Karaktärsområde II - Framtida utveckling redovisat för Hököpinge, Gessie kyrkby och Gessie villastad inbjudande byar mitt på slätten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karaktärsområde II - Framtida utveckling redovisat för Hököpinge, Gessie kyrkby och Gessie villastad inbjudande byar mitt på slätten."

Transkript

1 Karaktärsområde II - Framtida tveckling redovisat för Hököpinge, och Gessie villastad inbjdande byar mitt på slätten Klagshamn Tygelsjö KARAKTÄRSOMRÅDEN Gessie villastad Hököpinge Vellinge 7

2 Karaktärsområde II - Hököpinge, och Gessie villastad inbjdande byar mitt på slätten Analys Byarna ligger mitt te i det rika odlingslandskapet, men samtidigt nära havet och har ett mycket bra regionalt läge i ett befintligt frekvent trafikerat nord - sydligt kollektivstråk med bss mellan Malmö, Vellinge, Höllviken och vidare ner till Skanör och Falsterbo. Byarna ligger fritt te på landet, men samtidigt nära större städer som erbjder god service. Pendlarparkering saknas. Gessiebäcken som är kommnens enda större vattendrag som klassas som vattenförekomst rinner genom samhällena och vidare t mot havet. Delar av området omfattas av riksintresse för natrvård, kstzon och kltrmiljövård. Havet tanför inklsive Foteviken med strandzon ligger desstom inom riksintresse för yrkesfisket och är skyddat av Natra 2000 SCI, Natra 2000 SPA, Ramsar, Strandskydd, Landskapsbildsskydd och kommer även att bli Natrreservat. Se Bilaga A. Hököpinge Idag en splittrad gles by, men med kvaliteter och en intressant historia av att ha varit en levande brksort och ett järnvägssamhälle. Sockerbrksområdet erbjder ett brett tbd av attraktiva lägenheter och grönområden. Större rekreationsområden och allmänna parker saknas. Dagvattensystemet behöver byggas t. Nybyggd förskola. Kyrkby med stort bevarandevärde. Den gamla hvdvägen mellan Vellinge och Malmö, Väg 500, delar kyrkbyn och är även tidvis starkt trafikerad. Pendlarparkering saknas. Den smala landsvägen mellan och Gessie villastad har varken gång- och cykelväg eller vägren. Vägen orsakar byn trafikproblem och förhindrar komplettering med mer bebyggelse. Gessie villastad Ett litet avskilt grönt villaområde te på landet nära havet och låglänta strandängar med historiskt skiftesindelning. Området kan behöva skyddas mot höjda havsnivåer. Området var från början ett koloniområde. Saknar kollektivtrafik. Landsvägen går rakt genom Gessie villastad nära bebyggelsen, vilket orsakar byn trafikproblem. Saknar cykelvägar både mot och norrt mot Klagshamn (Malmö Stad) som ligger inom cykelavstånd. Saknar service, förtom en gårdsbtik te på landet. Sockerbrksområdet i Hököpinge Spännande arkitektr med friliggande borgar som erbjder attraktiva lägenheter. 8

3 KARAKTÄRSOMRÅDEN Hököpinge, och Gessie villastad - inbjdande byar mitt på slätten Storslaget öppet jordbrkslandskap med fria vidder Landsväg 529 mot Gessie villastad och havet Kyrkan Ny sträckning av väg 529 planeras norr om byn Cykelväg mot Malmö tmed Tygelsjöstigen Väg 500 mot Tygelsjö och Malmö Utbyggnad av byn önskas Väg 500 mellan Vellinge och Malmö skär rakt genom byn Gessie gamla kyrkby Gessie bäcken vy från söder 9

4 Hököpinge, och Gessie villastad - inbjdande byar mitt på slätten Havet Landsväg 529 fortsätter mot Klagshamn och saknar cykelbana Låglänta strandängar med historisk skiftesindelning Nytt natrreservat planeras, men är överklagat Nord- sydlig smalt rekreationsstråk (vandringsled) planeras ner till Foteviken och vidare mot Höllviken i kanten till det nya natrreservatet Ingen service eller regional bsstrafik finns i byn Gemensam park Vägen genom byn är smal och tan trottoarer Villaområde som rsprngligen var ett koloniområde Landsväg 529 mellan Gessie villastad och saknar gång och cykelväg Gessie villastad - vy från öster 0

5 KARAKTÄRSOMRÅDEN Hököpinge, och Gessie villastad - inbjdande byar mitt på slätten Vellinge tätort E 6: an Nyare förskola Större tbyggnad planeras i centrala Hököpinge kring ett centralt parkstråk som införlivar omhändertagande och fördröjning av dagvatten i sin gestaltning Siktstråk bevaras mellan Hököpinge och Vellinge Väg 500 södert mot Vellinge Sockerbrksområdet Den goda jorden med fria öppna vidder Siktstråk bevaras mellan byarna Utmed väg 500 planeras tbyggnad med spårbnden kollektivtrafik Gessie bykrog Gessie bäcken Utmed Gessie bäcken anläggs beträdor och nya fördröjningsmagasin för att förbättra vattenkvaliteten och vattenföringen i ån. Väg 500 mot Malmö och Hököpinge vy från norr 1

6 Karaktärsområde II - Hököpinge, och Gessie villastad inbjdande byar mitt på slätten Framtida tveckling Gemensamt för Hököpinge och Gessie Läge för spårdragning för järnväg treds (Pågatågstrafik). Läge för spårdragning för spårväg treds. Utredning pågår gemensamt med Skånetrafiken och Malmö Stad. Den goda jorden och brkandet av åkermarken värnas. Byarna ska inte byggas ihop, tan mellanrmmen bibehålls med sina fria vyer t mot det omgivande öppna storslagna jordbrkslandskapet och havet. Gessiebäckens vattenkvalitet ska ppnå god stats. Beträdor och nya dagvattendammar börjar anläggas tmed Gessiebäcken. Behov av skydd mot förhöjda havsnivåer treds. Pendlarparkeringar planeras att byggas tmed väg 500 både i Hököpinge och i. Det blivande natrreservatet och skyddet av områdets natrvärden samordnas på ett bra sätt med fortsatt brkande av jorden, djrhållning och att öka tillgängligheten till rekreation tmed Foteviken. Hököpinge Hököpinge tvecklas som by och bostadsort genom att bygga t och förtäta den efter ett genomtänkt gestaltningskoncept som ger byn en stark grön identitet och ett attraktivt innehåll. Bebyggelsen samlas kring ett nytt inre centralt parkstråk som införlivar dagvattenhantering och nya fördröjningsdammar i sin gestaltning. En stor variation av bostäder planeras både till ägande och storlek. En stor temalekplats planeras att anläggas i det centrala parkstråket, vilken kommer att fngera som en social attraktiv mötesplats och kommer locka barn hit för att leka från hela kommnen och troligtvis även från andra orter. På sikt planeras ett samlat mindre centrm att byggas tmed Brksvägen med ett begränsat tbd av btiker och verksamheter för att stärka servicen i byn. En ny kompletterande förskola och en ny grndskola, årskrs 0-9, planeras att byggas i området i ett senare skede. Gessie villastad Ny cykelväg byggs mellan Gessie villastad och för att förbättra tillgängligheten, öka tryggheten för de oskyddade trafikanterna och förbättra för rekreationsmöjligheter och boendemiljön i byarna. Ny cykelväg planeras mot Klagshamn i ett senare skede. Möjligheter för bättre kollektivtrafik treds. Ett rekreativt stråk planeras tmed havet i sydlig riktning mot Höllviken i tkanten av det nya änn ej besltade natrreservatet. Havnivåhöjningens effekter på området treds Karaktären av trädgårdsstad bibehålls och Gessie villastad planeras byggas t försiktigt på lång sikt. Befolkningsmängd: Ort / År Gessie villastad Gessie Hököpinge Idag - ca personer. Uppskattad befolkningsprognos - år personer Störst befolkningstillväxt planeras för Hököpinge. Ny vägsträcka planeras norr om byn för att förbättra miljön i byn och ge möjlighet till komplettering med bostäder som passar in i byns karaktär väster om väg 500. Kopplingen mot Hököpinge förstärks, men orterna byggs inte ihop. Fria siktstråk ska finnas kvar mellan orterna för att värna om kontakten t i det omgivande jordbrkslandskapet med sina fria vidder. Ny pendlarparkering planeras i närheten av befintlig bsshållplats. 2

7 Karaktärsområde II - Hököpinge, och Gessie villastad - inbjdande byar mitt på slätten Framtida tveckling för alla tre byarna Ny cykelväg planeras i ett senare skede mellan Klagshamn och Gessie Villastad gemensamt med Malmö Stad och Trafikverket. Gessie villastad byggs försiktigt till på mycket lång sikt. Karaktären av trädgårdsstad bibehålls Havnivåhöjningens effekter på området treds skede 3 skede 3 Gessiebäckens vattenkvalitet och vattenföring förbättras. Beträdor anläggs tmed bäcken. Ny sträckning av landsvägen planeras i de norra delarna av Gessie villastad i skede 3. Öppet siktstråk behålls Ny gång- och cykelväg samt ridstig byggs i skede 1 Ny pendlarparkering planeras Ny väg planeras norr om i skede 1 Läge för spårväg treds och korridor redovisas skede 1 värnas, men kompletteras med fler bostäder väster om väg 500 Öppet siktstråk behålls Öppet siktstråk behålls Behov av ny planskild av- och påfart från E 6 an redovisas norr om kommngränsen kompletterad med väg fram till väg 500 i ett senare skede. Läge för spårdragning av ny järnväg treds och korridor redovisas. värnas skede 1 KARAKTÄRSOMRÅDEN Ny vägdragning av väg 500 planeras i ett senare skede Nytt smalt rekreativt stråk planeras tmed den inre gränsen av det nya natrreservatet tmed Foteviken ner till Höllviken Brkandet av den goda jorden, djrhållning på strandängarna och de friliggande gårdar värnas Hököpinge växer rnt ett centralt större parkstråk och tvecklas till att bli en inbjdande by på landet med karaktär av trädgårdsstad Hököpinge, och Gessie villastad 3

8 Karaktärsområde II - Hököpinge, och Gessie villastad - inbjdande byar mitt på slätten Framtida tveckling för Hököpinge Ny väg norr om byn gör att by får en bättre boendemiljö och kan kompletteras med fler bostäder bevaras, men viss kompletterande bebyggelse medges Läget tmed det tbyggda kollektivtrafikstråket, helst med framtida spårbnden kollektivtrafik, mellan Malmö och Falsterbonäset är av stor vikt för byarnas framtida tveckling Hököpinge kyrkby bevaras, men viss kompletterande bebyggelse medges Öppet siktstråk behålls Sockerbrksområdet bostadsområde förtätas och byggs t Anläggande av beträdor och nya fördröjningsdammar tmed Gessie bäcken för att förbättra vattenföringen och vattenkvaliteten Nytt planerat stationsområde med pendlarparkering Ny skolaplaneras i ett senare skede Nytt mindre centrm skede 1 skede 2 skede 3 Nytt centralt parkstråk med temalekplats Ny cykelväg planeras mot Hököpinge kyrkby Korridor reserveras för eventellt järnvägsspår tmed E 6:an. Beträdor och nya dagvattendammar börjar anläggas tmed Gessiebäcken Hököpinge byggs t i etapper efter en gestaltningsplan som ger byn en stark egen identitet som trädgårdsstad byggd rnt ett inre större parkstråk skede 1 Ny väg planeras i ett senare skede väster om byn skede 2 skede 2 Brkandet av den goda jorden och de friliggande gårdar värnas Cykelstråket mot Vellinge förbättras Öppet siktstråk behålls 4

9 KARAKTÄRSOMRÅDEN Karaktärsområde II - Hököpinge, och Gessie villastad - inbjdande byar mitt på slätten Exempel på pågående projekt HPL HPL HPL Byggnad i 1 plan Byggnad i 1,5 plan Byggnad i 2 plan Byggnad i 3 plan Byggnad i 4-7 plan Komplementbyggnad Befintlig byggnad Hököpinge, Fördjpad översiktsplan samt förslag på detaljplaner för Sockerbrksområdet och den mellersta delens första etapper. 5

10 10,2, ,0,2,1,0,6,7,4,4,8,6 2:5,3 2:6 2: 2:8,2,6,4,7,2,2,2,9 2:,2,8 2:7,1,3,1,2,5,9,7 S:18>3,9,4,5,3,0,3,9,7,1,0,6 10:38 S:18>2,1,9 S:31 10:52 32:1,0,3 10:50,9 :1,7 10:48 10:21,8,4 10:40 10:47,5 10:24 24:1 10:23,5 10:39 10:22,9,8,5,7 40:1 41:1,6 10:42,6,3,8 Karaktärsområde II - Hököpinge, och Gessie villastad - inbjdande byar mitt på slätten Exempel på pågående projekt Pileallé som värnas vid tbyggnad av ny gång- och cykelväg. Björkhagevägen 3,5 II P-PLATS e5 e2 e p v f m NATUR Bäckavägen 3,5 II e5 e2 e p v f m B n Gessievägen Gessiekroken 3,5 II e5 e2 e p v f m E HUVUDGATA M NATUR B NATUR B n B LOKALGATA Gessie byaväg GC-VÄG NATUR 3,5 II e5 e2 e p v f m Bild tagen från Gessie villastad in mot, Detaljplan. Plankarta från samrådshandlingen 20. Gessie villastad - Detaljplan. Illstrationsplan från samrådshandlingen 20. och Gessie villastad - Planarbete med detaljplan och arbetsplan pågår för att knna bygga ny vägsträcka norr om byn samt möjliggöra komplettering med bostäder och även bygga en ny länge önskad gång- och cykelväg inklsive ridstig t till Gessie villastad. 6

Reviderad 2005-03-09. Del 2. Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Översiktsplanens innebörd och konsekvenser

Reviderad 2005-03-09. Del 2. Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Översiktsplanens innebörd och konsekvenser FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN BARA 2005 ANTAGANDEHANDLING Reviderad 2005-03-09 Del 2 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Översiktsplanens innebörd och konsekvenser Samhällsbyggnadschef

Läs mer

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö datum 2014-09-09 diarienummer 2011-00926 Dp 5216 GRANSKNINGSSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att

Läs mer

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län GESTALTNINGSPROGRAM TILL ARBETSPLANER FÖR E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län 2010-09-01 Objekt: 88 51112 Förord Följande gestaltningsprogram är upprättat

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2012-07-09 Rev 2012-12-06 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Perspektiv norrut från Spångholmsvägen över

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSHANDLING Juni 2008 Sidan 1 Inledning WEBB baserad Översiktsplanen är placerad på kommunens webb och har formen av hemsida med undersidor. Tanken bakom webbaseringen

Läs mer

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS 6. Leva och bo Följande kapitel redovisar befintliga förhållanden samt analys och ställningstaganden för framtida utveckling av bebyggelse och bebyggelsens innehåll. Delkapitlet inleds med en övergripande

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

KAPITEL 5- Miljökonsekvenser

KAPITEL 5- Miljökonsekvenser 5.6 Sociala indikatorer De sociala indikatorerna utgår från Miljömål för Hallands län och framför allt då miljömålet God bebyggd miljö. Indikatorerna har också sitt stöd i de mål som ingår i Folkhälsoplanen.

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Utdrag sida 61-92 ÖP07 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07. Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15

Utdrag sida 61-92 ÖP07 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07. Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07 Utdrag sida 61-92 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15 ÖP07 ÖRKELLJUNGA Tätorter Här redovisas Örkelljunga kommuns fem största tätorter, d.v.s. de tätorter i kommunen som har mer

Läs mer

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1 Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 FOJAB Arkitekter 1 PLANPROGRAM FÖR BARA SÖDER DNR.10.700 Planprogrammet har utarbetats av: Bygg och miljö,

Läs mer

Sammanfattning av skriftliga yttranden under samråd av program för översiktsplanering av landsbygden

Sammanfattning av skriftliga yttranden under samråd av program för översiktsplanering av landsbygden 1 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Elisabeth Mårell Ulrika Gyllenberg Karin Svalfors Plan- och exploateringsavdelningen 2014-06-03 Dnr 2013-000228 Sammanfattning av skriftliga

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Riktlinjer för kommande planering

Riktlinjer för kommande planering 16 Riktlinjer för kommande planering Markanvändning Programmets ambition är att föreslagen användning ska utgå från varje delområdes specifika förutsättningar i form av befintlig bebyggelse, kulturmiljövärden,

Läs mer

Strategier för staden Ystad 2030

Strategier för staden Ystad 2030 Strategier för staden Ystad 2030 Detta kapitel presenterar fem huvudstrategier för stadens utveckling. Mera Ystad - behandlar bostäder, näringsliv och infrastruktur Staden möter havet - behandlar omvandling

Läs mer

oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock.

oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock. oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock. ÖVERSIKTSPLAN Översiktplan 2030 antogs av kommunfullmäktige i augusti

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Bostäder i Svanesund Västra Änghagen PLANPROGRAM. Samrådshandling för

Bostäder i Svanesund Västra Änghagen PLANPROGRAM. Samrådshandling för Samrådshandling för Bostäder i Svanesund Västra Änghagen Orust kommun Västra Götalands län Upprättat den 7 september 03 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun PLANPROGRAM Flygfoto över

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer