Årsredovisning Aktieinvest FK AB Vi vill göra dig till en bättre sparare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare"

Transkript

1 Aktieinvest FK AB Vi vill göra dig till en bättre sparare

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 FEMÅRSÖVERSIKT 6 RESULTATRÄKNING 7 BALANSRÄKNING 8 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 9 KASSAFLÖDESANALYS 10 BOKSLUTSKOMMENTARER 11 NOTER 14 REVISIONSBERÄTTELSE

3 AKTIEINVESTS VD HAR ORDET När vi summerar börsåret 2013 så kan vi se tillbaka på ett år av stigande kurser, något ökande handelsvolymer, fortsatt låga marknadsräntor. Stockholmsbörsen steg under året med 23 (12) procent. Förhoppningsvis kommer också hushållens ägande av enskilda aktier ökar. Det vore välkommet då sparande i enskilda aktier historiskt sett visat sig vara den överlägset bästa sparformen på sikt och dessutom på grund av att flera av de fonder som de svenska hushållen sparar i har höga avgifter och utvecklas sämre än börsen i genomsnitt. Vi på Aktieinvest har vår vana trogen fortsatt att arbeta för att våra kunder ska bli bättre och mer framgångsrika aktiesparare. En väsentlig del i det arbetet handlar om att göra aktiesparandet enklare och mer tillgängligt. Vilket är viktigt då många upplever det som både invecklat och krångligt att välja rätt bland alla sparformer och depåtyper som erbjuds. Det kan vara ett tillräckligt hinder för att man inte ska komma igång med ett sunt, långsiktigt aktiesparande. Under 2013 har arbetet med Aktieinvest nya webbplats varit prioriterat. Under sommaren lanserades en ny och betydligt mer lättöverskådlig publik webbplats. En målsättning har varit att underlätta för besökaren att komma igång med ett sunt sparande varför den nya webbplatsen har en nykundsguide där man börjar med att välja den sparform som passar bäst och därefter den prisplan som lämpar sig bäst för sitt sparande. Under slutet av året lanserades också den första betaversionen av Aktieinvest nya Internetdepå till ett antal testpiloter som anmält sitt intresse och som ger oss värdefulla synpunkter i det pågående utvecklingsarbetet. Investeringssparkontot (ISK), som lanserades 2012 och som är en utmärkt sparform där både köp- och försäljningar kan göras utan reavinstskatt, fortsatte att växa i popularitet hos Aktieinvest under Drygt 62 procent av de om kom i gång med sitt sparande valde ett Investeringssparkonto. Av dessa var drygt 20 procent PortföljSpar, det vill säga den depåtyp där man sparar i enskilda aktier men där urval och omplaceringar sker helt automatiskt efter tidningen Aktiespararens tre olika modellportföljer. Investeringssparkonto och Portföljspar är en stark kombination som passar den som vill spara i en egen aktieportfölj men inte vill lägga ned så mycket tid på sitt sparande. Helt enkelt ett väldigt enkelt och tillgängligt sparande i enskilda aktier. Börs-SM arrangerades för 27: e året i rad och i årets upplaga deltog drygt tävlingsdepåer. Vinnarportföljen ökade med inte mindre än 415 procent i värde under perioden. Under året öppnades, exklusive Börs-SM, knappt nya depåer. Av dessa öppnades cirka 55 % av nya kunder. Aktieinvest egen fond, Aktiespararna Topp Sverige utvecklades starkt under året tack vare ett starkt nettoflöde och den goda börsutvecklingen. Vid årets slut hade fondens NAV-kurs ökat med 25 (16) procent i värde och fondförmögenheten översteg för första gången 2 miljarder kronor. Trots att Aktieinvest rörelseintäkter minskade något under året, främst på grund av de fallande styr- och marknadsräntorna, kunde rörelsekostnaderna hållas tillbaka vilket bidrog till årets resultatförbättring och en avkastning på 10,6 (9,4) procent. Under 2014 kommer Aktieinvest att fortsätta arbetet med att hjälpa dig som kund att bli en bättre långsiktig sparare. Andreas Serrander Verkställande Direktör Aktieinvest FK AB 3 (32)

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse för Aktieinvest FK AB avseende verksamhetsåret Verksamhet och ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Aktiespararnas Serviceaktiebolag (org nr ), vilket i sin tur är helägt av Sveriges Aktiesparares Riksförbund (org.nr ). Bolagets säte är Stockholm. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, fondverksamhet som avser specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, samt tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS) enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Bolaget har även tillstånd att utöva försäkrings-förmedling enligt lag (2005:405) om försäkringsförmedling. Uppdrag, mål och målgrupp Aktieinvests uppdrag finns utryckt i Aktiespararnas verksamhetsidé som säger att förbundet skall erbjuda unika aktiehandelstjänster för privatpersoner som vill spara framgångsrikt i aktier och känna sig trygga. Det skall ske genom att erbjuda aktiehandelstjänster som är anpassade till medlemmarnas behov och förbundets grundläggande idéer. Det betyder bland annat att möjliggöra ett sparande efter förbundets Gyllene Regler. Aktieinvests mål är att göra kunden till en bättre och mer framgångsrik långsiktig sparare, bland annat genom att möjliggöra - och förenkla - ett aktiesparande enligt Aktiespararnas Gyllene Regler. Aktiespararnas Gyllene regler Aktiespararna har sju gyllene regler, följ dem och öka dina chanser att erhålla en god avkastning på dina aktier. Sätt mål för ditt aktiesparande var långsiktig Investera regelbundet Kontrollera riskerna Var försiktig med belåning Håll dig välinformerad Gör din egenanalys Sätt upp regler för när du skall omplacera Aktieinvest riktar sig till den långsiktiga spararen och bland prioriterade målgrupper återfinns både mindre erfarna aktiesparare liksom medlemmar i Sveriges Aktiesparares Riksförbund. För Aktieinvest företagstjänster utgörs målgruppen av noterade bolag samt andra bolag i behov av emittentservice av administrativ karaktär. Verksamhetens utveckling Aktieinvest erbjuder ett flertal olika depåtyper anpassade efter olika önskemål och sparande. Bland Aktieinvests erbjudande finns både traditionella aktie- och fonddepåer, Investeringssparkonto, kapitalförsäkrade depåer och depåer för individuellt pensionssparande (IPS). För den som önskar ett riktigt bekvämt sparande i enskilda aktier erbjuder Aktieinvest PortföljSpar som innebär ett sparande i en färdig aktieportfölj där omplaceringar sker helt automatiskt. För externa distributörer erbjuds även depåtjänster för olika typer av pensionsförsäkringar. Därför har Aktieinvest under 2013 lanserat en ny webbplats som tydliggör och förenklar för kunderna. Aktieinvest var en av de första aktörerna som erbjöd sina kunder Investeringssparkonto när det lanserades Intresset kring sparformen har vuxit under 2013 och vid årets slut hade bolaget öppnade Investeringssparkonton. Investeringssparkontot lämpar sig utmärkt för sparare som använder Aktieinvest tjänster för ett långsiktigt framgångsrikt sparande. Aktieinvest erbjuder kunden att spara i enskilda aktier på flera olika sätt, för både mindre och större belopp. Genom Aktieinvests unika andelshandel, AndelsOrder, kan kunden med små belopp bygga en aktieportfölj bestående av enskilda aktier med god riskspridning till låga kostnader. Genom AndelsOrder tillåts dessutom ett månadssparande i en diversifierad portfölj till en lågkostnad. Genom PortföljOrder eller via tjänsten PortföljSpar kan kunden investera i en aktieportfölj som innehåller ett flertal olika aktieslag sannolikt marknadens enklaste sätt att investera i en egen aktieportfölj. Med PortföljSpar sköts dessutom omplaceringar helt automatiskt. Genom BörsOrder kan kunden köpa och sälja aktier direkt mot marknadsplats. Fonder kan antingen köpas via FondOrder eller genom de portföljer i PortföljOrder som innehåller fonder. Intresset kring PortföljSpar och antalet öppnade har under året fortsatt att utvecklas starkt. PortföljSpar är en unik spartjänst där spararen aktivt kan följa en förvaltad portfölj. Innan placeringar informeras kunden om att portföljen kan komma att förändras, varav en möjlighet ges att förändringen inte ska genomföras. Tjänsten riktar sig till den långsiktiga spararen och skall ses som ett substitut till aktivt förvaltade Sverigefonder då produktens fördelar blir större i takt med placeringens längd och sparkapitalets storlek. Utvecklingsarbetet har haft stort fokus på arbetet med ny webbplats och Internetdepå. Den nya webbplatsen lanserade under 2013 vilket medför att den nya Internetdepån kan få intensifierat fokus. Den nya webbplasten har gjort det betydligt enklare att erhålla rätt spartjänst. Under 2013 fortsatte arbetet med bolagets tillväxtplan som utarbetades under En stor del av arbetat med planen har inriktats på att utveckla försäljnings- och nyrekryteringsmetoder. Sedan 1999 förvaltar Aktieinvest aktieindexfonden Aktiespararna Topp Sverige. Fonden har två egenskaper som gör den unik. Fonden tar ett tydligt ägaransvar i enlighet med Aktiespararnas policy för ägarstyrning, i syfte att bevaka andelsägarnas intressen. Dessutom har fonden ett mycket lågt avgiftsuttag med en förvaltningskostnad på 0,30 procent och en totalkostnadsandel (TKA) på 0,31 (0,31) procent. Vid utgången av 2013 förvaltade fonden (1 515) Mkr. Under 2013 uppgick nettoflödet i fonden till 125 (79) Mkr, medan nettoflödet för PPM uppgick till 141 (82) Mkr. Fonden hade en positiv utveckling 2013 med en uppgång på 25,0 (16,1) procent, samtidigt som jämförelseindex OMXS30 steg med 20,7 (11,8) procent. Aktieinvests företagstjänster erbjuder emittentservice, samarbetsprogram och anordnar aktietävlingar. Aktiein- 4 (32)

5 vest emittentservice administrerade under 2013 cirka 140 (170) uppdrag. Samarbetsprogram innebär att börsbolag erbjuds att starta återinvesteringsprogram för sina aktieägare eller incitamentsprogram för sin personal. Aktieinvest administrerar aktietävlingen Börs-SM, under 2013-års upplaga av tävlingen deltog ca (4 200) tävlingsportföljer. Värdepappersbolaget CTA Lind & Co Scandinavian AB, gick i konkurs 2004, vilket medförde att likvida medel betalades ut enligt Lag (1999:158) om Investerarskydd. Då det inte fanns likvida medel avsatta har nu Riksgälden fakturerat ut avgifter till de institut som vid tiden för konkursen ingick i investerarskyddet. Aktieinvest har blivit fakturerad drygt 3 mkr och har i sin redovisning (2011) tagit upp beloppet i sin helhet. Aktieinvest har överklagat beslutet och ser goda förutsättningar att beloppet reduceras väsentligt. Marknaden Stockholmsbörsen (OMXSPI) utvecklades starkt under året och steg med 23 (12) procent. Avkastningen för börsbolagen inklusive återinvesterade utdelningar (OMXSGI) steg med 28 (17) procent. En positiv börsutveckling genererar tillväxt i Aktieinvests förvaltade kapital och leder ofta till en ökad kundaktivitet. Detta påverkar Aktieinvest förvaltnings- och courtageintäkter positivt. Samtidigt sjönk både styr- och marknadsräntor under året. Lägre styr- och marknadsräntor påverkar Aktieinvest räntenetto negativt. Efter en avvaktande inledning på året så steg kundaktiviteten betydligt under årets sista kvartal och Courtageintäkterna steg under året med tio procent jämfört med föregående år. Antalet transaktioner per depå och månad ökade något. Antalet depåer uppgick vid årets slut till stycken (61 604) och det förvaltade kapitalet i depåer till (4 906) Mkr. Administration Antalet anställda (exklusive föräldralediga) uppgick till 31 (30) vid utgången av år 2013, varav 19 (20) var kvinnor och 8 (7) arbetade deltid. Medelantalet anställda har under året uppgått till 29 (30) varav 17 (19) var kvinnor. Aktieinvest internrevision inriktades under året till att granska bolagets parametersättning av affärskritiska system. Vidare har internrevisionen granskat bolagets likviditetsrisker samt den Interna kapitalutvärdering (IKU), vilken inrymmer bolagets instruktioner, styrdokument och rutinbeskrivningar. Intäkts- och Resultatutveckling Året präglades av en stark börsutveckling samtidigt som marknadsräntorna sjönk, vilket medfört att rörelseintäkterna om (46 286) Tkr har minskat med -1 (6) procent jämfört med föregående år. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till (4 375) Tkr. Årets resultat uppgick till (2 948) Tkr (39 538) Tkr. Soliditeten uppgick till 73 (72) procent och bolagets likviditet uppgick till (21 261) Tkr. Uppgifter avseende koncernen redovisas i not 12. Kapitaltäckningskvoten uppgick till 2,55 (2,76). För övriga upplysningar avseende kapitaltäckning, se not 25. Styrelsen Inga förändringar har skett avseende styrelsesammansättningen under Styrelsen sammanträdde sex gånger under Framtidsutsikter Arbetet med att göra Aktieinvests kunder till bättre och mer framgångsrika långsiktiga sparare kommer att fortsätta under Ett led i arbetet är att göra sparandet i aktier enklare och mer tillgängligt. Aktieinvest bedömer att förutsättningarna för det är goda. Dels för att allt fler uppmärksammat den goda börsutvecklingen under 2013 och dels för att Aktieinvest kommer att ha ett fortsatt fokus på nykundsbearbetning och aktivering av befintliga kunder. Båda dessa aktiviteter ska hjälpa fler att bli mer framgångsrika långsiktiga sparare. Under 2014 kommer ny funktionalitet på betaversionen av Aktieinvests nya Internettjänst att släppas löpande under året. Också detta kommer att bidra till att göra det enklare att bli en mer framgångsrik långsiktig aktiesparare. I och med att EU parlamentet antog direktivet om alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet), kommer Aktieinvest FK AB inte längre ha möjlighet att förvalta fonden. Fonden kommer under 2014 överföras till ett fondbolag (Aktieinvest Fonder AB) inom Aktiespararkoncernen. För fondens andelsägare kommer det inte innebära någon förändring och fonden kommer precis som tidigare fortsätta att erbjuda ett enkelt och billigt sätt att följa Stockholmsbörsens utveckling samt aktivt företrädas av Aktiespararna på årsstämmorna i de bolag där fonden äger aktier. Risker och osäkerhetsfaktorer Styrelsen har beslutat att risknivån i bolaget ska vara låg och att bolaget ska säkerställa en hög intern kontroll. I not 26 lämnas en ingående redogörelse över bolagets risker och riskhantering. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat om kr jämte balanserad vinst om tkr, totalt tkr överförs i ny räkning. Årets resultat påverkas av ett koncernbidrag till moderbolaget på (4 000) tkr. Efter avdrag för latent skatt om 968 (1 052) tkr påverkas balanserade vinstmedel med (2 948) tkr. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. Kapitalstruktur och Finansiell ställning Balansomslutningen uppgick till (65 229) Tkr, därtill kommer förvaltade medel för tredje mans räkning om ( ) Tkr. Av balansomslutningen utgör posten immateriella anläggningstillgångar (19 299) Tkr. Det beskattade egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 5 (32)

6 Femårsöversikt Resultaträkningar Tkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Balansräkningar Tkr Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Aktier och andelar, koncernföretag Obligationer och andra räntebärande värdepapper Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Övriga skulder Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder och eget kapital Nyckeltal Soliditet, procent Räntabilitet eget kapital, procent 10,6 9,4-3,4 5,4 0,3 Kapitaltäckningskvot 2,55 2,76 2,78 3,21 3,25 Rörelseresultat, tkr Kassaflöde, tkr Intäkt per anställd, tkr Vinst (rörelseresultat) per anställd, tkr Antal anställda i medeltal Definition nyckeltal; Soliditet = Justerat eget kapital i föhållande till balansomslutningen Räntabilitet eget kapital = Rörelseresultat före för skatt i procent av genomsnittligt justerat EK 6(32)

7 RESULTATRÄKNING Tkr Not Rörelseintäkter Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Allmänna administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Övriga skatter ÅRETS RESULTAT (tillika totalresultat) (32)

8 BALANSRÄKNING Tkr Not TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 6 2 Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligation och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier och andelar, koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder Not Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Obeskattade reserver Summa obeskattade reserver Eget Kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital POSTER INOM LINJEN Ställda panter Ansvarsförbindelser inga inga Åtaganden inga inga 8(32)

9 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Tkr Aktie- Reserv- Balanserade Årets Totalt eget kapital fond vinstmedel resultat kapital Ingående balans 1 januari Vinstdispositioner 0 0 Koncernbidrag Årets resultat (tillika totalresultat) Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Vinstdispositioner Koncernbidrag Årets resultat (tillika totalresultat) Utgående balans 31 december Aktiekapitalet består av aktier med kvotvärde 100 kronor per aktie. Bolaget har under året lämnat ett koncernbidrag till moderbolaget uppgående till tkr. Efter avdrag för latent skatt om 968 tkr påverkas balanserade vinstmedel med tkr. 9(32)

10 KASSAFLÖDESANALYS Tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat* Justeringar för: Avskrivningar Vinst vid försäljning av inventarier 0-98 Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsetillgångar Värdepapper Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga rörelsetillgångar Obligation och andra räntebärande värdepapper Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringar Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringar Kassaflöde från finansieringen Lämnat koncernbidrag Kassaflöde från finansieringen Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Tilläggsupplysningar Likvida medel vid årets slut Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 6 2 Utlåning till kredinstitut Summa * Erhållen och erlagd ränta, samt utdelningar från den löpande verksamheten Erhållen ränta Erlagd ränta -1-1 Utdelningar Summa (32)

11 BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (1995:1559), i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) samt i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation, RFR 2 om Redovisning för juridiska personer. De finansiella instrumenten värderas till verkligt värde, medan den övriga redovisningen baseras på upplupet anskaffningsvärde. I enlighet med lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 7 kap. 5 upprättar inte Aktieinvest FK AB koncernredovisning avseende dotterbolaget Deponova AB (org nr ). Aktieinvest FK AB är en underkoncern där konsolidering sker i moderbolaget Sveriges Aktiesparares Riksförbund (org nr ) med säte i Stockholm. Bolaget redovisar koncernbidrag i enlighet med UFR 2 (uttalanden från rådet för finansiell rapportering). Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd, nämligen att minimera koncernens skatt. Eftersom koncernbidrag därför inte utgör vederlag för prestationer, redovisas det direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag av dess skatteeffekt. Bolaget har lämnat koncernbidrag till moderbolaget uppgående till tkr under De belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas i juridisk person inte den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till de obeskattade reserverna. Dessa redovisas således med bruttobeloppet i balansräkningen. Bokslutsdispositionerna redovisas med bruttobeloppet i resultaträkningen. Periodens resultat enligt resultaträkningen överensstämmer med totalresultatet för perioden och därför presenteras endast en resultaträkning i vilken överensstämmelsen mellan periodens resultat och periodens totalresultat framgår. Intäkter Provisionsintäkter Provisionsintäkter utgörs främst av courtage, fondprovisioner, depåavgifter och övriga provisioner. Courtage redovisas som en intäkt på affärsdagen. Fondprovisioner utgörs av inträdesprovision, vilket redovisas som en intäkt i samband med fondköp, samt provisionbaserad på fondvolym vilket redovisas i resultaträkningen månadsvis baserad på faktisk volym. Depåavgifterna intäktsförs månadsvis och övriga provisioner redovisas i den takt de intjänas. Ränteintäkter och räntekostnader Ränteintäkter och räntekostnader redovisas som en intäkt respektive kostnad till den period de är hänförliga till. 11(32)

12 Finansiella instrument (IAS 39, IFRS 7, IFRS 13) Den 1 januari 2013 började IFRS 13 att tillämpas. Syftet med denna International Financial Reporting Standard är att definiera verklig värde, fastställa en ram för värdering till verkligt värde, samt vilka upplysningar som krävs. Aktieinvest har redan tidigare tillämpat denna standard, vilket innebär att det inte påverkar värdering till verkligt värde eller upplysningarna avseende dessa. Nedan presenteras hur detta genomförs. Bolagets finansiella instrument indelas i värderingskategorierna finansiella instrument via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella tillgångar och skulder. Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen omfattar handelslagret. De finansiella instrumentens verkliga värde fastställs utifrån noterade marknadspriser. Marknadspriset för finansiella tillgångar utgörs av av den aktuella köpkursen och för finansiella skulder av den aktuella säljkursen. När den aktuella köp- eller säljkursen saknas, kan den senaste betalkursen utgöra ett mått för det verkliga värdet så länge det inte skett några väsentliga förändringar i de ekonomiska omständigheterna efter transaktionstidspunken. Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen inom nettoresultat finansiella transaktioner. Värdeförändringar till följd av förändrade valutakurser redovisas inom samma resultatpost. Köp och försäljning av aktier och andelar redovisas per affärsdagen, det vill säga när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Aktieinvest upplyser avseende finansiella instrumet redovisade till verkligt värde i balansräkningen i enighet med IFRS 7, "Finansiella instrument: Upplysningar". Av upplysningarna ska det framgå i vilken omfattning verkligt värde är baserat på observerbara indata enligt en hierarki i 3 nivåer. Nivå 1: Noterade (ojusterade) priser på en aktiv maknad. Nivå 2: Ett finansiellt instrument vars baserat på värdering med hjälp av noterade priser. Nivå 3: Ett finansiellt instrument vars verkliga värde är baserat på en värderingsteknik som inte är baserad på observerbar marknadsdata. För finansiella instrument värderade enligt nivå 3 ska upplysningar lämnas om värdeförändringen. Skillnad mellan ingånde och utgående balans, samt vad förändringen beror på, ska tydligt framgå. Investeringar som hålles till förfall Obligationer och andra räntebärande värdepapper värderas till upplupet anskaffningsvärde, då avsikten är att hålla dem till förfall. Lånefordringar och kundfordringar Kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställdbara betalningar och som inte noteras på en aktiv marknad. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde efter avdrag för specifika reserveringar för sannolika kundförluster. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Redovisning av kreditförluster sker dels som under året konstaterade förluster, dels som reservering avseende sannolika kreditförluster. Exempel på poster som klassificeras inom denna kategori är utlåning till kreditinstitut, utlåning till allmänheten, kundfordringar och fondlikvidfordringar. Övriga finansiella skulder Övriga finansiella tillgångar värderas initialt på affärsdagen till sitt anskaffningsvärde och därefter till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagskurs. Fondlikvidskulder som avräknas genom en godkänd clearingorganisation såsom Euroclear, har i enlighet med IAS 32 nettoredovisats i balansräkningen. Leverantörsskulder tas upp i balansräkningen när faktura mottagits. Exempel på poster som klassificeras inom denna kategori är leverantörsskulder, övriga skulder och fondlikvidskulder. Aktier och andelar, koncernföretag Aktier och andelar, koncernföretag är avsedda för stadigvarande bruk och klassificeras som anläggningstillgångar. Värdering sker till anskaffningsvärde. 12(32)

13 Immateriella tillgångar (IAS 38) Immateriella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivning sker över bedömd nyttjandeperiod, vilken är till och med år Tilläggsinvesteringar skrivs av med en avskrivningstid på tio år, från dess att den immateriella tillgången är färdig att tas i bruk. Årligen prövas den immateriella anläggningstillgångens nyttjandevärde i enlighet med IAS 36, där nedskrivningsprövning uförs. Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar är redovisade som bokslutsdisposition. Materiella tillgångar (IAS 16) Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivning sker över bedömd nyttjandeperiod, vilken bedöms vara fem år för materiella tillgångar. IFRS och tolkningar som är tillämpliga på Aktieinvest FK AB Införda IFRS, FFFS och tolkningar tillämpliga på Aktieinvest FK AB I och med att Finansinspektionens förändringar i föreskrifter om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5), som trädde i kraft under 2011, genom FFFS 2011:3 och FFFS 2011:46. Föreskrifterna innebär att Aktieinvest offentliggör information om ersättningsystem, vilket presenteras under not 6. I och med ändringen av FFFS 2008:25 om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag som trädde i kraft den 1 mars 2013 genom FFFS 2013:2. Ska bolaget lägga till upplysning om nya och ändrade internationella redovisningsstandarder, som har publicerats men ännu inte börjat tillämpas och hur de kommer att påverka kapitalkravet, kapitalbasen och stora exponeringar. IFRS 9, "Financial Instruments: Recognition and Measurement" - Standarden är ett första steg i en fullständig omarbetning av den nuvarande standarden i IAS 39. Standarden innebär en minskning av antalet värderingskategorier för finansiella tillgångar och innebär huvudkategorierna redovisning till anskaffningsvärde (upplupet anskaffningsvärde) respektive verkligt värde via resultaträkningen. Denna första del av standarden kommer att kompletteras med regler om nedskrivningar, säkringsredovisning och värdering av skulder. IFRS 9 ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2015 eller senare. 13(32)

14 NOTER Not 1 Räntenetto Ränteintäkter Ränteintäkter på räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter Summa Räntekostnader Övriga räntekostnader -1-1 Summa -1-1 Räntenetto Ovan redovisade ränteintäkter och räntekostnader härrör finansiella tillgångar och skulder som inte värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Not 2 Erhållna utdelningar Utdelningar från aktier och andelar Utdelningar från intresseföretag 0 0 Utdelningar från koncernföretag 0 0 Summa Not 3 Provisionsintäkter Värdepappersprovisioner, courtage och depåavgifter Fondverksamhet Övriga provisioner Summa Not 4 Provisionskostnader Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Summa Not 5 Nettoresultat av finansiella transaktioner Realisationsresultat aktier och andelar Orealiserat resultat aktier och andelar Valutakursförändringar Summa Nettoresultat av finansiella transaktioner härrör finansiella instrument i värderingskategorin finansiella instrument värderat till verkligt värde via resultaträkningen. 14(32)

15 Not 6 Allmänna administrationskostnader Personalkostnader Hyreskostnader Övriga administrationskostnader Summa Av övriga administrationskostnader avser tkr (2 000 tkr) systemkostnader. Hyreskontraktet löper med tre månaders uppsägningstid. Specifikation personalkostnader Löner och arvoden styrelse, VD och andra ledande befattningshavare Löner och arvoden övrig personal Sociala avgifter styrelse, VD och andra ledande befattningshavare Sociala avgifter övrig personal Pensionskostnader Övriga personalkostnader Summa Specifikation löner och arvoden styrelse, VD och andra ledande befattningshavare Styrelsens ordförande, Håkan Gartell Övriga styrelseledamöter Verkställande direktören, Andreas Serrander Andra ledande befattningshavare (5 st) Summa Styrelseledamöter Håkan Gartell Stefan Mahlstein Johan Johansson Suzanne Grenz Mauritz Sahlin 0 50 Thomas Ahlandsberg Carl Rosén - - För låg reserv föregående år 17 - Summa (32)

16 Specifikation pensionskostnader Pensionskostnad Styrelsens ordförande, Håkan Gartell - - Pensionskostnad Övriga styrelseledamöter - - Pensionskostnad Verkställande direktören Löneskatt Verkställande direktören Pensionskostnader Andra ledande befattningshavare (5 st) Löneskatt Andra ledande befattningshavare Pensionskostnader Övriga anställda Löneskatt Övriga anställda Summa Specifikation övriga förmåner styrelse, VD och andra ledande befattningshavare Styrelsens ordförande, Håkan Gartell - - Övriga styrelseledamöter - - Verkställande direktören Andra ledande befattningshavare (5 st) Summa Information avseende ersättningar till ledande befattningshavare Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt beslut vid årsstämman Styrelsearvode utgår inte till anställda tjänstemän i koncernen. Ersättning till verkställande direktören har beslutats av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare har beslutats av verkställande direktören i samråd med styrelsens ordförande. Med andra ledande befattningshavare avses de fem personer som tillsammans med verkställande direktören utgör ledningsgruppen. För den verkställande direktören är den ömsesidiga uppsägningstiden 6 månader. Ledande befattningshavare uppgick vid utgången av 2013 till 5 (6) varav kvinnor 2 (2). Antalet styrelseledamöter uppgick vid utgången av 2013 till 7 (7) varav 1 (1) kvinnor. Pensioner För VD och andra ledande befattningshavare samt övrig personal finns sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen för allmän pensionsplan (ITP). Bruttokostnaden för pensioner baseras på kostnad för premier. Ersättningar Styrelsens ordförande och VD har ansvaret för att det finns en punkt på dagordningen där styrelsen minst en gång per år fastställer interna riktlinjer avseende bolagets ersättningssystem enligt gällande regelverk. Inför sådant beslut skall underlag och lämplig dokumentation (inklusive en konsekvensanalys av förslaget) utarbetas av VD eller en av styrelsen utsedd oberoende person. Det åligger VD att informera styrelsen om gällande avtal och strukturen på föreslaget ersättningssystemet. Styrelsens beslut om ersättningar skall tillsammans med beslutsunderlag och konsekvensanalys arkiveras tillsammans med aktuellt styrelseprotokoll. Det övergripande syftet med ersättningsprogrammet är att ge medarbetarna incitament att uppnå ett gott ekonomiskt resultat, samt att ge ökat incitament att stanna kvar i bolaget. Ersättningsprogrammet omfattar samtliga anställda, undantaget bolagets VD och ekonomichef. 16(32)

17 Styrelsen skall besluta om ersättningen skall betalas ut i form av enbart likvida medel eller en kombination av aktierelaterade instrument och likvida medel. Mätning av sådant resultat som skall ligga till grund för en eventuell rörlig ersättning skall vara grundat på en längre period, minst ett (1) verksamhetsår och baseras på bolagets avkastning på eget kapital. Den rörliga ersättningen ska vara rimlig i förhållande till bolagets utbetalade fasta ersättningar och får aldrig vara så stor att den riskerar att urholka bolagets kapitalbas. Den rörliga ersättningen har ett ersättningstak. En garanterad rörlig ersättning bör endast vara tillåten i undantagsfall, t ex i samband med nyanställning, och då begränsas till ett enskilt år. Styrelsen skall varje år fastställa vilka anställningskategorier som har möjlighet att påverka företagets risknivå. Om inget annat beslutats skall följande kategorier innefattas: VD Medarbetare i Ledningsgruppen (samt övriga verksamhetsansvariga) Riskansvarig Compliance officer Mäklare för utjämningslagret Fondförvaltare Styrelsen har delegerat till VD att utforma ett förslag till diskretionär fördelning av rörlig ersättning till bolagets anställda. Detta skall innehålla förslag på: total rörlig ersättning total rörlig ersättning i förhållande till bolagets totala fasta ersättningar rörlig ersättning fördelat på respektive anställd Vid bedömningen av storleken på rörlig del av en anställds ersättning skall VD beakta följande parametrar: Bolagets samlade resultat för mätperioden Den anställdes individuella arbetsinsats Den anställdes individuella regelefterlevnad Styrelsen skall före utbetalning av rörliga ersättningar kopplade till bolagets resultat informeras för att avgöra om den rörliga ersättningen kan anses vara godtagbar. Det ska finnas möjlighet att justera det utbetalande beloppet som det visar sig att beloppet beslutats på felaktiga grunder, om underlaget för en beräknad rörlig ersättning varit felaktigt eller om det allvarligt skulle kunna skada bolagets anseende eller bolaget ekonomiska ställning. Skulle det inträffa att en alltför stor utbetalning har skett och utbetalningen inte kan kompenseras av påföljande utbetalning skall den första utbetalningen kunna återkrävas. 17(32)

18 Särskilda utbetalningsregler Utbetalning av beslutad rörlig ersättning skall ske i tre omgångar till de anställda som tillhör en anställningskategori som innebär att de kan påverka bolagets risknivå; År 1 (året efter intjäningsåret) utbetalas 20 % av det totala beloppet, År 2 utbetalas ytterligare 20 % av det totala beloppet År 3 utbetalas resterande 60 %. På detta sätt kommer 60 % av den rörliga ersättningen att utbetalas först tre år efter intjäningsåret. Utbetalning skall fortsätta efter att en anställd avslutat sin anställning om ersättningen är hänförlig till den anställdes tidigare intjäning. Anställd som på grund av missbruk av tjänsteställning skadat bolagets förtroende eller begått olagligheter blir avskedad skall få sin intjänade rörliga ersättning indragen, vilket skall gälla för beslutad ersättning såväl innevarande år som för tidigare år. Rörliga ersättningar utgör inte pensionsgrundande belopp. Under 2013 gav ersättningsprogrammet inget utfall och således utgick inga ersättningar till de anställda. Kostnadsförda totalbelopp för ersättningar under 2013 Ersättningar Fasta Rörliga Totalt Antal anställda Anställda i ledande positioner Övriga anställda som påverkar företagets risknivå Alla anställda Antalet anställda Antalet anställda, exklusive föräldralediga, uppgick vid utgången av 2013 till 31 (30) varav 19 (20) kvinnor. Medelantalet anställda har under året uppgått till 29 (30) varav 17 (19) kvinnor. Till bolagets revisorer har ersättning utgått: Ernst & Young Revisionsuppdrag 160 tkr 160 tkr Revision utanför uppdraget 0 tkr 0 tkr Skatterådgivning 0 tkr 4 tkr Övriga tjänster 22 tkr 0 tkr Avdrag uppgående till 40 tkr (40 tkr) har gjorts avseende fondens del av revisionsarvodet. 18(32)

19 Not 7 Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar och materiella tillgångar Den ekonomiska nyttjandeperioden för immateriella tillgångar avseende utvecklingsarbeten är bedömd till tio år. Tilläggsinvesteringar bedöms ha en nyttjandeperiod på tio år från dess att den immateriella tillgången är färdig att tas i bruk. Övriga immateriella tillgångar samt materiella tillgångar har en ekonomisk nyttjandeperiod på fem år alternativt över kontraktets löptid Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar av materiella tillgångar Summa Not 8 Övriga rörelsekostnader Marknadsföringskostnader Momskostnad Övriga kostnader Summa Av övriga kostnader utgör 113 tkr (11 tkr) årets bortskrivning för konstaterade kundförluster och 85 tkr (176 tkr) utgör årets reservering för sannolika kundförluster. I övriga kostnader ingår även en avgift från Riksgälden avseende CTA Lind & Co Scandinavia AB konkurs 2004, där medel betalats ut till svenska investerare från investerarskyddet. Kostnader som är relaterade till denna avgift uppgår till 87 tkr (170 tkr). Aktieinvest har överklagat beslutet och förutsättningar finns för att återvinna en del av denna avgift. Not 9 Utlåning till kreditinstitut Svenska banker Summa Utöver vad som redovisats i balansräkningen uppgår inlåning på klientmedelskonto för tredje man till tkr ( tkr), samma summa avgår som skuld till tredje man. Not 10 Obligationer och andra räntebärande värdepapper Värderingskategori, investeringar Bofört värde Upplupet anskaffningsvärde Nominellt belopp som hålles till förfall* Emitterade av offentliga organ Emitterade av andra långivare Summa *Verkligt värde på investeringar som hålles till förfall uppgick till 0 tkr (4 023 tkr). 19(32)

20 Not 11 Aktier och andelar Aktier och andelar innehas för handel och värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Omsättningstillgångar Utjämningslager Svenska noterade aktier och andelar Utländska noterade aktier och andelar Svenska och utländska fonder Summa Not 12 Aktier och andelar, koncernföretag Aktieinvest Fonder AB* Deponova AB Summa *Bolaget har avyttrats under Deponova AB Org nr: Säte: Stockholm Kapitalandel, i procent Antal aktier Kvotvärde per aktie i kr Bokfört värde, tkr Eget kapital, tkr Omsättning 0 0 Koncernen Nedanstående uppgifter avser Aktieinvest FK AB och Deponova AB konsoliderat Räntenetto Provisionsintäkter Nettoresultat av finansiella poster Årets resultat Bundet kapital Fritt kapital Medelantalet anställda i koncernen (32)

Årsredovisning 2012. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare

Årsredovisning 2012. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare Aktieinvest FK AB 556072-2596 Vi vill göra dig till en bättre sparare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 FEMÅRSÖVERSIKT 6 RESULTATRÄKNING 7 BALANSRÄKNING 8 FÖRÄNDRINGAR I

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2005 Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm. Tel: 08-5065 1700. Fax: 08-5065 1701. PlusGiro: 40 01 70-7. Bankgiro: 562-2899. Org.nr: 556072-2596. www.aktieinvest.se Förvaltningsberättelse Styrelsen

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2010. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare

Årsredovisning 2010. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare Årsredovisning 2010 Aktieinvest FK AB 556072-2596 Vi vill göra dig till en bättre sparare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 FEMÅRSÖVERSIKT 6 RESULTATRÄKNING 7 BALANSRÄKNING

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Vi vill göra dig till en bättre sparare! förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Årsredovisning Aktieinvest FK AB

Årsredovisning Aktieinvest FK AB Aktieinvest FK AB 556072-2596 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 FEMÅRSÖVERSIKT 6 RESULTATRÄKNING 7 BALANSRÄKNING 8 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 9 KASSAFLÖDESANALYS 10 BOKSLUTSKOMMENTARER

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

RUKOST ERKSTAN P-PLATS BOKSLUT

RUKOST ERKSTAN P-PLATS BOKSLUT RUKOST ERKSTAN P-PLATS BOKSLUT HEJ! VI TÄNKTE BARA KLÄMMA IN ETT AKTIVT SPARANDE I DIN VARDAG! TRÄNA ABBLUNCH UNDMÖTE SPRESSO VERTID Årsredovisning 2008 Aktieinvest FK AB 556072-2596 Vi vill göra dig till

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Spar AB (SPP Spar), med organisationsnummer 556892-4830 och säte i Stockholm, avger

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006 Aktieinvest Årsredovisning 2006 Aktieinvest Årsredovisning 2006

ÅRSREDOVISNING 2006 Aktieinvest Årsredovisning 2006 Aktieinvest Årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse för Aktieinvest FK AB avseende verksamhetsåret 2006. Verksamhet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer