Avkastning på eget kapital, i procent 1, 2) 8,3 43,3 38,3 Rörelsemarginal, i procent 2,4 15,8 3,9 13,8 14,1 4,7 1) Hänförligt till Scanias aktieägares andel av periodens resultat. 2) Beräkningarna baseras på rullande 12 månaders resultat. * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 10,23 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. 9

10 Nettoomsättning och leveranser, Fordon och tjänster Belopp i MSEK om inte annat anges Nio månader Förändring i % sept Kv 3 Helår okt 08 - MEUR 09 Nettoomsättning Lastbilar Bussar * Engines Serviceprodukter Begagnade fordon Övrigt Summa leveransvärde Justering för hyresintäkter 3) Nettoomsättning Nettoomsättning 4) Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Nettoomsättning Totalt antal levererade enheter Lastbilar Bussar* Engines ) Avser skillnaden mellan faktureringsvärde baserat på leveranser och resultatavräknade intäkter. 4) Intäkter från externa kunder fördelade efter var kunderna är lokaliserade. * Inklusive karosserade bussar. 10

11 Kvartalsöversikt, resultat Belopp i MSEK om inte annat anges MEUR Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Fordon och tjänster Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Andel av resultat i intressebolag och joint ventures Rörelseresultat, Fordon och tjänster Financial Services Ränte- och hyresintäkter Kostnader för räntor och avskrivningar Ränteöverskott Andra intäkter och kostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kreditförluster, konstaterade och befarade Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Ränteintäkter och räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Resultat per aktie, SEK * 0,35-0,19 0,22 1,90 2,27 3,80 3,14 Rörelsemarginal, i procent 3,9 0,1 3,2 9,1 13,8 16,9 16,4 * Hänförligt till Scanias aktieägares andel av periodens resultat. 11

12 Koncernens balansräkningar per segment Belopp i MSEK om inte annat anges Fordon och tjänster Tillgångar MEUR 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uthyrningstillgångar Aktier och andelar Räntebärande fordringar Andra fordringar 5), 6) Omsättningstillgångar Varulager Räntebärande fordringar Andra fordringar 7) Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Scanias aktieägare Minoritet Totalt eget kapital Räntebärande skulder Långfristiga skulder Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Andra skulder 5), 8) Kortfristiga skulder Avsättningar Andra skulder 9) Summa eget kapital och skulder ) Inklusive uppskjuten skatt 6) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar Nettokassa (-), nettoskuld (+) exkl.avsättningar till pensioner samt inkl.derivat enligt ovan

13 Koncernens balansräkningar per segment Belopp i MSEK om inte annat anges Financial Services Tillgångar MEUR 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uthyrningstillgångar Finansiella fordringar Andra fordringar 10) Omsättningstillgångar Finansiella fordringar Andra fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Scanias aktieägare Totalt eget kapital Räntebärande skulder Långfristiga skulder Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Andra skulder 10) Kortfristiga skulder Avsättningar Andra skulder Summa eget kapital och skulder ) Inklusive uppskjuten skatt 13

14 Koncernens balansräkningar per segment Belopp i MSEK om inte annat anges Elimineringar MEUR 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Tillgångar Uthyrningstillgångar Andra kortfristiga fordringar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Andra kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Scaniakoncernen Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uthyrningstillgångar Aktier och andelar Räntebärande fordringar Andra fordringar 11), 12) Omsättningstillgångar Varulager Räntebärande fordringar Andra fordringar 13) Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa tillgångar Totalt eget kapital och skulder Eget kapital Scanias aktieägare Minoritet Totalt eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Avsatt till pensioner Övriga avsättningar Andra skulder 11), 14) Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Avsättningar Andra skulder 15) Summa eget kapital och skulder ) Inklusive uppskjuten skatt 12) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar ) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar Soliditet, i procent 22,3 20,5 21,1 19,9 21,8 20,9 29,0 14

15 Förändringar i koncernens eget kapital Nio månader Helår Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR Eget kapital vid årets början Periodens totalresultat Förändring av minoritetens andel Utdelning * Inlösen Totalt eget kapital vid periodens utgång Hänförligt till: Scania AB:s aktieägare Minoriteten * Utdelning till minoriteten ingår med MSEK 0 ( -2) Segmentinformation Nio månader Belopp i MSEK om inget annat anges EUR m. Full year okt 08 - sep 09 Intäkter från externa kunder, Fordon och tjänster Intäkter från externa kunder, Financial Services Eliminering av segmentsinterna intäkter i Fordon och tjänster Intäkter från externa kunder, Scaniakoncernen* Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat, Scaniakoncernen * Intäkter från Scaniakoncernen som rapporteras i Volkswagens delårsrapport för nio månader, uppgår till MEUR Skillnaden mot ovan rapporterade intäkter beror främst på skillnader i presentationen av resultat från valutasäkring i koncernens resultaträkning. 15

16 Kassaflödesanalys Belopp i MSEK om inte annat anges Nio månader MEUR Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Den löpande verksamheten Resultat före skatt Icke kassaflödespåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital varav: Fordon och tjänster Financial Services Förändring i rörelsekapital mm, Fordon och tjänster Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Nettoinvesteringar, Fordon och tjänster * Nettoinvesteringar i kreditportfölj mm, Financial Services Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från Fordon och tjänster Kassaflöde från Financial Services Finansieringsverksamheten Förändring av skuldsättning från finansieringsaktiviteter Lämnad utdelning Inlösen Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut * Första halvåret har innevarande år påverkats av förvärv med 6 MSEK, medan föregående år påverkats av avyttringar med 59 MSEK. 16

17 Antal anställda 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Produktion och centrala staber Forskning och utveckling Marknadsbolag Fordon och tjänster Financial Services Totalt antal anställda

18 Kvartalsöversikt, antal per geografiskt område Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Orderingång, lastbilar Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Levererade lastbilar Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Orderingång, bussar* Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Levererade bussar* Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt * Inklusive karosserade bussar. 18

19 Moderbolaget Scania AB Belopp i MSEK om inget annat anges Nio månader Helår MEUR Resultaträkning Rörelseresultat* Finansiella intäkter och kostnader Inkomstskatter Periodens resultat Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR 30 Sep 30 Sep 31 dec Balansräkning Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Omsättningstillgångar Fordran på dotterföretag Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Skulder till leverantörer Skatteskuld Summa eget kapital och skulder Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR 30 Sep 30 Sep 31 dec Förändring i eget kapital Eget kapital vid årets ingång Årets resultat Koncernbidrag, netto Utdelning Inlösen Eget kapital 30 september * Avser administrationskostnader 19

Scania delårsrapport januari september 2015

Scania delårsrapport januari september 2015 27 oktober 2015 Scania delårsrapport januari september 2015 Sammanfattning av de första nio månaderna 2015 Rörelseresultatet steg med 11 procent till 7 046 MSEK (6 356) Nettoomsättningen steg med 6 procent

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Scania bokslutskommuniké januari december 2012

Scania bokslutskommuniké januari december 2012 30 Januari 2013 Scania bokslutskommuniké januari december 2012 Sammanfattning av helåret 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 8 300 (12 398), resultatet per aktie till 8,31 (11,78) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Scania delårsrapport januari juni 2012

Scania delårsrapport januari juni 2012 20 juli 2012 Scania delårsrapport januari juni 2012 Sammanfattning av de första sex månaderna 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 4 257 (6 652), resultatet per aktie till 4,06 (6,18) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 1 081,4 Mkr (få 929,9) Resultat efter skatt ökade med 13 % till 58,7 Mkr (51,9) Resultat per aktie är 6:53

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Golden Heights. 29 augusti 2014

Golden Heights. 29 augusti 2014 29 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april-juni april-juni Förändring Förändring Omsättning, TSEK 360 872 351 301 9 572 646 411 624 253 22 158 Bruttomarginal 50,4% 50,7% -0,3% 49,3% 50,0% -0,8% Rörelseresultat

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014 Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 43,0 Mkr att jämföras med 3,3 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Bokslutskommuniké. KABE AB (publ.) JANUARI DECEMBER 2014

Bokslutskommuniké. KABE AB (publ.) JANUARI DECEMBER 2014 KABE AB (publ.) Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2014 > en uppgick till 1 331,1 Mkr (1 264,9). > Resultat efter skatt uppgick till 63,9 Mkr (67,9). > Resultat per aktie var 7:10 (7:54). > Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Golden Heights. 28 november 2014. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 28 november 2014. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 28 november DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Juli-sept Juli-sept Förändring Förändring Omsättning, TSEK 301

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer