Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010"

Transkript

1 Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST kungalv.se HEMSIDA

2 2(17) Innehållsförteckning Sidan Hantering av post... 4 Postöppning... 4 Fullmakt... 4 E-post vid frånvaro... 4 Spridning av e-postadresser... 5 Feladresserad post... 5 Adressering handläggning... 5 Anbud... 5 Ärenderegistrering... 6 Ansvarig... 6 Vem registrerar?... 6 Vad ska registreras?... 6 Anbud... 6 Hur ska registrering ske?... 6 Rubrik på ärendet... 6 Rubrik på handlingar/händelser (dokument) i ärendet... 7 Nya ärenden för handläggning... 7 Bevakning... 7 Kontakter... 7 Skyddade handlingar... 7 Personuppgifter i diariet... 8 Objekt, projekt, arbetsgrupp... 8 Förvaring... 8 Registrera Kontakter... 9 Förtroendevalda... 9 Handläggning Expediering Tjänsteskrivelser Inlämningstider Sektorsövergripande ärenden Bevakning Remiss Kallelse och föredragningslista Ansvar och rutiner... 12

3 3(17) Föredragningslistan och kallelsens innehåll Tillkommande ärenden Val av handlingar Tid för utskick Protokoll Yrkanden Ansvar och rutiner Lagens krav på innehåll När nämndens beslut skiljer sig från förslaget Gemensamma paragrafer Anteckning till protokollet Justering Expediering av beslut Uppdrag till kommunchefen/förvaltningen/sektor Delegeringsbeslut Checklista Rehab-ärenden Ordlista... 17

4 4(17) Hantering av post Postöppning All inkommande post, papperspost och e-post, ska öppnas samma dag den kommer in. Allmänna handlingar ska ankomststämplas på handlingen. Detta gäller även personadresserad post till enskilda tjänstemän och förtroendevalda. E-postmeddelanden som rör ett ärende sparas från Outlook på aktuellt ärende i ärendehanteringssystemet, skrivs ut och läggs i akten. Inom varje sektor eller enhet skall en person vara utsedd att ha huvudansvar för att offentlighetsprincipen följs och att post, e-post och fax öppnas och hanteras på rätt sätt. Denna person svarar också för att all papperspost blir öppnad och registrerad. För att minska sårbarheten bör ytterligare minst en person vara insatt i arbetet. Den enskilde tjänstemannen ansvarar själv för att e-post registreras i diariet. Förtroendevalda kan få post och e-post i till sin hemadress och är ansvarig för att det som är allmänna handlingar registreras i diariet. Målsättning: Central postöppning införs. All post av betydelse öppnas centralt, registreras och skickas digitalt till ansvarig person. Fullmakt Varje anställd och förtroendevald som får post till Kungälvs kommun ska lämna fullmakt som innebär att post som är personadresserad får öppnas. Avsikten är att post som innehåller allmänna handlingar inte ska bli liggande oöppnad. Personadresserad post får inte öppnas utan fullmakt. Exempel på fullmakt finns i bilaga 1. E-post vid frånvaro Om man är förhindrad att läsa e-post mer än en dag måste man aktivera frånvarohanteraren. Det finns två alternativ för frånvarohantering: Jag är inte i tjänst för tillfället och kommer alt1/alt 2 Alt 1. inte att läsa min e-post förrän xx/xx 20xx då jag är åter Alt 2. endast att läsa min e-post sporadiskt fram till den xx/xx 20xx då jag är åter. Är ditt ärende brådskande ber jag dig kontakta person/enhet via telefonnummer 0303-xx xx xx eller e-post kungalv.se Hälsningar Förnamn Efternamn titel Kungälvs kommun

5 5(17) Detta är reglerat i Riktlinjer för e-post som finns på intranätet. Spridning av e-postadresser Allmänheten bör vid inledande kontakter i första hand hänvisas till kommunbrevlådan kungalv.se). Etablerade kontakter sker naturligtvis genom brev direkt till den personliga e- brevlådan. På brevpapper, faxmallar, tjänsteskrivelser med mera ska kommunbrevlådans adress anges. Feladresserad post Feladresserad post ska ankomststämplas och registreras för att sedan sändas till rätt sektor som handlägger ärendet. E-post som kommit till fel instans registreras och sänds vidare elektroniskt. Mottagaren bör via e- post meddela den ursprungliga avsändaren att förvaltningen tagit emot meddelandet. Anledningen till att posten och e-posten skall registreras där den kommer in är att minska risken för att post kommer på avvägar. Felsänd post till externa myndigheter ankomststämplas och skickas till rätt adress. Adressering handläggning Det är innehållet i de inkommande handlingarna som avgör vilken instans som ska handlägga ärendet. Detta gäller till exempel när en skrivelse är adresserad till nämnden men uppenbarligen rör en verkställighetsfråga. Förvaltningen (berörd sektor) ska då handlägga frågan. I sådana fall behöver inte heller handlingen översändas till ordföranden eller övriga förtroendevalda för kännedom. Rutin för registrator: Handlingar som bedöms vara av intresse för kommunstyrelsen registreras med (bland annat) kommunstyrelsen som mottagare. Nämndsekreteraren kan då söka fram en lista med inkomna skrivelser som bifogas kallelsen. Anbud Anbud till kommunen bör adresseras till eller lämnas direkt till Upphandlingsenheten. Om det kommer in anbud till sektorn ska dessa direkt överlämnas oöppnade till Upphandlingsenheten. (Mera finns att läsa i Inköpsinstruktioner från 1997)

6 6(17) Ärenderegistrering Syftet med en välordnad dokumentation är att uppnå kvalitet i verksamheten. Om det går att följa ett ärende ges myndigheten möjlighet att följa upp, utvärdera och återanvända informationen. Rättssäkerhet, insyn och lagens krav kring allmänna handlingar i ett ärende är andra sådana aspekter. Ansvarig Kommunledningssektorn har det övergripande funktionsansvaret för ärendehanteringen. Dessutom ska varje sektor ha en person som är ansvarig för/behjälplig med sektorns registrering. Även lokala enheter, såsom skolor, förskolor, servicehus, gruppboenden, fritidsanläggningar och liknande ska ha rutiner för registrering och dokumenthantering, liksom utsedd ansvarig tjänsteman. Vem registrerar? För sektorerna finns en eller ett par registratorer som lägger upp ärenden och sköter registreringen. En begränsad krets verkar för enhetlighet i registreringen, en snabb hantering och överblick över aktuella ärenden. Handläggarna registrerar saker som tillhör i sina ärenden såsom; tjänsteskrivelser, utgående brev, inkommen och utgående e-post, noteringar och anteckningar av olika slag samt information om telefonsamtal, möten och liknande. Vad ska registreras? Huvudregeln är att allmänna handlingar ska registreras. Varje sektor kan upprätta riktlinjer för hur olika typer av sektorsspecifika handlingar ska hanteras. Allmänna handlingar som är hemliga måste ovillkorligen registreras enligt Offentlighets- och sekretesslagen med undantag för handlingar inom hälso- och sjukvården (patientjournaler) samt handlingar i socialtjänstens personakter. Syftet med registreringen är att hålla ordning på handlingar samt övrig information. Inbjudningar till kurser och konferenser, cirkulär och liknande kan registreras på postlistan för att vara åtkomliga för alla. Anbud Inkomna anbud blir allmänna vid den tid som bestämts för öppnandet och ska registreras i samband med detta. Anbuden betraktas vanligtvis som hemliga till dess upphandlingen är avslutad. Upphandlingsenheten svarar för denna hantering. Hur ska registrering ske? Allmänna handlingar ska om möjligt registreras i diariet samma dag som de upprättas, inkommer eller expedieras. Uppgifter som måste fyllas i är: Datum när handlingarna inkom eller upprättades Diarienummer Från vem handlingarna inkommit eller till vem de expedierats (se avsnitt om kontakter) I korthet vad handlingarna/ärendet handlar om (ärendemening) Rubrik på ärendet Med rubrik på ärendet avses en kortfattad beskrivning av ärendets innehåll. En välformulerad ärendemening gör det lättare att förstå vad ärendet handlar om och ger en effektivare och snabbare återsökning. Ärendemeningen ska så väl som möjligt täcka ärendets gång. Undvik att börja ärendemeningen med ord som beträffande, rörande och angående.

7 En ärendemening får endast ändras i nödfall, till exempel om ett ord är felstavat. För rutinärenden är det lämpligt att använda färdiga grundformuleringar. Rubrik på handlingar/händelser (dokument) i ärendet Även handlingar/händelser (dokument) i ett ärende måste ha en beskrivande rubrik som tydligt visar innehållet i dokumentet. Det är viktigt att tänka på att en handlings rubrik inte alltid speglar innehållet i handlingen. Nya ärenden för handläggning 7(17) Registrator lägger upp ett nytt ärende och skickar det elektroniskt till berörd sektorschef som fördelar ärendet till handläggare. Handläggaren sköter själv registreringen i sina ärenden och när handläggaren är klar med ärendet avslutar handläggaren ärendet. Därefter gör registratorn en kontroll och kan avsluta ärendet. Rutin för registrator: en gång i veckan skall alla ärenden som har status avslutad av handläggare sökas ut och avslutas. Rutin för sektorschef: dagligen kontrollera om nya ärenden finns för fördelning. Bevakning När registrator lägger upp ett nytt ärende ska bevakning läggas på ärendet. Denna används sedan för uppföljning. Bevakning ska alltid läggas även om det inte finns ett sista svarsdatum. På handläggarskrivbordet i ärendehanteringssystemet har handläggaren en lista på sina bevakningar. Två veckor före bevakningsdatum markeras bevakningen med en gul klocka, en vecka före bevakningsdatum blir klockan röd. Rutin för registrator: en gång i månaden söka ut förfallna bevakningar och följa upp om ärendet handlagts. Vid uppföljningen görs något av följande; ärendet avslutas, ny kontakt tas med handläggaren eller så ändras bevakningsdatum beroende på ärendets status. Kontakter Se avsnitt om Kontakter. Skyddade handlingar Hemliga handlingar ska registreras på ett sådant sätt att uppgifter som är sekretesskyddade inte avslöjas. I ärendehanteringssystemet kan sekretessbelagda uppgifter döljas för obehöriga med hjälp av olika behörighetskoder. Uppgifterna i diariet är offentliga. Originalhandlingen måste alltid stämplas med sekretesstämpel. På stämpeln ska alltid sekretessparagraf anges. Även handlingar som innehåller uppgifter som skall skyddas enligt personuppgiftslagen kan skyddas genom att använda behörighetskod i ärendehanteringssystemet.

8 Personuppgifter i diariet Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera uppgifter om enskilda utan att de lämnat sitt samtycke. Det finns undantag från huvudregeln då samtycke inte krävs. Ett exempel på detta är när en myndighet måste registrera en personuppgift för att fullgöra en rättslig skyldighet, exempelvis registrera allmänna handlingar. Endast uppgifter som är relevanta för ärendet får föras in. Personnummer får endast registreras när det krävs för att garantera en säker identifiering eller av annan anledning är klart motiverat. 8(17) Vi får lämna ut uppgifter som omfattar personuppgifter ur diariet, eftersom regelverket om utlämnande av handling tar över personuppgiftslagens regler. Om vi misstänker att uppgifterna kommer att användas på ett sätt som strider mot personuppgiftslagen, kan vi neka att lämna ut. Beslut om att neka utlämnande av sådana uppgifter är reglerat i respektive nämnds delegeringsordning. Objekt, projekt, arbetsgrupp Objektsregistrering Ett objekt är oftast ett fysiskt eller geografiskt begrepp, till exempel en fastighet, en anläggning eller ett markområde. I många verksamheter förekommer ärenden som rör ett speciellt objekt, och det är praktiskt att samtliga ärenden som avser objektet hålls samman. Det är viktigt att även vid objektsregistrering ge varje separat ärende ett unikt nummer, motsvarande diarienummer, diariebeteckning samt objektsbeteckning. För varje objekt skapas en dossié där samtliga ärenden som rör ett visst objekt arkiveras. Inom dossién sorteras de olika ärendenas akter kronologiskt. Projekt Ett projekt är ett tydligt definierat uppdrag, ofta med avgränsad budget som följer kommunens projektorganisation. Det är vanligt förekommande att projektgruppen består av medlemmar från olika verksamheter och/eller myndigheter. Eftersom handlingar normalt blir allmän när man skickar den över myndighetsgränsen bör man vara extra uppmärksam på hur offentlighetslagstiftningen ska tillämpas. Ett undantag från huvudregeln utgör de utkast eller andra handlingar som skickas iväg uteslutande för granskning och samråd inom eller utom projektet. Dessa räknas inte som allmänna handlingar trots att de har expedierats. Andra exempel på handlingar som inte är allmänna är interna mötesanteckningar som inte tillför ärende sakuppgifter, följebrev etc. Exempel på handlingar som bör diarieföras; Projektdirektiv/uppdragshandling Projektdefinition Projektplaner Beslut Avtal Del- och slutrapporter Observera att handlingar i en upphandling alltid ska diarieföras som ett eget ärende i diariet. Förvaring Handlingar i ett ärende, som ska arkiveras i pappersform, placeras i aktomslag i samband med registreringen och förvaras så under handläggningen. Syftet är att skydda handlingarna.

9 Registrera Kontakter För att undvika dubbla upplägg av kontakter har rättigheten att lägga upp olika typer av kontakter begränsats, se nedan. Innan man lägger in en kontakt ska man söka för att kontrollera att kontakten inte redan finns registrerad. Kontakttyp Läggs upp av Används Företag Administratör, huvudregistrator, internt för sektor och enhet samt externt registrator för företag, myndigheter och partier 9(17) Kontaktperson extern Administratör, huvudregistrator, registrator är kopplad till externt företag eller myndighet Kontaktperson intern Administratör, huvudregistrator är kopplad tillsektor eller enhet inom Kungälvs kommun Privatperson Administratör, huvudregistrator, registrator När man vill registrera en privatperson. Detta bör undvikas med anledning av personuppgiftslagen (PuL) Oregistrerad kontakt Alla För att registrera privatperson. Man kan inte söka oregistrerad kontakt men kontaktuppgiften följer med ärendet När det rör sig om privatpersoner ska dessa undvika att sparas i kommunens register i enlighet med Personuppgiftslagen, PuL. När man skapar ett ärende väljer man att lägga upp privatperson som kontakt och väljer aktuell roll, t ex avsändare eller mottagare. För att sedan få med sig den personens uppgifter när man registrerar i ärendet väljer man också att lägga den personen som en part i ärendet, där man väljer sökande. Interna kontakter När man lägger upp interna kontakter används fälten; förnamn, efternamn, titel, direkttelefon, mobil, e-post. Förtroendevalda Förtroendevalda läggs upp av behöriga på enheten för kommunkansli och juridik. Aktuella fält att fylla i för förtroendevalda är; Fält Kommentar Förnamn Efternamn Partibeteckning skall skrivas efter namnet Kön För att kunna ta ut statistik Personnummer För att kunna ta ut statistik Telefonnummer ej offentliga kontakter läggs i fliken Kommentarer E-postadress kungalv.se) Förtroendevalda läggs upp med kategorierna politiker och intern samt kopplas till partiet under fliken relationer. Rutin för alla: Innan en kontakt registreras ska man söka på namnet för att kontrollera att kontakten inte redan finns registrerad.

10 Handläggning Inkomna nya ärenden fördelas via sektorschefen till handläggare eller, i vissa fall, direkt till handläggaren. Handläggare kan lätt nå sina ärenden i ärendehanteringssystemet (Mina öppna ärenden i vänstermenyn alternativt anpassat skrivbord ). Alla nya ärenden läggs upp av registrator. I övrigt kan varje handläggare själv registrera i sina ärenden. 10(17) Rutin för handläggare: dagligen kontrollera om det finns obesvarade dokument. Expediering När ett dokument ska skickas till intern eller extern mottagare måste handläggaren välja expediera i kontextmenyn för att handlingen ska få status diarieförd. (OBS! Gäller inte tjänsteskrivelse, se nedan.) Tjänsteskrivelser Förvaltningen ska lämna en tjänsteskrivelse för den politiska behandlingen i en instans. Tjänsteskrivelser ska skrivas i mall som finns i ärendehanteringssystemet. Texten under rubriken Sammanfattning ska kunna flyttas till protokollet och sammanfatta ärendet så att texten kan läsas fristående, se bilaga 2. Förslag till beslut ska formuleras i hela meningar. Eftersom texten från sammanfattning och beslutsförslag överförs från tjänsteskrivelsen till protokollet har nämndsekreterarna i uppdrag att, i dialog med handläggaren, granska både språk och formalia i tjänsteskrivelserna. Vid behov skickas tjänsteskrivelsen tillbaka för komplettering eller åtgärd. Handläggaren ska i tjänsteskrivelsen ange vem/vilka beslutet ska expedieras till och vem/vilka som ska få beslutet för kännedom. Om till exempel en tjänsteskrivelse eller rapport ska bifogas beslutet ska detta också anges i expedieringsfältet. Varje handläggare ansvarar för att de tjänsteskrivelser och eventuella andra handlingar som ska bifogas nämndens kallelse finns inlagda i ärendehanteringssystemet. I behandlingsplanen anger handläggaren vilka instanser som skall behandla ärendet. När tjänsteskrivelsen är klar skickas den till berörd sektorschef för godkännande och vid behov för kännedom till verksamhets-/enhetschef (Kontextmenyn Sänd för godkännande). När sektorschefen godkänt tjänsteskrivelsen är den klar att bifogas kallelsen. Tjänsteskrivelsen ska undertecknas av sektorschef och enhets-/verksamhetschef. Tjänsteskrivelsen behöver inte vara undertecknad innan den sänds ut med kallelsen. Handläggaren ansvarar för att en undertecknad originalhandling lämnas till registrator för aktläggning. Inlämningstider Enheten för kommunkansli och juridik upprättar årligen en planeringskalender med datum och tid för när ett ärende ska anmälas till sammanträde. De tider som anges för anmälning av ärenden och för inlämning av handlingar måste följas. Detta är avgörande för en effektiv ärendehantering och en god arbetsmiljö. Handläggare som inte kommer i tid med sina handlingar får begära särskild tillåtelse av ordföranden för att ärendet ska med på dagordningen. Handläggaren måste också ansvara för att handlingarna kopieras upp alternativt sänds ut till ledamöterna.

11 11(17) Checklista: 1. Skapa nytt dokument 2. Välj dokumenttyp Tjänsteskrivelse och mall Tjänsteutlåtande 3. Välj behandlingsplan 4. Klicka på slutför och skriv färdigt tjänsteskrivelsen 5. Skriv ut ett original för underskrift av enhets-/ verksamhets chef och sektorschef 6. Välj Sänd för godkännande (kopia till berörd verksamhets-/enhetschef) 7. Lämna ett undertecknat original till registrator för aktläggning Målsättning: Elektroniska signaturer används för undertecknande Sektorsövergripande ärenden Ett ärende som baseras på flera instansers yttranden, till exempel vid remiss, ska beredas och sammanfattas av förvaltningen inför behandling i nämnden. Ansvarig sektor upprättar en samlande tjänsteskrivelse, som redovisar ärendet och remissvaren. Eventuella skillnader i remissinstansernas synpunkter ska framgå tydligt. Skrivelsen ska innehålla en sammanvägd bedömning och förslag till beslut. Avsikten är att genom handläggningen uppnå högre kvalitet i beslutsunderlaget. Inga handlingar utöver den sammanfattande skrivelsen behöver normalt sändas ut. Bevakning På handläggarens startsida/skrivbord framgår vilka bevakningar som finns från registrator eller sektorschef. Två veckor före bevakningsdatum markeras bevakningen med en gul klocka på ärendehanteringssystemets skrivbord, en vecka för bevakningsdatum blir klockan röd. Remiss Ärenden som skickas på remiss inom eller utom förvaltningen registreras i ärendehanteringssystemet. Härifrån kan man enkelt få besked om till exempel vilka remisser som utgått från förvaltningen, vilka som inkommit och till vem, datum för påminnelse samt när svar på remissen inkommit. Såväl den som remitterar som den som mottar remissen kan söka i systemet. Vid remisser inom myndighetsgränsen väljer ansvarig handläggare de som ska svara på remissen och sätter dem som medhandläggare.

12 12(17) Kallelse och föredragningslista Ansvar och rutiner Ordföranden ansvarar för kallelsen. Enheten för kommunkansli och juridik upprättar årligen en planeringskalender med tider för inlämning av ärende, möte för fastställande av föredragningslista (presidieberedning) och sammanträde. Föredragningslistan och kallelsens innehåll Av kallelsen ska framgå vem som är ordförande respektive sekreterare samt när och var sammanträdet ska vara. Kallelsen behöver inte undertecknas. Föredragningslistan innehåller de ärenden som ska behandlas på instansen, diarienummer och vem som är föredragande. Närmare information om mallen för kallelse och föredragningslista finns i bilaga 3. Tillkommande ärenden För att de förtroendevalda i alla instanser skall kunna vara insatta i ärenden som behandlas under mötet skickas kallelse ut. Extra ärenden utöver föredragningslistan bör därför undvikas. Handläggare som har tillkommande ärenden ansvarar för att handlingarna kopieras upp alternativt sänds ut till ledamöterna. Val av handlingar Urvalet av vilka handlingar som ska sändas med i ett ärende görs av handläggaren, som bäst kan avgöra vilka handlingar som nämnden behöver. Viktigt är att informationsmängden begränsas i syfte att koncentrera informationen samt minimera mängden papper. I ärenden med sekretess läggs handlingarna i normalfallet på bordet under sammanträdet. Tid för utskick Utskick av handlingar sker vid tidpunkt som regleras i lag eller i nämndens reglemente. Kallelsen, inklusive bilagor, publiceras på intranätet 5-6 dagar före sammanträdet och på hemsidan 2 dagar före sammanträdet. Undantag: kommunfullmäktiges kallelse publiceras på hemsidan 1 vecka innan sammanträdet, sociala myndighetsnämndens och överförmyndarnämndens kallelser publiceras inte alls. Sammanträdeshandlingar som publiceras på hemsidan eller som skickas över myndighetsgränsen blir i och med detta allmänna. Målsättning: Kallelsen distribueras enbart digitalt.

13 13(17) Protokoll Yrkanden Yrkanden bör lämnas skriftligt till nämndsekreteraren, helst elektroniskt, senast under sammanträdet. För utformning av yrkanden och propositioner, se bilaga 4 Ansvar och rutiner Ordföranden ansvarar för protokollet. Protokollet skrivs efter mall i ärendehanteringssystemet. Texten från tjänsteskrivelsen (under rubrikerna Sammanfattning och Förslag till xxx) flyttas elektroniskt till protokollet och utgör grund för paragrafen. Lagens krav på innehåll Enligt kommunallagen ska protokoll från möten med kommunfullmäktige och nämnderna innehålla: Framlagda förslag och yrkanden I vilken ordning ordföranden lagt fram förslag till beslut Omröstningar och utfallet av dessa Vilka beslut som fattas Vilka ledamöter som deltagit i besluten och hur de röstat Vilka reservationer som anmälts mot besluten För protokoll från utskott finns ingen reglering i kommunallagen. Protokoll måste dock föras över de ärenden där utskottet varit beslutande, enligt delegation från nämnden. I ärenden där utskottet varit beredande organ inför nämnden kan enklare anteckningar väljas. Ett minimikrav är att det av dessa anteckningar ska framgå vilka som deltagit (både förtroendevalda och övriga) vid behandlingen av ärendet samt närvarotiden för förtroendevalda. Detta för att man i efterhand ska kunna avgöra frågan om jäv, dels för att vid behov kunna reglera arvodet. När nämndens beslut skiljer sig från förslaget I de flesta fall då nämnden fattar ett annat beslut än det som förvaltningen eller utskottet föreslagit, skrivs endast nämndens beslut i klartext i protokollet. Förvaltningens förslag återfinns oförändrat i tjänsteskrivelsen och utskottets i protokollet från det beredande mötet. Gemensamma paragrafer Rapporter Mera omfattande rapporter av typen utvärderingar, rapporteringar i verksamhetsfrågor och uppföljningar av nämndens verksamhet redovisas i separata paragrafer. Muntliga och skriftliga rapporteringar i mindre viktiga ärenden kan däremot samlas i en gemensam paragraf under rubriken Rapporter. Anmälan av delegeringsbeslut En huvudprincip är att alla beslut som fattas med stöd av delegering enligt kommunallagen ska anmälas till nämnden. Delegeringsbeslut ska redovisas så att varje individuellt beslut kan härledas. Redovisningen ska innehålla: diarienummer ärendemening

14 14(17) datum för beslutet vem som fattat beslutet (delegat) Beslut som vidaredelegerats från sektorschef till tjänsteman ska anmälas till sektorschefen. Dessa beslut ska också anmälas till nämnden på samma sätt som övriga delegeringsbeslut. Läs mer under rubriken Delegeringsbeslut Redovisningen av delegeringsbeslut kräver ingen tjänsteskrivelse, utan skrivs direkt i form av en protokollsparagraf, se bilaga 5. Klagotiden börjar löpa då bevis om justeringen av protokollet har anslagits på kommunens anslagstavla. De beslut som utskotten fattar på delegation från nämnden anmäls genom att utskottsprotokollen förtecknas i nämndens protokoll. Anteckning till protokollet Anteckning till protokollet skall lämnas snarast efter sammanträdet, dock senast i samband med justering. Anteckningen läggs som en bilaga till beslutsparagrafen. Justering Justering ska enligt kommunallagen ske inom två veckor (14 dagar) från sammanträdesdagen. Justering inom Kungälvs kommun bör ske inom en vecka. Justering bör kunna ske i direkt anslutning till mötet, vad gäller ärenden som direkt berör enskilda och där ett snabbt besked är av stort värde, till exempel bygglov, miljöärenden med fler. Justeringsmän anges på protokollets förstasida. Målsättning: Hela protokollet justeras normalt sett i direkt anslutning till mötet. Omedelbar justering Vid omedelbar justering av en paragraf bör beslutstexten, innan sammanträdet avslutas, redovisas skriftligt eller om detta inte är möjligt, läsas upp av ordföranden. Om förslaget godkänns, tillfrågas nämnden om paragrafen kan förklaras omedelbart justerad. Beslut om omedelbar justering skall framgå av protokollsparagrafen. Paragrafen ska undertecknas av ordföranden och justeraren/justerarna under eller i omedelbar anslutning till sammanträdet. Kan inte paragrafen justeras samma dag bör den justeras påföljande dag. I annat fall kan inte uttrycket omedelbar justering anses uppfyllt. Expediering av beslut Handläggaren ska ange på tjänsteskrivelsen vem eller vilka ärendet ska expedieras till. Nämndsekreterare bör bevaka att person(er) inte saknas och vid behov komplettera. Den aktuella paragrafen och eventuellt underlag sänds normalt sett ut utan något speciellt utdragsbestyrkande. Bestyrkande kan dock krävas vid expediering till exempelvis länsrätten och vissa andra myndigheter utanför kommunen. Om till exempel en rapport eller tjänsteskrivelse ska bifogas beslutet ska detta anges i expedieringsfältet.

15 15(17) Rutin för nämndsekreterare: Ange datum för expediering i en anteckning på instansens sammanträdesdag i Public 360 o Expediering internt sker elektroniskt. När beslutet skickas till handläggaren ska nämndsekreteraren meddela om beslutet innebär någon form av aktivitet, till exempel handläggning eller yttrande. Expediering externt sker i första hand elektroniskt Uppdrag till kommunchefen/förvaltningen/sektor Nämndsekreterare går igenom protokollet med huvudregistrator som vid behov lägger upp ett nytt ärende. Ett beslut som medför ett uppdrag till någon av ovanstående skall gå att följa upp genom att huvudregistratorn sätter en bevakning med kommentaren Uppdrag till.

16 16(17) Delegeringsbeslut Beslut som fattas med stöd av delegering skall anmälas till nämnden. Nämnden bestämmer själv hur och när detta skall ske (se nämndens delegeringsordning). Enligt kommunallagen kan en nämnd om den uppdrar till en förvaltningschef inom den egna nämndens verksamhetsområde att fatta vissa beslut, även medge att förvaltningschefen i sin tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. Detta kallas vidaredelegering. Beslut som fattats på grund av vidaredelegering skall anmälas till förvaltningschefen. Förutom anmälan till chef skall beslutet även anmälas till nämnden. (Se nämndens delegeringsordning) Checklista Skapa nytt dokument Välj dokumenttyp Utgående Välj behandlingsplan (Instans Delegeringsbeslut Kommunstyrelsen) Lägg till filen och klicka på slutför Välj Expediera i kontextmenyn Lämna ett undertecknat original till registrator för aktläggning Rehab-ärenden För rehab-ärenden finns en särskild funktion som endast tjänstemän på personalsektionen har tillgång till. I de fall en chef har ett rehabärende delar personalsektionen ut rättighet till berörd chef att arbeta i ärendet.

17 17(17) Ordlista Dokument Dokumentkort Fil Ärende Kontakt företag Kontakt kontaktperson Kontakt oregistrerad Kontakt privatperson Expediering Kontextmeny Registrering Diarieföring Instans Behandlingsplan Dokumentkort och filer En sida som innehåller information om Dokumentet. T ex ansvarig person, dokumentnamn, antal filer Ett elektroniskt dokument (handling), t ex brev, tjänsteskrivelse eller rapport Samling av handlingar som hör ihop och tillsammans bildar ett ärende. Varje ärende har ett diarienummer som gör det lätt att identifiera. Kan vara myndighet, avdelning, parti etc. dit kontakter knyts Kontaktpersoner är knuten till ett företag, en myndighet eller liknande och kan vara intern, extern eller politiker Privatpersoner som förekommer som kontakter i ärenden. Enligt PuL registrerar vi inte personuppgifter på privatpersoner. En oregistrerad kontakt sparas inte i vårt kontaktregister. Kontakt som lämnat godkännande till registrering eller som måste kunna vara sökbar. Ändamålet med behandlingen ska väga tyngre än den enskildes intresse av integritetsskydd. (PuL) När en handling, t ex ett brev, är färdig väljer man Expediering i kontextmenyn. Handlingen (filen) blir då offentlig. Rubriktexten på ärende, dokument, kontakt, projekt osv. Kontextmenyn är alltid den största texten på sidan. Inkommen eller utgående handling som är av tillfälligt intresse och som inte är av sådan vikt att den behöver vara sökbara i diariet under längre tid registreras men kopplas inte till diariet. Registreringen av en inkommen eller utgående handling kallas diarieföring. Vid diarieföringen antecknas datum, handlingens typ, innehåll, avsändare eller mottagare med mera, samt vid behov till vilket ärende handlingen hör. Beslutande instans. Hos oss är det kommunfullmäktige, nämnd eller utskott Beslutsvägen för tjänsteskrivelsen eller delegeringsbeslutet till nämnd

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2008-05-14 Beslutat i kultur- och fritidsnämnden den 15 oktober 2008 7 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Innehållsförteckning Inledning... 2 Postöppning... 2 Personadresserad post... 2 E-post... 3 Registrering...

Läs mer

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering.

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering. 1 INLEDNING Styrdokumentets syfte är att fungera som en instruktion för hur ärendeflödet i kommunens nämnder och förvaltningar i normalfallet ska se ut. Viktiga mål är att medborgarnas insyn i den kommunala

Läs mer

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2005:1-100 STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN ANTAGET AV KS 2005-05-09 61 1 1 Inledning Detta styrdokument är en instruktion för hur ärendeflödet

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-09-25 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TFN-2013-1574 Dpl 01 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen,

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m.

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. 1 Ansvar Riktlinjerna för posthantering och diarieföring

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar

Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar Östersunds kommun Revisionsrapport November 2010 Tove Färje Innehållsförteckning

Läs mer

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, 0221-670010 sven-ake.lagerkvist@vmkfb.se PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande

Läs mer

Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun

Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun Författningssamling Antaget av kommunfullmäktige, 2004-09-30 159 Senaste ändring: 2008-09-25 134 Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun Syftet med denna policy är att skapa gemensamma rutiner

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun. Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun. Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson 1 Innehållsförteckning Sid Inledning Syfte 2 Begreppet Allmän handling

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2008 Nr 10 Reglemente för sociala myndighetsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 9 oktober 2008 227 Gäller fr.o.m. den 1 november 2008 Reviderad KF 2007-03-01

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

3. Registrering/diarieföring och ärendehantering

3. Registrering/diarieföring och ärendehantering ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 3. Registrering/diarieföring och ärendehantering Innehållsförteckning Registrering/diarieföring och ärendehantering... 2 Diarium... 2 Dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem...

Läs mer

Rutiner för synpunktshanteringen

Rutiner för synpunktshanteringen RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Styrdokument för den Kommunala nämndadministrationen i Åstorps kommun 2010 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 juni 2010, 62. Dnr 2010-177.

Styrdokument för den Kommunala nämndadministrationen i Åstorps kommun 2010 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 juni 2010, 62. Dnr 2010-177. Styrdokument för den Kommunala nämndadministrationen i Åstorps kommun 2010 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 juni 2010, 62. Dnr 2010-177. Dokumentnamn: Styrdokument för Åstorp_ver6_antaget_20100621_kf.doc

Läs mer

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Annbritt Ulfgren Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinje för användning av e-post, kalender

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Riktlinjer gällande telefon och e-post hantering i Kungälvs kommun

Riktlinjer gällande telefon och e-post hantering i Kungälvs kommun Riktlinjer gällande telefon och e-post hantering i Kungälvs kommun Antagna av förvaltningsledningen den 2012-03-05 Gäller för alla anställda i Kungälvs kommun Dokumentsansvarig: Chef för kultur och samhällssektorn

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(12) Riktlinjer för dokumenthantering i c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer 2010 2010-04-06 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Offentlighetsprincipen...3 Handlingar...4 Vad är en allmän handling?...4 Förvaras...4 Inkommen

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

PLATINA 1(25) Grunderna i Platina

PLATINA 1(25) Grunderna i Platina 1(25) Grunderna i Platina 2(25) INNEHÅLLSFÖRTECKNING STARTA PLATINA------------------------------------------------------------------------------- 4 Genväg -----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen För åtgärd senast den 31 januari 2014: am o 11 '^ Q Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen För åtgärd senast den 31 januari 2014: am o 11 '^ Q Kommunstyrelsen Tomelilla kommun ^cr Revisorerna 2013-11-05 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen För åtgärd senast den 31 januari 2014: am o 11 '^ Q Kommunstyrelsen Difflrifini' För kännedom till: Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Svedala Kommuns 1:24 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:24 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Riktlinjer för användning av extern e-post antagna av kommunstyrelsens arbetsutskott 1997-04-08, 61 Inledning Elektronisk post eller e-post, är ett smidigt, snabbt och effektivt

Läs mer

Registrering och dokumenthantering

Registrering och dokumenthantering Revisionsrapport* Registrering och dokumenthantering Kommunstyrelsen och nämnderna Marks kommun Oktober 2008 Marianne Wolmebrandt, certifierad kommunal yrkesrevisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Riktlinjer för e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Riktlinjer för e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan STYRDOKUMENT Diarienummer: Ö 2013/126 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2013-06-05 Giltighetstid: 2 år Riktlinjer för e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Riktlinjer Dokumenthantering Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (15) Riktlinjer för dokumenthantering Kommunfullmäktiges beslut 143/12. 1. Offentlighetsprincipen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA Fastställd av kommunfullmäktige 2002-11-11 76 Dnr KS 2002/0111 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen

Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz Lisa Åberg Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen Hallands hamnar, Halmstad, Halmstad Energi och Miljö AB, Destination Halmstad och Halmstad Näringslivs

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag att utreda dokumenthaneringen inom BUF slutredovisning av uppdrag om diarieföring och förslag till åtgärder beträffande arkivfrågorna 2010-05-17

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Revisionsrapport Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Uppvidinge kommun Fredrik Ottosson och Lisa Åberg Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga1 1.3 Avgränsning

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer