En annan värld är möjlig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En annan värld är möjlig"

Transkript

1 Verksamhetsinriktning Verksamhetsplan 2012 Halland SydHalland Norra Halland

2 Inledning Överenskommelsen om folkbildning i Halland mellan Region Halland och ABF Halland utgör grunden för det folkbildningsarbete som genomförs av ABF i Halland. Samverkan med de lokala avdelningarna är en förutsättning för att uppnå de resultat som förväntas. Det operativa arbetet sker nära människorna i Halland, därför finns ABF fysiskt närvarande i länets samtliga kommuner. ABF distriktet i Halland och de lokala ABF avdelningarna har sedan flera år tillbaka ett nära och utvecklande samarbete med de medlemsorganisationer som är knutna till ABF. Detta är ett viktigt inslag för att uppnå en regional utveckling och folkbildning för att stärka och utveckla demokrati, motverka främlingsfientlighet och stärka den enskilda människan Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplanens framväxt. Inför 2012 har arbetet med verksamhetsplanen tillgått så att långsiktig strategi hämtad från ABFs idéprogram har väglett samtalen om vilka områden som har särskild betydelse i ett lokalt och regionalt perspektiv. I samtal mellan såväl anställda som förtroendevalda i ABF har först en verksamhetsinriktning vuxit fram och därefter en verksamhetsplan. Under våren och sommaren förs samtal internt inom ABF och i styrelsen om inriktningen och strukturen för de kommande åren. Samtalen förs med de lokala ABF avdelningarnas företrädare och distriktsstyrelsen. Efter avslutande samtal om inriktning och framtida struktur övergår samtalen i direkt verksamhetsplanering. Genom de gemensamma samtalen inom ABF har de lokala ABF avdelningarnas utvecklingsbehov tagits med i verksamhetsplanen. Underlag för verksamhetsplanen är ABFs Idéprogram, Propositionen Lära Växa och Förändra, Förbundsgemensamma riktlinjer för ABF. Statens uppdrag Syftet Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället Bidra till att bredda intresset för delaktighet i kulturlivet Utmaningarna Propositionen pekar ut viktiga utvecklingsområden för folkbildningen: Studieförbunden ska bättre kunna leva upp till och verka utifrån sina värdegrunder Demografiska utmaningen att engagera nya generationer utan att förlora de äldres engagemang Möta det mångkulturella samhället och medverka till att människor med olika etnisk bakgrund möts utbyter erfarenheter och ökar förståelsen för varandra så att utanförskap, diskriminering, segregering och konflikter motverkas Verka i det livslånga lärandet Utveckla kulturverksamheten genom att vara en lokal och regional drivkraft för den folkliga kulturen Nå fler människor med funktionshinder genom att skapa förutsättningar för alla människors deltagande i folkbildningen Verka för en hållbar utveckling och global rättvisa, genom att långsiktigt förändra människors värderingar och levnadsvanor. 2

3 ABFs demokratisyn ABFs människosyn Vår demokratisyn bygger på alla människors lika och unika värde. Vi ser demokratin som en process och en rörelseriktning, inte som ett färdigt system eller givet tillstånd. Vi vill att demokratins ideal ska prägla hela samhället och människors inbördes förhållande. Vi är övertygade om att samhället utvecklas bäst när människor ges möjlighet att samverka som fria och jämlika utan över- och underordning, utan klass- och könsskillnader och utan diskriminering på grund av etnisk bakgrund, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Därför ska ABF motverka alla ojämlika förhållanden som begränsar människors möjligheter att, som Hjalmar Branting uttryckte det, förverkliga sina bästa stämningars längtan. ABF ser en levande demokrati med ett brett deltagande och ett aktivt medborgarskap som ett kunskapsrikt och lärande samhälle. Samtal och samarbete är demokratins livsnerv. Demokrati stavas vi! ABFs verksamhet ska stimulera ett brett samhälls- och folkrörelseengagemang. Vi bär med stolthet en radikal folkbildnings- och folkrörelsetradition vars främsta budskap är inte bara för, utan också genom folket. Folkrörelser som vill förändra samhället måste hela tiden bygga sitt arbete på kunniga och aktiva medlemmar. Det är självständiga, kritiskt tänkande och medskapande medlemmar som ger demokratiska organisationer deras styrka. Vår människosyn utgår från att varje människa är en tillgång, som har förmåga och vilja att utvecklas, påverka och ta ansvar. Varje människa har rätt till ett rikt och värdigt liv och att få växa utifrån sina egna behov och förutsättningar. Samhället och folkrörelserna utvecklas bäst när självständiga och ansvarstagande individer samarbetar, möter varandra med respekt och ser olikheter som en tillgång. Individen växer i mötet med andra, människor skapas och skapar tillsammans. Därför vill ABF stärka individen i kollektivet och den kollektiva tanken i individen. Vår folkbildningssträvan handlar om alla människors frihet och jämlikhet, utveckling och medansvar: som självständiga och solidariska individer som aktiva medborgare i samhället och världen som löntagare i ett lärande och demokratiskt arbetsliv som engagerade medlemmar i lärande folkrörelser som konsumenter och producenter med omtanke om människor och miljö för en hållbar samhällsutveckling. 3

4 ABFs bildningssyn Utmaningar Vår bildnings- och kunskapssyn handlar i grunden om alla människors rätt att få bilda och utveckla sig själva till något som inte är bestämt av andra eller på förhand givet. Bildning och kunskap skapas i mötet mellan olika erfarenheter, mellan det bekanta och obekanta. Vi ser människan som en social varelse som behöver mötet och samspelet med andra för att utvecklas och lära nytt. Det livslånga lärandet handlar om att kunna förverkliga de möjligheter vi människor bär inom oss. ABF har en bred syn på kunskap. Vår folkbildningstradition bygger på respekt för lärande baserat på erfarenheter och upplevelser. Vi vill jämställa människors vardagskunskap med andra former av kunskap. ABF vill förena vardagslärande med organiserat lärande i studiecirklar och kurser och utveckla fler goda lärmiljöer i människors vardag. Därför vill ABF utveckla bildning och utbildning som stödjer människors förmåga att lära nytt, hantera nya situationer, se sammanhang, samverka, värdera information och skapa ny kunskap. Våra bildningssträvanden är grunden för vårt fria och frivilliga folkbildningsarbete och för vårt engagemang i all annan vuxenutbildning. ABFs uppgift är inte slutförd. Många klass- och könsskillnader lever kvar, samtidigt som medvetenheten växer om andra former av förtryck och diskriminering. ABFs engagemang måste sträcka sig från de enskilda människornas möjligheter att påverka sina egna liv till ett arbete för att forma en rättvis värld. Därför står ABF inför både gamla och nya utmaningar. Målbild Genomförandeidé Riktlinjer ABF skall vara det ledande studieförbundet i Halland. ABF skall på uppdrag av medlemsorganisationer och öppna torget omsätta gällande förordning för folkbildningen till verksamhet. (Se Statens uppdrag sidan 2). ABF ska upprätthålla tät och kontinuerlig samverkan med medlemsorganisationerna. Verksamheten inom ABF i Halland ska samordnas. ABF ska medverka i samordningen av arbetarrörelsens studieverksamhet i Västsverige. Verksamheten ska kännetecknas av hög delaktighet från deltagare och personal. Verksamheten ska utgå från ABFs grundsatser. Verksamheten ska inspirera och främja idé- kunskaps- organisations- och demokratiutveckling hos ABFs deltagare och medlemsorganisationer. Verksamheten ska präglas av professionalism, hög serviceanda, medvetenhet om vårt uppdrag samt humor och glädje. 4

5 Motverka klassamhället Många traditionella klass- och könsskillnader lever kvar när det gäller inkomster, utbildningsnivå, hälsa, social trygghet, makt och inflytande i samhället och arbetslivet. ABF ska motverka klassamhället och stärka samhörigheten mellan grupper som har ett gemensamt intresse av ökad solidaritet och jämlikhet. ABFs verksamhet ska ge mest till dem som får minst, söka upp och erbjuda bildning till de mest missgynnade. Genomföra och stödja verksamheter tillsammans med ABFs politiska medlemsorganisationer samt vidareutveckla samarbetet i övrigt. Stödja och delta i projekt/aktiviteter som syftar till att nå de grupper som har fått minst av utbildning/bildning. Genom projekt Grön integration stimulera utlandfödda att få arbete eller praktik i verksamheter utanför tätorten. Fortsätta utveckla mötesplatser ute i bostadsområden tillsammans med Hyresgästföreningen. Vara med och anordna informationsträffar med olika myndigheter för invandrare, med tolk. Genomföra fackligt/politiska cirklar i varje kommun (aftonskolan) Genomföra en föreläsning i varje kommun kring klasssamhället och jämställdhet Fortsätta utveckla och driva projektet Halland Globalt och bilda nätverk samt starta studiecirklar. Aktivt utveckla samarbetet med nolltrefem i Halmstad (ungdomsverksamhet) Fortsätta utvecklingen av vårt arbete i bl.a. Andersberg, Fyllinge och Bäckagård och Vallås. Arbeta med stöd till ungdomar som är svaga i skolan samt deras föräldrar. Genomföra föreläsningar i varje kommun kring solidaritet. Genomföra föreläsningar i varje kommun kring jämställdhetsfrågan. 5

6 Utveckla demokratin En av vår tids stora utmaningar handlar om att stärka och utveckla demokratin. Demokratin är inget givet tillstånd utan en process och en rörelseriktning. Demokratin måste ständigt erövras och utvecklas. Demokrati förutsätter fler engagerade och ansvarstagande människor i olika slag av folkrörelser, medborgarrörelser, politiska och fackliga organisationer. ABF ska utveckla en vital folkrörelsedemokrati, stärka den ideella sektorn och medverka till en ökad demokratisering av samhället och arbetslivet. ABF ska arbeta för att studie- och kulturverksamheten och makten över de avgörande besluten inom ABF ska finnas så nära människorna som möjligt. Delta i arbetet för att få fler aktiva i det lokala utvecklingsarbetet i såväl landsbygd som tätort. Stödja och medverka i utveckling för politiker och politiska medlemmar. Vidareutveckla de fackliga avdelningskontakterna. Samordna och genomföra studieorganisatörsträffar för studieorganisatörer på arbetsplatser och fackliga avdelningar. Genomföra kursdagar i grundläggande föreningskunskap i mötesteknik, kassörsuppdraget, sekreteraruppdraget, revisorsuppdraget, studieorganisatörsuppdraget med flera. Vidareutveckla samarbetet med våra medlemsorganisationer när det gäller genomförande samt rapportering av kurser i grundläggande föreningskunskap. Stimulera till utveckling av tankarnas trädgård. Genomföra föreläsningar kring demokratifrågor. Genomföra olika ungdomsaktiviteter i varje kommun. Vid nybildande av föreningar erbjuda kostnadsfri föreningskunskap för att stärka den nya föreningen. Starta verksamhet i syfte att öka den politiska och fackliga kunskapen. Starta cirkel- och föreläsningsverksamhet i bostadsområden. Kontakta nya rörelser som delar våra värderingar och demokratiska grundsyn. Alltid ta med frågan om värderingar och ideologi i alla utbildningar för förtroendevalda inom arbetarrörelsen. Vid nybildande av föreningar erbjuda kostnadsfri föreningskunskap för att stärka den nya föreningen och dess idéskapare. Arbeta för att avdelningens styrelse speglar verksamhetens organisationer. Starta studiecirklar kring framtidsvisioner,solidaritet och jämställdhet. Erbjuda politiska och fackliga organisationer aktuella och anpassade utbildningar. Delta i de fackliga organisationernas framtagande av utbildningsplaner. Vidareutveckla samarbetet med medlemsorganisationer vad gäller ny och befintlig verksamhet. Aktivt söka samarbete med nya föreningar och rörelser som delar våra värderingar och demokratiska grundsyn. 6

7 Allas lika rätt att vara En annan värld är möjlig olika Sverige är ett mångetniskt och mångkulturellt land med oanade möjligheter att utveckla både gemenskap och mångfald. Ändå förekommer diskriminering i föreningslivet, i bostadsområdena, i partipolitiken, på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet. Det är oacceptabelt. Genom att utmana fördomar, diskriminering, okunskap och begränsade perspektiv kan ABF och dess medlemsorganisationer bli viktiga opinionsbildare för människors frigörelse. ABF ska motverka alla former av främlingsfientlighet, rasism och diskriminering genom att skapa fler möten mellan olika kulturer och människor med olika ursprung och sexuell läggning. ABF ska vara en mångkulturell mötesplats mellan etablerade svenska organisationer och organisationer för etniska och språkliga minoriteter. I samtal med regionala handikapporganisationer finna metoder och ett nytt förhållningssätt för att förnya verksamheten och utveckla arbetet. Genom medverkan i Kust till Kust-nätverket delta i spridandet av erfarenheter om hur studiearbete med utvecklingsstörda kan genomföras. Genomföra utbildningsdagar i seminarie- och eller kursform som ökar kunskapen om främlingsfientlighet och diskriminering. Genomföra tema/utbildningsdagar tillsammans med skolor i Hallands län som ökar kunskapen om rasism och främlingsfientlighet. Stimulera till en ökad integration och verka för ett öppet och tillåtande klimat där mångfald ses som en resurs. Fortsätta anpassningen av våra lokaler kring tillgängligheten. Aktivt arbeta med olika insatser så att alla kan vara med i samhällsutvecklingen. Utveckla verksamhet med kommunernas dagligverksamhet och handikappomsorg. Starta föräldrastödscirklar, studiecirklar för föräldrar med barn som på olika sätt är utsatta. Hjälpa nya utsatta grupper i samhället som inte ännu har organiserat sig. Genomföra studiecirklar, föreläsningar och utställningar som ökar kunskapen om främlingsfientlighet och diskriminering. Säkerställa att vi kan erbjuda tillgängliga lokaler i alla avdelningens kommuner. Aktivt arbeta med integrerad verksamhet, och då använda förstärkningsbidraget till olika insatser som gör det möjligt för alla att delta. Öka verksamhet tillsammans med handikapporganisationer med 10 %. Genomföra studiecirklar, utställningar och föreläsningar som ökar kunskapen om främlingsfientlighet, diskriminering och fördomar. Temat skall vara Vi gillar olika. 7

8 Stärk folkrörelserna De politiska partierna och många folkrörelser har svårt att samla och engagera nya och yngre medlemmar. Växande och marginaliserade grupper riskerar att ställas utanför och får allt svårare att göra sin röst hörd i samhället och i arbetslivet. Samtidigt växer rörelser som betonar andra frågor, såsom miljö- och djurrätt, feminism, lokal gemenskap och global solidaritet. Allt fler medborgare orienterar sig mer mot livsstil och individuellt engagemang. Många engagerar sig i olika kooperativa samverkansformer och lokala utvecklingsgrupper. ABF ser starka folkrörelser som grunden för en levande och vital demokrati. Folkrörelsedemokratin, vars mål är att göra många människor delaktiga, får inte ersättas av en elitdemokrati där bara ett fåtal är engagerade och fattar de viktiga besluten. ABF ska arbeta för att minska det demokratiska utanförskapet genom att förnya sina arbetsformer, skapa fler platser för samtal och bygga broar mellan etablerade och nya sociala rörelser. ABF ska vara med och utveckla nya lokala, regionala, nationella och globala mötesplatser mellan olika aktionsgrupper, folkrörelser, medborgarrörelser, partier och fackliga organisationer. Öka den fackliga utbildnings- och utvecklingsverksamheten lokalt och regionalt. Stärka det tvärfackliga samarbetet. Öka kunskaper och insikter om betydelsen av facklig-politisk samverkan. Genomföra kurser och delta i aktiviteter som stärker de politiska medlemsorganisationernas roll för att förändra samhället. Stödja och utveckla övriga medlemsorganisationers folkrörelsearbete genom utbildningar och pedagogiskt stöd. Stimulera utvecklingen av nya folkrörelser genom studier och pedagogiskt stöd. Erbjuda lokala funktionsutbildningar för förtroendevalda i organisationer. Utveckla datacirklar anpassade för föreningsarbetet. Utveckla den tvärfackliga verksamheten. Starta mötesplatser för politiska samtal i en kommun. Utveckla det politiska arbetet och intresset i bostadsområdena på olika sätt, bland annat genom de lokala mötesplatserna. Erbjuda funktionsutbildning för förtroendevalda i våra medlemsorganisationer. Söka kontakt och aktivt arbeta för att utveckla samarbetsavtal med nya samarbetsorganisationer och medverka till bildande av nya organisationer. Genomföra verksamhet som bidrar till att våra politiska organisationer får en inblick i nya rörelser, strukturer och mötesplatser. Starta bloggskola. Inventera de fackliga organisationernas behov och önskemål av utbildningar och därefter erbjuda tvärfackliga utbildningar. 8

9 Utveckla den ideella sektorn ABF ska utveckla folkrörelsedemokratin och stärka den ideella sektorn för att öka medborgarnas möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällsutvecklingen. ABF ska arbeta för ett ökat generellt stöd till folkbildningen och den ideella sektorn, och för mindre styrning och detaljreglering. Delta i verksamhetskonferens eller liknande för förtroendevalda/personal i ABF-organisationen inom ramen för Kust till Kust-nätverket. Genomföra opinionsarbete för ett ökat regionalt och lokalt stöd till folkbildningen. Vara mötesplatsen för utveckling av den ideella sektorn. Stimulera till ökad kännedom om den ideella sektorns unika roll i samhället. Bidra till ökad kännedom om innebörden av begreppet det civila samhället. Genomföra lokala träffar kring folkbildningens betydelse för politiker. Stödja nya och befintliga grupper i verksamheten. Fortsätta den egna kompetensutvecklingen för att möta samhällsförändringarna. Delta i utvecklingen av idén om arbetarrörelsens tankesmedja. Utöka kunskapsbredden inom ämnen som kan locka nybildade samhällsgrupper. Stödja nya grupper i deras vilja till ökad egenmakt och inflytande i samhället och den egna vardagen. Arbeta för ett forum för radikal samhällsdebatt. Delta i utvecklingen av idén om arbetarrörelsens tankesmedja eller tankarnas trädgård på ABF alternativt annan plats. Fortsätta egen kompetensutveckling inom organisationen för att kunna möta nya grupper. Genomföra lokala träffar kring folkbildningens betydelse för medborgarna. Stödja och inspirera befintliga och nya föreningar att fortsätta ideellt arbete. 9

10 Kultur för alla Den kommersiellt mest gångbara kulturen breder ut sig på bekostnad av de mer nyskapande och folkligt förankrade kulturverksamheterna. ABFs uppgift är att göra kulturen mer tillgänglig och till en angelägenhet för alla, till exempel genom uppsökande aktiviteter, läsfrämjande projekt och anpassning av lokaler och verksamhet för funktionshindrade. Vår uppgift är att stärka kulturens roll i demokratin och demokratisera kulturen. Kultur ger människor möjligheter att förstå sig själva och andra. Den ger oss kunskaper att ifrågasätta konventioner och samhällets maktstrukturer. Kultur samlar och förenar människor i gemensamma upplevelser och bygger broar mellan olika kulturer. ABF ska vara en viktig lokal kulturbärare och bedriva kulturarbete över hela landet. ABF ska medverka till att bryta kvarvarande ojämlika kulturmönster när det gäller klass och kön. ABF ska bidra till att utveckla det mångkulturella samhället genom att främja en språklig och kulturell mångfald och stimulera människors eget skapande. ABF ska aktivt medverka till och stödja mångfalden i den offentliga debatten och den massmediala offentligheten. Genomföra konferens/seminarie om kulturen som samhällsutvecklare. Stödja verksamhet där kulturen bidrar till en ökad integration. Genomföra kulturverksamhet med de regionala medlemsorganisationerna. Genomföra kulturarrangemang tillsammans med medlemsorganisationer och i egen regi. Starta upp teaterverksamhet i varje kommun Genomföra föreläsningar kring konstnären Torsten Billman och bjuda in konstföreningar till detta. Starta studiecirklar kring konstnären Torsten Billman. Göra en förteckning över lokala kulturarbetare samt utställningar. Starta samt utveckla samarbetet med biblioteken i respektive kommun. Fortsätta samarbetet med Teater Halland och Musik i Halland. Få igång kulturaktiviteter med personer med funktionsnedsättning. Anordna studiebesök hos halländska konstnärer, med guidning. Anordna stadsvandringar med kulturella mål. Utveckla projekt Kultur i Halland. Tillsammans med kulturskolan genomföra projektet Ung blåsorkester i Falkenberg Fortsätta arbetet tillsammans med Vallås Bibliotek och stadsbiblioteket. Utveckla samarbetet med biblioteken i respektive kommun. Delta i distriktets resa till Bok- och bibliotek med cirkelledare och studieorganisatörer. Försöka genomföra en kulturresa till konstmuseet Louisiana. Öka föreläsningsverksamheten med 5 % Genomföra föreläsningar i hela avdelningen med samhällsaktuella teman. Arbeta med utveckling av kulturverksamhet för utvecklingsstörda. Fortsätta utvecklingen av verksamheten med konstskolan. 10

11 Pedagogiska utmaningar En annan värld är möjlig En annan värld är möjlig Det pedagogiska arbetet är en av ABFs viktigaste uppgifter. ABF ska vara en pedagogisk utvecklingsresurs. Vi ska vara ett stöd för våra medlemsorganisationers folkrörelse- och ledarutveckling. Vi ska medverka till ett vardagsnära, tillgängligt och demokratiserat lärande. Studiecirkeln är ABFs främsta pedagogiska verktyg, men inte det enda. Kurser, seminarier, föreläsningar, film, distansstudier, organiserat vardagslärande och fältstudier är andra exempel på metoder i folkbildningsarbetet. Cirkelledare och handledare inom ABF och våra medlemsorganisationer är vår viktigaste utvecklingsresurs för att vi ska bli en lärande organisation och folkrörelse. Därför är ABForganisationens inre utveckling en av våra viktigaste pedagogiska utmaningar. ABF ska vara en pedagogisk och lärande organisation som präglas av en levande kommunikation och ett reflekterande arbetssätt som gör att såväl individer och grupper som hela organisationen lär sig. Medverka till att alla nya cirkelledare erbjuds grundutbildning för cirkelledare. Prioritera utbildningar som ger fördjupade kunskaper i pedagogik, metodik och i specifika ämnen. Utveckla vidareutbildning för cirkelledare inom Kust till Kustnätverket. Utbilda anställda på de olika kontoren både vad gäller mål och idéer samt funktion och arbetsinnehåll. Medverka i den fortsatta utvecklingen av systematiskt kvalitetsarbete. Stimulera studieorganisatörernas arbete genom att exempelvis erbjuda deltagande i Bok- och biblioteksmässan. Genomföra vidareutbildningar för personal och förtroendevalda. Av vår cirkelverksamhet skall 10% mätas för kvalitetssäkring. Av vår kulturverksamhet skall 5% mätas för kvalitetssäkring. Genomföra två lokala cirkelledarträffar per år. Genomföra studieorganisatörsträffar i varje kommun under våren. Genomföra två cirkelledarträffar årligen i varje kommun. Av vår cirkelverksamhet skall 10% mätas för kvalitetssäkring. Av vår kulturverksamhet skall 5% mätas för kvalitetssäkring. Genomföra studieorganisatörsträffar i varje kommun under våren. Delta/besöka utvalda studiecirklar, utvärdera, ge stöd och ge tips till cirkelledare och gruppen. Kompetensutveckla och vidareutbilda anställda så att de kan sprida kunskap och fungera som stöd och inspirationskälla för andra.. ABF ska medverka till att göra informationstekniken och dess pedagogiska möjligheter och nätverksbyggen tillgänglig för alla. 11

12 Livslångt lärande Vår syn på och rätten till ett livslångt och livsvitt lärande omfattar både formell utbildning, folkbildning och vardagslärande. Rätten till lärande måste innefatta möjligheter till återkommande utbildning och ett väl fungerande studiesocialt stöd. Vuxenutbildning är ett av politikens mest kraftfulla redskap för att överbrygga kunskapsklyftor och skapa ett mer jämlikt samhälle. Därför måste vuxenutbildningen inriktas på att ge mest till dem som har fått minst. Vuxenutbildning är en medborgerlig rättighet som inte får reduceras till en vara på en kommersialiserad marknad. Kvalitet måste sättas i första hand. Vid sidan av ett lärorikt arbetsliv måste det finnas goda miljöer för lärande och upplevelser även efter arbetslivets slut. Den växande andelen äldre i samhället är en tillgång. Bereda möjlighet för distriktets personal att delta i förbundets verksamhetskonferens Stödja och utveckla äldres möjligheter till studier efter arbetslivets slut. Stödja och utveckla utbildning/bildning för enskilda inom arbetslivet. Erbjuda studiecirklar och föreläsningar för olika målgrupper. Erbjuda cirklar som anpassas efter deltagarnas arbetstider. Tillsammans med fackliga organisationer arbeta fram alternativa cirklar kring livslångt lärande. Bereda möjlighet att delta i förbundets konferens beträffande verksamhetsutveckling. Fortsätta arbeta med att bredda verksamheten för att locka så olika samhällsgrupperingar som möjligt. Arbeta vidare med NLP och kompetensutvecklingsinsatser i landet. Bereda möjlighet för avdelningens personal att delta i förbundets verksamhetskonferens. Undersöka möjligheten för utveckling av verksamhet med daglediga män på Andersberg. Erbjuda nyblivna pensionärer möjlighet till fortsatt lärande efter pensioneringen. PRO-akademin ska fortsätta att utvecklas. ABF ska arbeta för ett rättvist kunskapssamhälle och ett arbetsliv som förenar bildning och utbildning med en lärande vardag. ABF ska i samverkan med fackföreningsrörelsen, övriga medlemsorganisationer och närstående folkhögskolor, vara med och utveckla olika lärmiljöer i människors vardag, med hög tillgänglighet och en pedagogik som tar vara på vuxna människors erfarenheter och kunskaper. 12

13 God hälsa och ett utvecklande arbetsliv En god hälsa, ett utvecklande arbetsliv och livskvalitet ska vara en rättighet för alla. En god folkhälsa handlar inte bara om att förlänga livet. Det handlar lika mycket om att förbättra livskvaliteten för alla. ABF ska arbeta för en god livsmiljö, en bättre folkhälsa och ett utvecklande arbetsliv. Genom att öka samverkan mellan medlemsorganisationerna kan folkbildningen bli en viktig del av folkhälsoarbetet. Medverka till att medvetandegöra Folkhälsoarbetet inom hela ABF-distriktets verksamhetsområde. Utveckla former för att enskilda medlemmar i medlemsorganisationerna ska kunna komma vidare i utbildningssystemet. Stödja utvecklingsarbetet inom arbetsmiljöområdet i syfte att förebygga ohälsa för anställda. Aktivt verka för att ABF-organisationen kan söka och delta i gemensamma EFS-projekt. Aktivt verka för att genomföra studieverksamhet i syfte att förebygga ungas psykiska ohälsa. Genomföra föreläsningar kring hälso- och kostfrågor. Ingå samarbete med andra aktörer kring hälso- och kostfrågor. Anordna en hälsomässa. Anordna föreläsningar och cirklar om alternativ hälsovård. Erbjuda kurser och studiecirklar till förmån för psykisk- emotionell - och mental hälsa. Arbeta med att lyfta folkhälsofrågor i verksamheten och utveckla detta område. Erbjuda möjlighet för friskvårdsaktiviteter på arbetstid med en timme/vecka för administrativ personal. Delta i ESF-projekt kring långtidssjukskrivna och arbetslösa. Delta i ESF-projekt kring Det Goda Livet för arbetslösa kvinnor. Genomföra föreläsningsserie på temat Friskvård och hälsa. 13

14 Globala utmaningar En av vår tids stora utmaningar är att globalisera demokratin och demokratisera globaliseringen. Det behövs kunskaper för att förstå vad som skapar förtryck och exploatering. Vi måste lära mer om och medverka i det nya motstånd som växer fram i den internationella solidaritets- och rättviserörelsen. ABF ska arbeta för ett långsiktigt uthålligt samhälle, genom att integrera miljö och kretsloppstänkande i hela verksamheten. Vårt bildningsarbete ska förena lokala vardagsfrågor och globala utmaningar. ABF ska vara en del av den globala rättviserörelsen. I samverkan med nya och etablerade rörelser, inom och utom nationens gränser, vill vi länka samman den lokala och globala rättvise- och demokratikampen. ABF ska stimulera lärande om det globala klassamhället och om en annan resursfördelning och ekologi samt främja handling för en rättvisare och hållbar utveckling. Genomföra föreläsningar om tredje världen. Fortsätta opinionsarbetet för användning av rättvisemärkta produkter. Arbeta för att skapa ett ökat samarbete mellan ABF-avdelningar och distrikt i landet kring frågor om hållbar utveckling. Fortsätta opinionsarbetet för en hållbar livsstil och öka medvetenheten hos enskilda om klimat- och energifrågor. Arbeta för att skapa ökat samarbete med organisationer och näringsliv kring klimat- och energifrågor. Arbeta för att göra ABF i Halland till en klimatsmart organisation. Erbjuda studiecirklar kring Rättvisefrågor i våra kommuner. Alltid servera rättvisemärkt kaffe och te vid våra egna arrangemang. Erbjuda föreläsningar kring aktuella miljöfrågor. Anordna filmvisningar inom områden som: globala miljöfrågor, världsekonomin, rättvisefrågor och resursfördelning. Föreläsningar och studiecirklar med temat en ny ekonomi Samarbeta med miljöföreningar utifrån ett ungdomsperspektiv. Se över verksamheterna ur ett miljöperspektiv. Alltid servera rättvisemärkt kaffe och te vid våra egna arrangemang. Vara en aktiv och engagerad aktör i större kommunala och regionala satsningar, t e x Klimp, kommunal klimatkampanj. ABF ska medverka till att göra en annan värld möjlig! 14

15 Övrigt utvecklingsarbete Det är av största vikt att ABF på ett balanserat sätt kan utveckla folkbildningen inom de ramar som anslagsgivare och myndigheter kräver samt deltagarna efterfrågar. Formerna för detta måste utvecklas och nya samarbetsparter sökas. Även formerna för hur en kostnadseffektiv ekonomi-, personal- och verksamhetshantering kan se ut framöver behöver vidareutvecklas under året. Extraordinära satsningar Extraordinära insatser skall göras tillsammans med PRO, Boendeorganisationer, SAP, Fackförbunden, Handikapp och Invandrarorganisationerna. Ämnen Klimatskolan, Föräldrautbildning, Hälsoskolan, Idédebatt och Musik skall prioriteras. Målgrupper Under perioden ska en särskild satsning göras på målgrupperna ungdomar och utvecklingsstörda. Utvärdering Samtal om metoder och tekniker skall genomföras och utvecklas för att nå uppsatta mål och tillgodose ställda förväntningar. Med ny verksamhet behålla marknadsandelar och utveckla folkbildningen. Med nya och etablerade samarbetsparter utveckla formerna för ökad konkurrenskraft. Etablera och utveckla samarbete med nya medlemsorganisationer. Utveckla nya verksamheter inom ramen för ABFs folkbildningsuppdrag. Vidareutveckla samtal om struktur och arbetsformer för att finna samordningsvinster. Genomföra gemensamma styrelsedagar inom ABF för att uppnå samsyn på utveckling och framtid. Ha beredskap för nya uppgifter. Tillsammans med ungdomsorganisationer stödja och stimulera verksamhet i Halland. Etablera kontakt med äldre- och handikappomsorgen i alla tre kommunerna. Vidareutveckla verksamhet för musikungdomar i Varberg, Kungsbacka och Falkenberg. Arbeta särskilt med DIY-konceptet och ungdomsverksamhet samt utveckling av musikverksamhet. Finna nya samarbetspartners för extern finansiering av verksamhet. Delta i anbudsförfarande som läggs av bl.a. Af m.fl. för att stärka målgrupper som berörs. Erbjuda föräldrastödscirklar för föräldrar till barn med svårigheter och speciella behov. Utveckla nya samarbetsformer med Rockstugan som bas exempelvis film, foto, teater m.m. Fortsätta utvecklingen av inspelningsstudio. Finna nya samarbetspartners för extern finansiering av verksamhet. Fortsätta arbeta för att förverkliga visionen om att vara en mötesplats för samhällsförändring. Arbeta särskilt med DIY-konceptet och ungdomsverksamhet samt utveckling av musikverksamhet. Aktivt verka för att hitta nya målgrupper till ABF:s cirkelverksamhet och föreläsningar. Stödja och utveckla lärande för nyblivna föräldrar, t e x Familjeverkstan och barnrytmik. Utveckla ungdomsverksamhet på Andersberg. Utveckla kontakten med äldre- och handikappomsorgen i alla tre kommunerna. 15

16 Regional utvecklingsstrategi i Halland, bästa livsplatsen. ABF Halland kan hitta många inspirationer i de 15 strategier som har formats för att förverkliga visionen om Halland som den bästa livsplatsen. Främst ser vi en tydlig roll avseende: Entreprenörskap och innovationer. Balans mellan näringsliv och utbildning. Mångfalden som tillgång. Kulturen som en skapande kraft. Genom turnéverksamhet i länet om studier, föreläsningar, kulturevenemang m.m. påvisa Halland som den bästa livsplatsen. I samarbete med de lokala ABF-enheterna genomföra verksamheter som bidrar till ett Halland i utveckling. Stimulera till kreativa miljöer där mångfald av kunskaper och erfarenheter blir till en drivkraft för nya idéer och handlingar idéer och handlingar som bidrar till ett Halland i utveckling. Medverka till att stärka kulturens kraft i Halland. Skapa mötesplatser som är tillgängliga för alla och som inbjuder till skapande och kulturuttryck av olika slag. 16

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden 2013-2015 ABF en idérörelse Arbetarnas Bildningsförbund är en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. Innehåll ABF Skånes strategiska

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Box 115 44 100 61 Stockholm Telefon: 08-714 48 00 Telefax: 08-714 48 08 Besöksadress:

Läs mer

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund - Principprogram Antagna under SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund - Principprogram Antagna under SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Vår vision den demokratiska socialismen Människans frigörelse är målet för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Vår vision är en värld byggd på den demokratiska socialismens

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Lokal Utbildningsplan. för Fritidsledarutbildningen. Axevalla Folkhögskola 2012/2013

Lokal Utbildningsplan. för Fritidsledarutbildningen. Axevalla Folkhögskola 2012/2013 Lokal Utbildningsplan för Fritidsledarutbildningen Axevalla Folkhögskola 2012/2013 1 Inledning Huvudman för Axevalla folkhögskola är Stiftelsen Axevalla folkhögskola, där stiftaren är Sverigefinska Riksförbundet.

Läs mer

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-10-04 KN-KUS11-271 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer