innovation och entreprenörskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innovation och entreprenörskap"

Transkript

1 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

2 Innehåll 1. Bakgrund och inledning Regional innovationsstrategi (RIS) Förutsättningar för innovationer i Örebroregionen Nationell innovationsstrategi och Europa Omvärlden Smart specialisering och RIS 7 2. Genomförande 8 3. Genomsyrande perspektiv 9 4. Innovations- och företagsklimat Samverkan Utbildning Nya och växande företag Rådgivning och utveckling Etablerings- och investeringsservice Finansieringsmöjligheter Innovationsutveckling System för att stödja innovationer 19 Bilagor 20 Bilaga 1 Regionala utvecklingsstrategins 20 mål för innovationer och entreprenörskap Bilaga 2 Europa 2020 mål och nationella mål 21 Bilaga 3 Gemensamma begrepp 22 2 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

3 Förord Sveriges innovationsstrategi handlar om att stärka svensk konkurrenskraft och tar sikte på att skapa ett Sverige år 2020 där innovation ger framgångsrika företag, fler jobb och bättre livskvalitet för alla invånare. Svensk konkurrenskraft bygger i stor utsträckning på nya varor, tjänster och system med ett högt kunskapsinnehåll. Örebroregionen tar fasta på Sveriges innovatiosstrategi. Med ett kraftfullt arbete för hållbar tillväxt och utveckling i hela regionen lägger vi grunden för god livskvalité och utvecklad välfärd. Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi (RUS) antogs 2010 och är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Strategin är framtagen i samverkan med näringsliv, kommuner, landsting, uni versitet och ideell sektor. Ett av de fyra utvecklingsområden som pekas ut som strategiskt viktig för vår region är innovationer och entreprenörskap. Innovationer och entreprenörskap som kan skapa nya och växande företag och samhällsentreprenörer. Till RUS finns handlingsplaner inom olika utvecklingsområden som pekar ut aktiviteter, tidplan och ansvarsområden. Ansvaret för att förverkliga handlingsplanerna sker i samhandling mellan olika aktörer i regionen. De aktörer som står bakom handlingsplanen för innovation och entreprenörskap är regionens stödsystem för innovation och entreprenörskap. Nu när den tredje handlingsplanen tas fram pekar vi ut de viktigaste aktiviteterna som startar under 2014 eller Här tar vi ett gemensamt ansvar för regionens utveckling och utvecklingsstrategins måluppfyllelse inom innovation och entreprenörskap. Under 2014 har arbetet påbörjats med att ta fram en regional innovationsstrategi (RIS). RIS kommer att bygga på arbetet kring smart specialisering och lyfta fram de innovativa processer som pågår i regionen. Den ska även visa på de förutsättningar och utmaningar som regionen står inför områden där vi behöver satsa extra och kan använda målsättningarna i EUs nya strukturfondsprogram för utvecklingsprojekt. Maj 2014 Magnus Persson Regiondirektör innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

4 1. Bakgrund och inledning Örebroregionen behöver fortsätta att utveckla arbetet kring innovation och entreprenörskap för att vara en fortsatt konkurrenskraftig region. Regionen är i behov av att fler nya idéer och innovationer kommer ut på marknaden. Detta ger förutsättningar för nya företag och ger befintliga företag en möjlighet att växa. Vilket i sin tur skapar konkurrens, förnyelse av näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. Ett tydligt och utvecklat samarbete mellan näringsliv, akademi, ideell och offentlig sektor är en förutsättning för att vår region ska utvecklas. Innovation i samhällsdebatten är viktig. Innovationer ska hjälpa oss att lösa de stora framtidsutmaningarna en åldrande befolkning, kommande energikriser och klimathotet. Med det sagt så har innovation också blivit allt viktigare för regionernas utvecklings- och tillväxtstrategier. Den regionala innovationspolitiken måste ta ställning till innovationsbegreppet, innovationspolitikens mål och till ett antal avvägningar som tillsammans ska skapa den bästa myllan för innovatörer, företag, forskare och andra. Arbetet kan sammanfattas i en Regional innovationsstrategi (RIS). Innovationsbegreppet 3 varianter En innovation är införandet av eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara/produkt, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer. (oecd, oslo-manualen) En annan definition av innovation som används allmänt i innovationspolitik både i departement och i myndigheter, är något nytt som förändrar ekonomins innehåll och som skapar nytt eller större ekonomiskt och samhälleligt värde när marknaden tar till sig, prövar och använder det. Begreppet innovation har utvecklats till att omfatta mer än tekniska eller andra typer av produktidéer såsom utveckling av relationerna med kunder och leverantörer, försäljningskanaler, affärsmodeller, organisation och ledarskap samt metodutveckling med stöd av bl.a. designkompetens. (näringsdepartementet 2010) 4 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

5 1.1 Regional innovationsstrategi (RIS) Arbetet med att ta fram en regional innovationsstrategi (RIS) påbörjades våren Utgångspunkten i arbetet är de fyra målområdena i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS målområden Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap, se bilaga 1 Lustfyllda möten och upplevelser Den öppna regionen Att driva innovationsverksamhet är en viktig framgångsfaktor för en regions utveckling. Strategin behövs för att vi på ett enhetligt och målmedvetet sätt ska kunna arbeta med att utveckla ett innovativt förhållningssätt i regionen. Viktigt är också att sociala innovationer lyfts fram i RIS. Innovativa regioner Innovativa offentliga verksamheter Innovativa människor Regional innovationsstrategi RIS Innovativa företag och organisationer Forskning och högre utbildning av hög kvalitet för innovation Ramvillkor och infrastruktur för innovation Figuren beskriver pusselbitarna i regionala innovationsstrategin (RIS), som i stort ansluter till den nationella innovationsstrategin. innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

6 1.2 Förutsättningar för innovationer i Örebroregionen Örebroregionen har ett stödsystem för innovationer och entreprenörskap som består av aktörer från forskning och utbildning, affärs- och innovationsrådgivning samt finansiering. De största aktörerna i stödsystemet är Örebro universitet, Inkubera, Almi, Örebro läns landsting, Örebroregionen Science Park och Coompanion. Utmaningen är att samla regionen kring gemensamma styrkeområden och branscher. Spetsområden som omnämns i stödsystemet för innovation och entreprenörskap är robotik, komplexa system, energetiska material, nutrition och distribution. Tillverkning, logistik, handel och besöksnäring ges som exempel på regionens branschsatsningar tillsammans med kunskapsintensiva företag. Innovationsförmåga behövs för att förändra sättet att producera offentlig service, varor och upplevelser. Ur både ett nationellt och ett internationellt perspektiv finns stora möjligheter att utveckla tjänsteinnovationer i dessa branscher som också kan bli exportmogna. viktigt Ett universitet som är drivande och utökar sitt samarbete med näringsliv, samhälle och andra universitet. Analys av näringslivet i Örebro län gjordes en analys av regionens aktiebolag som tillsammans har anställda. Den visar på en tillväxt i förädlingsvärdet på 15 procent, tillväxt i antalet anställda med 10 procent och tillväxt i antalet företag med 26 procent. Studien visar att majoriteten av jobben och företagen finns i Örebro kommun och att tillväxttakten är högre än andra större jämförbara kommuner som till exempel Linköping, Norrköping och Umeå. Verkstad är den bransch med högst förädlingsvärde. Inom men stål/metall och IT/Telecom är förädlingsvärdet lägre. Bygg och besöksnäring ökar både tillväxt, antal anställda och antal företag mellan Nya företag inom bygg, företagstjänster och omsorgsbranschen skapar flest nya jobb. I detaljhandeln och besöksnäring skapas både nya företag och jobb. 1.3 Nationell innovationsstrategi och Europa 2020 EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före Varje medlemsland har antagit egna nationella mål för respektive område, se bilaga 2. Den nationella innovationsstrategin utgiven av Näringsdepartementet 2012 visar vägen för arbetet med innovationer i Sverige med sikte på både Europa 2020 mål och nationella mål. Intressant att veta är att Sverige leder EU:s innovationsindex 2014 tätt följt av Danmark, Tyskland och Finland. 1.4 Omvärlden Vi lever i en tid av ständiga förändringar i Sverige och i övriga världen. Det är avgörande för oss att förstå vilka trender som berör oss och hur vi ska agera utifrån dem. Regional innovationsstrategi för Örebroregionen behövs för att: Möta samhällsutmaningar Skapa konkurrenskraft och jobb Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet 1. Värdet av ett företags produktion minus kostnader för inköp av varor, tjänster, finansiella kostnader och avkastning. 2. se fliken Om Regionförbundet och Rapporter 6 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

7 Innovationer utvecklas i ett stimulerande innovationsklimat. Ett gott klimat skapas av människor, i samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor. Ett gott klimat kräver samhandling mot väl kända mål och förväntningar, hög tillgänglighet och tydlighet. 1.5 Smart specialisering och RIS Smart specialisering är en utveckling av forskningsoch innovationsstrategier som Europeiska kommissionen tagit fram. Ett smart arbete som vi gör tillsammans i regionen för att hitta styrkor, svagheter möjligheter och hot men också i samverkan med andra regioner i och utanför Sverige för gemensamt lärande och samarbete. Örebroregionen kommer i det fortsatta arbetet med regional innovationsstrategi (RIS) använda Smart specialisering som ett redskap. Smart specialisering grundar sig på insikten att en ny och ärlig utvärdering av regionens styrkor och svagheter måste göras. Gamla vedertagna sanningar bör ifrågasättas och arbetet behöver bedrivas nära de regionala intressenterna. Genom arbetssättet smart specialisering kan man identifiera unika tillgångar som främjar konkurrenskraften i regionen. Arbetet utgår från regionens näringslivsstruktur och olika kunskapsbaser. Fokus ska vara att påskynda processen från idé till marknad och koncentreras till ett fåtal väldefinierade områden där regionen har samverkansfördelar. Regional innovationsstrategi som tas fram med Smart specialisering som arbetssätt kommer att benämnas RIS 3 enligt EUs direktiv. innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

8 2. Genomförande Handlingsplanen innovation och entreprenörskap har ett kortare tidsperspektiv än den regionala utvecklingsstrategin och den regionala innovationsstrategin. Den har jobbats fram tillsammans inom stödsystemet för innovation och entreprenörskap. Alla aktiviteter är förankrade hos respektive organisation som tar ansvar för genomförandet. Att på detta sätt vara sampratade om vem som gör vad ger en trygghet för företagen och människorna i systemet och gör det lättare att skapa ett innovativt klimat för att nå målen i regional utvecklingsstrategi (RUS). Aktiviteterna i handlingsplanen ska påbörjas under Varje aktivitet har en ansvarig organisation plus partners för samhandling. Regionförbundet ansvarar för spridningen av handlingsplanen samt årlig uppföljning av planens genomförande. Finansieringen av genomförandet kommer dels att ske via projektmedel och dels via ansvarig värdorganisations verksamhetsbudget. Projektmedlen hämtas bland annat från regionala medel (Länsstyrelsen i Örebro län och Regionförbundet Örebro), strukturfonderna, landsbygdprogrammet, Vinnova och Tillväxtverket. Handlingsplanen fokuserar på tre huvudområden och sex underområden. Innovations- och företagsklimat Samverkan Utbildning Nya och växande företag Rådgivning och utveckling Etablerings- och investeringsservice Finansieringsmöjligheter Innovationsutveckling System för att stödja innovationer stödsystemet för innovation och entreprenörskap Idébärare Forskare Örebro universitet Forskare Örebro läns landsting Studenter Offentlig sektor Företag Enskilda personer aktörer Innovationskontoret Innovationskontoret och ÖLL Drivhuset Almi, Coompanion Almi Almi, Coompanion och NyföretagarCentrum idémottagare Idé till Inkubera Idé till universitetets utvecklingsbolag Nya företag, nya varor/tjänster Nytt socialt företagande Ny forskning Nya utvecklingsprojekt Patent, licensieringar Idé till Örebroregionen Science Park 8 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

9 3. Genomsyrande perspektiv Regionala utvecklingsstrategin (RUS) pekar på fem framgångsperspektiv som ska genomsyra stödsystemet för innovation och entreprenörskap för att vi ska få en långsiktig, mänsklig och hållbar utveckling. Perspektiven är: Ekologiskt hållbart Mångfald och integration Barn och unga En jämställd region En god folkhälsa I arbetet med denna handlingsplan har regionens granskare inom jämställdhet varit delaktig samt en extern genusforskare. Jämställdhet råder då kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. När det exempelvis gäller kvinnors andel av företagandet i vår region så är den cirka 20 procent. Företagare med utländsk bakgrund är cirka 12 procent. Båda ligger i linje med snittet för Sverige. Samtidigt så har småföretagare som arbetar med miljöfrågor samt unga företagare en större tillväxtvilja och framtidstro än äldre företagare. Det är av största vikt att ta till vara kompetenser, idéer och allas utvecklingsmöjligheter i stödsystemet för innovation och entreprenörskap. De ansvariga aktörerna har i uppdrag att beakta perspektiven vid genomförande av aktiviteter. innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

10 4. Innovations- och företagsklimat Innovativa företag har större tillväxtvilja 3. Resultatet från undersökningen visar att de medelstora företagen anser sig vara mer innovativa än småföretagen. Detta gäller särskilt inom områdena nya produktionsprocesser, ny organisation och ledarskap samt nya metoder att marknadsföra och sälja företagets produkter. Företag som anser sig vara innovativa är i Örebroregionen något färre än snittet för riket visar undersökningen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har under hösten 2013 genomfört en enkätundersökning om förutsättningarna för innovation i kommuner, landsting och regioner. Den sammantagna bilden är att relativt få kommuner och landsting arbetar aktivt och systematiskt med att främja innovation ur ett brett verksamhetsperspektiv. Det finns en stor efterfrågan på kunskap både vad gäller innovationsfrågor generellt men även praktiska frågor som rör metodstöd och verktyg Utmaning En förutsättning för att Örebroregionen ska utvecklas som en bra miljö för innovationer, entreprenörskap och företagande är kort och gott ett bra företagsklimat som också säkerställer att tillväxtmöjligheter främjas och uppmärksammas i fler branscher än de traditionellt mansdominerade. Positiva attityder och värderingar till innovationer och entreprenörskap utifrån de genomsyrande perspektiven lägger grunden till nya och växande företag i vår region. Arbete för att förbättra attityder och lärandet kring innovation och entreprenörskap i regionen måste pågå kontinuerligt och omfatta invånarna, näringslivet, det regionala ledarskapet och politiker. Framgångsfaktor En regions framtid ligger i förmågan att vara attraktiv för investerare, företag, boende och besökande. För att lyckas krävs ett starkt regionalt ledarskap. Framgångsrika företag inser att de kan utvecklas positivt om den regionala myllan är gynnsam. Särskilt viktig är tillgången till kvalificerad arbetskraft. 3. Företagens villkor och verklighet 2011 utgiven av Tillväxtverket. 10 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

11 4.1 Samverkan Innovationsprocessen börjar med en idé och slutar med en innovation, det vill säga en idé tagen till en marknad och kommersialiserad. De flesta innovationer uppstår ur identifiering av ett problem och genomgår ett flertal lärandeprocesser där en mängd aktörer, individer såväl som organisationer, är inblandade. Inom stödsystemet för innovation och entreprenörskap arbetar många olika aktörer aktivt för att skapa en mer innovativ och entreprenöriell Örebroregion. Genom att aktörerna samverkar kan de stödja företagen och människorna bättre, vilket skapar förutsättningar för ett gott regionalt företagsklimat. Aktivitet ansvar Partner Etablera regional EU-projektservice åt stödsystemet för regionförbundet Örebro universitet innovation och entreprenörskap örebro Kommun länsstyrelsen örebro läns landsting Säkerställa ett system inom företagsrådgivning som är anpassat Almi alla aktörer i stödsystemet för för kvinnors och mäns olika behov och förutsättningar. innovationer och entreprenörskap Genomföra ett regionalt arrangemang inom entreprenörskap regionförbundet Alla aktörer i stödsystemet för innovationer och entreprenörskap Gemensam studieresa. regionförbundet Alla aktörer i stödsystemet för innovationer och entreprenörskap Samverkan för en förbättrad kommunservice som är anpassad bro samtliga BRO kommuner för både kvinnors och mäns behov och förutsättningar. Inspirationsseminarier för den sociala ekonomin. partnerskapet för Alla aktörer i stödsystemet för sociala innovationer innovationer och entreprenörskap innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

12 4.2 Utbildning Positiva attityder och värderingar till entreprenörskap lägger grunden för ett gott förhållningssätt till företagande. Satsning på utbildning och kompetens behövs för att möta behov av andra sätt att jobba och organisera sig. Detta skapar ett klimat som främjar innovationer och entreprenörskap för alla oavsett kön eller härkomst. Aktivitet ansvar Partner Erbjuda poänggivande kurser i nyföretagande och örebro universitet Almi entreprenörskap under studietiden vid universitetet. drivhuset coompanion Entreprenörskap i skolan regionförbundet BRO Både kvinnor och män erbjuds entreprenörskap inom SFI-utbildningen. bro almi IFS coompanion nyföretagarcentrum drivhuset Arrangera utbildningar åt stödsystemet för innovationer regionförbundet Länsstyrelsen (Regionalt resurscentra) och entreprenörskap kring kvinnors företagande. 12 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

13 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

14 5. Nya och växande företag Forskning visar att regioner med många småföretag kommer att skapa fler nya företag jämfört med andra regioner. En förklaring är att där det finns många företagare skapas många förebilder, många känner någon som startat ett företag. Samma mekanismer kan användas för att stimulera fler kvinnor att starta och driva företag. Örebroregionen ska vara en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling. År 2013 startades nya företag i Örebroregionen 4. I den regionala utvecklingsstrategin är målet att år 2015 ska minst företag startas varje år. Trots att målet med nya företag snart är nått ligger andelen nya företag per invånare i Örebroregionen lågt i ett nationellt perspektiv 5. Fler behöver se eget företagande som ett alternativ för sin försörjning. Nya företag skapar konkurrens, förnyelse av näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. Vi behöver säkra att alla företagare oavsett kön och härkomst på lika villkor kan ta del av det stöd som erbjuds. Därigenom ökar möjligheterna för alla företagare och företag att bidra till regional tillväxt. I Örebroregionen bildas allt fler företag inom den sociala sektorn. Den sociala ekonomins bidrag till regionens tillväxt ska inte underskattas och kan utvecklas ytterligare. 5.1 Rådgivning och utveckling Behovet av rådgivning är stort i företagets tidiga ålder och för att nya och etablerade företag ska kunna utvecklas och fortsätta att växa. Rådgivning behövs för entreprenörer, inom olika branscher och för alla typer av bolagsformer. Rådgivning är viktig även för personer med nya och innovativa idéer för råd och stöd i ett initialt skede och för att sedan kunna ta steget till kommersialisering. Forskning om företagsrådgivning visar att det finns speciella grupper som har större behov av företagsrådgivning än andra 6. Dessa grupper är framför allt kvinnor och personer med utländsk härkomst. Det är därför viktigt att synliggöra dessa grupper och att möta deras behov på deras villkor. Studenter är en annan grupp som bör synliggöras i systemet. Huvuddelen av de företag som startas får sin rådgivning genom Skatteverket, banker, revisorer samt vänner eller andra företagare. Regionen har idag ett antal offentliga aktörer som erbjuder rådgivning i olika skeden av innovations- och entreprenörskapsprocessen, bland annat Almi, Nyföretagarcentrum, Innovationskontoret, Inkubera, Coompanion och Drivhuset. Ett väl fungerande system som synliggöra alla individer oavsett kön eller härkomst bidrar till en bättre matchning mellan rådgivare och kund. 4. Bolagsverket 5. Orebro-lan/?var= Lundström och Kremel, Forum för småföretagsforskning 2009:2, Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företagare 14 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

15 Aktivitet ansvar Partner Vidareutveckla likvärdig nyföretagarservice för alla. almi regionförbundet bro nyföretagarcentrum coompanion drivhuset Förstudie att starta förinkubatorer. regionförbundet Intresserade aktörer i stödsystemet för innovationer och entreprenörskap Matchningsaktivitet innovatörer almi alla aktörer i stödsystemet för Entreprenörer med likvärdiga förutsättningar för alla. innovationer och entreprenörskap Inrätta en inkubator för socialt företagande. coompanion örebroregionen Science Park innovationskontoret Arbeta för internationalisering av almi business Sweden Små och medelstora företag (SME). Arbeta för ökad konkurrenskraft för almi inkubera Små och medelstora företag (SME). coompanion länsstyrelsen Arbeta med satsningar för kulturella och kreativa näringar. almi alla aktörer i stödsystemet för innovationer och entreprenörskap Företagslots enligt Swedish Standard Institutes. bro Branschsatsningar utifrån Analys av näringslivet i Örebro län bro örebroregionen Science Park regionförbundet Utvecklingsprojekt av tillväxtföretag i regionen. almi regionförbundet bro örebro universitet Utveckla och driva två kluster. örebroregionen Regionförbundet science Park BRO innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

16 5.2 Etablerings- och investeringsservice För att en region ska växa krävs, förutom att nya företag startas, att redan etablerade företag i regionen ges möjlighet att växa. Örebroregionen måste även vara attraktiv för etableringar och investeringar utifrån. En bra och effektiv etablerings- och investeringsservice för alla krävs i hela regionen och ska verka för en god service för såväl befintliga som externa företag. Vi måste alla jobba aktivt med att kommunicera Örebroregionen som etableringsort. Utmaning Företagen ska erbjudas snabb, överskådlig och lättillgänglig information om vilka möjligheter som regionen kan erbjuda. Aktivitet ansvar Partner Leta potentiella företagsetableringar. Gemensamma e-tjänster för kommunal service. Utveckling av gemensam webbplats för etableringsfrågor och företagsregister. Detaljplanerad mark för prioriterade branscher. bro bro bro bro 16 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

17 5.3 Finansieringsmöjligheter Företag, nystartade eller växande, kan i olika skeden vara i behov av kapital. Förutom privata aktörer, såsom banker, finns i vår region lån och finansieringsstöd att söka genom Almi och Länsstyrelsen. Detta system fungerar i huvudsak bra. Vi ser dock att kvinnor som startar företag i lägre grad får tillgång till kapital som finns att tillgå. Det krävs att fler företag snabbare kommer i kontakt med rätt finansiär för just sin verksamhet. Även här är matchningsprocessen viktig. Det finns också för få möjligheter att ge ekonomiskt stöd för att utveckla och testa idéer som kan utvecklas till företag eller på annat sätt komma till nytta. Utmaning Att skapa en väl fungerande riskkapitalmarknad för idéer och innovationer så att nya kunskaper och forskningsresultat kan omsättas i nya varor och tjänster. Aktivitet ansvar Partner Öka utbudet av innovationspengar för innovativa investeringar. Länsstyrelsen almi örebro universitet inkubera Undersöka förutsättningar samt inrätta stipendier för breda inkubera almi innovativa idéer med neutrala kriterier. örebro universitet Enterprise AB Undersöka förutsättningar för att få in internationellt örebro universitet Inkubera kapital i regionen. almi Hitta organisationsform för affärsängel-nätverk. almi örebro universitet inkubera cesam Kreditgarantiförening för den sociala ekonomin coompanion cesam med neutrala kriterier. almi Såddfond för finansiering med kriterier som örebro universitet Regionförbundet gynnar både kvinnor och män. innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

18 6. Innovationsutveckling Målet med stödsystemet för innovationer och entreprenörskap är att stimulera och effektivt underlätta för forskningsresultat och goda innovativa idéer att utvecklas och ta sig ut på marknaden. Målgrupper är alla medborgare, kvinnor och män, företagare, forskare och studenter. Starka innovationsmiljöer skapas genom ett starkt entreprenörskap samt samverkan mellan näringslivet, offentlig sektor, ideell sektor och akade mi. Alla vägar in till stödsystemet för innovationer och entreprenörskap är rätt! Stödsystemet för innovationer och entreprenörskap ska sprida och använda kunskap och kompetens inom olika branscher, kluster och kompetensområden. Stödsystemet består av aktörer från forskning och utbildning, affärsoch innovationsrådgivning samt finansiering. Stödsystemet stöttar både entreprenörskap och innovationer hos såväl etablerade som nya företag. Bra miljöer kan man få tillgång till genom Inkubera och Örebroregionen science park. En innovativ miljö är dynamisk och utvecklande för företag, framför allt kunskapsintensiva teknik-, tjänste- eller upplevelseföretag. Utmaning Att skapa en kreativ miljö för alla oavsett kön eller härkomst att utveckla sina idéer till framgångsrika företag. OK 18 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

19 6.1 System för att stödja innovationer För att Örebroregionen ska kunna bli en mer innovativ region krävs ett större utvecklings-, kompetens- och kunskapsutbyte mellan offentlig verksamhet, forskning och företag. Ett effektivt innovationsstödsystem måste kunna fånga upp, utveckla och förverkliga idéer oavsett om du är företagare, forskare, student eller helt enkelt bär på en idé. viktigt Landstingets olika verksamheter är rika forskningsoch utvecklingsmiljöer. En integrerad innovationsprocess mellan Örebro universitet och Örebro läns landsting skapar bra miljö för nya idéer och företag. Regionen har idag ett stödsystem för innovationer och entreprenörskap som behöver fortsätta att utvecklas. Utmaning Sociala innovationer bör kunna tas tillvara på ett bättre sätt vilket i sin tur bidrar till utvecklingen av den sociala ekonomin. Aktivitet ansvar Partner Sprida och redovisa företags- och innovationsfrämjande systemet Regionförbundet Alla aktörer i stödsystemet för och att det upplevs tillgängligt för både kvinnor och män. innovationer och entreprenörskap Innovationsupphandling kunskapsdag. regionförbundet Örebroregionen Science Park Utveckla tre testbäddar. örebroregionen Regionförbundet science Park Kommunerna örebro läns landsting örebro universitet Utveckla och förstärka arbetssätt och rutiner för sociala innovationer. Partnerskapet för Alla aktörer i stödsystemet för sociala innovationer innovationer och entreprenörskap Samarbete inom Östra Mellansverige kring innovationer regionförbundet Alla aktörer i stödsystemet för för gemensamma projekt. innovationer och entreprenörskap Smart specialisering. regionförbundet Alla aktörer i stödsystemet för innovationer och entreprenörskap innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

20 Bilagor Bilaga 1 Regionala utvecklingsstrategins mål för innovationer och entreprenörskap Utvecklingsstrategins inriktningsmål för innovationer är: Minst två internationellt erkända innovativa miljöer etableras. Fler kunskapsintensiva företag etablerar sig i vår region. Utöver inriktningsmålen finns definierade etappmål för år 2015 År 2015 ska minst en innovativ miljö ha funnit sina former, ha en trygg grundfinansiering och vara internationellt erkänd. År 2015 är länets samlade utgifter per capita för forskning och utveckling på en nivå som placerar länet på lägst sjätte plats i Sverige. Utvecklingsstrategins inriktningsmål för entreprenörskap är: Antalet nystartade och växande företag ökar. Regionen attraherar kontinuerligt flera nya investeringar från omvärlden. Regionens andel av investerat riskkapital ökar kontinuerligt. Logistikberoende företag väljer Örebroregionen ur ett hållbart, ekologiskt och ekonomisk perspektiv. Örebro stad stärker sin position som förvaltningsstad. Utöver inriktningsmålen finns definierade etappmål för år 2015 Minst företag startas varje år. Ytterligare tre huvudkontor för börsnoterade företag etablerats. Snabbaste sysselsättningstillväxten i riket inom logistiksektorn. Regionens andel av rikets totala statliga sysselsättning har ökat med 2 procent. 20 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN

OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN Avsedd för Nacka kommun Dokumenttyp Rapport Datum Mars, 2015 OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN OMVÄRLDSANALYS NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN Uppdragsgivare Nacka kommun

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar

Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar Mia Spendrup Så utvecklas Loka Brunn Christer Olsson Handelsresande i sunt förnuft Carl Klint Kompetensplattformar Lokadagarna 2013 #Loka2013 29 augusti 30 augusti 12.00 13.00 14.30 Lunch och registrering

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer