Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urban Granström ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset sal B kl Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp) Cajsa Widqvist (s) Jacob Larsson (s) Louise Ankarfjäll (s) Micael Ardeheim (s) Jan Carle (m) ordf Ersättare Anne-Marie Wigertz (m) Axel Wevel (c) Raija Ringberger (fp) Veronica Andersson (kd) Lena Stammel (mp) Eva Thunér Ohlsson (s) Carl-Åke Andersson (s) Karin Johansson (s) Nicklas Franzén (v) Övriga deltagare Erik Carlgren, Mats Dryselius, Maria Fredriksson, Tomas Bonér, Kenneth Hagström, Maude Andersson-Pekkanen, Sofia Bergqvist Underskrifter Sekreterare... Reidar Oderth Paragrafer Ordförande... Jan Carle Justerande Urban Granström ANSLAG/BEVIS Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Kommunstyrelsen Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli Underskrift... Reidar Oderth

2 KS 278 Kommundirektören informerar Förhandlingarna om skatteväxling för hemsjukvården är avslutade. Överenskommelsen är i stora drag oförändrad jämfört med tidigare förslag. Dock har beloppet justerats från 18 öre till 20 öre, och utvärdering av skatteväxlingen föreslås ske 2013 istället för Kommunens övertagande av ansvaret för hemsjukvården avses att träda i kraft

3 KS 279 Information Mats Dryselius informerar om projektet Effektiv fastighetsförvaltning, vilket slutredovisas Rapporten visar sammanfattningsvis att det finns goda förutsättningar för att kunna förverkliga målen för kommunens fastighetsförvaltning de närmaste åren, både organisatoriskt, rutin- och arbetsmässigt. Mats redovisar vidare resultatet av de olika delprojekten, bland annat styr- och arbetsmodell.

4 KS 280 Dnr KK07/186 Grönstrukturplan samrådsredogörelse och utställning Grönstrukturplanen är en tematisk fördjupning av FÖP för Nyköpings tätort. Planen är vägledande för vilka grönområden och förbindelsestråk mellan gröna kilar som bör bevaras och vilka områden där exploateringsintrång kan ske. Grönområden har klassats i fyra klasser (rött, orange, gult, ofärgat) på en rekommendationskarta. Grönstrukturplanen har varit ute på samråd hösten Inför utställningen av Grönstrukturplanen föreslår planeringsenheten att ytterligare förbindelsestråk redovisas på den sammanfattande rekommendationskartan. Förbindelserna beskrivs även tydligare utifrån deras funktion och värde såväl för människors rekreation som för växt- och djurliv. I två grönområden bedömer enheten att det är motiverat att höja klassningen; Norra delen av Arnöberget ändras från gult till orange och förbindelsen mellan Janstorpsskogen och Strandstuviken, som utgör en del av en grön kil, ändras från gult till rött. För del av grönkilen Ekensberg föreslår enheten att kommunen ser över möjligheten att höja klassningen från gult till rött när det finns ett beslut om Ostlänkens sträckning. Övriga ändringar i planen omfattar förtydliganden av mål och riktlinjer samt genomgång av dokumentet generellt. Innan planen ställs ut finns behov av att förbättra bland annat kartor och layout genom redaktionella ändringar. att godkänna bifogad samrådsredogörelse för samrådsversionen av Grönstrukturplan 2008 att ställa ut bifogat förslag till utställningsversion av Grönstrukturplan

5 KS 281 Dnr KK09/298 Remissvar avseende Regionförbundet Sörmlands Transportinfrastrukturplan Regionförbundet Sörmland har fått i uppdrag av regeringen att upprätta en regional plan för transportinfrastruktur för åren I uppdragets förutsättningar finns ett antal kriterier att förhålla sig till och dessa beskrivs dels i propositionen 2008/09:35 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt, dels i direktiv som beslutades den 19 december 2008 samt via nya förordningar som fattats beslut om under våren De infrastruktursatsningar som ska ske på i huvudsak det regionala vägnätet för att förbättra tillgänglighet, ökad trafiksäkerhet och ökad andel kollektivtrafikresande samt ökad möjlighet för säker gång- och cykeltrafik, har arbetats fram av en särskild politiskt sammansatt beredningsgrupp. Planen omfattar i sin 100 % nivå 917 miljoner kronor fördelade jämt över 12 år. Tomas Bonér och Kenneth Hagström föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden och redogör för en ny version av förslaget till remissvar, som delas ut vid sammanträdet. att anta remissvar daterat såsom Nyköpings kommuns yttrande över Regionförbundet Sörmlands regionala transportinfrastrukturplan för åren , inklusive justeringar enligt ovan, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. Beslut till Regionförbundet Sörmland

6 KS 282 Dnr KK09/231 Brandkärrsskolans matsal, om- och tillbyggnad Brandkärrsskolans matsal är idag i en separat byggnad vid skolan som byggdes Bygganden har under många år haft ett stort renoveringsbehov på tak, fasad och invändigt. Byggnaden är idag i så dåligt skick att det inte är ekonomiskt att renovera den. Tekniska divisionen, Kommunfastigheter har tillsammans med Division Barn Utbildning och Kultur tittat på en annan lösning där man bygger en ny matsal som ansluts till skolbyggnaden på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt och även ändamålsenligt ur skolans perspektiv. Nybyggnationen föreslås ske genom anskaffning av moduler samt nybyggnation av passage mellan skola, matsal och gymnastik till en area på ca 290 m 2. Tekniska divisionen, kommunfastigheter föreslår att projektering påbörjas i samråd med Division Barn Utbildning och Kultur samt att underlag för upphandling tas fram för en anpassning av moduler till kök- och matsalsbyggnad. Maude Andersson Pekkanen föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. Inlägg i ärendet görs av Urban Granström (s). att till Tekniska divisionen, Kommunfastigheter anvisa högst 500 tkr för projektering av ny kök- och matsalsbyggnad vid Brandkärrsskolan ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel och att Tekniska divisionen efter avslutad upphandling av entreprenad för anpassning av moduler till kök- och matsalsbyggnad återkommer till kommunstyrelsen för beslut om tilldelning av investeringsram.

7 KS 283 Dnr KK08/182 Investering permanenta moduler Tessins förskola Kommunstyrelsen beslutade att till Tekniska divisionen anvisa 9 mnkr för inköp och uppförande av permanenta moduler vid Tessins förskola. Under påföljande slutprojektering omarbetades förslaget som legat till grund för beslut. I det reviderade förslaget finns ändrings och tilläggsarbeten för kök, fler rum för pedagogik m.m. De tillkommande arbetena för el- och vs-installationer har medfört kostnader på 600 tkr, ventilation 400 tkr samt kompletterande projektering 300 tkr. att till Tekniska divisionen anvisa ytterligare 1,3 mnkr utöver fastställd investeringsram för uppförandet av de permanenta modulerna på Tessins förskolas område ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel.

8 KS 284 Dnr KK07/429 Investering VA-servis Arnö Industripark 2 Kommunen genomför en stor satsning på en företagspark på Arnö. Etapp 1 av denna satsning försörjs med Vatten och Avlopp genom en nyanlagd VA-servis. Storleken på området gör att exploateringsenheten har efterfrågat en utredning, Nyköping Vatten, hur VA-nätet kan kompletteras för att tillgodose behovet av bl a brandposter i området. Utredningen skall också redovisa hur en komplettering kan försörja en andra etapp av företagsparken. Tekniska divisionen, Nyköping Vatten redovisar i sin utredning en ca 1000 meter lång servisledning som tillsammans med en pumpstation skall tillgodose de behov som finns i området. Kostnaden för denna ledning med tillhörande pumpstation, beräknas till 1,8 mnkr. Denna kostnad föreslår man finansiera genom att Tekniska divisionen, Nyköping Vatten debiterar exploateringsenheten anslutningsavgift för etapp 2 vilken sedan kan debiteras en kommande fastighetsägare. att uppdra åt Tekniska divisionen, Nyköping Vatten att genomföra utbyggnad av ny VA-servis för Arnö industripark del 2 samt att finansiera investeringen genom att debitera anslutningsavgiften 1,8 mnkr för etapp 2, till exploateringsenheten.

9 KS 285 Dnr KK09/248 Stadsbyggnadsvision Dammgruvan Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2008, 105, att ett planprogram för Dammgruvan ska upprättas. I beslutet redovisades att programmet ska visa områdets avgränsning och ange de förutsättningar och mål som finns för kommande detaljplaner. Inom ramen för arbetet med planprogram kommer områdets förutsättningar belysas och konsekvenser av utbyggnadsförslag beskrivas. Planprogrammet syftar också till att visa hur utbyggnad av området kan ske för att säkerställa en långsiktigt god miljö (stadsbyggnad som bidrar till förbättrad miljö och minskad klimatpåverkanhållbar stadsmiljö). För att få in nya och olika stadsbyggnadsvisioner för Dammgruvan fick fyra arkitektkontor i uppdrag, efter förfrågan, att komma in med sin stadsbyggnadsvision för området. De fyra arkitektkontoren som arbetat med var sin vision är Reflex, Mondo arkitekter, Tema och Småstadens arkitekter. De fyra presenterade stadsbyggnadsvisionerna har varit utställda under perioden 18 maj till 15 juni Myndigheter, kommunala remissinstanser, föreningar, organisationer och boende inom Dammgruvan har getts möjlighet att komma in med synpunkter. Totalt inkom 25 skriftliga yttranden, varav 3 utan erinran. Yttrandena finns sammanställda i en redogörelse. De fyra stadsbyggnadsvisionerna har utvärderats av politiska planberedningen och en tjänstemannagrupp. Efter utvärderingen anser gruppen att Småstadens arkitekters vision föreslås som den som ska ligga till grund för ett planprogram för Dammgruvan. Småstadens arkitekters vision visar på en god bebyggelsestruktur som ger en hållbar utveckling av Nyköping. Trafikstrukturen ger möjlighet till en effektiv kollektivtrafik inom området. Visionen tar stor hänsyn till kulturmiljön och natur- och strövområdena.

10 KS 285 Dnr KK09/248 Vissa delar bör dock utvecklas: Följa FÖP:ens strategi om exploatering inifrån staden och ut titta närmare på området mellan Dammgruvan och staden sambandet är strategiskt viktigt. Studera närmare huvudstråket för kollektivtrafik- viktigt med en attraktiv och effektiv kollektivtrafiklösning med ett bra kundunderlag. Sofia Bergqvist föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. att Småstadens arkitekters vision ska ligga till grund för planprogrammet för Dammgruvan

11 KS 286 Dnr KK09/7 Svar på revisionsrapport avs. ungdomar i riskzonen Nyköpings kommuns revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PriecewaterhouseCoopers i uppdrag att granska arbetet med ungdomar som är i riskzonen för att fara illa. Granskningen visar att det inom de tre nämnder som berörs; Social- och arbetsmarknadsnämnden, Barn- och ungdomsnämnden samt Utbildningsnämnden finns en styrning mot adekvata insatser för ungdomar i riskzonen. Det finns också rutiner för uppföljning av måluppfyllelse. Revisorerna gör vidare bedömningen att nämnderna verkar för uppsökande och förebyggande arbete. Revisorerna rekommenderar att den del av Röda villan som ska innebära ett socialt behandlingsarbete bättre följs upp samt att handlingsplan för anmälan till socialtjänsten utarbetas som ett gemensamt dokument för berörda nämnder. Revisorerna gör bedömningen att det i dag finns problem i samverkan mellan divisionerna i form av felaktiga förväntningar, brist på kunskap om varandra och varandras förutsättningar. Det finns inte någon helhetssyn på ungdomen mellan divisionerna. Revisorerna rekommenderar en ökad samverkan och att rutiner tydliggörs. Sociala divisionen och division Barn, Utbildning och Kultur har gemensamt utarbetat ett förslag till svar till revisorerna. Av svaret framgår bl a att en samverkansgrupp bildats med representanter för de båda divisionerna. Ett arbete med att ta fram gemensamma rutiner för anmälan och återkoppling har påbörjats. Även rutiner för behandlingsarbetet och uppföljning av detta och Röda villan kommer att utarbetas. Revisorernas förslag om ändring från bör till ska i drogpolicyn lämnas utan åtgärd. Produktionen tolkar redan idag budskapet som att information ska ges. att anta bifogat svar från division Barn Utbildning Kultur samt Sociala divisionen som kommunstyrelsens svar till revisorerna.

12 KS 287 Dnr KK 09/5 Delegationsärenden Förteckning över beslut fattade på delegation av: 1 Jan Kviby, räddningschef; avslutning av provanställning samt förlängning av visstidsanställning 2 Karl-Gunnar Andersson, mark och exploateringsingenjör; avstående från kommunala förköpsrätten 3 Ingegärd Andersson, områdeschef, anställning av enhetschef 4 Ann Malmström, divisionschef, anställning av kommunikatör 5 Jan Carle, kommunalråd, yttrande ang. överklagat beslut om bygglov för skylt, av Bygg- och tekniknämnden Ann-Sophie Laurin, tf divisionschef; anställningar 7 Stefan Kindeborg, upphandlingschef; upphandling avloppskemikalier 8 Stefan Kindeborg, upphandlingschef; upphandling polykemikalier till slambehandling 9 Stefan Kindeborg, upphandlingschef; upphandling städentreprenad 1:4 10 Stefan Kindeborg, upphandlingschef; upphandling konsultuppdrag för upprättande av VA-plan för Nyköpings kommun 11 Stefan Kindeborg upphandlingschef; upphandling högtrycksspolning i Nyköpings kommun 12 Stefan Kindeborg upphandlingschef; upphandling 1 st traktor till parkavdelningen 13 Karl-Gunnar Andersson, mark- och exploateringsingenjör; avstående från kommunala förköpsrätten

13 KS 287 Dnr KK 09/5 att lägga rubr delegationsärenden till handlingarna.

14 KS 288 Dnr KK09/2 Anmälningsärenden Nr Från Innehåll Dnr 1 Skolverket Kvalitetshöjande medel för insatser inom svenskundervisning för invandrare KK09/177 2 KGF Sörmland Protokoll från föreningsstämma Polismyndigheten Kontaktvägar mot kommuner i anledning av den nationella satsningen mot grov organiserad brottslighet 4 Länsstyrelsen Minnesanteckningar DSAM-möte Samhällsbyggnad Befolkningsutveckling i Nyköpings kommun under andra kvartalet Samhällsbyggnad Arbetspendling till och från Nyköpings kommun 2007 KK07/358 KK09/365 KK05/439 KK09/2 KK09/2 7 Sveriges Kommuner och Landsting Publikation; fem olika sätt att arbeta för ökad trygghet och säkerhet KK08/334 8 Länsstyrelsen Beslut; överklagande av detaljplan för Isaksdal 1:5 (Träffen); avslag KK08/47 att lägga rubr anmälningsärenden till handlingarna.

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2007 11 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2007 11 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B kl. 13.30-14.20 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011 03 28 ANSLAG/BEVIS. Beslutande. Ersättare

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011 03 28 ANSLAG/BEVIS. Beslutande. Ersättare Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Johannes Krunegård (mp) 1:e v ordf Anne-Marie Wigertz 2:e v ordf (m) Louise Ankarfjäll (s) Malin Hagerström (mp) Nicklas

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal C kl. 14.00-14.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors

Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors Sammanträdesprotokoll Blad 1 (30) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.00-19.20 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-26 1-22

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-26 1-22 Kommunstyrelsen 2013-02-26 1-22 Plats och tid Sammanträdesrum A1, kl. 9.00-15.00 Beslutande Ajournering kl. 12.00-13.30 Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Lena Andersson (M) Micael Åkesson (M)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset B-salen, 14.00-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande Sören Viking (S) Emmy Widqvist (S) Håkan Johansson (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-09 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder kallelse, tid

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer