innovationer och entreprenörskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innovationer och entreprenörskap"

Transkript

1 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap Att göra!

2 Innehåll Förord 3 Bakgrund och inledning 4 Genomsyrande perspektiv 5 1. Företagsklimat Samverkan Utbildning Kommunservice 9 2. Nya och växande företag Rådgivning Etablerings- och investeringsservice Lån och finansieringsstöd till företagare Regional riskkapitalfond Regionens innovationssystem Innovationssystemets organisering Finansiering av regionens innovationssystem 16 Bilaga regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

3 Förord Ett kraftfullt arbete för hållbar tillväxt och utveckling i hela regionen lägger grunden till god livskvalité och utvecklad välfärd. Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) antogs 2010 och är en gemensam vägvisare för regionens framtidarbete. Strategin är framtagen i samverkan med näringsliv, kommuner, landsting, uni versitet och ideell sektor. Ett av de fyra utvecklingsområden som pekas ut som strategiskt viktiga för vår region är innovationer och entreprenörskap. Regionförbundets uppdrag från regeringen är att koordinera arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Många aktörer i regionen har varit involverade i framtagandet av handlingsplanen. Flera har tagit på sig ansvaret för ett område eller huvudaktiviteter. Vi vill därför tacka alla som aktivt bidragit för engagerat deltagande och många kloka inspel i framtagandet av denna plan. För att innehållet i utvecklingsstrategin ska förverkligas krävs en gemensam syn på det som behöver göras. Handlingsplanen pekar ut tidsplan, ansvarsområden samt de viktigaste aktiviteter som behöver komma igång 2012 eller Februari 2012 Magnus Persson Regiondirektör Sven-Erik Sahlén Utvecklingsledare regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

4 Bakgrund och inledning En allt snabbare utveckling i vår omvärld kräver ett gott klimat för innovation och förnyelse. I Örebroregionen utvecklas nya idéer, arbetsformer och strukturer som gör oss konkurrenskraftiga i en allt mer globaliserad värld. I en rapport från Tillväxtverket 1 redovisas sårbarheten i landets kommuner. Sårbarheten mäts genom att belysa beroendet till enskilda företag i en kommun, men mäter även det lokala företagsklimatet och möjligheten för kommunerna att klara sig vid en nedläggning av ett större företag. 33 av landets kommuner är genuint sårbara varav sex stycken ligger i vår region. Utöver sårbarheten i regionen hamnar många av kommunerna i regionen långt ner i olika näringslivsrankningar som genomförts, bland annat av SKL och Svenskt näringsliv. Örebroregionen behöver fortsätta att utveckla arbetet kring innovations- och entreprenörskap för att vara en fortsatt konkurrenskraftig region. Regionen är i behov av att ytterligare nya idéer och innovationer kommer till och kommer ut på marknaden. Detta ger förutsättningar för nya företag och ger befintliga företag en möjlighet att växa. Detta i sin tur skapar konkurrens, förnyelse av näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. Att arbeta med det lokala företagsklimatet och underlätta för fler att bli företagare är ett sätt att minska sårbarheten. Ett tydligt och utvecklat samarbete mellan näringsliv, akademi, ideell och offentlig sektor är en förutsättning för att lyckas utveckla vår region. Örebroregionen ska vara en värdeskapande, innovativ region. Handlingsplanens tre huvudområden kan hämta inspiration inom Smart specialisation Platform (Foray, 2009) 2 som är ett uttryck för hur en region eller ett företag efter egen behovsanalys kan söka partners för att bli konkurrenskraftiga. Regionala utvecklingsstrategins mål för innovationer och entreprenörskap redovisas i bilaga 1. Handlingsplanen har ett kortare tidsperspektiv än den regionala utvecklingsstrategin och fokuserar på tre områden: Företagsklimat Nya och växande företag Regionens innovationssystem Varje avsnitt har ett mål och ett antal huvudaktivteter utpekade. Listade aktiviteter i handlingsplanen ska påbörjas under Varje aktivitet har en ansvarig organisation plus partner. Nya partner kan tillkomma. 1. Rapport 0112 Tillväxtverket, Genuint sårbara kommuner Företagandet, arbetsmarknaden och beroendet av enskilda större företag, publicerad Forey,Dominique m.fl regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

5 Regionförbundet ansvarar för spridningen av handlingsplanen samt årlig uppföljning av planens genomförande. Finansieringen av genomförandet kommer dels att ske via projektmedel och dels via ansvarig värdorganisations verksamhetsbudget. Projektmedlen hämtas bland annat från regionala medel (Länsstyrelsen i Örebro län och Regionförbundet Örebro), strukturfonderna, Landsbygdsprogrammet, Vinnova, Innovationsbron och Tillväxtverket. Genomsyrande perspektiv Regionala utvecklingsstrategin (RUS) pekar på några framgångsperspektiv som hela tiden ska genomsyra verksamheten för att vi ska få en långsiktig, mänsklig och hållbar utveckling. Perspektiven är: Ekologiskt hållbart Mångfald och integration Barn och unga En jämställd region En god folkhälsa Dessa perspektiv ska genomsyra de olika aktiviteter som genomförs. När det exempelvis gäller nya och växande företag är det naturligt att väva in kvinnors och mäns lika förutsättningar och därmed uppmärksamma det nationella projekt som pågår kring Kvinnors företagande. Likaså är perspektivet mångfald och integration i detta sammanhang en viktig parameter. Det är av största vikt att ta till vara kompetenser, idéer och allas utvecklingsmöjligheter. Genom att stimulera alla människors inneboende förutsättningar, oavsett om man är ung eller gammal, och ta till vara skaparkraften ges goda förutsättningar för en bättre folkhälsa och rikare liv. Att unga även får se och uppleva kopplingen mellan problem idé handling resultat är grundläggande för en intressant och motivskapande utbildning. Därför måste den entreprenöriella kedjan underhållas och svaga länkar stärkas. Många nya företag har fokus på kulturella och kreativa näringar, besöksnäring och naturturism men även områden som miljö. Här är det viktigt att rådgivare och utbildningsanordnare är uppdaterade och har nödvändig kompetens. De ansvariga aktörerna har även ansvar för de genomsyrande perspektiven. Naturligtvis blir det mer eller mindre fokus på olika perspektiv beroende på aktivitetens karaktär. regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

6 1. Företagsklimat En förutsättning för att Örebroregionen ska utvecklas som en bra miljö för innovationer, entreprenörskap och företagande är att den omgivande miljön har ett positivt inflytande på medborgarnas entreprenöriella och innovativa förmågor. Ett gott företagsklimat i regionen är grundläggande för att nya företag skapas och att befintliga ska kunna växa. Företagande skapar arbetstillfällen och stärker kommunernas skattebas. Att förbättra det lokala företagsklimatet är därför grundläggande för lokal och regional utveckling. Företagsklimatet påverkas av flera olika faktorer där bland annat attityder till företagande från politiken, skolan och allmänheten spelar en avgörande roll. Positiva attityder och värderingar till entreprenörskap och innovationer lägger grunden för ett viktigt utvecklingsarbete inom detta område. Detta arbete för att förbättra attityderna kring innovation och entreprenörskap i regionen måste pågå kontinuerligt. 6 regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

7 Mål Ett effektivt, tydligt och väl sammanhållet entreprenörskaps- och innovationssystem. 1.1 Samverkan Innovation och entreprenörskapssystemet har många olika aktörer som aktivt arbetar för att skapa en mer innovativ och entreprenöriell Örebroregion. Aktörerna arbetar på ett flertal arenor med ibland olika och ibland lika agendor. Idag finns en otydlighet när det gäller kommunikation, ansvar och rollfördelning vilket skapar ineffektivitet. Bättre fungerande informationskanaler mellan aktörer i regionen skulle skapa bättre förutsättningar för ett gott regionalt företagsklimat. I dagens system är det otydligt vem man ska vända sig till vilket leder till minskad möjlighet till stöd och hjälp. Ett enkelt, effektivt och överskådligt lån- och finansieringssystem krävs för att underlätta företagens möjlighet till finansiering. En effektivare samverkan bidrar även till en effektiv resursanvändning av de offentliga medel som finns tillgängliga inom systemet. Rådande system bör alltså effektiviseras men för detta krävs bättre samverkan i flera olika frågor. Aktivitet påbörjas ansvar partner Gemensam webbplats för verksamheter inom Kvartal Bro aktuella aktörer entreprenörskaps- och innovationssystemet. Förstudie om bättre samordning kvartal regionförbundet Länsstyrelsen av projektfinansiärer. länets kommuner örebro läns landsting Regional funktion som har koll kvartal regionförbundet Länsstyrelsen på centrala utlysningar. regionförbundet länets kommuner örebro läns landsting Säkerställa ett sammanhängande kvartal almi örebro universitet system inom företagsrådgivning. aktuella aktörer Genomföra ett regionalt arrangemang kvartal regionförbundet Länsstyrelsen under Global Entrepreneurship Week. kvartal örebro läns landsting almi entreprenörskapsforum örebro universitet aktuella aktörer Genomföra workshop med fokus kvartal regionförbundet Aktuella aktörer på smart specialisation. regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

8 Mål Elever, studenter och personal inom utbildningsväsendet i Örebroregionen är väl förberedda för entreprenörskap och ett entreprenöriellt samhälle. 1.2 Utbildning Positiva attityder och värderingar till entreprenörskap lägger grunden för ett gott förhållningssätt till företagande. Attityderna grundläggs tidigt och skolan har därför en viktig roll för att långsiktigt skapa goda förutsättningar för ett mer entreprenörinriktat förhållningssätt. Entreprenörskap i skolan handlar om att skapa förutsättningar för elever att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt till sin omvärld. Det har man användning av i arbetslivet oavsett om man är egen företagare eller anställd. Entreprenörskap i skolan kan också innebära ett aktivt samarbete med det omgivande samhället, vilket är positivt för både skola och företag. Elever som i sin utbildning stimuleras till att starta eget har en mer positiv inställning till företagande än personer som inte fått någon uppmuntran till entreprenörskap. Regionförbundet har under flera år korat årets skolentreprenör i regionen för att främja arbetet med entreprenörskap i skolan. Att arbeta med entreprenörskap inom skol- och utbildningssystemet är en av de viktigaste insatserna för att på lång sikt förändra attityder till entreprenörskap och företagande. Aktivitet påbörjas ansvar partner Erbjuda kurser i nyföretagande och entreprenörskap Kvartal 1 örebro universitet Innovationskontoret under studietiden vid universitetet. almi drivhuset Uppföljning av kommunala skolplaner samt kvartal regionförbundet Länets kommuner efterlevnad av aktuella styrdokument om kvartal och skolchefer entreprenörskap i skolan. 8 regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

9 Mål Varje deltagande kommun har satt mål utifrån sitt NKI-värde och är igång med gemensamma utbildnings- och utvecklingsinsatser. 1.3 Kommunservice I regionen finns ett stort behov av att utveckla kommunernas service mot företag, främst då den del som berör myndighetsutövningen. Åtta av tio företagare är någon gång i kontakt med sin kommun. Mötet sker med kommunen i en mängd olika roller där kommunen agerar myndighet, servicegivare, uppdragsgivare eller markägare. Kommunerna ger därmed viktiga förutsättningar för företagsklimatet på en ort eller i en region. Åtta kommuner inom partnerskapet BRO har under 2011 genomfört en servicemätning där kommunens service till företag mätts och uttryckts i ett nyckeltal, kallat Nöjd Kund Index (NKI). Resultaten har varit utgångspunkt för det utvecklingsarbete som påbörjades under Det långsiktiga målet är att Örebroregionen ska uppfattas som en positiv plats för företag att starta, investera och växa i. Ett delmål är att öka företagens nöjdhet uttryckt som NKI. Nästa servicemätning genomförs Aktivitet påbörjas ansvar partner Regional föreläsningsserie med fokus på kvartal Bro skl service och myndighetsutövning. stockholm Business Alliance länets kommunledningar Särskilda utbildningsinsatser för handläggare. Kvartal Bro skl stockholm Business Alliance länets kommunledningar Undersöka möjligheten för regiongemensamma Kvartal Bro länets kommunledningar servicetjänster. regionförbundet regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

10 2. Nya och växande företag Örebroregionen måste vara en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling. År 2011 startades nya företag i Örebroregionen. 3 I den regionala utvecklingsstrategin är målet att år 2015 ska minst företag startas varje år. Trots att målet med nya företag snart är nått ligger andelen nya företag per invånare i Örebroregionen lågt i ett nationellt perspektiv. 4 Fler behöver se eget företagande som ett alternativ för sin försörjning. Nya företag skapar konkurrens, förnyelse av näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. Den sociala ekonomin har en stor betydelse för tillväxten, sysselsättningsskapandet och välfärden. Den är också en möjlighet för enskilda som kan tänka sig att starta egen verksamhet tillsammans med andra omfattade den sociala ekonomin i Örebro regionen registrerade näringsdrivande företag med mer än arbetsställen personer hade någon form av anställning eller fick någon form av skattepliktig ersättning från sektorn. Dessa företag betalade ut 672 miljoner brutto i lön och skattepliktiga förmåner vilket motsvarar ca heltidsanställningar Forskning för småföretagare 2009:2, Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag. 10 regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

11 Mål Alla med behov av råd och stöd i företags- och innovationsfrågor ska ha tillgång till adekvat och kvalitativ rådgivning. 2.1 Rådgivning För att nya och etablerade företag ska kunna utvecklas och fortsätta att växa krävs kvalitativ och adekvat rådgivning. Rådgivning behövs för entreprenörer, inom olika branscher och för alla typer av bolagsformer. Rådgivning är viktig även för personer med nya och innovativa idéer, att få råd och stöd i ett initialt skede för att sedan kunna ta steget till kommersialisering. Det är viktigt att i rådgivningsfasen uppmärksamma entreprenörer och innovatörer på betydelsen av ekologiskt hållbara och resurseffektiva produkter och tjänster. De flesta som startar företag får sin rådgivning genom Skatteverket, banker, revisorer samt vänner eller andra företagare. 5 Regionen har idag ett antal offentliga aktörer som erbjuder rådgivning i olika skeden av innovationsoch entreprenörskapsprocessen, bland annat ALMI, Nyföretagarcentrum, STARTcentrum, Innovationskontoret, Inkubera, Coompanion och Drivhuset. Det pågår även projekt kring utveckling av den kreativa och kulturella näringen, kvinnors företagande och den sociala ekonomin med socialt företagande. Ett väl fungerande system bidrar till att rätt person rådgiver rätt kund, vilket ökar kvaliteten på den rådgivning som ges i regionen. Då nås ambitionen att alla dörrar är rätt. Aktivitet påbörjas ansvar partner Samordna och synliggöra nyföretagarservicen. Kvartal almi BRO aktuella aktörer Proaktivt bearbeta tillväxtföretag. kvartal almi BRO länsstyrelsen Inrätta koordinatorer för affärsutveckling. kvartal Bro aktuella aktörer Utreda förutsättningar för att starta Kick Start-program. Kvartal science Park aktuella aktörer Genomföra starta-eget mässa. kvartal almi aktuella aktörer Genomföra årlig kampanj för nyföretagande. Kvartal almi aktuella aktörer Rådgivning för verksamheter inom sociala ekonomin. Kvartal cesam coompanion almi aktuella aktörer Genomföra en förstudie för att undersöka kvartal coompanion aktuella aktörer förutsättningarna för att inrätta en företagsinkubator för socialt företagande. Starta kreatörslots.* kvartal örebro läns landsting Aktuella aktörer Inspirationsseminarier om den kreativa sektorn Kvartal örebro läns landsting Aktuella aktörer och dess potential.** Speciella insatser mot kulturella o kreativa näringarna.* Kvartal almi aktuella aktörer Utreda specifika insatser för miljöanpassad kvartal energikontoret aktuella aktörer produkt- och tjänsteutveckling * Tidsplan inte satt. ** Se regional Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

12 Mål En gemensam etablerings- och investeringsservice för hela regionen. 2.2 Etablerings- och investeringsservice För att en region ska växa krävs, förutom att nya företag startas, att redan etablerade företag i regionen ges möjlighet att växa. Örebroregionen måste även vara attraktiv för etableringar och investeringar utifrån. En bra och effektiv etablerings- och investeringsservice krävs och ska verka för en god service för såväl befintliga som externa företag i deras etablerings- och investeringsplaner. Företagen ska erbjudas snabb, överskådlig och lättillgänglig information av vilka möjligheter som regionen kan erbjuda. Regionen behöver också ha en god kännedom om befintliga företags kommande investeringar och utifrån detta, i diskussion med företagen själva, dra slutsatser om kommande behov. En arena för detta arbete bör skapas. Aktivitet påbörjas ansvar partner Genomlysning av regionens etablerings- och Kvartal Bro länets kommuner investeringsservice på lokal och regional nivå. Workshop för tjänstemän som arbetar med kvartal Bro länets kommuner etablerings- och investeringsservice. Ta fram en webbsida som visar ledig mark och Kvartal Bro länets kommuner lediga lokaler för hela regionen. Införa ett gemensamt kund- och relationshanterings- Kvartal Bro länets kommuner system (CRM) för regionen. Årlig sammanställning av investeringar som kvartal Bro länets kommuner görs i företag i regionen. Utreda ev. inrättande av Key Account-funktion. Kvartal Bro länets kommuner 2.3 Lån och finansieringsstöd till företagare Företag, nystartade eller växande, kan i olika skeden vara i behov av kapital för exempelvis nya investeringar. Förutom privata aktörer, såsom banker, finns i vår region lån och finansieringsstöd att söka genom ALMI och Länsstyrelsen. Detta system fungerar i huvudsak bra men fler företag bör snabbare komma i kontakt med rätt Mål finansiär för just sin verksamhet. Förbättrade möjligheter till Utöver detta saknas det även möjligheter att ge ekonomiskt stöd för lösningar och idéer. finansiering av innovativa att utveckla och testa idéer som i ett senare skede kan komma att användas i exempelvis kommersiellt syfte. Aktivitet påbörjas ansvar partner Erbjuda innovationspeng för innovativa investeringar. Kvartal med Länsstyrelsen almi möjlighet till förlängning I inkubera 12 regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

13 Mål Etablera en regional riskkapitalfond/fonder och affärsängelnätverk för tidiga skeden. 2.4 Regional riskkapitalfond Ett väl fungerande kapitalförsörjningssystem är en viktig struktur i olika skeden av företagens livscykler. En framgångsfaktor är att det finns tillgång på kapital hela vägen, från bolagets start och över tillväxtfasen. En väl fungerande riskkapitalmarknad är en förutsättning för att nya kunskaper och forskningsresultat ska kunna omsättas i nya varor och tjänster. För företag inom den sociala ekonomin är problemen med finansiering påtaglig och här behöver vi utveckla nya system för finansiering. I takt med att regionens företagsinkubator stimulerat aktivitet i form av nystartade innovativa tillväxtbolag, har avsaknaden av riskkapital i tidiga faser blivit allt tydligare. Därför är det nu viktigt att underlätta för företag och innovatörer att få tillgång till riskkapital/såddkapital, med fokus på tidiga faser. ALMI Invest är ett verktyg som jobbar i något senare fas och är mer att betrakta som ett tillväxtkapital och inte såddfinansiering. Flera privata initiativ att arbeta med riskvilligt kapital har tagits i regionen. Men många investerare saknar idag kunskap om både investeringsprocessen och presumtiva objekt. En förstudie av affärsänglar, kopplat till en regional riskkapitalfond, har genomförts och underlag finns nu för att gå vidare i processen. Det är angeläget att skynda på processen för att långsiktigt kunna lösa frågan kring riskkapitalet i tidiga faser. Etableringen av Örebro universitetets holdingbolag/ utvecklingsbolag kommer med all sannolikhet bidra till ett skapande av en regional riskkapitalfond/fonder. Fonden/fonderna kommer att vara tillgänglig för samtliga medborgare i regionen. Aktivitet påbörjas ansvar partner Skapa en riskkapitalfond/fonder kvartal örebro universitet Länsstyrelsen inom universitetets holdingbolag aktuella aktörer Hitta organisationsform för affärsängel kvartal almi örebro universitet nätverk/nätverken inkubera Finna nya lösningar för finansiering av företag C coompanion cesam inom den sociala ekonomin almi Banker regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

14 3. Regionens innovationssystem Målet för ett regionalt innovationssystem är att stimulera och effektivt underlätta för forskningsresultat och goda innovativa idéer att utvecklas och ta sig ut på en marknad. På så sätt skapas tillväxt och sysselsättning. Innovationssystemet ska sprida och använda kunskap och kompetens inom olika branscher, kluster och kompetensområden. Ett regionalt innovationssystem består därför av flera olika typer av aktörer, från forsknings- och utbildningsaktörer till affärs- och innovationsrådgivning samt finansieringsaktörer. Varje organisation eller grupper av företag bör ha en upparbetad process för att ta om hand innovationer. Det gäller universitet, sjukhus, kommunala organisationer likväl som större företag. Institutionella miljöer i form av inkubatorer och science parker stöttar både entreprenörskap och innovationer hos såväl etablerade som nya företag. En innovativ miljö är dynamisk och utvecklande för de företag, framför allt kunskapsintensiva teknik-, tjänsteeller upplevelseföretag, som befinner sig i miljön. Starka innovationsmiljöer skapas genom ett starkt entreprenörskap samt samverkan mellan näringslivet, offentlig sektor, ideell sektor och akademin. Örebroregionens innovationssystem består av ett flertal offentliga aktörer med olika roller och arenor. De operativa parter som verkar inom systemet är exempelvis ALMI, regionens inkubator (Inkubera) och Science Park i Karlskoga och Örebro. Ytterligare en operativ part är Innovationskontoret vid Örebro universitet vars uppdrag är att initiera, stimulera och nyttiggöra forskning. Även universitetets holdingbolag kommer att bli en aktiv part i det regionala innovationssystemet. Inriktningsmålet i den regionala utvecklingsstrategin är att regionen ska etablera minst två internationellt erkända innovativa miljöer fram till En internationellt erkänd innovativ miljö ska 2015 ha funnit sin form och ha en trygg grundfinansiering. 3.1 Innovationssystemets organisering För att Örebroregionen ska kunna bli en mer innovativ region krävs ett större utvecklings-, kompetens- och kunskapsutbyte mellan offentlig verksamhet, forskning och företag. Ett effektivt innovationssystem måste kunna fånga upp, utveckla och förverkliga idéer. Systemet måste även vara tillgängligt för alla medborgare, alltså oavsett om man är forskare, företagare eller privatperson. Sociala innovationer 6 bör även kunna tas tillvara på ett bättre sätt vilket i sin tur bidrar till utvecklingen av den sociala ekonomin. Örebroregionen behöver ett effektivare, bättre samverkande innovationssystem som aktivt bidrar till regionens tillväxt. Svenska universitet och högskolor har en stor outnyttjad potential när det kommer till nyttiggörande av forskning och kommersialisering av forskningsresultat. Örebro universitet gavs hösten 2011 möjlighet att bilda ett holdingbolag. Innehavet av ett holdingbolag ökar markant lärosätets kapacitet och frihetsgrader i arbetet för nyttiggörande, innovation och kommersialisering. Det ger universitetet ytterligare möjlighet att stärka regionens innovationssystem. De flesta innovationer kommer fram i redan existerande företag. Att göra det enkelt att vidareutveckla idén och få stöd i rätt tid är en framgångsfaktor. De företag som inte har en egen innovationsprocess bör veta hur och var de tidigt kan få stöd i utvecklingsarbetet. Även inom den ideella sektorn kommer flera banbrytande idéer fram. I Örebroregionen är föreningslivet starkt och har en självklar plats i innovationsarbetet. Möjligheterna att etablera ett regionalt center för sociala innovationer och entreprenörskap bör utredas. Den offentliga sektorn har flera kunskapsintensiva verksamheter. Förutom att skapa värde i vården och driva den vårdrelaterade forskningen framåt finns stora möjligheter att inom landstinget utveckla innovationer och företag. I den snabba utveckling som sker inom hälso- och sjukvården är det av stort värde att personalens erfarenheter och kunskaper kan tas tillvara mer systematiskt. Kommuner och landstinget bör utveckla de interna processerna för att fånga upp medarbetarnas innovativa idéer. 14 regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

15 Mål Örebroregionens innovationssystem är väl fungerande, välkänt och erkänt. Aktivitet påbörjas ansvar partner Starta nya strategiska utvecklingsprojekt med Kvartal science Park örebro universitet näringslivet inom Science Parks profilområden. Ö örebro läns landsting länets kommuner näringslivet Utveckla en innovationsprocess för kvartal örebro läns landsting Örebro universitet Örebro läns landsting. (se ovan) Etablera ett regionalt center för sociala kvartal cesam coompanion innovationer och entreprenörskap. örebro läns landsting regionförbundet örebro universitet hela Sverige ska Leva leader, med flera. Utveckla två klusterinitiativ i regionen science Park länets kommuner örebro läns landsting örebro universitet näringslivet Utforma en styrgrupp för regionens innovationssystem. Kvartal almi örebro universitet regionförbundet BRO örebro läns landsting länsstyrelsen handelskammaren Möckelnföretagen Inrätta en innovationssluss för privatpersoner kvartal almi BRO och företag. Utveckla en innovationsprocess för länets kommuner. Kvartal almi varje enskild kommun i länet Ta fram ett gemensamt marknadsmaterial för att Kvartal regionförbundet Science Park visa på regionens innovationssystem. almi örebro universitet örebro läns landsting inkubera 6. Social innovation är en ny idé som uppstått till följd av en enskild individ, en grupps eller en gemenskaps kreativitet och som ger mervärde till en enskild individs eller en gemenskaps välfärd och hälsa eller till servicesystemet. regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

16 Mål Säkra finansieringen av regionens innovationssystem. 3.2 Finansiering av regionens innovationssystem Mycket av den verksamhet som bedrivs inom Örebroregionens innovationssystem är finansierade via offentliga medel. Finansieringen av vissa operativa aktörer sker genom årsbaserade verksamhetsbidrag eller projektmedel. Det har blivit allt mer tydligt att systemet är i behov av en mer långsiktig finansiell lösning för att kvalitetssäkra och på ett mer effektivt sätt använda de verksamheter som finns. En säkrad finansiering innebär kontinuitet, effekti- vare och bättre utnyttjade av resurser samt bättre output vilket för regionen innebär fler innovationer, fler företag och en högre tillväxt och sysselsättning. Det finns i dagsläget tre huvudsakliga aktörer med såddkapital för finansiering av idéer/innovationer i tidiga skeden. Det är ALMI, Länsstyrelsen och Innovationsbron. Alla dessa är att betrakta som långsiktiga. Aktivitet påbörjas ansvar partner Utreda bolagisering av regionens Science Park Kvartal örebro kommun Örebro universitet i Karlskoga och Örebro karlskoga kommun Säkerställa en långsiktig finansiering av Inkubera. Kvartal örebro universitet Regionförbundet karlskoga kommun örebro kommun almi örebro läns landsting (Innovationsbron) Utveckla Örebro universitets holdingbolag kvartal örebro universitet Aktuella aktörer med ett utvecklingsbolag. 16 regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

17 Regionens innovationsystem Idébärare/målgrupp aktörer/mellanled aktörer/validering resultat/idémottagare Idé till Inkubera Forskare Örebro universitet Forskare Örebro läns landsting Studenter Offentliga aktörer Företag Offentligt anställda, ej forskare Drivhuset Innovationskontoret Innovationskontoret Innovationskontoret Innovationskontoret/ALMI Innovationskontoret/ALMI ALMI Idé till Utvecklingsbolag (Holdingbolaget) Idé till Easy access/open innovation Nya företag, nya varor/tjänster Ny forskning Nya utvecklingsprojekt Patent, licensieringar Science Park Enskilda personer Nyföretagarcentrum Startcentrum Cesam ALMI ALMI Coompanion Coompanion Idé till Inkubera Nya företag, nya varor/tjänster Nytt socialt företagande Nya utvecklingsprojekt Science Park regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

18 Bilaga 1 Regionala utvecklingsstrategins mål för innovationer och entreprenörskap Utvecklingsstrategins inriktningsmål för innovationer är: Minst två internationellt erkända innovativa miljöer etableras. Fler kunskapsintensiva företag etablerar sig i vår region. Utöver dessa inriktningsmål finns definierade etappmål för år 2015 inom samma område som innebär att: År 2015 ska minst en innovativ miljö ha funnit sina former, ha en trygg grundfinansiering och vara internationellt erkänd. År 2015 är länets samlade utgifter per capita för forskning och utveckling på en nivå som placerar länet på lägst sjätte plats i Sverige. Utvecklingsstrategins inriktningsmål för entreprenörskap är: Antalet nystartade och växande företag ökar. Regionen attraherar kontinuerligt flera nya investeringar från omvärlden. Regionens andel av investerat riskkapital ökar kontinuerligt. Logistikberoende företag väljer Örebroregionen ur ett hållbart, ekologiskt och ekonomisk perspektiv. Örebro stad stärker sin position som förvaltningsstad. Utöver dessa inriktningsmål finns definierade etappmål för år 2015 inom samma område som innebär att: Minst 1500 företag startas varje år. Ytterligare tre huvudkontor för börsnoterade företag etablerats. Snabbaste sysselsättningstillväxten i riket inom logistiksektorn. Regionens andel av rikets totala statliga sysselsättning har ökat med 2 procent. Innovationer + entreprenörskap = utveckling och tillväxt Innovation Utvecklingsklimat, attityder, regelverk, finansiering, privata och offentliga aktörer Utbildning E1 ENTREPRENÖREN via akademin Forskning/ utveckling Nya företag Växande företag Nya etableringar Innovativa miljöer E2 ENTREPRENÖREN utanför akademin Innovation Triangeln i centrum (kallas kunskapstriangeln) beskriver sambandet mellan innovation, utbildning och forskning. Detta kräver en entreprenöriell dimension, en entreprenör (E1/E2), för att materialisera, skapa värde eller kommersialisera innehållet (resultatet) av kunskapstriangelns sambandsförhållande. Innovationer behöver naturligtvis inte alltid ha sitt ursprung i akademin utan handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individ. Värdet uppstår i tillämpningen, användningen och spridningen av en innovation. Det värde som skapas kan vara ekonomiskt, socialt och/eller miljömässigt. näringsdepartementet Entreprenören omges av ett klimat som i hög grad påverkar möjligheten att skapa resultat och utveckla innehållet i en innovation. För att vi ska få en rörelse framåt i hela bilden krävs alltså följande: en innovation (som alltså inte behöver vara knuten till akademi eller forskning), ett klimat (system) som tillåter en entreprenör att utveckla och skapa samt kapital/kompetens/efterfrågan. 18 regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

19 regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

20 form tryck Prinfo Welins MILJÖMÄRKT Trycksak lic nr Regionförbundet Örebro tfn Örebro fax besöksadress Forskarvägen 1, Örebro e-post 20 regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

FI NSAM Lekeber g och Orebro

FI NSAM Lekeber g och Orebro . `~~~ Förbundsordning för.. ~~~~ _0~_ ~~ FI NSAM Lekeber g och Orebro Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020 1 2 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

.~. KARLSKOGA. ~d( KOMMUN. Ärende 6

.~. KARLSKOGA. ~d( KOMMUN. Ärende 6 .~. KARLSKOGA ~d( KOMMUN Ärende 6 Ansökan om ägarbidrag för Inkubera ; Örebro AB för 2012 Sammanträdesprotokoll ~. KARLSKOGA P'd'- KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-12-04 Kommunstyrelsen 13 KS 234 KS 2012.0035

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Att ansöka om regionala projektmedel. Handledning

Att ansöka om regionala projektmedel. Handledning Att ansöka om regionala projektmedel Handledning I. Viktigt att veta inför ansökan Region Gävleborg medfinansierar projekt med tydliga mål och syften att medverka till regional tillväxt och utveckling.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till BoU - Lärande för hållbar utveckling av Eva- Marie Tyberg

RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till BoU - Lärande för hållbar utveckling av Eva- Marie Tyberg RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till 2021 BoU - Lärande för hållbar utveckling 2013-11- 26 av Eva- Marie Tyberg Vad vill ni veta? Det går hyfsat bra för Sundsvall Varför en hållbar tillväxtstrategi?

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet Innovationskontoret Fyrklövern Resonerande seminarium Utvecklingsområde i Vinnovas samverkansstrategiprojekt

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Innehållsförteckning 1 Vision för näringsliv och arbetsmarknad... 3 1.1 Övergripande mål från kommunens vision... 3 1.2 Syfte... 3

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod:

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod: VÄLKOMMEN! Soundingboard 2.0 17 nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Incheckningsfråga under lunchen Vad ser du framemot idag? Logga in på www.menti.com Kod: 570 22 PROGRAM

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

BRA KONTAKTER FÖR FÖRETAGARE OCH INNOVATÖRER I ÖREBROREGIONEN 2015

BRA KONTAKTER FÖR FÖRETAGARE OCH INNOVATÖRER I ÖREBROREGIONEN 2015 BRA KONTAKTER FÖR FÖRETAGARE OCH INNOVATÖRER I ÖREBROREGIONEN 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Utbildningssystemet kompetensförsörjning

Utbildningssystemet kompetensförsörjning Rapport 2008 08 25 / GK Utbildningssystemet kompetensförsörjning I samtliga klusterinitiativ och nätverkssatsningar som pågår i Skåne är betydelsen av kompetensförsörjning och utbildningssystemens förmåga

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Innovationskraft i hela landet

Innovationskraft i hela landet Innovationskraft i hela landet Forum för hållbar regional tillväxt 19 maj 2017 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 1 Foto: Julia Sjöberg/Folio Det ska vara attraktivt att bo och jobba

Läs mer

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Sammanfattning Jobb skapas av företag som växer och anställer. Fler jobb i växande företag betyder

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer