Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011"

Transkript

1 FM 20 SM 1102 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 I korta drag Aktieägandet under första halvåret 2011 Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats uppgick i slutet av juni 2011 till miljarder kronor. Det är en minskning med 158 miljarder sedan december Hushållens aktieförmögenhet var vid utgången av juni 2011 värderad till 476 miljarder, en minskning med 102 miljarder jämfört med årsskiftet. Den stora nedgången av hushållens aktieförmögenhet beror till största delen på att det har skett stora överföringar av aktieinnehav från hushållssektorn till icke-finansiella företagssektorn under första halvåret. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknad, Ownership of shares in companies quoted in Sweden, % 80% 60% 40% 20% 0% Hushåll Households :1 2003:1 2005:1 Utland Foreign owners Övriga Other 2007:1 2009:1 2011:1 Anm. Fr.o.m slutet av varje halvår, tidigare slutet av varje helår. Note: Beginning 2000, data per the end of each half-year, previously per the end of each year. Per Jonsson, , Pernilla Lindblad, , Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Finansinspektionen, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN X Serie FM- Finansmarknad 20 SM Utkom den 29 augusti URN:NBN:SE:SCB-2011-FM20SM1102_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 Finansinspektionen och SCB 2 FM 20 SM 1102 Innehåll Aktieägandet under första halvåret Statistiken med kommentarer Aktieförmögenheten minskar Antalet aktieägare fortsätter minska Hushållen sålde fondandelar Svensk ekonomi under första halvåret Negativ börsutveckling under första halvåret Tabeller 7 1. Sektorfördelat ägande av samtliga aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, procent, a. Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, mkr, b. Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats och andel av röstvärde, fördelat på noterade och onoterade aktieserier, juni Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats fördelat på olika marknadsplatser, procent, juni a. Utländska ägare av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats grupperade efter landgrupp, mkr, b. Utländska ägare av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, enskilt största ägarländerna, a. Hushållens ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, fördelat på kön och ålder, b. Andelen aktieägare i totalbefolkningen samt portföljvärden, fördelat på kön och ålder, c. Hushållens ägande av aktier på olika marknadsplatser, fördelat på kön och ålder, procent, juni d. Hushållens ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats fördelat efter inkomst, kronor och procent, Direkt- respektive förvaltarregistrerade VP-konton, juni Antalet noterade bolag per lista, Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar Så görs statistiken Statistikens tillförlitlighet Bra att veta Annan statistik Teckenförklaring till tabellerna

3 Finansinspektionen och SCB 3 FM 20 SM 1102 In English Summary Shareholding during first half of 2011 Decreasing share wealth The number of shareholders continues to drop Households sold investment funds The Swedish economy during first half of 2011 Negative development on the stock market during first half of 2011 List of tables

4 Finansinspektionen och SCB 4 FM 20 SM 1102 Statistiken med kommentarer Aktieförmögenheten minskar Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats uppgick i slutet av juni 2011 till miljarder kronor. Det är en minskning med 158 miljarder sedan december Hushållens aktieförmögenhet var vid utgången av juni 2011 värderad till 476 miljarder, en minskning med 31 miljarder jämfört med samma period föregående år. Hushållens andel av det totala börsvärdet uppgick till 11,4 procent. Utländska ägare, som är den sektor med det enskilt största innehavet, hade vid utgången av juni 2011 ett innehav på miljarder. Det är en minskning med 48 miljarder sedan utgången av december uellt sett har utlandets förmögenhet dock minskat mindre än övriga sektorer vilket medför att utlandet åter igen ökar sin andel av den totala aktieförmögenheten, från 37,8 procent vid årsskiftet till 38,1 procent i slutet av juni Av det utländska ägandet är USA fortsatt största ägarland med en aktieförmögenhet på 428 miljarder, det motsvarar 26,9 procent av det utländska ägandet. Den finansiella företagssektorn, dvs. banker, försäkringsföretag, fonder m.fl., hade vid utgången av juni 2011 en aktieförmögenhet på miljarder, en minskning med 32 miljarder jämfört med utgången av december Ägandet per sektor, procent, juni 2011 Ownership by sector, percent, June ,5% Icke-finansiella företag Non-financial enterprises Finansiella företag Financial enterprises 38,1% Offentlig sektor General government 29,1% Hushåll Households 3,9% 11,4% 6,0% Icke-vinstdrivande organisationer Non-profit organisations Utlandet Foreign owners För en beskrivning av vad som ingår i de olika sektorerna rekommenderas Standard för institutionell sektorindelning 2000 (MIS nr 2, 2001), som finns på SCB:s hemsida.

5 Finansinspektionen och SCB 5 FM 20 SM 1102 Antalet aktieägare fortsätter minska Antalet aktieägare fortsätter minska och vid utgången av juni 2011 var det individer som kunde identifieras som aktieägare, det är en minskning med drygt personer jämfört med årsskiftet. Vid utgången av juni 2011 var det 15,8 procent av befolkningen som ägde aktier, en minskning från 16,9 procent vid motsvarande period Andelen aktieägare i befolkningen har minskat för varje år sedan december 2002 då 22,6 procent av befolkningen ägde aktier. I slutet av juni 2011 uppgick andelen kvinnor som äger aktier till 13,3 procent och andelen män till 18,2 procent. Av de individer som kunnat urskiljas som aktieägare var det totalt individer som hade en aktieförmögenhet på en miljon kronor eller mera. Av dessa var kvinnor och män. Andelen aktieägare är något underskattad då visst förvaltarregistrerat ägande, exempelvis småsparare som köper aktier via depå, inte syns i andelen aktieägare. För att förvaltarregistrerat ägande ska ingå måste innehavet vara minst 501 aktier i ett bolag. Ägande via utländsk förvaltare kommer inte med oavsett antalet aktier. Hushållen sålde fondandelar Under första halvåret av 2011 sålde svenska hushåll fondandelar för över 9 miljarder kronor. Nettoutflödet var ungefär lika stort under kvartal 1 som kvartal 2. Detta kan jämföras med de två första kvartalen 2010 då det istället var ett nettoinflöde på knappt 2,9 miljarder, och under 2010 sammantaget ökade fondinnehavet med knappt 3 miljarder. Det är framförallt hushållens sparande i aktiefonder som har fortsatt att minska, och stod för över 70 procent av nettoutflödet. Precis som under 2010 var det fond-i-fonder som gick bäst, dock minskade även fondinnehavet här om än med knappa 5 procent av totala hushållens nettoutflöden. Dessa utflöden kan förmodligen förklaras med ökad oro på marknaderna både inom EU och USA, vilket fått spararna att välja investeringar med mindre risk. Hushållens tillgångar på konton i banker och på kreditmarknadsbolag har fortsatt att öka. Från finansmarknadsstatistiken går att läsa att inlåningen stigit ytterligare 9,3 procent på årsbasis och 3,3 procent sedan december Detta kan jämföras med inlåningstakten, på årsbasis, i december 2010 som då var 8,7 procent. Svensk ekonomi under första halvåret Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, ökade med 5,3 procent under andra kvartalet, vilket innebär 4,8 procent mätt i årstakt. Detta medför att BNP nu ligger på en nivå över den som var innan finanskrisen bröt ut. Andra indikatorer som visar på hur svensk ekonomi går är arbetslösheten och Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Arbetslösheten har fortsatt att sjunka, från 7,8 procent i december till 7,5 procent i juni. Dock har även konfidensindikatorn Konjunkturbarometern gått ned under 2011 och var i juni 110,6, att jämföras med december då den låg på 111,2. Sammanfattningsvis går svensk ekonomi fortsatt bra, om än något avmattande.

6 Finansinspektionen och SCB 6 FM 20 SM 1102 Det är framförallt oron över den amerikanska marknaden som har tyngt hushållens och näringslivets framtidstro för svensk ekonomi. Oron i Europa, främst krisen i Grekland men även övriga PIIGS-länderna, har också bidragit till sämre svensk ekonomi. Tillväxten i hela Europa har varit fortsatt väldigt låg. Asien har börjat få stora problem med eskalerande inflation och Kina har en alltmer överhettad ekonomi, vilket troligtvis kommer leda till räntehöjningar. Det råder viss osäkerhet huruvida Asien ska kunna hjälpa världsekonomin i ljuset av både Europa-krisen och USA-krisen. Inflationen i Sverige fortsätter att stiga och steg, mätt i årstakt, med 3,1 procent i juni. I takt med att reporäntan har höjts, har utlåningstakten till hushållen fortsatt att minska. I juni uppmättes den årliga utlåningstakten till 6,7 procent, vilket är den lägsta utlåningstakten som mätts sedan december Den årliga utlåningstakten till den icke finansiella företagssektorn fortsatte att öka. Under juni var utlåningstakten 5,3 procent jämfört med 4,5 procent i maj. Negativ börsutveckling under första halvåret Börsutvecklingen har varit negativ under första halvåret Vid stängning 30 juni låg börsen på -3,98 procent enligt affärsvärldens generalindex, där juni månad bidrog med -3,53 procentenheter. Hushåll och företag har blivit mer riskaversiva i och med oron kring krisdrabbade PIIGS-länder, och framförallt i väntan på att USA:s budgetplan ska beslutas. Affärsvärldens generalindex (AFGX), Källa: Affärsvärdens generalindex, Anm. Diagrammet baseras på månadsintervall med värdet vid månadens utgång Source: Affärsvärldens general index, Note. The chart is based on monthly observation with the value at the end of the month.

7 Finansinspektionen och SCB 7 FM 20 SM 1102 Tabeller 1. Sektorfördelat ägande av samtliga aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, procent, Ownership of shares in companies quoted on Swedish market places by sector, percent, År Year Ickefinansiella företag Nonfinancial corporations Banker m.fl. Banks etc Finansiella företag Financial corporations Investmentbolag Investment Investeringsfonder Investment funds Försäkring Stat Insurance Central government Offentlig sektor General government Kommun Local government Socialförsäkring Social security funds Hushåll Households Ickevinstdrivande organisationer Non-profit institutions Företag Corporations Hushåll Households Utlandet Foreign owners 2011:1 11,5 2,2 5,4 12,5 9,0 3,0 0,0 3,0 11,4 1,6 2,4 38,1 2010:2 9,2 2,2 5,4 12,3 8,9 3,8 0,0 3,1 13,3 1,6 2,4 37,8 2010:1 8,9 2,4 5,5 12,1 9,0 4,1 0,0 3,2 13,7 1,7 2,4 37,1 2009:2 9,1 2,1 5,3 12,6 9,1 4,7 0,0 3,4 13,9 1,8 2,5 35,4 2009:1 9,5 1,5 5,0 12,3 9,0 4,7 0,1 3,5 14,5 1,8 2,5 35,8 2008:2 9,5 1,6 5,4 11,4 9,0 4,6 0,1 3,5 14,5 2,1 2,5 35,8 2008:1 10,2 1,9 5,6 11,0 8,8 4,2 0,1 3,7 13,7 2,0 2,5 36,4 2007:2 9,4 2,2 5,6 10,9 8,3 4,5 0,1 3,2 13,4 2,0 2,4 38,0 2007:1 9,0 2,8 5,5 11,3 8,0 3,7 0,1 3,1 14,0 2,0 2,7 37,9 2006:2 9,0 2,5 5,2 11,2 8,1 4,5 0,1 3,2 14,3 2,1 2,7 37,2 2006:1 9,9 2,6 5,4 11,5 8,4 4,2 0,1 3,2 14,4 2,1 2,6 35,6 2005:2 8,4 2,8 5,3 11,8 8,7 4,4 0,1 3,5 14,8 2,1 2,7 35,3 2005:1 8,3 3,7 5,1 11,4 8,7 4,5 0,1 3,7 15,3 1,7 2,8 34,6 2004:2 8,7 3,4 5,3 11,1 8,7 5,2 0,2 3,8 15,0 1,8 2,8 33,9 2004:1 8,0 3,1 5,6 11,8 9,1 4,6 0,2 4,0 14,8 1,8 2,9 34,1 2003:2 9,2 2,3 5,6 11,6 9,2 5,5 0,2 4,1 14,4 1,8 2,9 33,1 2003:1 8,8 2,2 5,7 11,2 10,2 5,6 0,2 4,3 14,5 1,9 2,9 32,4 2002:2 8,5 2,5 5,6 10,5 10,4 5,7 0,2 4,1 14,3 1,8 2,9 33,5 2002:1 8,0 2,1 6,2 10,6 11,7 4,6 0,2 4,0 13,9 2,0 3,0 33,7 2001:2 8,2 2,0 6,1 9,8 11,6 5,4 0,2 3,7 13,7 1,9 2,9 34,6 2001:1 9,0 1,9 6,4 9,3 10,8 5,9 0,2 3,4 13,4 1,8 2,7 35,4 2000:2 6,8 2,4 6,4 8,5 9,8 4,9 0,3 4,1 13,1 2,1 2,6 39,0 2000:1 5,7 2,2 5,9 7,5 9,1 5,6 0,2 4,0 13,2 1,8 2,4 42, ,8 1,9 5,9 8,3 12,0 1,8 0,3 4,3 15,0 2,0 2,8 39, ,9 1,3 6,3 9,1 12,2 2,6 0,6 4,5 15,0 1,8 5,1 34, ,8 1,8 6,5 9,4 12,6 3,0 0,5 4,0 15,3 2,1 5,4 31, ,6 1,6 6,5 8,6 13,6 4,0 0,5 3,8 14,0 2,2 5,1 31, ,4 0,7 6,7 9,1 13,3 2,9 0,7 4,3 15,4 2,4 5,4 29, ,7 1,7 5,7 9,1 12,8 1,8 0,8 4,0 16,5 2,5 5,1 28, ,1 1,1 6,8 9,9 12,8 2,8 0,9 3,8 16,6 2,4 4,8 21, ,8 1,0 8,4 9,9 13,6 2,7 1,0 4,1 14,8 2,4 4,4 18, ,8 1,2 10,4 8,6 14,6 2,1 1,5 6,0 16,1 2,7 4,9 12,

8 Finansinspektionen och SCB 8 FM 20 SM a. Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, mkr, a. Ownership of shares in companies quoted on Swedish market places by sector, SEK millions, Ägarens sektor Sector by owner Jun 2011 Dec 2010 Dec 2009 Dec 2008 Dec 2007 Dec 2006 Dec 2005 Totalt Total Icke-finansiella företag 1) Non-financial corporations Finansiella företag Financial corporations Banker, finansinstitut, m.fl. Banks, credit institutions, etc Investmentbolag Investment companies Investeringsfonder Investment funds Försäkringsföretag Insurance companies Finansiella företags icke vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving financial corporations Offentlig sektor General government Staten Central government Kommuner Local government Socialförsäkring Social security funds Hushåll 2) Households Hushållens icke-vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving households Utlandet Foreign owners ) I denna total ingår även icke-finansiella företags icke vinstdrivande organisationer. Totals in this sector include non-profit institutions serving non-financial corporations. 2) Den stora nedgången av hushållens aktieförmögenhet under första halvåret 2011 beror till största delen på att det har skett stora överföringar av aktieinnehav från hushållssektorn till icke-finansiella företagssektorn under första halvåret. The considerable drop of households' share wealth is largely due to transfers of share holdings from the household sector to the nonfinancial corporation sector.

9 Finansinspektionen och SCB 9 FM 20 SM b. Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats och andel av röstvärde, fördelat på noterade och onoterade aktieserier, juni b. Ownership of shares in companies quoted on Swedish market places by sector and share of votes, quoted and unlisted classes, June 2011 Totalt Total Noterade serier Quoted classes of stock Onoterade serier Unlisted classes of stock Värde Value Röstvärde Votes Värde Value Röstvärde Votes Värde Value Röstvärde Votes Ägarens sektor Sector by owner MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm Totalt Total ,0 100, ,0 100, ,0 100,0 Icke-finansiella företag 1) Non-financial corporations ,1 17, ,6 10, ,4 78,4 Finansiella företag Financial corporations ,0 31, ,7 34, ,6 5,4 Banker, finansinstitut, m.fl. Banks, credit institutions, etc ,2 2, ,2 3, ,2 0,1 Investmentbolag Investment companies ,4 8, ,4 8, ,4 5,3 Investeringsfonder Investment funds ,5 9, ,8 10,6 0 0,0 0,0 Försäkringsföretag Insurance companies ,0 8, ,2 9,9 11 0,0 0,0 Finansiella företags icke vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving financial corporations ,0 1, ,0 1,9 0 0,0 0,0 Offentlig sektor General government ,0 5, ,2 6,2 0 0,0 0,0 Staten Central government ,0 3, ,1 3,6 0 0,0 0,0 Kommuner Local government ,0 0, ,0 0,0 0 0,0 0,0 Socialförsäkring Social security funds ,0 2, ,0 2,6 0 0,0 0,0 Hushåll Households ,4 10, ,2 10, ,4 12,4 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving households ,4 2, ,4 2, ,3 0,3 Utlandet Foreign owners ,1 33, ,9 36, ,4 3,4 1) I denna total ingår även icke-finansiella företags icke vinstdrivande organisationer. Totals in this sector include non-profit institutions serving non-financial corporations.

10 Finansinspektionen och SCB 10 FM 20 SM Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats fördelat på olika marknadsplatser, procent, juni Ownership of shares in companies quoted on Swedish market places by sector in different marketplaces, percent, June 2011 Samtliga marknadsplatser All market places Börs Stock exchange Stockholmsbörsen Marknadsplats Market place NGM Large Cap Mid Cap Small Cap Equity Annan marknadsplats Other market place Aktietorget First North NGM Nordic MTF Icke-finansiella företag 1) Non-financial corporations 100,00 80,08 14,72 3,74 0,09 0,36 0,95 0,06 Finansiella företag Financial corporations 100,00 90,38 7,91 1,32 0,03 0,07 0,29 0,01 Banker, finansinstitut, m.fl. Banks, credit institutions, etc 100,00 93,50 4,19 2,00 0,02 0,05 0,23 0,01 Investmentbolag Investment companies 100,00 92,65 6,58 0,65 0,00 0,02 0,10 0,00 Investeringsfonder Investment funds 100,00 87,32 10,91 1,53 0,01 0,01 0,22 0,00 Försäkringsföretag Insurance companies 100,00 91,64 6,13 1,41 0,07 0,20 0,53 0,01 Finansiella företags icke vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving financial corporations 100,00 98,48 1,36 0,07 0,00 0,00 0,09 0,00 Offentlig sektor General government 100,00 95,17 4,21 0,50 0,02 0,02 0,09 0,00 Staten Central government 100,00 97,95 1,81 0,14 0,03 0,01 0,05 0,00 Kommuner Local government 100,00 89,11 7,83 1,36 0,00 1,54 0,16 0,00 Socialförsäkring Social security funds 100,00 92,40 6,61 0,86 0,00 0,00 0,13 0,00 Hushåll Households 100,00 80,65 13,06 4,29 0,14 0,71 1,09 0,06 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving households 100,00 92,02 6,13 1,57 0,01 0,04 0,23 0,00 Utlandet Foreign owners 100,00 92,34 5,78 1,08 0,04 0,08 0,67 0,01 1) I denna total ingår även icke-finansiella företags icke vinstdrivande organisationer. Totals in this sector include non-profit institutions serving non-financial corporations.

11 Finansinspektionen och SCB 11 FM 20 SM a. Utländska ägare av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats grupperade efter landgrupp, mkr, ) 4a. Foreign owners of shares in companies quoted on Swedish market places by country group, SEK million, ) Landgrupp 2) Country group Jun 2011 Dec 2010 Dec 2009 Dec 2008 Dec 2007 Dec 2006 Dec 2005 Dec 2004 EU-länder EU countries Nordamerika North America Europa exkl. EU Europe outside EU Norden Nordic countries Asien inkl. Mellanöstern Asia incl. Middle East 1) Onoterade aktieserier i noterade bolag ingår. Aktier ägda via utländsk förvaltare registreras med landskoden för förvaltaren eftersom inga uppgifter om den slutgiltiga ägaren finns tillgängliga. Figures include unlisted classes of stock in quoted companies. Shares owned via a foreign asset manager are classified as belonging to the country where the asset manager resides. This is because no information about the final owner is accessible. 2) Observera att vissa länder ingår i mer än en grupp, varför summering ej är möjlig. Please note that some countries belong to more than one group, which means that aggregation is not possible.

12 Finansinspektionen och SCB 12 FM 20 SM b. Utländska ägare av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, enskilt största ägarländerna, ) 4b. Largest foreign owners of shares in companies quoted on Swedish market places by country, ) Land Country Juni 2011 June 2011 December 2010 December 2010 December 2009 December 2009 December 2008 December 2008 MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm Totalt Total USA USA , , , ,3 Storbritannien Great Britain , , , ,7 Finland Finland , , , ,9 Luxemburg Luxemburg , , , ,1 Tyskland Germany , , , ,6 Schweiz Switzerland , , , ,9 Frankrike France , , , ,1 Danmark Denmark , , ,9 Norge Norway , , , ,5 Nederländerna Netherlands , , , ,7 Irland Ireland , , , ,1 Belgien Belgium , , , ,3 Singapore Singapore , , , ,8 Övriga Others , , , ,1 1) Onoterade aktieserier i noterade bolag ingår. Aktier ägda via utländsk förvaltare registreras med landskoden för förvaltaren eftersom inga uppgifter om den slutgiltiga ägaren finns tillgängliga. Figures include unlisted classes of stock in quoted companies. Shares owned via a foreign asset manager are classified as belonging to the country where the asset manager resides. This is because no information about the final owner is accessible.

13 Finansinspektionen och SCB 13 FM 20 SM a. Hushållens ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, fördelat på kön och ålder 1), a.Household ownership of shares in companies quoted on Swedish market places, by sex and age 1), Kön Sex Ålder Age Juni 2011 June 2011 December 2010 December 2010 December 2009 December 2009 December 2008 December 2008 MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm Båda könen Total , , , ,0 Both sexes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Kvinnor Total , , , ,0 Women , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Män Total , , , ,0 Men , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 1) Sammanställningen omfattar samtliga svenska individer som kunnat urskiljas som kontoinnehavare. Därmed ingår inte förvaltarregistrerade innehav där uppgift om den slutliga ägaren saknas, dessa innehav utgör ca 10 procent av hushållens totala ägande (juni 2011). The list covers all Swedish individuals who are identifiable as holder of an account. This means that accounts registered in the name of asset managers, where information on the final owner is not accessible, are not included. Ownership in these accounts makes up about 10 percent of the households total ownership (June 2011).

14 Finansinspektionen och SCB 14 FM 20 SM b. Andelen aktieägare i totalbefolkningen samt portföljvärden, fördelat på kön och ålder 1), b.Share of stockowners in the total population and value of portfolios, by sex and age 1), Kön Sex Ålder Age Andel aktieägare, procent Share of owners, percent Jun 2011 Dec 2010 Dec 2009 Portföljvärde, tusentals kronor Value of portfolio, SEK thousand Jun 2011 Dec 2010 Dec 2009 Medel Mean Median Median Medel Mean Median Median Medel Mean Median Median Båda könen Totalt 15,8 16,5 17, Both sexes 0-6 1,4 1,7 2, ,1 5,6 6, ,4 8,0 8, ,2 11,4 12, ,2 16,6 17, ,3 20,3 21, ,8 26,3 27, ,4 30,6 31, ,0 26,2 25, Kvinnor Totalt 13,3 13,9 14, Women 0-6 1,3 1,6 1, ,9 5,4 5, ,8 7,1 7, ,3 9,1 9, ,7 12,7 13, ,2 16,1 16, ,7 22,2 23, ,1 26,3 26, ,4 21,8 21, Män Totalt 18,2 19,1 20, Men 0-6 1,5 1,9 2, ,4 5,8 6, ,0 8,8 9, ,1 13,5 15, ,6 20,3 21, ,3 24,4 25, ,9 30,5 32, ,9 35,1 36, ,8 32,8 32, Befolkningsmängden hämtas från Befolkningsstatistik (http://www.scb.se/be0101) The population figures are published by Population statistics (http://www.scb.se/be0101-en) 1) Sammanställningen omfattar samtliga svenska individer som kunnat urskiljas som kontoinnehavare. Därmed ingår inte förvaltarregistrerade innehav där uppgift om den slutliga ägaren saknas, dessa innehav utgör ca 10 procent av hushållens totala ägande (juni 2011). The list covers all Swedish individuals who are identifiable as holder of an account. This means that accounts registered in the name of asset managers, where information on the final owner is not accessible, are not included. Ownership in these accounts makes up about 10 percent of the households total ownership (June 2011).

15 Finansinspektionen och SCB 15 FM 20 SM c. Hushållens ägande av aktier på olika marknadsplatser, fördelat på kön och ålder, procent, juni ) 5c. Household ownership of shares in different market places, by sex and age, percent, June ) Kön Sex Ålder Age Samtliga marknadsplatser All market places Börs Stock exchange Stockholmsbörsen Marknadsplats Market place NGM Large Cap Mid Cap Small Cap Equity Annan marknadsplats Other market place Aktietorget First North NGM Nordic MTF Båda könen Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Both sexes 0-6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0, ,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,2 0,4 0, ,2 1,2 1,2 1,1 1,0 0,8 1,1 0, ,5 7,1 4,6 2,8 5,2 6,1 4,5 4, ,5 8,8 11,2 14,1 15,2 12,5 14,3 12, ,8 10,9 12,8 16,7 24,0 28,8 23,6 24, ,5 26,5 25,8 28,7 24,7 30,3 22,8 30, ,8 23,3 27,3 23,8 21,2 16,0 25,5 20, ,9 21,3 16,1 12,0 8,1 5,1 7,7 6,3 Kvinnor Total 34,4 36,6 28,7 22,0 14,2 10,2 13,1 13,0 Women 0-6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1 0,3 0, ,5 0,6 0,5 0,7 0,3 0,2 0,3 0, ,1 3,6 1,3 0,8 0,8 1,6 0,9 0, ,0 2,8 4,2 3,4 2,1 1,3 1,8 1, ,5 3,6 3,6 2,8 2,5 1,5 2,3 3, ,7 9,4 7,0 4,6 3,1 2,3 2,8 4, ,2 7,5 6,5 6,1 3,3 2,0 3,2 2,5 75-7,8 8,7 5,0 3,2 1,8 1,1 1,4 0,8 Män Total 65,6 63,4 71,3 78,0 85,8 89,8 86,9 87,0 Men 0-6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0, ,6 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0, ,4 3,5 3,2 2,0 4,4 4,5 3,6 3, ,5 6,1 7,0 10,8 13,1 11,2 12,5 11, ,2 7,4 9,2 13,9 21,5 27,2 21,3 21, ,7 17,1 18,8 24,0 21,6 28,0 19,9 25, ,6 15,7 20,9 17,7 17,9 14,0 22,3 18, ,0 12,5 11,1 8,8 6,2 4,1 6,3 5,5 1) Sammanställningen omfattar samtliga svenska individer som kunnat urskiljas som kontoinnehavare. Därmed ingår inte förvaltarregistrerade innehav där uppgift om den slutliga ägaren saknas, dessa innehav utgör ca 10 procent av hushållens totala ägande (juni 2011). The list covers all Swedish individuals who are identifiable as holder of an account. This means that accounts registered in the name of asset managers, where information on the final owner is not accessible, are not included. Ownership in these accounts makes up about 10 percent of the households total ownership (June 2011).

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013. Färre men rikare aktieägare

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013. Färre men rikare aktieägare FM 20 SM 1401 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2013 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013 I korta drag Färre men rikare

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503 FM 37 SM 1503 Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 Investment funds second quarter 2015 I korta drag Fondförmögenheten minskar Den totala fondförmögenheten var vid utgången av det andra kvartalet värderad

Läs mer

Aktieägarstatistik 2015 FM0201

Aktieägarstatistik 2015 FM0201 ES/BFM 2015-08-25 1(13) Aktieägarstatistik 2015 FM0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Aktieägarstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) FM0201. Innehåll

Aktieägarstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) FM0201. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Aktieägarstatistik 2013 FM0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt

Läs mer

Aktieägarstatistik 2000

Aktieägarstatistik 2000 Aktieägarstatistik 2000 FM0201 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Aktieägande A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja. A.4 Beställare Myndighet/organisation:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella FM 17 SM 1301 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållssektorns finansiella sparande på historiskt hög nivå I takt med

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Foto: ina agency Finansmarknad Statistisk årsbok 2013 17 Finansmarknad Financial market 17.1 Finansmarknad... 339 Financial market 17.2 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Eurokrisen Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Bakgrund Euron infördes elektroniskt som gemensam valuta 1999 Euron infördes fysiskt 2002 Ursprungligen 11 länder: Tyskland, Frankrike,

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Börstrender, konjunktur och räntor

Börstrender, konjunktur och räntor Peter Malmqvist Börstrender, konjunktur och räntor Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Teknisk analys Aktiemania Därför älskar svenskar aktier! Aktiesparande ökat samband mellan kursutveckling

Läs mer

Riksbanken och penningpolitiken

Riksbanken och penningpolitiken Inflationen långt under målet: Riksbanken åsidosätter inflationsmålet Riksbanken och penningpolitiken Lars E.O. Svensson Web: larseosvensson.se Blog: Ekonomistas.se Seminarium i Almedalen, -7- Översikt

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Börstrender, räntor och konjunktur

Börstrender, räntor och konjunktur Peter Malmqvist www.eqr.se Börstrender, räntor och konjunktur Livbolagens placeringar 45% 40% Livförsäkringsbolagens tillgångar 1994-2009 Aktier 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Obligationer Fastighet, realränteobligationer

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2013

Svenskt portföljinnehav 2013 BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNAD RAPPORT 2014:1 Svenskt portföljinnehav 2013 Utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper Utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper 2013 Statistiska

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Finansieringskällor för småföretag Nystartade företags

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(8) Sveriges BNP: + 1,2 procent 2001 Den första samlade bilden av Sveriges ekonomi för år 2001 visar att bruttonationalprodukten ökade med 1,2 procent jämfört med 2000 och uppgick till 2167 mdkr i löpande

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

All Guts, No Glory: Trading and Diversification Among Online Investors

All Guts, No Glory: Trading and Diversification Among Online Investors All Guts, No Glory: Trading and Diversification Among Online Investors Verdipapirfondenes forening Oslo, 28:e Mars, 2006 Behavioral Finance en introduktion Individ Positiv vs. normativ teori. Använda psykologi

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo. Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.com Aug 2012 / 1 Cramo Group in brief What Cramo is a rental solutions

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304 NV 41 SM 1304 Inkvarteringsstatistik februari 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics February 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i februari Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309 NV 41 SM 1309 Inkvarteringsstatistik juni 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics June 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juni Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

De svenska bankernas utveckling och strategier från 1995 och framåt

De svenska bankernas utveckling och strategier från 1995 och framåt Peter Malmqvist De svenska bankernas utveckling och strategier från 1995 och framåt Bankernas utveckling Bankernas strategier Nästa bubbla Valutapolitiken Statsfinanserna Bankernas utveckling Bankernas

Läs mer

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015 ODIN Fastighet I Fondkommentar september 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet I september 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 0,0 procent under den senaste

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Peter Malmqvist. Börstrender, räntor och konjunktur

Peter Malmqvist. Börstrender, räntor och konjunktur Peter Malmqvist Börstrender, räntor och konjunktur Livbolagens placeringar 45% 40% Livförsäkringsbolagens tillgångar 1994-2008 Aktier 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Obligationer Fastighet, realränteobligationer

Läs mer

Investeringsfonder, tillgångar och skulder 2013 FM0403

Investeringsfonder, tillgångar och skulder 2013 FM0403 ES/BFM 2013-05-21 1(9) Investeringsfonder, tillgångar och skulder 2013 FM0403 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året RAKS (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis 2. Försörjningsaktiviteter under året Anknytning till förvärvsarbete Alla arbetsgivare lämnar in kontrolluppgifter

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Money system oil and environment

Money system oil and environment Money system oil and environment Basic needs for a sound economy Peak oil in economic terms The function of modern money systems Future beyond Peak oil Ecological Environmental economics economics Based

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Nationalräkenskaper 2011 Finansräkenskaper 2011, 2:a kvartalet Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Börstrender, konjunktur och räntor

Börstrender, konjunktur och räntor Peter Malmqvist Börstrender, konjunktur och räntor Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Teknisk analys Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2%

Läs mer

PRESSINFORMATION Wallenstam

PRESSINFORMATION Wallenstam was founded in 1944 in Gothenburg and is one of Sweden s major dedicated property companies with more than 300 properties in the three major urban areas Gothenburg, Stockholm and Helsingborg. The company

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer