NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset sal B, kl Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp) Cajsa Widqvist (s) Jacob Larsson (s) Jan Carle (m) ordf Eva Thunér Ohlsson (s) tj ers Carl-Åke Andersson (s) tj ers Ersättare Anne-Marie Wigertz (m) Kjell Ericson (m) Axel Wevel (c) Veronica Andersson (kd) Nicklas Franzén (v) Övriga deltagare Almir Malkoc, Palaemona Mörner, Dan Jansson, Maria Fredriksson, Margareta Domert, Erik Carlgren, Magnus Bengtsson, Lars Ahlgren, Jan Kviby, Henrik Haugness, Per Lindvall, Stig Ekström Underskrifter Sekreterare... Anna-Karin Lindblad Paragrafer Ordförande... Jan Carle Justerande... Urban Granström ANSLAG/BEVIS Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Kommunstyrelsen Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli Underskrift... Anna-Karin Lindblad

2 KS 301 Fastställande av dagordning På ordförandens förslag godkänner kommunstyrelsen att till dagordningen lägga beslutsärenden Inköp digitala skyltar E4:an samt Medfinansiering av ny infart till Skavsta.

3 KS 302 Kommundirektören informerar En mindre organisationsförändring träder i kraft 1/ då projektoch planeringsfunktioner från Tekniska divisionen övergår till Samhällsbyggnad. Det rör sig om 3-4 tjänster och fråga har hanterats av fackförbunden. Lars-Åke Svensson informerar om ett erbjudande från företaget Bombardier. Företaget vill den 23/11 köra höghastighetståg på TJOG-banan mellan Oxelösunds och Nyköpings kommuner.

4 KS 303 Dnr KK09/6 Verksamhetsuppföljning per september 2009 Dan Jansson föredrar verksamhetsuppföljning per september Material delas ut. Kommunstyrelsen beslutar att lägga verksamhetsuppföljningen till handlingarna.

5 KS 304 Information Almir Malkoc redovisar arbetet med Hamnvägens förlängning. Detaljplan för området tas under veckan av Bygg- och tekniknämnden och projektering pågår. För närvarande finns det inga förseningar i projektplanen som avslutas hösten 2011 då slutbesiktning planeras.

6 KS 305 Dnr KK08/165 Inköp av digitala skyltar till E4:an I samband med beslutet om Profil- och gestaltningsprogram för E4:ans sträckning genom Nyköping gav kommunstyrelsen Kommunikationsavdelningen uppdraget att göra en översyn av digitala skyltar vid E4:an. Kommunstyrelsen beslutade då även att de skyltar med Bo i Nyköpingsmotiv vid E4:an som i dag är belysta med spotlights ska bytas ut mot bakgrundsbelysta skyltar. En översyn över lämpliga digitala skyltar har nu genomförts. För att stärka varumärket Nyköping och för att skapa en upplevelse av enhetlighet är det viktigt att de digitala skyltarna utseendemässigt hänger ihop med Bo i Nyköping-skyltarna. Förslaget för Bo i Nyköping-skyltarna har därför justerats, kostnaden är densamma. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen föredrar Palaemona Mörner ärendet. Inlägg i ärendet görs av Veronica Andersson (KD) och Urban Granström (S). Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Kommunikationsavdelningen att i enlighet med tidigare beslut inköpa och låta uppföra två stycken ljusskyltar för Bo i Nyköping-motiv till en kostnad av sammanlagt att uppdra åt Kommunikationsavdelningen att inköpa och låta uppföra två stycken ljusskyltar med digital textdel till en kostnad av sammanlagt att finansiera genomförandet via kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel. Beslut till: Kommunikation Ekonomi

7 KS 306 Dnr KK05/424 Försäljning av Svärdsklova 2:1 Kommunen köpte fastigheten Svärdsklova 2:1 för att säkerställa allmänhetens tillträde till området. Fastigheten har därefter detaljplanelagts för att möjliggöra att allmänt tillträde till bl.a bryggan, strandzonen, naturbad mm. Fastigheten har varit uthyrd till en person som har drivit camping. Hyresavtalet har byggt på principen att hyran skall vara låg mot att drift och underhåll av fastigheten skall bekostas av hyresgästen. Detta har emellertid inte genomförts varför kommunen nu har sagt upp avtalet och överenskommit med hyresgästen om avflytt från fastigheten till den 1:a november. Mark- och exploateringsenheten föreslår att fastigheten delas i 3 områden som vardera följer de tankar som har uttryckts i detaljplanearbetet. Del 1 omfattar de ytor som kan användas i camping/konferensverksamhet. Området är markerat med 1 på bifogad karta. Ytan föreslås säljas som en sammanhängande del. Denna del av fastigheten bjuds ut till försäljning snarast för att möjliggöra verksamhet i området till sommaren Del 2 omfattar området som är planlagt för bostäder markerat med 2 på bifogad karta. Området föreslås att säljas i en markanvisningstävling där mark- och exploateringsenheten får i uppdrag att utarbeta ett förslag till villkor. Del 3 omfattar området som är planlagt för bostäder markerat med 3 på bifogad karta. Området föreslås att fastighetsbildas för flera tomter som sedan säljs till privatpersoner. Enheten föreslår också att kommunen ansöker om bildande av en samfällighet där ovanstående enheter ingår och som får till uppgift att förvalta reningsverk, vattenverk, naturområden samt övriga ytor inom området.

8 KS 306 Dnr KK05/424 Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen föredrar Magnus Bengtsson och Henrik Haugness ärendet. Urban Granström (S) yrkar i 1:a hand på återremiss och i 2:a hand på avslag i den del som avser område 1. Ordföranden ställer efter kommunstyrelsens godkännande proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att det ska svagöras idag. Därefter ställer ordföranden proposition på framskrivet förslag mot Urban Granström ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Mark- och exploateringsenheten att genomföra försäljning av fastigheten Svärdsklova 2:1 i tre delar. 1. Område för camping och konferensverksamhet markerat med 1 på bifogad karta. 2. Utarbeta förslag till markanvisningstävlingprojektering för område markerat med 2 på bifogad karta. 3. Fastighetsbilda samt att sälja området markerat med 3 till privatpersoner. att uppdra åt Mark- och exploateringsenheten att ansöka om och bilda en samfällighetsförening för förvaltning av ytor inom området samt reningsverk, vattenverk. Mot beslutet reserverar sig skriftligen Urban Granström (S), Jacob Larsson (S), Cajsa Widqvist (S), Eva Thunér Ohlsson (S) och Carl-Åke Andersson (S). Bil KS 306

9 KS 307 Dnr KK09/6 Delårsrapport per Delårsrapport har upprättats med förvaltningsberättelse för koncernen och kommunen. Revisionens utlåtande är inte färdigställt varför det kommer att dukas till kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport per med förvaltningsberättelse för koncernen och kommunen

10 KS 308 Dnr KK09/390 Förslag till krishanteringssystem för Nyköpings kommun, enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Enligt lagen (2006:544) ska kommunerna för varje mandatperiod fastställa en krisledningsplan för hur man skall hantera en extraordinär händelse. Föreliggande förslag fastställer hur kommunens krisledningsarbete skall planeras, organiseras och bedrivas och är en handlingsplan för inträffade händelser som på en övergripande nivå kräver en snabb och kraftfull samordning av kommunens resurser. Tjänsteman i beredskap, så kallad TiB, har blivit en etablerad funktion i samhällsviktiga verksamheter. En ständigt tillgänglig tjänsteman är en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna agera snabbt och effektivt i det akuta skedet av en oönskad händelse. Huvuduppgiften för TiB i Nyköpings kommun är att säkerställa kommunledningens tillgänglighet och hanteringsförmåga vid kriser och extraordinära händelser. TiB funktionen övertar ej ansvaret från den verksamhet som drabbats av en oönskad händelse. Sekreteraren föredrar redaktionell ändring avs. felaktig benämning av Migrationsverket. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Krisledning för Nyköpings kommun som styrdokument för kommunens krishanteringsarbete och handlingsplan för hantering av inträffade händelser, i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelse daterad att Räddningschef i beredskap (Rcb) i och med att detta dokument börjar gälla även upprätthåller funktionen Tjänsteman i Beredskap (TiB), att delegera ansvaret för sådana uppdateringar av innehållet som inte har normativ eller strategisk betydelse till säkerhetssamordnaren eller dennes ersättare,

11 KS 309 Dnr KK09/51 Fastställande av skattesats 2010 Enligt kommunallagen 8 kap ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesats för det kommande året. Fullmäktige är skyldiga att fastställa skattesatsen före november månads utgång. Om det finns synnerliga skäl kan skattesatsen därefter ändras under december månad. Kommunstyrelsen beslutade 28 september 2009 om budget 2010 med flerårsplan för 2011 och Budgetförslaget var baserat på en oförändrad skattesats men saknade förslag till beslut om skattesats för Syftet med att senarelägga beslutet om skattesats var att invänta de slutliga förutsättningarna för den planerade skatteväxlingen med landstinget. Förutsättningarna för skatteväxlingen är fortfarande inte fastlagda men för att leva upp till bestämmelserna i kommunallagen föreslås nu oförändrad skattesats Den förändring av skattesatsen som blir följden av den överenskomna skatteväxlingen med landstinget får anses utgöra grund för att med hänvisning till synnerliga skäl justera skattesatsen i december. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utdebitering av kommunalskatt till 21:28 kronor/skattekrona.

12 KS 310 Dnr KK07/116 Svar på motion om sammanhållen hemsjukvård Rubricerat motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde av Jacob Larsson (S), Elsie-Marie Medström (S) och Lilian persson (S). Motionärerna yrkar att Nyköpings kommun inleder ett aktivt arbete i syfte att påbörja en samverkan om sammanhållen hemsjukvård mellan övriga kommuner i Sörmland samt landstinget Sörmland. Vidare yrkar motionärerna att Nyköpings kommun tar ett betydande ansvar i detta arbete. Kommunstyrelsen har avvaktat diskussionerna med landstinget om en överföring av hemsjukvården till kommunens ansvar. Äldre och handikappnämnden har under innevarande år beretts tillfälle att yttra sig. Av nämndens yttrande, behandlat vid sammanträde , framgår att Nyköpings kommun har varit en drivande part i de diskussioner som förts med landstinget. Dock har frågan ägt en omfattande komplexitet då länets andra kommuner varit involverade samt då utredning om giltigheten i Ädel-reformen 1992 har genomförts. Konkreta förhandlingar kring överföringen av hemsjukvård och därmed också skatteväxling har skett under tidig höst Arbetet med skatteväxling går helt i motionärernas inriktning varför större delen av motionen redan kan anses vara genomförd. I anledning av det arbete som skett genom förhandlingar om överföring av hemsjukvård från landstinget till kommunerna har motionen till stora delar redan uppfyllts varför kommunledningskansliet föreslår att bifall av densamma. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet tackar Jacob Larsson (S) för svaret. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen samt att därmed anse motionen besvarad.

13 KS 311 Dnr KK09/126 Svar på motion ang. att utreda förutsättningar för ett föreningshus på Träffen Rubricerad motion väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde av Gunilla Lysell (mp). Motionären tillhandahöll ytterligare material till motionen. Då detta material inte underställts kommunfullmäktige har det dock inte beaktats i beredningen. Kommunfullmäktige fattade beslut om att uppdra åt Mark- och exploateringsenheten att starta försäljningsarbete gällande bl.a. Träffen. Inför försäljningen bedömdes en ändring av gällande detaljplan nödvändig för att reglera vilka verksamheter som kan vara lämpliga i området när ny ägare finns. Ytterligare skäl för förändrad detaljplan var möjliggörande för avstyckning och försäljning. I detaljplanen kommer Träffen att tillåtas att användas till förskola, skola, kultur, kontor samt handel o.dyl. I detaljplanearbetet har även ett område för nya bostäder och en ny förskola lagts fast. Dessa kommer inte att ingå i försäljningen av Träffen. Detaljplanen, som antogs av kommunfullmäktige , har varit överklagad; överklagandet har dock avslagits av Länsstyrelsen i Södermanland. Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för området i syfte att dels avstycka och försälja och dels i syfte att reglera användningen av mark. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om försäljning; kommunens hållning i fråga om framtida användning av Träffen i kommunal regi bör därför ligga fast. Det möter inga hinder för intressenter att bilda föreningshus av Träffen enligt den nya detaljplanen. Kommunledningskansliet föreslår att försäljningsprocessen fortsätter i enlighet med avgivet uppdrag och att någon utredning om det framtida användandet inte görs. Motionen föreslås därför avslås.

14 KS 311 Dnr KK09/126 Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Urban Granström (S) bifall till motionen. Ordföranden ställer, efter kommunstyrelsens godkännande, proposition på framskrivet förslag mot Urban Granströms yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen samt att därmed anse motionen besvarad. Mot beslutet reserverar sig Urban Granström (S), Jacob Larsson (S), Cajsa Widqvist (S), Eva Thunér Ohlsson (S) och Carl-Åke Andersson (S).

15 KS 312 Dnr KK09/173 Svar på motion om införande av klassmorfar/klassmormor Rubricerad motion väcktes av Staffan Folke (V) vid kommunfullmäktiges sammanträde Motionären yrkar att Barn- och ungdomsnämnden utreder hur klassmorfar ska kunna implementeras samt att det i kommande budgetförhandlingar avsätts medel för allmänt införande av klassmorfar i kommunens skolor. Klassmorfar för barnen är politisk och religiöst obundna ideella föreningar vilka uppkom i mitten av 1990-talet med syfte att förstärka vuxennärvaron i grundskolan. Kriterierna för att bli klassmorfar/klassmormor är enligt föreningarna att den sökande är en vuxen, mogen och ansvarskännande arbetssökande. Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår att det är ytterst viktigt att personal inom grundskolan har adekvat utbildning för sitt uppdrag för att kunna upprätthålla en god kvalitet. Att anställa personal i kommunens grundskolor, utan formell lärarkompetens, är därför inte förenligt med nämndens krav på kvalitet. Det finns från kommunen inga ambitioner att centralt reglera frågan om klassmorfar, produktionen skall utifrån sin profession ta ställning vilka rekryteringar som behöver göras för att nå det fastställda övergripande målet om goda kunskapsresultat för kommunens elever. Kommunledningskansliet föreslår därmed att motionen avslås. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen samt att därmed anse det besvarat.

16 KS 313 Dnr KK08/131 Detaljplan för del av Arnö 1:3 (Karlslund), Kuggnäs, Nyköping, Nyköpings kommun Syftet med detaljplanen är att få till stånd en livfull stadsdel med c:a 350 bostäder, småbåtshamn och gästhamn där underlag och möjligheter ges för boende i kombination med verksamheter. Planförslaget ger Arnö en ny stadssiluett, som förstärker upplevelsen av Nyköping som en stad vid Stadsfjärden och havet. Området är inte planlagt tidigare. I fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort, antagen av kommunfullmäktige , är planområdet redovisat som ett område där förutsättningar för planläggning för bostadsbebyggelse, trädgårdsstad, ska prövas. Tätheten ska vara tillräckligt stor för att skapa underlag för kollektivtrafik och service. Den befintliga bebyggelsen vid Karlslund är angelägen att behållas och där föreslås ett glesare bebyggelsesätt med inspiration av äldre sörmländsk bybebyggelse. Planförslaget redovisar i övrigt en bebyggelse med småstadskaraktär och med ett tätt och lågt byggnadssätt. Bostadshusen placeras i gatuliv så att stadsmässiga gaturum och torg bildas. I hamnkvarteren föreslås små 2-3- vånings flerbostadshus. En småbåtshamn kan byggas ut för cirka 200 platser, vilket är ett antaget behov för båtinnehavet på Arnö. En gästhamn med pir kan anläggas och utrymme för olika typer av service finns i området. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av ARNÖ 1:3 m fl, (Karlslund) Kuggnäs, Nyköping, Nyköpings kommun upprättad , reviderad

17 KS 314 Dnr KK09/50 Medfinansiering av Citybanan Företrädare för kommuner och landsting i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län tecknade den 19 december 2007 avtal med staten om att lämna bidrag till Citybanans utbyggnad med totalt 2 miljarder kronor. Nyköpings kommuns andel av bidraget är 57 miljoner kronor jämte indexjusteringar. Av avtalet följer även åtagande från staten att vidta andra infrastrukturåtgärder utöver genomförandet av Citybanan till nytta för bidragande kommuner och landsting. Regeringen godkände avtalet med vissa ändringar den 18 december 2008 och gav Banverket i uppdrag att förvalta avtalet för statens räkning. Det slutliga avtalet med staten tecknas av respektive läns länstrafikbolag under förutsättning att kommunerna och landstingen fattar erforderliga beslut. Den 20 maj 2009 beslutade regeringen att senarelägga senaste tidpunkt för de kommunala parterna att besluta om godkännande av avtalet till 30 november Utbetalningsplanen innebär att utbetalningarna inleds med 10 % år 2013, 15 % år 2014 och därefter 25 % per år Citybanan är planerad att öppnas för trafik under Om parterna vid kontrollstation under 2014 finner att denna tidplan inte är realistisk, eller att parterna inte uppfyller sina respektive delar i avtalet, ska parterna avtala om reviderad utbetalningsplan för åren därefter så att utbetalning sker med lika belopp per kalenderår för åren 2014 fram till och med det år då Banverket bedömer att Citybanan kan öppnas för trafik. I Södermanlands län är Länstrafiken Sörmland AB (LSAB) avtalsslutande part. Verksamheten som omfattas av avtalet ligger utanför ordinarie uppdrag för LSAB. För att hantera uppdraget avseende Citybanan föreslås därför ett kompletterande uppdragsavtal (bilaga 1) mellan aktieägarna och LSAB samt en förändring i bolagsordningen för LSAB (bilaga 2). För att medfinansieringen ska kunna hanteras som en kapitalkostnad under en längre tidsperiod har regeringen i proposition 2008/09:228 föreslagit en ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning. I propositionen föreslås en avskrivningstid på 15 år. I den ursprungliga utredningen (SOU2009:21) föreslogs att avskrivningstiden ska motsvara bedömd nyttjandeperiod.

18 KS 314 Dnr KK09/50 Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar Lars-Åke Svensson ärendet. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Länstrafiken Sörmland AB ingår Avtalet med staten om medfinansiering av Citybanan m.m med de ändringar som regeringen beslutat (Uppdrag att förvalta nämnda avtal) samt (Ändring av tidpunkter för godkännande av samma avtal), att godkänna kompletterande uppdragsavtal (bilaga 1) med Länstrafiken Sörmland AB och övriga aktieägare i Länstrafiken Sörmland AB angående medfinansiering av Citybanan, att anslå de medel som Nyköpings Kommun enligt komplettering av uppdragsavtalet ska bidra med ( kronor jämte indexjustering), att utbetalningarna fr o m år 2014 och framåt sker först efter avstämningstidpunkten enligt avtalet, att finansiera bidraget genom årliga avskrivningar i KS inom ramen för ordinarie budgetarbete de berörda åren, att godkänna förslag till ändringar i bolagsordning för Länstrafiken Sörmland AB enligt bilaga 2, att utse Curt Eriksson (kd) att på bolagsstämma i Länstrafiken Sörmland AB företräda Nyköpings Kommun och där rösta för att föreslagen bolagsordning för Länstrafiken Sörmland AB genomförs samt att villkora besluten i föregående att-satser av att lagen (1997:614) om kommunal redovisning ändras i enlighet med förslagen i utredningen Redovisning av kommunal medfinansiering (SOU2009:21).

19 KS 315 Dnr KK06/31 Revidering av Riktlinjer för Introduktionsersättning till flyktingar Enligt beslut i kommunfullmäktige utbetalas introduktionsersättning som stöd till försörjning av flyktingar. En förutsättning är att en individuell introduktionsplan upprättats med självförsörjning genom eget arbete som mål och att den enskilde följer den upprättade planen. För nyanlända flyktingar ordnas således undervisning, praktik och aktiviteter för att underlätta integrering i svenskt arbetsliv och samhälle. Detta introduktionsprogram är att jämställa med heltidsarbete, vilket innebär att större delen av dagen är schemalagd fem dagar i veckan. Ett villkor för introduktionsersättning är fortfarande att flyktingen följer en introduktionsplan som upprättats av kommunen i samråd med den enskilde flyktingen. Om flyktingen inte följer den upprättade planen kan kommunen besluta att introduktionsersättning inte betalas ut. Detta beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Social och arbetsmarknadsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjer för introduktionsersättning till flyktingar. Bil KS 315

20 KS 316 Dnr KK04/115 Revidering av Riktlinjer för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om reviderat regelverk för föreningsbidrag. Regelverket har remitterats till 21 föreningar vars synpunkter i vissa delar har beaktats i det nu framtagna förslaget. Av nämndens beslut framgår att mer precisa regler avseende bidrag till främst kulturföreningar, sociala föreningar samt handikapp och pensionärsföreningar behöver arbetas fram. Utöver detta bör även kriterier för bidrag till övriga föreningar ses över. Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun samt att uppdra åt Kultur- och fritidsnämnden att precisera riktlinjerna så förnyat beslut kan fattas av kommunfullmäktige senast februari Bil KS 316

21 KS 317 Dnr KK09/401 Valdistrikts- och valkretsindelning samt fastställande av antalet kommunfullmäktigeledamöter och ersättare inför 2010 års allmänna val I enlighet med Vallagen 4 kap 13 och 17 skall kommunen året före allmänna val i riket göra en översyn av valkrets- och valdistriktsindelningen mm. I anledning härav har företagits en översyn av dessa förhållanden. Det har därvid konstaterats att det ej föreligger några legala krav, som föranleder att någon ändring i dessa avseenden måste ske. En viss justering bör dock göras innebärande att fastigheten Rosenkälla!:3 (Trillingsbergs äldreboende) förs från VD 16 Brandholmen till VD 17 Bryngelstorp, då detta av misstag blev en enklav inom fel område vid förra valdistriktsjusteringen. När det gäller antalet ledamöter som skall utses till kommunfullmäktige, framgår av Kommunallagen 5 kap 1, att antalet som Nyköpings kommun måste utse, är sextioen (61) ledamöter (minimum när antalet röstberättigade i kommunen överstiger st, vilket det gör i Nyköping). Detta antal utses f n och det föreslås inte någon utökning. Antalet ersättare skall enligt kommunallagen 5 kap 4 bestämmas till högst hälften (1/2) av det antal ledamöter som varje parti erhåller i fullmäktige. Inte heller här föreslås någon förändring. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att valdistriktsindelningen i kommunen skall justeras vad gäller VD 16 Brandholmen och VD 17 Bryngelstorp enligt bilaga och i övrigt vara oförändrad (31 st VD), se bilaga 1, att valkretsindelning i kommunen skall vara oförändrad (3 st VK), se bilaga 2, att antalet ledamöter i kommunfullmäktige som skall utses vid valet 2010 skall var oförändrat sextioen (61) stycken, att antalet ersättare i kommunfullmäktige som skall utses vid valet 2010 skall oförändrat uppgå till hälften (1/2) av det antal platser, som varje parti erhåller i kommunfullmäktige, samt

22 KS 317 Dnr KK09/401 att hos länsstyrelsen hemställa om fastställelse av fullmäktiges beslut om valdistrikts- och valkretsindelning resp underrätta länsstyrelsen om antalet ledamöter och ersättare som skall utses.

23 KS 318 Dnr KK08/226 Avbrutet försäljningsuppdrag för Flickskolan 7 resp. 12 Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt Mark- och exploateringsenheten att genomföra en försäljning av Flickskolan 7 resp 12. Eftersom området omfattas av en Stadsplan behövdes tänkbara användningsområden specificeras innan försäljning. Efter beslut i kommunstyrelsen den startade ett arbete att upprätta en detaljplan för området. I samband med detta arbete aktualiserades de stora arkeologiska lämningarna som finns på platsen. Ett flertal alternativ för att säkra allmänhetens tillträde till dessa lämningar har tagits fram vid en ev försäljning. Samtliga alternativ innebär omfattande arbeten i området men fynden kommer ändå att bli begränsade för allmänheten. Mark- och exploateringsenheten föreslår därför att uppdraget om försäljning av flickskolan 7 resp 12 avbryts och fastigheten kvarstår i kommunens ägo. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avbryta mark- och exploateringsenhetens uppdrag om försäljning av Flickskolan 7 resp 12.

24 KS 319 Dnr KK06/445 Revidering av taxa för Miljönämndens verksamhet inom livsmedelsområdet Då förordning (SFS 2006:1166 om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel) ändrats vad gäller prövning och godkännande av livsmedelsverksamhet till att endast kräva registrering samt att tidpunkten då den första årliga avgiften ska erläggas har tidigarelagts behöver Miljönämndens taxa för livsmedelstillsynen ändras. Miljönämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad taxa för Miljönämndens verksamhet inom livsmedelsområdet 2009 att taxan börjar gälla den 1 december 2009, exklusive 11 Årlig kontrollavgift samt att taxan i sin helhet börjar gälla den 1 januari 2010, Bil KS 319

25 KS 320 Dnr KK02/287 Medfinansiering av ny infart till Skavsta Kommunstyrelsen gav i uppdrag till exploateringsenheten att förhandla med Vägverket och flygplatsen om genomförandet av den nya tillfartsvägen. Projektering av vägen har pågått under ett antal år och tiden för genomförande närmar sig. Förhandlingar med Vägverket har pågått under lång tid och har inneburit bl.a. ändrade förutsättningar för finansiering. Vägverket har fått mindre tilldelning av medel, endast 70% av tidigare tilldelad ram, för investeringar i infrastruktur vilket innebär att Vägverket ställer krav på Nyköpings kommun att medfinansiera den nya tillfarten till Skavsta. Förhandlingarna har resulterat i ett avtalsförslag; detta avtal innebär att Vägverket betalar 19 mnkr och Nyköpings kommun 8 mnkr. I ett kommande avtal förväntas dessutom Nyköpings kommun förskottera medel till Vägverket. Vidare ska Nyköpings kommun bekosta och uppföra den norra delen av infarten vilket beräknas kosta ca 5 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera kostnad för medfinansieringen av tillfartsväg Skavsta ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal med Vägverket avs. medfinansiering av ny tillfart till Skavsta samt

26 KS 321 Dnr KK09/47 Fortsättning av företagscollege Under 2008 och första halvan av 2009 förändrades arbetsmarknaden i Östra Sörmland dramatiskt och framför allt tillverkningsindustrin fick en starkt inbromsad orderingång. Detta ledde till höga varsel- och arbetslöshetssiffror. Såväl inom respektive företag som ute på en allt mer konkurrenskraftig arbetslöshetsmarknad gällde det för den enskilde att stå väl rustad för att kunna ha en chans. Behovet av att samordna utbildningsinsatser, att ta tillvara nyckelkompetens samt att skapa en struktur framkom mycket tydligt. Med anledning av detta beslutade Nyköpings kommun att satsa totalt 2 miljoner kr för att bygga upp ett College för Vuxna i samverkan med näringslivet för att i första hand hjälpa industriföretagen med kompetensinsatser i samband med varsel och uppsägning Projektet FöretagsCollege startade 1 mars 2009 och avslutas 31 december 2009 Förslag föreligger att arbeta fram ett förslag till fortsättning av kompetensutvecklande insatser för det lokala näringslivet efter att projekt företagscollege avslutas vid årsskiftet. För att säkerställa ett aktivt deltagande i styrning och beställning av insatser, föreslås att förutsättningarna för att bilda en ekonomisk förening från och med 1 januari 2010 undersöks. Genom en ekonomisk förening får deltagande parter ett reellt inflytande över planering och genomförande av insatser. Förslag på representation i styrgrupp, Nyköpings kommuns roll, samt förslag till fortsatt drift tas fram. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen föredrar stig Ekström ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att ge Campus Nyköping i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att bilda en ekonomisk förening fr o m den 1 januari 2010 tillsammans med parter från det lokala näringslivet samt att senast den 1 december 2009 återkomma till kommunstyrelsen med rapport kring förutsättningarna för att bilda en ekonomisk förening samt förslag till beslut om fortsättning fr o m den 1 januari Beslut till: Kunskapens Hus

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2007 11 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2007 11 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B kl. 13.30-14.20 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer