Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn"

Transkript

1 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Våren 2014 Näringslivet på Tjörn Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn

2 Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Nytt år och nya utmaningar - service och tillväxt i fokus! I detta nummer av Nyhetsbrevet för näringslivet på Tjörn ligger fokus på utveckling och framtiden. Vi presenterar det nya programmet för Näringslivsstrategier som Tjörns kommunstyrelse har antagit och som skall vara styrande för näringslivets utveckling de kommande åren. Under året har Tjörns kommun jobbat internt i hela organisationen med ett serviceprojekt som har gått under namnet Välkommen. Detta har inneburit utbildningar, kartläggning och analyser av arbetsprocesser. Målet har varit att förbättra för dig som är kund hos kommunen; snabbare service, jämställt bemötande och förbättrade tjänster. Som en del i ett EU finansierat projekt har 17 serviceutvecklare på deltid varit sysselsatta ute i samtliga verksamheter och tillsammans med sin chef och kollegor drivit på arbetet med att jobba med serviceutvecklande aktiviteter. Detta har lett till ett flertal effektiviserande åtgärder t.ex. bättre information på webben och handlingsplaner på flertalet förvaltningar. Under 2014 fortsätter arbetet man i samma anda genom ett övergripande värdegrundsarbete.!!! Helene Evensen, näringslivsstrateg, Tjörns kommun Foto: Maria Johannessen Slutligen tips som tål att upprepas Glöm inte att du som företagare kan söka finansiering för investeringar, marknadsföring och tillväxtaktiviteter genom stödprojekt från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Enkla ansökningsförfaranden om man uppfyller kravkriterierna. Läs mer på under Regionutveckling respektive Näringslivsutveckling samt på under flikarna Insatser för tillväxt samt Regional utveckling. Har du ekonomiska problem i företaget kan du få kostnadsfri rådgivning och stöd! Gå in på och läs mer. Funderar du på exportera, tag kontakt med Business Sweden för rådgivning och (kostnadsfri) utbildning, läs mer på Aktuellt i vår SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, besöker Tjörn för att presentera sina verksamheter under ett frukostmöte. SP är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. De har i uppdrag att bistå företag i frågor om forskning och utveckling. Du kan läsa mer om deras verksamhet längre fram i nyhetsbrevet. Dessutom kommer Almi företagspartner och berättar hur du som företagare kan använda deras tjänster kring finansiering, innovation och riskkapital.! Vill du ha näringslivsinformation en gång i månaden på mejlen, så anmäl dig till, Bästa hälsningar Helene Evensen Näringslivsstrateg, Tjörns kommun Näringslivet på Tjörn, våren 2014 Redaktör/layout: Helene Evensen, Tjörns kommun Omslag foto: Maria Johannessen Kroksdalsvägen 1, Skärhamn Layout/tryck: Boab Tryckeri, Skärhamn Upplaga: exemplar

3 Nya näringslivsstrategier I november antog Tjörns kommunstyrelse näringslivsstrategier för I detta dokument finns det 10 prioriterade mål att jobba mot under de kommande sex åren. Målen är både tidssatta och har fördelats ansvar. Bakgrund Tjörn har numera en hög planberedskap för bostadsbyggnation. Den ökade bostadsbyggnationen och en befolkningsprognos som visar på framtida inflyttning kommer på sikt att öka behovet av arbetstillfällen. Det ökade bostadsbyggande är en viktig förutsättning för att unga människor skall söka sig till näringslivet på Tjörn. Detta kommer att kräva ett mer strategiskt förhållningssätt från kommunen. Målet är att skapa en näringslivsutveckling som ger en större andel av befolkningen möjlighet att arbeta på hemmaplan och slippa pendla. Val av prioriterade områden Strategins områden utgår från de behov som kommunens näringsliv själva anser är prioriterat. Detta har framkommit genom återkommande undersökningar och i dialog med lokala företag och företagsorganisationer. På kommande uppslag kan du läsa om alla tio strategier och dess delmål. Givetvis kommer dessa mål och strategier att utvecklas med tiden. Genomförande Ansvar för att nå upp till de uppsatta målen ligger i första hand hos politiken som via uppdrag och ekonomiska förutsättningar ger förvaltningarna ramar för vad som skall göras. Ansvaret för genomförandet ligger dels hos mark- och exploatering som skall köpa in mark, dels hos samhällsbyggnadsnämnden som skall prioritera planläggning av mark för näringslivet och dels hos planavdelningen som skall genomföra planer. Träffa kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrateg under vårens kaffekoppar tisdagar 4/2, 15/4, 17/6 kl 9-10, Skärhamns bibliotek Vi bjuder på fika, ingen anmälan. Några frågor till Martin Johansen, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Varför är det så viktigt att det finns en plan för framtidens näringslivsutveckling på Tjörn? När det gäller framtida hanteringen av näringslivsfrågor så finns det flera punkter där det krävs förbättringar, något som man gemensamt bland politiken och kommunens förvaltningar har återkommit till under året som gått. Det är en av anledningarna till att politiken under november månad antog de nya Näringslivsstrategierna med 10 målsättningar som har för avsikt att skapa ett bättre företagsklimat och gynnsamma förutsättningar för alla företag på Tjörn. Vad tycker du är det absolut viktigaste att jobba med för att skapa ett ännu bättre företagsklimat hos oss? Det har skett ett större förbättringsarbete kring näringslivsfrågor sedan hösten De förbättrade attitydresultaten i Svenskt Näringsliv från 2103 förklaras bäst genom det strategiska utvecklingsarbete som bedrivits inom företagsutveckling från kommunens förvaltningar under det senaste året. Företagsklimatet är en prioriterad fråga och handlar om både infrastruktur, bemötande, service, arbetstillfällen och framför allt attityder. Detta har vi tagit fasta på och arbetar med flera bemötande projekt vid samtliga förvaltningar inom ramen för Välkommenprojektet. Miljö- och hälsoskydd har särskilt fått i uppdrag att se över sin verksamhet för att förbättra dialogen med företagen. Sedan ska det också noteras att Tjörn är en av de kommuner som har absolut flest nystartade företag vilket torde tyda på att det anses attraktivt att starta företag på Tjörn.

4 Mål och aktiviteter för att öka tillväxten! Näringslivsstrategier Tjörn Överordnat mål! Mål 1 Bättre bemötande, tillgänglighet och företagsklimat Utveckla handläggningsorganisationen, tillsätta företagshandläggare (klart ) Förkorta handläggningstider (klart 2014, 2015, 2016) Förbättra upplevd service och bemötande från samtliga förvaltningar (måluppfyllelse mäts våren 2015 kring information, tillgänglighet, bemötande, effektivitet, kompetens, rättssäkerhet) Införande av e-tjänster för snabbare och enklare handläggning (klart jan 2018) Ansvarig: Kommunfullmäktige, kommunchef, förvaltningschefer och handläggare vid samtliga förvaltningar. Mål 3 Förbättrad infrastruktur För en förbättrad infrastruktur krävs ett samlat strategiskt agerande från Tjörns sida i nära samverkan med STO, grannkommuner och Göteborg Lokalt resecentrum vid Tjörns Entré, Myggenäs (etapp 1, klart 2014) Perrongförlängning som möjliggör ger längre tåg på Södra Bohusbanan (etapp 2, klart 2015) Resecentrum i Stenungsund (etapp 3, klart närmare 2020) Dubbelspår på hela etappen Södra Bohusbanan, Uddevalla-Göteborg (klart före 2025) Ansvarig: Kommunfullmäktige, Trafikverket, Västra Götalandsregionen i samverkan med Stenungsund, Orust, Kungälv och Uddevalla kommun. Mål 2 Fler markinköp samt planläggning för olika typer av verksamheter Utredningen om marktillgång (klart aug 2014) Inköp och planläggning av mark för utökning av Svanviks industriområde (klart 2016) Planläggning av mark för kontor vid Almön, Tjörns entré (klart 2017) Inköp och planläggning av mark i Skärhamn med omnejd, för lättare produktion, lager och handel (klart 2017) Planläggning av mark för verksamheter och hotell i Södra hamnen, Skärhamn (klart 2017) Inköp och planläggning av mark på Tjörn för ett nytt bygg- och designkluster (klart 2020) Analys av tillgång på mark för verksamheter, grönområden, bostäder (klart höst 2015) Mål 4 Kommunikationsplan för inflyttning av verksamheter till Tjörn Kommunikationsplanen ska ha det långsiktiga målet att öka intresset för att etablera verksamhet på Tjörn. När målen är uppnådda kring detaljplanlagd mark för verksamheter intensifieras marknadsföringsarbetet. Klart: Januari 2014 Regionalt marknadsföringsarbete och markförsäljning pågår under perioden , i takt med att ny mark görs tillgänglig. Ansvarig: Näringslivsstrategen, i samarbete med mark- och exploatering samt informationsenheten. Ansvarig: Mark- och exploatering ansvarar för inköp, planavdelningen ansvarar för planer, på uppdrag av mark- och exploatering. Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar planerna.

5 Mål 5 Utveckling av entreprenörskap och fler nystartade företag Tjörns kommun ska erbjuda 2-4 informationsträffar /år kring starta eget samt utbildningstillfällen för att underlätta en företagsstart. Under sommarperioden skall också Sommarlovsentreprenörerna som projekt erbjudas till Tjörns ungdomar, där de får prova på att starta egen verksamhet under sex sommarlovsveckor, med hjälp av en grundutbildning. Mål 8 Tjörn klassas som en internationell turistdestination På lång sikt skall Tjörn ses som en internationell turistdestination som kan erbjuda flera bokningsbara paket på webben. Klart: 2020 Ansvarig: Turistchefen, näringslivsstrategen i samarbete med Södra Bohusläns Turism och Business Region Göteborg samt med turistnäringen självt. Ansvarig: Näringslivsstrategen, i samarbete med Skatteverket och Business Region Göteborg. Mål 6 Intressanta och inspirerande företagsmöten Återkommande företagsmöten ska syfta till att stärka befintliga och skapa nya nätverk samt bidra med omvärldsbevakning. Nätverken avser att underlätta för företagarna att hitta nya kunder, nya potentiella samarbetspartners samt nya leverantörer. Företagsträffarna presenteras halvårsvis i näringslivets nyhetsbrev. Ansvarig: Näringslivsstrategen i samverkan med lokala, regionala nätverk och organisationer. Mål 9 Tjörn, Almön centrum för huvudkontor Genom planläggning av mark för kontor vid Almön och Myggenäs, Tjörns entré ska förutsättningar skapas för att bilda ett nytt kluster av huvudkontor i fina representativa lägen nära havet, i god anslutning till bra kommunikationer mot Göteborg och Uddevalla. Detaljplanen för området förväntas vara klar Marknadsplan för försäljning av marken sker under 2016/2017. Ansvarig: Mark- och exploatering, planavdelningen skapar förutsättningar för mark och detaljplaner. Näringslivsstrategen samarbetar med förvaltningen kring marknadsföring av området. Mål 7 Bevara och utveckla Tjörns traditionella styrkeområden samt nya utvecklingsområden Tjörns kommun ska värna och utveckla de traditionella verksamheter som finns på Tjörn kring fiske, sill samt shipping och logistik. Dessutom skall IT, konsult- och byggverksamheter få möjligheter att växa på Tjörn. Detta mål uppfylls när tillgänglighet till detaljplanlagd mark är god och företagen anser att de får en god service av kommunen (se mål 1 och 2). Mål 10 Tjörn ett nytt center för bygg och design Klart: 2017, med långsiktig marknadsföring till Ansvarig: Mark- och exploatering, planavdelningen skapar förutsättningar för mark och detaljplaner. Näringslivsstrategen samarbetar med förvaltningen kring marknadsföring av området. Ansvarig: Kommunfullmäktige, näringslivsstrategen och övriga förvaltningar i samverkan med företag, lokala och regionala nätverk och organisationer.

6 Fler företagsnyheter Har du en innovativ idé?! - Rådgivning, lån, riskkapital och inkubation Har du en innovativ idé? Då kan du prata med Almis rådgivare som stödjer dig från idé och genom hela processen för att nå marknaden. Tillsammans diskuterar ni även finansieringslösningar utifrån dina behov och förutsättningar. Några exempel på tjänster från Almi: Såddkapital - riskkapital för nystartade företag Innovationslån - för innovationsprojekt i ett tidigt skede Skuggstyrelser - första steget mot en styrelse Läs mer om Almi på Missa inte att lyssna på Almi på Frukostbrickan Connect2Capital den 24/1. West Nordic Venture Capital Forum Connect2Capital är en ny spännande möteplats för tillväxtföretag från Skandinavien. Företag med hög tillväxtpotential och som söker tillväxtkapital är välkomna att ansöka om ett möte med några av branschens mest intressanta riskkapitalbolag. Missa inte chansen att möta Northzone, Earlybird, Investinor, Almi Invest mfl. TUR - Skandinaviens ledande mötesplats TUR är Skandinaviens ledande mötesplats med inriktning på rese-, turist- och mötesindustrin. På TUR står kunskap, inspiration, nätverkande och affärer i fokus. TUR äger rum den mars 2014 på Svenska Mässan i Göteborg och är en kombinerad mötesplats för både fackbesökare och allmänhet. Medverkar gör företag från hela världen som har ett fokus på den nordiska marknaden. TUR 2014: Networking Day: 19 mars Fackdagarna: mars Allmänhetens dagar: mars För mer information, ring eller besök Stort behov av deltidsbrandmän Tjörns kommun är just nu i stort behov av deltidsbrandmän. Bor och arbetar du i Kållekärr eller Skärhamn? Då kan du vara den vi söker. För mer information, kontakta Karl-Gunnar Persson på tfn eller Till mötesplatsen kommer även finansbranschens olika aktörer för att ge en inblick i trender, utmaningar och möjligheter inom riskkapitalområdet. Du kan även som investerare anmäla dig för att träffa bolag som söker kapital. Datum: 3-4 februari, från lunch till lunch Pris: 688 kr (inkl. moms) Plats: Svenska Mässan, Göteborg För mer information och anmälan: Nyhet Frukostklubben - en mötesplats Ett initiativ till en ny mötesplats för företagare har tagits av Träningskliniken i samarbete med Tjörns Sparbank. Med start den 22 januari inbjuds du till ett gemensamt träningstillfälle med efterföljande frukost, mingel och korta företagspresentationer. Vårens övriga tillfällen ligger den 19 februari och 19 mars. Start klockan 7.00 på Träningskliniken. Mer information kommer i början på nya året.

7 Konjunkturen - i Göteborgsregionen Konjunkturläget i Göteborgsregionen har fortsatt att förbättras under hösten och företagen spår en ljusare vår. Förbättringen sker från en relativt låg nivå och läget kan nu klassas som normalkonjunktur. Detta framkommer i Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport för kvartal 4/2013, över Göteborgsregionen. Hittills är det främst industriföretagen som har upplevt ett bättre konjunkturläge, men till våren syns en mer utbredd optimism i alla branscher. Sysselsättningen har stigit fjorton kvartal i rad och den mindre ökningen av arbetslösheten som vi sett under ett drygt års tid har nu upphört. Mycket tyder på att vi kommer att få se en fortsatt förbättring på arbetsmarknaden under De svenska hushållen har blivit alltmer optimistiska om såväl sin egen ekonomi som om landets ekonomi. I samtliga branscher, förutom bygg- och anläggningsverksamheter, låg stämningsläget över det historiska genomsnittet. Precis som tidigare är det hushållens konsumtion som står för de största positiva bidragen till BNP-tillväxten. Industriföretagen leder uppgången. Jämfört med den undersökning som gjordes bland Göteborgsregionens företag under våren 2013, är det branscher inom tillverkningsindustrin som står för de tydligaste förbättringarna. Var finns de lediga jobben i Göteborgsregionen? Bransch Antal lediga platser aug-okt 2013 Förändring jämfört med 2012 Företagstjänster / - 0 Vård och omsorg, % Utbildning Handel % Information och % kommunikation Hotell och restaurang % TOTALT % Nya företag Oktober - december A L - Butik och Butikskommunikation, Skärhamn Konsultverksamhet avseende företags organisation Cholledesign, Myggenäs Bransch inte angiven ännu En Gång Till, Höviksnäs Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor Golli Consulting AB, Kållekärr Pr och kommunikation Larsson, Yngve Kristofer, Hjälteby Byggnadssnickeriarbeten Lowelia, Höviksnäs Postorderhandel och detaljhandel på internet med beklädnadsvaror Minkette Olofsson, Beatrice, Fagerfjäll Provisionsdetaljhandel (ej auktioner) Nordin, Peter Olof Michael, Rönnäng Byggnadssnickeriarbeten Olsson, Sofia Ellenor, Rönnäng Hårvård Pantéus, Jan Olov Åke, Klövedal Skogsförvaltning Skärhamns Logistik AB, Rönnäng Övriga stödtjänster till transport Vernhamn, Erik Oskar Mikael, Skärhamn Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel Wallroth Hallgrens Elteknik AB, Höviksnäs Elinstallationer På kan du prenumerera på Konjunkturen, ladda ner alla diagram och även ta del av en engelsk rapport. Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Källa: WebSelect, december 2013

8 Det byggs på Tjörn! Bostäder Tjörn har numera en hög planberedskap för bostadsbyggnation. Detta har varit ett prioriterat mål under de senaste åren. Detta betyder att det skall finnas utrymme för att bygga omkring nya bostäder på Tjörn varje år. Här nedan kan du se var byggnation planeras eller sker just nu. Framförallt är det bostäder i pipline, se pågående detaljplaner på kartan bredvid. Inflyttningskampanj Under 2013 påbörjade kommunen ett arbete med att ta fram en kommunikationsplan för att öka inflyttningen till Tjörn. Mål med kommunikationsplanen är att öka inflyttningen av unga familjer och att få unga Tjörnbor att bo kvar. Arbetet med att ta fram material och argument för inflyttning är snart klart och i början på våren kommer man från kommunens sida att lansera inflyttningskampanjen. Den kommer att innehålla flera budskapsplattformar med likartat budskap: Att få fler att stanna kvar och flytta till Tjörn Att få fler besökare och få dem att stanna längre Att få fler företag att etablera sig på Tjörn I detta arbete har man tagit fram en mängd statistik och undersökningar om Tjörnborna. Dessa visar att följande ofta ligger bakom en flytt till Tjörn: Man har en tidigare koppling till Tjörn: uppväxt på Tjörn, har besökt kommunen, är sommarboende eller har vänner som bor på ön. Läget - nära till allt Havet som livskamrat Det småskaliga livet att få ingå i ett sammanhang Verksamhetsmark Att få fram verksamhetsmark är en högt prioriterad fråga. Just nu pågår planarbete i Södra Hamnen, Skärhamn samt Almöstrand. Under året hoppas man också få igång ett planarbete i Svanvik (med utökning av befintligt industriområde) samt i Märkesten vid infarten till Skärhamn. Nästa steg är att titta vidare på eventuella klusterbildningar som kan uppstå när man skapar nya markområden. Samordning i kluster kan skapa mervärden för de företag som verkar i området. I näringslivsstrategierna har man som mål att försöka få till stånd ett kluster av huvudkontor i Almöstrand. Workshop Under början av våren kommer kommunen att bjuda in till en workshop för politiker, boenden och företagare kring utveckling och vision för Södra hamnen respektive området kring torget i Skärhamn. För det senare området kommer det att startas upp ett arbete med en ny detaljplan som kan öppna upp för nya användningsområden av befintliga fastigheter och delområden. Workshopen planeras att äga rum tisdagen den 28 januari kl , på Akvarellmuseet i Skärhamn. Mer information om detta tillfälle kommer att läggas ut på Nyhet Gemensamt lokalregister I början på våren kommer ett nytt lokalregister, Lokalnytt, att finnas tillgängligt på Här kan alla som har lediga lokaler för verksamheter lägga in sina uppgifter. Detta kommer att förenkla för alla som söker verksamhetslokaler på Tjörn. Se mer om flyttströmmar till/från Tjörn på nästa sida, under kartan. Kontor på Industrivägen, Skärhamn

9 Fakta flyttströmmar till/från Tjörn Pågående detaljplaner 1. Skalåsberget, Rönnäng 1:553 m.fl. 35 villor 2. Kollung, Toftenäs 1:67, verksamheter och ca 120 bostäder (lägenheter, parhus/radhus och villor) 3. Gamla salteriet, Rönnäng 1:139 m.fl. 9 villor 4. Åstols skola, Åstol 1:43, ca 16 lägenheter 5. Dunkavlemyren, del av Tubberöd 1:311, ca 60 bostäder (lägenheter, radhus och villor) 6. Buskär, Tubberöd 1:201, ca 16 lägenheter 7. Södra hamnen lägenheter, verksamheter och hotell 8. Almöstrand, ca bostäder, verksamheter m.m. 9. Koholmen 1:206, 1:207, 2 magasin till bostäder 10. Stockevik ca 70 bostäder 11. Klädesholmen etapp Klädesholmen etapp 3 Frågor eller funderingar kring planarbeten? Kontakta kommunens bygg- och planchef Maria Ågren på eller via mejl Hit flyttade man: 62 % till norra Tjörn 24 % till Rönnäng 14 % till Skärhamn 8 % till övriga Tjörn 3 % till Kållekärr De inflyttade: 30 % från Göteborg 16 % från Stenungsund 8 % från Kungälv 6 % från Orust 4 % från Skåne 4 % från Halland 3 % från Partille 3 % från Kungsbacka 2,5 % från Stockholm Källa: SCB 2012

10 Nyheter & information Tillsynskampanj 2014 Miljöavdelningen Tjörns kommun kommer våren 2014 att bedriva tillsyn över miljöfarliga verksamheter som betecknas som U-verksamheter. Den 29/4 bjuds du som jobbar med livsmedel och alkoholservering in till informationsträff av kommunen. Vad är U-verksamhet Miljöfarliga verksamheter delas in i olika kategorier, beroende på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara. U-verksamhet kallas ofta de övriga miljöfarliga verksamheter, som inte tillhör kategorierna A, B eller C. Ett exempel på U-verksamheter är mindre bilverkstäder. För U-verksamheter krävs varken tillstånd eller anmälan, men de omfattas ändå av miljöbalkens bestämmelser. Definition av miljöfarlig verksamhet Med miljöfarlig verksamhet menas egentligen all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Alla som gör en sådan åtgärd eller driver en sådan verksamhet har också ett ansvar för att detta sker så att människor och miljön inte tar skada. För att undvika att skador och olägenheter uppkommer är vissa verksamheter och åtgärder reglerade i miljölagstiftningen. Kommunen har till uppgift att bedriva tillsyn på verksamheter som betecknas som C- och U-verksamheter. Vid tillsynen granskas verksamhetens miljöpåverkan och vilka försiktighetsåtgärder som är aktuella. Även verksamhetens egenkontroll, hur verksamheterna kontrollerar sin egen verksamhet gås igenom. Verksamheterna kommer att debiteras en miljötillsynsavgift efter tillsynsbesöket. Avgiften baseras på en timtaxa som innefattar nerlagd tillsyns- och handläggningstid. I avgiften ingår inläsning, restid, tillsynsbesök, rapportskrivning samt uppföljning. Regeringen har bestämt att dessa kontroller ska betalas av verksamhetsutövaren och inte genom skatteanslag. Ny livsmedelstaxa från årsskiftet I oktober antog Kommunfullmäktige den nya taxan för livsmedels- och foderlagstiftningen, som börjar gälla den 1 januari För att täcka kostnaderna för den offentliga kontrollen så kommer timavgiften fr.o.m. år 2014 att bli 1100 kr för offentlig kontroll och 1000 kr för extra offentlig kontroll. BÄSTA Handelsprojekt avslutas Kick out BÄSTA handelsprojekt Tisdag 25/2 kl 18.30, Tjörns Sparbanks lokaler. Anmäl dig till BÄSTA Handelsprojekt i Skärhamn som genomförts inom ramen för Leader Terra Et Mare går mot sitt slut. Efter en förlängning avslutas projektet den siste februari. Då lämnar projektledare Ulf Sjöberg över det pågående arbetet till Skärhamns företagarförening. De skall tillsammans med övriga handelsföretag och fastighetsägare i Skärhamn fortsätta jobbet med att utveckla samverkan. Under det ett och ett halvt år som man varit igång har man jobbat med ett flertal olika utvecklingsaktiviteter för handeln i Skärhamn: Förberedelser och nyligen en lansering av en egen Skärhamnssida: Här skall man få en god översikt av vad som finns att göra, se och uppleva i Skärhamn. Arbetet har skett inom ramen för Start av gemensam vinterbelysning på Krokdalsvägen. Detta hoppas man kunna utveckla vidare tillsammans med företagare och fastighetsägare. Uppsättning av röda vägvisningsskyltar runt om i Skärhamn som binder samman stråket genom orten. Målet är att skapa ett centrum snarare än tre delområden. Samverkan mellan kommun, företag och fastighetsägare kring bättre planering av lokalutnyttjande. Då det finns många små fastighetsägare har det visat sig vara svårt att komma vidare i denna samverkan, men ett embryo till detta har lagts. Ökad samverkan med målet om att skapa fler gemensamma aktiviteter såsom Skärhamnsdagarna, julklappskvällar etc. I slutet på februari kommer en sammanställning och rapport över projektet, dess aktiviteter och dess måluppfyllnad. Den sammanställs av projektledaren Ulf Sjöberg och skall skickas bland annat till Länsstyrelsen. Frågor? Kontakta gärna Miljöavdelningen vid Tjörns kommun, ,

11 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Som småföretagare får du extra stöd när du vänder dig till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Många av deras kunder är små och medelstora företag och de har lång erfarenhet av att hjälpa mindre företag med provning, teknisk utvärdering och produktutveckling. SP är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. Koncernen arbetar i starka forskningsmiljöer. Deras affärsområden visar deras samlade kompetens inom viktiga bransch- och samhällsområden. Som småföretagare kan du ha nytta av dem på många sätt. De erbjuder kostnadsfri rådgivning. De ser till att du kommer i kontakt med rätt personer utifrån ditt företags behov. De bevakar finansieringsmöjligheter som du kan ha nytta av och hjälper dig att söka utvecklingsmedel inom SP-koncernens profilområden. Inspiration till forskning och utveckling Små och medelstora företag har stor betydelse för näringslivets utveckling. Därför vill SP inspirera fler småföretag att satsa på forskning och utveckling. Omkring 99 procent av företagen i Sverige klassas som små och medelstora. Samtidigt är det bara cirka 18 procent av all forskning och utveckling (FoU) som sker inom de små och medelstora företagen. Att utveckla ny kunskap och nya arbetssätt är avgörande för att stärka ett företags konkurrenskraft. Finansiering och företagsstöd SP Småföretag hjälper dig att hitta rätt finansiering för ditt företags forsknings- och utvecklingsprojekt. I Sverige och i Europa finns ett flertal möjligheter till bidrag för företag som vill föra in ny kunskap i organisationen genom forskning och utveckling. Ett exempel på hur samverkan med SP har utvecklat ett företag Ny kunskap ger smakligare choklad Tillverkning av choklad med högre kvalitet och längre hållbarhet är nu möjligt tack vare EU-projektet ProPraline. Projektet har tagit fram lösningar för att komma åt vanliga kvalitetsproblem som grå missfärgning av chokladen och sprickbildning. En grå missfärgning av chokladens yta, så kallad fettblomning, och sprickbildning ger chokladen ett mindre aptitligt utseende och leder till sämre hållbarhet. Projektet har bland annat utvecklat en ny seedingprocess som är snabbare och effektivare för att förhindra fettblomning än traditionell temperering. Vattenaktiviteten i fyllningen visade sig vara en stark bidragande orsak till sprickbildning. Därför har man tagit fram ett flertal praktiska lösningar för att minska vattenmängden i fyllningen. Kylning, frysning eller en kort värmebehandling direkt efter produktion är också viktigt för att förhindra de undersökta kvalitetsproblemen och förlänga hållbarheten. ProPraline har utsetts som ett av EU:s 15 mest innovativa forskningsprojekt. Projektet är en del av EUs sjunde ramprogram för europeiska små- och medelstora företag och målet är att stärka konkurrenskraften för europeiska pralintillverkare. Arbetet har pågått i tre år under ledning av SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB. Företagsexemplet är taget direkt från SPs hemsida, Missa inte att lyssna på SPs representant på Frukostbrickan den 16/5! Kontaktpersoner Verksamhetschef Susanna Kindberg, Börje Årnedal, ,

12 KALENDARIUM Företagsträffar våren 2014 Med reservation för ändringar i programmet! JANUARI Jobb- och utbildningsmässa Torsdag 23/1 kl 12-17, Fregatten i Stenungsund Frukostbrickan. Rådgivning, lån, riskkapital och inkubation Fredag 24/1 kl , Salt & Sill, Klädesholmen Frukostmöte med Almi Företagspartner som informerar om sina tjänster - kan utgöra en del av din finansiering vid behov av riskkapital. Bankerna finns också på plats för att svara på frågor. FEBRUARI Kaffekoppen Tisdag 4/2 kl 9-10, Skärhamns bibliotek Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Sociala medier för företag Tisdag 11/2 kl 18-20, Skärhamns bibliotek En introduktion om hur du kan använda sociala medier för att kommunicera och marknadsföra ditt företag. Anmälan senast 6/2 till eller Kick out BÄSTA handelsprojekt Tisdag 25/2 kl 18.30, Tjörns Sparbanks lokaler Avslut av projektet BÄSTA, förtäring, mingel och planering för fortsatt arbete med att utveckla handelns i Skärhamn. MARS Frukostbrickan. Konjunkturrapport & omvärldsbevakning Fredag 28/3 kl , Hav & Logi, Skärhamn Presentation av ny konjunkturrapport över Göteborgsområdet från Business Region Göteborg. Starta eget information från Skatteverket Torsdag 20/3 kl 17-20, Lilla Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn. Information från Skatteverket kring skatter, avgifter och moms för dig som funderar på att starta företag eller precis har startat. APRIL Bodagen Lördag 5/4, Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Starta eget kurs Onsdag 9/4 kl , Hotell Nordevik, Skärhamn Kursen innehåller 7 kurstillfällen. Övriga kursdatum 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5. Pris: 995 SEK inkl moms. För kursplan och anmälan se eller under Näringsliv och arbete. Kaffekoppen Tisdag 15/4 kl 9-10, Skärhamns bibliotek Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Livsmedelsinformation och serveringstillstånd Tisdag 29/4 kl , Tjörns kommunhus, Skärhamn Kommunens miljöavdelning tillsammans med Tillståndsenheten i Göteborg bjuder in till ett möte inför sommarsäsongen 2014, för att informera om nyheter kring livsmedel och serveringstillstånd. MAJ Gala 2014 Fredag 9/5, Stenungsbaden, Stenungsund Intressanta föreläsningar under eftermiddagen som avslutas med galamiddag och utdelning av årets företagare från Tjörn, Orust och Stenungsund. På kan ni läsa mer om tider, program och biljettpriser. Arrangör: Företagarna Stenungsund, Tjörn och Orust tillsammans med kommunerna. Frukostbrickan. Forskning och utveckling Fredag 16/5 kl , Björholmens Marina Som småföretagare får du extra stöd när du vänder dig till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Många av deras kunder är små och medelstora företag och de har lång erfarenhet av att hjälpa mindre företag med provning, teknisk utvärdering och produktutveckling. JUNI Kaffekoppen Tisdag 17/6 kl 9-10, Skärhamns bibliotek Möt kommunalråd, kommunchef och näringslivsstrategen över en kopp kaffe. Tid för frågor, samtal och diskussion. Anmälan! Samtliga företagsträffar är kostnadsfria om inte annat anges, men kräver anmälan. Mejla till minst tre dagar innan arrangemanget äger rum. ANDRA FÖRETAGSNÄTVERK Frukostklubben - företagsmingel med träning 22/1, 19/2 och 19/3 kl 7.00 på Träningskliniken, Skärhamn. Träningspass, frukost och företagsmingel. Ingen föranmälan. Pris per tillfälle 100 kr (preliminär kostnad). Arrangör: Tjörns sparbank i samarbete med Träningskliniken. Företagsamma kvinnor 6/2 kl 18.30: Årsmöte, föreläsning Livslust av Boel Wrangel Mars: Månadsmöte, program och datum ännu ej klart 15/5: Våravslutning Läs mer om träffarna, plats och tid på facebook: Företagsamma kvinnor Tjörn, Orust och Stenungsund. Riksorganisationen Företagarna Tjörn, Stenungsund Läs mer på

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM vårens företagsträffar. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Myggenäs. Kållekärr Kyrkesund. Höviksnäs.

Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM vårens företagsträffar. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Myggenäs. Kållekärr Kyrkesund. Höviksnäs. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Nr 1/2012 Näringslivet på Tjörn KALENDARIUM vårens företagsträffar Myggenäs Kyrkesund Klädesholmen Rönnäng Åstol Dyrön Höviksnäs Nyhetsbrev för dig som är företagare

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2015. Näringslivet. på Tjörn

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2015. Näringslivet. på Tjörn Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2015 Näringslivet på Tjörn Näringslivet på Tjörn Hösten 2015 Tjörns kommun Krokdalsvägen 1 471 80 Skärhamn 0304-60 10 00 kommun@tjorn.se www.tjorn.se Redaktör/layout

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Näringslivet på Tjörn Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet "Tjörn möjligheternas ö" Det är den vision som kommunen har formulerat

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Tyck till om Tjörns framtid!

Tyck till om Tjörns framtid! Tyck till om Tjörns framtid! När du tänker framtid och Tjörn, vad tänker du på då? Tjörns kommun arbetar nu med att göra en ny Översiktsplan. Det är ett dokument som har sin utgångspunkt i hur kommunens

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Utbyggt centrum i Myggenäs

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Utbyggt centrum i Myggenäs Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Våren 2013 Näringslivet på Tjörn Utbyggt centrum i Myggenäs Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Det blir sällan som man tänkt sig... Jag hade bestämt mig för

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2014. Näringslivet. på Tjörn. Mot toppen strävan efter förbättring. Fotosearch.com

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2014. Näringslivet. på Tjörn. Mot toppen strävan efter förbättring. Fotosearch.com Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Hösten 2014 Näringslivet på Tjörn Mot toppen strävan efter förbättring Fotosearch.com Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Mot toppen strävan efter förbättring

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt.

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt. Företagsservice Det ska vara lätt att göra rätt. Dukat bord samlad myndighetskompetens för dig År 2013 låg Strängnäs på plats 61 av 189 på Sveriges kommuner och landstings ranking av kommunernas myndighetsservice.

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 5 Januari 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Ta chansen! Minikurs 1 Försäljning: Presentera dig och ditt företag så att alla vill

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Företagsplats Väsby 2 2014 Visa som webbsida»

Företagsplats Väsby 2 2014 Visa som webbsida» 1 av 5 2014-08-22 10:28 Företagsplats Väsby 2 2014 Visa som webbsida» Det goda företaget står sig starkare och är mer lönsamt, skapar ett attraktivt varumärke, får fler lojala kunder och medarbetare.i

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen!

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen! LÄRARNYTT NR 1 13/14 Vi lanserar våra nya, fräscha webb! Kolla in årets kalendarium! Kickoff den 24 september i Kungsbacka och Halmstad Fortbildning: gruppdynamik och konflikthantering den 11 december

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

NYHETSBREV Peter Wretman har ordet

NYHETSBREV Peter Wretman har ordet Nr 29, mars 2011 NYHETSBREV Peter Wretman har ordet Det ljusnar! Snart har vi våren här och det känns alltid lika härligt när dagarna blir längre och man kan ana lite av den goda värmen i solljuset. Det

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Nu är det äntligen dags att börja planera inför den fjärde upplagan av mässan Bygga, Bo & Hälsa i Flen. Tiden går fort och det är hög tid att boka din monter.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Policy för näringsliv

Policy för näringsliv Policy för näringsliv Stenungsunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-13 154 POLICY för NÄRINGSLIV Stenungsund Det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Stenungsund var fram till

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Nu är det äntligen dags att börja planera inför den fjärde upplagan av mässan Bygga, Bo & Hälsa i Flen. Tiden går fort och det är hög tid att boka din monter.

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Välkomna på frukostmöte med Ängelholms kommun

Välkomna på frukostmöte med Ängelholms kommun Välkomna på frukostmöte med Ängelholms kommun Ängelholms Näringsliv - nuläge och några av våra viktiga frågor framöver Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande 5 plats i Sv. Näringslivs företagsranking 2012

Läs mer

Nätverksträff för näringslivsansvariga 1-2 oktober. WiFi - wguest Inget lösenord

Nätverksträff för näringslivsansvariga 1-2 oktober. WiFi - wguest Inget lösenord Nätverksträff för näringslivsansvariga 1-2 oktober WiFi - wguest Inget lösenord torsdag Program fredag WiFi - wguest Inget lösenord 12,00 13,00 13,00 14,30 - Lunch - Inledning - Om du gör som du alltid

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2013

Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 46 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Frukostmöte med Säkra Affärer 20/11 Kostnadsfria seminarier under månaden Ett

Läs mer

CV för Inez Abrahamzon

CV för Inez Abrahamzon CV för Inez Abrahamzon Inez Abrahamzon, Västra vägen 15, 912 94 Latikberg CV för Inez Abrahamzon Jag är uppväxt i södra Lappland och tror att framtiden finns där man borrar ner sina fötter. Startade mitt

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer