innovationer och entreprenörskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innovationer och entreprenörskap"

Transkript

1 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap Att göra!

2 Innehåll Förord 3 Bakgrund och inledning 4 Genomsyrande perspektiv 5 1. Företagsklimat Samverkan Utbildning Kommunservice 9 2. Nya och växande företag Rådgivning Etablerings- och investeringsservice Lån och finansieringsstöd till företagare Regional riskkapitalfond Regionens innovationssystem Innovationssystemets organisering Finansiering av regionens innovationssystem 16 Bilaga regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

3 Förord Ett kraftfullt arbete för hållbar tillväxt och utveckling i hela regionen lägger grunden till god livskvalité och utvecklad välfärd. Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) antogs 2010 och är en gemensam vägvisare för regionens framtidarbete. Strategin är framtagen i samverkan med näringsliv, kommuner, landsting, uni versitet och ideell sektor. Ett av de fyra utvecklingsområden som pekas ut som strategiskt viktiga för vår region är innovationer och entreprenörskap. Regionförbundets uppdrag från regeringen är att koordinera arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Många aktörer i regionen har varit involverade i framtagandet av handlingsplanen. Flera har tagit på sig ansvaret för ett område eller huvudaktiviteter. Vi vill därför tacka alla som aktivt bidragit för engagerat deltagande och många kloka inspel i framtagandet av denna plan. För att innehållet i utvecklingsstrategin ska förverkligas krävs en gemensam syn på det som behöver göras. Handlingsplanen pekar ut tidsplan, ansvarsområden samt de viktigaste aktiviteter som behöver komma igång 2012 eller Februari 2012 Magnus Persson Regiondirektör Sven-Erik Sahlén Utvecklingsledare regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

4 Bakgrund och inledning En allt snabbare utveckling i vår omvärld kräver ett gott klimat för innovation och förnyelse. I Örebroregionen utvecklas nya idéer, arbetsformer och strukturer som gör oss konkurrenskraftiga i en allt mer globaliserad värld. I en rapport från Tillväxtverket 1 redovisas sårbarheten i landets kommuner. Sårbarheten mäts genom att belysa beroendet till enskilda företag i en kommun, men mäter även det lokala företagsklimatet och möjligheten för kommunerna att klara sig vid en nedläggning av ett större företag. 33 av landets kommuner är genuint sårbara varav sex stycken ligger i vår region. Utöver sårbarheten i regionen hamnar många av kommunerna i regionen långt ner i olika näringslivsrankningar som genomförts, bland annat av SKL och Svenskt näringsliv. Örebroregionen behöver fortsätta att utveckla arbetet kring innovations- och entreprenörskap för att vara en fortsatt konkurrenskraftig region. Regionen är i behov av att ytterligare nya idéer och innovationer kommer till och kommer ut på marknaden. Detta ger förutsättningar för nya företag och ger befintliga företag en möjlighet att växa. Detta i sin tur skapar konkurrens, förnyelse av näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. Att arbeta med det lokala företagsklimatet och underlätta för fler att bli företagare är ett sätt att minska sårbarheten. Ett tydligt och utvecklat samarbete mellan näringsliv, akademi, ideell och offentlig sektor är en förutsättning för att lyckas utveckla vår region. Örebroregionen ska vara en värdeskapande, innovativ region. Handlingsplanens tre huvudområden kan hämta inspiration inom Smart specialisation Platform (Foray, 2009) 2 som är ett uttryck för hur en region eller ett företag efter egen behovsanalys kan söka partners för att bli konkurrenskraftiga. Regionala utvecklingsstrategins mål för innovationer och entreprenörskap redovisas i bilaga 1. Handlingsplanen har ett kortare tidsperspektiv än den regionala utvecklingsstrategin och fokuserar på tre områden: Företagsklimat Nya och växande företag Regionens innovationssystem Varje avsnitt har ett mål och ett antal huvudaktivteter utpekade. Listade aktiviteter i handlingsplanen ska påbörjas under Varje aktivitet har en ansvarig organisation plus partner. Nya partner kan tillkomma. 1. Rapport 0112 Tillväxtverket, Genuint sårbara kommuner Företagandet, arbetsmarknaden och beroendet av enskilda större företag, publicerad Forey,Dominique m.fl regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

5 Regionförbundet ansvarar för spridningen av handlingsplanen samt årlig uppföljning av planens genomförande. Finansieringen av genomförandet kommer dels att ske via projektmedel och dels via ansvarig värdorganisations verksamhetsbudget. Projektmedlen hämtas bland annat från regionala medel (Länsstyrelsen i Örebro län och Regionförbundet Örebro), strukturfonderna, Landsbygdsprogrammet, Vinnova, Innovationsbron och Tillväxtverket. Genomsyrande perspektiv Regionala utvecklingsstrategin (RUS) pekar på några framgångsperspektiv som hela tiden ska genomsyra verksamheten för att vi ska få en långsiktig, mänsklig och hållbar utveckling. Perspektiven är: Ekologiskt hållbart Mångfald och integration Barn och unga En jämställd region En god folkhälsa Dessa perspektiv ska genomsyra de olika aktiviteter som genomförs. När det exempelvis gäller nya och växande företag är det naturligt att väva in kvinnors och mäns lika förutsättningar och därmed uppmärksamma det nationella projekt som pågår kring Kvinnors företagande. Likaså är perspektivet mångfald och integration i detta sammanhang en viktig parameter. Det är av största vikt att ta till vara kompetenser, idéer och allas utvecklingsmöjligheter. Genom att stimulera alla människors inneboende förutsättningar, oavsett om man är ung eller gammal, och ta till vara skaparkraften ges goda förutsättningar för en bättre folkhälsa och rikare liv. Att unga även får se och uppleva kopplingen mellan problem idé handling resultat är grundläggande för en intressant och motivskapande utbildning. Därför måste den entreprenöriella kedjan underhållas och svaga länkar stärkas. Många nya företag har fokus på kulturella och kreativa näringar, besöksnäring och naturturism men även områden som miljö. Här är det viktigt att rådgivare och utbildningsanordnare är uppdaterade och har nödvändig kompetens. De ansvariga aktörerna har även ansvar för de genomsyrande perspektiven. Naturligtvis blir det mer eller mindre fokus på olika perspektiv beroende på aktivitetens karaktär. regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

6 1. Företagsklimat En förutsättning för att Örebroregionen ska utvecklas som en bra miljö för innovationer, entreprenörskap och företagande är att den omgivande miljön har ett positivt inflytande på medborgarnas entreprenöriella och innovativa förmågor. Ett gott företagsklimat i regionen är grundläggande för att nya företag skapas och att befintliga ska kunna växa. Företagande skapar arbetstillfällen och stärker kommunernas skattebas. Att förbättra det lokala företagsklimatet är därför grundläggande för lokal och regional utveckling. Företagsklimatet påverkas av flera olika faktorer där bland annat attityder till företagande från politiken, skolan och allmänheten spelar en avgörande roll. Positiva attityder och värderingar till entreprenörskap och innovationer lägger grunden för ett viktigt utvecklingsarbete inom detta område. Detta arbete för att förbättra attityderna kring innovation och entreprenörskap i regionen måste pågå kontinuerligt. 6 regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

7 Mål Ett effektivt, tydligt och väl sammanhållet entreprenörskaps- och innovationssystem. 1.1 Samverkan Innovation och entreprenörskapssystemet har många olika aktörer som aktivt arbetar för att skapa en mer innovativ och entreprenöriell Örebroregion. Aktörerna arbetar på ett flertal arenor med ibland olika och ibland lika agendor. Idag finns en otydlighet när det gäller kommunikation, ansvar och rollfördelning vilket skapar ineffektivitet. Bättre fungerande informationskanaler mellan aktörer i regionen skulle skapa bättre förutsättningar för ett gott regionalt företagsklimat. I dagens system är det otydligt vem man ska vända sig till vilket leder till minskad möjlighet till stöd och hjälp. Ett enkelt, effektivt och överskådligt lån- och finansieringssystem krävs för att underlätta företagens möjlighet till finansiering. En effektivare samverkan bidrar även till en effektiv resursanvändning av de offentliga medel som finns tillgängliga inom systemet. Rådande system bör alltså effektiviseras men för detta krävs bättre samverkan i flera olika frågor. Aktivitet påbörjas ansvar partner Gemensam webbplats för verksamheter inom Kvartal Bro aktuella aktörer entreprenörskaps- och innovationssystemet. Förstudie om bättre samordning kvartal regionförbundet Länsstyrelsen av projektfinansiärer. länets kommuner örebro läns landsting Regional funktion som har koll kvartal regionförbundet Länsstyrelsen på centrala utlysningar. regionförbundet länets kommuner örebro läns landsting Säkerställa ett sammanhängande kvartal almi örebro universitet system inom företagsrådgivning. aktuella aktörer Genomföra ett regionalt arrangemang kvartal regionförbundet Länsstyrelsen under Global Entrepreneurship Week. kvartal örebro läns landsting almi entreprenörskapsforum örebro universitet aktuella aktörer Genomföra workshop med fokus kvartal regionförbundet Aktuella aktörer på smart specialisation. regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

8 Mål Elever, studenter och personal inom utbildningsväsendet i Örebroregionen är väl förberedda för entreprenörskap och ett entreprenöriellt samhälle. 1.2 Utbildning Positiva attityder och värderingar till entreprenörskap lägger grunden för ett gott förhållningssätt till företagande. Attityderna grundläggs tidigt och skolan har därför en viktig roll för att långsiktigt skapa goda förutsättningar för ett mer entreprenörinriktat förhållningssätt. Entreprenörskap i skolan handlar om att skapa förutsättningar för elever att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt till sin omvärld. Det har man användning av i arbetslivet oavsett om man är egen företagare eller anställd. Entreprenörskap i skolan kan också innebära ett aktivt samarbete med det omgivande samhället, vilket är positivt för både skola och företag. Elever som i sin utbildning stimuleras till att starta eget har en mer positiv inställning till företagande än personer som inte fått någon uppmuntran till entreprenörskap. Regionförbundet har under flera år korat årets skolentreprenör i regionen för att främja arbetet med entreprenörskap i skolan. Att arbeta med entreprenörskap inom skol- och utbildningssystemet är en av de viktigaste insatserna för att på lång sikt förändra attityder till entreprenörskap och företagande. Aktivitet påbörjas ansvar partner Erbjuda kurser i nyföretagande och entreprenörskap Kvartal 1 örebro universitet Innovationskontoret under studietiden vid universitetet. almi drivhuset Uppföljning av kommunala skolplaner samt kvartal regionförbundet Länets kommuner efterlevnad av aktuella styrdokument om kvartal och skolchefer entreprenörskap i skolan. 8 regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

9 Mål Varje deltagande kommun har satt mål utifrån sitt NKI-värde och är igång med gemensamma utbildnings- och utvecklingsinsatser. 1.3 Kommunservice I regionen finns ett stort behov av att utveckla kommunernas service mot företag, främst då den del som berör myndighetsutövningen. Åtta av tio företagare är någon gång i kontakt med sin kommun. Mötet sker med kommunen i en mängd olika roller där kommunen agerar myndighet, servicegivare, uppdragsgivare eller markägare. Kommunerna ger därmed viktiga förutsättningar för företagsklimatet på en ort eller i en region. Åtta kommuner inom partnerskapet BRO har under 2011 genomfört en servicemätning där kommunens service till företag mätts och uttryckts i ett nyckeltal, kallat Nöjd Kund Index (NKI). Resultaten har varit utgångspunkt för det utvecklingsarbete som påbörjades under Det långsiktiga målet är att Örebroregionen ska uppfattas som en positiv plats för företag att starta, investera och växa i. Ett delmål är att öka företagens nöjdhet uttryckt som NKI. Nästa servicemätning genomförs Aktivitet påbörjas ansvar partner Regional föreläsningsserie med fokus på kvartal Bro skl service och myndighetsutövning. stockholm Business Alliance länets kommunledningar Särskilda utbildningsinsatser för handläggare. Kvartal Bro skl stockholm Business Alliance länets kommunledningar Undersöka möjligheten för regiongemensamma Kvartal Bro länets kommunledningar servicetjänster. regionförbundet regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

10 2. Nya och växande företag Örebroregionen måste vara en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling. År 2011 startades nya företag i Örebroregionen. 3 I den regionala utvecklingsstrategin är målet att år 2015 ska minst företag startas varje år. Trots att målet med nya företag snart är nått ligger andelen nya företag per invånare i Örebroregionen lågt i ett nationellt perspektiv. 4 Fler behöver se eget företagande som ett alternativ för sin försörjning. Nya företag skapar konkurrens, förnyelse av näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. Den sociala ekonomin har en stor betydelse för tillväxten, sysselsättningsskapandet och välfärden. Den är också en möjlighet för enskilda som kan tänka sig att starta egen verksamhet tillsammans med andra omfattade den sociala ekonomin i Örebro regionen registrerade näringsdrivande företag med mer än arbetsställen personer hade någon form av anställning eller fick någon form av skattepliktig ersättning från sektorn. Dessa företag betalade ut 672 miljoner brutto i lön och skattepliktiga förmåner vilket motsvarar ca heltidsanställningar Forskning för småföretagare 2009:2, Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag. 10 regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

11 Mål Alla med behov av råd och stöd i företags- och innovationsfrågor ska ha tillgång till adekvat och kvalitativ rådgivning. 2.1 Rådgivning För att nya och etablerade företag ska kunna utvecklas och fortsätta att växa krävs kvalitativ och adekvat rådgivning. Rådgivning behövs för entreprenörer, inom olika branscher och för alla typer av bolagsformer. Rådgivning är viktig även för personer med nya och innovativa idéer, att få råd och stöd i ett initialt skede för att sedan kunna ta steget till kommersialisering. Det är viktigt att i rådgivningsfasen uppmärksamma entreprenörer och innovatörer på betydelsen av ekologiskt hållbara och resurseffektiva produkter och tjänster. De flesta som startar företag får sin rådgivning genom Skatteverket, banker, revisorer samt vänner eller andra företagare. 5 Regionen har idag ett antal offentliga aktörer som erbjuder rådgivning i olika skeden av innovationsoch entreprenörskapsprocessen, bland annat ALMI, Nyföretagarcentrum, STARTcentrum, Innovationskontoret, Inkubera, Coompanion och Drivhuset. Det pågår även projekt kring utveckling av den kreativa och kulturella näringen, kvinnors företagande och den sociala ekonomin med socialt företagande. Ett väl fungerande system bidrar till att rätt person rådgiver rätt kund, vilket ökar kvaliteten på den rådgivning som ges i regionen. Då nås ambitionen att alla dörrar är rätt. Aktivitet påbörjas ansvar partner Samordna och synliggöra nyföretagarservicen. Kvartal almi BRO aktuella aktörer Proaktivt bearbeta tillväxtföretag. kvartal almi BRO länsstyrelsen Inrätta koordinatorer för affärsutveckling. kvartal Bro aktuella aktörer Utreda förutsättningar för att starta Kick Start-program. Kvartal science Park aktuella aktörer Genomföra starta-eget mässa. kvartal almi aktuella aktörer Genomföra årlig kampanj för nyföretagande. Kvartal almi aktuella aktörer Rådgivning för verksamheter inom sociala ekonomin. Kvartal cesam coompanion almi aktuella aktörer Genomföra en förstudie för att undersöka kvartal coompanion aktuella aktörer förutsättningarna för att inrätta en företagsinkubator för socialt företagande. Starta kreatörslots.* kvartal örebro läns landsting Aktuella aktörer Inspirationsseminarier om den kreativa sektorn Kvartal örebro läns landsting Aktuella aktörer och dess potential.** Speciella insatser mot kulturella o kreativa näringarna.* Kvartal almi aktuella aktörer Utreda specifika insatser för miljöanpassad kvartal energikontoret aktuella aktörer produkt- och tjänsteutveckling * Tidsplan inte satt. ** Se regional Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

12 Mål En gemensam etablerings- och investeringsservice för hela regionen. 2.2 Etablerings- och investeringsservice För att en region ska växa krävs, förutom att nya företag startas, att redan etablerade företag i regionen ges möjlighet att växa. Örebroregionen måste även vara attraktiv för etableringar och investeringar utifrån. En bra och effektiv etablerings- och investeringsservice krävs och ska verka för en god service för såväl befintliga som externa företag i deras etablerings- och investeringsplaner. Företagen ska erbjudas snabb, överskådlig och lättillgänglig information av vilka möjligheter som regionen kan erbjuda. Regionen behöver också ha en god kännedom om befintliga företags kommande investeringar och utifrån detta, i diskussion med företagen själva, dra slutsatser om kommande behov. En arena för detta arbete bör skapas. Aktivitet påbörjas ansvar partner Genomlysning av regionens etablerings- och Kvartal Bro länets kommuner investeringsservice på lokal och regional nivå. Workshop för tjänstemän som arbetar med kvartal Bro länets kommuner etablerings- och investeringsservice. Ta fram en webbsida som visar ledig mark och Kvartal Bro länets kommuner lediga lokaler för hela regionen. Införa ett gemensamt kund- och relationshanterings- Kvartal Bro länets kommuner system (CRM) för regionen. Årlig sammanställning av investeringar som kvartal Bro länets kommuner görs i företag i regionen. Utreda ev. inrättande av Key Account-funktion. Kvartal Bro länets kommuner 2.3 Lån och finansieringsstöd till företagare Företag, nystartade eller växande, kan i olika skeden vara i behov av kapital för exempelvis nya investeringar. Förutom privata aktörer, såsom banker, finns i vår region lån och finansieringsstöd att söka genom ALMI och Länsstyrelsen. Detta system fungerar i huvudsak bra men fler företag bör snabbare komma i kontakt med rätt Mål finansiär för just sin verksamhet. Förbättrade möjligheter till Utöver detta saknas det även möjligheter att ge ekonomiskt stöd för lösningar och idéer. finansiering av innovativa att utveckla och testa idéer som i ett senare skede kan komma att användas i exempelvis kommersiellt syfte. Aktivitet påbörjas ansvar partner Erbjuda innovationspeng för innovativa investeringar. Kvartal med Länsstyrelsen almi möjlighet till förlängning I inkubera 12 regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

13 Mål Etablera en regional riskkapitalfond/fonder och affärsängelnätverk för tidiga skeden. 2.4 Regional riskkapitalfond Ett väl fungerande kapitalförsörjningssystem är en viktig struktur i olika skeden av företagens livscykler. En framgångsfaktor är att det finns tillgång på kapital hela vägen, från bolagets start och över tillväxtfasen. En väl fungerande riskkapitalmarknad är en förutsättning för att nya kunskaper och forskningsresultat ska kunna omsättas i nya varor och tjänster. För företag inom den sociala ekonomin är problemen med finansiering påtaglig och här behöver vi utveckla nya system för finansiering. I takt med att regionens företagsinkubator stimulerat aktivitet i form av nystartade innovativa tillväxtbolag, har avsaknaden av riskkapital i tidiga faser blivit allt tydligare. Därför är det nu viktigt att underlätta för företag och innovatörer att få tillgång till riskkapital/såddkapital, med fokus på tidiga faser. ALMI Invest är ett verktyg som jobbar i något senare fas och är mer att betrakta som ett tillväxtkapital och inte såddfinansiering. Flera privata initiativ att arbeta med riskvilligt kapital har tagits i regionen. Men många investerare saknar idag kunskap om både investeringsprocessen och presumtiva objekt. En förstudie av affärsänglar, kopplat till en regional riskkapitalfond, har genomförts och underlag finns nu för att gå vidare i processen. Det är angeläget att skynda på processen för att långsiktigt kunna lösa frågan kring riskkapitalet i tidiga faser. Etableringen av Örebro universitetets holdingbolag/ utvecklingsbolag kommer med all sannolikhet bidra till ett skapande av en regional riskkapitalfond/fonder. Fonden/fonderna kommer att vara tillgänglig för samtliga medborgare i regionen. Aktivitet påbörjas ansvar partner Skapa en riskkapitalfond/fonder kvartal örebro universitet Länsstyrelsen inom universitetets holdingbolag aktuella aktörer Hitta organisationsform för affärsängel kvartal almi örebro universitet nätverk/nätverken inkubera Finna nya lösningar för finansiering av företag C coompanion cesam inom den sociala ekonomin almi Banker regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

14 3. Regionens innovationssystem Målet för ett regionalt innovationssystem är att stimulera och effektivt underlätta för forskningsresultat och goda innovativa idéer att utvecklas och ta sig ut på en marknad. På så sätt skapas tillväxt och sysselsättning. Innovationssystemet ska sprida och använda kunskap och kompetens inom olika branscher, kluster och kompetensområden. Ett regionalt innovationssystem består därför av flera olika typer av aktörer, från forsknings- och utbildningsaktörer till affärs- och innovationsrådgivning samt finansieringsaktörer. Varje organisation eller grupper av företag bör ha en upparbetad process för att ta om hand innovationer. Det gäller universitet, sjukhus, kommunala organisationer likväl som större företag. Institutionella miljöer i form av inkubatorer och science parker stöttar både entreprenörskap och innovationer hos såväl etablerade som nya företag. En innovativ miljö är dynamisk och utvecklande för de företag, framför allt kunskapsintensiva teknik-, tjänsteeller upplevelseföretag, som befinner sig i miljön. Starka innovationsmiljöer skapas genom ett starkt entreprenörskap samt samverkan mellan näringslivet, offentlig sektor, ideell sektor och akademin. Örebroregionens innovationssystem består av ett flertal offentliga aktörer med olika roller och arenor. De operativa parter som verkar inom systemet är exempelvis ALMI, regionens inkubator (Inkubera) och Science Park i Karlskoga och Örebro. Ytterligare en operativ part är Innovationskontoret vid Örebro universitet vars uppdrag är att initiera, stimulera och nyttiggöra forskning. Även universitetets holdingbolag kommer att bli en aktiv part i det regionala innovationssystemet. Inriktningsmålet i den regionala utvecklingsstrategin är att regionen ska etablera minst två internationellt erkända innovativa miljöer fram till En internationellt erkänd innovativ miljö ska 2015 ha funnit sin form och ha en trygg grundfinansiering. 3.1 Innovationssystemets organisering För att Örebroregionen ska kunna bli en mer innovativ region krävs ett större utvecklings-, kompetens- och kunskapsutbyte mellan offentlig verksamhet, forskning och företag. Ett effektivt innovationssystem måste kunna fånga upp, utveckla och förverkliga idéer. Systemet måste även vara tillgängligt för alla medborgare, alltså oavsett om man är forskare, företagare eller privatperson. Sociala innovationer 6 bör även kunna tas tillvara på ett bättre sätt vilket i sin tur bidrar till utvecklingen av den sociala ekonomin. Örebroregionen behöver ett effektivare, bättre samverkande innovationssystem som aktivt bidrar till regionens tillväxt. Svenska universitet och högskolor har en stor outnyttjad potential när det kommer till nyttiggörande av forskning och kommersialisering av forskningsresultat. Örebro universitet gavs hösten 2011 möjlighet att bilda ett holdingbolag. Innehavet av ett holdingbolag ökar markant lärosätets kapacitet och frihetsgrader i arbetet för nyttiggörande, innovation och kommersialisering. Det ger universitetet ytterligare möjlighet att stärka regionens innovationssystem. De flesta innovationer kommer fram i redan existerande företag. Att göra det enkelt att vidareutveckla idén och få stöd i rätt tid är en framgångsfaktor. De företag som inte har en egen innovationsprocess bör veta hur och var de tidigt kan få stöd i utvecklingsarbetet. Även inom den ideella sektorn kommer flera banbrytande idéer fram. I Örebroregionen är föreningslivet starkt och har en självklar plats i innovationsarbetet. Möjligheterna att etablera ett regionalt center för sociala innovationer och entreprenörskap bör utredas. Den offentliga sektorn har flera kunskapsintensiva verksamheter. Förutom att skapa värde i vården och driva den vårdrelaterade forskningen framåt finns stora möjligheter att inom landstinget utveckla innovationer och företag. I den snabba utveckling som sker inom hälso- och sjukvården är det av stort värde att personalens erfarenheter och kunskaper kan tas tillvara mer systematiskt. Kommuner och landstinget bör utveckla de interna processerna för att fånga upp medarbetarnas innovativa idéer. 14 regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

15 Mål Örebroregionens innovationssystem är väl fungerande, välkänt och erkänt. Aktivitet påbörjas ansvar partner Starta nya strategiska utvecklingsprojekt med Kvartal science Park örebro universitet näringslivet inom Science Parks profilområden. Ö örebro läns landsting länets kommuner näringslivet Utveckla en innovationsprocess för kvartal örebro läns landsting Örebro universitet Örebro läns landsting. (se ovan) Etablera ett regionalt center för sociala kvartal cesam coompanion innovationer och entreprenörskap. örebro läns landsting regionförbundet örebro universitet hela Sverige ska Leva leader, med flera. Utveckla två klusterinitiativ i regionen science Park länets kommuner örebro läns landsting örebro universitet näringslivet Utforma en styrgrupp för regionens innovationssystem. Kvartal almi örebro universitet regionförbundet BRO örebro läns landsting länsstyrelsen handelskammaren Möckelnföretagen Inrätta en innovationssluss för privatpersoner kvartal almi BRO och företag. Utveckla en innovationsprocess för länets kommuner. Kvartal almi varje enskild kommun i länet Ta fram ett gemensamt marknadsmaterial för att Kvartal regionförbundet Science Park visa på regionens innovationssystem. almi örebro universitet örebro läns landsting inkubera 6. Social innovation är en ny idé som uppstått till följd av en enskild individ, en grupps eller en gemenskaps kreativitet och som ger mervärde till en enskild individs eller en gemenskaps välfärd och hälsa eller till servicesystemet. regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

16 Mål Säkra finansieringen av regionens innovationssystem. 3.2 Finansiering av regionens innovationssystem Mycket av den verksamhet som bedrivs inom Örebroregionens innovationssystem är finansierade via offentliga medel. Finansieringen av vissa operativa aktörer sker genom årsbaserade verksamhetsbidrag eller projektmedel. Det har blivit allt mer tydligt att systemet är i behov av en mer långsiktig finansiell lösning för att kvalitetssäkra och på ett mer effektivt sätt använda de verksamheter som finns. En säkrad finansiering innebär kontinuitet, effekti- vare och bättre utnyttjade av resurser samt bättre output vilket för regionen innebär fler innovationer, fler företag och en högre tillväxt och sysselsättning. Det finns i dagsläget tre huvudsakliga aktörer med såddkapital för finansiering av idéer/innovationer i tidiga skeden. Det är ALMI, Länsstyrelsen och Innovationsbron. Alla dessa är att betrakta som långsiktiga. Aktivitet påbörjas ansvar partner Utreda bolagisering av regionens Science Park Kvartal örebro kommun Örebro universitet i Karlskoga och Örebro karlskoga kommun Säkerställa en långsiktig finansiering av Inkubera. Kvartal örebro universitet Regionförbundet karlskoga kommun örebro kommun almi örebro läns landsting (Innovationsbron) Utveckla Örebro universitets holdingbolag kvartal örebro universitet Aktuella aktörer med ett utvecklingsbolag. 16 regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

17 Regionens innovationsystem Idébärare/målgrupp aktörer/mellanled aktörer/validering resultat/idémottagare Idé till Inkubera Forskare Örebro universitet Forskare Örebro läns landsting Studenter Offentliga aktörer Företag Offentligt anställda, ej forskare Drivhuset Innovationskontoret Innovationskontoret Innovationskontoret Innovationskontoret/ALMI Innovationskontoret/ALMI ALMI Idé till Utvecklingsbolag (Holdingbolaget) Idé till Easy access/open innovation Nya företag, nya varor/tjänster Ny forskning Nya utvecklingsprojekt Patent, licensieringar Science Park Enskilda personer Nyföretagarcentrum Startcentrum Cesam ALMI ALMI Coompanion Coompanion Idé till Inkubera Nya företag, nya varor/tjänster Nytt socialt företagande Nya utvecklingsprojekt Science Park regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

18 Bilaga 1 Regionala utvecklingsstrategins mål för innovationer och entreprenörskap Utvecklingsstrategins inriktningsmål för innovationer är: Minst två internationellt erkända innovativa miljöer etableras. Fler kunskapsintensiva företag etablerar sig i vår region. Utöver dessa inriktningsmål finns definierade etappmål för år 2015 inom samma område som innebär att: År 2015 ska minst en innovativ miljö ha funnit sina former, ha en trygg grundfinansiering och vara internationellt erkänd. År 2015 är länets samlade utgifter per capita för forskning och utveckling på en nivå som placerar länet på lägst sjätte plats i Sverige. Utvecklingsstrategins inriktningsmål för entreprenörskap är: Antalet nystartade och växande företag ökar. Regionen attraherar kontinuerligt flera nya investeringar från omvärlden. Regionens andel av investerat riskkapital ökar kontinuerligt. Logistikberoende företag väljer Örebroregionen ur ett hållbart, ekologiskt och ekonomisk perspektiv. Örebro stad stärker sin position som förvaltningsstad. Utöver dessa inriktningsmål finns definierade etappmål för år 2015 inom samma område som innebär att: Minst 1500 företag startas varje år. Ytterligare tre huvudkontor för börsnoterade företag etablerats. Snabbaste sysselsättningstillväxten i riket inom logistiksektorn. Regionens andel av rikets totala statliga sysselsättning har ökat med 2 procent. Innovationer + entreprenörskap = utveckling och tillväxt Innovation Utvecklingsklimat, attityder, regelverk, finansiering, privata och offentliga aktörer Utbildning E1 ENTREPRENÖREN via akademin Forskning/ utveckling Nya företag Växande företag Nya etableringar Innovativa miljöer E2 ENTREPRENÖREN utanför akademin Innovation Triangeln i centrum (kallas kunskapstriangeln) beskriver sambandet mellan innovation, utbildning och forskning. Detta kräver en entreprenöriell dimension, en entreprenör (E1/E2), för att materialisera, skapa värde eller kommersialisera innehållet (resultatet) av kunskapstriangelns sambandsförhållande. Innovationer behöver naturligtvis inte alltid ha sitt ursprung i akademin utan handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individ. Värdet uppstår i tillämpningen, användningen och spridningen av en innovation. Det värde som skapas kan vara ekonomiskt, socialt och/eller miljömässigt. näringsdepartementet Entreprenören omges av ett klimat som i hög grad påverkar möjligheten att skapa resultat och utveckla innehållet i en innovation. För att vi ska få en rörelse framåt i hela bilden krävs alltså följande: en innovation (som alltså inte behöver vara knuten till akademi eller forskning), ett klimat (system) som tillåter en entreprenör att utveckla och skapa samt kapital/kompetens/efterfrågan. 18 regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

19 regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

20 form tryck Prinfo Welins MILJÖMÄRKT Trycksak lic nr Regionförbundet Örebro tfn Örebro fax besöksadress Forskarvägen 1, Örebro e-post 20 regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Hur går det för Örebroregionen?

Hur går det för Örebroregionen? Rapport 2014:02 Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer