Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme (V) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik (FP) Siw Sjöholm Johansson (C) Ej tjänstgörande Inger Widman (S) ersättare och övriga Lars-Åke Lindman (S) deltagare Robin Famme (V) Margareta Friberg (MP) Agnetha West Sekreterare Anna-Karin Bergstén Socialchef Ingela Mindemark MAS Frida Appelkvist, 66 IT-strateg Stina Aggefors, 70 Personalkonsult Underskrifter Sekreterare Agnetha West Paragrafer Ordförande Justerande Mattias Pettersson.. Siw Sjöholm Johansson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Vård- och omsorgsnämnden Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor Datum för anslagsnedtagande Underskrift Agnetha West

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Ärende Von 62 Von 63 Von 64 Von 65 Von 66 Ny organisation inom Vård- och omsorg Missbruksvården i Oxelösunds kommun Översyn av lokalnyttjande inom Vård- och omsorg Prestationsersäättning ill kommuner för införandet av lokala värdehetsgarantier inom äldreomsorgen år 2011 Nationell patientöversikt (NPÖ) Von 67 Taxor och avgifter 2012 Von 68 Tilläggsanslag löner 2011 Von 69 Delårsrapport 2011 Von 70 Von 71 Von 72 Information Delgivningar Anmälan delegationsbeslut

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Von 62 Dnr VON Ny organisation inom Vård- och omsorg Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Chefs/ledningsorganisation enligt förslag daterat antas. 2. Socialchefen får i uppdrag att arbeta vidare med chefs/ledningsorganisationen. Bakgrund och sammanfattning Vård- och omsorg har under senare år utökat organisationen med ett antal enhetschefer då verksamheten vuxit och för att uppnå målet med ett rimligt medarbetarantal per enhetschef. Någon annan förändring av ledningsorganisation har inte gjorts. I dagsläget är ledningsorganisationen mycket platt det vill säga att socialchef är direkt ansvarig för samtliga enhetschefer. Enhetschefens roll har under senare år blivit allt mer komplex. Enhetschefen har att hantera allt från det dagliga ledningsarbetet till verksamhetsutveckling, uppföljning, budget och personalfrågor mm. Enhetschefen har behov av ett nära stöd och ledning av överordnad chef, och det behovet är svårt att tillgodose då socialchefen i dagsläget är ansvarig för samtliga enhetschefer. De problemområden/förbättringsområde som i dag kan ses i enhetschefsrollen är att det är svårt att uppnå ett nära ledarskap och samtidigt ansvara för verksamhetsutveckling. Detta styrks också från resultat av medarbetarenkäten som gjordes i april I dag finns inte heller något helhetsansvar och en tydligare samsyn behövs för de olika delområdena när det gäller utvecklings- och strategifrågor. Med delområden menas här hemtjänst, särskilt boende, stöd och service och individ och familjeomsorgen. I nämndens uppdrag ingår att arbeta med målstyrning. Vilket innebär att nämndens mål ska arbetas vidare ut i organisationen i form av verksamhetsplaner. Planerna ska vara kända av alla medarbetare, vilket innebär ett stort ansvar för implementering av nämndens intentioner och beslut. Vård- och omsorgskontoret har med swot-analys belyst hot- och risker, styrkor och svagheter i den nuvarande organisationen för att på bästa sätt hitta en välfungerande framtida organisation. Problemområdet gällande styrning och ledning har även belysts i rapporten Retroperspektiv studie av instutionsvård för vuxna missbrukare i Oxelösunds kommun

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Von 62 forts. Dnr VON Syftet med en ny organisation är flera och grundläggande kan sägas att det handlar om att den ska ge bättre förutsättningar för att uppfylla målen för verksamheten och som får betydelse för vårdtagarna/brukarna vad gäller upplevd kvalitet, effektivitet och rättsäkerhet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgskontoret Beslut till: Anna-Karin Bergstén (FÅ)

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Von 63 Dnr VON Missbruksvården i Oxelösunds kommun Vård- och omsorgsnämndens beslut Socialchefen får i uppdrag att föreslå en handlingsplan för missbruksvården som ska återrapporteras på nämndens sammanträde 17 november. Bakgrund och sammanfattning Under ett flertal år i Oxelösunds kommun har kostnaderna för institutionsvård på grund av missbruk överskridit kostnaderna. Trots att ett antal åtgärder vidtagits på hemmaplan så har inte kostnaderna kunnat minskas. Revisorerna har påpekat detta i sin årliga uppföljningar samt även i en rapport 2008 Missbruksvård Oxelösunds kommun utförd av Öhrlings PriceWaterhouseCooper. Med anledning av detta initierades till en studie för att få svar på frågorna: Varför är utgifterna för institutionsvården fortfarande höga? Och vilken satsning bör göras för att minska institutionsvårdskostnaderna. Studien omfattar en inventering av målgruppen, befintliga resurser och behov för målgruppen. Den ska även identifiera brister samt söka lösningar och ev. lämna kostnadsförslag. Målgruppen för denna rapport är vuxna personer i ordinärt boende med missbruk eller samsjuklighet missbruk/psykisk ohälsa som erbjudits eller tvingas till institutionsvård Av studien framgår att den viktigaste förklaringen till att kostnaderna är höga är att en ny stor målgrupp har tillkommit sedan 2008, narkotikamissbrukande personer under 30 år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgskontoret Beslut till: Anna-Karin Bergstén (FÅ)

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 Von 64 Dnr VON Översyn av lokalnyttjande inom Vård- och omsorg Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Vård- och omsorgskontoret får i uppdrag att arbeta fram en arbetsplan för översyn av lokalnyttjandet för bostäder med stöd och service för vuxna och särskilt boende samt att verkställa arbetsplanen. 2. Vård- och omsorgskontoret får i uppdrag att ta fram en tidsplan då allt ska vara klart som ska redovisas på nämnden sammanträde 17 novmeber. Bakgrund och sammanfattning Vård- och omsorgskontoret får i uppdrag att arbeta fram en arbetsplan för översyn av lokalnyttjandet för bostäder med stöd och service för vuxna och särskilt boende samt att verkställa arbetsplanen. Vård- och omsorg ansvarar för en rad olika boendeformer som vårdtagarna/ brukarna i verksamheten har behov av. Behoven ändras över tid och i Vårdoch omsorgs uppdrag ingår att ha en flexibilitet och anpassning av olika boendeformer, utifrån tilldelad ekonomisk ram. I Vård- och omsorg finns idag bostäder med särskilt stöd och service för vuxna (LSS) som inte uppfyller Socialstyrelsens krav på fullvärdiga lägenheter. Varje lägenhet ska ha eget badrum och kök och så är det inte idag. Socialstyrelsen är medveten om att Oxelösunds kommun har lägenheter som inte är fullvärdiga, men har inte agerat i frågan. Om de skulle agera i frågan skulle Vård- och omsorg troligtvis få presentera en arbetsplan med lösning på hur vi skulle gå till väga för att tillskapa fullvärdiga bostäder med särskilt stöd och service för vuxna. En arbetsplan för detta skulle kunna innebära att vi bygger om befintliga lokaler, flyttar till andra lokaler eller bygger nya och att vi redovisar en tidsplan för processen. Om Socialstyrelsen underkänner en sådan arbetsplan kan vi tilldelas vite. Vård- och omsorg behöver därför börja med att göra en översyn av lokaler för att kunna avveckla de icke fullvärdiga bostäderna med särskilt stöd och service för vuxna och tillskapa nya som uppfyller Socialstyrelsens krav. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgskontoret

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 Von 64 forts. Dnr VON Dagens sammanträde Förslag Leif Thor (M) förelår att Vård- och omsorgskontoret får i uppdrag att ta fram en tidsplan då allt ska vara klart samt att redovisning ska ske på nämnden sammanträde 17 novmeber. Nämnden ställer sig bakom förslaget. Beslut till: Anna-Karin Bergstén (FÅ)

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 Von 65 Dnr VON Prestationsersäättning ill kommuner för införandet av lokala värdehetsgarantier inom äldreomsorgen år 2011 Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Nämnden ställer sig bakom planen om hur Vård- och omsorgskontoret ska arbeta med lokala värdighetsgarantier samt hur dessa ska införas. 2. Vård- och omsorgskontoret får i uppdrag att ansöka om ytterligare prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier i samband med andra ansökningstillfället. Bakgrund och sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden ansökte om kronor i prestationsersättning för att förbereda införandet av lokala värdighetsgarantier. Bakgrunden till prestationsersättningen är att regeringen genom olika åtgärder önskar stimulera kommunerna att tydliggöra för äldre, anhöriga och kommuninvånare vad de kan ha för förväntningar på äldreomsorgen i den egna kommunen. Stimulansmedlen ska i ett första led användas till konkreta åtgärder i förberedelsearbetet för genomförandet. Socialstyrelsen har beslutat att tilldela Oxelösunds kommun kronor som ett stöd för kommunens arbete med att införa lokala värdighetsgarantier. Dessa medel är ett startbidrag till förberedelsearbetet. Vård- och omsorgsnämnden har nu att ta ställning till vilka delar av verksamheterna som kan och ska ingå i den lokala värdighetsgarantin, hur den lokala värdighetsgarantin ska tas fram, vilka kompetensutvecklingsinsatser personalen behöver, hur informationen till äldre personer i behov av vård och omsorg, anhöriga och kommuninvånare behöver utvecklas samt hur uppföljningen på individnivå ska ske. Vård- och omsorgsnämnden behöver senast den 15 oktober 2011 skicka in en plan, en återrapportering, till Socialstyrelsen för hur kommunen ska arbeta med sina lokala värdighetsgarantier och hur dessa ska införas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med förslag till plan från Vård- och omsorgskontoret Beslut till: Anna-Karin Bergstén (FÅ) Therese Dolk (FÅ)

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 Von 66 Dnr VON Nationell patientöversikt (NPÖ) Vård- och omsorgsnämndens beslut Riktlinjer daterade för fortsatt arbete med införandet av Nationell patientöversikt (NPÖ) fastställs. Bakgrund och sammanfattning Nationell patientöversikt (NPÖ) har kommit till för att underlätta samverkan mellan kommuner, privata vårdgivare och landsting, och är en del i strategin för Nationell e-hälsa (tidigare Nationell IT-strategi för vård och omsorg). Syftet är förbättrad patientsäkerhet, tillgänglighet och vårdkvalitet. NPÖ är en IT-lösning som gör viktig medicinsk information tillgänglig för behörig vård- och omsorgspersonal oberoende var vården söks; på vårdcentral, en sjukhusmottagning, hos privat vårdgivare eller inom kommunal hälso- och sjukvård. Också vid vård i andra delar av landet kan patientinformation delas genom NPÖ. Det behövs effektiva verktyg som ger legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal tillgång till viktig patientinformation över organisations-gränserna, mellan olika vårdgivare. NPÖ är den första av flera sådana landstingsgemensamma e-hälsolösningar. I landstingens och regionernas gemensamma handlingsplan är målet att NPÖ vid årsskiftet 2012/2013 ska vara infört i alla landsting och användas i betydande utsträckning för kommunikation mellan landsting, kommuner och privata vårdgivare. Landstinget Sörmland har tillsammans med länets kommuner beslutat att införa NPÖ under Enligt Socialstyrelsens föreskrift Informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården (SOSFS 2008:14) ska vårdgivaren ansvara för att det i ledningssystemet finns rutiner som säkerställer att hälso- och sjukvårdspersonalens och andra befattningshavares behörighet till patientuppgifter begränsas till vad som är nödvändigt för att ge en god och säker vård. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgskontoret Riktlinjer Beslut till: Ingela Mindemark (FÅ) Frida Appelkvist (FÅ) Else-Marie Jarl (FÅ) Carin Wahlström (FÅ) Anna-Karin Bergstén (FK)

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 Von 67 Dnr VON Taxor och avgifter 2012 Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Taxor för år 2012 för vård- och omsorgsnämndens verksamheter antas. Bakgrund och sammanfattning Taxor 2011 som antogs av kommunfullmäktige samt har setts över och reviderats. Taxan gällande prövning och tillsyn av serveringstillstånd samt tobaks- och folkölstillsyn, är samordnad med Nyköpings kommun då Oxelösunds kommun köper ett flertal handläggningstjänster därifrån. Taxor inom äldre- och handikappomsorgen är indexreglerade med 2,2%. Vissa redaktionella ändringar har gjorts samt förtydliganden gällande avgifter enligt socialtjänstlagen kontra lagen om särskilt stöd. Beslutsunderlag Förslag till taxor 2012 för Vård- och omsorgs verksamhetsområden Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgskontoret Beslut till: Ks/Kf (FÅ)

11 Sammanträdesprotokoll Blad 11 Von 68 Dnr VON Tilläggsanslag löner 2011 Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Fördelning av tilläggsanslag för löner 2011 fastställs enligt tjänsteskrivelse Bakgrund och sammanfattning Inför budget 2011 valde Kommunfullmäktige att löneuppräkning för 2011 skulle undantas budget och vara ett separat tilläggsanslag. Lönerevisionen för 2011 är nu klar och personalkontoret har fördelat lönerna. Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats 3206 tkr i tilläggsanslag för löner. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgskontoret Beslut till: Ks/Kf (FÅ)

12 Sammanträdesprotokoll Blad 12 Von 69 Dnr VON Delårsrapport 2011 Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Delårsrapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott får i uppdrag att se över och sätta sig in i den ekonomiska redovisningen samt att återrapportering sker på nämndens mötet 17 november. Bakgrund och sammanfattning Vård- och omsorgskontoret har tagit fram förslag till delårsrapport per 31 augusti Årsprognosen visar på ett underskott med tkr. Den gemensamma administrationen ligger på tkr. Individ- och familjomsorg visar på ett underskott med tkr, som kan härledas till två poster, familjehem och behandling. Äldre- och handikappomsorgen visar på ett underskott med tkr, vilket beror på bland annat behov av utökad bemanning i hemtjänsten, kostnader för vikarier, utökade behov i och med introduktion i samband med jobbpussel samt semesterlöneskulden. LSS-verksamheten visar på ett underskott med tkr, bland annat beroende på tillfällig överanställning i samband med en Lex Sarah-utredning, samt budgeterande intäkter för hela året för två brukare som avslutats samt ökade kostnader inom personligassistans. Beslutsunderlag Förslag till delårsrapport per 31 augusti Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgskontoret Dagens sammanträde Ajournering

13 Sammanträdesprotokoll Blad 13 Von 69 forts. Dnr VON Förslag Mattias Pettersson (S) föreslår att Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott får i uppdrag att se över och sätta sig in i den ekonomiska redovisningen samt att återrapportering sker på nämndens mötet 17 november. Nämnden ställer sig bakom förslaget. Beslut till: Von Au (FÅ) Ks (FÅ)

14 Sammanträdesprotokoll Blad 14 Von 70 Dnr VON Information Personalkonsult Stina Aggefors informerar om fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Ärendet kommer upp för beslut 17 november. Socialchef Anna-Karin Bergstén informerar från seminarium Sörmland uppmärksammar barnen

15 Sammanträdesprotokoll Blad 15 Von 71 Dnr VON Delgivningar Vård- och omsorgsnämndens beslut Delgivningarna läggs till handlingarna. Delges: Socialstyrelsen Förstärkt tillsyn av kommunernas och landstingens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll juli-augusti

16 Sammanträdesprotokoll Blad 16 Von 72 Dnr VON Anmälan delegationsbeslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Redovisning av delegationsbesluten godkänns Vård- och omsorgsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från Biståndshandläggare/ juli-aug Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, enhetschef daglig verksamhet, korttidsvistelse, riksfärdtjänst Avgiftshandläggare/ juli-aug Avgiftsbeslut, färdtjänst färdtjänsthandläggare LSS-handläggare juli-aug Personlig assistans, daglig verksamhet, korttidsvistelse, ledsagarservice, kontaktpers Socialtjänst IFO aug Försörjningsstöd, utredn, behandling Alkoholhandläggare Serveringstillstånd slutet sällskap Socialchef Edhager-pengarna

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

8.30 12.00 ägnas åt delar i Verksamhetsplanen 2013, rum 293

8.30 12.00 ägnas åt delar i Verksamhetsplanen 2013, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden 8.30 12.00 ägnas åt delar i Verksamhetsplanen 2013, rum 293 Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande: Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Kerstin Pettersson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2014-01-30 Sid 1 av 25 Innehållsförteckning

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken 2008-10-07, kl 13.00-17.25 Beslutande Bertil Johnsson (s) ordförande Christer Jonsson (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Leif Urup (s) Milla Dietrichsson (s) Mariann

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer