BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03)"

Transkript

1 BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Angående: Tågolycka i Chinchilla (Spanien) Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) I Chinchilla i provinsen Albacete, regionen Castilla-La Mancha, inträffade nyligen en mycket allvarlig tågolycka, bara några månader efter en tidigare olycka på samma spår i orten Tobarra. Olyckan i Chinchilla den 5 juni då 16 personer dödades, 10 inte återfanns och 39 skadades blev så allvarlig på grund av att ett passagerartåg krockade med ett godståg på en enkelspårsträcka där det saknas automatisk trafikkontroll. Godståget hade precis lossat farlig last (svavelsyra). Om lasten fortfarande funnits på tåget hade olyckan blivit oerhört mycket mer omfattande. När denna typ av olyckor inträffar frågar sig människor vilka åtgärder EU vidtar för att undersöka och förhindra dem. Därför frågar jag rådet: När kommer den europeiska myndigheten för järnvägssäkerhet att inleda sin verksamhet? Rådet vill än en gång uttrycka sitt djupa beklagande av den allvarliga järnvägsolyckan i Chinchilla i Spanien. Rådet påminner om att vidtagandet av åtgärder för att förbättra transportsäkerheten är ett av målen för den gemensamma transportpolitiken, som slås fast i fördraget. Rådet vill framhålla att Europaparlamentet och rådet för närvarande arbetar med ständiga förbättringar av järnvägssäkerheten på EU-nivå, inom ramen för medbeslutandeförfarandet i fråga om direktivet om säkerheten på gemenskapens järnvägar. Inrättandet av den europeiska myndigheten för järnvägssäkerhet som är ett separat förslag är också en viktig beståndsdel i denna process. Rådet (jordbruk och fiske) antog gemensamma ståndpunkter om det andra järnvägspaketet vid sitt möte juni 2003, och dessa har översänts till Europaparlamentet för andrabehandling, i enlighet med medbeslutandeförfarandet. Med tanke på att artikel 42 i förslaget till förordning angående inrättandet av den europeiska myndigheten för järnvägssäkerhet stadgar att denna skall vara operativ inom 24 månader efter det att förordningen träder i kraft borde den inleda sin verksamhet under 2006, om inte medbeslutandeförfarandet resulterar i något annat. Fråga nr 14 från Christos Zacharakis (H-0388/03) Angående: Brott mot internationella rättsregler från Turkiets sida och risk för allvarlig olycka för passagerarplan i grekiskt luftrum Den 9 juni 2003 förföljde två turkiska F-16-stridsplan ett flygplan från Olympic Airways på rutten Athen-Istanbul och riskerade på detta sätt passagerarnas liv. Flygplanets automatiska system för undvikande av en flygkrasch utlöstes och grekiska stridsplan tvingades genskjuta de turkiska planen. Detta agerande är klart och tydligt ett brott mot internationella rättsregler, och i synnerhet ett intrång på EU:s luftrum, vilket innebär att det även är intrång i EU:s territoriella integritet. Det sätter även EU-medborgares säkerhet i fara och är en överträdelse mot grundläggande normer för internationellt uppträdande, t.ex. de som ingår i EU-fördraget, FN-stadgan och Köpenhamnskriterierna. Det är vidare en återspegling av den politik Turkiet systematiskt för, och som leder till spända relationer mellan Grekland och Turkiet och utgör ett direkt hot mot freden och säkerheten i regionen. Vad avser rådet med tanke på detta att omgående göra för att sätta stopp för den här typen av aggressiva attacker från Turkiets sida och för att förhindra att de upprepas i framtiden? Vilka konsekvenser kommer Turkiets politik i detta fall att få för bedömningen av landets väg mot EU-medlemskap?

2 Rådet känner till den händelse som ledamoten nämner och att det ständigt kommer nya anmälningar om att turkiska militärplan kränker det grekiska luftrummet. Vi vet också att detta är en känslig fråga, i likhet med de övriga frågor som har med Egeiska havet i Grekland att göra. Olyckligtvis går dessa incidenter stick i stäv med den allmänna förbättring av grannförbindelserna mellan Grekland och Turkiet som har skett sedan Rådet anser att Turkiet, i egenskap av kandidatland, i enlighet med punkt 4 i slutsatserna från Helsingfors bör vinnlägga sig om att lösa alla återstående tvistefrågor som har med konflikterna och därmed sammanhängande frågor att göra, enligt principen om fredlig konfliktlösning i Förenta nationernas stadga. Det handlar om en särskild prioritering som framgår av det reviderade partnerskapet för Turkiets medlemskap. Europeiska rådet kommer att granska situationen igen före slutet av 2004, i linje med slutsatserna från Helsingfors, bland annat med tanke på hur den påverkar medlemskapsprocessen. Inom ramen för den politiska dialogen har rådet ständigt uppmanat Turkiet att fortsätta arbetet med att förebygga spänningar, till exempel genom att vidta åtgärder som syftar till att öka förtroendet på känsliga områden och att samarbeta med grannländerna för att komma fram till en överenskommelse i de frågor där åsikterna och tolkningen av den internationella rätten skiljer sig åt. Fråga nr 15 från Francisca Sauquillo Pérez del Arco (H-0390/03) Angående: Det chilenska fartyget Esmeraldas anlöpande i EU-hamnar Förenade kungarikets, Spaniens, Frankrikes och Tysklands regeringar har tillåtit det chilenska fartyget Esmeralda att anlöpa deras hamnar. Fartyget utgjorde i september 1973 skådeplatsen för minst ett mord samt systematisk och massiv tortyr av chilenska medborgare utförd av den militärjunta som tog makten i Chile efter statskuppen den 11 september Mot bakgrund av bestämmelserna i Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, Internationella konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling samt artiklarna 1, 12 och 16 om mänskliga rättigheter i associeringsavtalet mellan Chile och Europeiska unionen bör ingen europeisk stat tillåta att det chilenska undervisningsfartyget anlöper deras hamnar. Anser rådet att det är rimligt och politiskt korrekt att en emblematisk symbol för diktatur, tortyr och förnedrande behandling av människor har fått tillstånd att anlöpa europeiska hamnar? Anser rådet att man måste utfärda gemensamma riktlinjer för hur rådets medlemmar skall agera i denna typ av situationer? Har rådet för avsikt att uppmana sina medlemmar Spanien, Förenade kungariket, Frankrike och Tyskland att dra tillbaka tillstånden? Rådet har inte haft kännedom om de omständigheter kring skolfartyget Esmeralda som ledamoten tar upp och har därför inte tagit ställning i frågan. Beslut om att tillåta utländska fartyg att färdas på medlemsstaternas territorialvatten och anlöpa deras hamnar skall dessutom uteslutande fattas av dem själva. Rådet kan därför inte uttala sig om de omständigheter som ledamoten tar upp. Fråga nr 16 från Konstantinos Alyssandrakis (H-0396/03) Angående: EU:s åsikt om Förenta staternas handlingar gentemot Kuba Med anledning av ordförandeskapets meddelande av den 5 juni 2003 och de åtgärder som samma datum vidtogs mot den kubanska regeringen undrar jag följande: Varför ignorerar rådet alltjämt det faktum att de personer som dömdes av de kubanska domstolarna var betalda av Förenta staterna, och varför betecknar rådet dessa personer som medlemmar av den kubanska oppositionen och oberoende journalister som fritt uttryckte sin åsikt?

3 Varför ignorerar rådet det faktum att de personer som dömdes till döden och avrättades gjort sig skyldiga till kapningar och utsatt hundratals människor, däribland EU-medborgare, för livsfara? Hur ser rådet på den verksamhet som det amerikanska intressekontoret i Havanna och dess chef James Cason bedriver? Varför har rådet inte lagt fram en enda protest mot Förenta staternas regering för dess fortsatta kvarhållande av fem kubanska patrioter, vars enda gärning var att avslöja konspirationer mot Kuba? Hur ser rådet på det faktum att kubanska flygplan som blivit kapade såldes på auktion i stället för att skickas tillbaka till Kuba och att kaparna går fria i Förenta staterna? 1. Det är inte rådets uppgift att kommentera bilaterala frågor mellan Kuba och Förenta staterna, som t.ex. den verksamhet som amerikanska intressekontoret i Havanna bedriver, hur de s.k. 5 från Miami behandlas eller försäljningen av kubanska flygplan som har beslagtagits av Förenta staterna på auktion. 2. På ett mer allmänt plan framhåller rådet med kraft å ena sidan att det aldrig kan tolereras att flygplan eller fartyg tas i beslag, och å andra sidan att EU beklagar att de kubanska myndigheterna har brutit mot moratoriet för dödsstraffet. 3. I EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter 2002 sägs det klart att: EU är motståndare till dödsstraff under alla förhållanden. Denna uppfattning bygger på tron på alla mänskliga varelsers inneboende värdighet. EU använder alla relevanta internationella och regionala forum för att plädera för ett allmänt avskaffande av dödsstraffet. I länder som behållit dödsstraffet inriktar sig EU på att successivt kunna begränsa det och uppmanar till respekt för de miniminormer som anges i internationella instrument för de mänskliga rättigheterna och andra dokument, särskilt EU:s riktlinjer gentemot tredje land i fråga om dödsstraffet vilka antogs av Europeiska rådet i juni Fråga nr 17 från Efstratios Korakas (H-0397/03) Angående: De turkiska styrkorna och Denktashs ockupationsregim trappar upp sina provokationer Provokationerna från de turkiska styrkorna på Cypern och Denktashs ockupationsregim tilltar och har under de senaste dagarna lett fram till följande: - Ockupationen har utvidgats till grekcypriotiska bostäder kring byn Strovilia nära Famagusta. - Nya stridsvagnar och tungt artilleri har satts in via den ockuperade hamnen i Famagusta. - Befästningar har byggts ut i den så kallade buffertzonen. Hur ställer sig rådet till dessa provokationer, vad anser det om ovanstående uppgifter och hur tänker det agera? Rådet följer utvecklingen i Cypernfrågan mycket noggrant. Vi anser att man måste undvika alla åtgärder som kan skapa spänningar och minska möjligheterna till försoning och återförening på ön. Det bästa sättet för Europeiska unionen att förhålla sig till en utveckling av det slag som ledamoten beskriver är att fortsätta att beslutsamt stödja nya ansträngningar att komma fram till en övergripande lösning av Cypernfrågan inom Förenta nationernas ram. Rådets starka engagemang i frågan ligger fast, vilket också bekräftades vid Europeiska rådets möte i Tessaloniki.

4 En av de prioriterade frågorna i partnerskapet för Turkiets medlemskap 2003 är ett kraftfullt stöd för ansträngningarna att finna en lösning på Cypernfrågan som helhet. För att bidra till att skapa förutsättningar att lösa problemet stöder rådet också åtgärderna för att skapa konkreta förbättringar på plats och utöka kontakterna mellan invånarna i öns båda delar. Sådana åtgärder tillkännagavs nyligen i kommissionens meddelande om främjande av den ekonomiska utvecklingen på norra Cypern. Rådet väntar med stort intresse på att dessa åtgärder snabbt skall genomföras. Angående: Cancerscreening Fråga nr 18 från Proinsias De Rossa (H-0404/03) Onekligen välkomnas förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening, som publicerades av kommissionen den 8 maj 2003, vilken bl a visar att upp till kvinnors liv skulle kunna räddas årligen om bästa möjliga cancerscreening skulle tillämpas inom hela unionen. Men kan rådets ordförandeskap medge att det skulle ha varit bättre om kommissionen förmått lägga fram ett förslag till direktiv i denna fråga, enligt vilket medlemsstaterna exempelvis skulle vara tvungna att i respektive länder tillhandahålla gratis bröstcancerscreening för kvinnor mellan 50 och 69 år i enlighet med vad kommissionen föreslagit? Rådet tackar ledamoten för hans fråga och för hans lägliga påminnelse om det allvarliga hot bröstcancer utgör för kvinnorna inom Europeiska unionen. Rådet mottog inte förrän nyligen (den 7 maj 2003) kommissionens förslag och en aktiv granskning av dess innehåll pågår fortfarande. Rådet kan därför inte ge något detaljerat svar på ledamotens fråga. Förslaget kommer att diskuteras av rådet under det italienska ordförandeskapet med siktet inställt på ett antagande så snart som möjligt. Ledamotens uppmärksamhet riktas också mot artikel i fördraget i vilken föreskrivs att när gemenskapen handlar på folkhälsoområdet skall den fullt ut respektera medlemsstaternas ansvar för att organisera och ge hälso- och sjukvård. Fråga nr 19 från Gerardo Galeote Quecedo (H-0406/03) Angående: Kommissionens och rådets kontor vid Förenta nationerna (New York) Europaparlamentet har konsekvent betonat att det är nödvändigt att utöka samarbetet mellan kommissionen, rådet och medlemsstaterna i länder utanför Europeiska unionen och inom internationella organisationer för att man småningom skall kunna inrätta en gemensam utrikesrepresentation. Anser rådet att dess FN-kontor i New York har tillräckliga budgetära, personalmässiga och logistiska resurser för att aktivt kunna fullborda sin uppgift att representera EU utanför unionen? Vilket är antalet tjänstemän per löneklass som för närvarande arbetar vid rådets samordningskontor i New York? Planerar rådet och kommissionen att flytta sina respektive kontor till samma byggnad för att på så sätt garantera en gemensam EU-ingång? Används lokaler som ägs av medlemsstater för EU:s samordnande verksamhet? Anser rådet att det skulle vara möjligt att slå samman medlemsstaternas och EU-institutionernas lokaler inom FN? Har rådet utvärderat de ändringar som utvidgningen medför? På vilket sätt har rådet för avsikt att anpassa sig till situationen för att garantera samordningen inom EU och mellan EU och tredje land i FN?

5 Rådet påminner om att kontoret i New York inrättades 1994, efter det att fördraget om Europeiska unionen hade trätt i kraft, som en direkt följd av genomförandet av GUSP. Kontoret skulle fungera som ett sekretariat för att underlätta verkställandet av artiklarna 11, 12 och 19 i det nya fördraget och säkra ett samband med Förenta nationerna i frågor som inte ingår i gemenskapens befogenheter. Utvecklingen av GUSP och, i hög grad, införandet av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, som redan kan räkna in tre krishanteringsoperationer med mandat från Förenta nationerna, har gjort det nödvändigt att successivt utöka kontoret. Från och med den 1 augusti 2003 kommer personalen att utökas med: 1 A1, 2 A4, 1 A5, 1 B1, 1 B5 och 4 C Innan vi överväger ytterligare förstärkningar håller vi på att utvärdera synergieffekterna med kommissionens delegation. För att utnyttja dessa kommer båda institutionernas kontor att flytta in i samma byggnad, som har större möteslokaler och blir ett enda representationskontor, i början av Under tiden ställer medlemsstaterna vissa av sina resurser till EU:s förfogande för samordning under intensiva arbetsperioder. Det förefaller dock vara för tidigt att göra eventuella ytterligare sammanslagningar av resurser: för närvarande är det bara staterna som är medlemmar i Förenta nationerna, och medlemsstaterna har skilda juridiska personer och roller. När det gäller samordningen med tredje länder har inte kandidatländernas deltagande haft några viktigare konsekvenser eller fordrat någon anpassning av betydelse. Möteslokalernas maximikapacitet är dock nådd och det har införts begränsningar av antalet deltagare (maximalt 1 per delegation vid bordet). Situationen kommer att förbättras efter flyttningen till den nya byggnaden. Angående: Förbättring av barnens situation i Rumänien Fråga nr20 från Astrid Thors (H-0410/03) Såväl Europaparlamentet som kommissionen har under den pågående mandatperioden varit mycket engagerade i arbetet för att förbättra barnens situation i Rumänien. Det är med sorg i hjärtat som vi läste rådets svar på min tidigare fråga (H-0275/03 1 ): Vad gäller Rumänien däremot har den del av de politiska kriterierna som rör barnen ännu inte börjat ge positiva resultat. Enligt ett översiktsdokument som nyligen utarbetats för Europaparlamentet förekommer det fortfarande oroande stora regionala skillnader i genomförandet av reformprogrammet för skydd av barn. Allt för ofta rapporteras det även om att barn och ungdomar dött sedan de kastats ut från barnhem utan att ha någon säker miljö att återvända till. Dessutom innehöll rumänska tidningar den 22 maj uppgifter om att moratoriet för internationella adoptioner kommer att bibehållas. Detta innebär att den lagstiftning som behövs fortfarande inte slutförts, trots ett enormt internationellt arbete och stöd som tillhandahållits av den högnivågrupp som inrättats på Baroness Nicholsons initiativ. Varför går reformerna av omhändertagandet av barn i Rumänien inte framåt? Vilka åtgärder kommer rådet att vidta för att uppmärksamma de rumänska myndigheterna på den allvarliga oro som råder inom EU? Parlamentsledamoten känner säkert till att barnomsorgssituationen är en av de frågor som tas upp i föranslutningsstrategin för Rumänien. Denna fråga är viktig och har redan behandlats i detta forum. Ordförandeskapet kan bekräfta att unionen fortsätter, och har för avsikt att fortsätta, att följa situationen i denna fråga på nära håll. I det reviderade anslutningspartnerskapet med Rumänien, vilket antogs av rådet den 19 maj i år, kan man bland annat konstatera att det i prioriteringarna och delmålen fastställs att Rumänien bör fortsätta reformen av det offentliga systemet för vård av barn på institutioner i enlighet med den nationella strategin för skydd av utsatta barn genom stängning av gammaldags institutioner, avinstitutionalisering och förhindrande av institutionalisering genom alternativa sociala tjänster till familjer och barn. Frågan togs även upp härförleden på ministernivå under den senaste sessionen för associeringsrådet EU-Rumänien. 1 Skriftligt svar av den

6 Unionen fortsätter att uppmana de rumänska myndigheterna att göra ytterligare ansträngningar på detta område. Man bör dock inte undervärdera de framsteg som redan gjorts, vilket påpekas i kommissionens återkommande rapport för 2002 om de framsteg som Rumänien har gjort på vägen mot medlemskap i Europeiska unionen. Framför allt kan nämnas att antalet barn på institutioner har minskat från år 2001 till år 2002 tack vare alternativa lösningar, t.ex. stöd till familjer, gruppboende och nationella adoptioner. För närvarande finns det skillnader mellan regionerna när det gäller genomförandet av reformen. Enligt de senaste uppgifterna är det dock troligt att dessa skillnader kommer att minskas i takt med att en bättre praxis utvecklas på området för skydd för barn. När det gäller det nuvarande moratoriet för internationella adoptioner har den rumänska regeringen tagit fram en ny lag om barns rättigheter, inklusive bestämmelser på adoptionsområdet. Denna lag kommer så snart som möjligt att läggas fram för parlamentet. En oberoende grupp med familjerättsexperter från EU:s medlemsstater håller på att utvärdera denna lag och kommer inom kort att översända ett yttrande till den rumänska regeringen. I det reviderade anslutningspartnerskapet med Rumänien har EU samtidigt hållit fast vid sin inställning enligt vilken det är nödvändigt att bibehålla moratoriet för adoptioner till dess att Rumänien har antagit en ny lag som skyddar barnens intressen och är förenlig med landets internationella åtaganden, och till dess att landet förfogar över en tillräcklig administrativ kapacitet för att tillämpa denna lag. Angående: EU-Afrika-dialog Fråga nr 21 från Richard Howitt (H-0413/03) Det är nu 3 månader sedan det andra EU-Afrika-toppmötet enligt planerna skulle ha hållits i Lissabon i början av april men det blev dock uppskjutet på obestämd tid. Det är dock viktigt att EU upprätthåller en ordentlig politisk dialog med Afrika. Det nyligen genomförda G8-mötet i Evian ägnade avsevärd uppmärksamhet åt det nya partnerskapet för Afrikas utveckling NEPAD och Afrikanska unionen kommer att hålla sitt andra möte med stats- och regeringschefer i Maputo tidigt i juli. Med anledning av ovanstående skulle rådets ordförande kunna informera parlamentet om vilka åtgärder som vidtagits för att formellt återuppta dialogen? Efter att Lissabontoppmötet skjutits upp och i enlighet med rådets mandat, fortsatte ordförandeskapet diskussionerna med sin sydafrikanske motpart (österrikiska ordförandeskapet) för att se till att dialogen upprätthålls, särskilt i syfte att utbyta åsikter beträffande hur dialogen mellan Europeiska unionen och dess afrikanska partner ytterligare skulle kunna uppmuntras, och beträffande vilka steg som skulle kunna tas för att garantera att toppmötet hålls vid ett så tidigt datum som möjligt. Den 17 juni ägde ett förberedande möte på direktörsnivå rum mellan Europeiska och Afrikanska unionens trojka i Pretoria i Sydafrika. Vid detta möte upprepade båda sidor sitt åtagande att garantera upprätthållandet av och öka effektiviteten när det gäller dialogen mellan Europeiska unionen och Afrika som helhet. Samtidigt medgavs att frågan om Zimbabwe fortfarande utgör ett hinder för att ett lämpligt deltagande från båda sidor vid ett framtida toppmöte skall kunna garanteras. Man enades om att fortsätta processen, vilket inbegriper vidare diskussioner när det gäller åtta prioriterade frågor, under hänsyn till de relevanta resultaten från ministermötet i Ouagadougou i november 2002, och till att förberedelsen av ett eventuellt trojkamöte på ministernivå bör utgöra nästa steg. Man enades om att rapportering skall ske av resultaten från trojkamötet på direktörsnivå så att en vidare bedömning kan göras i syfte att få till stånd ett trojkamöte på ministernivå så tidigt som möjligt. Europeiska unionen underströk att ett bra förberedande arbete behövs för att man skall kunna garantera att ministermötet får en positiv inverkan på dialogen. Fråga nr 22 från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0415/03) Angående: Halvtidsutvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken - kvinnor i landsbygdsområden

7 Vid rådets (jordbruk) möte den 27 maj beslutade man, med tanke på halvtidsutvärderingen av den gemensamma jordbrukspolitiken, om en rad åtgärder och mål i fråga om kvinnliga jordbrukare i gemenskapen, i syfte att integrera jämställdhetsperspektivet i politiken för landsbygdsutveckling. Vilka initiativ och åtgärder har rådet hittills antagit för att genomföra dessa beslut? Har rådet uppmanat kommissionen att vidta konkreta åtgärder för och ta konkreta initiativ till integrerad verksamhet på jämställdhetsområdet inom jordbrukspolitiken och politiken för landsbygdsutveckling? Kommer rådet att ta hänsyn till genomförandet av dessa åtgärder, i samband med det slutliga antagandet av en ståndpunkt i fråga om den gemensamma jordbrukspolitiken, särskilt med tanke på att stärka den andra pelaren i politiken för landsbygdsutveckling? Om så är fallet: På vilket sätt kommer detta att ske? Frågan om sysselsättningen på landsbygden kan inte behandlas fristående från den mer allmänna ram som ges av den europeiska sysselsättningsstrategin, vilken antogs vid Europeiska rådets möte om sysselsättningen i Luxemburg Vid Europeiska rådets möte i Lissabon 2000 sattes målet om full sysselsättning upp, liksom målet på medellång sikt att den totala sysselsättningen skulle vara 70 procent (60 procent för kvinnorna) Vid Europeiska rådets möte i Stockholm 2001 fastställdes delmålen att den totala sysselsättningen skulle vara 67 procent (57 procent för kvinnorna) Av bokslutet över fem år med den europeiska sysselsättningsstrategin (KOM(2002) 416 slutlig) framgår det att det skapades över 10 miljoner arbetstillfällen (varav 6 miljoner för kvinnor) under femårsperioden Rådet tycker att det är viktigt att EU ser till att principen om lika möjligheter för kvinnor och män som är bosatta på landsbygden tillämpas och att kvinnornas delaktighet har avgörande betydelse för konsolideringen av den nya europeiska landsbygdsmodellen. Vad detta anbelangar har rådet (jordbruk och fiske) antagit slutsatser om kvinnors värdefulla bidrag till landsbygdens utveckling, på grundval av det spanska ordförandeskapets memorandum och resultaten av arbetet under den jämställdhetskonferens som anordnades av ordförandeskapet och kommissionen i Santander (Spanien) i juni Europeiska kommissionen har utvecklat sin politik för att stödja kvinnor som är aktiva inom jordbruket genom kampanjer för att skapa en medvetenhet om det bidrag som lantbrukets kvinnor ger till den ekonomiska och sociala sfären, uppmuntra föreningslivet, främja skapandet av informationskanaler och -nätverk samt främja utbildningsprogram och program för teknisk hjälp. Dessa program, som har tillkommit genom gemenskapsinitiativ, skall handla om tillgång till arbetsmarknaden och utbildning för kvinnor och erbjuda speciellt stöd till kvinnor som har planer på att starta företag och till social infrastruktur på landsbygden. Mot bakgrund av dessa initiativ har inte kommissionen uttryckligen lagt in några specifika åtgärder för att främja kvinnors sysselsättning på landsbygden i paketet med lagförslag i samband med reformeringen av GJP. Det skall också sägas att ordförandeskapet drog igång debatten om sysselsättningen på landsbygden under det första halvåret 2003 på grundval av ett arbetsdokument, som preliminärt hade behandlats av Särskilda jordbrukskommittén den 2 juni, i väntan på att frågan skulle tas upp i rådet. Denna diskussion, som också omfattar frågan om främjande av kvinnors sysselsättning på landsbygden, kommer att vidareutvecklas under det andra halvåret Fråga nr 23 från Didier Rod (H-0417/03) Angående: Planering av givarkonferensen för Colombia den 10 juli 2003 i London Europeiska unionen har upprepade gånger förklarat att politiska förhandlingar är det enda sättet att nå en lösning på den väpnade konflikten i Colombia. Omfattande sektorer av det colombianska samhället anser att en humanitär överenskommelse skulle utgöra det första steget mot en garanti om ökat skydd för civilbefolkningen. Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (ACNUDH) framhöll i april 2002 att det internationella samfundet måste ta avstånd från alla försök att dra in civilbefolkningen i konflikten och andra sätt att uttrycka stöd för våldet. Den nya 1 Rådets 2428:e möte, Bryssel, , 8959/02 (press 148-G).

8 regeringen försöker genom förslaget om en så kallad demokratisk säkerhetspolitik dra in civilbefolkningen i den interna väpnade konflikten. Detta skulle ske så att man använde sig av informationsnät, bondesoldater och civila vakter. Vilka åtgärder vidtar rådet för att bidra till genomförandet av en humanitär överenskommelse mellan parterna som garanterar att åtskillnad görs mellan civilbefolkning och soldater? Vilka åtgärder vidtar rådet för att påminna den colombianska regeringen om att den är skyldig att respektera civilbefolkningens rätt att inte delta i stridigheterna? Angående: Givarkonferens för Colombia. För fred? Fråga nr 24 från Joaquim Miranda (H-0427/03) En givarkonferens för Colombia i den brittiska regeringens regi har utlysts till den 10 juli i London. I frånvaron av fredsprocess innebär detta att man stöder den colombianska regeringens åtgärder som väcker oro inom det internationella samfundet. Vilken status har denna konferens och på vilket sätt ämnar EU delta? Anser inte rådet att det finns en risk för konflikt mellan de beslut som fattas här, i närvaro av länder som inte är medlemmar i EU, och EU:s egen hållning till förmån för en fred med socialt innehåll och med iakttagande av de mänskliga rättigheterna, och vid sidan av den plan för Colombia som fastställts av både Europaparlamentet och rådet och som bekräftats av kommissionsledamot Patten i dennes framförande den 12 maj i Bogota. Vad ämnar rådet göra med tanke på att denna känsliga situation kan försvåra utvecklingen av en oberoende EU-politik när det gäller Colombia? Fråga nr 25 från Laura González Álvarez (H-0429/03) Angående: Colombia - paramilitära grupper och tvångsförflyttade personer från Cacarica I Colombia inskränks friheten varje dag samtidigt som några påtagliga social framsteg inte kan skönjas. Den ökande militariseringen och en alltmer synlig nordamerikansk invasion bidrar på nytt till de paramilitära gruppernas straffrihet. Vilka åtgärder ämnar rådet vidta för att främja en fredlig lösning mellan den colombianska regeringen och gerillan? Förordar rådet en humanitär överenskommelse som skulle kunna utgöra ett första steg i denna riktning? På vilket sätt? Gemensamt svar Rådet uppmanar ledamöterna att ta del av de slutsatser om Colombia som rådet antog i december förra året, och som ger en fullständig sammanfattning av EU:s ståndpunkt i alla dessa frågor. I dessa heter det: Rådet välkomnade president Alvaro Uribes ansträngningar för att reformera sitt lands institutioner och utveckla en fullt fungerande demokratisk stat på Colombias hela territorium på grundval av respekten för de mänskliga rättigheterna och välbefinnandet och säkerheten för landets samtliga invånare. Rådet uttryckte också sitt stöd för Colombias regering i dess kamp mot terrorism och olaglig handel med narkotika och uttryckte en förhoppning om förstärkt samarbete inom regionen på dessa områden. Rådet bekräftade sitt fullständiga stöd till president Uribes ansträngningar att finna en förhandlingslösning på konflikten i Colombia och betonade den vikt det fäster vid bidraget från FN:s särskilde rådgivare för Colombia vid denna process. Rådet förklarade att EU är redo att bistå den colombianska regeringen för att uppnå en fredlig lösning på konflikten.

9 Rådet uttryckte djup oro över den allt sämre humanitära situationen och situationen för de mänskliga rättigheterna i Colombia och uppmanade den colombianska regeringen att intensifiera sina ansträngningar på dessa områden och vidta effektiva åtgärder mot att brott inte bestraffas och mot hemlig samverkan. Rådet välkomnade de politiska och ekonomiska reformer som president Uribe tillkännagav i syfte att bekämpa den ojämlikhet som finns i landet och främja en hållbar utveckling och uppmanade samtidigt den colombianska regeringen att stödja det civila samhället och de icke-statliga organisationerna, i egenskap av viktiga aktörer för genomförandet av dessa reformer och för en förhandlingslösning av den inhemska väpnade konflikten. Slutligen uppmanade rådet medlemsstaterna och kommissionen att förbättra EU:s arbetsprogram för att bidra till att förstärka statliga institutioner, mildra den humanitära krisen och finna alternativ till narkotikaproduktionen. EU:s insatser bör planeras i nära samråd med Colombias regering, Förenta nationerna och världssamfundet i Bogotà. Denna inställning har slagits fast vid olika möten med de colombianska myndigheterna och dessutom offentliggjorts. EU känner till riskerna att civilbefolkningen involveras i den väpnade konflikten i landet och fortsätter att aktivt stödja insatser för att uppnå en förhandlingslösning på den väpnade konflikten i Colombia bland annat genom att på lång sikt eliminera de ekonomiska och sociala orsakerna till den. När så är möjligt samordnas detta arbete noggrant med övriga bidragsgivare och berörda partner i och utanför regionen. Det möte som kommer att hållas i London den 10 juli syftar till att ta fram en eventuell framtida bidragsgivargrupp. Skyndsamma förberedelser för mötet pågår. Vid detta tillfälle tänker EU sända ett tydligt budskap om behovet av ett globalt svar på krisen. EU uppmanar alla parterna i konflikten att acceptera en förhandlingslösning och har med kraft fördömt de nyligen inträffade morden och kidnappningarna. EU är fast övertygad om att det, särskilt vid denna tidpunkt, är nödvändigt att undvika ytterligare upptrappningar av våldet och att man på alla sätt så snart som möjligt måste inleda ett konkret arbete med att komma fram till en humanitär överenskommelse och en politisk förhandlingslösning på konflikten När det gäller brott som inte bestraffas är det av grundläggande vikt att eventuella framtida överenskommelser inte urskillningslöst beviljar medlemmar i olagliga väpnade grupper som har begått grymheter mot civilbefolkningen straffrihet. Dessutom är det viktigt att ta itu med de återstående frågorna som har med den drabbade civilbefolkningen att göra, både med tanke på eventuella skadestånd och vikten av att människor som har tvingats evakuera sina hem åter kan få leva i trygghet. Angående: Open skies-avtal Fråga nr 26 från John Walls Cushnahan (H-0419/03) Under rådets (transport) möte den 5 juni i Luxemburg gav transportministrarna Europeiska kommissionen i uppdrag att med Förenta staterna förhandla om inrättandet av ett öppet luftrum som skall ersätta de elva bilaterala open skies-avtal som undertecknats av medlemsstaterna. Skulle rådet kunna klarlägga om det är nödvändigt med enhällighet eller kvalificerad majoritet i rådet i samband med omröstningen om en ratificering, i den händelse kommissionen och Förenta staterna når en överenskommelse? Rådet antog den 5 juni 2003 ett beslut som ger kommissionen befogenhet att inleda förhandlingar med Förenta staterna inom området för lufttransporter. I beslutet förutses en bred överenskommelse som leder till upprättandet av ett öppet luftrum mellan och inom Förenta staterna och Europeiska unionen. Undertecknande och ingående av avtal som utgör resultat av dessa förhandlingar måste enligt artikel i fördraget, utgöra föremål för ytterligare ett rådsbeslut som grundar sig på ett förslag från kommissionen.

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003. (Applåder)

SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003. (Applåder) 1-001 SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003 1-002 ORDFÖRANDESKAP: COX Talman Sammanträdet öppnades kl. 17.05. 1-003 Återupptagande av sessionen 1-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session

Läs mer

Mänskliga rättigheter. och demokrati. i världen. Rapport. om EU:s verksamhet under

Mänskliga rättigheter. och demokrati. i världen. Rapport. om EU:s verksamhet under Mänskliga rättigheter och demokrati i världen Rapport om EU:s verksamhet under 2011 Europeiska unionen, 2012 Rapporten finns tillgänglig på http://eeas.europa.eu Återgivning tillåten med angivande av källan

Läs mer

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005 12645/05 (Presse 247) PRESSMEDDELANDE 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 Ordförande Charles CLARKE

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: COLOM I NAVAL Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 09.00.) 1 2-003 Ansvarsfrihet 2001 2-004 Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2009

MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2009 1 MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2009 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades klockan 17.05.) 1. Återupptagande av sessionen Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Internationella konventionen

Internationella konventionen Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. En handbok för frivilligorganisationer ATSUKO TANAKA och YOSHINOBU NAGAMINE Informationsskrift Utgiven i samband med NGO

Läs mer

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-001 TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-002 2-003 ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO Vice talman Öppnande av den årliga sessionen 2-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2006 2007 öppnad. 2-005 Öppnande

Läs mer

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 1 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 ISSN 0358-1489 (tryck) ISSN 2341-8230 (pdf)

Läs mer

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007 3-002 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades kl. 17.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. - Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen

Läs mer

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen ISSN 1606-2981 6 8 1 KD-AC-02-001-SV-C 2001 XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 Europeiska kommissionen XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 (Offentliggjord tillsammans med Allmän rapport

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska

Läs mer

Genomförandet av mänskliga rättigheter

Genomförandet av mänskliga rättigheter Europarådet Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner och regioner Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner, landsting och regioner Upplysningar

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Broschyr 1998 EUROPA PA LEKTIONER. αν Pascal Fontaine EUROPEISK DOKUMENTATION

Broschyr 1998 EUROPA PA LEKTIONER. αν Pascal Fontaine EUROPEISK DOKUMENTATION Broschyr 1998 EUROPA PA LEKTIONER αν Pascal Fontaine EUROPEISK DOKUMENTATION / SAMMA SERIE Europe A fresh start. The Schuman Declaration 1950-90 A human face for Europe Environmental policy in the European

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer