Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn"

Transkript

1 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Våren 2014 Näringslivet på Tjörn Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn

2 Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Nytt år och nya utmaningar - service och tillväxt i fokus! I detta nummer av Nyhetsbrevet för näringslivet på Tjörn ligger fokus på utveckling och framtiden. Vi presenterar det nya programmet för Näringslivsstrategier som Tjörns kommunstyrelse har antagit och som skall vara styrande för näringslivets utveckling de kommande åren. Under året har Tjörns kommun jobbat internt i hela organisationen med ett serviceprojekt som har gått under namnet Välkommen. Detta har inneburit utbildningar, kartläggning och analyser av arbetsprocesser. Målet har varit att förbättra för dig som är kund hos kommunen; snabbare service, jämställt bemötande och förbättrade tjänster. Som en del i ett EU finansierat projekt har 17 serviceutvecklare på deltid varit sysselsatta ute i samtliga verksamheter och tillsammans med sin chef och kollegor drivit på arbetet med att jobba med serviceutvecklande aktiviteter. Detta har lett till ett flertal effektiviserande åtgärder t.ex. bättre information på webben och handlingsplaner på flertalet förvaltningar. Under 2014 fortsätter arbetet man i samma anda genom ett övergripande värdegrundsarbete.!!! Helene Evensen, näringslivsstrateg, Tjörns kommun Foto: Maria Johannessen Slutligen tips som tål att upprepas Glöm inte att du som företagare kan söka finansiering för investeringar, marknadsföring och tillväxtaktiviteter genom stödprojekt från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Enkla ansökningsförfaranden om man uppfyller kravkriterierna. Läs mer på under Regionutveckling respektive Näringslivsutveckling samt på under flikarna Insatser för tillväxt samt Regional utveckling. Har du ekonomiska problem i företaget kan du få kostnadsfri rådgivning och stöd! Gå in på och läs mer. Funderar du på exportera, tag kontakt med Business Sweden för rådgivning och (kostnadsfri) utbildning, läs mer på Aktuellt i vår SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, besöker Tjörn för att presentera sina verksamheter under ett frukostmöte. SP är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. De har i uppdrag att bistå företag i frågor om forskning och utveckling. Du kan läsa mer om deras verksamhet längre fram i nyhetsbrevet. Dessutom kommer Almi företagspartner och berättar hur du som företagare kan använda deras tjänster kring finansiering, innovation och riskkapital.! Vill du ha näringslivsinformation en gång i månaden på mejlen, så anmäl dig till, Bästa hälsningar Helene Evensen Näringslivsstrateg, Tjörns kommun Näringslivet på Tjörn, våren 2014 Redaktör/layout: Helene Evensen, Tjörns kommun Omslag foto: Maria Johannessen Kroksdalsvägen 1, Skärhamn Layout/tryck: Boab Tryckeri, Skärhamn Upplaga: exemplar

3 Nya näringslivsstrategier I november antog Tjörns kommunstyrelse näringslivsstrategier för I detta dokument finns det 10 prioriterade mål att jobba mot under de kommande sex åren. Målen är både tidssatta och har fördelats ansvar. Bakgrund Tjörn har numera en hög planberedskap för bostadsbyggnation. Den ökade bostadsbyggnationen och en befolkningsprognos som visar på framtida inflyttning kommer på sikt att öka behovet av arbetstillfällen. Det ökade bostadsbyggande är en viktig förutsättning för att unga människor skall söka sig till näringslivet på Tjörn. Detta kommer att kräva ett mer strategiskt förhållningssätt från kommunen. Målet är att skapa en näringslivsutveckling som ger en större andel av befolkningen möjlighet att arbeta på hemmaplan och slippa pendla. Val av prioriterade områden Strategins områden utgår från de behov som kommunens näringsliv själva anser är prioriterat. Detta har framkommit genom återkommande undersökningar och i dialog med lokala företag och företagsorganisationer. På kommande uppslag kan du läsa om alla tio strategier och dess delmål. Givetvis kommer dessa mål och strategier att utvecklas med tiden. Genomförande Ansvar för att nå upp till de uppsatta målen ligger i första hand hos politiken som via uppdrag och ekonomiska förutsättningar ger förvaltningarna ramar för vad som skall göras. Ansvaret för genomförandet ligger dels hos mark- och exploatering som skall köpa in mark, dels hos samhällsbyggnadsnämnden som skall prioritera planläggning av mark för näringslivet och dels hos planavdelningen som skall genomföra planer. Träffa kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrateg under vårens kaffekoppar tisdagar 4/2, 15/4, 17/6 kl 9-10, Skärhamns bibliotek Vi bjuder på fika, ingen anmälan. Några frågor till Martin Johansen, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Varför är det så viktigt att det finns en plan för framtidens näringslivsutveckling på Tjörn? När det gäller framtida hanteringen av näringslivsfrågor så finns det flera punkter där det krävs förbättringar, något som man gemensamt bland politiken och kommunens förvaltningar har återkommit till under året som gått. Det är en av anledningarna till att politiken under november månad antog de nya Näringslivsstrategierna med 10 målsättningar som har för avsikt att skapa ett bättre företagsklimat och gynnsamma förutsättningar för alla företag på Tjörn. Vad tycker du är det absolut viktigaste att jobba med för att skapa ett ännu bättre företagsklimat hos oss? Det har skett ett större förbättringsarbete kring näringslivsfrågor sedan hösten De förbättrade attitydresultaten i Svenskt Näringsliv från 2103 förklaras bäst genom det strategiska utvecklingsarbete som bedrivits inom företagsutveckling från kommunens förvaltningar under det senaste året. Företagsklimatet är en prioriterad fråga och handlar om både infrastruktur, bemötande, service, arbetstillfällen och framför allt attityder. Detta har vi tagit fasta på och arbetar med flera bemötande projekt vid samtliga förvaltningar inom ramen för Välkommenprojektet. Miljö- och hälsoskydd har särskilt fått i uppdrag att se över sin verksamhet för att förbättra dialogen med företagen. Sedan ska det också noteras att Tjörn är en av de kommuner som har absolut flest nystartade företag vilket torde tyda på att det anses attraktivt att starta företag på Tjörn.

4 Mål och aktiviteter för att öka tillväxten! Näringslivsstrategier Tjörn Överordnat mål! Mål 1 Bättre bemötande, tillgänglighet och företagsklimat Utveckla handläggningsorganisationen, tillsätta företagshandläggare (klart ) Förkorta handläggningstider (klart 2014, 2015, 2016) Förbättra upplevd service och bemötande från samtliga förvaltningar (måluppfyllelse mäts våren 2015 kring information, tillgänglighet, bemötande, effektivitet, kompetens, rättssäkerhet) Införande av e-tjänster för snabbare och enklare handläggning (klart jan 2018) Ansvarig: Kommunfullmäktige, kommunchef, förvaltningschefer och handläggare vid samtliga förvaltningar. Mål 3 Förbättrad infrastruktur För en förbättrad infrastruktur krävs ett samlat strategiskt agerande från Tjörns sida i nära samverkan med STO, grannkommuner och Göteborg Lokalt resecentrum vid Tjörns Entré, Myggenäs (etapp 1, klart 2014) Perrongförlängning som möjliggör ger längre tåg på Södra Bohusbanan (etapp 2, klart 2015) Resecentrum i Stenungsund (etapp 3, klart närmare 2020) Dubbelspår på hela etappen Södra Bohusbanan, Uddevalla-Göteborg (klart före 2025) Ansvarig: Kommunfullmäktige, Trafikverket, Västra Götalandsregionen i samverkan med Stenungsund, Orust, Kungälv och Uddevalla kommun. Mål 2 Fler markinköp samt planläggning för olika typer av verksamheter Utredningen om marktillgång (klart aug 2014) Inköp och planläggning av mark för utökning av Svanviks industriområde (klart 2016) Planläggning av mark för kontor vid Almön, Tjörns entré (klart 2017) Inköp och planläggning av mark i Skärhamn med omnejd, för lättare produktion, lager och handel (klart 2017) Planläggning av mark för verksamheter och hotell i Södra hamnen, Skärhamn (klart 2017) Inköp och planläggning av mark på Tjörn för ett nytt bygg- och designkluster (klart 2020) Analys av tillgång på mark för verksamheter, grönområden, bostäder (klart höst 2015) Mål 4 Kommunikationsplan för inflyttning av verksamheter till Tjörn Kommunikationsplanen ska ha det långsiktiga målet att öka intresset för att etablera verksamhet på Tjörn. När målen är uppnådda kring detaljplanlagd mark för verksamheter intensifieras marknadsföringsarbetet. Klart: Januari 2014 Regionalt marknadsföringsarbete och markförsäljning pågår under perioden , i takt med att ny mark görs tillgänglig. Ansvarig: Näringslivsstrategen, i samarbete med mark- och exploatering samt informationsenheten. Ansvarig: Mark- och exploatering ansvarar för inköp, planavdelningen ansvarar för planer, på uppdrag av mark- och exploatering. Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar planerna.

5 Mål 5 Utveckling av entreprenörskap och fler nystartade företag Tjörns kommun ska erbjuda 2-4 informationsträffar /år kring starta eget samt utbildningstillfällen för att underlätta en företagsstart. Under sommarperioden skall också Sommarlovsentreprenörerna som projekt erbjudas till Tjörns ungdomar, där de får prova på att starta egen verksamhet under sex sommarlovsveckor, med hjälp av en grundutbildning. Mål 8 Tjörn klassas som en internationell turistdestination På lång sikt skall Tjörn ses som en internationell turistdestination som kan erbjuda flera bokningsbara paket på webben. Klart: 2020 Ansvarig: Turistchefen, näringslivsstrategen i samarbete med Södra Bohusläns Turism och Business Region Göteborg samt med turistnäringen självt. Ansvarig: Näringslivsstrategen, i samarbete med Skatteverket och Business Region Göteborg. Mål 6 Intressanta och inspirerande företagsmöten Återkommande företagsmöten ska syfta till att stärka befintliga och skapa nya nätverk samt bidra med omvärldsbevakning. Nätverken avser att underlätta för företagarna att hitta nya kunder, nya potentiella samarbetspartners samt nya leverantörer. Företagsträffarna presenteras halvårsvis i näringslivets nyhetsbrev. Ansvarig: Näringslivsstrategen i samverkan med lokala, regionala nätverk och organisationer. Mål 9 Tjörn, Almön centrum för huvudkontor Genom planläggning av mark för kontor vid Almön och Myggenäs, Tjörns entré ska förutsättningar skapas för att bilda ett nytt kluster av huvudkontor i fina representativa lägen nära havet, i god anslutning till bra kommunikationer mot Göteborg och Uddevalla. Detaljplanen för området förväntas vara klar Marknadsplan för försäljning av marken sker under 2016/2017. Ansvarig: Mark- och exploatering, planavdelningen skapar förutsättningar för mark och detaljplaner. Näringslivsstrategen samarbetar med förvaltningen kring marknadsföring av området. Mål 7 Bevara och utveckla Tjörns traditionella styrkeområden samt nya utvecklingsområden Tjörns kommun ska värna och utveckla de traditionella verksamheter som finns på Tjörn kring fiske, sill samt shipping och logistik. Dessutom skall IT, konsult- och byggverksamheter få möjligheter att växa på Tjörn. Detta mål uppfylls när tillgänglighet till detaljplanlagd mark är god och företagen anser att de får en god service av kommunen (se mål 1 och 2). Mål 10 Tjörn ett nytt center för bygg och design Klart: 2017, med långsiktig marknadsföring till Ansvarig: Mark- och exploatering, planavdelningen skapar förutsättningar för mark och detaljplaner. Näringslivsstrategen samarbetar med förvaltningen kring marknadsföring av området. Ansvarig: Kommunfullmäktige, näringslivsstrategen och övriga förvaltningar i samverkan med företag, lokala och regionala nätverk och organisationer.

6 Fler företagsnyheter Har du en innovativ idé?! - Rådgivning, lån, riskkapital och inkubation Har du en innovativ idé? Då kan du prata med Almis rådgivare som stödjer dig från idé och genom hela processen för att nå marknaden. Tillsammans diskuterar ni även finansieringslösningar utifrån dina behov och förutsättningar. Några exempel på tjänster från Almi: Såddkapital - riskkapital för nystartade företag Innovationslån - för innovationsprojekt i ett tidigt skede Skuggstyrelser - första steget mot en styrelse Läs mer om Almi på Missa inte att lyssna på Almi på Frukostbrickan Connect2Capital den 24/1. West Nordic Venture Capital Forum Connect2Capital är en ny spännande möteplats för tillväxtföretag från Skandinavien. Företag med hög tillväxtpotential och som söker tillväxtkapital är välkomna att ansöka om ett möte med några av branschens mest intressanta riskkapitalbolag. Missa inte chansen att möta Northzone, Earlybird, Investinor, Almi Invest mfl. TUR - Skandinaviens ledande mötesplats TUR är Skandinaviens ledande mötesplats med inriktning på rese-, turist- och mötesindustrin. På TUR står kunskap, inspiration, nätverkande och affärer i fokus. TUR äger rum den mars 2014 på Svenska Mässan i Göteborg och är en kombinerad mötesplats för både fackbesökare och allmänhet. Medverkar gör företag från hela världen som har ett fokus på den nordiska marknaden. TUR 2014: Networking Day: 19 mars Fackdagarna: mars Allmänhetens dagar: mars För mer information, ring eller besök Stort behov av deltidsbrandmän Tjörns kommun är just nu i stort behov av deltidsbrandmän. Bor och arbetar du i Kållekärr eller Skärhamn? Då kan du vara den vi söker. För mer information, kontakta Karl-Gunnar Persson på tfn eller Till mötesplatsen kommer även finansbranschens olika aktörer för att ge en inblick i trender, utmaningar och möjligheter inom riskkapitalområdet. Du kan även som investerare anmäla dig för att träffa bolag som söker kapital. Datum: 3-4 februari, från lunch till lunch Pris: 688 kr (inkl. moms) Plats: Svenska Mässan, Göteborg För mer information och anmälan: Nyhet Frukostklubben - en mötesplats Ett initiativ till en ny mötesplats för företagare har tagits av Träningskliniken i samarbete med Tjörns Sparbank. Med start den 22 januari inbjuds du till ett gemensamt träningstillfälle med efterföljande frukost, mingel och korta företagspresentationer. Vårens övriga tillfällen ligger den 19 februari och 19 mars. Start klockan 7.00 på Träningskliniken. Mer information kommer i början på nya året.

7 Konjunkturen - i Göteborgsregionen Konjunkturläget i Göteborgsregionen har fortsatt att förbättras under hösten och företagen spår en ljusare vår. Förbättringen sker från en relativt låg nivå och läget kan nu klassas som normalkonjunktur. Detta framkommer i Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport för kvartal 4/2013, över Göteborgsregionen. Hittills är det främst industriföretagen som har upplevt ett bättre konjunkturläge, men till våren syns en mer utbredd optimism i alla branscher. Sysselsättningen har stigit fjorton kvartal i rad och den mindre ökningen av arbetslösheten som vi sett under ett drygt års tid har nu upphört. Mycket tyder på att vi kommer att få se en fortsatt förbättring på arbetsmarknaden under De svenska hushållen har blivit alltmer optimistiska om såväl sin egen ekonomi som om landets ekonomi. I samtliga branscher, förutom bygg- och anläggningsverksamheter, låg stämningsläget över det historiska genomsnittet. Precis som tidigare är det hushållens konsumtion som står för de största positiva bidragen till BNP-tillväxten. Industriföretagen leder uppgången. Jämfört med den undersökning som gjordes bland Göteborgsregionens företag under våren 2013, är det branscher inom tillverkningsindustrin som står för de tydligaste förbättringarna. Var finns de lediga jobben i Göteborgsregionen? Bransch Antal lediga platser aug-okt 2013 Förändring jämfört med 2012 Företagstjänster / - 0 Vård och omsorg, % Utbildning Handel % Information och % kommunikation Hotell och restaurang % TOTALT % Nya företag Oktober - december A L - Butik och Butikskommunikation, Skärhamn Konsultverksamhet avseende företags organisation Cholledesign, Myggenäs Bransch inte angiven ännu En Gång Till, Höviksnäs Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor Golli Consulting AB, Kållekärr Pr och kommunikation Larsson, Yngve Kristofer, Hjälteby Byggnadssnickeriarbeten Lowelia, Höviksnäs Postorderhandel och detaljhandel på internet med beklädnadsvaror Minkette Olofsson, Beatrice, Fagerfjäll Provisionsdetaljhandel (ej auktioner) Nordin, Peter Olof Michael, Rönnäng Byggnadssnickeriarbeten Olsson, Sofia Ellenor, Rönnäng Hårvård Pantéus, Jan Olov Åke, Klövedal Skogsförvaltning Skärhamns Logistik AB, Rönnäng Övriga stödtjänster till transport Vernhamn, Erik Oskar Mikael, Skärhamn Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel Wallroth Hallgrens Elteknik AB, Höviksnäs Elinstallationer På kan du prenumerera på Konjunkturen, ladda ner alla diagram och även ta del av en engelsk rapport. Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Källa: WebSelect, december 2013

8 Det byggs på Tjörn! Bostäder Tjörn har numera en hög planberedskap för bostadsbyggnation. Detta har varit ett prioriterat mål under de senaste åren. Detta betyder att det skall finnas utrymme för att bygga omkring nya bostäder på Tjörn varje år. Här nedan kan du se var byggnation planeras eller sker just nu. Framförallt är det bostäder i pipline, se pågående detaljplaner på kartan bredvid. Inflyttningskampanj Under 2013 påbörjade kommunen ett arbete med att ta fram en kommunikationsplan för att öka inflyttningen till Tjörn. Mål med kommunikationsplanen är att öka inflyttningen av unga familjer och att få unga Tjörnbor att bo kvar. Arbetet med att ta fram material och argument för inflyttning är snart klart och i början på våren kommer man från kommunens sida att lansera inflyttningskampanjen. Den kommer att innehålla flera budskapsplattformar med likartat budskap: Att få fler att stanna kvar och flytta till Tjörn Att få fler besökare och få dem att stanna längre Att få fler företag att etablera sig på Tjörn I detta arbete har man tagit fram en mängd statistik och undersökningar om Tjörnborna. Dessa visar att följande ofta ligger bakom en flytt till Tjörn: Man har en tidigare koppling till Tjörn: uppväxt på Tjörn, har besökt kommunen, är sommarboende eller har vänner som bor på ön. Läget - nära till allt Havet som livskamrat Det småskaliga livet att få ingå i ett sammanhang Verksamhetsmark Att få fram verksamhetsmark är en högt prioriterad fråga. Just nu pågår planarbete i Södra Hamnen, Skärhamn samt Almöstrand. Under året hoppas man också få igång ett planarbete i Svanvik (med utökning av befintligt industriområde) samt i Märkesten vid infarten till Skärhamn. Nästa steg är att titta vidare på eventuella klusterbildningar som kan uppstå när man skapar nya markområden. Samordning i kluster kan skapa mervärden för de företag som verkar i området. I näringslivsstrategierna har man som mål att försöka få till stånd ett kluster av huvudkontor i Almöstrand. Workshop Under början av våren kommer kommunen att bjuda in till en workshop för politiker, boenden och företagare kring utveckling och vision för Södra hamnen respektive området kring torget i Skärhamn. För det senare området kommer det att startas upp ett arbete med en ny detaljplan som kan öppna upp för nya användningsområden av befintliga fastigheter och delområden. Workshopen planeras att äga rum tisdagen den 28 januari kl , på Akvarellmuseet i Skärhamn. Mer information om detta tillfälle kommer att läggas ut på Nyhet Gemensamt lokalregister I början på våren kommer ett nytt lokalregister, Lokalnytt, att finnas tillgängligt på Här kan alla som har lediga lokaler för verksamheter lägga in sina uppgifter. Detta kommer att förenkla för alla som söker verksamhetslokaler på Tjörn. Se mer om flyttströmmar till/från Tjörn på nästa sida, under kartan. Kontor på Industrivägen, Skärhamn

9 Fakta flyttströmmar till/från Tjörn Pågående detaljplaner 1. Skalåsberget, Rönnäng 1:553 m.fl. 35 villor 2. Kollung, Toftenäs 1:67, verksamheter och ca 120 bostäder (lägenheter, parhus/radhus och villor) 3. Gamla salteriet, Rönnäng 1:139 m.fl. 9 villor 4. Åstols skola, Åstol 1:43, ca 16 lägenheter 5. Dunkavlemyren, del av Tubberöd 1:311, ca 60 bostäder (lägenheter, radhus och villor) 6. Buskär, Tubberöd 1:201, ca 16 lägenheter 7. Södra hamnen lägenheter, verksamheter och hotell 8. Almöstrand, ca bostäder, verksamheter m.m. 9. Koholmen 1:206, 1:207, 2 magasin till bostäder 10. Stockevik ca 70 bostäder 11. Klädesholmen etapp Klädesholmen etapp 3 Frågor eller funderingar kring planarbeten? Kontakta kommunens bygg- och planchef Maria Ågren på eller via mejl Hit flyttade man: 62 % till norra Tjörn 24 % till Rönnäng 14 % till Skärhamn 8 % till övriga Tjörn 3 % till Kållekärr De inflyttade: 30 % från Göteborg 16 % från Stenungsund 8 % från Kungälv 6 % från Orust 4 % från Skåne 4 % från Halland 3 % från Partille 3 % från Kungsbacka 2,5 % från Stockholm Källa: SCB 2012

10 Nyheter & information Tillsynskampanj 2014 Miljöavdelningen Tjörns kommun kommer våren 2014 att bedriva tillsyn över miljöfarliga verksamheter som betecknas som U-verksamheter. Den 29/4 bjuds du som jobbar med livsmedel och alkoholservering in till informationsträff av kommunen. Vad är U-verksamhet Miljöfarliga verksamheter delas in i olika kategorier, beroende på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara. U-verksamhet kallas ofta de övriga miljöfarliga verksamheter, som inte tillhör kategorierna A, B eller C. Ett exempel på U-verksamheter är mindre bilverkstäder. För U-verksamheter krävs varken tillstånd eller anmälan, men de omfattas ändå av miljöbalkens bestämmelser. Definition av miljöfarlig verksamhet Med miljöfarlig verksamhet menas egentligen all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Alla som gör en sådan åtgärd eller driver en sådan verksamhet har också ett ansvar för att detta sker så att människor och miljön inte tar skada. För att undvika att skador och olägenheter uppkommer är vissa verksamheter och åtgärder reglerade i miljölagstiftningen. Kommunen har till uppgift att bedriva tillsyn på verksamheter som betecknas som C- och U-verksamheter. Vid tillsynen granskas verksamhetens miljöpåverkan och vilka försiktighetsåtgärder som är aktuella. Även verksamhetens egenkontroll, hur verksamheterna kontrollerar sin egen verksamhet gås igenom. Verksamheterna kommer att debiteras en miljötillsynsavgift efter tillsynsbesöket. Avgiften baseras på en timtaxa som innefattar nerlagd tillsyns- och handläggningstid. I avgiften ingår inläsning, restid, tillsynsbesök, rapportskrivning samt uppföljning. Regeringen har bestämt att dessa kontroller ska betalas av verksamhetsutövaren och inte genom skatteanslag. Ny livsmedelstaxa från årsskiftet I oktober antog Kommunfullmäktige den nya taxan för livsmedels- och foderlagstiftningen, som börjar gälla den 1 januari För att täcka kostnaderna för den offentliga kontrollen så kommer timavgiften fr.o.m. år 2014 att bli 1100 kr för offentlig kontroll och 1000 kr för extra offentlig kontroll. BÄSTA Handelsprojekt avslutas Kick out BÄSTA handelsprojekt Tisdag 25/2 kl 18.30, Tjörns Sparbanks lokaler. Anmäl dig till BÄSTA Handelsprojekt i Skärhamn som genomförts inom ramen för Leader Terra Et Mare går mot sitt slut. Efter en förlängning avslutas projektet den siste februari. Då lämnar projektledare Ulf Sjöberg över det pågående arbetet till Skärhamns företagarförening. De skall tillsammans med övriga handelsföretag och fastighetsägare i Skärhamn fortsätta jobbet med att utveckla samverkan. Under det ett och ett halvt år som man varit igång har man jobbat med ett flertal olika utvecklingsaktiviteter för handeln i Skärhamn: Förberedelser och nyligen en lansering av en egen Skärhamnssida: Här skall man få en god översikt av vad som finns att göra, se och uppleva i Skärhamn. Arbetet har skett inom ramen för Start av gemensam vinterbelysning på Krokdalsvägen. Detta hoppas man kunna utveckla vidare tillsammans med företagare och fastighetsägare. Uppsättning av röda vägvisningsskyltar runt om i Skärhamn som binder samman stråket genom orten. Målet är att skapa ett centrum snarare än tre delområden. Samverkan mellan kommun, företag och fastighetsägare kring bättre planering av lokalutnyttjande. Då det finns många små fastighetsägare har det visat sig vara svårt att komma vidare i denna samverkan, men ett embryo till detta har lagts. Ökad samverkan med målet om att skapa fler gemensamma aktiviteter såsom Skärhamnsdagarna, julklappskvällar etc. I slutet på februari kommer en sammanställning och rapport över projektet, dess aktiviteter och dess måluppfyllnad. Den sammanställs av projektledaren Ulf Sjöberg och skall skickas bland annat till Länsstyrelsen. Frågor? Kontakta gärna Miljöavdelningen vid Tjörns kommun, ,

11 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Som småföretagare får du extra stöd när du vänder dig till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Många av deras kunder är små och medelstora företag och de har lång erfarenhet av att hjälpa mindre företag med provning, teknisk utvärdering och produktutveckling. SP är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. Koncernen arbetar i starka forskningsmiljöer. Deras affärsområden visar deras samlade kompetens inom viktiga bransch- och samhällsområden. Som småföretagare kan du ha nytta av dem på många sätt. De erbjuder kostnadsfri rådgivning. De ser till att du kommer i kontakt med rätt personer utifrån ditt företags behov. De bevakar finansieringsmöjligheter som du kan ha nytta av och hjälper dig att söka utvecklingsmedel inom SP-koncernens profilområden. Inspiration till forskning och utveckling Små och medelstora företag har stor betydelse för näringslivets utveckling. Därför vill SP inspirera fler småföretag att satsa på forskning och utveckling. Omkring 99 procent av företagen i Sverige klassas som små och medelstora. Samtidigt är det bara cirka 18 procent av all forskning och utveckling (FoU) som sker inom de små och medelstora företagen. Att utveckla ny kunskap och nya arbetssätt är avgörande för att stärka ett företags konkurrenskraft. Finansiering och företagsstöd SP Småföretag hjälper dig att hitta rätt finansiering för ditt företags forsknings- och utvecklingsprojekt. I Sverige och i Europa finns ett flertal möjligheter till bidrag för företag som vill föra in ny kunskap i organisationen genom forskning och utveckling. Ett exempel på hur samverkan med SP har utvecklat ett företag Ny kunskap ger smakligare choklad Tillverkning av choklad med högre kvalitet och längre hållbarhet är nu möjligt tack vare EU-projektet ProPraline. Projektet har tagit fram lösningar för att komma åt vanliga kvalitetsproblem som grå missfärgning av chokladen och sprickbildning. En grå missfärgning av chokladens yta, så kallad fettblomning, och sprickbildning ger chokladen ett mindre aptitligt utseende och leder till sämre hållbarhet. Projektet har bland annat utvecklat en ny seedingprocess som är snabbare och effektivare för att förhindra fettblomning än traditionell temperering. Vattenaktiviteten i fyllningen visade sig vara en stark bidragande orsak till sprickbildning. Därför har man tagit fram ett flertal praktiska lösningar för att minska vattenmängden i fyllningen. Kylning, frysning eller en kort värmebehandling direkt efter produktion är också viktigt för att förhindra de undersökta kvalitetsproblemen och förlänga hållbarheten. ProPraline har utsetts som ett av EU:s 15 mest innovativa forskningsprojekt. Projektet är en del av EUs sjunde ramprogram för europeiska små- och medelstora företag och målet är att stärka konkurrenskraften för europeiska pralintillverkare. Arbetet har pågått i tre år under ledning av SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB. Företagsexemplet är taget direkt från SPs hemsida, Missa inte att lyssna på SPs representant på Frukostbrickan den 16/5! Kontaktpersoner Verksamhetschef Susanna Kindberg, Börje Årnedal, ,

12 KALENDARIUM Företagsträffar våren 2014 Med reservation för ändringar i programmet! JANUARI Jobb- och utbildningsmässa Torsdag 23/1 kl 12-17, Fregatten i Stenungsund Frukostbrickan. Rådgivning, lån, riskkapital och inkubation Fredag 24/1 kl , Salt & Sill, Klädesholmen Frukostmöte med Almi Företagspartner som informerar om sina tjänster - kan utgöra en del av din finansiering vid behov av riskkapital. Bankerna finns också på plats för att svara på frågor. FEBRUARI Kaffekoppen Tisdag 4/2 kl 9-10, Skärhamns bibliotek Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Sociala medier för företag Tisdag 11/2 kl 18-20, Skärhamns bibliotek En introduktion om hur du kan använda sociala medier för att kommunicera och marknadsföra ditt företag. Anmälan senast 6/2 till eller Kick out BÄSTA handelsprojekt Tisdag 25/2 kl 18.30, Tjörns Sparbanks lokaler Avslut av projektet BÄSTA, förtäring, mingel och planering för fortsatt arbete med att utveckla handelns i Skärhamn. MARS Frukostbrickan. Konjunkturrapport & omvärldsbevakning Fredag 28/3 kl , Hav & Logi, Skärhamn Presentation av ny konjunkturrapport över Göteborgsområdet från Business Region Göteborg. Starta eget information från Skatteverket Torsdag 20/3 kl 17-20, Lilla Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn. Information från Skatteverket kring skatter, avgifter och moms för dig som funderar på att starta företag eller precis har startat. APRIL Bodagen Lördag 5/4, Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Starta eget kurs Onsdag 9/4 kl , Hotell Nordevik, Skärhamn Kursen innehåller 7 kurstillfällen. Övriga kursdatum 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5. Pris: 995 SEK inkl moms. För kursplan och anmälan se eller under Näringsliv och arbete. Kaffekoppen Tisdag 15/4 kl 9-10, Skärhamns bibliotek Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Livsmedelsinformation och serveringstillstånd Tisdag 29/4 kl , Tjörns kommunhus, Skärhamn Kommunens miljöavdelning tillsammans med Tillståndsenheten i Göteborg bjuder in till ett möte inför sommarsäsongen 2014, för att informera om nyheter kring livsmedel och serveringstillstånd. MAJ Gala 2014 Fredag 9/5, Stenungsbaden, Stenungsund Intressanta föreläsningar under eftermiddagen som avslutas med galamiddag och utdelning av årets företagare från Tjörn, Orust och Stenungsund. På kan ni läsa mer om tider, program och biljettpriser. Arrangör: Företagarna Stenungsund, Tjörn och Orust tillsammans med kommunerna. Frukostbrickan. Forskning och utveckling Fredag 16/5 kl , Björholmens Marina Som småföretagare får du extra stöd när du vänder dig till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Många av deras kunder är små och medelstora företag och de har lång erfarenhet av att hjälpa mindre företag med provning, teknisk utvärdering och produktutveckling. JUNI Kaffekoppen Tisdag 17/6 kl 9-10, Skärhamns bibliotek Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Anmälan! Samtliga företagsträffar är kostnadsfria om inte annat anges, men kräver anmälan. Mejla till minst tre dagar innan arrangemanget äger rum. ANDRA FÖRETAGSNÄTVERK Frukostklubben - företagsmingel med träning 22/1, 19/2 och 19/3 kl 7.00 på Träningskliniken, Skärhamn. Träningspass, frukost och företagsmingel. Ingen föranmälan. Pris per tillfälle 100 kr (preliminär kostnad). Arrangör: Tjörns sparbank i samarbete med Träningskliniken. Företagsamma kvinnor 6/2 kl 18.30: Årsmöte, föreläsning Livslust av Boel Wrangel Mars: Månadsmöte, program och datum ännu ej klart 15/5: Våravslutning Läs mer om träffarna, plats och tid på facebook: Företagsamma kvinnor Tjörn, Orust och Stenungsund. Riksorganisationen Företagarna Tjörn, Stenungsund Läs mer på

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2014. Näringslivet. på Tjörn. Mot toppen strävan efter förbättring. Fotosearch.com

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2014. Näringslivet. på Tjörn. Mot toppen strävan efter förbättring. Fotosearch.com Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2014 Näringslivet på Tjörn Mot toppen strävan efter förbättring Fotosearch.com Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Mot toppen strävan efter förbättring

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013. Näringslivet. på Tjörn

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013. Näringslivet. på Tjörn Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2013 Näringslivet på Tjörn Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Tjörn är på gång! Och vad menar jag med det, kanske ni undrar nu? Läs mer om vad som händer

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM vårens företagsträffar. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Myggenäs. Kållekärr Kyrkesund. Höviksnäs.

Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM vårens företagsträffar. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Myggenäs. Kållekärr Kyrkesund. Höviksnäs. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Nr 1/2012 Näringslivet på Tjörn KALENDARIUM vårens företagsträffar Myggenäs Kyrkesund Klädesholmen Rönnäng Åstol Dyrön Höviksnäs Nyhetsbrev för dig som är företagare

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn hösten 2012. Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM höstens företagsträffar. Sture in på skinnet

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn hösten 2012. Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM höstens företagsträffar. Sture in på skinnet Nyhetsbrev för företagare på Tjörn hösten 2012 Näringslivet på Tjörn KALENDARIUM höstens företagsträffar Sture in på skinnet Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Händelserik höst Hoppas ni alla

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Näringslivet på Tjörn Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet "Tjörn möjligheternas ö" Det är den vision som kommunen har formulerat

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Utbyggt centrum i Myggenäs

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Utbyggt centrum i Myggenäs Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Våren 2013 Näringslivet på Tjörn Utbyggt centrum i Myggenäs Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Det blir sällan som man tänkt sig... Jag hade bestämt mig för

Läs mer

För företagare på Tjörn Våren 2015. Näringslivet. på Tjörn STÖRSTA PRIVATA ARBETSGIVAREN PÅ TJÖRN SOPPLUNCHER FRÅN POJKRUM TILL STYRELSERUM

För företagare på Tjörn Våren 2015. Näringslivet. på Tjörn STÖRSTA PRIVATA ARBETSGIVAREN PÅ TJÖRN SOPPLUNCHER FRÅN POJKRUM TILL STYRELSERUM För företagare på Tjörn Våren 2015 Näringslivet på Tjörn STÖRSTA PRIVATA ARBETSGIVAREN PÅ TJÖRN SOPPLUNCHER FRÅN POJKRUM TILL STYRELSERUM 1 NYTT ÅR, NYA UTMANINGAR! Näringslivet på Tjörn januari 2015 TJÖRNS

Läs mer

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV DOKUMENTATION TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV LOUISE AHLGREN & MANILLA SHILLINGFORD, BUSINESS & DESIGN MA level, HT 2010/11 KVT666 VERKSTADSTERMINEN, Examinator: Henning Eklund, Kursansvarig: Catarina Östlund

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. Fiberutbyggnad på Tjörn. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Nr 3/2012

Näringslivet. på Tjörn. Fiberutbyggnad på Tjörn. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Nr 3/2012 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Nr 3/2012 Näringslivet på Tjörn Fiberutbyggnad på Tjörn På frukostmötet fredagen den 23 mars, hos Salt o Sill på Klädesholmen stod fiber på agendan. Kommunens IT chef

Läs mer

Så ska Tjörn få ett levande näringsliv

Så ska Tjörn få ett levande näringsliv vi på Tjörn Nr 1/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Så ska Tjörn få ett levande näringsliv sid 6 Träna sunt med Ren Träning sid 8 Stort intresse för Tjörns Tubbemodell sid 10

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Nytt centrum tar form sid 6 7

Nytt centrum tar form sid 6 7 vi på Tjörn Nr 1/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Nytt centrum tar form sid 6 7 Mer skatt stannar på Tjörn sid 4 Piruetter, isprinsessor och lagkänsla sid 10 12 Välbesökt

Läs mer

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 1 av 14 Riktad rådgivning Maj 2012 Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 2 av 14 Förord Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Reino Jacobsson inom ramarna för LISA-projektet

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00).

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Plats Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2 Närvarande ord. styrelseledamöter

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar:

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar: 1 (18) Datum 2014-03-25 Strategisk chef Charlotte Sjövall 0410-73 31 11, 0708-81 71 11 charlotte.sjovall@trelleborg.se Företagsklimat Bakgrund Med anledning av svaga resultat i bland annat Svenskt Näringslivs

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 07 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2013 Utvecklad handel i Katrineholm Det går bra för Katrineholms handel. Detaljhandeln ökade sin

Läs mer

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25 Framgångar... sid 3 1 Samordning och utveckling av stödsystem för entreprenörskap... sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer