Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset sal B, kl Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp) Cajsa Widqvist (s) Louise Ankarfjäll (s) Micael Ardeheim (s) Jan Carle (m) ordf Eva Thunér Ohlsson (s) tj ers Ersättare Anne-Marie Wigertz (m) Kjell Ericson (m) Axel Wevel (c) Raija Ringberger (fp) Lena Nyambi (mp) Carl-Åke Andersson (s) Karin Johansson (s) Nicklas Franzén (v) Övriga deltagare Maud Andersson Pekkanen, Henrik Haugness, Magnus Bengtsson, Anna Edström, Lars Gustafsson, Palaemona Mörner, Erik Carlgren, Kenneth Hagström, Stefan Kindeborg Underskrifter Sekreterare... Anna-Karin Lindblad Paragrafer Ordförande... Jan Carle Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Kommunstyrelsen Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli Underskrift... Anna-Karin Lindblad

2 KS 35 Fastställande av dagordning På ordförandens förslag godkänner kommunstyrelsen att till dagordningen lägga ärende om nybyggnad av förskola i Kv Kompassen Arnö.

3 KS 36 Dnr KK10/13 Information Kurt Haggren, arbetsförmedlingen, redovisar öppet arbetslösa i Nyköping år, jobbgaranti för ungdomar samt jobb och utvecklingsgaranti. Vidare redovisas antalet nyanmälda platser i Nyköping samt sökande som erhållit arbete. I Nyköping är 4,2 arbetslösa och 3,8% ingår i åtgärd, av ungdomar är 6,4 % arbetslösa och 10,7% ingår i åtgärd. Lars Gustafsson informerar om antal hushåll med ekonomiskt bistånd samt total kostnad för ekonomiskt bistånd. Främsta orsakerna till nya ärenden är otillräcklig arbetslöshetsersättning samt arbetslöshet Magnus Bengtsson informerar om att det är stort intresse för markköp för närvarande (främst för byggnation av bostäder; hyresrätter). Exploatering av Kv Åkroken sker liksom färdigställande av projektering för bad i Kungshagen. Övriga aktuella ärenden som kommer att tas upp i kommunstyrelsen inom kort är VA-ledning Lappetorp, utbyggnad av Swenox, etapp två företagsparken, Karlslund samt Hamnvägens förlängning. Det är viktigt att erbjuda olika typer av bostadsmark. Kommunen är välförsedd med mark för flerbostadshus men behöver planera för ytterligare tomter för enfamiljshus. Henrik Haugness informerar att arbete sker för närvarande med alla utpekade områden enligt Översiktsplanen Palaemona Mörner informerar om Bo i Nyköping och antalet bruttoinflyttare under (före tillväxtsatsning) samt (under tillväxtsatsning). Snittet steg från 2000 till 2350 personer. Slutligen redovisas kampanjeffekter och kommande satsning på samverkan i lokala nätverk och verktyg för gemensam marknadsföring Stefan Kindeborg redovisar förslag till förändringar i LOU. Propositionen som läggs fram i mars/april innebär att marknadsskadeavgift < 10 mnkr införs. Vidare kan ogiltigt ingångna avtal förklaras ogiltiga. En nationell direktupphandlingsgräns införs om kr. Förändringarna innebär en smärre justering i riktlinjerna för upphandling.

4 KS 37 Dnr KK10/13 Kommundirektören informerar Resandeströmmar över kommungräns (potential samt kollektivt), uppdelning av stomtrafik, lokaltrafik samt stadstrafik. Vidare redovisas principer för ägarfördelning och förändring för produktion , ägarbidrag liksom förändring per kommun. Samtliga redovisningar med utgångspunkt från alternativ vision högtrafik.

5 KS 38 Dnr KK10/54 Avyttring av fastighet, genom ombildning av bostadsrätt, Byggmästaren 9, Nyköping Nyköpingshem AB har i skrivelse daterat inkommit med förslag till avyttring, genom ombildning till bostadsrätt, av fastigheten Byggmästaren 9, Nyköping. Enligt gällande bolagsordning och aktieägardirektiv ska frågan om ombildning avgöras av kommunfullmäktige i de fall hyresgästerna i en fastighet bildar bostadsrättförening och det föreligger en kvalificerad majoritet att förvärva. Av det villkorade köpekontraktet framgår att köpeskillingen föreslås uppgå till kkr med möjlighet till tilläggsköpeskilling enligt villkoren i pkt 2.2. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Urban Granström (S) avslag till framskrivet förslag. Ordföranden ställer, efter kommunstyrelsens godkännande, proposition på framskrivet förslag till beslut mot Urban Granströms avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller framskrivet förslag. Särskilt yttrande lämnas av Urban Granström (S). Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avyttring av fastigheten Byggmästaren 9, Nyköping, för ombildning av bostadsrätt. Bil KS 38

6 KS 39 Dnr KK07/186 Grönstrukturplan för Nyköpings kommun Grönstrukturplanen är en tematisk fördjupning av FÖP för Nyköpings tätort. Planen är vägledande för vilka grönområden och förbindelsestråk mellan gröna kilar som bör bevaras och vilka områden där exploateringsintrång kan prövas. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet görs inlägg av Raija Ringberger (FP). Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat utställningsutlåtande för utställningsversionen av Grönstrukturplan att anta bifogat förslag till antagandeversion av Grönstrukturplan

7 KS 40 Dnr KK10/69 Markbyte mellan Nyköpings kommun och Fastighets AB L E Lundberg Fastighets AB L E Lundberg äger sedan tidigare fastigheten Jakten 1 vid Brandholmen i Nyköpings Kommun. Bolaget har under ca 1.5 år arbetat med ett förslag om exploatering av fastigheten och detta förslag har resulterat i en utformning som är fastställd i detaljplan. För att kunna genomföra sin exploatering har exploateringsenheten fört diskussioner med bolaget om ett markbyte eftersom detaljplanen även innefattar mark som ägs av Nyköpings Kommun. Diskussionerna har förts med förutsättning att bolaget och kommunen byter mark och ett antal olika förslag har diskuterats. Det förslag som nu föreligger innebär att Nyköpings Kommun erhåller mark på fastigheten Bagartorp 1:1 mot att bolaget erhåller mark i anslutning till deras fastighet Jakten 1. Förslag till avtal bifogas Mark- och exploateringsenheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner avtal mellan fastighets AB LE Lundberg och Nyköpings kommun om markbyte i enlighet med bifogat avtal. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogat avtal om markbyte mellan Nyköpings Kommun och fastighets AB L E Lundberg. Beslut till: Samhällsbyggnad

8 KS 41 Dnr KK10/39 Finansiering av Sveriges Läkares Samfunds höstmöte 2010 Sveriges Äldre Läkares samfund är en intresseförening för pensionerade läkare, och en del av Sveriges Läkarförbund. Samfundet träffas två gånger årligen på olika platser i landet för att spegla den medicinska utvecklingen samt respektive orts kultur- och samhällsliv. I år är Arvidsjaur och Nyköping utsedda som värdorter. Samfundet ansöker i skrivelse daterad om ekonomiskt bidrag för genomförandet av sitt höstmöte september 2010, se bilaga. I ansökan uttrycker man en förhoppning att mötet även ska bli en god reklam för Nyköping. Kommunstyrelsen beslutar att anslå kr till Sveriges Äldre Läkares samfund för genomförandet av höstmöte september 2010, samt att anslaget tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel. Beslut till: Sveriges Äldre Läkares Samfund Ekonomi Kommunikation

9 KS 42 Dnr KK10/70 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2010 Av kommunallagens 6 kap 7 framgår att kommunens nämnder/styrelse ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta innebär att nämnderna/styrelsen själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt med hög rättsäkerhet. Kommunstyrelsen fastställde internkontrollreglemente Av reglementet framgår bland annat att nämnderna och KS har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden/styrelsen ansvarar för att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde samt att regler och anvisningar för den interna kontrollen fastställs. Utifrån kommunallagen och ovanstående internkontrollreglemente har bifogat förslag till internkontrollplan avseende verksamheter samt ansvar underställda kommunstyrelsen utarbetats för Uppföljning av resultatet av 2009 års internkontroll rapporteras i samband med respektive verksamhetsberättelse för 2009 och kommer därmed till Kommunstyrelsen för beslut i samband med Årsredovisning 2009, den 15 mars Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för kommunstyrelsen för Beslut till: Ekonomi

10 KS 43 Dnr KK 10/5 Delegationsärenden Förteckning över beslut fattade på delegation av: 1 Karl-Gunnar Andersson, mark- och exploateringsingenjör, avstående från den kommunala förköpsrätten 2 Robert Tholén, chefsjurist, avvisning enl. förvaltningslagen ang. för sent inkommet överklagande 3 Jan Carle, kommunstyrelsens ordförande, bidrag till Nyköpings Ungdomsfullmäktige avs. Sveriges Ungdomsråds inspirationshelg februari 4 Jan Carle, kommunstyrelsens ordförande, remissvar ang. biotopskydd på fastigheten Nykyrka Lida 1:1 5 Magnus Bengtsson, mark- och exploateringsingenjör, avstående från den kommunala förköpsrätten KK10/5 KK10/5 KK10/5 KK10/5 KK10/5 Kommunstyrelsen beslutar att lägga rubr delegationsärenden till handlingarna.

11 KS 44 Dnr KK10/2 Anmälningsärenden Nr Från Innehåll Dnr 1 Regionförbundet Sammanträdestider 2010 KK10/20 Sörmland 2 KD handläggarstab Årsrapport 2009 Uthållig kommun 07/100 3 Handikappförbunden Projekt Agenda 50 verktyg för våra rättigheter KK10/2 4 Sveriges kommuner och landsting Överenskommelse mellan staten, Sveriges kommuner och landsting om stöd till implementering av nationella riktinjer för missbruks- och beroendevård KK10/2 Kommunstyrelsen beslutar att lägga rubr anmälningsärenden till handlingarna.

12 KS 45 Dnr KK10/80 Nybyggnad av förskola i kv Kompassen Arnö Kommunstyrelsen uppdrog enligt 93 till Tekniska divisionen att projektera en ny förskola på Arnö och efter utförd upphandling återkomma till kommunstyrelsen för beslut om tilldelning av investeringsram. Den nya förskolan kommer att ligga inom två st olika detaljplaner, där byggnaden ligger inom fastställd detaljplan och planerat lekområde inom pågående detaljplanearbete. Totalkostnaden för byggnaden och mark inom fastställd detaljplan har efter genomförd upphandling beräknats till 37 mnkr för byggnation och 2 mnkr för inventarier. Då ingår 2,4 mnkr för projekteringen som anvisades enligt KS 93/08. Kommunstyrelsen beslutar att till tekniska divisionen anvisa 34,6 mnkr för byggande av ny förskola i kv Kompassen Arnö ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel, att till division barn, ungdom och kultur anvisa 2 mnkr för inventarier/utrustning ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel samt att tekniska divisionen återkommer till kommunstyrelsen med investeringsframställan för lekområdet när ny detaljplan är fastställd och upphandling genomförd. Beslut till: Tekniska divisionen Division Barn, utbildning och kultur Ekonomi

Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset sal B kl. 13.30-14.14 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2007 11 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2007 11 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B kl. 13.30-14.20 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011 03 28 ANSLAG/BEVIS. Beslutande. Ersättare

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011 03 28 ANSLAG/BEVIS. Beslutande. Ersättare Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Johannes Krunegård (mp) 1:e v ordf Anne-Marie Wigertz 2:e v ordf (m) Louise Ankarfjäll (s) Malin Hagerström (mp) Nicklas

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal C kl. 14.00-14.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2006-03-09. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Jill Roos

Kommunstyrelsen 2006-03-09. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Jill Roos SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 16.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset B-salen, 14.00-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande Sören Viking (S) Emmy Widqvist (S) Håkan Johansson (V)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1(32) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 09:05-12:05 (ajournering 10:15-10:30, 11:05-11:15 och 11:50-11:55) Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Plats och tid Sammanträdesrum A 1, kl. 15.25-17.40 ande Ajournering kl. 17.25-17.30 Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Lena Andersson (M) Micael Åkesson (M) Harald

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (14) Plats och tid Stadshuset Vetlanda kl. 13.15-15.30 Beslutande Ersättare Tommy Bohman, ordf. (S), Klas Håkanson (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och Ingemar Sturesson (KD). Agneta Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-12-14 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-27 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer