Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011"

Transkript

1 FM 20 SM 1102 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 I korta drag Aktieägandet under första halvåret 2011 Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats uppgick i slutet av juni 2011 till miljarder kronor. Det är en minskning med 158 miljarder sedan december Hushållens aktieförmögenhet var vid utgången av juni 2011 värderad till 476 miljarder, en minskning med 102 miljarder jämfört med årsskiftet. Den stora nedgången av hushållens aktieförmögenhet beror till största delen på att det har skett stora överföringar av aktieinnehav från hushållssektorn till icke-finansiella företagssektorn under första halvåret. Aktieägandet i bolag noterade på svensk marknad, Ownership of shares in companies quoted in Sweden, % 80% 60% 40% 20% 0% Hushåll Households :1 2003:1 2005:1 Utland Foreign owners Övriga Other 2007:1 2009:1 2011:1 Anm. Fr.o.m slutet av varje halvår, tidigare slutet av varje helår. Note: Beginning 2000, data per the end of each half-year, previously per the end of each year. Per Jonsson, , Pernilla Lindblad, , Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Finansinspektionen, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN X Serie FM- Finansmarknad 20 SM Utkom den 29 augusti URN:NBN:SE:SCB-2011-FM20SM1102_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 Finansinspektionen och SCB 2 FM 20 SM 1102 Innehåll Aktieägandet under första halvåret Statistiken med kommentarer Aktieförmögenheten minskar Antalet aktieägare fortsätter minska Hushållen sålde fondandelar Svensk ekonomi under första halvåret Negativ börsutveckling under första halvåret Tabeller 7 1. Sektorfördelat ägande av samtliga aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, procent, a. Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, mkr, b. Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats och andel av röstvärde, fördelat på noterade och onoterade aktieserier, juni Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats fördelat på olika marknadsplatser, procent, juni a. Utländska ägare av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats grupperade efter landgrupp, mkr, b. Utländska ägare av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, enskilt största ägarländerna, a. Hushållens ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, fördelat på kön och ålder, b. Andelen aktieägare i totalbefolkningen samt portföljvärden, fördelat på kön och ålder, c. Hushållens ägande av aktier på olika marknadsplatser, fördelat på kön och ålder, procent, juni d. Hushållens ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats fördelat efter inkomst, kronor och procent, Direkt- respektive förvaltarregistrerade VP-konton, juni Antalet noterade bolag per lista, Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar Så görs statistiken Statistikens tillförlitlighet Bra att veta Annan statistik Teckenförklaring till tabellerna

3 Finansinspektionen och SCB 3 FM 20 SM 1102 In English Summary Shareholding during first half of 2011 Decreasing share wealth The number of shareholders continues to drop Households sold investment funds The Swedish economy during first half of 2011 Negative development on the stock market during first half of 2011 List of tables

4 Finansinspektionen och SCB 4 FM 20 SM 1102 Statistiken med kommentarer Aktieförmögenheten minskar Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats uppgick i slutet av juni 2011 till miljarder kronor. Det är en minskning med 158 miljarder sedan december Hushållens aktieförmögenhet var vid utgången av juni 2011 värderad till 476 miljarder, en minskning med 31 miljarder jämfört med samma period föregående år. Hushållens andel av det totala börsvärdet uppgick till 11,4 procent. Utländska ägare, som är den sektor med det enskilt största innehavet, hade vid utgången av juni 2011 ett innehav på miljarder. Det är en minskning med 48 miljarder sedan utgången av december uellt sett har utlandets förmögenhet dock minskat mindre än övriga sektorer vilket medför att utlandet åter igen ökar sin andel av den totala aktieförmögenheten, från 37,8 procent vid årsskiftet till 38,1 procent i slutet av juni Av det utländska ägandet är USA fortsatt största ägarland med en aktieförmögenhet på 428 miljarder, det motsvarar 26,9 procent av det utländska ägandet. Den finansiella företagssektorn, dvs. banker, försäkringsföretag, fonder m.fl., hade vid utgången av juni 2011 en aktieförmögenhet på miljarder, en minskning med 32 miljarder jämfört med utgången av december Ägandet per sektor, procent, juni 2011 Ownership by sector, percent, June ,5% Icke-finansiella företag Non-financial enterprises Finansiella företag Financial enterprises 38,1% Offentlig sektor General government 29,1% Hushåll Households 3,9% 11,4% 6,0% Icke-vinstdrivande organisationer Non-profit organisations Utlandet Foreign owners För en beskrivning av vad som ingår i de olika sektorerna rekommenderas Standard för institutionell sektorindelning 2000 (MIS nr 2, 2001), som finns på SCB:s hemsida.

5 Finansinspektionen och SCB 5 FM 20 SM 1102 Antalet aktieägare fortsätter minska Antalet aktieägare fortsätter minska och vid utgången av juni 2011 var det individer som kunde identifieras som aktieägare, det är en minskning med drygt personer jämfört med årsskiftet. Vid utgången av juni 2011 var det 15,8 procent av befolkningen som ägde aktier, en minskning från 16,9 procent vid motsvarande period Andelen aktieägare i befolkningen har minskat för varje år sedan december 2002 då 22,6 procent av befolkningen ägde aktier. I slutet av juni 2011 uppgick andelen kvinnor som äger aktier till 13,3 procent och andelen män till 18,2 procent. Av de individer som kunnat urskiljas som aktieägare var det totalt individer som hade en aktieförmögenhet på en miljon kronor eller mera. Av dessa var kvinnor och män. Andelen aktieägare är något underskattad då visst förvaltarregistrerat ägande, exempelvis småsparare som köper aktier via depå, inte syns i andelen aktieägare. För att förvaltarregistrerat ägande ska ingå måste innehavet vara minst 501 aktier i ett bolag. Ägande via utländsk förvaltare kommer inte med oavsett antalet aktier. Hushållen sålde fondandelar Under första halvåret av 2011 sålde svenska hushåll fondandelar för över 9 miljarder kronor. Nettoutflödet var ungefär lika stort under kvartal 1 som kvartal 2. Detta kan jämföras med de två första kvartalen 2010 då det istället var ett nettoinflöde på knappt 2,9 miljarder, och under 2010 sammantaget ökade fondinnehavet med knappt 3 miljarder. Det är framförallt hushållens sparande i aktiefonder som har fortsatt att minska, och stod för över 70 procent av nettoutflödet. Precis som under 2010 var det fond-i-fonder som gick bäst, dock minskade även fondinnehavet här om än med knappa 5 procent av totala hushållens nettoutflöden. Dessa utflöden kan förmodligen förklaras med ökad oro på marknaderna både inom EU och USA, vilket fått spararna att välja investeringar med mindre risk. Hushållens tillgångar på konton i banker och på kreditmarknadsbolag har fortsatt att öka. Från finansmarknadsstatistiken går att läsa att inlåningen stigit ytterligare 9,3 procent på årsbasis och 3,3 procent sedan december Detta kan jämföras med inlåningstakten, på årsbasis, i december 2010 som då var 8,7 procent. Svensk ekonomi under första halvåret Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, ökade med 5,3 procent under andra kvartalet, vilket innebär 4,8 procent mätt i årstakt. Detta medför att BNP nu ligger på en nivå över den som var innan finanskrisen bröt ut. Andra indikatorer som visar på hur svensk ekonomi går är arbetslösheten och Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Arbetslösheten har fortsatt att sjunka, från 7,8 procent i december till 7,5 procent i juni. Dock har även konfidensindikatorn Konjunkturbarometern gått ned under 2011 och var i juni 110,6, att jämföras med december då den låg på 111,2. Sammanfattningsvis går svensk ekonomi fortsatt bra, om än något avmattande.

6 Finansinspektionen och SCB 6 FM 20 SM 1102 Det är framförallt oron över den amerikanska marknaden som har tyngt hushållens och näringslivets framtidstro för svensk ekonomi. Oron i Europa, främst krisen i Grekland men även övriga PIIGS-länderna, har också bidragit till sämre svensk ekonomi. Tillväxten i hela Europa har varit fortsatt väldigt låg. Asien har börjat få stora problem med eskalerande inflation och Kina har en alltmer överhettad ekonomi, vilket troligtvis kommer leda till räntehöjningar. Det råder viss osäkerhet huruvida Asien ska kunna hjälpa världsekonomin i ljuset av både Europa-krisen och USA-krisen. Inflationen i Sverige fortsätter att stiga och steg, mätt i årstakt, med 3,1 procent i juni. I takt med att reporäntan har höjts, har utlåningstakten till hushållen fortsatt att minska. I juni uppmättes den årliga utlåningstakten till 6,7 procent, vilket är den lägsta utlåningstakten som mätts sedan december Den årliga utlåningstakten till den icke finansiella företagssektorn fortsatte att öka. Under juni var utlåningstakten 5,3 procent jämfört med 4,5 procent i maj. Negativ börsutveckling under första halvåret Börsutvecklingen har varit negativ under första halvåret Vid stängning 30 juni låg börsen på -3,98 procent enligt affärsvärldens generalindex, där juni månad bidrog med -3,53 procentenheter. Hushåll och företag har blivit mer riskaversiva i och med oron kring krisdrabbade PIIGS-länder, och framförallt i väntan på att USA:s budgetplan ska beslutas. Affärsvärldens generalindex (AFGX), Källa: Affärsvärdens generalindex, Anm. Diagrammet baseras på månadsintervall med värdet vid månadens utgång Source: Affärsvärldens general index, Note. The chart is based on monthly observation with the value at the end of the month.

7 Finansinspektionen och SCB 7 FM 20 SM 1102 Tabeller 1. Sektorfördelat ägande av samtliga aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, procent, Ownership of shares in companies quoted on Swedish market places by sector, percent, År Year Ickefinansiella företag Nonfinancial corporations Banker m.fl. Banks etc Finansiella företag Financial corporations Investmentbolag Investment Investeringsfonder Investment funds Försäkring Stat Insurance Central government Offentlig sektor General government Kommun Local government Socialförsäkring Social security funds Hushåll Households Ickevinstdrivande organisationer Non-profit institutions Företag Corporations Hushåll Households Utlandet Foreign owners 2011:1 11,5 2,2 5,4 12,5 9,0 3,0 0,0 3,0 11,4 1,6 2,4 38,1 2010:2 9,2 2,2 5,4 12,3 8,9 3,8 0,0 3,1 13,3 1,6 2,4 37,8 2010:1 8,9 2,4 5,5 12,1 9,0 4,1 0,0 3,2 13,7 1,7 2,4 37,1 2009:2 9,1 2,1 5,3 12,6 9,1 4,7 0,0 3,4 13,9 1,8 2,5 35,4 2009:1 9,5 1,5 5,0 12,3 9,0 4,7 0,1 3,5 14,5 1,8 2,5 35,8 2008:2 9,5 1,6 5,4 11,4 9,0 4,6 0,1 3,5 14,5 2,1 2,5 35,8 2008:1 10,2 1,9 5,6 11,0 8,8 4,2 0,1 3,7 13,7 2,0 2,5 36,4 2007:2 9,4 2,2 5,6 10,9 8,3 4,5 0,1 3,2 13,4 2,0 2,4 38,0 2007:1 9,0 2,8 5,5 11,3 8,0 3,7 0,1 3,1 14,0 2,0 2,7 37,9 2006:2 9,0 2,5 5,2 11,2 8,1 4,5 0,1 3,2 14,3 2,1 2,7 37,2 2006:1 9,9 2,6 5,4 11,5 8,4 4,2 0,1 3,2 14,4 2,1 2,6 35,6 2005:2 8,4 2,8 5,3 11,8 8,7 4,4 0,1 3,5 14,8 2,1 2,7 35,3 2005:1 8,3 3,7 5,1 11,4 8,7 4,5 0,1 3,7 15,3 1,7 2,8 34,6 2004:2 8,7 3,4 5,3 11,1 8,7 5,2 0,2 3,8 15,0 1,8 2,8 33,9 2004:1 8,0 3,1 5,6 11,8 9,1 4,6 0,2 4,0 14,8 1,8 2,9 34,1 2003:2 9,2 2,3 5,6 11,6 9,2 5,5 0,2 4,1 14,4 1,8 2,9 33,1 2003:1 8,8 2,2 5,7 11,2 10,2 5,6 0,2 4,3 14,5 1,9 2,9 32,4 2002:2 8,5 2,5 5,6 10,5 10,4 5,7 0,2 4,1 14,3 1,8 2,9 33,5 2002:1 8,0 2,1 6,2 10,6 11,7 4,6 0,2 4,0 13,9 2,0 3,0 33,7 2001:2 8,2 2,0 6,1 9,8 11,6 5,4 0,2 3,7 13,7 1,9 2,9 34,6 2001:1 9,0 1,9 6,4 9,3 10,8 5,9 0,2 3,4 13,4 1,8 2,7 35,4 2000:2 6,8 2,4 6,4 8,5 9,8 4,9 0,3 4,1 13,1 2,1 2,6 39,0 2000:1 5,7 2,2 5,9 7,5 9,1 5,6 0,2 4,0 13,2 1,8 2,4 42, ,8 1,9 5,9 8,3 12,0 1,8 0,3 4,3 15,0 2,0 2,8 39, ,9 1,3 6,3 9,1 12,2 2,6 0,6 4,5 15,0 1,8 5,1 34, ,8 1,8 6,5 9,4 12,6 3,0 0,5 4,0 15,3 2,1 5,4 31, ,6 1,6 6,5 8,6 13,6 4,0 0,5 3,8 14,0 2,2 5,1 31, ,4 0,7 6,7 9,1 13,3 2,9 0,7 4,3 15,4 2,4 5,4 29, ,7 1,7 5,7 9,1 12,8 1,8 0,8 4,0 16,5 2,5 5,1 28, ,1 1,1 6,8 9,9 12,8 2,8 0,9 3,8 16,6 2,4 4,8 21, ,8 1,0 8,4 9,9 13,6 2,7 1,0 4,1 14,8 2,4 4,4 18, ,8 1,2 10,4 8,6 14,6 2,1 1,5 6,0 16,1 2,7 4,9 12,

8 Finansinspektionen och SCB 8 FM 20 SM a. Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, mkr, a. Ownership of shares in companies quoted on Swedish market places by sector, SEK millions, Ägarens sektor Sector by owner Jun 2011 Dec 2010 Dec 2009 Dec 2008 Dec 2007 Dec 2006 Dec 2005 Totalt Total Icke-finansiella företag 1) Non-financial corporations Finansiella företag Financial corporations Banker, finansinstitut, m.fl. Banks, credit institutions, etc Investmentbolag Investment companies Investeringsfonder Investment funds Försäkringsföretag Insurance companies Finansiella företags icke vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving financial corporations Offentlig sektor General government Staten Central government Kommuner Local government Socialförsäkring Social security funds Hushåll 2) Households Hushållens icke-vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving households Utlandet Foreign owners ) I denna total ingår även icke-finansiella företags icke vinstdrivande organisationer. Totals in this sector include non-profit institutions serving non-financial corporations. 2) Den stora nedgången av hushållens aktieförmögenhet under första halvåret 2011 beror till största delen på att det har skett stora överföringar av aktieinnehav från hushållssektorn till icke-finansiella företagssektorn under första halvåret. The considerable drop of households' share wealth is largely due to transfers of share holdings from the household sector to the nonfinancial corporation sector.

9 Finansinspektionen och SCB 9 FM 20 SM b. Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats och andel av röstvärde, fördelat på noterade och onoterade aktieserier, juni b. Ownership of shares in companies quoted on Swedish market places by sector and share of votes, quoted and unlisted classes, June 2011 Totalt Total Noterade serier Quoted classes of stock Onoterade serier Unlisted classes of stock Värde Value Röstvärde Votes Värde Value Röstvärde Votes Värde Value Röstvärde Votes Ägarens sektor Sector by owner MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm Totalt Total ,0 100, ,0 100, ,0 100,0 Icke-finansiella företag 1) Non-financial corporations ,1 17, ,6 10, ,4 78,4 Finansiella företag Financial corporations ,0 31, ,7 34, ,6 5,4 Banker, finansinstitut, m.fl. Banks, credit institutions, etc ,2 2, ,2 3, ,2 0,1 Investmentbolag Investment companies ,4 8, ,4 8, ,4 5,3 Investeringsfonder Investment funds ,5 9, ,8 10,6 0 0,0 0,0 Försäkringsföretag Insurance companies ,0 8, ,2 9,9 11 0,0 0,0 Finansiella företags icke vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving financial corporations ,0 1, ,0 1,9 0 0,0 0,0 Offentlig sektor General government ,0 5, ,2 6,2 0 0,0 0,0 Staten Central government ,0 3, ,1 3,6 0 0,0 0,0 Kommuner Local government ,0 0, ,0 0,0 0 0,0 0,0 Socialförsäkring Social security funds ,0 2, ,0 2,6 0 0,0 0,0 Hushåll Households ,4 10, ,2 10, ,4 12,4 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving households ,4 2, ,4 2, ,3 0,3 Utlandet Foreign owners ,1 33, ,9 36, ,4 3,4 1) I denna total ingår även icke-finansiella företags icke vinstdrivande organisationer. Totals in this sector include non-profit institutions serving non-financial corporations.

10 Finansinspektionen och SCB 10 FM 20 SM Sektorfördelat ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats fördelat på olika marknadsplatser, procent, juni Ownership of shares in companies quoted on Swedish market places by sector in different marketplaces, percent, June 2011 Samtliga marknadsplatser All market places Börs Stock exchange Stockholmsbörsen Marknadsplats Market place NGM Large Cap Mid Cap Small Cap Equity Annan marknadsplats Other market place Aktietorget First North NGM Nordic MTF Icke-finansiella företag 1) Non-financial corporations 100,00 80,08 14,72 3,74 0,09 0,36 0,95 0,06 Finansiella företag Financial corporations 100,00 90,38 7,91 1,32 0,03 0,07 0,29 0,01 Banker, finansinstitut, m.fl. Banks, credit institutions, etc 100,00 93,50 4,19 2,00 0,02 0,05 0,23 0,01 Investmentbolag Investment companies 100,00 92,65 6,58 0,65 0,00 0,02 0,10 0,00 Investeringsfonder Investment funds 100,00 87,32 10,91 1,53 0,01 0,01 0,22 0,00 Försäkringsföretag Insurance companies 100,00 91,64 6,13 1,41 0,07 0,20 0,53 0,01 Finansiella företags icke vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving financial corporations 100,00 98,48 1,36 0,07 0,00 0,00 0,09 0,00 Offentlig sektor General government 100,00 95,17 4,21 0,50 0,02 0,02 0,09 0,00 Staten Central government 100,00 97,95 1,81 0,14 0,03 0,01 0,05 0,00 Kommuner Local government 100,00 89,11 7,83 1,36 0,00 1,54 0,16 0,00 Socialförsäkring Social security funds 100,00 92,40 6,61 0,86 0,00 0,00 0,13 0,00 Hushåll Households 100,00 80,65 13,06 4,29 0,14 0,71 1,09 0,06 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving households 100,00 92,02 6,13 1,57 0,01 0,04 0,23 0,00 Utlandet Foreign owners 100,00 92,34 5,78 1,08 0,04 0,08 0,67 0,01 1) I denna total ingår även icke-finansiella företags icke vinstdrivande organisationer. Totals in this sector include non-profit institutions serving non-financial corporations.

11 Finansinspektionen och SCB 11 FM 20 SM a. Utländska ägare av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats grupperade efter landgrupp, mkr, ) 4a. Foreign owners of shares in companies quoted on Swedish market places by country group, SEK million, ) Landgrupp 2) Country group Jun 2011 Dec 2010 Dec 2009 Dec 2008 Dec 2007 Dec 2006 Dec 2005 Dec 2004 EU-länder EU countries Nordamerika North America Europa exkl. EU Europe outside EU Norden Nordic countries Asien inkl. Mellanöstern Asia incl. Middle East 1) Onoterade aktieserier i noterade bolag ingår. Aktier ägda via utländsk förvaltare registreras med landskoden för förvaltaren eftersom inga uppgifter om den slutgiltiga ägaren finns tillgängliga. Figures include unlisted classes of stock in quoted companies. Shares owned via a foreign asset manager are classified as belonging to the country where the asset manager resides. This is because no information about the final owner is accessible. 2) Observera att vissa länder ingår i mer än en grupp, varför summering ej är möjlig. Please note that some countries belong to more than one group, which means that aggregation is not possible.

12 Finansinspektionen och SCB 12 FM 20 SM b. Utländska ägare av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, enskilt största ägarländerna, ) 4b. Largest foreign owners of shares in companies quoted on Swedish market places by country, ) Land Country Juni 2011 June 2011 December 2010 December 2010 December 2009 December 2009 December 2008 December 2008 MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm Totalt Total USA USA , , , ,3 Storbritannien Great Britain , , , ,7 Finland Finland , , , ,9 Luxemburg Luxemburg , , , ,1 Tyskland Germany , , , ,6 Schweiz Switzerland , , , ,9 Frankrike France , , , ,1 Danmark Denmark , , ,9 Norge Norway , , , ,5 Nederländerna Netherlands , , , ,7 Irland Ireland , , , ,1 Belgien Belgium , , , ,3 Singapore Singapore , , , ,8 Övriga Others , , , ,1 1) Onoterade aktieserier i noterade bolag ingår. Aktier ägda via utländsk förvaltare registreras med landskoden för förvaltaren eftersom inga uppgifter om den slutgiltiga ägaren finns tillgängliga. Figures include unlisted classes of stock in quoted companies. Shares owned via a foreign asset manager are classified as belonging to the country where the asset manager resides. This is because no information about the final owner is accessible.

13 Finansinspektionen och SCB 13 FM 20 SM a. Hushållens ägande av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats, fördelat på kön och ålder 1), a.Household ownership of shares in companies quoted on Swedish market places, by sex and age 1), Kön Sex Ålder Age Juni 2011 June 2011 December 2010 December 2010 December 2009 December 2009 December 2008 December 2008 MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm MKR SEKm Båda könen Total , , , ,0 Both sexes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Kvinnor Total , , , ,0 Women , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Män Total , , , ,0 Men , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 1) Sammanställningen omfattar samtliga svenska individer som kunnat urskiljas som kontoinnehavare. Därmed ingår inte förvaltarregistrerade innehav där uppgift om den slutliga ägaren saknas, dessa innehav utgör ca 10 procent av hushållens totala ägande (juni 2011). The list covers all Swedish individuals who are identifiable as holder of an account. This means that accounts registered in the name of asset managers, where information on the final owner is not accessible, are not included. Ownership in these accounts makes up about 10 percent of the households total ownership (June 2011).

14 Finansinspektionen och SCB 14 FM 20 SM b. Andelen aktieägare i totalbefolkningen samt portföljvärden, fördelat på kön och ålder 1), b.Share of stockowners in the total population and value of portfolios, by sex and age 1), Kön Sex Ålder Age Andel aktieägare, procent Share of owners, percent Jun 2011 Dec 2010 Dec 2009 Portföljvärde, tusentals kronor Value of portfolio, SEK thousand Jun 2011 Dec 2010 Dec 2009 Medel Mean Median Median Medel Mean Median Median Medel Mean Median Median Båda könen Totalt 15,8 16,5 17, Both sexes 0-6 1,4 1,7 2, ,1 5,6 6, ,4 8,0 8, ,2 11,4 12, ,2 16,6 17, ,3 20,3 21, ,8 26,3 27, ,4 30,6 31, ,0 26,2 25, Kvinnor Totalt 13,3 13,9 14, Women 0-6 1,3 1,6 1, ,9 5,4 5, ,8 7,1 7, ,3 9,1 9, ,7 12,7 13, ,2 16,1 16, ,7 22,2 23, ,1 26,3 26, ,4 21,8 21, Män Totalt 18,2 19,1 20, Men 0-6 1,5 1,9 2, ,4 5,8 6, ,0 8,8 9, ,1 13,5 15, ,6 20,3 21, ,3 24,4 25, ,9 30,5 32, ,9 35,1 36, ,8 32,8 32, Befolkningsmängden hämtas från Befolkningsstatistik (http://www.scb.se/be0101) The population figures are published by Population statistics (http://www.scb.se/be0101-en) 1) Sammanställningen omfattar samtliga svenska individer som kunnat urskiljas som kontoinnehavare. Därmed ingår inte förvaltarregistrerade innehav där uppgift om den slutliga ägaren saknas, dessa innehav utgör ca 10 procent av hushållens totala ägande (juni 2011). The list covers all Swedish individuals who are identifiable as holder of an account. This means that accounts registered in the name of asset managers, where information on the final owner is not accessible, are not included. Ownership in these accounts makes up about 10 percent of the households total ownership (June 2011).

15 Finansinspektionen och SCB 15 FM 20 SM c. Hushållens ägande av aktier på olika marknadsplatser, fördelat på kön och ålder, procent, juni ) 5c. Household ownership of shares in different market places, by sex and age, percent, June ) Kön Sex Ålder Age Samtliga marknadsplatser All market places Börs Stock exchange Stockholmsbörsen Marknadsplats Market place NGM Large Cap Mid Cap Small Cap Equity Annan marknadsplats Other market place Aktietorget First North NGM Nordic MTF Båda könen Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Both sexes 0-6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0, ,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,2 0,4 0, ,2 1,2 1,2 1,1 1,0 0,8 1,1 0, ,5 7,1 4,6 2,8 5,2 6,1 4,5 4, ,5 8,8 11,2 14,1 15,2 12,5 14,3 12, ,8 10,9 12,8 16,7 24,0 28,8 23,6 24, ,5 26,5 25,8 28,7 24,7 30,3 22,8 30, ,8 23,3 27,3 23,8 21,2 16,0 25,5 20, ,9 21,3 16,1 12,0 8,1 5,1 7,7 6,3 Kvinnor Total 34,4 36,6 28,7 22,0 14,2 10,2 13,1 13,0 Women 0-6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1 0,3 0, ,5 0,6 0,5 0,7 0,3 0,2 0,3 0, ,1 3,6 1,3 0,8 0,8 1,6 0,9 0, ,0 2,8 4,2 3,4 2,1 1,3 1,8 1, ,5 3,6 3,6 2,8 2,5 1,5 2,3 3, ,7 9,4 7,0 4,6 3,1 2,3 2,8 4, ,2 7,5 6,5 6,1 3,3 2,0 3,2 2,5 75-7,8 8,7 5,0 3,2 1,8 1,1 1,4 0,8 Män Total 65,6 63,4 71,3 78,0 85,8 89,8 86,9 87,0 Men 0-6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0, ,6 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0, ,4 3,5 3,2 2,0 4,4 4,5 3,6 3, ,5 6,1 7,0 10,8 13,1 11,2 12,5 11, ,2 7,4 9,2 13,9 21,5 27,2 21,3 21, ,7 17,1 18,8 24,0 21,6 28,0 19,9 25, ,6 15,7 20,9 17,7 17,9 14,0 22,3 18, ,0 12,5 11,1 8,8 6,2 4,1 6,3 5,5 1) Sammanställningen omfattar samtliga svenska individer som kunnat urskiljas som kontoinnehavare. Därmed ingår inte förvaltarregistrerade innehav där uppgift om den slutliga ägaren saknas, dessa innehav utgör ca 10 procent av hushållens totala ägande (juni 2011). The list covers all Swedish individuals who are identifiable as holder of an account. This means that accounts registered in the name of asset managers, where information on the final owner is not accessible, are not included. Ownership in these accounts makes up about 10 percent of the households total ownership (June 2011).

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013. Färre men rikare aktieägare

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013. Färre men rikare aktieägare FM 20 SM 1401 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2013 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013 I korta drag Färre men rikare

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2015. Hushållens aktieförmögenhet fortsätter öka

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2015. Hushållens aktieförmögenhet fortsätter öka FM 20 SM 1601 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2015 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2015 I korta drag Hushållens

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June Aktieförmögenheten fortsätter öka

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June Aktieförmögenheten fortsätter öka FM 20 SM 1402 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2014 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2014 I korta drag Aktieförmögenheten

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December Aktieförmögenheten fortsätter öka

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December Aktieförmögenheten fortsätter öka FM 20 SM 1501 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2014 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2014 I korta drag Aktieförmögenheten

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December Aktieförmögenheten minskar

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December Aktieförmögenheten minskar FM 20 SM 1201 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2011 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2011 I korta drag Aktieförmögenheten

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June Små förändringar i aktieförmögenheten

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June Små förändringar i aktieförmögenheten FM 20 SM 1202 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2012 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2012 I korta drag Små förändringar i

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2012

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2012 FM 20 SM 1301 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2012 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2012 I korta drag Aktieförmögenheten

Läs mer

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2003

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2003 FM 20 SM 0401 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2003 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2003 I korta drag Försäkringsbolagens

Läs mer

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, dec Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2005

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, dec Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2005 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, dec 2005 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2005 I korta drag Rikare men färre aktieägare i

Läs mer

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2006

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2006 FM 20 SM 0701 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2006 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2006 I korta drag Hushållens

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503 FM 37 SM 1503 Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 Investment funds second quarter 2015 I korta drag Fondförmögenheten minskar Den totala fondförmögenheten var vid utgången av det andra kvartalet värderad

Läs mer

Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet. Hushållen sålde innehav i aktiefonder

Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet. Hushållen sålde innehav i aktiefonder FM 37 SM 0704 Värdepappersfonder 3:e kvartalet 2007 Mutual funds third quarter 2007 I korta drag Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet Hushållen sålde under tredje kvartalet andelar i svenskregistrerade

Läs mer

Lågt fondsparande men ökad förmögenhet. PPM drog upp nettosparandet

Lågt fondsparande men ökad förmögenhet. PPM drog upp nettosparandet FM 37 SM 0701 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2006 Mutual funds fourth quarter 2006 I korta drag Lågt fondsparande men ökad förmögenhet Vid utgången av 2006 var den sammanlagda fondförmögenheten för

Läs mer

Aktieägarstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) FM0201. Innehåll

Aktieägarstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) FM0201. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Aktieägarstatistik 2013 FM0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Aktieägarstatistik 2015 FM0201

Aktieägarstatistik 2015 FM0201 ES/BFM 2015-08-25 1(13) Aktieägarstatistik 2015 FM0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2014

Svenskt portföljinnehav 2014 D BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNA RAPPORT 2015:1 ISSN 1654-8116 (Online) All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se

Läs mer

FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Fondförmögenheten ökar Hushållens fondsparande Kontaktpersoner:

FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Fondförmögenheten ökar Hushållens fondsparande Kontaktpersoner: FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Investment funds third quarter 2016 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten vid utgången av september var 3 204 miljarder kronor.

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande.

I korta drag. Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande. FM 37 SM 17102 Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 Investment funds first quarter 2017 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick

Läs mer

Aktieägarstatistik 2000

Aktieägarstatistik 2000 Aktieägarstatistik 2000 FM0201 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Aktieägande A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja. A.4 Beställare Myndighet/organisation:

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 FM 37 SM 1004

I korta drag. Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 FM 37 SM 1004 FM 37 SM 1004 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 Investment funds third quarter 2010 I korta drag Fondförmögenheten ökade Trots ett blygsamt sparande ökade fondförmögenheten under tredje kvartalet med

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande

I korta drag. Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande FM 37 SM 17101 Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 Investment funds fourth quarter 2016 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten vid utgången av december var 3 346 miljarder kronor.

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Negativt nettofondsparande för hushållen

Negativt nettofondsparande för hushållen FM 37 SM 1602 Investeringsfonder 1:a kvartalet 2016 Investment funds first quarter 2016 I korta drag Negativt nettofondsparande för hushållen Hushållens nettosparande i svenskregistrerade fonder var negativt

Läs mer

Ökad export och import i augusti. Handelsnettot för januari - juli 2006 gav ett överskott på 107 miljarder kronor

Ökad export och import i augusti. Handelsnettot för januari - juli 2006 gav ett överskott på 107 miljarder kronor HA 17 SM 0609 Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för augusti 2006, i löpande priser Foreign trade first released figures for August 2006 I korta drag Ökad export och import

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU FM 17 SM 0201 )LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU Financial Accounts third quarter 2001,NRUWDGUDJ +XVKnOO Hushållens finansiella sparande uppgick under

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Hushållen minskade sitt fondsparande. Premiepension och fondförsäkring

Hushållen minskade sitt fondsparande. Premiepension och fondförsäkring FM 37 SM 1504 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2015 Investment funds third quarter 2015 I korta drag Hushållen minskade sitt fondsparande Under tredje kvartalet 2015 vände hushållens nettoflöde i svenskregistretade

Läs mer

Fondförmögenheten ökade andra kvartalet. Hushållen sålde både aktie- och räntefonder

Fondförmögenheten ökade andra kvartalet. Hushållen sålde både aktie- och räntefonder FM 37 SM 0703 Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2007 Mutual funds second quarter 2007 I korta drag Fondförmögenheten ökade andra kvartalet Vid utgången av andra kvartalet 2007 var den sammanlagda förmögenheten

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1504

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1504 Finansräkenskaper tredje kvartalet 215 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts third quarter 215 FM 17 SM 154 I korta drag Hushållens finansiella förmögenhet minskade

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari december 2006

Slakten av svin minskade under januari december 2006 JO 48 SM 0702 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:12 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:12 I korta drag Slakten av svin minskade under januari december 2006 Slakten av

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens skulder fortsätter öka. Positivt sparande i offentlig sektor

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens skulder fortsätter öka. Positivt sparande i offentlig sektor FM 17 SM 0501 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2004 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts fourth quarter 2004 I korta drag Hushållens skulder fortsätter öka

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1104 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2011 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Svenska räntebärande värdepapper lockade utländska investerare Oron på finansmarknaden och börsnedgången

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data FM 12 SM 1204 Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella FM 17 SM 1301 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållssektorns finansiella sparande på historiskt hög nivå I takt med

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310 NV 41 SM 1310 Inkvarteringsstatistik juli 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics July 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juli Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Aktieägarstatistik 2006 FM0201

Aktieägarstatistik 2006 FM0201 MP/BFM 2007-11-06 1(11) Aktieägarstatistik 2006 FM0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1101 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2010 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Fortsatt låneökning för hushållen om än i dämpad takt Hushållen fortsätter att skuldsätta sig allt

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301 NV 41 SM 1301 Inkvarteringsstatistik november 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella förmögenhet ökade. Hushållen hade ett positivt sparande

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella förmögenhet ökade. Hushållen hade ett positivt sparande FM 17 SM 1002 Finansräkenskaper första kvartalet 2010 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens finansiella förmögenhet ökade Hushållens finansiella förmögenhet

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Högt hushållssparande. Statens finansiella sparande negativt

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Högt hushållssparande. Statens finansiella sparande negativt FM 17 SM 1402 Finansräkenskaper första kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Högt hushållssparande Under det första kvartalet 2014 hade hushållen ett

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0803

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0803 FM 17 SM 0803 Finansräkenskaper andra kvartalet 2008 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsätter att låna Hushållens 1 finansiella sparande var 25 miljarder

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market 452 48 Finansmarknad Financial market 453 482 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, milj.

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Aktieägarstatistik 1999

Aktieägarstatistik 1999 Aktieägarstatistik 1999 FM0201 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Aktieägande A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja. A.4 Beställare Myndighet/organisation:

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Uppgång på aktiemarknaden. Negativt sparande hos staten

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Uppgång på aktiemarknaden. Negativt sparande hos staten FM 17 SM 0402 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2003 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts forth quarter 2003 I korta drag Uppgång på aktiemarknaden Under hösten

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Foto: ina agency Finansmarknad Statistisk årsbok 2013 17 Finansmarknad Financial market 17.1 Finansmarknad... 339 Financial market 17.2 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1202 Finansräkenskaper första kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Utländska investerare fortsatte köpa svenska obligationer Utländska investeringar

Läs mer

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 NV 22 SM 0401 Omsättning och lager inom tjänstesektorn Tredje kvartalet 2004 Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 I korta drag Omsättning Omsättningsutvecklingen

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Lönestatistisk årsbok 2002

Lönestatistisk årsbok 2002 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistiska centralbyrån 2003 Medlingsinstitutet 1 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistical yearbook of salaries and wages 2002 Sveriges officiella statistik Official Statistics

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Förmögenhet Tillgångar Skulder. 02 k1. 99 k1. 01 k1. 00 k1

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Förmögenhet Tillgångar Skulder. 02 k1. 99 k1. 01 k1. 00 k1 FM 17 SM 1102 Finansräkenskaper första kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet något lägre Hushållens finansiella förmögenhet minskade

Läs mer

Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0904 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad 2009-12-18 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av svenska icke-finansiella företags

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1302 Finansräkenskaper första kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Riksbanken förstärkte valutareserven Riksbanken ökade under det första kvartalet

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. 08 k3. 09 k1. 07 k4. 08 k1. 08 k4. 08 k2

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. 08 k3. 09 k1. 07 k4. 08 k1. 08 k4. 08 k2 FM 17 SM 1103 Finansräkenskaper andra kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen sparar mer Trots stora försäljningar av aktier och aktiefonder

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens förmögenhet krymper

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens förmögenhet krymper FM 17 SM 0804 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2008 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet krymper Under tredje kvartalet minskade hushållens

Läs mer

Aktieägarstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK (14) FM0201. Innehåll

Aktieägarstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK (14) FM0201. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Aktieägarstatistik 2014 FM0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor NV 41 SM 0811 Inkvarteringsstatistik augusti 2008 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2008, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade i augusti Antalet gästnätter uppgick under

Läs mer

Nettosparandet i fonder 3,8 miljarder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.se

Nettosparandet i fonder 3,8 miljarder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.se FM 37 SM 0501 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2004 Mutual funds fourth quarter 2004 I korta drag Nettosparandet i fonder 3,8 miljarder Under fjärde kvartalet 2004 nettosparandes 3,8 miljarder kronor

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Fallande räntor och svagare krona. Hushållen försäkringssparar och lånar till bostäder

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Fallande räntor och svagare krona. Hushållen försäkringssparar och lånar till bostäder FM 17 SM 0403 Finansräkenskaper första kvartalet 2004 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts first quarter 2004 I korta drag Fallande räntor och svagare krona

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1203 Finansräkenskaper andra kvartalet 2012, korrigerad 2012-10-19 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av koncernlån på både tillgång och skuldsidan

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Svenskt portföljinnehav. Utländska aktier och räntebärande värdepapper

Svenskt portföljinnehav. Utländska aktier och räntebärande värdepapper Svenskt portföljinnehav Utländska aktier och räntebärande värdepapper 2011 Svenskt portföljinnehav Utländska aktier och räntebärande värdepapper 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Swedish portfolio holdings

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Purchasing Managers Index Services

Purchasing Managers Index Services Purchasing Managers Index Services 3 July 2015 Services PMI fell to 54.9 in June: Slowing activity in the Swedish service sector The purchasing managers index for services (Services PMI) fell from 58.2

Läs mer

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU NV 41 SM 0205,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLNI U6YHULJH 7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU Accommodation statistics 2001, Sweden,NRUWDGUDJ (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU Under

Läs mer

Börstrender, räntor och konjunktur

Börstrender, räntor och konjunktur Peter Malmqvist www.eqr.se Börstrender, räntor och konjunktur Livbolagens placeringar 45% 40% Livförsäkringsbolagens tillgångar 1994-2009 Aktier 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Obligationer Fastighet, realränteobligationer

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2002

Svenskt portföljinnehav 2002 AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK Undersökning Svenskt portföljinnehav 2002 Utländska aktier och räntebärande värdepapper Johanna Nahkuri Högfeldt NOVEMBER 2003 S V E R I G E S R I K S B A N K Svenskt portföljinnehav

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Gästnätterna minskade 2 procent. Norge och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 862 kronor

Gästnätterna minskade 2 procent. Norge och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 862 kronor NV 41 SM 0707 Inkvarteringsstatistik april 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics April 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade 2 procent Antalet gästnätter uppgick under april

Läs mer

Fondtyp Räntefond 100% i räntebärande papper. Fixed income funds

Fondtyp Räntefond 100% i räntebärande papper. Fixed income funds 1 (10) PM 2017-02-23 Kriterier för fonds kategoritillhörighet från och med 18 mars 2017 Criteria for categorizing a fund into a certain fund category from March 18th, 2017 Smalare kategori gör override

Läs mer