Slutversion TRITA-IM2012:34

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutversion 2012-12-07 TRITA-IM2012:34"

Transkript

1 Biogasproduktion av vass i Kalmar län - en samhällsekonomisk studie Eva Blidberg*, Yvonne Aldentun** och Fredrik Gröndahl* *Industriell ekologi, KTH **Regionförbundet i Kalmar län Slutversion TRITA-IM2012:34

2 Sammanfattning Föreliggande studie är framtagen inom projektet Biogas nya substrat från havet som leds av Regionförbundet i Kalmar län. Syftet är att genomföra en samhällsekonomisk analys av vasskörd för att producera fordonsgas. Ökad användning av fordonsgas bidrar till regionens mål om att minska användningen av fossila bränslen. Samtidigt ger skörd av vass i kustområden ett minskat bidrag av näring till det redan övergödda Östersjön. Biogödsel, som är en biprodukt vid biogasframställning, kan användas på jordbruksmark och blir då en del av näringens kretslopp. Kalmar kommun och dess biogasanläggning har använts i en fallstudie där biomassapotentialen är uppskattad till 180 hektar vassareal motsvarande ton vass i våtvikt. En samhällsekonomisk kalkyl har beräknats för samhällsnytta per ton vass i våtvikt där även ekosystemtjänster har värderats och inkluderats i kalkylen. Känslighetsanalyser har utförts för de ingående parametrarna i kalkylen. Ökad sysselsättning och ökad användning av biogödsel har däremot inte kunnat värderas monetärt men diskuteras utifrån dess samhällsekonomiska nytta. Resultatet från fallet med Kalmar kommun har sedan extrapolerats till att gälla även hela Kalmar läns vassareal (265 ha vass eller ton vass) och en fördubbling av Kalmar läns vassareal. I studien ingår även vissa uppgifter om entreprenörer inom transportsektorn som kan påverkas av en utökad vasskörd inom regionen. Resultaten visar på att samhällsekonomiska nyttor i princip är nödvändigt att inkludera i den ekonomiska balansen för att få en hållbar ekonomi i verksamheten. Vasskörd är dyrt i dagsläget och skörden utgör den enskilt högsta kostnaden för de ingående arbetsmomenten. Här finns en stor potential för teknikutveckling och effektivisering av arbetsmetoder. Övriga parametrar i analysen bedöms ha för liten betydelse för att ensamma kunna kompensera för kostnaden för vasskörd. Undantaget är värderingen av näringsreduktionen till Östersjön som kan variera mycket beroende på beräkningsmetodik. Den samhällsekonomiska kalkylen visar på en förlust på ca 1210 kr per ton vass i våtvikt när nyttan av ekosystemtjänster är inkluderad och man använder metoden viljan att betala eller en vinst på 1480 kr per ton vass i våtvikt om använder marginalkostnadsmetoden för att beräkna värdet av närsaltsupptag. Skördekedjan kostar ca 2250 kr per ton vass i våtvikt och är en viktig faktor för lönsamheten. Den totala kostnaden för vasskörd i Kalmar kommun blir ca 8 miljoner kronor per år. Idag lägger kommunen ner ca på vasskörd av rekreations och estetiska skäl. Någon marginalvinst i form av ökad skörd av vass från kommun till region bedöms inte uppstå eftersom det är troligt att vassen skördas och tas om hand lokalt. Om kommunerna däremot handlar upp tjänsten gemensamt skulle det kunna bidra till ett minskat pris på vasskörd. Med fallstudiens förutsättningar är det osäkert om produktion av fordonsgas av vass är ekonomiskt hållbart i Kalmar län. En reducering för kostnaden av skördekedjan bedöms nödvändig för att vass i stor skala ska bli en verklighet, samt en mer genomarbetad analys av för att värdera ekosystemtjänster som närsaltsupptag. Teknikutveckling och effektivisering är den troligaste vägen att gå för att nå målet med ekonomisk lönsamhet för verksamheten. 2

3 Inledning Bakgrund och syfte Denna rapport ingår som en delstudie i projektet Biogas nya substrat från havet. Projekt Biogas nya substrat från havet drivs av Regionförbundet i Kalmar län i samarbete med Västerviks kommun, Mönsterås kommun, Kalmar kommun, Borgholm Energi, Kalmar Biogas AB, Västerviks Biogas AB, Linnéuniversitetet, Länsstyrelserna i Kalmar län och Gotlands län samt Arbetsförmedlingen. Projektet delfinansieras av regionala strukturfonden för Småland och Öarna och pågår under perioden 2009 till Motivet till projektet Biogas nya substrat från havet är att Kalmar län har som mål inom sitt regionala utvecklingsprogram att länet ska vara en fossilbränslefri region till år I Kalmar län står vägtrafiken för ungefär två tredjedelar av utsläppen av växthusgaser från fossila bränslen. Att hitta andra alternativ till bensin och diesel som drivmedel är därför angeläget. Ett annat mål i programmet är att förbättra vattenkvaliteten i länets kustzoner genom minskade utsläpp av kväve och fosfor till den redan övergödda Östersjön. Projektet i sin helhet ska därför studera möjligheten för länet att öka användningen av förnybar energi genom att nyttja marina resurser för att producera fordonsgas. Genom att använda marin biomassa kan positiva miljökonsekvenser erhållas genom att näringsämnen avlägsnas från vattenmiljön. På så sätt bidrar projektet till miljöområdena Klimatförändringar och Östersjöproblematiken, där övergödning är en del av problemen. Dessutom hamnar näringsämnena från vassen i biogasproduktionens restprodukter som kan återföras till jordbruksmark som biogödsel vilket ger ytterligare en miljönytta. En generell bild av ett kretslopp vid biogasproduktion visas i figur 1. Figur 1. Generell bild av kretsloppet vid biogasproduktion (illustration från Kalmar Biogas AB). 3

4 Tidigare studier i projektet har bland annat utrett biomassapotentialen för marina substrat i regionen [1], förutsättningarna för att skörda alger och vass och effekter på näringsflöden och klimat för olika marina substrat [2], energibalans för en biogasproduktionskedja med vass som substrat [3] och de juridiska aspekterna på att nyttja marina substrat [4]. Mer information om projektet och publikationer hittas på projektets hemsida 1. Syftet med denna samhällsekonomiska studie är att för hela produktionskedjan skörd av vass till fordonsgas - utreda samhällsekonomiska kostnader och vinster för regionen. Målet med studien är att bedöma den ekonomiska bärkraften i en möjlig ökning av biogasproduktion med vass som substrat och eventuellt föreslå områden där det finns förbättringspotential för en ökad lönsamhet. Definitioner: Ekosystem=ett avgränsat område där levande organismer samverkar med varandra och med den icke levande naturen. Ekosystemtjänst=nytta erhållen från naturmiljön. Skörd=insamling av växter eller växtdelar för förädling eller konsumtion. Marginalkostnad=kostnaden som ytterligare en åtgärd för med sig. Undersökningen omfattar i första hand en fallstudie av Kalmar kommun. Här ingår en skörd av hela kommunens biomassapotential av vass i kustområdena och att det kommunalägda bolaget Kalmar Biogas AB producerar fordonsgas som säljs till ett annat energibolag för distribution. Vass och biogasproduktion Bladvass, vass eller rörvass (Phragmites australis) är ett flerårigt gräs som kan bli upp till 4 m högt (figur 2). Jordstammen (rhizomen) är krypande och oftast under vatten. Bladvass är en vanlig nyckelart i våtmarker och växer bäst i sött eller bräckt vatten. Vass trivs i näringsrika miljöer och övergödningen av Östersjön har ökat utbredningen av vass längst Sveriges kuster [5-7]. Kunskapen hur stora arealer vass som finns är dock begränsad och någon nationell övervakning av bestånden sker inte i dagsläget. Figur 2. Bladvass (Phragmites australis). Vassen förökar sig framför allt vegetativt genom sina jordstammar. Vid rätt 1 Biogas nya substrat från havet: Åtkomstdatum:

5 förutsättningar är vass en mycket konkurrenskraftig växt och kan bilda stora områden med täta bestånd. Men det gör också att vassen inte alltid är populär. Sjöar växer igen, badplatser försvinner och utsikten över sjöar och hav hindras. Vass är känd för att vara svår att få bort trots idog klippning vilket vittnar om en stark återväxt (figur 3) men metoden för och frekvensen av klippningen har stor betydelse för beståndens överlevnad. Figur 3. Vassområde i Kalmarregionen som skördades i juli Den gröna vassen i bakgrunden är vid fotograferingstillfället två månader gammal. Många kommuner lägger ner stora summor på vassklippning för att få naturområden mer tilltalande och lättillgängliga för friluftsliv. Skälen kan också vara miljömässiga, t.ex. för att förhindra igenväxning av strandängar eller att öka vattenomsättningen i sund och grunda havsvikar och därmed öka vattenkvaliteten. Oftast lämnas vassen på platsen där den klippts trots att det kan vara en resurs som kan användas både till rötning och förbränning för att bilda förnybar energi. I dagsläget tar markägare inte ut någon avgift för vassen. Den situationen skulle dock kunna ändras i framtiden om efterfrågan på vass ökar. Energimyndigheten förutspår att substrat till biogasproduktion kommer att bli en bristvara [8]. Biogasproducenterna upplever redan nu konkurrens om substraten och slaktavfall kan till exempel kosta upp emot 50 kr per ton [9]. I samma studie nämns också att biogasproducenterna anser att det är viktigt att hålla uppsikt över nya substratkällor samt att arbeta långsiktigt för att säkerställa tillgången på substrat till anläggningarna. Rötningsanläggningarna är sällan intresserade av mindre mängder substrat av skiftande slag eftersom man vill optimera sina processer för ett så högt gasutbyte som möjligt. För större anläggningar bedöms därför endast vasskörd av större skala vara av intresse. 5

6 Ekologiska effekter av vasskörd Vass utgör en viktig biotop för växt- och djurlivet och skörd av vass med god återväxt kan ge både positiva och negativa konsekvenser. För god återväxt bör skörden av vass ske på ett sådant sätt att rhizomerna (rötterna) inte skadas. Skördeförsök inom projektet har visat på varierande återväxt av skördad vass varför noggrann uppföljning rekommenderas så att bestånden inte utarmas. I denna studie är utgångspunkten att skörden sker på ett ekologiskt hållbart sätt enligt gällande lagstiftning [4]. Det innebär att skörden inte får ge några negativa effekter för t.ex. häckande fåglar eller för fisklek och därmed belastar den inte heller den ekonomiska kalkylen i form av förlust av ekosystemtjänster. Positiva effekter av skörd av sommarvass kan däremot vara bidragande ekossystemtjänster. Frånvaro av gammal vass på våren ger varmare mikroklimat, en snabbare utveckling och en kortare livscykel för insekterna. Indirekt ger det i så fall också positiva konsekvenser för insektsätande fåglar och fladdermöss [10, 11]. Det kan även vara positivt för fågelfaunan och för växter att täta, homogena vassbestånd bryts upp och ersätts med en mer omväxlande mosaik av biotoper med inslag av öppet vatten. Generellt bör detta gynna den biologiska mångfalden men magnituden av den positiva effekten är svårbedömd. Ekonomiska analyser Den här studien är framför allt inriktad på att visa de samhällsekonomiska konsekvenserna vid användning av vass för framställning av fordonsgas. Det ingår dock en mindre del av företagsekonomi för att kunna identifiera branscher som berörs och eventuella arbetstillfällen som kan uppstå i samband med storskalig skörd av vass. Arbetstillfällen räknas i sig är en vinst för samhället och ingår i den samhällsekonomiska analysen. Företagsekonomi är läran om företags hushållande med begränsade resurser. Det handlar om företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. Marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering är delar som ingår i företagsekonomi. Det omfattar även entreprenörskap, som inbegriper metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidareutveckla olika verksamheter. Företagsekonomiska analyser och strategisk framförhållning ger konkurrenskraftiga företag och effektivare förvaltningar. En effektiv analys av omvärld och marknaden är också en förutsättning för hushållningen av organisatoriska resurser. Samhällsekonomi handlar om de ekonomiska förhållandena i samhället. I den här studien likställer vi den samhällsekonomiska analysen med en s.k. kostnads-nyttoanalys (CBA). Samhällsekonomiska analyser görs för att utreda effekter av olika företeelser och förändringar i samhället. Sådana analyser kan göras inom samhällets alla sektorer och påverkar alla människor. En samhällsekonomisk kalkyl inkluderar enbart positiva och negativa effekter av en åtgärd som kan värderas i pengar. I en analys ingår även social och miljömässiga effekter som ibland kan värderas i pengar, även om värderingen blir grov. Ibland får dessa effekter diskuteras utifrån andra positiva eller negativa aspekter. [12] Oftast beräknas den samhällsekonomiska lönsamheten av en åtgärd innan man vet om den ska genomföras. Resultaten används tillsammans med 6

7 annat beslutsunderlag när beslutsfattare ska acceptera eller förkasta åtgärdsförslag. De ger inga absoluta sanningar, men kan visa sannolika riktningar för vad en åtgärd kan innebära. Behovet av samhällsekonomiska analyser beror på att samhällets resurser är begränsade och därför krävs att samhället gör prioriteringar. Då vägs fördelar mot nackdelar så att våra resurser utnyttjas på bästa sätt. En viktig del i samhällsekonomiska analyser är känslighetsanalyser. Underlaget till en samhällsekonomisk analys är ofta osäkert och utgörs av ungefärliga skattningar snarare än precisa värden. Det gör det svårt att garantera utfallet av en åtgärd. Känslighetsanalysen undersöker hur resultatet påverkas av ekonomiska förändringar genom att de ingående faktorerna i analysen. På så sätt fås en indikation på osäkerheternas betydelse för slutresultatet. Ekosystemtjänster, biomassa från havet och användning av förnybar energi Ekosystemtjänster är nyttor erhållna från miljön. Naturvårdsverket definierar ekosystemtjänster som funktioner och processer genom vilka ekosystemen och de arter som dessa stödjer bevarar och berikar mänskligt liv [13]. Det innebär att det mänskliga samhället är beroende av dessa tjänster. De har ofta stor ekonomisk betydelse och påverkar vår hälsa men tas ändå ofta för givna. Ekosystemen förändras på grund av mänskliga aktiviteter och överfisket i Östersjön är ett exempel på att människor överutnyttjar naturresurser. Konsekvenserna är ofta större än vad som syns vid första anblicken eftersom så många funktioner i ett ekosystem är beroende av varandra. Ekosystemtjänster kan klassificeras i nyttor: stödjande, reglerande, producerande, kulturella. Speciellt de stödjande ekosystemtjänsterna, som t.ex. biologisk mångfald och resiliens, påverkar i princip de flesta andra tjänster i ett ekosystem. Stödjande ekosystemtjänster är betydligt svårare att värdera jämfört med t.ex. producerande tjänster som oftast har ett direkt marknadsvärde t.ex. att sälja fisk fiskad från Östersjön. Det är viktigt att förstå betydelsen och därmed värdet av vad ekosystemen bidrar med till samhället eftersom många ekosystemtjänster troligen är oersättliga. Ett hållbart nyttjande av marina resurser är viktigt och det innebär att ta hänsyn till både miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser av mänskliga aktiviteter. Upptag av biomassa från havet har framför allt betydelse för näringens kretslopp. I dagsläget är den årliga tillförseln av kväve och fosfor till Östersjön ca ton respektive ca ton. Enligt HELCOM s Baltic Sea Action Plan (BSPA) behövs årliga reduktioner av ton kväve och ton fosfor för att Östersjön ska erhålla god ekologisk status. [14] Sverige ska preliminärt minska sin antropogena belastning med ton kväve och 290 ton fosfor per år fram till år Den totalt belastningen från Sverige var ton kväve och 730 ton fosfor till Egentliga Östersjön. 2 Den nationella 2 Den svenska miljömålsportalen: Åtkomstdatum:

8 åtgärdsplanen anger att tillförseln av näring till Egentliga Östersjön ska minskas med ton kväve och 290 ton fosfor [15]. Från Kalmar län transporterades under år 2010 ungefär ton kväve och 105 ton fosfor till Egentliga Östersjön från vattendrag samt reningsverk och industrier med direkta utsläpp till havet. På regional och lokal nivå kan även mindre näringsreducerande åtgärder ha stor betydelse för vattenmiljön även om det är ett litet bidrag till målet för näringsreduktion för hela Östersjön. Förbränning av fossila bränslen så som olja, kol och naturgas avger koldioxid som bidrar framför allt till växthuseffekten som innebär att jordens temperatur stiger med många globala miljöproblem som följd. Rökgaserna vid förbränning innehåller också svaveloxider och sotpartiklar som ger upphov till försurning och dålig luftkvalitet. I Sverige täcks cirka 21,5 % av vårt energibehov av fossila bränslen i form av råolja, oljeprodukter, kol och koks 3. Till förnybara energikällor hör solenergi, vattenkraft, vindkraft, tidvattenenergi och vågenergi. Biobränslen, t.ex. restprodukter från skogsbruk och energigrödor, räknas också som en förnybar energikälla så länge som tillväxten är lika stor som avverkningen. Biobränslen används för att producera el och värme samt olika drivmedel till våra fordon, t ex etanol och biogas. Biogas är gas som kan utvinnas ur biologiska material, exempelvis från matrester. Att använda förnybar energi ger många fördelar jämfört med att använda fossila bränslen, både för klimatet och för människors hälsa. Framför allt bidrar inte användningen av förnybar energi till klimatförändringarna och de är praktiskt taget oändliga så länge som solen finns som en yttre energikälla. Produktionsanläggningarna t.ex. ett vindkraftverk kan dock påverka människor, djur och natur på olika sätt. Enligt det EU-direktiv som trädde i kraft 1 juli 2009 ska Sveriges andel av förnybar energi vara 49 % år Regeringens energipolitiska mål till år 2020 är bland annat att 50 % av energianvändningen ska bestå av förnybar energi. Ett mål som Sverige idag ligger mycket nära då andelen förnybar energi är 47 %. 4 I Sverige stöds produktionen av biogas genom befrielse från koldioxid- och energiskatt samt genom diverse investeringsstöd. Metodik Företagsekonomi Den företagsekonomiska analysen har utförts genom att den mest berörda företagssektorn har identifierats. Två intervjuer har utförts med företag inom den berörda branschen. Här ställdes frågor om hur företagen skulle påverkas av en ökning av vasskörd inom kommunen, eventuella nyinvesteringar för företaget, nyanställningar och vad de har för åsikter om framtida konkurrens mm. Behovet av arbetskraft för de olika scenarierna och eventuella nyinvesteringar har grovt uppskattats utifrån intervjusvaren. Inkomster, utgifter och eventuella nyinvesteringar har sedan uppskattats för branschen. 3 Statens energimyndighet: Åtkomstdatum: Statens energimyndighet: Åtkomstdatum:

9 Arbetstillfällen bör även räknas in som en samhällsekonomisk nytta men det har varit svårt att få fram ett tillförlitligt underlag som går att värdera monetärt. Möjligheten för fler arbetstillfällen i regionen diskuteras i kapitlet om samhällsekonomi men är inte inkluderade i den samhällsekonomiska balansräkningen. Samhällsekonomi Systembeskrivning Denna samhällsekonomiska fallstudie behandlar den teoretiska möjligheten för skörd av vass i kustområdena inom Kalmar kommun. Biomassapotentialen är beräknad till 180 ha eller ca ton vass i våtvikt [1]. Detta fall benämns Scenario 1. Scenariot utgörs av att vass används som substrat för att producera fordonsgas i en befintlig samrötningsanläggning som ägs av det kommunala bolaget Kalmar Biogas AB. Figur 4 visar en översikt av de ingående momenten i biogasprocessen. Figur 4. Bild över biogasproduktionen i anläggningen i Kalmar (illustration från Kalmar Biogas AB). Kalmar Biogas AB använder ca kubikmeter per år vilka består av slaktavfall, stallgödsel, vassle, potatisskal och fett från fettavskiljare. Ungefär hälften av anläggningens totala kapacitet utnyttjas i dagsläget. Produktionen från biogasanläggningen uppgår till ca 2 miljoner normalkubikmeter biogas per år varav hälften uppgraderas till fordonsgas och säljs till annat energiföretag för distribution. Vid biogasproduktionen erhålls ca kubikmeter rötrester som levereras som biogödsel till lantbruken i närområdet. Bilder på anläggningen visas i figur 5. 9

10 Figur 5. Visar biogasanläggningen i Kalmar. Fotot till vänster visar de två rötgaskamrarna i bakgrunden och fotot till höger visar mottagningstanken för flytande organiskt material. En systemanalys för skörd av vass och fordonsgasproduktion i Kalmar Biogas samrötningsanläggning har utförts inom projektet Biogas nya substrat från havet [3]. Resultaten visade på en positiv energibalans där 40 % av erhållen biometan går åt för att driva systemet. Nettoproduktionen av energi (1644 MJ per ton vass i våtvikt) motsvarar ca 40 liter bensinekvivalenter per ton skördad vass. För den samhällsekonomiska studien har vissa nyckeltal identifierats. De ingående nyckeltalen i produktionskedjan är benämnda som 1-6 i figur 6. Avgränsningen för denna fallstudie är satt när Kalmar Biogas AB avyttrar fordonsgas och biogödsel. Det innebär att distribution av fordonsgas och biogödsel från biogasanläggningen inte ingår i denna studie. Figur 6. Beskrivning av fallstudiens samhällsekonomiska system med ingående nyckeltal. N=kväve, P=fosfor.

11 Systemet förutsätter att kommunen bedriver vasskörd på entreprenad och även driver biogasanläggningen. Det förutsätts också att vassen skördas på land. Detta beror på att det inte funnits några tillförlitliga data på kostnader för skörd av vass i vatten. Dock kan nämnas att ett sådant förfarande är svårare och tar längre tid med dagens metoder och därmed anses vara mer kostsam än skörd av vass på land. Det förutsetts att fordonsgasen användas lokalt, att markägare inte tar ut någon avgift för vassen och att kommunen inte heller tar ut någon avgift från Kalmar Biogas AB för vassen som substrat för fordonsgasproduktion. Vasskörden förutsätts ske på ett ekologiskt hållbart sätt enligt gällande regelverk och därmed förväntas de erhållna ekosystemtjänster ge positiva bidrag i den samhällsekonomiska kalkylen. Fallstudien beaktar de delar i produktionskedjan som har bedömts ha störst betydelse för samhällsekonomiska intäkter och kostnader men utgör ingen fullständig analys av de mervärden som kan uppstå vid utökad användning av förnybar energi. Beräkningar för kostnaden av de olika delarna i produktionskedjan per ton skördad vass i våtvikt har beräknats och en samhällsekonomisk balansräkning har utförts liksom beräkningar av den totala kostnaden för skörd av ton vass i Kalmar kommun. Systemet ovan (Scenario 1) har sedan extrapolerats till att gälla för ytterligare två scenarier förändrade skördearealer (Tabell 1). Scenario 2 beskriver hela regionens vassområden och scenario 3 visar på ett mycket storskaligt alternativ som eventuellt skulle kunna uppstå om biomassapotentialen för Kalmar län är kraftigt undervärderad i nuläget eller om även Öland och Gotlands vassarealer räknas med i kalkylen. Den samhällsekonomiska analysen för Scenario 2 och 3 bygger fortfarande på ett lokalt omhändertagande av vassen där kommunerna är huvudmän för produktionskedjan så som beskrivet för scenario 1. Tabell 1. Antal hektar och uppskattad biomassapotential för de olika scenarierna. Scenario Antal skördade Biomassapotential Kommentar hektar i ton vass våtvikt Representerar Kalmar kommuns potential Representerar Kalmar läns kustkommuners potential En 100 % ökning av Kalmar läns kustkommuners potential Ingående ekonomisk data för beräkningar av nyckeltal Nedan beskrivs ingående data i de ekonomiska beräkningarna. Numreringen hänvisar till de nyckeltal som visas i figur 6. 1) Vasskörd och transporter Uppgifter för kostnader av de olika momenten av vasskörd har erhållits från entreprenörer som bedriver vasskörd av en mindre areal, ca 5 ha, och då endast för skörd av vass på land. Kostnaden är angiven till ca kr ton vass i våtvikt inklusive transporter. För vasskörd i större skala kan viss minskning av pris förväntas på grund av konkurrenskraft och effektivitetsutveckling. Beräkningarna baseras därför på 75 % av det ursprungliga angivna priset ovan (tabell 2). 11

12 Tabell 2. Ingående parameter i den ekonomiska kalkylen för skördekedjan av vass. Ingående parameter Kostnad för skörd 3100 kr per ton vass i våtvikt inklusive transporter I kostnader för vasskörd ingår olika moment för att vassen ska bli till ett lämpligt substrat för biogasproduktion. Momenten indelas i: klippning (figur 7) och ihopsamlande, strängläggning (figur 8), pressning, rundbalsensilering, lagring, hackning, containerhyra. Även transporter från platsen där skörd sker till lagringsplatsen (Transport 1 medeldistans 20 km) och transporter från lagringsplatsen till biogasanläggningen (Transport 2 medeldistans 5 km) ingår i skördekedjan. Underlaget för beräkningar av transportkostnader visas i tabell 3. Förutom detta tillkommer kostnaden för plast till ensilering och nät som skydd för fåglar vid lagring. En specificering av kostnaderna för de ingående momenten redovisas i resultatdelen. Tabell 3. Underlag för beräkningar av transporter i den ekonomiska kalkylen. Underlag för beräkningar av transportkostnader Hastighet 50 km per timme Lastningsvolym Lastningstid Transport 1 Transport 2 15 ton 0,5 timmar 1 timme Figur 7. Skördemaskinen Truxor med räfsa klipper och samlar ihop vassen i ett steg. 12

13 Figur 8. Balning av stränglagd vass på strandäng i Kalmar län. 2) Fordonsgasproduktion och försäljning I fallstudien har modifierade litteraturvärde tagits fram för produktion och försäljning av fordonsgas utifrån gasutbytet för vass (tabell 4). Anledningen till detta är att Kalmar Biogas AB inte vill lämna ut den typen av information. Produktionskostnaden anges därmed till 0,45 kr per kwh och avser investeringar i och drift av rötningsanläggningen inklusive uppgraderingskostnader. Energimyndigheten anger ett intervall för produktionskostnaderna och här har det lägre intervallet valts på grund av att anläggningen använder en del av den producerade energi från biogasen för att driva anläggningen. Det ger en lägre produktionskostnad än om energin köps från annat energiföretag. Marknadspriset för fordonsgas angavs till 5,32 kr år 2009 [16]. Försäljningspriset antas i fallstudien ha ökat något sedan dess och är därför satt till 6 kr per normalkubikmeter fordonsgas vilket också är i paritet med Kalmar Biogas AB:s intäkter för fordonsgasen. Tabell 4. Underlag för beräkningar av kostnader för anläggningens fordonsgasproduktion och intäkter vid försäljning av fordonsgas till den ekonomiska kalkylen. Underlag för beräkningar av fordonsgasproduktion och försäljning Kommentarer och referenser Biogasutbyte 220 Nm 3 per ton organiskt material Studie gjord inom projektet Kostnad för biogasproduktion [3]. 0,30 kr per kwh Värdet baseras på modifierad litteraturdata [8, 16, 17]. Kostnad för uppgradering av biogas till fordonsgas Intäkt från försäljning av fordonsgas 0,15 kr per kwh Värdet baseras på modifierad litteraturdata [8, 16, 17]. 6,00 kr per Nm 3 fordonsgas Värdet baseras på modifierad litteraturdata [8, 16, 17]. 13

14 3) Biogödsel Biogödsel inbringar inga intäkter enligt Kalmar Biogas AB och därmed bedöms att betalningsviljan för biogödsel är noll. Däremot får bolaget bekosta transporter för leverans av biogödsel till jordbruken. Transportkostnaden ingår dock inte i det studerade systemet. Användningen av rötrester som biogödsel ersätter fossilt baserat mineralgödsel vilket har en positiv effekt på miljön eftersom det minskar utsläppen av växthusgaser. Denna effekt är inkluderad i värdet för Minskade utsläpp av växthusgaser och partiklar. 4) Näringsreduktion För att värdera nyttan av den näring som på grund av vasskörden inte tillförs Östersjön och som sedan hamnar på åkrarna som biogödsel har Naturvårdsverkets schablonvärden för kväve- och fosforreduktion använts (tabell 5). Dessa värden baseras på befolkningens betalningsvilja för en förbättrad vattenkvalitet och innehåller alla aspekter på detta, även rekreation som t.ex. bättre förhållanden för bad. Dessa aspekter gäller dock vattenmiljön och inte förbättrade förhållanden på land. Näringsinnehållet i vassen baseras på uppgifter från tidigare studier inom projektet. Tabell 5. Underlag för beräkningar av näringsreduktion i den ekonomiska kalkylen. Underlag för beräkningar av näringsreduktion Kommentarer och referenser Nytta Kväve Fosfor 31 kr per kg näringsämne 1023 kr per kg näringsämne [18] Näringsinnehåll i vass Kväve Fosfor Kalium 1,5 % av torrvikten 0,14 % av torrvikten 1,2 % av torrvikten [19] Torrvikten är 45 % av våtvikten 5) Rekreation och estetik Kalmar kommunen klipper ca 30 hektar vass varje år till en kostnad av ca kr. Ytterligare 10 hektar klipps av ideella organisationer som då lånar kommunens vassklippningsmaskin, amfibieklipparen Truxor. (Pers. kom. Susanna Minnhagen, ) Kommunen lägger därmed ner kr per ton vass i våtvikt per år för att klippa vass. Begränsningen av hur stora områden som klipps begränsas av kommunens resurser och det bedöms att kommunen i dagsläget klipper vass i de områden som har högst prioritet. Därefter bedöms betalningsvilja sjunka med ökade arealer vass som klipps. För denna fallstudie görs därför antagandet att betalningsviljan minskar linjärt med motsvarande mängd ökad vasskörd utifrån dagens kostnad av vassklippning. För 180 ha blir då betalningsviljan 330 kr per ton vass i våtvikt (tabell 6). Tabell 6. Kostnad för klippning av vass för rekreation och estetik. Ingående parameter 180 ha 330 kr per ton vass i våtvikt 14

15 6) Minskade utsläpp av växthusgaser och partiklar Vid användning av förnybar energi minskar emissionerna av både växthusgaser och partiklar. Detta har ett värde både för klimatet och för människors hälsa. Underlag för beräkningar av minskade emissioner av växthusgaser och partiklar visas i tabell 7. Tabell 7. Underlag för minskade emissioner av växthusgaser och partiklar i den ekonomiska kalkylen. Underlag för beräkningar av minskade emissioner av Kommentarer och referenser växthusgaser och partiklar Minskad mängd växthusgaser 80 % Jämfört med ett system baserat på fossilt bränsle som gav 84 g CO 2-ekvivalenter per MJ [19]. Nettoenergi 457 kwh per ton vass i våtvikt [19] Betalningsvilja för minskade utsläpp av växthusgaser Värde av minskade utsläpp av partiklar 250 kr per ton CO 2-ekvivalenter Cirkapris för frivillig klimatkompensering i Sverige. 0,05-0,1 kr per kwh Tyngre fordon i tätort enligt Statens Energimyndighet [8]. Resultat och diskussion Företagsekonomi Den främsta kategorin som specifikt bedöms beröras av vasskördearbete inom regionen är entreprenörer som kan utföra skördearbetet och transporterna åt kommunerna. Företag inom denna kategori har intervjuats. Anledningen till att biogasanläggningen inte har tagits med i studien är att mängden vass som substrat antas rymmas inom den normala verksamheten och därför inte påverkar antalet anställda i någon högre grad. För biogasanvändning generellt har Biogas Öst tagit fram en rapport om där de nämnda branschkategorierna är följande: 1) El-, gas-, och värmeverk, 2) vägtransporter, 3) företagstjänster och 4) administration. Framför allt för Scenario 3, alternativet med störst mängd vass, kommer säkerligen dessa kategorier också beröras. Inom ramen för detta projekt har det dock inte funnits möjlighet att undersöka konsekvenserna av detta men alla arbetstillfällen som tillkommer i regionen bedöms vara positivt för samhällsekonomin. De två intervjuade företagen har maskinparker att utföra alla moment i skördekedjan inklusive transporter och sönderdelning av vass. I intervjuerna säger båda företagen att de inte behöver anställa mer personal eller inskaffa nya maskiner om skörd i mindre skala ska utföras. Här nämns en vassareal av ha. Ett av företagen nämner att de eventuellt skulle ha behov av en större och effektivare exakthack, vilket är en investering på ca 3 miljoner kr för en kraftig nytillverkad maskin typ Doppstadt. För att intäkterna från skörden sak bära maskinkostnaderna och få lönsamhet i en vasskörd anser ett av de intervjuade företagen att det krävs en storskalig skörd om ca ha. Det krävs många olika maskiner vid skörd av vass och exempel på sådana är listade i tabell 8. Mer om olika sätt att skörda vass finns att läsa i projektets rapport Vasskörd för produktion av biogas [20]. 15

Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas

Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas En fallstudie för Skåne och Västra Götalands län RAPPORT NR 90 I MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM MIKAEL LANTZ OCH LOVISA BJÖRNSSON INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK

Läs mer

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd)

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Denna rapport är slutredovisningen av Jordbruksverkets uppdrag att redovisa möjlig utformning av en ersättning

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapligt Miljövetarprogram. Teknikneutrala miljöanpassade offentliga upphandlingar av bioavfall

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapligt Miljövetarprogram. Teknikneutrala miljöanpassade offentliga upphandlingar av bioavfall GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapligt Miljövetarprogram Teknikneutrala miljöanpassade offentliga upphandlingar av bioavfall Jämförelse av miljöekonomisk modell och viktningsmodell Examensarbete i

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden

Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden LRF Dalarna Lantbruk Delägare Elbolag Mejeri Slakteri Anläggningsleverantörer SÄTERBYGDENS BIOGAS AB Bank Staten Försäkring Åkare Personal Kund Henrik Axelsson

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Läs mer

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011 Antagen 2011-12-19 i KF 1 Förord: Produktion, distribution och användning av energi har troligen den enskilt största passiva influensen på vårat moderna

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Biogas i Gästrikeregionen - BiG

Biogas i Gästrikeregionen - BiG Biogas i Gästrikeregionen - BiG En systemanalys Ola Norrman Eriksson Teresa Hermansson 1 Förord Denna studie om etablering av biogas i Gästrikeregionen har utförts med stöd av forskningsstiftelsen Gästrikeregionens

Läs mer

Vägen till bioenergisystemet 2050

Vägen till bioenergisystemet 2050 STS 15030 Examensarbete 30 hp Juli 2015 Vägen till bioenergisystemet 2050 En socioteknisk studie av hinder och förutsättningar för en omställning till ökad lokal biogasproduktion Josefin Hamrefors Maria

Läs mer

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster rapport 5937 februari 2009 1 I sitt arbete Oeconomica naturae (Naturens ekonomi) påpekade Carl von Linné att om vi brydde oss mer om

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta?

Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta? Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta? Per Kågeson CTS Lina Jonsson VTI CTS Working Paper 2012:18 Sammanfattning Potentialen i Sverige för produktion av avfallsbaserad rötgas som kan

Läs mer

Energistrategi 2011-2020

Energistrategi 2011-2020 www.gislaved.se Samrådsupplaga Energistrategi 2011-2020 Sammanfattning En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen

Läs mer

LIVSCYKELANALYS Miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion 1999

LIVSCYKELANALYS Miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion 1999 LIVSCYKELANALYS Miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion 1999 Innehåll 1 Inledning sid 2 2 Sydkrafts eltillförsel och elproduktionen i Norden 5 3 Sammanställning av miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion

Läs mer

Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad. Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011

Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad. Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011 Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011 1 Slutrapport Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad.

Läs mer

BIOGAS I FÄRS LOVISA BJÖRNSSON OCH MIKAEL LANTZ

BIOGAS I FÄRS LOVISA BJÖRNSSON OCH MIKAEL LANTZ BIOGAS I FÄRS Förstudie LOVISA BJÖRNSSON OCH MIKAEL LANTZ BIOGAS I FÄRS FÖRSTUDIE Rapport Nr 9, APRIL 2010 Lovisa Björnsson och Mikael Lantz Envirum AB www.envirum.se Beställare: Biogas Färs BIOGAS I FÄRS

Läs mer

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFS RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFs

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål?

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Emma Heikensten 19861218-0367 Kandidatuppsats Våren 2010 Nationalekonomiska institutionen Handledare: Fredrik Andersson Sammanfattning Elcertifikatsystemet

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Förstudie för energikombinat Otterbäcken

Förstudie för energikombinat Otterbäcken Förstudie för energikombinat Otterbäcken I samarbete med; Gullspångs kommun Vänerply AB Stora Enso Bioenergi AB Skaraborgs kommunalförbund Beijer Electronics Automation AB Vattenfall AB Datum: 200905-201002

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer