Regeringsuppdrag. Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringsuppdrag. Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13"

Transkript

1 Regeringsuppdrag Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF från Datum: Dnr: 19-60/2009 ESV-nr: ESV 2009:13 Copyright: ESV Rapportansvariga: Charlotta Carlberg och Lasse Henricson. ISBN:

3 Förord I detta ärende har generaldirektör Hans Lindberg beslutat. Expert Charlotta Carlberg och funktionsansvarig Lasse Henricson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningscheferna Susanne Jansson och Pia Heyman samt utredarna Christine Annemalm och Ingalill Borild deltagit. I ärendets tidigare handläggning har även utredare Mona Nykvist deltagit. 3

4 Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Förslag till förordningsändringar Ersätt reglerna om fördelad dispositionsrätt med regler om bidragsbetalningar mellan myndigheter Bestämmelser om dubbla betalningsflöden m.m Bestämmelser om lånemodellen Bidragsfinansierade anläggningstillgångar Bestämmelser om likvidmässig hantering av anslag Uppräkning av vissa avgifter enligt avgiftsförordningen Förslag på tidpunkter för ikraftträdande Disposition av och beslut om offentligrättsliga avgifter Riksdagen beslutar om verksamheten Rätt att disponera och besluta om avgifterna Modeller för styrning av offentligrättsliga avgifter Beskrivning av modellerna Sammanfattande överväganden Förslag

5 1 Sammanfattning Bidragsbetalningar mellan myndigheter Ekonomistyrningsverket (ESV) föreslår att bestämmelserna om fördelad dispositionsrätt som finns i 6 och 23 anslagsförordningen (1996:1189) ersätts med bestämmelser om bidragsbetalningar mellan myndigheter. Syftet är framför allt att det ska finnas generella regler om tidpunkt för betalning av bidragen. Dubbla betalningsflöden ESV föreslår att det förs in en bestämmelse i 13 kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att regeringen efter särskild prövning kan besluta att en myndighet ska tillämpa ett annat förfarande än dubbla betalningsflöden. Lånemodellen och delfinansiering med externa bidrag ESV föreslår att 6 och 19 kapitalförsörjningsförordningen uppdateras så att bestämmelserna överensstämmer med den nya lånemodellen. Vidare föreslår ESV att en myndighet får använda externa bidrag för att delfinansiera en anskaffning av en anläggningstillgång som används i verksamheten. Anslagsmedel och räntekonto ESV föreslår att bestämmelserna i anslagsförordningen tydliggörs och uppdateras till hur betalningssystemet fungerar idag. Uppräkning av vissa avgifter enligt avgiftsförordningen ESV föreslår att vissa avgiftsbelopp enligt 10, 17, 18 och 20 avgiftsförordningen (1992:191) räknas upp. Offentligrättsliga avgifter ESV anser att avgiftsintäkter i verksamhet som inte är efterfrågestyrd bör redovisas mot inkomsttitel och myndigheten tilldelas anslag för att finansiera verksamhetens kostnader. Regeringen bör besluta om avgifternas storlek, men beslutet kan i vissa fall delegeras till myndigheten. Alternativt kan statsmakterna ange tak för avgiftsuttagen, eller på annat sätt ange tydliga ramar för avgiftens storlek eller verksamhetens omfattning. Avgifterna i de verksamheter som är efterfrågestyrda, eller där anslagsbelopp är svåra att beräkna av andra skäl, bör däremot disponeras av myndigheten, men beslut om avgifternas storlek bör normalt fattas av regeringen. 5

6 2 Inledning I regleringsbrevet för 2009 har Ekonomistyrningsverket (ESV) fått i uppdrag att utifrån regeringens behov av en ändamålsenlig och effektiv styrning av myndigheterna lämna förslag till en långsiktigt stabil utformning av den finansiella styrningen i staten. Inom ramen för uppdraget ska ESV bl.a. pröva nuvarande modeller för styrning av anslag, avgifter och kapitalförsörjning. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december ESV återkommer därmed i denna fråga. Enligt uppdraget ska ESV därutöver senast den 31 mars 2009 till regeringen lämna förslag till förändringar (förordningsändringar) som behöver göras i det korta tidsperspektivet. Dessa förslag lämnas i denna delrapport Utvecklad finansiell styrning (ESV 2009:13). Förslagen, som avser förändringar i den nu gällande anslagsförordningen, kapitalförsörjningsförordningen, avgiftsförordningen respektive förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, syftar till att förbättra den finansiella styrningen och skapa administrativa förenklingar för myndigheterna. Dessutom är syftet att tydliggöra och uppdatera regelverket. På Finansdepartementets begäran lämnar ESV också ett underlag som ska kunna fungera som ett stöd vid överväganden om beslutsnivån för avgifters storlek och myndigheters rätt till disposition av avgiftsintäkter i offentligrättslig verksamhet. 6

7 3 Förslag till förordningsändringar Flera av förslagen i detta kapitel har tidigare lämnats i ESV:s och Riksgäldens rapport Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit (ESV 2007:43). Förslagen har ännu inte beretts i Regeringskansliet. ESV har gjort vissa kompletteringar och förtydliganden, vilka framgår av not till förslagen nedan. Några ändringar föreslås dessutom i kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) och anslagsförordningen (1996:1189) för att ersätta nuvarande obsoleta lydelser. Slutligen föreslår ESV att vissa avgifter i avgiftsförordningen (1992:191) räknas upp. 3.1 Ersätt reglerna om fördelad dispositionsrätt med regler om bidragsbetalningar mellan myndigheter 1 Ibland behöver flera myndigheter få tillgång till medel från ett och samma anslag för att kunna utföra verksamhet för det ändamål som anslaget är anvisat för. Vet regeringen på förhand hur mycket pengar från anslaget som respektive myndighet kommer att behöva disponera, underindelas anslaget i poster vilka ställs till respektive myndighets disposition. I det fall regeringen inte på förhand vet hur mycket pengar de berörda myndigheterna kommer att behöva använda från anslaget ges en myndighet dispositionsrätt till anslaget. Denna myndighet kunde tidigare fördela dispositionsrätt till andra myndigheter som behöver utnyttja medel från anslaget för att kunna fullgöra verksamhet för ändamålet. Reglerna om att fördela dispositionsrätten till ett anslag från en myndighet till en annan används dock inte idag. Hermes stöder inte funktionaliteten att fördela dispositionsrätt då Regeringskansliet inte har framfört någon önskan om att utveckla en sådan i Hermes. I det fall flera myndigheter behöver tillgång till samma anslag för att utföra verksamhet inom det ändamål anslaget är anvisat, och regeringen inte på förhand vet exakta fördelningen mellan myndigheterna, används i stället ett system där anslagsmedel fördelas genom bidragsbetalningar mellan myndigheter. Den myndighet som har givits dispositionsrätt till ett anslag för ett speciellt ändamål får då betala ut bidrag från anslaget till en annan myndighet i den utsträckning och 1 Förslaget överensstämmer med det ESV lämnade till regeringen den 15 december 2007 i rapport om utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit (ESV 2007:43). Skillnaden i detta förslag jämfört med det tidigare är att ESV, förutom några redaktionella ändringar, föreslår att bestämmelser om vilket betalningsflöde som ska användas tas in i föreskrifter i stället för i förordningstext. Dessutom lyfter ESV fram behov av följdändring i 6 anslagsförordningen respektive 6 kap. 1 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 7

8 inom de ramar som regeringen bestämt för att den ska kunna utföra uppgifter inom ramen för anslagets ändamål. Överväganden Att det inte finns några bestämmelser om bidragsbetalningar mellan myndigheter är inte bra ur ett styrningsperspektiv. I vissa fall beslutar regeringen särskilt om vad som ska gälla ifråga om utbetalning av bidrag från myndigheter, men inte alltid. Avsaknad av en fastlagd princip när det gäller bidragsbetalningar mellan myndigheter kan leda till suboptimering. Om inte en sådan princip slås fast finns risk för att bidrag betalas ut långt i förväg, och således anslagsavräknas hos den utbetalande myndigheten och balanseras i den mottagande myndighetens balansräkning till dess att den har utfört verksamheten eller transfererat bidraget vidare. En annan risk kan vara att den myndighet som ska få bidrag från en annan myndighet har stora kostnader initialt och tvingas ligga ute med pengar innan den erhåller bidragsmedlen, vilket kan leda till likviditetsproblem och ökade räntekostnader. Det är önskvärt att anslagsavräkningen och utförandet av verksamheten (eller transfereringen av bidraget) ligger så nära varandra i tiden som möjligt för att uppföljningen av anslagsförbrukningen ska bli rättvisande. Vidare bör hanteringen inte leda till att väsentliga ränteeffekter uppkommer genom att in- och utbetalningar leder till att behållningar uppkommer på räntekontot. Samtidigt behöver rutiner utformas så att antalet interna betalningstransaktioner kan hållas nere. ESV anser att det på längre sikt kan finnas skäl att utveckla en annan, mer ändamålsenlig metod än bidragsbetalningar mellan myndigheter. Förslag Regler om fördelad dispositionsrätt finns idag i 6 och 23 anslagsförordningen (1996:1189). Dessa bestämmelser tillämpas inte och bör därför kunna mönstras ut. ESV föreslår att dessa bestämmelser ersätts med bestämmelser om bidragsbetalningar mellan myndigheter. Syftet med att reglera bidragsbetalningar mellan myndigheter är framför allt att det ska finnas generella regler om tidpunkter för betalningar. 8

9 Förslag till ny förordningstext 6 anslagsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Har regeringen beslutat att en myndighet skall fördela dispositionsrätten till en annan statlig myndighet, skall detta ske i den omfattning och med de villkor som den fördelande myndigheten beslutar, om inte regeringen föreskrivit annat. Om en myndighet från ett anslag betalar ett bidrag till en annan myndighet ska den utbetalande myndigheten meddela den mottagande myndigheten de villkor som gäller för bidraget och bestämma en lämplig utbetalningsplan enligt 23. Förslag till ny förordningstext 23 anslagsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Vid fördelning av dispositionsrätt enligt 6 skall motsvarande medel som finns på den fördelande myndighetens räntekonto betalas till den mottagande myndighetens räntekonto. Betalning skall ske i den omfattning som den fördelande myndigheten bestämmer, om inte regeringen har beslutat något annat. Vid bidragsbetalningar mellan myndigheter ska utbetalning av bidrag från den bidragsgivande myndigheten göras i så nära anslutning som möjligt till att den mottagande myndigheten utför verksamheten eller transfererar bidraget vidare. Detta gäller om inte regeringen har beslutat att utbetalning ska ske i annan ordning. Om den föreslagna ändringen i anslagsförordning kommer till stånd kan ESV i föreskrifter och allmänna råd ange att huvudprincipen, med vissa undantag, är att bidrag som betalas ut från ett icke räntebelagt betalningsflöde hos en myndighet ska tas emot i ett icke räntebelagt betalningsflöde hos en mottagande myndighet. Om begreppet fördelad dispositionsrätt tas bort ur anslagsförordningen behöver en följdändring också göras i 6 kap. 1 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). 9

10 Förslag till ny förordningstext 6 kap. 1 FÅB Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse I anslagsredovisningen skall myndigheten redovisa utfallet på de anslag myndigheten disponerar och de inkomsttitlar som myndigheten redovisar mot i enlighet med den indelning som framgår av regleringsbrev eller något annat beslut av regeringen eller myndighet som har fördelat dispositionsrätt. Utfallet skall ställas mot tilldelade eller fördelade belopp per anslag eller anslagspost respektive beräknade belopp per inkomsttitel. Avvikelser skall analyseras. I anslagsredovisningen ska myndigheten redovisa utfallet på de anslag myndigheten disponerar och de inkomsttitlar som myndigheten redovisar mot i enlighet med den indelning som framgår av regleringsbrev eller något annat beslut av regeringen. Utfallet ska ställas mot tilldelade belopp per anslag eller anslagspost respektive beräknade belopp per inkomsttitel. Avvikelser ska analyseras. Av anslagsredovisningen skall även framgå i vilken utsträckning myndigheten med stöd av ett tilldelat särskilt bemyndigande som avses i 20 anslagsförordningen (1996:1189) beställt varor eller tjänster eller beslutat om bidrag, ersättning, lån eller liknande som medför utgifter under följande budgetår. Av anslagsredovisningen ska även framgå i vilken utsträckning myndigheten med stöd av ett tilldelat särskilt bemyndigande som avses i 20 anslagsförordningen (1996:1189) beställt varor eller tjänster eller beslutat om bidrag, ersättning, lån eller liknande som medför utgifter under följande budgetår. Av anslagsredovisningen skall också framgå hur myndigheten har uppfyllt andra finansiella villkor som regeringen har angett. Av anslagsredovisningen ska också framgå hur myndigheten har uppfyllt andra finansiella villkor som regeringen har angett. Konsekvenser av förslaget Förslaget påverkar tidpunkten för avräkning av anslag. Genom föreslagen ändring förbättras överensstämmelsen mellan tidpunkten då anslaget avräknas och tidpunkten för när den mottagande myndigheten utför verksamheten eller transfererar bidraget vidare. Kopplingen mellan prestation och resursförbrukning förbättras således. Bidragsutbetalningen och därmed anslagsavräkningen torde i flera fall kunna senareläggas jämfört med idag, vilket innebär att mindre medel ackumuleras i myndigheternas balansräkningar i form av oförbrukade bidrag. 10

11 3.2 Bestämmelser om dubbla betalningsflöden m.m. 2 Före införandet av räntekontomodellen 1993 hade nästan alla myndigheter bara tillgång till ett icke räntebelagt betalningsflöde. När modellen infördes generellt, som ett inslag i reformeringen av myndighetsstyrningen, var ett syfte att föra ut statens kapitalkostnader på de verksamheter där kostnaderna uppkommit. Ett annat syfte var att förbättra kassahanteringen i staten. Metoden skulle också tillgodose myndigheternas behov av rörelsekapital. Det är detta syfte som framgår av budgetlagen. Räntekontot var också ett betydelsefullt instrument i relation till de räntebelagda lån till investeringar som också var ett inslag i de förändrade styrmetoderna. Det räntebelagda flödet skulle således hantera betalningar som avsåg myndighetens egen verksamhet. Andra utbetalningar, som transfereringar, skulle fortfarande göras i icke räntebelagt flöde, eftersom myndigheten normalt inte kan påverka betalningstidpunken i dessa fall. Ett stort antal myndigheter har därmed idag betalningar som går i både räntebelagt och icke räntebelagt betalningsflöde. Många av dessa myndigheter har pekat på problem med hantering och avstämning av dubbla betalningsflöden. Arbetet är både tidsödande och administrativt besvärligt. ESV anser att det bör finnas möjligheter för vissa myndigheter att använda endast ett betalningsflöde, det vill säga antingen ett räntebärande eller ett icke räntebärande flöde. Myndigheter med enstaka mindre transfereringar bör kunna hantera samtliga betalningar via det räntebärande flödet. Andra myndigheter som i huvudsak betalar ut transfereringar och där förvaltningskostnaderna är mycket små, både i absoluta tal och i förhållande till bidragsbetalningarna, skulle kunna använda det icke räntebärande flödet för alla betalningar. För de allra minsta myndigheterna är det generellt sett tveksamt om det är nödvändigt att ha räntekonto. Utgifterna består i dessa fall oftast av kostnader för löner och lokaler, det vill säga sådana utbetalningar som myndigheterna har små möjligheter att påverka. Investeringsutgifterna begränsas dessutom i regel till kontorsutrustning varav en del kan finansieras med leasing. 2 Förslaget överensstämmer med det ESV lämnade till regeringen den 15 december 2007 i rapport om utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit (ESV 2007:43). 11

12 Det finns vissa situationer då modellen med dubbla betalningsflöden blir extra tidsödande och tung att administrera. Det kan t.ex. bli fallet då myndigheter ska finansiera förvaltningsutgifter från ett sakanslag, myndigheter har många bidragsbetalningar från andra myndigheter där bidraget antingen kan användas av myndigheten själv eller transfereras vidare för att användas av någon annan, myndigheter har en stor andel fakturor som ska finansieras från anslag som hanteras i olika betalningsflöden, t.ex. vid transfereringar in natura, eller då myndigheter fakturerar flera typer av avgifter i samma faktura där myndigheten disponerar vissa avgiftsinkomster medan andra ska redovisas mot inkomsttitel. ESV konstaterar att problemen med dubbla betalningsflöden till viss del är förknippade med att ramanslagsmodellen inte utnyttjas så som den var tänkt. Exempelvis omfattar sakanslag i vissa fall även förvaltningsutgifter. Vidare har möjligheten för regeringen att ge en myndighet rätt att fördela dispositionsrätten till en annan myndighet inte kunnat användas vilket har lett till att omfattningen av bidragsbetalningar mellan myndigheter ökat. Förslag För att underlätta hanteringen av dubbla betalningsflöden föreslår ESV att myndigheter, utifrån vissa kriterier, kan medges undantag från tillämpningen av räntekontomodellen. För att underlätta regeringens bedömning om ett undantag kan bli aktuellt föreslås att ESV, i samråd med Riksgälden, bistår regeringen med underlag för beslut om en myndighet med betalningar i två flöden kan använda endast ett betalningsflöde och i så fall vilket. Utgångspunkter för ESV:s bedömning beträffande tillämpning av räntekontomodellen och myndigheternas likviditetsförsörjning bör vara: Huvudregeln är att myndigheterna bör ha tillgång till ett räntekonto i Riksgäldskontoret för löpande in- och utbetalningar av de medel som myndigheten disponerar i sin verksamhet. För myndigheter där tillgången till ett räntekonto administrativt sett blir kostsam i förhållande till nyttan bör man överväga om myndigheten kan undantas från modellen. Detta kan i första hand bli aktuellt för myndigheter som inte i någon nämnvärd omfattning har - avgiftsbelagd verksamhet där myndigheten disponerar inkomsterna, - anläggningstillgångar, - verksamhet finansierad av externa bidrag eller - obundna driftskostnader, dvs. då myndigheten har större möjlighet att själv påverka betalningsvillkor m.m. 12

13 Vad som avses med större omfattning får bedömas från fall till fall. Dessutom kan det vara tillräckligt för en myndighet att tillämpa endast ett betalningsflöde om den huvudsakliga delen av myndighetens betalningar går i endast det ena flödet. Bedömningen bör göras både procentuellt sett och i absoluta tal. ESV:s bedömning är att detta förslag framför allt kan bli aktuellt för de minsta myndigheterna. ESV föreslår att ett tillägg görs i 13 kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) av vilket framgår att regeringen kan besluta om undantag från räntekontomodellen. Detta skulle möjliggöra förenklingar i hantering av dubbla betalningsflöden i det fall en myndighet har huvuddelen av sina betalningar i det ena betalningsflödet och endast en mycket liten del i det andra betalningsflödet. Då skulle myndigheten kunna tillämpa endast det ena betalningsflödet för samtliga betalningar. I ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 13 kommer närmare förutsättningar för förfarandet att anges. Förslag till ny förordningstext 13 kapitalförsörjningsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse En myndighet som har tilldelats ett räntekonto i Riksgäldskontoret, skall använda detta för de medel myndigheten disponerar i sin verksamhet. En myndighet som har tilldelats ett räntekonto i Riksgäldskontoret, ska använda detta för de medel myndigheten disponerar i sin verksamhet. Regeringen kan efter särskild prövning besluta att en myndighet ska tillämpa ett annat förfarande. Efter ett särskilt beslut av regeringen får även ett annat konto i Riksgäldskontoret användas. Efter ett särskilt beslut av regeringen får även ett annat konto i Riksgäldskontoret användas. Riksgäldskontoret skall fastställa ränta och andra villkor för inlåning på marknadsmässiga grunder. Riksgäldskontoret ska fastställa ränta och andra villkor för inlåning på marknadsmässiga grunder. Förslaget förutsätter ändringar och tillägg i ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 13 kapitalförsörjningsförordningen. 13

14 Konsekvenser av förslaget Förslaget innebär besparingar för de myndigheter som kan komma att omfattas av föreslaget till undantag från den generella modellen. Förslaget kan framför allt komma att omfatta de allra minsta myndigheterna i de fall då den administrativa kostnaden för den enskilda myndigheten att hantera dubbla betalningsflöden vida överstiger nyttan av systemet. Förslaget påverkar inte inkomster och utgifter på statsbudgeten. Den enda, ytterst marginella, effekten av förslaget är kopplad till de ränteintäkter/-kostnader som den enskilde myndigheten disponerar alternativt ska finansiera i sin verksamhet. För de allra minsta myndigheterna rör det sig högst om några tusen kronor per år. 3.3 Bestämmelser om lånemodellen 3 Den nya lånemodellen innebär att myndigheterna inte längre behöver amortera på ett enskilt lån. I stället justeras låneskulden hos Riksgälden i förhållande till anläggningstillgångarnas bokförda värde i samband med att det bokförda värdet och den totala låneskulden stäms av. Fortfarande finns det dock vissa bestämmelser i kapitalförsörjningsförordningen som inte är helt uppdaterade i förhållande till den nya lånemodellen. Förslag 6 och 19 kapitalförsörjningsförordningen behöver uppdateras så att bestämmelserna överensstämmer med den nya lånemodellen. 3 Förslaget överensstämmer med det ESV lämnade till regeringen den 15 december 2007 i rapport om utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit (ESV 2007:43). 14

15 Förslag på förordningstext till 6 kapitalförsörjningsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Ett lån som inte är amorteringsfritt skall amorteras minst två gånger per år. En myndighets samlade lån enligt 5 får inte väsentligt avvika från motsvarande tillgångars bokförda värden per den 30 juni och per den 31 december. En myndighets samlade lån enligt 5 får inte väsentligt avvika från motsvarande tillgångars bokförda värden per den 30 juni och per den 31 december. Riksgäldskontoret skall fastställa ränta och andra lånevillkor på marknadsmässiga grunder. Riksgäldskontoret ska fastställa ränta och andra lånevillkor på marknadsmässiga grunder. Förslag på förordningstext till 19 kapitalförsörjningsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Har egendomen finansierats med lån skall kvarstående lånebelopp lösas eller, om ett nytt lån tas upp under det budgetår då tillgången såldes, detta lån direktamorteras med ett motsvarande belopp. Ett överskott får disponeras av myndigheten i den verksamhet där den försålda egendomen har använts. Har egendomen finansierats med lån ska låneskulden regleras. Ett överskott får disponeras av myndigheten i den verksamhet där den försålda egendomen har använts. Har fast egendom eller aktier sålts skall dock ett eventuellt överskott redovisas mot en inkomsttitel. Har fast egendom eller aktier sålts ska dock ett eventuellt överskott redovisas mot en inkomsttitel. Förtydliganden behöver även i viss mån göras i ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 19 kapitalförsörjningsförordningen. Konsekvenser av förslaget Förslag kopplade till 6 och 19 kapitalförsörjningsförordningen avser endast att uppdatera regelverket till det förfarande som gäller idag. Förslagen påverkar därmed inte statsbudgeten och får inte heller några andra konsekvenser. 15

16 3.4 Bidragsfinansierade anläggningstillgångar 4 I 7 kapitalförsörjningsförordningen anges att en anläggningstillgång som används i verksamheten får finansieras med bidrag om ändamålet med bidraget är att svara för hela finansieringen. Av ESV:s föreskrifter och allmänna råd framgår att bidraget ska vara avsett att täcka samtliga utgifter som är förknippade med anskaffningen. Räcker bidraget inte till detta ska myndigheten ta upp lån för hela anskaffningen. Bidrag från flera långivare får läggas ihop för att svara för hela finansieringen. Förslag ESV föreslår att regeringen beslutar att en myndighet får delfinansiera en anskaffning av en anläggningstillgång med externa bidrag. Det bör emellertid vara möjligt för myndigheten att även fortsättningsvis helt finansiera en anskaffning med lån om bidragen inte täcker samtliga utgifter för anskaffningen. Härigenom kan myndigheten välja den finansiering den anser mest lämplig. Förslag på förordningstext till 7 kapitalförsörjningsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse En anläggningstillgång som används i verksamheten får finansieras med bidrag som mottagits från en icke-statlig givare, om ändamålet med bidraget är att svara för hela finansieringen. En anläggningstillgång som används i verksamheten får helt eller delvis finansieras med bidrag som mottagits från ickestatliga givare. Detta gäller endast om anskaffningen är förenlig med bidragens syfte. ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 7 kapitalförsörjningsförordningen behöver anpassas till förslaget. Konsekvenser av förslaget Förslaget påverkar inte statsbudgeten. I stället för att sätta in bidragsmedel på räntekonto och ta upp lån för hela anskaffningsvärdet kan myndigheten delbetala anläggningstillgången och endast ta upp lån för den del av anläggningstillgångens värde som inte täcks av bidrag. Räntenivån för avistalån i Riksgälden är densamma som räntenivån på räntekontot, varför förslaget ur räntesynpunkt för myndigheten är neutralt. 4 Förslaget överensstämmer med det ESV lämnade till regeringen den 15 december 2007 i rapport om utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit (ESV 2007:43). ESV har dock i denna rapport förtydligat att inte bara ett bidrag utan även flera bidrag får användas för att finansiera anskaffningen av en anläggningstillgång. 16

17 Regler om i vilka fall och under vilka förutsättningar en myndighet har rätt att ta emot bidrag för sin verksamhet finns i donationsförordningen (1998:140) och gäller oberoende av detta förslag. 3.5 Bestämmelser om likvidmässig hantering av anslag ESV har, efter diskussion med Riksgälden, gått igenom bestämmelserna i anslagsförordningen för att försöka tydliggöra och uppdatera dem till hur betalningssystemet fungerar idag, då Riksgälden gör överföringar mellan betalningsflödena i stället för betalningar. Flera myndigheter kan också göra överföringar mellan konton kopplade till de olika betalningsflödena och utvecklingen går mot att alla berörda myndigheter ska kunna göra det. Förslag ESV föreslår att följande paragrafer under rubriken Anslagsmedel och räntekonto i anslagsförordningen ändras enligt följande. Bestämmelsen i 23 om fördelad dispositionsrätt har behandlats ovan i avsnitt 3.1. Förslag till förordningstext till 21 anslagsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Om en myndighet har tilldelats ett anslag för vilket medel skall föras till myndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret, skall medlen betalas från statens centralkonto i Riksbanken till myndighetens räntekonto. Om en myndighet har tilldelats ett anslag för vilket medel ska föras till myndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret, ska Riksgäldskontoret verkställa överföringen. Anslagsmedel som ska tillgodoföras en myndighets räntekonto en viss månad, ska vara insatta på kontot den 25 i den månaden. 17

18 Förslag till förordningstext till 22 anslagsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Anslagsmedel som skall tillgodoföras en myndighets räntekonto en viss månad, skall vara insatta på kontot den 25 i den månaden. Betalningar mellan statens centralkonto och en myndighets räntekonto skall verkställas av Riksgäldskontoret. Överföringar till eller från en myndighets räntekonto ska verkställas av Riksgäldskontoret. Bestämmelser om räntekonto finns i kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Bestämmelser om räntekonto finns i kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). I praktiken gör Riksgälden i dag inte några betalningar mellan de olika betalningsflödena utan Riksgälden överför medel. Vissa av bestämmelserna i detta avsnitt föreskriver vad Riksgälden i egenskap av statens internbank ska göra och andra vad myndigheterna ska göra. I förslaget har preciserats vem som ska göra vad. ESV anser även att 22 första stycket hör ihop med bestämmelserna i 21. För att bättre förstå innebörden av bestämmelserna föreslår därför ESV att stycket flyttas till 21. Förslag till förordningstext till 24 anslagsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Har en myndighet under löpande budgetår tilldelats ytterligare medel på ett anslag skall Riksgäldskontoret, om inte regeringen har beslutat något annat, tillgodoföra myndighetens räntekonto beloppet jämnt fördelat på de betalningstillfällen som återstår under budgetåret. Har en myndighet under löpande budgetår tilldelats ytterligare medel på ett anslag som ska tillgodoföras räntekontot ska Riksgäldskontoret, om inte regeringen har beslutat något annat, tillgodoföra myndighetens räntekonto beloppet jämnt fördelat på de betalningstillfällen som återstår under budgetåret. Har regeringen beslutat om en indragning av anslagsbelopp, skall det belopp som återstår att tillgodoföras myndighetens räntekonto under budgetåret reduceras på motsvarande sätt. Har regeringen beslutat om en indragning av anslagsbelopp, som har tillgodoförts räntekontot, ska det belopp som återstår att tillgodoföras myndighetens räntekonto under budgetåret reduceras på motsvarande sätt. 18

19 Förslaget innebär ett förtydligande av att bestämmelsen i 24 endast gäller anslagsmedel som ska föras till eller från räntekontot. Förslag till förordningstext till 26 anslagsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse En myndighet som tar emot statsinkomster som den inte får disponera, skall föra medlen direkt till statens centralkonto och redovisa beloppet mot en inkomsttitel. Om inkomsterna är av mindre omfattning får medlen i stället sättas in på myndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret för att senast vid budgetårets utgång betalas till statens centralkonto. En myndighet som tar emot statsinkomster som den inte får disponera, ska föra medlen direkt till statens centralkonto och redovisa beloppet mot en inkomsttitel. Om inkomsterna är av mindre omfattning får medlen i stället sättas in på myndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret för att senast vid budgetårets utgång överföras till statens centralkonto. I praktiken gör Riksgälden idag inte någon betalning mellan de olika betalningsflödena utan Riksgälden överför medlen på uppdrag av myndigheten. ESV:s föreskrifter till 22, 24 och 26 anslagsförordningen samt ESV:s allmänna råd till 27 anslagsförordningen behöver anpassas till följd av föreslagna förtydliganden om likvidmässig hantering av anslag och inkomsttitlar. Konsekvenser av förslaget Förslagen avser endast att tydliggöra och uppdatera regelverket. Förslagen påverkar därmed inte statsbudgeten och får inte heller några andra konsekvenser. 3.6 Uppräkning av vissa avgifter enligt avgiftsförordningen Ansökningsavgifter enligt 10 avgiftsförordningen ESV föreslår att avgiftsbeloppen enligt 10 avgiftsförordningen (1992:191) höjs med i genomsnitt omkring 15 procent, för att kompensera för kostnadsutvecklingen sedan hösten De nuvarande avgiftsbeloppen har inte ändrats sedan den 1 juli Höjningen motsvarar löneutvecklingen inom den statliga sektorn under perioden. De föreslagna avgiftsbeloppen har avrundats. 19

20 Förslag till ny förordningstext 10 avgiftsförordningen Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp: Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp: Avgiftsklass Avgift kronor Avgiftsklass Avgift kronor Av ESV:s handledning Avgifter för prövning av ärenden (ESV 2004:13), som vänder sig till tillståndsgivande myndigheter, framgår att myndigheterna själva förutsätts ompröva inplaceringen av respektive ärendeslag i avgiftsklass så snart rutinerna för prövningen eller prövningens innehåll ändrats. Om myndigheten finner att en annan avgiftsklass än den som tillämpas är bättre anpassad till tidsåtgången ska myndigheten vända sig till regeringen för att få till stånd en ändring i den materiella förordningen. Avgift för avskrift eller utskrift enligt 17 första stycket avgiftsförordningen En höjning av avgiften för avskrift eller utskrift enligt 17 första stycket föreslås från 90 kronor till 125 kronor per påbörjad kvart. Den kraftiga höjningen med 39 procent motiveras av att avgiften inte ändrats sedan den 1 juli

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Regeringsuppdrag ESV 2007:43 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Förslag till förordningsändringar med anledning av ny budgetlag ESV 2010:19

Regeringsuppdrag. Rapport Förslag till förordningsändringar med anledning av ny budgetlag ESV 2010:19 Regeringsuppdrag Rapport Förslag till förordningsändringar med anledning av ny budgetlag ESV 2010:19 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter; SFS 2016:1091 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till anslagsförordningen (2011:223) ESV Cirkulär beslutade den 30 mars 2011.

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 Regeringsuppdrag Rapport Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 Handledning Avräkning med statsverket Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets PM En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter

Yttrande över Finansdepartementets PM En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS Ä VERKET^ YTTRANDE 2014-10-02 Ärendenr: NV-05661-14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator(^egeringskansliet.se Yttrande över Finansdepartementets

Läs mer

Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Revisionsrapport Årsredovisning 2015 KEMIKALIEINSPEKTIONEN, BOX 2 172 13 SUNDBYBERG Kemikalieinspektionen Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, daterad 2016-02-22. Syftet

Läs mer

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till kapitalförsörjningsförordningen (10) ESV beslutade den 30 mars 2011.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten Regeringsbeslut 11 2016-11-24 Ku2016/02626/LS(delvis) Kulturdepartementet Valmyndigheten Box 12191 10225 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Cirkulär beslutade

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm Regeringsbeslut I 5 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1 Patent- och registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Regleringsbrev för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för radio och tv Regeringsbeslut I:38 2014-12-22 Ku2914/2091/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för radio och tv Riksdagen har

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv Regeringsbeslut 21 2012-12-13 Ku2012/1873/MFI (slutligt) Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för radio och tv Riksdagen

Läs mer

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013.

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013. CARIN RYTOFT DRANGEL PKE Registrator@esv.se Datum Dnr Ert datum Er referens 2012-10-09 15-2012-1233 2012-09-26 49-642/2012 Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:9-12-11 Ku/1782/KA Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 47 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 2 Näringsdepartementet -11-05 N/07690/SUN N/02178/SUN (delvis) Bolagsverket 851 81 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2 Näringsdepartementet 2014-12-22 N2014/5370/TE N2014/5334/KLS(delvis) N2014/1104/TE Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Transportstyrelsen inom

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens försvarshistoriska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens försvarshistoriska museer Regeringsbeslut 10-12-08 Ku/02596/KL Kulturdepartementet Statens försvarshistoriska museer Box 14095 104 41 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens försvarshistoriska museer Riksdagen

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 9-12-05 Ku/28/KA Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 75104 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen Riksdagen har beslutat

Läs mer

1 Skillnader mellan myndigheternas och företagens

1 Skillnader mellan myndigheternas och företagens 1/7 Bilaga 11 - Statlig redovisning 1 Skillnader mellan myndigheternas och företagens redovisning Den statliga redovisningen liknar på många sätt redovisningen hos företag. Det finns dock krav i den statliga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv Regeringsbeslut 2-03-17 Ku/00711/MF Kulturdepartementet Myndigheten för press, radio och tv Box33 12125 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för press, radio och tv Riksdagen har

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Styrning av offentligrättsliga avgifter ESV 2013:53

Regeringsuppdrag. Rapport Styrning av offentligrättsliga avgifter ESV 2013:53 Regeringsuppdrag Rapport Styrning av offentligrättsliga avgifter ESV 2013:53 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv Regeringsbeslut 6-11-24 Ku/02630/MF Kulturdepartementet Myndigheten för press, radio och tv Box33 121 25 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för press, radio och tv Riksdagen har

Läs mer

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa Regeringsbeslut 4-11-12 Ku/02715/KI Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 11149 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum för arkitektur och

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

ESV 2003:29. Avgifter för prövning av ärenden En handledning för Regeringskansliet, kommittéer och särskilda utredare

ESV 2003:29. Avgifter för prövning av ärenden En handledning för Regeringskansliet, kommittéer och särskilda utredare ESV 2003:29 Avgifter för prövning av ärenden En handledning för Regeringskansliet, kommittéer och särskilda utredare Denna handledning kan laddas ner från ESV:s hemsida, www.esv.se Handledningen kan även

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 29 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:24 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Nya principer för utformning av statsbudgeten

Nya principer för utformning av statsbudgeten Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen en no REGERINGSKANSLIET Finansdepartementet Sammanfattning 11 1 Lagtext 21 1.1 Förslag till budgetlag 21 1.2 Förslag till lag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 26 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1309/KA Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 4 Försvarsdepartementet 2009-12-17 Fö2009/2385/EPS (delvis) Fö2009/113/EPS m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 36 2015-12-17 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 21 Kulturdepartementet 2008-12-11 Ku2008/2172/SAM (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:9 Justitiedepartementet 2012-12-06 Ju2012/7746/Å Ju2012/7483/Å (delvis) Ju2012/7567/Krim (delvis) Justitiekanslern Box 2308 103 17 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 36 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/1844/KO Ku2013/1934/KO Ku2013/2461/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut I:16 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Riktlinje om extern finansiering

Riktlinje om extern finansiering RIKTLINJE Gäller från och med 2008-01-01 Riktlinje om extern finansiering Gäller fr o m 2008-01-01 Denna riktlinje grundar sig på: Syfte Regleringsbrev innevarande år Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut I:22 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd Regeringsbeslut 42 2016-12-14 Ku2016/02761/LS(delvis) Kulturdepartementet Statens medieråd Box 27204 10253 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens medieråd Riksdagen har beslutat om Statens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-04-14 U2016/00923/UH U2016/01852/UH Försvarshögskolan Box 27805 11593 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Riksutställningar

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Riksutställningar Regeringsbeslut 14 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Riksutställningar Box 1033 62121Visby Regleringsbrev för budgetåret avseende Riksutställningar Riksdagen har beslutat om Riksutställningars

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa Regeringsbeslut I:25 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 13 Näringsdepartementet 2011-12-22 N2011/7273/ENT N2011/7416/KLS(delvis) N2011/1625/ENT m.fl. Sebilaga1 Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut 34 2015-12-17 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar Regeringsbeslut 34 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/372/KA Ku2013/1897/KA Ku2013/2461/RFS (delvis) Riksutställningar Box 1033 62121Visby Regleringsbrev för budgetåret avseende Riksutställningar Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:25 Justitiedepartementet 2015-12-17 Ju2015/09474/L6 (delvis) Ju2015/09812/LED(delvis) Justitiekanslern Box 2308 10317 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Läs mer

RiR 2006:6. Redovisning av myndigheters betalningsflöden

RiR 2006:6. Redovisning av myndigheters betalningsflöden RiR 2006:6 Redovisning av myndigheters betalningsflöden ISBN 91 7086 072 6 RiR 2006:6 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Datum 2006-03-20 Dnr 39-2005-0217 Redovisning

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Promemoria 2016-12-20 S2016/07902/FST Socialdepartementet Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken 1. Sammanfattning I promemorian lämnas förslag till ändring i 51 kap. 11 andra

Läs mer

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1/11 Datum Handläggare 2015-06-17 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 3.2-540/2014 Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1 Finansiella befogenheter Fråga M1 Hantering av inomstatliga bidrag Myndigheter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut 38 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/02738/KL Ku2015/02965/LS (delvis) Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut I:26 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 10 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala etikprövningsnämnder Regeringsbeslut III:3 Utbildningsdepartementet 2016-10-13 U2016/00358/F U2016/04020/F U2016/04022/F m.fl. Se bilaga 1 regionala etikprövningsnämnder Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten Regeringsbeslut I:14 Justitiedepartementet 2014-12-22 Ju2014/7862/KRIM Ju2014/7851/KRIM Ju2014/7900/PO(delvis) Brottsoffermyndigheten Box 470 90109Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier Regeringsbeslut III:1-06-25 SB/03216/FCK Statsrådsberedningen Svenska institutet för europapolitiska studier Fleminggatan 20 11226 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Svenska institutet för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet Regeringsbeslut I:30 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 3-02-18 N/01415/SUN Näringsdepartementet Bolagsverket 85181 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Generella beställningsbemyndigandet i anslagsförordningen vilka ekonomiska. åtaganden kan myndigheter göra?

Regeringsuppdrag. Rapport Generella beställningsbemyndigandet i anslagsförordningen vilka ekonomiska. åtaganden kan myndigheter göra? Regeringsuppdrag Rapport Generella beställningsbemyndigandet i anslagsförordningen vilka ekonomiska åtaganden kan myndigheter göra? ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regeringsbeslut III 5 Näringsdepartementet 2016-12-08 N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regleringsbrev för budgetåret avseende Lantmäteriet inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 14 2016-12-20 Fi2016/04489/S3 Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten 1bilaga Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut I:6 Socialdepartementet 2013-12-19 S2013/4269/SAM S2013/9047/SAM (delvis) Inspektionen för vård och omsorg Box45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen

Läs mer

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 125 . 126 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6.1 Utveckling av den ekonomiska styrningen I finansutskottets betänkande 1996/97:FiU20 (Del 1, sid 143 ff)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 14 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02466/A A2016/00780/A A2016/01487/A m.fl. Se bilaga 1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut 27 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut 31 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 22 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-17 A2015/03285/A A2015/01040/A A2015/03257/SV (delvis) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala Regeringsbeslut 9 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 75120 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 30 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Regeringsbeslut III:30 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04981/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05979/UH Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Revisionsrapport. Malmö högskolas årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. Vissa ekonomiadministrativa regler följs inte

Revisionsrapport. Malmö högskolas årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. Vissa ekonomiadministrativa regler följs inte Revisionsrapport Malmö högskola 205 06 MALMÖ Datum Dnr 2004-04-07 32-2003-0285 Malmö högskolas årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Malmö högskolas (högskolans) årsredovisning, daterad 2004-02-19.

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Vägledning för avgiftssamråd. enligt 7 avgiftsförordningen (1992:191) ESV 2011:6

Vägledning för avgiftssamråd. enligt 7 avgiftsförordningen (1992:191) ESV 2011:6 Vägledning för avgiftssamråd enligt 7 avgiftsförordningen (1992:191) ESV 2011:6 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens bostadskreditnämnd. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens bostadskreditnämnd. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 40 2006-12-21 M2006/5959/A(delvis) Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Statens bostadskreditnämnd Box 531 371 23 KARLSKRONA Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens bostadskreditnämnd

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut 40 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia

Läs mer

Basbok Hur finansierar statliga myndigheter sin verksamhet? ESV 2016:50

Basbok Hur finansierar statliga myndigheter sin verksamhet? ESV 2016:50 Basbok Hur finansierar statliga myndigheter sin verksamhet? ESV 2016:50 Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas från www.esv.se. Beställningar kan även göras via: Ekonomistyrningsverket,

Läs mer