Kallelse Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista 2015-04-20"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista 1(5) Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 29 april 2015 Ordtörande sekreterare Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr KS 2705/ Information om finansrapporten Dnr KS 2757/22 Medborgarförslag från Cillan Rudberg angående alt upplåta ett boende för tiggande romer i Uddevalla Dnr KS 2014/00586 Medborgarförslag från Kurt-Åke Karlsson och Kenneth Johansson angående kommunal bojkolt av israeliska varor och övriga kontakter med staten Israel Dnr KS 2014/00506 Ronald Rombrant kl. Il :00-11:20 KL. 11:20 KL. Il :20 5. Motion från Carin Ramneskär (M) m.fl. angående bildande av ett kommunalförbund för Bohusbanan Dnr KS 20 15/ Motion från Erik Bergman (FP) och Rolf Jonsson (FP) om försäljning av Uddevalla Omnibus AB Dnr KS 2015/ Förslag till nytt vägnamn vid Laneberg, Vinröda vägen samt ändring av Bruna vägen Dnr KS 2015/ Förslag till nytt väg namn, sten Kristianssons stig Dnr KS 2015/ Förslag till nytt kvartersnamn, Folkets Park D nr KS 2015/00198

2 Kallelse Föredragningslista 2(5) Föredragningslista Föredragande 10. Förslag till vägnamn vid Furuhall-Svälte samt ändring av adressområde Dnr KS 2015/ Markanvisningsavtal gällande kvarter l Sundskogen D nr KS 2015/ Föravtal gällande Skälläckeröd l :12 Dnr KS 2015/ Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2014 Dnr KS 2015/ Årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse 2014 från Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Förgelanda Dnr KS 2015/ Årsredovisning stiftelsen Ljungskilehem 2014 D nr KS 2015/ Årsredovisning bosladsstiftelsen Uddevallahem 2014 Dnr KS 2015/ Avveckling av inköpscentral Dnr KS 2015/ Nämndernas interkontrollplaner 2014 Dnr KS 2014/ Avgifter för fasta bålplatser Dnr KS 2015/ Rutin för reklamskyltar längst vägar på icke bygglovspliktiga platser Dnr KS 2015/ Energiplan Uddevalla kommun Dnr KS 20 14/ Ungdomsplan för Uddevalla kommun Dnr KS 2014/ Äldreplan Dnr KS 2015/ Ändrad förvaltningsorganisation för samhällsbyggnadsområdet Dnr KS 2014/00430

3 Kallelse Föredragningslista 3(5) Föredragningslista Föredragande 25. Inrättande av krisledningsnämnd Dnr KS 2015/ Granskning av arbetet med arbetsmarknadsfrågor, revisionsrapport Dnr KS 2015/ Granskning av kommunstyrelsens ledning och samordning av internkontrollarbetet, revisionsrapport Dnr KS 2015/ Granskning av Uddevalla kommuns brandskyddsarbete, revisionsrapport Dnr KS 2015/ Granskning avseende inköp och attest, revisionsrapport Dnr KS 2015/ Granskning av kommunens efterlevnad av finans policyn, revisionsrapport Dnr KS 2015/ Krisledningsplan för Uddevalla kommun Dnr KS 2015/ Nämndernas internkontrollplaner 2015 Dnr KS 2014/ Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön Dnr KS 2014/ Samråd angående förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt Dnr KS 2014/ Remiss från socialdepartementet gällande Mer gemensamma tobaksregler, statens offentliga utredningar 2015:6 Dnr KS 2015/00147 Kompletta handlingar finns på kommun~ ledningskontoret 36. Miljöredovisning ledningens genomgång av EMAS Dnr KS 2015/ Detaljplaneupprättande för bostadsändamål gällande Tjöstelröd l :14 Dnr KS 2015/ Begäran om planbesked avseende ändring av allmän plats till kvartersmark gällande del av Munkeby l :8 Dnr KS 2015/00249

4 Kallelse Föredragningslista 4(5) Föredragningslista Föredragande 39. Begäran om planbesked för bilhall m.m. gällande Lilla Sällan l och 2 samt del av stadskärnan 1:140 Dnr KS 2015/ Detaljplaneupprättande för industriområde gällande del av Björbäck 1:45 m.fl. Dnr KS 2015/ Begäran om planbesked för gymnasieskola gällande del av Gyldenlöve 16 Dnr KS 2015/ Remiss från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän avseende Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Dnr KS 2015/ Justering av kommunbidrag 2015 Dnr KS 2015/ Etablering av ett lokalkontor inom Svenska Migrationscentrel, i Uddevalla Dnr KS 20 14/ Utökning av sommarlovspraktikplatser 2015 Dnr KS 2015/ Val av jury för demokratipriset Dnr KS 20 15/ Nominering av ledamöter till LAG södra Bohuslän Dnr KS 2015/ information från kommundirektören Dnr KS 2015/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal Dnr KS 2015/ Redovisning av delegationsbeslut 2015 Dnr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2015 Dnr KS 2015/ Besök av Lasse Linden, förbundsdirektör Fyrbodals kommunalförbund Kl. 15:00-16:00 och Martin Carllng, ordförande l förbundsdirektionen Dnr KS 2757/23

5 Kallelse Föredragningslista 5(5) Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

6 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 1(2) Dnr KS 2015/00049 Handläggare Ekonomichef Kenneth Er landsson Telefon Granskning avseende inköp och attest, revisionsrapport Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av inköp och attest. Granskningen syftar till att bedöma om kommunen har fungerande system för att säkerställa att inköp utförs i enlighet med gällande inköpspolicy samt att inköpen attesteras av behörig person. Granskningen visar att Uddevalla kommun har ändamålsenliga och väl fungerande rutiner avseende inköpsprocessen. Granskningen har dock identifierat tre områden som utmynnar i rekommendationer. Ekonomiavdelningen föreslår att åtgärder vidtas enligt redovisad sammanställning. Beslutsunderlag Kommunens revisorer, Granskning avseende inköp och attest, Kommunledningskontorets tjänsteskri ve l se Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar på granskningen i enlighet med kommunledningskontorets svar. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunstyrelsens svar till revisorerna. Ärendebeskrivning Iakttagelse Rekommendation från revisionen och kommentar från ekonomiavdelningen 1 Samtliga avtal är inte inlagda i affärssystemet. Revisionens rekommendation: säkerställ att samtliga avtal finns tillgängliga för kommunens beställare Ekonomiavdelningens kommentar: Ekonomiavdelningen har konstaterat att funktionen avtalskatalogen i Raindance (affärssy-

7 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2(2) D nr KS 2015/00049 stemet) är otillräcklig i detta avseende. Avtalskatalogen tillgängliggörs istället i särskild avtalskatalog i Visma TendSign som nås via interna hemsidan Inblicken. l affärssystemet kommer endast avtal med e-handel och beställningsbara produkter via systemet att läggas. Så fort produkter på ett avtal finns att beställa via Raindance finns en länk dit från avtalskata logen. l fortsättningen benämns beställningsbara artiklar i Ra indance som produktkatalogen. 2 Mottagningskontroll av varor och tjänster är inte tillfredsställande Revisionens rekommendation: Införa rutin för mottagningskontroll Ekonomiavdelningens kommentar: Generellt vågar ekonomiavdelningen konstatera att det finns en mottagningskontroll i organisationen genom att ansvariga förvissar sig om att verksamheten fått varan eller tjänsten innan betalning. Kontrollerna är dock inte formaliserade i någon särskild centralt beslutad rutin. l det pågående arbetet med kartläggning av inköpsprocessen fångas alla delar av inköp från behov till betalning av faktura upp. l samband med att processen ritas upp kommer ekonomiavdelningen att kunna identifiera alla delmoment som saknar skrivna rutiner. Rutinerna kommer att utformas efterhand och arbetet beräknas vara klart senast våren Kommunen har inte en inköpspolicy Revisionens rekommendation: Kommunen bör upprätta och besluta om en inköpspolicy Ekonomiavdelningens kommentar: För att få till stånd en effektiv inköpsstyrning kommer troligvis en inköpspolicy att vara ett viktigt verktyg. Emellertid pågår redan nu ett antal åtgärder för kommunens upphandling och inköpsverksamhet, där en reviderad upphandlingspolicy snart kan läggas fram för beslut och där attestreglerna för upphandling och inköp behöver revideras och sammanföras i en gemensam kommunövergripande delegationsordning. Vidare kommer kartläggn ingen av inköpsprocessen att tydliggöra ett antal frågor att jobba vidare med. Förslagsvis får ekonomiavdelningen återkomma till frågan om inköpspolicy under våren ~L-- Peter Larsson Kommundirektör

8 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret o 1(3) Dnr KS 2015/00050 Handläggare Ekonomichef Kenneth Erlandsson Telefon Granskning av kommunens efterlevnad av finans policyn, revisionsrapport Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av de f<itiroendeva1da revisorerna genomfort en granskning av kommunens efterlevnad av finanspo1icyn. Granskningens syfte har varit att översiktligt bedöma om kommunstyrelsen har ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för placering och upplåning. Kommunstyrelsen har därutöver under 2014 på eget initiativ utföti en granskning av internbankens verksamhet (KS 2014/00359) som avrapporterats till kommunstyrelsen resp Ekonomiavdelningens avrappotiering är en åtgärdskatalog på 29 punkter av olika omfattning och karaktär som är föremål för planering och åtgärder. Ekonomiavdelningen föreslår att åtgärder vidtas enligt redovisad sammanställning och att dessa åtgärder sammanförs med tidigare redovisad åtgärdskatal og. Beslutsunderlag Kommunens revisorer, Granskning efterlevnad av finanspolicyn, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse O Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar på granskningen i enlighet med kommunledningskontorets svar. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunstyrelsens svar till revisorerna. Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningens kommentarer och förslag hur Deloittes rekommendationer ska åtgärdas. Vi har valt att presentera revisorerna iakttagelser och rekommendationer samt ekonomiavdelningens i tabellform

9 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2(3) Dnr KS 2015/00050 Iakttagelse Rekommendation från revisionen och kommentar från ekonomiavdelningen 1---~ _j Avseende återrapportering till kommunfullmäktige så finns det enligt finanspolicyn l ingen fastställd form för återrapportering. Revisionens rekommendation: Tydliggör i finanspolicyn hur återrapportering till kommunfullmäktige ska ske. Ekonomiavdelningens kommentar: Denna rekommendation kommer att tas i beaktande när nästa version av finanspolicyn kommer att föreslås kommunfullmäktige. Normalt kommenteras dock efterlevandel av finanspolicyn i kommunen årsredovisning. l---~----l : Vid vår granskning har vi noterat att många av ärendena inom finansverksamheten hanteras av finanschefen. Revisionens rekommendation: För att stärka den interna kontrollen inom finansverksamheten rekommenderar vi att kommunen går igenom organisationen för att utröna om det finns möjlighet att ha en fördelning av uppgifterna inom finansverksamheten. Ekonomiavdelningens kommentar: Ett förtydligande av rollerna inom ekonomiavdelningen har gjorts i det förslag som har gått till kommunstyrelsen avseende fastställande av finanspolicyns Bilaga A (den del av finanspolicyn som kommunstyrelsen årligen fastställer) ~ ~-----c- ---, Vid vår granskning har vi noterat att det inte sker någon uppföljning/attest av att korrekt uppgifter har blivit registrerade i finanssystemet. Revisionens rekommendation: För att stärka den interna kontrollen inom finansverksamheten rekommenderar vi att kommunen inför en rutin avseende uppföljning/attest av korrekt registrerade uppgifter i finanssystemet Ekonomiavdelningens kommentar De finansadministrativa system som internbanken hittills har använt har inte haft en sådan funktionalitet. Det nya system som nu tas i bruk erbjuder helt andra möjligheter till insyn och kontroll. Närmare rutiner/rutinbeskrivningar runt attest/kontroll kommer att tas fram under L j j

10 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 3(3) D nr KS 2015/ Vår genomgång av finanspolicyn visar att det inte finns krav på att upphandling ska göras enligt LOU. Revisionens rekommendation: För att stärka den interna kontrollen inom finansverksamheten rekommenderar vi att kommunen ställer krav i finanspolicyn på att upphandling ska ske enligt LOU. Ekonomiavdelningens kommentar LOU innehåller undantagsbestämmelser när det gäller lån. l de delar i LOU som ändå omfattar och har bäring på den finansiella verksamheten så ska naturligtvis LO U s regler följas. l dessa delar ska nästa version av finanspolicyn ta detta i beaktande. Internbanken tillämpar följande: Upptagande av lån konkurrensprövas alltid. Nya derivatavtal upphandlas alltid. När det gäller omstruktureringar av exempelvis swappar, när det bara finns en motpart att förhandla med, görs alltid kontroller så att marknadsmässiga priser erhålls. 5 Det framgår inte tydligt av finanspolicyn hur rapportering av eventuella avvikelser från finanspolicyn skall hanteras och rapporteras. Revisionens rekommendation: För att stärka den interna kontrollen inom finansverksamheten rekommenderar vi att kommunen säkerställer att förslaget till kommunstyrelsen avseende hanteringa av avvikelser implementeras i organisationen. Ekonomiavdelningens kommentar Hantering av avvikelser tas upp i den senaste föreslagna Bilaga A (den del av finanspolicyn som kommunstyrelsen årligen fastställer). Finansrapporten kommer att kompletteras med en "Logg riskavvikelser" och en "Logg operativa händelser" :-- -+=:----:cc-----: c~--=--- 6 Finanspolicyn anger inte om spekulation med derivat är tillåten eller inte. Revisionens rekommendation: Det bör framgå av finanspolicyn om spekulation med derivat är tillåten eller inte. Ekonomiavdelningens kommentar Kommunallagen är mycket tydlig med att kommuner inte får ägna sig åt spekulation. Därför har det inte medtagits i finanspolicyn. ~~~::e;~:f:;;7 ~~ '6%!_ -- - v/-lt /c:>,-<').1./ Peter Larsson Kommundirektör Kenneth Erlandsson Ekonomichef /

11 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (l) D nr KS 2015/00270 Handläggare Säkerhetschef Björn Segelod Telefon Krisledningsplan för Uddevalla kommun Sammanfattning Kommunen skall enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ha en planering avseende hantering av kriser och extraordinära händelser. Kommunens krisledningsplan är den grundläggande plan för hur kommunen avser organisera och genomföra krisledning under kriser och extraordinära händelser. Planen är ett stöd för detaljplanering i hela den kommunala verksamheten. Planen grundar sig på en kommunal risk och sårbarhetsanalys som redovisas i sammanfattad form i krisledningsplanen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Krisledningsplan 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att Fastställa kommunledningskontorets förslag till krisledningsplan för Uddevalla kommun Peter Larsson Kommundirektör Björn Segelod Säkerhetschef Expediera till

12 Krisledningplan Uddevalla 1 (14) Dnr: nr Krisledningsplan 2015 Uddevalla kommun Kommunledningskontoret Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax

13 2 (14) 1 Krisplanens användning och bakgrund Syfte Målsättningar Definitioner Sammanfattning av riskanalys Principer för krishantering Krisledningsorganisation Krisledningsnämnd Krisledningsgrupp Förvaltningar Stabs och analysgrupp POSOM-Grupp Krisinformationsgrupp Övriga grupper Krisledning Ledningsplatser Krisstaber Krisinformation Samlingsplatser Frivilliga organisationer Höjd beredskap Övningsverksamhet Särskilda planeringsförutsättningar Kommunledningskontoret Socialtjänsten Barn och utbildningsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur och fritid Övrigt Uppdatering av krisledningsplan under mandatperiod Användning av statsbidrag för extraordinära händelser Årlig kris och säkerhetsplan... 14

14 3 (14) 1 Krisplanens användning och bakgrund 1.1 Syfte Krisledningsplanen är kommunens grundläggande plan för hantering av kriser och extraordinära händelser. Planen skall klargöra kommunens gemensamma organisation och verksamheternas grundläggande uppgifter vid en kris, extraordinär händelse eller vid höjd beredskap. Planen utgör en grund för nämnder och förvaltningars lokal krisplanering. Detta dokument är kommunens handlingsplan för kriser och extraordinära händelser. Riktlinjerna för kriskommunikation är ett komplement till denna krisledningsplan. 1.2 Målsättningar Kris och extraordinär händelse kännetecknas av beslut och ledning under tidspress med ett stort antal involverade aktörer. Krisledning ställer ofta krav på stor flexibilitet inom givna ramar och ett stort behov av samverkan. Verksamheterna skall i vardagen ha en så pass hög beredskap för kriser att så mycket som möjligt av hanteringen av vardagskriser ryms inom ramarna för ordinarie verksamhet. De nationella målen för Sveriges säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Målet med Uddevalla kommuns krisledningsarbete är att: - Minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor - Möjliggöra och genomföras en samordning av krisledningsarbetet inom kommunens geografiska yta. - Stödja andra samhällsaktörers planering och krishantering - Informera allmänhet, brukare och kunder avseende kommunens krishantering. - Hindra eller begränsa skador på egendom och miljö.

15 4 (14) 1.3 Definitioner Extraordinär händelse Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Kris En kris är en händelse som drabbar många människor där delar av samhället hotas och inte kan hanteras med normala resurser och organisation. En kris är oväntad och för att lösa krisen krävs samordnade åtgärder från flera aktörer. Skillnaden på kris och extraordinär händelse. Den främsta skillnaden mellan kris och extraordinär händelse är att storleken på händelsen samt för att en kris skall kunna kallas extraordinär händelse måste krisledningsnämnden träda i funktion. Begreppet kris har en bred betydelse och används för fler olika typer av händelser och kan vara begränsad till ämne, händelse eller storlek men ändå kräva en särskild hantering utan att en särskild organisation används. Krisplanering Krisplanering innebär de förberedelser i form av planering, övningar och utbildning som genomförs för att framgångsrikt kunna hantera en kris eller extraordinär händelse. Krisplanering skall alltid dokumenteras. Höjd beredskap Höjd beredskap avser ofred eller krigsliknande händelser där landet angrips. Kommunens har ett övergripande ansvar för civilförsvarfrågor och planering inför händelser som innebär nationellt höjd beredskap eller ofred. Geografiskt områdesansvar Vid extraordinära händelser i fredstid ska kommunen inom sitt geografiska område verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och samordnar planerings- och förberedelsearbetet för kriser. Samordningen kan bestå i samordning av information eller samordning av resurser.

16 5 (14) 1.4 Sammanfattning av riskanalys Till grund för den kommunala krisledningsplanen ligger den kommunala risk och sårbarhetsanalysen. Analysen görs i början av varje mandatperiod och uppdateras sedan vid behov under mandatperiodens gång. Risk och sårbarhetsanalysen syftar till att ta fram vilka typer av scenarios som innebär den största risken för kommunen som helhet och att utifrån detta ta fram krisplaner och handlingsprogram. Den kommunalgemensamma risknivån är den genomsnittliga nivån för samtliga förvaltningars analyser. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Längre elavbrott > en vecka Kraftreduktion > en vecka Teleavbrott IT-system Utrymning av särskilt boende Vattenförsörjning Förstörda fastigheter Större allvarlig olycka Översvämningar Oljeskydd Pandemi/Allvarlig smitta Vädervarning Klass 3 Samhällsoro Säkerhetsskydd Ledningslokaler Risksnitt kommunen Förhöjd risknivå ( > 13 ) Låg risk ( < 6 ) Kommunens största gemensamma risker är inom områdena elavbrott, störningar i ITsystem, avbrott i vattenförsörjningen, större oväder samt säkerhetsskydd. De analyserade scenariona ligger alla till grund till krisledningsplanen. Säkerhetskyddsscenariot har dock en separat planläggning beroende på kraven på sekretess samt att kommunen är skyldig ha att en separat säkerhetskyddsplanering. Områden som har låg gemensam risknivå kan ges som särskilt uppdrag åt den förvaltning som hade ett betydligt högre riskvärde i sin lokala analys.

17 6 (14) 1.5 Principer för krishantering Krishantering skall ske enligt särskilda principer för att säkerställa att viktig verksamhet verkligen leds, att krishantering sker på rätt plats samt att verksamhet som inte påverkas av krisen fortsätter på ett så normalt sätt som möjligt. Uddevalla använder samma tre principer som används nationellt. Ansvarsprincipen Ansvarsprincipen innebär att den som har ett ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att samverka med andra verksamheter. Närhetsprincipen Närhetsprincipen innebär att man krishanteringen skall ske nära händelsen, både geografiskt och organisatoriskt. Händelsen ska hanteras där den inträffat av dem som den närmast berör. Likhetsprincipen Likhetsprincipen innebär att verksamheten under en krissituation ska vara så oförändrad som möjligt. Strävan ska vara att så fort som möjligt komma tillbaka till ordinarie verksamhetsrutiner. 2 Krisledningsorganisation Krisledningsorganisationen innehåller både en organisation för förtroendevalda samt en tjänstemannaorganisation. Krisledningsnämnd Krisledningsgrupp Förvaltningar Stabs och analysgrupp POSOM Krisinformation

18 7 (14) 2.1 Krisledningsnämnd Beskrivning Krisledningsnämnden består av förtroendevalda och är den högsta beslutande instansen under en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden består av 7 ordinarie medlemmar och utses av Kommunfullmäktige. Endast krisledningsnämnden kan besluta om en krishändelse är att betrakta som en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden leds av krisledningsnämndens ordförande. Krisledningsnämnden kan efter aktivering och efter att ha förklarat en händelse som extraordinär överta andra nämnder och styrelsers uppgifter. Övertagandet skall alltid dokumenteras och kan gälla delar eller hela uppgiften. Extraordinär händelse innebär inte att krisledningsnämnden automatiskt övertar all beslutsrätt. Krisledningsnämndens främsta uppgift är att fatta beslut avseende prioriteringar mellan olika verksamheter då detta krävs samt att företräda kommunen. Krisledningsnämnden kommunicerar sina beslut till förvaltningsorganisationen via kommundirektören och krisledningsgruppen. Kommundirektören eller dennes ersättare skall medverka på krisledningsnämndens sammanträden och är övergripande ansvarig för kommunikationen mellan krisledningsnämnd och tjänstemannaorganisationen. Övrig medverkan i krisledningsnämnden beslutas av krisledningsnämnden. Aktivering Aktivering av krisledningsnämnden sker efter beslut av krisledningsnämndens ordförande eller dennes ersättare alternativt utifrån bestämmelser i nämndens reglemente. Samlingsplats Sammanträdesrummet Kompassen, Stadshuset Uddevalla.

19 8 (14) 2.2 Krisledningsgrupp Beskrivning Krisledningsgruppen är kommunens högsta tjänstemannaorganisation för krisledning och har som främsta uppgift att samordna och leda kommunens förvaltningsorganisation. Permanenta medlemmar - Kommundirektör - Socialchef - Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen. - Barn och utbildningschef - Kultur och fritidschef - Informationschef - Kommunjurist - Säkerhetschef Övrig medverkan i krisledningsgruppen beslutas av kommundirektören eller dennes ersättare. Exempel på extra medverkan kan vara expertkompetens i en särskild fråga eller samverkande samhällsaktörer Aktivering Samtliga medlemmar i gruppen kan aktivera krisledningsgruppen. Samlingsplats Sammanträdesrummet Hedegärde, Stadshuset Uddevalla 2.3 Förvaltningar Samtliga förvaltningar skall ha en egen krisplanering. Planeringen skall minst innehålla kontakt- och resurslista för förvaltningens egna resurser och ordinarie samverkansparter samt en utpekad samlingsplats för förvaltningens personal i händelse av kriser. Förvaltningschefen är övergripande ansvarig för förvaltningens krishantering. Varje förvaltning skall ha en utsedd krishandläggare. Vid krigshändelser skall den enskilda förvaltningen lägesrapportera egen verksamhet till Kommundirektör och Säkerhetschef.

20 9 (14) 2.4 Stabs och analysgrupp Kommunens stabs- och analysgrupp leds av säkerhetschefen och har till uppgift att analysera lägesbilder samt ta fram tänkbara lösningsalternativ. Gruppen består av kommunens säkerhetschef samt förvaltningarnas krishandläggare. Gruppen skall kunna agera som stabsgrupp vid större krigshändelser. 2.5 POSOM-Grupp Kommunen skall ha en organisation för psyko- och socialt krisstöd. POSOM-gruppen skall kunna agera separat från andra krisgrupper och har en upprättad separat plan för sin verksamhet. POSOM-gruppen skall vid insats fortlöpande rapportera egen verksamhet till krisledningsgrupp, Kommundirektör och Säkerhetschef. 2.6 Krisinformationsgrupp Krisinformationsgruppen ansvarar för kommunens samlade informationsarbete under en kris. Krisinformationsgruppen leds av Informationschefen. Krisinformationsgruppen ansvarar för att kommunen kan upprätta en upplysningscentral för allmänheten. Krisinformationsgruppen skall kunna agera separat från annan verksamhet och skall ha en särskild krisinformationsplan. Krisinformationsgruppen rapporterar vid insatser löpande till Kommundirektören och samverkar med Säkerhetschefen. 2.7 Övriga grupper Krisledningsråd Krisledningsrådet är en kommunintern samverkansgrupp för frågor rörande kommunens krisberedskap. Rådet skall träffas en gång varje år. Medlemmar - Krisledningsnämndens medlemmar - Krisledningsgruppens medlemmar - VD för kommunens bolag och stiftelser

21 10 (14) Externt samverkansråd för kriser Det externa samverkansrådet för kriser är ett samverkansråd vars möten syftar till att ha skapa en geografisk samordning av krisberedskapen inom kommunens geografiska yta. Rådet är främst avsett som ett informationsmöte som syftar till att upprätthålla och skapa nätverk som är användbara i kriser. Rådets sammansättning bestäms utifrån vilka krisfrågor som är aktuella och hålls vid passande tidpunkter. Exempel på inbjudna kan vara kraftleverantörer, Regionsjukvård, Polismyndigheten samt större privata arbetsgivare. 3 Krisledning 3.1 Ledningsplatser Kommunens ordinarie krisledningsplats är sammanträdesrummet Hedegärde (Stadshuset). Alternativ krisledningsplats är Rådhuset. Respektive förvaltning skall ha en utsedd plats för krisledning. 3.2 Krisstaber Krisstabers uppgift är att tillhandahålla ledningsstöd till beslutsfattare. En krisstab skall alltid innehålla minst 2 personer och har som grundläggande arbetsuppgift är att för krigsdagbok. Krigsdagboken skall innehålla en beskrivning av all verksamhet som beslutas, rapporteras och kommuniceras samt ha tidsangivelse för varje enskild punkt. Säkerhetschefen skall i stabsroll säkerställa att alternativplanering och scenarioanalyser sker då vid kommunal krisledning. Kristabens arbete beskrivs i särskild stabsarbetsinstruktion. Aktivering av större krisstaber Aktivering av större krisstaber som spänner över flera förvaltningar och verksamhetsgränser beslutas av Kommundirektören. Säkerhetschefen kan aktivera krisstab bestående av kommunens krishandläggare för att understödja en enskild förvaltning. Samband och kommunikation Kommunens huvudsambandsmedel under kriser är intern växelansluten telefoni. Platser för krisledning skall vara anslutna till kommunens växel. Kommunen skall ha kapacitet till samband med RAKEL mot Länsstyrelsen och Statliga myndigheter.

22 11 (14) Följande sambandmedel skall finnas inom kommunens ordinarie krisledningsplats - Intern växelansluten telefoni - Externt ansluten telefoni via AT-system - RAKEL med yttre antenn - WIS En mobil stabsplats för tillfälliga stabsplatser utanför kommunens ordinarie lokaler skall finnas lätt åtkomlig inom kommunen. Samband och kommunikation skall förberedas så långt det är möjligt genom att delta i sambandsövningar på regional nivå samt att upprätta telefon och kontaktlistor på verksamhetsnivå. Lägesrapportering Kommunen skall i kriser ha ett fungerande system för rapportering. Rapportering skall ske regelmässigt vid alla krigshändelser. Lägesrapportering är en sammanfattning av det aktuella läget fram till rapporten skapas. Lägesrapportering skall kunna utföras av alla förvaltningar och ske enligt principen A. Beskrivning av händelsen och dess påverkan. B. Egen genomförd verksamhet C. Egen pågående verksamhet D. Egen planerad verksamhet Förvaltningsorganisationen skall i kriser regelbundet lägesrapportera till Krisledning, Kommundirektör samt Säkerhetschef. Extern rapportering till exempelvis Länsstyrelsen skall kunna ske via det webbaserade informationssystemet WIS, via telefon samt via Radiosystemet RAKEL. 3.3 Krisinformation Vid krigshändelser skall det finnas relevant information på kommunens webbaserade plattformar Inblicken samt Uddevalla.se. Informationen skall spegla kommunens verksamhet i den gällande krisen. I händelse det finns ett stort behov av information till allmänheten skall en upplysningscentral upprättas. Upplysningscentralens uppgift är att ge svar på medborgarnas frågor samt att vidarebefordra obesvarade frågor vidare till den aktuella krisledningen.

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser Plan för hantering av Extraordinära händelser Eslövs kommun Kemikalieolycka Klimatförändringar BILLINGE Skred STOCKAMÖLLAN Smitta Brand STEHAG El-avbrott MARIEHOLM ESLÖV KUNGSHULT Snöoväder Ö STRÖ Våld

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23)

Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) Sa mmanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-09-09 Au 148 Dnr KS 208/2015 Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Granskning av finansförvaltningen

Granskning av finansförvaltningen REVISIONSRAPPORT 2012-11-06 Sid 1 (3) Kommunfullmäktige Dnr: 12REK2 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning av finansförvaltningen Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige beslutar om övergripande riktlinjer

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Krishanteringsplan. Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169

Krishanteringsplan. Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169 Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169 Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Kumla kommun ska hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling

Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Kristian Jeppsson Datum 2015-02-10 Dnr: 2015:32 Kommunstyrelsen Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling Sammanfattning Kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten IHR - Malmö hamn som karantänshamn (CMP) Malmö stad involverade 2011

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer