Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?"

Transkript

1 Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?... 5 Hur mår arbetsmarknaden i vår region?... 5 FÖRETAGENS VARDAG... 6 Hur ser det ut i Örebro län och Södermanland?... 7 Utmaningar vid nystart av företag... 7 Arbetsgivaransvaret... 7 Morgondagens rekryteringar... 8 FYRA KONKRETA FÖRSLAG... 9 MENTORSTÖD FÖR NYSTARTADE FÖRETAG... 9 ÖVERSYN AV SJUKLÖNEANSVARET FÖR SMÅFÖRETAG... 9 FÖRETAGSCOACHER VID REKRYTERING... 9 KOMPETENSUTVECKLINGSPENG

3 Inledning Under hela förra året har Lotta Olsson,fd. riksdagsledamot för Örebro län, och Lotta Finstorp, riksdagsledamot för Södermanland län, varit ute på en besöksturné under namnet Jobben måste bli fler Hur gör vi?. De har besökt företag, verksamheter inom offentlig sektor, fackförbund, företagarföreningar m.fl. för at lyssna in deras tankar och funderingar kring vilka möjligheter och utmaningar de ser för att jobben ska bli fler i framtiden. Denna rapport bygger på de förslag, tankar och idéer som människor tagit upp under dessa besök. I denna inledning vill vi också tacka alla aktörer som vi har besökt inom jobbturnén. Stort tack till: Eriksdahls snickeri i Tystberga Puttes pelletstillverkning i Tystberga Kojans föräldrakooperativ i Tystberga Second-Hand butiken i Flen SSAB i Oxelösund JWR i Hälleforsnäs Rockgymnasiet i Örebro Unionen Bergslagen Brevens Bruk AB LEV i Odensbacken Svensk plåtåtervinning i Odensbacken Partnertec i Karlskoga 3

4 Sammanfattning Jobbrapporten konstaterar att vår arbetsmarknad överlag fungerar bra. Svenska modellen har tjänat och tjänar oss väl, främst genom att ha upprätthållit goda arbetsvillkor och lyckats hålla konflikter kvar vid förhandlingsbordet istället för att landa ut i strejk. Däremot finns det utmaningar för att fler jobb ska växa fram. Vi konstaterar också att utmaningarna är något större i våra län, Örebro län och Södermanland, jämfört med Sverige som helhet. Detta utifrån att arbetslösheten är högre, utbildningsnivån lägre och företagsklimatet är sämre än riksgenomsnittet. Rapporten avslutas med fyra konkreta förslag för fler jobb. Dessa tar sin utgångspunkt i de utmaningar som kommit oss till del under turnén. Förslagen är följande: Mentorstöd för nystartade företag Översyn av sjuklöneansvaret för småföretag Företagscoacher vid rekrytering Kompetensutvecklingspeng 4

5 Jobben måste bli fler Hur gör vi? Hur mår svensk arbetsmarknad? Den svenska arbetsmarknaden fungerar på många sätt bra. Svenska modellen som innebär att arbetsmarknadens parter gör upp om villkoren fungerar överlag bra och har tjänat Sverige väl. Konfliktnivån stannar oftast vid förhandlingsborden och därmed har vi i Sverige färre strejkdagar än många andra länder i övriga Europa. Under lång tid har Sverige också öppnat upp marknader och stärkt landets konkurrenskraft. Några exempel de senaste åren är reformerade trygghetssystem, ny skollag och jobbskatteavdrag. Vi pratar ofta om arbetslinjen och de nämnda reformerna är viktiga grundpelare för en stark arbetslinje. Att vrida om trygghetssystem så att de hela tiden fokuserar på återgång till arbete samt sänkt skatt på låga och normala inkomster har väsentligt ökat arbetskraftsutbudet. Den svenska arbetsmarknaden har också stora utmaningar. Ca människor i arbetsför ålder går inte till jobbet på morgonen, samtidigt är det arbetskraftsbrist inom flera yrken. Många av dem som lever i utanförskap är således inte rustade för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Detta vittnar också många av de aktörer som vi har besökt under jobbturnén om. De bekräftar därmed statistiken och berättar för oss om svårigheten att rekrytera vissa yrkesgrupper. Flera företag beskriver också att man är starkt konkurrensutsatt och att man bara klarar konkurrensen genom att vara bäst på sin nisch. Hur mår arbetsmarknaden i vår region? Arbetsmarknaden inom Örebro län och Södermanland fungerar i grunden bra, då spelreglerna för näringslivet är samma över hela Sverige. Södermanland har mera arbetspendling mot Stockholm än Örebro län, men båda länen har dock stor andel av befolkningen som pendlar till jobbet. God infrastruktur är därför väldigt viktigt både för att möjliggöra för arbetspendling och för att företagen ska kunna transportera varor effektivt. Tyvärr mår ändå arbetsmarknaden i vår region som helhet något sämre än i landet i övrigt då vi tittar på ett antal parametrar. Arbetslösheten är 7,1 % i Örebro län och 8,0 % i Södermanland jämfört med 6,9 % för landet som helhet 2. De båda länen ligger också i 1 Källa: SCB AKU årsmedeltal för 2011, arbetslösa minus heltidsstuderande 2 Källa: SCB AKU oktober

6 mitten av statistiken vad det gäller tillväxtföretag 3. Detta är en väckarklocka för framtiden, då jobben endast blir fler genom företag med god tillväxt. Många av våra kommuner hamnar också långt ner på Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Det är dock intressant att både landets näst bästa och landets femte sämsta företagsklimat återfinns inom våra båda län. Trosa har landets näst bästa företagsklimat och Hällefors landets femte sämsta företagsklimat (på plats 286 av 290 kommuner) 4. Detta återspeglar att lokala ansträngningar gör skillnad, men tyvärr är sammanfattningen att Örebro län och Södermanlands län har långt kvar till topplaceringarna inom samtliga nämnda områden. Våra regionala skillnader jämfört med Sverige som helhet beror givetvis på många faktorer. Vi har upptäckt några faktorer som återkommer när vi har lyssnat på de olika aktörerna under turnén. Betydelsen av bra service och god attityd från kommunerna gentemot näringslivet är en viktig faktor för en fungerande arbetsmarknad som återkommer. Det kan handla om snabb handläggning och beslut i ärenden samt gott samarbete kring utbildningar. Behovet av att finna rätt kompetens vid rekryteringar är också en utmaning som vi skrev om tidigare. Utbildningsnivån inom våra båda län ligger under rikssnittet, en situation som måste lösas så att de arbetslösa kan få de jobb som finns. Vi vet av arbetslöshetsstatistiken att gymnasiekompetens är en av de viktigaste faktorerna för att få jobb. Därför är det oroande att ca var femte elev inom våra båda län inte har fullföljt ett gymnasieprogram efter fyra år 5. Företagens vardag När vi har rest runt inom Örebro län och Södermanlands län klarnar bilden av att utmaningarna ser olika ut beroende på var företagen verkar rent geografiskt. Aktörer i mindre städer och på landsbygden påtalar oftare behovet av infrastruktur. När de pratar om infrastruktur är det oftast både fysiska kommunikationer (så som tåg och väg) och digital infrastruktur (behovet av bredband). Dessa kommunikationer är väldigt viktiga för en konkurrenskraftig landsbygd. Däremot upplever alla företag som växer, oavsett geografiskt läge, att det är svårt att rekrytera rätt arbetskraft. 3 Källa: FöretagarFörbundet. Ett tillväxtföretag är i detta fall ett mindre företag som har ökat antalet anställda med minst en person sedan Svenskt näringsliv Undersökning av företagsklimatet i landets samtliga 290 kommuner 5 Källa: Öppna jämförelser Gymnasieskola 2010, SKL 6

7 Det finns också olika utmaningar för stora företag och mindre företag. Större företag lyfter främst deras förutsättningar och utmaningar på en global marknad. Behovet av global infrastruktur, konkurrens på lika villkor inom framförallt Europa och fungerande finansiella marknader kommer upp. Mindre företag lyfter oftare utmaningarna i att klara arbetsgivaransvaret, där till exempel det ekonomiska ansvaret vid sjukdom kan slå hårt mot företaget även om det bara handlar om kortare perioder. Flera påtalar också att det kan vara svårt att få tillgång till lån, speciellt vid uppstart av nya projekt och bolag. Hur ser det ut i Örebro län och Södermanland? Örebro läns och Södermanlands arbetsmarknad har många likheter. De flesta centralorterna har växt fram ur brukssamhället och flera kommuner, framförallt de mindre, kämpar mot hög arbetslöshet, minskad befolkning och att finna nya vägar in i framtiden. Tiden då man tog ett jobb på bruket och arbetade där hela livet tillhör gårdagen. Istället växer en ny arbetsmarknad fram. Utmaningar vid nystart av företag När man startar ett nytt företag är det mycket att hålla reda på, inte minst att göra realistiska marknadsbedömningar, verksamhetsplaner och budgetar som håller. Som ny företagare är det viktigt att skaffa sig ett brett nätverk av personer och andra företag som man kan samarbeta med. Man behöver kanske också skaffa sig olika tillstånd och få god kontakt med olika myndigheter. Hur man ska gå tillväga är inte alltid lätt att finna information om. Arbetsgivaransvaret Arbetsgivaransvaret är stort i Sverige. Detta är bra, inte minst för att det är just arbetsgivaren som är nära individen och den närheten kan inget trygghetssystem ersätta. Syftet kan dock aldrig vara att ålägga företagen ett så stort ansvar att de riskerar att hela verksamheten går omkull vid händelser som ligger utanför företagets kontroll. Någon företagare nämnde att det kan vara svårt att både förhindra och förutse ett brutet ben i skidbacken vid den anställdes privata semester. 7

8 Större företag kan oftast hantera oförutsedda utmaningar av detta slag. Mindre företag blir mer sårbara, både ekonomiskt och i utebliven produktion. Man skulle kunna tänka sig en modell där sjuklöneansvaret är kortare än 14 dagar för mindre företag. Vi vill inte sätta ner foten exakt vad som är den bästa avvägningen, varken i definitionen för vad som ska anses som mindre företag eller hur det minskade ansvaret ska utformas. Däremot är vi tydliga med att dagens ansvar slår extra hårt mot mindre företag och vi vill därför att denna situation ses över. Under vår turné har vi mött flera företagare som gärna anställer människor med funktionshinder. De efterfrågar dock ett bättre stöd från bland annat arbetsförmedlingen och säger att de gärna skulle anställa fler om stödet var bättre. Morgondagens rekryteringar Många företag påtalar behovet av att komma närmare utbildningsväsendet, utmaningarna att ge praktikanter den handling man kan förvänta sig och svårigheterna att finna rätt kompetens hos arbetskraften när man behöver nyanställa. Något företag påpekade också att personer som börjat sin yrkesbana med praktiska arbeten och sedan studerade vidare på universitet eller högskola blir extra värdefulla. Utbildningssystemen är dock inte alltid uppmuntrande för en sådan karriärväg. Att få en praktikplats är en mycket viktig pusselbit för att senare kunna komma ut i arbetslivet. Skolungdomar, invandrare och människor som varit arbetslösa en längre tid får genom praktik in en fot på arbetsmarknaden och skapar kontakter. Tyvärr är det brist på praktikplatser på många håll och hindret för många företag är att skapa utrymme tidsmässigt för handledning. Arbetsmarknaden förändras också snabbt och lever vi allt längre. Det ställer nya krav på samhället i stort och även på oss som enskilda människor att kunna ställa om från ett jobb till ett annat mitt i livet. Behovet av kompetensutveckling har därför aldrig varit viktigare och det mesta pekar på att det behovet kommer bli än större i framtiden. 8

9 Fyra konkreta förslag Mentorstöd för nystartade företag En intressant idé, som vi fick till oss under turnén, för att se fler blomstrande och nystartade företag var att införa en mentorspeng. Mentorerna skulle kunna vara människor med god kännedom om att bedriva företag, till exempel före detta företagare, och den nystartade företagaren får själv välja mentor från flera upphandlade och kvalitetssäkrade företag som erbjuder denna tjänst. Mentorerna kan då hjälpa företagaren i sin vardag både med praktiska tips och att hänvisa dem till rätt ställe då behov uppstår. På det sättet kan nystartade företag fokusera på att starta upp och utveckla sin verksamhet, vilket förmodligen skulle leda till fler bärkraftiga företag. Översyn av sjuklöneansvaret för småföretag Det är viktigt att arbetsgivaransvaret är stort, men syftet kan dock aldrig vara att ålägga företagen ett så stort ansvar att de riskerar att hela verksamheten går omkull vid händelser som ligger utanför företagets kontroll. Större företag kan oftast hantera oförutsedda utmaningar av detta slag. Mindre företag blir mer sårbara, både ekonomiskt och i utebliven produktion. Därför vill vi att det görs en översyn av sjuklöneansvaret för småföretagare. Företagscoacher vid rekrytering Utifrån behovet av att näringslivet, utbildningsväsendet och andra aktörer behöver komma närmare varandra vill vi att företagscoacher införs. De kan till exempel vara kopplade till skolor och arbetsförmedlingar. Företagscoacherna ska fungera som ett stöd på plats på företagen vid rekrytering, praktik och även bidra till en nära kontakt med utbildningsväsendet. På detta sätt hoppas vi kunna skapa fler praktikplatser, bättre matchning mellan arbetssökande och befintlig arbetsmarknad, samt långsiktigt skapa nätverk som bidrar till att utbildningsväsendet tillhandahåller utbildningar som leder till jobb. 9

10 Kompetensutvecklingspeng Arbetsmarknaden förändras snabbt och samtidigt lever vi allt längre. Det ställer nya krav på samhället i stort och även på oss som enskilda människor att kunna ställa om från ett jobb till ett annat mitt i livet. Behovet av kompetensutveckling har därför aldrig varit viktigare och det mesta pekar på att det behovet kommer bli ännu större i framtiden. Därför ser vi behovet av en kompetensutvecklingspeng, en idé som bland annat fackförbundet Unionen har på sin dagordning. Det är också på den nivån, det vill säga mellan arbetsmarknadens parter, som denna typ av samtal ska föras. 10

BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON

BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON ANSVAR FÖR HELA SVERIGE. BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON EN RAPPORT OM LIVSKVALITET I SVERIGES BRUKSORTER OCH FEM FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN INNEHÅLL INLEDNING 3 CHECKLISTA FÖR LEVANDE BRUKSORTER 4 BRUKSORTER

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack!

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Så tillfredsställs arbetskraftsbehovet på Sveriges landsbygder med arbetskraftsreserven i Sveriges miljonprogram INNEHÅLL 5 Vill arbetssökande miljonprogramsbor pröva

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer