HANDLINGSPLAN FÖR SKAPANDE SKOLA I KRISTINEHAMN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN FÖR SKAPANDE SKOLA I KRISTINEHAMN"

Transkript

1 Skolförvaltningen SKAPANDE SKOLA Datum Referens Sida 1(5) Lis Landeman HANDLINGSPLAN FÖR SKAPANDE SKOLA I KRISTINEHAMN Bakgrund I skolplanen för Kristinehamns kommun finns en uttalad målsättning som rör barn, ungdomar och kultur: Kultur och Kristinehamn hör ihop. Kulturella aktiviteter skall ingå som en naturlig del i allt lärande. Eleverna måste beredas möjlighet att uppleva kultur både som producenter och som konsumenter. Skolförvaltningen i Kristinehamn har ansökt om och beviljats bidrag inom ramen för Skapande skola sedan 2008, först riktat mot årskurserna 7-9 och under 2010 utbyggt att omfatta årskurserna 4-6. Från 2011 utvidgades ansökan att omfatta också årskurserna 1-3 och från 2013 omfattar vår ansökan även förskoleklass. Förutsättningar organisation Den 1 januari 2011 infördes en obligatorisk kulturgaranti i Kristinehamn för samtliga elever i förskolan till år 3 på gymnasiet och sedan den 1 juli 2011 är all kulturpedagogisk verksamhet organiserad inom ett särskilt verksamhetsområde vid Skolförvaltningen; kulturpedagogiska enheten. Enheten leds av en verksamhetschef, som har i uppgift att samordna arbetet tillsammans med en representant från varje förskoleområde, varje grundskola och gymnasieskola i kommunen; kulturkommittén. Inom den kulturpedagogiska enheten sker kulturkommitténs arbete med kulturgarantin men också arbetet med ansökan, fördelning av medel samt redovisning av Skapande skola. Verksamhetschefen samordnar och ansvarar för att avtal tecknas med de professionella kulturaktörer som används i det kulturprogram som beslutats för läsåret och att avtalen följer de regler och förordningar som är upprättade inom aktörernas respektive bransch. Kulturförvaltningens kultursekreterare samt en representant från Kristinehamns Konstmuseum är knuten till kulturkommittén, som träffas på gemensam konferenstid centralt utlagd fyra gånger per läsår. I kommittén diskuteras tänkbart utbud på lokal, regional och nationell nivå, vilket vägs mot elevers och lärares önskemål som representanterna har med sig. Gruppen har en kommunal budget som främst används till kulturgarantin och till den årliga bildutställningen men används även som ett bidrag till entrékostnader när en grupp elever/arbetslag/skola själva arrangerar för kultur. Tillkommer gör de eventuella medel inom Skapande Skola, som inför varje nytt läsår söks från statens kulturråd. Detta bidrag används som ett komplement till den befintliga kulturverksamheten, till professionella föreställningar och fördjupad verksamhet med professionella kulturaktörer. Genom medverkan på regionala och nationella utbudsdagar inom skilda kulturområden ser gruppen till att erbjuda eleverna ett så brett och varierat utbud som möjligt. Upplevelserna ska vara av så hög kvalitet som möjligt och med uttrycksformer som ska tilltala såväl flickar c:\users\caca7018\appdata\local\temp\xpgrpwise\skapande skola handlingsplan 2013_1.doc E-post Organisationsnr KRISTINEHAMNS KOMMUN, SKOLFÖRVALTNINGEN Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 2. Skolförvaltningen vx Kristinehamn

2 2 som pojkar. En stor samordningsvinst sker genom samverkan mellan regionala centrumbildningar samt i fördelning av kostnader mellan de olika nivåerna. Gruppen köper ofta in professionella föreställningar som spänner över flera åldrar. Genom nuvarande organisation ges varje elev högre kvalitet och en större variation av professionell kulturverksamhet, än om skolorna var för sig hade haft sitt anslag. I kommunen finns en unik Skapande Verkstad med en 25-årig historia; ett pedagogiskt resurscentrum där förskole-, grundskole-, och gymnasieelever utforskar företeelser utifrån kursplaners och läroplanens mål genom att tänka, bygga, skulptera, rita, måla, dansa, musicera: kort sagt arbeta med ämnet genom estetiska lärprocesser och uttrycksformer. Ofta dokumenteras arbeten på film. Verksamheten har rönt uppmärksamhet och tar regelbundet emot studiebesök. Skapande verkstaden har också ett samarbete med Karlstads Universitet. Ett annat årligt inslag i Kristinehamn är skolornas bildutställning med sin snart 25-åriga historia. Ett tema för den årliga bildutställningen fastställs efter idéer i kulturgruppen i början av varje läsår. Under året arbetar förskolor och skolor på olika sätt och i olika tekniker kring detta tema. Alltihop landar i en stor utställning som pågår i en månad varje år i kommunens stora utställningslokal Vågen. Eleverna inspireras bland annat genom att besöka utställningar som Kristinehamns konstmuseum visar under läsåret. Hur vi jobbar - tidigare och pågående insatser samt två exempel: Genom samverkan och nätverk finns ett antal upparbetade kulturkontakter lokalt (t ex mellan skolförvaltning och kulturförvaltning), regionalt (t ex centrumbildningar inom Region Värmland) och nationellt (t ex Riksteatern och Dansspridning i Mellansverige), som har kommit eleverna i kommunen till del. Under hösten 2012 ägde en av tio regionala Skapande skola-konferenser rum i Kristinehamn. Konferensen Skola Kultur finansierades av Kulturrådet, men arrangerades av Skolförvaltningen i Kristinehamns kommun i samverkan med Region Värmland. Syftet med konferensen var att betona konstens och kulturens betydelse för barns utveckling och lärande, samt att synliggöra framgångsfaktorerna i Skapande skola-arbetet för beslutsfattare och chefer för att långsiktigt stärka kulturens roll i lärandet. Exempel 1: DOCKTEATER & WORKSHOP Abellis magiska teater fanns i kommunen för en tre veckors turné i september v Teaterbussen, som är en rullande teater med scen och plats för personer i salongen, besökte samtliga F-6 skolor med dockteaterföreställningen Syster Benrangel. Kwela och Marimba storasyster och lillasyster deras familj en by torka. Tidigt en morgon går storasyster Kwela, som har till uppgift att hämta vatten, en mil till floden där krokodilerna bor Så börjar sagoäventyret där gränsen mellan människornas och djurens värld öppnas, där människorna inte styr över naturen utan är en del av den och där krokodilerna gör ett barn levande igen! Sagan precis som musiken förbinder all världens människor. Kliv in i Teaterbussen, ta av skorna och följ med på en fantasiresa till Afrika, allas vårt ursprung. Föreställningen ingick som en obligatorisk del av kulturgarantin för åk 2 men genom att bussen enkelt kunde förflytta sig mellan olika skolor beslutades att alla elever i kommunen mellan 5-12 år skulle få möjlighet att se marionettföreställningen i denna mycket speciella tappning. Det blev en upplevelse av ett annorlunda slag där sagotemat för en del elever blev till ett mervärde genom det fortsatta fördjupade arbetet med kulturarbetarna i

3 3 dockverkstaden. I utvärderingen ser vi att eleverna blev väldigt inspirerade både av att se föreställningen och av att göra dockor själva. Alla åldrar hade något att hämta ur berättelsen. Exempel 2: KONSTPROJEKT Bo Christian Larsson och Staffan Jofjell arbetade med elever i åk 1 och åk 3 i ett spännande konstprojekt under Bo Christian Larssons utställning Falling Down vid Kristinehamns Konstmuseum hösten Bo Christian Larsson startade konstprojektet genom att arbeta med en klass i åk 3 från Björneborgs skola. Han tog med eleverna ut i skogen till en väl utvald plats nära Konstmuseet. Ytan på den utvalda platsen var avspärrad som en fyndplats på ett arkeologiskt utgrävningsställe, fyra pålar i varje hörn med ett snöre spänt emellan alla fyra pålar, och formade en rektangel som mätte exakt 800 x 280 cm. Detta mått var baserat på rum nummer två i panncentralen på Konstmuseet. Klassen plockade under ett par timmar upp alla lösa föremål på fyndplatsen för att på så sätt städa den markerade ytan. Var och en av dem fick ett papper med en tom ruta som motsvarade formen på den plats i skogen som var utmärkt. Eleverna markerade sedan varje föremål som de tog upp och satte en motsvarande markering på sin individuella karta. Varje föremål arkiverades på så sätt och förvarades i en individuell lada som varje barn hade fått. Allt detta pågick tills dess att platsen var helt rengjord från lösa föremål, skräp, grenar kottar, löv etc. Allt videofilmades. Vid öppningen av Bo Christian Larssons utställning, fanns alla dessa föremål i rum nummer två på museet, där samma ruta 800 x 280 cm hade utmätts och markerats, samtidigt som videon från skogen visades projekterad på väggen ovanför. Efter att allt hade placerats ut och eleverna hade återskapat skogslandskapets lösa delar inne i museet lämnades deras respektive kartor och burkar kvar som en del av installationen för resterande tid av utställningen. Efter vernissagen arbetade konstnären Staffan Jofjell vidare med andra elevgrupper från åk 1. Då det var lätt att anknyta till utställningens arkeologiska insamlande och överföra det till fotografiskt dito lät han eleverna arbeta med enkla digitalkameror och laserskrivare. Omgivningarna kring Konstmuseet passade fint att under tidig höst göra undersökningar i. De rutor man tog med sig in kunde kombineras i ett nytt fiktivt landskap. Detta arbete har naturligtvis många aspekter, såväl vissa pedagogiska kvaliteter som underhållande och som en koppling mellan natur och kultur. Men det bästa med projektet var att få barnen (och i förlängningen även föräldrarna) till museet, och att delta i utställningen med ett eget arbete. Utställningen var mycket välbesökt och fick stor uppmärksamhet i den lokala pressen. Elevernas utvärderingar var odelat positiva. Vår vision Vi vill utveckla arbetet med att väva in kultur som en del av skolans vardag. Oavsett om vi arbetar i förskola eller grundskola eller är föräldrar, kulturarbetare eller bara samhällsmedborgare så måste vår viktigaste drivkraft vara att vårda och utveckla elevernas egen växtkraft. Vi inspireras av följande tanke: Vår viktigaste uppgift i uppfostran av barnen består i att hindra dem från att förlora kärleken till livet (Natalia Ginzburg) Genom att erbjuda upplevelser som annars kanske inte skulle vara möjliga för många barn vill vi inspirera dem till eget skapande och att fördjupa och uttrycka sina egna tankar. Vi vill

4 4 också att det ska vara naturligt i skolan att utforska många ämnen via estetiska läroprocesser och därmed öppna upp för att lärande och kunskaper kan ta sig många olika, kreativa uttryck. Sedan 2010 finns ett antal nätverksgrupper inom Skolförvaltningen, som utvecklar arbetet och kunskapen för en mer jämställd skola. Pedagoger från förskola till gymnasiet ska i sin vardag, tillsammans med elever och kollegor kunna bidra med utökad kunskap, så att vår vision att barn och elever ska få likvärdiga villkor att utvecklas som individer kan stärkas. Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Vi har på detta sätt försökt stärka genusperspektivet i vår verksamhet. I valet och utbudet av kulturaktiviteter kommer denna vision att vara vägledande. Nivå I Kulturgarantin och fördjupning Vår vision kan delas in i två delar. Den första nivån som kan benämnas Kulturgaranti, som redan nämnts och som är obligatorisk. Kulturgarantin är en led i vår strävan att ha ett kulturpedagogiskt program som omfattar alla elever. Genom kulturgarantin är alla barn/ungdomar garanterade ett rikt utbud av kultur där olika uttrycksformer presenteras under tiden i förskolan till år 3 på gymnasiet. Varje år erbjuds eleverna kultur. Med det menas både kultur som upplevelse och eget skapande i det vardagliga skolarbetet. Upplevelsen ska vara av professionell art och hålla en hög kvalitet. Eget skapande kan handla om teater, spela i orkester med Musikskolan, genomföra en dansföreställning, arbeta med animation/film och mycket annat. Vi önskar, genom att ansöka om Skapande skola-medel, att ge fler elever möjlighet till ett fördjupat professionellt kulturarbete i samband med sin kulturaktivitet. Exempel: eleven går från att endast titta på en konstutställning eller ett konstnärligt arbete till att studera, diskutera med en professionell konstnär kring tekniker, tankar och själv få prova på/utforska en teknik/idé skapa själv. Nivå II Eget val genom kulturpotten 2010 skapades ett eget val genom en kulturpott att söka projektmedel ur och som administreras av kulturgruppen. Kulturpotten syftar till att ytterligare stimulera lärare att tillsammans med sina elever aktivt utveckla sina egna projektidéer inom ramen för Skapande skolas intentioner och genom bidrag från kulturpotten ges möjlighet att genomföra dessa. Vi ser här en utmärkt möjlighet att genom eldsjälar, både lärare och elever, kunna sprida kunskap om hur arbetet med kultur kan integreras i vardagsarbetet och inte minst att lyfta fram och ta tillvara lärares och elevers egen växtkraft. Genom att beskriva sin projektidé på en särskild blankett som lämnas in till kultursamordnaren senast den 1 september varje år kan skolan/klassen/elevgruppen ansöka om medel från kulturkommitténs kassa inom läsåret. När väl ett projekt är beviljat är kulturverksamheten obligatorisk att genomföra och ska utföras på det sätt som beskrivits i ansökan. Kulturkommittén ansvarar för uppföljning, granskning och värdering samt för fördelning av medel. Planerade insatser inom Skapande skola, tre exempel: Exempel 1) DANS förskoleklass & åk 3 Vi planerar för dans som konstform inom grundskolan, både som kulturverksamhet och som kulturpedagogisk verksamhet. Under kommande läsår 2013/14 ska tre professionella danskonstnärer arbeta med samtliga elever i förskoleklass och åk 3 en dag/vecka och skolområde. Utifrån vår tidigare satsning på dans i skolan har vi sett att dansen gett positiva resultat för eleverna. I utvärderingar som gjorts är ord som glädje, engagemang och stärkt självkänsla återkommande beskrivningar från dansen i skolan. Lärare från grundskolan, som har slutfört en universitetskurs i dans på Karlstads universitet, finns att tillgå som kunskapsförstärkning på sina respektive skolor i dansverksamheten. För samtliga elever i

5 5 förskoleklass och åk 3 kommer vi även att erbjuda professionella dansföreställningar. För att kvalitetssäkra det konstnärliga utbudet kommer vi liksom tidigare beställa föreställningarna i samarbete med regionala och nationella centrumbildningar. Exempel 2) MUSIK/DRAMA åk 2 Inför kommande läsår är vi mer än redo att ge oss ut på nya äventyr med tjuvsyskonen Bova & Bove, en musikteaterföreställning med Ostingekompaniet AB (Alexandra Larson och Gustav Larson). Föreställningen med Bova & Bove handlar också om rätten att få vara den man är och om att hitta mod att säga ifrån när man blir överkörd. Om en eller annan i publiken råkar få sig en tankeställare att man kanske förväntar sig för mycket, eller rent av fel saker av små eller stora människor i ens närhet ja då är det precis som det ska Vi planerar för musikteaterföreställning och workshop i musik/drama för samtliga elever i åk 2. Föreställningen kommer att vara obligatorisk. Klassen/skolan kan sedan välja att göra en fördjupning i musik/teaterworkshop. Exempel 3) FILM åk 5 Under våren 2014 kommer samtliga elever i åk 5 att se skolbio inom kommunens kulturgaranti. Som första steg visas filmen för all lärarpersonal tillsammans med filmkonsulent, som går igenom handledningen och tipsar om hur man kan arbeta med eleverna. I samband med den obligatoriska visningen på biografen erbjuds klasserna ett filmsamtal. De kan med hjälp av Skapande skola-bidrag välja att som fördjupning arbeta vidare med temat från filmen tillsammans med en professionell filmare/animatör. Elever som har tillgång till datorer, mobiltelefoner och kameror men kanske inte vet hur man använder dem för att producera filmer och annat får genom filmaren/animatören möjlighet att undersöka detta. Arbetsprocessen dokumenteras genom videofilmning. Eleverna får utvärdera sitt arbete tillsammans med sin lärare och filmkonsulenten. Elevmedverkan För att säkerställa barn och elevers inflytande vid planering av kulturaktiviteter i förskolor och skolor finns representation från samtliga enheter med i kulturkommittén. Varje enhet har valt en representant som har i uppdrag att på plats bejaka elevernas synpunkter. Elevernas utvärderingar inhämtas främst via skriftliga redovisningar efter varje kulturupplevelse och i samtal med grupperna/klasserna. Eleverna framför också sina önskemål till kulturkommittén via klassråd. Utvärderingarna och förslag tas vidare till kulturkommittén och ligger till grund för kommande planering av kulturaktiviteter. Kulturkommittén och elevgrupperna används som referensgrupp vid utvärderingen av genomförda projekt. Det är en samlad översikt av referensgruppens arbete som ligger till grund för denna projektansökan. Dialog ska föras med förvaltningens jämställdhetsgrupper. Ekonomisk kalkyl Ansökan omfattar samtliga 2282 elever i årskurserna F-9 i Kristinehamns kommun. För insatser inom ramen för Skapande skola söker vi kronor. Bidraget är ett komplement till redan pågående kulturverksamhet i skolan.

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen Kultur i ögonhöjd Förskolan Kulturförvaltningen Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och som får uppleva konst och kultur med alla sina sinnen växer. Att detta blir

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Kultur i ögonhöjd Fritiden. Kulturförvaltningen

Kultur i ögonhöjd Fritiden. Kulturförvaltningen Kultur i ögonhöjd Fritiden Kulturförvaltningen Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och som får uppleva konst och kultur med alla sina sinnen växer. Att detta blir verklighet

Läs mer

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007.

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. I ett initialt skede handlade detta projekt om att elever i olika åldrar tillsammans

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016

Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016 Dnr 2015/50 Id 18662 Barn- och utbildningsförvaltningen Skolområde ViGyLär 2015-02-18 Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Handbok. f ö r pl a n e r i n g av k u l t u r p r o j e k t i sk o l a n

Handbok. f ö r pl a n e r i n g av k u l t u r p r o j e k t i sk o l a n Handbok f ö r pl a n e r i n g av k u l t u r p r o j e k t i sk o l a n d e t k o m p l e x a b e h ö v e r i n t e v a r a k o m p l i c e r a t d e n s o m i n t e v i l l k a n s k e v i l l n å g

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer