Hälsa och utveckling i småföretag Programverksamhet vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsa och utveckling i småföretag Programverksamhet 1997-2001 vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro."

Transkript

1 Hälsa och utveckling i småföretag Programverksamhet vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Rapport S1/02 ISSN X Programmet har pågått under fyra år från starten 1 augusti Utförare i programmet har varit Enheten för Hälsa och Utveckling i Småföretag (EHUS, även kallad Småföretagsenheten), vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. EHUS inrättades enligt ett särskilt avtal mellan Arbetslivsinstitutet och dåvarande Regionsjukhuset i Örebro med ekonomiskt bidrag från båda parter för att verka under en fyraårig kontraktstid. Huvudförfattare: Sten Bornberger-Dankvardt, programkoordinator Enheten för Hälsa och Utveckling i Småföretag (EHUS)

2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD SAMMANFATTNING INLEDNING BAKGRUND UPPDRAG, VISION OCH MÅLGRUPPER SMÅFÖRETAGEN OCH SMÅFÖRETAGANDET BILDEN AV SMÅFÖRETAGEN Småföretag definieras i vårt land vanligen som företag med under 50 anställda Nästan alla företag är små Var tredje förvärvsarbetande svensk arbetar i småföretag Det lilla företaget präglas starkt av ägarens egna kunskaper och värderingar Oro för personalen, ständig tidspress och osäkerhet inför framtiden stressar småföretagaren Frihetslängtan och att få pröva de egna vingarna är en viktig drivkraft för den som startar företag De största företagen dominerar inom varusektorn men småföretagen betyder mest i tjänstesektorn ARBETSMILJÖN I SMÅFÖRETAG Arbetsolycksfall Det kan vara mer riskfyllt att jobba i små företag än i större Sjukfrånvaron i småföretag är lägre än i större företag, men sjuknärvaron kan vara högre Arbetsorsakade besvär kan leda till utslagning i småföretag Ergonomin är sämre i de minsta företagen - variationen i arbetet motverkar besvär Buller och vibrationer i småföretag utgör fortfarande ett stort problem Kemisk exponering i småföretag kan vara hög där den förekommer Stressen kan vara hög i småföretagen, men man kan oftast påverka sin situation Småföretagare löper generellt sett inte större risk än andra att drabbas av hjärtinfarkt ARBETSMILJÖARBETET I SMÅFÖRETAG Storleken på företaget har betydelse för arbetsmiljöarbetet Trögt att komma igång med Systematiskt Arbetsmiljöarbete Regionala skyddsombud har en viktig uppgift som Instruktörer i SAM-arbete HÄLSA OCH LIVSSTIL I SMÅFÖRETAG Ytterst jag själv som avgör om jag har god hälsa Symtomen behandlas men problemen förblir olösta För småföretagare är hälsofrämjande positivt Företagarna känner sig ofta pigga och engagerade trots besvär Goda exempel är svåra att finna HÄLSOAKTÖRER Företagshälsovården och småföretagen har svårt att finna varandra MILJÖARBETET I SMÅFÖRETAG KÖNSPERSPEKTIV I SMÅFÖRETAGANDET Att starta företag är mer ett medel än ett mål för kvinnorna Det kan vara svårt för kvinnor att få EU-bidrag Kvinnor har svårt att försörja sig på sitt företagande Dubbelarbetande kvinnor kan löpa ökad risk för hjärtinfarkt Män jobbar mera övertid och kvinnor slarvar med maten Bra med ökad könsblandning

3 7. REDOVISNING AV PROGRAMMET INTERNT ARBETE REDOVISNING AV PROJEKT Traditionella mikroföretag Tillverkningsföretag Framtidsföretag Nystartade företag Övriga projekt STATISTIK OM SMÅFÖRETAGANDET METODER/VERKTYG FÖR MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖARBETE I SMÅFÖRETAG Branschundersökningar - uppläggning och genomförande Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM-arbete) i det lilla företaget Goda exempel Nätverk WORKSHOPS KONFERENSER/UTBYTE/KONTAKTER HANDLEDNING AV STUDENTER AVSTÄMNING MOT PROGRAM FÖR VERKSAMHETEN INFORMATIONS- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN DISKUSSION OCH REKOMMENDATIONER HAR PROGRAMMET GIVIT ÖNSKAT RESULTAT? VILKA NYA KUNSKAPER HAR FRAMKOMMIT? VAD KAN MAN LÄRA AV ERFARENHETERNA? VILKA REKOMMENDATIONER KAN GES INFÖR FRAMTIDA SATSNINGAR? VILKA NYA FORSKNINGSFRÅGOR HAR VÄCKTS? EKONOMISK AVSTÄMNING RAPPORTER OCH PUBLIKATIONER LITTERATUR OCH REFERENSLISTA

4 1. Förord Denna rapport redovisar den verksamhet och det utvecklingsarbete som bedrivits vid Enheten för Hälsa och Utveckling i Småföretag (EHUS) som etablerades vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Regionsjukhuset i Örebro under tiden 1 augusti 1997 fram till 31 juli år EHUS inrättades enligt ett särskilt avtal mellan Arbetslivsinstitutet och Regionsjukhuset i Örebro med ekonomiskt bidrag från båda parter för att verka under en fyraårig kontraktstid. En ledningsgrupp för EHUS etablerades med Peter Westerholm, Arbetslivsinstitutet som ordförande, Gun Carlsson, Arbetslivsinstitutet som sekreterare och Sten Bornberger-Dankvardt, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Örebro som föredragande och tillika programkoordinator. Syftet var att undersöka hur arbetsrelaterade hälso- och miljöfrågor hanteras i små företag, hur transaktionen av kunskaper och erfarenheter från en specialiserad enhet av typ EHUS, ingående i landstingets offentliga hälso- och sjukvårdsorganisation, kommer till stånd och omsätts till utveckling i företagen. Som viktiga värdekriterier sågs den påverkan och de nyttoeffekter som kunde fås till stånd hos tjänsternas konsumenter eller avnämare. Först som sist var det ett angeläget mål att få fram erfarenheter och kunskap om förutsättningarna för en offentlig sjukvårdshuvudman att organisera och utveckla ett utbud av tjänster inom området arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa till kategorin små företag. De båda kontraktsslutande parterna Arbetslivsinstitutet respektive Regionsjukhuset var redan tidigt medvetna om att ett viktigt utvecklingssteg var att följa EHUS utveckling med en s.k. formativ utvärdering. Med detta avses en utvärdering som syftar till förbättring av verksamhetens kvalitet i viktiga avseenden. Utvärderingen utformades följande detta övergripande mål och resulterade efterhand i att EHUS fick en tydligare kontur med verksamheten i ökande utsträckning knuten till operationella och utvärderingsbara mål. Avsikten var att göra EHUS kompetens och potential mera känd för de företag som anlitade och kom att anlita EHUS som expertorgan. Detta ledde också till ökade insikter om EHUSprogrammet hos landstingsledningen och hos andra utomstående intressenter. En viktig observation var att den ledde den till en ökad medvetenhet hos EHUS egna personal om EHUS uppgifter på de små företagens hälsomarknad, om de egna personliga arbetsuppgifterna och om behoven av egen kompetensutveckling på både kort och lång sikt. I de promemorior skrivna av Jan-Axel Kylén som ingår som rapportbilagor ett till tre redovisas hur utvärderingen var upplagd och dess resultat. Eftersom kompetensutveckling har varit något av en röd tråd i EHUS historia under den fyraåriga kontraktsperioden har bilaga 3 inriktats mot en diskussion av just kompetensbegreppet som en hörnsten i en organisations i detta fall EHUS omstöpning till en organisation där kvalitet och dess fortlöpande förbättring sätts som ett centralt verksamhetsmål. Frågan om EHUS är en bra organisationsform för tillhandahållande av offentliga tjänster till små företag på arbetsmiljöområdet kan besvaras jakande med tillägget att som förutsättning gäller att den skall kunna utveckla tjänster av en kvalitet som gör organisationen konkurrenskraftig och dess tjänster efterfrågade på marknaden. Frågan om verksamheten vid EHUS på kort sikt kan göras ekonomiskt självbärande är inte möjlig att besvara efter denna fyraåriga kontraktsperiod. En existens på en fri hälsomarknad är i grunden beroende av i vilken utsträckning organisationens tjänster efterfrågas och dess förmåga att svara mot marknadens / kundernas behov och förväntningar. För EHUS del har de erfarenheter som vunnits under denna fyraåriga kontraktstid visat att EHUS har goda möjligheter att etablera 3

5 sig som en kompetent och från småföretagens sida efterfrågad expertinstans på arbetsmiljöområdet. Dock synes det fortfarande osäkert om en helt marknadsberoende och genom marknaden helt finansierad organisation för närvarande kan prestera den kontinuerliga kvalitetsförbättring och den utveckling av kompetenser och arbetsmetodik som skett inom ramen för EHUS under denna fyraåriga projekttid. I varje diskussion om hur små företag skall försörjas med kompetenta arbetsmiljö och rehabiliteringstjänster förtjänar denna rapport från EHUS-programmet att läsas av alla som berörs av dessa spörsmål. I rapporten har i anslutning till den löpande texten inredigerats hänvisningar till litteratur och EHUS-programmets rapporter i fotnotsform. Dessutom finns en samlad rapport- respektive litteraturförteckning i kapitel 13 och 14. Stockholm i mars 2002 Peter Westerholm Professor emeritus Redaktör 4

6 2. Sammanfattning Vid EHUS (Enheten för Hälsa och Utveckling i Småföretag = Småföretagsenheten) har under åren pågått en programverksamhet med syfte att lyfta fram arbetsmiljöfrågorna i småföretagen, beskriva situationen, pröva nya angreppssätt i arbetsmiljöarbetet samt tillhandahålla metoder och verktyg anpassade till småföretagens behov så att utvecklingen mot en bättre arbetsmiljö för målgruppen påskyndas. Programverksamheten grundas på ett avtal mellan Arbetslivsinstitutet i Solna och Universitetssjukhuset i Örebro. Verksamheten har följts av utvärderare för att med hjälp av formativ metodik medverka till att enhetens prestationer gentemot småföretagen hela tiden förbättrats. Primär målgrupp under programperioden har varit mikroföretagen (<10 anställda) samt tillverkningsföretag, framtidsföretag och nystartade företag med upp till 49 anställda. Sekundär målgrupp är aktörer/intressenter som kan bidra till bättre hälsa och utveckling i småföretagen (exempelvis företagshälsovården, regionala skyddsombud, näringslivsaktörer, primärvården, utbildare, finansiärer och politiker). Småföretag definieras i vårt land som företag med under 50 anställda, samt inkluderar även vissa ekonomiska nyckeltal. De största företagen dominerar inom varusektorn medan småföretagen betyder mest i tjänstesektorn. Det finns skillnader mellan kvinnor och män i företagandet. Kvinnor väljer att starta verksamhet inom tjänster/service samt varuhandel, medan männens val är mera jämnt fördelade på olika sektorer. En större andel av männen har expansionsplaner och de har även en högre omsättning visade en enkätundersökning riktad till företag som startats Skillnader fanns också när det gällde hur man bedömde utvecklingsmöjligheterna. I Sverige utgör småföretagen drygt 99% av alla privata företag och sysselsätter 1/3 av arbetskraften. Andelen företagare utgör närmare 10 procent av de förvärvsarbetande. Frihetslängtan och att få pröva de egna vingarna är en viktig drivkraft för den som startar företag. Det lilla företaget präglas starkt av ägarens egna kunskaper och värderingar. Småföretagen är sårbara. Det finns sällan ekonomiska förutsättningar i de minsta företagen att klara av långtidsfrånvaro, storkunder som inte betalar i tid, stora investeringar eller liknande. Allas närvaro behövs. Följden blir att man går till jobbet även när man inte mår riktigt bra. Det ges då sämre möjlighet till återhämtning, vilket kan förvärra besvär eller sjukdom. Arbetsorsakade besvär och återkommande sjukskrivningar kan i ett senare förlopp slå hårt mot företagets och den enskildes ekonomi. I vissa småföretagsbranscher finns påtagliga arbetsmiljörisker. Exempel på sådana branscher/yrken är frisörer, bilplåtslagare, tandtekniker, billackerare, kemtvättare, restauranger, snickerier med flera. Få studier har genomförts i slumpvisa urval av småföretag, varför det kan vara svårare att uttala sig generellt om hälsoriskerna i småföretagen. Det förefaller dock vara så att tunga lyft och svåra arbetsställningar är generellt sett vanligare i små företag än i större. Färsk statistik över arbetsorsakade besvär från nacke, axlar, rygg visar genomgående högre siffror för sysselsatta inom typiska småföretagsbranscher. Stressen kan också vara hög i småföretagen. Exempel på Stressorer i det lilla företaget kan vara alldeles för stor arbetsbörda, brist på tid att göra jobbet bra (tidspress) och ekonomisk 5

7 press. I enkätundersökning i nya småföretag svarade 83 procent av företagarna att de alltid eller ofta arbetade på högvarv. Att småföretagandet är ett ensamarbete speglades också av svaret på frågan: Kan Du få hjälp om det kör ihop sig?, där nästan hälften svarade aldrig eller sällan. EU-statistiken ger vid handen att olycksfallrisken är mycket större i små än i stora företag, särskilt vad gäller olycksfall med dödlig utgång. Svensk statistik visar en likartad bild. Det är främst företag med 1-9 anställda med 6,7 procent av arbetskraften inom jordbruk, byggverksamhet och transport som svarar för 20 procent av olyckorna. Soloentreprenörer inom jordbruk, skogsbruk och fiske är kraftigt överrepresenterade bland arbetsrelaterade dödsfall. Huvudaktörerna vid hälsoproblem i småföretag är den offentliga sjukvården och företagshälsovården. Den typiske småföretagaren är intresserad av närmast omedelbar tillgänglighet och servicenivå från sjukvårdssystemet när hjälpbehov föreligger. För preventiva insatser som långsiktigt kan vara ett medel att förbättra arbetshälsan finns ett mycket begränsat intresse i småföretagen. På frågan Anser Du att de små företagen köper rätt tjänster från FHV (företagshälsovården) utifrån de behov ni själva ser att företagen har? svarade endast 28 procent av FHV-enheterna JA. FHV som svarade JA kännetecknades av att de hade en stark medicinsk profilering. Samtidigt tyder denna och tidigare undersökningar på att de små företagen inte är särskilt medvetna om vad företagshälsovården kan erbjuda utöver sjukvård och hälsokontroller. Det är trögt att komma igång med Systematiskt Arbetsmiljöarbete i småföretag. Vid Temos undersökning våren 2001 fann man att systematiskt arbetsmiljöarbete var fullt infört på en tredjedel av de svenska arbetsplatserna. Särskilt låg var andelen inom handeln och byggbranschen. Det är framförallt de minsta arbetsplatserna med 1-4 anställda som inte har påbörjat arbetsmiljöarbetet. Hälften ansåg att det systematiska arbetsmiljöarbetet kräver för mycket papper och dokumentation. För att underlätta arbetet har Småföretagsenheten utarbetat en metod och ett verktyg som gör att tre av fyra företag kan arbeta vidare på egen hand efter att ha fått hjälp i starten. Regionala skyddsombuden har utbildats till instruktörer och hjälper företagen att komma igång. I småföretagen finns även friskfaktorer som gör att brister i arbetsmiljön inte får samma genomslag i ökad ohälsa som man kan förvänta sig. Exempel på det är möjligheten att påverka, att man ingår i en liten grupp där alla behövs, man har kontakt med kunden och får direkt feedback, det finns en tydlighet i vilka arbetsprestationer som förväntas av den enskilde, arbetsuppgifterna kan vara ganska variationsrika, stämningen är familjär m.m. Enhetens kartläggning av småföretag inom tillverkningsindustrin visade att det miljömedvetna företaget ser arbetsmiljö, övrig miljö, produktionsteknik och ekonomi i ett helhetsperspektiv. Att aktivt satsa på miljön stärker företagets strategiska position och ökar konkurrenskraften på marknaden. Miljöfrågor berör alla och väcker engagemang. Förbättring av rutiner för sortering eller återvinning av avfall och reducering av utsläpp till luft eller vatten hade genomförts av drygt hälften. De faktorer som mest ansågs påverka att miljöaktiviteter startades var det egna intresset för hälsofrågor och miljökunskap samt krav från kunder och myndigheter. Då det gäller att väcka medvetenhet och att föra ut arbetsmiljökunskap till småföretagen är principen hjälp-till-självhjälp sannolikt den mest framgångsrika. Konsultens roll i det 6

8 sammanhanget är inte att göra jobbet utan att väcka intresset. Konsulten ska lära företagare och anställda att själva undersöka sin arbetsmiljö och att söka kunskap. Småföretagens medvetenhet väcks vid kontakter med arbetsmiljöinspektörer, regionala skyddsombud, företagshälsovårdspersonal, hälsorådgivare, arbetsmiljökonsulter och studenter. Men kanske ännu viktigare är kontakten med andra företagare (råd från en jämlike), de anställdas krav, information från leverantörer eller krav från kunderna. Programmet har gett nya kunskaper om hur man får småföretagen att delta i projekt- /förändringsarbete, i kartläggningsarbete, intervention, uppföljning/utvärdering. Hur rapporteringen bör göras. Hur metodutvecklingen ska bedrivas. Vi har fått till stånd internationellt erfarenhetsutbyte och konsensus i många småföretagsfrågor. Aktörssamverkan. Gemensamma kriterier när man väljer ut goda exempel. Effektmått. Allt har gett oss nya kunskaper som var för sig kan ses som små steg mot bättre kännedom om småföretagens hälso- och miljöfrågor. Som ett resultat av programmet kan vi märka ett ökat intresse för hälsofrågor hos småföretagare, studenter, journalister och småföretagsforskare. Vi kan mäta positiva hälsoeffekter i vissa projekt och vi vet mycket mer om småföretagens situation som vi delar med oss av via olika kanaler. Spridningen av resultaten i olika form kommer att fortsätta i flera år framåt och kommer att tillämpas i nya projekt. Man måste använda sig av många kanaler för att nå ut till småföretagen och kunna påverka dem mot ett hälsosammare företagande och leverne. Det är ett svårt arbete som lyckas först när man fått förtroende och respekt hos företagen. Småföretagsenheten har lyckats ganska bra med sitt uppdrag men är samtidigt en mycket begränsad resurs. Flera måste driva de här frågorna, inte minst småföretagen själva. Genom samarbete med hälsoaktörer ökar möjligheten att allt fler företag kan bli hälsosamma, livskraftiga och attraktiva som arbetsgivare. Programmets olika projekt har hittills resulterat i 30 rapporter, en bok och medverkan i flera andra böcker. För den som vill läsa valda avsnitt i rapporten rekommenderas en titt i innehållsförteckningen. Rubrikerna i kapitel 6 sammanfattar slutsatserna. En kort sammanfattning av respektive projekt redovisas i kapitel 7. Vi hoppas att läsningen blir intressant. 7

9 3. Inledning Medvetenheten och kunskapen om hur en hälsosam och utvecklande arbetsmiljö skapas är ofta otillräcklig, speciellt i småföretagen. Inte därför att småföretagare anser att det är mindre viktigt med en bra arbetsmiljö, utan för att tid, pengar och engagemang inte alltid räcker till för annat än ren produktion. Men när konkurrensen ökar kan dålig arbetsmiljö vara ett hinder. Företag som skapat förutsättningar för god hälsa och utveckling har också skapat förutsättningar för framgång och bidrar i förlängningen till ökad välfärd för oss alla. Syftet med programmet har varit att lyfta fram arbetsmiljöfrågorna i småföretagen, beskriva situationen, pröva nya angreppssätt i arbetsmiljöarbetet samt tillhandahålla metoder och verktyg anpassade till småföretagens behov så att utvecklingen mot en bättre arbetsmiljö för målgruppen påskyndas. Vi som under de fyra åren medverkat i programmet har varit: Anette Holm, Informatör Anna Andreasson, Informatör Anna-Lisa Hellsing, Ergonom Annika Gelin, Informatör Carina Ångman, Sekreterare Carl-Göran Ohlsson, Forskningsansvarig Görel Fredriksson, Miljöhandläggare Kenneth Malm, Beteendevetare Lars-Åke Karlsson, Arbetsmiljöingenjör Sofia Loodh, Miljösköterska Sten Bornberger-Dankvardt, Programkoordinator Ulf Millgårdh, konsult, Civilekonom Wenche Aslaksen, Sekreterare Åke Oliv, Arbetsmiljöingenjör Studenter från Örebro universitet och Mälardalens högskola har genomfört arbeten som bidragit till helhetsbilden av småföretagen. I ledningsgruppen för programmet har ingått: Professor emeritus Peter Westerholm, Arbetslivsinstitutet Professor Ewa Menckel, Arbetslivsinstitutet Klinikchef Edvard Lidén, Yrkes- och miljömedicinska kliniken Fd Klinikchef Gunnar Ahlborg jr Byrådirektör Gun Carlsson, Arbetslivsinstitutet Programkoordinator Sten Bornberger-Dankvardt, Småföretagsenheten Verksamheten har under programperioden följts av utvärderare: Jan-Axel Kylén, Kylén Utbildning AB, Stockholm Rapportens disposition Programmet har gjort det möjligt att finna de pusselbitar som saknades för att kunna presentera en bild av hälsan, arbetsmiljön och miljöarbetet i småföretagen. Vi har valt att disponera rapporten så att vi först beskriver uppdraget, för att sedan ge vår bild av situationen i småföretagen utifrån erfarenheterna i programmet varvat med tidigare kunskaper. Vi övergår sedan till en mer kvantitativ redovisning av programmet och avslutar rapporten med diskussion och rekommendationer för fortsättningen. 8

10 4. Bakgrund Det är svårt att få fram korrekt statistik om antalet småföretag och anställda. Många nya företag uppstår och andra läggs ned, rörligheten är stor. En kombination av eget företagande och anställning är vanligt förekommande. Den s.k. informella ekonomin växer. Vi kan ändå konstatera att sysselsättningen i småföretag (0-49 anst) inom EU visar en stigande trend sedan mitten av nittiotalet. Expansion av servicesektorn, outsourcing och tillväxt inom IT-sektorn uppges som orsaker. Småföretagen svarar idag för hälften av sysselsättningen enligt EU-statistiken. Det typiska företaget inom EU har i genomsnitt 6 anställda. 1 I Sverige utgör småföretagen drygt 99% av alla privata företag och sysselsätter 1/3 av arbetskraften. Andelen företagare utgör närmare 10 procent av de förvärvsarbetande. I september 2001 fanns det småföretag inom näringslivet. 2 De flesta av dessa, cirka företag (81%), hade ingen anställd. Enligt statistik från augusti 2001 fanns det företagare med anställda och utan anställda (sammanlagt företagare), dvs. varje företagare har i genomsnitt 1,8 företag. En småföretagare måste vara allkonstnär för att klara av att hantera problem som dyker upp. De är beroende av att personalen finns på plats och att de själva får vara friska. Produktionen går i första hand. Småföretagaren har intresse av att de anställda inte råkar ut för ohälsa eller skada till följd av arbetet men medvetenheten och kunskapen om hur man skapar en god arbetsmiljö är ofta bristfällig. Inom gruppen småföretag återfinns många kända riskyrken/riskbranscher som genererar både arbetsolycksfall och arbetsskador så som tidig förslitning. Exempel på sådana branscher är transport, restaurang, handel, städning, byggnation, bilreparation, bagerier, frisörer, kemtvätt m.fl.). Företag med minst fem arbetstagare ska enligt lag ha skyddsombud. I verkligheten är det färre än 25% av dessa företag som har ett skyddsombud och de regionala skyddsombuden har många gånger en tuff uppgift att hinna besöka alla småföretag där de har medlemmar. Arbetsmiljöinspektionen hinner besöka de minsta företagen i genomsnitt en gång vart tionde år om det inte finns särskilda risker. Färre än 20% av mikroföretagen (<10 anställda) kan antas ha avtal om företagshälsovård. 3 Då man undersöker hur stor andel av de sysselsatta som uppger att de har tillgång till företagshälsovård är siffran högre. Enligt Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning 1999 hade i genomsnitt 45% av de sysselsatta i de minsta företagen (0-9 anst) tillgång till företagshälsovård. 4 Svaren speglar vad den svarande uppfattar som företagshälsovård och kan inkludera en brokig flora av verksamheter. Vid hälsoproblem söker anställda i småföretag oftast hjälp inom den allmänna hälsovården. De utgör närmare hälften av de arbetsrelaterade besöken där, men arbetsgivaren får sällan kännedom om problemen. 5 Sammantaget finns i småföretag ett mycket svagt skyddsnät för att komma till rätta med hälsoproblem som har med arbetet att göra. Småföretagen är sällan själva medvetna om problemet och man saknar i hög utsträckning kunskap om metoder/verktyg för att på egen hand skapa en bättre arbetsmiljö. Sysselsättningen i småföretagen ökar och det blir allt viktigare att kunskaper inom arbetsmiljöområdet även kommer småföretagen till del. 1 (European Network for SME research (ENSR) 2000, 2 Databearbetning CFAR (SCB) koncernrensat material, dvs bara ett arbetsställe per företag har medräknats. 3 Miljöservice och företagshälsovård för småföretag s Arbetsmiljöverkets rapport Företagshälsovård, korta sifferfakta nr 8, Bornberger-Dankvardt S, Dahlin I. Uppföljning - Handläggning av patienter med arbetsrelaterade åkommor vid en vårdcentral (1993) 9

11 5. Uppdrag, vision och målgrupper Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Örebro har lång erfarenhet av arbetsmiljöprojekt i småföretag. Redan några år efter det att klinikens verksamhet startade 1966, genomfördes de första undersökningarna i småföretagen. Man konstaterade då att anslutningen av småföretag har varit synnerligen dålig och en allmän omedvetenhet om arbetsmiljöfrågor tycks föreligga, samt vidare att En objektiv miljöinventering är väsentlig för alla former av företagshälsovård och samlade bedömningar av teknisk och medicinsk personal bör göras. 6 Från 1980 har det funnits en särskild Småföretagsenhet vid kliniken som genomfört ett 60-tal projekt. Arbetet har bl.a. bestått i att undersöka hälsorisker inom olika branscher, stimulera och underlätta företagshälsovårdens arbete samt att uppmuntra till arbetsmiljöåtgärder i företagen. Enhetens uppdrag i det nu aktuella samarbetsprogrammet har varit att ta ett samlat grepp för att utveckla arbetsmiljöarbete, produktivitet, organisation och kompetens inom regionens småföretag, samt finna utvärderingsbara modeller och metoder efter vilka företagen kan arbeta för att uppnå en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. Verksamhetens inriktning kan sammanfattas i följande fem punkter: 1. Kartläggning av arbetsrelaterad ohälsa, överföring av kunskaper och information om åtgärder som kan förebygga ohälsa i småföretagen. 2. Hälsobefrämjande åtgärder sammanhängande med bl.a. livsstilsfrågor och yrkeskulturella faktorer. 3. Evaluering av metoder/modeller för arbetsmiljö- och utvecklingsarbete i småföretagen. 4. Helhetssyn på företagen (innefattande även organisation, kompetensutveckling och ekonomi). 5. Genusperspektiv. Småföretagsenhetens vision är friska småföretag där såväl företagare som anställda mår bra, där risken för arbetsskador är mycket liten och där var och en ges möjlighet att fullt ut bruka och utveckla sina resurser i samklang med företagets mål för verksamheten. Dvs. både hälsa och personlig utveckling ska kunna tillgodoses på ett bra sätt i de minsta företagen. Viktiga mål med verksamheten är att : Förebygga miljöbetingad ohälsa Främja hälsa och kvalitet i småföretag Förena produktivitet och hälsa Primär målgrupp (figur 1) är sysselsatta i småföretag (< 50 anställda). Verksamheten inriktades under programperioden mot sysselsatta inom fyra typer av småföretag, nämligen traditionella mikroföretag (<10 anställda), tillverkningsföretag, framtidsföretag och nystartade företag. 6 Axelson, Olav et al; Arbetsmiljö och hälsa vid småföretag, Läkartidningen,

12 Traditionella mikroföretag Nystartade företag Tillverkningsföretag Framtidsföretag Figur 1. De primära målgrupperna under programperioden Sekundär målgrupp är aktörer/intressenter som kan bidra till bättre hälsa och utveckling i småföretagen (exempelvis företagshälsovården, regionala skyddsombud, näringslivsaktörer, primärvården, utbildare, finansiärer och politiker). Användarnyttan är en ledstjärna för verksamheten. Projekten ska utmynna i ett användbart material, som kan användas av småföretagen själva eller av deras konsulter. Verktyg och metoder ska bidra till en bättre hälsa och utveckling i småföretagen. 11

13 6. Småföretagen och småföretagandet 6.1 Bilden av småföretagen Den gängse bilden av småföretagen växer fram i kontakter med hantverkare, handel och service. Det är snickaren som hjälper oss under några sommarveckor, frisören som ser till att försköna vårt yttre, den lilla butiken, bageriet och pizzarestaurangen på hörnet som alla är viktiga verksamheter för vår närservice. Men småföretagandet är mycket mer mångfacetterat än så. Ingen företagare är den andra lik. Det är individer det handlar om, vilket också återspeglas i företagandet. Småföretag definieras i vårt land vanligen som företag med under 50 anställda Småföretag definieras i vårt land som företag med under 50 anställda, samt inkluderar även vissa ekonomiska nyckeltal. Som undergrupp förekommer ofta benämningen mikroföretag, vilket är företag med under tio anställda. Begrepp som används internationellt är Small Scale Enterprises (SSE) eller bara Small Enterprises (SE). Många upplever nog ett företag med närmare femtio anställda som ganska stort, och visst är det stor skillnad mellan de minsta och de största småföretagen. Vi återkommer till det. Nästan alla företag är små Mer än 99 procent av alla arbetsställen i Sverige har färre än 50 anställda. Ibland sätts likhetstecken mellan små arbetsställen och småföretag, vilket inte är korrekt. Små arbetsställen i SCBs Centrala företags- och arbetsställeregister (CFAR) kan även vara offentligt ägda eller ingå i större koncerner. Vid rensning av statistiken kommer man fram till att de äkta småföretagen utgör 92 procent av samtliga arbetsställen, 98 procent av de privata arbetsställena eller 99,9 procent av de privata företagen. Vi kommer i fortsättningen att särskilja det som i registret benämns arbetsställe och det vi benämner företag. Totalt fanns det i september 2001 cirka arbetsställen. Av dessa var privat ägda småföretag, de flesta ( ) var företag utan anställda (figur 2). Småföretagen utgör över 99 procent av företagen inom samtliga privata sektorer utom tillverkning och industri där de utgör 90.8 procent respektive 95.5 procent av företagen. Två tredjedelar av småföretagen finns inom tjänstesektorn. Av samtliga nystartade företag 1999 var 14 procent av industriföretagen och 21 procent av tjänsteföretagen startade av en person med invandrarbakgrund. Av de som startade nytt företag under angav 40 procent av kvinnorna och 32 procent av männen att de drev företaget jämsides med anställning. 7 Småföretagsenhetens högst prioriterade målgrupp är mikroföretag (företag med färre än tio anställda) i Örebro, Värmlands, Västmanlands och Södermanlands län. I oktober 2001 fanns det mikroföretag ( soloföretag, företag med 1-4 anställda och företag med 5-9 anställda) i regionen. 8 7 SCB, Nyföretagandet i Sverige 1998 och CFAR, SCB juridisk form 81-85, borttagna 12

Hälsa och livsstil hos småföretagare

Hälsa och livsstil hos småföretagare Hälsa och livsstil hos småföretagare Intervjuundersökning av företagare i Örebro län Rapport S 2/2000 ISSN 1403-865X Sofia Loodh Småföretagsenheten Yrkes- och miljömedicinska kliniken Regionsjukhuset 701

Läs mer

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.)

Psykisk ohälsa, våld och trakasserier. Arbetsliv och hälsa. en kartläggning. Bengt Järvholm (red.) Psykisk ohälsa, våld och trakasserier Arbetsliv och hälsa en kartläggning Bengt Järvholm (red.) a Arbetsmiljöns påverkan på hälsan Produktionsgrupp Redaktör: Lars Grönkvist Omslag: Lena Karlsson Omslagsbild:

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Akten

Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-040 79 Slutrapport Programmet för arbetsmiljö och hälsa Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Hot och våld i vård och omsorg

Hot och våld i vård och omsorg Hot och våld i vård och omsorg Fakta, forskning och förebyggande arbete Ewa Menckel (red.) arbetshälsoprogrammet 2000 Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag

Läs mer

Omvärldsrapport Våren 2014. Diarienummer 2014/107854

Omvärldsrapport Våren 2014. Diarienummer 2014/107854 Omvärldsrapport Våren 2014 Diarienummer 2014/107854 2 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomiska signaler... 7 Europa och övriga världen... 7 Matchningsproblem på svensk arbetsmarknad... 7

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

STs arbetsmiljörapport 2008. Är staten en attraktiv arbetsgivare?

STs arbetsmiljörapport 2008. Är staten en attraktiv arbetsgivare? STs arbetsmiljörapport 2008 Är staten en attraktiv arbetsgivare? Referens: Alf Andersson, SCB: 08-506 948 46 alf.andersson@scb.se Torbjörn Carlsson, Utredande ombudsman: 08-790 51 35 torbjorn.carlsson@st.org

Läs mer

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop text Louise Hertzberg, layout Anna Strandberg, maj 2008 Förord...5 Så kom det till...6 Siffror behöver en berättelse...9 Intervjuer med alla anställda

Läs mer

Kompetensutveckling i mikroföretag

Kompetensutveckling i mikroföretag Kompetensutveckling i mikroföretag Företagsakademin2 2009-2011 Kompetensutvecklingsprojekt för personal i företag som har verksamhet i Stockholms län med upp till nio verksamma personer Följeforskning

Läs mer

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD 6 JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD RAPPORTFÖRFATTARE: REBECKA BOHLIN, VICTOR BERNHARDTZ & ANNA NORELL Katalys - Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Unga företagare Unga företagare med utländsk bakgrund känner av samma villkor som utrikes födda företagare generellt

Unga företagare Unga företagare med utländsk bakgrund känner av samma villkor som utrikes födda företagare generellt EGET FÖRETAGANDE BLAND UTRIKES FÖDDA Inledning Nyförtagandet i Sverige har aldrig varit så högt sedan mätningarna startade 1987, konstaterar Nutek i sin årsbok 2006. Var femte nyföretagare är en person

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning 2009-08-20 Innehållsförteckning Uppdraget... 2 Genomförande... 3 Resultat från litteraturen... 4 Resultat från intervjuerna... 7 Små företag...

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet 2015-05-26 2015/007002 Enheten för statistik och analys Peter Green arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet Postadress: 112 79 Stockholm Telefon:

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 RAPPORT UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPROGRAMMET 1997-1999 Februari 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 4 3 Metodfrågor 4 4 Resultatredovisning

Läs mer

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun HUS-projektet 2002-2005 Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun Innehållsförteckning Sidan Inledning sammanfattning och framtid 3 Ledarutbildningen 6 Arbetsmiljödokument 9 Referensgruppen 11 Sjukhälsotalen

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Arbetsgivares rehabiliteringsinsatser

Arbetsgivares rehabiliteringsinsatser Arbetsgivares rehabiliteringsinsatser kvinnors hälsa och återgång i arbete Rygg Nacke och 7 Förord Denna rapport är den sjunde från en svensk undersökning vars syfte är att studera arbetsoförmåga på grund

Läs mer

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Vinster med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet Anders Johrén Labora Konsultforum AB på uppdrag av Hjärnkoll Mars 2013 Sida 1 av 33 Innehåll Sammanfattning

Läs mer