Föredragningslista. Sektionsmöte , 17:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15"

Transkript

1 Föredragningslista Sektionsmöte , 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets behöriga utlysande 1.6. Fastställande av föredragningslista 1.7. Adjungeringar 1.8. Entlediganden 1.9. Anmälningsärenden 2. Rapporter 2.1. Sektionsstyrelsen 2.2. Näringslivsgruppen 2.3. Studienämnden 2.4. Klubbmästeriet 2.5. Kommunikationsnämnden 2.6. Övriga nämnder och grupper inom sektionen 2.7. Övriga rapporter THS 3. Information 3.1. SM# Medieteknikdagarna 3.3. Städdag 3.4. Verksamhetsplanen* 3.5. Sektionsprojekt 4. Beslutsärenden 4.1. Prövning av styrelsebeslut angående entledigande 5. Bordlagda ärenden 5.1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 13/14* 5.2. Fyllnadsval av Projektledare för Branschdagen 5.3. Fyllnadsval av Studienämndsordförande 5.4. Fyllnadsval av Qulturnämndsordförande Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte

2 6. Motioner, propositioner, interpellationer och enkla frågor 6.1. Proposition om uppdatering av reglemente* 6.2. Motion om projektor i Meta* 6.3. Motion om ljud i Meta* 6.4. Motion om jubileumssparande och val av Jubelgeneral* 6.5. Motion om budgetändring p.g.a. Jubileet* 6.6. Motion för äskning av pengar till Jubileet* 7. Diskussionsärenden 8. Valärenden 9. Övriga ärenden 9.1. Övriga frågor 10. Mötets högtidliga avslutande Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte

3 BILAGOR I. Verksamhetsplanen II. Verksamhetsberättelse 13/14 III. Balansrapport 13/14 IV. Resultatrapport 13/14 V. Proposition om uppdatering av reglemente VI. Motion om projektor i Meta VII. Motionssvar om projektor i Meta VIII. Motion om ljud i Meta IX. Motionssvar om ljud i Meta X. Motion om jubileumssparande och val av Jubelgeneral XI. Motionssvar om jubileumssparande och val av Jubelgeneral XII. Motion om budgetändring p.g.a. Jubileet XIII. Motionssvar om budgetändring p.g.a. Jubileet XIV. Motion om äskning av pengar till Jubileet XV. Motionssvar om äskning av pengar till Jubileet Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte

4 Status: Röd=ej påbörjad, Gul= Påbörjad, Ljusgrön=Pågående, Mörkgrön=Klart Punkt Ansvarig Status 1 Övergripande Alla sektionsmedlemmar känner till sektionens verksamhet 1,1 och vad det innebär att vara engagerad i den. Inför SM#2 och #4 ska ett evenemang anordnas där det informeras om posterna som ska väljas och sektionsmedlemmar får tillfälle att prata med sittande funktionärer. Evenemanget anordnas av styrelsen och 1,1,1 Valberedningen. Styrelsen Sektionens dag #2 anordnas av styrelsen tillsammans med 1,1,2 funktionärerna och nämnderna i början av period 3. Styrelsen Alla nämnder, organ och funktionärer ska ha en relevant och 1,1,3 uppdaterad beskrivning på hemsidan och i reglementet. Josefine Alla nämnder, organ och funktionärer har en egen kategori för 1,1,4 inlägg på hemsidan. Ledamöter Att styrelsen skall undersöka möjligheten att utforma verksamhetsplanen till en verksamhetsplan som är representativ för hela sektionens verksamhet och presentera resultatet av denna undersökning som senast under sista 1,1,5 sektionsmötet under verksamhetsåret 14/15. Josefine Sekreteraren sammanställer ett kort Styrelsen informerar - 1,1,6 inlägg att lägga upp på hemsidan en gång i månaden. Emma Alla styrelsemöten annonseras på hemsidan eftersom alla 1,1,7 sektionsmedlemmar har närvarorätt och får komma om de vill. Robin Alla nämnder, organ och funktionärer ska i första hand 1,1,8 använda hemsidan som informationskanal. Ledamöter Införa rapportmöten och ekonomiska avstämningar mellan 1,1,9 MKM och styrelsen minst en gång per termin. Åsa Införa rapportmöten och ekonomiska avstämningar mellan 1,1,10 Mottagningen och styrelsen minst en gång per termin. Åsa Införa rapportmöten och ekonomiska avstämningar mellan 1,1,11 Branschdagschefen och styrelsen minst en gång per termin. Åsa På varje SM finns fler deltagare än motsvarande SM 1,2 föregående år. Inga nämnder får planera in evenemang som krockar med 1,2,1 SM. Datum för SM utannonseras till sektionens medlemmar minst 1,2,2 en månad i förväg. MästerCocken, Matlaget eller Styrelsen ser till att mat eller 1,2,3 fika serveras varje SM. Hålla nøllans SM för att introducera nøllan till SM och 1,2,4 formalia under Mottagningen. Styrelsen ansvarar för att deltagare som närvara på 4 av 4 1,2,5 ordinarie SM tilldelas någon form av belöning. Josefine Robin & Emma Marcus Robin Axel & Alexander Funktionärer har en tydlig bild av sin och sin eventuella 1,3 nämnds verskamhet. Funktionärerna sätter upp en plan som innehåller ett eller flera tydliga mål för sin verksamhet tillsammans med ledamöterna, för att stämmas av kontinuerligt genom 1,3,1 rapporterna till styrelsen. Styrelsen genomför efter varje överlämning (SM2, SM4) en utvärdering av hur överlämning skett. Detta för att se till att verksamhetsplanen samt funktionärernas plan för sin 1,3,2 verksamhet följs upp. Ledamöter Josefine 1,3,3 Styrelsen ger tydlig återkoppling på inlämnade rapporter Ledamöter

5 Varje funktionär känner en tillhörighet till gruppen 1,4 funktionärer. Styrelsen anordnar minst en gång per termin en gemensam 1,4,1 aktivitet där alla funktionärer bjuds in. Kommunikationsnämnden ser till att funktionärstavlan 1,4,2 uppdateras vartefter nya funktionärer tillsätts. En funktionärsfest för funktionärer genom tiderna anordnas 1,4,3 en gång i slutet av vårterminen Styrelsen Linnea Styrelsen, Robin 1,5 Valprocessen är anpassad för vår sektion. Låta sektionen utvärdera hur valprocessen har fungerat under 1,5,1 verksamhetsåret 13/14. Alexander Utifrån denna utvärdering ta fram styrdokument för hur 1,5,2 valprocessen ska gå till. Alexander Nämnderna har möjlighet att bedriva enklare försäljning av 1,6 varor. Om behov, intresse och möjligheter finns, bör möjligheten för 1,6,1 att köpa en kassa utredas och beställas. Åsa 2 Näringsliv 2,1 Näringslivsgruppen har en kontinuerlig verksamhet Näringslivsansvarig utser NLG genom en öppen och väl 2,1,1 marknadsförd ansökningsprocess. Christian 2,1,2 NLG anordnar minst två företagsevenemang varje termin. Christian Ha en teambuildningaktivitet en gång varje termin med fokus 2,1,3 på att bygga gemenskap i gruppen. Christian Näringslivsansvarig lämnar över sitt arbete och alla relevanta 2,1,3 näringslivskontakter till sin efterträdare. Christian Kontakten mellan Branschdagen och Medieteknikdagarna i 2,2 Norrköping är vänskaplig Branschdagsgruppen, eller representanter ur gruppen, 2,2,1 besöker MTD. Branschdagsgruppen bjuder in representanter för MTD till vår 2,2,2 Branschdag. Branschdagens projektgrupp ska ha god insikt i sin 2,3 verksamhet. Branschdagschefen ska presentera en utvärdering vid 2,3,2 överlämning. Alexander Lisa 3 Utbildning Studienämndens verksamhet är regelbunden och har en väl 3,1 fungerande struktur Följa upp så att studenter är representerade i alla råd 3,1,1 kopplade till KTH och THS. Sammanställa dokument med relativa förkortningar och termer som används inom KTH och THS att överlämna till de 3,1,2 nyvalda inom Studienämden. Sätta ihop en organisationskarta över relevanta poster på 3,1,3 KTH och THS till de nyvalda inom Studienämnden. Ha en teambuildningaktivitet en gång varje termin med fokus 3,1,4 på att bygga gemenskap i gruppen. Ha regelbundna möten, planera in dem vid verksamhetsårets 3,1,5 början. Studienämnden Studienämnden Studienämnden Studienämnden Studienämnden

6 Studienämndens medlemmar och syfte är välkänt bland 3,2 medieteknikstudenter En gång per termin aktivt marknadsföra Studienämnden till 3,2,1 alla medieteknikstudenter Presentera och påminna om Studienämndens existens, dess poster och syfte inför åtminstone grundutbildningens 3,2,2 studenter i början av varje termin. Studienämnden Studienämnden 3,3 Programråden verkar regelbundet och effektivt Studienämden utvärderar programrådens betydelse och hur vi 3,3,1 kan påverka CSC genom dem. Axel Studienämndsordförande, Ledamot för utbildningsfrågor, Programansvarig student och sektionsordförande medverkar Studienämnden 3,3,2 aktivt på programråden. och Robin Kommunikationen och samarbetet med Datasektionens 3,4 studienämnd är väl fungerande SNO ser till att gemensamma möten sker mellan studienämnderna på de båda sektionerna minst två ggr per 3,4,1 termin. SNO

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sektionen för Medieteknik Verksamhetsåret

8 Introduktion Verksamhetsberättelsens syfte En verksamhetsberättelse är en sammanställning och en analys av den verksamhet som sektionen bedrivit under ett verksamhetsår. Den ska redogöra för antalet medlemsmöten och styrelsemöten som genomförts och det ska framgå vilka aktiviteter som sektionen genomfört. En verksamhetsberättelse jämförs också med verksamhetsplanen för året, blev allt som förväntat? Rubrikerna i dokumentet ser ut som följer: Introduktion s. 1 Förtroendevalda s. 2 Styrelsens berättelse s. 3 Genomförd verksamhet s. 5 Nämndernas verksamhet s. 6 Sektionens ekonomi s. 6 Sektionsmöten s. 7 Bilaga: Verksamhetsplan för styrelsen 13/14 slutgiltig uppföljning Denna verksamhetsberättelse Denna verksamhetsberättelse har tagits fram av Terese Skoog, sektionens ordförande för det verksamhetsår den redogör för. Dokumentets upplägg och innehåll utgår från diverse mallar som finns tillgängliga på Internet samt med inspiration i hur THS Centralt arbetar med denna typ av dokument. 1

9 Förtroendevalda Styrelsen Ordförande Terese Skoog Vice ordförande Carolina Ring (2013), Cecilia Engelbert (2014) Kassör Anton Warnhag Sekreterare Niclas Ericsson (2013), Maja Gidlund (2014) Ledamot för utbildningsfrågor Robin Palmberg Ledamot för näringsliv och kommunikation Mikael Kjellnäs Ledamot för studiesociala frågor Lukas Häggström Styrelsen hade 15 protokollförda styrelsemöten under året. Valberedningen Ulrika Andersson (sammankallande) Marcus Unander, Christian Virtala, Rickard Bergling, Jonathan Söderin Maria Bahrami, Gustav Mattsson, Rebecka Rönnmark (2014) Revisorer Olof Lindman, Samuel Norling Övriga förtroendevalda funktionärsposter Utbildningsposter Studienämndsordförande Matilda Schaffer Programansvarig student Philip Sköld (2013), Cecilia Friström (2014) Internationell sekreterare Caroline Arkenson (2013), Axel Hultman (2014 fyllnadsvald) Jämställdhets- och mångfaldsombud Sofie Nilsson Studerandeskyddsombud Sanna Marklund Näringslivs- och kommunikationsposter Näringslivsansvarig Vakant Branschdagschef Anton Warnhag (2013), Lisa Torekull (2014) Kommunikatör Sara Edin Webbmaster Johan Kasperi (2013, 2014) Studiesociala poster Klubbmästare Lennart Jönsson Vice klubbmästare Matilda Carlson Öfverphöseriet Cecilia Engelbert, Poya Tavakolian, Samuel Norling (2013) Sara Edin, Christopher Lindström, Robin Palmberg (2014) Idrottsnämndsordförande Alexis Tubulekas Sektionslokalsansvarig Adam Nyberg Qulturnämndsordförande Anton Warnhag (2013), Anton Sivertsson (2014) 2

10 Öfversångledare Elisabeth Ingvar (2013), Maria Hjort (2014) Fotogruppsansvarig Kyriaki Sarampasina Medielabbets ordförande Marcus Unander Spexmästare Mikael Kjellnäs Sektionswaldner Marcus Frisell Ljud- och ljustekniker Olof Lindman (2013, 2014) MästerCocken Poya Tavakolian (2013), Linnea Holm (2014) Övriga poster Fanbärare Niklas Berg (2013), Anton Warnhag (2014) Vice fanbärare Veronica Jeppsson (2013), Poya Tavakolian (2014) Styrelsens berättelse Styrelsens arbete Styrelsen har under året träffats regelbundet via inofficiella lunchmöten varje måndag samt genom officiella (protokollförda) möten varannan onsdag. Utöver detta träffades vi även för inofficiella planeringsmöten inför sektionsmötena. Struktur och dokument Samtliga protokoll från verksamhetsårets styrelsemöten och sektionsmöten finns alla medlemmar tillhanda via vår hemsida, Verksamhetsplan I början av verksamhetsåret saknade styrelsen en verksamhetsplan för sektionen. Vi såg ett behov av att ta fram en sådan, för att möjliggöra ett strategiskt arbete (något som just en styrelse är ämnad att vara). Vi funderade över vilket sätt som var bäst att arbeta på, för att vi gemensamt skulle kunna jobba mot den vision som föregående styrelse tagit fram. Dessa funderingar resulterade i ett arbete som sedan resulterade i den verksamhetsplan som presenterades för sektionen under verksamhetsårets första sektionsmöte. Den var inspirerad till stor del av hur THS Centralt arbetar med detta. Målet med verksamhetsplanen var att den skulle vara tydlig och konkret, bestående av så kallade smarta mål, som man enkelt kunde bocka av när en viss punkt var utförd. Målen involverade till största delen styrelsens eget arbete, men även till viss del sektionens nämnder och förtroendevalda. Vår förhoppning var att detta sätt att arbeta på skulle tydliggöra för sektionens medlemmar vad styrelsen faktiskt gör, att transparensen skulle öka samt skulle göra det enklare för sektionens medlemmar att följa upp och ställa krav på styrelsen. Vår förhoppning var även att vi skapat en verksamhetsplan och ett sätt att arbeta på vars utformning även skulle fungera över på sikt. Vi tror att verksamhetsplanen är en av nycklarna till att få styrelsen att vara just strategisk och inte lägga sig i detaljerna i den vardagliga verksamheten. Verksamhetsplanens innehåll (övergripande) Innehållet i verksamhetsplanen baserades på överlämningsdiskussioner mellan föregående och nuvarande styrelse, samt på styrelsens egen vilja att utveckla sektionen vidare. Innehållet grundar sig till stor del också på sektionens vision samt värdeord. Den övergripande 3

11 strukturen var indelad i fem rubriker: (1) Övergripande, (2) Näringsliv och kommunikation, (3) Utbildning, (4) Studiesocialt och (5) Erkännande och glädje. De mål som täcktes in under Övergripande var bland annat att styrelsen och valberedningen ska ha ett bra samarbete, eftersom valberedningen inför året fått helt nya riktlinjer. Deras uppgift, utöver att samla in kandidater inför sektionsmötena, är numera att de även ska bereda en stor del av de val vi gör, och sedan verka rådgivande inför sektionsmötet via ett eventuellt förordande av kandidaterna. Även målformuleringar kring högt deltagande på sektionsmötena samt vidare arbete med kontinuitet och överlämningar internt inom sektionen fanns här. Under arbetet med Näringsliv och kommunikation fanns bland annat att vi ville jobba med att öka sektionens intresse för näringslivsfrågor, samt att vi ville arbeta med att både styrelsen men även övriga sektionens nämnder kommunicerar sin verksamhet till övriga sektionen. Under rubriken Utbildning fanns framförallt kontakten och dialogen med CSC och vårt studentinflytande som de viktigaste målen. Bland annat skulle Studienämnden öppnas upp för att även kunna inkludera till exempel kursansvariga studenter. Under Studiesocialt ville styrelsen framförallt införa rapportmöten med Klubbmästeriet och utvärdera sektionens festverksamhet. Under Erkännande och glädje ville vi framförallt arbeta vidare med två av de fyra värdeord som vi har inom sektionen. Vi ville jobba med erkännande av de funktionärer som blivit förtroendevalda och hade därmed som mål att utfärda diplom till alla de funktionärer som kliver av sin post. Dessutom ville vi fortsätta föregående styrelses arbete med att erkänna även de funktionärer som klivit av sin post och anordna en fest för alla sektionens funktionärer genom tiderna. Uppföljning av verksamhetsplanen Under sektionsmöte fyra presenterades en slutgiltig uppföljning av verksamhetsplanen för sektionens medlemmar. Denna uppföljning är bifogad till denna verksamhetsberättelse. Inkluderad i den finns även anteckningar att läsa kring hur det gått med målen. Begreppet funktionär (funktionärsråd, funktionärer genom tiderna, funktionärsfest, funktionärskick-off, funktionärsmingel) Styrelsen arbetade under året på olika sätt med att arbeta fram en tydlig identitet i vad det innebär att vara eller ha varit förtroendevald (dvs. funktionär) i sektionen. Vi arbetade hårt med att skapa olika gemensamma utrymmen tillägnade just funktionärer. Funktionärsråden, under ledning av vice ordförande, hette under föregående året och en bit in på vår år Nämndordföranderåd. Eftersom det finns fler än just de som är nämndordföranden som borde bli inbjudna och eftersom vi ville arbeta med ordet funktionär bytte vi under årets hösttermin namn på rådet. Det har dock fortfarande samma syfte, vilket är delvis att fungera som informationskanal mellan styrelsen och alla förtroendevalda, delvis som inspirationskälla och utbyteskälla mellan funktionärerna och delvis som kanal för styrelsen att snappa upp vad som är viktigt och aktuellt i sektionen just nu. Funktionärsråden hölls ungefär tre gånger per termin. Funktionärsmingel anordnades av styrelsen och var till för att alla funktionärer skulle få träffas under mer avslappnade former. Till jul anordnade vi glöggmingel och framemot sommaren spelade vi biljard tillsammans. Vi bytte även namn på vår Facebook-grupp för gamla funktionärer till just Funktionärer genom tiderna för att även dessa personer skulle känna en tillhörighet till begreppet funktionär. 4

12 Genomförd verksamhet Sammanställning funktionärer genom tiderna Under hösten 2013 påbörjade styrelsen en ambitiös och ordentlig inventering över vilka som, från sektionens födelse, suttit på de olika förtroendevalda posterna vi haft i sektionen. Efter många månader av forskande och grävande har vi nu en så nära komplett vy vi kan få över sektionens tidigare förtroendevalda. Funktionärsfest Denna sammanställning resulterade i att vi ordnade sektionens allra första funktionärsfest. Fredag den 23 maj gick festen av stapeln i META, efter att styrelsen tillbringat hela dagen med inköp av mat, matlagning och dukning. Det blev en väldigt lyckad middag med sektionens ordförande och vice ordförande som toastmastrar, och efterföljande dansgolv. Många äldre funktionärer fanns på plats, och maten var god. Styrelsen tror och hoppas på att detta kan bli en tradition som kommer föras vidare även de nästkommande åren, om sektionen vill. SM en lördag?! Inför sektionsmöte tre genomförde styrelsen en enkätundersökning bland sektionens medlemmar, där vi frågade om de skulle kunna tänka sig att gå på ett sektionsmöte en lördag. Med nästan 80 svarande och en överväldigande majoritet JA-svar beslutade styrelsen att under sektionsmöte tre att informera om att sektionsmöte fyra kommer äga rum en lördag. Detta var ett försök för att se hur det skulle vara att tillägna en hel dag, då alla är pigga åt valärenden, istället för två väldigt sena kvällar efter heldagar i skolan. Trots att mötet blev väldigt långt är styrelsen glada och stolta över att så många medlemmar närvarade, och vi är glada över att vi testat att genomföra det även om man kanske behöver tänka över det två gånger till om man skulle vilja lägga ett sektionsmöte en lördag igen. Ny praxis för val av ordförande Efter att inom styrelsen haft många djupgående diskussioner om hur ordförandevalet genomförs där vi vände och vred på frågan, tog vi under sektionsmöte tre upp en diskussion med sektionen om just valet av ordförande och hur det genomförs. Eftersom det inte finns några detaljer skrivna i vårt reglemente kring hur ordförande ska väljas, lade vi fram ett förslag om att organisera utfrågning av ordförandekandidaterna innan sektionsmötet, för att sedan genomföra själva röstningen under pågående möte. På så sätt undviks de tio dagarna efter sektionsmötet, då urnval ska hållas. På så sätt blir processen mer strukturerad, risken för valfusk eller misstag minskas avsevärt och mötestiden under pågående möte förkortas förhoppningsvis, eftersom medlemmarna kan på förhand ställa sina frågor till kandidaterna. Dessutom blir behandlingen av kandidater mer likvärdig då ingen post särbehandlas. Sektionsmötet godkände vårt förslag och därför genomförde vi vårt förslag, och det slutade med att vi under sittande sektionsmöte fyra valde sektionsordförande för nästa år. Framtagning av nästkommande års verksamhetsplan På vårterminen började styrelsen arbetet med nästkommande års verksamhetsplan. Eftersom vi, sittande styrelse, är insatta i vad vi gjort och varför har vi också tankar kring vad som behöver jobbas vidare med under nästa år. Därför tyckte vi att det var en bra idé att vi i samarbete med funktionärer och övriga sektionen utvecklar ett förslag till ny verksamhetsplan för nästkommande styrelse. Planen var då att anta den på sektionsmöte fyra tillsammans med den budget som läggs för samma period. Därefter kan den styrelsen 5

13 som blir vald ägna tiden fram till sektionsmöte ett med att revidera den plan som lagts, granska om de kommer hinna med allt eller om det är någon punkt de vill ändra på. Detta upplägg och detta sätt att arbeta med en verksamhetsplan tror vi kommer att öka sektionens möjlighet till kontinuitet mellan åren avsevärt samt underlätta för en långsiktighet i vilka mål man sätter upp. Vi tyckte även att det var viktigt att de förtroendevalda fick vara med tidigt i processen för att ta fram målen för nästa verksamhetsmål, och därför tillägnande vi ett funktionärsråd åt just denna fråga. Armada Även detta år fick Armada låna vår sektionslokal för att använda som företagslounge. För detta fick sektionen tio biljetter till eftersläppet till Armadasittningen att lotta ut. Det samma gällde Datasektionen. Vi hade givande möten med Armada innan och vi uppskattade samarbetet mellan oss och tyckte det fungerade bra. Branschdagen Den 16 oktober 2013 hade sektionen sin Branschdag. Det blev en mycket lyckad tillställning med många företag på plats samt även styrelsen och studenter som arbetade med Medieteknikdagarna i Norrköping på plats. Medieteknikdagarna Delar av styrelsen och delar av Branschdagsgruppen åkte till Norrköping för att besöka de så kallade Medieteknikdagarna, vilket är Medieteknik i Norrköpings motsvarighet till vår Branschdag. Detta var en trevlig tillställning där vi utbytte lärdomar och fick kontakter och fortsatte ett gott samarbete med vår tvillingutbildning Medieteknik i Norrköping. Styrelsehäng med Data Styrelsen träffade under höstterminen en kväll i META Datas styrelse. Vi lagade mat gemensamt och lärde känna varandra bättre. Det var en väl investerad tid och intressant att diskutera likheter, skillnader och utmaningar mellan och i våra sektioner. Ny hemsida Vår webmaster gjorde under året ett stort arbete med att bygga om hela vår hemsida, Den är nu modernare, mobilanpassad och framförallt kanske den snyggaste sektionshemsidan som finns på KTH. Nämndernas verksamhet För att läsa om de specifika nämndernas genomförda verksamhet hänvisas till protokollen från årets styrelsemöten. Sektionens ekonomi För att se sektionens resultat och verksamhet i siffror hänvisas till bokslutet 13/14. 6

14 Sektionsmöten Eftersom en stor del av sektionens verksamhet går via ett sektionsmöte, presenteras därför nedan ett urval av de viktigaste diskussionsärenden, beslutsärenden samt motioner och propositioner som skedde under årets sektionsmöten. Notera att inga valärenden redogörs för här. Sektionsmöte 1 9 oktober 2013, kl 17:15 20:29, B1 En av de viktigaste punkterna under detta SM var att Valberedningen informerade om hur en valberedningsprocess kommer gå till, nu i och med att valberedningen för första gången har i uppgift att bereda valen istället för att enbart ta in kandidaturer. De redogjorde för hur man gör för att ansöka till en post som bereds och vad som händer då. Andra viktiga händelser under mötet var att verksamhetsplanen som styrelsen kämpat med blev officiellt antagen av mötet. Vi behandlade även en motion om MKMs budget, som handlade om sektionens inköp av Melodia, och att kostnaden blev så pass hög att beslutet behövde gå via sektionsmötet. Nämnden Mediespexet bytte officiellt namn till Spexmästeriet. Dessutom diskuterades Hederspriset på initiativ av sittande styrelse. Hederspriset infördes av föregående styrelse, och gavs ut ett par gånger till personer som gjort något extra för sektionen. Eftersom sittande styrelse känt en vilja i sektionen att diskutera detta lyfte vi det till diskussion. Diskussionen landade i att mötet hellre ser att alla funktionärer erkänns, än bara några. Sektionsmöte 2 3 december 2013, kl 17:20 23:29, B1 5 december 2013, kl 17:15 18:53, B1 Under detta sektionsmöte är valen i fokus. Utöver dem avslås, efter diskussion, Idrottsnämndens motion om att få kr från sektionen för att det ska kunna vara möjligt för dem att hyra en hall och bedriva sin verksamhet. Två stadgeändringar i sektionens grafiska profil görs, eftersom två motioner från sektionens kommunikatör går igenom enhälligt. Vår sektionsfärg blir en aning mindre grön, och mer senapsgul. Dessutom har det stått fel i stadgarna, att det typsnittsnamn som vi använder är 33 och inte 22. Så nu stämmer stadgarna på den punkten också med verkligheten. Styrelsen visade en enkel uppföljning av verksamhetsplanen. Slutligen delade styrelsen ut diplom och medaljer till samtliga avgående funktionärer. 7

15 Sektionsmöte 3 25 februari 2014, kl 17:17 19:57, B1 Under detta sektionsmöte infördes vår sångbok Melodia i vårt reglemente, som ett officiellt dokument. För att i framtiden undvika problem vid hantering av inköp av nya Melodia lade styrelsen en proposition om att det är Sånglederiets ansvar att uppmärksamma styrelsen och/eller sektionsmötet när det är dags att införskaffa nya exemplar av Melodia. Det är helt enkelt ett förtydligande om var ansvaret för vår sångbok ligger. I samma proposition stod också att Melodia måste godkännas av sektionsmötet innan den köps in. Idrottsnämnden informerade om att de ansökt om ett stipendium från THS och fått det. Så nu har de kr som de kan använda till hallhyra. Hurra! Vi behandlade även en proposition om hur valberedningens valhandlingar (med information om kandidater och dess kandidatur, med kandidatur och omdömen samt förordande) ska kunna spridas digitalt i samband med övriga möteshandlingar, utan att känslig information om personuppgifter sprids till utomstående. Propositionen landade i att Valberedningen fick i uppgift att ta fram ett sätt att göra valhandlingarna anonyma, så att inte ett visst namn enkelt kan kopplas till ett visst omdöme. Sektionsmöte 4 17 maj 2014, kl 10:18 22:38 Sammanfattning Detta SM hölls för första gången i sektionens historia (oss veterligen) på en lördag. Matlaget hade ordnat både lunch och fika till alla medlemmar som dök upp. Och det var många som gjorde det! Vi behandlade två beslut om ansvarsfriheter, ett för styrelsen 10/11 och ett för styrelsen 12/13. Beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen 10/11 kunde inte tas eftersom dokumentation och underlag från det året saknas. Därför valde sektionsmötet att bordlägga beslutet till dess att dokumenten presenteras, vilket i praktiken innebär att vi inte behöver behandla punkten några fler gånger. Gällande styrelsen för 12/13 presenterade revisorerna sin revisionsberättelse och därefter ges den styrelsen ansvarsfrihet. Detta sektionsmöte inför en ny nämnd i sektionen, nämligen Spelnörderiet, SNÖ. Samtidigt införs också den förtroendevalda posten Game Master som nämndordförande över SNÖ. Under detta sektionsmöte presenterade också styrelsen den verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår som de länge arbetat med att ta fram. Denna diskuteras detta SM och fastställdes. Även budgeten för nästkommande verksamhetsår fastställs, där den största skillnaden är att alla nämnder får mer pengar att röra sig med gällande fika. Slutligen avtackas alla avgående funktionärer med diplom och medalj. 8

16 För styrelsen,. Terese Skoog Cecilia Engelbert Carolina Ring Ordförande 13/14 Vice Ordförande 14 Vice Ordförande 13. Anton Warnhag Maja Gidlund Niclas Ericsson Kassör 13/14 Sekreterare 14 Sekreterare 13. Mikael Kjellnäs Mikael Kjellnäs Lukas Häggström Robin Palmberg Styrelseledamot 13/14 Styrelseledamot 13/14 Styrelseledamot 13/14 9

17 BILAGA Verksamhetsplan för styrelsen 13/14 slutgiltig uppföljning 10

18 Verksamhetsplan för styrelsen 13/14 Helt klar Så klar som det går Påbörjad Öppenhet Samhörighet Utveckling Erkännande Ej påbörjad Verksamhetspunkter 1. Övergripande Ansvarig Cicci Ledamötena Maja Status Kommentar Sektionen för Medietekniks verksamhet vilar på en stabil grund, där kontinuiteten är hög och överlämningen från ett år till nästa är väl fungerande. 1.1 Nämndordföranderåd (NO-råd) för alla nämndordföranden ska hållas av representant från styrelsen minst två gånger per termin. 1.2 Tydliggöra att varje funktionär har som uppgift att, innan de klivit av sin post, skriva ett testamente över sitt arbete som sedan överlämnas till efterträdaren. 1.3 Tillhandahålla mall för testamente och postbeskrivning på vår hemsida. 1.4 Ett nyhetsbrev skickas ut till alla funktionärer efter varje styrelsemöte som en kort sammanfattning vad som behandlades, och för att återkoppla funktionärsrapporterna. 3 st under HT, 2 st hittills under VT. (NO-rådet gjordes dock om till ett funktionärsråd under VT.) Nu börjar jobbet på riktigt med överlämningen och att se till att det verkligen görs ordentligt! Detta har gjorts två ggr under HT ("Styrelsen informerar") och tyvärr prioriterats bort under VT. Bör undersökas om detta är något styrelsen ändå bör fortsätta med under nästa år.

19 Sektionen för Medieteknik har ett högt deltagande på sektionsmötena eftersom detta är viktigt för att sektionen ska kunna fortsätta vara demokratisk och levande, där medlemmarna känner att de har möjlighet att påverka. 1.5 Ge Matlaget, efter bästa förmåga, de förutsättningar de behöver för att kunna servera mat på varje sektionsmöte. 1.6 Mötesordförande förklarar, speciellt under sektionsmöte #1, svåra begrepp för att underlätta för nya medlemmar att komma in i formalia och förstå diskussioner. 1.7 Styrelsen avslutar alla sektionsmöten senast kl (om det inte finns ett enhälligt beslut att fortsätta mötet). Därefter ajourneras mötet till en annan dag. 1.8 Utse en kontaktperson från vardera styrelsen och Valberedningen, som ansvarar för kommunikationen och anordnar regelbundna möten. Detta för att säkerställa att alla val marknadsförs ordentligt till sektionens medlemmar. 1.9 Tillsammans med Valberedningen anordna minst ett val-event för sektionens medlemmar innan sista ansökningsdag till sektionsmöte #2 och sektionsmöte # Säkerställa att alla aktuella poster som ligger ute för val finns på hemsidan så att alla kan ta del av dem. 2. Näringsliv & Kommunikation Lukas Terese Micke Micke Valberedningen SM#1, 2 och 3 hade strålande mat och Matlaget fick budget och uppgiften i tid. Bra jobbat! Detta har gjorts. SM#2 fortsatte dock ca 30 min efter beslut från SM. Alla Styrelsen och Valberedningen har ett nära och väl fungerade samarbete, framförallt detta verksamhetsår, på grund av de nya riktlinjerna för valprocessen som Valberedningen fått. Kontaktpersoner utsedda (LNK och sammankallande) och hittills har ca 5 möten hållits. Regelbundna möten har ej hållits men snarare när det behövts. Gjordes aldrig inför SM#2,. Inför SM#4 anordnade styrelsen ett valevent där Valberedningen fanns på plats. Valberedningen lade upp poster på hemsidan med information inför både SM#1, #2, #3 och #4. Riktlinjerna från styrelsen till näringslivsposterna är tydliga eftersom det är viktigt att veta vad som förväntas av en för att kunna ta sig an en betydelsefull och spännande post. Dessutom är stödet stort och engagemanget högt i sektionen för näringslivsfrågor. 2.1 Ta fram ett PM samt riktlinjer för näringslivsgruppens ordförande (NLG-ordförande).

20 2.2 Tydliggöra att NLG-ordförande jobbar tillsammans med Branschdagschefen i arbetet med att skapa en lyckad branschdag. 2.3 Förvalta det engagemang som nu finns i sektionen genom att bekräfta NLG-ordförande i dennes jobb och ha ett nära samarbete med täta avstämningar med ansvarig ledamot (LNK). Micke Anton, Micke Går ej att utföra pga att Näringslivsansvarig är en vakantsatt post. Branschdagschefen och LNK jobbar för nuvarande med näringslivskontakten på sektionen, och anstränger sig för att förvalta det engagemang som uppkom efter branschdagen. Kan ej slutföra punkten pga Näringslivsansvarig är vakant. Styrelsen delar aktivt med sig med om vad som händer och vad som beslutas i möten, är lätta att nå och kommunicerar effektivt, både internt och externt. 2.4 Se till att funktionärstavlan (med namn, bild och kontaktuppgifter) i Tavlan är uppdaterad. META uppdateras regelbundet. 2.5 Se till att ett nyhetsbrev från sektionen och styrelsen utkommer till alla sektionens medlemmar minst en gång per termin. 2.6 Verkligen nyttja befintliga kommunikationsvägar för att kommunicera ut budskap till sektionsmedlemmar och studenter. 2.7 Aktivt uppmuntra alla nämnder att kommunicera sin verksamhet till sektionens medlemmar inte endast muntligt utan även genom sociala medier samt vår hemsida. Nämnderna kan även nyttja nyhetsbrevet för att nå ut till sektionens medlemmar. 3. Utbildning Micke, Lukas Micke Alla Cicci KN jobbar på en fantastisk sektions-webb-tidning som kommer handla om sektionen, jippie! Denna har dock inte utkommit än. Vi nyttjar hemsidan, Facebook, Twitter och har gjort inspring. Styrelsen har uppmuntrat funktionärerna på FR att använda sig av hemsidan och sociala medier. Svårt att avgöra om detta innebär att punkten är helt klar. Sektionen för Medieteknik har mycket goda kontakter med CSC och en levande, kvalitetssäkrad och väl fungerande utbildningsbevakning. Vår utbildning är grundbulten i vår (sektionens) existens just nu och även nyckeln till vår framtid och därför ett högt prioriterat område. 3.1 Öppna upp Studienämnden så att den fungerar som övriga nämnder, som studenter kan vara med i utan att vara förtroendevalda. Robin Studienämnden är öppen för alla, men markadsföringen för detta bör ses över.

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Föredragningslista, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:15. 1.2. Val av mötesordförande Terece Skoog väljs till mötesordförande. 1.3. Val av mötessekreterare Niclas Ericsson väljs

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 Föredragningslista Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 * betyder att bilaga finns 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet kl 17.23 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Engelbert valdes

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 5 November 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.17 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick lördagen den 1 november, i enlighet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-30 Styrelsemöte 30 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 12:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-05-14, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-05-14, 17:00 Föredragningslista, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:17. 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare Johan Lundh Heinstedt väljs till mötesordförande. Niclas Ericsson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Styrelsemöte 13 oktober 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Styrelsemöte 26 november 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare.

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare. Styrelsemöte 11 december 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 18:43. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Samtliga styrelsemedlemmar är närvarande.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte mars 2014 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas 16:25 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande och frånvarande Terese, Robin, Mikael, Anton,

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Sektionsmöte , 17:15

Sektionsmöte , 17:15 , 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:33 1.2. Val av mötesordförande Matilda Carlson valdes till mötesordförande Felix Noren kommer in i salen. 1.3.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:35. 1.2. Val av mötesordförande Matilda

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14 Styrelsemöte 15 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:30. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 14 mars,

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-05-23, 09:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-05-23, 09:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-05-23, 09:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Föredragningslista 2012-11-28

Föredragningslista 2012-11-28 Sida 1 av 30 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande Johan Lundh Heindstedt förklarar mötet öppnat kl.17.16 1.2 Val av mötesordförande Johan Lundh Heindstedt väljs till mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 Föredragningslista, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:20. 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare Terese Skoog väljs till mötesordförande. Niclas Ericsson väljs

Läs mer

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014

Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Kompletterande Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Föredragningslista SM1 2012-09-23 Föredragningslista SM1 2013/2014 *=bilaga finns 1 Formalia

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Reglemente Sektionen för Medieteknik

Reglemente Sektionen för Medieteknik Reglemente Sida 1 av 40 Reglemente Antaget av s sektionsmöte 2006-12-07 Drottning Kristinas Väg 15, 100 44, Stockholm Sida 1 av 40 Reglemente Sida 2 av 40 1 Allmänt 1.1 Ändamål 1.2 Ändring av reglemente

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-12-01, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-12-01, 17:15 Föredragningslista, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet klockan 17.16 1.2. Val av mötesordförande Robin Palmberg valdes till mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2016 - juni 2017 Sektionen för Energi och miljö 1 Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-12-03 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Sektionsmöte 2015-12-01, 17:15

Sektionsmöte 2015-12-01, 17:15 , 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat kl 17:28. 1.2. Val av mötesordförande Matilda Carlson valdes till mötesordförande. 1.3. Val

Läs mer

Föredragningslista 2012-10-03

Föredragningslista 2012-10-03 Sida 1 av 22 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande Johan Lundh Heindstedt förklarar mötet öppnat kl.17.41 1.2 Val av mötesordförande Johan Lundh Heindstedt väljs till mötesordförande

Läs mer

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2015-06-03 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Ändamål... 4 1.2 Reglementsändringar... 4 2 Förtroendevalda... 4 2.1 Ordförande... 4 2.2 Vice

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 ! Ingejörsektionen Flemingsberg Tekniska Högskolans Studentkår! 1 av! 2 den 16 Decemember Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 Fredagen den 16 December klockan 17:30 i T2 (* = bilaga finnes) 1.

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnas 17:20. 1.2 Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund väljs till

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-04-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-04-23 Styrelsemöte 23 april 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 19.28. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 21 april, i enlighet med

Läs mer

1.4 Maximiliam Nahlén och Anna Sandberg väljs till justrerare och rösträknare

1.4 Maximiliam Nahlén och Anna Sandberg väljs till justrerare och rösträknare Sektionsmöte 2009-11-24 1.0 Formalia 1.1 Mötet öppnas av Markus Målsäter 1.2 Markus Målsäter väljs till mötesordförande 1.3 Alexander Busnyuk väljs till mötessekreterare 1.4 Maximiliam Nahlén och Anna

Läs mer