Scania delårsrapport januari-september 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scania delårsrapport januari-september 2009"

Transkript

1 26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK (66 319) Kassaflödet uppgick till MSEK (3 638) för Fordon och tjänster Kommentar av vd Leif Östling Scanias rörelseresultat uppgick till MSEK för de första nio månaderna. Fordonsleveranserna minskade med närmare 50 procent och var den främsta förklaringen till resultatnedgången. Mer stabila serviceintäkter begränsade resultatfallet, volymerna minskade något mer än 10 procent. Valutasäkringar motverkade den positiva effekten av den svagare kronan. Koncernens resultat påverkades positivt av de åtgärder som genomförts för att sänka kostnadsnivån. Kassaflödet var positivt i Fordon och tjänster och tillsammans med den reducerade portföljen inom Financial Services minskade koncernens nettoskuldsättning med SEK 7,7 miljarder inklusive utdelningen om SEK 2 miljarder. Scania lanserade två nya produkter under hösten. Den nya R-serien med förbättrad bränsleekonomi och förarmiljö säkerställer Scanias ledande position i det viktiga lastbilssegmentet för fjärrtransporter. Den nya bussmodellen, Scania Touring, är ett stort steg i Scanias strategi att öka graden av industrialisering och öka serviceutbudet avseende kompletta bussar. Den europeiska lastbilsmarknaden präglas av en låg ekonomisk aktivitet men Scania bedömer att nedgången i efterfrågan i västra Europa nu har planat ut. I Latinamerika håller sig efterfrågan uppe relativt väl och i Asien sker en viss återhämtning. Marknaden för bussar har generellt sett varit mer stabil under perioden. Marknaden för motorer har noterat en kraftig nedgång. Det sker dock en viss återhämtning i industrimotorsegmentet. Scania fortsätter arbetet med att reducera kostnaderna och stödja kassaflödet. I juni infördes fyradagarsvecka för cirka medarbetare i Sverige, vilket innebär en besparing på mer än MSEK 300 under. Det stärkta produkterbjudandet tillsammans med de omfattande kostnadsbesparingarna och kompetenssatsningen vid produktionsenheterna har skapat goda förutsättningar för en lönsam tillväxt när marknaden vänder. Årets första nio månader Förändring i % Kv 3 Förändring i % Lastbilar och busschassier Antal Orderingång Leveranser Nettoomsättning och resultat MSEK (om inte annat anges) MEUR* Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, procent 2,4 15,8 3,9 13,8 Avkastning på eget kapital, procent 8,3 43,3 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, procent 11,5 50,5 Resultat per aktie, SEK 0,38 9,21 0,35 2,27 Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal aktier: 800 miljoner * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 10,23 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Denna rapport finns även på Scania AB (publ) SE Södertälje tel Swedish corporate identity number Sweden fax

2 Affärsöversikt Fordon och tjänster De totala leveranserna minskade under första nio månaderna med 47 procent till (55 818) fordon jämfört med motsvarande period. Nettoomsättningen sjönk med 34 procent till MSEK Valutaeffekter exklusive valutasäkringar hade en positiv påverkan med 9 procent. Orderingången minskade med 49 procent till (48 611) fordon, jämfört med de första nio månaderna. Orderingång Scanialastbilar Förändring i % Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Under tredje kvartalet minskade leveranserna med 44 procent och nettoomsättningen sjönk med 34 procent till MSEK Valutaeffekter exklusive valutasäkringar påverkade positivt med 6 procent. Orderingången minskade med 6 procent till (11 356) fordon, jämfört med tredje kvartalet. Scania lanserade två nya produkter under hösten. Den nya R-serien med förbättrad bränsleekonomi och förarmiljö säkerställer Scanias ledande position i det viktiga fjärrtransportsegmentet. I kombination med Scania Driver Support, som är Leveranser Scanialastbilar ett nytt system som ger yrkesförare återkoppling och tips i realtid om hur de kan förbättra sin körstil, kan bränsleförbrukningen minskas ytterligare. Den nya bussmodellen, Scania Touring, är ett stort steg i Scanias strategi att öka graden av industrialisering i produktionen och öka serviceinnehållet avseende kompletta bussar. Bussen tillverkas i samarbete med den kinesiska busspåbyggaren Higer. Higer står för kunnandet inom karossering och Scania bidrar med chassit, vilket säkerställer en kvalitetsprodukt och en kostnadseffektiv produktion. Scanias samarbete med Higer inleddes för fem år sedan. Kunderna kan med Scania Touring erbjudas ett helhetskoncept med reservdels- och servicestöd genom Scanias globala nätverk. Scania fortsätter arbetet med att anpassa organisationens kostnadsnivå. Totalt har drygt medarbetare lämnat koncernen sedan september ifjol, vilket inkluderar både temporärt och fast anställda. Utöver detta har Scania infört reducerad arbetstid i ett flertal länder i Europa. I Sverige infördes från och med juni fyradagarsvecka för cirka anställda med en lönereduktion på 10 procent. Totalt beräknas kostnadsbesparingen i Sverige uppgå till mer än 300 miljoner kronor fram till årsskiftet. I arbetet med att reducera kostnaderna och effektivisera verksamheten är Scanias strävan att behålla kärnkompetensen. Under första halvåret har Scania genomfört ett utbildningsprogram för cirka anställda vid de europeiska produktionsenheterna. Förändring i % Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Totalt Lastbilar Den europeiska marknaden präglas av låg ekonomisk aktivitet. På flera marknader i Europa har lastbilsflottan en relativt låg genomsnittsålder och transportbolagen har dessutom generellt sett överkapacitet. Detta har kraftigt dämpat investeringar i nya fordon. Scania bedömer dock att nedgången i efterfrågan av lastbilar i västra Europa nu har planat ut. I Latinamerika håller sig efterfrågan uppe relativt väl, framförallt i Brasilien. I Asien sker en viss återhämtning, bland annat i gruvsegmentet. Försäljningen av begagnade lastbilar ökade successivt under perioden och volymen var 30 procent högre i tredje kvartalet, jämfört med tredje kvartalet ifjol. Det har medfört att nivån på begagnatlagret har stabiliserats. Lagernivåerna avseende nya lastbilar har normaliserats på alla stora marknader förutom Ryssland. 2

3 Scanias leveranser av lastbilar minskade med 50 procent till totalt (50 570) under de första nio månaderna jämfört med motsvarande period ifjol. I västra Europa föll leveranserna med 53 procent beroende på nedgångar på samtliga marknader. I centrala och östra Europa sjönk leveranserna med 81 procent, nedgången var hänförlig till alla marknader och särskilt till Ryssland och Polen. I Latinamerika var nedgången 22 procent med en generell nedgång på de flesta marknaderna. I Asien var nedgången hänförlig till de flesta marknaderna och särskilt till Turkiet. På övriga marknader var leveranserna högre beroende på ett antal större order av engångskaraktär från några av de afrikanska marknaderna. Under tredje kvartalet minskade leveranserna med 48 procent. Scanias orderingång under de första nio månaderna uppgick till (43 275) lastbilar, en minskning med 52 procent. I västra Europa gick orderingången ned med 56 procent till (17 763) enheter. I centrala och östra Europa gick orderingången ned med 82 procent till (8 138) lastbilar under perioden. I Latinamerika minskade orderingången med 29 procent under de första nio månaderna medan orderingången i Asien sjönk med 46 procent. Registreringar Scanialastbilar, Scanias 10 största marknader, januari-september Förändring i % Brasilien Storbritannien Tyskland Frankrike Nederländerna Sverige Norge Italien Iran* Belgien * Avser levererade lastbilar Scanias marknadsandel, tunga lastbilar, Scanias 10 största marknader, procent januari-september Brasilien 24,0 17,6 Storbritannien 14,4 15,7 Tyskland 7,1 6,9 Frankrike 7,5 8,8 Nederländerna 18,2 17,3 Sverige 42,7 42,2 Norge 40,4 37,0 Italien 14,9 13,0 Iran Saknas Saknas Belgien 16,0 16,2 Tredje kvartalet sjönk Scanias orderingång med 9 procent. Orderingången stabiliserades i västra Europa där nedgången begränsades till 2 procent och högre efterfrågan noterades i de nordiska länderna och Storbritannien. Jämfört med det andra kvartalet ökade orderingången med 30 procent och översteg leveransnivån. Nettoomsättningen för lastbilar sjönk med 44 procent till MSEK (41 436) under de första nio månaderna. Under tredje kvartalet minskade omsättningen med 46 procent till MSEK Den totala marknaden för tunga lastbilar i 25 av EU:s medlemsländer (alla EU-länder med undantag för Grekland och Malta) samt Norge och Schweiz sjönk med 49 procent till cirka 128,500 enheter under de första nio månaderna. Registreringar av Scanialastbilar uppgick Orderingång Scaniabussar till cirka 16,900 enheter, motsvarande en marknadsandel på cirka 13,2 (12,9) procent. Bussar Marknaden för bussar har generellt sett varit mer stabil än lastbilsmarknaden under perioden. Scanias orderingång för bussar sjönk med 21 procent till (5 336) enheter under de första nio månaderna. Förändring i % Europa Latinamerika Asien och övriga marknader Totalt Leveranser Scaniabussar Förändring i % Europa Latinamerika Asien och övriga marknader Totalt

4 I Europa minskade efterfrågan med 28 procent jämfört med motsvarande period. I västra Europa minskade efterfrågan främst i Italien och Spanien. I centrala och östra Europa noterades en betydande nedgång på de flesta marknaderna och särskilt i Ryssland. I Latinamerika sjönk orderingången med 35 procent under de första nio månaderna. Orderingången var lägre på de flesta marknaderna. I Asien och övriga marknader minskade orderingången med 4 procent under samma period. Under tredje kvartalet steg orderingången med 14 procent. Scanias leveranser av bussar uppgick till (5 248) enheter under de första nio månaderna. I Europa minskade leveranserna med 22 procent till enheter, nedgången var främst hänförlig till Italien, Spanien, Ryssland och Polen. Nedgången i Latinamerika var relaterad till de flesta marknaderna och särskilt till Brasilien. I Asien och övriga marknader ökade leveranserna med 19 procent. Nettoomsättningen ökade med 8 procent till MSEK (5 759). Under tredje kvartalet sjönk leveranserna med 18 procent till enheter och nettoomsättningen minskade med 9 procent. Nettoomsättning per marknad (MSEK), Scanias 10 största marknader januari-september Förändring i % Brasilien Storbritannien Sverige Tyskland Norge Nederländerna Frankrike Finland Italien Spanien Levererade fordon (antal) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Nettoomsättning (MSEK) Engines Marknaden för motorer har haft liknande nedgång som lastbilsmarknaden. Alla segmenten, generatoraggregat, industri och marin har påverkats av nedgången i den ekonomiska aktiviteten. Det sker dock en viss återhämtning i industrisegmentet hänförligt till lagerreduktioner hos OEM-tillverkarna. Scanias motorkoncept för nästa emissionssteg som gäller från 2011 inom industrisegmentet har mottagits mycket väl av marknaden och avtal med betydande OEM-tillverkare har tecknats. Scanias strategi är att öka försäljningen i industrisegmentet där efterfrågan präglas av höga krav på kvalitet och prestanda och att samtidigt kunna uppfylla de striktaste utsläppskraven. Orderingången för motorer minskade med 46 procent till (5 383) enheter under de första nio månaderna. Tredje kvartalet ökade orderingången med 48 procent till enheter Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Rörelseresultat (MSEK) Leveranserna av motorer sjönk med 48 procent till (5 080) enheter under de första nio Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 4

5 månaderna och nettoomsättningen minskade med 39 procent till MSEK 533 (867). Under tredje kvartalet sjönk leveranserna med 48 procent till 865 enheter och nettoomsättningen föll till MSEK 172. Tjänster Serviceintäkterna var i princip oförändrade på MSEK (12 078) under de första nio månaderna. Efterfrågan på transporter sjönk under perioden vilket ledde till en volymnedgång på något mer än 10 procent. Den lägre volymen uppvägdes av positiva valutaeffekter på 9 procent och något högre priser. Vid sidan av att anpassa serviceorganisationen till lägre efterfrågan, fokuserar Scania på att höja effektiviteten och kapacitetsutnyttjandet i verkstäderna. Resultat Fordon och tjänster Rörelseresultatet för Fordon och tjänster uppgick till MSEK (10 089) under de första nio månaderna. Minskade fordonsleveranser och lägre kapacitetsutnyttjande hade en negativ inverkan på resultatet. Åtgärder för att sänka kostnadsnivån påverkade positivt. Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK (2 829). Efter justering för aktivering med MSEK 216 (127) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 223 (354) minskade den redovisade kostnaden med MSEK 642 till MSEK (3 056). Den minskade kostnaden var i huvudsak hänförlig till lägre projektkostnader. Jämfört med de första nio månaderna uppgick valutaeffekterna avista till cirka MSEK Valutasäkringsresultatet uppgick till cirka MSEK Under de första nio månaderna uppgick valutasäkringsresultatet till cirka MSEK 85. Den totala valutaeffekten var därmed cirka MSEK Under tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till MSEK 588 (2 736) Låga fordonsleveranser, ett lågt kapacitetsutnyttjande och till viss del lägre priser relaterade till lageravveckling hade en negativ inverkan på resultatet. Åtgärder för att sänka kostnadsnivån påverkade positivt. Jämfört med det andra kvartalet steg kapacitetsutnyttjandet inom produktionen vilket resulterade i ett högre rörelseresultat, trots lägre volym. Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK 714 (877). Efter justering för aktivering med MSEK 82 (62) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 38 (118) minskade den redovisade kostnaden med MSEK 263 till MSEK 670 (933). Jämfört med tredje kvartalet uppgick valutaeffekterna avista till MSEK 10. Valutasäkringsresultatet uppgick till cirka MSEK Under tredje kvartalet uppgick valutasäkringsresultatet till MSEK -15. Den totala valutaeffekten var därmed cirka MSEK Financial Services Storleken på Scanias kundfinansieringsportfölj uppgick vid utgången av tredje kvartalet till MSEK , vilket innebär en nedgång sedan årsskiftet med MSEK I lokala valutor minskade portföljen med 10 procent, motsvarande MSEK Penetrationsgraden uppgick till 44 (34) procent, mätt med rullande tolvmånaderstal, på de marknader där Scania har egen finansieringsverksamhet. Rörelseresultatet för Financial Services uppgick till MSEK -82 (366) under de första nio månaderna. De positiva effekterna av en genomsnittligt större portfölj motverkades av att kostnaderna för osäkra fordringar ökade, jämfört med de första nio månaderna. Åkerierna har påverkats av den minskande efterfrågan på transporter, vilket har lett till lägre volymer och pressade fraktpriser. Som en konsekvens av detta ökade antalet försenade betalningar under perioden, i huvudsak på marknader utanför västra Europa. Antalet omförhandlade kontrakt och antalet återtagna fordon ökade också. De högre kostnaderna för osäkra fordringar var främst hänförliga till centrala och östra Europa. Rörelseresultatet för tredjekvartalet minskade till MSEK -69 (84). Scaniakoncernen Scanias rörelseresultat för de första nio månaderna uppgick till MSEK (10 455). Rörelsemarginalen sjönk till 2,4 (15,8) procent. Scanias finansnetto uppgick till MSEK -676 (-185). Räntenettot uppgick till MSEK -583 (-202). Räntenettot påverkades negativt av en högre genomsnittlig nettoskuldsättning i Fordon och Service jämfört med motsvarande period under föregående år. Ytterligare negativ påverkan kom från ökade finansieringskostnader för rörelsekapital i länder med relativt högt ränteläge. Övriga finansiella 5

6 intäkter och kostnader uppgick till MSEK -93 (17). I dessa ingick MSEK -61 (21) relaterade till marknadsvärdering av finansiella instrument där säkringsredovisning inte tillämpats. Scaniakoncernens skattekostnad uppgick till MSEK 59 (2 901). Periodens resultat uppgick till MSEK 307 (7 369) motsvarande en nettomarginal på 0,7 (11,1) procent. Vinsten per aktie uppgick till SEK 0,38 (9,21). Kassaflöde Fordon och tjänster Scanias kassaflöde för Fordon och tjänster uppgick till MSEK (3 638) under de första nio månaderna. Rörelsekapitalbindningen minskade med MSEK 3 765, främst beroende på lägre volymer och lageravveckling. Nettoinvesteringarna uppgick till MSEK (3 642) inklusive aktivering av utvecklingsutgifter om MSEK 216 (127). Den gradvisa nedgången var relaterad till en lägre investeringstakt och delvis till uppskjutna investeringar. Nettoinvesteringarna påverkades av förvärv om MSEK 6 m. De första nio månaderna ifjol påverkades av avyttrade verksamheter om totalt MSEK 59. Nettoskulden uppgick vid utgången av tredje kvartalet till MSEK jämfört med MSEK vid utgången av. Nettoskulden påverkades av utdelning om MSEK under andra kvartalet. Under tredje kvartalet uppgick kassaflödet till MSEK (794). Scaniakoncernen Scanias kassaflöde för Financial Services uppgick till MSEK (-2 487) under de första nio månaderna beroende på den minskade kundfinansieringsportföljen. Tillsammans med det positiva kassaflödet från Fordon och tjänster minskade koncernens nettoskuld med cirka 7,7 miljarder kronor jämfört med utgången av. Moderbolaget Moderbolaget Scania AB:s tillgångar består av aktier i Scania CV AB. Scania CV AB är moderbolag i den koncern som omfattar samtliga produktions- och marknadsbolag samt övriga bolag. Resultat före skatt för Scania AB uppgick till MSEK 3 (127). Övrigt Antalet anställda Antalet anställda uppgick vid utgången av tredje kvartalet till jämfört med vid motsvarande tidpunkt. Sedan årsskiftet fram till slutet av september har det totala antalet anställda i Scaniakoncernen minskat med Produktion och centrala staber har minskat med anställda till och Forskning och utveckling har minskat med 284 anställda till Marknadsbolagen har minskat med 716 anställda till Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I avsnittet Risker och riskhantering i Scania i Scanias årsredovisning för år beskrivs Scanias strategiska, operativa, legala och finansiella risker. I not 2 i samma rapport lämnas en detaljerad redogörelse för kritiska bedömningar och uppskattningar. I not 30 i samma rapport beskrivs de finansiella riskerna, såsom valutarisk och ränterisk. De risker som har störst påverkan på den finansiella utvecklingen och på rapporteringen för koncernen och moderbolaget sammanfattas som följer: a) Försäljning med åtaganden Cirka 10 procent av de fordon Scania säljer levereras med restvärdeåtaganden alternativt återköpsåtaganden. Dessa redovisas som operationella leasingavtal, vilket medför att intäkten och resultatet redovisas fördelat över åtagandets (kontraktets) löptid. Väsentliga förändringar i marknadsvärdet på begagnade fordon påverkar därmed Scanias löpande resultatredovisning. I de fall ännu ej redovisad vinst på ett försålt fordon ej täcker effekterna av en eventuell nedgång i marknadsvärdet sker en 6

7 reservering med erforderligt belopp. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick åtaganden avseende restvärden eller återköp till MSEK jämfört med MSEK vid utgången av. b) Kreditrisker Scania har inom verksamheten Financial Services en exponering i form av kontrakterade framtida betalningar. Denna exponering reduceras av den säkerhet Scania har i form av återtaganderätt i det underliggande fordonet. I de fall marknadsvärdet på säkerheten ej täcker exponeringen mot kund har Scania en kreditrisk. Reserver för befarade förluster i verksamheten Financial Services sätts av med bedömt erforderligt belopp. c) Refinansieringsrisk Refinansieringsrisk utgör risken att inte kunna möta behovet av framtida finansiering. Scania tillämpar en konservativ policy avseende refinansieringsrisk. För Fordon och tjänster ska det finnas en likviditetsreserv bestående av tillgängliga likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter som överstiger finansieringsbehovet för Scaniakoncernen exklusive Financial Services för de nästkommande två åren. För Financial Services ska det finnas dedikerad finansiering som täcker den bedömda efterfrågan av finansiering för det nästkommande året. Dessutom ska det alltid finnas upplåning som säkerställer refinansieringen av den existerande portföljen. Kontrollen av refinansieringsrisken innefattar säkerställande av tillgång på kreditfaciliteter samt att tillse att förfallostrukturen på upptagna lån är diversifierad. Per den 30 september uppgick Scanias ej utnyttjade kreditfaciliteter till cirka MSEK jämfört med cirka MSEK per den 31 december. Exklusive valutaeffekter är kreditfaciliteterna oförändrade jämfört med årsskiftet. Redovisningsprinciper Scania tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Scaniakoncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Nya redovisningsstandarder som tillämpats från och med 1 januari, är följande: IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (tillägg) tillägget innehåller ny struktur för de finansiella rapporterna och krav på att visa ett totalresultat som inkluderar alla förändringar i tillgångar och skulder som inte beror på transaktioner med ägarna. Förändringar som tidigare redovisades direkt mot eget kapital i redogörelsen över redovisade intäkter och kostnader redovisas nu i övrigt totalresultat. Scania har valt att presentera rapport över totalresultatet i en uppställning. IFRS 8 Segmentrapportering denna standard ersätter tidigare standard IAS 14 om segmentrapportering. IFRS 8 har inte inneburit någon förändrad definition av Scanias segment. IAS 23 Lånekostnader (tillägg) Scania har tidigare kostnadsfört lånekostnader i den period de uppkommit. Ändringen i IAS 23 innebär att lånekostnader ska inräknas i anskaffningsvärdet för tillgångar som tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning. Standarden tillämpas framåtriktat på projekt som påbörjas efter 1 januari, och har inte inneburit några väsentliga effekter på de finansiella rapporterna. I övrigt är redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade från dem som tillämpats i årsredovisningen. Delårsrapporten för moderbolaget Scania AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2.2 Redovisning för juridisk person. Väsentliga ägarförändringar I januari meddelade Porsche Automobil Holding SE att bolaget ökat sitt innehav till 50,8 procent i Volkswagen AG, vilket innebär att Porsche indirekt kontrollerar Scania. Därför lade Porsche ett budpliktsbud på Scania, i enlighet med svensk lagstiftning, om 68,52 kronor kontant för varje A-aktie och 67,10 kronor kontant för varje B-aktie. Scanias styrelse rekommenderade aktieägarna att inte anta Porsches budpliktsbud. Aktieägare motsvarande 7,93 procent av kapitalet och 2,34 procent av rösterna accepterade erbjudandet och Porsche sålde dessa aktier vidare till Volkswagen. Volkswagens innehav i Scania, inklusive aktier som förvaltas av kreditinstitut, uppgick därmed till 49,29 procent av kapitalet och 71,81 procent av rösterna. 7

8 Utdelning Vid Scanias årsstämma torsdagen den 7 maj i Södertälje fattades beslut om en utdelning för på 2,50 kronor per aktie. Totalt överfördes MSEK till aktieägarna. Årsstämma Scanias årsstämma hålls torsdagen den 6 maj 2010 i Södertälje. Södertälje den 26 oktober Leif Östling VD och koncernchef Ekonomisk information från Scania Scanias bokslutskommuniké för kommer att offentliggöras den 3 februari Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets produkter. Denna rapport innebär inte att bolaget åtagit sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som följer av inregistreringskontraktet med NASDAQ OMX Stockholm, om och när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande till då denna information lämnades. I delårsrapporten för januari-juni, uppgavs följande: Under det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet förutspår Scania en fortsatt låg nivå på efterfrågan. Den framgångsrika lageravvecklingen på Scanias större marknader, tillsammans med den högre orderingången under andra kvartalet jämfört med det första, kommer att medföra en högre daglig produktionstakt under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Kontaktpersoner: Per Hillström Investor Relations Erik Ljungberg Corporate Relations tel tel mobil tel mobil tel Informationen i denna delårsrapport är sådan som Scania ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober kl (CET). 8

9 Koncernens resultaträkningar Belopp i MSEK om inte annat anges Nio månader Förändring i % Kv 3 MEUR* okt 08 - sept 09 Fordon och tjänster Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Forskning- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Andel av resultat i intressebolag och joint ventures Rörelseresultat, Fordon och tjänster Financial Services Ränte- och hyresintäkter Kostnader för räntor och avskrivningar Ränteöverskott Andra intäkter och kostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kreditförluster, konstaterade och befarade Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Ränteintäkter och räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser Säkring av nettotillgångar i utlandsverksamhet Kassaflödessäkringar redovisat i övrigt totalresultat omklassificerat till rörelseresultatet Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner Skatt hänförligt till poster som redovisats i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat Periodens totalresultat Periodens totalresultat hänförligt till Scanias aktieägare Minoriteten Helår Periodens resultat hänförligt till: Scanias aktieägare Minoriteten Avskrivningar ingår med Resultat per aktie, EUR/SEK (ingen utspädning) 1) 0,38 9,21 0,35 2,27 11,11 2,29 Avkastning på eget kapital, i procent 1, 2) 8,3 43,3 38,3 Rörelsemarginal, i procent 2,4 15,8 3,9 13,8 14,1 4,7 1) Hänförligt till Scanias aktieägares andel av periodens resultat. 2) Beräkningarna baseras på rullande 12 månaders resultat. * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 10,23 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. 9

10 Nettoomsättning och leveranser, Fordon och tjänster Belopp i MSEK om inte annat anges Nio månader Förändring i % sept Kv 3 Helår okt 08 - MEUR 09 Nettoomsättning Lastbilar Bussar * Engines Serviceprodukter Begagnade fordon Övrigt Summa leveransvärde Justering för hyresintäkter 3) Nettoomsättning Nettoomsättning 4) Västra Europa Centrala och östra Europa Latinamerika Asien Övriga marknader Nettoomsättning Totalt antal levererade enheter Lastbilar Bussar* Engines ) Avser skillnaden mellan faktureringsvärde baserat på leveranser och resultatavräknade intäkter. 4) Intäkter från externa kunder fördelade efter var kunderna är lokaliserade. * Inklusive karosserade bussar. 10

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010 Volvokoncernen De tre första kvartalen 2010 Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 32% till 64,0 Mdr kr (48,5). Nettoomsättningen steg med 33% justerat för förändrade valutakurser Rörelseresultatet

Läs mer

Det första halvåret 2009

Det första halvåret 2009 Volvokoncernen Det första halvåret 2009 Under det andra kvartalet sjönk nettoomsättningen till 54,0 Mdr kr (80,3). Den valutajusterade försäljningen var på samma nivå som under det första kvartalet Det

Läs mer

Det första kvartalet 2007

Det första kvartalet 2007 Nettoomsättningen det första kvartalet minskade med 3% till 61,0 Mdr (62,7) 1 Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter steg försäljningen med 2% Rörelseresultatet minskade

Läs mer

Kvartal. Det första kvartalet 2013

Kvartal. Det första kvartalet 2013 Volvokoncernen Det första kvartalet 2013 Under det första kvartalet minskade nettoomsättningen med 25% till 58,3 miljarder kronor (77,8). Nettoomsättningen minskade med 17% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

Det första kvartalet 2009

Det första kvartalet 2009 Volvokoncernen Det första kvartalet 2009 Nettoomsättningen sjönk med 27% till 56,1 Mdr kr (76,6) det första kvartalet. Justerat för förändrade valutakurser sjönk nettoomsättningen med över 40%. Det första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 PRESSMEDDELANDE 29 JANUARI 2015

DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 PRESSMEDDELANDE 29 JANUARI 2015 DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 214 PRESSMEDDELANDE 29 JANUARI 215 VINSTTILLVÄXT OCH STARKT KASSAFLÖDE BLANDAD EFTERFRÅGAN VD S KOMMENTAR: För 214 noterar vi goda resultat och en stark

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

VOLVO- KONCERNENS BOKSLUT FÖR 2005

VOLVO- KONCERNENS BOKSLUT FÖR 2005 VOLVO- KONCERNENS BOKSLUT FÖR 2005 Nettoomsättningen för helåret 2005 steg med 14% till 231.191 Mkr (202.171) Nettoomsättningen det fjärde kvartalet 2005 steg med 15% till 65.287 Mkr (56.977) Årets resultat

Läs mer

Första kvartalet 2014: Fortsatt positiv utveckling för försäljning och marginaler

Första kvartalet 2014: Fortsatt positiv utveckling för försäljning och marginaler CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014: Fortsatt positiv utveckling för försäljning och marginaler Nettoomsättning för första kvartalet, exklusive intäkter som avser Alfdex:

Läs mer

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättning 284 Mkr (300) Rörelseresultat 18 Mkr (12) Resultat före skatt 15 Mkr (9) Periodens resultat 7 Mkr (4) Periodens resultat per aktie före

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer

Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars 2015

Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars 2015 Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars Januari mars Nettoomsättningen uppgick till 239 miljoner euro (259), en nedgång med 7,8 procent. Vid jämförbara valutakurser minskade nettoomsättningen med 5,8

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2015

Delårsrapport första kvartalet 2015 Delårsrapport första kvartalet Dataanvändning som drivkraft HÖJDPUNKTER FÖRSTA KVARTALET Stark tillväxt för mobila tjänsteintäkter från slutkund och EBITDA för koncernen Nettoomsättningen under första

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:-

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009 Klänning 199:- Ring 49:50 INNEHÅLL DEL 2 H&M I SIFFROR 2009 inklusive årsredovisning och koncernredovisning ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2 2010 SEK

Delårsrapport 2 2010 SEK Delårsrapport 2 2010 SEK Första halvåret 2010 Rörelseresultatet (IFRS) för första halvåret uppgick till 515,0 miljoner kronor (1 355,8) Justerat rörelseresultat (Kärnresultat) för första halvåret uppgick

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 31 januari 2013 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Ett bra kvartal och ett rekordår

Läs mer

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat 1(1) Pressmeddelande Linköping den 6 december Sectras delårsrapport för första halvåret /2012: Reavinst lyfter Sectras resultat IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar inklusive verksamhet under

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2005 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark ordertillväxt under

Läs mer

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30

Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Clas Ohlson: Bokslutskommuniké 2011-05-01 2012-04-30 Kvartal 4 * Försäljningen uppgick till 1 272 Mkr (1 164), +9% * Rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (4) * Vinst efter skatt uppgick till 7 Mkr (0)

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

VBG Group 2014 Bokslutskommuniké

VBG Group 2014 Bokslutskommuniké Q4 VBG Group 214 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 214 Fjärde kvartalet 214: Koncernens omsättning ökade med 3,1 procent till 33,4 MSEK (294,4) Justerat rörelseresultat minskade till 31,8 MSEK (37,4)

Läs mer