Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010"

Transkript

1 Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST kungalv.se HEMSIDA

2 2(17) Innehållsförteckning Sidan Hantering av post... 4 Postöppning... 4 Fullmakt... 4 E-post vid frånvaro... 4 Spridning av e-postadresser... 5 Feladresserad post... 5 Adressering handläggning... 5 Anbud... 5 Ärenderegistrering... 6 Ansvarig... 6 Vem registrerar?... 6 Vad ska registreras?... 6 Anbud... 6 Hur ska registrering ske?... 6 Rubrik på ärendet... 6 Rubrik på handlingar/händelser (dokument) i ärendet... 7 Nya ärenden för handläggning... 7 Bevakning... 7 Kontakter... 7 Skyddade handlingar... 7 Personuppgifter i diariet... 8 Objekt, projekt, arbetsgrupp... 8 Förvaring... 8 Registrera Kontakter... 9 Förtroendevalda... 9 Handläggning Expediering Tjänsteskrivelser Inlämningstider Sektorsövergripande ärenden Bevakning Remiss Kallelse och föredragningslista Ansvar och rutiner... 12

3 3(17) Föredragningslistan och kallelsens innehåll Tillkommande ärenden Val av handlingar Tid för utskick Protokoll Yrkanden Ansvar och rutiner Lagens krav på innehåll När nämndens beslut skiljer sig från förslaget Gemensamma paragrafer Anteckning till protokollet Justering Expediering av beslut Uppdrag till kommunchefen/förvaltningen/sektor Delegeringsbeslut Checklista Rehab-ärenden Ordlista... 17

4 4(17) Hantering av post Postöppning All inkommande post, papperspost och e-post, ska öppnas samma dag den kommer in. Allmänna handlingar ska ankomststämplas på handlingen. Detta gäller även personadresserad post till enskilda tjänstemän och förtroendevalda. E-postmeddelanden som rör ett ärende sparas från Outlook på aktuellt ärende i ärendehanteringssystemet, skrivs ut och läggs i akten. Inom varje sektor eller enhet skall en person vara utsedd att ha huvudansvar för att offentlighetsprincipen följs och att post, e-post och fax öppnas och hanteras på rätt sätt. Denna person svarar också för att all papperspost blir öppnad och registrerad. För att minska sårbarheten bör ytterligare minst en person vara insatt i arbetet. Den enskilde tjänstemannen ansvarar själv för att e-post registreras i diariet. Förtroendevalda kan få post och e-post i till sin hemadress och är ansvarig för att det som är allmänna handlingar registreras i diariet. Målsättning: Central postöppning införs. All post av betydelse öppnas centralt, registreras och skickas digitalt till ansvarig person. Fullmakt Varje anställd och förtroendevald som får post till Kungälvs kommun ska lämna fullmakt som innebär att post som är personadresserad får öppnas. Avsikten är att post som innehåller allmänna handlingar inte ska bli liggande oöppnad. Personadresserad post får inte öppnas utan fullmakt. Exempel på fullmakt finns i bilaga 1. E-post vid frånvaro Om man är förhindrad att läsa e-post mer än en dag måste man aktivera frånvarohanteraren. Det finns två alternativ för frånvarohantering: Jag är inte i tjänst för tillfället och kommer alt1/alt 2 Alt 1. inte att läsa min e-post förrän xx/xx 20xx då jag är åter Alt 2. endast att läsa min e-post sporadiskt fram till den xx/xx 20xx då jag är åter. Är ditt ärende brådskande ber jag dig kontakta person/enhet via telefonnummer 0303-xx xx xx eller e-post kungalv.se Hälsningar Förnamn Efternamn titel Kungälvs kommun

5 5(17) Detta är reglerat i Riktlinjer för e-post som finns på intranätet. Spridning av e-postadresser Allmänheten bör vid inledande kontakter i första hand hänvisas till kommunbrevlådan kungalv.se). Etablerade kontakter sker naturligtvis genom brev direkt till den personliga e- brevlådan. På brevpapper, faxmallar, tjänsteskrivelser med mera ska kommunbrevlådans adress anges. Feladresserad post Feladresserad post ska ankomststämplas och registreras för att sedan sändas till rätt sektor som handlägger ärendet. E-post som kommit till fel instans registreras och sänds vidare elektroniskt. Mottagaren bör via e- post meddela den ursprungliga avsändaren att förvaltningen tagit emot meddelandet. Anledningen till att posten och e-posten skall registreras där den kommer in är att minska risken för att post kommer på avvägar. Felsänd post till externa myndigheter ankomststämplas och skickas till rätt adress. Adressering handläggning Det är innehållet i de inkommande handlingarna som avgör vilken instans som ska handlägga ärendet. Detta gäller till exempel när en skrivelse är adresserad till nämnden men uppenbarligen rör en verkställighetsfråga. Förvaltningen (berörd sektor) ska då handlägga frågan. I sådana fall behöver inte heller handlingen översändas till ordföranden eller övriga förtroendevalda för kännedom. Rutin för registrator: Handlingar som bedöms vara av intresse för kommunstyrelsen registreras med (bland annat) kommunstyrelsen som mottagare. Nämndsekreteraren kan då söka fram en lista med inkomna skrivelser som bifogas kallelsen. Anbud Anbud till kommunen bör adresseras till eller lämnas direkt till Upphandlingsenheten. Om det kommer in anbud till sektorn ska dessa direkt överlämnas oöppnade till Upphandlingsenheten. (Mera finns att läsa i Inköpsinstruktioner från 1997)

6 6(17) Ärenderegistrering Syftet med en välordnad dokumentation är att uppnå kvalitet i verksamheten. Om det går att följa ett ärende ges myndigheten möjlighet att följa upp, utvärdera och återanvända informationen. Rättssäkerhet, insyn och lagens krav kring allmänna handlingar i ett ärende är andra sådana aspekter. Ansvarig Kommunledningssektorn har det övergripande funktionsansvaret för ärendehanteringen. Dessutom ska varje sektor ha en person som är ansvarig för/behjälplig med sektorns registrering. Även lokala enheter, såsom skolor, förskolor, servicehus, gruppboenden, fritidsanläggningar och liknande ska ha rutiner för registrering och dokumenthantering, liksom utsedd ansvarig tjänsteman. Vem registrerar? För sektorerna finns en eller ett par registratorer som lägger upp ärenden och sköter registreringen. En begränsad krets verkar för enhetlighet i registreringen, en snabb hantering och överblick över aktuella ärenden. Handläggarna registrerar saker som tillhör i sina ärenden såsom; tjänsteskrivelser, utgående brev, inkommen och utgående e-post, noteringar och anteckningar av olika slag samt information om telefonsamtal, möten och liknande. Vad ska registreras? Huvudregeln är att allmänna handlingar ska registreras. Varje sektor kan upprätta riktlinjer för hur olika typer av sektorsspecifika handlingar ska hanteras. Allmänna handlingar som är hemliga måste ovillkorligen registreras enligt Offentlighets- och sekretesslagen med undantag för handlingar inom hälso- och sjukvården (patientjournaler) samt handlingar i socialtjänstens personakter. Syftet med registreringen är att hålla ordning på handlingar samt övrig information. Inbjudningar till kurser och konferenser, cirkulär och liknande kan registreras på postlistan för att vara åtkomliga för alla. Anbud Inkomna anbud blir allmänna vid den tid som bestämts för öppnandet och ska registreras i samband med detta. Anbuden betraktas vanligtvis som hemliga till dess upphandlingen är avslutad. Upphandlingsenheten svarar för denna hantering. Hur ska registrering ske? Allmänna handlingar ska om möjligt registreras i diariet samma dag som de upprättas, inkommer eller expedieras. Uppgifter som måste fyllas i är: Datum när handlingarna inkom eller upprättades Diarienummer Från vem handlingarna inkommit eller till vem de expedierats (se avsnitt om kontakter) I korthet vad handlingarna/ärendet handlar om (ärendemening) Rubrik på ärendet Med rubrik på ärendet avses en kortfattad beskrivning av ärendets innehåll. En välformulerad ärendemening gör det lättare att förstå vad ärendet handlar om och ger en effektivare och snabbare återsökning. Ärendemeningen ska så väl som möjligt täcka ärendets gång. Undvik att börja ärendemeningen med ord som beträffande, rörande och angående.

7 En ärendemening får endast ändras i nödfall, till exempel om ett ord är felstavat. För rutinärenden är det lämpligt att använda färdiga grundformuleringar. Rubrik på handlingar/händelser (dokument) i ärendet Även handlingar/händelser (dokument) i ett ärende måste ha en beskrivande rubrik som tydligt visar innehållet i dokumentet. Det är viktigt att tänka på att en handlings rubrik inte alltid speglar innehållet i handlingen. Nya ärenden för handläggning 7(17) Registrator lägger upp ett nytt ärende och skickar det elektroniskt till berörd sektorschef som fördelar ärendet till handläggare. Handläggaren sköter själv registreringen i sina ärenden och när handläggaren är klar med ärendet avslutar handläggaren ärendet. Därefter gör registratorn en kontroll och kan avsluta ärendet. Rutin för registrator: en gång i veckan skall alla ärenden som har status avslutad av handläggare sökas ut och avslutas. Rutin för sektorschef: dagligen kontrollera om nya ärenden finns för fördelning. Bevakning När registrator lägger upp ett nytt ärende ska bevakning läggas på ärendet. Denna används sedan för uppföljning. Bevakning ska alltid läggas även om det inte finns ett sista svarsdatum. På handläggarskrivbordet i ärendehanteringssystemet har handläggaren en lista på sina bevakningar. Två veckor före bevakningsdatum markeras bevakningen med en gul klocka, en vecka före bevakningsdatum blir klockan röd. Rutin för registrator: en gång i månaden söka ut förfallna bevakningar och följa upp om ärendet handlagts. Vid uppföljningen görs något av följande; ärendet avslutas, ny kontakt tas med handläggaren eller så ändras bevakningsdatum beroende på ärendets status. Kontakter Se avsnitt om Kontakter. Skyddade handlingar Hemliga handlingar ska registreras på ett sådant sätt att uppgifter som är sekretesskyddade inte avslöjas. I ärendehanteringssystemet kan sekretessbelagda uppgifter döljas för obehöriga med hjälp av olika behörighetskoder. Uppgifterna i diariet är offentliga. Originalhandlingen måste alltid stämplas med sekretesstämpel. På stämpeln ska alltid sekretessparagraf anges. Även handlingar som innehåller uppgifter som skall skyddas enligt personuppgiftslagen kan skyddas genom att använda behörighetskod i ärendehanteringssystemet.

8 Personuppgifter i diariet Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera uppgifter om enskilda utan att de lämnat sitt samtycke. Det finns undantag från huvudregeln då samtycke inte krävs. Ett exempel på detta är när en myndighet måste registrera en personuppgift för att fullgöra en rättslig skyldighet, exempelvis registrera allmänna handlingar. Endast uppgifter som är relevanta för ärendet får föras in. Personnummer får endast registreras när det krävs för att garantera en säker identifiering eller av annan anledning är klart motiverat. 8(17) Vi får lämna ut uppgifter som omfattar personuppgifter ur diariet, eftersom regelverket om utlämnande av handling tar över personuppgiftslagens regler. Om vi misstänker att uppgifterna kommer att användas på ett sätt som strider mot personuppgiftslagen, kan vi neka att lämna ut. Beslut om att neka utlämnande av sådana uppgifter är reglerat i respektive nämnds delegeringsordning. Objekt, projekt, arbetsgrupp Objektsregistrering Ett objekt är oftast ett fysiskt eller geografiskt begrepp, till exempel en fastighet, en anläggning eller ett markområde. I många verksamheter förekommer ärenden som rör ett speciellt objekt, och det är praktiskt att samtliga ärenden som avser objektet hålls samman. Det är viktigt att även vid objektsregistrering ge varje separat ärende ett unikt nummer, motsvarande diarienummer, diariebeteckning samt objektsbeteckning. För varje objekt skapas en dossié där samtliga ärenden som rör ett visst objekt arkiveras. Inom dossién sorteras de olika ärendenas akter kronologiskt. Projekt Ett projekt är ett tydligt definierat uppdrag, ofta med avgränsad budget som följer kommunens projektorganisation. Det är vanligt förekommande att projektgruppen består av medlemmar från olika verksamheter och/eller myndigheter. Eftersom handlingar normalt blir allmän när man skickar den över myndighetsgränsen bör man vara extra uppmärksam på hur offentlighetslagstiftningen ska tillämpas. Ett undantag från huvudregeln utgör de utkast eller andra handlingar som skickas iväg uteslutande för granskning och samråd inom eller utom projektet. Dessa räknas inte som allmänna handlingar trots att de har expedierats. Andra exempel på handlingar som inte är allmänna är interna mötesanteckningar som inte tillför ärende sakuppgifter, följebrev etc. Exempel på handlingar som bör diarieföras; Projektdirektiv/uppdragshandling Projektdefinition Projektplaner Beslut Avtal Del- och slutrapporter Observera att handlingar i en upphandling alltid ska diarieföras som ett eget ärende i diariet. Förvaring Handlingar i ett ärende, som ska arkiveras i pappersform, placeras i aktomslag i samband med registreringen och förvaras så under handläggningen. Syftet är att skydda handlingarna.

9 Registrera Kontakter För att undvika dubbla upplägg av kontakter har rättigheten att lägga upp olika typer av kontakter begränsats, se nedan. Innan man lägger in en kontakt ska man söka för att kontrollera att kontakten inte redan finns registrerad. Kontakttyp Läggs upp av Används Företag Administratör, huvudregistrator, internt för sektor och enhet samt externt registrator för företag, myndigheter och partier 9(17) Kontaktperson extern Administratör, huvudregistrator, registrator är kopplad till externt företag eller myndighet Kontaktperson intern Administratör, huvudregistrator är kopplad tillsektor eller enhet inom Kungälvs kommun Privatperson Administratör, huvudregistrator, registrator När man vill registrera en privatperson. Detta bör undvikas med anledning av personuppgiftslagen (PuL) Oregistrerad kontakt Alla För att registrera privatperson. Man kan inte söka oregistrerad kontakt men kontaktuppgiften följer med ärendet När det rör sig om privatpersoner ska dessa undvika att sparas i kommunens register i enlighet med Personuppgiftslagen, PuL. När man skapar ett ärende väljer man att lägga upp privatperson som kontakt och väljer aktuell roll, t ex avsändare eller mottagare. För att sedan få med sig den personens uppgifter när man registrerar i ärendet väljer man också att lägga den personen som en part i ärendet, där man väljer sökande. Interna kontakter När man lägger upp interna kontakter används fälten; förnamn, efternamn, titel, direkttelefon, mobil, e-post. Förtroendevalda Förtroendevalda läggs upp av behöriga på enheten för kommunkansli och juridik. Aktuella fält att fylla i för förtroendevalda är; Fält Kommentar Förnamn Efternamn Partibeteckning skall skrivas efter namnet Kön För att kunna ta ut statistik Personnummer För att kunna ta ut statistik Telefonnummer ej offentliga kontakter läggs i fliken Kommentarer E-postadress kungalv.se) Förtroendevalda läggs upp med kategorierna politiker och intern samt kopplas till partiet under fliken relationer. Rutin för alla: Innan en kontakt registreras ska man söka på namnet för att kontrollera att kontakten inte redan finns registrerad.

10 Handläggning Inkomna nya ärenden fördelas via sektorschefen till handläggare eller, i vissa fall, direkt till handläggaren. Handläggare kan lätt nå sina ärenden i ärendehanteringssystemet (Mina öppna ärenden i vänstermenyn alternativt anpassat skrivbord ). Alla nya ärenden läggs upp av registrator. I övrigt kan varje handläggare själv registrera i sina ärenden. 10(17) Rutin för handläggare: dagligen kontrollera om det finns obesvarade dokument. Expediering När ett dokument ska skickas till intern eller extern mottagare måste handläggaren välja expediera i kontextmenyn för att handlingen ska få status diarieförd. (OBS! Gäller inte tjänsteskrivelse, se nedan.) Tjänsteskrivelser Förvaltningen ska lämna en tjänsteskrivelse för den politiska behandlingen i en instans. Tjänsteskrivelser ska skrivas i mall som finns i ärendehanteringssystemet. Texten under rubriken Sammanfattning ska kunna flyttas till protokollet och sammanfatta ärendet så att texten kan läsas fristående, se bilaga 2. Förslag till beslut ska formuleras i hela meningar. Eftersom texten från sammanfattning och beslutsförslag överförs från tjänsteskrivelsen till protokollet har nämndsekreterarna i uppdrag att, i dialog med handläggaren, granska både språk och formalia i tjänsteskrivelserna. Vid behov skickas tjänsteskrivelsen tillbaka för komplettering eller åtgärd. Handläggaren ska i tjänsteskrivelsen ange vem/vilka beslutet ska expedieras till och vem/vilka som ska få beslutet för kännedom. Om till exempel en tjänsteskrivelse eller rapport ska bifogas beslutet ska detta också anges i expedieringsfältet. Varje handläggare ansvarar för att de tjänsteskrivelser och eventuella andra handlingar som ska bifogas nämndens kallelse finns inlagda i ärendehanteringssystemet. I behandlingsplanen anger handläggaren vilka instanser som skall behandla ärendet. När tjänsteskrivelsen är klar skickas den till berörd sektorschef för godkännande och vid behov för kännedom till verksamhets-/enhetschef (Kontextmenyn Sänd för godkännande). När sektorschefen godkänt tjänsteskrivelsen är den klar att bifogas kallelsen. Tjänsteskrivelsen ska undertecknas av sektorschef och enhets-/verksamhetschef. Tjänsteskrivelsen behöver inte vara undertecknad innan den sänds ut med kallelsen. Handläggaren ansvarar för att en undertecknad originalhandling lämnas till registrator för aktläggning. Inlämningstider Enheten för kommunkansli och juridik upprättar årligen en planeringskalender med datum och tid för när ett ärende ska anmälas till sammanträde. De tider som anges för anmälning av ärenden och för inlämning av handlingar måste följas. Detta är avgörande för en effektiv ärendehantering och en god arbetsmiljö. Handläggare som inte kommer i tid med sina handlingar får begära särskild tillåtelse av ordföranden för att ärendet ska med på dagordningen. Handläggaren måste också ansvara för att handlingarna kopieras upp alternativt sänds ut till ledamöterna.

11 11(17) Checklista: 1. Skapa nytt dokument 2. Välj dokumenttyp Tjänsteskrivelse och mall Tjänsteutlåtande 3. Välj behandlingsplan 4. Klicka på slutför och skriv färdigt tjänsteskrivelsen 5. Skriv ut ett original för underskrift av enhets-/ verksamhets chef och sektorschef 6. Välj Sänd för godkännande (kopia till berörd verksamhets-/enhetschef) 7. Lämna ett undertecknat original till registrator för aktläggning Målsättning: Elektroniska signaturer används för undertecknande Sektorsövergripande ärenden Ett ärende som baseras på flera instansers yttranden, till exempel vid remiss, ska beredas och sammanfattas av förvaltningen inför behandling i nämnden. Ansvarig sektor upprättar en samlande tjänsteskrivelse, som redovisar ärendet och remissvaren. Eventuella skillnader i remissinstansernas synpunkter ska framgå tydligt. Skrivelsen ska innehålla en sammanvägd bedömning och förslag till beslut. Avsikten är att genom handläggningen uppnå högre kvalitet i beslutsunderlaget. Inga handlingar utöver den sammanfattande skrivelsen behöver normalt sändas ut. Bevakning På handläggarens startsida/skrivbord framgår vilka bevakningar som finns från registrator eller sektorschef. Två veckor före bevakningsdatum markeras bevakningen med en gul klocka på ärendehanteringssystemets skrivbord, en vecka för bevakningsdatum blir klockan röd. Remiss Ärenden som skickas på remiss inom eller utom förvaltningen registreras i ärendehanteringssystemet. Härifrån kan man enkelt få besked om till exempel vilka remisser som utgått från förvaltningen, vilka som inkommit och till vem, datum för påminnelse samt när svar på remissen inkommit. Såväl den som remitterar som den som mottar remissen kan söka i systemet. Vid remisser inom myndighetsgränsen väljer ansvarig handläggare de som ska svara på remissen och sätter dem som medhandläggare.

12 12(17) Kallelse och föredragningslista Ansvar och rutiner Ordföranden ansvarar för kallelsen. Enheten för kommunkansli och juridik upprättar årligen en planeringskalender med tider för inlämning av ärende, möte för fastställande av föredragningslista (presidieberedning) och sammanträde. Föredragningslistan och kallelsens innehåll Av kallelsen ska framgå vem som är ordförande respektive sekreterare samt när och var sammanträdet ska vara. Kallelsen behöver inte undertecknas. Föredragningslistan innehåller de ärenden som ska behandlas på instansen, diarienummer och vem som är föredragande. Närmare information om mallen för kallelse och föredragningslista finns i bilaga 3. Tillkommande ärenden För att de förtroendevalda i alla instanser skall kunna vara insatta i ärenden som behandlas under mötet skickas kallelse ut. Extra ärenden utöver föredragningslistan bör därför undvikas. Handläggare som har tillkommande ärenden ansvarar för att handlingarna kopieras upp alternativt sänds ut till ledamöterna. Val av handlingar Urvalet av vilka handlingar som ska sändas med i ett ärende görs av handläggaren, som bäst kan avgöra vilka handlingar som nämnden behöver. Viktigt är att informationsmängden begränsas i syfte att koncentrera informationen samt minimera mängden papper. I ärenden med sekretess läggs handlingarna i normalfallet på bordet under sammanträdet. Tid för utskick Utskick av handlingar sker vid tidpunkt som regleras i lag eller i nämndens reglemente. Kallelsen, inklusive bilagor, publiceras på intranätet 5-6 dagar före sammanträdet och på hemsidan 2 dagar före sammanträdet. Undantag: kommunfullmäktiges kallelse publiceras på hemsidan 1 vecka innan sammanträdet, sociala myndighetsnämndens och överförmyndarnämndens kallelser publiceras inte alls. Sammanträdeshandlingar som publiceras på hemsidan eller som skickas över myndighetsgränsen blir i och med detta allmänna. Målsättning: Kallelsen distribueras enbart digitalt.

13 13(17) Protokoll Yrkanden Yrkanden bör lämnas skriftligt till nämndsekreteraren, helst elektroniskt, senast under sammanträdet. För utformning av yrkanden och propositioner, se bilaga 4 Ansvar och rutiner Ordföranden ansvarar för protokollet. Protokollet skrivs efter mall i ärendehanteringssystemet. Texten från tjänsteskrivelsen (under rubrikerna Sammanfattning och Förslag till xxx) flyttas elektroniskt till protokollet och utgör grund för paragrafen. Lagens krav på innehåll Enligt kommunallagen ska protokoll från möten med kommunfullmäktige och nämnderna innehålla: Framlagda förslag och yrkanden I vilken ordning ordföranden lagt fram förslag till beslut Omröstningar och utfallet av dessa Vilka beslut som fattas Vilka ledamöter som deltagit i besluten och hur de röstat Vilka reservationer som anmälts mot besluten För protokoll från utskott finns ingen reglering i kommunallagen. Protokoll måste dock föras över de ärenden där utskottet varit beslutande, enligt delegation från nämnden. I ärenden där utskottet varit beredande organ inför nämnden kan enklare anteckningar väljas. Ett minimikrav är att det av dessa anteckningar ska framgå vilka som deltagit (både förtroendevalda och övriga) vid behandlingen av ärendet samt närvarotiden för förtroendevalda. Detta för att man i efterhand ska kunna avgöra frågan om jäv, dels för att vid behov kunna reglera arvodet. När nämndens beslut skiljer sig från förslaget I de flesta fall då nämnden fattar ett annat beslut än det som förvaltningen eller utskottet föreslagit, skrivs endast nämndens beslut i klartext i protokollet. Förvaltningens förslag återfinns oförändrat i tjänsteskrivelsen och utskottets i protokollet från det beredande mötet. Gemensamma paragrafer Rapporter Mera omfattande rapporter av typen utvärderingar, rapporteringar i verksamhetsfrågor och uppföljningar av nämndens verksamhet redovisas i separata paragrafer. Muntliga och skriftliga rapporteringar i mindre viktiga ärenden kan däremot samlas i en gemensam paragraf under rubriken Rapporter. Anmälan av delegeringsbeslut En huvudprincip är att alla beslut som fattas med stöd av delegering enligt kommunallagen ska anmälas till nämnden. Delegeringsbeslut ska redovisas så att varje individuellt beslut kan härledas. Redovisningen ska innehålla: diarienummer ärendemening

14 14(17) datum för beslutet vem som fattat beslutet (delegat) Beslut som vidaredelegerats från sektorschef till tjänsteman ska anmälas till sektorschefen. Dessa beslut ska också anmälas till nämnden på samma sätt som övriga delegeringsbeslut. Läs mer under rubriken Delegeringsbeslut Redovisningen av delegeringsbeslut kräver ingen tjänsteskrivelse, utan skrivs direkt i form av en protokollsparagraf, se bilaga 5. Klagotiden börjar löpa då bevis om justeringen av protokollet har anslagits på kommunens anslagstavla. De beslut som utskotten fattar på delegation från nämnden anmäls genom att utskottsprotokollen förtecknas i nämndens protokoll. Anteckning till protokollet Anteckning till protokollet skall lämnas snarast efter sammanträdet, dock senast i samband med justering. Anteckningen läggs som en bilaga till beslutsparagrafen. Justering Justering ska enligt kommunallagen ske inom två veckor (14 dagar) från sammanträdesdagen. Justering inom Kungälvs kommun bör ske inom en vecka. Justering bör kunna ske i direkt anslutning till mötet, vad gäller ärenden som direkt berör enskilda och där ett snabbt besked är av stort värde, till exempel bygglov, miljöärenden med fler. Justeringsmän anges på protokollets förstasida. Målsättning: Hela protokollet justeras normalt sett i direkt anslutning till mötet. Omedelbar justering Vid omedelbar justering av en paragraf bör beslutstexten, innan sammanträdet avslutas, redovisas skriftligt eller om detta inte är möjligt, läsas upp av ordföranden. Om förslaget godkänns, tillfrågas nämnden om paragrafen kan förklaras omedelbart justerad. Beslut om omedelbar justering skall framgå av protokollsparagrafen. Paragrafen ska undertecknas av ordföranden och justeraren/justerarna under eller i omedelbar anslutning till sammanträdet. Kan inte paragrafen justeras samma dag bör den justeras påföljande dag. I annat fall kan inte uttrycket omedelbar justering anses uppfyllt. Expediering av beslut Handläggaren ska ange på tjänsteskrivelsen vem eller vilka ärendet ska expedieras till. Nämndsekreterare bör bevaka att person(er) inte saknas och vid behov komplettera. Den aktuella paragrafen och eventuellt underlag sänds normalt sett ut utan något speciellt utdragsbestyrkande. Bestyrkande kan dock krävas vid expediering till exempelvis länsrätten och vissa andra myndigheter utanför kommunen. Om till exempel en rapport eller tjänsteskrivelse ska bifogas beslutet ska detta anges i expedieringsfältet.

15 15(17) Rutin för nämndsekreterare: Ange datum för expediering i en anteckning på instansens sammanträdesdag i Public 360 o Expediering internt sker elektroniskt. När beslutet skickas till handläggaren ska nämndsekreteraren meddela om beslutet innebär någon form av aktivitet, till exempel handläggning eller yttrande. Expediering externt sker i första hand elektroniskt Uppdrag till kommunchefen/förvaltningen/sektor Nämndsekreterare går igenom protokollet med huvudregistrator som vid behov lägger upp ett nytt ärende. Ett beslut som medför ett uppdrag till någon av ovanstående skall gå att följa upp genom att huvudregistratorn sätter en bevakning med kommentaren Uppdrag till.

16 16(17) Delegeringsbeslut Beslut som fattas med stöd av delegering skall anmälas till nämnden. Nämnden bestämmer själv hur och när detta skall ske (se nämndens delegeringsordning). Enligt kommunallagen kan en nämnd om den uppdrar till en förvaltningschef inom den egna nämndens verksamhetsområde att fatta vissa beslut, även medge att förvaltningschefen i sin tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. Detta kallas vidaredelegering. Beslut som fattats på grund av vidaredelegering skall anmälas till förvaltningschefen. Förutom anmälan till chef skall beslutet även anmälas till nämnden. (Se nämndens delegeringsordning) Checklista Skapa nytt dokument Välj dokumenttyp Utgående Välj behandlingsplan (Instans Delegeringsbeslut Kommunstyrelsen) Lägg till filen och klicka på slutför Välj Expediera i kontextmenyn Lämna ett undertecknat original till registrator för aktläggning Rehab-ärenden För rehab-ärenden finns en särskild funktion som endast tjänstemän på personalsektionen har tillgång till. I de fall en chef har ett rehabärende delar personalsektionen ut rättighet till berörd chef att arbeta i ärendet.

17 17(17) Ordlista Dokument Dokumentkort Fil Ärende Kontakt företag Kontakt kontaktperson Kontakt oregistrerad Kontakt privatperson Expediering Kontextmeny Registrering Diarieföring Instans Behandlingsplan Dokumentkort och filer En sida som innehåller information om Dokumentet. T ex ansvarig person, dokumentnamn, antal filer Ett elektroniskt dokument (handling), t ex brev, tjänsteskrivelse eller rapport Samling av handlingar som hör ihop och tillsammans bildar ett ärende. Varje ärende har ett diarienummer som gör det lätt att identifiera. Kan vara myndighet, avdelning, parti etc. dit kontakter knyts Kontaktpersoner är knuten till ett företag, en myndighet eller liknande och kan vara intern, extern eller politiker Privatpersoner som förekommer som kontakter i ärenden. Enligt PuL registrerar vi inte personuppgifter på privatpersoner. En oregistrerad kontakt sparas inte i vårt kontaktregister. Kontakt som lämnat godkännande till registrering eller som måste kunna vara sökbar. Ändamålet med behandlingen ska väga tyngre än den enskildes intresse av integritetsskydd. (PuL) När en handling, t ex ett brev, är färdig väljer man Expediering i kontextmenyn. Handlingen (filen) blir då offentlig. Rubriktexten på ärende, dokument, kontakt, projekt osv. Kontextmenyn är alltid den största texten på sidan. Inkommen eller utgående handling som är av tillfälligt intresse och som inte är av sådan vikt att den behöver vara sökbara i diariet under längre tid registreras men kopplas inte till diariet. Registreringen av en inkommen eller utgående handling kallas diarieföring. Vid diarieföringen antecknas datum, handlingens typ, innehåll, avsändare eller mottagare med mera, samt vid behov till vilket ärende handlingen hör. Beslutande instans. Hos oss är det kommunfullmäktige, nämnd eller utskott Beslutsvägen för tjänsteskrivelsen eller delegeringsbeslutet till nämnd

Anvisning för ärende- och dokumenthantering

Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning Diarienummer: KS2017/0286 Dokumentansvarig: Kanslichef Beslutad av: Förvaltningsledningen Ersätter tidigare beslut Ledningsrådet, 2010-11-15 (KS2013/475)

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2008-05-14 Beslutat i kultur- och fritidsnämnden den 15 oktober 2008 7 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Innehållsförteckning Inledning... 2 Postöppning... 2 Personadresserad post... 2 E-post... 3 Registrering...

Läs mer

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304 Åstorps kommuns Nämndadministration Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 218 Dnr 2014/304 2(8) Nämndadministration berör det fortlöpande arbetet som sker i anslutning till en nämnd. Nämnden är ett

Läs mer

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering.

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering. 1 INLEDNING Styrdokumentets syfte är att fungera som en instruktion för hur ärendeflödet i kommunens nämnder och förvaltningar i normalfallet ska se ut. Viktiga mål är att medborgarnas insyn i den kommunala

Läs mer

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2005:1-100 STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN ANTAGET AV KS 2005-05-09 61 1 1 Inledning Detta styrdokument är en instruktion för hur ärendeflödet

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-09-25 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TFN-2013-1574 Dpl 01 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen,

Läs mer

Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess

Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess RIKTLINJER Datum 2013-11-12 Reviderad datum 1(19) Sekretariatet Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess 2(19) Dokument- och ärendehantering Inledning En effektiv ärendehantering förutsätter

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun 2011-09-12 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 OMFATTNING... 3 2. ALLMÄN

Läs mer

Administrativt styrdokument för kultur- och fritidsnämnden

Administrativt styrdokument för kultur- och fritidsnämnden sid 1 (15) Administrativt styrdokument för kultur- och fritidsnämnden KFN-2013-179 Dpl 01 Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra torggatan 26 karlstad.se Tel:

Läs mer

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Digital handläggning i Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Mars 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gudie lägg till genväg till handläggardatabasen 1-2 ÄRENDETS VÄG 1. ett ärende aktualiseras 3-4 2. skapa tjänsteskrivelse,

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Ärendehantering Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad Nämndskansliet

Läs mer

REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN

REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Antaget av fullmäktige: 1992-02-20 78-92 Reviderad av 2008-06-12 79 kommunfullmäktige 2015-03-26, 17 Dnr: LKS 2014-525 REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m.

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. 1 Ansvar Riktlinjerna för posthantering och diarieföring

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

BESLUT. Datum Hantering av post inom Region Skåne

BESLUT. Datum Hantering av post inom Region Skåne Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-10-07 1 (5) Hantering av post inom 1 Postöppningsrutin 1.1 Inledning med underställda förvaltningar

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun 1(5) Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2007, 276 Utöver vad i kommunal- och förvaltningslagen eller annan

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Diarieföring av allmänna handlingar

Diarieföring av allmänna handlingar - Vad ska jag diarieföra och hur gör jag? Riktlinje Process: Administration/juridik Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: Faktaägare: Annika Petersson, Registrator Fastställd av: Katarina Jonasson,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Datum 2008-01-14 Kommunikationsavdelningen Södertälje kommuns riktlinjer för E-post Följande riktlinjer omfattar användningen av e-post i Södertälje kommun men omfattar inte elevers användning av e-post.

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, 0221-670010 sven-ake.lagerkvist@vmkfb.se PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

I '2'~~: ~D" '1Y~':''':

I '2'~~: ~D '1Y~':''': SÖDERTÄLJE KOMMUN ~ KOMMUNSTYRELSENS /5 Tjänsteskrivelse KONTOR 2008-01-10 I '2'~~: ~D" '1Y~':''': Monika Larsson _l.j. I 't Kommunikationsdirektör 08-550224 50 monika.larsson@sodertalje.se fsödertaue

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15

PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15 PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15 2 Innehållsförteckning VAD SKALL REGISTRERAS?... 3 BEDÖMNING... 3 Begreppsförklaring... 4 NY HANDLING

Läs mer

Nämndsadministration. Vägledning. Dokumenttyp: Diarienummer: Gäller fr.o.m: Tillsvidare. Giltighetstid: Samtliga förvaltningar

Nämndsadministration. Vägledning. Dokumenttyp: Diarienummer: Gäller fr.o.m: Tillsvidare. Giltighetstid: Samtliga förvaltningar Nämndsadministration Dokumenttyp: Vägledning Diarienummer: 206.2016 Gäller fr.o.m: 2016-08-30 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet gäller för: Samtliga förvaltningar Dokumentansvar: Kommunsekreterare

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

1. Kontakttyper... 2 a. Mer om oregistrerad kontakt... 2 b. Mer om registrerad kontakt... 3

1. Kontakttyper... 2 a. Mer om oregistrerad kontakt... 2 b. Mer om registrerad kontakt... 3 Ledningskansliet, Juridik och dokumentation Patrik Spånning Westerlund MANUAL 2017-11-16 SLU ID: SLU.ua.2017.2.1.1.IÄ-6 Manual - Hantering av kontakter i Public 360 Manual för hantering av kontakter i

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Frågor och svar. Elektroniska hjälpmedel. Arvode Hur gör jag för att begära arvode?

Frågor och svar. Elektroniska hjälpmedel. Arvode Hur gör jag för att begära arvode? Frågor och svar Arvode Hur gör jag för att begära arvode? Nämndsammanträde På nämndsammanträdena ansvarar sekreteraren för att ha med arvodesblankett som skickas runt bland ledamöterna. På denna blankett

Läs mer

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Förbundsdirektionens verksamhetsområde 1 Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

Riktlinjer för diariet på Internet

Riktlinjer för diariet på Internet 2008-05-21 Riktlinjer för diariet på Internet Beslutad av Kommunstyrelsen den 4 juni 2008, 246/2008 KOMMUNKANSLIET ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132 17 E-POST kommunstyrelsen@kungalv.se

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Rutiner för synpunktshanteringen

Rutiner för synpunktshanteringen RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att

Läs mer

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Författningssamling BKFS 2012:5 Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Antaget av Burlövs Kommunfullmäktige 2012-06-18, 77 Antaget av Kävlinge Kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2006:5 Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder Kommunfullmäktiges beslut den 11 december 2006 (Utl 2006:193)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar

Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar Östersunds kommun Revisionsrapport November 2010 Tove Färje Innehållsförteckning

Läs mer

Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun

Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun Författningssamling Antaget av kommunfullmäktige, 2004-09-30 159 Senaste ändring: 2008-09-25 134 Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun Syftet med denna policy är att skapa gemensamma rutiner

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antal sidor 12 Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 1992 08 27 140 Reviderad, datum och Revideringen avser KF 1993 04 29 68 Personalfrågor KF 1994 12 15 181

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument 1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-22 36 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad

Läs mer

Kommungemensam Mötesadministration. Nytt sätt att arbeta inom Sundsvalls kommun

Kommungemensam Mötesadministration. Nytt sätt att arbeta inom Sundsvalls kommun Kommungemensam Mötesadministration Nytt sätt att arbeta inom Sundsvalls kommun Presentation Helge Sjödin Systemförvaltare, projektledare Lina Delde Systemadministratör, projektdeltagare Innehåll Införandet

Läs mer

Anvisningar för. Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut.

Anvisningar för. Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut. Anvisningar för förvaltningschefsbeslut Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut. Innehåll 1. Att färdigställa ett ärende för beslut 4 1.1 Försättsblad 4 1.2 Övriga handlingar 6 2.

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Utlamnande av allmän handling/ allmänna uppgifter -Rutiner

Utlamnande av allmän handling/ allmänna uppgifter -Rutiner ...-'=---'-...- H INTERNA STYRDOKUMENT RUTINER A R B E M I 0 Datum Vår beteckning Sid VERKET 2014-12-19 2014/121362 1 (9) Interna styrdokument Utlamnande av allmän handling/ allmänna uppgifter -Rutiner

Läs mer

Reglemente för proaros styrelse

Reglemente för proaros styrelse Reglemente för proaros styrelse Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 proaros styrelse fullgör kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de föreskrifter

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Oxelösunds kommun. April 2010 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Oxelösunds kommun. April 2010 Christina Norrgård Revisionsrapport Protokollsgranskning Oxelösunds kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1 1.2 Avgränsning och metod...2 2 Protokoll...2

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

PLATINA 1(12) Platina, för nya handläggare

PLATINA 1(12) Platina, för nya handläggare 1(12) Platina, för nya handläggare 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING STARTSIDAN ( HUSET ) ---------------------------------------------------------------------- 3 NAVIGERA TILL DITT ÄRENDE -----------------------------------------------------------

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2008 Nr 10 Reglemente för sociala myndighetsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 9 oktober 2008 227 Gäller fr.o.m. den 1 november 2008 Reviderad KF 2007-03-01

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-01-25 Handläggare: Inga-Karin Mellberg Telefon: 08-508 14 089 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Nämndernas serviceskyldighet

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun Beslutad av: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2012-09-26 Diarienr: Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer