ÅRSREDOVISNING Brf Kolveden Årsredovisningen omfattar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2011-01-01-2011-12-31. Brf Kolveden 769607-2086. Årsredovisningen omfattar:"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8-11

2 Sid 1(11) ÅRSREDOVISNING FÖR BRF KOLVEDEN Styrelsen för avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och revisorer Styrelse och revisorer har under verksamhetsåret varit: Ordinarie ledamöter Marketta Hein, ordförande Fredrik Hansson, vice ordf Mikael Olsson, kassör Marika Ericson, sekreterare Gabriella Bernhoff, ledamot Stefan Lindskog, ledamot Styrelsesuppleanter Dennis Peteh Åsa Öberg Revisor Ole Deurell Parameter revision AB Revisorssuppleant Marie Nordlander Parameter revision AB Under året har hållits ordinarie föreningsstämma den 17 maj samt extrastämma den 1 feb Styrelsen har under året hållit 17 st protokollförda styrelsemöten. Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen registrerades Köpestämman hölls Köpekontraktet för föreningens fastigheter undertecknades Detta är bostadsrättsföreningens 7:e verksamhetsår. fp At

3 Sid2(11) Omsättnings resultat och ställning Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet Avgifter Avgifterna för bostäderna utgjorde igenomsnitt 629 kr per kvadratmeter lägenhetsyta och årf.g år 625 kr.linder året har2st lägenheter upplåtits som bostadsrätter. Fastigheterna Föreningen ägerfemfastigheter.kolmården1,omberg1,halleberg1,hunneberg1ochtiveden1i Lidingö kommun.på fastigfieternafinns5flerbostadshus uppförda.byggnaderna inrymmer totalt 230 bostadslägenheter,8stlokaler,16mindrelagerförråd,11enbilsgaragesamt150 parkeringsplatser. Byggnaderna är ursprungligen uppförda mellan åren och ombyggda ocfi renoverade år1996. Lägenheterna med bostadsrätt,198 st, omfattar en total yta om kvadratmeter.lägenheter och lokaler med hyresrätt, 32 st resp 24st, omfattar en total yta om2280kvadratmeter.fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos Moderna Försäkringar. Det sammanräknade taxeringsvärdet på fastigheterna är per balansdagen kr, varav byggnadsvärdet utgör kr. Byggnader har under verksambetsåretavskrivits med kr vilket motsvarar 0,5 av anskaffningsvärdetxf.går kr. Linder året har kr nedlagtsireparationocfiunderhålixf.går kr. Linder året har,eniigt föreningens stadgar, kr avsatts till den yttre reparationsfonden, fgår377151kr Fastighetsskötseln har under året utförts av Fa Stefan Lindskog. Investeringar orh underhåll under året Linder hösten 2010påbörjades dränering och isolering av grunden runt fastighetentivedenl. Detta arbete har slutförts under hösten 2011.Med anledning av blatillkommande finplanering,kostnader för servis med utbyte avva-ledningar och sprängning av berg runt byggnaden så översteg kostnaden för investeringen det ursprungliga anbudet från entreprenören. Ovan nämnda investering är egenfinansierad. Linder slutet av 2011 påbörjades planering avs renovering av tvättstugor på fastighetentivedenl.

4 Sid 3 (11) Administration Deloitte AB har under verksamhetsåret utfört den ekonomiska förvaltningen. Under året utbetalda styrelsearvoden uppgår till totalt kr, (f.g år kr). Beloppet avser styrelsearvoden under perioden 1 januari 2011 till och med 31 december 2011, (f.g år 1 januari 2010 till och med 31 december 2010). Inga övriga löner eller ersättningar har utbetalats. Ekonomisk ställning och resultat Årets resultat visar ett underskott på kr, (f.g år ett underskott på kr). Förslag till behandling av årets resultat Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Balanserad förlust från föregående år Årets resultat Styrelsen föreslår att till yttre reparationsfond avsattes i ny räkning balanseras Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges. Xb

5 Sid 4(11) RESULTATRAKNING Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Fastighetskostnader Driftkostnader Fastighetsförsäkring Fastighetsskatt/fastighetsavgift Fastighetsadministration Summa fastighetskostnader Driftnetto Reparationer och underhåll Driftnetto Avskrivningar enligt plan a Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter och liknande resultatposter Erhållna räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

6 Sid 5 (11) BALANSRAKNING TILtÅNOAR Anläggningstillgångar materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark lnventarier,verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR f i M&

7 Sid 6 (11) BALANSRAKNING EGET KAPITAL OOH SKULDER Egetkapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser ttre reparationsfond Upplåtelseavgifter Fritt egetkapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skuldertill kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser

8 Sid 7 (11) KASSAFLODESANALYS Den löpande verksamheten Inbetalning från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöden från den löpande verksamheten före betalda räntor mm och skatter Erhållna ränteintäkter och räntebidrag Erlagd ränta mm Inbetalda skatter netto Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Inbetalda insatser och upplåtelseavgifter Upptagna lån Förskott och övriga inbetalningar Amortering av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 Sid 8 (11) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen: Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Byggnader 0,5% Fastighetsförbättringar 2% Inventarier, verktyg och installationer 20% Installationer 5% Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. RESULTATRÄKNING Not 1 Rörelsens intäkter Avgifter bostadsrätter Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler inkl fastighetsskatt Hyresintäkter garage och p-platser Överlåtelseavgifter Försäkringsersättningar Övriga intäkter Summa FASTIGHETSKOSTNADER Not 2 Driftkostnader Elavgifter Vatten och avlopp Sophämtning Kabel tv avgifter Snöröjning och sändning Fjärrvärme Städning Fastighetsskötsel Hyras- och avgiftsförluster Förbrukningsmaterial och -inventarier Övriga driftkostnader Summa f

10 Sid 9 (11) Not 3 Fastighetsskatt/fastighetsavgift Fastighetsavgift hyreshus bostäder, 1302 kr/lgh Fastighetsavgift hyreshus bostäder, 1277 kr/lgh Fastighetsskatt hyreshus lokaler, 1 % Summa Not 4 Fastighetsadministration Förvaltningskostnad inkl extradebitering Revisionsarvoden Styrelsearvoden inkl sociala kostnader Konsultarvoden Övriga främmande tjänster inkl juridiskt biträde Inkassokostnad/betalningsföreläggande Fastighetsägareföreningen Telefon och IT tjänster Övriga administrationskostnader Summa Not 5 Reparationer och underhåll Reparationer och underhåll bostäder Reparationer och underhåll gemensamma utrymmen Reparationer och underhåll installationer Reparationer och underhåll utvändigt Summa Not 6 Avskrivningar enligt plan Byggnader, 0,5% Fastighetsförbättringar, 2% Inventarier och verktyg, 20% Installationer, 5% Summa

11 Sid 10(11) OALANSRÄKNiNG Not7Byggnaderoch mark Ingående anskaffningsvärde byggnader Ombyggnationer Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt re8tvärde byggnader Ingående anskaffningsvärde mark Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Summa planenligt restvärde byggnader och mark Taxeringsvärden Byggnader Summa Av det totala anskaffningsvärdet byggnader, kr,avser kr uppskrivning byggnader resp nedskrivning av andeliek. förening.av dettotala anskaffningsvärdet mark, kr,avser kr uppskrivning mark resp nedskrivning av andeliek. förening. Not8lnventarier verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Not9Förärrdringieget kapital Belopp vid årets ingång Försäljning bostadsrätter Disposition enligt beslut vid ordinarie föreningsstämma Fondförändring Årets resultat Insatskapital Uppl.avgift rep.fond resultat resultat Summa Utgående balans

12 Sid 11 (11) Not 10 Skulder till kreditinstitut Oms.dag ränta 31/ DanskeBank, lån ,48% Stadshypotek, lån ,73% Danske Bank, Iån ,23% Varav kortfristig del, amortering 2012/ Summa Notll Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda årsavgifter och hyresintäkter Upplupet revisionsarvode Upplupen fjärrvärmekostnad Övriga upplupna kostnader Summa Not 12Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Danske Bank Stadshypotek AB Summa Lidingö den y 2012 Marketta Hein Fredrik Hansson Gabriella Bernhoff Marika Ericson i revisionsberättelse har avgivits den i A Ole Deurell Auktoriserad revisor Far

13 jevinätte Tillforeningsstämmanirfolveden org.nr 7f0720o apotomädoviniinen agharrevideratårsredovisningenförirffolvedenförår2011. Det är styrelsen somhar ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen oeh för den interna kontroll som styrelsen bedömer ärnödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehållerväsentliga felaktighetervare sig dessa berorpåoegentligheter ellerpåfel. iitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revisionxag har utfört revisionen enligt International standards onauditing oeh god revisionssediverige. Dessa standarder läverat jag föheryrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehållerväsentliga felaktigheter. in revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan införmationiårsredovisningen. revisorn väljervilka åtgärder som ska utföras bland annat genom att bedömariskema förväsentliga felaktigheteriårsredovisningenvare sig dessa berorpåoegentligheter eller på fl.iddennariskbedömningbeaktarrevisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bildisyfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheternas men inteisyfte att göra ettuttalande om effektiviteteniföreningens interna kontroll, fn revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenlighetenide redovisningsprinciper som har använts oeh av rimligheten! styrelsens uppskattningariredovisningenxiksom en utvärdering av den övergripande presentationen! årsredovisningen. fag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat ärtillräckliga oeh ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättatsienlighet med arsredovisningslagen oeh ger en ialla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per denl december 2011oeh av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen, förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. fagtillstyrker därför att föreningsstämman fastställerresultaträkningen och balansräkningen för föreningen. j

14 rapport om andra krav enligt lagar eeh andra författningar ltövermiti revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslagettill dispositioner beträffande föreningens resultat samt styrelsens förvaltning för irflolveden för år Det är styrelsen som har ansvaretför förslagettill dispositioner beträffande föreningens resultats och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Ivfitt ansvar är att med rimlig säkerhetnttala mig om förslagettill dispositioner beträffande föreningens resultat oeh om förvaltningen på grundval av min revisionxag har utfört revisionen enligt god revisionssediverige. om underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens resultat harjag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. om underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utövermin revision av årsredovisningen granskat väsentliga besluta åtgärder oeh förhållandeniföreningen för att kunna bedöma omnågon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningenxag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlatistrid med bostadsrättslagen årsredovisningslagen ellerföreningens stadgar. Bag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat ärtillräekliga oeh ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Jagtillstyrker att föreningsstämman disponerarresultatet enligt förslagetiförvaltningsberättelsen oeh beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihetförräkenskapsåret. Stockholm denlmars 2012 Ole Deurell auktoriserad revisor j

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING BACKEN 1 LULEÅ r4j Bostadsrättsföreningen LO D D MEDLEMMAR FÖRENINGSSTÄMMA L1 (D FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE INTÄKTER KOSTNADER REVISION STYRELSE RESULTATRÄKNING BOKSLUT AVGIFT UNDERHÅLLSPLAN v - BALANSRÄKNING

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer