BNP/invånare: Ca 850 USD (2010) Ekonomisk tillväxt: Ca 5 procent (2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BNP/invånare: Ca 850 USD (2010) Ekonomisk tillväxt: Ca 5 procent (2010)"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr ABUJ/ Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 38 ECOWAS- Basfakta 2011 Yta: Befolkning: Befolkningstillväxt: BNP: Cirka 5 miljoner kvadratkilometer (hälften så stort som USA) Ca 360 miljoner Ca 2,5 procent per år BNP/invånare: Ca 850 USD (2010) Ekonomisk tillväxt: Ca 5 procent (2010) Handel med Sverige: Tillkomst: Medlemsstater: Ca 305 miljarder USD (något mindre än Sydafrikas ekonomi) (2010) Den svenska exporten till Västafrika uppgick 2010 till 6,3 miljarder SEK, varav Ericsson stod för en betydande andel. Den svenska importen uppgick till 700 miljoner SEK samma år. Genom Lagos-fördraget 1975, som ersattes av Cotonou-fördraget Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea, Kap Verde, Liberia, Mali, Niger Nigeria, Senegal, Sierra Leone och Togo. Elfenbenskusten är tillfälligt suspenderat pga. oegentligheterna efter presidentvalet Mauretanien lämnade organisationen Tchad

2 2(8) erhöll observatörsstatus Säte: Organ: Västafrikas mänskliga utvecklingsidex: Största givare till ECOWAS: Abuja, Nigeria Statschefssammanträdet är ECOWAS högsta beslutande organ som möts minst en gång per år. Ordförandeskapet i ECOWAS roterar och innehas åren av Nigeria. Ministrarna i regionen sammanträder i olika rådsformat. ECOWAS sekretariat ombildades 2007 till en kommission vars nuvarande ordförande är ghananen James Gbeho. Andra institutioner är ECOWAS-parlamentet, ECOWAS-domstolen samt ECOWAS utvecklingsoch investeringsbank. Civila samhället i Västafrika relaterar till ECOWAS genom det oberoende West Africa Civil Society Forum. 8 av de 20 sista länderna på Förenta Nationernas mänskliga utvecklingsindex för 2010 är västafrikanska. Genomsnittet för regionen är strax under 0,5 lägst i världen. Europeiska Unionen, Spanien, Tyskland, Storbritannien och USA. Utvecklingssamarbete med Sverige: Besöksutbyte med Sverige: Sverige och ECOWAS har ett ramverksavtal från februari 2006 som reglerar det bilaterala utvecklingssamarbetet. Sverige ger stöd till olika ECOWAS-program: bekämpning av lätta vapenspridning i regionen, stärkande av regionens kapacitet inom handelsförhandlingar, samt vattenförvaltning och naturresurshantering. Stöd utgår också till den regionala planen för anpassning till klimatförändringar. Ett bidrag till ECOWAS institutionella kapacitetsuppbyggnad förbereds för tillfället. Stödet till ECOWAS kommer att utökas inom ramen för den svenska strategin för det regionala utvecklingssamarbetet i Afrika. ECOWAS-kommissionens dåvarande ordförande Mohamed Ibn Chambas besökte Sverige i april och oktober Kabinettssekreterare Frank Belfrage

3 3(8) besökte ECOWAS/Abuja i november Allmänt Med Västafrika avses oftast de femton länder som idag deltar i den regionala samarbetsorganisationen ECOWAS (Economic Community of West African States) som av många tillsammans med EAC (East African Community) anses vara Afrikas mest aktiva regionala organisation. ECOWAS grundades 1975 på initiativ av Nigeria och Togo och hade från början som främsta mål att etablera en frihandelszon i Västafrika. Organisationen har dock allt eftersom utvecklats till att bli ett alltmer komplext politiskt och ekonomiskt samarbetsorgan. Idag deltar 15 västafrikanska länder i ECOWAS, nämligen Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Kap Verde, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Mali, Niger, Senegal och Togo. Elfenbenskusten har tillfälligt uteslutits som en reaktion på den sittande presidentens vägran att avgå efter valförlusten i presidentvalet Tchad erhöll observatörsstatus i gemenskapen Västafrika utgör en heterogen samling länder vad avser storlek, språk, demokratisk utveckling, stabilitet och fredlig utveckling, respekt för mänskliga rättigheter, samt ekonomisk och social utveckling. Samtidigt är det en region vars länder i många avseenden står inför likartade problem och vars medlemsländers utveckling är beroende av hela regionens utveckling. Utbryter en kris eller en konflikt i ett land får denna regionala konsekvenser i form av bland annat ekonomiska påfrestningar i, och flyktingströmmar till, grannländerna. Säkerhetsläget i regionen är på sina håll tämligen instabilt. I Liberia och Sierra Leone pågår återuppbyggnaden efter långvariga inbördeskrig. I Guinea och Niger har militärkupper nyligen genomförts. I mars 2009 mördades Guinea- Bissaus president och överbefälhavare och den rådande situationen med drogkarteller och kriminella organisationer som tar mer och mer plats gör landet än oroligare. Den politiska situationen i Elfenbenskusten är fortsatt instabil efter 2002 års inbördeskrig och 2010 års presidentval. ECOWAS långsiktiga mål är att främja samarbete och integration genom att bl a upprätta en ekonomisk och monetär union i Västafrika. Den ekonomiska utvecklingen i de flesta av regionens länder har de senaste åren varit god och regionens ekonomier prognostiseras av internationella valutafonden (IMF) växa med 4,3 procent under 2011.

4 4(8) ECOWAS interna struktur ECOWAS leds av en kommission 1 som består av en president, en vicepresident och sju kommissionärer 2. Kommissionen har den verkställande makten och ansvar för att implementera regionala målsättningar och program. Kommissionen representerar ECOWAS i internationella sammanhang och har sitt huvudkontor i Abuja, Nigeria. Viktiga policybeslut avgörs dock av ECOWAS statsöverhuvuden, vilka möts minst en gång per år. Beslut från dessa möten är bindande för medlemsstaterna. ECOWAS budget finansieras av organisationens medlemsstater, fonder och bistånd stod biståndsgivare för 26 procent av ECOWAS budget (på ungefär 100 miljoner USD), medan 56 procent (varav 81 procent från den tull på 0,5 procent som tas ut på all varuimport till ECOWAS) av budgeten finansierades av medlemsstaterna. Ungefär hälften av utgifterna gick till administration. Ministerrådet, som representerar samtliga medlemsstater, möts ungefär två gånger per år och består av de ministrar från medlemsländerna som är ansvariga för de frågor som ska dryftas (exempelvis jordbruksministrar för jordbruksfrågor). Medlemsländernas utrikesministrar övervakar ECOWAS dagliga aktiviteter, förbereder högnivåmöten och beslutar i löpande ärenden som dyker upp mellan sådana möten. ECOWAS har också ett parlament som består av 115 representanter från alla medlemsländers nationella parlament. De väljs inte direkt utan utses av respektive medlemslands parlament. Parlamentet kan inte fatta beslut utan fungerar endast som ett rådgivande organ till regionens statsöverhuvuden. ECOWAS har också en egen domstol. Domstolen ser till att ECOWAS fördrag efterföljs av medlemsländerna och avgör tvistefrågor dem emellan. Medlemsländers domstolar kan även vända sig till ECOWAS-domstolen för att erhålla hjälp med tolkning av gemenskapens lagar. Enskilda medborgare kan överklaga nationella domstolsbeslut till ECOWAS domstol ifall nationella domar strider mot ECOWAS-fördraget. Domstolen ligger i Abuja, Nigeria. 1 ECOWAS sekretariat ombildades till kommission De sju kommissionärerna är ansvariga för ett av följande ansvarsområden: Administration och finans; Jordbruk, miljö och vattenresurser; Mänsklig utveckling och kön; Infrastruktur; Makroekonomisk policy; Politiska frågor, fred och säkerhet; samt Handel och fri rörlighet.

5 5(8) ECOWAS har även en egen utvecklings- och investeringsbank- ECOWAS Bank for Investment and Development (EBID). Banken förvaltar och fördelar organisationens kapital, som består av bankens ränteintäkter och bidrag från regionens medlemsstater och biståndsgivare. Under 2008 godkändes lån på drygt 93 miljoner USD. Huvudkontoret ligger i Lomé, Togo. ECOWAS planerar för en västafrikansk monetär union med den gemensamma valutan Eco. Enligt nuvarande planer kommer valutan att introduceras Den monetära institutionens huvudkontor ligget i Freetown, Sierra Leone. ECOWAS har även inrättat ett organ - West Africa Civil Society Forum (WACSOF) för att institutionalisera dialogen mellan regionens civila samhälle och ECOWAS-kommissionen. WACSOF har endast en rådgivande funktion. Regionens fransktalande länder (förutom Guinea, men inklusive portugisisktalande Guinea-Bissau) har redan en fungerande monetär- och tullunion genom UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) som etablerades i början av 1970-talet. Den gemensamma valutan är CFA-franc. UEMOA liknar det reformerade ECOWAS och är uppbyggd efter samma modell som Europeiska Unionen. För närvarande har UEMOA åtta medlemsstater: Benin, Burkina Faso, Côte d Ivoire, Mali, Niger, Senegal, Togo och Guinea-Bissau. Integrationsprocessen har underlättats av att UEMOA ärvt liknande redovisnings- och rättssystem, har en gemensam valuta och ett gemensamt språk. Den ekonomiska integrationen har varit särskilt framgångsrik och medlemsländerna har nu en gemensam redovisningsstandard, ett gemenskapt regelverk för investeringar och en gemensam aktiebörs. Den interna handeln uppgår dock fortfarande endast till elva procent av den totala. Den långsiktiga målsättningen är att slå samman ECOWAS och UEMOA. ECOWAS har ett säkerhets- och medlarråd som ansvarar för att lösa de kriser som uppkommer i regionen. Säkerhets- och medlarrådet möts på statsöverhuvud-, minister- och ambassadörsnivå. Rådet fattar beslut om ECOWAS militära styrka, ECOMOG (Economic Community of West African States Monitoring Group), ska ingripa i en konflikthärd. ECOMOG kommer inom kort att ersättas av ESF (ECOWAS Standby Force) med

6 6(8) huvudkontor i Abuja. Till sin hjälp har säkerhetsrådet en organisation för tidig varning utspridd över hela regionen. Nigeria är den klart största bidragsgivaren till ECOMOG både ekonomiskt och militärt. ECOWAS styrkor ECOWAS främsta styrka anses vara säkerhetsfrågor. Man har vid flera tillfällen skickat egna militärförband och medlare för att lösa olika medlemsländers interna konflikter och säkerställa regional säkerhet. Regionens gemensamma militärstyrka, ECOMOG (ESF), ingrep bland annat i Sierra Leone 1997, Guinea-Bissau 1998, Liberia 2003 och i Elfenbenskusten På senare år har ECOWAS kommit att lägga mer och mer fokus på konfliktförebyggande arbete och demokratifrämjande. Man organiserar t ex workshops mellan olika grupper i konfliktbenägna länder. Det styrande mottot har varit att utan fred och säkerhet är fortsatt ekonomisk utveckling omöjlig. Man har även utbildat valobservatörer från medlemsstaterna i syfte att främja demokrati. Dessa valobservatörer har det senaste året övervakat valen i Niger, Sierra Leone, Elfenbenskusten och Guinea. Ytterligare en framgångssaga är utvecklingen inom banksektorn. Banktjänster, främst lån och tillgång till börsmarknader i regionen har förbättrats avsevärt, och till stor del letts av den privata banken Ecobank, som bildades genom ett privatsektorsinitiativ av ECOWAS ECOWAS svagheter Så kallade "mjuka" politiska frågor har aldrig varit en av ECOWAS styrkor. Detta är inte överraskande eftersom socialpolitik kostar pengar och de västafrikanska länderna generellt sett inte är rika. Sedan 1990-talet har dock ECOWAS introducerat en rad initiativ för att förbättra situationen. Nyligen tillsatte t ex ECOWAS-kommissionen en kommissionär med ansvar för mänsklig utveckling och jämställdhet. ECOWAS-kommissionen lider även av personalbrist. Endast 800 personer arbetar på kommissionen (EUkommissionen har jämförelsevis anställda) och sedan ett par år tillbaka finns ett anställningsstopp som hindrar nyanställningar. Implementeringen av antagna protokoll är ofta bristfällig. Ett tidigt exempel är protokollet för fri rörlighet för personer inom regionen som antogs När oljekrisen slog till utvisade Nigeria trots protokollet - över en miljon ghananer. Att en av ECOWAS grundare satte nationella intressen i första

7 7(8) rummet har inte hjälpt integrationsprocessen och har använts som ursäkt av övriga medlemsstater för att göra samma sak. Fortfarande finns stora brister vad gäller enskilda medborgares fria rörlighet inom regionen, något som förmodligen är det tydligaste exemplet på medlemsstaternas oförmåga att genomföra beslut fattade på statschefsnivå på ett effektivt sätt. Ibland skiljer sig ord och handling åt vad gäller medlemsländernas engagemang. Ofta beror detta på att statsöverhuvuden engagera sig på regional nivå men sedan inte implementera beslutade reformer på nationell nivå. Detta har lett till att integrationsprocessen gått långsamt. ECOWAS grundas på totalt 52 protokoll och konventioner. Att hälften av alla medlemsstater ratificerat färre än hälften av dessa protokoll är en tydlig indikation på att gemenskapens beslut inte står särskilt högt på nationella beslutfattares agenda. Till och med de starkaste anhängarna av regional integration, t ex Ghana, har fortfarande kvar att ratificera en femtedel av protokollen. Officiellt önskar ECOWAS transformeras från ett ECOWAS of the States till ett ECOWAS of the People. Vad gäller interna konflikter har man dock stött på patrull. Flera medlemsstater fortsätter att trycka på vikten av nationell suveränitet, varför en intervention av ECOWAS förmodligen skulle kräva en officiell inbjudan av regeringen. Detta gör att ECOWAS även fortsättningsvis är mer riktat på sina medlemsländers säkerhet än invånarnas. Förhållandet mellan länderna i regionen Nigeria dominerar på många sätt ECOWAS och landets samtycke är inom många områden nödvändigt för att driva igenom sakfrågor. De flesta medlemsländer ifrågasätter inte Nigerias hegemoni då landet står för över 60 procent av ECOWAS BNP och 40 procent av dess befolkning. Man skulle dock gärna se att Nigeria tog mer hänsyn till övriga medlemsstaters intressen. De ekonomiska skillnaderna inom regionen är betydande. Nigeria, Ghana och Elfenbenskusten har relativt utvecklade ekonomier och står för 81 procent av ECOWAS BNP medan länder som Liberia, Sierra Leone, Mali och Niger ligger långt efter och tillsammans står för endast fem procent av regionens BNP. Medan övriga medlemsstater sökt tillgång till den nigerianska marknaden har Nigeria delvis motsatt sig regional ekonomisk integration eftersom man inte trott sig erhålla några betydande fördelar av att öppna sina gränser.

8 8(8) Skillnaden mellan anglo- och frankofona länder ska inte överdrivas, bl a för att lokala språk och kulturer ofta går över nationsgränserna. Vad gäller ambition på fred- och säkerhetsområdet har dock de anglofona länderna generellt visat sig vara mer villiga att ta i med hårdhandskarna vad gäller fred och säkerhet. Sverige och ECOWAS Sverige tecknade ett ramavtal med ECOWAS Avtalet syftar till att stödja arbetet för ett fredligt och tryggt Västafrika, främja ett effektivt och hållbart regionalt samarbete, samt förstärka ECOWAS institutioner, bl a dess kommission. Sverige har också undertecknat en avsiktsförklaring om upprättandet av en gemensam finansieringsmekanism för ECOWAS kapacitetsuppbyggnad. Bristande finansiell absorptionsförmåga och personalbrist inom ECOWAS-kommissionen har dock hittills delvis begränsat möjligheten till finansiellt stöd. Den nya samarbetsstrategin för regionalt utvecklingssamarbete fastlägger att den svenska samverkan med ECOWAS ska fokuseras på områdena fred och säkerhet, handel och ekonomisk integration, samt miljö och klimat. För tillfället förebereds t ex ett bidrag för att hjälpa till att utveckla och implementera ECOWAS handlingsplan för klimatförändringar. Sverige har utökat sitt engagemang i Västafrika genom att bland annat utöka utvecklingssamarbetet med Liberia och Sierra Leone och uppgradera sektionskontoren i Mali och Burkina Faso till ambassader. Förutom de två sistnämnda har Sverige ytterligare två ambassader i Västafrika - i Nigeria och Liberia. Sverige stöder, genom Sida, också West Africa Network for Peacebuilding (WANEP) för att stärka civila samhällets fredsbevarande kapacitet och Kofi Annan International Peacekeeping and Training Centre (KAIPTC) som utbildar och forskar om fredsbevarande insatser. LINDGÄRDE

drygt 262 miljarder USD (i paritet med Sydafrikas ekonomi) (2009)

drygt 262 miljarder USD (i paritet med Sydafrikas ekonomi) (2009) Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr ABUJ/20101217-2 2010-12-17 Abuja Markus Lundgren UD-AF Dnr 111 ECOWAS- Basfakta Yta: Befolkning: Befolkningstillväxt: BNP: Cirka 5 miljoner kvadratkilometer (hälften så

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder

Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU14 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder Sammanfattning Utskottet behandlar

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr ABUJ/20110429-1 2011-04-29. Abuja. Lundgren/Holmström. UD-AF Dnr 37. Benin- basfakta 2011

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr ABUJ/20110429-1 2011-04-29. Abuja. Lundgren/Holmström. UD-AF Dnr 37. Benin- basfakta 2011 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr ABUJ/20110429-1 2011-04-29 Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 37 Benin- basfakta 2011 Yta: 112,622 kvadratkilometer (ungefär lika stort som Lappland) Befolkning: Cirka

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr ABUJ/20110502-2 2011-05-02. Abuja. Lundgren/Holmström. UD-AF Dnr 41. Ghana- basfakta 2011

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr ABUJ/20110502-2 2011-05-02. Abuja. Lundgren/Holmström. UD-AF Dnr 41. Ghana- basfakta 2011 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr ABUJ/20110502-2 2011-05-02 Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 41 Ghana- basfakta 2011 Yta: 238,533 kvadratkilometer (motsvarande halva Sveriges landyta) Befolkning: ca

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/sv 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch

Läs mer

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/sv 1 AF/ACP/CE/2005/sv 2 De befullmäktigade för: HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS

Läs mer

Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer

Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU41 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer Sammanfattning Utskottet behandlar

Läs mer

Small Arms And Light Weapons (SALW) - Ett hot mot regional tillväxt och säkerhet

Small Arms And Light Weapons (SALW) - Ett hot mot regional tillväxt och säkerhet Telemeddelande (A) Sid. 1(10) Mnr ABUJ/20110502-1 2011-05-02 Abuja Holmström/Lundgren UD-AF Dnr 40 Small Arms And Light Weapons (SALW) - Ett hot mot regional tillväxt och säkerhet Sammanfattning Lätta

Läs mer

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling)

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) den 26 oktober 2015 Biståndsministrarnas

Läs mer

Lissabonfördraget. Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen?

Lissabonfördraget. Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen? Lissabonfördraget Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen? Hur ändrar Lissabonfördraget Europeiska unionen? Lissabonfördraget undertecknades i Lissabon den 13 december 2007 Fördraget trädde i kraft

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Europeiska unionen som ekonomisk enhet. Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten

Europeiska unionen som ekonomisk enhet. Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten Europeiska unionen som ekonomisk enhet Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten 1 Europeiska unionen som ekonomisk enhet Den ekonomiska och monetära unionen 2 Den ekonomiska och

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Befolkningstillväxt: Knappt 3 procent per år (2011)

Befolkningstillväxt: Knappt 3 procent per år (2011) Telemeddelande Sid. 1(6) 2012-11-15 Abuja Lundgren/Kromann-Dragsted Amnr ABUJ20121115 Togo- basfakta 2012 Yta: Befolkning: 6 miljoner (2012) 56,785 kvadratkilometer (lika stort som halva Lappland) Befolkningstillväxt:

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET UNIONENS STRATEGISKA INSTITUTION Europeiska rådet driver på utvecklingen i Europeiska unionen och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna

Läs mer

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN RYSSLAND OCH CENTRALASIEN Sedan 2014 har krisen i Ukraina och Rysslands olagliga annektering av Krim lett till nya ramar för de bilaterala relationerna mellan EU och Ryssland. Under senare år har den oroande

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Amilcar Cabral, chef för PAIGC (Afrikanska partiet för självständighet åt Guinea och Kap Verde), Ledde de militära

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Upplägg EU-kommissionens roll EU:s väg ur krisen Europa 2020 EU:s budget Tre nyckelaktörer Europeiska kommissionen främjar gemensamma

Läs mer

BARNSOLDATER I VÄRLDEN

BARNSOLDATER I VÄRLDEN BARNSOLDATER I VÄRLDEN Definitionen och förekomsten av barnsoldater Till kategorin barnsoldater räknas minderåriga barn som avsiktligt rekryteras, tränas och används i militära styrkor. Det kan även handla

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 29.4.2015 2014/2204(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ebolakrisen: långsiktiga lärdomar och hur hälso- och sjukvårdssystemen i utvecklingsländer kan stärkas

Läs mer

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 11.02.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om hot mot demokratin och den politiska stabiliteten i AVS-länderna till följd av militärkupper

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) PUBLIC 13798/15 LIMITE COAFR 322 CFSP/PESC 728 CSDP/PSDC 591 COHAFA 101 COHOM 106 POLMIL 96 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Kommittén

Läs mer

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln?

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Paul Beijer Enheten för Nedrustning och ickespridning Bakgrundsteckning väpnat våld och konflikt Den internationella handeln med vapen FNs insatser

Läs mer

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Samarbetsstrategi för det regionala utvecklingssamarbetet med Afrika söder om Sahara 2010-2015

Samarbetsstrategi för det regionala utvecklingssamarbetet med Afrika söder om Sahara 2010-2015 Bilaga till regeringsbeslut (U F2010/54407/AF) 2010-10-12 Samarbetsstrategi för det regionala utvecklingssamarbetet med Afrika söder om Sahara 2010-2015 Sammanfattning Denna strategi ska styra Sveriges

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 26.6.2012 B7-0297/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artiklarna 90.2 och 110.2 i arbetsordningen om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (2012/2651(RSP))

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

GLOBALA FAKTA OM LÄSFÖRMÅGA

GLOBALA FAKTA OM LÄSFÖRMÅGA 10 GLOBALA FAKTA OM I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A B C D E F G H 1. Det finns ungefär 800 miljoner vuxna som inte kan läsa i världen 1 KÖNSFÖRDELNINGEN BLAND VUXNA ANALFABETER ANDELEN ANALFABETER

Läs mer

Tanzania. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Tanzania. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Tanzania 2013 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK-INFO, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.015

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 3 BILAGA till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN om en

Läs mer

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/363 JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen Tidigare numrering i fördraget om Europeiska unionen AVDELNING I GEMENSAMMA BESTÄM MELSER

Läs mer

Boka billigaste flygbiljetter på vår webbsida. Vi har bästa erbjudanden på flygbiljetter till Afrika.

Boka billigaste flygbiljetter på vår webbsida. Vi har bästa erbjudanden på flygbiljetter till Afrika. Billigaste flygbiljetter till Afrika från GibeTravel Boka billigaste flygbiljetter på vår webbsida. Vi har bästa erbjudanden på flygbiljetter till Afrika. Klicka här för att köpa billiga flygbiljetter

Läs mer

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Uganda 2014 2018 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.039 Regeringsbeslut

Läs mer

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR 1.1.2007 8b/2006 BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007. Enligt Europeiska kommissionens

Läs mer

923,768 kvadratkilometer (dubbelt så stort som Sverige) Befolkning: Ca 158 miljoner (2010)

923,768 kvadratkilometer (dubbelt så stort som Sverige) Befolkning: Ca 158 miljoner (2010) Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr ABUJ/20110505-2 2011-05-05 Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 45 Nigeria- basfakta 2011 Yta: 923,768 kvadratkilometer (dubbelt så stort som Sverige) Befolkning: Ca 158

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Malta 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Malta är en konstitutionell republik och en parlamentariskt uppbyggd rättsstat. Domstolsväsendet

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81. EU:s stödprogram för rymdövervakning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81. EU:s stödprogram för rymdövervakning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81 EU:s stödprogram för rymdövervakning Utbildningsdepartementet 2013-04-05 Dokumentbeteckning KOM (2013) 107 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2010 om situationen i Ukraina

Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2010 om situationen i Ukraina P7_TA(2010)0035 Situationen i Ukraina Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2010 om situationen i Ukraina Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina tidigare resolutioner

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Förord. Samverkan leder till ökad delaktighet och legitimitet som i sin tur leder till ökat engagemang och intresse. Tillsammans når vi längre!

Förord. Samverkan leder till ökad delaktighet och legitimitet som i sin tur leder till ökat engagemang och intresse. Tillsammans når vi längre! Svensk unescostrategi 2008 2013 Förord Genom den svenska Unescostrategin finns ett verktyg för en tydlig och samordnad politik för hela det svenska engagemanget i Unesco. Unesco har en nyckelroll i arbetet

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Är WAMZ ett optimalt valutaområde?

Är WAMZ ett optimalt valutaområde? Är WAMZ ett optimalt valutaområde? Författare: Charlotta Meuller, Sofia Svensson Nationalekonomiska institutionen Lunds Universitet Oktober 2004 Kandidatuppsats Handledare: Yves Bourdet Sammanfattning

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 1.10.2010 2010/0192(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Vägen från Paris Miljö- och energidepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 110 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Vägen efter

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS PRIORITERINGAR INFÖR 60:e SESSIONEN I FN:S GENERALFÖRSAMLING

EUROPEISKA UNIONENS PRIORITERINGAR INFÖR 60:e SESSIONEN I FN:S GENERALFÖRSAMLING EUROPEISKA UNIONENS PRIORITERINGAR INFÖR 60:e SESSIONEN I FN:S GENERALFÖRSAMLING Inledning 1. Europeiska unionen har ett djupt engagemang för Förenta nationerna, för att upprätthålla och utveckla folkrätten

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se FN:s huvudsakliga syften 1. Definerar staters plikter gentemot varandra (särskilt på området våldsanvändande),

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen 26.3.2012 B7-0188/6 6 Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar Serbiens framsteg i reformprocessen och uppmanar rådet att bevilja Serbien status som kandidatland vid nästa toppmöte i mars 2012 eftersom de

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

LIBERIA- SEMINARIUM Aktuella frågor Samarbete möjligt mellan forskning, politik och praktik? Måndagen den 15:e oktober, 2012

LIBERIA- SEMINARIUM Aktuella frågor Samarbete möjligt mellan forskning, politik och praktik? Måndagen den 15:e oktober, 2012 2012-10-23 LIBERIA- SEMINARIUM Aktuella frågor Samarbete möjligt mellan forskning, politik och praktik? Måndagen den 15:e oktober, 2012 Sammanfattning av Seminariet Syftet med seminariet var att belysa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Konflikten i Mali

Konflikten i Mali 4 2013-12-30 Konflikten i Mali 2112-13 Konflikten i Mali -2013 Frankrikes intervenering Kortfattad presentation (lathund) Tidig historia Del av tre Västafrikanska riken kontrollerade transsahariska handeln

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM112. Ny partnerskapsram med tredjeländer. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM112. Ny partnerskapsram med tredjeländer. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny partnerskapsram med tredjeländer Justitiedepartementet 2016-07-15 Dokumentbeteckning KOM (2016) 385 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska

Läs mer

Riktlinjer Guinea-Bissau. 1 januari 1999 31 december 2000

Riktlinjer Guinea-Bissau. 1 januari 1999 31 december 2000 Riktlinjer Guinea-Bissau 1 januari 1999 31 december 2000 UD Regeringsbeslut II:2 1999-01-28 UD1999/144/AF Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska system

Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska system Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska system 1 Europeiska unionens historia 2 Europeiska unionens historia Utvecklingen som ledde till dagens Europeiska union uppstod ur ruinerna

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 16 juni 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 16 juni 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 16 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0130 (NLE) 9969/15 ADD 1 FÖRSLAG från: inkom den: 15 juni 2015 till: JAI 463 DROIPEN 63 COPEN 156 ENFOPOL 156

Läs mer

Jordens befolkning ca. 7 miljarder, 130 miljoner barn per år föds. 4 människor per sekund (2 dör) talet = jordens befolkning ca 1 miljard.

Jordens befolkning ca. 7 miljarder, 130 miljoner barn per år föds. 4 människor per sekund (2 dör) talet = jordens befolkning ca 1 miljard. Var bor människor? Varför? Stor ökning senaste 100 åren, varför? Demografi = en befolknings sammansättning och storlek Befolkningens storlek beror på: landets ekonomi, kvinnors utbildningsnivå, jämlikhet,

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

9. Protokoll om anslutningsfördraget och

9. Protokoll om anslutningsfördraget och Slutakten innehåller en förteckning över bindande protokoll och icke-bindande förklaringar. Slutakt KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, som samlades i Bryssel den trettionde

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 1 kap. Inledande bestämmelser 1 [8071] I denna lag finns bestämmelser om rättslig hjälp i brottmål i Sverige och utomlands. I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer