EKBLADET. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKBLADET. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2014. Org.nr. 769608-7977"

Transkript

1 EKBLADET BRF Org.nr. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2014 Stämman hålles måndagen den 11 maj kl i Biljardhuset, Bolinderstrand

2 Brf Ekbladet KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen den 11 maj 2015, kl Plats: Biljardhuset, Bolinder Strand Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd 4. Val av ordförande för stämman 5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman 6. Val av justerare/tillika rösträknare 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer 14. Val av styrelseordförande för Val av styrelseledamöter och suppleanter 16. Val av revisorer och suppleanter 17. Val av valberedning 18. Motion från medlem 19. Information om laddstolpar på parkeringsplatsen för elbilar och laddhyrbrider 20. Avslutning Mötet avslutas med lite mingling/småförtäring

3 Årsredovisning för Brf Ekbladet Räkenskapsåret Kontaktinformation: Postadress: Aron Lindgrens väg 4, Järfälla Mail: Föreningen Förvaltas av Valorem Bostadsrättsförvaltning/Wasberg Redovisning AB Org.nr Telefon: Mail:

4 Brf Ekbladet 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1januari - 31 december, Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan upprättades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Kallhäll 1: Järfälla Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring. Byggnadsår och ytor Fastigheten uppfördes 2005 och består av tre flerbostadshus. Den totala boarean är ca kvm. Lägenheter Föreningen upplåter 72 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning: 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok Förvaltning Den Ekonomiska förvaltningen och lägenhetsförteckning har skötts av Valorem. Den tekniska förvaltningen har skötts av WIAB AB tillsammans med styrelsen. Styrelsen Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 28 april 2014 haft följande sammansättning: Namn Uppdrag Patricia Davis-Ekström Ordförande Kjell Thylander Ledamot Heinz Maca Ledamot Urban Persson Ledamot Börje Åstrand Ledamot Lars Grankvist Suppleant Kia Kiani Suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer:

5 Brf Ekbladet 2 Patricia Davis-Ekström Urban Persson Börje Åstrand Kia Kiani Lars Grankvist Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har under året avhållit 10 protokollförda sammanträden För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring. Valberedning Namn Uppdrag Bo Magnusson Sammankallande Susan Nettelbjer Lisbeth Källman Revisorer Namn Uppdrag Byrå Tomas Jonasson Ordinarie Extern revisor Borev revisionsbyrå AB, Uppsala Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 105 medlemmar. Samtliga 72 lägenheter i föreningen är upplåtna. Av föreningens medlemslägenheter har under året 4 st överlåtits. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhålls- och förbättringsarbeten: - Ett nytt sommar/vinter underhållsavtal tecknades med Tingvalla Mark AB tillsammans med flera bostadsföreningar i södra Bolinder Strand. - Styrelsen satsade på en upprustning av samlingsplatsen utanför AL4 & AL6. Sandlådan togs bort för att ge plats för flera bord och bänkar, vilket styrelsen har avsatt pengar till inköp av under våren Nytt grus anlades and planteringen runt uteplatsen förnyades. Alla medlemmar är välkomna att använda träffpunkten i framtiden. - En ny träffpunkt med sandlåda för de yngre planeras att anläggas utanför AL2 under Pengar är avsatt under 2014 för detta projekt. - Föreningen hade två städdagar under året (våren och hösten). Arbetet slutade traditionsenligt med korvgrillning utanför Biljardhuset. - Radonmätning i 18 lägenheter genomfördes enligt krav från Järfälla kommun. Samtliga uppmätta värden godkändes. - Styrelsen har inrett ett arbetsrum i källaren AL4 med dator och skrivare/skanner för att hjälpa ledamöter/suppleanter som saknar datorredskap. - Styrelsen har tecknat ett nytt, rörligt elavtal för En ny policy för inglasning av balkonger, staket runt uteplatsen och markiser togs fram i samråd med Järfälla kommun. - Arborister har beskurit våra fyra ekar under december.

6 Brf Ekbladet 3 Gemensamhetsanläggning Brf Ekblomman och Brf Ekbladet har tecknat ett avtal om övertagning av förvaltningen från JM av körvägar (Aron Lindgrens väg), trottoarer, belysningsstolpar framför husen och på parkeringen, parkeringsplatser, carportar, motorvärmaruttag och dagvattenbrunnar. I november 2014 upphävde Nacka tingsrätt Lantmäteriets beslut om att bostadsrättsföreningar i området ska ta över Biljardhallen från JM. Många föreningar använder sig inte av huset och andra harifrågasatt kostnaden för att underhålla ett K-märkt hus. JM fortsätter att äga huset än så länge. Föreningens ekonomi Taxeringsvärdet för fastigheten enligt senaste fastighetstaxering är kr, varav kr avser mark och kr avser byggnad. Värden vid fastighetstaxeringen år 2013 kommer att gälla fram till år Årsavgifterna har under året varit oförändrade. Bokföringsnämnden (BFN) meddelade 28 april 2014 att progressiv avskrivning inte är längre tillåten. Styrelsen beslutade därför att använda sig av en linjal avskrivningsplan med 1% per år, dvs 100-års avskrivning, vilket rekommenderades av vår revisor. Vidare beslutade styrelsen att använda sig av K2 regler. Styrelsen hade att ta ställning till vilket av de två regelverken, K2 eller K3, som ska användas. Det var naturligtvis inget enkelt val, eftersom inget av de två regelverken är anpassat för bostadsrättsföreningar. Den generella bedömningen är dock att K3 generellt kan rekommenderas för äldre föreningar, byggda på 80-talet eller tidigare. Yngre föreningar, utan behov av större underhåll/investeringsåtgärder, rekommenderas att börja med att tillämpa K2-regelverket. Eftersom vid tillhör nybildade föreningar och att möjlighet framöver finns att byta från K2 till K3, men ej från K3 till K2 valde styrelsen att vår förening skall tillämpa K2 reglerna. Båda reglerna kommer påverka alla BRF resultat negativt och de flesta bostadsrättföreningars kommer redovisa förlust varje är framöver. Detta innebär dock ingenting i praktiken vad gäller föreningens likviditet, eftersom avskrivningar är en fiktiv kostnad. Fastighetsavgift Föreningen beskattas idag genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,4 % av taxeringsvärdet för bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var kr per bostadslägenhet under Fastighetsavgiften uppräknas årligen med ett index. Fastigheten deklarerats som färdigställd hos Skatteverket i år Enligt nu gällande regler om fastighetsavgift avseende bostäder blev fastigheten helt befriad från fastighetsavgift under 5 första år. Därefter under ytterligare fem år beskattas fastigheten med halv fastighetsavgift. För år 2014 blev fastighetsavgift kr. Från år 2016 blir fastigheten beskattad med full fastighetsavgift. Avsättning till underhållsfond Avsättning till underhållsfond görs liksom tidigare år med kr eller 49 kr/kvm. Fonderade medel avser att bidra till underhåll på fastigheten enligt den nu gällande underhållsplan. Denna avsättning påverkas inte av de nya avskrivningsreglerna K2.

7 Brf Ekbladet 4 Fördelning av driftskostnader: Uppgifter enligt taxeringsbesked, kvm bostadsrättsbostäder (total). Nyckeltal per bokslutsdagen Resultat Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Lån/kvm totalyta Genomsnittlig skuldränta % 2,41 3,0 3,7 3,8 2,2 Soliditet % Soliditet=Summa eget kapital delat med totala tillgångar (balansomslutning). Visar hur stor del av tillgångarna som finansierade med egna medel (inte lån eller andra skulder). Talet bör aldrig vara under 0 vilket innebar att allt eget kapital förbrukat. Belopp i kr Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt Disponeras så att: Balanseras i ny räkning

8 Brf Ekbladet 5 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Drift-fastighetskostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Aktuell skatt Skatt på grund av ändrad taxering Årets resultat

9 Brf Ekbladet 6 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Bundet eget kapital Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder kortfristig del av lån till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 Brf Ekbladet 7 Tilläggsupplysningar Redovisning- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (k2). Då företaget tillämpar det allmänna rådet BFNAR 2009:1 för första gången kan detta innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Belopp i kr om inget annat anges. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fond för yttre underhåll Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall göras årligen med minst 25 kr/kvm lägenhetsyta, i enlighet med föreningens stadgar. Under år 2007 tog styrelsen fram en 20-årig underhållsplan. Med den som underlag har avsättningarna ökats till kr eller ca 49 kr/kvm. Fonderade medel avser att bidra till underhåll på fastigheten enligt den nu gällande underhållsplan. Uttag från underhållsfond görs genom överföring till balanserat resultat, för att täcka årets underhållskostnader. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärden minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över förväntade nyttjandeperioder. Ursprunglig byggnad har tidigare avskrivits enligt en progressiv avskrivningsplan på 100 år. En ny rak avskrivningsplan har upprättats med nyttjandeperioden 100 år och rak avskrivning. Tillkommande utgifter skrivs av linjärt enligt förväntad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar: -Byggnader (föreg. års avskr 0,140%) 1% Mark skrivs inte av

11 Brf Ekbladet 8 Upplysningar till resultaträkning Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyresintäkter p-platser Hyresintäkter förråd Intäkter Q-Park AB Överlåtelseavgifter Pantavgifter Övriga intäkter Summa Not 2 Övriga rörelseintäkter Försäkringsersättningar Summa Not 3 Drift - fastighetskostnader Fastighetsskötsel och städning Löpande reparationer Periodiskt underhåll Uppvärmning El Vatten Sophämtning Försäkringspremier Kabel-tv Bredband Revisionsarvoden Kameral förvaltning (avtal) Övriga förvaltningskostnader Fastighetsavgift/fastighetsskatt Serviceavgifter till branschorganisationer Övriga kostnader Summa

12 Brf Ekbladet 9 Not 4 Personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Lön till fastighetsskötare Styrelsearvoden Sociala kostnader Summa Not 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Byggnader Summa Linjal 1 % avskrivningsplan på byggnaden från och med Upplysningar till balansräkning Not 6 Byggnader och mark Ingående ackumulerat anskaffningsvärden byggnaden Årets investeringar - - -Utgående ackumulerat anskaffningsvärden byggnaden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerat anskaffningsvärde mark Utgående redovisat värde byggnaden och mark

13 Brf Ekbladet 10 Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fastighetsförsäkring Kameral förvaltning Kabel-tv Bredband Medlemskap SBC Summa Not 8 Kassa och bank Swedbank Nordea Summa Not 9 Eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Underhålls Balanserat Årets insatser avgifter fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Avsättning till underhållsfond Uttag från underhållsfond Föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 10 Skulder till kreditinstitut Räntesats % Räntesats % Slutbet Belopp Belopp Kredit nr dag Swedbank Swedbank Nordea ,060 3, ,332 3,170 rörlig, 3 mån ,840 2, Avgår kortfristigdel Under året har styrelse extra amorterat kr

14

15

16

17 Valberedningens förslag till styrelse mm för brf Ekbladet vid årsstämman Undertecknade, som av årsstämman 2014 utsågs till valberedning, har fullgjort sitt uppdrag och lämnar följande förslag: Ordförande : Bo Persson, AL6 Styrelseledamöter: Kjell Thylander, AL2 Heinz Maca, AL6 Lars Grankvist, AL2 Urban Persson, AL2 Suppleanter: Marina Jansson, AL2 Kia Kiani, AL2 Revisorer: Borev revisionsbyrå nyval, 1 år kvarstår 1 år kvarstår 1 år nyval 2 år omval 2 år nyval 2 år kvarstår 1 år omval 1 år Patricia Ekström och Börje Åstrand lämnar styrelsen efter förtjänstfulla insatser. Till valberedning föreslår vi: Bo Magnusson, AL6 (sammankallande) Christer Torgé, AL4 NN, AL2 Järfälla Bo Magnusson Lisbeth Källman Susan Nettelbjer (sammankallande)

18

19 Brf Ekbladet Styrelsens svar på inkommen motion till stämman om "Belysning": Eftersom det är förenat med omfattande elarbete att ändra ledningsdragning till våningsplanen rekommenderas att i första hand trycka på belysningslampan på entréplanet alternativt. Då lyser samtliga lampor på samtliga plan cirka 15 minuter och man hinner komma fram till sin egen lägenhet i lugn och ro. Samma procedur gäller om man lämnar sin lägenhet och vill åka hiss till entréplanet. Då trycker man på knappen mitt emot hissen på sin egen våningsplan och då lyser samtliga lampor på alla plan inklusive entréplanet. Alltså om medlemmen önskar mer belysning ska man inte oro sig för "energibesparing". Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar som upplever belysningen i hisshallarna och/eller entréplanet som problem att höra av sig. Vi kan undersöka just ditt problem och skräddarsy en lösning som är anpassad efter behovet. Brf Ekbladet Aron Lindgrens väg Järfälla 0rg nummer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VIPEMÖLLAN 3,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehåll Sida - Innehållsförteckning 2 - Förvaltningsberättelse 3-8 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING BRF GODHEM Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005 Brf Godhem 1(12) Styrelsen för Brf Godhem får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisn ing för Brf Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2010 -_._-_.- --_._-~=---------------- Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelsero ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer