AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007"

Transkript

1 AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Vi vill göra dig till en bättre sparare!

2 förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse för Aktieinvest FK AB avseende verksamhetsåret Verksamhet och ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Aktiespararnas Serviceaktiebolag (org nr ), vilket i sin tur är helägt av Sveriges Aktiesparares Riksförbund (org nr ). Bolagets säte är Stockholm. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och fondverksamhet som avser specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, samt tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS) enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Uppdrag, mål och målgrupp Aktieinvests uppdrag återfinns i Aktiespararnas verksamhetsidé vilken innefattar att erbjuda unika aktiehandelstjänster för privatpersoner som vill spara framgångsrikt i aktier och känna sig trygga. Det ska ske genom att erbjuda aktiehandelstjänster som är anpassade till medlemmarnas behov och förbundets grundläggande regler. Aktieinvests mål är att göra kunden till en bättre och mer framgångsrik aktie- och fondsparare, bland annat genom att möjliggöra och förenkla ett sparande enligt Aktiespararnas gyllene regler. Aktiespararnas Gyllene Regler Aktiespararna har sju gyllene regler, följ dem och dina chanser att få god avkastning på dina aktier ökar rejält: Sätt mål för ditt aktiesparande var långsiktig Investera regelbundet Kontrollera riskerna Var försiktig med belåning Håll dig välinformerad Gör din egen analys Sätt upp regler för när du ska omplacera Aktieinvest primära målgrupp är medlemmar i Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Andra prioriterade målgrupper för Aktieinvest privattjänster är: pensionssparare, sparare till minderåriga samt aktiesparklubbar. För Aktieinvest företagstjänster utgörs målgruppen av noterade bolag samt andra bolag i behov av emittentservice av administrativ karaktär. Verksamhetens utveckling Sedan starten 1965 har bolaget erbjudit aktiespartjänster riktade till småspararen. I dagsläget erbjuder företaget fem depåtyper; Aktieinvest Bas, Aktieinvest Pension, Aktieinvest Junior och Aktieinvest Klubb, samt den under året lanserade depåtjänsten Aktieinvest Net. Aktieinvest Net är en depåtjänst med avgiftsfri aktiehandel via AndelsOrder och PortföljOrder. Depåtypen erbjuds endast till medlemmar i Unga Aktiesparare i myndig ålder. Gemensamt för samtliga dessa depåtjänster är att de erbjuder kunden sparande i både enskilda aktier och fonder, för både mindre och större belopp. Sparande i aktier kan ske på tre sätt; genom AndelsOrder, BörsOrder eller genom PortföljOrder. Genom Aktieinvests unika andelshandel, AndelsOrder, kan kunden också med små belopp bygga en aktieportfölj bestående av enskilda aktier med god riskspridning till låga kostnader. Genom PortföljOrder kan kunden vid ett köp investera i en aktieportfölj som innehåller ett flertal olika aktieslag sannolikt marknadens enklaste sätt att investera i en egen aktieportfölj. Fonder kan aktieinvest kunder köpa antingen via FondOrder eller genom de portföljer i PortföljOrder som innehåller fonder. Aktieinvests depåtjänster har utvecklats kontinuerligt under åren. Under 2005 inleddes utvecklingsarbete för att bredda utbudet av fonder samt för att i större skala kunna erbjuda handel med jämna handelsposter. Under 2006 lanserades både en ny fondmarknadsplats liksom en direktkoppling till Stockholmsbörsen, tillsammans med en ny Internetdepå. Aktieinvest har därefter ett sortiment bestående av fler än 500 olika fonder och erbjuder handel i jämna handelsposter till courtage som tillhör de lägsta på marknaden. Under 2007 startades som nämnts ovan, depåtjänsten Aktieinvest Net. Samtidigt lanserades även courtagefri handel i AndelsOrder via autogiro till medlemmar i Aktiespararna och Unga Aktiesparare. Det medförde att Aktieinvest fortsatte att sänka avgifterna ytterligare och att courtaget för aktiehandel riktat mot Aktiesparmedlemmar helt är borttaget eller tillhör de absolut lägsta på marknaden. Den struktur för depåavgifter som infördes 2006 medför att den som spar regelbundet, genom månadssparande via autogiro, eller gör minst tre affärstransaktioner per kalenderkvartal, inte behöver betala någon depåavgift. På det sättet premieras de kunder som - i enlighet med Aktiespararnas gyllene regler - sprider sina risker över tiden genom att investera regelbundet. Bolaget förvaltar sedan 1999 aktieindexfonden Aktiespararna Topp Sverige. Fonden har två egenskaper som gör den unik. För det första tar fonden ett tydligt ägaransvar i enlighet med Aktiespararnas policy för ägarstyrning, i syfte att bevaka andelsägarnas intressen. För det andra har fonden också ett mycket lågt avgiftsuttag med en totalkostnadsandel (TKA) på 0,312 procent (2007). Vid utgången av 2007 förvaltade fonden Mkr (1 101) Mkr. Under verksamhetsåret 2007 uppgick nettoflödet i fonden till -10 Mkr (70) Mkr, varav andelar för -6 Mkr (93) Mkr avsåg Premiepensionsmyndigheten (PPM). Aktieinvests företagstjänster erbjuder emittentservice, samarbetsprogram och anordnar aktietävlingar. Aktieinvest emittentservice expanderade kraftigt under 2007 och administrerade under året cirka 100 (30) uppdrag. Samarbetsprogram 1

3 innebär att börsbolag erbjuds att starta återinvesteringsprogram för sina aktieägare eller incitamentsprogram för sin personal. Antalet depåer i reinvesteringsprogrammen uppgick 2007 till ca (1 300). Aktieinvest administrerar aktietävlingen Börs-SM/Börs-NM. Under 2007 års upplaga av tävlingen deltog drygt (19 000) tävlingsportföljer. Kapitalstruktur och Finansiell ställning Balansomslutningen uppgick till (59 807) tkr, därtill kommer förvaltade medel för tredje mans räkning om ( ) tkr. Av balansomslutningen utgör posten immateriella anläggningstillgångar (25 196) tkr. Det beskattade egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till (39 538) tkr. Soliditeten uppgick till 73 (75) procent och bolagets likviditet uppgick till (15 674) tkr. Uppgifter avseende koncernen redovisas i not 10. Kapitaltäckningskvoten uppgick till 3,97. Föregående år uppgick kapitaltäckningsgraden till 37 procent enligt tidigare regelverk. För övriga upplysningar avseende kapitaltäckning se not 21. Marknaden Stockholmsbörsen inledde året med stigande kurser och med undantag för en rejäl sättning under månadsskiftet februari mars var marknaden stark under det första halvåret. Det andra halvåret innebar istället en negativ marknad som medförde att den fyra år långa kursuppgången på Stockholmsbörsen bröts. Kursutvecklingen på Stockholmsbörsen blev -6 (23,6) procent. Avkastningen för börsbolagen inklusive återinvesterade utdelningar blev -2,6 (28,1) procent. Trots negativ börsutveckling höll sig volymerna på marknaden på en hög nivå. Också aktiviteten bland Aktieinvests kunder fortsatte att öka. Antalet transaktioner per depå och månad var i genomsnitt 0,345 (0,286) vilket är en ökning med 21 procent jämfört med föregående år. Trots det så minskade courtageintäkterna med 22 (+12) procent jämfört med föregående år. Detta förklaras främst av prissänkningar och ökade rabatter till medlemmar i Aktiespararna/Unga Aktiesparare. Antalet depåer minskade under året, vilket främst förklarades av ett lägre antal deltagare i Börs-NM jämfört med Börs-SM föregående år. Antalet Aktieinvestdepåer uppgick till (71 361) vid utgången av Administration Antalet anställda (exklusive föräldralediga) uppgick till 29 (27) vid utgången av år 2007, varav 19 (17) var kvinnor och 2 (4) arbetade deltid. Medelantalet anställda har under året uppgått till 26 (24) varav 18 (14) var kvinnor. Den 1 november 2007 trädde den nya lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden i kraft. Denna lag är ett resultat av EU-direktivet MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) och ska medföra ett högre kundskydd vid handel i finansiella instrument. Aktieinvest har anpassat sin verksamhet och sina rutiner efter dessa nya bestämmelser, bland annat genom kundkategorisering och tydligare riskinformation, men även genom framtagande av riktlinjer för bästa orderutförande samt intressekonflikter. Intäkts- och Resultatutveckling Rörelseintäkterna om (48 489) tkr har ökat med 4 procent jämfört med föregående år, främst beroende på expansion i emittentservice samt ett ökat räntenetto. Resultatet före dispositioner och skatt uppgick till (5 188) tkr. Årets resultat uppgick till 0 (0) tkr. Styrelsens arbete Under årsstämman valdes en i stora delar ny styrelse då flera av styrelseledamöterna avgick ur styrelsen. En av dem som avgick ur styrelsen var ordförande Lars-Erik Forsgårdh som varit verksam i styrelsen i sjutton år, varav tio år som styrelsens ordförande. Lars-Erik Forsgårdh var bland annat initiativtagaren till att Aktiespararna förvärvade Aktieinvest Övriga ledamöter som avgick ur styrelsen var Margaretha Finnstedt Möller, Jack Junel, Jan Sparr samt Sten Trolle. Till ny ordförande i styrelsen valdes Håkan Gartell, som suttit i Aktieinvest styrelse sedan Till nya ledamöter valdes Johan Johansson, Bo G Lundberg samt Hans Tson Söderström. Under år 2007 sammanträdde styrelsen sju gånger. Extra uppmärksamhet har ägnats åt bolagets riskhantering. Därutöver har bolagets policies och riktlinjer fastställts. Beträffande riskhantering, se not 23. En styrelseutvärdering har gjorts med gott resultat. Framtidsutsikter Aktieinvest räknar med att fortsätta att öka kundaktiviteten under 2008, bland annat genom att få ännu fler kunder att månadsspara via autogiro. Aktieinvest har också som målsättning att expandera verksamhetsområde emittentservice. Ytterligare ett mål är att uppnå en växande kundbas räknat i antal depåer. Risker och osäkerhetsfaktorer Styrelsen har beslutat att risknivån i bolaget ska vara låg och att bolaget ska säkerställa en hög intern kontroll. I not 22 lämnas en ingående redogörelse över bolagets risker och riskhantering. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat om 0 kr jämte balanserad vinst om kr, tillsammans kr överförs i ny räkning. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. 2

4 femårsöversikt Resultaträkningar Tkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Balansräkningar Tkr Utlåning till kreditinstitut Aktier och andelar Aktier och andelar, koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Övriga skulder Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder och eget kapital Nyckeltal Soliditet, i procent Räntabilitet eget kapital, i procent 8,5 12,0 0,2-7,6-1,8 Kapitaltäckningskvot 3, Kapitaltäckningsgrad, i procent Rörelseresultat Intäkt per anställd Vinst (rörelseresultat) per anställd Antal anställda i medeltal *Omräkning pga ändrad redovisningsprincip vid värdering av aktielager har ej skett då skillnaden inte är väsentlig. Definition nyckeltal; Soliditet = Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Räntabilitet eget kapital = rörelseresultat efter avdrag för betald skatt i procent av genomsnittligt justerat EK. 3

5 resultaträkning Tkr Not Rörelseintäkter Räntenetto Erhållna utdelningar från aktier Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Allmänna administrationskostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT 0 0 4

6 balansräkning Tkr Not TILLGÅNGAR Kassa 4 5 Utlåning till kreditinstitut Aktier och andelar Aktier och andelar, koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Aktuella skattefordringar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER; AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Obeskattade reserver Summa obeskattade reserver Eget Kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat 0 0 Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital POSTER INOM LINJEN Ställda panter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga Åtaganden inga inga 5

7 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Tkr Aktie- Reserv- Balanserade Årets Totalt eget kapital fond vinstmedel vinst kapital Ingående balans 1 januari Vinstdispositioner Årets resultat 0 0 Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Årets resultat 0 0 Utgående balans 31 december Aktiekapitalet består av aktier med kvotvärde 100 kronor per aktie. 6

8 kassaflödesanalys Tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för: Avskrivningar Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsetillgångar Värdepapper Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga rörelsetillgångar Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringar Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar - - Kassaflöde från investeringar Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Tilläggsupplysningar Likvida medel vid årets slut Kassa 4 5 Utlåning till kreditinstitut

9 bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (1995:1559), i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2006:16) samt i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation, RR 32:06 Redovisning för juridiska personer Den 1 januari 2007 gick Aktieinvest FK AB över till rapportering enligt lagbegränsad IFRS (International Financial Reporting Standards). Med lagbegränsad IFRS menas en tillämpning av samtliga IFRS/IAS som är godkända för obligatorisk tillämpning inom EU med undantag för sådana standarder som leder till ogynnsamma skatteeffekter eller som strider mot svensk lagstiftning. Ändringen av regelverk har enligt Aktieinvests bedömning inte inneburit några väsentliga skillnader i redovisning och värdering. Redovisningen är baserad på historiska anskaffningsvärden utom de finansiella instrumenten som värderas till verkligt värde. I enlighet med lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 7 kap. 5 upprättar inte Aktieinvest FK AB koncernredovisning avseende dotterbolagen Deponova AB (org nr ) och Aktiespararnas Investerings AB (org nr ). Aktieinvest FK AB är en underkoncern där konsolidering sker i moderbolaget Aktiespararnas Serviceaktiebolag (org nr ) med säte i Stockholm. Bolaget redovisar koncernbidrag i enlighet med Redovisningsrådets Akutgrupps rekommendationer. Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd, nämligen att minimera koncernens skatt. Eftersom koncernbidrag därför inte utgör vederlag för prestationer, redovisas det direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag av dess skatteeffekt. Finansiella leasingavtal redovisas i juridisk person enligt de regler som gäller för operationella leasingavtal, inklusive kraven på upplysningar. De belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas i juridisk person inte den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till de obeskattade reserverna. Dessa redovisas således med brutto beloppet i balansräkningen. Bokslutsdispositionerna redovisas med bruttobeloppet i resultaträkningen. Betydande redovisningprinciper Finansiella instrument (IAS 39) Bolagets finansiella instrument indelas i värderingskategorierna finansiella instrument via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella tillgångar och skulder. Finansiella instrument till verkligt värde via resultaträkningen Finansiella instrument till verkligt värde via resultaträkningen omfattar handelslagret. De finansiella instrumentens verkliga värde fastställs utifrån noterade marknadspriser. Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen inom Nettoresultat finansiella transaktioner. Värdeförändringar till följd av förändrade valutakurser redovisas inom samma resultatpost. Köp och försäljning av aktier och andelar redovisas per affärsdagen. Lånefordringar och kundfordringar Kundfordringar är finansiella tillgångar som har fastställda betalningar och som inte noteras på en aktiv marknad. Värdering sker till anskaffningsvärde efter avdrag för specifika reserveringar för sannolika kundförluster. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Redovisning av kreditförluster sker dels som under året konstaterade förluster, dels som reservering avseende sannolika kreditförluster. 8

10 Övriga finansiella tillgångar och skulder Övriga finansiella tillgångar värderas initialt på affärsdagen till sitt anskaffningsvärde och därefter till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagskurs. Fondlikvidfordringar och -skulder som avräknas genom en godkänd clearingorganisation såsom VPC, har i enlighet med IAS 32 nettoredovisats i balansräkningen. Leverantörsskulder tas upp i balansräkningen när faktura mottagits. Aktier och andelar, koncernföretag Aktier och andelar, koncernföretag är avsedda för stadigvarande bruk och klassificeras som anläggningstillgångar. Värdering sker till anskaffningsvärde. Immateriella tillgångar (IAS 38) Immateriella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivning sker över bedömd ekonomisk nyttjandeperiod, vilken bedöms vara 10 år för immateriella tillgångar. Tilläggsinvesteringar bedöms ha en nyttjandeperiod som sammanfaller med grundinvesteringens bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen påbörjas då tillgången är färdig att tas i bruk. Årligen säkerställs den immateriella anläggningstillgångens nyttjandevärde i enlighet med IAS 36. Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar är redovisade som bokslutsdisposition. Materiella tillgångar (IAS 16) Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivning sker över bedömd ekonomisk nyttjandeperiod, vilken bedöms vara 5 år för materiella tillgångar. 9

11 noter Not 1 Räntenetto Ränteintäkter Utlåning till svenska kreditinstitut Summa Räntekostnader Övriga räntekostnader -4-2 Räntenetto Ovan redovisade ränteintäkter och räntekostnader härrör finansiella tillgångar och skulder som inte värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Not 2 Provisionsintäkter Värdepappersprovisioner, courtage och depåavgifter Fondverksamhet Övriga provisioner Summa Not 3 Provisionskostnader Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Summa Not 4 Nettoresultat av finansiella transaktioner Realisationsresultat aktier och andelar Orealiserat resultat aktier och andelar Valutakursförändringar Summa Nettoresultat av finansiella transaktioner härrör finansiella instrument i värderingskategorin finansiella instrument värderat till verkligt värde via resultaträkningen. 10

12 Not 5 Personalkostnader Hyreskostnader Övriga administrationskostnader Summa Av Övriga administrationskostnader avser tkr (3 015 tkr) systemkostnader. Hyreskontrakten löper under perioden 1 juli 2006 till och med 30 juni I posten personalkostnader ingår billeasingkostnader med 213 tkr (222 tkr) och kostnad för leasing av hemdatorer med 159 tkr (131 tkr). Anskaffningskostnaden för leasingobjekt uppgår till 983 tkr (1 047 tkr). Specifikation personalkostnader Löner och arvoden styrelse, VD, tidigare Vice VD och andra ledande befattningshavare Löner och arvoden övrig personal Bonus styrelse, VD, tidigare Vice VD och andra ledande befattningshavare 86 - Bonus övrig personal Sociala avgifter styrelse, VD, tidigare Vice VD och andra ledande befattningshavare Sociala avgifter övrig personal Pensionskostnader Övriga personalkostnader Summa Specifikation löner och arvoden styrelse, VD, tidigare Vice VD och andra ledande befattningshavare Styrelsens ordförande, Håkan Gartell Avgående ordförande, Lars-Erik Forsgårdh 50 - Övriga styrelseledamöter Verkställande direktören, Andreas Johansson Tidigare VD, Anna-Carin Söderblom Tidigare Vice VD, Gunnar Dahlman Andra ledande befattningshavare (4 st) Summa

13 Forts not 5 Specifikation pensionskostnader Pensionskostnad Styrelsens ordförande, Håkan Gartell - - Pensionskostnad Avgående ordförande, Lars-Erik Forsgårdh - - Pensionskostnad Övriga styrelseledamöter - - Pensionskostnad Verkställande direktören Löneskatt Verkställande direktören Pensionskostnad tidigare VD - 26 Löneskatt Verkställande direktören - 6 Pensionskostnad Tidigare Vice VD Löneskatt Tidigare Vice VD Pensionskostnader Andra ledande befattningshavare (4 st) Löneskatt Andra ledande befattningshavare Pensionskostnader Övriga anställda Löneskatt Övriga anställda Summa Specifikation övriga förmåner styrelse, VD, tidigare Vice VD och andra ledande befattningshavare Styrelsens ordförande, Håkan Gartell - - Avgående ordförande Lars-Erik Forsgårdh - - Övriga styrelseledamöter - - Verkställande direktören Tidigare VD - 4 Tidigare Vice VD Andra ledande befattningshavare (4 st) Summa Specifikation bonus styrelse, VD, tidigare Vice VD och andra ledande befattningshavare Styrelsens ordförande, Håkan Gartell - - Avgående ordförande Lars-Erik Forsgårdh - - Övriga styrelseledamöter - - Verkställande direktören 31 - Tidigare Vice VD - - Andra ledande befattningshavare (4 st) 55 - Summa 86-12

14 Forts Not 5 Information avseende ersättningar till ledande befattningshavare Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt beslut vid årsstämman Styrelsearvode utgår inte till anställda tjänstemän i koncernen. Ersättning till verkställande direktören har besluats av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare har beslutats av verkställande direktören i sam råd med styrelsens ordförande. Med andra ledande befattningshavare avses de fyra personer som tillsammans med verkställande direktören utgör ledningsgruppen. För den verkställande direktören är den ömsesidiga uppsäg ningstiden 6 månader. Ledande befattningshavare uppgick vid utgången av 2007 till 4 (6) varav kvinnor 2 (2). Antalet styrelseledamöter uppgick vid utgången av 2007 till 7 (8) varav 1 (2) kvinnor. I specifikationen löner och arvoden Andra ledande befattningshavare ingår löner och arvoden till tidigare ledande befattningshavare med 294 tkr. Pensioner För VD och andra ledande befattningshavare samt övrig personal finns sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen för allmän pensionsplan (ITP). Bruttokostnaden för pensioner baseras på kostnad för premier. Bonus Bonus och andra rörliga ersättningar utgör inte pensionsgrundande belopp. Bonus beräknas på ökningen av årets rörelseresultat i jämförelse mot föregående årsrörelseresultat där en del fördelas till de anställda och den andra delen behålls inom bolaget. Fördelningen gäller upp till bonus systemets tak vilket motsvaras av två månadslöner. Antalet anställda Antalet anställda, exklusive föräldralediga, uppgick vid utgången av 2007 till 29 (27) varav 19 (17) kvinnor. Medelantalet anställda har under året uppgått till 26 (24) varav 18 (14) kvinnor. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro, i procent 7,2 1,4 Sjukfrånvaro för kvinnor, i procent 2,1 1,5 Sjukfrånvaro för män, i procent 0,8 1,3 Sjukfrånvaro anställda år, i procent 1,8 1,4 Övriga uppgifter om sjukfrånvaro kan inte lämnas då grupperna antingen avser mindre än tio anställda eller att uppgiften kan hänföras till en enskild individ. Till bolagets revisorer samt oberoende granskningsfunktion har ersättning utgått: Deloitte för revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen 198 tkr (195 tkr) Not 6 Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar och materiella tillgångar Den ekonomiska nyttjandeperioden för immateriella tillgångar avseende utvecklingsarbeten är bedömd till 10 år. Tilläggsinvesteringar bedöms ha en nyttjandeperiod som sammanfaller med grundinvesteringens. Avskrivning av immateriella tillgångar avseende utvecklingsarbeten påbörjades år Övriga immateriella tillgångar samt materiella tillgångar har en ekonomisk nyttjandeperiod på 5 år. Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar av materiella tillgångar

15 Not 7 Övriga rörelsekostnader Marknadsföring m.m Momskostnad Övriga kostnader Summa Av Övriga kostnader utgör 79 tkr (- tkr) årets bortskrivning för konstaterade kundförluster och 315 tkr (-tkr) utgör årets reservering för sannolika kundförluster. Föregående år utgjorde tkr återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kundförluster. Not 8 Utlåning till kreditinstitut Svenska banker Summa Det redovisade värdet är en godtagbar approximering av det verkliga värdet. Not 9 Aktier och andelar Aktier och andelar innehas för handel och värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Omsättningstillgångar Utjämningslager Svenska noterade aktier och andelar Utländska noterade aktier och andelar Svenska och utländska fonder Summa Not 10 Aktier och andelar, koncernföretag Aktiespararnas Investerings AB Deponova AB Summa Aktiespararnas Investerings AB (Aktiesparinvest) Org nr : Säte: Stockholm Kapitalandel, i procent Antal aktier Kvotvärde per aktie i kr Bokfört värde, tkr Eget kapital, tkr Omsättning

16 Forts Not 10 Deponova AB Org nr: Säte: Stockholm Kapitalandel, i procent Antal aktier Kvotvärde per aktie i kr Bokfört värde, tkr Eget kapital, tkr Omsättning 0 0 Koncernen Nedanstående uppgifter avser Aktieinvest FK AB, Deponova AB och Aktiespararnas Investerings AB konsoliderat. Räntenetto Provisionsintäkter Nettoresultat av finansiella poster Årets resultat Bundet kapital Fritt kapital Medelantalet anställda i koncernen Not 11 Immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde, balanserade utvecklingsarbeten Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar, balanserade utvecklingsarbeten Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående anskaffningsvärde, hyresrätt Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar, hyresrätt Årets avskrivning - - Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde immateriella tillgångar

17 Not 12 Materiella tillgångar Ingående anskaffningsvärde, materiella tillgångar Inköp Försäljningar och utrangeringar - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar, materiella tillgångar Försäljningar och utrangeringar - - Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående anskaffningsvärde, materiella tillgångar avseende utvecklingsarbeten Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar, materiella tillg utvecklingsarbeten Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde materiella tillgångar Not 13 Övriga tillgångar Kundfordringar Reserv osäkra kundfordringar Fondlikvidfordringar Övriga tillgångar Analys förfallotid Förfallet 1-10 dagar Förfallet dagar 6 11 Äldre än 30 dagar Kundfordringar är ett finansiellt instrument som ingår i värderingskategorin kundfordringar och lånefordringar och värderas initialt på affärsdagen till sitt anskaffningsvärde och därefter till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar har en så pass kort löptid att bokfört värde är en godtagbar approximering av det verkliga värdet. Även för övriga poster inom Övriga tillgångar är bokfört värde en godtagbar approximering av det verkliga värdet. För information om nedskrivningar avseende posten Kundfordringar se not 7. Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter varav upplupna räntor

18 Not 15 Övriga skulder Leverantörsskulder Skuld moderbolag Skuld dotterbolag Avkastningsskatt Övriga kortfristiga skulder Summa Leverantörsskulder är ett finansiellt instrument som ingår i värderingskategorin övriga skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. För posten Övriga skulder är bokfört värde en godtagbar approximering av det verkliga värdet. Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen semesterlön Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter varav räntor Not 17 Specifikation obeskattade reserver Förändring Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Summa Periodiseringsfond Ackumulerade avskrivningar utöver plan, Immateriella tillg Summa Ackumulerade avskrivningar utöver plan Summa

19 Not 18 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Redovisad skatt Redovisat resultat före skatt Skatt 28% Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader Schablonintäkt periodiseringsfonder 2 12 Ej skattepliktiga intäkter -3-2 Redovisad skatt Not 19 Löptider för tillgångar och skulder Återstående löptid (bokfört värde) Tkr På anfordran < 3 mån 3-12 mån 1-10 år Utan löptid Totalt Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Aktier och andelar Aktier och andelar, koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Aktuella skattefordringar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Not 20 Värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta Tillgångar och skulder har värderats till balansdagskurs. Samlade motvärdet i svenska kronor av utländsk valuta uppdelat på tillgångar och skulder uppgår till: Tillgångar Kassa 1 1 Utlåning till kreditinstitut Aktier och andelar Övriga tillgångar Summa Skulder

20 Not 21 Kapitaltäckningsanalys avseende Aktieinvest FK AB (org nr ) Kapitaltäckningskvoten uppgick till 3,97 enligt tidigare regelverk uppgick kapitaltäckningsgraden till 31%. Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler i kraft. Aktieinvest har under 2007 använt sig av övergångsregeln i 6 Lag om införande av lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar och beräknat kreditrisker enligt lagen (1994:2004) om kapital täckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värde pappersbolag. Aktieinvests är skyldig att hålla ett minimikapital som uppgår till tkr enligt de regler som gällde när verksamheten startade. Det totala kapitalkravet för Aktieinvest enligt gällande kapitaltäckningsregler och bolagets interna kapitalbedömningsprocess uppgår till tkr. Med hjälp av framåtblickande prognoser och löpande kontroller säkerställs att bolaget uppfyller kraven på miniminivå för kapitalbasen samt att det interna kapitalet är tillräckligt för att ligga till grund för aktuell och framtida verksamhet Kapitalbas Aktiekapital Kapitalandel av reserver samt balanserat resultat Summa primärt kapital, brutto Avgår övriga immateriella tillgångar Total kapitalbas Risker i handelslagret Generell risk 298 Specifik risk 188 Positioner i fonder 69 Kapitalkrav för risker i handelslagret 555 Valutarisker övriga valutor 297 Kapitalkrav för Valutarisk 297 Andra kapitalkrav Grupp Poster i Vägnings- Riskvägt balansräkn. belopp belopp A - 0% 0 B % C - 50% 0 D % Summa Kapitalkrav kreditrisker Kapitalkrav för kreditrisker när övergångsregeln, enligt 6 lag om införande av kapitaltäckningslag, tillämpas Kapitalkrav för marknadsrisker och kreditrisker Kapitalkrav för kostnadsrisker (25% av fasta omkostnader) Totalt minimikapitalkrav Överskott av kapital Kapitaltäckningskvot 3,97 19

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årsred ovisning 2012

Årsred ovisning 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll År 2012 i korthet År 2012 i korthet 3 VD:s ord 4 Verksamheten 2012 5 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Förändring Eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15 Årsredovisning 2005 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse.................. 6 Fem år i sammandrag................. 10 Resultaträkning...................... 13 Balansräkning.......................

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Kommentar till verksamheten 2005

Kommentar till verksamheten 2005 Kommentar till verksamheten 2005 Året som gått Markaryds Sparbanks 131:a verksamhetsår blev ännu ett framgångsrikt år för banken med fortsatt positiv utveckling. Vår balansomslutning växte under året och

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2008 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2008 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2008, sparbankens

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer