AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007"

Transkript

1 AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Vi vill göra dig till en bättre sparare!

2 förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse för Aktieinvest FK AB avseende verksamhetsåret Verksamhet och ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Aktiespararnas Serviceaktiebolag (org nr ), vilket i sin tur är helägt av Sveriges Aktiesparares Riksförbund (org nr ). Bolagets säte är Stockholm. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och fondverksamhet som avser specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, samt tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS) enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Uppdrag, mål och målgrupp Aktieinvests uppdrag återfinns i Aktiespararnas verksamhetsidé vilken innefattar att erbjuda unika aktiehandelstjänster för privatpersoner som vill spara framgångsrikt i aktier och känna sig trygga. Det ska ske genom att erbjuda aktiehandelstjänster som är anpassade till medlemmarnas behov och förbundets grundläggande regler. Aktieinvests mål är att göra kunden till en bättre och mer framgångsrik aktie- och fondsparare, bland annat genom att möjliggöra och förenkla ett sparande enligt Aktiespararnas gyllene regler. Aktiespararnas Gyllene Regler Aktiespararna har sju gyllene regler, följ dem och dina chanser att få god avkastning på dina aktier ökar rejält: Sätt mål för ditt aktiesparande var långsiktig Investera regelbundet Kontrollera riskerna Var försiktig med belåning Håll dig välinformerad Gör din egen analys Sätt upp regler för när du ska omplacera Aktieinvest primära målgrupp är medlemmar i Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Andra prioriterade målgrupper för Aktieinvest privattjänster är: pensionssparare, sparare till minderåriga samt aktiesparklubbar. För Aktieinvest företagstjänster utgörs målgruppen av noterade bolag samt andra bolag i behov av emittentservice av administrativ karaktär. Verksamhetens utveckling Sedan starten 1965 har bolaget erbjudit aktiespartjänster riktade till småspararen. I dagsläget erbjuder företaget fem depåtyper; Aktieinvest Bas, Aktieinvest Pension, Aktieinvest Junior och Aktieinvest Klubb, samt den under året lanserade depåtjänsten Aktieinvest Net. Aktieinvest Net är en depåtjänst med avgiftsfri aktiehandel via AndelsOrder och PortföljOrder. Depåtypen erbjuds endast till medlemmar i Unga Aktiesparare i myndig ålder. Gemensamt för samtliga dessa depåtjänster är att de erbjuder kunden sparande i både enskilda aktier och fonder, för både mindre och större belopp. Sparande i aktier kan ske på tre sätt; genom AndelsOrder, BörsOrder eller genom PortföljOrder. Genom Aktieinvests unika andelshandel, AndelsOrder, kan kunden också med små belopp bygga en aktieportfölj bestående av enskilda aktier med god riskspridning till låga kostnader. Genom PortföljOrder kan kunden vid ett köp investera i en aktieportfölj som innehåller ett flertal olika aktieslag sannolikt marknadens enklaste sätt att investera i en egen aktieportfölj. Fonder kan aktieinvest kunder köpa antingen via FondOrder eller genom de portföljer i PortföljOrder som innehåller fonder. Aktieinvests depåtjänster har utvecklats kontinuerligt under åren. Under 2005 inleddes utvecklingsarbete för att bredda utbudet av fonder samt för att i större skala kunna erbjuda handel med jämna handelsposter. Under 2006 lanserades både en ny fondmarknadsplats liksom en direktkoppling till Stockholmsbörsen, tillsammans med en ny Internetdepå. Aktieinvest har därefter ett sortiment bestående av fler än 500 olika fonder och erbjuder handel i jämna handelsposter till courtage som tillhör de lägsta på marknaden. Under 2007 startades som nämnts ovan, depåtjänsten Aktieinvest Net. Samtidigt lanserades även courtagefri handel i AndelsOrder via autogiro till medlemmar i Aktiespararna och Unga Aktiesparare. Det medförde att Aktieinvest fortsatte att sänka avgifterna ytterligare och att courtaget för aktiehandel riktat mot Aktiesparmedlemmar helt är borttaget eller tillhör de absolut lägsta på marknaden. Den struktur för depåavgifter som infördes 2006 medför att den som spar regelbundet, genom månadssparande via autogiro, eller gör minst tre affärstransaktioner per kalenderkvartal, inte behöver betala någon depåavgift. På det sättet premieras de kunder som - i enlighet med Aktiespararnas gyllene regler - sprider sina risker över tiden genom att investera regelbundet. Bolaget förvaltar sedan 1999 aktieindexfonden Aktiespararna Topp Sverige. Fonden har två egenskaper som gör den unik. För det första tar fonden ett tydligt ägaransvar i enlighet med Aktiespararnas policy för ägarstyrning, i syfte att bevaka andelsägarnas intressen. För det andra har fonden också ett mycket lågt avgiftsuttag med en totalkostnadsandel (TKA) på 0,312 procent (2007). Vid utgången av 2007 förvaltade fonden Mkr (1 101) Mkr. Under verksamhetsåret 2007 uppgick nettoflödet i fonden till -10 Mkr (70) Mkr, varav andelar för -6 Mkr (93) Mkr avsåg Premiepensionsmyndigheten (PPM). Aktieinvests företagstjänster erbjuder emittentservice, samarbetsprogram och anordnar aktietävlingar. Aktieinvest emittentservice expanderade kraftigt under 2007 och administrerade under året cirka 100 (30) uppdrag. Samarbetsprogram 1

3 innebär att börsbolag erbjuds att starta återinvesteringsprogram för sina aktieägare eller incitamentsprogram för sin personal. Antalet depåer i reinvesteringsprogrammen uppgick 2007 till ca (1 300). Aktieinvest administrerar aktietävlingen Börs-SM/Börs-NM. Under 2007 års upplaga av tävlingen deltog drygt (19 000) tävlingsportföljer. Kapitalstruktur och Finansiell ställning Balansomslutningen uppgick till (59 807) tkr, därtill kommer förvaltade medel för tredje mans räkning om ( ) tkr. Av balansomslutningen utgör posten immateriella anläggningstillgångar (25 196) tkr. Det beskattade egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till (39 538) tkr. Soliditeten uppgick till 73 (75) procent och bolagets likviditet uppgick till (15 674) tkr. Uppgifter avseende koncernen redovisas i not 10. Kapitaltäckningskvoten uppgick till 3,97. Föregående år uppgick kapitaltäckningsgraden till 37 procent enligt tidigare regelverk. För övriga upplysningar avseende kapitaltäckning se not 21. Marknaden Stockholmsbörsen inledde året med stigande kurser och med undantag för en rejäl sättning under månadsskiftet februari mars var marknaden stark under det första halvåret. Det andra halvåret innebar istället en negativ marknad som medförde att den fyra år långa kursuppgången på Stockholmsbörsen bröts. Kursutvecklingen på Stockholmsbörsen blev -6 (23,6) procent. Avkastningen för börsbolagen inklusive återinvesterade utdelningar blev -2,6 (28,1) procent. Trots negativ börsutveckling höll sig volymerna på marknaden på en hög nivå. Också aktiviteten bland Aktieinvests kunder fortsatte att öka. Antalet transaktioner per depå och månad var i genomsnitt 0,345 (0,286) vilket är en ökning med 21 procent jämfört med föregående år. Trots det så minskade courtageintäkterna med 22 (+12) procent jämfört med föregående år. Detta förklaras främst av prissänkningar och ökade rabatter till medlemmar i Aktiespararna/Unga Aktiesparare. Antalet depåer minskade under året, vilket främst förklarades av ett lägre antal deltagare i Börs-NM jämfört med Börs-SM föregående år. Antalet Aktieinvestdepåer uppgick till (71 361) vid utgången av Administration Antalet anställda (exklusive föräldralediga) uppgick till 29 (27) vid utgången av år 2007, varav 19 (17) var kvinnor och 2 (4) arbetade deltid. Medelantalet anställda har under året uppgått till 26 (24) varav 18 (14) var kvinnor. Den 1 november 2007 trädde den nya lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden i kraft. Denna lag är ett resultat av EU-direktivet MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) och ska medföra ett högre kundskydd vid handel i finansiella instrument. Aktieinvest har anpassat sin verksamhet och sina rutiner efter dessa nya bestämmelser, bland annat genom kundkategorisering och tydligare riskinformation, men även genom framtagande av riktlinjer för bästa orderutförande samt intressekonflikter. Intäkts- och Resultatutveckling Rörelseintäkterna om (48 489) tkr har ökat med 4 procent jämfört med föregående år, främst beroende på expansion i emittentservice samt ett ökat räntenetto. Resultatet före dispositioner och skatt uppgick till (5 188) tkr. Årets resultat uppgick till 0 (0) tkr. Styrelsens arbete Under årsstämman valdes en i stora delar ny styrelse då flera av styrelseledamöterna avgick ur styrelsen. En av dem som avgick ur styrelsen var ordförande Lars-Erik Forsgårdh som varit verksam i styrelsen i sjutton år, varav tio år som styrelsens ordförande. Lars-Erik Forsgårdh var bland annat initiativtagaren till att Aktiespararna förvärvade Aktieinvest Övriga ledamöter som avgick ur styrelsen var Margaretha Finnstedt Möller, Jack Junel, Jan Sparr samt Sten Trolle. Till ny ordförande i styrelsen valdes Håkan Gartell, som suttit i Aktieinvest styrelse sedan Till nya ledamöter valdes Johan Johansson, Bo G Lundberg samt Hans Tson Söderström. Under år 2007 sammanträdde styrelsen sju gånger. Extra uppmärksamhet har ägnats åt bolagets riskhantering. Därutöver har bolagets policies och riktlinjer fastställts. Beträffande riskhantering, se not 23. En styrelseutvärdering har gjorts med gott resultat. Framtidsutsikter Aktieinvest räknar med att fortsätta att öka kundaktiviteten under 2008, bland annat genom att få ännu fler kunder att månadsspara via autogiro. Aktieinvest har också som målsättning att expandera verksamhetsområde emittentservice. Ytterligare ett mål är att uppnå en växande kundbas räknat i antal depåer. Risker och osäkerhetsfaktorer Styrelsen har beslutat att risknivån i bolaget ska vara låg och att bolaget ska säkerställa en hög intern kontroll. I not 22 lämnas en ingående redogörelse över bolagets risker och riskhantering. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat om 0 kr jämte balanserad vinst om kr, tillsammans kr överförs i ny räkning. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. 2

4 femårsöversikt Resultaträkningar Tkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Balansräkningar Tkr Utlåning till kreditinstitut Aktier och andelar Aktier och andelar, koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Övriga skulder Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder och eget kapital Nyckeltal Soliditet, i procent Räntabilitet eget kapital, i procent 8,5 12,0 0,2-7,6-1,8 Kapitaltäckningskvot 3, Kapitaltäckningsgrad, i procent Rörelseresultat Intäkt per anställd Vinst (rörelseresultat) per anställd Antal anställda i medeltal *Omräkning pga ändrad redovisningsprincip vid värdering av aktielager har ej skett då skillnaden inte är väsentlig. Definition nyckeltal; Soliditet = Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Räntabilitet eget kapital = rörelseresultat efter avdrag för betald skatt i procent av genomsnittligt justerat EK. 3

5 resultaträkning Tkr Not Rörelseintäkter Räntenetto Erhållna utdelningar från aktier Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Allmänna administrationskostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT 0 0 4

6 balansräkning Tkr Not TILLGÅNGAR Kassa 4 5 Utlåning till kreditinstitut Aktier och andelar Aktier och andelar, koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Aktuella skattefordringar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER; AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Obeskattade reserver Summa obeskattade reserver Eget Kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat 0 0 Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital POSTER INOM LINJEN Ställda panter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga Åtaganden inga inga 5

7 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Tkr Aktie- Reserv- Balanserade Årets Totalt eget kapital fond vinstmedel vinst kapital Ingående balans 1 januari Vinstdispositioner Årets resultat 0 0 Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Årets resultat 0 0 Utgående balans 31 december Aktiekapitalet består av aktier med kvotvärde 100 kronor per aktie. 6

8 kassaflödesanalys Tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för: Avskrivningar Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsetillgångar Värdepapper Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga rörelsetillgångar Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringar Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar - - Kassaflöde från investeringar Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Tilläggsupplysningar Likvida medel vid årets slut Kassa 4 5 Utlåning till kreditinstitut

9 bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (1995:1559), i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2006:16) samt i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation, RR 32:06 Redovisning för juridiska personer Den 1 januari 2007 gick Aktieinvest FK AB över till rapportering enligt lagbegränsad IFRS (International Financial Reporting Standards). Med lagbegränsad IFRS menas en tillämpning av samtliga IFRS/IAS som är godkända för obligatorisk tillämpning inom EU med undantag för sådana standarder som leder till ogynnsamma skatteeffekter eller som strider mot svensk lagstiftning. Ändringen av regelverk har enligt Aktieinvests bedömning inte inneburit några väsentliga skillnader i redovisning och värdering. Redovisningen är baserad på historiska anskaffningsvärden utom de finansiella instrumenten som värderas till verkligt värde. I enlighet med lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 7 kap. 5 upprättar inte Aktieinvest FK AB koncernredovisning avseende dotterbolagen Deponova AB (org nr ) och Aktiespararnas Investerings AB (org nr ). Aktieinvest FK AB är en underkoncern där konsolidering sker i moderbolaget Aktiespararnas Serviceaktiebolag (org nr ) med säte i Stockholm. Bolaget redovisar koncernbidrag i enlighet med Redovisningsrådets Akutgrupps rekommendationer. Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd, nämligen att minimera koncernens skatt. Eftersom koncernbidrag därför inte utgör vederlag för prestationer, redovisas det direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag av dess skatteeffekt. Finansiella leasingavtal redovisas i juridisk person enligt de regler som gäller för operationella leasingavtal, inklusive kraven på upplysningar. De belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas i juridisk person inte den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till de obeskattade reserverna. Dessa redovisas således med brutto beloppet i balansräkningen. Bokslutsdispositionerna redovisas med bruttobeloppet i resultaträkningen. Betydande redovisningprinciper Finansiella instrument (IAS 39) Bolagets finansiella instrument indelas i värderingskategorierna finansiella instrument via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella tillgångar och skulder. Finansiella instrument till verkligt värde via resultaträkningen Finansiella instrument till verkligt värde via resultaträkningen omfattar handelslagret. De finansiella instrumentens verkliga värde fastställs utifrån noterade marknadspriser. Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen inom Nettoresultat finansiella transaktioner. Värdeförändringar till följd av förändrade valutakurser redovisas inom samma resultatpost. Köp och försäljning av aktier och andelar redovisas per affärsdagen. Lånefordringar och kundfordringar Kundfordringar är finansiella tillgångar som har fastställda betalningar och som inte noteras på en aktiv marknad. Värdering sker till anskaffningsvärde efter avdrag för specifika reserveringar för sannolika kundförluster. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Redovisning av kreditförluster sker dels som under året konstaterade förluster, dels som reservering avseende sannolika kreditförluster. 8

10 Övriga finansiella tillgångar och skulder Övriga finansiella tillgångar värderas initialt på affärsdagen till sitt anskaffningsvärde och därefter till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagskurs. Fondlikvidfordringar och -skulder som avräknas genom en godkänd clearingorganisation såsom VPC, har i enlighet med IAS 32 nettoredovisats i balansräkningen. Leverantörsskulder tas upp i balansräkningen när faktura mottagits. Aktier och andelar, koncernföretag Aktier och andelar, koncernföretag är avsedda för stadigvarande bruk och klassificeras som anläggningstillgångar. Värdering sker till anskaffningsvärde. Immateriella tillgångar (IAS 38) Immateriella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivning sker över bedömd ekonomisk nyttjandeperiod, vilken bedöms vara 10 år för immateriella tillgångar. Tilläggsinvesteringar bedöms ha en nyttjandeperiod som sammanfaller med grundinvesteringens bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen påbörjas då tillgången är färdig att tas i bruk. Årligen säkerställs den immateriella anläggningstillgångens nyttjandevärde i enlighet med IAS 36. Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar är redovisade som bokslutsdisposition. Materiella tillgångar (IAS 16) Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivning sker över bedömd ekonomisk nyttjandeperiod, vilken bedöms vara 5 år för materiella tillgångar. 9

11 noter Not 1 Räntenetto Ränteintäkter Utlåning till svenska kreditinstitut Summa Räntekostnader Övriga räntekostnader -4-2 Räntenetto Ovan redovisade ränteintäkter och räntekostnader härrör finansiella tillgångar och skulder som inte värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Not 2 Provisionsintäkter Värdepappersprovisioner, courtage och depåavgifter Fondverksamhet Övriga provisioner Summa Not 3 Provisionskostnader Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Summa Not 4 Nettoresultat av finansiella transaktioner Realisationsresultat aktier och andelar Orealiserat resultat aktier och andelar Valutakursförändringar Summa Nettoresultat av finansiella transaktioner härrör finansiella instrument i värderingskategorin finansiella instrument värderat till verkligt värde via resultaträkningen. 10

12 Not 5 Personalkostnader Hyreskostnader Övriga administrationskostnader Summa Av Övriga administrationskostnader avser tkr (3 015 tkr) systemkostnader. Hyreskontrakten löper under perioden 1 juli 2006 till och med 30 juni I posten personalkostnader ingår billeasingkostnader med 213 tkr (222 tkr) och kostnad för leasing av hemdatorer med 159 tkr (131 tkr). Anskaffningskostnaden för leasingobjekt uppgår till 983 tkr (1 047 tkr). Specifikation personalkostnader Löner och arvoden styrelse, VD, tidigare Vice VD och andra ledande befattningshavare Löner och arvoden övrig personal Bonus styrelse, VD, tidigare Vice VD och andra ledande befattningshavare 86 - Bonus övrig personal Sociala avgifter styrelse, VD, tidigare Vice VD och andra ledande befattningshavare Sociala avgifter övrig personal Pensionskostnader Övriga personalkostnader Summa Specifikation löner och arvoden styrelse, VD, tidigare Vice VD och andra ledande befattningshavare Styrelsens ordförande, Håkan Gartell Avgående ordförande, Lars-Erik Forsgårdh 50 - Övriga styrelseledamöter Verkställande direktören, Andreas Johansson Tidigare VD, Anna-Carin Söderblom Tidigare Vice VD, Gunnar Dahlman Andra ledande befattningshavare (4 st) Summa

13 Forts not 5 Specifikation pensionskostnader Pensionskostnad Styrelsens ordförande, Håkan Gartell - - Pensionskostnad Avgående ordförande, Lars-Erik Forsgårdh - - Pensionskostnad Övriga styrelseledamöter - - Pensionskostnad Verkställande direktören Löneskatt Verkställande direktören Pensionskostnad tidigare VD - 26 Löneskatt Verkställande direktören - 6 Pensionskostnad Tidigare Vice VD Löneskatt Tidigare Vice VD Pensionskostnader Andra ledande befattningshavare (4 st) Löneskatt Andra ledande befattningshavare Pensionskostnader Övriga anställda Löneskatt Övriga anställda Summa Specifikation övriga förmåner styrelse, VD, tidigare Vice VD och andra ledande befattningshavare Styrelsens ordförande, Håkan Gartell - - Avgående ordförande Lars-Erik Forsgårdh - - Övriga styrelseledamöter - - Verkställande direktören Tidigare VD - 4 Tidigare Vice VD Andra ledande befattningshavare (4 st) Summa Specifikation bonus styrelse, VD, tidigare Vice VD och andra ledande befattningshavare Styrelsens ordförande, Håkan Gartell - - Avgående ordförande Lars-Erik Forsgårdh - - Övriga styrelseledamöter - - Verkställande direktören 31 - Tidigare Vice VD - - Andra ledande befattningshavare (4 st) 55 - Summa 86-12

14 Forts Not 5 Information avseende ersättningar till ledande befattningshavare Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt beslut vid årsstämman Styrelsearvode utgår inte till anställda tjänstemän i koncernen. Ersättning till verkställande direktören har besluats av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare har beslutats av verkställande direktören i sam råd med styrelsens ordförande. Med andra ledande befattningshavare avses de fyra personer som tillsammans med verkställande direktören utgör ledningsgruppen. För den verkställande direktören är den ömsesidiga uppsäg ningstiden 6 månader. Ledande befattningshavare uppgick vid utgången av 2007 till 4 (6) varav kvinnor 2 (2). Antalet styrelseledamöter uppgick vid utgången av 2007 till 7 (8) varav 1 (2) kvinnor. I specifikationen löner och arvoden Andra ledande befattningshavare ingår löner och arvoden till tidigare ledande befattningshavare med 294 tkr. Pensioner För VD och andra ledande befattningshavare samt övrig personal finns sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen för allmän pensionsplan (ITP). Bruttokostnaden för pensioner baseras på kostnad för premier. Bonus Bonus och andra rörliga ersättningar utgör inte pensionsgrundande belopp. Bonus beräknas på ökningen av årets rörelseresultat i jämförelse mot föregående årsrörelseresultat där en del fördelas till de anställda och den andra delen behålls inom bolaget. Fördelningen gäller upp till bonus systemets tak vilket motsvaras av två månadslöner. Antalet anställda Antalet anställda, exklusive föräldralediga, uppgick vid utgången av 2007 till 29 (27) varav 19 (17) kvinnor. Medelantalet anställda har under året uppgått till 26 (24) varav 18 (14) kvinnor. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro, i procent 7,2 1,4 Sjukfrånvaro för kvinnor, i procent 2,1 1,5 Sjukfrånvaro för män, i procent 0,8 1,3 Sjukfrånvaro anställda år, i procent 1,8 1,4 Övriga uppgifter om sjukfrånvaro kan inte lämnas då grupperna antingen avser mindre än tio anställda eller att uppgiften kan hänföras till en enskild individ. Till bolagets revisorer samt oberoende granskningsfunktion har ersättning utgått: Deloitte för revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen 198 tkr (195 tkr) Not 6 Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar och materiella tillgångar Den ekonomiska nyttjandeperioden för immateriella tillgångar avseende utvecklingsarbeten är bedömd till 10 år. Tilläggsinvesteringar bedöms ha en nyttjandeperiod som sammanfaller med grundinvesteringens. Avskrivning av immateriella tillgångar avseende utvecklingsarbeten påbörjades år Övriga immateriella tillgångar samt materiella tillgångar har en ekonomisk nyttjandeperiod på 5 år. Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar av materiella tillgångar

15 Not 7 Övriga rörelsekostnader Marknadsföring m.m Momskostnad Övriga kostnader Summa Av Övriga kostnader utgör 79 tkr (- tkr) årets bortskrivning för konstaterade kundförluster och 315 tkr (-tkr) utgör årets reservering för sannolika kundförluster. Föregående år utgjorde tkr återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kundförluster. Not 8 Utlåning till kreditinstitut Svenska banker Summa Det redovisade värdet är en godtagbar approximering av det verkliga värdet. Not 9 Aktier och andelar Aktier och andelar innehas för handel och värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Omsättningstillgångar Utjämningslager Svenska noterade aktier och andelar Utländska noterade aktier och andelar Svenska och utländska fonder Summa Not 10 Aktier och andelar, koncernföretag Aktiespararnas Investerings AB Deponova AB Summa Aktiespararnas Investerings AB (Aktiesparinvest) Org nr : Säte: Stockholm Kapitalandel, i procent Antal aktier Kvotvärde per aktie i kr Bokfört värde, tkr Eget kapital, tkr Omsättning

16 Forts Not 10 Deponova AB Org nr: Säte: Stockholm Kapitalandel, i procent Antal aktier Kvotvärde per aktie i kr Bokfört värde, tkr Eget kapital, tkr Omsättning 0 0 Koncernen Nedanstående uppgifter avser Aktieinvest FK AB, Deponova AB och Aktiespararnas Investerings AB konsoliderat. Räntenetto Provisionsintäkter Nettoresultat av finansiella poster Årets resultat Bundet kapital Fritt kapital Medelantalet anställda i koncernen Not 11 Immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde, balanserade utvecklingsarbeten Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar, balanserade utvecklingsarbeten Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående anskaffningsvärde, hyresrätt Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar, hyresrätt Årets avskrivning - - Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde immateriella tillgångar

17 Not 12 Materiella tillgångar Ingående anskaffningsvärde, materiella tillgångar Inköp Försäljningar och utrangeringar - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar, materiella tillgångar Försäljningar och utrangeringar - - Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående anskaffningsvärde, materiella tillgångar avseende utvecklingsarbeten Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar, materiella tillg utvecklingsarbeten Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde materiella tillgångar Not 13 Övriga tillgångar Kundfordringar Reserv osäkra kundfordringar Fondlikvidfordringar Övriga tillgångar Analys förfallotid Förfallet 1-10 dagar Förfallet dagar 6 11 Äldre än 30 dagar Kundfordringar är ett finansiellt instrument som ingår i värderingskategorin kundfordringar och lånefordringar och värderas initialt på affärsdagen till sitt anskaffningsvärde och därefter till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar har en så pass kort löptid att bokfört värde är en godtagbar approximering av det verkliga värdet. Även för övriga poster inom Övriga tillgångar är bokfört värde en godtagbar approximering av det verkliga värdet. För information om nedskrivningar avseende posten Kundfordringar se not 7. Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter varav upplupna räntor

18 Not 15 Övriga skulder Leverantörsskulder Skuld moderbolag Skuld dotterbolag Avkastningsskatt Övriga kortfristiga skulder Summa Leverantörsskulder är ett finansiellt instrument som ingår i värderingskategorin övriga skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. För posten Övriga skulder är bokfört värde en godtagbar approximering av det verkliga värdet. Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen semesterlön Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter varav räntor Not 17 Specifikation obeskattade reserver Förändring Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Periodiseringsfond Tax Summa Periodiseringsfond Ackumulerade avskrivningar utöver plan, Immateriella tillg Summa Ackumulerade avskrivningar utöver plan Summa

19 Not 18 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Redovisad skatt Redovisat resultat före skatt Skatt 28% Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader Schablonintäkt periodiseringsfonder 2 12 Ej skattepliktiga intäkter -3-2 Redovisad skatt Not 19 Löptider för tillgångar och skulder Återstående löptid (bokfört värde) Tkr På anfordran < 3 mån 3-12 mån 1-10 år Utan löptid Totalt Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Aktier och andelar Aktier och andelar, koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Aktuella skattefordringar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Not 20 Värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta Tillgångar och skulder har värderats till balansdagskurs. Samlade motvärdet i svenska kronor av utländsk valuta uppdelat på tillgångar och skulder uppgår till: Tillgångar Kassa 1 1 Utlåning till kreditinstitut Aktier och andelar Övriga tillgångar Summa Skulder

20 Not 21 Kapitaltäckningsanalys avseende Aktieinvest FK AB (org nr ) Kapitaltäckningskvoten uppgick till 3,97 enligt tidigare regelverk uppgick kapitaltäckningsgraden till 31%. Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler i kraft. Aktieinvest har under 2007 använt sig av övergångsregeln i 6 Lag om införande av lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar och beräknat kreditrisker enligt lagen (1994:2004) om kapital täckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värde pappersbolag. Aktieinvests är skyldig att hålla ett minimikapital som uppgår till tkr enligt de regler som gällde när verksamheten startade. Det totala kapitalkravet för Aktieinvest enligt gällande kapitaltäckningsregler och bolagets interna kapitalbedömningsprocess uppgår till tkr. Med hjälp av framåtblickande prognoser och löpande kontroller säkerställs att bolaget uppfyller kraven på miniminivå för kapitalbasen samt att det interna kapitalet är tillräckligt för att ligga till grund för aktuell och framtida verksamhet Kapitalbas Aktiekapital Kapitalandel av reserver samt balanserat resultat Summa primärt kapital, brutto Avgår övriga immateriella tillgångar Total kapitalbas Risker i handelslagret Generell risk 298 Specifik risk 188 Positioner i fonder 69 Kapitalkrav för risker i handelslagret 555 Valutarisker övriga valutor 297 Kapitalkrav för Valutarisk 297 Andra kapitalkrav Grupp Poster i Vägnings- Riskvägt balansräkn. belopp belopp A - 0% 0 B % C - 50% 0 D % Summa Kapitalkrav kreditrisker Kapitalkrav för kreditrisker när övergångsregeln, enligt 6 lag om införande av kapitaltäckningslag, tillämpas Kapitalkrav för marknadsrisker och kreditrisker Kapitalkrav för kostnadsrisker (25% av fasta omkostnader) Totalt minimikapitalkrav Överskott av kapital Kapitaltäckningskvot 3,97 19

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2005 Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm. Tel: 08-5065 1700. Fax: 08-5065 1701. PlusGiro: 40 01 70-7. Bankgiro: 562-2899. Org.nr: 556072-2596. www.aktieinvest.se Förvaltningsberättelse Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006 Aktieinvest Årsredovisning 2006 Aktieinvest Årsredovisning 2006

ÅRSREDOVISNING 2006 Aktieinvest Årsredovisning 2006 Aktieinvest Årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse för Aktieinvest FK AB avseende verksamhetsåret 2006. Verksamhet

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

RUKOST ERKSTAN P-PLATS BOKSLUT

RUKOST ERKSTAN P-PLATS BOKSLUT RUKOST ERKSTAN P-PLATS BOKSLUT HEJ! VI TÄNKTE BARA KLÄMMA IN ETT AKTIVT SPARANDE I DIN VARDAG! TRÄNA ABBLUNCH UNDMÖTE SPRESSO VERTID Årsredovisning 2008 Aktieinvest FK AB 556072-2596 Vi vill göra dig till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2010. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare

Årsredovisning 2010. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare Årsredovisning 2010 Aktieinvest FK AB 556072-2596 Vi vill göra dig till en bättre sparare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 FEMÅRSÖVERSIKT 6 RESULTATRÄKNING 7 BALANSRÄKNING

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare

Årsredovisning 2012. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare Aktieinvest FK AB 556072-2596 Vi vill göra dig till en bättre sparare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 FEMÅRSÖVERSIKT 6 RESULTATRÄKNING 7 BALANSRÄKNING 8 FÖRÄNDRINGAR I

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer