En annan värld är möjlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En annan värld är möjlig"

Transkript

1 Verksamhetsinriktning Verksamhetsplan 2012 Halland SydHalland Norra Halland

2 Inledning Överenskommelsen om folkbildning i Halland mellan Region Halland och ABF Halland utgör grunden för det folkbildningsarbete som genomförs av ABF i Halland. Samverkan med de lokala avdelningarna är en förutsättning för att uppnå de resultat som förväntas. Det operativa arbetet sker nära människorna i Halland, därför finns ABF fysiskt närvarande i länets samtliga kommuner. ABF distriktet i Halland och de lokala ABF avdelningarna har sedan flera år tillbaka ett nära och utvecklande samarbete med de medlemsorganisationer som är knutna till ABF. Detta är ett viktigt inslag för att uppnå en regional utveckling och folkbildning för att stärka och utveckla demokrati, motverka främlingsfientlighet och stärka den enskilda människan Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplanens framväxt. Inför 2012 har arbetet med verksamhetsplanen tillgått så att långsiktig strategi hämtad från ABFs idéprogram har väglett samtalen om vilka områden som har särskild betydelse i ett lokalt och regionalt perspektiv. I samtal mellan såväl anställda som förtroendevalda i ABF har först en verksamhetsinriktning vuxit fram och därefter en verksamhetsplan. Under våren och sommaren förs samtal internt inom ABF och i styrelsen om inriktningen och strukturen för de kommande åren. Samtalen förs med de lokala ABF avdelningarnas företrädare och distriktsstyrelsen. Efter avslutande samtal om inriktning och framtida struktur övergår samtalen i direkt verksamhetsplanering. Genom de gemensamma samtalen inom ABF har de lokala ABF avdelningarnas utvecklingsbehov tagits med i verksamhetsplanen. Underlag för verksamhetsplanen är ABFs Idéprogram, Propositionen Lära Växa och Förändra, Förbundsgemensamma riktlinjer för ABF. Statens uppdrag Syftet Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället Bidra till att bredda intresset för delaktighet i kulturlivet Utmaningarna Propositionen pekar ut viktiga utvecklingsområden för folkbildningen: Studieförbunden ska bättre kunna leva upp till och verka utifrån sina värdegrunder Demografiska utmaningen att engagera nya generationer utan att förlora de äldres engagemang Möta det mångkulturella samhället och medverka till att människor med olika etnisk bakgrund möts utbyter erfarenheter och ökar förståelsen för varandra så att utanförskap, diskriminering, segregering och konflikter motverkas Verka i det livslånga lärandet Utveckla kulturverksamheten genom att vara en lokal och regional drivkraft för den folkliga kulturen Nå fler människor med funktionshinder genom att skapa förutsättningar för alla människors deltagande i folkbildningen Verka för en hållbar utveckling och global rättvisa, genom att långsiktigt förändra människors värderingar och levnadsvanor. 2

3 ABFs demokratisyn ABFs människosyn Vår demokratisyn bygger på alla människors lika och unika värde. Vi ser demokratin som en process och en rörelseriktning, inte som ett färdigt system eller givet tillstånd. Vi vill att demokratins ideal ska prägla hela samhället och människors inbördes förhållande. Vi är övertygade om att samhället utvecklas bäst när människor ges möjlighet att samverka som fria och jämlika utan över- och underordning, utan klass- och könsskillnader och utan diskriminering på grund av etnisk bakgrund, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Därför ska ABF motverka alla ojämlika förhållanden som begränsar människors möjligheter att, som Hjalmar Branting uttryckte det, förverkliga sina bästa stämningars längtan. ABF ser en levande demokrati med ett brett deltagande och ett aktivt medborgarskap som ett kunskapsrikt och lärande samhälle. Samtal och samarbete är demokratins livsnerv. Demokrati stavas vi! ABFs verksamhet ska stimulera ett brett samhälls- och folkrörelseengagemang. Vi bär med stolthet en radikal folkbildnings- och folkrörelsetradition vars främsta budskap är inte bara för, utan också genom folket. Folkrörelser som vill förändra samhället måste hela tiden bygga sitt arbete på kunniga och aktiva medlemmar. Det är självständiga, kritiskt tänkande och medskapande medlemmar som ger demokratiska organisationer deras styrka. Vår människosyn utgår från att varje människa är en tillgång, som har förmåga och vilja att utvecklas, påverka och ta ansvar. Varje människa har rätt till ett rikt och värdigt liv och att få växa utifrån sina egna behov och förutsättningar. Samhället och folkrörelserna utvecklas bäst när självständiga och ansvarstagande individer samarbetar, möter varandra med respekt och ser olikheter som en tillgång. Individen växer i mötet med andra, människor skapas och skapar tillsammans. Därför vill ABF stärka individen i kollektivet och den kollektiva tanken i individen. Vår folkbildningssträvan handlar om alla människors frihet och jämlikhet, utveckling och medansvar: som självständiga och solidariska individer som aktiva medborgare i samhället och världen som löntagare i ett lärande och demokratiskt arbetsliv som engagerade medlemmar i lärande folkrörelser som konsumenter och producenter med omtanke om människor och miljö för en hållbar samhällsutveckling. 3

4 ABFs bildningssyn Utmaningar Vår bildnings- och kunskapssyn handlar i grunden om alla människors rätt att få bilda och utveckla sig själva till något som inte är bestämt av andra eller på förhand givet. Bildning och kunskap skapas i mötet mellan olika erfarenheter, mellan det bekanta och obekanta. Vi ser människan som en social varelse som behöver mötet och samspelet med andra för att utvecklas och lära nytt. Det livslånga lärandet handlar om att kunna förverkliga de möjligheter vi människor bär inom oss. ABF har en bred syn på kunskap. Vår folkbildningstradition bygger på respekt för lärande baserat på erfarenheter och upplevelser. Vi vill jämställa människors vardagskunskap med andra former av kunskap. ABF vill förena vardagslärande med organiserat lärande i studiecirklar och kurser och utveckla fler goda lärmiljöer i människors vardag. Därför vill ABF utveckla bildning och utbildning som stödjer människors förmåga att lära nytt, hantera nya situationer, se sammanhang, samverka, värdera information och skapa ny kunskap. Våra bildningssträvanden är grunden för vårt fria och frivilliga folkbildningsarbete och för vårt engagemang i all annan vuxenutbildning. ABFs uppgift är inte slutförd. Många klass- och könsskillnader lever kvar, samtidigt som medvetenheten växer om andra former av förtryck och diskriminering. ABFs engagemang måste sträcka sig från de enskilda människornas möjligheter att påverka sina egna liv till ett arbete för att forma en rättvis värld. Därför står ABF inför både gamla och nya utmaningar. Målbild Genomförandeidé Riktlinjer ABF skall vara det ledande studieförbundet i Halland. ABF skall på uppdrag av medlemsorganisationer och öppna torget omsätta gällande förordning för folkbildningen till verksamhet. (Se Statens uppdrag sidan 2). ABF ska upprätthålla tät och kontinuerlig samverkan med medlemsorganisationerna. Verksamheten inom ABF i Halland ska samordnas. ABF ska medverka i samordningen av arbetarrörelsens studieverksamhet i Västsverige. Verksamheten ska kännetecknas av hög delaktighet från deltagare och personal. Verksamheten ska utgå från ABFs grundsatser. Verksamheten ska inspirera och främja idé- kunskaps- organisations- och demokratiutveckling hos ABFs deltagare och medlemsorganisationer. Verksamheten ska präglas av professionalism, hög serviceanda, medvetenhet om vårt uppdrag samt humor och glädje. 4

5 Motverka klassamhället Många traditionella klass- och könsskillnader lever kvar när det gäller inkomster, utbildningsnivå, hälsa, social trygghet, makt och inflytande i samhället och arbetslivet. ABF ska motverka klassamhället och stärka samhörigheten mellan grupper som har ett gemensamt intresse av ökad solidaritet och jämlikhet. ABFs verksamhet ska ge mest till dem som får minst, söka upp och erbjuda bildning till de mest missgynnade. Genomföra och stödja verksamheter tillsammans med ABFs politiska medlemsorganisationer samt vidareutveckla samarbetet i övrigt. Stödja och delta i projekt/aktiviteter som syftar till att nå de grupper som har fått minst av utbildning/bildning. Genom projekt Grön integration stimulera utlandfödda att få arbete eller praktik i verksamheter utanför tätorten. Fortsätta utveckla mötesplatser ute i bostadsområden tillsammans med Hyresgästföreningen. Vara med och anordna informationsträffar med olika myndigheter för invandrare, med tolk. Genomföra fackligt/politiska cirklar i varje kommun (aftonskolan) Genomföra en föreläsning i varje kommun kring klasssamhället och jämställdhet Fortsätta utveckla och driva projektet Halland Globalt och bilda nätverk samt starta studiecirklar. Aktivt utveckla samarbetet med nolltrefem i Halmstad (ungdomsverksamhet) Fortsätta utvecklingen av vårt arbete i bl.a. Andersberg, Fyllinge och Bäckagård och Vallås. Arbeta med stöd till ungdomar som är svaga i skolan samt deras föräldrar. Genomföra föreläsningar i varje kommun kring solidaritet. Genomföra föreläsningar i varje kommun kring jämställdhetsfrågan. 5

6 Utveckla demokratin En av vår tids stora utmaningar handlar om att stärka och utveckla demokratin. Demokratin är inget givet tillstånd utan en process och en rörelseriktning. Demokratin måste ständigt erövras och utvecklas. Demokrati förutsätter fler engagerade och ansvarstagande människor i olika slag av folkrörelser, medborgarrörelser, politiska och fackliga organisationer. ABF ska utveckla en vital folkrörelsedemokrati, stärka den ideella sektorn och medverka till en ökad demokratisering av samhället och arbetslivet. ABF ska arbeta för att studie- och kulturverksamheten och makten över de avgörande besluten inom ABF ska finnas så nära människorna som möjligt. Delta i arbetet för att få fler aktiva i det lokala utvecklingsarbetet i såväl landsbygd som tätort. Stödja och medverka i utveckling för politiker och politiska medlemmar. Vidareutveckla de fackliga avdelningskontakterna. Samordna och genomföra studieorganisatörsträffar för studieorganisatörer på arbetsplatser och fackliga avdelningar. Genomföra kursdagar i grundläggande föreningskunskap i mötesteknik, kassörsuppdraget, sekreteraruppdraget, revisorsuppdraget, studieorganisatörsuppdraget med flera. Vidareutveckla samarbetet med våra medlemsorganisationer när det gäller genomförande samt rapportering av kurser i grundläggande föreningskunskap. Stimulera till utveckling av tankarnas trädgård. Genomföra föreläsningar kring demokratifrågor. Genomföra olika ungdomsaktiviteter i varje kommun. Vid nybildande av föreningar erbjuda kostnadsfri föreningskunskap för att stärka den nya föreningen. Starta verksamhet i syfte att öka den politiska och fackliga kunskapen. Starta cirkel- och föreläsningsverksamhet i bostadsområden. Kontakta nya rörelser som delar våra värderingar och demokratiska grundsyn. Alltid ta med frågan om värderingar och ideologi i alla utbildningar för förtroendevalda inom arbetarrörelsen. Vid nybildande av föreningar erbjuda kostnadsfri föreningskunskap för att stärka den nya föreningen och dess idéskapare. Arbeta för att avdelningens styrelse speglar verksamhetens organisationer. Starta studiecirklar kring framtidsvisioner,solidaritet och jämställdhet. Erbjuda politiska och fackliga organisationer aktuella och anpassade utbildningar. Delta i de fackliga organisationernas framtagande av utbildningsplaner. Vidareutveckla samarbetet med medlemsorganisationer vad gäller ny och befintlig verksamhet. Aktivt söka samarbete med nya föreningar och rörelser som delar våra värderingar och demokratiska grundsyn. 6

7 Allas lika rätt att vara En annan värld är möjlig olika Sverige är ett mångetniskt och mångkulturellt land med oanade möjligheter att utveckla både gemenskap och mångfald. Ändå förekommer diskriminering i föreningslivet, i bostadsområdena, i partipolitiken, på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet. Det är oacceptabelt. Genom att utmana fördomar, diskriminering, okunskap och begränsade perspektiv kan ABF och dess medlemsorganisationer bli viktiga opinionsbildare för människors frigörelse. ABF ska motverka alla former av främlingsfientlighet, rasism och diskriminering genom att skapa fler möten mellan olika kulturer och människor med olika ursprung och sexuell läggning. ABF ska vara en mångkulturell mötesplats mellan etablerade svenska organisationer och organisationer för etniska och språkliga minoriteter. I samtal med regionala handikapporganisationer finna metoder och ett nytt förhållningssätt för att förnya verksamheten och utveckla arbetet. Genom medverkan i Kust till Kust-nätverket delta i spridandet av erfarenheter om hur studiearbete med utvecklingsstörda kan genomföras. Genomföra utbildningsdagar i seminarie- och eller kursform som ökar kunskapen om främlingsfientlighet och diskriminering. Genomföra tema/utbildningsdagar tillsammans med skolor i Hallands län som ökar kunskapen om rasism och främlingsfientlighet. Stimulera till en ökad integration och verka för ett öppet och tillåtande klimat där mångfald ses som en resurs. Fortsätta anpassningen av våra lokaler kring tillgängligheten. Aktivt arbeta med olika insatser så att alla kan vara med i samhällsutvecklingen. Utveckla verksamhet med kommunernas dagligverksamhet och handikappomsorg. Starta föräldrastödscirklar, studiecirklar för föräldrar med barn som på olika sätt är utsatta. Hjälpa nya utsatta grupper i samhället som inte ännu har organiserat sig. Genomföra studiecirklar, föreläsningar och utställningar som ökar kunskapen om främlingsfientlighet och diskriminering. Säkerställa att vi kan erbjuda tillgängliga lokaler i alla avdelningens kommuner. Aktivt arbeta med integrerad verksamhet, och då använda förstärkningsbidraget till olika insatser som gör det möjligt för alla att delta. Öka verksamhet tillsammans med handikapporganisationer med 10 %. Genomföra studiecirklar, utställningar och föreläsningar som ökar kunskapen om främlingsfientlighet, diskriminering och fördomar. Temat skall vara Vi gillar olika. 7

8 Stärk folkrörelserna De politiska partierna och många folkrörelser har svårt att samla och engagera nya och yngre medlemmar. Växande och marginaliserade grupper riskerar att ställas utanför och får allt svårare att göra sin röst hörd i samhället och i arbetslivet. Samtidigt växer rörelser som betonar andra frågor, såsom miljö- och djurrätt, feminism, lokal gemenskap och global solidaritet. Allt fler medborgare orienterar sig mer mot livsstil och individuellt engagemang. Många engagerar sig i olika kooperativa samverkansformer och lokala utvecklingsgrupper. ABF ser starka folkrörelser som grunden för en levande och vital demokrati. Folkrörelsedemokratin, vars mål är att göra många människor delaktiga, får inte ersättas av en elitdemokrati där bara ett fåtal är engagerade och fattar de viktiga besluten. ABF ska arbeta för att minska det demokratiska utanförskapet genom att förnya sina arbetsformer, skapa fler platser för samtal och bygga broar mellan etablerade och nya sociala rörelser. ABF ska vara med och utveckla nya lokala, regionala, nationella och globala mötesplatser mellan olika aktionsgrupper, folkrörelser, medborgarrörelser, partier och fackliga organisationer. Öka den fackliga utbildnings- och utvecklingsverksamheten lokalt och regionalt. Stärka det tvärfackliga samarbetet. Öka kunskaper och insikter om betydelsen av facklig-politisk samverkan. Genomföra kurser och delta i aktiviteter som stärker de politiska medlemsorganisationernas roll för att förändra samhället. Stödja och utveckla övriga medlemsorganisationers folkrörelsearbete genom utbildningar och pedagogiskt stöd. Stimulera utvecklingen av nya folkrörelser genom studier och pedagogiskt stöd. Erbjuda lokala funktionsutbildningar för förtroendevalda i organisationer. Utveckla datacirklar anpassade för föreningsarbetet. Utveckla den tvärfackliga verksamheten. Starta mötesplatser för politiska samtal i en kommun. Utveckla det politiska arbetet och intresset i bostadsområdena på olika sätt, bland annat genom de lokala mötesplatserna. Erbjuda funktionsutbildning för förtroendevalda i våra medlemsorganisationer. Söka kontakt och aktivt arbeta för att utveckla samarbetsavtal med nya samarbetsorganisationer och medverka till bildande av nya organisationer. Genomföra verksamhet som bidrar till att våra politiska organisationer får en inblick i nya rörelser, strukturer och mötesplatser. Starta bloggskola. Inventera de fackliga organisationernas behov och önskemål av utbildningar och därefter erbjuda tvärfackliga utbildningar. 8

9 Utveckla den ideella sektorn ABF ska utveckla folkrörelsedemokratin och stärka den ideella sektorn för att öka medborgarnas möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällsutvecklingen. ABF ska arbeta för ett ökat generellt stöd till folkbildningen och den ideella sektorn, och för mindre styrning och detaljreglering. Delta i verksamhetskonferens eller liknande för förtroendevalda/personal i ABF-organisationen inom ramen för Kust till Kust-nätverket. Genomföra opinionsarbete för ett ökat regionalt och lokalt stöd till folkbildningen. Vara mötesplatsen för utveckling av den ideella sektorn. Stimulera till ökad kännedom om den ideella sektorns unika roll i samhället. Bidra till ökad kännedom om innebörden av begreppet det civila samhället. Genomföra lokala träffar kring folkbildningens betydelse för politiker. Stödja nya och befintliga grupper i verksamheten. Fortsätta den egna kompetensutvecklingen för att möta samhällsförändringarna. Delta i utvecklingen av idén om arbetarrörelsens tankesmedja. Utöka kunskapsbredden inom ämnen som kan locka nybildade samhällsgrupper. Stödja nya grupper i deras vilja till ökad egenmakt och inflytande i samhället och den egna vardagen. Arbeta för ett forum för radikal samhällsdebatt. Delta i utvecklingen av idén om arbetarrörelsens tankesmedja eller tankarnas trädgård på ABF alternativt annan plats. Fortsätta egen kompetensutveckling inom organisationen för att kunna möta nya grupper. Genomföra lokala träffar kring folkbildningens betydelse för medborgarna. Stödja och inspirera befintliga och nya föreningar att fortsätta ideellt arbete. 9

10 Kultur för alla Den kommersiellt mest gångbara kulturen breder ut sig på bekostnad av de mer nyskapande och folkligt förankrade kulturverksamheterna. ABFs uppgift är att göra kulturen mer tillgänglig och till en angelägenhet för alla, till exempel genom uppsökande aktiviteter, läsfrämjande projekt och anpassning av lokaler och verksamhet för funktionshindrade. Vår uppgift är att stärka kulturens roll i demokratin och demokratisera kulturen. Kultur ger människor möjligheter att förstå sig själva och andra. Den ger oss kunskaper att ifrågasätta konventioner och samhällets maktstrukturer. Kultur samlar och förenar människor i gemensamma upplevelser och bygger broar mellan olika kulturer. ABF ska vara en viktig lokal kulturbärare och bedriva kulturarbete över hela landet. ABF ska medverka till att bryta kvarvarande ojämlika kulturmönster när det gäller klass och kön. ABF ska bidra till att utveckla det mångkulturella samhället genom att främja en språklig och kulturell mångfald och stimulera människors eget skapande. ABF ska aktivt medverka till och stödja mångfalden i den offentliga debatten och den massmediala offentligheten. Genomföra konferens/seminarie om kulturen som samhällsutvecklare. Stödja verksamhet där kulturen bidrar till en ökad integration. Genomföra kulturverksamhet med de regionala medlemsorganisationerna. Genomföra kulturarrangemang tillsammans med medlemsorganisationer och i egen regi. Starta upp teaterverksamhet i varje kommun Genomföra föreläsningar kring konstnären Torsten Billman och bjuda in konstföreningar till detta. Starta studiecirklar kring konstnären Torsten Billman. Göra en förteckning över lokala kulturarbetare samt utställningar. Starta samt utveckla samarbetet med biblioteken i respektive kommun. Fortsätta samarbetet med Teater Halland och Musik i Halland. Få igång kulturaktiviteter med personer med funktionsnedsättning. Anordna studiebesök hos halländska konstnärer, med guidning. Anordna stadsvandringar med kulturella mål. Utveckla projekt Kultur i Halland. Tillsammans med kulturskolan genomföra projektet Ung blåsorkester i Falkenberg Fortsätta arbetet tillsammans med Vallås Bibliotek och stadsbiblioteket. Utveckla samarbetet med biblioteken i respektive kommun. Delta i distriktets resa till Bok- och bibliotek med cirkelledare och studieorganisatörer. Försöka genomföra en kulturresa till konstmuseet Louisiana. Öka föreläsningsverksamheten med 5 % Genomföra föreläsningar i hela avdelningen med samhällsaktuella teman. Arbeta med utveckling av kulturverksamhet för utvecklingsstörda. Fortsätta utvecklingen av verksamheten med konstskolan. 10

11 Pedagogiska utmaningar En annan värld är möjlig En annan värld är möjlig Det pedagogiska arbetet är en av ABFs viktigaste uppgifter. ABF ska vara en pedagogisk utvecklingsresurs. Vi ska vara ett stöd för våra medlemsorganisationers folkrörelse- och ledarutveckling. Vi ska medverka till ett vardagsnära, tillgängligt och demokratiserat lärande. Studiecirkeln är ABFs främsta pedagogiska verktyg, men inte det enda. Kurser, seminarier, föreläsningar, film, distansstudier, organiserat vardagslärande och fältstudier är andra exempel på metoder i folkbildningsarbetet. Cirkelledare och handledare inom ABF och våra medlemsorganisationer är vår viktigaste utvecklingsresurs för att vi ska bli en lärande organisation och folkrörelse. Därför är ABForganisationens inre utveckling en av våra viktigaste pedagogiska utmaningar. ABF ska vara en pedagogisk och lärande organisation som präglas av en levande kommunikation och ett reflekterande arbetssätt som gör att såväl individer och grupper som hela organisationen lär sig. Medverka till att alla nya cirkelledare erbjuds grundutbildning för cirkelledare. Prioritera utbildningar som ger fördjupade kunskaper i pedagogik, metodik och i specifika ämnen. Utveckla vidareutbildning för cirkelledare inom Kust till Kustnätverket. Utbilda anställda på de olika kontoren både vad gäller mål och idéer samt funktion och arbetsinnehåll. Medverka i den fortsatta utvecklingen av systematiskt kvalitetsarbete. Stimulera studieorganisatörernas arbete genom att exempelvis erbjuda deltagande i Bok- och biblioteksmässan. Genomföra vidareutbildningar för personal och förtroendevalda. Av vår cirkelverksamhet skall 10% mätas för kvalitetssäkring. Av vår kulturverksamhet skall 5% mätas för kvalitetssäkring. Genomföra två lokala cirkelledarträffar per år. Genomföra studieorganisatörsträffar i varje kommun under våren. Genomföra två cirkelledarträffar årligen i varje kommun. Av vår cirkelverksamhet skall 10% mätas för kvalitetssäkring. Av vår kulturverksamhet skall 5% mätas för kvalitetssäkring. Genomföra studieorganisatörsträffar i varje kommun under våren. Delta/besöka utvalda studiecirklar, utvärdera, ge stöd och ge tips till cirkelledare och gruppen. Kompetensutveckla och vidareutbilda anställda så att de kan sprida kunskap och fungera som stöd och inspirationskälla för andra.. ABF ska medverka till att göra informationstekniken och dess pedagogiska möjligheter och nätverksbyggen tillgänglig för alla. 11

12 Livslångt lärande Vår syn på och rätten till ett livslångt och livsvitt lärande omfattar både formell utbildning, folkbildning och vardagslärande. Rätten till lärande måste innefatta möjligheter till återkommande utbildning och ett väl fungerande studiesocialt stöd. Vuxenutbildning är ett av politikens mest kraftfulla redskap för att överbrygga kunskapsklyftor och skapa ett mer jämlikt samhälle. Därför måste vuxenutbildningen inriktas på att ge mest till dem som har fått minst. Vuxenutbildning är en medborgerlig rättighet som inte får reduceras till en vara på en kommersialiserad marknad. Kvalitet måste sättas i första hand. Vid sidan av ett lärorikt arbetsliv måste det finnas goda miljöer för lärande och upplevelser även efter arbetslivets slut. Den växande andelen äldre i samhället är en tillgång. Bereda möjlighet för distriktets personal att delta i förbundets verksamhetskonferens Stödja och utveckla äldres möjligheter till studier efter arbetslivets slut. Stödja och utveckla utbildning/bildning för enskilda inom arbetslivet. Erbjuda studiecirklar och föreläsningar för olika målgrupper. Erbjuda cirklar som anpassas efter deltagarnas arbetstider. Tillsammans med fackliga organisationer arbeta fram alternativa cirklar kring livslångt lärande. Bereda möjlighet att delta i förbundets konferens beträffande verksamhetsutveckling. Fortsätta arbeta med att bredda verksamheten för att locka så olika samhällsgrupperingar som möjligt. Arbeta vidare med NLP och kompetensutvecklingsinsatser i landet. Bereda möjlighet för avdelningens personal att delta i förbundets verksamhetskonferens. Undersöka möjligheten för utveckling av verksamhet med daglediga män på Andersberg. Erbjuda nyblivna pensionärer möjlighet till fortsatt lärande efter pensioneringen. PRO-akademin ska fortsätta att utvecklas. ABF ska arbeta för ett rättvist kunskapssamhälle och ett arbetsliv som förenar bildning och utbildning med en lärande vardag. ABF ska i samverkan med fackföreningsrörelsen, övriga medlemsorganisationer och närstående folkhögskolor, vara med och utveckla olika lärmiljöer i människors vardag, med hög tillgänglighet och en pedagogik som tar vara på vuxna människors erfarenheter och kunskaper. 12

13 God hälsa och ett utvecklande arbetsliv En god hälsa, ett utvecklande arbetsliv och livskvalitet ska vara en rättighet för alla. En god folkhälsa handlar inte bara om att förlänga livet. Det handlar lika mycket om att förbättra livskvaliteten för alla. ABF ska arbeta för en god livsmiljö, en bättre folkhälsa och ett utvecklande arbetsliv. Genom att öka samverkan mellan medlemsorganisationerna kan folkbildningen bli en viktig del av folkhälsoarbetet. Medverka till att medvetandegöra Folkhälsoarbetet inom hela ABF-distriktets verksamhetsområde. Utveckla former för att enskilda medlemmar i medlemsorganisationerna ska kunna komma vidare i utbildningssystemet. Stödja utvecklingsarbetet inom arbetsmiljöområdet i syfte att förebygga ohälsa för anställda. Aktivt verka för att ABF-organisationen kan söka och delta i gemensamma EFS-projekt. Aktivt verka för att genomföra studieverksamhet i syfte att förebygga ungas psykiska ohälsa. Genomföra föreläsningar kring hälso- och kostfrågor. Ingå samarbete med andra aktörer kring hälso- och kostfrågor. Anordna en hälsomässa. Anordna föreläsningar och cirklar om alternativ hälsovård. Erbjuda kurser och studiecirklar till förmån för psykisk- emotionell - och mental hälsa. Arbeta med att lyfta folkhälsofrågor i verksamheten och utveckla detta område. Erbjuda möjlighet för friskvårdsaktiviteter på arbetstid med en timme/vecka för administrativ personal. Delta i ESF-projekt kring långtidssjukskrivna och arbetslösa. Delta i ESF-projekt kring Det Goda Livet för arbetslösa kvinnor. Genomföra föreläsningsserie på temat Friskvård och hälsa. 13

14 Globala utmaningar En av vår tids stora utmaningar är att globalisera demokratin och demokratisera globaliseringen. Det behövs kunskaper för att förstå vad som skapar förtryck och exploatering. Vi måste lära mer om och medverka i det nya motstånd som växer fram i den internationella solidaritets- och rättviserörelsen. ABF ska arbeta för ett långsiktigt uthålligt samhälle, genom att integrera miljö och kretsloppstänkande i hela verksamheten. Vårt bildningsarbete ska förena lokala vardagsfrågor och globala utmaningar. ABF ska vara en del av den globala rättviserörelsen. I samverkan med nya och etablerade rörelser, inom och utom nationens gränser, vill vi länka samman den lokala och globala rättvise- och demokratikampen. ABF ska stimulera lärande om det globala klassamhället och om en annan resursfördelning och ekologi samt främja handling för en rättvisare och hållbar utveckling. Genomföra föreläsningar om tredje världen. Fortsätta opinionsarbetet för användning av rättvisemärkta produkter. Arbeta för att skapa ett ökat samarbete mellan ABF-avdelningar och distrikt i landet kring frågor om hållbar utveckling. Fortsätta opinionsarbetet för en hållbar livsstil och öka medvetenheten hos enskilda om klimat- och energifrågor. Arbeta för att skapa ökat samarbete med organisationer och näringsliv kring klimat- och energifrågor. Arbeta för att göra ABF i Halland till en klimatsmart organisation. Erbjuda studiecirklar kring Rättvisefrågor i våra kommuner. Alltid servera rättvisemärkt kaffe och te vid våra egna arrangemang. Erbjuda föreläsningar kring aktuella miljöfrågor. Anordna filmvisningar inom områden som: globala miljöfrågor, världsekonomin, rättvisefrågor och resursfördelning. Föreläsningar och studiecirklar med temat en ny ekonomi Samarbeta med miljöföreningar utifrån ett ungdomsperspektiv. Se över verksamheterna ur ett miljöperspektiv. Alltid servera rättvisemärkt kaffe och te vid våra egna arrangemang. Vara en aktiv och engagerad aktör i större kommunala och regionala satsningar, t e x Klimp, kommunal klimatkampanj. ABF ska medverka till att göra en annan värld möjlig! 14

15 Övrigt utvecklingsarbete Det är av största vikt att ABF på ett balanserat sätt kan utveckla folkbildningen inom de ramar som anslagsgivare och myndigheter kräver samt deltagarna efterfrågar. Formerna för detta måste utvecklas och nya samarbetsparter sökas. Även formerna för hur en kostnadseffektiv ekonomi-, personal- och verksamhetshantering kan se ut framöver behöver vidareutvecklas under året. Extraordinära satsningar Extraordinära insatser skall göras tillsammans med PRO, Boendeorganisationer, SAP, Fackförbunden, Handikapp och Invandrarorganisationerna. Ämnen Klimatskolan, Föräldrautbildning, Hälsoskolan, Idédebatt och Musik skall prioriteras. Målgrupper Under perioden ska en särskild satsning göras på målgrupperna ungdomar och utvecklingsstörda. Utvärdering Samtal om metoder och tekniker skall genomföras och utvecklas för att nå uppsatta mål och tillgodose ställda förväntningar. Med ny verksamhet behålla marknadsandelar och utveckla folkbildningen. Med nya och etablerade samarbetsparter utveckla formerna för ökad konkurrenskraft. Etablera och utveckla samarbete med nya medlemsorganisationer. Utveckla nya verksamheter inom ramen för ABFs folkbildningsuppdrag. Vidareutveckla samtal om struktur och arbetsformer för att finna samordningsvinster. Genomföra gemensamma styrelsedagar inom ABF för att uppnå samsyn på utveckling och framtid. Ha beredskap för nya uppgifter. Tillsammans med ungdomsorganisationer stödja och stimulera verksamhet i Halland. Etablera kontakt med äldre- och handikappomsorgen i alla tre kommunerna. Vidareutveckla verksamhet för musikungdomar i Varberg, Kungsbacka och Falkenberg. Arbeta särskilt med DIY-konceptet och ungdomsverksamhet samt utveckling av musikverksamhet. Finna nya samarbetspartners för extern finansiering av verksamhet. Delta i anbudsförfarande som läggs av bl.a. Af m.fl. för att stärka målgrupper som berörs. Erbjuda föräldrastödscirklar för föräldrar till barn med svårigheter och speciella behov. Utveckla nya samarbetsformer med Rockstugan som bas exempelvis film, foto, teater m.m. Fortsätta utvecklingen av inspelningsstudio. Finna nya samarbetspartners för extern finansiering av verksamhet. Fortsätta arbeta för att förverkliga visionen om att vara en mötesplats för samhällsförändring. Arbeta särskilt med DIY-konceptet och ungdomsverksamhet samt utveckling av musikverksamhet. Aktivt verka för att hitta nya målgrupper till ABF:s cirkelverksamhet och föreläsningar. Stödja och utveckla lärande för nyblivna föräldrar, t e x Familjeverkstan och barnrytmik. Utveckla ungdomsverksamhet på Andersberg. Utveckla kontakten med äldre- och handikappomsorgen i alla tre kommunerna. 15

16 Regional utvecklingsstrategi i Halland, bästa livsplatsen. ABF Halland kan hitta många inspirationer i de 15 strategier som har formats för att förverkliga visionen om Halland som den bästa livsplatsen. Främst ser vi en tydlig roll avseende: Entreprenörskap och innovationer. Balans mellan näringsliv och utbildning. Mångfalden som tillgång. Kulturen som en skapande kraft. Genom turnéverksamhet i länet om studier, föreläsningar, kulturevenemang m.m. påvisa Halland som den bästa livsplatsen. I samarbete med de lokala ABF-enheterna genomföra verksamheter som bidrar till ett Halland i utveckling. Stimulera till kreativa miljöer där mångfald av kunskaper och erfarenheter blir till en drivkraft för nya idéer och handlingar idéer och handlingar som bidrar till ett Halland i utveckling. Medverka till att stärka kulturens kraft i Halland. Skapa mötesplatser som är tillgängliga för alla och som inbjuder till skapande och kulturuttryck av olika slag. 16

Gör en annan värld möjlig! idéprogram arbetarnas bildningsförbund

Gör en annan värld möjlig! idéprogram arbetarnas bildningsförbund Gör en annan värld möjlig! idéprogram arbetarnas bildningsförbund ABF en idérörelse 2 ABF en utvecklingsresurs ~ 4 ABFs demokratisyn ~ 6 ABFs människosyn ~ 9 ABFs bildningssyn ~ 10 ABFs utmaningar 12

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Gör en annan värld möjlig ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM

VERKSAMHETSPLAN. Gör en annan värld möjlig ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM VERKSAMHETSPLAN 2018 ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM Gör en annan värld möjlig VISION ABF HALLAND ABF Halland ska med kompetens, kreativitet och engagemang, skapa

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

ABF JÖNKÖPINGS LÄN ABF JÖNKÖPINGS LÄN VERKSAMHETSPLAN

ABF JÖNKÖPINGS LÄN ABF JÖNKÖPINGS LÄN VERKSAMHETSPLAN ABF JÖNKÖPINGS LÄN ABF JÖNKÖPINGS LÄN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 Folkbildning Rätten till lärande handlar om människors möjligheter att leva ett rikt liv i en levande demokrati. Växande klyftor stänger

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Mål och inriktning 2012-2017 DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Värdegrund Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet arbetar på helnykter och demokratisk grund, samt är i partipolitiska och religiösa frågor obunden.

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Sedan 2002 behandlar och fastställer ABFs förbundsstämma 4-åriga riktlinjer som baseras på ett antal ut

Sedan 2002 behandlar och fastställer ABFs förbundsstämma 4-åriga riktlinjer som baseras på ett antal ut ABFs RIKTLINJER 2015 2018 Inledning ABFs idéprogram är värdegrunden för vår verksamhet och anger färdriktningen för förändringsarbetet. I idéprogrammet finns tio utmaningar som ABF har att förhålla sig

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

SV:s idéprogram. vår värdegrund

SV:s idéprogram. vår värdegrund SV:s idéprogram vår värdegrund SV:s idéprogram, vår värdegrund Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen

Läs mer

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan 2016 2019 Gör en annan värld möjlig. 2 ABF SKÅNES STRATEGISKA UTVECKLINGSPLAN 2016 2019 ABF Skånes strategiska utvecklingsplan 2016 2019 Utgångspunkter ABF Skånes

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN Gör en annan värld möjlig. 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN ABF Skånes Strategiska utvecklingsplan 2016-2019 reglerar det arbete och den verksamhet som ska ske i distriktet. Den tar sin

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014 med idéprogram och kärnvärden 1 Inledning Om detta dokument Strategisk plan är, tillsammans med övriga styrdokument, en gemensam utgångspunkt för verksamhetsplanering

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga

Folkbildningens Framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens Framsyn Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens Framsyn Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Riktlinje för bidrag till studieförbund

Riktlinje för bidrag till studieförbund Dnr KFN13/72 RIKTLINJE Riktlinje för bidrag till studieförbund Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-16 Dnr KFN13/72 2/6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden 2013-2015 ABF en idérörelse Arbetarnas Bildningsförbund är en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. Innehåll ABF Skånes strategiska

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003.

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Folkbildningens Framsyn - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Dokumenterat av Christina Holmqvist april 2003 1 Inledning

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna:

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna: Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet på Vasagymnasiet har en inriktning VIP (Vasagymnasiets internationella profil) som passar dig som är nyfiken på Europa och tycker det är viktigt med ett

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

En folkrörelse är en rörelse människors hjärtan, en idé och inte en organisation.

En folkrörelse är en rörelse människors hjärtan, en idé och inte en organisation. En folkrörelse är en rörelse människors hjärtan, en idé och inte en organisation. Blir idén en organisation dör den. Folkbildningens främsta syfte är att ge människan värdighet och insikter inte färdighet

Läs mer