DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

2 Sparbanken Öresund AB (publ) Org. Nr Swedbank köpte i maj 2014 Sparbanken Öresund, en del av banken (cirka 47 procent av volymen) avyttrades därefter till nybildade Sparbanken Skåne. Under hösten 2015 kommer Sparbanken Öresund att fusioneras med Swedbank AB. Kunderna i Sparbanken Öresund har sedan Swedbanks förvärv kontinuerligt flyttats över till Swedbank. Med anledning av detta avviker jämförelser med tidigare perioder kraftigt. Rörelseresultatet för Sparbanken Öresund AB januari - juni 2015 uppgick till -109,6 mnkr (1 763,2). I rörelseresultatet föregående år ingick en reavinst om 1 841,7 mnkr som uppstod vid avyttring av åtta kontor till Sparbanken Skåne. I rörelseresultatet ingick då även nedskrivningar av immateriella och finansiella tillgångar om 122,8 mnkr. Räntenettot uppgick till 131,0 mnkr (336,8). Affärsvolymen uppgick vid periodens slut till mnkr (56 812). Januari - juni 2015 (jämfört med januari - juni 2014) Periodens rörelseresultat för banken uppgick till -109,6 mnkr (1 763,2) Periodens rörelseintäkter för banken uppgick till 292,1 mnkr (2 338,0) Bankens räntenetto uppgick till 131,0 mnkr (336,8) Bankens reserveringar för kreditförluster, netto, uppgick till 7,4 mnkr (17,7) Volymer (jämfört med januari - juni 2014) Den totala affärsvolymen uppgick till mnkr (56 812) De sammanlagda inlåningsvolymerna uppgick till mnkr (12 629) De sammanlagda utlåningsvolymerna uppgick till mnkr (35 135) Kapital (jämfört med januari - juni 2014) Kärnprimärkapitalrelation är 29,86 (19,41) Total kapitalrelation är 41,07 procent (25,98)

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Sparbanken Öresund är sedan den 20 maj 2014 ett helägt dotterbolag till Swedbank. Swedbank förvärvade då samtliga aktier i Sparbanken Öresund. I samband med förvärvet avyttrade Swedbank åtta av Sparbanken Öresunds kontor. Per den 30 juni 2015 hade Sparbanken Öresund kvar 9 kontor på 9 orter. Under hösten 2015 kommer Sparbanken Öresund att fusioneras med Swedbank. Samtliga kommentarer till affärsvolymutveckling och resultatutveckling är baserade på analys av utfall per den 30 juni 2015 jämfört med den 30 juni I jämförelsen måste man dels beakta strukturaffären, där 8 av Sparbanken Öresunds kontor, motsvarande cirka 47 procent av volymen, avyttrades, se not 6, och dels att kunder kontinuerligt flyttats över till Swedbank sedan förvärvet. AFFÄRSVOLYMUTVECKLING Sparbanken Öresunds totala affärsvolym uppgick till mnkr (56 812). Förändringen i affärsvolym beror på strukturaffären. De sammanlagda inlåningsvolymerna i egen portfölj uppgick till mnkr (12 629). De sammanlagda placeringsvolymerna uppgick till mnkr (9 048). De sammanslagna sparandevolymerna uppgick till mnkr (21 677). De sammanlagda utlåningsvolymerna, inklusive ej utnyttjad beviljad kredit, uppgick till mnkr (35 135). RESULTATUTVECKLING Sparbanken Öresund kan för perioden januari till juni 2015 redovisa ett rörelseresultat på -109,6 mnkr (1 763,2). I röreiseresultatet ingår en reavinst om 41,9 mnkr avseende försäljning av en fastighet, återföring av del av nedskrivning av aktier i SDC A/S om 11,5 mnkr samt nedskrivningar om 7,0 mnkr avseende aktier i Cerdo Bankpartner. I föregående års rörelseresultat ingick en reavinst om 1 841,7 mnkr för de åtta kontoren som avyttrades i samband med strukturaffären och nedskrivningar om totalt 122,8 mnkr avseende immateriella samt finansiella tillgångar. Rörelseresultatet exklusive reavinst och nedskrivningar uppgår till -156,0 mnkr (38,3). Det sämre rörelseresultatet beror huvudsakligen på strukturaffären och flytt av kunder till Swedbank, men även på ett lägre ränte- och provisionsnetto. Räntenettot uppgick till 131,0 mnkr (336,8). Minskningen beror till största delen på det uteblivna räntenettot från de åtta avyttrade kontoren och flytt av kunder till Swedbank, men även det låga ränteläget påverkar negativt. Provisionsnettot uppgick till 67,0 mnkr (142,4). Det låga provisionsnettot beror huvudsakligen på strukturaffären och flytt av kunder till Swedbank. Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 15,6 mnkr (-26,3). Föregående års nettoresultat av finansiella transaktioner berodde på avveckling av säkringsredovisning till följd av att Sparbanken Öresund blev ett helägt dotterföretag till Swedbank och risker hanteras inom Swedbankkoncernen. I år ingår en återföring av nedskrivning om 11,5 mnkr avseende aktier i SDC A/S som avyttrats. Övriga rörelseintäkter rensat för reavinst vid försäljning av fastigheten i år och rensat för intäkten för de sålda kontoren föregående år uppgick till 34,9 mnkr (26,0).

4 Totala rörelsekostnader före kreditförluster uppgick till 387,4 mnkr (434,4), vilket är en minskning med 47,0 mnkr eller 10,8 procent. I totala rörelsekostnader ingår allmänna administrationskostnader med 341,1 mnkr (356,9), vilka minskat med 15,8 mnkr eller 4,4 procent. Sparbanken Öresund förvärvade under första kvartalet i år återstående 20 procent av aktierna i Cerdo Bankpartner för 7,0 mnkr, aktierna skrevs ned med motsvarande belopp. I samband med strukturaffären föregående år skrev banken ned aktierna i SDC med 18,0 mnkr och immateriella tillgångar skrevs ned med 104,8 mnkr. Kreditförlusterna uppgick till 7,4 mnkr (17,7), vilket är en minskning med 10,3 mnkr eller 58,2 procent. Kreditförlustnivån var 0,1 procent (0,1) av ingående balans för utlåningen till allmänheten i egen balansräkning. Andelen osäkra fordringar netto av utlåning till allmänheten i egen balansräkning var 2,4 procent (1,2). Den totala reserveringsgraden uppgick till 39,1 procent (42,4). Likviditeten är fortsatt god. Vid årsskiftet uppgick kassa, utlåning till kreditinstitut samt obligationer och andra räntebärande värdepapper till 6 686,6 mnkr (5 954,9). LIKVIDITET Likviditeten garanteras av moderbolaget Swedbank AB publ enligt Agreement om Liquidity management för Swedbanks finansiella grupp. Eftersom krav på en likviditetsreserv inte längre finns har värdepappersportföljen sålts under året. RISK- OCH KAPITALHANTERING De huvudsakliga riskerna som uppstår i Sparbanken Öresunds verksamhet är kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk. Risk- och kapitalhanteringen i Sparbanken Öresund syftar till att skydda bankens tillgångar och resultat, säkerställa en långsiktigt stabil avkastning på eget kapital, samt möjliggöra en kostnadseffektiv finansiering även under ogynnsamma marknadsförhållanden. Vidare syftar risk- och kapitalhanteringen till att säkerställa att vi kan fullgöra våra åtaganden mot kunder och andra intressenter och att vi bibehåller ett starkt varumärke. Ur kunders och samhällets synpunkt är det nödvändigt att banken har en tillräcklig buffert, kapitalbas, för att möta potentiella förluster. Det finns därför lagar och regleringar som bland annat sätter minimikrav för buffertens storlek utifrån hur stora risker banken tar, så kallade kapitaltäckningsregler. Sparbanken Öresunds styrelse har det yttersta ansvaret för bankens risktagande och bedömning av kapitalbehovet. Styrelsen anger, genom utfärdande av policies, principerna för risk- och kapitalhantering inom Sparbanken Öresund. En hög riskmedvetenhet, sund riskkultur och god intern kontroll eftersträvas inom banken. Varje medarbetare ska ha god förståelse för den egna verksamheten och de risker som är förknippade med denna. Bankens vision, affärsidé, affärsplan och värderingar är utgångspunkter i riskhanteringens inriktning och prioritering. Vidare är risk- och kapitalhantering en integrerad del i bankens affärsprocesser och vid affärsbeslut ska hänsyn tas till risker förknippade med beslutet. En beskrivning av risker finns i årsredovisningen för 2014, inga väsentliga förändringar har skett sedan dess.

5 RESULTATRÄKNING tkr Not jan-jun 2015 jan-jun 2014 Helår 2014 Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Summa räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Nedskrivning finansiella tillgångar Nedskrivning immateriella tillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på periodens vinst Periodens resultat RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET tkr jan-jun 2015 jan-jun 2014 Helår 2014 Periodens resultat Totalresultat för perioden

6 BALANSRÄKNING tkr Not Tillgångar 6 Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier i intresseföretag Aktier i koncernföretag Derivat Materiella anläggningstillgångar - Fastigheter övertagna för skyddande av fordran Inventarier Leasinginventarier Ombyggnad hyrd lokal Byggnader och mark Övriga tillgångar Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och avsättningar 6 Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Emitterade värdepapper Derivat Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Omstruktureringskostnader Avsättningar för pensioner och liknande förbindelser Avsättningar för garantier Efterställda skulder Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital 6 Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst Periodens resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Övriga ställda säkerheter Ansvarsförbindelser - Garantier Övriga ansvarsförbindelser Åtaganden - Övriga åtaganden

7 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL tkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst Totalt eget kapital Ingående eget kapital Utdelning Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Periodens totalresultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Utdelning Aktierelaterad ersättning Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Periodens totalresultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Utdelning Aktierelaterad ersättning Periodens totalresultat Utgående eget kapital KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG tkr jan-jun 2015 jan-jun 2014 Helår 2014 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1) Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: - De har en obetydlig risk för värdefluktuationer - De kan lätt omvandlas till kassamedel - De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten 1) Varav erhållna räntor Varav betalda räntor Varav erhållna utdelningar ) Ytterligare likvida medel i form av kontokrediter uppgående till tkr ( ) finns tillgängliga med omedelbar verkan. 3) I kassaflödet från finansieringsverksamheten ingår utdelning till Swedbank AB med tkr.

8 KAPITALTÄCKNING tkr Primärt kapital Supplementärt kapital Total kapitalbas Riskexponerings- Riskexponerings- Riskexponerings- Totalt riskvägt belopp belopp Kapitalkrav belopp Kapitalkrav belopp Kapitalkrav - varav Schablonmetoden Kapitalkrav för operativa risker Summa riskexponeringsbelopp/kapitalkrav Kapitalrelationer (%) Kärnprimärkapitalrelation 29,86 19,41 23,75 Primärkapitalrelation 29,86 19,41 23,75 Total kapitalrelation 41,07 25,98 31,81 Totalt kärnprimärkapitalkrav inklusive buffertkrav 7,00 7,00 7,00 Varav kapitalkonserveringsbuffert 2,50 2,50 2,50 Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert 22,86 12,41 17,75 NYCKELTAL Soliditet 19,9% 19,7% 22,2% Rörelseintäkter/affärsvolym 1,3% 5,8% 3,7% Rörelseresultat/affärsvolym -0,5% 4,5% 2,2% Räntabilitet på eget kapital efter skatt -5,0% 77,1% 36,3% K/I-tal före kreditförluster 1,33 0,17 0,32 K/I-tal efter kreditförluster 1,35 0,18 0,34 Reserveringsgrad 39,1% 42,4% 39,8% Andel osäkra fordringar 2,4% 1,2% 1,6% Kreditförlustnivå 0,1% 0,1% 0,3%

9 NOTER tkr NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten är upprättad enligt IFRS så långt det är förenligt med ÅRKL och tillämpliga bestämmelser i FFFS 2008:25 samt RFR 2. Några nya eller reviderade IFRS:er, tolkningsuttalanden eller andra regelförändringar har varken tillämpats eller har haft någon väsentlig effekt på bankens finansiella ställning, resultat eller upplysningar. Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder är oförändrade jämfört med årsredovisningen Sparbanken Öresund-koncernen omfattar moderbolaget Sparbanken Öresund AB med helägda dotterföretagen Sparbanken Öresunds Fastighetsbyrå AB och Cerdo Bankpartner AB. I mars 2015 förvärvade Sparbanken Öresund resterande 20 procent i Cerdo Bankpartner, därmed blev Cerdo Bankpartner ett helägt dotterbolag. I september 2014 sålde banken hela sitt innehav i dotterföretaget Frispar Företagskredit till Swedbank AB. Det tidigare intressebolaget Frispar Bolån likviderades i december Sparbanken Öresund upprättar ingen koncernredovisning med hänvisning till att dotterbolagen är av oväsentlig betydelse. Sparbanken Öresund ingår i den koncernredovisning som moderföretaget Swedbank AB upprättar. NOT 2 RÄNTENETTO jan-jun 2015 jan-jun 2014 Helår 2014 Ränteintäkter Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Derivat Övriga Summa Ränteintäkter från finansiella leasingavtal Räntekostnader Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten varav: Kostnad för insättningsgaranti Räntebärande värdepapper Derivat Efterställda skulder Övriga Summa Summa räntenetto före avskrivningar enligt plan för finansiella leasingavtal Avskrivningar enligt plan för finansiella leasingavtal Summa räntenetto efter avskrivningar enligt plan för finansiella leasingavtal

10 NOT 3 KREDITFÖRLUSTER NETTO jan-jun 2015 jan-jun 2014 Helår 2014 Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering för sannolika kreditförluster Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster Periodens nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar Gruppvis nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar Avsättning/upplösning av gruppvis nedskrivning Ansvarsförbindelser Periodens nettokostnad för infriande av garantier och andra ansvarsförbindelser Periodens kostnad för kreditförluster, netto NOT 4 UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN Lånefordringar, brutto - Företagssektor Hushållssektor Summa varav: Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar Företagssektor Hushållssektor Osäkra lånefordringar Företagssektor Hushållssektor Avgår: Reserveringar för värderade fordringar Företagssektor Hushållssektor varav: Nedskrivning för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar - Företagssektor Hushållssektor Summa utlåning till allmänheten Definitioner: Oreglerad lånefordran är fordran för vilken räntor, amorteringar och övertrasseringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar. Osäker lånefordran är en fordran för vilken det är sannolikt att betalningarna inte fullföljs enligt kontraktsvillkoren och för vilken säkerhetens värde ej med betryggande marginal täcker både kapitalbelopp och räntor, inklusive ersättning för eventuella förseningar. I de fall en individuell reservering har gjorts så ingår fordran i osäkra fordringar med sitt fulla belopp även om delar täcks av säkerheter.

11 NOT 5 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER Verkligt värde Verkligt värde Redovisat värde Skillnad hierarki Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper ,2 Aktier och andelar ,3 Upplupna intäkter Övriga finansiella tillgångar Summa finansiella tillgångar Aktier och andelar i intresseföretag och dotterbolag Icke finansiella tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper m.m Efterställda skulder Upplupna kostnader Övriga finansiella skulder Summa finansiella skulder Icke finansiella skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Verkligt värde Verkligt värde Redovisat värde Skillnad hierarki Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper ,2 Aktier och andelar ,3 Derivat Upplupna intäkter Övriga finansiella tillgångar Summa finansiella tillgångar Aktier och andelar i intresseföretag och dotterbolag Icke finansiella tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper m.m Derivat Efterställda skulder Upplupna kostnader Övriga finansiella skulder Summa finansiella skulder Icke finansiella skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Aktier i intresse- och dotterföretag redovisas enligt IAS 27, och är således inte klassificerade enligt IAS 39 i modellen ovan. För att öka tydligheten har vi valt att redovisa samtliga balansräkningsposter, och inte enbart de som redovisas enligt IAS 39.

12 NOT 5 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER, FORTS. Nivå 1 Noterat marknadspris på aktiv marknad Nivå 2 Värderingsmodell baserad på observerbar marknadsdata Nivå 3 Uppskattningar med användande av värderingsteknik Totalt Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Delsumma Finansiella tillgångar där verkligt värde lämnas i upplysningssyfte Utlåning till allmänheten Delsumma Summa finansiella tillgångar till verkligt värde Summa finansiella skulder till verkligt värde Nivå 1 Noterat marknadspris på aktiv marknad Nivå 2 Värderingsmodell baserad på observerbar marknadsdata Nivå 3 Uppskattningar med användande av värderingsteknik Totalt Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Derivat Delsumma Finansiella tillgångar där verkligt värde lämnas i upplysningssyfte Utlåning till allmänheten Delsumma Summa finansiella tillgångar till verkligt värde Finansiella skulder redovisade till verkligt värde Derivat Summa finansiella skulder till verkligt värde I tabellen presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för sådana finansiella instrument som värderats till verkligt värde i rapporten över finansiell ställning med utgångspunkt i en värderingsteknik som bygger på icke-observerbar indata (nivå 3). Öppningsbalans Totalt redovisade vinster och förluster: - redovisat i periodens resultat redovisat i övrigt totalresultat 0 Försäljningslikvid försäljning 0 Investering Förflyttning ut från nivå 3-28 Förflyttning in till nivå 3 8 Utgående balans Ingående balans Totalt redovisade vinster och förluster: - redovisat i periodens resultat redovisat i övrigt totalresultat 0 Försäljningslikvid försäljning Investering 0 Förflyttning ut från nivå 3 0 Förflyttning in till nivå 3 0 Utgående balans Känslighetsanalys avseede värderingskategori 3. Effekt (före skatt) av 10 procent ökning/minskning av verkligt värde är 420 tkr.

13 NOT 5 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER, FORTS. Verkligt värde på lånefordringar har beräknats med en diskontering av förväntade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till den aktuella utlåningsränta som tillämpas. För kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde. Kund- och leverantörsskulder med en livslängd överstigande sex månader diskonteras i samband med att verkligt värde fastställs. Verkligt värde på inlåning och upplåning beräknas utifrån aktuella marknadsräntor där upplåningens ursprungliga kreditspread har hållits konstant om det inte finns tydliga bevis för att en förändring av bankens kreditvärdighet har lett till en observerbar förändring av bankens kreditspread. Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst använts för att fastställa verkligt värde på de finansiella instrument som redovisas i tabellerna ovan. Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad (hierarki 1) För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt i tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader (t.ex. courtage) vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring beaktas inte. För finansiella skulder bestäms verkligt värde utifrån noterad säljkurs. Sådana instrument återfinns på balansposterna Aktier och andelar samt Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Den största delen av bankens finansiella instrument åsätts ett verkligt värde med priser som är kvoterade på en aktiv marknad. Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad (hierarki 2) Utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i kategori 1. Huvudsakliga instrument som ingår i denna nivå är valutaterminer och ränteswappar. Derivatinstrument tas upp till det verkliga värde som erhålls från motpart där verkligt värde beräknats med hjälp av en värderingsmodell som är etablerad på marknaden för värdering av den typ av derivatinstrument som det är fråga om. Finansiella instrument som inte är observerbara på marknaden (hierarki 3) I värderingskategori 3 ingår SDC-aktier, vilka är värderade till bedömt verkligt värde. I värderingskategori 3 ingår även Teknoseed, vilket är värderat på substansvärde då detta förväntas motsvara marknadsvärde.

14 NOT 6 FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET Sparbanken Öresund överlät i maj 2014 sina kontor i Eslöv, Kävlinge, Lund, Löddeköpinge, Södra Sandby, Staffanstorp och Veberöd till det nybildade Sparbanken Skåne. Sparbanken Öresunds realiserade resultat av affären uppgick till tkr och ingick 2014 i övriga rörelseintäkter med tkr och i övriga rörelsekostnader med tkr. De åtta sålda kontoren ingick i Sparbanken Öresunds resultaträkning 2014 enligt nedan tkr Ränteintäkter Räntekostnader Summa räntenetto Erhållna utdelningar 0 Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner 933 Övriga rörelseintäkter 0 Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 Övriga rörelsekostnader -62 Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Nedskrivning finansiella tillgångar 0 Nedskrivning immateriella tillgångar 0 Rörelseresultat Bokslutsdispositioner 0 Skatt på periodens vinst Periodens resultat

15 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Kapitaltäckning Basel III-regelverket, i form av kapitaltäckningsdirektivet, CRD IV, och kapitaltäckningsförordningen, CRR, fastställdes av Europaparlamentet i juni CRR-delen är en förordning och utgör därmed ett legalt krav i alla medlemsländer i och med EU:s beslut. CRD IV-delen gäller från den 1 januari 2014 och infördes successivt under Basel III-informationen i denna rapport baseras på Sparbanken Öresunds tolkning av reglerna. Övrigt Delårsrapporten januari-juni 2015 har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Informationen i denna rapport är sådan som Sparbanken Öresund AB (publ) är skyldig att offentliggöra och själv har valt att offentliggöra enligt både lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) och lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen kommer att offentliggöras den 27 augusti Denna rapport innehåller förutsägelser som speglar ledningens syn på vissa framtida händelser och finansiella resultat. Även om banken bedömer att förutsägelserna bygger på rimliga förväntningar ges inga garantier för att dessa visar sig korrekta. Utfallet kan avvika kraftigt från förutsägelserna, på grund av exempelvis makroekonomiska händelser, förändringar i räntenivåer och valutakurser, ändrade konkurrensförutsättningar samt förändringar i regelverk och andra statliga åtgärder. Händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång. Framtida utveckling Sparbanken Öresund kommer under hösten 2015 att fusioneras med Swedbank AB. STYRELSENS UNDERSKRIFTER Styrelsen försäkrar att delårsrapporten för perioden januari-juni 2015 ger en rättvisande översikt av bankens och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som banken och de företag som ingår i koncernen står inför. Malmö den 26 augusti 2015 Eva de Falck, styrelseordförande Lars Ljungälv, VD Gunilla Domeij Hallros, styrelseledamot Johan Rosén, vice ordförande Teresa Hamilton Burman, styrelseledamot Peter Wånggren, styrelseledamot Ing-Marie Eken, arbetstagarrepresentant Håkan Lindstrand, arbetstagarrepresentant

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2010

Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Om Swedbank Hypotek 5 Nyckeltal 2010-2014 6 Fem år i sammandrag 7 Resultaträkning, Rapport över totalresultat 8 Balansräkning 9 Förändringar i eget kapital

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 2013:02 Datum för godkännande och publicering 8 augusti 2013 Diarienummer 13-8632 AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport 2015-06

Delårsrapport 2015-06 Delårsrapport 2015-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2015-06-30 Resultat för första halvåret 2015 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 7 procent till 43 312 msek

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ)

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) 1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) Nyutlåningen uppgick till 13,3 mdkr (15,7). Totala utlåningen ökade till 265,0 mdkr (261,4). Antal bolånekunder ökade och uppgick till 160 708 hushåll (160 034).

Läs mer

VD har ordet. Koncernen. Januari-mars 2015

VD har ordet. Koncernen. Januari-mars 2015 Nordax Group AB (publ) Kvartalsrapport januari-mars 2015 Januari-mars 2015 (Siffror jämfört med januari-mars 2014) Rörelseintäkterna ökade med 21,1 % till 218 MSEK (180) Resultat före kreditförluster ökade

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Året i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Kvartalet i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år

Läs mer

Nordax Group Holding AB

Nordax Group Holding AB 29 april 2015 Nordax Group Holding AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Januari-mars 2015 (Siffror jämfört med januari-mars 2014) Rörelseintäkterna ökade med 21,1 % till 218 MSEK (180) Resultat före kreditförluster

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår. Årsredovisning 2012 Innehåll VD har ordet... 4-9 Förvaltningsberättelse... 10 Fem år i sammandrag...11-12 Resultaträkning... 17 Totalresultat...18 Balansräkning...19 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer