Regeringsuppdrag. Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringsuppdrag. Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13"

Transkript

1 Regeringsuppdrag Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF från Datum: Dnr: 19-60/2009 ESV-nr: ESV 2009:13 Copyright: ESV Rapportansvariga: Charlotta Carlberg och Lasse Henricson. ISBN:

3 Förord I detta ärende har generaldirektör Hans Lindberg beslutat. Expert Charlotta Carlberg och funktionsansvarig Lasse Henricson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningscheferna Susanne Jansson och Pia Heyman samt utredarna Christine Annemalm och Ingalill Borild deltagit. I ärendets tidigare handläggning har även utredare Mona Nykvist deltagit. 3

4 Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Förslag till förordningsändringar Ersätt reglerna om fördelad dispositionsrätt med regler om bidragsbetalningar mellan myndigheter Bestämmelser om dubbla betalningsflöden m.m Bestämmelser om lånemodellen Bidragsfinansierade anläggningstillgångar Bestämmelser om likvidmässig hantering av anslag Uppräkning av vissa avgifter enligt avgiftsförordningen Förslag på tidpunkter för ikraftträdande Disposition av och beslut om offentligrättsliga avgifter Riksdagen beslutar om verksamheten Rätt att disponera och besluta om avgifterna Modeller för styrning av offentligrättsliga avgifter Beskrivning av modellerna Sammanfattande överväganden Förslag

5 1 Sammanfattning Bidragsbetalningar mellan myndigheter Ekonomistyrningsverket (ESV) föreslår att bestämmelserna om fördelad dispositionsrätt som finns i 6 och 23 anslagsförordningen (1996:1189) ersätts med bestämmelser om bidragsbetalningar mellan myndigheter. Syftet är framför allt att det ska finnas generella regler om tidpunkt för betalning av bidragen. Dubbla betalningsflöden ESV föreslår att det förs in en bestämmelse i 13 kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att regeringen efter särskild prövning kan besluta att en myndighet ska tillämpa ett annat förfarande än dubbla betalningsflöden. Lånemodellen och delfinansiering med externa bidrag ESV föreslår att 6 och 19 kapitalförsörjningsförordningen uppdateras så att bestämmelserna överensstämmer med den nya lånemodellen. Vidare föreslår ESV att en myndighet får använda externa bidrag för att delfinansiera en anskaffning av en anläggningstillgång som används i verksamheten. Anslagsmedel och räntekonto ESV föreslår att bestämmelserna i anslagsförordningen tydliggörs och uppdateras till hur betalningssystemet fungerar idag. Uppräkning av vissa avgifter enligt avgiftsförordningen ESV föreslår att vissa avgiftsbelopp enligt 10, 17, 18 och 20 avgiftsförordningen (1992:191) räknas upp. Offentligrättsliga avgifter ESV anser att avgiftsintäkter i verksamhet som inte är efterfrågestyrd bör redovisas mot inkomsttitel och myndigheten tilldelas anslag för att finansiera verksamhetens kostnader. Regeringen bör besluta om avgifternas storlek, men beslutet kan i vissa fall delegeras till myndigheten. Alternativt kan statsmakterna ange tak för avgiftsuttagen, eller på annat sätt ange tydliga ramar för avgiftens storlek eller verksamhetens omfattning. Avgifterna i de verksamheter som är efterfrågestyrda, eller där anslagsbelopp är svåra att beräkna av andra skäl, bör däremot disponeras av myndigheten, men beslut om avgifternas storlek bör normalt fattas av regeringen. 5

6 2 Inledning I regleringsbrevet för 2009 har Ekonomistyrningsverket (ESV) fått i uppdrag att utifrån regeringens behov av en ändamålsenlig och effektiv styrning av myndigheterna lämna förslag till en långsiktigt stabil utformning av den finansiella styrningen i staten. Inom ramen för uppdraget ska ESV bl.a. pröva nuvarande modeller för styrning av anslag, avgifter och kapitalförsörjning. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december ESV återkommer därmed i denna fråga. Enligt uppdraget ska ESV därutöver senast den 31 mars 2009 till regeringen lämna förslag till förändringar (förordningsändringar) som behöver göras i det korta tidsperspektivet. Dessa förslag lämnas i denna delrapport Utvecklad finansiell styrning (ESV 2009:13). Förslagen, som avser förändringar i den nu gällande anslagsförordningen, kapitalförsörjningsförordningen, avgiftsförordningen respektive förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, syftar till att förbättra den finansiella styrningen och skapa administrativa förenklingar för myndigheterna. Dessutom är syftet att tydliggöra och uppdatera regelverket. På Finansdepartementets begäran lämnar ESV också ett underlag som ska kunna fungera som ett stöd vid överväganden om beslutsnivån för avgifters storlek och myndigheters rätt till disposition av avgiftsintäkter i offentligrättslig verksamhet. 6

7 3 Förslag till förordningsändringar Flera av förslagen i detta kapitel har tidigare lämnats i ESV:s och Riksgäldens rapport Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit (ESV 2007:43). Förslagen har ännu inte beretts i Regeringskansliet. ESV har gjort vissa kompletteringar och förtydliganden, vilka framgår av not till förslagen nedan. Några ändringar föreslås dessutom i kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) och anslagsförordningen (1996:1189) för att ersätta nuvarande obsoleta lydelser. Slutligen föreslår ESV att vissa avgifter i avgiftsförordningen (1992:191) räknas upp. 3.1 Ersätt reglerna om fördelad dispositionsrätt med regler om bidragsbetalningar mellan myndigheter 1 Ibland behöver flera myndigheter få tillgång till medel från ett och samma anslag för att kunna utföra verksamhet för det ändamål som anslaget är anvisat för. Vet regeringen på förhand hur mycket pengar från anslaget som respektive myndighet kommer att behöva disponera, underindelas anslaget i poster vilka ställs till respektive myndighets disposition. I det fall regeringen inte på förhand vet hur mycket pengar de berörda myndigheterna kommer att behöva använda från anslaget ges en myndighet dispositionsrätt till anslaget. Denna myndighet kunde tidigare fördela dispositionsrätt till andra myndigheter som behöver utnyttja medel från anslaget för att kunna fullgöra verksamhet för ändamålet. Reglerna om att fördela dispositionsrätten till ett anslag från en myndighet till en annan används dock inte idag. Hermes stöder inte funktionaliteten att fördela dispositionsrätt då Regeringskansliet inte har framfört någon önskan om att utveckla en sådan i Hermes. I det fall flera myndigheter behöver tillgång till samma anslag för att utföra verksamhet inom det ändamål anslaget är anvisat, och regeringen inte på förhand vet exakta fördelningen mellan myndigheterna, används i stället ett system där anslagsmedel fördelas genom bidragsbetalningar mellan myndigheter. Den myndighet som har givits dispositionsrätt till ett anslag för ett speciellt ändamål får då betala ut bidrag från anslaget till en annan myndighet i den utsträckning och 1 Förslaget överensstämmer med det ESV lämnade till regeringen den 15 december 2007 i rapport om utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit (ESV 2007:43). Skillnaden i detta förslag jämfört med det tidigare är att ESV, förutom några redaktionella ändringar, föreslår att bestämmelser om vilket betalningsflöde som ska användas tas in i föreskrifter i stället för i förordningstext. Dessutom lyfter ESV fram behov av följdändring i 6 anslagsförordningen respektive 6 kap. 1 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 7

8 inom de ramar som regeringen bestämt för att den ska kunna utföra uppgifter inom ramen för anslagets ändamål. Överväganden Att det inte finns några bestämmelser om bidragsbetalningar mellan myndigheter är inte bra ur ett styrningsperspektiv. I vissa fall beslutar regeringen särskilt om vad som ska gälla ifråga om utbetalning av bidrag från myndigheter, men inte alltid. Avsaknad av en fastlagd princip när det gäller bidragsbetalningar mellan myndigheter kan leda till suboptimering. Om inte en sådan princip slås fast finns risk för att bidrag betalas ut långt i förväg, och således anslagsavräknas hos den utbetalande myndigheten och balanseras i den mottagande myndighetens balansräkning till dess att den har utfört verksamheten eller transfererat bidraget vidare. En annan risk kan vara att den myndighet som ska få bidrag från en annan myndighet har stora kostnader initialt och tvingas ligga ute med pengar innan den erhåller bidragsmedlen, vilket kan leda till likviditetsproblem och ökade räntekostnader. Det är önskvärt att anslagsavräkningen och utförandet av verksamheten (eller transfereringen av bidraget) ligger så nära varandra i tiden som möjligt för att uppföljningen av anslagsförbrukningen ska bli rättvisande. Vidare bör hanteringen inte leda till att väsentliga ränteeffekter uppkommer genom att in- och utbetalningar leder till att behållningar uppkommer på räntekontot. Samtidigt behöver rutiner utformas så att antalet interna betalningstransaktioner kan hållas nere. ESV anser att det på längre sikt kan finnas skäl att utveckla en annan, mer ändamålsenlig metod än bidragsbetalningar mellan myndigheter. Förslag Regler om fördelad dispositionsrätt finns idag i 6 och 23 anslagsförordningen (1996:1189). Dessa bestämmelser tillämpas inte och bör därför kunna mönstras ut. ESV föreslår att dessa bestämmelser ersätts med bestämmelser om bidragsbetalningar mellan myndigheter. Syftet med att reglera bidragsbetalningar mellan myndigheter är framför allt att det ska finnas generella regler om tidpunkter för betalningar. 8

9 Förslag till ny förordningstext 6 anslagsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Har regeringen beslutat att en myndighet skall fördela dispositionsrätten till en annan statlig myndighet, skall detta ske i den omfattning och med de villkor som den fördelande myndigheten beslutar, om inte regeringen föreskrivit annat. Om en myndighet från ett anslag betalar ett bidrag till en annan myndighet ska den utbetalande myndigheten meddela den mottagande myndigheten de villkor som gäller för bidraget och bestämma en lämplig utbetalningsplan enligt 23. Förslag till ny förordningstext 23 anslagsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Vid fördelning av dispositionsrätt enligt 6 skall motsvarande medel som finns på den fördelande myndighetens räntekonto betalas till den mottagande myndighetens räntekonto. Betalning skall ske i den omfattning som den fördelande myndigheten bestämmer, om inte regeringen har beslutat något annat. Vid bidragsbetalningar mellan myndigheter ska utbetalning av bidrag från den bidragsgivande myndigheten göras i så nära anslutning som möjligt till att den mottagande myndigheten utför verksamheten eller transfererar bidraget vidare. Detta gäller om inte regeringen har beslutat att utbetalning ska ske i annan ordning. Om den föreslagna ändringen i anslagsförordning kommer till stånd kan ESV i föreskrifter och allmänna råd ange att huvudprincipen, med vissa undantag, är att bidrag som betalas ut från ett icke räntebelagt betalningsflöde hos en myndighet ska tas emot i ett icke räntebelagt betalningsflöde hos en mottagande myndighet. Om begreppet fördelad dispositionsrätt tas bort ur anslagsförordningen behöver en följdändring också göras i 6 kap. 1 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). 9

10 Förslag till ny förordningstext 6 kap. 1 FÅB Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse I anslagsredovisningen skall myndigheten redovisa utfallet på de anslag myndigheten disponerar och de inkomsttitlar som myndigheten redovisar mot i enlighet med den indelning som framgår av regleringsbrev eller något annat beslut av regeringen eller myndighet som har fördelat dispositionsrätt. Utfallet skall ställas mot tilldelade eller fördelade belopp per anslag eller anslagspost respektive beräknade belopp per inkomsttitel. Avvikelser skall analyseras. I anslagsredovisningen ska myndigheten redovisa utfallet på de anslag myndigheten disponerar och de inkomsttitlar som myndigheten redovisar mot i enlighet med den indelning som framgår av regleringsbrev eller något annat beslut av regeringen. Utfallet ska ställas mot tilldelade belopp per anslag eller anslagspost respektive beräknade belopp per inkomsttitel. Avvikelser ska analyseras. Av anslagsredovisningen skall även framgå i vilken utsträckning myndigheten med stöd av ett tilldelat särskilt bemyndigande som avses i 20 anslagsförordningen (1996:1189) beställt varor eller tjänster eller beslutat om bidrag, ersättning, lån eller liknande som medför utgifter under följande budgetår. Av anslagsredovisningen ska även framgå i vilken utsträckning myndigheten med stöd av ett tilldelat särskilt bemyndigande som avses i 20 anslagsförordningen (1996:1189) beställt varor eller tjänster eller beslutat om bidrag, ersättning, lån eller liknande som medför utgifter under följande budgetår. Av anslagsredovisningen skall också framgå hur myndigheten har uppfyllt andra finansiella villkor som regeringen har angett. Av anslagsredovisningen ska också framgå hur myndigheten har uppfyllt andra finansiella villkor som regeringen har angett. Konsekvenser av förslaget Förslaget påverkar tidpunkten för avräkning av anslag. Genom föreslagen ändring förbättras överensstämmelsen mellan tidpunkten då anslaget avräknas och tidpunkten för när den mottagande myndigheten utför verksamheten eller transfererar bidraget vidare. Kopplingen mellan prestation och resursförbrukning förbättras således. Bidragsutbetalningen och därmed anslagsavräkningen torde i flera fall kunna senareläggas jämfört med idag, vilket innebär att mindre medel ackumuleras i myndigheternas balansräkningar i form av oförbrukade bidrag. 10

11 3.2 Bestämmelser om dubbla betalningsflöden m.m. 2 Före införandet av räntekontomodellen 1993 hade nästan alla myndigheter bara tillgång till ett icke räntebelagt betalningsflöde. När modellen infördes generellt, som ett inslag i reformeringen av myndighetsstyrningen, var ett syfte att föra ut statens kapitalkostnader på de verksamheter där kostnaderna uppkommit. Ett annat syfte var att förbättra kassahanteringen i staten. Metoden skulle också tillgodose myndigheternas behov av rörelsekapital. Det är detta syfte som framgår av budgetlagen. Räntekontot var också ett betydelsefullt instrument i relation till de räntebelagda lån till investeringar som också var ett inslag i de förändrade styrmetoderna. Det räntebelagda flödet skulle således hantera betalningar som avsåg myndighetens egen verksamhet. Andra utbetalningar, som transfereringar, skulle fortfarande göras i icke räntebelagt flöde, eftersom myndigheten normalt inte kan påverka betalningstidpunken i dessa fall. Ett stort antal myndigheter har därmed idag betalningar som går i både räntebelagt och icke räntebelagt betalningsflöde. Många av dessa myndigheter har pekat på problem med hantering och avstämning av dubbla betalningsflöden. Arbetet är både tidsödande och administrativt besvärligt. ESV anser att det bör finnas möjligheter för vissa myndigheter att använda endast ett betalningsflöde, det vill säga antingen ett räntebärande eller ett icke räntebärande flöde. Myndigheter med enstaka mindre transfereringar bör kunna hantera samtliga betalningar via det räntebärande flödet. Andra myndigheter som i huvudsak betalar ut transfereringar och där förvaltningskostnaderna är mycket små, både i absoluta tal och i förhållande till bidragsbetalningarna, skulle kunna använda det icke räntebärande flödet för alla betalningar. För de allra minsta myndigheterna är det generellt sett tveksamt om det är nödvändigt att ha räntekonto. Utgifterna består i dessa fall oftast av kostnader för löner och lokaler, det vill säga sådana utbetalningar som myndigheterna har små möjligheter att påverka. Investeringsutgifterna begränsas dessutom i regel till kontorsutrustning varav en del kan finansieras med leasing. 2 Förslaget överensstämmer med det ESV lämnade till regeringen den 15 december 2007 i rapport om utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit (ESV 2007:43). 11

12 Det finns vissa situationer då modellen med dubbla betalningsflöden blir extra tidsödande och tung att administrera. Det kan t.ex. bli fallet då myndigheter ska finansiera förvaltningsutgifter från ett sakanslag, myndigheter har många bidragsbetalningar från andra myndigheter där bidraget antingen kan användas av myndigheten själv eller transfereras vidare för att användas av någon annan, myndigheter har en stor andel fakturor som ska finansieras från anslag som hanteras i olika betalningsflöden, t.ex. vid transfereringar in natura, eller då myndigheter fakturerar flera typer av avgifter i samma faktura där myndigheten disponerar vissa avgiftsinkomster medan andra ska redovisas mot inkomsttitel. ESV konstaterar att problemen med dubbla betalningsflöden till viss del är förknippade med att ramanslagsmodellen inte utnyttjas så som den var tänkt. Exempelvis omfattar sakanslag i vissa fall även förvaltningsutgifter. Vidare har möjligheten för regeringen att ge en myndighet rätt att fördela dispositionsrätten till en annan myndighet inte kunnat användas vilket har lett till att omfattningen av bidragsbetalningar mellan myndigheter ökat. Förslag För att underlätta hanteringen av dubbla betalningsflöden föreslår ESV att myndigheter, utifrån vissa kriterier, kan medges undantag från tillämpningen av räntekontomodellen. För att underlätta regeringens bedömning om ett undantag kan bli aktuellt föreslås att ESV, i samråd med Riksgälden, bistår regeringen med underlag för beslut om en myndighet med betalningar i två flöden kan använda endast ett betalningsflöde och i så fall vilket. Utgångspunkter för ESV:s bedömning beträffande tillämpning av räntekontomodellen och myndigheternas likviditetsförsörjning bör vara: Huvudregeln är att myndigheterna bör ha tillgång till ett räntekonto i Riksgäldskontoret för löpande in- och utbetalningar av de medel som myndigheten disponerar i sin verksamhet. För myndigheter där tillgången till ett räntekonto administrativt sett blir kostsam i förhållande till nyttan bör man överväga om myndigheten kan undantas från modellen. Detta kan i första hand bli aktuellt för myndigheter som inte i någon nämnvärd omfattning har - avgiftsbelagd verksamhet där myndigheten disponerar inkomsterna, - anläggningstillgångar, - verksamhet finansierad av externa bidrag eller - obundna driftskostnader, dvs. då myndigheten har större möjlighet att själv påverka betalningsvillkor m.m. 12

13 Vad som avses med större omfattning får bedömas från fall till fall. Dessutom kan det vara tillräckligt för en myndighet att tillämpa endast ett betalningsflöde om den huvudsakliga delen av myndighetens betalningar går i endast det ena flödet. Bedömningen bör göras både procentuellt sett och i absoluta tal. ESV:s bedömning är att detta förslag framför allt kan bli aktuellt för de minsta myndigheterna. ESV föreslår att ett tillägg görs i 13 kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) av vilket framgår att regeringen kan besluta om undantag från räntekontomodellen. Detta skulle möjliggöra förenklingar i hantering av dubbla betalningsflöden i det fall en myndighet har huvuddelen av sina betalningar i det ena betalningsflödet och endast en mycket liten del i det andra betalningsflödet. Då skulle myndigheten kunna tillämpa endast det ena betalningsflödet för samtliga betalningar. I ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 13 kommer närmare förutsättningar för förfarandet att anges. Förslag till ny förordningstext 13 kapitalförsörjningsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse En myndighet som har tilldelats ett räntekonto i Riksgäldskontoret, skall använda detta för de medel myndigheten disponerar i sin verksamhet. En myndighet som har tilldelats ett räntekonto i Riksgäldskontoret, ska använda detta för de medel myndigheten disponerar i sin verksamhet. Regeringen kan efter särskild prövning besluta att en myndighet ska tillämpa ett annat förfarande. Efter ett särskilt beslut av regeringen får även ett annat konto i Riksgäldskontoret användas. Efter ett särskilt beslut av regeringen får även ett annat konto i Riksgäldskontoret användas. Riksgäldskontoret skall fastställa ränta och andra villkor för inlåning på marknadsmässiga grunder. Riksgäldskontoret ska fastställa ränta och andra villkor för inlåning på marknadsmässiga grunder. Förslaget förutsätter ändringar och tillägg i ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 13 kapitalförsörjningsförordningen. 13

14 Konsekvenser av förslaget Förslaget innebär besparingar för de myndigheter som kan komma att omfattas av föreslaget till undantag från den generella modellen. Förslaget kan framför allt komma att omfatta de allra minsta myndigheterna i de fall då den administrativa kostnaden för den enskilda myndigheten att hantera dubbla betalningsflöden vida överstiger nyttan av systemet. Förslaget påverkar inte inkomster och utgifter på statsbudgeten. Den enda, ytterst marginella, effekten av förslaget är kopplad till de ränteintäkter/-kostnader som den enskilde myndigheten disponerar alternativt ska finansiera i sin verksamhet. För de allra minsta myndigheterna rör det sig högst om några tusen kronor per år. 3.3 Bestämmelser om lånemodellen 3 Den nya lånemodellen innebär att myndigheterna inte längre behöver amortera på ett enskilt lån. I stället justeras låneskulden hos Riksgälden i förhållande till anläggningstillgångarnas bokförda värde i samband med att det bokförda värdet och den totala låneskulden stäms av. Fortfarande finns det dock vissa bestämmelser i kapitalförsörjningsförordningen som inte är helt uppdaterade i förhållande till den nya lånemodellen. Förslag 6 och 19 kapitalförsörjningsförordningen behöver uppdateras så att bestämmelserna överensstämmer med den nya lånemodellen. 3 Förslaget överensstämmer med det ESV lämnade till regeringen den 15 december 2007 i rapport om utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit (ESV 2007:43). 14

15 Förslag på förordningstext till 6 kapitalförsörjningsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Ett lån som inte är amorteringsfritt skall amorteras minst två gånger per år. En myndighets samlade lån enligt 5 får inte väsentligt avvika från motsvarande tillgångars bokförda värden per den 30 juni och per den 31 december. En myndighets samlade lån enligt 5 får inte väsentligt avvika från motsvarande tillgångars bokförda värden per den 30 juni och per den 31 december. Riksgäldskontoret skall fastställa ränta och andra lånevillkor på marknadsmässiga grunder. Riksgäldskontoret ska fastställa ränta och andra lånevillkor på marknadsmässiga grunder. Förslag på förordningstext till 19 kapitalförsörjningsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Har egendomen finansierats med lån skall kvarstående lånebelopp lösas eller, om ett nytt lån tas upp under det budgetår då tillgången såldes, detta lån direktamorteras med ett motsvarande belopp. Ett överskott får disponeras av myndigheten i den verksamhet där den försålda egendomen har använts. Har egendomen finansierats med lån ska låneskulden regleras. Ett överskott får disponeras av myndigheten i den verksamhet där den försålda egendomen har använts. Har fast egendom eller aktier sålts skall dock ett eventuellt överskott redovisas mot en inkomsttitel. Har fast egendom eller aktier sålts ska dock ett eventuellt överskott redovisas mot en inkomsttitel. Förtydliganden behöver även i viss mån göras i ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 19 kapitalförsörjningsförordningen. Konsekvenser av förslaget Förslag kopplade till 6 och 19 kapitalförsörjningsförordningen avser endast att uppdatera regelverket till det förfarande som gäller idag. Förslagen påverkar därmed inte statsbudgeten och får inte heller några andra konsekvenser. 15

16 3.4 Bidragsfinansierade anläggningstillgångar 4 I 7 kapitalförsörjningsförordningen anges att en anläggningstillgång som används i verksamheten får finansieras med bidrag om ändamålet med bidraget är att svara för hela finansieringen. Av ESV:s föreskrifter och allmänna råd framgår att bidraget ska vara avsett att täcka samtliga utgifter som är förknippade med anskaffningen. Räcker bidraget inte till detta ska myndigheten ta upp lån för hela anskaffningen. Bidrag från flera långivare får läggas ihop för att svara för hela finansieringen. Förslag ESV föreslår att regeringen beslutar att en myndighet får delfinansiera en anskaffning av en anläggningstillgång med externa bidrag. Det bör emellertid vara möjligt för myndigheten att även fortsättningsvis helt finansiera en anskaffning med lån om bidragen inte täcker samtliga utgifter för anskaffningen. Härigenom kan myndigheten välja den finansiering den anser mest lämplig. Förslag på förordningstext till 7 kapitalförsörjningsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse En anläggningstillgång som används i verksamheten får finansieras med bidrag som mottagits från en icke-statlig givare, om ändamålet med bidraget är att svara för hela finansieringen. En anläggningstillgång som används i verksamheten får helt eller delvis finansieras med bidrag som mottagits från ickestatliga givare. Detta gäller endast om anskaffningen är förenlig med bidragens syfte. ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 7 kapitalförsörjningsförordningen behöver anpassas till förslaget. Konsekvenser av förslaget Förslaget påverkar inte statsbudgeten. I stället för att sätta in bidragsmedel på räntekonto och ta upp lån för hela anskaffningsvärdet kan myndigheten delbetala anläggningstillgången och endast ta upp lån för den del av anläggningstillgångens värde som inte täcks av bidrag. Räntenivån för avistalån i Riksgälden är densamma som räntenivån på räntekontot, varför förslaget ur räntesynpunkt för myndigheten är neutralt. 4 Förslaget överensstämmer med det ESV lämnade till regeringen den 15 december 2007 i rapport om utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit (ESV 2007:43). ESV har dock i denna rapport förtydligat att inte bara ett bidrag utan även flera bidrag får användas för att finansiera anskaffningen av en anläggningstillgång. 16

17 Regler om i vilka fall och under vilka förutsättningar en myndighet har rätt att ta emot bidrag för sin verksamhet finns i donationsförordningen (1998:140) och gäller oberoende av detta förslag. 3.5 Bestämmelser om likvidmässig hantering av anslag ESV har, efter diskussion med Riksgälden, gått igenom bestämmelserna i anslagsförordningen för att försöka tydliggöra och uppdatera dem till hur betalningssystemet fungerar idag, då Riksgälden gör överföringar mellan betalningsflödena i stället för betalningar. Flera myndigheter kan också göra överföringar mellan konton kopplade till de olika betalningsflödena och utvecklingen går mot att alla berörda myndigheter ska kunna göra det. Förslag ESV föreslår att följande paragrafer under rubriken Anslagsmedel och räntekonto i anslagsförordningen ändras enligt följande. Bestämmelsen i 23 om fördelad dispositionsrätt har behandlats ovan i avsnitt 3.1. Förslag till förordningstext till 21 anslagsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Om en myndighet har tilldelats ett anslag för vilket medel skall föras till myndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret, skall medlen betalas från statens centralkonto i Riksbanken till myndighetens räntekonto. Om en myndighet har tilldelats ett anslag för vilket medel ska föras till myndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret, ska Riksgäldskontoret verkställa överföringen. Anslagsmedel som ska tillgodoföras en myndighets räntekonto en viss månad, ska vara insatta på kontot den 25 i den månaden. 17

18 Förslag till förordningstext till 22 anslagsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Anslagsmedel som skall tillgodoföras en myndighets räntekonto en viss månad, skall vara insatta på kontot den 25 i den månaden. Betalningar mellan statens centralkonto och en myndighets räntekonto skall verkställas av Riksgäldskontoret. Överföringar till eller från en myndighets räntekonto ska verkställas av Riksgäldskontoret. Bestämmelser om räntekonto finns i kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Bestämmelser om räntekonto finns i kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). I praktiken gör Riksgälden i dag inte några betalningar mellan de olika betalningsflödena utan Riksgälden överför medel. Vissa av bestämmelserna i detta avsnitt föreskriver vad Riksgälden i egenskap av statens internbank ska göra och andra vad myndigheterna ska göra. I förslaget har preciserats vem som ska göra vad. ESV anser även att 22 första stycket hör ihop med bestämmelserna i 21. För att bättre förstå innebörden av bestämmelserna föreslår därför ESV att stycket flyttas till 21. Förslag till förordningstext till 24 anslagsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Har en myndighet under löpande budgetår tilldelats ytterligare medel på ett anslag skall Riksgäldskontoret, om inte regeringen har beslutat något annat, tillgodoföra myndighetens räntekonto beloppet jämnt fördelat på de betalningstillfällen som återstår under budgetåret. Har en myndighet under löpande budgetår tilldelats ytterligare medel på ett anslag som ska tillgodoföras räntekontot ska Riksgäldskontoret, om inte regeringen har beslutat något annat, tillgodoföra myndighetens räntekonto beloppet jämnt fördelat på de betalningstillfällen som återstår under budgetåret. Har regeringen beslutat om en indragning av anslagsbelopp, skall det belopp som återstår att tillgodoföras myndighetens räntekonto under budgetåret reduceras på motsvarande sätt. Har regeringen beslutat om en indragning av anslagsbelopp, som har tillgodoförts räntekontot, ska det belopp som återstår att tillgodoföras myndighetens räntekonto under budgetåret reduceras på motsvarande sätt. 18

19 Förslaget innebär ett förtydligande av att bestämmelsen i 24 endast gäller anslagsmedel som ska föras till eller från räntekontot. Förslag till förordningstext till 26 anslagsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse En myndighet som tar emot statsinkomster som den inte får disponera, skall föra medlen direkt till statens centralkonto och redovisa beloppet mot en inkomsttitel. Om inkomsterna är av mindre omfattning får medlen i stället sättas in på myndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret för att senast vid budgetårets utgång betalas till statens centralkonto. En myndighet som tar emot statsinkomster som den inte får disponera, ska föra medlen direkt till statens centralkonto och redovisa beloppet mot en inkomsttitel. Om inkomsterna är av mindre omfattning får medlen i stället sättas in på myndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret för att senast vid budgetårets utgång överföras till statens centralkonto. I praktiken gör Riksgälden idag inte någon betalning mellan de olika betalningsflödena utan Riksgälden överför medlen på uppdrag av myndigheten. ESV:s föreskrifter till 22, 24 och 26 anslagsförordningen samt ESV:s allmänna råd till 27 anslagsförordningen behöver anpassas till följd av föreslagna förtydliganden om likvidmässig hantering av anslag och inkomsttitlar. Konsekvenser av förslaget Förslagen avser endast att tydliggöra och uppdatera regelverket. Förslagen påverkar därmed inte statsbudgeten och får inte heller några andra konsekvenser. 3.6 Uppräkning av vissa avgifter enligt avgiftsförordningen Ansökningsavgifter enligt 10 avgiftsförordningen ESV föreslår att avgiftsbeloppen enligt 10 avgiftsförordningen (1992:191) höjs med i genomsnitt omkring 15 procent, för att kompensera för kostnadsutvecklingen sedan hösten De nuvarande avgiftsbeloppen har inte ändrats sedan den 1 juli Höjningen motsvarar löneutvecklingen inom den statliga sektorn under perioden. De föreslagna avgiftsbeloppen har avrundats. 19

20 Förslag till ny förordningstext 10 avgiftsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp: Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp: Avgiftsklass Avgift kronor Avgiftsklass Avgift kronor Av ESV:s handledning Avgifter för prövning av ärenden (ESV 2004:13), som vänder sig till tillståndsgivande myndigheter, framgår att myndigheterna själva förutsätts ompröva inplaceringen av respektive ärendeslag i avgiftsklass så snart rutinerna för prövningen eller prövningens innehåll ändrats. Om myndigheten finner att en annan avgiftsklass än den som tillämpas är bättre anpassad till tidsåtgången ska myndigheten vända sig till regeringen för att få till stånd en ändring i den materiella förordningen. Avgift för avskrift eller utskrift enligt 17 första stycket avgiftsförordningen En höjning av avgiften för avskrift eller utskrift enligt 17 första stycket föreslås från 90 kronor till 125 kronor per påbörjad kvart. Den kraftiga höjningen med 39 procent motiveras av att avgiften inte ändrats sedan den 1 juli

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Regeringsuppdrag ESV 2007:43 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 Regeringsuppdrag Rapport Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till kapitalförsörjningsförordningen (10) ESV beslutade den 30 mars 2011.

Läs mer

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Generella beställningsbemyndigandet i anslagsförordningen vilka ekonomiska. åtaganden kan myndigheter göra?

Regeringsuppdrag. Rapport Generella beställningsbemyndigandet i anslagsförordningen vilka ekonomiska. åtaganden kan myndigheter göra? Regeringsuppdrag Rapport Generella beställningsbemyndigandet i anslagsförordningen vilka ekonomiska åtaganden kan myndigheter göra? ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1/11 Datum Handläggare 2015-06-17 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 3.2-540/2014 Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1 Finansiella befogenheter Fråga M1 Hantering av inomstatliga bidrag Myndigheter

Läs mer

RiR 2006:6. Redovisning av myndigheters betalningsflöden

RiR 2006:6. Redovisning av myndigheters betalningsflöden RiR 2006:6 Redovisning av myndigheters betalningsflöden ISBN 91 7086 072 6 RiR 2006:6 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Datum 2006-03-20 Dnr 39-2005-0217 Redovisning

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Nya principer för utformning av statsbudgeten

Nya principer för utformning av statsbudgeten Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen en no REGERINGSKANSLIET Finansdepartementet Sammanfattning 11 1 Lagtext 21 1.1 Förslag till budgetlag 21 1.2 Förslag till lag

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Regeringsbeslut II:10 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Box 308 10126 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Mk -12-2 3. Regeringsbeslut. Vl:2 2014-12-19 REGERINGEN. Socialdepartementet. Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm

Mk -12-2 3. Regeringsbeslut. Vl:2 2014-12-19 REGERINGEN. Socialdepartementet. Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm REGERINGEN Socialdepartementet Regeringsbeslut 2014-12-19 Vl:2 S2014/4968/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) OBJEKT Mk -12-2 3 Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Bemyndigande: Ekonomistyrningsverket (ESV) föreskriver följande med stöd av 21 donationsförordningen (1998:140, ändrad 1998:446).

Bemyndigande: Ekonomistyrningsverket (ESV) föreskriver följande med stöd av 21 donationsförordningen (1998:140, ändrad 1998:446). l EKONOM ISTYRNINGSVERKET EKONOMISTYRNINGSVERKETS CIRKULÄRSERIE ESV 1998:1 OCH ALLMÄNNA Beslutsdatum: ESV Bemyndigande: Ekonomistyrningsverket (ESV) föreskriver följande med stöd av 21 donationsförordningen

Läs mer

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm Regeringsbeslut IV 4 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Konsekvensutredning med remiss

Konsekvensutredning med remiss 1/1 Datum 2009-10-01 ESV Dnr 49-924/2009 Handläggare Emma Holstad Ert datum Er beteckning Konsekvensutredning med remiss Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter och

Läs mer

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 1 Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, inklusive komplettering, daterad 2019-02-19. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse 1 Ny revisionsberättelse ESV 26 november 2014 Stefan Andersson Ny revisionsberättelse 2014 2 Anpassning till internationell utveckling Separerar uttalande om använt regelverk och rättvisande bild Anpassning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar Kommunfullmäktige 2012-10-29 1(5) 139 dnr 12/0239 Avgifter för kopior av allmänna handlingar Beslut Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar skall tas ut enligt nedan Förslag till avgifter

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport. Konsumentverkets årsredovisning 2006. Sammanfattning. Avyttring av tidningen Råd & Rön. Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD

Revisionsrapport. Konsumentverkets årsredovisning 2006. Sammanfattning. Avyttring av tidningen Råd & Rön. Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD Revisionsrapport Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD Datum Dnr 2007-03-22 32-2006-0714 Konsumentverkets årsredovisning 2006 Riksrevisionen har granskat Konsumentverkets årsredovisning, beslutad 2007-02-21.

Läs mer

Avgift för kopia av allmän handling

Avgift för kopia av allmän handling ESV 2005:27 Avgift för kopia av allmän handling En handledning om kopior av allmänna handlingar som begärs med stöd av offentlighetsprincipen ESV 2005:27 Avgift för kopia av allmän handling En handledning

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas 1 (5) Datum 2007-03-27 Marknad PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas Sammanfattning Svenska Kraftnät konstaterar

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 R4 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1(8) Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 JOKKMOKK Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Sameskolstyrelsens (SamS) årsredovisning,

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Statsbudgetens utfall A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag 1 (5) Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställt av kommunfullmäktige 143/2013-12-16 2 (5) 1. Sammanfattning Hofors kommun

Läs mer

Vägledning för beräkningsunderlag 2005 2007

Vägledning för beräkningsunderlag 2005 2007 ESV 2004:6 Vägledning för beräkningsunderlag 2005 2007 1 (24) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Nyheter samt frågor som bör uppmärksammas...4 2. Principer för beräkningsunderlag...4 2.1 Intäkter

Läs mer

ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9

ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9 ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan laddas

Läs mer

Yttrande över Departementsskrivelsen Ekonomisk styrning för effektivitet och transparens (DS 2000:63)

Yttrande över Departementsskrivelsen Ekonomisk styrning för effektivitet och transparens (DS 2000:63) Datum Dnr 2001-03-05 1732-2000 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ekonomienheten Yttrande över Departementsskrivelsen Ekonomisk styrning för effektivitet och transparens (DS 2000:63) Domstolsverket (DV)

Läs mer

Finansiering av tillsyn rapport till Tillsynsutredningen

Finansiering av tillsyn rapport till Tillsynsutredningen ESV 2004:16 Finansiering av tillsyn rapport till Tillsynsutredningen 1 HUR FINANSIERAS TILLSYN? 3 1.1 Statlig tillsyn 3 1.2 Kommunal tillsyn 7 1.3 Kartläggning av nuläget 9 1.3.1 Omfattning och finansiering

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB

Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB 1/6 Datum 2015-06-18 ESV Dnr Ert datum Er beteckning Handläggare Curt Johansson Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB Vilken diskonteringsränta

Läs mer

Handledning Sätt rätt pris! Prissättning och kalkylering för statliga myndigheter ESV 2014:52

Handledning Sätt rätt pris! Prissättning och kalkylering för statliga myndigheter ESV 2014:52 Handledning Sätt rätt pris! Prissättning och kalkylering för statliga myndigheter ESV 2014:52 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Viktiga händelser 1 Finansiell redovisning 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Anslagsredovisning 6 Kommentarer till finansiell redovisning 8 uppdrag Riksgäldens från

Läs mer

Regerin. gsuppdrag. Rapp. port En ny State

Regerin. gsuppdrag. Rapp. port En ny State Regerin gsuppdrag Rapp port En ny finansieringsmodelll för State ns institutionsstyrelse ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

2015-06-04 Fi2015/3195. Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm

2015-06-04 Fi2015/3195. Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm Regeringsbeslut II 1 2015-06-04 Fi2015/3195 Finansdepartementet Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Finansinspektionen Riksdagen har beslutat

Läs mer

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras.

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras. Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den vänstra kolumnen

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden Regeringsbeslut II:16 Utrikesdepartementet 2013-12-19 UF2013/76341/UD/FIM (delvis) UF2013/78269/UD/FIM Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2002:1042 Utkom från trycket den 17 december 2002 utfärdad den 5 december 2002. Regeringen

Läs mer

Förvaltning av fideikommisskapital

Förvaltning av fideikommisskapital FIDEIKOMMISSNÄMNDEN Avdelningsdirektören Eva Birath 08-700 08 15 1(5) 2003-12-02= Dnr 49-03 Förvaltning av fideikommisskapital (OBS! Denna PM är under översyn) Allmänt Fideikommisskapital förvaltas ofta

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr Revisionsrapport Lantmäteriet 801 82 Gävle Datum Dnr 2011-01-20 32-2010-0663 Löpande granskning 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet bland annat granskat I-divisionens

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 2015-03-12 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 Förvaltningen av statsskulden regleras i budgetlagen (2011:203), förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret och regeringens

Läs mer

Förfrågan om översyn av de regler som styr myndigheters placering hos Riksgäldskontoret

Förfrågan om översyn av de regler som styr myndigheters placering hos Riksgäldskontoret 2000-10-31 Dnr 2000/002542 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Thomas Olofsson 103 33 STOCKHOLM Förfrågan om översyn av de regler som styr myndigheters placering hos Riksgäldskontoret Sammanfattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

vis) UF2014/80413/UD/FIM

vis) UF2014/80413/UD/FIM ah Regeringsbeslut 111:7 REG RING EN 2014-12-18 UF2014/80015/UD/FIM(del vis) UF2014/80413/UD/FIM Utrikesdepartementet Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Handläggare: Salli Fanaei Datum: 2008-10-02 Dnr: PT2-3/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Med hänsyn till bl.a. ändrad praxis inom återbetalningsområdet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten Rapport Tidsserier för sredovisning för staten ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer