NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset sal C kl Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp) Cajsa Widqvist (s) Jacob Larsson (s) Louise Ankarfjäll (s) Micael Ardeheim (s) Jan Carle (m) ordf Ersättare Anne-Marie Wigertz (m) Kjell Ericson (m) Axel Johansson (c) Veronica Andersson (kd) Lena Stammel (mp) Eva Thunér Ohlsson (s) Carl-Åke Andersson (s) Karin Johansson (s) Abdullahi Dubet Ali (s) Nicklas Franzén (v) Övriga deltagare Robert Tholén, Erik Carlgren, Jonas Björnfoth, Kristina Dellrud, Kristina Ajaxon Underskrifter Sekreterare... Anna-Karin Lindblad Paragrafer Ordförande... Jan Carle Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Kommunstyrelsen Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli Underskrift... Anna-Karin Lindblad

2 KS 315 Fastställande av dagordningen På ordförandens förslag godkänner kommunstyrelsen att till dagordningen lägga följande ärenden: - Medgivande av närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden - Uppsägning av förvaltningsavtal rörande drift av Nyköpings Sport- och Mässcentrum AB Sammanträdet ajourneras för genomläsning av dukade handlingar.

3 KS 316 Dnr KK06/445 Taxa för miljönämndens verksamhet inom livsmedelsområdet Kommunfullmäktige fastställde den 14 mars 2006 ny taxa för miljönämndens verksamhet enligt djurskyddslagen, strålskyddslagen, livsmedelslagstiftningen och uppdragsverksamhet. Miljönämnden har på sammanträde behandlat en revidering av taxan för livsmedelsområdet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen utarbetat ett underlag för kommunernas taxor inom områdena livsmedel och foder. Miljöenheten föreslår att Nyköpings kommun så långt det är möjligt nyttjar detta underlag. I underlaget har SKL tagit hänsyn till de EG-förordningar som numera gäller inom dessa områden och de förändringar som detta fört med sig i det svenska regelverket. Regeringen beslutade om "förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter" och "förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel". I förslaget är avsnitten om foder och animaliska produkter borttagna då dessa, enligt de nya förordningarna, inte ska utföras av kommunerna i framtiden. Hur beräkning av timavgiften har utförts framgår av bilaga till tjänsteskrivelse daterad I föreliggande förslag förslås nämnden i framtiden kunna besluta om ändringar med utgångspunkt från konsumentprisindex. I och med detta besluts ikraftträdande upphör tidigare taxa att äga giltighet. Kommunstyrelsens förslag till beslut att fastställa taxa för Miljönämndens verksamhet inom livsmedelsområdet i enlighet med bilaga, samt att taxan ska börja gälla den 1 januari Bil KS 316

4 KS 317 Dnr KK06/446 Taxa för miljönämndens verksamhet enligt djurskyddslagen, strålskyddslagen samt för uppdragsverksamhet Med anledning av ändringar i livsmedelslagstiftningen har Miljönämnden föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om en separat livsmedelstaxa. Det medför att även taxan för miljönämndens verksamhet enligt djurskyddslagen, strålskyddslagen, livsmedelslagstiftningen och uppdragsverksamhet behöver ändras. Förutom de ändringar som föranleds av den nya taxan föreslås att beloppet per timme ändras i enlighet med den beräkning som gjorts för den nya livsmedelstaxan. I föreliggande förslag förslås nämnden i framtiden kunna besluta om ändringar med utgångspunkt från konsumentprisindex. I och med beslut om en ny taxa upphör tidigare taxa att äga giltighet. Kommunstyrelsens förslag till beslut att fastställa taxa för Miljönämndens verksamhet enligt djurskyddslagen, strålskyddslagen samt för uppdragsverksamhet i enlighet med bilaga samt att taxan ska börja gälla den 1 januari Bil KS 317

5 KS 318 Dnr KK06/447 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område I arbetet med att upprätta en taxa för livsmedelsområdet har en ny uträkning gjorts av kommunens kostnad per timme tillsynsstid. Kostnaden skiljer sig marginellt mellan livsmedel, miljöskydd, djurskydd eller annan tillsyn eller annat arbete att det är av oväsentlig betydelse. Miljönämnden föreslår därför att den nya beräkningen används även i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beräkningen har gjorts med utgångspunkt från budget för Främsta anledningen till en högra timtaxa är att det visat sig att mer tid än tidigare går åt för planering, utbildning, inlärning av ny lagstiftning, samordning, introduktion av nyanställda och liknande. För att inte behöva begära beslut i kommunfullmäktige om små ändringar som behövs för att taxan ska stämma överens med bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreslås även att detta delegeras till Miljönämnden. Kommunstyrelsens förslag till beslut att fastställa taxa för Miljönämndens verksamhet inom miljöbalkens område enligt förslag daterat , samt att taxan ska börja gälla den 1 januari Bil KS 318

6 KS 319 AK 3 Dnr KK06/448 Reglemente/bestämmelser och arvoden till kommunalt förtroendevalda i Nyköpings kommun gällande fr o m Arvodeskommittén har saknat skriftlig partiöverenskommelse. Samtal med gruppledare, opposition och delbeslut i fullmäktige har utgjort underlag för att kommittén därmed kan lägga fram betänkande enl. bilaga 1. Omfattande diskussion där olika synsätt framförts och till del beaktats har förekommit. Kommittén anser sig föranledd att noga följa utvecklingen allt med inriktning att vid eventuella snedfördelningar i arbetsmängd kontra ersättning ges möjlighet att föreslå eventuella justeringar under mandatperioden. Ett politiskt läge med ledning av kommunens verksamhet med fem partier som utgör en allians har inte förekommit tidigare vilket helt naturligt medfört att arvodesupplägget måste ges en något annorlunda konstruktion. Kommitténs målsättning har varit att i möjligaste mån bibehålla föregående års kostnadsramar. Detta har bl.a. medfört en reducering av arvodesnivåerna med 12 % samt att framräknade arvodesnivåer gäller för år 2007.Uppräkning av arvoden i enlighet med gällande reglemente sker först med början Ersättning till ledamöter och ersättare uppräknas enligt reglementet fr.o.m Arvodeskommitténs förslag till beslut att anta Reglemente/bestämmelser och arvoden till kommunalt förtroendevalda i Nyköpings kommun gällande fr o m i enlighet med bilaga att avseende kommunalråd, inrättade , KF 172, gäller arvoden och reglemente fr om , att fastställa föreslagna arvoden i enlighet med bilaga 1 till reglementet att uppdraga till kommittén att löpande under mandatperioden beakta förändringar som på olika sätt kan medför påverkan på de förtroendevaldas arbetsmängd, arbetssituation och ersättningsnivåer Bil AK 3

7 KS 319 AK 3 Dnr KK06/448 Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet görs ett förtydligande avseende arvoderingen av kommunfullmäktiges vice ordföranden; arvodet om 8540 kr avser både 1:e och 2:e vice ordföranden. Sålunda har de tidigare uppburit arvode om 4270 kr vardera. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arvodeskommitténs förslag och överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut samt Bil KS 319

8 KS 320 Dnr KK06/449 Medgivande av närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden För att kommunfullmäktiges ordförande skall erhålla en kontinuerlig och god insyn i de ärenden som skall tas upp för beslut av kommunfullmäktige föreslås att denna skall få närvara vid kommunstyrelsens sammanträden. Närvarorätten avser endast den del av sammanträdet som behandlar kommunfullmäktigeärenden. Förslaget kommer att medföra att planeringen av kommunfullmäktiges sammanträden lättare kan ske med god framförhållning. Ordföranden kommer också att på ett tidigt stadium var insatt i frågorna vilket gynnar kontakter såväl utåt som inåt i organisationen. Kommunstyrelsens förslag till beslut att kommunfullmäktiges ordförande medges närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden i enlighet med ovanstående under mandatperioden

9 KS 321 Dnr KK00/119 Uppsägning av förvaltningsavtal rörande drift av Nyköpings Sportoch Mässcentrum AB I samband med uppförande av Rosvallanläggningen tecknades ett avtal om den praktiska förvaltningen av kommunens driftsbolag för anläggningen, Nyköpings Sport- och Mässcentrum AB (NSM), mellan detta bolag och PEAB Förvaltning i Nyköping AB. Avtalet trädde i kraft och löper fram till , d v s under fem år. Om inte avtalet uppsäges senaste ett år innan, d v s senast , är det förlängt med tre år åt gången med samma uppsägningstid. Enligt kommunledningens önskemål vill man nu att detta avtal sägs upp för att senare under uppsägningsåret 2007 utreda och bestämma huruvida ny upphandling av driften skall göras eller andra lösningar komma till stånd såsom egen förvaltning eller utlösande av option om förvärv av anläggningen e d. Formellt består ett förvärv av anläggningen av lösande av andelar i kommanditbolaget Rosvalla samt lösande av kommanditbolagets lån. Sådant förvärv kan enligt optionsavtalet tidigast ske per mot lösande av resterande lån för anläggningen om drygt 205 milj kr. Uppsägning av avtalet skall formellt ske av styrelsen i NSM, som därmed erhåller kommunstyrelsens beslut som ägardirektiv. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen föredrar Robert Tholén. Kommunstyrelsen beslutar att som ägardirektiv till styrelsen i Nyköpings Sport- och Mässcentrum AB meddela att kommunen önskar att styrelsen innan kommande årsskifte skall säga upp förvaltningsavtalet med PEAB Förvaltning i Nyköping AB rörande förvaltningen av NSM/Rosvalla-anläggningen. Beslut till: Styrelsen i Nyköpings Sport- och Mässcenter AB Robert Tholén Martin Haase, PEAB

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2007 11 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2007 11 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B kl. 13.30-14.20 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-11-24 1 (37)

Kommunfullmäktige 2014-11-24 1 (37) Sida 1 (37) Plats och tid Mönsterås Bibliotek, måndagen den 24 november 2014 kl. 18.30-19.30 ande Roland Åkesson (C) Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Renée Solstad (S) Emma Magnusson (C) Lars Hollner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10. Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-20.40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Anders Gustavsson (S) (ersättare för Cecilia Vilhelmsson (S)),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-25 Sida 1 (58)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-25 Sida 1 (58) Sida 1 (58) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-16:50 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Fredrik Anderstedt (S), ej närvarande Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör Göran Eriksson (C), ej närvarande

Fredrik Anderstedt (S), ej närvarande Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör Göran Eriksson (C), ej närvarande Tid och plats, kl. 08:30-10.25, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Beslutande Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande, tjänstgör Sjunne Green (Båp), frånvarande, Lars-Göran Bromander (S) 'tiänstgör

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun.

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun. - Fastigheten - Ansökan - Bedömning Vansbro 8 kommun Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 3-1 0-07 KS Lb 55/2013 Ärende KS 2013/624 Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1256 Landstingsstyrelsen Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag

Läs mer