Delårsrapport Januari juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari juni 2014"

Transkript

1 Delårsrapport Januari juni 2014

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamheten jan jun Resultaträkning koncernen 7 Rapport över totalresultatet koncernen 7 Rapport över finansiell ställning koncernen 8 Resultaträkning banken 9 Rapport över totalresultatet banken 9 Balansräkning banken 10 Förändring i eget kapital koncernen 12 Förändring i eget kapital banken 12 Kassaflödesanalys koncernen 13 Kassaflödesanalys banken 13 Kapitaltäckning finansiella gruppen 14 Kapitaltäckning banken 14 Nyckeltal 15 Noter 16 Övriga upplysningar 29

3 Sammanfattning 3 Januari juni 2014 Swedbank köpte i maj i år hela Sparbanken Öresund, och stora delar av banken (cirka 47 procent av volymen) avyttrades därefter till nybildade Sparbanken Skåne. Med anledning av detta avviker jämförelser med tidigare perioder kraftigt. Rörelseresultatet för koncernen första halvåret uppgick till 1 743,3 mnkr (110,8). I rörelseresultatet ingår en reavinst om 1 877,8 mnkr som uppstod vid avyttringen av åtta kontor till Sparbanken Skåne. I rörelseresultatet ingår även nedskrivningar av immateriella och finansiella tillgångar om 140,0 mnkr. Räntenettot uppgick till 314,2 mnkr (345,0), minskningen är huvudsakligen hänförlig till det uteblivna räntenettot från de avyttrade kontoren. Affärsvolymen uppgick vid periodens slut till 56,8 mnkr (101,4), minskningen förklaras av avyttringen av de åtta kontoren. Första halvåret 2014 (jämfört med första halvåret 2013) Periodens rörelseresultat för koncernen uppgick till 1 743,3 mnkr (110,8) Periodens rörelseresultat för koncernen exklusive reavinst vid avyttring av 8 kontor och nedskrivningar uppgick till 5,6 mnkr (110,8) Periodens rörelseintäkter för koncernen uppgick till 2 361,5 mnkr (599,8) Periodens rörelseintäkter för koncernen exklusive reavinst vid avyttring av 8 kontor uppgick till 478,0 mnkr (599,8) Koncernens räntenetto uppgick till 314,2 mnkr (345,0) Koncernens reserveringar för kreditförluster, netto, uppgick till 17,7 mnkr (29,4) Andra kvartalet 2014 (jämfört med andra kvartalet 2013) Periodens rörelseresultat för koncernen uppgick till 1 705,1 mnkr (58,8) Periodens rörelseresultat för koncernen exklusive reavinst vid avyttring av 8 kontor och nedskrivningar uppgick till -32,6 mnkr (58,8) Periodens rörelseintäkter för koncernen uppgick till 2 095,7 mnkr (316,0) Periodens rörelseintäkter för koncernen exklusive reavinst vid avyttring av 8 kontor uppgick till 212,2 mnkr (316,0) Koncernens räntenetto uppgick till 145,5 mnkr (177,8) Koncernens reserveringar för kreditförluster, netto, uppgick till 7,5 mnkr (22,9) Volymer (jämfört med ) Den totala affärsvolymen uppgick till mnkr ( ) De sammanlagda inlåningsvolymerna uppgick till mnkr (24 080) De sammanlagda utlåningsvolymerna uppgick till mnkr (58 788) Kapital (jämfört med ) Kapitaltäckningskvoten i finansiella gruppen är 3,16 (1,80) Kapitaltäckningsgraden i finansiella gruppen är 24,54 procent (14,36)

4 Verksamheten 4 Verksamheten januari juni 2014 Allmänt om verksamheten Sparbanken Öresund är sedan den 20 maj 2014 ett helägt dotterbolag till Swedbank. Swedbank förvärvade då samtliga aktier i Sparbanken Öresund. I samband med förvärvet avyttrade Swedbank Sparbanken Öresunds kontor i Eslöv, Kävlinge, Lund, Löddeköpinge, Staffanstorp, Södra Sandby och Veberöd till Sparbanken Skåne. Personalen tillhörande nämnda kontor är sedan den 20 maj anställda i Sparbanken Skåne. Kundreaktionerna på denna strukturaffär har till stor del varit positiva och volymutvecklingen har fortsatt vara positiv, vilket är mycket tillfredsställande. Sparbanken Öresund hade vid halvårsskiftet 16 kontor på 13 orter och koncernen hade cirka 470 medarbetare. Samtliga kommentarer till affärsvolymutveckling och resultatutveckling är baserade på analys av utfall per den 30 juni 2014 jämfört med den 30 juni I jämförelsen måste man beakta strukturaffären, där 8 av Sparbanken Öresunds 24 kontor, motsvarande cirka 47 procent av volymen, avyttrades. Affärsvolymutveckling Sparbanken Öresunds totala affärsvolym uppgick till mnkr ( ). Förändringen i affärsvolym beror på strukturaffären. De sammanlagda inlåningsvolymerna i egen portfölj uppgick till mnkr (24 080). De sammanlagda placeringsvolymerna uppgick till mnkr (15 103). De sammanslagna sparandevolymerna uppgick till mnkr (39 182). De sammanlagda utlåningsvolymerna, inklusive ej utnyttjad beviljad kredit, uppgick till mnkr (58 788). Resultatutveckling Koncernens resultat Koncernen kan för perioden januari till juni 2014 redovisa ett rörelseresultat på 1 743,3 mnkr (110,8) inklusive en reavinst om 1 877,8 mnkr för de åtta kontoren som avyttrades i samband med strukturaffären och nedskrivningar av immateriella samt finansiella tillgångar om 140,0 mnkr. Rörelseresultatet exklusive reavinst och nedskrivningar uppgår till 5,6 mnkr (110,8). Det sämre rörelseresultatet beror huvudsakligen på strukturaffären, men även på ett lägre ränte- och provisionsnetto. Räntenettot för perioden uppgick till 314,2 mnkr (345,0), vilket är en minskning med 30,8 mnkr eller 8,9 procent. Minskningen beror dels på det låga ränteläget som råder, dels på det uteblivna räntenettot från de åtta avyttrade kontoren. Provisionsnettot uppgick till 116,4 mnkr (158,9), vilket är en minskning med 42,5 mnkr eller 26,8 procent. Det låga provisionsnettot beror dels på lägre provisioner från tredje part, dels på strukturaffären. Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -26,2 mnkr (8,1), vilket beror på avveckling av säkringsredovisning till följd av att Sparbanken Öresund blev ett helägt dotterföretag till Swedbank och risker hanteras inom Swedbankkoncernen. Övriga rörelseintäkter uppgick exklusive reavinst till 72,7 mnkr (79,5), vilket är en minskning med 6,8 mnkr eller 8,5 procent. Totala rörelsekostnader före kreditförluster uppgick till 460,5 mnkr (459,5), vilket innebär en ökning med 1,0 mnkr eller 0,2 procent. I totala rörelsekostnader ingår allmänna administrationskostnader med 405,2 mnkr (401,4), vilka ökat med 3,8 mnkr eller 1,0 procent. En omräkning av pensionsskulden enligt IAS 19 har påverkat allmänna administrationskostnader negativt med 15,5 mnkr (positivt 10,0). Totala rörelsekostnader exklusive denna omräkning har således minskat med 24,5 mnkr. Kreditförlusterna uppgick till 17,7 mnkr (29,4), vilket är en minskning med 11,8 mnkr eller 40,0 procent. Andelen osäkra fordringar netto av utlåning till allmänheten i egen balansräkning var 1,2 procent (1,1). Den totala reserveringsgraden uppgick till 42,4 procent (47,1). Likviditeten är fortsatt god. Vid halvårsskiftet uppgick kassa, utlåning till kreditinstitut samt obligationer och andra räntebärande värdepapper till 5,6 mdkr (5,5). Bankens resultat Banken kan för perioden januari till juni 2014 redovisa ett rörelseresultat på 1 763,2 mnkr (95,2) inklusive en reavinst om 1 841,7 mnkr för de åtta kontoren som avyttrades i samband med strukturaffären och nedskrivningar av immateriella samt

5 Verksamheten 5 finansiella tillgångar om totalt 122,8 mnkr. Rörelseresultatet exklusive reavinst och nedskrivningar uppgår till 44,2 mnkr (95,2). Det sämre rörelseresultatet beror huvudsakligen på strukturaffären, men även på ett lägre ränte- och provisionsnetto. Räntenettot uppgick till 302,7 mnkr (335,1), vilket är en minskning med 32,4 mnkr eller 9,7 procent. Minskningen beror dels på det låga ränteläget som råder, dels på det uteblivna räntenettot från de åtta avyttrade kontoren. Provisionsnettot uppgick till 142,4 mnkr (174,0), vilket är en minskning med 31,6 mnkr eller 18,2 procent. Det låga provsionsnettot beror dels på lägre provsioner från tredje part, dels på strukturaffären. Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till -26,3 mnkr (6,1), vilket beror på avveckling av säkringsredovisning till följd av att Sparbanken Öresund blev ett helägt dotterföretag till Swedbank och risker hanteras inom Swedbankkoncernen. Övriga rörelseintäkter uppgick exklusive reavinst till 20,3 mnkr (28,4), vilket är en minskning med 8,1 mnkr eller 28,7 procent. Totala rörelsekostnader före kreditförluster uppgick till 400,3 mnkr (427,3), vilket är en minskning med 27,1 mnkr eller 6,3 procent. I totala rörelsekostnader ingår allmänna administrationskostnader med 356,9 mnkr (379,9), vilka minskat med 23,0 mnkr eller 6,1 procent. Kreditförlusterna uppgick till 17,7 mnkr (29,4), se kommentar under koncernen. Likviditet Likviditeten garanteras av moderbolaget Swedbank AB publ enligt Agreement om Liquidity management för Swedbanks finansiella grupp. Eftersom krav på en likviditetsreserv inte längre finns kommer värdepappersportföljen att säljas under året. Bankens egna utestående lån kommer återbetalas till kreditgivarna under året.

6 Verksamheten 6 Risk- och kapitalhantering De huvudsakliga riskerna som uppstår i Sparbanken Öresunds verksamhet är kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk. Risk- och kapitalhanteringen i Sparbanken Öresund syftar till att skydda bankens tillgångar och resultat, säkerställa en långsiktigt stabil avkastning på eget kapital, samt möjliggöra en kostnadseffektiv finansiering även under ogynnsamma marknadsförhållanden. Vidare syftar risk- och kapitalhanteringen till att säkerställa att vi kan fullgöra våra åtaganden mot kunder och andra intressenter och att vi bibehåller ett starkt varumärke. Ur kunders och samhällets synpunkt är det nödvändigt att banken har en tillräcklig buffert, kapitalbas, för att möta potentiella förluster. Det finns därför lagar och regleringar som bland annat sätter minimikrav för buffertens storlek utifrån hur stora risker banken tar, så kallade kapitaltäckningsregler. Sparbanken Öresunds styrelse har det yttersta ansvaret för bankens risktagande och bedömning av kapitalbehovet. Styrelsen anger, genom utfärdande av policies, principerna för risk- och kapitalhantering inom Sparbanken Öresund. En hög riskmedvetenhet, sund riskkultur och god intern kontroll eftersträvas inom koncernen. Varje medarbetare ska ha god förståelse för den egna verksamheten och de risker som är förknippade med denna. Bankens vision, affärsidé, affärsplan och värderingar är utgångspunkter i riskhanteringens inriktning och prioritering. Vidare är risk- och kapitalhantering en integrerad del i bankens affärsprocesser och vid affärsbeslut ska hänsyn tas till risker förknippade med beslutet. En omfattande beskrivning av risker finns i årsredovisningen för 2013.

7 Ekonomisk redovisning 7 Resultaträkning koncernen tkr Not apr-jun 2014 apr-jun 2013 jan-jun 2014 jan-jun 2013 Helår 2013 Ränteintäkter Räntekostnader Summa räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Andel i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Nedskrivning finansiella tillgångar Nedskrivning immateriella tillgångar Rörelseresultat Skatt på periodens vinst Periodens resultat Resultatet hänförligt till: Sparbanken Öresund Innehav utan bestämmande inflytande Rapport över totalresultatet koncernen tkr apr-jun 2014 apr-jun 2013 jan-jun 2014 jan-jun 2013 Helår 2013 Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som inte omklassificeras till periodens resultat Omvärdering av IAS 19 pensioner Instrument tillgängliga för försäljning Uppskjuten skatt hänförlig till omvärdering av IAS 19 pensioner Summa övrigt totalresultat Totalresultat för perioden Periodens totalresultat hänförligt till Sparbanken Öresund Innehav utan bestämmande inflytande

8 Ekonomisk redovisning 8 Rapport över finansiell ställning koncernen tkr Not Tillgångar 6 Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier i intresseföretag Derivat Immateriella anläggningstillgångar - Balanserade utgifter för IT-utveckling Materiella anläggningstillgångar - Fastigheter övertagna för skyddande av fordran Inventarier Ombyggnad hyrd lokal Byggnader och mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och avsättningar 6 Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Emitterade värdepapper Derivat Uppskjuten skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Omstruktureringskostnader Avsättningar för pensioner och liknande förbindelser Avsättningar för garantier Efterställda skulder Summa skulder och avsättningar Eget kapital 6 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Periodens resultat Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital

9 Ekonomisk redovisning 9 Resultaträkning banken tkr Not apr-jun 2014 apr-jun 2013 jan-jun 2014 jan-jun 2013 Helår 2013 Ränteintäkter Räntekostnader Summa räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Nedskrivning finansiella tillgångar Nedskrivning immateriella tillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på periodens vinst Periodens resultat Rapport över totalresultatet banken tkr apr-jun 2014 apr-jun 2013 jan-jun 2014 jan-jun 2013 Helår 2013 Periodens resultat Totalresultat för perioden

10 Ekonomisk redovisning 10 Balansräkning banken tkr Not Tillgångar 6 Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier i intresseföretag Aktier i koncernföretag Derivat Immateriella anläggningstillgångar - Balanserade utgifter för IT-utveckling Materiella anläggningstillgångar - Fastigheter övertagna för skyddande av fordran Inventarier Ombyggnad hyrd lokal Byggnader och mark Övriga tillgångar Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och avsättningar 6 Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Emitterade värdepapper Derivat Uppskjuten skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Omstruktureringskostnader Avsättningar för pensioner och liknande förbindelser Avsättningar för garantier Efterställda skulder Summa skulder och avsättningar

11 Ekonomisk redovisning 11 tkr Not Obeskattade reserver Eget kapital 6 Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst Periodens resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen För egna skulder ställda säkerheter Övriga ställda säkerheter Ansvarsförbindelser - Garantier Övriga ansvarsförbindelser Åtaganden - Övriga åtaganden

12 Ekonomisk redovisning 12 Förändring i eget kapital koncernen tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Utdelning Utgående eget kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Utdelning Utgående eget kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Utdelning Utgående eget kapital Förändring i eget kapital banken tkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst Totalt eget kapital Ingående eget kapital Utdelning Periodens totalresultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Utdelning Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Periodens totalresultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Utdelning Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Periodens totalresultat Utgående eget kapital

13 Ekonomisk redovisning 13 Kassaflödesanalys koncernen tkr apr-jun 2014 apr-jun 2013 jan-jun 2014 jan-jun 2013 Helår 2013 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1) Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: - De har en obetydlig risk för värdefluktuationer - De kan lätt omvandlas till kassamedel - De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten 1) Varav erhållna räntor Varav betalda räntor Varav erhållna utdelningar ) Ytterligare likvida medel i form av kontokrediter uppgående till tkr ( ) finns tillgängliga med omedelbar verkan. Kassaflödesanalys banken tkr apr-jun 2014 apr-jun 2013 jan-jun 2014 jan-jun 2013 Helår 2013 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1) Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: - De har en obetydlig risk för värdefluktuationer - De kan lätt omvandlas till kassamedel - De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten 1) Varav erhållna räntor Varav betalda räntor Varav erhållna utdelningar ) Ytterligare likvida medel i form av kontokrediter uppgående till tkr ( ) finns tillgängliga med omedelbar verkan.

14 Ekonomisk redovisning 14 Kapitaltäckning finansiella gruppen Finansiella företagsgruppen omfattar banken och helägda dotterföretaget FriSpar Företagskredit AB och till 80 procent ägda Cerdo Bankpartner AB samt till 39,2 procent ägda intresseföretaget FriSpar Bolån AB. För regler avseende kapitaltäckning se övriga upplysningar. tkr Primärt kapital, brutto Supplementärt kapital, brutto Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler Total kapitalbas Kapitalkrav - Kreditrisk enligt schablonmetoden Kreditrisk enligt IRK-metoden Operativ risk Valutarisk Kapitaltillägg med hänsyn till övergångsregeln i 5 lagen (2006:1372) om införande av lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar Totalt minimikapitalkrav Riskvägt belopp Kapitaltäckningskvot 3,16 1,80 2,08 Kärnprimärkapitalrelation, % 18,25 11,98 12,41 Kapitaltäckningsgrad, % 24,54 14,36 16,65 Kapitaltäckning banken tkr Primärt kapital, brutto Egetkapital andel av obeskattade reserver Supplementärt kapital, brutto Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler Total kapitalbas Kapitalkrav - Kreditrisk enligt schablonmetoden Kreditrisk enligt IRK-metoden Operativ risk Valutarisk Kapitaltillägg med hänsyn till övergångsregeln i 5 lagen (2006:1372) om införande av lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar Totalt minimikapitalkrav Riskvägt belopp Kapitaltäckningskvot 3,22 1,88 2,11 Kärnprimärkapitalrelation, % 18,75 12,63 12,56 Kapitaltäckningsgrad, % 25,10 15,05 16,88

15 Ekonomisk redovisning 15 Nyckeltal Koncernen Soliditet 18,6% 8,6% 8,9% Kapitaltäckningskvot 3,16 1,80 2,08 Rörelseintäkter/affärsvolym 6,0% 1,2% 1,2% Rörelseresultat/affärsvolym 4,4% 0,2% 0,2% Räntabilitet på eget kapital efter skatt 77,9% 6,2% 6,2% K/I-tal före kreditförluster 0,19 0,77 0,76 K/I-tal efter kreditförluster 0,20 0,82 0,82 Reserveringsgrad 42,4% 47,1% 50,4% Andel osäkra fordringar 1,1% 1,1% 1,0% Kreditförlustnivå 0,2% 0,2% 0,3% Banken Soliditet 19,7% 9,1% 9,1% Kapitaltäckningskvot 3,22 1,88 2,11 Rörelseintäkter/affärsvolym 5,8% 1,1% 1,1% Rörelseresultat/affärsvolym 4,5% 0,2% 0,2% Räntabilitet på eget kapital efter skatt 77,1% 5,2% 4,8% K/I-tal före kreditförluster 0,17 0,77 0,78 K/I-tal efter kreditförluster 0,18 0,83 0,84 Reserveringsgrad 42,4% 47,1% 50,4% Andel osäkra fordringar 1,2% 1,1% 1,1% Kreditförlustnivå 0,2% 0,2% 0,3%

16 Noter 16 Not 1 Redovisningsprinciper Koncernens delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och tillämpliga bestämmelser i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Moderföretaget har upprättat delårsrapport i enlighet med kapitel 9 i ÅRKL och tillämpliga bestämmelser i FFFS 2008:25. Några nya eller reviderade IFRS:er inklusive tolkningsuttalanden har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderföretagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar. Koncernens och moderföretagets redovisningsprinciper och beräkningsgrunder är oförändrade jämfört med årsredovisningen 2013.

17 Noter 17 Not 2 Räntenetto Koncernen tkr apr-jun 2014 apr-jun 2013 jan-jun 2014 jan-jun 2013 Helår 2013 Ränteintäkter Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Derivat Övriga Summa Räntekostnader Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten varav: Kostnad för insättningsgaranti Räntebärande värdepapper Derivat Efterställda skulder Övriga Summa Summa räntenetto Banken tkr apr-jun 2014 apr-jun 2013 jan-jun 2014 jan-jun 2013 Helår 2013 Ränteintäkter Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Derivat Övriga Summa Räntekostnader Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten varav: Kostnad för insättningsgaranti Räntebärande värdepapper Derivat Efterställda skulder Övriga Summa Summa räntenetto

18 Noter 18 Not 3 Kreditförluster netto Koncernen tkr apr-jun 2014 apr-jun 2013 jan-jun 2014 jan-jun 2013 Helår 2013 Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som i bokslutet redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering för sannolika kreditförluster Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster Periodens nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar Gruppvis nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar Avsättning/upplösning av gruppvis nedskrivning Ansvarsförbindelser Periodens nettokostnad för infriande av garantier och andra ansvarsförbindelser Värdeförändring av övertagen egendom Periodens kostnad för kreditförluster, netto Banken tkr apr-jun 2014 apr-jun 2013 jan-jun 2014 jan-jun 2013 Helår 2013 Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som i bokslutet redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering för sannolika kreditförluster Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster Periodens nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar Gruppvis nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar Avsättning/upplösning av gruppvis nedskrivning Ansvarsförbindelser Periodens nettokostnad för infriande av garantier och andra ansvarsförbindelser Värdeförändring av övertagen egendom Periodens kostnad för kreditförluster, netto

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 2013:02 Datum för godkännande och publicering 8 augusti 2013 Diarienummer 13-8632 AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2015-06

Delårsrapport 2015-06 Delårsrapport 2015-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2015-06-30 Resultat för första halvåret 2015 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 7 procent till 43 312 msek

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2010

Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Om Swedbank Hypotek 5 Nyckeltal 2010-2014 6 Fem år i sammandrag 7 Resultaträkning, Rapport över totalresultat 8 Balansräkning 9 Förändringar i eget kapital

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ)

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) 1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) Nyutlåningen uppgick till 13,3 mdkr (15,7). Totala utlåningen ökade till 265,0 mdkr (261,4). Antal bolånekunder ökade och uppgick till 160 708 hushåll (160 034).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår. Årsredovisning 2012 Innehåll VD har ordet... 4-9 Förvaltningsberättelse... 10 Fem år i sammandrag...11-12 Resultaträkning... 17 Totalresultat...18 Balansräkning...19 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Året i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer