NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen ANSLAG/BEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset sal B, kl Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp) Cajsa Widqvist (s) Jacob Larsson (s) Jan Carle (m) ordf Eva Thunér Ohlsson (s) tj ers Carl-Åke Andersson (s) tj ers Ersättare Anne-Marie Wigertz (m) Kjell Ericson (m) Axel Wevel (c) Veronica Andersson (kd) Nicklas Franzén (v) Övriga deltagare Almir Malkoc, Palaemona Mörner, Dan Jansson, Maria Fredriksson, Margareta Domert, Erik Carlgren, Magnus Bengtsson, Lars Ahlgren, Jan Kviby, Henrik Haugness, Per Lindvall, Stig Ekström Underskrifter Sekreterare... Anna-Karin Lindblad Paragrafer Ordförande... Jan Carle Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Kommunstyrelsen Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli Underskrift... Anna-Karin Lindblad

2 KS 301 Fastställande av dagordning På ordförandens förslag godkänner kommunstyrelsen att till dagordningen lägga beslutsärenden Inköp digitala skyltar E4:an samt Medfinansiering av ny infart till Skavsta.

3 KS 302 Kommundirektören informerar En mindre organisationsförändring träder i kraft 1/ då projektoch planeringsfunktioner från Tekniska divisionen övergår till Samhällsbyggnad. Det rör sig om 3-4 tjänster och fråga har hanterats av fackförbunden. Lars-Åke Svensson informerar om ett erbjudande från företaget Bombardier. Företaget vill den 23/11 köra höghastighetståg på TJOG-banan mellan Oxelösunds och Nyköpings kommuner.

4 KS 303 Dnr KK09/6 Verksamhetsuppföljning per september 2009 Dan Jansson föredrar verksamhetsuppföljning per september Material delas ut. Kommunstyrelsen beslutar att lägga verksamhetsuppföljningen till handlingarna.

5 KS 304 Information Almir Malkoc redovisar arbetet med Hamnvägens förlängning. Detaljplan för området tas under veckan av Bygg- och tekniknämnden och projektering pågår. För närvarande finns det inga förseningar i projektplanen som avslutas hösten 2011 då slutbesiktning planeras.

6 KS 305 Dnr KK08/165 Inköp av digitala skyltar till E4:an I samband med beslutet om Profil- och gestaltningsprogram för E4:ans sträckning genom Nyköping gav kommunstyrelsen Kommunikationsavdelningen uppdraget att göra en översyn av digitala skyltar vid E4:an. Kommunstyrelsen beslutade då även att de skyltar med Bo i Nyköpingsmotiv vid E4:an som i dag är belysta med spotlights ska bytas ut mot bakgrundsbelysta skyltar. En översyn över lämpliga digitala skyltar har nu genomförts. För att stärka varumärket Nyköping och för att skapa en upplevelse av enhetlighet är det viktigt att de digitala skyltarna utseendemässigt hänger ihop med Bo i Nyköping-skyltarna. Förslaget för Bo i Nyköping-skyltarna har därför justerats, kostnaden är densamma. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen föredrar Palaemona Mörner ärendet. Inlägg i ärendet görs av Veronica Andersson (KD) och Urban Granström (S). Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Kommunikationsavdelningen att i enlighet med tidigare beslut inköpa och låta uppföra två stycken ljusskyltar för Bo i Nyköping-motiv till en kostnad av sammanlagt att uppdra åt Kommunikationsavdelningen att inköpa och låta uppföra två stycken ljusskyltar med digital textdel till en kostnad av sammanlagt att finansiera genomförandet via kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel. Beslut till: Kommunikation Ekonomi

7 KS 306 Dnr KK05/424 Försäljning av Svärdsklova 2:1 Kommunen köpte fastigheten Svärdsklova 2:1 för att säkerställa allmänhetens tillträde till området. Fastigheten har därefter detaljplanelagts för att möjliggöra att allmänt tillträde till bl.a bryggan, strandzonen, naturbad mm. Fastigheten har varit uthyrd till en person som har drivit camping. Hyresavtalet har byggt på principen att hyran skall vara låg mot att drift och underhåll av fastigheten skall bekostas av hyresgästen. Detta har emellertid inte genomförts varför kommunen nu har sagt upp avtalet och överenskommit med hyresgästen om avflytt från fastigheten till den 1:a november. Mark- och exploateringsenheten föreslår att fastigheten delas i 3 områden som vardera följer de tankar som har uttryckts i detaljplanearbetet. Del 1 omfattar de ytor som kan användas i camping/konferensverksamhet. Området är markerat med 1 på bifogad karta. Ytan föreslås säljas som en sammanhängande del. Denna del av fastigheten bjuds ut till försäljning snarast för att möjliggöra verksamhet i området till sommaren Del 2 omfattar området som är planlagt för bostäder markerat med 2 på bifogad karta. Området föreslås att säljas i en markanvisningstävling där mark- och exploateringsenheten får i uppdrag att utarbeta ett förslag till villkor. Del 3 omfattar området som är planlagt för bostäder markerat med 3 på bifogad karta. Området föreslås att fastighetsbildas för flera tomter som sedan säljs till privatpersoner. Enheten föreslår också att kommunen ansöker om bildande av en samfällighet där ovanstående enheter ingår och som får till uppgift att förvalta reningsverk, vattenverk, naturområden samt övriga ytor inom området.

8 KS 306 Dnr KK05/424 Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen föredrar Magnus Bengtsson och Henrik Haugness ärendet. Urban Granström (S) yrkar i 1:a hand på återremiss och i 2:a hand på avslag i den del som avser område 1. Ordföranden ställer efter kommunstyrelsens godkännande proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att det ska svagöras idag. Därefter ställer ordföranden proposition på framskrivet förslag mot Urban Granström ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Mark- och exploateringsenheten att genomföra försäljning av fastigheten Svärdsklova 2:1 i tre delar. 1. Område för camping och konferensverksamhet markerat med 1 på bifogad karta. 2. Utarbeta förslag till markanvisningstävlingprojektering för område markerat med 2 på bifogad karta. 3. Fastighetsbilda samt att sälja området markerat med 3 till privatpersoner. att uppdra åt Mark- och exploateringsenheten att ansöka om och bilda en samfällighetsförening för förvaltning av ytor inom området samt reningsverk, vattenverk. Mot beslutet reserverar sig skriftligen Urban Granström (S), Jacob Larsson (S), Cajsa Widqvist (S), Eva Thunér Ohlsson (S) och Carl-Åke Andersson (S). Bil KS 306

9 KS 307 Dnr KK09/6 Delårsrapport per Delårsrapport har upprättats med förvaltningsberättelse för koncernen och kommunen. Revisionens utlåtande är inte färdigställt varför det kommer att dukas till kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport per med förvaltningsberättelse för koncernen och kommunen

10 KS 308 Dnr KK09/390 Förslag till krishanteringssystem för Nyköpings kommun, enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Enligt lagen (2006:544) ska kommunerna för varje mandatperiod fastställa en krisledningsplan för hur man skall hantera en extraordinär händelse. Föreliggande förslag fastställer hur kommunens krisledningsarbete skall planeras, organiseras och bedrivas och är en handlingsplan för inträffade händelser som på en övergripande nivå kräver en snabb och kraftfull samordning av kommunens resurser. Tjänsteman i beredskap, så kallad TiB, har blivit en etablerad funktion i samhällsviktiga verksamheter. En ständigt tillgänglig tjänsteman är en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna agera snabbt och effektivt i det akuta skedet av en oönskad händelse. Huvuduppgiften för TiB i Nyköpings kommun är att säkerställa kommunledningens tillgänglighet och hanteringsförmåga vid kriser och extraordinära händelser. TiB funktionen övertar ej ansvaret från den verksamhet som drabbats av en oönskad händelse. Sekreteraren föredrar redaktionell ändring avs. felaktig benämning av Migrationsverket. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Krisledning för Nyköpings kommun som styrdokument för kommunens krishanteringsarbete och handlingsplan för hantering av inträffade händelser, i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelse daterad att Räddningschef i beredskap (Rcb) i och med att detta dokument börjar gälla även upprätthåller funktionen Tjänsteman i Beredskap (TiB), att delegera ansvaret för sådana uppdateringar av innehållet som inte har normativ eller strategisk betydelse till säkerhetssamordnaren eller dennes ersättare,

11 KS 309 Dnr KK09/51 Fastställande av skattesats 2010 Enligt kommunallagen 8 kap ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesats för det kommande året. Fullmäktige är skyldiga att fastställa skattesatsen före november månads utgång. Om det finns synnerliga skäl kan skattesatsen därefter ändras under december månad. Kommunstyrelsen beslutade 28 september 2009 om budget 2010 med flerårsplan för 2011 och Budgetförslaget var baserat på en oförändrad skattesats men saknade förslag till beslut om skattesats för Syftet med att senarelägga beslutet om skattesats var att invänta de slutliga förutsättningarna för den planerade skatteväxlingen med landstinget. Förutsättningarna för skatteväxlingen är fortfarande inte fastlagda men för att leva upp till bestämmelserna i kommunallagen föreslås nu oförändrad skattesats Den förändring av skattesatsen som blir följden av den överenskomna skatteväxlingen med landstinget får anses utgöra grund för att med hänvisning till synnerliga skäl justera skattesatsen i december. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utdebitering av kommunalskatt till 21:28 kronor/skattekrona.

12 KS 310 Dnr KK07/116 Svar på motion om sammanhållen hemsjukvård Rubricerat motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde av Jacob Larsson (S), Elsie-Marie Medström (S) och Lilian persson (S). Motionärerna yrkar att Nyköpings kommun inleder ett aktivt arbete i syfte att påbörja en samverkan om sammanhållen hemsjukvård mellan övriga kommuner i Sörmland samt landstinget Sörmland. Vidare yrkar motionärerna att Nyköpings kommun tar ett betydande ansvar i detta arbete. Kommunstyrelsen har avvaktat diskussionerna med landstinget om en överföring av hemsjukvården till kommunens ansvar. Äldre och handikappnämnden har under innevarande år beretts tillfälle att yttra sig. Av nämndens yttrande, behandlat vid sammanträde , framgår att Nyköpings kommun har varit en drivande part i de diskussioner som förts med landstinget. Dock har frågan ägt en omfattande komplexitet då länets andra kommuner varit involverade samt då utredning om giltigheten i Ädel-reformen 1992 har genomförts. Konkreta förhandlingar kring överföringen av hemsjukvård och därmed också skatteväxling har skett under tidig höst Arbetet med skatteväxling går helt i motionärernas inriktning varför större delen av motionen redan kan anses vara genomförd. I anledning av det arbete som skett genom förhandlingar om överföring av hemsjukvård från landstinget till kommunerna har motionen till stora delar redan uppfyllts varför kommunledningskansliet föreslår att bifall av densamma. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet tackar Jacob Larsson (S) för svaret. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen samt att därmed anse motionen besvarad.

13 KS 311 Dnr KK09/126 Svar på motion ang. att utreda förutsättningar för ett föreningshus på Träffen Rubricerad motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde av Gunilla Lysell (mp). Motionären tillhandahöll ytterligare material till motionen. Då detta material inte underställts kommunfullmäktige har det dock inte beaktats i beredningen. Kommunfullmäktige fattade beslut om att uppdra åt Mark- och exploateringsenheten att starta försäljningsarbete gällande bl.a. Träffen. Inför försäljningen bedömdes en ändring av gällande detaljplan nödvändig för att reglera vilka verksamheter som kan vara lämpliga i området när ny ägare finns. Ytterligare skäl för förändrad detaljplan var möjliggörande för avstyckning och försäljning. I detaljplanen kommer Träffen att tillåtas att användas till förskola, skola, kultur, kontor samt handel o.dyl. I detaljplanearbetet har även ett område för nya bostäder och en ny förskola lagts fast. Dessa kommer inte att ingå i försäljningen av Träffen. Detaljplanen, som antogs av kommunfullmäktige , har varit överklagad; överklagandet har dock avslagits av Länsstyrelsen i Södermanland. Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för området i syfte att dels avstycka och försälja och dels i syfte att reglera användningen av mark. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om försäljning; kommunens hållning i fråga om framtida användning av Träffen i kommunal regi bör därför ligga fast. Det möter inga hinder för intressenter att bilda föreningshus av Träffen enligt den nya detaljplanen. Kommunledningskansliet föreslår att försäljningsprocessen fortsätter i enlighet med avgivet uppdrag och att någon utredning om det framtida användandet inte görs. Motionen föreslås därför avslås.

14 KS 311 Dnr KK09/126 Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Urban Granström (S) bifall till motionen. Ordföranden ställer, efter kommunstyrelsens godkännande, proposition på framskrivet förslag mot Urban Granströms yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen samt att därmed anse motionen besvarad. Mot beslutet reserverar sig Urban Granström (S), Jacob Larsson (S), Cajsa Widqvist (S), Eva Thunér Ohlsson (S) och Carl-Åke Andersson (S).

15 KS 312 Dnr KK09/173 Svar på motion om införande av klassmorfar/klassmormor Rubricerad motion väcktes av Staffan Folke (V) vid kommunfullmäktiges sammanträde Motionären yrkar att Barn- och ungdomsnämnden utreder hur klassmorfar ska kunna implementeras samt att det i kommande budgetförhandlingar avsätts medel för allmänt införande av klassmorfar i kommunens skolor. Klassmorfar för barnen är politisk och religiöst obundna ideella föreningar vilka uppkom i mitten av 1990-talet med syfte att förstärka vuxennärvaron i grundskolan. Kriterierna för att bli klassmorfar/klassmormor är enligt föreningarna att den sökande är en vuxen, mogen och ansvarskännande arbetssökande. Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår att det är ytterst viktigt att personal inom grundskolan har adekvat utbildning för sitt uppdrag för att kunna upprätthålla en god kvalitet. Att anställa personal i kommunens grundskolor, utan formell lärarkompetens, är därför inte förenligt med nämndens krav på kvalitet. Det finns från kommunen inga ambitioner att centralt reglera frågan om klassmorfar, produktionen skall utifrån sin profession ta ställning vilka rekryteringar som behöver göras för att nå det fastställda övergripande målet om goda kunskapsresultat för kommunens elever. Kommunledningskansliet föreslår därmed att motionen avslås. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen samt att därmed anse det besvarat.

16 KS 313 Dnr KK08/131 Detaljplan för del av Arnö 1:3 (Karlslund), Kuggnäs, Nyköping, Nyköpings kommun Syftet med detaljplanen är att få till stånd en livfull stadsdel med c:a 350 bostäder, småbåtshamn och gästhamn där underlag och möjligheter ges för boende i kombination med verksamheter. Planförslaget ger Arnö en ny stadssiluett, som förstärker upplevelsen av Nyköping som en stad vid Stadsfjärden och havet. Området är inte planlagt tidigare. I fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort, antagen av kommunfullmäktige , är planområdet redovisat som ett område där förutsättningar för planläggning för bostadsbebyggelse, trädgårdsstad, ska prövas. Tätheten ska vara tillräckligt stor för att skapa underlag för kollektivtrafik och service. Den befintliga bebyggelsen vid Karlslund är angelägen att behållas och där föreslås ett glesare bebyggelsesätt med inspiration av äldre sörmländsk bybebyggelse. Planförslaget redovisar i övrigt en bebyggelse med småstadskaraktär och med ett tätt och lågt byggnadssätt. Bostadshusen placeras i gatuliv så att stadsmässiga gaturum och torg bildas. I hamnkvarteren föreslås små 2-3- vånings flerbostadshus. En småbåtshamn kan byggas ut för cirka 200 platser, vilket är ett antaget behov för båtinnehavet på Arnö. En gästhamn med pir kan anläggas och utrymme för olika typer av service finns i området. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av ARNÖ 1:3 m fl, (Karlslund) Kuggnäs, Nyköping, Nyköpings kommun upprättad , reviderad

17 KS 314 Dnr KK09/50 Medfinansiering av Citybanan Företrädare för kommuner och landsting i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län tecknade den 19 december 2007 avtal med staten om att lämna bidrag till Citybanans utbyggnad med totalt 2 miljarder kronor. Nyköpings kommuns andel av bidraget är 57 miljoner kronor jämte indexjusteringar. Av avtalet följer även åtagande från staten att vidta andra infrastrukturåtgärder utöver genomförandet av Citybanan till nytta för bidragande kommuner och landsting. Regeringen godkände avtalet med vissa ändringar den 18 december 2008 och gav Banverket i uppdrag att förvalta avtalet för statens räkning. Det slutliga avtalet med staten tecknas av respektive läns länstrafikbolag under förutsättning att kommunerna och landstingen fattar erforderliga beslut. Den 20 maj 2009 beslutade regeringen att senarelägga senaste tidpunkt för de kommunala parterna att besluta om godkännande av avtalet till 30 november Utbetalningsplanen innebär att utbetalningarna inleds med 10 % år 2013, 15 % år 2014 och därefter 25 % per år Citybanan är planerad att öppnas för trafik under Om parterna vid kontrollstation under 2014 finner att denna tidplan inte är realistisk, eller att parterna inte uppfyller sina respektive delar i avtalet, ska parterna avtala om reviderad utbetalningsplan för åren därefter så att utbetalning sker med lika belopp per kalenderår för åren 2014 fram till och med det år då Banverket bedömer att Citybanan kan öppnas för trafik. I Södermanlands län är Länstrafiken Sörmland AB (LSAB) avtalsslutande part. Verksamheten som omfattas av avtalet ligger utanför ordinarie uppdrag för LSAB. För att hantera uppdraget avseende Citybanan föreslås därför ett kompletterande uppdragsavtal (bilaga 1) mellan aktieägarna och LSAB samt en förändring i bolagsordningen för LSAB (bilaga 2). För att medfinansieringen ska kunna hanteras som en kapitalkostnad under en längre tidsperiod har regeringen i proposition 2008/09:228 föreslagit en ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning. I propositionen föreslås en avskrivningstid på 15 år. I den ursprungliga utredningen (SOU2009:21) föreslogs att avskrivningstiden ska motsvara bedömd nyttjandeperiod.

18 KS 314 Dnr KK09/50 Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar Lars-Åke Svensson ärendet. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Länstrafiken Sörmland AB ingår Avtalet med staten om medfinansiering av Citybanan m.m med de ändringar som regeringen beslutat (Uppdrag att förvalta nämnda avtal) samt (Ändring av tidpunkter för godkännande av samma avtal), att godkänna kompletterande uppdragsavtal (bilaga 1) med Länstrafiken Sörmland AB och övriga aktieägare i Länstrafiken Sörmland AB angående medfinansiering av Citybanan, att anslå de medel som Nyköpings Kommun enligt komplettering av uppdragsavtalet ska bidra med ( kronor jämte indexjustering), att utbetalningarna fr o m år 2014 och framåt sker först efter avstämningstidpunkten enligt avtalet, att finansiera bidraget genom årliga avskrivningar i KS inom ramen för ordinarie budgetarbete de berörda åren, att godkänna förslag till ändringar i bolagsordning för Länstrafiken Sörmland AB enligt bilaga 2, att utse Curt Eriksson (kd) att på bolagsstämma i Länstrafiken Sörmland AB företräda Nyköpings Kommun och där rösta för att föreslagen bolagsordning för Länstrafiken Sörmland AB genomförs samt att villkora besluten i föregående att-satser av att lagen (1997:614) om kommunal redovisning ändras i enlighet med förslagen i utredningen Redovisning av kommunal medfinansiering (SOU2009:21).

19 KS 315 Dnr KK06/31 Revidering av Riktlinjer för Introduktionsersättning till flyktingar Enligt beslut i kommunfullmäktige utbetalas introduktionsersättning som stöd till försörjning av flyktingar. En förutsättning är att en individuell introduktionsplan upprättats med självförsörjning genom eget arbete som mål och att den enskilde följer den upprättade planen. För nyanlända flyktingar ordnas således undervisning, praktik och aktiviteter för att underlätta integrering i svenskt arbetsliv och samhälle. Detta introduktionsprogram är att jämställa med heltidsarbete, vilket innebär att större delen av dagen är schemalagd fem dagar i veckan. Ett villkor för introduktionsersättning är fortfarande att flyktingen följer en introduktionsplan som upprättats av kommunen i samråd med den enskilde flyktingen. Om flyktingen inte följer den upprättade planen kan kommunen besluta att introduktionsersättning inte betalas ut. Detta beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Social och arbetsmarknadsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjer för introduktionsersättning till flyktingar. Bil KS 315

20 KS 316 Dnr KK04/115 Revidering av Riktlinjer för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om reviderat regelverk för föreningsbidrag. Regelverket har remitterats till 21 föreningar vars synpunkter i vissa delar har beaktats i det nu framtagna förslaget. Av nämndens beslut framgår att mer precisa regler avseende bidrag till främst kulturföreningar, sociala föreningar samt handikapp och pensionärsföreningar behöver arbetas fram. Utöver detta bör även kriterier för bidrag till övriga föreningar ses över. Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun samt att uppdra åt Kultur- och fritidsnämnden att precisera riktlinjerna så förnyat beslut kan fattas av kommunfullmäktige senast februari Bil KS 316

21 KS 317 Dnr KK09/401 Valdistrikts- och valkretsindelning samt fastställande av antalet kommunfullmäktigeledamöter och ersättare inför 2010 års allmänna val I enlighet med Vallagen 4 kap 13 och 17 skall kommunen året före allmänna val i riket göra en översyn av valkrets- och valdistriktsindelningen mm. I anledning härav har företagits en översyn av dessa förhållanden. Det har därvid konstaterats att det ej föreligger några legala krav, som föranleder att någon ändring i dessa avseenden måste ske. En viss justering bör dock göras innebärande att fastigheten Rosenkälla!:3 (Trillingsbergs äldreboende) förs från VD 16 Brandholmen till VD 17 Bryngelstorp, då detta av misstag blev en enklav inom fel område vid förra valdistriktsjusteringen. När det gäller antalet ledamöter som skall utses till kommunfullmäktige, framgår av Kommunallagen 5 kap 1, att antalet som Nyköpings kommun måste utse, är sextioen (61) ledamöter (minimum när antalet röstberättigade i kommunen överstiger st, vilket det gör i Nyköping). Detta antal utses f n och det föreslås inte någon utökning. Antalet ersättare skall enligt kommunallagen 5 kap 4 bestämmas till högst hälften (1/2) av det antal ledamöter som varje parti erhåller i fullmäktige. Inte heller här föreslås någon förändring. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att valdistriktsindelningen i kommunen skall justeras vad gäller VD 16 Brandholmen och VD 17 Bryngelstorp enligt bilaga och i övrigt vara oförändrad (31 st VD), se bilaga 1, att valkretsindelning i kommunen skall vara oförändrad (3 st VK), se bilaga 2, att antalet ledamöter i kommunfullmäktige som skall utses vid valet 2010 skall var oförändrat sextioen (61) stycken, att antalet ersättare i kommunfullmäktige som skall utses vid valet 2010 skall oförändrat uppgå till hälften (1/2) av det antal platser, som varje parti erhåller i kommunfullmäktige, samt

22 KS 317 Dnr KK09/401 att hos länsstyrelsen hemställa om fastställelse av fullmäktiges beslut om valdistrikts- och valkretsindelning resp underrätta länsstyrelsen om antalet ledamöter och ersättare som skall utses.

23 KS 318 Dnr KK08/226 Avbrutet försäljningsuppdrag för Flickskolan 7 resp. 12 Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt Mark- och exploateringsenheten att genomföra en försäljning av Flickskolan 7 resp 12. Eftersom området omfattas av en Stadsplan behövdes tänkbara användningsområden specificeras innan försäljning. Efter beslut i kommunstyrelsen den startade ett arbete att upprätta en detaljplan för området. I samband med detta arbete aktualiserades de stora arkeologiska lämningarna som finns på platsen. Ett flertal alternativ för att säkra allmänhetens tillträde till dessa lämningar har tagits fram vid en ev försäljning. Samtliga alternativ innebär omfattande arbeten i området men fynden kommer ändå att bli begränsade för allmänheten. Mark- och exploateringsenheten föreslår därför att uppdraget om försäljning av flickskolan 7 resp 12 avbryts och fastigheten kvarstår i kommunens ägo. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avbryta mark- och exploateringsenhetens uppdrag om försäljning av Flickskolan 7 resp 12.

24 KS 319 Dnr KK06/445 Revidering av taxa för Miljönämndens verksamhet inom livsmedelsområdet Då förordning (SFS 2006:1166 om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel) ändrats vad gäller prövning och godkännande av livsmedelsverksamhet till att endast kräva registrering samt att tidpunkten då den första årliga avgiften ska erläggas har tidigarelagts behöver Miljönämndens taxa för livsmedelstillsynen ändras. Miljönämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad taxa för Miljönämndens verksamhet inom livsmedelsområdet 2009 att taxan börjar gälla den 1 december 2009, exklusive 11 Årlig kontrollavgift samt att taxan i sin helhet börjar gälla den 1 januari 2010, Bil KS 319

25 KS 320 Dnr KK02/287 Medfinansiering av ny infart till Skavsta Kommunstyrelsen gav i uppdrag till exploateringsenheten att förhandla med Vägverket och flygplatsen om genomförandet av den nya tillfartsvägen. Projektering av vägen har pågått under ett antal år och tiden för genomförande närmar sig. Förhandlingar med Vägverket har pågått under lång tid och har inneburit bl.a. ändrade förutsättningar för finansiering. Vägverket har fått mindre tilldelning av medel, endast 70% av tidigare tilldelad ram, för investeringar i infrastruktur vilket innebär att Vägverket ställer krav på Nyköpings kommun att medfinansiera den nya tillfarten till Skavsta. Förhandlingarna har resulterat i ett avtalsförslag; detta avtal innebär att Vägverket betalar 19 mnkr och Nyköpings kommun 8 mnkr. I ett kommande avtal förväntas dessutom Nyköpings kommun förskottera medel till Vägverket. Vidare ska Nyköpings kommun bekosta och uppföra den norra delen av infarten vilket beräknas kosta ca 5 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera kostnad för medfinansieringen av tillfartsväg Skavsta ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal med Vägverket avs. medfinansiering av ny tillfart till Skavsta samt

26 KS 321 Dnr KK09/47 Fortsättning av företagscollege Under 2008 och första halvan av 2009 förändrades arbetsmarknaden i Östra Sörmland dramatiskt och framför allt tillverkningsindustrin fick en starkt inbromsad orderingång. Detta ledde till höga varsel- och arbetslöshetssiffror. Såväl inom respektive företag som ute på en allt mer konkurrenskraftig arbetslöshetsmarknad gällde det för den enskilde att stå väl rustad för att kunna ha en chans. Behovet av att samordna utbildningsinsatser, att ta tillvara nyckelkompetens samt att skapa en struktur framkom mycket tydligt. Med anledning av detta beslutade Nyköpings kommun att satsa totalt 2 miljoner kr för att bygga upp ett College för Vuxna i samverkan med näringslivet för att i första hand hjälpa industriföretagen med kompetensinsatser i samband med varsel och uppsägning Projektet FöretagsCollege startade 1 mars 2009 och avslutas 31 december 2009 Förslag föreligger att arbeta fram ett förslag till fortsättning av kompetensutvecklande insatser för det lokala näringslivet efter att projekt företagscollege avslutas vid årsskiftet. För att säkerställa ett aktivt deltagande i styrning och beställning av insatser, föreslås att förutsättningarna för att bilda en ekonomisk förening från och med 1 januari 2010 undersöks. Genom en ekonomisk förening får deltagande parter ett reellt inflytande över planering och genomförande av insatser. Förslag på representation i styrgrupp, Nyköpings kommuns roll, samt förslag till fortsatt drift tas fram. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen föredrar stig Ekström ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att ge Campus Nyköping i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att bilda en ekonomisk förening fr o m den 1 januari 2010 tillsammans med parter från det lokala näringslivet samt att senast den 1 december 2009 återkomma till kommunstyrelsen med rapport kring förutsättningarna för att bilda en ekonomisk förening samt förslag till beslut om fortsättning fr o m den 1 januari Beslut till: Kunskapens Hus

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 10 16 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 10 16 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B kl 13.30 15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Jan Carle (m) vice ordf. Carl-Åke Andersson (s) Eva Thunér Ohlsson (s) Saga-Britt Landelius (s) Cajsa Carlsson Widqvist

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal C kl. 14.00-14.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson

Läs mer

Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset sal B, kl 13.30-15.15 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2008 02 18 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2008 02 18 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B kl. 13.30-14.35 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp) Cajsa Widqvist (s) Jacob Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli Plats och tid Stadshuset, Sal A, Kl 19.00-20.00 Ledamöter Se bilagd förteckning KF 71 Tjänstgörande ersättare Se bilagd förteckning KF 71 Ersättare Se bilagd förteckning KF 71 Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset sal B kl.09.00-11.30 13.30-14.35 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Leif Larsson (mp) Cajsa

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011 03 14 ANSLAG/BEVIS. Beslutande. Ersättare

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011 03 14 ANSLAG/BEVIS. Beslutande. Ersättare Plats och tid Stadshuset sal B, kl 13.30-15.45 Ledamöter och ersättare Beslutande Johannes Krunegård (mp) 1:e v ordf Anne-Marie Wigertz 2:e v ordf (m) Cajsa Widqvist (s) Jacob Larsson (s) Louise Ankarfjäll

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli Plats och tid Stadshuset, Sal A, Kl 19.00 20.30 Ledamöter Se bilagd förteckning KF 126 Tjänstgörande ersättare Se bilagd förteckning KF 126 Ersättare Se bilagd förteckning KF 126 Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Ordförande... Ulla-Karin Danielsson. Justerande... Eva Sjöström ANSLAG/BEVIS

Ordförande... Ulla-Karin Danielsson. Justerande... Eva Sjöström ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal kl 17.00-17.10 Ledamöter och ersättare Beslutande Ulla-Karin Danielsson (S), ordf Karina Josevski (MP) Staffan Folke (V) Eva Sjöström (M) Kent Gustafsson (C) Johan Munthe (FP)

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumla Folkets hus - Teatern, 2011-10-18, klockan 17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Raymonda Kourie (KD) Stefan Svensson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli Plats och tid Stadshuset, Sal A, kl. 19.00 20.00 Ledamöter Se bilagd förteckning KF 106 Tjänstgörande ersättare Se bilagd förteckning KF 106 Ersättare Se bilagd förteckning KF 106 Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset sal B, kl 13.30-14.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Cajsa Widqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (12) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 19 oktober, klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (12) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 19 oktober, klockan 2009-10-19 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 19 oktober, klockan 18.00 20.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Olle Thorell (S) Anders Rydell (S) BrittInger

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Ordförande... Adéle Bergentoft. Justerande... ANSLAG/BEVIS

Ordförande... Adéle Bergentoft. Justerande... ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset, Sal A, kl. 19.00 20.20 Ledamöter Se bilagd förteckning KF 41 Tjänstgörande ersättare Se bilagd förteckning KF 41 Ersättare Se bilagd förteckning KF 41 Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunchefen Tommy Jansson och kommunsekreterare Eva Kristina Andersson.

Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunchefen Tommy Jansson och kommunsekreterare Eva Kristina Andersson. Kommunstyrelsen 1 (5) Plats och tid Centrumgården, Karlavägen 1, Kungsör, måndagen den 26 oktober 2009, klockan 17.00-17.45. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2005 02 07 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2005 02 07 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl 13.30-15.45 Ledamöter och ersättare Beslutande Jan Carle (m) vice ordf. Carl-Åke Andersson (s) Saga-Britt Landelius (s) Cajsa Carlsson Widqvist (s) Göran Silfverling

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli Plats och tid Stadshuset, Sal A, kl. 19.00 22.00 Ledamöter Se bilagd förteckning KF 52 Tjänstgörande ersättare Se bilagd förteckning KF 52 Ersättare Se bilagd förteckning KF 52 Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset sal B kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2008-01-22. Joachim Nordlund (v)... Anne-Marie Skölin.... Arne Persson

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2008-01-22. Joachim Nordlund (v)... Anne-Marie Skölin.... Arne Persson SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Skolkansliet, kl 08.30 10.10 Beslutande Arne Persson (kd) ordf Sven-Erik Carlsson (c) v ordf Margareta Skalin (s) Stephan Bergman-Paul (s) Tjänstgörande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli Plats och tid Stadshuset, Sal A, kl. 19.00 20.35 Ledamöter Se bilagd förteckning KF 76 Tjänstgörande ersättare Se bilagd förteckning KF 76 Ersättare Se bilagd förteckning KF 76 Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (10) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-07 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle kl 14.00 15.20 Paragrafer 6-13 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid/plats 2016-10-14 Kommunledningskontoret

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018

Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Datum 2017-08-24 Diarienummer KSN-2016-1303 Valnämnden Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 Förslag

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 11 06 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 11 06 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B kl. 13.30-14.50 Ledamöter och ersättare Beslutande Jan Carle (m) vice ordf. Carl-Åke Andersson (s) Eva Thunér Ohlsson (s) Saga-Britt Landelius (s) Cajsa Carlsson Widqvist

Läs mer

Inger Hult BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Inger Hult BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag VALNÄMNDEN 2017-04-18 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 16.00-16.45. Beslutande Annie-Marie Carlsson (M) ordförande, Michael Hagberg (S) 1:e vice ordförande, Katarina Rosenlund-Svensson (S)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) 1(13) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.30-17.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 09.00-14.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) 326-335 13.30-14.30 Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson

Läs mer