Föredragningslista. Sektionsmöte , 17:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15"

Transkript

1 Föredragningslista Sektionsmöte , 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets behöriga utlysande 1.6. Fastställande av föredragningslista 1.7. Adjungeringar 1.8. Entlediganden 1.9. Anmälningsärenden 2. Rapporter 2.1. Sektionsstyrelsen 2.2. Näringslivsgruppen 2.3. Studienämnden 2.4. Klubbmästeriet 2.5. Kommunikationsnämnden 2.6. Övriga nämnder och grupper inom sektionen 2.7. Övriga rapporter THS 3. Information 3.1. SM# Medieteknikdagarna 3.3. Städdag 3.4. Verksamhetsplanen* 3.5. Sektionsprojekt 4. Beslutsärenden 4.1. Prövning av styrelsebeslut angående entledigande 5. Bordlagda ärenden 5.1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 13/14* 5.2. Fyllnadsval av Projektledare för Branschdagen 5.3. Fyllnadsval av Studienämndsordförande 5.4. Fyllnadsval av Qulturnämndsordförande Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte

2 6. Motioner, propositioner, interpellationer och enkla frågor 6.1. Proposition om uppdatering av reglemente* 6.2. Motion om projektor i Meta* 6.3. Motion om ljud i Meta* 6.4. Motion om jubileumssparande och val av Jubelgeneral* 6.5. Motion om budgetändring p.g.a. Jubileet* 6.6. Motion för äskning av pengar till Jubileet* 7. Diskussionsärenden 8. Valärenden 9. Övriga ärenden 9.1. Övriga frågor 10. Mötets högtidliga avslutande Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte

3 BILAGOR I. Verksamhetsplanen II. Verksamhetsberättelse 13/14 III. Balansrapport 13/14 IV. Resultatrapport 13/14 V. Proposition om uppdatering av reglemente VI. Motion om projektor i Meta VII. Motionssvar om projektor i Meta VIII. Motion om ljud i Meta IX. Motionssvar om ljud i Meta X. Motion om jubileumssparande och val av Jubelgeneral XI. Motionssvar om jubileumssparande och val av Jubelgeneral XII. Motion om budgetändring p.g.a. Jubileet XIII. Motionssvar om budgetändring p.g.a. Jubileet XIV. Motion om äskning av pengar till Jubileet XV. Motionssvar om äskning av pengar till Jubileet Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte

4 Status: Röd=ej påbörjad, Gul= Påbörjad, Ljusgrön=Pågående, Mörkgrön=Klart Punkt Ansvarig Status 1 Övergripande Alla sektionsmedlemmar känner till sektionens verksamhet 1,1 och vad det innebär att vara engagerad i den. Inför SM#2 och #4 ska ett evenemang anordnas där det informeras om posterna som ska väljas och sektionsmedlemmar får tillfälle att prata med sittande funktionärer. Evenemanget anordnas av styrelsen och 1,1,1 Valberedningen. Styrelsen Sektionens dag #2 anordnas av styrelsen tillsammans med 1,1,2 funktionärerna och nämnderna i början av period 3. Styrelsen Alla nämnder, organ och funktionärer ska ha en relevant och 1,1,3 uppdaterad beskrivning på hemsidan och i reglementet. Josefine Alla nämnder, organ och funktionärer har en egen kategori för 1,1,4 inlägg på hemsidan. Ledamöter Att styrelsen skall undersöka möjligheten att utforma verksamhetsplanen till en verksamhetsplan som är representativ för hela sektionens verksamhet och presentera resultatet av denna undersökning som senast under sista 1,1,5 sektionsmötet under verksamhetsåret 14/15. Josefine Sekreteraren sammanställer ett kort Styrelsen informerar - 1,1,6 inlägg att lägga upp på hemsidan en gång i månaden. Emma Alla styrelsemöten annonseras på hemsidan eftersom alla 1,1,7 sektionsmedlemmar har närvarorätt och får komma om de vill. Robin Alla nämnder, organ och funktionärer ska i första hand 1,1,8 använda hemsidan som informationskanal. Ledamöter Införa rapportmöten och ekonomiska avstämningar mellan 1,1,9 MKM och styrelsen minst en gång per termin. Åsa Införa rapportmöten och ekonomiska avstämningar mellan 1,1,10 Mottagningen och styrelsen minst en gång per termin. Åsa Införa rapportmöten och ekonomiska avstämningar mellan 1,1,11 Branschdagschefen och styrelsen minst en gång per termin. Åsa På varje SM finns fler deltagare än motsvarande SM 1,2 föregående år. Inga nämnder får planera in evenemang som krockar med 1,2,1 SM. Datum för SM utannonseras till sektionens medlemmar minst 1,2,2 en månad i förväg. MästerCocken, Matlaget eller Styrelsen ser till att mat eller 1,2,3 fika serveras varje SM. Hålla nøllans SM för att introducera nøllan till SM och 1,2,4 formalia under Mottagningen. Styrelsen ansvarar för att deltagare som närvara på 4 av 4 1,2,5 ordinarie SM tilldelas någon form av belöning. Josefine Robin & Emma Marcus Robin Axel & Alexander Funktionärer har en tydlig bild av sin och sin eventuella 1,3 nämnds verskamhet. Funktionärerna sätter upp en plan som innehåller ett eller flera tydliga mål för sin verksamhet tillsammans med ledamöterna, för att stämmas av kontinuerligt genom 1,3,1 rapporterna till styrelsen. Styrelsen genomför efter varje överlämning (SM2, SM4) en utvärdering av hur överlämning skett. Detta för att se till att verksamhetsplanen samt funktionärernas plan för sin 1,3,2 verksamhet följs upp. Ledamöter Josefine 1,3,3 Styrelsen ger tydlig återkoppling på inlämnade rapporter Ledamöter

5 Varje funktionär känner en tillhörighet till gruppen 1,4 funktionärer. Styrelsen anordnar minst en gång per termin en gemensam 1,4,1 aktivitet där alla funktionärer bjuds in. Kommunikationsnämnden ser till att funktionärstavlan 1,4,2 uppdateras vartefter nya funktionärer tillsätts. En funktionärsfest för funktionärer genom tiderna anordnas 1,4,3 en gång i slutet av vårterminen Styrelsen Linnea Styrelsen, Robin 1,5 Valprocessen är anpassad för vår sektion. Låta sektionen utvärdera hur valprocessen har fungerat under 1,5,1 verksamhetsåret 13/14. Alexander Utifrån denna utvärdering ta fram styrdokument för hur 1,5,2 valprocessen ska gå till. Alexander Nämnderna har möjlighet att bedriva enklare försäljning av 1,6 varor. Om behov, intresse och möjligheter finns, bör möjligheten för 1,6,1 att köpa en kassa utredas och beställas. Åsa 2 Näringsliv 2,1 Näringslivsgruppen har en kontinuerlig verksamhet Näringslivsansvarig utser NLG genom en öppen och väl 2,1,1 marknadsförd ansökningsprocess. Christian 2,1,2 NLG anordnar minst två företagsevenemang varje termin. Christian Ha en teambuildningaktivitet en gång varje termin med fokus 2,1,3 på att bygga gemenskap i gruppen. Christian Näringslivsansvarig lämnar över sitt arbete och alla relevanta 2,1,3 näringslivskontakter till sin efterträdare. Christian Kontakten mellan Branschdagen och Medieteknikdagarna i 2,2 Norrköping är vänskaplig Branschdagsgruppen, eller representanter ur gruppen, 2,2,1 besöker MTD. Branschdagsgruppen bjuder in representanter för MTD till vår 2,2,2 Branschdag. Branschdagens projektgrupp ska ha god insikt i sin 2,3 verksamhet. Branschdagschefen ska presentera en utvärdering vid 2,3,2 överlämning. Alexander Lisa 3 Utbildning Studienämndens verksamhet är regelbunden och har en väl 3,1 fungerande struktur Följa upp så att studenter är representerade i alla råd 3,1,1 kopplade till KTH och THS. Sammanställa dokument med relativa förkortningar och termer som används inom KTH och THS att överlämna till de 3,1,2 nyvalda inom Studienämden. Sätta ihop en organisationskarta över relevanta poster på 3,1,3 KTH och THS till de nyvalda inom Studienämnden. Ha en teambuildningaktivitet en gång varje termin med fokus 3,1,4 på att bygga gemenskap i gruppen. Ha regelbundna möten, planera in dem vid verksamhetsårets 3,1,5 början. Studienämnden Studienämnden Studienämnden Studienämnden Studienämnden

6 Studienämndens medlemmar och syfte är välkänt bland 3,2 medieteknikstudenter En gång per termin aktivt marknadsföra Studienämnden till 3,2,1 alla medieteknikstudenter Presentera och påminna om Studienämndens existens, dess poster och syfte inför åtminstone grundutbildningens 3,2,2 studenter i början av varje termin. Studienämnden Studienämnden 3,3 Programråden verkar regelbundet och effektivt Studienämden utvärderar programrådens betydelse och hur vi 3,3,1 kan påverka CSC genom dem. Axel Studienämndsordförande, Ledamot för utbildningsfrågor, Programansvarig student och sektionsordförande medverkar Studienämnden 3,3,2 aktivt på programråden. och Robin Kommunikationen och samarbetet med Datasektionens 3,4 studienämnd är väl fungerande SNO ser till att gemensamma möten sker mellan studienämnderna på de båda sektionerna minst två ggr per 3,4,1 termin. SNO

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sektionen för Medieteknik Verksamhetsåret

8 Introduktion Verksamhetsberättelsens syfte En verksamhetsberättelse är en sammanställning och en analys av den verksamhet som sektionen bedrivit under ett verksamhetsår. Den ska redogöra för antalet medlemsmöten och styrelsemöten som genomförts och det ska framgå vilka aktiviteter som sektionen genomfört. En verksamhetsberättelse jämförs också med verksamhetsplanen för året, blev allt som förväntat? Rubrikerna i dokumentet ser ut som följer: Introduktion s. 1 Förtroendevalda s. 2 Styrelsens berättelse s. 3 Genomförd verksamhet s. 5 Nämndernas verksamhet s. 6 Sektionens ekonomi s. 6 Sektionsmöten s. 7 Bilaga: Verksamhetsplan för styrelsen 13/14 slutgiltig uppföljning Denna verksamhetsberättelse Denna verksamhetsberättelse har tagits fram av Terese Skoog, sektionens ordförande för det verksamhetsår den redogör för. Dokumentets upplägg och innehåll utgår från diverse mallar som finns tillgängliga på Internet samt med inspiration i hur THS Centralt arbetar med denna typ av dokument. 1

9 Förtroendevalda Styrelsen Ordförande Terese Skoog Vice ordförande Carolina Ring (2013), Cecilia Engelbert (2014) Kassör Anton Warnhag Sekreterare Niclas Ericsson (2013), Maja Gidlund (2014) Ledamot för utbildningsfrågor Robin Palmberg Ledamot för näringsliv och kommunikation Mikael Kjellnäs Ledamot för studiesociala frågor Lukas Häggström Styrelsen hade 15 protokollförda styrelsemöten under året. Valberedningen Ulrika Andersson (sammankallande) Marcus Unander, Christian Virtala, Rickard Bergling, Jonathan Söderin Maria Bahrami, Gustav Mattsson, Rebecka Rönnmark (2014) Revisorer Olof Lindman, Samuel Norling Övriga förtroendevalda funktionärsposter Utbildningsposter Studienämndsordförande Matilda Schaffer Programansvarig student Philip Sköld (2013), Cecilia Friström (2014) Internationell sekreterare Caroline Arkenson (2013), Axel Hultman (2014 fyllnadsvald) Jämställdhets- och mångfaldsombud Sofie Nilsson Studerandeskyddsombud Sanna Marklund Näringslivs- och kommunikationsposter Näringslivsansvarig Vakant Branschdagschef Anton Warnhag (2013), Lisa Torekull (2014) Kommunikatör Sara Edin Webbmaster Johan Kasperi (2013, 2014) Studiesociala poster Klubbmästare Lennart Jönsson Vice klubbmästare Matilda Carlson Öfverphöseriet Cecilia Engelbert, Poya Tavakolian, Samuel Norling (2013) Sara Edin, Christopher Lindström, Robin Palmberg (2014) Idrottsnämndsordförande Alexis Tubulekas Sektionslokalsansvarig Adam Nyberg Qulturnämndsordförande Anton Warnhag (2013), Anton Sivertsson (2014) 2

10 Öfversångledare Elisabeth Ingvar (2013), Maria Hjort (2014) Fotogruppsansvarig Kyriaki Sarampasina Medielabbets ordförande Marcus Unander Spexmästare Mikael Kjellnäs Sektionswaldner Marcus Frisell Ljud- och ljustekniker Olof Lindman (2013, 2014) MästerCocken Poya Tavakolian (2013), Linnea Holm (2014) Övriga poster Fanbärare Niklas Berg (2013), Anton Warnhag (2014) Vice fanbärare Veronica Jeppsson (2013), Poya Tavakolian (2014) Styrelsens berättelse Styrelsens arbete Styrelsen har under året träffats regelbundet via inofficiella lunchmöten varje måndag samt genom officiella (protokollförda) möten varannan onsdag. Utöver detta träffades vi även för inofficiella planeringsmöten inför sektionsmötena. Struktur och dokument Samtliga protokoll från verksamhetsårets styrelsemöten och sektionsmöten finns alla medlemmar tillhanda via vår hemsida, Verksamhetsplan I början av verksamhetsåret saknade styrelsen en verksamhetsplan för sektionen. Vi såg ett behov av att ta fram en sådan, för att möjliggöra ett strategiskt arbete (något som just en styrelse är ämnad att vara). Vi funderade över vilket sätt som var bäst att arbeta på, för att vi gemensamt skulle kunna jobba mot den vision som föregående styrelse tagit fram. Dessa funderingar resulterade i ett arbete som sedan resulterade i den verksamhetsplan som presenterades för sektionen under verksamhetsårets första sektionsmöte. Den var inspirerad till stor del av hur THS Centralt arbetar med detta. Målet med verksamhetsplanen var att den skulle vara tydlig och konkret, bestående av så kallade smarta mål, som man enkelt kunde bocka av när en viss punkt var utförd. Målen involverade till största delen styrelsens eget arbete, men även till viss del sektionens nämnder och förtroendevalda. Vår förhoppning var att detta sätt att arbeta på skulle tydliggöra för sektionens medlemmar vad styrelsen faktiskt gör, att transparensen skulle öka samt skulle göra det enklare för sektionens medlemmar att följa upp och ställa krav på styrelsen. Vår förhoppning var även att vi skapat en verksamhetsplan och ett sätt att arbeta på vars utformning även skulle fungera över på sikt. Vi tror att verksamhetsplanen är en av nycklarna till att få styrelsen att vara just strategisk och inte lägga sig i detaljerna i den vardagliga verksamheten. Verksamhetsplanens innehåll (övergripande) Innehållet i verksamhetsplanen baserades på överlämningsdiskussioner mellan föregående och nuvarande styrelse, samt på styrelsens egen vilja att utveckla sektionen vidare. Innehållet grundar sig till stor del också på sektionens vision samt värdeord. Den övergripande 3

11 strukturen var indelad i fem rubriker: (1) Övergripande, (2) Näringsliv och kommunikation, (3) Utbildning, (4) Studiesocialt och (5) Erkännande och glädje. De mål som täcktes in under Övergripande var bland annat att styrelsen och valberedningen ska ha ett bra samarbete, eftersom valberedningen inför året fått helt nya riktlinjer. Deras uppgift, utöver att samla in kandidater inför sektionsmötena, är numera att de även ska bereda en stor del av de val vi gör, och sedan verka rådgivande inför sektionsmötet via ett eventuellt förordande av kandidaterna. Även målformuleringar kring högt deltagande på sektionsmötena samt vidare arbete med kontinuitet och överlämningar internt inom sektionen fanns här. Under arbetet med Näringsliv och kommunikation fanns bland annat att vi ville jobba med att öka sektionens intresse för näringslivsfrågor, samt att vi ville arbeta med att både styrelsen men även övriga sektionens nämnder kommunicerar sin verksamhet till övriga sektionen. Under rubriken Utbildning fanns framförallt kontakten och dialogen med CSC och vårt studentinflytande som de viktigaste målen. Bland annat skulle Studienämnden öppnas upp för att även kunna inkludera till exempel kursansvariga studenter. Under Studiesocialt ville styrelsen framförallt införa rapportmöten med Klubbmästeriet och utvärdera sektionens festverksamhet. Under Erkännande och glädje ville vi framförallt arbeta vidare med två av de fyra värdeord som vi har inom sektionen. Vi ville jobba med erkännande av de funktionärer som blivit förtroendevalda och hade därmed som mål att utfärda diplom till alla de funktionärer som kliver av sin post. Dessutom ville vi fortsätta föregående styrelses arbete med att erkänna även de funktionärer som klivit av sin post och anordna en fest för alla sektionens funktionärer genom tiderna. Uppföljning av verksamhetsplanen Under sektionsmöte fyra presenterades en slutgiltig uppföljning av verksamhetsplanen för sektionens medlemmar. Denna uppföljning är bifogad till denna verksamhetsberättelse. Inkluderad i den finns även anteckningar att läsa kring hur det gått med målen. Begreppet funktionär (funktionärsråd, funktionärer genom tiderna, funktionärsfest, funktionärskick-off, funktionärsmingel) Styrelsen arbetade under året på olika sätt med att arbeta fram en tydlig identitet i vad det innebär att vara eller ha varit förtroendevald (dvs. funktionär) i sektionen. Vi arbetade hårt med att skapa olika gemensamma utrymmen tillägnade just funktionärer. Funktionärsråden, under ledning av vice ordförande, hette under föregående året och en bit in på vår år Nämndordföranderåd. Eftersom det finns fler än just de som är nämndordföranden som borde bli inbjudna och eftersom vi ville arbeta med ordet funktionär bytte vi under årets hösttermin namn på rådet. Det har dock fortfarande samma syfte, vilket är delvis att fungera som informationskanal mellan styrelsen och alla förtroendevalda, delvis som inspirationskälla och utbyteskälla mellan funktionärerna och delvis som kanal för styrelsen att snappa upp vad som är viktigt och aktuellt i sektionen just nu. Funktionärsråden hölls ungefär tre gånger per termin. Funktionärsmingel anordnades av styrelsen och var till för att alla funktionärer skulle få träffas under mer avslappnade former. Till jul anordnade vi glöggmingel och framemot sommaren spelade vi biljard tillsammans. Vi bytte även namn på vår Facebook-grupp för gamla funktionärer till just Funktionärer genom tiderna för att även dessa personer skulle känna en tillhörighet till begreppet funktionär. 4

12 Genomförd verksamhet Sammanställning funktionärer genom tiderna Under hösten 2013 påbörjade styrelsen en ambitiös och ordentlig inventering över vilka som, från sektionens födelse, suttit på de olika förtroendevalda posterna vi haft i sektionen. Efter många månader av forskande och grävande har vi nu en så nära komplett vy vi kan få över sektionens tidigare förtroendevalda. Funktionärsfest Denna sammanställning resulterade i att vi ordnade sektionens allra första funktionärsfest. Fredag den 23 maj gick festen av stapeln i META, efter att styrelsen tillbringat hela dagen med inköp av mat, matlagning och dukning. Det blev en väldigt lyckad middag med sektionens ordförande och vice ordförande som toastmastrar, och efterföljande dansgolv. Många äldre funktionärer fanns på plats, och maten var god. Styrelsen tror och hoppas på att detta kan bli en tradition som kommer föras vidare även de nästkommande åren, om sektionen vill. SM en lördag?! Inför sektionsmöte tre genomförde styrelsen en enkätundersökning bland sektionens medlemmar, där vi frågade om de skulle kunna tänka sig att gå på ett sektionsmöte en lördag. Med nästan 80 svarande och en överväldigande majoritet JA-svar beslutade styrelsen att under sektionsmöte tre att informera om att sektionsmöte fyra kommer äga rum en lördag. Detta var ett försök för att se hur det skulle vara att tillägna en hel dag, då alla är pigga åt valärenden, istället för två väldigt sena kvällar efter heldagar i skolan. Trots att mötet blev väldigt långt är styrelsen glada och stolta över att så många medlemmar närvarade, och vi är glada över att vi testat att genomföra det även om man kanske behöver tänka över det två gånger till om man skulle vilja lägga ett sektionsmöte en lördag igen. Ny praxis för val av ordförande Efter att inom styrelsen haft många djupgående diskussioner om hur ordförandevalet genomförs där vi vände och vred på frågan, tog vi under sektionsmöte tre upp en diskussion med sektionen om just valet av ordförande och hur det genomförs. Eftersom det inte finns några detaljer skrivna i vårt reglemente kring hur ordförande ska väljas, lade vi fram ett förslag om att organisera utfrågning av ordförandekandidaterna innan sektionsmötet, för att sedan genomföra själva röstningen under pågående möte. På så sätt undviks de tio dagarna efter sektionsmötet, då urnval ska hållas. På så sätt blir processen mer strukturerad, risken för valfusk eller misstag minskas avsevärt och mötestiden under pågående möte förkortas förhoppningsvis, eftersom medlemmarna kan på förhand ställa sina frågor till kandidaterna. Dessutom blir behandlingen av kandidater mer likvärdig då ingen post särbehandlas. Sektionsmötet godkände vårt förslag och därför genomförde vi vårt förslag, och det slutade med att vi under sittande sektionsmöte fyra valde sektionsordförande för nästa år. Framtagning av nästkommande års verksamhetsplan På vårterminen började styrelsen arbetet med nästkommande års verksamhetsplan. Eftersom vi, sittande styrelse, är insatta i vad vi gjort och varför har vi också tankar kring vad som behöver jobbas vidare med under nästa år. Därför tyckte vi att det var en bra idé att vi i samarbete med funktionärer och övriga sektionen utvecklar ett förslag till ny verksamhetsplan för nästkommande styrelse. Planen var då att anta den på sektionsmöte fyra tillsammans med den budget som läggs för samma period. Därefter kan den styrelsen 5

13 som blir vald ägna tiden fram till sektionsmöte ett med att revidera den plan som lagts, granska om de kommer hinna med allt eller om det är någon punkt de vill ändra på. Detta upplägg och detta sätt att arbeta med en verksamhetsplan tror vi kommer att öka sektionens möjlighet till kontinuitet mellan åren avsevärt samt underlätta för en långsiktighet i vilka mål man sätter upp. Vi tyckte även att det var viktigt att de förtroendevalda fick vara med tidigt i processen för att ta fram målen för nästa verksamhetsmål, och därför tillägnande vi ett funktionärsråd åt just denna fråga. Armada Även detta år fick Armada låna vår sektionslokal för att använda som företagslounge. För detta fick sektionen tio biljetter till eftersläppet till Armadasittningen att lotta ut. Det samma gällde Datasektionen. Vi hade givande möten med Armada innan och vi uppskattade samarbetet mellan oss och tyckte det fungerade bra. Branschdagen Den 16 oktober 2013 hade sektionen sin Branschdag. Det blev en mycket lyckad tillställning med många företag på plats samt även styrelsen och studenter som arbetade med Medieteknikdagarna i Norrköping på plats. Medieteknikdagarna Delar av styrelsen och delar av Branschdagsgruppen åkte till Norrköping för att besöka de så kallade Medieteknikdagarna, vilket är Medieteknik i Norrköpings motsvarighet till vår Branschdag. Detta var en trevlig tillställning där vi utbytte lärdomar och fick kontakter och fortsatte ett gott samarbete med vår tvillingutbildning Medieteknik i Norrköping. Styrelsehäng med Data Styrelsen träffade under höstterminen en kväll i META Datas styrelse. Vi lagade mat gemensamt och lärde känna varandra bättre. Det var en väl investerad tid och intressant att diskutera likheter, skillnader och utmaningar mellan och i våra sektioner. Ny hemsida Vår webmaster gjorde under året ett stort arbete med att bygga om hela vår hemsida, Den är nu modernare, mobilanpassad och framförallt kanske den snyggaste sektionshemsidan som finns på KTH. Nämndernas verksamhet För att läsa om de specifika nämndernas genomförda verksamhet hänvisas till protokollen från årets styrelsemöten. Sektionens ekonomi För att se sektionens resultat och verksamhet i siffror hänvisas till bokslutet 13/14. 6

14 Sektionsmöten Eftersom en stor del av sektionens verksamhet går via ett sektionsmöte, presenteras därför nedan ett urval av de viktigaste diskussionsärenden, beslutsärenden samt motioner och propositioner som skedde under årets sektionsmöten. Notera att inga valärenden redogörs för här. Sektionsmöte 1 9 oktober 2013, kl 17:15 20:29, B1 En av de viktigaste punkterna under detta SM var att Valberedningen informerade om hur en valberedningsprocess kommer gå till, nu i och med att valberedningen för första gången har i uppgift att bereda valen istället för att enbart ta in kandidaturer. De redogjorde för hur man gör för att ansöka till en post som bereds och vad som händer då. Andra viktiga händelser under mötet var att verksamhetsplanen som styrelsen kämpat med blev officiellt antagen av mötet. Vi behandlade även en motion om MKMs budget, som handlade om sektionens inköp av Melodia, och att kostnaden blev så pass hög att beslutet behövde gå via sektionsmötet. Nämnden Mediespexet bytte officiellt namn till Spexmästeriet. Dessutom diskuterades Hederspriset på initiativ av sittande styrelse. Hederspriset infördes av föregående styrelse, och gavs ut ett par gånger till personer som gjort något extra för sektionen. Eftersom sittande styrelse känt en vilja i sektionen att diskutera detta lyfte vi det till diskussion. Diskussionen landade i att mötet hellre ser att alla funktionärer erkänns, än bara några. Sektionsmöte 2 3 december 2013, kl 17:20 23:29, B1 5 december 2013, kl 17:15 18:53, B1 Under detta sektionsmöte är valen i fokus. Utöver dem avslås, efter diskussion, Idrottsnämndens motion om att få kr från sektionen för att det ska kunna vara möjligt för dem att hyra en hall och bedriva sin verksamhet. Två stadgeändringar i sektionens grafiska profil görs, eftersom två motioner från sektionens kommunikatör går igenom enhälligt. Vår sektionsfärg blir en aning mindre grön, och mer senapsgul. Dessutom har det stått fel i stadgarna, att det typsnittsnamn som vi använder är 33 och inte 22. Så nu stämmer stadgarna på den punkten också med verkligheten. Styrelsen visade en enkel uppföljning av verksamhetsplanen. Slutligen delade styrelsen ut diplom och medaljer till samtliga avgående funktionärer. 7

15 Sektionsmöte 3 25 februari 2014, kl 17:17 19:57, B1 Under detta sektionsmöte infördes vår sångbok Melodia i vårt reglemente, som ett officiellt dokument. För att i framtiden undvika problem vid hantering av inköp av nya Melodia lade styrelsen en proposition om att det är Sånglederiets ansvar att uppmärksamma styrelsen och/eller sektionsmötet när det är dags att införskaffa nya exemplar av Melodia. Det är helt enkelt ett förtydligande om var ansvaret för vår sångbok ligger. I samma proposition stod också att Melodia måste godkännas av sektionsmötet innan den köps in. Idrottsnämnden informerade om att de ansökt om ett stipendium från THS och fått det. Så nu har de kr som de kan använda till hallhyra. Hurra! Vi behandlade även en proposition om hur valberedningens valhandlingar (med information om kandidater och dess kandidatur, med kandidatur och omdömen samt förordande) ska kunna spridas digitalt i samband med övriga möteshandlingar, utan att känslig information om personuppgifter sprids till utomstående. Propositionen landade i att Valberedningen fick i uppgift att ta fram ett sätt att göra valhandlingarna anonyma, så att inte ett visst namn enkelt kan kopplas till ett visst omdöme. Sektionsmöte 4 17 maj 2014, kl 10:18 22:38 Sammanfattning Detta SM hölls för första gången i sektionens historia (oss veterligen) på en lördag. Matlaget hade ordnat både lunch och fika till alla medlemmar som dök upp. Och det var många som gjorde det! Vi behandlade två beslut om ansvarsfriheter, ett för styrelsen 10/11 och ett för styrelsen 12/13. Beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen 10/11 kunde inte tas eftersom dokumentation och underlag från det året saknas. Därför valde sektionsmötet att bordlägga beslutet till dess att dokumenten presenteras, vilket i praktiken innebär att vi inte behöver behandla punkten några fler gånger. Gällande styrelsen för 12/13 presenterade revisorerna sin revisionsberättelse och därefter ges den styrelsen ansvarsfrihet. Detta sektionsmöte inför en ny nämnd i sektionen, nämligen Spelnörderiet, SNÖ. Samtidigt införs också den förtroendevalda posten Game Master som nämndordförande över SNÖ. Under detta sektionsmöte presenterade också styrelsen den verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår som de länge arbetat med att ta fram. Denna diskuteras detta SM och fastställdes. Även budgeten för nästkommande verksamhetsår fastställs, där den största skillnaden är att alla nämnder får mer pengar att röra sig med gällande fika. Slutligen avtackas alla avgående funktionärer med diplom och medalj. 8

16 För styrelsen,. Terese Skoog Cecilia Engelbert Carolina Ring Ordförande 13/14 Vice Ordförande 14 Vice Ordförande 13. Anton Warnhag Maja Gidlund Niclas Ericsson Kassör 13/14 Sekreterare 14 Sekreterare 13. Mikael Kjellnäs Mikael Kjellnäs Lukas Häggström Robin Palmberg Styrelseledamot 13/14 Styrelseledamot 13/14 Styrelseledamot 13/14 9

17 BILAGA Verksamhetsplan för styrelsen 13/14 slutgiltig uppföljning 10

18 Verksamhetsplan för styrelsen 13/14 Helt klar Så klar som det går Påbörjad Öppenhet Samhörighet Utveckling Erkännande Ej påbörjad Verksamhetspunkter 1. Övergripande Ansvarig Cicci Ledamötena Maja Status Kommentar Sektionen för Medietekniks verksamhet vilar på en stabil grund, där kontinuiteten är hög och överlämningen från ett år till nästa är väl fungerande. 1.1 Nämndordföranderåd (NO-råd) för alla nämndordföranden ska hållas av representant från styrelsen minst två gånger per termin. 1.2 Tydliggöra att varje funktionär har som uppgift att, innan de klivit av sin post, skriva ett testamente över sitt arbete som sedan överlämnas till efterträdaren. 1.3 Tillhandahålla mall för testamente och postbeskrivning på vår hemsida. 1.4 Ett nyhetsbrev skickas ut till alla funktionärer efter varje styrelsemöte som en kort sammanfattning vad som behandlades, och för att återkoppla funktionärsrapporterna. 3 st under HT, 2 st hittills under VT. (NO-rådet gjordes dock om till ett funktionärsråd under VT.) Nu börjar jobbet på riktigt med överlämningen och att se till att det verkligen görs ordentligt! Detta har gjorts två ggr under HT ("Styrelsen informerar") och tyvärr prioriterats bort under VT. Bör undersökas om detta är något styrelsen ändå bör fortsätta med under nästa år.

19 Sektionen för Medieteknik har ett högt deltagande på sektionsmötena eftersom detta är viktigt för att sektionen ska kunna fortsätta vara demokratisk och levande, där medlemmarna känner att de har möjlighet att påverka. 1.5 Ge Matlaget, efter bästa förmåga, de förutsättningar de behöver för att kunna servera mat på varje sektionsmöte. 1.6 Mötesordförande förklarar, speciellt under sektionsmöte #1, svåra begrepp för att underlätta för nya medlemmar att komma in i formalia och förstå diskussioner. 1.7 Styrelsen avslutar alla sektionsmöten senast kl (om det inte finns ett enhälligt beslut att fortsätta mötet). Därefter ajourneras mötet till en annan dag. 1.8 Utse en kontaktperson från vardera styrelsen och Valberedningen, som ansvarar för kommunikationen och anordnar regelbundna möten. Detta för att säkerställa att alla val marknadsförs ordentligt till sektionens medlemmar. 1.9 Tillsammans med Valberedningen anordna minst ett val-event för sektionens medlemmar innan sista ansökningsdag till sektionsmöte #2 och sektionsmöte # Säkerställa att alla aktuella poster som ligger ute för val finns på hemsidan så att alla kan ta del av dem. 2. Näringsliv & Kommunikation Lukas Terese Micke Micke Valberedningen SM#1, 2 och 3 hade strålande mat och Matlaget fick budget och uppgiften i tid. Bra jobbat! Detta har gjorts. SM#2 fortsatte dock ca 30 min efter beslut från SM. Alla Styrelsen och Valberedningen har ett nära och väl fungerade samarbete, framförallt detta verksamhetsår, på grund av de nya riktlinjerna för valprocessen som Valberedningen fått. Kontaktpersoner utsedda (LNK och sammankallande) och hittills har ca 5 möten hållits. Regelbundna möten har ej hållits men snarare när det behövts. Gjordes aldrig inför SM#2,. Inför SM#4 anordnade styrelsen ett valevent där Valberedningen fanns på plats. Valberedningen lade upp poster på hemsidan med information inför både SM#1, #2, #3 och #4. Riktlinjerna från styrelsen till näringslivsposterna är tydliga eftersom det är viktigt att veta vad som förväntas av en för att kunna ta sig an en betydelsefull och spännande post. Dessutom är stödet stort och engagemanget högt i sektionen för näringslivsfrågor. 2.1 Ta fram ett PM samt riktlinjer för näringslivsgruppens ordförande (NLG-ordförande).

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-12-03 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 Föredragningslista Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 * betyder att bilaga finns 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet kl 17.23 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Engelbert valdes

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Handlingarna SM 4 2013/2014

Handlingarna SM 4 2013/2014 Handlingarna SM 4 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.04 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM4 Styrelsen 2013/2014 2014-04-11 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 4 Tid: måndagen den 12

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015

Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Uppdaterade handlingar SM 1 2014/2015 Plats: H1, Tid: 18:01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 2014-09-04 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: Måndagen den 6 oktober, klockan

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Revisionsberättelse 2011

Revisionsberättelse 2011 Revisionsberättelse 2011 Rapportens utseende Enligt sektionens reglemente ska en revision bestå av två dokument, en revisionsberättelse och en revisionsrapport (se 3.3.6.3.1 i sektionens reglemente). Revisonsrapporten

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer