Kallelse Föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista 2015-04-20"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista 1(5) Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 29 april 2015 Ordtörande sekreterare Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr KS 2705/ Information om finansrapporten Dnr KS 2757/22 Medborgarförslag från Cillan Rudberg angående alt upplåta ett boende för tiggande romer i Uddevalla Dnr KS 2014/00586 Medborgarförslag från Kurt-Åke Karlsson och Kenneth Johansson angående kommunal bojkolt av israeliska varor och övriga kontakter med staten Israel Dnr KS 2014/00506 Ronald Rombrant kl. Il :00-11:20 KL. 11:20 KL. Il :20 5. Motion från Carin Ramneskär (M) m.fl. angående bildande av ett kommunalförbund för Bohusbanan Dnr KS 20 15/ Motion från Erik Bergman (FP) och Rolf Jonsson (FP) om försäljning av Uddevalla Omnibus AB Dnr KS 2015/ Förslag till nytt vägnamn vid Laneberg, Vinröda vägen samt ändring av Bruna vägen Dnr KS 2015/ Förslag till nytt väg namn, sten Kristianssons stig Dnr KS 2015/ Förslag till nytt kvartersnamn, Folkets Park D nr KS 2015/00198

2 Kallelse Föredragningslista 2(5) Föredragningslista Föredragande 10. Förslag till vägnamn vid Furuhall-Svälte samt ändring av adressområde Dnr KS 2015/ Markanvisningsavtal gällande kvarter l Sundskogen D nr KS 2015/ Föravtal gällande Skälläckeröd l :12 Dnr KS 2015/ Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2014 Dnr KS 2015/ Årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2014 från Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Förgelanda Dnr KS 2015/ Årsredovisning stiftelsen Ljungskilehem 2014 D nr KS 2015/ Årsredovisning bosladsstiftelsen Uddevallahem 2014 Dnr KS 2015/ Avveckling av inköpscentral Dnr KS 2015/ Nämndernas interkontrollplaner 2014 Dnr KS 2014/ Avgifter för fasta bålplatser Dnr KS 2015/ Rutin för reklamskyltar längst vägar på icke bygglovspliktiga platser Dnr KS 2015/ Energiplan Uddevalla kommun Dnr KS 20 14/ Ungdomsplan för Uddevalla kommun Dnr KS 2014/ Äldreplan Dnr KS 2015/ Ändrad förvaltningsorganisation för samhällsbyggnadsområdet Dnr KS 2014/00430

3 Kallelse Föredragningslista 3(5) Föredragningslista Föredragande 25. Inrättande av krisledningsnämnd Dnr KS 2015/ Granskning av arbetet med arbetsmarknadsfrågor, revisionsrapport Dnr KS 2015/ Granskning av kommunstyrelsens ledning och samordning av internkontrollarbetet, revisionsrapport Dnr KS 2015/ Granskning av Uddevalla kommuns brandskyddsarbete, revisionsrapport Dnr KS 2015/ Granskning avseende inköp och attest, revisionsrapport Dnr KS 2015/ Granskning av kommunens efterlevnad av finans policyn, revisionsrapport Dnr KS 2015/ Krisledningsplan för Uddevalla kommun Dnr KS 2015/ Nämndernas internkontrollplaner 2015 Dnr KS 2014/ Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön Dnr KS 2014/ Samråd angående förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt Dnr KS 2014/ Remiss från socialdepartementet gällande Mer gemensamma tobaksregler, statens offentliga utredningar 2015:6 Dnr KS 2015/00147 Kompletta handlingar finns på kommun~ ledningskontoret 36. Miljöredovisning ledningens genomgång av EMAS Dnr KS 2015/ Detaljplaneupprättande för bostadsändamål gällande Tjöstelröd l :14 Dnr KS 2015/ Begäran om planbesked avseende ändring av allmän plats till kvartersmark gällande del av Munkeby l :8 Dnr KS 2015/00249

4 Kallelse Föredragningslista 4(5) Föredragningslista Föredragande 39. Begäran om planbesked för bilhall m.m. gällande Lilla Sällan l och 2 samt del av stadskärnan 1:140 Dnr KS 2015/ Detaljplaneupprättande för industriområde gällande del av Björbäck 1:45 m.fl. Dnr KS 2015/ Begäran om planbesked för gymnasieskola gällande del av Gyldenlöve 16 Dnr KS 2015/ Remiss från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän avseende Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Dnr KS 2015/ Justering av kommunbidrag 2015 Dnr KS 2015/ Etablering av ett lokalkontor inom Svenska Migrationscentrel, i Uddevalla Dnr KS 20 14/ Utökning av sommarlovspraktikplatser 2015 Dnr KS 2015/ Val av jury för demokratipriset Dnr KS 20 15/ Nominering av ledamöter till LAG södra Bohuslän Dnr KS 2015/ information från kommundirektören Dnr KS 2015/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal Dnr KS 2015/ Redovisning av delegationsbeslut 2015 Dnr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2015 Dnr KS 2015/ Besök av Lasse Linden, förbundsdirektör Fyrbodals kommunalförbund Kl. 15:00-16:00 och Martin Carllng, ordförande l förbundsdirektionen Dnr KS 2757/23

5 Kallelse Föredragningslista 5(5) Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

6 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 1(2) Dnr KS 2015/00049 Handläggare Ekonomichef Kenneth Er landsson Telefon Granskning avseende inköp och attest, revisionsrapport Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av inköp och attest. Granskningen syftar till att bedöma om kommunen har fungerande system för att säkerställa att inköp utförs i enlighet med gällande inköpspolicy samt att inköpen attesteras av behörig person. Granskningen visar att Uddevalla kommun har ändamålsenliga och väl fungerande rutiner avseende inköpsprocessen. Granskningen har dock identifierat tre områden som utmynnar i rekommendationer. Ekonomiavdelningen föreslår att åtgärder vidtas enligt redovisad sammanställning. Beslutsunderlag Kommunens revisorer, Granskning avseende inköp och attest, Kommunledningskontorets tjänsteskri ve l se Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar på granskningen i enlighet med kommunledningskontorets svar. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunstyrelsens svar till revisorerna. Ärendebeskrivning Iakttagelse Rekommendation från revisionen och kommentar från ekonomiavdelningen 1 Samtliga avtal är inte inlagda i affärssystemet. Revisionens rekommendation: säkerställ att samtliga avtal finns tillgängliga för kommunens beställare Ekonomiavdelningens kommentar: Ekonomiavdelningen har konstaterat att funktionen avtalskatalogen i Raindance (affärssy-

7 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2(2) D nr KS 2015/00049 stemet) är otillräcklig i detta avseende. Avtalskatalogen tillgängliggörs istället i särskild avtalskatalog i Visma TendSign som nås via interna hemsidan Inblicken. l affärssystemet kommer endast avtal med e-handel och beställningsbara produkter via systemet att läggas. Så fort produkter på ett avtal finns att beställa via Raindance finns en länk dit från avtalskata logen. l fortsättningen benämns beställningsbara artiklar i Ra indance som produktkatalogen. 2 Mottagningskontroll av varor och tjänster är inte tillfredsställande Revisionens rekommendation: Införa rutin för mottagningskontroll Ekonomiavdelningens kommentar: Generellt vågar ekonomiavdelningen konstatera att det finns en mottagningskontroll i organisationen genom att ansvariga förvissar sig om att verksamheten fått varan eller tjänsten innan betalning. Kontrollerna är dock inte formaliserade i någon särskild centralt beslutad rutin. l det pågående arbetet med kartläggning av inköpsprocessen fångas alla delar av inköp från behov till betalning av faktura upp. l samband med att processen ritas upp kommer ekonomiavdelningen att kunna identifiera alla delmoment som saknar skrivna rutiner. Rutinerna kommer att utformas efterhand och arbetet beräknas vara klart senast våren Kommunen har inte en inköpspolicy Revisionens rekommendation: Kommunen bör upprätta och besluta om en inköpspolicy Ekonomiavdelningens kommentar: För att få till stånd en effektiv inköpsstyrning kommer troligvis en inköpspolicy att vara ett viktigt verktyg. Emellertid pågår redan nu ett antal åtgärder för kommunens upphandling och inköpsverksamhet, där en reviderad upphandlingspolicy snart kan läggas fram för beslut och där attestreglerna för upphandling och inköp behöver revideras och sammanföras i en gemensam kommunövergripande delegationsordning. Vidare kommer kartläggn ingen av inköpsprocessen att tydliggöra ett antal frågor att jobba vidare med. Förslagsvis får ekonomiavdelningen återkomma till frågan om inköpspolicy under våren ~L-- Peter Larsson Kommundirektör

8 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret o 1(3) Dnr KS 2015/00050 Handläggare Ekonomichef Kenneth Erlandsson Telefon Granskning av kommunens efterlevnad av finans policyn, revisionsrapport Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av de f<itiroendeva1da revisorerna genomfort en granskning av kommunens efterlevnad av finanspo1icyn. Granskningens syfte har varit att översiktligt bedöma om kommunstyrelsen har ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för placering och upplåning. Kommunstyrelsen har därutöver under 2014 på eget initiativ utföti en granskning av internbankens verksamhet (KS 2014/00359) som avrapporterats till kommunstyrelsen resp Ekonomiavdelningens avrappotiering är en åtgärdskatalog på 29 punkter av olika omfattning och karaktär som är föremål för planering och åtgärder. Ekonomiavdelningen föreslår att åtgärder vidtas enligt redovisad sammanställning och att dessa åtgärder sammanförs med tidigare redovisad åtgärdskatal og. Beslutsunderlag Kommunens revisorer, Granskning efterlevnad av finanspolicyn, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse O Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar på granskningen i enlighet med kommunledningskontorets svar. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunstyrelsens svar till revisorerna. Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningens kommentarer och förslag hur Deloittes rekommendationer ska åtgärdas. Vi har valt att presentera revisorerna iakttagelser och rekommendationer samt ekonomiavdelningens i tabellform

9 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2(3) Dnr KS 2015/00050 Iakttagelse Rekommendation från revisionen och kommentar från ekonomiavdelningen 1---~ _j Avseende återrapportering till kommunfullmäktige så finns det enligt finanspolicyn l ingen fastställd form för återrapportering. Revisionens rekommendation: Tydliggör i finanspolicyn hur återrapportering till kommunfullmäktige ska ske. Ekonomiavdelningens kommentar: Denna rekommendation kommer att tas i beaktande när nästa version av finanspolicyn kommer att föreslås kommunfullmäktige. Normalt kommenteras dock efterlevandel av finanspolicyn i kommunen årsredovisning. l---~----l : Vid vår granskning har vi noterat att många av ärendena inom finansverksamheten hanteras av finanschefen. Revisionens rekommendation: För att stärka den interna kontrollen inom finansverksamheten rekommenderar vi att kommunen går igenom organisationen för att utröna om det finns möjlighet att ha en fördelning av uppgifterna inom finansverksamheten. Ekonomiavdelningens kommentar: Ett förtydligande av rollerna inom ekonomiavdelningen har gjorts i det förslag som har gått till kommunstyrelsen avseende fastställande av finanspolicyns Bilaga A (den del av finanspolicyn som kommunstyrelsen årligen fastställer) ~ ~-----c- ---, Vid vår granskning har vi noterat att det inte sker någon uppföljning/attest av att korrekt uppgifter har blivit registrerade i finanssystemet. Revisionens rekommendation: För att stärka den interna kontrollen inom finansverksamheten rekommenderar vi att kommunen inför en rutin avseende uppföljning/attest av korrekt registrerade uppgifter i finanssystemet Ekonomiavdelningens kommentar De finansadministrativa system som internbanken hittills har använt har inte haft en sådan funktionalitet. Det nya system som nu tas i bruk erbjuder helt andra möjligheter till insyn och kontroll. Närmare rutiner/rutinbeskrivningar runt attest/kontroll kommer att tas fram under L j j

10 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 3(3) D nr KS 2015/ Vår genomgång av finanspolicyn visar att det inte finns krav på att upphandling ska göras enligt LOU. Revisionens rekommendation: För att stärka den interna kontrollen inom finansverksamheten rekommenderar vi att kommunen ställer krav i finanspolicyn på att upphandling ska ske enligt LOU. Ekonomiavdelningens kommentar LOU innehåller undantagsbestämmelser när det gäller lån. l de delar i LOU som ändå omfattar och har bäring på den finansiella verksamheten så ska naturligtvis LO U s regler följas. l dessa delar ska nästa version av finanspolicyn ta detta i beaktande. Internbanken tillämpar följande: Upptagande av lån konkurrensprövas alltid. Nya derivatavtal upphandlas alltid. När det gäller omstruktureringar av exempelvis swappar, när det bara finns en motpart att förhandla med, görs alltid kontroller så att marknadsmässiga priser erhålls. 5 Det framgår inte tydligt av finanspolicyn hur rapportering av eventuella avvikelser från finanspolicyn skall hanteras och rapporteras. Revisionens rekommendation: För att stärka den interna kontrollen inom finansverksamheten rekommenderar vi att kommunen säkerställer att förslaget till kommunstyrelsen avseende hanteringa av avvikelser implementeras i organisationen. Ekonomiavdelningens kommentar Hantering av avvikelser tas upp i den senaste föreslagna Bilaga A (den del av finanspolicyn som kommunstyrelsen årligen fastställer). Finansrapporten kommer att kompletteras med en "Logg riskavvikelser" och en "Logg operativa händelser" :-- -+=:----:cc-----: c~--=--- 6 Finanspolicyn anger inte om spekulation med derivat är tillåten eller inte. Revisionens rekommendation: Det bör framgå av finanspolicyn om spekulation med derivat är tillåten eller inte. Ekonomiavdelningens kommentar Kommunallagen är mycket tydlig med att kommuner inte får ägna sig åt spekulation. Därför har det inte medtagits i finanspolicyn. ~~~::e;~:f:;;7 ~~ '6%!_ -- - v/-lt /c:>,-<').1./ Peter Larsson Kommundirektör Kenneth Erlandsson Ekonomichef /

11 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (l) D nr KS 2015/00270 Handläggare Säkerhetschef Björn Segelod Telefon Krisledningsplan för Uddevalla kommun Sammanfattning Kommunen skall enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ha en planering avseende hantering av kriser och extraordinära händelser. Kommunens krisledningsplan är den grundläggande plan för hur kommunen avser organisera och genomföra krisledning under kriser och extraordinära händelser. Planen är ett stöd för detaljplanering i hela den kommunala verksamheten. Planen grundar sig på en kommunal risk och sårbarhetsanalys som redovisas i sammanfattad form i krisledningsplanen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Krisledningsplan 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att Fastställa kommunledningskontorets förslag till krisledningsplan för Uddevalla kommun Peter Larsson Kommundirektör Björn Segelod Säkerhetschef Expediera till

12 Krisledningplan Uddevalla 1 (14) Dnr: nr Krisledningsplan 2015 Uddevalla kommun Kommunledningskontoret Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax

13 2 (14) 1 Krisplanens användning och bakgrund Syfte Målsättningar Definitioner Sammanfattning av riskanalys Principer för krishantering Krisledningsorganisation Krisledningsnämnd Krisledningsgrupp Förvaltningar Stabs och analysgrupp POSOM-Grupp Krisinformationsgrupp Övriga grupper Krisledning Ledningsplatser Krisstaber Krisinformation Samlingsplatser Frivilliga organisationer Höjd beredskap Övningsverksamhet Särskilda planeringsförutsättningar Kommunledningskontoret Socialtjänsten Barn och utbildningsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur och fritid Övrigt Uppdatering av krisledningsplan under mandatperiod Användning av statsbidrag för extraordinära händelser Årlig kris och säkerhetsplan... 14

14 3 (14) 1 Krisplanens användning och bakgrund 1.1 Syfte Krisledningsplanen är kommunens grundläggande plan för hantering av kriser och extraordinära händelser. Planen skall klargöra kommunens gemensamma organisation och verksamheternas grundläggande uppgifter vid en kris, extraordinär händelse eller vid höjd beredskap. Planen utgör en grund för nämnder och förvaltningars lokal krisplanering. Detta dokument är kommunens handlingsplan för kriser och extraordinära händelser. Riktlinjerna för kriskommunikation är ett komplement till denna krisledningsplan. 1.2 Målsättningar Kris och extraordinär händelse kännetecknas av beslut och ledning under tidspress med ett stort antal involverade aktörer. Krisledning ställer ofta krav på stor flexibilitet inom givna ramar och ett stort behov av samverkan. Verksamheterna skall i vardagen ha en så pass hög beredskap för kriser att så mycket som möjligt av hanteringen av vardagskriser ryms inom ramarna för ordinarie verksamhet. De nationella målen för Sveriges säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Målet med Uddevalla kommuns krisledningsarbete är att: - Minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor - Möjliggöra och genomföras en samordning av krisledningsarbetet inom kommunens geografiska yta. - Stödja andra samhällsaktörers planering och krishantering - Informera allmänhet, brukare och kunder avseende kommunens krishantering. - Hindra eller begränsa skador på egendom och miljö.

15 4 (14) 1.3 Definitioner Extraordinär händelse Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Kris En kris är en händelse som drabbar många människor där delar av samhället hotas och inte kan hanteras med normala resurser och organisation. En kris är oväntad och för att lösa krisen krävs samordnade åtgärder från flera aktörer. Skillnaden på kris och extraordinär händelse. Den främsta skillnaden mellan kris och extraordinär händelse är att storleken på händelsen samt för att en kris skall kunna kallas extraordinär händelse måste krisledningsnämnden träda i funktion. Begreppet kris har en bred betydelse och används för fler olika typer av händelser och kan vara begränsad till ämne, händelse eller storlek men ändå kräva en särskild hantering utan att en särskild organisation används. Krisplanering Krisplanering innebär de förberedelser i form av planering, övningar och utbildning som genomförs för att framgångsrikt kunna hantera en kris eller extraordinär händelse. Krisplanering skall alltid dokumenteras. Höjd beredskap Höjd beredskap avser ofred eller krigsliknande händelser där landet angrips. Kommunens har ett övergripande ansvar för civilförsvarfrågor och planering inför händelser som innebär nationellt höjd beredskap eller ofred. Geografiskt områdesansvar Vid extraordinära händelser i fredstid ska kommunen inom sitt geografiska område verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och samordnar planerings- och förberedelsearbetet för kriser. Samordningen kan bestå i samordning av information eller samordning av resurser.

16 5 (14) 1.4 Sammanfattning av riskanalys Till grund för den kommunala krisledningsplanen ligger den kommunala risk och sårbarhetsanalysen. Analysen görs i början av varje mandatperiod och uppdateras sedan vid behov under mandatperiodens gång. Risk och sårbarhetsanalysen syftar till att ta fram vilka typer av scenarios som innebär den största risken för kommunen som helhet och att utifrån detta ta fram krisplaner och handlingsprogram. Den kommunalgemensamma risknivån är den genomsnittliga nivån för samtliga förvaltningars analyser. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Längre elavbrott > en vecka Kraftreduktion > en vecka Teleavbrott IT-system Utrymning av särskilt boende Vattenförsörjning Förstörda fastigheter Större allvarlig olycka Översvämningar Oljeskydd Pandemi/Allvarlig smitta Vädervarning Klass 3 Samhällsoro Säkerhetsskydd Ledningslokaler Risksnitt kommunen Förhöjd risknivå ( > 13 ) Låg risk ( < 6 ) Kommunens största gemensamma risker är inom områdena elavbrott, störningar i ITsystem, avbrott i vattenförsörjningen, större oväder samt säkerhetsskydd. De analyserade scenariona ligger alla till grund till krisledningsplanen. Säkerhetskyddsscenariot har dock en separat planläggning beroende på kraven på sekretess samt att kommunen är skyldig ha att en separat säkerhetskyddsplanering. Områden som har låg gemensam risknivå kan ges som särskilt uppdrag åt den förvaltning som hade ett betydligt högre riskvärde i sin lokala analys.

17 6 (14) 1.5 Principer för krishantering Krishantering skall ske enligt särskilda principer för att säkerställa att viktig verksamhet verkligen leds, att krishantering sker på rätt plats samt att verksamhet som inte påverkas av krisen fortsätter på ett så normalt sätt som möjligt. Uddevalla använder samma tre principer som används nationellt. Ansvarsprincipen Ansvarsprincipen innebär att den som har ett ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att samverka med andra verksamheter. Närhetsprincipen Närhetsprincipen innebär att man krishanteringen skall ske nära händelsen, både geografiskt och organisatoriskt. Händelsen ska hanteras där den inträffat av dem som den närmast berör. Likhetsprincipen Likhetsprincipen innebär att verksamheten under en krissituation ska vara så oförändrad som möjligt. Strävan ska vara att så fort som möjligt komma tillbaka till ordinarie verksamhetsrutiner. 2 Krisledningsorganisation Krisledningsorganisationen innehåller både en organisation för förtroendevalda samt en tjänstemannaorganisation. Krisledningsnämnd Krisledningsgrupp Förvaltningar Stabs och analysgrupp POSOM Krisinformation

18 7 (14) 2.1 Krisledningsnämnd Beskrivning Krisledningsnämnden består av förtroendevalda och är den högsta beslutande instansen under en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden består av 7 ordinarie medlemmar och utses av Kommunfullmäktige. Endast krisledningsnämnden kan besluta om en krishändelse är att betrakta som en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden leds av krisledningsnämndens ordförande. Krisledningsnämnden kan efter aktivering och efter att ha förklarat en händelse som extraordinär överta andra nämnder och styrelsers uppgifter. Övertagandet skall alltid dokumenteras och kan gälla delar eller hela uppgiften. Extraordinär händelse innebär inte att krisledningsnämnden automatiskt övertar all beslutsrätt. Krisledningsnämndens främsta uppgift är att fatta beslut avseende prioriteringar mellan olika verksamheter då detta krävs samt att företräda kommunen. Krisledningsnämnden kommunicerar sina beslut till förvaltningsorganisationen via kommundirektören och krisledningsgruppen. Kommundirektören eller dennes ersättare skall medverka på krisledningsnämndens sammanträden och är övergripande ansvarig för kommunikationen mellan krisledningsnämnd och tjänstemannaorganisationen. Övrig medverkan i krisledningsnämnden beslutas av krisledningsnämnden. Aktivering Aktivering av krisledningsnämnden sker efter beslut av krisledningsnämndens ordförande eller dennes ersättare alternativt utifrån bestämmelser i nämndens reglemente. Samlingsplats Sammanträdesrummet Kompassen, Stadshuset Uddevalla.

19 8 (14) 2.2 Krisledningsgrupp Beskrivning Krisledningsgruppen är kommunens högsta tjänstemannaorganisation för krisledning och har som främsta uppgift att samordna och leda kommunens förvaltningsorganisation. Permanenta medlemmar - Kommundirektör - Socialchef - Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen. - Barn och utbildningschef - Kultur och fritidschef - Informationschef - Kommunjurist - Säkerhetschef Övrig medverkan i krisledningsgruppen beslutas av kommundirektören eller dennes ersättare. Exempel på extra medverkan kan vara expertkompetens i en särskild fråga eller samverkande samhällsaktörer Aktivering Samtliga medlemmar i gruppen kan aktivera krisledningsgruppen. Samlingsplats Sammanträdesrummet Hedegärde, Stadshuset Uddevalla 2.3 Förvaltningar Samtliga förvaltningar skall ha en egen krisplanering. Planeringen skall minst innehålla kontakt- och resurslista för förvaltningens egna resurser och ordinarie samverkansparter samt en utpekad samlingsplats för förvaltningens personal i händelse av kriser. Förvaltningschefen är övergripande ansvarig för förvaltningens krishantering. Varje förvaltning skall ha en utsedd krishandläggare. Vid krigshändelser skall den enskilda förvaltningen lägesrapportera egen verksamhet till Kommundirektör och Säkerhetschef.

20 9 (14) 2.4 Stabs och analysgrupp Kommunens stabs- och analysgrupp leds av säkerhetschefen och har till uppgift att analysera lägesbilder samt ta fram tänkbara lösningsalternativ. Gruppen består av kommunens säkerhetschef samt förvaltningarnas krishandläggare. Gruppen skall kunna agera som stabsgrupp vid större krigshändelser. 2.5 POSOM-Grupp Kommunen skall ha en organisation för psyko- och socialt krisstöd. POSOM-gruppen skall kunna agera separat från andra krisgrupper och har en upprättad separat plan för sin verksamhet. POSOM-gruppen skall vid insats fortlöpande rapportera egen verksamhet till krisledningsgrupp, Kommundirektör och Säkerhetschef. 2.6 Krisinformationsgrupp Krisinformationsgruppen ansvarar för kommunens samlade informationsarbete under en kris. Krisinformationsgruppen leds av Informationschefen. Krisinformationsgruppen ansvarar för att kommunen kan upprätta en upplysningscentral för allmänheten. Krisinformationsgruppen skall kunna agera separat från annan verksamhet och skall ha en särskild krisinformationsplan. Krisinformationsgruppen rapporterar vid insatser löpande till Kommundirektören och samverkar med Säkerhetschefen. 2.7 Övriga grupper Krisledningsråd Krisledningsrådet är en kommunintern samverkansgrupp för frågor rörande kommunens krisberedskap. Rådet skall träffas en gång varje år. Medlemmar - Krisledningsnämndens medlemmar - Krisledningsgruppens medlemmar - VD för kommunens bolag och stiftelser

21 10 (14) Externt samverkansråd för kriser Det externa samverkansrådet för kriser är ett samverkansråd vars möten syftar till att ha skapa en geografisk samordning av krisberedskapen inom kommunens geografiska yta. Rådet är främst avsett som ett informationsmöte som syftar till att upprätthålla och skapa nätverk som är användbara i kriser. Rådets sammansättning bestäms utifrån vilka krisfrågor som är aktuella och hålls vid passande tidpunkter. Exempel på inbjudna kan vara kraftleverantörer, Regionsjukvård, Polismyndigheten samt större privata arbetsgivare. 3 Krisledning 3.1 Ledningsplatser Kommunens ordinarie krisledningsplats är sammanträdesrummet Hedegärde (Stadshuset). Alternativ krisledningsplats är Rådhuset. Respektive förvaltning skall ha en utsedd plats för krisledning. 3.2 Krisstaber Krisstabers uppgift är att tillhandahålla ledningsstöd till beslutsfattare. En krisstab skall alltid innehålla minst 2 personer och har som grundläggande arbetsuppgift är att för krigsdagbok. Krigsdagboken skall innehålla en beskrivning av all verksamhet som beslutas, rapporteras och kommuniceras samt ha tidsangivelse för varje enskild punkt. Säkerhetschefen skall i stabsroll säkerställa att alternativplanering och scenarioanalyser sker då vid kommunal krisledning. Kristabens arbete beskrivs i särskild stabsarbetsinstruktion. Aktivering av större krisstaber Aktivering av större krisstaber som spänner över flera förvaltningar och verksamhetsgränser beslutas av Kommundirektören. Säkerhetschefen kan aktivera krisstab bestående av kommunens krishandläggare för att understödja en enskild förvaltning. Samband och kommunikation Kommunens huvudsambandsmedel under kriser är intern växelansluten telefoni. Platser för krisledning skall vara anslutna till kommunens växel. Kommunen skall ha kapacitet till samband med RAKEL mot Länsstyrelsen och Statliga myndigheter.

22 11 (14) Följande sambandmedel skall finnas inom kommunens ordinarie krisledningsplats - Intern växelansluten telefoni - Externt ansluten telefoni via AT-system - RAKEL med yttre antenn - WIS En mobil stabsplats för tillfälliga stabsplatser utanför kommunens ordinarie lokaler skall finnas lätt åtkomlig inom kommunen. Samband och kommunikation skall förberedas så långt det är möjligt genom att delta i sambandsövningar på regional nivå samt att upprätta telefon och kontaktlistor på verksamhetsnivå. Lägesrapportering Kommunen skall i kriser ha ett fungerande system för rapportering. Rapportering skall ske regelmässigt vid alla krigshändelser. Lägesrapportering är en sammanfattning av det aktuella läget fram till rapporten skapas. Lägesrapportering skall kunna utföras av alla förvaltningar och ske enligt principen A. Beskrivning av händelsen och dess påverkan. B. Egen genomförd verksamhet C. Egen pågående verksamhet D. Egen planerad verksamhet Förvaltningsorganisationen skall i kriser regelbundet lägesrapportera till Krisledning, Kommundirektör samt Säkerhetschef. Extern rapportering till exempelvis Länsstyrelsen skall kunna ske via det webbaserade informationssystemet WIS, via telefon samt via Radiosystemet RAKEL. 3.3 Krisinformation Vid krigshändelser skall det finnas relevant information på kommunens webbaserade plattformar Inblicken samt Uddevalla.se. Informationen skall spegla kommunens verksamhet i den gällande krisen. I händelse det finns ett stort behov av information till allmänheten skall en upplysningscentral upprättas. Upplysningscentralens uppgift är att ge svar på medborgarnas frågor samt att vidarebefordra obesvarade frågor vidare till den aktuella krisledningen.

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 124 Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Version 1.0 Upprättad: 2013-05-23 I händelse av besvärliga situationer som kan komma att

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan Socialförvaltningen Datum: 2013-09-25 Socialförvaltningen Handläggare: Sara Brodin Direktnr: 0322-61 72 29 Beteckning: 2013.199 SN Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Socialförvaltningens

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013 Miljö- och byggnadskontoret Maria Pålsson Bilaga 1 2013-03-15 1 (7) Dnr 2013/0039 Miljö- och byggnadsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013 Bakgrund 2012-06-13 beslutade

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Fastställd av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun********** Ansvarig: Datum: 2008-05-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 BESLUTSFÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.7 Kris och säkerhet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande process

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Central krisledningsplan för Örebro kommun

Central krisledningsplan för Örebro kommun 2013-12-17 Ks 953/2013 Central krisledningsplan för Örebro kommun Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdrag...3

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 V handläggare Jenny Bolander Biträdande förvaltningschef kommunledningsförvaltningen 1 (7) Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 Kommunledningsförvaltningen Kontrollområde

Läs mer

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad SID 1(10) Central krisledningsplan för Helsingborgs stad PROGRAM POLICY RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(10) Helsingborgs

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap -2018 Motala kommun Del: Utbildnings- och övningsplan Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 15/KS 0339 Datum: -01-19 Paragraf: KS 11 Reviderande instans: Datum: Gäller

Läs mer

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning & övning Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun - 1 Inledning Syfte och mål Samhället bör ha en generell förmåga att hantera allvarliga händelser oavsett deras karaktär.

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige Styrdokument för Krisberedskap 2016-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-02 38 Syfte, bakgrund och disposition Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Barbro Rinander 2016-12-14 GSN-2016-2735 Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att att godkänna internkontrollplan för

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Säkerhetsavdelningen Krisplan

Säkerhetsavdelningen Krisplan Säkerhetsavdelningen Krisplan 2015 2018 Krisplan 2015 2018 1 Inledning: Hantera avvikelser på ett systematiskt sätt n Ordet kris har olika betydelser i olika sammanhang. I arbetet med samhällets krisberedskap

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Internkontrollplan för 2014

Internkontrollplan för 2014 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-25 Sbn 2013-3 Förvaltningsadministration Agneta Bergquist Samhällsbyggnadsnämnden Internkontrollplan för 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT Förslaget internkontrollplan

Läs mer

Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen.

Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-02-10 Vår referens Lars-Göran Lindh Planeringssekreterare LarsGoran.Lindh@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan för serviceförvaltningen SN-2015-29

Läs mer

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument STYRDOKUMENT 1(18) Samhällsbyggnad Krisledningsplan Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 135 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(18) Innehållsförteckning

Läs mer