Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn"

Transkript

1 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Våren 2014 Näringslivet på Tjörn Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn

2 Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Nytt år och nya utmaningar - service och tillväxt i fokus! I detta nummer av Nyhetsbrevet för näringslivet på Tjörn ligger fokus på utveckling och framtiden. Vi presenterar det nya programmet för Näringslivsstrategier som Tjörns kommunstyrelse har antagit och som skall vara styrande för näringslivets utveckling de kommande åren. Under året har Tjörns kommun jobbat internt i hela organisationen med ett serviceprojekt som har gått under namnet Välkommen. Detta har inneburit utbildningar, kartläggning och analyser av arbetsprocesser. Målet har varit att förbättra för dig som är kund hos kommunen; snabbare service, jämställt bemötande och förbättrade tjänster. Som en del i ett EU finansierat projekt har 17 serviceutvecklare på deltid varit sysselsatta ute i samtliga verksamheter och tillsammans med sin chef och kollegor drivit på arbetet med att jobba med serviceutvecklande aktiviteter. Detta har lett till ett flertal effektiviserande åtgärder t.ex. bättre information på webben och handlingsplaner på flertalet förvaltningar. Under 2014 fortsätter arbetet man i samma anda genom ett övergripande värdegrundsarbete.!!! Helene Evensen, näringslivsstrateg, Tjörns kommun Foto: Maria Johannessen Slutligen tips som tål att upprepas Glöm inte att du som företagare kan söka finansiering för investeringar, marknadsföring och tillväxtaktiviteter genom stödprojekt från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Enkla ansökningsförfaranden om man uppfyller kravkriterierna. Läs mer på under Regionutveckling respektive Näringslivsutveckling samt på under flikarna Insatser för tillväxt samt Regional utveckling. Har du ekonomiska problem i företaget kan du få kostnadsfri rådgivning och stöd! Gå in på och läs mer. Funderar du på exportera, tag kontakt med Business Sweden för rådgivning och (kostnadsfri) utbildning, läs mer på Aktuellt i vår SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, besöker Tjörn för att presentera sina verksamheter under ett frukostmöte. SP är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. De har i uppdrag att bistå företag i frågor om forskning och utveckling. Du kan läsa mer om deras verksamhet längre fram i nyhetsbrevet. Dessutom kommer Almi företagspartner och berättar hur du som företagare kan använda deras tjänster kring finansiering, innovation och riskkapital.! Vill du ha näringslivsinformation en gång i månaden på mejlen, så anmäl dig till, Bästa hälsningar Helene Evensen Näringslivsstrateg, Tjörns kommun Näringslivet på Tjörn, våren 2014 Redaktör/layout: Helene Evensen, Tjörns kommun Omslag foto: Maria Johannessen Kroksdalsvägen 1, Skärhamn Layout/tryck: Boab Tryckeri, Skärhamn Upplaga: exemplar

3 Nya näringslivsstrategier I november antog Tjörns kommunstyrelse näringslivsstrategier för I detta dokument finns det 10 prioriterade mål att jobba mot under de kommande sex åren. Målen är både tidssatta och har fördelats ansvar. Bakgrund Tjörn har numera en hög planberedskap för bostadsbyggnation. Den ökade bostadsbyggnationen och en befolkningsprognos som visar på framtida inflyttning kommer på sikt att öka behovet av arbetstillfällen. Det ökade bostadsbyggande är en viktig förutsättning för att unga människor skall söka sig till näringslivet på Tjörn. Detta kommer att kräva ett mer strategiskt förhållningssätt från kommunen. Målet är att skapa en näringslivsutveckling som ger en större andel av befolkningen möjlighet att arbeta på hemmaplan och slippa pendla. Val av prioriterade områden Strategins områden utgår från de behov som kommunens näringsliv själva anser är prioriterat. Detta har framkommit genom återkommande undersökningar och i dialog med lokala företag och företagsorganisationer. På kommande uppslag kan du läsa om alla tio strategier och dess delmål. Givetvis kommer dessa mål och strategier att utvecklas med tiden. Genomförande Ansvar för att nå upp till de uppsatta målen ligger i första hand hos politiken som via uppdrag och ekonomiska förutsättningar ger förvaltningarna ramar för vad som skall göras. Ansvaret för genomförandet ligger dels hos mark- och exploatering som skall köpa in mark, dels hos samhällsbyggnadsnämnden som skall prioritera planläggning av mark för näringslivet och dels hos planavdelningen som skall genomföra planer. Träffa kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrateg under vårens kaffekoppar tisdagar 4/2, 15/4, 17/6 kl 9-10, Skärhamns bibliotek Vi bjuder på fika, ingen anmälan. Några frågor till Martin Johansen, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Varför är det så viktigt att det finns en plan för framtidens näringslivsutveckling på Tjörn? När det gäller framtida hanteringen av näringslivsfrågor så finns det flera punkter där det krävs förbättringar, något som man gemensamt bland politiken och kommunens förvaltningar har återkommit till under året som gått. Det är en av anledningarna till att politiken under november månad antog de nya Näringslivsstrategierna med 10 målsättningar som har för avsikt att skapa ett bättre företagsklimat och gynnsamma förutsättningar för alla företag på Tjörn. Vad tycker du är det absolut viktigaste att jobba med för att skapa ett ännu bättre företagsklimat hos oss? Det har skett ett större förbättringsarbete kring näringslivsfrågor sedan hösten De förbättrade attitydresultaten i Svenskt Näringsliv från 2103 förklaras bäst genom det strategiska utvecklingsarbete som bedrivits inom företagsutveckling från kommunens förvaltningar under det senaste året. Företagsklimatet är en prioriterad fråga och handlar om både infrastruktur, bemötande, service, arbetstillfällen och framför allt attityder. Detta har vi tagit fasta på och arbetar med flera bemötande projekt vid samtliga förvaltningar inom ramen för Välkommenprojektet. Miljö- och hälsoskydd har särskilt fått i uppdrag att se över sin verksamhet för att förbättra dialogen med företagen. Sedan ska det också noteras att Tjörn är en av de kommuner som har absolut flest nystartade företag vilket torde tyda på att det anses attraktivt att starta företag på Tjörn.

4 Mål och aktiviteter för att öka tillväxten! Näringslivsstrategier Tjörn Överordnat mål! Mål 1 Bättre bemötande, tillgänglighet och företagsklimat Utveckla handläggningsorganisationen, tillsätta företagshandläggare (klart ) Förkorta handläggningstider (klart 2014, 2015, 2016) Förbättra upplevd service och bemötande från samtliga förvaltningar (måluppfyllelse mäts våren 2015 kring information, tillgänglighet, bemötande, effektivitet, kompetens, rättssäkerhet) Införande av e-tjänster för snabbare och enklare handläggning (klart jan 2018) Ansvarig: Kommunfullmäktige, kommunchef, förvaltningschefer och handläggare vid samtliga förvaltningar. Mål 3 Förbättrad infrastruktur För en förbättrad infrastruktur krävs ett samlat strategiskt agerande från Tjörns sida i nära samverkan med STO, grannkommuner och Göteborg Lokalt resecentrum vid Tjörns Entré, Myggenäs (etapp 1, klart 2014) Perrongförlängning som möjliggör ger längre tåg på Södra Bohusbanan (etapp 2, klart 2015) Resecentrum i Stenungsund (etapp 3, klart närmare 2020) Dubbelspår på hela etappen Södra Bohusbanan, Uddevalla-Göteborg (klart före 2025) Ansvarig: Kommunfullmäktige, Trafikverket, Västra Götalandsregionen i samverkan med Stenungsund, Orust, Kungälv och Uddevalla kommun. Mål 2 Fler markinköp samt planläggning för olika typer av verksamheter Utredningen om marktillgång (klart aug 2014) Inköp och planläggning av mark för utökning av Svanviks industriområde (klart 2016) Planläggning av mark för kontor vid Almön, Tjörns entré (klart 2017) Inköp och planläggning av mark i Skärhamn med omnejd, för lättare produktion, lager och handel (klart 2017) Planläggning av mark för verksamheter och hotell i Södra hamnen, Skärhamn (klart 2017) Inköp och planläggning av mark på Tjörn för ett nytt bygg- och designkluster (klart 2020) Analys av tillgång på mark för verksamheter, grönområden, bostäder (klart höst 2015) Mål 4 Kommunikationsplan för inflyttning av verksamheter till Tjörn Kommunikationsplanen ska ha det långsiktiga målet att öka intresset för att etablera verksamhet på Tjörn. När målen är uppnådda kring detaljplanlagd mark för verksamheter intensifieras marknadsföringsarbetet. Klart: Januari 2014 Regionalt marknadsföringsarbete och markförsäljning pågår under perioden , i takt med att ny mark görs tillgänglig. Ansvarig: Näringslivsstrategen, i samarbete med mark- och exploatering samt informationsenheten. Ansvarig: Mark- och exploatering ansvarar för inköp, planavdelningen ansvarar för planer, på uppdrag av mark- och exploatering. Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar planerna.

5 Mål 5 Utveckling av entreprenörskap och fler nystartade företag Tjörns kommun ska erbjuda 2-4 informationsträffar /år kring starta eget samt utbildningstillfällen för att underlätta en företagsstart. Under sommarperioden skall också Sommarlovsentreprenörerna som projekt erbjudas till Tjörns ungdomar, där de får prova på att starta egen verksamhet under sex sommarlovsveckor, med hjälp av en grundutbildning. Mål 8 Tjörn klassas som en internationell turistdestination På lång sikt skall Tjörn ses som en internationell turistdestination som kan erbjuda flera bokningsbara paket på webben. Klart: 2020 Ansvarig: Turistchefen, näringslivsstrategen i samarbete med Södra Bohusläns Turism och Business Region Göteborg samt med turistnäringen självt. Ansvarig: Näringslivsstrategen, i samarbete med Skatteverket och Business Region Göteborg. Mål 6 Intressanta och inspirerande företagsmöten Återkommande företagsmöten ska syfta till att stärka befintliga och skapa nya nätverk samt bidra med omvärldsbevakning. Nätverken avser att underlätta för företagarna att hitta nya kunder, nya potentiella samarbetspartners samt nya leverantörer. Företagsträffarna presenteras halvårsvis i näringslivets nyhetsbrev. Ansvarig: Näringslivsstrategen i samverkan med lokala, regionala nätverk och organisationer. Mål 9 Tjörn, Almön centrum för huvudkontor Genom planläggning av mark för kontor vid Almön och Myggenäs, Tjörns entré ska förutsättningar skapas för att bilda ett nytt kluster av huvudkontor i fina representativa lägen nära havet, i god anslutning till bra kommunikationer mot Göteborg och Uddevalla. Detaljplanen för området förväntas vara klar Marknadsplan för försäljning av marken sker under 2016/2017. Ansvarig: Mark- och exploatering, planavdelningen skapar förutsättningar för mark och detaljplaner. Näringslivsstrategen samarbetar med förvaltningen kring marknadsföring av området. Mål 7 Bevara och utveckla Tjörns traditionella styrkeområden samt nya utvecklingsområden Tjörns kommun ska värna och utveckla de traditionella verksamheter som finns på Tjörn kring fiske, sill samt shipping och logistik. Dessutom skall IT, konsult- och byggverksamheter få möjligheter att växa på Tjörn. Detta mål uppfylls när tillgänglighet till detaljplanlagd mark är god och företagen anser att de får en god service av kommunen (se mål 1 och 2). Mål 10 Tjörn ett nytt center för bygg och design Klart: 2017, med långsiktig marknadsföring till Ansvarig: Mark- och exploatering, planavdelningen skapar förutsättningar för mark och detaljplaner. Näringslivsstrategen samarbetar med förvaltningen kring marknadsföring av området. Ansvarig: Kommunfullmäktige, näringslivsstrategen och övriga förvaltningar i samverkan med företag, lokala och regionala nätverk och organisationer.

6 Fler företagsnyheter Har du en innovativ idé?! - Rådgivning, lån, riskkapital och inkubation Har du en innovativ idé? Då kan du prata med Almis rådgivare som stödjer dig från idé och genom hela processen för att nå marknaden. Tillsammans diskuterar ni även finansieringslösningar utifrån dina behov och förutsättningar. Några exempel på tjänster från Almi: Såddkapital - riskkapital för nystartade företag Innovationslån - för innovationsprojekt i ett tidigt skede Skuggstyrelser - första steget mot en styrelse Läs mer om Almi på Missa inte att lyssna på Almi på Frukostbrickan Connect2Capital den 24/1. West Nordic Venture Capital Forum Connect2Capital är en ny spännande möteplats för tillväxtföretag från Skandinavien. Företag med hög tillväxtpotential och som söker tillväxtkapital är välkomna att ansöka om ett möte med några av branschens mest intressanta riskkapitalbolag. Missa inte chansen att möta Northzone, Earlybird, Investinor, Almi Invest mfl. TUR - Skandinaviens ledande mötesplats TUR är Skandinaviens ledande mötesplats med inriktning på rese-, turist- och mötesindustrin. På TUR står kunskap, inspiration, nätverkande och affärer i fokus. TUR äger rum den mars 2014 på Svenska Mässan i Göteborg och är en kombinerad mötesplats för både fackbesökare och allmänhet. Medverkar gör företag från hela världen som har ett fokus på den nordiska marknaden. TUR 2014: Networking Day: 19 mars Fackdagarna: mars Allmänhetens dagar: mars För mer information, ring eller besök Stort behov av deltidsbrandmän Tjörns kommun är just nu i stort behov av deltidsbrandmän. Bor och arbetar du i Kållekärr eller Skärhamn? Då kan du vara den vi söker. För mer information, kontakta Karl-Gunnar Persson på tfn eller Till mötesplatsen kommer även finansbranschens olika aktörer för att ge en inblick i trender, utmaningar och möjligheter inom riskkapitalområdet. Du kan även som investerare anmäla dig för att träffa bolag som söker kapital. Datum: 3-4 februari, från lunch till lunch Pris: 688 kr (inkl. moms) Plats: Svenska Mässan, Göteborg För mer information och anmälan: Nyhet Frukostklubben - en mötesplats Ett initiativ till en ny mötesplats för företagare har tagits av Träningskliniken i samarbete med Tjörns Sparbank. Med start den 22 januari inbjuds du till ett gemensamt träningstillfälle med efterföljande frukost, mingel och korta företagspresentationer. Vårens övriga tillfällen ligger den 19 februari och 19 mars. Start klockan 7.00 på Träningskliniken. Mer information kommer i början på nya året.

7 Konjunkturen - i Göteborgsregionen Konjunkturläget i Göteborgsregionen har fortsatt att förbättras under hösten och företagen spår en ljusare vår. Förbättringen sker från en relativt låg nivå och läget kan nu klassas som normalkonjunktur. Detta framkommer i Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport för kvartal 4/2013, över Göteborgsregionen. Hittills är det främst industriföretagen som har upplevt ett bättre konjunkturläge, men till våren syns en mer utbredd optimism i alla branscher. Sysselsättningen har stigit fjorton kvartal i rad och den mindre ökningen av arbetslösheten som vi sett under ett drygt års tid har nu upphört. Mycket tyder på att vi kommer att få se en fortsatt förbättring på arbetsmarknaden under De svenska hushållen har blivit alltmer optimistiska om såväl sin egen ekonomi som om landets ekonomi. I samtliga branscher, förutom bygg- och anläggningsverksamheter, låg stämningsläget över det historiska genomsnittet. Precis som tidigare är det hushållens konsumtion som står för de största positiva bidragen till BNP-tillväxten. Industriföretagen leder uppgången. Jämfört med den undersökning som gjordes bland Göteborgsregionens företag under våren 2013, är det branscher inom tillverkningsindustrin som står för de tydligaste förbättringarna. Var finns de lediga jobben i Göteborgsregionen? Bransch Antal lediga platser aug-okt 2013 Förändring jämfört med 2012 Företagstjänster / - 0 Vård och omsorg, % Utbildning Handel % Information och % kommunikation Hotell och restaurang % TOTALT % Nya företag Oktober - december A L - Butik och Butikskommunikation, Skärhamn Konsultverksamhet avseende företags organisation Cholledesign, Myggenäs Bransch inte angiven ännu En Gång Till, Höviksnäs Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor Golli Consulting AB, Kållekärr Pr och kommunikation Larsson, Yngve Kristofer, Hjälteby Byggnadssnickeriarbeten Lowelia, Höviksnäs Postorderhandel och detaljhandel på internet med beklädnadsvaror Minkette Olofsson, Beatrice, Fagerfjäll Provisionsdetaljhandel (ej auktioner) Nordin, Peter Olof Michael, Rönnäng Byggnadssnickeriarbeten Olsson, Sofia Ellenor, Rönnäng Hårvård Pantéus, Jan Olov Åke, Klövedal Skogsförvaltning Skärhamns Logistik AB, Rönnäng Övriga stödtjänster till transport Vernhamn, Erik Oskar Mikael, Skärhamn Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel Wallroth Hallgrens Elteknik AB, Höviksnäs Elinstallationer På kan du prenumerera på Konjunkturen, ladda ner alla diagram och även ta del av en engelsk rapport. Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Källa: WebSelect, december 2013

8 Det byggs på Tjörn! Bostäder Tjörn har numera en hög planberedskap för bostadsbyggnation. Detta har varit ett prioriterat mål under de senaste åren. Detta betyder att det skall finnas utrymme för att bygga omkring nya bostäder på Tjörn varje år. Här nedan kan du se var byggnation planeras eller sker just nu. Framförallt är det bostäder i pipline, se pågående detaljplaner på kartan bredvid. Inflyttningskampanj Under 2013 påbörjade kommunen ett arbete med att ta fram en kommunikationsplan för att öka inflyttningen till Tjörn. Mål med kommunikationsplanen är att öka inflyttningen av unga familjer och att få unga Tjörnbor att bo kvar. Arbetet med att ta fram material och argument för inflyttning är snart klart och i början på våren kommer man från kommunens sida att lansera inflyttningskampanjen. Den kommer att innehålla flera budskapsplattformar med likartat budskap: Att få fler att stanna kvar och flytta till Tjörn Att få fler besökare och få dem att stanna längre Att få fler företag att etablera sig på Tjörn I detta arbete har man tagit fram en mängd statistik och undersökningar om Tjörnborna. Dessa visar att följande ofta ligger bakom en flytt till Tjörn: Man har en tidigare koppling till Tjörn: uppväxt på Tjörn, har besökt kommunen, är sommarboende eller har vänner som bor på ön. Läget - nära till allt Havet som livskamrat Det småskaliga livet att få ingå i ett sammanhang Verksamhetsmark Att få fram verksamhetsmark är en högt prioriterad fråga. Just nu pågår planarbete i Södra Hamnen, Skärhamn samt Almöstrand. Under året hoppas man också få igång ett planarbete i Svanvik (med utökning av befintligt industriområde) samt i Märkesten vid infarten till Skärhamn. Nästa steg är att titta vidare på eventuella klusterbildningar som kan uppstå när man skapar nya markområden. Samordning i kluster kan skapa mervärden för de företag som verkar i området. I näringslivsstrategierna har man som mål att försöka få till stånd ett kluster av huvudkontor i Almöstrand. Workshop Under början av våren kommer kommunen att bjuda in till en workshop för politiker, boenden och företagare kring utveckling och vision för Södra hamnen respektive området kring torget i Skärhamn. För det senare området kommer det att startas upp ett arbete med en ny detaljplan som kan öppna upp för nya användningsområden av befintliga fastigheter och delområden. Workshopen planeras att äga rum tisdagen den 28 januari kl , på Akvarellmuseet i Skärhamn. Mer information om detta tillfälle kommer att läggas ut på Nyhet Gemensamt lokalregister I början på våren kommer ett nytt lokalregister, Lokalnytt, att finnas tillgängligt på Här kan alla som har lediga lokaler för verksamheter lägga in sina uppgifter. Detta kommer att förenkla för alla som söker verksamhetslokaler på Tjörn. Se mer om flyttströmmar till/från Tjörn på nästa sida, under kartan. Kontor på Industrivägen, Skärhamn

9 Fakta flyttströmmar till/från Tjörn Pågående detaljplaner 1. Skalåsberget, Rönnäng 1:553 m.fl. 35 villor 2. Kollung, Toftenäs 1:67, verksamheter och ca 120 bostäder (lägenheter, parhus/radhus och villor) 3. Gamla salteriet, Rönnäng 1:139 m.fl. 9 villor 4. Åstols skola, Åstol 1:43, ca 16 lägenheter 5. Dunkavlemyren, del av Tubberöd 1:311, ca 60 bostäder (lägenheter, radhus och villor) 6. Buskär, Tubberöd 1:201, ca 16 lägenheter 7. Södra hamnen lägenheter, verksamheter och hotell 8. Almöstrand, ca bostäder, verksamheter m.m. 9. Koholmen 1:206, 1:207, 2 magasin till bostäder 10. Stockevik ca 70 bostäder 11. Klädesholmen etapp Klädesholmen etapp 3 Frågor eller funderingar kring planarbeten? Kontakta kommunens bygg- och planchef Maria Ågren på eller via mejl Hit flyttade man: 62 % till norra Tjörn 24 % till Rönnäng 14 % till Skärhamn 8 % till övriga Tjörn 3 % till Kållekärr De inflyttade: 30 % från Göteborg 16 % från Stenungsund 8 % från Kungälv 6 % från Orust 4 % från Skåne 4 % från Halland 3 % från Partille 3 % från Kungsbacka 2,5 % från Stockholm Källa: SCB 2012

10 Nyheter & information Tillsynskampanj 2014 Miljöavdelningen Tjörns kommun kommer våren 2014 att bedriva tillsyn över miljöfarliga verksamheter som betecknas som U-verksamheter. Den 29/4 bjuds du som jobbar med livsmedel och alkoholservering in till informationsträff av kommunen. Vad är U-verksamhet Miljöfarliga verksamheter delas in i olika kategorier, beroende på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara. U-verksamhet kallas ofta de övriga miljöfarliga verksamheter, som inte tillhör kategorierna A, B eller C. Ett exempel på U-verksamheter är mindre bilverkstäder. För U-verksamheter krävs varken tillstånd eller anmälan, men de omfattas ändå av miljöbalkens bestämmelser. Definition av miljöfarlig verksamhet Med miljöfarlig verksamhet menas egentligen all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Alla som gör en sådan åtgärd eller driver en sådan verksamhet har också ett ansvar för att detta sker så att människor och miljön inte tar skada. För att undvika att skador och olägenheter uppkommer är vissa verksamheter och åtgärder reglerade i miljölagstiftningen. Kommunen har till uppgift att bedriva tillsyn på verksamheter som betecknas som C- och U-verksamheter. Vid tillsynen granskas verksamhetens miljöpåverkan och vilka försiktighetsåtgärder som är aktuella. Även verksamhetens egenkontroll, hur verksamheterna kontrollerar sin egen verksamhet gås igenom. Verksamheterna kommer att debiteras en miljötillsynsavgift efter tillsynsbesöket. Avgiften baseras på en timtaxa som innefattar nerlagd tillsyns- och handläggningstid. I avgiften ingår inläsning, restid, tillsynsbesök, rapportskrivning samt uppföljning. Regeringen har bestämt att dessa kontroller ska betalas av verksamhetsutövaren och inte genom skatteanslag. Ny livsmedelstaxa från årsskiftet I oktober antog Kommunfullmäktige den nya taxan för livsmedels- och foderlagstiftningen, som börjar gälla den 1 januari För att täcka kostnaderna för den offentliga kontrollen så kommer timavgiften fr.o.m. år 2014 att bli 1100 kr för offentlig kontroll och 1000 kr för extra offentlig kontroll. BÄSTA Handelsprojekt avslutas Kick out BÄSTA handelsprojekt Tisdag 25/2 kl 18.30, Tjörns Sparbanks lokaler. Anmäl dig till BÄSTA Handelsprojekt i Skärhamn som genomförts inom ramen för Leader Terra Et Mare går mot sitt slut. Efter en förlängning avslutas projektet den siste februari. Då lämnar projektledare Ulf Sjöberg över det pågående arbetet till Skärhamns företagarförening. De skall tillsammans med övriga handelsföretag och fastighetsägare i Skärhamn fortsätta jobbet med att utveckla samverkan. Under det ett och ett halvt år som man varit igång har man jobbat med ett flertal olika utvecklingsaktiviteter för handeln i Skärhamn: Förberedelser och nyligen en lansering av en egen Skärhamnssida: Här skall man få en god översikt av vad som finns att göra, se och uppleva i Skärhamn. Arbetet har skett inom ramen för Start av gemensam vinterbelysning på Krokdalsvägen. Detta hoppas man kunna utveckla vidare tillsammans med företagare och fastighetsägare. Uppsättning av röda vägvisningsskyltar runt om i Skärhamn som binder samman stråket genom orten. Målet är att skapa ett centrum snarare än tre delområden. Samverkan mellan kommun, företag och fastighetsägare kring bättre planering av lokalutnyttjande. Då det finns många små fastighetsägare har det visat sig vara svårt att komma vidare i denna samverkan, men ett embryo till detta har lagts. Ökad samverkan med målet om att skapa fler gemensamma aktiviteter såsom Skärhamnsdagarna, julklappskvällar etc. I slutet på februari kommer en sammanställning och rapport över projektet, dess aktiviteter och dess måluppfyllnad. Den sammanställs av projektledaren Ulf Sjöberg och skall skickas bland annat till Länsstyrelsen. Frågor? Kontakta gärna Miljöavdelningen vid Tjörns kommun, ,

11 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Som småföretagare får du extra stöd när du vänder dig till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Många av deras kunder är små och medelstora företag och de har lång erfarenhet av att hjälpa mindre företag med provning, teknisk utvärdering och produktutveckling. SP är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. Koncernen arbetar i starka forskningsmiljöer. Deras affärsområden visar deras samlade kompetens inom viktiga bransch- och samhällsområden. Som småföretagare kan du ha nytta av dem på många sätt. De erbjuder kostnadsfri rådgivning. De ser till att du kommer i kontakt med rätt personer utifrån ditt företags behov. De bevakar finansieringsmöjligheter som du kan ha nytta av och hjälper dig att söka utvecklingsmedel inom SP-koncernens profilområden. Inspiration till forskning och utveckling Små och medelstora företag har stor betydelse för näringslivets utveckling. Därför vill SP inspirera fler småföretag att satsa på forskning och utveckling. Omkring 99 procent av företagen i Sverige klassas som små och medelstora. Samtidigt är det bara cirka 18 procent av all forskning och utveckling (FoU) som sker inom de små och medelstora företagen. Att utveckla ny kunskap och nya arbetssätt är avgörande för att stärka ett företags konkurrenskraft. Finansiering och företagsstöd SP Småföretag hjälper dig att hitta rätt finansiering för ditt företags forsknings- och utvecklingsprojekt. I Sverige och i Europa finns ett flertal möjligheter till bidrag för företag som vill föra in ny kunskap i organisationen genom forskning och utveckling. Ett exempel på hur samverkan med SP har utvecklat ett företag Ny kunskap ger smakligare choklad Tillverkning av choklad med högre kvalitet och längre hållbarhet är nu möjligt tack vare EU-projektet ProPraline. Projektet har tagit fram lösningar för att komma åt vanliga kvalitetsproblem som grå missfärgning av chokladen och sprickbildning. En grå missfärgning av chokladens yta, så kallad fettblomning, och sprickbildning ger chokladen ett mindre aptitligt utseende och leder till sämre hållbarhet. Projektet har bland annat utvecklat en ny seedingprocess som är snabbare och effektivare för att förhindra fettblomning än traditionell temperering. Vattenaktiviteten i fyllningen visade sig vara en stark bidragande orsak till sprickbildning. Därför har man tagit fram ett flertal praktiska lösningar för att minska vattenmängden i fyllningen. Kylning, frysning eller en kort värmebehandling direkt efter produktion är också viktigt för att förhindra de undersökta kvalitetsproblemen och förlänga hållbarheten. ProPraline har utsetts som ett av EU:s 15 mest innovativa forskningsprojekt. Projektet är en del av EUs sjunde ramprogram för europeiska små- och medelstora företag och målet är att stärka konkurrenskraften för europeiska pralintillverkare. Arbetet har pågått i tre år under ledning av SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB. Företagsexemplet är taget direkt från SPs hemsida, Missa inte att lyssna på SPs representant på Frukostbrickan den 16/5! Kontaktpersoner Verksamhetschef Susanna Kindberg, Börje Årnedal, ,

12 KALENDARIUM Företagsträffar våren 2014 Med reservation för ändringar i programmet! JANUARI Jobb- och utbildningsmässa Torsdag 23/1 kl 12-17, Fregatten i Stenungsund Frukostbrickan. Rådgivning, lån, riskkapital och inkubation Fredag 24/1 kl , Salt & Sill, Klädesholmen Frukostmöte med Almi Företagspartner som informerar om sina tjänster - kan utgöra en del av din finansiering vid behov av riskkapital. Bankerna finns också på plats för att svara på frågor. FEBRUARI Kaffekoppen Tisdag 4/2 kl 9-10, Skärhamns bibliotek Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Sociala medier för företag Tisdag 11/2 kl 18-20, Skärhamns bibliotek En introduktion om hur du kan använda sociala medier för att kommunicera och marknadsföra ditt företag. Anmälan senast 6/2 till eller Kick out BÄSTA handelsprojekt Tisdag 25/2 kl 18.30, Tjörns Sparbanks lokaler Avslut av projektet BÄSTA, förtäring, mingel och planering för fortsatt arbete med att utveckla handelns i Skärhamn. MARS Frukostbrickan. Konjunkturrapport & omvärldsbevakning Fredag 28/3 kl , Hav & Logi, Skärhamn Presentation av ny konjunkturrapport över Göteborgsområdet från Business Region Göteborg. Starta eget information från Skatteverket Torsdag 20/3 kl 17-20, Lilla Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn. Information från Skatteverket kring skatter, avgifter och moms för dig som funderar på att starta företag eller precis har startat. APRIL Bodagen Lördag 5/4, Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Starta eget kurs Onsdag 9/4 kl , Hotell Nordevik, Skärhamn Kursen innehåller 7 kurstillfällen. Övriga kursdatum 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5. Pris: 995 SEK inkl moms. För kursplan och anmälan se eller under Näringsliv och arbete. Kaffekoppen Tisdag 15/4 kl 9-10, Skärhamns bibliotek Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Livsmedelsinformation och serveringstillstånd Tisdag 29/4 kl , Tjörns kommunhus, Skärhamn Kommunens miljöavdelning tillsammans med Tillståndsenheten i Göteborg bjuder in till ett möte inför sommarsäsongen 2014, för att informera om nyheter kring livsmedel och serveringstillstånd. MAJ Gala 2014 Fredag 9/5, Stenungsbaden, Stenungsund Intressanta föreläsningar under eftermiddagen som avslutas med galamiddag och utdelning av årets företagare från Tjörn, Orust och Stenungsund. På kan ni läsa mer om tider, program och biljettpriser. Arrangör: Företagarna Stenungsund, Tjörn och Orust tillsammans med kommunerna. Frukostbrickan. Forskning och utveckling Fredag 16/5 kl , Björholmens Marina Som småföretagare får du extra stöd när du vänder dig till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Många av deras kunder är små och medelstora företag och de har lång erfarenhet av att hjälpa mindre företag med provning, teknisk utvärdering och produktutveckling. JUNI Kaffekoppen Tisdag 17/6 kl 9-10, Skärhamns bibliotek Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Anmälan! Samtliga företagsträffar är kostnadsfria om inte annat anges, men kräver anmälan. Mejla till minst tre dagar innan arrangemanget äger rum. ANDRA FÖRETAGSNÄTVERK Frukostklubben - företagsmingel med träning 22/1, 19/2 och 19/3 kl 7.00 på Träningskliniken, Skärhamn. Träningspass, frukost och företagsmingel. Ingen föranmälan. Pris per tillfälle 100 kr (preliminär kostnad). Arrangör: Tjörns sparbank i samarbete med Träningskliniken. Företagsamma kvinnor 6/2 kl 18.30: Årsmöte, föreläsning Livslust av Boel Wrangel Mars: Månadsmöte, program och datum ännu ej klart 15/5: Våravslutning Läs mer om träffarna, plats och tid på facebook: Företagsamma kvinnor Tjörn, Orust och Stenungsund. Riksorganisationen Företagarna Tjörn, Stenungsund Läs mer på

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Företagsklimatet i Mölndals stad 2017

Företagsklimatet i Mölndals stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we...

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we... Page 1 of 5 Ser nyhetsbrevet konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Till hemsidan Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Företagarlunch 10 april Den alltid lika välbesökta företagarlunchen arrangeras

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej!

Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej! Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej! Så var det februari. Den sista mörka månaden innan vi börjar ana våren. Vad passar då bättre än ett nyhetsbrev fyllt av tips på inspirerande och viktiga aktiviteter?

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM vårens företagsträffar. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Myggenäs. Kållekärr Kyrkesund. Höviksnäs.

Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM vårens företagsträffar. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Myggenäs. Kållekärr Kyrkesund. Höviksnäs. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Nr 1/2012 Näringslivet på Tjörn KALENDARIUM vårens företagsträffar Myggenäs Kyrkesund Klädesholmen Rönnäng Åstol Dyrön Höviksnäs Nyhetsbrev för dig som är företagare

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt.

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt. Företagsservice Det ska vara lätt att göra rätt. Dukat bord samlad myndighetskompetens för dig År 2013 låg Strängnäs på plats 61 av 189 på Sveriges kommuner och landstings ranking av kommunernas myndighetsservice.

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Näringslivsavdelningen tipsar

Näringslivsavdelningen tipsar Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Näringslivsavdelningen tipsar I nyhetsbrevet kan du läsa om: - Bättre på tillsyn - Leksands Näringslivsvecka - Företagarfrukost 5 februari - Ta emot språkpraktikant

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Tips på billiga evenemang för företagare! Senast uppdaterad

Tips på billiga evenemang för företagare! Senast uppdaterad Tips på billiga evenemang för företagare! 2012-02-27 Senast uppdaterad 2012-03-02 Driftig.nu har bett medlemmarna att tipsa om olika evenemang för företagare. Här har vi sammanställt dem som känns aktuella

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar.

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar. Kalendarium läsåret 2016/2017 Ung Företagsamhet i Östergötland Processutbildningen UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLITISKT PROGRAM OCH HANDLINGSPLAN 2013-2014

NÄRINGSLIVSPOLITISKT PROGRAM OCH HANDLINGSPLAN 2013-2014 NÄRINGSLIVSPOLITISKT PROGRAM OCH HANDLINGSPLAN 2013-2014 Vision för Emmaboda kommun Emmaboda skall vara den öppna, företagsamma och miljömedvetna kommunen med god tillväxt som är attraktiv för näringsliv,

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Näringslivet på Tjörn Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet "Tjörn möjligheternas ö" Det är den vision som kommunen har formulerat

Läs mer

FAST TRACK GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY

FAST TRACK GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY INBJUDAN PROGRAMSTART DEN 9 MAJ 2017 Ser du Tyskland som nästa steg i den internationella satsningen? Eller känner du att befintliga affärer behöver utvecklas ytterligare?

Läs mer

Återkoppling på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari och fördelaktigt ledarskap.

Återkoppling på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari och fördelaktigt ledarskap. på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari 2016. 1. Önskemål om framtida föreläsare & workshop kring gott och fördelaktigt ledarskap. Vi tackar för inkommet

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:234-003 Näringslivskontoret 2015-05-18 1/2 KS 12:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Näringslivsstrategi Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen!

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen! LÄRARNYTT NR 1 13/14 Vi lanserar våra nya, fräscha webb! Kolla in årets kalendarium! Kickoff den 24 september i Kungsbacka och Halmstad Fortbildning: gruppdynamik och konflikthantering den 11 december

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2015. Näringslivet. på Tjörn

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2015. Näringslivet. på Tjörn Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2015 Näringslivet på Tjörn Näringslivet på Tjörn Hösten 2015 Tjörns kommun Krokdalsvägen 1 471 80 Skärhamn 0304-60 10 00 kommun@tjorn.se www.tjorn.se Redaktör/layout

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Tyck till om Tjörns framtid!

Tyck till om Tjörns framtid! Tyck till om Tjörns framtid! När du tänker framtid och Tjörn, vad tänker du på då? Tjörns kommun arbetar nu med att göra en ny Översiktsplan. Det är ett dokument som har sin utgångspunkt i hur kommunens

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Många ska samsas om havet Dialog om framtida havsplan för Västerhavet. Västra Götaland, Halland & Skåne

Många ska samsas om havet Dialog om framtida havsplan för Västerhavet. Västra Götaland, Halland & Skåne Många ska samsas om havet Dialog om framtida havsplan för Västerhavet Västra Götaland, Halland & Skåne Välkommen! Dialog om framtida havsplan för Västerhavet Göteborg, 2 februari 2017 Västra Götaland,

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år. Peter Drucker

Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år. Peter Drucker Näringsliv Ale Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år Peter Drucker Ale har utsetts till årets klättrare i Svenskt näringslivs ranking

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Näringslivet. 4strategiska frågor för. på Tjörn. Tjörns näringslivsutveckling

Näringslivet. 4strategiska frågor för. på Tjörn. Tjörns näringslivsutveckling Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Våren 2016 Näringslivet på Tjörn 4strategiska frågor för Tjörns näringslivsutveckling Var du en av de 100 företagare som invigde FöretagsArena Tjörn? Mingelbilder från

Läs mer

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE 28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE #ekonomiftg Huvudpartner Guldsponsor Mässan får högt betyg av utställarna 4,67 av 6 möjliga. BYGG NÄTVERK, TRÄFFA

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer