Föredragningslista. Sektionsmöte , 09:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-05-23, 09:15"

Transkript

1 Föredragningslista Sektionsmöte , 09:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets behöriga utlysande 1.6. Fastställande av föredragningslista 1.7. Adjungeringar 1.8. Entlediganden 1.9. Anmälningsärenden 2. Rapporter 2.1. Sektionsstyrelsen 2.2. Näringslivsgruppen 2.3. Studienämnden 2.4. Klubbmästeriet 2.5. Kommunikationsnämnden 2.6. Övriga nämnder och grupper inom sektionen 2.7. Övriga rapporter THS 3. Information 3.1. Funktionärsfesten 3.2. Avtack till funktionärer 3.3. Valnämnden informerar om Kårfullmäktige 3.4. Genomgång av Verksamhetsplanen 14/15* 4. Bordlagda ärenden 4.1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 13/14* 5. Beslutsärenden 5.1. Verksamhetsplan 15/16* 5.2. Budget 15/16* 6. Motioner, propositioner, interpellationer och enkla frågor 6.1. Proposition gällande postbeskrivning för Sekreterare* 6.2. Proposition gällande nominering till THS Valnämnd* Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte

2 6.3. Proposition angående marknadsföring av styrelsemöte* 6.4. Proposition angående sektionsmedlemmar i nämnder* 6.5. Proposition angående organ med eget ekonomiskt ansvar* 6.6. Proposition angående reglementesändring rörande sektionsmötet* 6.7. Proposition angående införande av ställföreträdande representant i CSC:s strategiska råd* 6.8. Motion angående rättvis ansökningsprocess - Mottagningen* 6.9. Motion angående rättvis ansökningsprocess - NLG* Motion angående rättvis ansökningsprocess - Branschdagen* Motion angående rättvis ansökningsprocess - MKM* Motion angående reglementesändring: postbeskrivning; Näringslivsansvarig* Motion angående Ändring av designerad arbetsperiod för Sektionens revisorer* Motion angående nötförbud i META* Motion angående inval av Helen Lindkvist som hedermedlem* 7. Diskussionsärenden 7.1. Armadas årliga bokning av Meta 8. Valärenden 8.1. Val av Medielabbets ordförande 8.2. Val av Sektionslokalsansvarig 8.3. Val av Gamemaster 8.4. Val av Sektionsordförande 8.5. Val av Styrelseledamot för Studiesociala frågor 8.6. Val av Styrelseledamot för Utbildningsfrågor 8.7. Val av Styrelseledamot för Näringsliv och kommunikation 8.8. Val av Kassör 8.9. Val av Revisor Val av Kommunikatör Val av Spexmästare Val av Näringslivsansvarig Val av Valberedningens ordförande Val av Valberedare Val av Internationell sekreterare Val av Idrottsnämndsordförande Val av Studienämndens ordförande Val av Studerandeskyddsombud Val av Klubbmästare Val av Vice Klubbmästare Val av Jämlikhets- och mångfaldsombud Val av Fotogruppsansvarig Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte

3 8.23. Val av Sektionswaldner 9. Övriga ärenden 9.1. SM-GULD 9.2. Övriga frågor 10. Mötets högtidliga avslutande Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte

4 BILAGOR I. Verksamhetsplan 14/15 II. Revisionsberättelse 13/14 gällande punkt 4.1 III. Proposition angående postbeskrivning för Sekreterare IV. Proposition angående nominering till THS Valnämnd V. Proposition angående marknadsföring av styrelsemöte VI. Proposition angående sektionsmedlemmar i nämnder VII. Proposition angående organ med eget ekonomiskt ansvar VIII. Proposition angående reglementesändring rörande sektionsmötet IX. Proposition angående införande av ställföreträdande representant i CSC:s strategiska råd X. Motion angående rättvis ansökningsprocess - Mottagningen XI. Motionssvar angående rättvis ansökningsprocess - Mottagningen XII. Motion angående rättvis ansökningsprocess - NLG XIII. Motionssvar angående rättvis ansökningsprocess - NLG XIV. Motion angående rättvis ansökningsprocess - Branschdagen XV. Motionssvar angående rättvis ansökningsprocess - Branschdagen XVI. Motion angående rättvis ansökningsprocess - MKM XVII. Motionssvar angående rättvis ansökningsprocess - MKM XVIII. Motion angående reglementesändring: postbeskrivning; Näringslivsansvarig XIX. Motionssvar angående reglementesändring: postbeskrivning; Näringslivsansvarig XX. Motion angående ändring av designerad arbetsperiod för Sektionens revisorer XXI. Motionssvar angående ändring av designerad arbetsperiod för Sektionens revisorer XXII. Motion angående nötförbud i META XXIII. Motionssvar angående nötförbud i META XXIV. Motion angående inval av Helen Lindkvist som hedermedlem XXV. Verksamhetsplan 15/16 XXVI. Budget 15/16 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte

5 SEKTIONEN FÖR MEDIETEKNIKS VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Status inför SM# Status: Röd=ej påbörjad, Gul= Påbörjad, Ljusgrön=Pågående, Mörkgrön=Klart Beskrivning Status 1 Övergripande 1.1 Alla sektionsmedlemmar känner till sektionens verksamhet och vad det innebär att vara engagerad i den Inför SM#2 och #4 ska ett evenemang anordnas där det informeras om posterna som ska väljas och sektionsmedlemmar får tillfälle att prata med sittande funktionärer. Evenemanget anordnas av styrelsen och Valberedningen. Styrelsen Sektionens dag #2 anordnas av styrelsen tillsammans med funktionärerna och nämnderna i början av period 3. Styrelsen Alla nämnder, organ och funktionärer ska ha en relevant och uppdaterad beskrivning på hemsidan och i reglementet. Vice Ordförande Alla nämnder, organ och funktionärer har en egen kategori för inlägg på hemsidan. Ledamöter Att styrelsen skall undersöka möjligheten att utforma verksamhetsplanen till en verksamhetsplan som är representativ för hela sektionens verksamhet och presentera resultatet av denna undersökning som senast under sista sektionsmötet under verksamhetsåret 14/15. Vice Ordförande Sekreteraren sammanställer ett kort Styrelsen informerar -inlägg att lägga upp på hemsidan en gång i månaden. Sekreterare Alla styrelsemöten annonseras på hemsidan eftersom alla sektionsmedlemmar har närvarorätt och får komma om de vill. Ordförande Alla nämnder, organ och funktionärer ska i första hand använda hemsidan som informationskanal. Ledamöter Införa rapportmöten och ekonomiska avstämningar mellan MKM och styrelsen minst en gång per termin. Kassör Införa rapportmöten och ekonomiska avstämningar mellan Mottagningen och styrelsen minst en gång per termin. Kassör Införa rapportmöten och ekonomiska avstämningar mellan Branschdagschefen och styrelsen minst en gång per termin. Kassör 1.2 På varje SM finns fler deltagare än motsvarande SM föregående år Inga nämnder får planera in evenemang som krockar med SM. Vice Ordförande Datum för SM utannonseras till sektionens medlemmar minst en månad i förväg. Ordförande och Sekreterare MästerCocken, Matlaget eller Styrelsen ser till att mat eller fika serveras varje SM. Ledamot för Studiesociala frågor Hålla nøllans SM för att introducera nøllan till SM och formalia under Mottagningen. Ordförande Styrelsen ansvarar för att deltagare som närvara på 4 av 4 ordinarie SM tilldelas någon form av belöning. 1.3 Funktionärer har en tydlig bild av sin och sin eventuella nämnds verskamhet Funktionärerna sätter upp en plan som innehåller ett eller flera tydliga mål för sin verksamhet tillsammans med ledamöterna, för att stämmas av kontinuerligt genom rapporterna till styrelsen. Styrelsen genomför efter varje överlämning (SM2, SM4) en utvärdering av hur överlämning skett. Detta för att se till att verksamhetsplanen samt funktionärernas plan för sin verksamhet följs upp. Ledamot för Utbildningsfrågor och Ledamot för Näringsliv och Kommunikation Ledamöter Vice Ordförande Styrelsen ger tydlig återkoppling på inlämnade rapporter Ledamöter 1.4 Varje funktionär känner en tillhörighet till gruppen funktionärer Styrelsen anordnar minst en gång per termin en gemensam aktivitet där alla funktionärer bjuds in. Styrelsen Kommunikationsnämnden ser till att funktionärstavlan uppdateras vartefter nya funktionärer tillsätts. Kommunikatör En funktionärsfest för funktionärer genom tiderna anordnas en gång i slutet av vårterminen Styrelsen 1.5 Valprocessen är anpassad för vår sektion Låta sektionen utvärdera hur valprocessen har fungerat under verksamhetsåret 13/14. Ledamot för Näringsliv och Kommunikation Utifrån denna utvärdering ta fram styrdokument för hur valprocessen ska gå till. Ledamot för Näringsliv och Kommunikation 1.6 Nämnderna har möjlighet att bedriva enklare försäljning av varor Om behov, intresse och möjligheter finns, bör möjligheten för att köpa en kassa utredas och beställas. Kassör 2 Näringsliv 2.1 Näringslivsgruppen har en kontinuerlig verksamhet Näringslivsansvarig utser NLG genom en öppen och väl marknadsförd ansökningsprocess. Näringslivsansvarig NLG anordnar minst två företagsevenemang varje termin. Näringslivsansvarig Ha en teambuildningaktivitet en gång varje termin med fokus på att bygga gemenskap i gruppen. Näringslivsansvarig Näringslivsansvarig lämnar över sitt arbete och alla relevanta näringslivskontakter till sin efterträdare. Näringslivsansvarig 2.2 Kontakten mellan Branschdagen och Medieteknikdagarna i Norrköping är vänskaplig Branschdagsgruppen, eller representanter ur gruppen, besöker MTD. Ledamot för Näringsliv och Kommunikation Branschdagsgruppen bjuder in representanter för MTD till vår Branschdag. 2.3 Branschdagens projektgrupp ska ha god insikt i sin verksamhet Branschdagschefen ska presentera en utvärdering vid överlämning. Projektledare för Branschdagen 3 Utbildning 3.1 Studienämndens verksamhet är regelbunden och har en väl fungerande struktur Följa upp så att studenter är representerade i alla råd kopplade till KTH och THS. Studienämnden Sammanställa dokument med relativa förkortningar och termer som används inom KTH och THS att överlämna till de nyvalda inom Studienämden. Studienämnden 1

6 3.1.3 Sätta ihop en organisationskarta över relevanta poster på KTH och THS till de nyvalda inom Studienämnden. Studienämnden Ha en teambuildningaktivitet en gång varje termin med fokus på att bygga gemenskap i gruppen. Studienämnden Ha regelbundna möten, planera in dem vid verksamhetsårets början. Studienämnden 3.2 Studienämndens medlemmar och syfte är välkänt bland medieteknikstudenter En gång per termin aktivt marknadsföra Studienämnden till alla medieteknikstudenter Studienämnden Presentera och påminna om Studienämndens existens, dess poster och syfte inför åtminstone grundutbildningens studenter i början av varje termin. 3.3 Programråden verkar regelbundet och effektivt Studienämnden Studienämden utvärderar programrådens betydelse och hur vi kan påverka CSC genom dem. Ledamot för Utbildningsfrågor Studienämndsordförande, Ledamot för utbildningsfrågor, Programansvarig student och sektionsordförande medverkar aktivt på programråden. 3.4 Kommunikationen och samarbetet med Datasektionens studienämnd är väl fungerande Studienämnden och Ordförande SNO ser till att gemensamma möten sker mellan studienämnderna på de båda sektionerna minst två ggr per termin. Studienämndens Ordförande 2

7 Revisionsberättelse Sektionen för Medieteknik 2013/2014 Sammanfattning Vår uppgift som Sektionsrevisorer är att uttala oss om styrelsens bokföring och förvaltning av Sektionen för Medieteknik på grundval av vår genomförda revision. I egenskap av revisorer har vi tagit del av, och granskat, Sektionen för Medietekniks verksamhet samt räkenskaper för tidsperioden 2013/2014. Detta har utförts genom att studera styrelsens ålagda roll i relation till de beslut som fattats under året, deras verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt en grundlig genomgång av Sektionens bokföring. Vid granskningen av Sektionens räkenskaper har vi funnit att dessa inte är fullständiga, då en betydande mängd transaktioner saknar verifikation. Vidare har vi upptäckt utgifter som, av vad vi kan se, strider mot flera punkter i Sektionens reglemente då beloppet varit av sådan grad att ett godkännande från SM fordras, emellertid har protokoll för detta uteblivit. Slutligen har vi inte tillhandahållits dokument som stryker attesträtten för dem som besuttit ekonomiskt ansvar. Yttrande Vi förordar inte att SM beviljar styrelsen 2013/2014 ansvarsfrihet för den tidsperiod som denna revision omfattar. Istället proponerar vi att SM diskuterar ärendet, med hänsyn till detaljerna i denna revisionsberättelse. Verksamhetsberättelse Summering Efter att ha tagit del av verksamhetsberättelsen för tidsperioden 2013/2014 kan vi konstatera att den stämmer väl överens med styrelsens agerande. Styrelsen har detta år tagit större ansvar för att arbeta strategiskt än tidigare och således utformat sin verksamhetsplan därefter. En rad reformer har genomförts i enlighet med THS och Sektionens stadgar med avsikt att förbättra Sektionen i sin helhet. Man har även utökat och förbättrat samarbetet med CSC, vilket utan tvekan kommer att gagna Sektionen framöver. Utöver detta har vi inte, med undantag för anmärkningarna nedan, observerat några övriga felaktigheter i styrelsens beslutsarbete. Anmärkningar Bristfällig dokumentation Dokumentationen samt protokollföringen av styrelsens åtaganden och beslut är periodvis bristfällig. Enklare misstag så som stavfel, ofullständiga namn, omnämnande av tilltalsnamn istället för funktionärspost o.s.v. förekommer frekvent i både styrelse- och sektionsmötesprotokoll. Därutöver har en del ärenden som styrelsen hanterat omnämnts när de påbörjats, men sedan aldrig följts upp. Avsaknad av bilagor för beslut Likt stycket ovan har hanteringen av bilagor samt avtal för beslut och överenskommelser varit otillräcklig. Viktiga juridiska avtal, så som attesträtt, saknas helt även om själva besluten protokollförts. I andra fall kan det saknas avtal för ekonomiska beslut, så som delade inköp av inventarier tillsammans med en annan sektion.

8 Bokslut Sektionens allmänna bokföring Bokföringen av den löpande verksamheten är överlag väl dokumenterad och ordentligt strukturerad. Vid ett par tillfällen har beloppet på en transaktion inte överensstämt med summan på dess tillhörande verifikat, sannolikt orsakat av felräkning. Därutöver har vissa utlägg inte betalas ut till fullo, av icke dokumenterade skäl. Sektionens bokslut är dock inte fullständigt då 18 transaktionsposter saknar verifikat, och i vissa fall även referensbeskrivning. Detta är särskilt allvarligt eftersom det i flera fall rör sig om förhållandevis stora belopp. Vår bedömning är att det i flera fall visserligen är tydligt vad orsaken till transaktionen är, till exempel när det föreligger budgetbeslut för samma summa, men att detta alls inte ursäktar grundproblemet. Under vår granskning har vi inte lyckats finna något dokument som styrker attesträtten för någon av de personerna som under den givna perioden förfogade över Sektionens konton. Vi har med andra ord inte fått tillgång till de dokument och/eller bilagor från banken som styrker den ekonomiska rätt som posterna Kassör, Ordförande samt EKO bevisligen har haft. Slutligen har vi efter vår granskning av bokslutet samt Sektionens konton kommit fram till ett annat ekonomiskt resultat än vad styrelsen presenterat. Vi har i detta fall inte räknat med MKM:s intäkter då denna nämnd inte revideras av oss. Inköp av Melodia sommaren 2013 Denna anmärkning uppmärksammades redan i förra årets revisionsberättelse, då beslutet om att köpa in en ny upplaga av Melodia sanktionerades utan officiellt beslut. Under SM 1 togs ärendet upp då MKM under sommaren 2013 blivit tvungna att betala för ovan nämnda inköp. Emellertid blev vare sig diskussionen kring, eller eventuella beslut kopplade till, händelsen särskilt väl dokumenterade varpå företeelsen i sig saknar ordentligt avslut. Den betalda fakturan, som bokfördes först i oktober samma år, är ett inköp som bryter mot samtliga bestämmelser för ekonomiska transaktioner i Sektionens Reglemente. Beloppet är över kronor, och har vare sig föranletts av beslut från SM eller ens diskussion i styrelsen. Även om vår bedömning är att det i grunden handlar om ett misstag utan ont uppsåt, så förminskar det inte faktumet att händelsen innebär allvarliga regelbrott. Mottagningen 2013 Ekonomin för Mottagningen 2013 har huvudsakligen skötts ifrån Sektionens huvudkonto (alltså inte det dedikerade Mottagningskontot) och granskas därmed inte separat. Värt att notera är dock att Mottagningen sparat och bokfört en del verifikat på utlägg som aldrig eller bara delvis betalats ut. Med andra ord har Mottagningen bokfört utläggskvitton från sektionsmedlemmar som aldrig betalats tillbaka, utan att någon motivation dokumenterats. Branschdagen 2013 Vid granskningen av Branschdagens räkenskaper kan vi konstatera att de i huvudsak ser bra ut. Branschdagen har presterat samt presenterat ett positivt resultat och primärt sysslat med sin tilltänkta verksamhet. Dessvärre saknas det bitvis även här verifikat på såväl utlägg som intäkter, något som givetvis inte bör förekomma. Även för Branschdagen är dock merparten av de ej verifierade transaktionsposterna kopplade till huvudkontot.

9 Summering av balansräkningen för sektionens huvudkonto 2013/2014 Icke bokfört: Totalt belopp: ,84 kr Netto: ,16 kr Bokfört Totalt belopp: ,78 kr Netto: ,78 kr Total Resultat för huvudkontot: kr Förtydliganden Ovanstående balansräkning innebär kort sagt att en tredjedel av omsättningen på sektionens huvudkonto saknar verifikation. Trots att detta är en betydande andel av sektionens ekonomi så är det viktigt att ha i åtanke att merparten av denna summa kommer ifrån ej verifierade, om än inte okända, insättningar. För att ge ett exempel har huvudkontot mottagit en insättning på kronor som med största sannolikhet är bidrag från CSC. Men även om vi har kännedom om varifrån pengarna kommer så ändrar det inte faktumet att vederbörande transaktion saknar verifikat. Vidare så är det, för att ge en något mer rättvis bild av bokföringen, värt att notera att de ej verifierade transaktionsposterna står för ungefär 25% av det totala antalet transaktioner. Överläggningspunkter Punkter som vi rekommenderar SM att diskutera, reda ut samt besluta om Avsaknad av en fullständig bokföring för räkenskapsåret 2013/2014 Hantering av Melodiainköp sommaren 2013, med särskild hänsyn till att delar av styrelsen nyligen klivit på sina poster. Undertecknat Falun den 14 maj 2015 Olof Lindman Sektionsrevisor 2012/ /2014 Adam Nyberg Sektionsrevisor 2013/2014

10 PROPOSITION SM#4 REGLEMENTESÄNDRING ANGÅENDE POSTBESKRIVNING FÖR SEKRETERARE Bakgrund I verksamhetsplanen för verksamhetsåret 14/15 ingick att Sekreteraren sammanställer ett kort Styrelsen informerar -inlägg att lägga upp på hemsidan en gång i månaden. Detta påbörjades under våren och styrelsen anser att det har varit ett bra sätt att öka transparensen i styrelsens arbete samt för att informera om vad som händer på sektionen. För att framtida sekreterare ska fortsätta utföra denna arbetsuppgift är det därför styrelsens önskan att föra in punkten i reglementet. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen att 1 i punkt Sekreterare efter Sekreteraren administrerar ( ) ger förslag till verksamhetsberättelse. lägga till Sekreteraren ansvarar för att en gång i månaden sammanställa ett informationsinlägg och lägga upp på sektionens hemsida. För styrelsen, Emma Klint Stockholm 13 maj 2015

11 PROPOSITION SM#4 REGLEMENTESÄNDRING ANGÅENDE NOMINERING TILL THS VALNÄMND Bakgrund THS valnämnd består av representanter från alla sektioner och de arbetar med att marknadsföra valet till Kårfullmäktige. Styrelsen anser att det är viktigt att sektionen är representerade i THS valnämnd för att sprida information om Kårfullmäktiges funktion och arbete till sektionens medlemmar. I dagsläget sker nomineringen till THS valnämnd av SM#4, vilket vanligtvis äger rum i maj. Då val av THS valnämnd äger rum under Kårfullmäktigesammanträde 04, som vanligtvis äger rum i mars, innebär det att sektionens representant i dagsläget måste bli fyllnadsvald under hösten och hen kan därför inte delta när valnämndens arbete påbörjas. För att undvika detta anser styrelsen att det är lämpligt att Ordförande för valberedningen istället är ansvarig för att nominering till THS valnämnd sker och att SM får möjlighet att godkänna nomineringen i god tid. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen att 1 i punkt Organisation efter Ordförande för valberedningen ansvarar ( ) arbetsleda valberedningen i sitt arbete. lägga till Ordförande för valberedningen är även ansvarig för att nominering av en sektionsmedlem till THS valnämnd sker och att ge Sektionsmötet möjlighet att godkänna nomineringen innan ordinarie val. att 2 i punkt Vårmöte ta bort Nominering av representant till THS valnämnd. För styrelsen, Emma Klint Stockholm 15 maj 2015

12 PROPSITION SM#4 Stadgeändring angående Marknadsföring av styrelsemöten Bakgrund Styrelsemöten är öppna för alla sektionsmedlemmar, därför bör de marknadsföras på hemsidan för att ge alla möjlighet att närvara skriver du bakgrunden till motionen och motiverar varför du tycker att den behövs. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen att 1 att 2 i punkt i stadgarna lägga till raden Kallelse i form av nyhetsinlägg på hemsidan innehållande tid och plats för mötet samt ett kort sammandrag av mötets innehåll skall finnas sektionsmedlemmarna till handa senast samma dag som mötet hålls. i punkt i stadgarna lägga till raden Kallelse i form av nyhetsinlägg på hemsidan innehållande tid och plats för mötet samt ett kort sammandrag av mötets innehåll skall finnas sektionsmedlemmarna till handa senast samma dag som mötet hålls. För styrelsen, Robin Palmberg Stockholm 17 maj 2015

13 PROPOSITION SM#4 Reglementesändring angående Sektionsmedlemmar i nämnder Bakgrund I våra stadgar och vårt reglemente nämns på inget ställe att man behöver vara sektionsmedlem för att ta del av våra aktiviteter annat än sektionsmötena. Det kan anses finnas som en implicit regel att man ska vara sektionsmedlem för att engagera sig i sektionen men för att förtydliga vill vi härmde skriva in detta explicit i reglementet. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen att 1 i punkt 11.1 i reglementet införa texten Alla förtroendevalda samt deltagare i sektionens aktiviteter skall vara sektionsmedlemmar om inte annat anges eller beslutas inför specifika tillfällen. Med undantag för studienämndens utannonserade aktiviteter som är öppna för alla studenter. För styrelsen, Robin Palmberg Stockholm 17 maj 2015

14 PROPOSITION SM#4 REGLEMENTESÄNDRING ANGÅENDE ORGAN MED EGET EKONOMISKT ANSVAR Bakgrund Under verksamhetsåret 2014/2015 har det skett ekonomiska avstämningsmöten mellan styrelsen och eget ekonomiskt ansvariga minst en gång per termin. Detta tycker styrelsen har varit ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om den ekonomiska situationen inom de nämnder som har eget ekonomiskt ansvar. För att ge hela sektionen mer insikt i ekonomin bör dessa nämnder också ge ekonomiska rapporter under varje sektionsmöte. Syftet med detta är att öka insikten i hur vår verksamhet fungerar ekonomiskt och få sektionsmedlemmarna mer medvetna om sektionens ekonomiska situation. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen att 1 under punkt 13.2 i reglementet ändra Föreningar och nämnder med egna ekonomiskt ansvariga skall, inför varje sektionsmöte, rapportera om den rådande ekonomiska situationen inom föreningen/nämnden till sektionsstyrelsen. Dessa rapporter sker på samma sätt som rapporterna i punkt Till Föreningar och nämnder med egna ekonomiskt ansvariga skall under varje sektionsmöte rapportera om den rådande ekonomiska situationen inom föreningen/nämnden. att 2 under punkt 13.2 i reglementet lägga till Styrelsen har ekonomiska avstämningsmöten med eget ekonomiskt ansvariga föreningar och nämnder sista månaden i varje period. För styrelsen, Åsa Linder Stockholm 19 maj 2015

15 PROPOSITION SM#4 Proposition angående reglementesändring rörande sektionsmötet Bakgrund Under det senaste året har styrelsen och därigenom sektionen jobbat för att inga nämnder eller funktionärer ska planera in några event eller andra aktiviteter under de datumen som sektionsmöten har bokats. Detta för att vi anser att det är i sektionens bästa att så många medlemmar som möjligt har möjlighet att gå på sektionsmöten. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen att 1 lägga till punkt i Reglementet med följande text Nämndaktiviteter vid sektionsmötet Alla nämnder och funktionärer skall ej planera in evenemang eller andra aktiviteter på samma datum som SM ska hållas, förutsatt att datum för SM var utannonserat innan aktiviteten planerades. För styrelsen, Marcus Rönnmark Stockholm 15 maj 2015

16 PROPOSITION SM#4 Införande av ställföreträdande representant i CSC:s Strategiska råd Bakgrund Just nu har Sektionen för Medieteknik varsin representant i CSC:s Strategiska råd. Det är av yttersta vikt att vi ständigt har representanter på plats då det ofta beslutas om frågor som gäller det strategiska arbetet på skolan vilket givetvis reflekteras i utbildningen. Därför vill nu CSC att vi nominerar en ställföreträdande representant i CSC:s Strategiska råd så att den personen kan ta Sektionsordförandes plats utan att behöva bli adjungerad om Sektionsordförande inte har möjlighet att närvara. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag att 1 i slutet av punkt lägga till raden Ledamot med fokus på utbildningsfrågor är automatiskt nominerad som ställföreträdande representant i CSC:s strategiska råd För styrelsen Robin Palmberg Stockholm 18 maj 2015

17 MOTION SM# Motion om rättvis ansökningsprocess Bakgrund ÖPH har blivit ombedda av Styrelsen att fråga SM om vår urvalsprocess till Mottagningen har genomförts på ett rättvist sätt och att det marknadsfört på ett korrekt sätt. Detta för att vi inte vill eller får vara en invalsförening. För att SM ska kunna ta ställning till detta har vi redogjort för vår urvalsprocess. Ansökan till Mottagningen inleddes med att vi öppnade ett ansökningsformulär till gruppchefsansökan. Detta öppnades den 30/12-14 och stängdes den 23/1-15. ÖPH gjorde reklam för att ansökan var öppen via Medietekniks hemsida och genom att sprida inlägget på sociala medier. ÖPH höll intervjuer med alla sökande under perioden 26/1 till 28/1. Den 29/1 valde ÖPH ut gruppcheferna, Electus, genom att titta på underlag från ansökan och intervjuer. Den 12/2 höll Electus ett informationsmöte om Mottagningen, ÖPH presenterade vad mottagningen innebär och gruppchefer presenterade vad det innebär att vara med i de olika grupperna. Mötet hade marknadsförts via Medietekniks hemsida och på Sektionens dag 2. Vid mötets slut så öppnades ansökan. Ansökan till phöseriet publicerades på Medietekniks hemsida och marknadsfördes via sociala medier och posters i Meta och E och D huset. Ansökan stängdes den 28/2. Denna ansökan gällde alla grupper utom Vraque. Därefter kallades alla sökande till intervjuer under perioden 9/3 till 13/3. Under intervjuer närvarade ÖPH, gruppchefer för sökandes första och andrahandsval. Den 15/3 tog Electus tillsammans ut phöseriet med intervjuer och ansökningar som underlag. Den 1/3 öppnades anmälan till gruppen Vraque. Detta publicerades på Medietekniks hemsida och marknadsfördes via sociala medier och posters i Meta och E- och D-husen. Ingen urvalsprocess genomfördes till Vraque, utan alla som uppfyller kriterier för att bli Vraque, blir Vraque. Kriterierna för i år var att man har varit med i Mottagningen 2 gånger tidigare, varit ÖPH eller varit Vraque tidigare. Gruppchefsansökan öppnade 30/12 Gruppchefsansökan stängdes 23/1 Gruppchefsintervju hölls 26/1-28/1 Gruppcheferna valdes av ÖPH 29/1 Informationsmöte hölls 12/2 Ansökan till phöseriet öppnades 12/2Ansökan för phöseriet stängdes 28/2 Anmälan till Vraque öppnades 1/3 Intervjuer hölls 9/3-13/3 Phöseriet togs ut tillsammans med gruppcheferna 15/3 Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar vi att 1 Mottagningen 2015 har haft en rättvis ansökningsprocess.

18 Björn Lundkvist Sara Norrby Jonathan Söderin Stockholm 18 maj 2015

19 MOTIONSSVAR SM# Motionssvar till motion rättvis intagningsprocess Styrelsen ser positivt på att alla rekryteringsprocesser sköts på ett rättvist sätt på sektionen. Baserat på den informationen som presenteras i motionen så tycker vi inte heller att det finns någon anledning att misstro motionsskrivaren. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag att 1 bifalla motionen Marcus Rönnmark Stockholm 19 maj 2015

20 Motion angående erkännande av Näringslivsgruppen Bakgrund Näringslivsansvarige utförde en rekrytering i slutet av period 3 som utannonserades den 23 februari på och på sociala medier. Rekryteringsprocessen var intervjubaserad där intresseanmälan lämnades i ett google-frågeformulär där kandidaten fick besvara ett antal frågor och avsluta med att fylla i en doodle för bokning av intervjutid. De kandidater som inte fyllde i doodlen blev kontaktade angående detta. Varje kandidat fick två chanser att närvara på intervjun som inträffade på ett klockslag kandidaten valt. Under intervjun ställdes andra frågor än de som ställdes i frågeformuläret för att skapa en uppfattning om huruvida personen passade den skrivna kravprofilen. Resultatet från rekryteringsprocessen har behandlats konfidentiellt för att beskydda identiteten på kandidaterna. Google-frågeformuläret för intresseanmälan och intervjufrågorna finns tillgängliga för granskning vid förfrågan. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att näringslivsansvarige har genomfört en rättvis rekryteringsprocess. Undertecknat Christian Abdelmassih, Näringslivsansvarig

21 MOTIONSSVAR SM# Motionssvar till motion rättvis intagningsprocess Styrelsen ser positivt på att alla rekryteringsprocesser sköts på ett rättvist sätt på sektionen. Baserat på den informationen som presenteras i motionen så tycker vi inte heller att det finns någon anledning att misstro motionsskrivaren. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag att 1 bifalla motionen Marcus Rönnmark Stockholm 19 maj 2015

22 !"#$%&'(#)%)"*++,$%-",."/0,"1$)%+"2&,%%!"#$"%&'&(!) *+,-!#.)"*$(- 3$(,"-+,"12(-4-'#"-(,0-5#"10-(#)%-#00-",."/0,"#-0166-,$-+"27,.0)"*++-%28-%.#-+6#$,"#-2&'-%900#-1'2+- C$$#$-",."/0,"1$),$-:D"7#(,-'D66%-,00-1$E2"8#012$%8D0,-28-+"27,.0)"*++,$-ED"-:"#$%&'(#),$- %28-#66#-5#" $#-0166?-F,.6#8-28-(,00#-,5,$0-)1&.-*0-05A-5,&.2"-01(1)#",-+A-:A(,- 8,(1,0,.$1.%-',8%1(#-2&'-G#&,:22.%1(#$?-H,0-E#$$%-95,$-#6689$-1$E2"8#012$-28-#00-7#)-%D.0,- +,"%2$," "27,.0)"*++,$-+A-8,(1,0,.$1.%-',8%1(#? IE0,"-1$E2"8#012$%8D0,0-%1&.6#(,-7#)-*0-,00-)22)6,E2"8*69"-(9"-(,-%28-5#"-1$0",%%,"#(,-#5-#00-5#"#-8,(-1-+"27,.0)"*++,$-J&.-%."15#-*++-%1)-1?-H,$$#-5#"-D++,$-1-&#?;-5,&.2"?- HA-(, $-=K-#$896$1$)#"-#$%A)-7#)-#00-#66#-5#" $#-+A-ED"%0#-6*$&'8D0,0L-%A-#66#-=K- :7D(%-1$-0166-,$-G#&,:22.%1(#-ED"-:"#$%&'(#)%)"*++,$-2&'-#66#-:6,5-2&.%A-.2$0#.0#(,-51#-%8%?-M#)- '#(,-E"A$-:D"7#$-09$.0-'#-,$-)"*++-+A-&#-=;-+,"%2$,"L-8,$-$9"-(,0-51%#(,-%1)-#00-N,"-5166,-5#"#- 8,(-%A-#$%A)-7#)-#00-(,0-5#"-51.01)0-#00-0#-8,(-#66#-%28-'#(,-1$0",%%,-ED"-#00-)D"#-,$-:"#- :"#$%&'(#)-ED"-8,(1,0,.$1.?-OH,0-9"-2&.%A-:"#-#00-0#-1$-%A-+#%%-8A$)#-#00-(,0-1$0,-%.*66,-:61-.#0#%0"2E-28-$A)2$P$A)"#-'2++#"-#5Q? R".#$(, S,(-#$6,($1$)-#5-25#$%0A,$(,-/".#"-7#)-.//, F,."/0,"1$)%+"2&,%%,$-)A A-,00-"90051%0-%900 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

23 MOTIONSSVAR SM# Motionssvar till motion rättvis intagningsprocess Styrelsen ser positivt på att alla rekryteringsprocesser sköts på ett rättvist sätt på sektionen. Baserat på den informationen som presenteras i motionen så tycker vi inte heller att det finns någon anledning att misstro motionsskrivaren. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag att 1 bifalla motionen Marcus Rönnmark Stockholm 19 maj 2015

24 MOTION TILL SM 4 Intagningsprocess till Medias Klubbmästeri Bakgrund Medias Klubbmästeri MKM har under läsåret 14/15 tagit in nya medlemmar, aspiranter, vid två tillfällen. Det första var i början av höstterminen då 6 st togs in, det andra i början av vårterminen då 7 st togs in. Som medlem i MKM är man med i 2 års tid och vi består idag av 18 personer. MKM hade en ansökan öppen för alla i Sektionen för Medieteknik under ca sju dagar vid respektive tillfälle. Vid båda tillfällena gick information ut om ansökan innan den öppnade, om vad MKM gör, kontaktuppgifter till klubbmästarna samt information om ett infomöte. Detta marknadsfördes via Facebookevent från vår egna sida, affischer i vår sektionslokal META samt Medietekniks hemsida. Informationsmöten hölls den 17/9 samt 20/1. Klubbmästarparet tillsammans med delar av klubbmästeriet var där för att berätta vad vi jobbar med, tidsåtgången,svarade på frågor samt bjöd på fika! Alla som anmälde intresse kallades till intervju med klubbmästarparet. Intervjuerna var 15 min långa och bestod av ett antal frågor om personen som söker, varför den är lämplig, om den haft tidigare erfarenheter inom servering osv. Alla fick även svara på hur de skulle gå till väga vid ett case där en person behöver bli antingen barstoppad eller avvisad i dörren. De fick även frågan hur de ser på att jobba natt och om de är införstådda med vad engagemanget kräver då man ibland missar eftermiddagsföreläsningar eller, beroende på hur morgonpigg man är, föreläsningar morgonen efter. Klubbmästarparet valde ut vilka de tror passar efter hur vår verksamhet ser ut, villighet att jobba och vara engagerad samt över hur de uppfattades fungera i gruppdynamiken. Valet baserades på intervjuerna. I år diskuterade vi vilka vi trodde skulle passa direkt efter sista intervjun, lät det vara några dagar och diskuterade på nytt för att sedan ringa alla som kallats till intervju med ett besked. De som inte kom med har vi uppmuntrat att söka igen nästa termin. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar vi att 1 MKM genomfört en rättvis intagningsprocess Rebecka Rönnbäck Erik Forsberg Böda 14 maj 2015

25 MOTIONSSVAR SM# Motionssvar till motion rättvis intagningsprocess Styrelsen ser positivt på att alla rekryteringsprocesser sköts på ett rättvist sätt på sektionen. Baserat på den informationen som presenteras i motionen så tycker vi inte heller att det finns någon anledning att misstro motionsskrivaren. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag att 1 bifalla motionen Marcus Rönnmark Stockholm 19 maj 2015

26 Motion angående reglementesändring; postbeskrivning: Näringlivsansvarig Bakgrund I det förnyade landskapet där ÖPH, branschdagsgruppen och näringslivsgruppen kontaktar företag aktivt ökar risken till konkurrens inom sektionen. För att kunna koordinera företagskontakten har näringslivsansvarige skapat ett tätare samarbete mellan ovanstående och andra sektionsprojekt så som Jubileet. Enligt reglementet har dock inte näringslivsansvarige befogenheten till att vara ansvarig för sektionens näringslivsverksamhet. Näringslivsansvarige anser att denna förändring är nödvändig för att vidare definiera det arbete som postbeskrivningen bör förmedla. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: att första meningen i Reglementet, 6.2 Näringslivsansvarig ändras enligt: Näringslivsansvarig leder sektionens arbete mot näringslivet och är genom att vara ansvarig för Näringslivsgruppen. Undertecknat Christian Abdelmassih, Näringslivsansvarig

27 MOTIONSSVAR SM# Motion angående reglementesändring av postbeskrivning för Näringslivsansvarig Motionssvar Vi i styrelsen välkomnar den här förändringen och vi tycker att det ligger helt i linje med hur sektionens näringslivsverksamhet bör fungera på lång sikt. Vi har många olika funktionärer och nämnder som har näringslivskontakt och det känns som ett naturligt steg att Näringslivsansvarig tar en samordnande roll för att detta ska fungera så bra som möjligt. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen att 1 motionen bifalles i sin helhet Axel Hultman Stockholm 19 Maj 2015

28 !"#$"%&'&(!)* +,-.!"#$%"&'()'#*+%&"*$(#'($,*-+.*$%/#'01$'2*3-%/"*"+'$*)%+/$*$' 4(3&$5"#' 2*3-%/"+$*)%+/$*$"('6($7'+*#("'./+-*$"+'%"01$("#*7'($,*-(-'8*#'(--'$*)%#*$('01$*&9*"#*'9$+'+-:$*;+*'+(8-' #*$(+')*$3+(86*-<'=$/-+'(--'-("3*"'>$'(--'#*--('+3(;;'01$*"3;('$*)%+/$*$"(+'($,*-*'+9'6($'#*-'6%--%;;+'+"($($*' )*$%A3(-%/"*$'+/8'5-0>$#(-+'5"#*$'#*-'01$*&9"&"('9$*-<< B1;C#*$"('()'#*--(',;%$'%'$*&*;'8%++1#*"'+9'+/8'(--D'$*)%+/$*$"('%"-*'3("'$*)%#*$(')*$3+(86*-*"'%'+%"'6*;6*-7' $*)%+%/"+,*$>--*;+*"',;%$'01$+*"(#'+(8-'(--'/-:#;%&('5..&%0-*$',;%$')>;#%&-'+)9$('(--'3/"-$/;;*$(<'E-1)*$'#*--(' +9'6($'$*)%+/$*$"('#*'+*"(+-*'-)9'9$*"7'-$/-+'(--'#*-'(;;-+9'%"-*'9;%&&*$'#*$(+'5..&%0-7'(3-%)-'"1#&(-+'+13(' 5..'%"0/$8(-%/"'01$'(--'05;;01;C('+%"('5..&%0-*$< F"';1+"%"&'.9'#*""('+->"#%&-'9-*$3/88("#*'.$/,;*8(-%37'+/8'+(8-%#%&-'01$*"3;($'($,*-*-'01$'$*)%+/$*$"(7' >$'(--'G:--('./+-*"+'($,*-+.*$%/#'0$9"'01$*&9*"#*'9$'-%;;'#*-'$9#("#*'9$*-<'H*#'("#$('/$#'+35;;*' #*'+C>;)('+5--%-<'F"'-*3"%3(;%-*-'%'#*--('0(;;',;%$'#9'(--'$*)%+/$*$"('89+-*'+%--('.9'+%"'./+-'%';%-*'8*$'>"'*--'9$7' *0-*$+/8'(--',/3+;5-*-'0>$#%&+->;;+'01$+-'*0-*$'+/88($*"<'I%3-%&-'(--'3/88('%69&'>$'(--'#*-'%#(&'%"-*'A""+7' )(#'C(&'6($'35""(-'+*7'"9&$(',*+->88*;+*$'01$'">$'$*)%+%/"*"'*&*"-;%&*"'+3(;;'5-01$(+<'J5)($("#*'/$#"%"&' 2;5-;%&*"'3("'#*-')($(',$('(--7'%0(;;'8/-%/"*"'$1+-(+'%&*"/8'()'2H7'#%+35-*$('65$5)%#('$*)%+/$*$',1$'*;;*$' %"-*',1$'35""('+%--('.9'("#$('./+-*$'+(8-%#%&-'+/8'$*)%+/$+./+-*"<'L>)'3("')($('*"'$*;(-%)-'61&'$%+30(3-/$' >)*"'/8'8("'+/8'$*)%+/$'6($'01$'()+%3-'(--')($('6*;-'/,C*3-%)<'M%3(+9',1$'2H')($('8*#)*-"('/8'(--'%0(;;' 8/-%/"*"'&9$'%&*"/8'3("'">+-3/88("#*'$*)%+/$*$'.9'&$5"#'()'01$+3C5-"%"&*"'-)%"&(+'$*)%#*$('-)9'9$7' +9)%#('2H'%"-*')>;C*$'%"'0:$('$*)%+/$*$'.9'*"'&9"&< N$3("#* H*#'(";*#"%"&'()'/)("+-9*"#*':$3($'C(&' /00 - O'$*&;*8*"-*-7'5"#*$';>8.;%&'*;;*$'6*;-'":'.5"3-7'0(+-+->;;('($,*-+.*$%/#'01$'+*3-%/"*"+'$*)%+/$*$'-%;;' #*-'(3-%)('9$*-< /00 + E"#*$'+(88('.5"3-7'0(+-+->;;('(--'$*)%+%/"+,*$>--*;+*"'+3(;;'.$*+*"-*$(+'.9'2HP'">+-('9$< QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ R;/0'M%"#8(" B(;5"'PS'8(C'TUPV

29 Motionssvar - SM# Motion angående ändring av designerad arbetsperiod för Sektionens revisorer Motionssvar Styrelsen anser att det är en bra tanke att den designerade arbetsperioden ändras och att det ligger helt i linje med att styrelsens arbete skall vara mer transparent då revisorerna kommer att ha möjlighet att meddela sektionen om något håller på att gå snett innan det faktiskt gör det. Detta hjälper till att förebygga misstag och styrelsen kan också ta lärdom av det i sitt arbete. Yrkande Därför vill styrelsen uppmuntra sektionen till att bifalla motionen med dessa ändringar: att 1 Införa punkt 11.6 Revisor i reglementet där revisorernas arbetsuppgifter och arbetsperiod fastställs enligt följande text: Revisorernas uppgift defineras i Sektionens stadgar under punkt 4.1. Revisorerna granskar det aktiva året och sitter 3 terminer på sin post. De ska redovisa revisionsberättelsen på höstmötet under sin sista termin på posten. att 2 välja två revisorer för år 14/15 och två revisorer för år 15/16. För styrelsen, Robin Palmberg Stockholm 19 maj 2015 Josefine Lindqvist Stockholm 19 maj 2015

30 Motion Angående Nötförbud i META SM#4 23/ Bakgrund METAdorernas största mål är att göra META till en awesome lokal för alla. Men om någon har en allvarlig allergi kan det vara så att man inte vill vara i META. Samtidigt så vill vi tro att det inte skulle vara jättejobbigt för folk att inte äta sin snickers eller mix-nötter eller ha nötter i sin mat. Andra sektionslokaler, såsom Gr8n, har nötförbud. De nötter vi vill inkludera i detta är tagna från wikipedia om vanligaste nötter att vara allergisk mot. Vi har tagit upp detta med THS om att införa detta över hela KTH i deras lokaler (sektionslokaler och Nymble). De vill vänta med detta beslut tills dess att några sektioner har infört dessa förbud i sina lokaler, för att på så sätt kunna visa att studenterna är villiga att införa dessa förbud. Det krävs även lite politik med restauranger och caféer, varpå det då även skulle vara bra om vi kunde visa att det skulle uppskattas. När detta utförts i en viss mån kan vi ta upp det på kåren. Vi har kontakt med lokalansvariga på andra sektioner så vi håller på att ordna det. Jag (Angelina) har även fått kommentaren om att mycket vegan-mat innehåller mandlar och då om vi verkligen borde ha med den nöten i våran lista. Problemet är att om du är luftburen nötallergiker, då är du i majoriteten av fallen lika känslig mot mandlar. Det finns andra alternativ för veganer, men få för nötallergiker. Förtydligande om vilka varor som skulle drabbas av förbudet: alla som har en av nötterna som en ingrediens. Om det däremot endast står något i stil med kan innehålla spår av nötter, såsom det gör på vissa chokladkakor och dylikt, så är det okej. Vi kan endast förbjuda nötter om båda sektionerna är med på saken, Data har röstat ja på denna motion. Denna motion är skriven av Konglig Lokalchef Angelina von Gegerfelt, Data Förslag till beslut att METAgörs till en mandel, jordnöts- och nöt-fri lokal förutsatt att Data också röstar igenom detta, där följande är förbjudet: cashewnötter, hasselnötter, kastanjenötter, macadamianötter, paranötter, pekannötter, pinjenötter, pistaschenötter, valnötter, mandlar och jordnötter. METAdorerna genom Sektionslokalsansvarige Viktor Ceder

31 MOTIONSSVAR SM# Motionssvar till motion angående nötförbud i Meta Styrelsen tycker att det är bra att Metadorerna jobbar för att vår sektionslokal ska vara anpassade för alla medlemmar och därför ställer vi oss positivt till den här motionen. Styrelsen uppmanar dock SM att motionsskrivaren hur han har tänkt att dessa regler ska upprätthållas. Styrelsen uppmanar också SM att fråga motionsskrivaren om det har gjorts någon undersökning på hur många som skulle påverkas av detta förbudet i dagsläget. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag att 1 att 2 utöver det förbud som föreslås tydliggöra att produkter som kan innehålla spår av nötter är tillåtna bifalla motionen med ovanstående tillägg Marcus Rönnmark Stockholm 19 maj 2015

32 MOTION SM# Inval av Helen Lindkvist som Hedersmedlem Bakgrund Helen Lindkvist har ända sedan hon började på CSC visat ett brinnande intresse för Sektionen för Medieteknik och dess medlemmar. Hon har hjälpt oss att driva många frågor och har aldrig sagt nej när vi bett om hjälp. Här skriver du bakgrunden till motionen och motiverar varför du tycker att den behövs. Hon har gjort mycket mer än vad som krävs i sin roll då hon hjälpt till när mottagningen genomförts varje år, har alltid funnits till hands för Styrelsen oavsett om det gäller att hitta lokaler eller att styra oss i rätt riktning när vi exempelvis sökt bidrag för Jubileet. Hon är extremt drivande för att studiebevakningen skall ske på studenternas villkor och jagar på grund av detta upp både kursansvariga och representanter. Listan på vad Helen gjort för sektionen kan göras lång och därför anser vi att hon bör bli invald till Hedersmedlem i enlighet med stadgarna punkt Hedersmedlem. Exempel på extraordinära handlingar och tjänster: Löste så att alla som ville åka på Medieteknikdagarna i Norrköping kunde få intyg ifall man missade obligatoriska tillfällen i kurser. Hjälpte oss söka bidrag för Jubileet. Har alltid haft sin förr öppen för både sektions- och studierelaterade frågor alla dagar i veckan året om. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar vi att 1 välja in Helen Lindkvist som Hedersmedlem sam tilldela henne Sektionen för Medietekniks första Hedersmedlemsmedalj. Robin Palmberg Stockholm 17 maj 2015 Josefine Lindqvist Stockholm 17 maj 2015

33 Åsa Linder Stockholm 17 maj 2015 Emma Klint Stockholm 17 maj 2015 Alexander Arozin Stockholm 17 maj 2015 Marcus Rönnmark Stockholm 17 maj 2015 Axel Hultman Stockholm 17 maj 2015 Sara Norrby Stockholm 17 maj 2015 Björn Lundkvist Stockholm 17 maj 2015 Jonathan Söderin Stockholm 17 maj 2015 Olof Lindman Stockholm 17 maj 2015

34 SEKTIONEN FÖR MEDIETEKNIKS VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Beskrivning Ansvarig 1 Övergripande 1.1 Alla sektionsmedlemmar känner till sektionens verksamhet och vad det innebär att vara engagerad i den Styrelsen och ÖPH anordnar "Sektionens dag #1" under Mottagningen. Styrelsen och ÖPH Nämnder ska på studentikosa evememang utan klädkod uppmuntra till sektionsklädsel. Funktionärer "Sektionens dag #2" anordnas av funktionärerna och nämnderna i början av period 3. Funktionärer Alla nämnder, organ och funktionärer ska ha en relevant och uppdaterad beskrivning på hemsidan och i reglementet. Funktionärer Alla nämnder, organ och funktionärer har en egen kategori för inlägg på hemsidan. Webmaster Alla nämnder, organ och funktionärer ska i första hand använda hemsidan som sin primära informationskanal såvida inga speciella skäl finns. Funktionärer Datum för SM utannonseras till sektionens medlemmar minst en månad i förväg. Styrelsen MästerCocken, Matlaget eller Styrelsen ser till att mat eller fika serveras varje SM. Mästercocken och styrelsen Hålla SM#Ø för att introducera nøllan till SM och formalia under Mottagningen. Styrelsen Styrelsen ansvarar för att deltagare som närvarar på 4 av 4 ordinarie SM tilldelas SM-guld på SM#4. Styrelsen 1.2 Varje funktionär känner en tillhörighet till gruppen funktionärer och känner till sin möjlighet att påverka verksamheten En funktionärsfest för funktionärer genom tiderna anordnas i slutet av vårterminen. Styrelsen En workshop anordnas av Styrelsen där alla funktionärer har möjlighet att påverka verksamhetplanen. Styrelsen Styrelsen anordnar ett teambuildingevent för funktionärerna per period. Styrelsen Ledarmöterna anordnar tillsammans ett funktionärsråd per period. Ledamöter 1.3 Funktionärer har en tydlig bild av sin och sin eventuella nämnds verskamhet Funktionär som kliver på sin post skall inom två veckor efter terminstart sätta upp mål tillsammans med sin ledamot för det kommande året. Funktionärer och respektive ledamot Kassör har ekonomiska avstämmningsmöten med de ekonomiskt ansvariga en gång per period. Kassör och ekonomiskt ansvariga funktionärer Styrelsen sammanställer en guide för nytillträdda funktionärer med relevanta delar från reglementet, stadgarna samt verksamhetsplanen innan SM#2. Styrelsen delar ut guiden i pappersform till funktionärerna på det SM där de blir valda. Styrelsen Ledamöterna kontrollerar att överlämning har skett på ett tillfredställande sätt med sina respektive funktionärer efter SM#2 och SM#4. Ledamöter Ledamöterna ska en gång per period hålla ett uppföljningsmöte kring de uppsatta målen med var och en av sina respektiva funktionärer. Ledamöter Ledamöterna ger tydlig återkoppling på inlämnade rapporter till sina respektiva funktionärer. Ledamöter 1.4 Samtliga funktionärer jobbar för att bedriva aktiv och kontinuerlig verksamhet Alla nämnder ska ha regelbunda möten, även vid perioder av låg aktivitet. Funktionärer Varje nämnd ska ha en teambuildningaktivitet en gång varje termin med fokus på att bygga gemenskap i gruppen. Funktionärer Kassören tar fram rutiner för hanteringen av sektionens kassapparat. Kassör 1.5 Valärenden och rekrytering är öppna och rättvisa Valberedningen anordnar ett event inför vardera val-sm där man informerar om posterna och uppmuntrar sektionsmedlemmar att kandidera. Valberedningens Ordförande Sektionens medlemmar ska ges möjligheten att godkänna rekryteringsprocessen för de nämnder med begränsat intag. Berörda funktionärer Valberedningen marknadsför poster som man kan kandidera till på hemsidan och genom inspring. Valberedningens Ordförande Utvärdera hur valprocessen har fungerat och utifrån denna utvärdering ta fram styrdokument för hur valprocessen ska gå till. Styrelsen 1.6 Kontakten mellan Sektionen för Medieteknik och Datasektionen är vänskaplig Ordförande ska innan sista september ha skrivit på ett nytt samboendeavtal med Datasektionens ordförande efter förhandlingar. Ordförande Kassören jämnar ut alla skulder mellan Sektionen för Medieteknik och Datasektionen i slutet av varje termin. Kassör 2 Näringsliv 2.1 Näringslivsgruppen ansvarar för att sektionen har en fungerande näringslivsverksamhet Näringslivsgruppen ska ta fram riktlinjer för hur man bygger långsiktiga näringslivsrelationer. Näringslivsansvarig Näringslivsgruppen har minst ett möte med Branschdagsgruppen, mottagningen och andra nämnder och sektionsprojekt med anknytning till näringsliv för att samordna sektionens näringslivskontakter. 2.2 Kontakten mellan Branschdagsgruppen och Medieteknikdagarna i Norrköping är vänskaplig. Näringslivsansvarig Representanter från Branschdagsgruppen och intresserade sektionsmedlemmar besöker Medieteknikdagarna. Projektledare för branschdagen Branschdagsgruppen bjuder in representanter för Medieteknikdagarna till Branschdagen. Projektledare för branschdagen 2.3 Branschdagsgruppen jobbar för att Branschdagen ska tilltala både branschfolk och studenter. 1

35 2.3.1 Branschdagsgruppen tillhandahåller en möjlighet för sektionsmedlemmar att visa upp sina projekt. Projektledare för branschdagen CSC bjuds in för att presentera sin forskning, doktorandmöjligheter och deras syn på medieteknik. Projektledare för branschdagen Branschdagsgruppen bjuder in och skapar värde för branschfolk och alumner. Projektledare för branschdagen 3 Kommunikation 3.1 Kommunikationsnämnden arbetar för att information från sektionen ska nå ut till samtliga sektionsmedlemmar Kommunikationsnämnden ska hålla den grafiska profilen och manualen uppdaterad. Kommunikatör Kommunikationsnämnden ska aktivt informera relevanta funktionärer om hur den grafiska profilen och manualen ska användas samt se till att den följs. Kommunikatör Kommunikationsnämnden erbjuder aktivt hjälp med marknadsföringsmaterial till funktionärer. Kommunikatör Kommunikationsnämnden ser till att funktionärstavlan uppdateras vartefter nya funktionärer tillsätts. Kommunikatör 3.2 Webmaster arbetar för att sektionsmedlemmar frekvent skall besöka sektionens hemsida Webmaster implementerar ett system för att filtrera nyhetsinlägg på hemsidan. Webmaster Utvärdera målgruppen för sektionens hemsida och anpassa hemsidan därefter. Kommunikatör Webmaster skapar en sektionskalender på hemsidan där funktionärer ska lägga upp sina events. Webmaster 4 Utbildningsbevakning 4.1 Studienämndens verksamhet är regelbunden och har en väl fungerande struktur Följa upp så att utbildningens teknologer är representerade i alla råd kopplade till KTH och THS. Studienämndsordförande Studienämndsordförande ser till att gemensamma möten sker mellan studienämnderna på sektionen för medieteknik och datasektionen minst två gånger per termin. 4.2 Studienämndens medlemmar och syfte är välkänt bland medieteknikstudenter. Studienämndsordförande Studienämnden ska hålla möten minst varannan vecka och marknadsföra dessa till medieteknikstudenterna. Studienämndsordförande Studienämnden håller minst ett masterråd där samtliga studenter på medietekniska masterutbildningar är inbjudna. Studienämndsordförande Uppdatera och sprid Studienämndens studieinflytandeguide. Studienämndsordförande Presentera och påminna om Studienämndens existens, dess poster och syfte inför åtminstone grundutbildningens teknologer i början av varje termin. Dessutom skall studienämnden aktivt marknadsföra sig till alla medieteknikstudenter vid ytterligare ett tillfälle. 4.3 Programråd och länkmöten verkar regelbundet och effektivt. Studienämndsordförande Studienämden utvärderar programråden samt länkmötenas betydelse och hur vi kan påverka vår utbildning genom dem. Studienämndsordförande Studienämndsordförande, Ledamot för utbildningsfrågor och Programansvarig student medverkar aktivt på programråd och länkmöten. Studienämndsordförande Studienämndsordförande ansvarar för att det finns Klassansvariga studenter i samtliga årskurser. Studienämndsordförande 5 Studiesocialt 5.1 Klubbmästeriet arbetar aktivt för att utveckla sin verksamhet Klubbmästeriet ska utveckla sina evenemang för att nå en bredare målgrupp. Klubbmästarparet Klubbmästeriet uppdaterar sitt styrdokument. Klubbmästarparet 5.2 Studiesociala nämnder samverkar för att exponera sektionens funktionärer Mottagningen ska ge alla funktionärer möjlighet att vara delaktiga under mottagningen. ÖPH Klubbmästeriet erbjuder sektionens funktionärer möjligheten att exponeras under klubbmästeriets event. Klubbmästarparet 2

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:35. 1.2. Val av mötesordförande Matilda

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14 Styrelsemöte 15 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:30. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 14 mars,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare.

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare. Styrelsemöte 11 december 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 18:43. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Samtliga styrelsemedlemmar är närvarande.

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS FÖREDGRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2011-11-08 kl 17.17 i Sal M3 * = Bilaga finns 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Motion 1- Motion om ST

Motion 1- Motion om ST Motion 1- Motion om ST Motion till Sektionen för Energi och miljö Till SM6 2014/2015 Motivering/bakgrund: Det har tidigare varit tal om att masterprogrammet Sustainable technology (på svenska Teknik och

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Sektionsmöte 2015-12-01, 17:15

Sektionsmöte 2015-12-01, 17:15 , 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat kl 17:28. 1.2. Val av mötesordförande Matilda Carlson valdes till mötesordförande. 1.3. Val

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116 Stadga Föreningen bioteknikstudenterna Antagen 111112 Uppdaterad 131116 Förkortningar Föreningen Bioteknikstudenterna Styrelsen för Bioteknikstudenterna Bioteknikdagarna Projektgruppen för Bioteknikdagarna

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Antaget av Fullmäktige 2014-11-06

Antaget av Fullmäktige 2014-11-06 Reglemente för Sektioner Antaget av Fullmäktige 2014-11-06 Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Sektionsstyrelsen... 4 Kapitel 3: Styrelsemöten... 6 Kapitel 4: Årsmöte... 7 Kapitel

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Stadgar för ISACA Sweden Chapter Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Artikel I. Namn och Säte Namnet på denna ideella organisation ska vara; ISACA Sweden Chapter, (Information Systems Audit and Control Association),

Läs mer

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30 THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2012 THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN L1 KLOCKAN 17:30 NÄRVARANDE UR STYRELSEN: ADAM BERG ERIKA KLINGMARK JONAS HÄGGMARK ERIK FLOGVALL BJÖRN MAGNUSSON

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-05-14, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-05-14, 17:00 Föredragningslista, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:17. 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare Johan Lundh Heinstedt väljs till mötesordförande. Niclas Ericsson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 1. Ändamål och säte. Föreningens ändamål är att skapa möjlighet för medlemmar och allmänhet att fiska i naturskön

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN STADGAR FÖRENINGENS FIRMA 1 Föreningens namn är Svenska Hotell Portier Föreningen FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål är att verka för sammanslutning av inom Sverige arbetande hotellportierer/concierger

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING 1 Firma Föreningens namn är Vätgas Sverige Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Vätgas Sveriges ändamål skall vara att: 1 Främja vätgas som energibärare

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-12-01, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-12-01, 17:15 Föredragningslista, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet klockan 17.16 1.2. Val av mötesordförande Robin Palmberg valdes till mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Onsdagen den 2/11 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Johan Suvanen öppnar mötet 17.06. 1.2

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 Föredragningslista, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:20. 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare Terese Skoog väljs till mötesordförande. Niclas Ericsson väljs

Läs mer

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 1. VERKSAMHETSOMRÅDE OCH ÄNDAMÅL 1.1. Verksamhetsområde Konstkåren verkar vid konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet. Konstkåren

Läs mer

Stadgar för Lövsta Båtklubb

Stadgar för Lövsta Båtklubb Stadgar för Lövsta Båtklubb Klubben bildades 1969 och har sin hemort / verksamhetsområde i Enhörna i Södertälje kommun. Stadgarna antagna 1969. Reviderade 2010-05-16. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet.

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet. 1 2 Stadgar Kap. 1 Allmänna bestämmelser Kap. 2 Medlemskap Kap. 3 Allmänna mötet Kap. 4 Odontologiska studentkårens styrelse (OSS) Kap. 5 Styrelsemedlemmarna Kap. 6 Inspektorn Kap. 7 Utskotten Kap. 8 Grupper

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR för den ideella föreningen Jönköping Curling Club (JCC) med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 28 december 1961 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011.05.16 Idrottsrörelsens

Läs mer

Föredragningslista 2012-10-03

Föredragningslista 2012-10-03 Sida 1 av 22 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande Johan Lundh Heindstedt förklarar mötet öppnat kl.17.41 1.2 Val av mötesordförande Johan Lundh Heindstedt väljs till mötesordförande

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014-

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014- Rättvik 2014- Rättviks gymnastikklubb är en ideell förening med verksamhet i Rättviks kommun. Föreningen har som mål att bedriva motions- och hälsofrämjande aktiviteter i olika former - för alla åldrar.

Läs mer

STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF)

STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF) Kapitel 1 Allmänt STADGAR FÖR SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF) 1 Sveriges Modellflygförbunds (SMFF) mål och inriktning Förbundet skall: främja, leda och administrera modellflyget inom Sverige och representera

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

Stadgar för Maskinteknologsektionen

Stadgar för Maskinteknologsektionen Sida 1 av 9 för Maskinteknologsektionen Sida 2 av 9 för Maskinteknologsektionen Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Medlemmar... 3 Kapitel 3: Seniormedlemskap och associerat medlemskap... 4 Kapitel 4: Organisation...

Läs mer

SÖDERSLÄTTS FLYGKLUBB. Stadgar

SÖDERSLÄTTS FLYGKLUBB. Stadgar SÖDERSLÄTTS FLYGKLUBB Stadgar Gällande från och med år 2005 1 Ändamål Klubben, med hemort Vellinge, är en allmännyttig ideell förening och har som ändamål att verka för privatflygets utveckling i enlighet

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-10 Stockholm 2015-03-10 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 10:33 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se Reglemente Antaget:2015-11-21 Ändrat: Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se 2222 1. Ändamål 2. Medlemskap i. Medlem kan stängas av från deltagande i sektionens engagemang om denna person

Läs mer

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Motion angående Intresseföreningen InfoCom Förslag angående Intresseföreningen InfoCom (IC) Som många förmodligen redan är medvetna om så har

Läs mer

FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET

FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET STADGAR Antagna vid konstituerande årsmöte 1992-11-29 Stadgerevision vid årsmöte 1993-05-08; samtliga paragrafer Stadgerevision vid årsmöte 1995-04-25; paragrafer 3:1, 8:3

Läs mer

Reglemente. Antaget 2013-04-12

Reglemente. Antaget 2013-04-12 Antaget 2013-04-12 Innehållsförteckning Förtext... 3 Organisation... 3 2.1 Organisationens olika enheter... 3 2.2 Styrelsens sammansättning och arbetsordning... 4 2.3 Utskottens sammansättning och arbetsordning...

Läs mer

Stadgar för Studeranderådet vid Ålands lyceum

Stadgar för Studeranderådet vid Ålands lyceum Stadgar för Studeranderådet vid Ålands lyceum 1 Namn, hemort och språk Föreningens namn är Studeranderådet vid Ålands lyceum och dess hemort är Mariehamn. Föreningen är religiöst och partipolitisk obunden

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-04-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-04-23 Styrelsemöte 23 april 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 19.28. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 21 april, i enlighet med

Läs mer

STADGAR för Jaktvårdskrets

STADGAR för Jaktvårdskrets STADGAR för Jaktvårdskrets Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 2 Stadgar för jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

11 Stöd att starta ny klubb

11 Stöd att starta ny klubb 11 Stöd att starta ny klubb Förslag till stadgar för medlemsklubbar i SAASDC Inledning Föreningens stadgar utgör grundvalen för föreningens existens. Av stadgarna framgår föreningens ändamål, vilket är

Läs mer

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret? Starta en förening Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets Stadgar för Jägareförbundet Råneå - jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 Antagna av jaktvårdskretsens årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

Proposition: Treårsstrategi i MSF

Proposition: Treårsstrategi i MSF Innehåll Innehåll... 1 Proposition: Treårsstrategi i MSF... 2 Proposition: Verksamhetsrevision i MSF... 4 Proposition: Flytt av fullmäktigemöte... 5 Bilaga 1 Strategisk plan för Medicine Studerandes Förbund

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer