Handlingsplan till skydd mot stigande havsnivåer vid Falsterbonäset samt områdena vid Höllviken/Kämpinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan till skydd mot stigande havsnivåer vid Falsterbonäset samt områdena vid Höllviken/Kämpinge"

Transkript

1 (15) Kommunförvaltningen PM Dnr: Ks 2011/494 Johan Helgeson Planarkitekt Handlingsplan till skydd mot stigande havsnivåer vid Falsterbonäset samt områdena vid Höllviken/Kämpinge PM för åtgärder på kort sikt (ca 1-10 år) preliminär bedömning i avvaktan på samråd med länsstyrelsen SKANÖR Markägande och plansituation Norr om borgruinen är Vellinge kommun markägare. Marken väster om Skanör, både norr och söder om Axelsons torg, tillhör Skanör 2:1 vilken också ägs av Vellinge kommun. Väster om gamla Skanör (SF 81) är en remsa av ca 20 meter planlagd för parkändamål. Idrottsplatsen vid Axelsons torg är planlagd för idrott inom SF 114. Söderut mot Falsterbo ligger vallen inom planlagd mark t.o.m. dpl SF 71t. Här finns även planerna SF 102 och SF 67t. All mark som vallen ligger inom är planlagd som park/plantering. I nordost strax norr om Skanörs vångar är dpl SF 77 utlagd för begravningsplats/parkremsa i söder. Norr om Skanör Ny vall med nivå +2,1 anläggs från Halörsvägen, öster om Båtsmansvägen förbi Skanörs reningsverk via passagen över Bredeväg, norr om fastigheterna längs Knävångsgatan förbi slottsruinen, över Knösvägen och med anslutning vid Borgmästarstigen. Höjningen omfattar 0,6-1 meters höjning av nivån. Delsträckan öster om Båtsmansvägen och en mindre del vid reningsverket höjs 0-0,5 meter. Alternativa sträckningar I öster kan vallen sträckas antingen i en mjuk båge ner mot reningsverket, alternativt gå utmed fastighetsgränserna och grusvägen. Då kommunen är markägare påverkar sträckningen i denna del inte några privata markägare.

2 (15) En sträckning i fastighetsgräns innebär dock att vägen måste höjas i längre sträckor vilket kan ge högre kostnad, alternativt så måste vallen dras i gräsmarken utanför. Den västra delsträckan går över de privatägda fastigheterna Skanör 11:43, 11:63, 11:69 samt 11:70. I väster har vid remissbehandling framkommit synpunkter på att borgruinen borde ligga innanför vallen. Ett läge med vall söder, öster och norr om borgruinen gör dock att denna kommer att ligga kvar med en naturlig kontakt mot Flommen vilket förordas. Vallen ligger inom riksintresse för kustzon, friluftsliv, naturvård, kulturmiljö. Natura 2000 (SCI samt SPA) och naturreservat avseende bäcken Bredeväg och det föreslagna dämmet och kring borgruinen. Landskapsbildsskydd norr om Skanör. Dispensansökan enligt Miljöbalken för delen norr om Knävångsvägen från Knösvägen österut till markvägen samt bygglov. I öster och väster ansluter dragningen till sträckor där miljödom erfordras, se Dämme vid Bredeväg och väster om Skanör och tillståndsansökan samordnas i dessa delar. Området för ny skyddsvalls sträckning norr om Skanör mot öster.

3 (15) Skyddsvallens sträckning mot väster. Borgruinen nordväst om Skanör. Foto mot norr.

4 (15) Väster om Skanör Gång- och cykelvägen nordväst och väster om bebyggelsen i gamla Skanör höjs med 0,6-1 meter till nivå +2,1 meter, på samma sätt som gjorts med banvallen söderut från Axelsons torg och ut mot hamnen. Riksintresse för kustzon, friluftsliv, naturvård, Ramsar samt naturreservat och Natura Strandskydd kan eventuellt undvikas för den del av vallen som löper utmed gamla Skanör beroende på val av släntlutning/bredd på vallen. Landremsan väster om fastighetsgränserna i väster som ej ligger inom strandskyddsområdet varierar mellan ca 8,5 25 meters bredd. Norr om bebyggelsen breddas strandskyddsområdet igen och tillstånd/dispens krävs därför för den delsträckan. Sträckning för ny vall norrut utmed västra Skanör (från Hamnvägen).

5 (15) Delsträckan söderut från f av ny vall söderut från Axelsons torg genomfördes Öster om Skanör Utmed Skanörs vångar har Storevångsvägen/Halörsvägen en höjd på 2,0 till +2,1 meter. Öster om Båtsmansvägen har ny vall uppförts fram till dämmet. Även passivt dräneringssystem har anlagts under Skanörs vångar. Erforderlig väghöjd, minst 2,1 meter kan kräva höjning med 0,1-0,2 meter samt s ev ledningsgenomgångar kontrolleras och utformningen säkerställs såsom driftsåtgärd. Vid Hagarondellen ingår en nyy skyddsvalll i detaljplanen för handel, ny brand- vid höga havsnivåer. Krönet läggs inledningsvis på ca +3,5 meter. Tekniska enheten arbetar för närvarande med en miljödomsansökan för dämmet. station mm. Detaljplanen bedöms kunna antas under 2013/ Tillstånd säkerställs i eller i samband s med detaljplaneupprättandet. Dämme vid Slusan Ett dämme anläggs som ger möjlighet att stänga av vatteninflödet till Flommen

6 (15) Dämmet i Slusan ligger inom område för strandskydd, Natura 2000 (SCI; SPA), Ramsar (CW), naturreservat. Område av riksintresse för kustzonen, friluftslivet, kulturmiljövård och naturvård. Ansökan om miljödom enligt Miljöbalken handläggs för närvarande av Miljödomstolen. Marken ligger inom Vellinge kommuns fastighet Skanör 2:1. Dämme i Bredeväg Utförs på likartat sätt som i Slusan med en port, alternativt en fördämning med magasin och tillhörande pumpanordning för att lyfta dagvatten ut i Höllviken. Toppen på dämmet har nivån +2,1 meter, lägre än Slusan eftersom endast en ringa vågpåverkan förväntas. Anslutande vallar i norr och söder. Se ovan under Norr om Skanör. Marken ligger inom Vellinge kommuns fastighet Skanör 2:1. Lokala skydd på Knösen Lokala skydd vid enskilda bostadshus som ligger utanför den inre skyddsvallen. Fram till dess att ett yttre system byggts upp behövs eventuellt lokala skydd eftersom tillfälligt höga havsnivåer kan utgöra en risk. Kontroll av grundläggningsnivåer ska utföras. Område av riksintresse för: naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård, kustzon. Ramsarområde. Strandskydd och landskapsbildsskydd samt ev naturreservat och Natura 2000 (SCI och SPA) Marken på Knösen ägs av både enskilda och Vellinge kommun.

7 (15) Lokala skydd väster och öster om Skanör-Falsterbo Lokala skydd vid enskilda bostadshus och lokaler som ligger utanför den inre skyddsvallen. Fram till dess att ett yttre system byggts upp behövs eventuellt lokala skydd eftersom tillfälligt höga havsnivåer kan utgöra en risk. Kontroll av grundläggningsnivåer ska utföras. Ramsar, landskapsbildsskydd, strandskyddsområde, naturreservat (dock endast delvis Ö om Skanör eftersom gränsen går mellan de två bebyggelsegrupperna). Riksintresse för kulturmiljövården (ej Öster om Sk/F), friluftslivet, naturvården. De lokala skydden ligger antingen inom respektive enskild fastighet eller på eventuell kringliggande kommunal mark. FALSTERBO Igenfyllning av luckor i sanddynerna i söder och väster/sydväst. Utplacering av träspänger vid gångstråk över dynerna för att minska slitaget på dynerna. Höjning av banvallen väster om bebyggelsegränsen mot Flommen till +2,1 meter. Lokala skydd vid enstaka byggnader på Flommen. Utmed Skanörs Ljung har Strandbadsvägen och Reuterswärds väg upp till +2 meter. Passivt dräneringssystem har anlagts väster om Strandbadsvägen. Kontroll av gatornas höjd och ev ledningsgenomgångar. Höjning till 2,1 meter. Vid Hagarondellen ingår en ny skyddsvall i detaljplanen för handel, ny brandstation mm. Detaljplanen bedöms kunna antas under Strandskyddsområde, landskapsbildsskydd, Ramsar (i väster vid golfklubb). Natura 2000 (SCI och SPA) samt naturreservat utmed banvallen och i västra delen utmed Falsterbobukten. Riksintresse för naturvård, kulturmiljö (delvis i väster), friluftsliv, kustzonen.

8 (15) Ifyllnad av luckor i dynerna föreslås kunna utföras som driftsåtgärder av Tekniska enheten vid Avdelningen för gemensam medborgarservice. Åtgärderna bedöms ej kräva tillstånd enligt Miljöbalken. Lokala skydd samt höjning/återställning av banvallens och gatornas höjd till +2,1 meter föreslås efter samråd med länsstyrelsen prövas med dispens eller ingå i den samlade ansökan om miljödom. Höjning av banvallen, 0,1 0,3 meter, avser återställande till tidigare höjd efter mark-, anläggnings- samt ledningsarbeten föreslås kunna ske som driftåtgärder likt underhållet av sanddynerna enligt ovan. LJUNGHUSEN Markägande och plansituation Markägandet i söder/sydväst om Ljunghusen är splittrat och huvudsakligen i privat ägo. Marken är planlagd som park/plantering alternativt i väster som golfbaneområde. Den del av vallen i sydväst, som är inom etapp 2, är utom planlagt område. Norr om Ljunghusen är marken är i enskild ägo för delsträckorna längst i öster och väster. Delen i mitten är kommunägd. I mitten finns detaljplanelagd mark för bostadsändamål. Detaljplaner:75t, H105 samt Områdesplan Ljunghusen. Norr om Ljunghusen Kontroll av att banvallens nivå är minst +2,1 meter. Kontroll av eventuella trummor och läckvägar i banvallen och åtgärder för att förhindra inläckage. Ny kompletterande skyddsvall från Blacks väg längs stranden med anslutning mot västra delen av hamnplanen vid Falsterbokanalens norra del. Hamnplanens nivå justeras till +2,1 meter. Höjning av pirar bedöms eventuellt påverka det marina naturreservatet, möjligen Natura 2000 (ligger i utkant av pirarna). Utmed stranden väster om pirarna och norr om banvallen gäller naturreservat, strandskydd, Natura 2000 (SCI och SPA) och delvis landskapsbildsskydd. Riksintresse för yrkesfisket, naturvården och kustzonen.

9 (15) Strandpartiet norr om Ljunghusen. Sydväst om Ljunghusen Ny vall anläggs med anslutningg mot Sollidenvägens förlängningf g, förbi Ljungskogens GK:ss klubbhus med anslutning mot befintliga sanddyner vid kusten mot Kämpingebukten. Vallen inom golfbanan bedömss ej påverka några restriktioner, anslutningenn mot strandenn och dynerna påverkarr däremot naturreservat, strandskyddsområde,, Natura 2000, Ramsar samt riksintressen för kustzon, friluftsliv och naturvården samt naturreservat. Föreslaget tillståndsförfarandee för genomförande: Ansökann om miljödom enligt Miljöbalken.

10 (15) Bild från Sollidenvägens förlängning mot terrängen där nyy vall föreslås mellan golfbanan och bebyggelsen. Söder om Ljunghusen Kontrolll att dynernas sammanhängande nivå är +3,9 meter. Igenfyllning av luckor i sanddynerna. Utplacering av träspänger vid gångstråk g över dynerna för att minska slitaget på dynerna. Strandskyddsområde och naturreservat. Föreslaget tillståndsförfarandee för genomförande: Ifyllnad av luckor i dynerna föreslås kunna utföras som driftsåtgärder av Tekniska enheten vid Avdelningen för gemensam medborgarservice. Åtgärderna bedöms ej kräva tillstånd enligt Miljöbalken. Exempel att få ett på glapp i sanddynerna på södra Falsterbonäsett som föreslås fyllas igen för heltäckande skydd. Dettaa är på Höllviken/Kämpingesidan.

11 (15) HÖLLVIKEN Markägoförhållanden och plansituation Marken söder samt norr om Höllviken är till större delen privatägd. Vid vikingabyn på Lilla Hammars näs finns dpl H107 för museiändamål mm. En smal remsa mot havet i väster är planlagt som gångväg inom naturmark. Söder om denna finns dpl H64A samt B för ny väg 100 mm. På sjösidan av vägen är marken planlagd som parkmark samt plantering. Närmast pirarna är marken planlagd för hamnändamål mm. Markremsan norr och i förekommande fall söder om väg 100 ägs huvudsakligen av Vellinge kommun. Mark söder om Höllviken är antingen privatägd (östra halvan) eller ingår (västra halvan) i den större samfälligheten S:133 (Rängs bys skifteslag och Södra strandmalen). Söder om Höllviken omfattas strandområdena av detaljplanerna H59t, 60t samt 65t (Kämpinge). Strandområdet är uteslutande planlagt för park, plantering, natur och lek. Skyddsvall mot norr och vid Lilla Hammars näs Anläggande av ny skyddsvall som dels säkerställer nivå +2,1 meter från vikingabyn söderut mot anslutningen till väg 100, dels säkerställande av nuvarande nivå samt från vikingabyn och österut i en anslutning till vägen ut mot Lilla Hammars näs. Kontroll och säkerställande av nivå +2,1 längs väg 100 från Falsterbokanalen längs kusten mot norr. Sannolikt visst behov av komplettering utmed väg 100 närmast kanalen. Utmed väg 100 öster om kanalen finns ej strandskydd. I sådana fall berörs endast riksintresse för kustzonen. I havet norr därom gäller naturreservat och Natura Vid Lilla Hammars näs berör föreslagna skydd områden för strandskydd, landskapsbildsskydd, Ramsar (med start strax norr om väg 100) samt riksintressen för naturvården och kustzonen. Falsterbokanalens norra hamnområde Hamnplanen och pirarnas gångstråk i Höllviken är belägna på en nivå ca +1,1 meter. Pirarmarnas parapeter når upp till +1,9 meter. De låga nivåerna medför att åtgärder måste vidtas, antingen:

12 (15) 1. Genom höjning av gång- och uppställningsytor till minst +2,1 meter, omfattar även VA-ledningsnät och övrig teknisk utrustning. 2. Genom anläggande av en yttre slussport och sannolikt höjning av pirarmarna till ca +2,6 meter för att undvika överspolning vid framtida högvatten. Arbetena med säkring av det norra hamnområdet ska samordnas med framtida detaljplan för bostäder, hamn, mm i området. Endast riksintresseområdet för kustzonen. Söder om strandskyddsgränsen saknas restriktioner. Vy mot Falsterbokanalens norra pirarmar och i förgrunden den nordvästra hamnplanen.

13 (15) Fördämning i Hammarbäcken Anläggande av fördämning i Hammarbäcken i anslutning till de befintliga trummorna genom väg 100. Söder om Höllviken Kontroll att dynernas sammanhängande nivå är +3,9 meter. Igenfyllning av luckor i sanddynerna. Utplacering av träspänger vid gångstråk över dynerna för att minska slitaget på dynerna. Strandskyddsområde och naturreservat. Ifyllnad av luckor i dynerna föreslås kunna utföras som driftsåtgärder av Tekniska enheten vid Avdelningen för gemensam medborgarservice. Åtgärderna bedöms ej kräva tillstånd enligt Miljöbalken. Östersjöstranden söder om Höllviken. Kontroll av sanddynernas höjd.

14 (15) KÄMPINGE Plansituation och markägoförhållanden Se ovan under Höllviken. Ny vall/strandfodring vid Kämpinge Kontroll och säkerställande av nivån +3,9 meter längs befintliga dyner utmed Kämpingebukten. Säkerställande av en nivå högre än +2,1 meter längs södra Mariavägen på sträckan mellan befintliga dyner utmed Kämpingebukten fram till en lämplig anslutning mot högre markpartier sydost om befintlig bebyggelse i Kämpinge. Höjning av nivåerna kan ske med antingen vall eller strandfodring/ sandmotor. Åtgärderna ligger inom områden för Ängs- och hagmarksinventering, landskapsbildskydd, strandskydd samt riksintressen för naturvården och kustzonen. Ansökan om miljödom enligt Miljöbalken och detaljplan. Bild från udden sydost om Vattenskidklubben mot Kämpinge och Höllvikenstranden.

15 (15) Strandpartiet vid vattenskidklubben. TILLVÄXT OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Hans Folkeson Stadsbyggnadsdirektör Johan Helgeson Planarkitekt

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Bilaga 1 Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Beslutshandling Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledning: SWECO Studio plan, Peter Lindroos Fotografier: Lin Wiklund, Joe Lindström,

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 8344-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G -

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - - M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - Alternativ i programförslaget Programmet prövar fyra områden för bostadsbebyggelse. Dessa prövas vart för sig. De är lokaliserade geografiskt olika

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer