innovation och entreprenörskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innovation och entreprenörskap"

Transkript

1 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

2 Innehåll 1. Bakgrund och inledning Regional innovationsstrategi (RIS) Förutsättningar för innovationer i Örebroregionen Nationell innovationsstrategi och Europa Omvärlden Smart specialisering och RIS 7 2. Genomförande 8 3. Genomsyrande perspektiv 9 4. Innovations- och företagsklimat Samverkan Utbildning Nya och växande företag Rådgivning och utveckling Etablerings- och investeringsservice Finansieringsmöjligheter Innovationsutveckling System för att stödja innovationer 19 Bilagor 20 Bilaga 1 Regionala utvecklingsstrategins 20 mål för innovationer och entreprenörskap Bilaga 2 Europa 2020 mål och nationella mål 21 Bilaga 3 Gemensamma begrepp 22 2 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

3 Förord Sveriges innovationsstrategi handlar om att stärka svensk konkurrenskraft och tar sikte på att skapa ett Sverige år 2020 där innovation ger framgångsrika företag, fler jobb och bättre livskvalitet för alla invånare. Svensk konkurrenskraft bygger i stor utsträckning på nya varor, tjänster och system med ett högt kunskapsinnehåll. Örebroregionen tar fasta på Sveriges innovatiosstrategi. Med ett kraftfullt arbete för hållbar tillväxt och utveckling i hela regionen lägger vi grunden för god livskvalité och utvecklad välfärd. Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi (RUS) antogs 2010 och är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Strategin är framtagen i samverkan med näringsliv, kommuner, landsting, uni versitet och ideell sektor. Ett av de fyra utvecklingsområden som pekas ut som strategiskt viktig för vår region är innovationer och entreprenörskap. Innovationer och entreprenörskap som kan skapa nya och växande företag och samhällsentreprenörer. Till RUS finns handlingsplaner inom olika utvecklingsområden som pekar ut aktiviteter, tidplan och ansvarsområden. Ansvaret för att förverkliga handlingsplanerna sker i samhandling mellan olika aktörer i regionen. De aktörer som står bakom handlingsplanen för innovation och entreprenörskap är regionens stödsystem för innovation och entreprenörskap. Nu när den tredje handlingsplanen tas fram pekar vi ut de viktigaste aktiviteterna som startar under 2014 eller Här tar vi ett gemensamt ansvar för regionens utveckling och utvecklingsstrategins måluppfyllelse inom innovation och entreprenörskap. Under 2014 har arbetet påbörjats med att ta fram en regional innovationsstrategi (RIS). RIS kommer att bygga på arbetet kring smart specialisering och lyfta fram de innovativa processer som pågår i regionen. Den ska även visa på de förutsättningar och utmaningar som regionen står inför områden där vi behöver satsa extra och kan använda målsättningarna i EUs nya strukturfondsprogram för utvecklingsprojekt. Maj 2014 Magnus Persson Regiondirektör innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

4 1. Bakgrund och inledning Örebroregionen behöver fortsätta att utveckla arbetet kring innovation och entreprenörskap för att vara en fortsatt konkurrenskraftig region. Regionen är i behov av att fler nya idéer och innovationer kommer ut på marknaden. Detta ger förutsättningar för nya företag och ger befintliga företag en möjlighet att växa. Vilket i sin tur skapar konkurrens, förnyelse av näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. Ett tydligt och utvecklat samarbete mellan näringsliv, akademi, ideell och offentlig sektor är en förutsättning för att vår region ska utvecklas. Innovation i samhällsdebatten är viktig. Innovationer ska hjälpa oss att lösa de stora framtidsutmaningarna en åldrande befolkning, kommande energikriser och klimathotet. Med det sagt så har innovation också blivit allt viktigare för regionernas utvecklings- och tillväxtstrategier. Den regionala innovationspolitiken måste ta ställning till innovationsbegreppet, innovationspolitikens mål och till ett antal avvägningar som tillsammans ska skapa den bästa myllan för innovatörer, företag, forskare och andra. Arbetet kan sammanfattas i en Regional innovationsstrategi (RIS). Innovationsbegreppet 3 varianter En innovation är införandet av eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara/produkt, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer. (oecd, oslo-manualen) En annan definition av innovation som används allmänt i innovationspolitik både i departement och i myndigheter, är något nytt som förändrar ekonomins innehåll och som skapar nytt eller större ekonomiskt och samhälleligt värde när marknaden tar till sig, prövar och använder det. Begreppet innovation har utvecklats till att omfatta mer än tekniska eller andra typer av produktidéer såsom utveckling av relationerna med kunder och leverantörer, försäljningskanaler, affärsmodeller, organisation och ledarskap samt metodutveckling med stöd av bl.a. designkompetens. (näringsdepartementet 2010) 4 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

5 1.1 Regional innovationsstrategi (RIS) Arbetet med att ta fram en regional innovationsstrategi (RIS) påbörjades våren Utgångspunkten i arbetet är de fyra målområdena i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS målområden Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap, se bilaga 1 Lustfyllda möten och upplevelser Den öppna regionen Att driva innovationsverksamhet är en viktig framgångsfaktor för en regions utveckling. Strategin behövs för att vi på ett enhetligt och målmedvetet sätt ska kunna arbeta med att utveckla ett innovativt förhållningssätt i regionen. Viktigt är också att sociala innovationer lyfts fram i RIS. Innovativa regioner Innovativa offentliga verksamheter Innovativa människor Regional innovationsstrategi RIS Innovativa företag och organisationer Forskning och högre utbildning av hög kvalitet för innovation Ramvillkor och infrastruktur för innovation Figuren beskriver pusselbitarna i regionala innovationsstrategin (RIS), som i stort ansluter till den nationella innovationsstrategin. innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

6 1.2 Förutsättningar för innovationer i Örebroregionen Örebroregionen har ett stödsystem för innovationer och entreprenörskap som består av aktörer från forskning och utbildning, affärs- och innovationsrådgivning samt finansiering. De största aktörerna i stödsystemet är Örebro universitet, Inkubera, Almi, Örebro läns landsting, Örebroregionen Science Park och Coompanion. Utmaningen är att samla regionen kring gemensamma styrkeområden och branscher. Spetsområden som omnämns i stödsystemet för innovation och entreprenörskap är robotik, komplexa system, energetiska material, nutrition och distribution. Tillverkning, logistik, handel och besöksnäring ges som exempel på regionens branschsatsningar tillsammans med kunskapsintensiva företag. Innovationsförmåga behövs för att förändra sättet att producera offentlig service, varor och upplevelser. Ur både ett nationellt och ett internationellt perspektiv finns stora möjligheter att utveckla tjänsteinnovationer i dessa branscher som också kan bli exportmogna. viktigt Ett universitet som är drivande och utökar sitt samarbete med näringsliv, samhälle och andra universitet. Analys av näringslivet i Örebro län gjordes en analys av regionens aktiebolag som tillsammans har anställda. Den visar på en tillväxt i förädlingsvärdet på 15 procent, tillväxt i antalet anställda med 10 procent och tillväxt i antalet företag med 26 procent. Studien visar att majoriteten av jobben och företagen finns i Örebro kommun och att tillväxttakten är högre än andra större jämförbara kommuner som till exempel Linköping, Norrköping och Umeå. Verkstad är den bransch med högst förädlingsvärde. Inom men stål/metall och IT/Telecom är förädlingsvärdet lägre. Bygg och besöksnäring ökar både tillväxt, antal anställda och antal företag mellan Nya företag inom bygg, företagstjänster och omsorgsbranschen skapar flest nya jobb. I detaljhandeln och besöksnäring skapas både nya företag och jobb. 1.3 Nationell innovationsstrategi och Europa 2020 EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före Varje medlemsland har antagit egna nationella mål för respektive område, se bilaga 2. Den nationella innovationsstrategin utgiven av Näringsdepartementet 2012 visar vägen för arbetet med innovationer i Sverige med sikte på både Europa 2020 mål och nationella mål. Intressant att veta är att Sverige leder EU:s innovationsindex 2014 tätt följt av Danmark, Tyskland och Finland. 1.4 Omvärlden Vi lever i en tid av ständiga förändringar i Sverige och i övriga världen. Det är avgörande för oss att förstå vilka trender som berör oss och hur vi ska agera utifrån dem. Regional innovationsstrategi för Örebroregionen behövs för att: Möta samhällsutmaningar Skapa konkurrenskraft och jobb Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet 1. Värdet av ett företags produktion minus kostnader för inköp av varor, tjänster, finansiella kostnader och avkastning. 2. se fliken Om Regionförbundet och Rapporter 6 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

7 Innovationer utvecklas i ett stimulerande innovationsklimat. Ett gott klimat skapas av människor, i samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor. Ett gott klimat kräver samhandling mot väl kända mål och förväntningar, hög tillgänglighet och tydlighet. 1.5 Smart specialisering och RIS Smart specialisering är en utveckling av forskningsoch innovationsstrategier som Europeiska kommissionen tagit fram. Ett smart arbete som vi gör tillsammans i regionen för att hitta styrkor, svagheter möjligheter och hot men också i samverkan med andra regioner i och utanför Sverige för gemensamt lärande och samarbete. Örebroregionen kommer i det fortsatta arbetet med regional innovationsstrategi (RIS) använda Smart specialisering som ett redskap. Smart specialisering grundar sig på insikten att en ny och ärlig utvärdering av regionens styrkor och svagheter måste göras. Gamla vedertagna sanningar bör ifrågasättas och arbetet behöver bedrivas nära de regionala intressenterna. Genom arbetssättet smart specialisering kan man identifiera unika tillgångar som främjar konkurrenskraften i regionen. Arbetet utgår från regionens näringslivsstruktur och olika kunskapsbaser. Fokus ska vara att påskynda processen från idé till marknad och koncentreras till ett fåtal väldefinierade områden där regionen har samverkansfördelar. Regional innovationsstrategi som tas fram med Smart specialisering som arbetssätt kommer att benämnas RIS 3 enligt EUs direktiv. innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

8 2. Genomförande Handlingsplanen innovation och entreprenörskap har ett kortare tidsperspektiv än den regionala utvecklingsstrategin och den regionala innovationsstrategin. Den har jobbats fram tillsammans inom stödsystemet för innovation och entreprenörskap. Alla aktiviteter är förankrade hos respektive organisation som tar ansvar för genomförandet. Att på detta sätt vara sampratade om vem som gör vad ger en trygghet för företagen och människorna i systemet och gör det lättare att skapa ett innovativt klimat för att nå målen i regional utvecklingsstrategi (RUS). Aktiviteterna i handlingsplanen ska påbörjas under Varje aktivitet har en ansvarig organisation plus partners för samhandling. Regionförbundet ansvarar för spridningen av handlingsplanen samt årlig uppföljning av planens genomförande. Finansieringen av genomförandet kommer dels att ske via projektmedel och dels via ansvarig värdorganisations verksamhetsbudget. Projektmedlen hämtas bland annat från regionala medel (Länsstyrelsen i Örebro län och Regionförbundet Örebro), strukturfonderna, landsbygdprogrammet, Vinnova och Tillväxtverket. Handlingsplanen fokuserar på tre huvudområden och sex underområden. Innovations- och företagsklimat Samverkan Utbildning Nya och växande företag Rådgivning och utveckling Etablerings- och investeringsservice Finansieringsmöjligheter Innovationsutveckling System för att stödja innovationer stödsystemet för innovation och entreprenörskap Idébärare Forskare Örebro universitet Forskare Örebro läns landsting Studenter Offentlig sektor Företag Enskilda personer aktörer Innovationskontoret Innovationskontoret och ÖLL Drivhuset Almi, Coompanion Almi Almi, Coompanion och NyföretagarCentrum idémottagare Idé till Inkubera Idé till universitetets utvecklingsbolag Nya företag, nya varor/tjänster Nytt socialt företagande Ny forskning Nya utvecklingsprojekt Patent, licensieringar Idé till Örebroregionen Science Park 8 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

9 3. Genomsyrande perspektiv Regionala utvecklingsstrategin (RUS) pekar på fem framgångsperspektiv som ska genomsyra stödsystemet för innovation och entreprenörskap för att vi ska få en långsiktig, mänsklig och hållbar utveckling. Perspektiven är: Ekologiskt hållbart Mångfald och integration Barn och unga En jämställd region En god folkhälsa I arbetet med denna handlingsplan har regionens granskare inom jämställdhet varit delaktig samt en extern genusforskare. Jämställdhet råder då kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. När det exempelvis gäller kvinnors andel av företagandet i vår region så är den cirka 20 procent. Företagare med utländsk bakgrund är cirka 12 procent. Båda ligger i linje med snittet för Sverige. Samtidigt så har småföretagare som arbetar med miljöfrågor samt unga företagare en större tillväxtvilja och framtidstro än äldre företagare. Det är av största vikt att ta till vara kompetenser, idéer och allas utvecklingsmöjligheter i stödsystemet för innovation och entreprenörskap. De ansvariga aktörerna har i uppdrag att beakta perspektiven vid genomförande av aktiviteter. innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

10 4. Innovations- och företagsklimat Innovativa företag har större tillväxtvilja 3. Resultatet från undersökningen visar att de medelstora företagen anser sig vara mer innovativa än småföretagen. Detta gäller särskilt inom områdena nya produktionsprocesser, ny organisation och ledarskap samt nya metoder att marknadsföra och sälja företagets produkter. Företag som anser sig vara innovativa är i Örebroregionen något färre än snittet för riket visar undersökningen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har under hösten 2013 genomfört en enkätundersökning om förutsättningarna för innovation i kommuner, landsting och regioner. Den sammantagna bilden är att relativt få kommuner och landsting arbetar aktivt och systematiskt med att främja innovation ur ett brett verksamhetsperspektiv. Det finns en stor efterfrågan på kunskap både vad gäller innovationsfrågor generellt men även praktiska frågor som rör metodstöd och verktyg Utmaning En förutsättning för att Örebroregionen ska utvecklas som en bra miljö för innovationer, entreprenörskap och företagande är kort och gott ett bra företagsklimat som också säkerställer att tillväxtmöjligheter främjas och uppmärksammas i fler branscher än de traditionellt mansdominerade. Positiva attityder och värderingar till innovationer och entreprenörskap utifrån de genomsyrande perspektiven lägger grunden till nya och växande företag i vår region. Arbete för att förbättra attityder och lärandet kring innovation och entreprenörskap i regionen måste pågå kontinuerligt och omfatta invånarna, näringslivet, det regionala ledarskapet och politiker. Framgångsfaktor En regions framtid ligger i förmågan att vara attraktiv för investerare, företag, boende och besökande. För att lyckas krävs ett starkt regionalt ledarskap. Framgångsrika företag inser att de kan utvecklas positivt om den regionala myllan är gynnsam. Särskilt viktig är tillgången till kvalificerad arbetskraft. 3. Företagens villkor och verklighet 2011 utgiven av Tillväxtverket. 10 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

11 4.1 Samverkan Innovationsprocessen börjar med en idé och slutar med en innovation, det vill säga en idé tagen till en marknad och kommersialiserad. De flesta innovationer uppstår ur identifiering av ett problem och genomgår ett flertal lärandeprocesser där en mängd aktörer, individer såväl som organisationer, är inblandade. Inom stödsystemet för innovation och entreprenörskap arbetar många olika aktörer aktivt för att skapa en mer innovativ och entreprenöriell Örebroregion. Genom att aktörerna samverkar kan de stödja företagen och människorna bättre, vilket skapar förutsättningar för ett gott regionalt företagsklimat. Aktivitet ansvar Partner Etablera regional EU-projektservice åt stödsystemet för regionförbundet Örebro universitet innovation och entreprenörskap örebro Kommun länsstyrelsen örebro läns landsting Säkerställa ett system inom företagsrådgivning som är anpassat Almi alla aktörer i stödsystemet för för kvinnors och mäns olika behov och förutsättningar. innovationer och entreprenörskap Genomföra ett regionalt arrangemang inom entreprenörskap regionförbundet Alla aktörer i stödsystemet för innovationer och entreprenörskap Gemensam studieresa. regionförbundet Alla aktörer i stödsystemet för innovationer och entreprenörskap Samverkan för en förbättrad kommunservice som är anpassad bro samtliga BRO kommuner för både kvinnors och mäns behov och förutsättningar. Inspirationsseminarier för den sociala ekonomin. partnerskapet för Alla aktörer i stödsystemet för sociala innovationer innovationer och entreprenörskap innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

12 4.2 Utbildning Positiva attityder och värderingar till entreprenörskap lägger grunden för ett gott förhållningssätt till företagande. Satsning på utbildning och kompetens behövs för att möta behov av andra sätt att jobba och organisera sig. Detta skapar ett klimat som främjar innovationer och entreprenörskap för alla oavsett kön eller härkomst. Aktivitet ansvar Partner Erbjuda poänggivande kurser i nyföretagande och örebro universitet Almi entreprenörskap under studietiden vid universitetet. drivhuset coompanion Entreprenörskap i skolan regionförbundet BRO Både kvinnor och män erbjuds entreprenörskap inom SFI-utbildningen. bro almi IFS coompanion nyföretagarcentrum drivhuset Arrangera utbildningar åt stödsystemet för innovationer regionförbundet Länsstyrelsen (Regionalt resurscentra) och entreprenörskap kring kvinnors företagande. 12 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

13 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

14 5. Nya och växande företag Forskning visar att regioner med många småföretag kommer att skapa fler nya företag jämfört med andra regioner. En förklaring är att där det finns många företagare skapas många förebilder, många känner någon som startat ett företag. Samma mekanismer kan användas för att stimulera fler kvinnor att starta och driva företag. Örebroregionen ska vara en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling. År 2013 startades nya företag i Örebroregionen 4. I den regionala utvecklingsstrategin är målet att år 2015 ska minst företag startas varje år. Trots att målet med nya företag snart är nått ligger andelen nya företag per invånare i Örebroregionen lågt i ett nationellt perspektiv 5. Fler behöver se eget företagande som ett alternativ för sin försörjning. Nya företag skapar konkurrens, förnyelse av näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. Vi behöver säkra att alla företagare oavsett kön och härkomst på lika villkor kan ta del av det stöd som erbjuds. Därigenom ökar möjligheterna för alla företagare och företag att bidra till regional tillväxt. I Örebroregionen bildas allt fler företag inom den sociala sektorn. Den sociala ekonomins bidrag till regionens tillväxt ska inte underskattas och kan utvecklas ytterligare. 5.1 Rådgivning och utveckling Behovet av rådgivning är stort i företagets tidiga ålder och för att nya och etablerade företag ska kunna utvecklas och fortsätta att växa. Rådgivning behövs för entreprenörer, inom olika branscher och för alla typer av bolagsformer. Rådgivning är viktig även för personer med nya och innovativa idéer för råd och stöd i ett initialt skede och för att sedan kunna ta steget till kommersialisering. Forskning om företagsrådgivning visar att det finns speciella grupper som har större behov av företagsrådgivning än andra 6. Dessa grupper är framför allt kvinnor och personer med utländsk härkomst. Det är därför viktigt att synliggöra dessa grupper och att möta deras behov på deras villkor. Studenter är en annan grupp som bör synliggöras i systemet. Huvuddelen av de företag som startas får sin rådgivning genom Skatteverket, banker, revisorer samt vänner eller andra företagare. Regionen har idag ett antal offentliga aktörer som erbjuder rådgivning i olika skeden av innovations- och entreprenörskapsprocessen, bland annat Almi, Nyföretagarcentrum, Innovationskontoret, Inkubera, Coompanion och Drivhuset. Ett väl fungerande system som synliggöra alla individer oavsett kön eller härkomst bidrar till en bättre matchning mellan rådgivare och kund. 4. Bolagsverket 5. Orebro-lan/?var= Lundström och Kremel, Forum för småföretagsforskning 2009:2, Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företagare 14 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

15 Aktivitet ansvar Partner Vidareutveckla likvärdig nyföretagarservice för alla. almi regionförbundet bro nyföretagarcentrum coompanion drivhuset Förstudie att starta förinkubatorer. regionförbundet Intresserade aktörer i stödsystemet för innovationer och entreprenörskap Matchningsaktivitet innovatörer almi alla aktörer i stödsystemet för Entreprenörer med likvärdiga förutsättningar för alla. innovationer och entreprenörskap Inrätta en inkubator för socialt företagande. coompanion örebroregionen Science Park innovationskontoret Arbeta för internationalisering av almi business Sweden Små och medelstora företag (SME). Arbeta för ökad konkurrenskraft för almi inkubera Små och medelstora företag (SME). coompanion länsstyrelsen Arbeta med satsningar för kulturella och kreativa näringar. almi alla aktörer i stödsystemet för innovationer och entreprenörskap Företagslots enligt Swedish Standard Institutes. bro Branschsatsningar utifrån Analys av näringslivet i Örebro län bro örebroregionen Science Park regionförbundet Utvecklingsprojekt av tillväxtföretag i regionen. almi regionförbundet bro örebro universitet Utveckla och driva två kluster. örebroregionen Regionförbundet science Park BRO innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

16 5.2 Etablerings- och investeringsservice För att en region ska växa krävs, förutom att nya företag startas, att redan etablerade företag i regionen ges möjlighet att växa. Örebroregionen måste även vara attraktiv för etableringar och investeringar utifrån. En bra och effektiv etablerings- och investeringsservice för alla krävs i hela regionen och ska verka för en god service för såväl befintliga som externa företag. Vi måste alla jobba aktivt med att kommunicera Örebroregionen som etableringsort. Utmaning Företagen ska erbjudas snabb, överskådlig och lättillgänglig information om vilka möjligheter som regionen kan erbjuda. Aktivitet ansvar Partner Leta potentiella företagsetableringar. Gemensamma e-tjänster för kommunal service. Utveckling av gemensam webbplats för etableringsfrågor och företagsregister. Detaljplanerad mark för prioriterade branscher. bro bro bro bro 16 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

17 5.3 Finansieringsmöjligheter Företag, nystartade eller växande, kan i olika skeden vara i behov av kapital. Förutom privata aktörer, såsom banker, finns i vår region lån och finansieringsstöd att söka genom Almi och Länsstyrelsen. Detta system fungerar i huvudsak bra. Vi ser dock att kvinnor som startar företag i lägre grad får tillgång till kapital som finns att tillgå. Det krävs att fler företag snabbare kommer i kontakt med rätt finansiär för just sin verksamhet. Även här är matchningsprocessen viktig. Det finns också för få möjligheter att ge ekonomiskt stöd för att utveckla och testa idéer som kan utvecklas till företag eller på annat sätt komma till nytta. Utmaning Att skapa en väl fungerande riskkapitalmarknad för idéer och innovationer så att nya kunskaper och forskningsresultat kan omsättas i nya varor och tjänster. Aktivitet ansvar Partner Öka utbudet av innovationspengar för innovativa investeringar. Länsstyrelsen almi örebro universitet inkubera Undersöka förutsättningar samt inrätta stipendier för breda inkubera almi innovativa idéer med neutrala kriterier. örebro universitet Enterprise AB Undersöka förutsättningar för att få in internationellt örebro universitet Inkubera kapital i regionen. almi Hitta organisationsform för affärsängel-nätverk. almi örebro universitet inkubera cesam Kreditgarantiförening för den sociala ekonomin coompanion cesam med neutrala kriterier. almi Såddfond för finansiering med kriterier som örebro universitet Regionförbundet gynnar både kvinnor och män. innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

18 6. Innovationsutveckling Målet med stödsystemet för innovationer och entreprenörskap är att stimulera och effektivt underlätta för forskningsresultat och goda innovativa idéer att utvecklas och ta sig ut på marknaden. Målgrupper är alla medborgare, kvinnor och män, företagare, forskare och studenter. Starka innovationsmiljöer skapas genom ett starkt entreprenörskap samt samverkan mellan näringslivet, offentlig sektor, ideell sektor och akade mi. Alla vägar in till stödsystemet för innovationer och entreprenörskap är rätt! Stödsystemet för innovationer och entreprenörskap ska sprida och använda kunskap och kompetens inom olika branscher, kluster och kompetensområden. Stödsystemet består av aktörer från forskning och utbildning, affärsoch innovationsrådgivning samt finansiering. Stödsystemet stöttar både entreprenörskap och innovationer hos såväl etablerade som nya företag. Bra miljöer kan man få tillgång till genom Inkubera och Örebroregionen science park. En innovativ miljö är dynamisk och utvecklande för företag, framför allt kunskapsintensiva teknik-, tjänste- eller upplevelseföretag. Utmaning Att skapa en kreativ miljö för alla oavsett kön eller härkomst att utveckla sina idéer till framgångsrika företag. OK 18 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

19 6.1 System för att stödja innovationer För att Örebroregionen ska kunna bli en mer innovativ region krävs ett större utvecklings-, kompetens- och kunskapsutbyte mellan offentlig verksamhet, forskning och företag. Ett effektivt innovationsstödsystem måste kunna fånga upp, utveckla och förverkliga idéer oavsett om du är företagare, forskare, student eller helt enkelt bär på en idé. viktigt Landstingets olika verksamheter är rika forskningsoch utvecklingsmiljöer. En integrerad innovationsprocess mellan Örebro universitet och Örebro läns landsting skapar bra miljö för nya idéer och företag. Regionen har idag ett stödsystem för innovationer och entreprenörskap som behöver fortsätta att utvecklas. Utmaning Sociala innovationer bör kunna tas tillvara på ett bättre sätt vilket i sin tur bidrar till utvecklingen av den sociala ekonomin. Aktivitet ansvar Partner Sprida och redovisa företags- och innovationsfrämjande systemet Regionförbundet Alla aktörer i stödsystemet för och att det upplevs tillgängligt för både kvinnor och män. innovationer och entreprenörskap Innovationsupphandling kunskapsdag. regionförbundet Örebroregionen Science Park Utveckla tre testbäddar. örebroregionen Regionförbundet science Park Kommunerna örebro läns landsting örebro universitet Utveckla och förstärka arbetssätt och rutiner för sociala innovationer. Partnerskapet för Alla aktörer i stödsystemet för sociala innovationer innovationer och entreprenörskap Samarbete inom Östra Mellansverige kring innovationer regionförbundet Alla aktörer i stödsystemet för för gemensamma projekt. innovationer och entreprenörskap Smart specialisering. regionförbundet Alla aktörer i stödsystemet för innovationer och entreprenörskap innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

20 Bilagor Bilaga 1 Regionala utvecklingsstrategins mål för innovationer och entreprenörskap Utvecklingsstrategins inriktningsmål för innovationer är: Minst två internationellt erkända innovativa miljöer etableras. Fler kunskapsintensiva företag etablerar sig i vår region. Utöver inriktningsmålen finns definierade etappmål för år 2015 År 2015 ska minst en innovativ miljö ha funnit sina former, ha en trygg grundfinansiering och vara internationellt erkänd. År 2015 är länets samlade utgifter per capita för forskning och utveckling på en nivå som placerar länet på lägst sjätte plats i Sverige. Utvecklingsstrategins inriktningsmål för entreprenörskap är: Antalet nystartade och växande företag ökar. Regionen attraherar kontinuerligt flera nya investeringar från omvärlden. Regionens andel av investerat riskkapital ökar kontinuerligt. Logistikberoende företag väljer Örebroregionen ur ett hållbart, ekologiskt och ekonomisk perspektiv. Örebro stad stärker sin position som förvaltningsstad. Utöver inriktningsmålen finns definierade etappmål för år 2015 Minst företag startas varje år. Ytterligare tre huvudkontor för börsnoterade företag etablerats. Snabbaste sysselsättningstillväxten i riket inom logistiksektorn. Regionens andel av rikets totala statliga sysselsättning har ökat med 2 procent. 20 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod:

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod: VÄLKOMMEN! Soundingboard 2.0 17 nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Incheckningsfråga under lunchen Vad ser du framemot idag? Logga in på www.menti.com Kod: 570 22 PROGRAM

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Kent Johansson Europaparlamentariker

Kent Johansson Europaparlamentariker Europa som möjlighetsskapare EU består av 500 miljoner invånare 25 000 Skara 400 Västra Götaland Europa 2020 EU:s utmaningar för en smart & hållbar tillväxt för alla Sysselsättning: 75% av 20-65-åringarna

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020 1 2 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

EUROPA 2020 Smart & hållbar tillväxt för alla EUs tillväxtstrategi -> mål

EUROPA 2020 Smart & hållbar tillväxt för alla EUs tillväxtstrategi -> mål EUROPA 2020 Smart & hållbar tillväxt för alla EUs tillväxtstrategi -> mål Sysselsättning Forskning och innovation Klimat och energi Utbildning Fattigdom och socialutestängning 75 % av 20 64- arbeta. 3

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 och kommunikation som verktyg JanErik Odhe, Stål & Verkstad Anders Olsson Region Värmland Kommunikation som verktyg Tydlighet i förväntan från regionen? Hur uppkom

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete 161102/Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra tre verktyg: kunskap, nätverk och finansiering och

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

East Sweden Business Region Östergötland samlar sina krafter för innovation & tillväxt

East Sweden Business Region Östergötland samlar sina krafter för innovation & tillväxt East Sweden Business Region Östergötland samlar sina krafter för innovation & tillväxt Process Behov av regional samordning & ett utvecklat ledarskap: Visioner och mål samt uppföljning Gemensamma modeller

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Näringslivspolicy för Hällefors kommun

Näringslivspolicy för Hällefors kommun Näringslivspolicy för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1. Syfte...2 2. Målsättning...2 2.1 Differentierat näringsliv.2 2.2 Stödja, utveckla och stimulera entreprenörsanda..3 2.3 Marknadsföring.3 2.4 Erbjuda

Läs mer

RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till BoU - Lärande för hållbar utveckling av Eva- Marie Tyberg

RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till BoU - Lärande för hållbar utveckling av Eva- Marie Tyberg RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till 2021 BoU - Lärande för hållbar utveckling 2013-11- 26 av Eva- Marie Tyberg Vad vill ni veta? Det går hyfsat bra för Sundsvall Varför en hållbar tillväxtstrategi?

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer