ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan"

Transkript

1 Brf Storstugan ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704 lägenheter.

2 Brf Storstugans årsredovisning 2011 Denna kopia av årsberättelsen delas ut till alla medlemmar. Ett underskrivet originaldokument med styrelsen och revisorernas påskrift förvaras i arkiv. Foto: Layout: Omslagsbild: Foto Christoffer Ericsson Maria Edelsvärd Johan Edelsvärd Johan Edelsvärd Maria Edelsvärd

3 Brf Storstugans årsredovisning Denna kopia av årsberättelsen delas ut till alla medlemmar. Ett underskrivet originaldokument med styrelsens och revisorernas påskrift förvaras i arkiv. Vid utdelning finner du kopior av de undertecknade originaldokumenten, som lösblad i årsberättelsen. Har du inte dessa kan de hämtas på områdeskontoret eller via föreningens hemsida Innehåll Kallelse till årsstämma... 5 Ordförandens kommentarer... 6 Förvaltningsberättelse... 7 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Noter...15 Slutord...19 Revisionsberättelse...20 Vision...22 Policy...23 Finanspolicy för Brf Storstugan...24 Upphandling av tjänster eller varor 26 Lokaluthyrning...27 Information till den boende...28 Motioner...29 Täby Fjärrvärme AB...30

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar av årsredovisningen är resultat- och balansräkning med tillhörande notförteckning, som i siffror visar verksamheten. Av notförteckningen framgår detaljinformation om vissa poster i resultatoch balansräkningen. Förvaltningsberättelsen talar om verksamhetens art och inriktning t.ex. beskriver fastigheten, utfört underhåll under året, avgifter, ägarförhållanden, d.v.s. antalet medlemmar med eventuella förändringar under året samt vilka som haft uppdrag i föreningen. Även förväntad framtida utveckling belyses kort i förvaltningsberättelsen. RESULTATRÄKNING Visar vilka intäkter och kostnader föreningen haft under året. Intäkter minus kostnader är lika med årets överskott eller underskott. För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få så stort överskott som möjligt, utan istället att anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord skall årsavgifterna beräknas så att de täcker de kostnader (inklusive avsättning till fonder) som förväntas uppkomma. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet (överskott eller eventuellt underskott) ska hanteras. AVSKRIVNING Här redovisas årets kostnad för nyttjandet av föreningens anläggningstillgångar, d.v.s. byggnader och inventarier. Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång fördelas på tillgångens bedömda ekonomiska livslängd och belastar årsresultatet med en kostnad som benämns avskrivning. I not till byggnader och inventarier framgår den ackumulerade avskrivningen, d.v.s. den totala avskrivningen föreningen gjort under årens lopp på de byggnader och inventarier som föreningen äger. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Antingen intäkter eller kostnader som inte är en del av den normala verksamheten, t.ex. nedskrivning av fastighetens värde, ränteeftergifter och låneeftergifter. BALANSRÄKNING Visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas dels anläggningstillgångar såsom byggnader, mark och inventarier samt långfristiga placeringar dels omsättningstillgångar såsom avgiftsfordringar, kortfristiga placeringar samt kassa och bank. På skuldsidan redovisas föreningens egna kapital, fastighetslån och kortfristiga skulder. Det egna kapitalet indelas i bundet eget kapital, insatser och upplåtelseavgifter och fritt eget kapital, som innefattar årets resultat och resultat från tidigare år (dispositionsfond och balanserat resultat). ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till kontanter inom ett år. KASSA OCH BANK (likvida medel) Kontanter och andra tillgångar som snabbt kan omvandlas till pengar. LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder som bostadsrättsföreningen skall betala först efter ett eller flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan, t.ex. fastighetslån. KORTFRISTIGA SKULDER Skulder som föreningen måste betala senast inom ett år, t.ex. leverantörsskulder. FONDER FÖR YTTRE OCH INRE UNDERHÅLL Enligt stadgarna för de flesta bostadsrättsföreningar ska styrelsen upprätta underhållsplan för föreningens hus. I enlighet med denna plan skall årligen avsättningar göras till en fond för yttre underhåll, vilket säkerställer att medel finns för att trygga underhållet av föreningens hus. Stadgarna reglerar även om bostadsrättsföreningen skall avsätta medel till fond för inre underhåll. Fondbehållningen i årsredovisningen utvisar den sammanlagda behållningen för samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Tillgodohavanden i fonden för yttre och inre underhåll redovisas på skuldsidan i balansräkningen. STÄLLDA PANTER Avser i föreningens fall de säkerheter, pantsättningar och fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för t.ex. erhållna lån. ANSVARSFÖRBINDELSER Åtaganden för föreningen som inte redovisats som kort eller långfristig skuld eller avsättning. Kan vara borgensförbindelser enligt avtalsenligt åtagande, som föreningsavgäld. LIKVIDITET Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga skulder (t.ex. vatten, el, löner, bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens likvida tillgångar med dess kortfristiga skulder. Är de likvida tillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande. SOLIDITET Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina långfristiga skulder. Soliditeten erhålls genom att jämföra summan av eget kapital och yttre fond med summa tillgångar. Riktvärde för soliditeten är minst 15%. 4

5 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Förslag till dagordning Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid: Tisdagen den 24 april, 2012, kl Plats: Bibliotekets Hörsal, Attundafältet 14, plan 3 1. Öppnande samt val av stämmoordförande 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare 6. Fråga om kallelse behörigen skett 7. Styrelsens årsredovisning 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt fastställd balansräkning 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 12. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma, samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter 13. Val av styrelseledamöter Fem ledamöter skall väljas på två år. Mandatperioden går ut vid kommande ordinarie föreningsstämma för Ingrid Toll, Rolf Pejnefors, Johan Edelsvärd och Daniel Tuvesson. 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant 15. Val av valberedning 16. Val av nio ombud till stämman 2012 i HSB Stockholms distrikt Nordost 17. Fjärrvärme Täby Fjärrvärme AB 18. Föreningens förvaltning Stugab AB 19. Information om pågående arbeten 20. Övriga frågor (endast till diskussion där beslut ej kan fattas) 21. Avslutning 5

6 Ordförandens kommentarer Brf Storstugan har lämnat ännu ett aktivt och framgångsrikt år bakom sig. Under det gångna året har styrelsen arbetat med att överföra förvaltning och lokalvård till egen regi. Genomförd enkätundersökning utvisar att våra boende anser att boendet håller hög kvalité och att lokalvården har förbättrats kraftigt, vilket är glädjande att konstatera. Det största projektet under det gångna året har varit att slutföra och färdigställa ombyggnaden av ventilationsaggregaten i samtliga lägenheter. Den stora kostnaden, ca 23 miljoner kronor, utgör en del av det negativa resultatet. Storstugan behåller sin position som en av de mest eftertraktade bostadsrättsföreningarna i Täby. Vi konstaterar att priserna på våra bostadsrätter har bibehållits och att de är väsentligt högre än i närliggande föreningar. Styrelsen har arbetat aktivt för att Storstugans boende skall erbjudas flera faciliteter, såsom ökade öppettider på kontoret, tillgång till ny bastu med bubbelpool och uppgradering av samtliga lägenheters bredbandsuppkoppling till 1 Gbit/s. Vi har också kunnat erbjuda aktiviteter i form av en mångfald kurser och cirklar, vilka hållits i våra lokaler. Förutom styrelsens engagerade medlemmar spelar vår förvaltningspersonal en viktig roll när det gäller den vardagliga trivseln för våra boende. Vi eftersträvar alla en positiv och hjälpsam attityd, vilket är grunden för en god atmosfär. Det finns en stolthet över att arbeta i Storstugan, en stolthet som också skapar arbetsglädje. Denna arbetsglädje kommer alla våra boende till del. Styrelsens medlemmar och förvaltningspersonalen tackar för det gångna året och ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med våra boende i positiv och konstruktiv anda. Lars Biertz Ordförande 6

7 Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Styrelsen hade följande sammansättning: Lars Biertz, ordförande Johan Edelsvärd, vice ordförande Jens Modin, ekonomiansvarig Daniel Tufvesson, sekreterare Lisbet Lissgärde, studieorganisatör Peter Hobsjö Rolf Pejnefors Ingrid Toll Lars Lindström, utsedd av HSB Stockholm Mandatperioden går ut vid kommande ordinarie föreningsstämma för Daniel Tufvesson, Rolf Pejnefors, Johan Edelsvärd och Ingrid Toll. Fyra ledamöter skall väljas på två år. Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Lars Biertz, Johan Edelsvärd, Jens Modin och Daniel Tufvesson med två i förening. Revisorer Revisor har varit Hans Nordstedt med Jan-Ola Tisér som suppleant, valda av föreningen, samt Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå, utsedd i samråd med HSBs Riksförbund. Distriktsstämma i HSB Stockholms distrikt Nordost Föreningens ombud har varit: Alla ordinarie ledamöter i styrelsen. Valberedning Valberedningen har bestått av Eivor Jansson, Marianne Knutsson, Elna Lind och Kjell G Pettersson som också är sammankallande. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den 19 april Informationsmöte hölls den 6 december 2011 om budget 2012 samt om pågående och kommande arbeten i fastigheten. Styrelsen har under året hållit 12 (12) protokollförda sammanträden. Förvaltning Teknisk och ekonomisk förvaltning har utförts av AdEx fastighetsutveckling AB (1 januari 14 september 2011). Stugab AB (15 september 31 december 2011) Förvaltare för det tekniska har varit Krister Grufman anställd av AdEx och Christoffer Ericsson anställd av Stugab AB. Lägenhetsöverlåtelser Av föreningens 704 lägenheter har under året 73, alltså 6,6 % (50=7,1 %, siffrorna inom parentes avser föregående år) överlåtits. Fastigheterna Bostadsrättsföreningen består av 704 lägenheter och 11 lokaler. Den totala ytan är m², varav lokalyta 877 m² och lägenhetsyta m². Föreningens mark omfattar m². Husen byggdes åren Entreprenörer Lokalvård har utförts av Stugab AB Felanmälan har under kontorstid mottagits av AdEx/ Stugab. Under icke kontorstid har Jourmontör AB tagit emot felanmälningar. Akuta reparationsarbeten under ordinarie arbetstid har utförts av AdEx/Stugab. Otis AB har utfört underhållsoch jourservice på hissarna. Q-Park AB har ansvarat för bevakning av och åtgärd vid felaktigt uppställda fordon inom vårt markområde. Green Landscaping har utfört sommar- och vinterskötsel av vårt markområde. Electrolux har, huvudsakligen, svarat för reparationer av utrustningen i våra tvättstugor. Säkerhet Ordningsbevakning SOB AB (fd. Roslagens hundbevakning) har anlitats som störningsjour. Utöver löpande underhåll har följande större arbeten utförts: Under året har två (tre) försäkringsskador inträffat. Under sommarperioden har sommarluckor varit monterade i värmeväxlarna för att nattetid minska värmetillförseln till tilluften. 7

8 Förvaltningsberättelse forts. Underhållsplan Den årliga besiktningen av föreningens gemensamma utrymmen och markområden genomfördes I samband med besiktningen reviderades underhållsplanen samt beslutades att under år 2011 skulle bland annat följande utföras: Byte av fläktaggregat till bostäder i sju fastigheter. Projektet är nu färdigställt för alla lägenheter. Övrigt Boendeenkäten för år 2011 besvarades av 261 boende = 37,1 % (184=26,1 % ) Kultur-, studie- och fritidsverksamhet Brf Storstugan har under 2011 kunnat erbjuda följande kurser, cirklar, föreläsningsserier och informationsträffar: Akvarellmålning - 4 kurser Antika Rom - 4 kurser Bridge - 1 kurs Feng shui 1 kurs Kalligrafi - 2 kurser Lär känna din förening - 2 kurser Opera - 1 serie Sticka tillsammans - 2 cirklar Vinprovning - 2 kurser Qi gong - 4 kurser Ledare har rekryterats dels ur de egna leden, dels externt. Deltagare i akvarellmålning, kinesisk kalligrafi och stickcirkeln har under fyra dagar ställt ut sina alster vid två tillfällen. En boulegrupp med deltagare från Storstugan, Kullagränd, Lyktan och andra grannföreningar har träffats några gånger i veckan under det varmare halvåret. Vår tennisbana har stått till medlemmarnas förfogande. Fotoklubben har haft sju månadsmöten i Marknadssalen och utflykter i april, juni och oktober. Juniutflykten var en Minifotomara. Under hösten har klubben haft en fotokurs: Hur du får ut mer av din digitalkamera. Fem träffar under oktober - november med 13 deltagare inklusive kursledaren, Hassan Nadjafi. Årets bild 2011: Svan, fotograf: Hassan Nadjafi. Information om kultur-, studieoch fritidsverksamhet har fortlöpande lämnats i tidningen Storstugenytt - som delas ut till samtliga 704 hushåll - på föreningens hemsida på anslagstavlorna och informationsskärmarna i samtliga entréer. Under 2011 har följande lokaler och anläggningar stått till medlemmarnas förfogande: Marknadssalen, Gustaf Bergs väg 17 Åkerbysalen, Åkerbyvägen 86 Hobbylokal, Åkerbyvägen 94 Mörkrum (fotolabb), Åkerbyvägen 84 Bastu, Åkerbyvägen 86 Tennisbana, Gården Boulebana, Gården Åkerbysalen har även hyrts ut till medlemmarna för deras övernattande gäster. Information till medlemmar Föreningens tidning STORSTUGENYTT har utkommit med 4(4) ordinarie nummer. Informationsmöte hölls den 6 december 2011 om budget 2012 och budgetprognos samt om pågående och kommande underhållsarbeten. Förenings hemsida (www.brfstorstugan.com) har uppdaterats med nyheter rörande Storstugan. Förening arbetar med att färdigställa en ny hemsida som skall stå klar under våren Genom informationsskärmarna har aktuell och akut information lämnats. Brf Storstugans ekonomiska utveckling Året som gick Föreningen har under året slutfört ombyggnation och modernisering av ventilationssystem i fastigheten och därmed bytt ut resterande sju av totalt elva fläktaggregat. Föreningen har under 2011 ökat sin belåning med ca 10 miljoner kronor för finansiering av ventilationsentreprenaden. Föreningens lån uppgick i slutet av år 2011 till ca 127 miljoner kronor. Under 2011 har föreningen bytt förvaltare för teknisk och administrativ förvaltning från tidigare AdEx till föreningens helägda bolag Stugab AB, som förutom 8

9 Förvaltningsberättelse forts. förvaltningen även sköter lokalvården. Kvaliteten på såväl förvaltning som lokalvård har förbättrats markant i och med bytet. Vissa uppstartkostnader har dock medfört att kostnaden för lokalvård och förvaltning blivit något högre än förra året. Ränteläget återgick 2011 till en mer normal nivå efter ett extremt gynnsamt ränteläge under föregående år. Detta medförde att föreningens räntekostnader 2011 ökade med ca 1,7 miljoner kronor jämfört med Utsikter för 2012 Inför 2012 höjde föreningen avgiften med 4%. De stora driftkostnaderna för el, vatten och uppvärmning sjönk under 2011 och utsikterna är goda att framförallt värmekostnaden, som står för en väldigt stor del av driftkostnaderna ska bli lägre Prognos 2013 och framåt Många omfattande projekt, framförallt byte av hissar och fönster ligger med i underhållsplanen för att påbörjas om ett antal år. Dessa projekt kommer att innebära stora investeringar, men samtidigt en årlig besparing på drifts- och reparationskostnader. Styrelsen arbetar för att avgiftsnivån för den kommande femårsperioden bör röra sig mellan oförändrad och en höjning i takt med inflationen. Årsavgifterna Årsavgiften för 2011 uppgick till 521 kr/kvm. Denna är oförändrad från Från januari 2012 höjdes avgiften med 4%. Arvoden Arvoden har utbetalats till styrelse och stämmovald revisor med kronor, exklusive sociala avgifter. Av dessa arvoden rör kronor den löpande verksamheten medan rör projekt. Ekonomisk ställning och resultat Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter utgör kronor, varav markvärde kronor. Fastigheterna var fullvärdeförsäkrade i Trygg-Hansa. I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Mwh Fjärrvärme / mån 2011 Till stämmans förfogande finns följande medel i kronor: Balanserat resultat Årets resultat Förändring av underhållsfond Summa överskott Styrelsen föreslår följande resultatdisposition: Balanseras i ny räkning Summa överskott Efter genomförd upprustning av fastigheternas ventilationssystem, kan vi nu se en potentiell besparing avseende föreningens värmeförbrukning. Trots att bytet innebar en betydande kostnad, bidrar investeringen till framtida energibesparingar och minskad driftkostnad. 9

10 Resultaträkning Not Årsavgifter och hyror Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Reparationer Planerat underhåll enligt underhållsplan Underhållsprojekt Fastighetsavgift och fastighetsskatt Driftskostnader Övriga kostnader Styrelsearbete och revision Avskrivningar anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Inkomstskatt avs tidigare år Årets resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande ur underhållsfond Förändring av underhållsfond Resultat efter fondförändring

11 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Kundfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Inbetalda insatser och emissionsinsatser Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit (beviljad kredit ) Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Medlemmarnas reparationsfond Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 Tilläggsupplysningar Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Inkomstskatt Från och med 1 januari 2007 ska bostadsrättsföreningar inte längre ta upp någon schablonintäkt av fastigheter. Som intäkt ska inte heller erhållna statliga räntebidrag för bostadsändamål tas upp. Avdrag får inte göras för ränta på lånat kapital som lagts ner i fastigheten, reparation och underhåll, återbetalning av statliga räntebidrag eller tomträttsavgäld. Till beskattning ska bostadsrättsföreningar ta upp inlösta och sålda bostadsrätter. Inkomstskatten uppgår till 26,3 % på skattepliktig inkomst. Underhåll/underhållsfond Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enligt anvisningar från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningens årsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktaganden ur fonden som tillägg till resultaträkningen. Dotterbolag koncernredovisning Föreningen har enligt not 12 dotterbolagen Stugab AB och tillfälligt även Täby Fjärrvärme AB. Koncernredovisning upprättas inte med hänvisning till Årsredovisningslagen 7 kap. 3a. Bolagen har obetydlig påverkan på resultat och eget kapital i förhållande till moderföreningens redovisning. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. 13

14 Följande avskrivningstider tillämpas Materiella anläggningstillgångar Byggnader Standardförbättringar och markanläggningar Inventarier, fastighetsinventarier 45-årig annuitetsplan 3-40 år, rak planering 5-10 år, rak planering Byggnader Avskr. tid Anskaffn. Ack. avskr. Avskrivn. Ack. avskr. Restvärde värde t o m 2010 år 2011 t o m år Mark har upptagits till anskaffningsvärdet. Standardförbättringar Avskr. tid Anskaffn. Ack. avskr. Avskrivn. Ack. avskr. Restvärde värde t o m 2010 år 2011 t o m 2011 Hissar 30 år Lokaler 10 år Fönster 30 år Värmeanl. 20 år Stamren. Et 1 40 år Stamren. Et 2 40 år Stamren. Et 3 40 år Stamren. Et 4 40 år Ventilation Et 1 40 år Digitala anslagstavlor 3 år Förvaltningskontor och bastu 10 år Förvkont o bastu Et 2 10 år Ventilation Et 2 40 år Digitala anslagstavl Et 2 3 år Paraboler 5 år Ventilation Et 4 40 år Förvkont o bastu Et 3 10 år Konfrum o kontor 10 år Digitala infotavl Et 2 3 år Uppgr bredbandsnät 6 år

15 Noter Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror lokaler Hyror p-platser Not 2 Övriga förvaltningsintäkter Pant- och överlåtelseavgifter * Ersättn avs nyckelbrickor, dagshyra av lokaler mm * från 16 september 2011 hanterar föreningen panter och överlåtelser i egen regi och intäkterna tillfaller föreningen. Not 3 Reparationer Lägenheter* Lokaler Tvättstugor Vatten/Avlopp Värme Ventilation El-installationer Tele/TV/Porttelefon Hissar Övriga installationer, låssystem Huskropp Gårdar och grönanläggningar Vandalisering * Beloppet för 2011 avser en vattenskada som är ett försäkringsärende där föreningen ännu inte fått utbetald ersättning från försäkringsbolaget. Not 4 Planerat underhåll Polering av golv Ventilation Områdeskontor och bastu Konferensrum Tilläggsisolering av brandtrappor Ombyggnad städförråd till toa Väderstation Not 5 Driftskostnader Försäkringar Tekn o ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel, städ * KabelTV Bredband till lägenh/lokaler Juridiska kostnader Revisionsarvoden Övriga driftskostnader Förstudie energibesparing Telefon, port- och nödtelefon Trädgårdsskötsel Jour, bevakning, utryckning Snöröjning Förbrukningsmaterial ** Vatten och avlopp El Uppvärmning Sophantering Självrisk Myndighetskrav * I beloppet år 2011 ingår uppstartskostnader för Stugab AB. ** I beloppet för år 2011 ingår uppstartskostnader för städ. Not 6 Övriga kostnader Fritidsmedel Medlemsinfo och marknadsföring Stämma och årsredovisning Kontorsmaterial och tillbehör Datorkostnader och datorkommunikation Programlicencer Föreningsavgift HSB Konsultarvoden Hantering av inkassoärenden Not 7 Styrelsearbete och revision Styrelsearvoden Mötesarvoden och styrelseomkostnader Föreningsvald revisor Representation, utbildning, friskvård Sociala kostnader Arvoden till styrelse som redovisas på projekt mm uppgår till kronor exkl sociala avgifter. Totala kostnader för styrelsearbete och revision har uppgått till kronor. 15

16 Not 8 Avskrivning av anläggningstillgångar Avskrivning byggnader Avskrivning standard förbättringar Avskrivning inventarier Not 9 Skatt på årets resultat Avser år Ändrade skatteregler för ränteintäkter. Not 10 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Mark Standardförbättringar Årets anskaffningar Standardförbättringar Summa anskaffnings värden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader Standardförbättringar Årets avskrivning byggnader Årets avskrivning standardförbättringar Summa ackumulerade avskrivningar Restvärde enligt plan vid årets slut Varav Byggnader Mark Standardförbättringar Taxeringsvärden bostäder lokaler Totalt taxeringsvärde varav byggnader Not 11 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 12 Specifikation andelar i koncernföretag Namn Andelar Bokfört Marknads (st, % ) värde värde Stugab AB ( ) 500, Täby Fjärrvärme AB ( )* 1000, * Detta belopp avses att splittas med övriga inblandade föreningar; Annexet, Farmen och Volten. Not 13 Långfristiga värdepappersinnehav Andel i HSB, upptagen till nominellt belopp Not 14 Andra långfristiga fordringar Fordran Stugab tom Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Fordran är räntefri. 16

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSBERÄTTELSE 2013 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 HSB Brf Storstugan i Täby

ÅRSREDOVISNING 2008 HSB Brf Storstugan i Täby ÅRSREDOVISNING 2008 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheten inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704 lägenheter. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall

HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall Ordlista FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar av årsredovisningen

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer