Årsredovisning Aktieinvest FK AB Vi vill göra dig till en bättre sparare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare"

Transkript

1 Aktieinvest FK AB Vi vill göra dig till en bättre sparare

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 FEMÅRSÖVERSIKT 6 RESULTATRÄKNING 7 BALANSRÄKNING 8 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 9 KASSAFLÖDESANALYS 10 BOKSLUTSKOMMENTARER 11 NOTER 14 REVISIONSBERÄTTELSE

3 AKTIEINVESTS VD HAR ORDET När vi summerar börsåret 2013 så kan vi se tillbaka på ett år av stigande kurser, något ökande handelsvolymer, fortsatt låga marknadsräntor. Stockholmsbörsen steg under året med 23 (12) procent. Förhoppningsvis kommer också hushållens ägande av enskilda aktier ökar. Det vore välkommet då sparande i enskilda aktier historiskt sett visat sig vara den överlägset bästa sparformen på sikt och dessutom på grund av att flera av de fonder som de svenska hushållen sparar i har höga avgifter och utvecklas sämre än börsen i genomsnitt. Vi på Aktieinvest har vår vana trogen fortsatt att arbeta för att våra kunder ska bli bättre och mer framgångsrika aktiesparare. En väsentlig del i det arbetet handlar om att göra aktiesparandet enklare och mer tillgängligt. Vilket är viktigt då många upplever det som både invecklat och krångligt att välja rätt bland alla sparformer och depåtyper som erbjuds. Det kan vara ett tillräckligt hinder för att man inte ska komma igång med ett sunt, långsiktigt aktiesparande. Under 2013 har arbetet med Aktieinvest nya webbplats varit prioriterat. Under sommaren lanserades en ny och betydligt mer lättöverskådlig publik webbplats. En målsättning har varit att underlätta för besökaren att komma igång med ett sunt sparande varför den nya webbplatsen har en nykundsguide där man börjar med att välja den sparform som passar bäst och därefter den prisplan som lämpar sig bäst för sitt sparande. Under slutet av året lanserades också den första betaversionen av Aktieinvest nya Internetdepå till ett antal testpiloter som anmält sitt intresse och som ger oss värdefulla synpunkter i det pågående utvecklingsarbetet. Investeringssparkontot (ISK), som lanserades 2012 och som är en utmärkt sparform där både köp- och försäljningar kan göras utan reavinstskatt, fortsatte att växa i popularitet hos Aktieinvest under Drygt 62 procent av de om kom i gång med sitt sparande valde ett Investeringssparkonto. Av dessa var drygt 20 procent PortföljSpar, det vill säga den depåtyp där man sparar i enskilda aktier men där urval och omplaceringar sker helt automatiskt efter tidningen Aktiespararens tre olika modellportföljer. Investeringssparkonto och Portföljspar är en stark kombination som passar den som vill spara i en egen aktieportfölj men inte vill lägga ned så mycket tid på sitt sparande. Helt enkelt ett väldigt enkelt och tillgängligt sparande i enskilda aktier. Börs-SM arrangerades för 27: e året i rad och i årets upplaga deltog drygt tävlingsdepåer. Vinnarportföljen ökade med inte mindre än 415 procent i värde under perioden. Under året öppnades, exklusive Börs-SM, knappt nya depåer. Av dessa öppnades cirka 55 % av nya kunder. Aktieinvest egen fond, Aktiespararna Topp Sverige utvecklades starkt under året tack vare ett starkt nettoflöde och den goda börsutvecklingen. Vid årets slut hade fondens NAV-kurs ökat med 25 (16) procent i värde och fondförmögenheten översteg för första gången 2 miljarder kronor. Trots att Aktieinvest rörelseintäkter minskade något under året, främst på grund av de fallande styr- och marknadsräntorna, kunde rörelsekostnaderna hållas tillbaka vilket bidrog till årets resultatförbättring och en avkastning på 10,6 (9,4) procent. Under 2014 kommer Aktieinvest att fortsätta arbetet med att hjälpa dig som kund att bli en bättre långsiktig sparare. Andreas Serrander Verkställande Direktör Aktieinvest FK AB 3 (32)

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse för Aktieinvest FK AB avseende verksamhetsåret Verksamhet och ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Aktiespararnas Serviceaktiebolag (org nr ), vilket i sin tur är helägt av Sveriges Aktiesparares Riksförbund (org.nr ). Bolagets säte är Stockholm. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, fondverksamhet som avser specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, samt tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS) enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Bolaget har även tillstånd att utöva försäkrings-förmedling enligt lag (2005:405) om försäkringsförmedling. Uppdrag, mål och målgrupp Aktieinvests uppdrag finns utryckt i Aktiespararnas verksamhetsidé som säger att förbundet skall erbjuda unika aktiehandelstjänster för privatpersoner som vill spara framgångsrikt i aktier och känna sig trygga. Det skall ske genom att erbjuda aktiehandelstjänster som är anpassade till medlemmarnas behov och förbundets grundläggande idéer. Det betyder bland annat att möjliggöra ett sparande efter förbundets Gyllene Regler. Aktieinvests mål är att göra kunden till en bättre och mer framgångsrik långsiktig sparare, bland annat genom att möjliggöra - och förenkla - ett aktiesparande enligt Aktiespararnas Gyllene Regler. Aktiespararnas Gyllene regler Aktiespararna har sju gyllene regler, följ dem och öka dina chanser att erhålla en god avkastning på dina aktier. Sätt mål för ditt aktiesparande var långsiktig Investera regelbundet Kontrollera riskerna Var försiktig med belåning Håll dig välinformerad Gör din egenanalys Sätt upp regler för när du skall omplacera Aktieinvest riktar sig till den långsiktiga spararen och bland prioriterade målgrupper återfinns både mindre erfarna aktiesparare liksom medlemmar i Sveriges Aktiesparares Riksförbund. För Aktieinvest företagstjänster utgörs målgruppen av noterade bolag samt andra bolag i behov av emittentservice av administrativ karaktär. Verksamhetens utveckling Aktieinvest erbjuder ett flertal olika depåtyper anpassade efter olika önskemål och sparande. Bland Aktieinvests erbjudande finns både traditionella aktie- och fonddepåer, Investeringssparkonto, kapitalförsäkrade depåer och depåer för individuellt pensionssparande (IPS). För den som önskar ett riktigt bekvämt sparande i enskilda aktier erbjuder Aktieinvest PortföljSpar som innebär ett sparande i en färdig aktieportfölj där omplaceringar sker helt automatiskt. För externa distributörer erbjuds även depåtjänster för olika typer av pensionsförsäkringar. Därför har Aktieinvest under 2013 lanserat en ny webbplats som tydliggör och förenklar för kunderna. Aktieinvest var en av de första aktörerna som erbjöd sina kunder Investeringssparkonto när det lanserades Intresset kring sparformen har vuxit under 2013 och vid årets slut hade bolaget öppnade Investeringssparkonton. Investeringssparkontot lämpar sig utmärkt för sparare som använder Aktieinvest tjänster för ett långsiktigt framgångsrikt sparande. Aktieinvest erbjuder kunden att spara i enskilda aktier på flera olika sätt, för både mindre och större belopp. Genom Aktieinvests unika andelshandel, AndelsOrder, kan kunden med små belopp bygga en aktieportfölj bestående av enskilda aktier med god riskspridning till låga kostnader. Genom AndelsOrder tillåts dessutom ett månadssparande i en diversifierad portfölj till en lågkostnad. Genom PortföljOrder eller via tjänsten PortföljSpar kan kunden investera i en aktieportfölj som innehåller ett flertal olika aktieslag sannolikt marknadens enklaste sätt att investera i en egen aktieportfölj. Med PortföljSpar sköts dessutom omplaceringar helt automatiskt. Genom BörsOrder kan kunden köpa och sälja aktier direkt mot marknadsplats. Fonder kan antingen köpas via FondOrder eller genom de portföljer i PortföljOrder som innehåller fonder. Intresset kring PortföljSpar och antalet öppnade har under året fortsatt att utvecklas starkt. PortföljSpar är en unik spartjänst där spararen aktivt kan följa en förvaltad portfölj. Innan placeringar informeras kunden om att portföljen kan komma att förändras, varav en möjlighet ges att förändringen inte ska genomföras. Tjänsten riktar sig till den långsiktiga spararen och skall ses som ett substitut till aktivt förvaltade Sverigefonder då produktens fördelar blir större i takt med placeringens längd och sparkapitalets storlek. Utvecklingsarbetet har haft stort fokus på arbetet med ny webbplats och Internetdepå. Den nya webbplatsen lanserade under 2013 vilket medför att den nya Internetdepån kan få intensifierat fokus. Den nya webbplasten har gjort det betydligt enklare att erhålla rätt spartjänst. Under 2013 fortsatte arbetet med bolagets tillväxtplan som utarbetades under En stor del av arbetat med planen har inriktats på att utveckla försäljnings- och nyrekryteringsmetoder. Sedan 1999 förvaltar Aktieinvest aktieindexfonden Aktiespararna Topp Sverige. Fonden har två egenskaper som gör den unik. Fonden tar ett tydligt ägaransvar i enlighet med Aktiespararnas policy för ägarstyrning, i syfte att bevaka andelsägarnas intressen. Dessutom har fonden ett mycket lågt avgiftsuttag med en förvaltningskostnad på 0,30 procent och en totalkostnadsandel (TKA) på 0,31 (0,31) procent. Vid utgången av 2013 förvaltade fonden (1 515) Mkr. Under 2013 uppgick nettoflödet i fonden till 125 (79) Mkr, medan nettoflödet för PPM uppgick till 141 (82) Mkr. Fonden hade en positiv utveckling 2013 med en uppgång på 25,0 (16,1) procent, samtidigt som jämförelseindex OMXS30 steg med 20,7 (11,8) procent. Aktieinvests företagstjänster erbjuder emittentservice, samarbetsprogram och anordnar aktietävlingar. Aktiein- 4 (32)

5 vest emittentservice administrerade under 2013 cirka 140 (170) uppdrag. Samarbetsprogram innebär att börsbolag erbjuds att starta återinvesteringsprogram för sina aktieägare eller incitamentsprogram för sin personal. Aktieinvest administrerar aktietävlingen Börs-SM, under 2013-års upplaga av tävlingen deltog ca (4 200) tävlingsportföljer. Värdepappersbolaget CTA Lind & Co Scandinavian AB, gick i konkurs 2004, vilket medförde att likvida medel betalades ut enligt Lag (1999:158) om Investerarskydd. Då det inte fanns likvida medel avsatta har nu Riksgälden fakturerat ut avgifter till de institut som vid tiden för konkursen ingick i investerarskyddet. Aktieinvest har blivit fakturerad drygt 3 mkr och har i sin redovisning (2011) tagit upp beloppet i sin helhet. Aktieinvest har överklagat beslutet och ser goda förutsättningar att beloppet reduceras väsentligt. Marknaden Stockholmsbörsen (OMXSPI) utvecklades starkt under året och steg med 23 (12) procent. Avkastningen för börsbolagen inklusive återinvesterade utdelningar (OMXSGI) steg med 28 (17) procent. En positiv börsutveckling genererar tillväxt i Aktieinvests förvaltade kapital och leder ofta till en ökad kundaktivitet. Detta påverkar Aktieinvest förvaltnings- och courtageintäkter positivt. Samtidigt sjönk både styr- och marknadsräntor under året. Lägre styr- och marknadsräntor påverkar Aktieinvest räntenetto negativt. Efter en avvaktande inledning på året så steg kundaktiviteten betydligt under årets sista kvartal och Courtageintäkterna steg under året med tio procent jämfört med föregående år. Antalet transaktioner per depå och månad ökade något. Antalet depåer uppgick vid årets slut till stycken (61 604) och det förvaltade kapitalet i depåer till (4 906) Mkr. Administration Antalet anställda (exklusive föräldralediga) uppgick till 31 (30) vid utgången av år 2013, varav 19 (20) var kvinnor och 8 (7) arbetade deltid. Medelantalet anställda har under året uppgått till 29 (30) varav 17 (19) var kvinnor. Aktieinvest internrevision inriktades under året till att granska bolagets parametersättning av affärskritiska system. Vidare har internrevisionen granskat bolagets likviditetsrisker samt den Interna kapitalutvärdering (IKU), vilken inrymmer bolagets instruktioner, styrdokument och rutinbeskrivningar. Intäkts- och Resultatutveckling Året präglades av en stark börsutveckling samtidigt som marknadsräntorna sjönk, vilket medfört att rörelseintäkterna om (46 286) Tkr har minskat med -1 (6) procent jämfört med föregående år. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till (4 375) Tkr. Årets resultat uppgick till (2 948) Tkr (39 538) Tkr. Soliditeten uppgick till 73 (72) procent och bolagets likviditet uppgick till (21 261) Tkr. Uppgifter avseende koncernen redovisas i not 12. Kapitaltäckningskvoten uppgick till 2,55 (2,76). För övriga upplysningar avseende kapitaltäckning, se not 25. Styrelsen Inga förändringar har skett avseende styrelsesammansättningen under Styrelsen sammanträdde sex gånger under Framtidsutsikter Arbetet med att göra Aktieinvests kunder till bättre och mer framgångsrika långsiktiga sparare kommer att fortsätta under Ett led i arbetet är att göra sparandet i aktier enklare och mer tillgängligt. Aktieinvest bedömer att förutsättningarna för det är goda. Dels för att allt fler uppmärksammat den goda börsutvecklingen under 2013 och dels för att Aktieinvest kommer att ha ett fortsatt fokus på nykundsbearbetning och aktivering av befintliga kunder. Båda dessa aktiviteter ska hjälpa fler att bli mer framgångsrika långsiktiga sparare. Under 2014 kommer ny funktionalitet på betaversionen av Aktieinvests nya Internettjänst att släppas löpande under året. Också detta kommer att bidra till att göra det enklare att bli en mer framgångsrik långsiktig aktiesparare. I och med att EU parlamentet antog direktivet om alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet), kommer Aktieinvest FK AB inte längre ha möjlighet att förvalta fonden. Fonden kommer under 2014 överföras till ett fondbolag (Aktieinvest Fonder AB) inom Aktiespararkoncernen. För fondens andelsägare kommer det inte innebära någon förändring och fonden kommer precis som tidigare fortsätta att erbjuda ett enkelt och billigt sätt att följa Stockholmsbörsens utveckling samt aktivt företrädas av Aktiespararna på årsstämmorna i de bolag där fonden äger aktier. Risker och osäkerhetsfaktorer Styrelsen har beslutat att risknivån i bolaget ska vara låg och att bolaget ska säkerställa en hög intern kontroll. I not 26 lämnas en ingående redogörelse över bolagets risker och riskhantering. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat om kr jämte balanserad vinst om tkr, totalt tkr överförs i ny räkning. Årets resultat påverkas av ett koncernbidrag till moderbolaget på (4 000) tkr. Efter avdrag för latent skatt om 968 (1 052) tkr påverkas balanserade vinstmedel med (2 948) tkr. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. Kapitalstruktur och Finansiell ställning Balansomslutningen uppgick till (65 229) Tkr, därtill kommer förvaltade medel för tredje mans räkning om ( ) Tkr. Av balansomslutningen utgör posten immateriella anläggningstillgångar (19 299) Tkr. Det beskattade egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 5 (32)

6 Femårsöversikt Resultaträkningar Tkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Balansräkningar Tkr Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Aktier och andelar, koncernföretag Obligationer och andra räntebärande värdepapper Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Övriga skulder Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder och eget kapital Nyckeltal Soliditet, procent Räntabilitet eget kapital, procent 10,6 9,4-3,4 5,4 0,3 Kapitaltäckningskvot 2,55 2,76 2,78 3,21 3,25 Rörelseresultat, tkr Kassaflöde, tkr Intäkt per anställd, tkr Vinst (rörelseresultat) per anställd, tkr Antal anställda i medeltal Definition nyckeltal; Soliditet = Justerat eget kapital i föhållande till balansomslutningen Räntabilitet eget kapital = Rörelseresultat före för skatt i procent av genomsnittligt justerat EK 6(32)

7 RESULTATRÄKNING Tkr Not Rörelseintäkter Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Allmänna administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Övriga skatter ÅRETS RESULTAT (tillika totalresultat) (32)

8 BALANSRÄKNING Tkr Not TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 6 2 Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligation och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier och andelar, koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder Not Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Obeskattade reserver Summa obeskattade reserver Eget Kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital POSTER INOM LINJEN Ställda panter Ansvarsförbindelser inga inga Åtaganden inga inga 8(32)

9 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Tkr Aktie- Reserv- Balanserade Årets Totalt eget kapital fond vinstmedel resultat kapital Ingående balans 1 januari Vinstdispositioner 0 0 Koncernbidrag Årets resultat (tillika totalresultat) Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Vinstdispositioner Koncernbidrag Årets resultat (tillika totalresultat) Utgående balans 31 december Aktiekapitalet består av aktier med kvotvärde 100 kronor per aktie. Bolaget har under året lämnat ett koncernbidrag till moderbolaget uppgående till tkr. Efter avdrag för latent skatt om 968 tkr påverkas balanserade vinstmedel med tkr. 9(32)

10 KASSAFLÖDESANALYS Tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat* Justeringar för: Avskrivningar Vinst vid försäljning av inventarier 0-98 Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsetillgångar Värdepapper Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga rörelsetillgångar Obligation och andra räntebärande värdepapper Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringar Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringar Kassaflöde från finansieringen Lämnat koncernbidrag Kassaflöde från finansieringen Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Tilläggsupplysningar Likvida medel vid årets slut Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 6 2 Utlåning till kredinstitut Summa * Erhållen och erlagd ränta, samt utdelningar från den löpande verksamheten Erhållen ränta Erlagd ränta -1-1 Utdelningar Summa (32)

11 BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (1995:1559), i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) samt i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation, RFR 2 om Redovisning för juridiska personer. De finansiella instrumenten värderas till verkligt värde, medan den övriga redovisningen baseras på upplupet anskaffningsvärde. I enlighet med lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 7 kap. 5 upprättar inte Aktieinvest FK AB koncernredovisning avseende dotterbolaget Deponova AB (org nr ). Aktieinvest FK AB är en underkoncern där konsolidering sker i moderbolaget Sveriges Aktiesparares Riksförbund (org nr ) med säte i Stockholm. Bolaget redovisar koncernbidrag i enlighet med UFR 2 (uttalanden från rådet för finansiell rapportering). Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd, nämligen att minimera koncernens skatt. Eftersom koncernbidrag därför inte utgör vederlag för prestationer, redovisas det direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag av dess skatteeffekt. Bolaget har lämnat koncernbidrag till moderbolaget uppgående till tkr under De belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas i juridisk person inte den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till de obeskattade reserverna. Dessa redovisas således med bruttobeloppet i balansräkningen. Bokslutsdispositionerna redovisas med bruttobeloppet i resultaträkningen. Periodens resultat enligt resultaträkningen överensstämmer med totalresultatet för perioden och därför presenteras endast en resultaträkning i vilken överensstämmelsen mellan periodens resultat och periodens totalresultat framgår. Intäkter Provisionsintäkter Provisionsintäkter utgörs främst av courtage, fondprovisioner, depåavgifter och övriga provisioner. Courtage redovisas som en intäkt på affärsdagen. Fondprovisioner utgörs av inträdesprovision, vilket redovisas som en intäkt i samband med fondköp, samt provisionbaserad på fondvolym vilket redovisas i resultaträkningen månadsvis baserad på faktisk volym. Depåavgifterna intäktsförs månadsvis och övriga provisioner redovisas i den takt de intjänas. Ränteintäkter och räntekostnader Ränteintäkter och räntekostnader redovisas som en intäkt respektive kostnad till den period de är hänförliga till. 11(32)

12 Finansiella instrument (IAS 39, IFRS 7, IFRS 13) Den 1 januari 2013 började IFRS 13 att tillämpas. Syftet med denna International Financial Reporting Standard är att definiera verklig värde, fastställa en ram för värdering till verkligt värde, samt vilka upplysningar som krävs. Aktieinvest har redan tidigare tillämpat denna standard, vilket innebär att det inte påverkar värdering till verkligt värde eller upplysningarna avseende dessa. Nedan presenteras hur detta genomförs. Bolagets finansiella instrument indelas i värderingskategorierna finansiella instrument via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella tillgångar och skulder. Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen omfattar handelslagret. De finansiella instrumentens verkliga värde fastställs utifrån noterade marknadspriser. Marknadspriset för finansiella tillgångar utgörs av av den aktuella köpkursen och för finansiella skulder av den aktuella säljkursen. När den aktuella köp- eller säljkursen saknas, kan den senaste betalkursen utgöra ett mått för det verkliga värdet så länge det inte skett några väsentliga förändringar i de ekonomiska omständigheterna efter transaktionstidspunken. Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen inom nettoresultat finansiella transaktioner. Värdeförändringar till följd av förändrade valutakurser redovisas inom samma resultatpost. Köp och försäljning av aktier och andelar redovisas per affärsdagen, det vill säga när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Aktieinvest upplyser avseende finansiella instrumet redovisade till verkligt värde i balansräkningen i enighet med IFRS 7, "Finansiella instrument: Upplysningar". Av upplysningarna ska det framgå i vilken omfattning verkligt värde är baserat på observerbara indata enligt en hierarki i 3 nivåer. Nivå 1: Noterade (ojusterade) priser på en aktiv maknad. Nivå 2: Ett finansiellt instrument vars baserat på värdering med hjälp av noterade priser. Nivå 3: Ett finansiellt instrument vars verkliga värde är baserat på en värderingsteknik som inte är baserad på observerbar marknadsdata. För finansiella instrument värderade enligt nivå 3 ska upplysningar lämnas om värdeförändringen. Skillnad mellan ingånde och utgående balans, samt vad förändringen beror på, ska tydligt framgå. Investeringar som hålles till förfall Obligationer och andra räntebärande värdepapper värderas till upplupet anskaffningsvärde, då avsikten är att hålla dem till förfall. Lånefordringar och kundfordringar Kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställdbara betalningar och som inte noteras på en aktiv marknad. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde efter avdrag för specifika reserveringar för sannolika kundförluster. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Redovisning av kreditförluster sker dels som under året konstaterade förluster, dels som reservering avseende sannolika kreditförluster. Exempel på poster som klassificeras inom denna kategori är utlåning till kreditinstitut, utlåning till allmänheten, kundfordringar och fondlikvidfordringar. Övriga finansiella skulder Övriga finansiella tillgångar värderas initialt på affärsdagen till sitt anskaffningsvärde och därefter till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagskurs. Fondlikvidskulder som avräknas genom en godkänd clearingorganisation såsom Euroclear, har i enlighet med IAS 32 nettoredovisats i balansräkningen. Leverantörsskulder tas upp i balansräkningen när faktura mottagits. Exempel på poster som klassificeras inom denna kategori är leverantörsskulder, övriga skulder och fondlikvidskulder. Aktier och andelar, koncernföretag Aktier och andelar, koncernföretag är avsedda för stadigvarande bruk och klassificeras som anläggningstillgångar. Värdering sker till anskaffningsvärde. 12(32)

13 Immateriella tillgångar (IAS 38) Immateriella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivning sker över bedömd nyttjandeperiod, vilken är till och med år Tilläggsinvesteringar skrivs av med en avskrivningstid på tio år, från dess att den immateriella tillgången är färdig att tas i bruk. Årligen prövas den immateriella anläggningstillgångens nyttjandevärde i enlighet med IAS 36, där nedskrivningsprövning uförs. Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar är redovisade som bokslutsdisposition. Materiella tillgångar (IAS 16) Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivning sker över bedömd nyttjandeperiod, vilken bedöms vara fem år för materiella tillgångar. IFRS och tolkningar som är tillämpliga på Aktieinvest FK AB Införda IFRS, FFFS och tolkningar tillämpliga på Aktieinvest FK AB I och med att Finansinspektionens förändringar i föreskrifter om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5), som trädde i kraft under 2011, genom FFFS 2011:3 och FFFS 2011:46. Föreskrifterna innebär att Aktieinvest offentliggör information om ersättningsystem, vilket presenteras under not 6. I och med ändringen av FFFS 2008:25 om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag som trädde i kraft den 1 mars 2013 genom FFFS 2013:2. Ska bolaget lägga till upplysning om nya och ändrade internationella redovisningsstandarder, som har publicerats men ännu inte börjat tillämpas och hur de kommer att påverka kapitalkravet, kapitalbasen och stora exponeringar. IFRS 9, "Financial Instruments: Recognition and Measurement" - Standarden är ett första steg i en fullständig omarbetning av den nuvarande standarden i IAS 39. Standarden innebär en minskning av antalet värderingskategorier för finansiella tillgångar och innebär huvudkategorierna redovisning till anskaffningsvärde (upplupet anskaffningsvärde) respektive verkligt värde via resultaträkningen. Denna första del av standarden kommer att kompletteras med regler om nedskrivningar, säkringsredovisning och värdering av skulder. IFRS 9 ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2015 eller senare. 13(32)

14 NOTER Not 1 Räntenetto Ränteintäkter Ränteintäkter på räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter Summa Räntekostnader Övriga räntekostnader -1-1 Summa -1-1 Räntenetto Ovan redovisade ränteintäkter och räntekostnader härrör finansiella tillgångar och skulder som inte värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Not 2 Erhållna utdelningar Utdelningar från aktier och andelar Utdelningar från intresseföretag 0 0 Utdelningar från koncernföretag 0 0 Summa Not 3 Provisionsintäkter Värdepappersprovisioner, courtage och depåavgifter Fondverksamhet Övriga provisioner Summa Not 4 Provisionskostnader Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Summa Not 5 Nettoresultat av finansiella transaktioner Realisationsresultat aktier och andelar Orealiserat resultat aktier och andelar Valutakursförändringar Summa Nettoresultat av finansiella transaktioner härrör finansiella instrument i värderingskategorin finansiella instrument värderat till verkligt värde via resultaträkningen. 14(32)

15 Not 6 Allmänna administrationskostnader Personalkostnader Hyreskostnader Övriga administrationskostnader Summa Av övriga administrationskostnader avser tkr (2 000 tkr) systemkostnader. Hyreskontraktet löper med tre månaders uppsägningstid. Specifikation personalkostnader Löner och arvoden styrelse, VD och andra ledande befattningshavare Löner och arvoden övrig personal Sociala avgifter styrelse, VD och andra ledande befattningshavare Sociala avgifter övrig personal Pensionskostnader Övriga personalkostnader Summa Specifikation löner och arvoden styrelse, VD och andra ledande befattningshavare Styrelsens ordförande, Håkan Gartell Övriga styrelseledamöter Verkställande direktören, Andreas Serrander Andra ledande befattningshavare (5 st) Summa Styrelseledamöter Håkan Gartell Stefan Mahlstein Johan Johansson Suzanne Grenz Mauritz Sahlin 0 50 Thomas Ahlandsberg Carl Rosén - - För låg reserv föregående år 17 - Summa (32)

16 Specifikation pensionskostnader Pensionskostnad Styrelsens ordförande, Håkan Gartell - - Pensionskostnad Övriga styrelseledamöter - - Pensionskostnad Verkställande direktören Löneskatt Verkställande direktören Pensionskostnader Andra ledande befattningshavare (5 st) Löneskatt Andra ledande befattningshavare Pensionskostnader Övriga anställda Löneskatt Övriga anställda Summa Specifikation övriga förmåner styrelse, VD och andra ledande befattningshavare Styrelsens ordförande, Håkan Gartell - - Övriga styrelseledamöter - - Verkställande direktören Andra ledande befattningshavare (5 st) Summa Information avseende ersättningar till ledande befattningshavare Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt beslut vid årsstämman Styrelsearvode utgår inte till anställda tjänstemän i koncernen. Ersättning till verkställande direktören har beslutats av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare har beslutats av verkställande direktören i samråd med styrelsens ordförande. Med andra ledande befattningshavare avses de fem personer som tillsammans med verkställande direktören utgör ledningsgruppen. För den verkställande direktören är den ömsesidiga uppsägningstiden 6 månader. Ledande befattningshavare uppgick vid utgången av 2013 till 5 (6) varav kvinnor 2 (2). Antalet styrelseledamöter uppgick vid utgången av 2013 till 7 (7) varav 1 (1) kvinnor. Pensioner För VD och andra ledande befattningshavare samt övrig personal finns sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen för allmän pensionsplan (ITP). Bruttokostnaden för pensioner baseras på kostnad för premier. Ersättningar Styrelsens ordförande och VD har ansvaret för att det finns en punkt på dagordningen där styrelsen minst en gång per år fastställer interna riktlinjer avseende bolagets ersättningssystem enligt gällande regelverk. Inför sådant beslut skall underlag och lämplig dokumentation (inklusive en konsekvensanalys av förslaget) utarbetas av VD eller en av styrelsen utsedd oberoende person. Det åligger VD att informera styrelsen om gällande avtal och strukturen på föreslaget ersättningssystemet. Styrelsens beslut om ersättningar skall tillsammans med beslutsunderlag och konsekvensanalys arkiveras tillsammans med aktuellt styrelseprotokoll. Det övergripande syftet med ersättningsprogrammet är att ge medarbetarna incitament att uppnå ett gott ekonomiskt resultat, samt att ge ökat incitament att stanna kvar i bolaget. Ersättningsprogrammet omfattar samtliga anställda, undantaget bolagets VD och ekonomichef. 16(32)

17 Styrelsen skall besluta om ersättningen skall betalas ut i form av enbart likvida medel eller en kombination av aktierelaterade instrument och likvida medel. Mätning av sådant resultat som skall ligga till grund för en eventuell rörlig ersättning skall vara grundat på en längre period, minst ett (1) verksamhetsår och baseras på bolagets avkastning på eget kapital. Den rörliga ersättningen ska vara rimlig i förhållande till bolagets utbetalade fasta ersättningar och får aldrig vara så stor att den riskerar att urholka bolagets kapitalbas. Den rörliga ersättningen har ett ersättningstak. En garanterad rörlig ersättning bör endast vara tillåten i undantagsfall, t ex i samband med nyanställning, och då begränsas till ett enskilt år. Styrelsen skall varje år fastställa vilka anställningskategorier som har möjlighet att påverka företagets risknivå. Om inget annat beslutats skall följande kategorier innefattas: VD Medarbetare i Ledningsgruppen (samt övriga verksamhetsansvariga) Riskansvarig Compliance officer Mäklare för utjämningslagret Fondförvaltare Styrelsen har delegerat till VD att utforma ett förslag till diskretionär fördelning av rörlig ersättning till bolagets anställda. Detta skall innehålla förslag på: total rörlig ersättning total rörlig ersättning i förhållande till bolagets totala fasta ersättningar rörlig ersättning fördelat på respektive anställd Vid bedömningen av storleken på rörlig del av en anställds ersättning skall VD beakta följande parametrar: Bolagets samlade resultat för mätperioden Den anställdes individuella arbetsinsats Den anställdes individuella regelefterlevnad Styrelsen skall före utbetalning av rörliga ersättningar kopplade till bolagets resultat informeras för att avgöra om den rörliga ersättningen kan anses vara godtagbar. Det ska finnas möjlighet att justera det utbetalande beloppet som det visar sig att beloppet beslutats på felaktiga grunder, om underlaget för en beräknad rörlig ersättning varit felaktigt eller om det allvarligt skulle kunna skada bolagets anseende eller bolaget ekonomiska ställning. Skulle det inträffa att en alltför stor utbetalning har skett och utbetalningen inte kan kompenseras av påföljande utbetalning skall den första utbetalningen kunna återkrävas. 17(32)

18 Särskilda utbetalningsregler Utbetalning av beslutad rörlig ersättning skall ske i tre omgångar till de anställda som tillhör en anställningskategori som innebär att de kan påverka bolagets risknivå; År 1 (året efter intjäningsåret) utbetalas 20 % av det totala beloppet, År 2 utbetalas ytterligare 20 % av det totala beloppet År 3 utbetalas resterande 60 %. På detta sätt kommer 60 % av den rörliga ersättningen att utbetalas först tre år efter intjäningsåret. Utbetalning skall fortsätta efter att en anställd avslutat sin anställning om ersättningen är hänförlig till den anställdes tidigare intjäning. Anställd som på grund av missbruk av tjänsteställning skadat bolagets förtroende eller begått olagligheter blir avskedad skall få sin intjänade rörliga ersättning indragen, vilket skall gälla för beslutad ersättning såväl innevarande år som för tidigare år. Rörliga ersättningar utgör inte pensionsgrundande belopp. Under 2013 gav ersättningsprogrammet inget utfall och således utgick inga ersättningar till de anställda. Kostnadsförda totalbelopp för ersättningar under 2013 Ersättningar Fasta Rörliga Totalt Antal anställda Anställda i ledande positioner Övriga anställda som påverkar företagets risknivå Alla anställda Antalet anställda Antalet anställda, exklusive föräldralediga, uppgick vid utgången av 2013 till 31 (30) varav 19 (20) kvinnor. Medelantalet anställda har under året uppgått till 29 (30) varav 17 (19) kvinnor. Till bolagets revisorer har ersättning utgått: Ernst & Young Revisionsuppdrag 160 tkr 160 tkr Revision utanför uppdraget 0 tkr 0 tkr Skatterådgivning 0 tkr 4 tkr Övriga tjänster 22 tkr 0 tkr Avdrag uppgående till 40 tkr (40 tkr) har gjorts avseende fondens del av revisionsarvodet. 18(32)

19 Not 7 Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar och materiella tillgångar Den ekonomiska nyttjandeperioden för immateriella tillgångar avseende utvecklingsarbeten är bedömd till tio år. Tilläggsinvesteringar bedöms ha en nyttjandeperiod på tio år från dess att den immateriella tillgången är färdig att tas i bruk. Övriga immateriella tillgångar samt materiella tillgångar har en ekonomisk nyttjandeperiod på fem år alternativt över kontraktets löptid Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar av materiella tillgångar Summa Not 8 Övriga rörelsekostnader Marknadsföringskostnader Momskostnad Övriga kostnader Summa Av övriga kostnader utgör 113 tkr (11 tkr) årets bortskrivning för konstaterade kundförluster och 85 tkr (176 tkr) utgör årets reservering för sannolika kundförluster. I övriga kostnader ingår även en avgift från Riksgälden avseende CTA Lind & Co Scandinavia AB konkurs 2004, där medel betalats ut till svenska investerare från investerarskyddet. Kostnader som är relaterade till denna avgift uppgår till 87 tkr (170 tkr). Aktieinvest har överklagat beslutet och förutsättningar finns för att återvinna en del av denna avgift. Not 9 Utlåning till kreditinstitut Svenska banker Summa Utöver vad som redovisats i balansräkningen uppgår inlåning på klientmedelskonto för tredje man till tkr ( tkr), samma summa avgår som skuld till tredje man. Not 10 Obligationer och andra räntebärande värdepapper Värderingskategori, investeringar Bofört värde Upplupet anskaffningsvärde Nominellt belopp som hålles till förfall* Emitterade av offentliga organ Emitterade av andra långivare Summa *Verkligt värde på investeringar som hålles till förfall uppgick till 0 tkr (4 023 tkr). 19(32)

20 Not 11 Aktier och andelar Aktier och andelar innehas för handel och värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Omsättningstillgångar Utjämningslager Svenska noterade aktier och andelar Utländska noterade aktier och andelar Svenska och utländska fonder Summa Not 12 Aktier och andelar, koncernföretag Aktieinvest Fonder AB* Deponova AB Summa *Bolaget har avyttrats under Deponova AB Org nr: Säte: Stockholm Kapitalandel, i procent Antal aktier Kvotvärde per aktie i kr Bokfört värde, tkr Eget kapital, tkr Omsättning 0 0 Koncernen Nedanstående uppgifter avser Aktieinvest FK AB och Deponova AB konsoliderat Räntenetto Provisionsintäkter Nettoresultat av finansiella poster Årets resultat Bundet kapital Fritt kapital Medelantalet anställda i koncernen (32)

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Vi vill göra dig till en bättre sparare! förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5 ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning, koncernen...5 Balansräkning, koncernen...6 Kassaflödesanalys, koncernen...7

Läs mer

Årets bästa bank- och finanssajt 2007

Årets bästa bank- och finanssajt 2007 7 Årets bästa bank- och finanssajt 2007 IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Årsredovisning 2007 Innehåll Ny strategi ökade utlåningen... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning...

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7 ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Resultaträkning 9 Rapport

Läs mer

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830

Årsredovisning 2013. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Årsredovisning 2013 SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Ägarförhållande och struktur 3 Verksamheten och produkter 3 Väsentliga händelser under året 4 Väsentliga händelser

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2010

Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Om Swedbank Hypotek 5 Nyckeltal 2010-2014 6 Fem år i sammandrag 7 Resultaträkning, Rapport över totalresultat 8 Balansräkning 9 Förändringar i eget kapital

Läs mer

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på med sin familj. Foto: Fotograf Gunilla Lundström/Mediahavet AB. Stämman hålls 10 maj kl

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital... 7 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...5. Balansräkning...

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...5. Balansräkning... ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Kassaflödesanalys...7 Tilläggsupplysningar...8

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsred ovisning 2012

Årsred ovisning 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll År 2012 i korthet År 2012 i korthet 3 VD:s ord 4 Verksamheten 2012 5 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Förändring Eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer