Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011"

Transkript

1 FM 20 SM 1102 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 I korta drag Aktieägandet under första halvåret 2011 Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats uppgick i slutet av juni 2011 till miljarder kronor. Det är en minskning med 158 miljarder sedan december Hushållens aktieförmögenhet var vid utgången av juni 2011 värderad till 476 miljarder, en minskning med 102 miljarder jämfört med årsskiftet. Den stora nedgången av hushållens aktieförmögenhet beror till största delen på att det har skett stora överföringar av aktieinnehav från hushållssektorn till icke-finansiella företagssektorn under första halvåret. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknad, Ownership of shares in companies quoted in Sweden, % 80% 60% 40% 20% 0% Hushåll Households :1 2003:1 2005:1 Utland Foreign owners Övriga Other 2007:1 2009:1 2011:1 Anm. Fr.o.m slutet av varje halvår, tidigare slutet av varje helår. Note: Beginning 2000, data per the end of each half-year, previously per the end of each year. Per Jonsson, , Pernilla Lindblad, , Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Finansinspektionen, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN X Serie FM- Finansmarknad 20 SM Utkom den 29 augusti URN:NBN:SE:SCB-2011-FM20SM1102_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 Finansinspektionen och SCB 2 FM 20 SM 1102 Innehåll Aktieägandet under första halvåret Statistiken med kommentarer Aktieförmögenheten minskar Antalet aktieägare fortsätter minska Hushållen sålde fondandelar Svensk ekonomi under första halvåret Negativ börsutveckling under första halvåret Tabeller 7 1. Sektorfördelat ägande av samtliga aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, procent, a. Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, mkr, b. Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats och andel av röstvärde, fördelat på noterade och onoterade aktieserier, juni Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats fördelat på olika marknadsplatser, procent, juni a. Utländska ägare av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats grupperade efter landgrupp, mkr, b. Utländska ägare av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, enskilt största ägarländerna, a. Hushållens ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, fördelat på kön och ålder, b. Andelen aktieägare i totalbefolkningen samt portföljvärden, fördelat på kön och ålder, c. Hushållens ägande av aktier på olika marknadsplatser, fördelat på kön och ålder, procent, juni d. Hushållens ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats fördelat efter inkomst, kronor och procent, Direkt- respektive förvaltarregistrerade VP-konton, juni Antalet noterade bolag per lista, Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar Så görs statistiken Statistikens tillförlitlighet Bra att veta Annan statistik Teckenförklaring till tabellerna

3 Finansinspektionen och SCB 3 FM 20 SM 1102 In English Summary Shareholding during first half of 2011 Decreasing share wealth The number of shareholders continues to drop Households sold investment funds The Swedish economy during first half of 2011 Negative development on the stock market during first half of 2011 List of tables

4 Finansinspektionen och SCB 4 FM 20 SM 1102 Statistiken med kommentarer Aktieförmögenheten minskar Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats uppgick i slutet av juni 2011 till miljarder kronor. Det är en minskning med 158 miljarder sedan december Hushållens aktieförmögenhet var vid utgången av juni 2011 värderad till 476 miljarder, en minskning med 31 miljarder jämfört med samma period föregående år. Hushållens andel av det totala börsvärdet uppgick till 11,4 procent. Utländska ägare, som är den sektor med det enskilt största innehavet, hade vid utgången av juni 2011 ett innehav på miljarder. Det är en minskning med 48 miljarder sedan utgången av december uellt sett har utlandets förmögenhet dock minskat mindre än övriga sektorer vilket medför att utlandet åter igen ökar sin andel av den totala aktieförmögenheten, från 37,8 procent vid årsskiftet till 38,1 procent i slutet av juni Av det utländska ägandet är USA fortsatt största ägarland med en aktieförmögenhet på 428 miljarder, det motsvarar 26,9 procent av det utländska ägandet. Den finansiella företagssektorn, dvs. banker, försäkringsföretag, fonder m.fl., hade vid utgången av juni 2011 en aktieförmögenhet på miljarder, en minskning med 32 miljarder jämfört med utgången av december Ägandet per sektor, procent, juni 2011 Ownership by sector, percent, June ,5% Icke-finansiella företag Non-financial enterprises Finansiella företag Financial enterprises 38,1% Offentlig sektor General government 29,1% Hushåll Households 3,9% 11,4% 6,0% Icke-vinstdrivande organisationer Non-profit organisations Utlandet Foreign owners För en beskrivning av vad som ingår i de olika sektorerna rekommenderas Standard för institutionell sektorindelning 2000 (MIS nr 2, 2001), som finns på SCB:s hemsida.

5 Finansinspektionen och SCB 5 FM 20 SM 1102 Antalet aktieägare fortsätter minska Antalet aktieägare fortsätter minska och vid utgången av juni 2011 var det individer som kunde identifieras som aktieägare, det är en minskning med drygt personer jämfört med årsskiftet. Vid utgången av juni 2011 var det 15,8 procent av befolkningen som ägde aktier, en minskning från 16,9 procent vid motsvarande period Andelen aktieägare i befolkningen har minskat för varje år sedan december 2002 då 22,6 procent av befolkningen ägde aktier. I slutet av juni 2011 uppgick andelen kvinnor som äger aktier till 13,3 procent och andelen män till 18,2 procent. Av de individer som kunnat urskiljas som aktieägare var det totalt individer som hade en aktieförmögenhet på en miljon kronor eller mera. Av dessa var kvinnor och män. Andelen aktieägare är något underskattad då visst förvaltarregistrerat ägande, exempelvis småsparare som köper aktier via depå, inte syns i andelen aktieägare. För att förvaltarregistrerat ägande ska ingå måste innehavet vara minst 501 aktier i ett bolag. Ägande via utländsk förvaltare kommer inte med oavsett antalet aktier. Hushållen sålde fondandelar Under första halvåret av 2011 sålde svenska hushåll fondandelar för över 9 miljarder kronor. Nettoutflödet var ungefär lika stort under kvartal 1 som kvartal 2. Detta kan jämföras med de två första kvartalen 2010 då det istället var ett nettoinflöde på knappt 2,9 miljarder, och under 2010 sammantaget ökade fondinnehavet med knappt 3 miljarder. Det är framförallt hushållens sparande i aktiefonder som har fortsatt att minska, och stod för över 70 procent av nettoutflödet. Precis som under 2010 var det fond-i-fonder som gick bäst, dock minskade även fondinnehavet här om än med knappa 5 procent av totala hushållens nettoutflöden. Dessa utflöden kan förmodligen förklaras med ökad oro på marknaderna både inom EU och USA, vilket fått spararna att välja investeringar med mindre risk. Hushållens tillgångar på konton i banker och på kreditmarknadsbolag har fortsatt att öka. Från finansmarknadsstatistiken går att läsa att inlåningen stigit ytterligare 9,3 procent på årsbasis och 3,3 procent sedan december Detta kan jämföras med inlåningstakten, på årsbasis, i december 2010 som då var 8,7 procent. Svensk ekonomi under första halvåret Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, ökade med 5,3 procent under andra kvartalet, vilket innebär 4,8 procent mätt i årstakt. Detta medför att BNP nu ligger på en nivå över den som var innan finanskrisen bröt ut. Andra indikatorer som visar på hur svensk ekonomi går är arbetslösheten och Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Arbetslösheten har fortsatt att sjunka, från 7,8 procent i december till 7,5 procent i juni. Dock har även konfidensindikatorn Konjunkturbarometern gått ned under 2011 och var i juni 110,6, att jämföras med december då den låg på 111,2. Sammanfattningsvis går svensk ekonomi fortsatt bra, om än något avmattande.

6 Finansinspektionen och SCB 6 FM 20 SM 1102 Det är framförallt oron över den amerikanska marknaden som har tyngt hushållens och näringslivets framtidstro för svensk ekonomi. Oron i Europa, främst krisen i Grekland men även övriga PIIGS-länderna, har också bidragit till sämre svensk ekonomi. Tillväxten i hela Europa har varit fortsatt väldigt låg. Asien har börjat få stora problem med eskalerande inflation och Kina har en alltmer överhettad ekonomi, vilket troligtvis kommer leda till räntehöjningar. Det råder viss osäkerhet huruvida Asien ska kunna hjälpa världsekonomin i ljuset av både Europa-krisen och USA-krisen. Inflationen i Sverige fortsätter att stiga och steg, mätt i årstakt, med 3,1 procent i juni. I takt med att reporäntan har höjts, har utlåningstakten till hushållen fortsatt att minska. I juni uppmättes den årliga utlåningstakten till 6,7 procent, vilket är den lägsta utlåningstakten som mätts sedan december Den årliga utlåningstakten till den icke finansiella företagssektorn fortsatte att öka. Under juni var utlåningstakten 5,3 procent jämfört med 4,5 procent i maj. Negativ börsutveckling under första halvåret Börsutvecklingen har varit negativ under första halvåret Vid stängning 30 juni låg börsen på -3,98 procent enligt affärsvärldens generalindex, där juni månad bidrog med -3,53 procentenheter. Hushåll och företag har blivit mer riskaversiva i och med oron kring krisdrabbade PIIGS-länder, och framförallt i väntan på att USA:s budgetplan ska beslutas. Affärsvärldens generalindex (AFGX), Källa: Affärsvärdens generalindex, Anm. Diagrammet baseras på månadsintervall med värdet vid månadens utgång Source: Affärsvärldens general index, Note. The chart is based on monthly observation with the value at the end of the month.

7 Finansinspektionen och SCB 7 FM 20 SM 1102 Tabeller 1. Sektorfördelat ägande av samtliga aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, procent, Ownership of shares in companies quoted on Swedish market places by sector, percent, År Year Ickefinansiella företag Nonfinancial corporations Banker m.fl. Banks etc Finansiella företag Financial corporations Investmentbolag Investment Investeringsfonder Investment funds Försäkring Stat Insurance Central government Offentlig sektor General government Kommun Local government Socialförsäkring Social security funds Hushåll Households Ickevinstdrivande organisationer Non-profit institutions Företag Corporations Hushåll Households Utlandet Foreign owners 2011:1 11,5 2,2 5,4 12,5 9,0 3,0 0,0 3,0 11,4 1,6 2,4 38,1 2010:2 9,2 2,2 5,4 12,3 8,9 3,8 0,0 3,1 13,3 1,6 2,4 37,8 2010:1 8,9 2,4 5,5 12,1 9,0 4,1 0,0 3,2 13,7 1,7 2,4 37,1 2009:2 9,1 2,1 5,3 12,6 9,1 4,7 0,0 3,4 13,9 1,8 2,5 35,4 2009:1 9,5 1,5 5,0 12,3 9,0 4,7 0,1 3,5 14,5 1,8 2,5 35,8 2008:2 9,5 1,6 5,4 11,4 9,0 4,6 0,1 3,5 14,5 2,1 2,5 35,8 2008:1 10,2 1,9 5,6 11,0 8,8 4,2 0,1 3,7 13,7 2,0 2,5 36,4 2007:2 9,4 2,2 5,6 10,9 8,3 4,5 0,1 3,2 13,4 2,0 2,4 38,0 2007:1 9,0 2,8 5,5 11,3 8,0 3,7 0,1 3,1 14,0 2,0 2,7 37,9 2006:2 9,0 2,5 5,2 11,2 8,1 4,5 0,1 3,2 14,3 2,1 2,7 37,2 2006:1 9,9 2,6 5,4 11,5 8,4 4,2 0,1 3,2 14,4 2,1 2,6 35,6 2005:2 8,4 2,8 5,3 11,8 8,7 4,4 0,1 3,5 14,8 2,1 2,7 35,3 2005:1 8,3 3,7 5,1 11,4 8,7 4,5 0,1 3,7 15,3 1,7 2,8 34,6 2004:2 8,7 3,4 5,3 11,1 8,7 5,2 0,2 3,8 15,0 1,8 2,8 33,9 2004:1 8,0 3,1 5,6 11,8 9,1 4,6 0,2 4,0 14,8 1,8 2,9 34,1 2003:2 9,2 2,3 5,6 11,6 9,2 5,5 0,2 4,1 14,4 1,8 2,9 33,1 2003:1 8,8 2,2 5,7 11,2 10,2 5,6 0,2 4,3 14,5 1,9 2,9 32,4 2002:2 8,5 2,5 5,6 10,5 10,4 5,7 0,2 4,1 14,3 1,8 2,9 33,5 2002:1 8,0 2,1 6,2 10,6 11,7 4,6 0,2 4,0 13,9 2,0 3,0 33,7 2001:2 8,2 2,0 6,1 9,8 11,6 5,4 0,2 3,7 13,7 1,9 2,9 34,6 2001:1 9,0 1,9 6,4 9,3 10,8 5,9 0,2 3,4 13,4 1,8 2,7 35,4 2000:2 6,8 2,4 6,4 8,5 9,8 4,9 0,3 4,1 13,1 2,1 2,6 39,0 2000:1 5,7 2,2 5,9 7,5 9,1 5,6 0,2 4,0 13,2 1,8 2,4 42, ,8 1,9 5,9 8,3 12,0 1,8 0,3 4,3 15,0 2,0 2,8 39, ,9 1,3 6,3 9,1 12,2 2,6 0,6 4,5 15,0 1,8 5,1 34, ,8 1,8 6,5 9,4 12,6 3,0 0,5 4,0 15,3 2,1 5,4 31, ,6 1,6 6,5 8,6 13,6 4,0 0,5 3,8 14,0 2,2 5,1 31, ,4 0,7 6,7 9,1 13,3 2,9 0,7 4,3 15,4 2,4 5,4 29, ,7 1,7 5,7 9,1 12,8 1,8 0,8 4,0 16,5 2,5 5,1 28, ,1 1,1 6,8 9,9 12,8 2,8 0,9 3,8 16,6 2,4 4,8 21, ,8 1,0 8,4 9,9 13,6 2,7 1,0 4,1 14,8 2,4 4,4 18, ,8 1,2 10,4 8,6 14,6 2,1 1,5 6,0 16,1 2,7 4,9 12,

8 Finansinspektionen och SCB 8 FM 20 SM a. Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, mkr, a. Ownership of shares in companies quoted on Swedish market places by sector, SEK millions, Ägarens sektor Sector by owner Jun 2011 Dec 2010 Dec 2009 Dec 2008 Dec 2007 Dec 2006 Dec 2005 Totalt Total Icke-finansiella företag 1) Non-financial corporations Finansiella företag Financial corporations Banker, finansinstitut, m.fl. Banks, credit institutions, etc Investmentbolag Investment companies Investeringsfonder Investment funds Försäkringsföretag Insurance companies Finansiella företags icke vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving financial corporations Offentlig sektor General government Staten Central government Kommuner Local government Socialförsäkring Social security funds Hushåll 2) Households Hushållens icke-vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving households Utlandet Foreign owners ) I denna total ingår även icke-finansiella företags icke vinstdrivande organisationer. Totals in this sector include non-profit institutions serving non-financial corporations. 2) Den stora nedgången av hushållens aktieförmögenhet under första halvåret 2011 beror till största delen på att det har skett stora överföringar av aktieinnehav från hushållssektorn till icke-finansiella företagssektorn under första halvåret. The considerable drop of households' share wealth is largely due to transfers of share holdings from the household sector to the nonfinancial corporation sector.

9 Finansinspektionen och SCB 9 FM 20 SM b. Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats och andel av röstvärde, fördelat på noterade och onoterade aktieserier, juni b. Ownership of shares in companies quoted on Swedish market places by sector and share of votes, quoted and unlisted classes, June 2011 Totalt Total Noterade serier Quoted classes of stock Onoterade serier Unlisted classes of stock Värde Value Röstvärde Votes Värde Value Röstvärde Votes Värde Value Röstvärde Votes Ägarens sektor Sector by owner MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm Totalt Total ,0 100, ,0 100, ,0 100,0 Icke-finansiella företag 1) Non-financial corporations ,1 17, ,6 10, ,4 78,4 Finansiella företag Financial corporations ,0 31, ,7 34, ,6 5,4 Banker, finansinstitut, m.fl. Banks, credit institutions, etc ,2 2, ,2 3, ,2 0,1 Investmentbolag Investment companies ,4 8, ,4 8, ,4 5,3 Investeringsfonder Investment funds ,5 9, ,8 10,6 0 0,0 0,0 Försäkringsföretag Insurance companies ,0 8, ,2 9,9 11 0,0 0,0 Finansiella företags icke vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving financial corporations ,0 1, ,0 1,9 0 0,0 0,0 Offentlig sektor General government ,0 5, ,2 6,2 0 0,0 0,0 Staten Central government ,0 3, ,1 3,6 0 0,0 0,0 Kommuner Local government ,0 0, ,0 0,0 0 0,0 0,0 Socialförsäkring Social security funds ,0 2, ,0 2,6 0 0,0 0,0 Hushåll Households ,4 10, ,2 10, ,4 12,4 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving households ,4 2, ,4 2, ,3 0,3 Utlandet Foreign owners ,1 33, ,9 36, ,4 3,4 1) I denna total ingår även icke-finansiella företags icke vinstdrivande organisationer. Totals in this sector include non-profit institutions serving non-financial corporations.

10 Finansinspektionen och SCB 10 FM 20 SM Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats fördelat på olika marknadsplatser, procent, juni Ownership of shares in companies quoted on Swedish market places by sector in different marketplaces, percent, June 2011 Samtliga marknadsplatser All market places Börs Stock exchange Stockholmsbörsen Marknadsplats Market place NGM Large Cap Mid Cap Small Cap Equity Annan marknadsplats Other market place Aktietorget First North NGM Nordic MTF Icke-finansiella företag 1) Non-financial corporations 100,00 80,08 14,72 3,74 0,09 0,36 0,95 0,06 Finansiella företag Financial corporations 100,00 90,38 7,91 1,32 0,03 0,07 0,29 0,01 Banker, finansinstitut, m.fl. Banks, credit institutions, etc 100,00 93,50 4,19 2,00 0,02 0,05 0,23 0,01 Investmentbolag Investment companies 100,00 92,65 6,58 0,65 0,00 0,02 0,10 0,00 Investeringsfonder Investment funds 100,00 87,32 10,91 1,53 0,01 0,01 0,22 0,00 Försäkringsföretag Insurance companies 100,00 91,64 6,13 1,41 0,07 0,20 0,53 0,01 Finansiella företags icke vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving financial corporations 100,00 98,48 1,36 0,07 0,00 0,00 0,09 0,00 Offentlig sektor General government 100,00 95,17 4,21 0,50 0,02 0,02 0,09 0,00 Staten Central government 100,00 97,95 1,81 0,14 0,03 0,01 0,05 0,00 Kommuner Local government 100,00 89,11 7,83 1,36 0,00 1,54 0,16 0,00 Socialförsäkring Social security funds 100,00 92,40 6,61 0,86 0,00 0,00 0,13 0,00 Hushåll Households 100,00 80,65 13,06 4,29 0,14 0,71 1,09 0,06 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving households 100,00 92,02 6,13 1,57 0,01 0,04 0,23 0,00 Utlandet Foreign owners 100,00 92,34 5,78 1,08 0,04 0,08 0,67 0,01 1) I denna total ingår även icke-finansiella företags icke vinstdrivande organisationer. Totals in this sector include non-profit institutions serving non-financial corporations.

11 Finansinspektionen och SCB 11 FM 20 SM a. Utländska ägare av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats grupperade efter landgrupp, mkr, ) 4a. Foreign owners of shares in companies quoted on Swedish market places by country group, SEK million, ) Landgrupp 2) Country group Jun 2011 Dec 2010 Dec 2009 Dec 2008 Dec 2007 Dec 2006 Dec 2005 Dec 2004 EU-länder EU countries Nordamerika North America Europa exkl. EU Europe outside EU Norden Nordic countries Asien inkl. Mellanöstern Asia incl. Middle East 1) Onoterade aktieserier i noterade bolag ingår. Aktier ägda via utländsk förvaltare registreras med landskoden för förvaltaren eftersom inga uppgifter om den slutgiltiga ägaren finns tillgängliga. Figures include unlisted classes of stock in quoted companies. Shares owned via a foreign asset manager are classified as belonging to the country where the asset manager resides. This is because no information about the final owner is accessible. 2) Observera att vissa länder ingår i mer än en grupp, varför summering ej är möjlig. Please note that some countries belong to more than one group, which means that aggregation is not possible.

12 Finansinspektionen och SCB 12 FM 20 SM b. Utländska ägare av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, enskilt största ägarländerna, ) 4b. Largest foreign owners of shares in companies quoted on Swedish market places by country, ) Land Country Juni 2011 June 2011 December 2010 December 2010 December 2009 December 2009 December 2008 December 2008 MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm Totalt Total USA USA , , , ,3 Storbritannien Great Britain , , , ,7 Finland Finland , , , ,9 Luxemburg Luxemburg , , , ,1 Tyskland Germany , , , ,6 Schweiz Switzerland , , , ,9 Frankrike France , , , ,1 Danmark Denmark , , ,9 Norge Norway , , , ,5 Nederländerna Netherlands , , , ,7 Irland Ireland , , , ,1 Belgien Belgium , , , ,3 Singapore Singapore , , , ,8 Övriga Others , , , ,1 1) Onoterade aktieserier i noterade bolag ingår. Aktier ägda via utländsk förvaltare registreras med landskoden för förvaltaren eftersom inga uppgifter om den slutgiltiga ägaren finns tillgängliga. Figures include unlisted classes of stock in quoted companies. Shares owned via a foreign asset manager are classified as belonging to the country where the asset manager resides. This is because no information about the final owner is accessible.

13 Finansinspektionen och SCB 13 FM 20 SM a. Hushållens ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, fördelat på kön och ålder 1), a.Household ownership of shares in companies quoted on Swedish market places, by sex and age 1), Kön Sex Ålder Age Juni 2011 June 2011 December 2010 December 2010 December 2009 December 2009 December 2008 December 2008 MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm Båda könen Total , , , ,0 Both sexes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Kvinnor Total , , , ,0 Women , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Män Total , , , ,0 Men , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 1) Sammanställningen omfattar samtliga svenska individer som kunnat urskiljas som kontoinnehavare. Därmed ingår inte förvaltarregistrerade innehav där uppgift om den slutliga ägaren saknas, dessa innehav utgör ca 10 procent av hushållens totala ägande (juni 2011). The list covers all Swedish individuals who are identifiable as holder of an account. This means that accounts registered in the name of asset managers, where information on the final owner is not accessible, are not included. Ownership in these accounts makes up about 10 percent of the households total ownership (June 2011).

14 Finansinspektionen och SCB 14 FM 20 SM b. Andelen aktieägare i totalbefolkningen samt portföljvärden, fördelat på kön och ålder 1), b.Share of stockowners in the total population and value of portfolios, by sex and age 1), Kön Sex Ålder Age Andel aktieägare, procent Share of owners, percent Jun 2011 Dec 2010 Dec 2009 Portföljvärde, tusentals kronor Value of portfolio, SEK thousand Jun 2011 Dec 2010 Dec 2009 Medel Mean Median Median Medel Mean Median Median Medel Mean Median Median Båda könen Totalt 15,8 16,5 17, Both sexes 0-6 1,4 1,7 2, ,1 5,6 6, ,4 8,0 8, ,2 11,4 12, ,2 16,6 17, ,3 20,3 21, ,8 26,3 27, ,4 30,6 31, ,0 26,2 25, Kvinnor Totalt 13,3 13,9 14, Women 0-6 1,3 1,6 1, ,9 5,4 5, ,8 7,1 7, ,3 9,1 9, ,7 12,7 13, ,2 16,1 16, ,7 22,2 23, ,1 26,3 26, ,4 21,8 21, Män Totalt 18,2 19,1 20, Men 0-6 1,5 1,9 2, ,4 5,8 6, ,0 8,8 9, ,1 13,5 15, ,6 20,3 21, ,3 24,4 25, ,9 30,5 32, ,9 35,1 36, ,8 32,8 32, Befolkningsmängden hämtas från Befolkningsstatistik (http://www.scb.se/be0101) The population figures are published by Population statistics (http://www.scb.se/be0101-en) 1) Sammanställningen omfattar samtliga svenska individer som kunnat urskiljas som kontoinnehavare. Därmed ingår inte förvaltarregistrerade innehav där uppgift om den slutliga ägaren saknas, dessa innehav utgör ca 10 procent av hushållens totala ägande (juni 2011). The list covers all Swedish individuals who are identifiable as holder of an account. This means that accounts registered in the name of asset managers, where information on the final owner is not accessible, are not included. Ownership in these accounts makes up about 10 percent of the households total ownership (June 2011).

15 Finansinspektionen och SCB 15 FM 20 SM c. Hushållens ägande av aktier på olika marknadsplatser, fördelat på kön och ålder, procent, juni ) 5c. Household ownership of shares in different market places, by sex and age, percent, June ) Kön Sex Ålder Age Samtliga marknadsplatser All market places Börs Stock exchange Stockholmsbörsen Marknadsplats Market place NGM Large Cap Mid Cap Small Cap Equity Annan marknadsplats Other market place Aktietorget First North NGM Nordic MTF Båda könen Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Both sexes 0-6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0, ,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,2 0,4 0, ,2 1,2 1,2 1,1 1,0 0,8 1,1 0, ,5 7,1 4,6 2,8 5,2 6,1 4,5 4, ,5 8,8 11,2 14,1 15,2 12,5 14,3 12, ,8 10,9 12,8 16,7 24,0 28,8 23,6 24, ,5 26,5 25,8 28,7 24,7 30,3 22,8 30, ,8 23,3 27,3 23,8 21,2 16,0 25,5 20, ,9 21,3 16,1 12,0 8,1 5,1 7,7 6,3 Kvinnor Total 34,4 36,6 28,7 22,0 14,2 10,2 13,1 13,0 Women 0-6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1 0,3 0, ,5 0,6 0,5 0,7 0,3 0,2 0,3 0, ,1 3,6 1,3 0,8 0,8 1,6 0,9 0, ,0 2,8 4,2 3,4 2,1 1,3 1,8 1, ,5 3,6 3,6 2,8 2,5 1,5 2,3 3, ,7 9,4 7,0 4,6 3,1 2,3 2,8 4, ,2 7,5 6,5 6,1 3,3 2,0 3,2 2,5 75-7,8 8,7 5,0 3,2 1,8 1,1 1,4 0,8 Män Total 65,6 63,4 71,3 78,0 85,8 89,8 86,9 87,0 Men 0-6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0, ,6 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0, ,4 3,5 3,2 2,0 4,4 4,5 3,6 3, ,5 6,1 7,0 10,8 13,1 11,2 12,5 11, ,2 7,4 9,2 13,9 21,5 27,2 21,3 21, ,7 17,1 18,8 24,0 21,6 28,0 19,9 25, ,6 15,7 20,9 17,7 17,9 14,0 22,3 18, ,0 12,5 11,1 8,8 6,2 4,1 6,3 5,5 1) Sammanställningen omfattar samtliga svenska individer som kunnat urskiljas som kontoinnehavare. Därmed ingår inte förvaltarregistrerade innehav där uppgift om den slutliga ägaren saknas, dessa innehav utgör ca 10 procent av hushållens totala ägande (juni 2011). The list covers all Swedish individuals who are identifiable as holder of an account. This means that accounts registered in the name of asset managers, where information on the final owner is not accessible, are not included. Ownership in these accounts makes up about 10 percent of the households total ownership (June 2011).

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

Swedbank Economic Outlook

Swedbank Economic Outlook Makroanalys 21 April, 215 Swedbank Economic Outlook Uppdatering - april 215 Spirande vår med perioder av nattfrost De mogna ekonomierna ger stadga åt den globala återhämtningen med hjälp av en expansiv

Läs mer

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Anders Bornefalk Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:4 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Invandringen och de offentliga finanserna

Invandringen och de offentliga finanserna Invandringen och de offentliga finanserna Jan Ekberg Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Tillgångar, skulder. och kapitalvinster

Tillgångar, skulder. och kapitalvinster Tillgångar, skulder Statistiska centralbyrån Statistics Sweden och kapitalvinster Tillgångar Skulder Balansräkningarnas roll underskattas i statistik och analys Tillgångar, skulder och kapitalvinster

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat

Läs mer

Utvärdering av externa förvaltningstjänster i premiepensionen

Utvärdering av externa förvaltningstjänster i premiepensionen Logotype 3 Rapport 2012:16 Utvärdering av externa förvaltningstjänster i premiepensionen Perioden 2001-2010 En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2012 Rapporten kan beställas från

Läs mer

Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009

Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2013:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

NYINTRODUKTIONER PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM EN STUDIE OM UNDERPRISSÄTTNING & RISK. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. John Lyrebrant Adam Mallick

NYINTRODUKTIONER PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM EN STUDIE OM UNDERPRISSÄTTNING & RISK. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. John Lyrebrant Adam Mallick NYINTRODUKTIONER PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM EN STUDIE OM UNDERPRISSÄTTNING & RISK Kandidatuppsats i Företagsekonomi John Lyrebrant Adam Mallick VT 2010:KF14 Förord Den här uppsatsen behandlar nyintroduktioner

Läs mer

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Den psykosociala arbetsmiljön Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Arbetsmiljöverket/Arbetsmiljön

Läs mer

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189 Årsredovisning 2008 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet. Årsredovisning

Läs mer

Internationell prisjämförelse av läkemedel. En analys av svenska läkemedelspriser i förhållande till 15 europeiska länder.

Internationell prisjämförelse av läkemedel. En analys av svenska läkemedelspriser i förhållande till 15 europeiska länder. Internationell prisjämförelse av läkemedel En analys av svenska läkemedelspriser i förhållande till 15 europeiska länder. 2 (81) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2003 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Är en myndighet under Näringsdepartementet. En huvuduppgift för Medlingsinstitutet är att verka för en väl fungerande

Läs mer

Swedbank Economic Outlook

Swedbank Economic Outlook Swedbank analyserar den svenska och de baltiska ekonomierna April 7, 211 Fler motorer driver tillväxten Global utveckling Innehåll: Introduktion: Det gynnsamma konjunkturläget består men se upp för globala

Läs mer

Val av traditionell försäkring eller fondförsäkring vid pensionering

Val av traditionell försäkring eller fondförsäkring vid pensionering isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:26 Val av traditionell försäkring eller fondförsäkring vid pensionering sf Rapport 2014:26 Val av traditionell försäkring eller fondförsäkring vid pensionering

Läs mer

2005:5. Televerksamhet 2004. SIKA Statistik. Tele

2005:5. Televerksamhet 2004. SIKA Statistik. Tele SIKA Statistik 2005:5 Tele Telecommunications 2004 SIKA Statistik 2005:5 Tele Telecommunications 2004 Statens institut för kommunikationsanalys 2 SIKA Statistik är SIKA:s publikationsserie för års- och

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2009 S v e r i g e s r i k s b a n k Den svenska finansmarknaden 2009 Information om denna publikation lämnas av Johanna von Rosen, tel 08-787 05 77 eller e-post: johanna.von.rosen@riksbank.se

Läs mer

Rapport 2014:18. Kriminalstatistik

Rapport 2014:18. Kriminalstatistik Rapport 2014:18 Kriminalstatistik 2013 Kriminalstatistik 2013 Criminal Statistics Official Statistics of Sweden Rapport 2014:18 Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Box 1386 (National Council

Läs mer

Penning- och valutapolitik. tidskrift utgiven av sveriges riksbank 2010:3

Penning- och valutapolitik. tidskrift utgiven av sveriges riksbank 2010:3 Penning- och valutapolitik tidskrift utgiven av sveriges riksbank 2010:3 S v e r i g e s r i k s b a n k Penning- och valutapolitik 2010:3 Penning- och valutapolitik 3/2010 1 PENNING- OCH VALUTAPOLITIK

Läs mer

Neutralitet mellan några olika sätt att äga värdepapper

Neutralitet mellan några olika sätt att äga värdepapper Ekonomihögskolan, Lunds universitet Institutionen för handelsrätt Magisteruppsats i Skatterätt, HARM 12 HT 2010 Neutralitet mellan några olika sätt att äga värdepapper Författare Johanna Fagerström Handledare

Läs mer

Källa: Carsten Welinder, Kommunalskattelagen 50 år, Svensk Skattetidning 1978 sid 535 544.

Källa: Carsten Welinder, Kommunalskattelagen 50 år, Svensk Skattetidning 1978 sid 535 544. 70 Kommunalskattelagen infördes 1928 och är alltjämt gällande. Trots en mängd ändringar och tillägg har grundstrukturen bibehållits. Införandet av kommunalskattelagen innebar inte några principiella ändringar

Läs mer

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007.

Inflationstakten ökar ytterligare. Indextal samt förändringstal för december 2007 Index numbers and changes in percent for December 2007. PR 14 SM 0801 Konsumentprisindex för december 2007 Consumer Price Index for December 2007 I korta drag Inflationstakten ökar ytterligare Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Social Insurance Report Föräldrapenning Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Niklas Löfgren 010-116 96 04 niklas.lofgren@forsakringskassan.se

Läs mer

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg 8 maj 2014 Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET FÖRETAGSAMT ÄGANDE Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg Företagsamt ägande Denna skrift är en del i projektet Företagsamt

Läs mer

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08 Rapport 2013:08 Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer I den här tredje delrapporten ges en översikt och dras lärdomar från policyinsatser för främjande av affärsänglar i fyra länder/regioner

Läs mer

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Tor Iversen Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Näringspolitik i kriser. vad kan vi lära av finanskrisen 2008 2009? Rapport 2013:13

Näringspolitik i kriser. vad kan vi lära av finanskrisen 2008 2009? Rapport 2013:13 Rapport 2013:13 Näringspolitik i kriser vad kan vi lära av finanskrisen 2008 2009? För fem år sedan sköljde den globala finanskrisen in över den svenska ekonomin med full kraft. I backspegeln kan konstateras

Läs mer

Statistik 2011:07. Statligt stöd till näringslivet 2010

Statistik 2011:07. Statligt stöd till näringslivet 2010 Statistik 2011:07 Statligt stöd till näringslivet 2010 State Aid to the Swedish Industry 2010 Dnr 2011/107 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon

Läs mer